STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, Zruč nad Sázavou Telefon/fax: IČO: IZO: www stránky: DLOUHODOBÝ ZÁMĚR (hodnocení) STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY , následně do 2014 Schváleno na pedagogické radě dne Schváleno Školskou radou dne Mgr. Jana Marečková Ředitelka školy

2 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR (DÁLE JEN DZ) 2008 zhodnocení a STRUKTURA KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE ŠKOLY (KZRŠ) Vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2008 a je nastíněn do roku Kurzívou je doplněno plnění DZ a nastínění KZRŠ. (Pedagogové a ţáci se budou k plnění DZ vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ.) 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Soulad cílů s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2008 plněno, pokračovat pro rok , Plnění cílů stanovených předchozím dlouhodobým záměrem školy: Základní cíle a) Socializace byla plněna. b) Integrace byla plněna. Zajištěna byla asistentka pedagoga pro ţáky s individuálním vzdělávacím plánem. Škola bude v plnění základních cílů pokračovat. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit SWOT ANALÝZA: Silné stránky Méně silné stránky průměrné Méně slabé stránky Slabé stránky DVPP Struktura vyučovací hodiny Metody a formy Plánování, příprava Interakce a komunikace Zvládnutí klíčových kompetencí Dostatek kulturních, sportovních aj. akcí - pestrost, individuální přístup Komunikace s třídní učitelkou a s ředitelkou školy Vize školy a její znalost a naplňování Zájem vedení školy o spolupráci s rodiči Vzájemné vztahy mezi pracovníky Říkat vlastní názor-ţáci Umístění ţáků v soutěţích Vedení lidí, školy Organizace školy Kontrola Učení toleranci Malý kolektiv Týmová spolupráce, pracovitost pedagogického sboru, kreativita, přizpůsobení se kolektivu Umístění školy v zahradě Školní řád Psychohygienické podmínky Organizace vzdělávání Mentální úroveň ţáků Estetika školního prostředí Spokojenost rodičů s kvalitou a organizací vzdělávání Informovanost rodičů o akcích školy Vztahy mezi dětmi ve třídě Pověst školy Vzájemné vztahy Podílení se žáků na životě školy Podpora školy ţákům Spokojenost ţáků ve škole Pomoc zdravotně postiţeným Samostatnost ţáků Pocit bezpečí, vyjádření vlastního názoru ţáků Rozvoj ţáků podle jeho zájmu Materiální zdroje Vztahy mezi ţáky Chybí vyučovací předmět Domácí příprava na vyučování Materiální vybavení školy Občasný nezájem o dění ve škole Mentální úroveň ţáků, sociální sloţení jejich rodin, poruchy chování u ţáků Pověst školy Prostory Nedostatek financí Strana (celkem 13) 2

3 Ze slabých a méně slabých a i z průměrných stránek se škola i nadále bude snaţit přetvořit silné stránky. Zhodnocení podmínek a průběhu vzdělávání a) Podmínky ke vzdělávání Materiální zdroje Cíle Plnění cílů vlastní hodnocení 2008 Návrhy na zlepšení Plnění cílů vlastní hodnocení 2010 Všechny stanovené cíle byly plněny, plnění projednáno na pedagogické radě zabezpečit kvalitní materiálně technické podmínky Hospitace: 1,208 výborné aţ vynikající (hodnoceno dle dostupnosti na škole) Pedagogové: 2,6, průměrná stránka Rodiče: 3,94, méně silná stránka Hospitace: 1,18 výborné aţ vynikající (hodnoceno dokoupit dle dostupnosti na škole) - více vyuţívat dostupné pomůcky, odborné knihy; některé pomůcky leţí ladem ve skladu a nejsou vyuţívány; vše je ztíţeno typem malotřídní školy - pedagogové musí stanovit jasné reálné poţadavky na nákup vybavení bude zahrnuto do plánu obnovy, co do školy dokoupit - nastalo zlepšení, pokračovat Lidské zdroje - plně kvalifikovaný pedagogický sbor, pedagogický růst - zabezpečit kvalitní psychohygienické podmínky Z 6,09 pedagogů je 4,45 kvalifikovaných, tj. 73 % Z 6,326 pedagogů je 4,96 kvalifikovaných, tj. 78,4 % Hospitace: 1,14 výborné aţ vynikající Pedagogové. 