STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: IČO: IZO: www stránky: DLOUHODOBÝ ZÁMĚR (hodnocení) STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY , následně do 2014 Schváleno na pedagogické radě dne Schváleno Školskou radou dne Mgr. Jana Marečková Ředitelka školy

2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR (DÁLE JEN DZ) 2008 zhodnocení a STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY (KZRŠ) Vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2008 a je nastíněn do roku Kurzívou je doplněno plnění DZ a nastínění KZRŠ. (Pedagogové a ţáci se budou k plnění DZ vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ.) 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Soulad cílů s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2008 plněno, pokračovat pro rok , Plnění cílů stanovených předchozím dlouhodobým záměrem školy: Základní cíle a) Socializace byla plněna. b) Integrace byla plněna. Zajištěna byla asistentka pedagoga pro ţáky s individuálním vzdělávacím plánem. Škola bude v plnění základních cílů pokračovat. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit SWOT ANALÝZA: Silné stránky Méně silné stránky průměrné Méně slabé stránky Slabé stránky DVPP Struktura vyučovací hodiny Metody a formy Plánování, příprava Interakce a komunikace Zvládnutí klíčových kompetencí Dostatek kulturních, sportovních aj. akcí - pestrost, individuální přístup Komunikace s třídní učitelkou a s ředitelkou školy Vize školy a její znalost a naplňování Zájem vedení školy o spolupráci s rodiči Vzájemné vztahy mezi pracovníky Říkat vlastní názor-ţáci Umístění ţáků v soutěţích Vedení lidí, školy Organizace školy Kontrola Učení toleranci Malý kolektiv Týmová spolupráce, pracovitost pedagogického sboru, kreativita, přizpůsobení se kolektivu Umístění školy v zahradě Školní řád Psychohygienické podmínky Organizace vzdělávání Mentální úroveň ţáků Estetika školního prostředí Spokojenost rodičů s kvalitou a organizací vzdělávání Informovanost rodičů o akcích školy Vztahy mezi dětmi ve třídě Pověst školy Vzájemné vztahy Podílení se žáků na životě školy Podpora školy ţákům Spokojenost ţáků ve škole Pomoc zdravotně postiţeným Samostatnost ţáků Pocit bezpečí, vyjádření vlastního názoru ţáků Rozvoj ţáků podle jeho zájmu Materiální zdroje Vztahy mezi ţáky Chybí vyučovací předmět Domácí příprava na vyučování Materiální vybavení školy Občasný nezájem o dění ve škole Mentální úroveň ţáků, sociální sloţení jejich rodin, poruchy chování u ţáků Pověst školy Prostory Nedostatek financí Strana (celkem 13) 2