4,00 méně silná stránka Přijmout speciálního pedagoga, VŠ učitelství Došlo ke zlepšení. Byla přijata studující spec. ped., nyní Bc. Bude pokračovat v magisterském studiu. studiustudiu - ţákům více relaxace během vyučovací hodiny a upozorňování na BOZP - zlepšit vnitřní vybavení školy zapracovat do plánu obnovy - zaměření DVPP na vyučovanou oblast - sebevzdělávání se, prohlubování kvalifikace, získávání nových informací Hospitace: 1,25 výborné aţ vynikající - probíhalo Pedagogové : 4,33 DVPP je podporováno silná stránka - probíhalo (studium EVVO, management, vých. poradenství, MPP, Aj), v rámci samostudia se pedagogové vzdělávali dle vlastního zájmu a jim svěřených úkolů Nezlepšilo se více relaxace ţákům během vyučovací hodiny a upozorňování na BOZP. Zlepšilo se vybavení 1 třídy nové školní lavice a katedra pro pedagogy. - všichni pedagogové se zúčastní alespoň 1 semináře ročně - pokračovat, dokončit Aj začátečníci (A1) Ukončeno bylo specializační studium EVVO, výchovné poradenství, Aj 1. Nově bylo zahájeno specializační studium pro školní koordinátory. Zbývá zahájit specializační studium pro metodiky prevence a koordinátory ICT. V rámci samostudia se pedagogové vzdělávali dle vlastního zájmu a jim svěřených úkolů, v tomto budou pokračovat. Kromě vychovatelky (zrušení seminářů) se všichni pedagogové se zúčastnili alespoň 1 semináře ročně, v tomto trendu bude škola pokračovat. K získávání nových informací vyučující více vyuţívají internet, zde nastal velký pokrok a zlepšení. Strana (celkem 13) 3

4 Finanční zdroje - čerpání přímých nákladů, evidence a výše přímých nákladů Všechny výkazy a zprávy zpracovány, vyhovují. Osobní ohodnocení u vyučujících nízké, fond učebnic obnovován velmi málo, většinou pouze o nezbytné pracovní sešity. Osobní ohodnocení u vyučujících velmi nízké, po zpracování ŠVP ţádné, fond učebnic obnovován velmi málo, většinou pouze o nezbytné pracovní sešity. Pokud objem přidělených ONIV dovolí,zvýšit osobní ohodnocení pedagogů a nakoupit potřebné učebnice. Předkládat zřizovateli odůvodněné ţádosti na navýšení prostředků na přímé náklady (mzdy, učebnice). Pokud objem přidělených ONIV dovolí (klesá počet ţáků),je záměrem zvýšit osobní ohodnocení pedagogů a nakoupit potřebné učebnice, předkládat zřizovateli odůvodněné ţádosti na navýšení prostředků na přímé náklady (mzdy, učebnice při dohodovacím řízení i průběţně ve školním roce. b) Průběh vzdělávání žáků - vyučování - učení se ţáků - vyučování - učení se ţáků Cíle Plnění cílů vlastní hodnocení Návrhy na zlepšení Všechny stanovené cíle byly plněny, plnění projednáno na pedagogické radě plnění očekávaných Hospitace: silné stránky: Vyučující: výstupů: - struktura vyučovací - 1,14 výborné aţ vynikající - prohlubovat si odborné vědomosti hodiny - metody a formy - 1,22 výborné aţ vynikající - 1,19 výborné aţ vynikající - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí - 1,49 výborné aţ vynikající Sledován soulad ŠVP s RVP ZV- LMP. Sledováno plnění průřezových témat, klíčových kompetencí - sledováno při hospitacích (plán splněn) pohospitační rozhovory s pedagogy celkový průměrný prospěch ţáků: 1,66 zlepšení o 0,35 Hospitace: silné stránky: - 1,14 výborné aţ vynikající - 1,22 výborné aţ vynikající - 1,03 výborné aţ vynikající nastalo zlepšení - 1,42 výborné aţ vynikající nastalo zlepšení Sledováno plnění průřezových témat, klíčových kompetencí - při hospitacích (plán splněn) pohospitační rozhovory s pedagogy celkový průměrný prospěch ţáků: 2,18 pokles o 0,25 (důvod: někteří ţáci nezvládají učební osnovy ZŠ praktické) - pouţívat více názoru, nebát se netradičních forem, dodrţovat časové rozvrţení hodiny - více kooperativní, dbát na verbální i neverbální komunikaci ţáků, zlepšovat čtenářskou gramotnost ţáků Pokračovat Pokračovat: - prohlubovat si odborné vědomosti - pouţívat více názoru, nebát se netradičních forem, dodrţovat časové rozvrţení hodiny - více kooperativní, dbát na verbální i neverbální komunikaci ţáků, zlepšovat čtenářskou gramotnost ţáků - na základě individuální podávat vhodné návrhy týkající se vzdělávacích programů ţáků. Strana (celkem 13) 4

5 - vyučování - učení se ţáků - vyučování - učení se ţáků - vyučování - učení se ţáků plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí plnění očekávaných výstupů: - struktura vyučovací hodiny - metody a formy - plánování, příprava - interakce a komunikace úroveň zvládnutí školních výstupů - naplňování strategií - zvládnutí klíčových kompetencí Pedagogičtí zaměstnanci: - pruţně reagují na změny, jasné cíle-5,00, silná stránka - uţívají různé metody, snaha o inovace- 5,00 - silná stránka - 4,33 dobrá aţ úplná znalost vize a společných plánů - silná stránka - 4,33-4,4 dobrá informovanost, mají potřebné informace, komunikace bez problémů - silná stránka - srovnávací práce viz tab. č.1-4,33 téměř úplná znalost strateg.cílů silná stránka - stanovené KK ţáci plnili Ţáci - 4,24 dostatek kulturních, sportovních i jiných akcí silná stránka - srovnávací práce viz tab. č.1 5,00-4,00 ve škole spokojeni, připravují se na budoucí povolání, škola učí toleranci, práci s internetem, řešit problémy, chránit přírodu, připravuje pro praktický ţivot silné stránky výstupní hodnocení 3 ţáci (téměř pozitivní hodnocení) Rodiče: - 3,81 organizace vzdělávání méně silná stránka - 4,24 komunikace s třídní učitelkou silná stránka - 4,4 komunikace s řed. školy silná stránka Srovnávací práce viz. tabulka č. 1 pokračovat pokračovat pokračovat v otevřené komunikaci a důkladně zpracovávat tématické plány pokračovat v otevřené komunikaci Pedagogičtí zaměstnanci se budou k plnění očekávaných výstupů vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ. - srovnávací práce viz tab. č.1 Ze ţákovských dotazníků vyplynula potřeba více se naučit, více informovat o nebezpečí drog, informovat a učit o pomoci zdravotně postiţeným spoluţákům bude zahrnuto do vzdělávacích plánů. Ţákům chybí vyučovací předmět řešením je nabídka nepovinného předmětu nebo dalšího zájmového krouţku dle zájmu ţáků. Ţáci se budou k plnění očekávaných výstupů vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ. - srovnávací práce viz tab. č.1 Projednat na třídních schůzkách a školské radě. Rodiče se budou k plnění očekávaných výstupů vyjadřovat ve školním roce 2010/2011, kdy bude provedena autoevaluace školy. Škola pokračuje v započaté činnosti dle DZ. Tabulka č. 1 Porovnání výsledků vzdělávání žáků: Matematika Školní rok průměrný prospěch 2003/ ,4 3,2 2,2 2004/ ,5 2,5 2,0 2005/ ,3 2,1 2006/2007-2,7-2,5 2,2 2,5 Strana (celkem 13) 5