3 Ze slabých a méně slabých a i z průměrných stránek se škola i nadále bude snaţit přetvořit silné stránky. Zhodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a) Podmínky ke vzdělávání Materiální zdroje Cíle Plnění cílů vlastní hodnocení 2008 Návrhy na zlepšení Plnění cílů vlastní hodnocení 2010 Všechny stanovené cíle byly plněny, plnění projednáno na pedagogické radě zabezpečit kvalitní materiálně technické podmínky Hospitace: 1,208 výborné aţ vynikající (hodnoceno dle dostupnosti na škole) Pedagogové: 2,6, průměrná stránka Rodiče: 3,94, méně silná stránka Hospitace: 1,18 výborné aţ vynikající (hodnoceno dokoupit dle dostupnosti na škole) - více vyuţívat dostupné pomůcky, odborné knihy; některé pomůcky leţí ladem ve skladu a nejsou vyuţívány; vše je ztíţeno typem malotřídní školy - pedagogové musí stanovit jasné reálné poţadavky na nákup vybavení bude zahrnuto do plánu obnovy, co do školy dokoupit - nastalo zlepšení, pokračovat Lidské zdroje - plně kvalifikovaný pedagogický sbor, pedagogický růst - zabezpečit kvalitní psychohygienické podmínky Z 6,09 pedagogů je 4,45 kvalifikovaných, tj. 73 % Z 6,326 pedagogů je 4,96 kvalifikovaných, tj. 78,4 % Hospitace: 1,14 výborné aţ vynikající Pedagogové. 4,00 méně silná stránka Přijmout speciálního pedagoga, VŠ učitelství Došlo ke zlepšení. Byla přijata studující spec. ped., nyní Bc. Bude pokračovat v magisterském studiu. studiustudiu - ţákům více relaxace během vyučovací hodiny a upozorňování na BOZP - zlepšit vnitřní vybavení školy zapracovat do plánu obnovy - zaměření DVPP na vyučovanou oblast - sebevzdělávání se, prohlubování kvalifikace, získávání nových informací Hospitace: 1,25 výborné aţ vynikající - probíhalo Pedagogové : 4,33 DVPP je podporováno silná stránka - probíhalo (studium EVVO, management, vých. poradenství, MPP, Aj), v rámci samostudia se pedagogové vzdělávali dle vlastního zájmu a jim svěřených úkolů Nezlepšilo se více relaxace ţákům během vyučovací hodiny a upozorňování na BOZP. Zlepšilo se vybavení 1 třídy nové školní lavice a katedra pro pedagogy. - všichni pedagogové se zúčastní alespoň 1 semináře ročně - pokračovat, dokončit Aj začátečníci (A1) Ukončeno bylo specializační studium EVVO, výchovné poradenství, Aj 1. Nově bylo zahájeno specializační studium pro školní koordinátory. Zbývá zahájit specializační studium pro metodiky prevence a koordinátory ICT. V rámci samostudia se pedagogové vzdělávali dle vlastního zájmu a jim svěřených úkolů, v tomto budou pokračovat. Kromě vychovatelky (zrušení seminářů) se všichni pedagogové se zúčastnili alespoň 1 semináře ročně, v tomto trendu bude škola pokračovat. K získávání nových informací vyučující více vyuţívají internet, zde nastal velký pokrok a zlepšení. Strana (celkem 13) 3

4 Finanční zdroje - čerpání přímých nákladů, evidence a výše přímých nákladů Všechny výkazy a zprávy zpracovány, vyhovují. Osobní ohodnocení u vyučujících nízké, fond učebnic obnovován velmi málo, většinou pouze o nezbytné pracovní sešity. Osobní ohodnocení u vyučujících velmi nízké, po zpracování ŠVP ţádné, fond učebnic obnovován velmi málo, většinou pouze o nezbytné pracovní sešity. Pokud objem přidělených ONIV dovolí,zvýšit osobní ohodnocení pedagogů a nakoupit potřebné učebnice. Předkládat zřizovateli odůvodněné ţádosti na navýšení prostředků na přímé náklady (mzdy, učebnice). Pokud objem přidělených ONIV dovolí (klesá počet ţáků),je záměrem zvýšit osobní ohodnocení pedagogů a nakoupit potřebné učebnice, předkládat zřizovateli odůvodněné ţádosti na navýšení prostředků na přímé náklady (mzdy, učebnice při dohodovacím řízení i průběţně ve školním roce. b) Průběh vzdělávání žáků - vyučování - učení se ţáků - vyučování - učení se ţáků Cíle Plnění cílů vlastní hodnocení Návrhy na zlepšení Všechny stanovené cíle byly plněny, plnění projednáno na pedagogické radě plnění očekávaných Hospitace: silné stránky: Vyučující: výstupů: - struktura vyučovací - 1,14 výborné aţ vynikající - prohlubovat si odborné vědomosti hodiny - metody a formy - 1,22 výborné aţ vynikající - 1,19 výborné aţ vynikající - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí - 1,49 výborné aţ vynikající Sledován soulad ŠVP s RVP ZV- LMP. Sledováno plnění průřezových témat, klíčových kompetencí - sledováno při hospitacích (plán splněn) pohospitační rozhovory s pedagogy celkový průměrný prospěch ţáků: 1,66 zlepšení o 0,35 Hospitace: silné stránky: - 1,14 výborné aţ vynikající - 1,22 výborné aţ vynikající - 1,03 výborné aţ vynikající nastalo zlepšení - 1,42 výborné aţ vynikající nastalo zlepšení Sledováno plnění průřezových témat, klíčových kompetencí - při hospitacích (plán splněn) pohospitační rozhovory s pedagogy celkový průměrný prospěch ţáků: 2,18 pokles o 0,25 (důvod: někteří ţáci nezvládají učební osnovy ZŠ praktické) - pouţívat více názoru, nebát se netradičních forem, dodrţovat časové rozvrţení hodiny - více kooperativní, dbát na verbální i neverbální komunikaci ţáků, zlepšovat čtenářskou gramotnost ţáků Pokračovat Pokračovat: - prohlubovat si odborné vědomosti - pouţívat více názoru, nebát se netradičních forem, dodrţovat časové rozvrţení hodiny - více kooperativní, dbát na verbální i neverbální komunikaci ţáků, zlepšovat čtenářskou gramotnost ţáků - na základě individuální podávat vhodné návrhy týkající se vzdělávacích programů ţáků. Strana (celkem 13) 4