6 2007/2008 1,0 1,67 2,0 2,5 1,66 1,8 2008/2009 1,0 1,0 3,67 3,0 3,0 3,0 2,3 2009/2010 1,0 1,0 2,4 4,75 3,75 3,5 3,0 2,67 2,5 Školní rok Český jazyk 2003/ r. 2. r. 3. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. průměrný prospěch 2004/ ,5 3,2 1,9 2005/2006-1,5-2,5 2,75 2,3 2006/ ,66 2,6 2007/2008 2,0 1,3 2,0 2,0 2,4 1,9 2008/2009 4,0 2,25 3,0 5,0 3,0 4,0 3,5-2,5 3,2 3,5 2009/2010 3,0 4,0 1,8 3,5 3,5 4,0 3,0 2,57 3,1 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, ze kterého škola získává většinu uchazečů okres, obec s rozšířenou působností atd. (spádová oblast), očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy XXXXXXXXXXXXXX 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně tři roky v denním studiu a ostatních formách studia zvlášť; očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj přepočítaného počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků k zapsáni 34 ţáci k zapsán 31 ţák k zapsáno 29 ţáků k předpoklad 27 ţáků k zapsáni 33 ţáci 4. Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení XXXXXXXXXXXXXXX 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně třech letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání (v členění na maturitní a nematuritní, u gymnázií na čtyřleté a víceleté) viz. tabulka č. 1 Výstupní test pro 9. ročník: prvně realizován ve školním roce 2007/2008, splněn v průměru na 75,3 % 2008/2009 průměr 62,5% 2009/2010 průměr 68,3 % Nástroje pro vnitřní evaluaci : Písemné práce z českého jazyka a matematiky: 3., 6., 9. ročník rozšířeno: od školního roku 2007/2008 o 1. a 6. ročník (začínal ŠVP), 2008/2009 ŠVP ve 2. a 7. ročníku a 2009/2010 ŠVP ve 3. a 8. ročníku. Školní výstupní test je pro ţáky vycházející v devátém ročníku. Strana (celkem 13) 6

7 Školní inspekce za poslední tři roky, důsledky jejích zjištění pro práci školy: Proběhly 2 školní inspekce: 1) Termín inspekce: 12. a 13. února 2009 uskutečnila Česká školní inspekce Středočeského inspektorátu na škole inspekci. Zaměření inspekce: Předmětem inspekční činnosti bylo: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Základní školou Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Závěry inspekce: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola umoţňuje ţákům rovný přístup ke vzdělání. Při současné struktuře ţáků je pozitivním zjištěním zajištění dvou asistentek pedagoga, čímţ jsou vytvořeny dobré podmínky zkvalitnění integrovaných ţáků. Škola efektivně vyuţívá finanční a materiální zdroje a prostředky pro svou činnost. Systém poradenských sluţeb je plně funkční, postupy pro práci se ţáky se SVP jsou optimálně vyuţívány. Realizované vzdělávací programy školy jsou v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona. ŠVP je po úpravách v souladu s RVP ZV. K uskutečňování dobíhajících vzdělávacích programů učitelé přistupují aktivně s ochotou zavádět změny. Zjištěné minimum drobných nedostatků bylo odstraněno operativním přístupem ředitelky školy ještě před ukončením inspekce a byly managementem školy pojaty jako příleţitosti ke zlepšení. Organizační formy i vyučovací metody uplatňované ve výuce standardním způsobem přispívají k utváření funkční gramotnosti. Příkladem dobré praxe je zařazování projektových činností (především ekologických), které dávají předpoklad pro další rozvoj klíčových kompetencí. Škola systematicky rozvíjí osobnost ţáků a během vzdělávání dostatečně zajišťuje jejich bezpečnost. Opatření přijatá ředitelem školy na základě zjištění inspekce (kontroly): nebyla nutná, zjištěné minimum drobných nedostatků bylo odstraněno ještě před ukončením inspekce. 2) Termín inspekce: Zaměření inspekce: Státní kontrola dodrţování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských sluţeb, vykonávaná podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ŠZ), zaměřená na kontrolu vybraných ustanovení: 1. vedení dokumentace školy ve smyslu ustanovení 28 ŠZ, odst 1 písm. b) c) d), a odst. 2 a 4 2. plnění povinností ředitele školy podle ustanovení 2 odst. 1 písm. b), 165 odst. 2 písm. e) ŠZ, ve znění pozdějších předpisů 3. diagnostický pobyt podle ustanovení 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovaným obdobím byly školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 v základní škole praktické. Závěry inspekce: Státní kontrolou dodrţování právních předpisů vykonávanou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, nebylo zjištěno v kontrolovaných bodech porušení ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Opatření přijatá ředitelem školy na základě zjištění inspekce (kontroly): nebyla nutná. Strana (celkem 13) 7