5 - vyučování - učení se ţáků - vyučování - učení se ţáků - vyučování - učení se ţáků plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí Pedagogičtí zaměstnanci: - pruţně reagují na změny, jasné cíle-5,00, silná stránka - uţívají různé metody, snaha o inovace- 5,00 - silná stránka - 4,33 dobrá aţ úplná znalost vize a společných plánů - silná stránka - 4,33-4,4 dobrá informovanost, mají potřebné informace, komunikace bez problémů - silná stránka - srovnávací práce viz tab. č.1-4,33 téměř úplná znalost strateg.cílů silná stránka - stanovené KK ţáci plnili Ţáci - 4,24 dostatek kulturních, sportovních i jiných akcí silná stránka - srovnávací práce viz tab. č.1 5,00-4,00 ve škole spokojeni, připravují se na budoucí povolání, škola učí toleranci, práci s internetem, řešit problémy, chránit přírodu, připravuje pro praktický ţivot silné stránky výstupní hodnocení 3 ţáci (téměř pozitivní hodnocení) Rodiče: - 3,81 organizace vzdělávání méně silná stránka - 4,24 komunikace s třídní učitelkou silná stránka - 4,4 komunikace s řed. školy silná stránka Srovnávací práce viz. tabulka č. 1 pokračovat pokračovat pokračovat v otevřené komunikaci a důkladně zpracovávat tématické plány pokračovat v otevřené komunikaci Pedagogičtí zaměstnanci se budou k plnění očekávaných výstupů vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ. - srovnávací práce viz tab. č.1 Ze ţákovských dotazníků vyplynula potřeba více se naučit, více informovat o nebezpečí drog, informovat a učit o pomoci zdravotně postiţeným spoluţákům bude zahrnuto do vzdělávacích plánů. Ţákům chybí vyučovací předmět řešením je nabídka nepovinného předmětu nebo dalšího zájmového krouţku dle zájmu ţáků. Ţáci se budou k plnění očekávaných výstupů vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ. - srovnávací práce viz tab. č.1 Projednat na třídních schůzkách a školské radě. Rodiče se budou k plnění očekávaných výstupů vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ. Tabulka č. 1 Porovnání výsledků vzdělávání žáků: Matematika Školní rok průměrný prospěch 2003/ ,4 3,2 2,2 2004/ ,5 2,5 2,0 2005/ ,3 2,1 2006/2007-2,7-2,5 2,2 2,5 Strana (celkem 13) 5

6 2007/2008 1,0 1,67 2,0 2,5 1,66 1,8 2008/2009 1,0 1,0 3,67 3,0 3,0 3,0 2,3 2009/2010 1,0 1,0 2,4 4,75 3,75 3,5 3,0 2,67 2,5 Školní rok Český jazyk 2003/ r. 2. r. 3. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. průměrný prospěch 2004/ ,5 3,2 1,9 2005/2006-1,5-2,5 2,75 2,3 2006/ ,66 2,6 2007/2008 2,0 1,3 2,0 2,0 2,4 1,9 2008/2009 4,0 2,25 3,0 5,0 3,0 4,0 3,5-2,5 3,2 3,5 2009/2010 3,0 4,0 1,8 3,5 3,5 4,0 3,0 2,57 3,1 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů okres, obec s rozšířenou působností atd. (spádová oblast), očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy XXXXXXXXXXXXXX 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně tři roky v denním studiu a ostatních formách studia zvlášť; očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj přepočítaného počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků k zapsáni 34 ţáci k zapsán 31 ţák k zapsáno 29 ţáků k předpoklad 27 ţáků k zapsáni 33 ţáci 4. Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení XXXXXXXXXXXXXXX 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně třech letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání (v členění na maturitní a nematuritní, u gymnázií na čtyřleté a víceleté) viz. tabulka č. 1 Výstupní test pro 9. ročník: prvně realizován ve školním roce 2007/2008, splněn v průměru na 75,3 % 2008/2009 průměr 62,5% 2009/2010 průměr 68,3 % Nástroje pro vnitřní evaluaci : Písemné práce z českého jazyka a matematiky: 3., 6., 9. ročník rozšířeno: od školního roku 2007/2008 o 1. a 6. ročník (začínal ŠVP), 2008/2009 ŠVP ve 2. a 7. ročníku a 2009/2010 ŠVP ve 3. a 8. ročníku. Školní výstupní test je pro ţáky vycházející v devátém ročníku. Strana (celkem 13) 6

7 Školní inspekce za poslední tři roky, důsledky jejích zjištění pro práci školy: Proběhly 2 školní inspekce: 1) Termín inspekce: 12. a 13. února 2009 uskutečnila Česká školní inspekce Středočeského inspektorátu na škole inspekci. Zaměření inspekce: Předmětem inspekční činnosti bylo: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Základní školou Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Závěry inspekce: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola umoţňuje ţákům rovný přístup ke vzdělání. Při současné struktuře ţáků je pozitivním zjištěním zajištění dvou asistentek pedagoga, čímţ jsou vytvořeny dobré podmínky zkvalitnění integrovaných ţáků. Škola efektivně vyuţívá finanční a materiální zdroje a prostředky pro svou činnost. Systém poradenských sluţeb je plně funkční, postupy pro práci se ţáky se SVP jsou optimálně vyuţívány. Realizované vzdělávací programy školy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona. ŠVP je po úpravách v souladu s RVP ZV. K uskutečňování dobíhajících vzdělávacích programů učitelé přistupují aktivně s ochotou zavádět změny. Zjištěné minimum drobných nedostatků bylo odstraněno operativním přístupem ředitelky školy ještě před ukončením inspekce a byly managementem školy pojaty jako příleţitosti ke zlepšení. Organizační formy i vyučovací metody uplatňované ve výuce standardním způsobem přispívají k utváření funkční gramotnosti. Příkladem dobré praxe je zařazování projektových činností (především ekologických), které dávají předpoklad pro další rozvoj klíčových kompetencí. Škola systematicky rozvíjí osobnost ţáků a během vzdělávání dostatečně zajišťuje jejich bezpečnost. Opatření přijatá ředitelem školy na základě zjištění inspekce (kontroly): nebyla nutná, zjištěné minimum drobných nedostatků bylo odstraněno ještě před ukončením inspekce. 2) Termín inspekce: Zaměření inspekce: Státní kontrola dodrţování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských sluţeb, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ŠZ), zaměřená na kontrolu vybraných ustanovení: 1. vedení dokumentace školy ve smyslu ustanovení 28 ŠZ, odst 1 písm. b) c) d), a odst. 2 a 4 2. plnění povinností ředitele školy podle ustanovení 2 odst. 1 písm. b), 165 odst. 2 písm. e) ŠZ, ve znění pozdějších předpisů 3. diagnostický pobyt podle ustanovení 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaným obdobím byly školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 v základní škole praktické. Závěry inspekce: Státní kontrolou dodrţování právních předpisů vykonávanou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, nebylo zjištěno v kontrolovaných bodech porušení ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Opatření přijatá ředitelem školy na základě zjištění inspekce (kontroly): nebyla nutná. Strana (celkem 13) 7