8 Účast ţáků v soutěţích nebo přehlídkách (například olympiádách) na okresní, krajské, státní či mezinárodní úrovni za poslední tři roky, analýza úspěšnosti pro další práci školy Název výsledky 2007/2008 výsledky 2008/2009 výsledky 2009/2010 Vánoční turnaj ve stolním tenise v Uhlířských Janovicích okresní kolo SHM v Kutné Hoře oblastní dopravní soutěţ Kolín Malá ekologická olympiáda Kostelec n. Č.l. oblastní kolo 1. místo P. Čureja (8. ročník), 2. místo O. Šramota (9. ), ZŠ získala 2. místo 1. místo P. Čureja (8.) ZŠ 3. místo 2. místo O. Šramota Škola se nezúčastnila (velké mrazynevyhovující spojení) Tříčlenné druţstvo Ţák místo Bez umístění (9.) ročník: 4 členné druţstvo - 1. místo Jednotlivci 1. místo Škola se nezúčastnila (chřipková epidemie) Tříčlenné druţstvo 4. místo Bez umístění 4 členné druţstvo - 1. místo Jednotlivci 1. místo Spolupráce s jinými školami či pedagogickými iniciativami a programy (např. při výměně zkušeností, zavádění nových metod a forem práce, depistáţ ţáků), přínosy spolupráce PROJEKTY: a) Odpad z nebe nespad Ekodomov Jana Palacha v Kutné Hoře, podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHA a Norského finančního mechanismu prostřednictví Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) b) S TURem tu i zítra budem ekocentrum Podhoubí, projekt spolufinancován EU ESF, OPVK, státním rozpočtem ČR - MŠMT (investice do rozvoje vzdělávání) SPOLUPRÁCE: - se ZŠ praktickou v Ledči n. S. - turnaj v malé kopané - se ZŠ praktickou v Kutné Hoře, Na Náměti - přátelský turnaj ve vybíjené výchova ke zdraví Zapojení sociálních partnerů a zaměstnavatelů (praxe, mezinárodní aktivity aj.) - Evropský Projekt Ovoce do škol vychází z hlavních záměrů stanovených Evropskými společenstvími (ES) pro sektor ovoce a zeleniny obsaţených v nařízení Rady (ES) č. 1182/2007 včleněného do nařízení Rady (ES) č. 1234/ Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i materiální, navrhovaná opatření Probíhá integrace ţáků vyučovaných podle osnov pomocné školy a rehabilitační třídy dle doporučení PPP nebo SPC. K těţce postiţeným ţákům je přidělen asistent pedagoga. 7. Stručný program prevence sociálně patologických jevů, zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti zjišťování rizikových faktorů, účinnost preventivních opatření a definování nejdůleţitějších aktivit v této oblasti v následujících třech letech HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2009/2010 Podle plánu akcí, který je součástí minimálního preventivního programu, byly plněny jednotlivé náměty přímo ve vyučovacích hodinách, při soutěţích, exkurzích, besedách, cvičení v přírodě, projektovém vyučování. Akcí se zúčastňovali ţáci celé školy. Plán akcí minimálního preventivního programu se podařilo naplnit, nepodařilo se pouze zajistit besedu se zubní lékařkou. Byly kontaktovány tři zubní lékařky, ale všechny odmítly besedu se ţáky z časových důvodů. Strana (celkem 13) 8