8 Účast ţáků v soutěţích nebo přehlídkách (například olympiádách) na okresní, krajské, státní či mezinárodní úrovni za poslední tři roky, analýza úspěšnosti pro další práci školy Název výsledky 2007/2008 výsledky 2008/2009 výsledky 2009/2010 Vánoční turnaj ve stolním tenise v Uhlířských Janovicích okresní kolo SHM v Kutné Hoře oblastní dopravní soutěţ Kolín Malá ekologická olympiáda Kostelec n. Č.l. oblastní kolo 1. místo P. Čureja (8. ročník), 2. místo O. Šramota (9. ), ZŠ získala 2. místo 1. místo P. Čureja (8.) ZŠ 3. místo 2. místo O. Šramota Škola se nezúčastnila (velké mrazynevyhovující spojení) Tříčlenné druţstvo Ţák místo Bez umístění (9.) ročník: 4 členné druţstvo - 1. místo Jednotlivci 1. místo Škola se nezúčastnila (chřipková epidemie) Tříčlenné druţstvo 4. místo Bez umístění 4 členné druţstvo - 1. místo Jednotlivci 1. místo Spolupráce s jinými školami či pedagogickými iniciativami a programy (např. při výměně zkušeností, zavádění nových metod a forem práce, depistáţ ţáků), přínosy spolupráce PROJEKTY: a) Odpad z nebe nespad Ekodomov Jana Palacha v Kutné Hoře, podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHA a Norského finančního mechanismu prostřednictví Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) b) S TURem tu i zítra budem ekocentrum Podhoubí, projekt spolufinancován EU ESF, OPVK, státním rozpočtem ČR - MŠMT (investice do rozvoje vzdělávání) SPOLUPRÁCE: - se ZŠ praktickou v Ledči n. S. - turnaj v malé kopané - se ZŠ praktickou v Kutné Hoře, Na Náměti - přátelský turnaj ve vybíjené výchova ke zdraví Zapojení sociálních partnerů a zaměstnavatelů (praxe, mezinárodní aktivity aj.) - Evropský Projekt Ovoce do škol vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsaţených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/ Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i materiální, navrhovaná opatření Probíhá integrace ţáků vyučovaných podle osnov pomocné školy a rehabilitační třídy dle doporučení PPP nebo SPC. K těţce postiţeným ţákům je přidělen asistent pedagoga. 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů, zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti zjišťování rizikových faktorů, účinnost preventivních opatření a definování nejdůleţitějších aktivit v této oblasti v následujících třech letech HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2009/2010 Podle plánu akcí, který je součástí minimálního preventivního programu, byly plněny jednotlivé náměty přímo ve vyučovacích hodinách, při soutěţích, exkurzích, besedách, cvičení v přírodě, projektovém vyučování. Akcí se zúčastňovali ţáci celé školy. Plán akcí minimálního preventivního programu se podařilo naplnit, nepodařilo se pouze zajistit besedu se zubní lékařkou. Byly kontaktovány tři zubní lékařky, ale všechny odmítly besedu se ţáky z časových důvodů. Strana (celkem 13) 8