9 V průběhu celého školního roku probíhal projekt Ţijeme zdravě. Jednalo se o celoroční projekt specifické primární prevence zaměřený na problematiku prevence sociálně patologických jevů (uţívání návykových látek, šikany, násilí) a na podporu zdraví a zdravý ţivotní styl (sexuální výchova, výchova ke zdraví, pohybové aktivity). Škola získala dotaci ,00 Kč z Fondu primární prevence Středočeského kraje. Projekt byl realizovaný za aktivní účasti ţáků celé školy v průběhu školního roku 2009/2010. Projekt sestával ze dvou částí: 1) Program primární prevence o.s. Prostor 2) Sportovní kondiční program vyvíjený školou. Program primární prevence o.s. Prostor probíhal formou šesti dvouhodinových setkání, která na sebe tematicky navazovala. Jednotlivé akce byly během školního roku prostřídány vhodnou sportovní aktivitou (celoroční kondiční program). Jednotlivá témata setkání, byla přizpůsobena dané cílové skupině a jejím specifickým potřebám a kondiční program také. Program splnil základní zásady efektivní primární prevence jako je komplexnost programu, kontinuita, práce s malou skupinou, interaktivita a flexibilita programu, zacílenost a teoretická a praktická připravenost realizačního týmu. Všechny aktivity prolínaly učebními osnovami. Projekt podporoval utváření bezpečného prostředí ve škole, otevřené sdělování názorů, diskusi a proţitek. Srozumitelnou formou otevíral riziková témata, boural mýty, vedl k umění diskutovat a naslouchat. Napomáhal zvyšovat odolnost ţákovského organismu, vedl ke vhodnému a smysluplnému vyuţívání času (sportem proti drogám). Obě části prolínaly celým školním rokem a byly neoddělitelnou součástí školního vzdělávacího programu Škola jako zahrada. Zhodnocení projektu Ţijeme zdravě: Projekt byl pro ţáky školy nejen zpestřením, ale i velkým přínosem v oblasti mezilidských vztahů: Ţáci se zamysleli nad tím kdo jsem, jaký jsem? Jaké mám vztahy s ostatními spoluţáky, jaký bych chtěl být? V čem jsem dobrý? Naučili se lépe spolupracovat. Seznámili se s pravidly efektivní komunikace. Při hrách poznali, jak je důleţitá aktivita kaţdého z nich proto, aby se jim úkol podařilo splnit. Měli prostor pro diskuzi na téma láska, partnerství, sexualita. Pokusili se nastínit příčiny šikany a její moţné následky. Dostali od lektorů informace o právním vymezení šikany. Poznávali, co je zdravý ţivotní styl, uvaţovali o tom, co je pro ně zdravé a co nikoliv, zamysleli se nad tím, jak tráví volný čas v porovnání s ostatními, absolvovali celoroční školní kondiční program sestavený z různých disciplín Ţáci rozlišovali pojmy legální a nelegální drogy, vyjmenovávali jejich rizika, byl jim vyvrácen mýtus o neškodlivosti legálních drog. Naučili se mít dobrý vztah k vlastnímu zdraví a pečovat o jeho zachování, ţít zdravě, upevňovat dobré mezilidské vztahy, sportovat, nenechat se znechutit a odradit neúspěchem. Časový harmonogram a plnění MPP ve školním roce 2009/2010: Září Kondiční program:- projektový den: skok do dálky, krátký běh (sprint). Malá kopaná. Tenisová průprava. (splněno) Dopravní soutěţ jízda na kole, koloběţce, dopravní testy (22.9. Evropský den bez aut). (splněno) Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných událostí, nebezpečí úrazů. (splněno) Při hodinách informatiky informování ţáků o nebezpečí kyberšikany. (splněno) Rozdání rozvrhů hodin ţákům a informování ţáků o kampani Stop násilí na dětech. (splněno) Turistický pobyt ţáků ročníku. (splněno) Říjen Kondiční program: překáţkový běh, tenisová průprava (splněno) o.s. Prostor- 1. setkání: Téma: Jací jsme- zrcadlení (poznáváme sami sebe, naše vlastnosti, schopnosti a dovednosti) (splněno 23.2.) Světový den výţivy- zásady zdravého stravování (příprava pokrmů v hodinách Pv) (splněno) Listopad Kondiční program: odbíjená ve dvojicích, dovednosti s malým míčem. (splněno) Den bez cigaret Zdravotní soutěţ- poskytnutí první pomoci (splněno) Strana (celkem 13) 9