9 V průběhu celého školního roku probíhal projekt Ţijeme zdravě. Jednalo se o celoroční projekt specifické primární prevence zaměřený na problematiku prevence sociálně patologických jevů (uţívání návykových látek, šikany, násilí) a na podporu zdraví a zdravý ţivotní styl (sexuální výchova, výchova ke zdraví, pohybové aktivity). Škola získala dotaci ,00 Kč z Fondu primární prevence Středočeského kraje. Projekt byl realizovaný za aktivní účasti ţáků celé školy v průběhu školního roku 2009/2010. Projekt sestával ze dvou částí: 1) Program primární prevence o.s. Prostor 2) Sportovní kondiční program vyvíjený školou. Program primární prevence o.s. Prostor probíhal formou šesti dvouhodinových setkání, která na sebe tematicky navazovala. Jednotlivé akce byly během školního roku prostřídány vhodnou sportovní aktivitou (celoroční kondiční program). Jednotlivá témata setkání, byla přizpůsobena dané cílové skupině a jejím specifickým potřebám a kondiční program také. Program splnil základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu. Všechny aktivity prolínaly učebními osnovami. Projekt podporoval utváření bezpečného prostředí ve škole, otevřené sdělování názorů, diskusi a proţitek. Srozumitelnou formou otevíral riziková témata, boural mýty, vedl k umění diskutovat a naslouchat. Napomáhal zvyšovat odolnost ţákovského organismu, vedl ke vhodnému a smysluplnému vyuţívání času (sportem proti drogám). Obě části prolínaly celým školním rokem a byly neoddělitelnou součástí školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada. Zhodnocení projektu Ţijeme zdravě: Projekt byl pro ţáky školy nejen zpestřením, ale i velkým přínosem v oblasti mezilidských vztahů: Ţáci se zamysleli nad tím kdo jsem, jaký jsem? Jaké mám vztahy s ostatními spoluţáky, jaký bych chtěl být? V čem jsem dobrý? Naučili se lépe spolupracovat. Seznámili se s pravidly efektivní komunikace. Při hrách poznali, jak je důleţitá aktivita kaţdého z nich proto, aby se jim úkol podařilo splnit. Měli prostor pro diskuzi na téma láska, partnerství, sexualita. Pokusili se nastínit příčiny šikany a její moţné následky. Dostali od lektorů informace o právním vymezení šikany. Poznávali, co je zdravý ţivotní styl, uvaţovali o tom, co je pro ně zdravé a co nikoliv, zamysleli se nad tím, jak tráví volný čas v porovnání s ostatními, absolvovali celoroční školní kondiční program sestavený z různých disciplín Ţáci rozlišovali pojmy legální a nelegální drogy, vyjmenovávali jejich rizika, byl jim vyvrácen mýtus o neškodlivosti legálních drog. Naučili se mít dobrý vztah k vlastnímu zdraví a pečovat o jeho zachování, ţít zdravě, upevňovat dobré mezilidské vztahy, sportovat, nenechat se znechutit a odradit neúspěchem. Časový harmonogram a plnění MPP ve školním roce 2009/2010: Září Kondiční program:- projektový den: skok do dálky, krátký běh (sprint). Malá kopaná. Tenisová průprava. (splněno) Dopravní soutěţ jízda na kole, koloběţce, dopravní testy (22.9. Evropský den bez aut). (splněno) Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných událostí, nebezpečí úrazů. (splněno) Při hodinách informatiky informování ţáků o nebezpečí kyberšikany. (splněno) Rozdání rozvrhů hodin ţákům a informování ţáků o kampani Stop násilí na dětech. (splněno) Turistický pobyt ţáků ročníku. (splněno) Říjen Kondiční program: překáţkový běh, tenisová průprava (splněno) o.s. Prostor- 1. setkání: Téma: Jací jsme- zrcadlení (poznáváme sami sebe, naše vlastnosti, schopnosti a dovednosti) (splněno 23.2.) Světový den výţivy- zásady zdravého stravování (příprava pokrmů v hodinách Pv) (splněno) Listopad Kondiční program: odbíjená ve dvojicích, dovednosti s malým míčem. (splněno) Den bez cigaret Zdravotní soutěţ- poskytnutí první pomoci (splněno) Strana (celkem 13) 9

10 o.s. Prostor- 2. setkání: Téma : Závislosti (legální drogy, alkohol, cigarety- účinky a nebezpečí, úloha léků ve společnosti, vliv na vývoj organismu). (splněno 15.6.) Beseda se zubní lékařkou- vliv kouření na zuby, správná péče o zuby. (nesplněno) Prosinec Světový den AIDS o.s. Prostor- 3. setkání: Téma: Pavučina vztahů (láska, představa o ideálním partnerovi, role muţe a ţeny, pozitivní vnímání vlastního těla, sexuality) - splněno Kondiční program: stolní tenis, skákání přes švihadlo. (splněno) Projekt Sexuální výchova. (splněno) Vánoční dopoledne třídních kolektivů- projektový den (pohybové činnosti, poslech pohádek, zpívání koled- mezilidské vztahy). (splněno) Leden o.s. Prostor- 4. setkání: Téma: Na to bacha! (šikana- její příčiny a následky, oběť X agresor, právní pojetí problematiky šikany). (splněno 7.5.) Kondiční program: bruslení, cvičení na ţebřinách. (splněno) Únor Kondiční program: bobování, sáňkování. (splněno) Bezpečné chování- předávání informací policií ČR. (splněno, první stupeň, druhý stupeň) Březen o.s. Prostor- 5. setkání: Téma: Naše třída (spolupráce v kolektivu a efektivní komunikace, ţák v kontextu kolektivu třídy) (splněno 19.3.) Kondiční program: hod na cíl, turnaj dvojic ve florballe. (splněno) Duben 7.4. Světový den zdraví Globální týden bezpečnosti na silnicích- nebezpečí úrazů v silničním provozu. Dopravní soutěţ, vycházky po městě, poskytování první pomoci- projektový den. (splněno) Kondiční program: košíková- hod na koš, driblink, tenisová průprava. (splněno) Lehkoatletický čtyřboj- projektový den. (splněno) Květen Světový den bez tabáku Školní strategie: a) zdůraznění vlastního rozhodnutí v otázce kouřit X nekouřit; odvykat X neodvykat: MUDr. Nacházelová- informace o škodlivosti kouření u dětí (splněno) b) ţít zdravě (návštěva plaveckého bazénu v Kutné Hoře- vyučovací hodina plavání), mít smysluplné zájmy, lehkoatletický čtyřboj- okresní kolo (splněno) o.s. Prostor- 6. setkání: Téma: Ţivotní styl (pojmy zdraví a nemoci, zdravý ţivotní styl, ohroţení zdraví) (splněno 20.5.) Červen 4.6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Diskusní pořad: vztahy v rodině, pan A. Štěpánovský (Křesťanské společenství Kutná Hora) splněno Kondiční program: tenisová průprava, skákání přes švihadlo. (splněno) Projektový den: Olympijský den- netradiční sporty. (splněno) Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných událostí, nebezpečí úrazů. (splněno) Vyučující se věnují aktuálním tématům ve vyučovacích předmětech: Tv, Pv, Ov, VZ, P, Prv, Př, I,... (splněno) Nejdůleţitější aktivity do příštích tří let: cíle prevence: - minimalizace výskytu rizikového chování Strana (celkem 13) 1 0

11 - předávat ţákům informace týkající se rizikového chování - zvýšit odolnost ţáků vůči rizikovému chování - učit ţáky asertivně odmítat návykové látky a drogy - vytvořit ve škole klidnou atmosféru - vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu - učit ţáky, jak správně vyuţívat volný čas - umět řešit různé problémy - znát zásady slušného chování - znát své povinnosti a práva 8. Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity aj.; zhodnocení činností a zamýšlený vývoj v následujících letech Při škole bylo zaloţeno o.s. Ručičky. Činnost je zaměřena na spolupráci se školou při výchově a vzdělávání ţáků. 9. Personální politika; popis strategie v rozvoji profesionality sboru, jeho stabilizaci, případně obměně, DVPP Ve škole je zpracován plán profesionálního růstu. Cílem je plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Ve školním roce 2008/2009 byla jako učitelka přijata studentka speciální pedagogiky. V současné době ukončila bakalářské studium a bude pokračovat v magisterském studiu učitelství speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně dokončila studium pro výchovné poradce a účastní se Vzdělávání pedagogů pro integraci ţáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ Investice do rozvoje vzdělávání Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci ţáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/ , je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ukončila koordinátorka EVVO. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro školní koordinátory zahájila v lednu 2010 ředitelka školy. 10. Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících třech letech vzniklé v souvislosti se zaváděním opatření, kterými má škola v úmyslu řešit svůj další vývoj v členění podle zdrojů ve stálých cenách z roku 2007 Nároky vzniklé se zaváděním kurikulární reformy investiční i neinvestiční: Škola je malotřídní. Pedagogové vytvořili dva školní vzdělávací programy: 1) pro všechny ročníky ZŠ praktické a 2) ZŠ speciální. Ve srovnání s úplnou školou byla práce několikrát náročnější. Finanční prostředky na odměnu těchto pracovníků jsou nedostačující. Kaţdý zaměstnanec podílející se na tvorbě ŠVP by měl dostat odměnu nejméně Kč. Majetek, budovy a zařízení; rozvojový plán: Výměna střechy na budově školy byla zrealizována v srpnu Výměna oken poţadavek trvá. Zateplení budovy poţadavek trvá. Nová fasáda poţadavek trvá. Nákup nových lavic a školního nábytku do učeben nakoupeny lavice, ţidle a katedra do jedné učebny, záměrem je zakoupit nové vybavení nejen lavice, ţidle, katedru, ale i různé skříňky, police (úloţné prostory) Nákup nových počítačů - poţadavek trvá. Plán obnovy na školní rok 2009/2010 a další roky: Hlavní priority: Nákup nové sekačky na trávu - zakoupena. Nákup nových počítačů a vytvoření nové počítačové sítě poţadavek na KÚ SK na rok 2011 a podán projekt Paleta poznání modernizace v rámci EU peníze do škol OPVK- IP oblasti Strana (celkem 13) 1 1

12 podpory 1. 4, číslo prioritní osy 7.1, název prioritní osy Počáteční vzdělávání, číslo oblasti podpory , název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Vymalování učeben, šatny a chodby - poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Nákup nové kopírky je podán poţadavek na KÚ SK na rok Nákup školního nábytku do učeben (lavice vyšší) nakoupeny lavice, ţidle, katedra do 1 učebny, je podán poţadavek na KÚ SK na rok 2011 na nábytek do ostatních učeben. Zateplení stropů poţadavek na KÚ SK na rok 2010 byl splněn částečně, byl zateplen strop nad menší částí budovy při rekonstrukci střechy nad hernou, je podán poţadavek na KÚ SK na rok 2011 na zbývající část střechy. Energetický audit budovy, následně zateplení a výměna oken - poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Oprava hřiště poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Byla téţ podána ţádost do Fondu sportu, volného casu a primární prevence, ale nebyla schválena. Oprava chodníků na školní zahradě a z boků budovy - poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Následné priority: 1) Zasunovací dveře do kuchyňky nesplněno, poţadavek trvá. 2) Lednice - nesplněno, poţadavek trvá.. 3) Botníky pro ţáky nesplněno, poţadavek trvá.. 4) Věšáková stěna pro pedagogy - nesplněno, poţadavek trvá.. 5) Záclony zakoupena záclona pouze do ředitelny, poţadavek trvá.. 6) Sluţební telefon - zakoupen. 7) Nákup křovinořezu - nesplněno, poţadavek trvá.. 8) Oprava plotu řešena výsadbou ţivého plotu. 9) Nový kompostér 2 kusy získány z projektu Odpad z nebe nespad. 10) Lavičky na školní zahradu nesplněno,ale byla podána ţádost Obnova školní zahrady II do Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství, Dotační titul: Zkvalitnění ţivotního prostředí. Ţádost byla v červnu 2010 schválena, bude splněno. 11. Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu 1 Leonardo da Vinci, Socrates, OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko, OP VK, OP ŢP, OP LZZ, ROP, SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní programy apod. 2006/2007 Program, grantový program, dotační titul Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem Finanční podpora schválena (ano/ne) ANO Výše schválené podpory v Kč 2007/2008 Program, grantový program, dotační titul Grantový Program I Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na pro 2008, projekt Zdraví a vztahy Finanční podpora schválena (ano/ne/dosud nerozhodnuto) ano Výše schválené podpory v Kč 5.000,- Kč 1 U víceletých programů zahrňte celou schválenou podporu od roku, v němţ byla schválena, resp. poţadována. Strana (celkem 13) 1 2

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014. - pro střední školy a vyšší odborné školy

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014. - pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1307/08-12. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1307/08-12. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1307/08-12 Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace Adresa: Hroznová 1/65, 603 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/ Základní škola, Zruč nad

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY za období školních let: 2007 2008 2008 2009 2009-2010 Změny vzhledem k předchozímu hodnocení: Snaha o srovnávání (se standardy, předpisy, pravidly, časem, hodnotiteli ap.) Přehledné

Více