10 o.s. Prostor- 2. setkání: Téma : Závislosti (legální drogy, alkohol, cigarety- účinky a nebezpečí, úloha léků ve společnosti, vliv na vývoj organismu). (splněno 15.6.) Beseda se zubní lékařkou- vliv kouření na zuby, správná péče o zuby. (nesplněno) Prosinec Světový den AIDS o.s. Prostor- 3. setkání: Téma: Pavučina vztahů (láska, představa o ideálním partnerovi, role muţe a ţeny, pozitivní vnímání vlastního těla, sexuality) - splněno Kondiční program: stolní tenis, skákání přes švihadlo. (splněno) Projekt Sexuální výchova. (splněno) Vánoční dopoledne třídních kolektivů- projektový den (pohybové činnosti, poslech pohádek, zpívání koled- mezilidské vztahy). (splněno) Leden o.s. Prostor- 4. setkání: Téma: Na to bacha! (šikana- její příčiny a následky, oběť X agresor, právní pojetí problematiky šikany). (splněno 7.5.) Kondiční program: bruslení, cvičení na ţebřinách. (splněno) Únor Kondiční program: bobování, sáňkování. (splněno) Bezpečné chování- předávání informací policií ČR. (splněno, první stupeň, druhý stupeň) Březen o.s. Prostor- 5. setkání: Téma: Naše třída (spolupráce v kolektivu a efektivní komunikace, ţák v kontextu kolektivu třídy) (splněno 19.3.) Kondiční program: hod na cíl, turnaj dvojic ve florballe. (splněno) Duben 7.4. Světový den zdraví Globální týden bezpečnosti na silnicích- nebezpečí úrazů v silničním provozu. Dopravní soutěţ, vycházky po městě, poskytování první pomoci- projektový den. (splněno) Kondiční program: košíková- hod na koš, driblink, tenisová průprava. (splněno) Lehkoatletický čtyřboj- projektový den. (splněno) Květen Světový den bez tabáku Školní strategie: a) zdůraznění vlastního rozhodnutí v otázce kouřit X nekouřit; odvykat X neodvykat: MUDr. Nacházelová- informace o škodlivosti kouření u dětí (splněno) b) ţít zdravě (návštěva plaveckého bazénu v Kutné Hoře- vyučovací hodina plavání), mít smysluplné zájmy, lehkoatletický čtyřboj- okresní kolo (splněno) o.s. Prostor- 6. setkání: Téma: Ţivotní styl (pojmy zdraví a nemoci, zdravý ţivotní styl, ohroţení zdraví) (splněno 20.5.) Červen 4.6. Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese Diskusní pořad: vztahy v rodině, pan A. Štěpánovský (Křesťanské společenství Kutná Hora) splněno Kondiční program: tenisová průprava, skákání přes švihadlo. (splněno) Projektový den: Olympijský den- netradiční sporty. (splněno) Cvičení v přírodě, ochrana člověka za mimořádných událostí, nebezpečí úrazů. (splněno) Vyučující se věnují aktuálním tématům ve vyučovacích předmětech: Tv, Pv, Ov, VZ, P, Prv, Př, I,... (splněno) Nejdůleţitější aktivity do příštích tří let: cíle prevence: - minimalizace výskytu rizikového chování Strana (celkem 13) 1 0

11 - předávat ţákům informace týkající se rizikového chování - zvýšit odolnost ţáků vůči rizikovému chování - učit ţáky asertivně odmítat návykové látky a drogy - vytvořit ve škole klidnou atmosféru - vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu - učit ţáky, jak správně vyuţívat volný čas - umět řešit různé problémy - znát zásady slušného chování - znát své povinnosti a práva 8. Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity aj.; zhodnocení činností a zamýšlený vývoj v následujících letech Při škole bylo zaloţeno o.s. Ručičky. Činnost je zaměřena na spolupráci se školou při výchově a vzdělávání ţáků. 9. Personální politika; popis strategie v rozvoji profesionality sboru, jeho stabilizaci, případně obměně, DVPP Ve škole je zpracován plán profesionálního růstu. Cílem je plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Ve školním roce 2008/2009 byla jako učitelka přijata studentka speciální pedagogiky. V současné době ukončila bakalářské studium a bude pokračovat v magisterském studiu učitelství speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně dokončila studium pro výchovné poradce a účastní se Vzdělávání pedagogů pro integraci ţáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ Investice do rozvoje vzdělávání Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci ţáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/ , je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů ukončila koordinátorka EVVO. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro školní koordinátory zahájila v lednu 2010 ředitelka školy. 10. Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících třech letech vzniklé v souvislosti se zaváděním opatření, kterými má škola v úmyslu řešit svůj další vývoj v členění podle zdrojů ve stálých cenách z roku 2007 Nároky vzniklé se zaváděním kurikulární reformy investiční i neinvestiční: Škola je malotřídní. Pedagogové vytvořili dva školní vzdělávací programy: 1) pro všechny ročníky ZŠ praktické a 2) ZŠ speciální. Ve srovnání s úplnou školou byla práce několikrát náročnější. Finanční prostředky na odměnu těchto pracovníků jsou nedostačující. Kaţdý zaměstnanec podílející se na tvorbě ŠVP by měl dostat odměnu nejméně Kč. Majetek, budovy a zařízení; rozvojový plán: Výměna střechy na budově školy byla zrealizována v srpnu Výměna oken poţadavek trvá. Zateplení budovy poţadavek trvá. Nová fasáda poţadavek trvá. Nákup nových lavic a školního nábytku do učeben nakoupeny lavice, ţidle a katedra do jedné učebny, záměrem je zakoupit nové vybavení nejen lavice, ţidle, katedru, ale i různé skříňky, police (úloţné prostory) Nákup nových počítačů - poţadavek trvá. Plán obnovy na školní rok 2009/2010 a další roky: Hlavní priority: Nákup nové sekačky na trávu - zakoupena. Nákup nových počítačů a vytvoření nové počítačové sítě poţadavek na KÚ SK na rok 2011 a podán projekt Paleta poznání modernizace v rámci EU peníze do škol OPVK- IP oblasti Strana (celkem 13) 1 1

12 podpory 1. 4, číslo prioritní osy 7.1, název prioritní osy Počáteční vzdělávání, číslo oblasti podpory , název oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Vymalování učeben, šatny a chodby - poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Nákup nové kopírky je podán poţadavek na KÚ SK na rok Nákup školního nábytku do učeben (lavice vyšší) nakoupeny lavice, ţidle, katedra do 1 učebny, je podán poţadavek na KÚ SK na rok 2011 na nábytek do ostatních učeben. Zateplení stropů poţadavek na KÚ SK na rok 2010 byl splněn částečně, byl zateplen strop nad menší částí budovy při rekonstrukci střechy nad hernou, je podán poţadavek na KÚ SK na rok 2011 na zbývající část střechy. Energetický audit budovy, následně zateplení a výměna oken - poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Oprava hřiště poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Byla téţ podána ţádost do Fondu sportu, volného casu a primární prevence, ale nebyla schválena. Oprava chodníků na školní zahradě a z boků budovy - poţadavek na KÚ SK na rok 2010 nebyl splněn, škola finance neobdrţela, je podán poţadavek na KÚ SK na rok Následné priority: 1) Zasunovací dveře do kuchyňky nesplněno, poţadavek trvá. 2) Lednice - nesplněno, poţadavek trvá.. 3) Botníky pro ţáky nesplněno, poţadavek trvá.. 4) Věšáková stěna pro pedagogy - nesplněno, poţadavek trvá.. 5) Záclony zakoupena záclona pouze do ředitelny, poţadavek trvá.. 6) Sluţební telefon - zakoupen. 7) Nákup křovinořezu - nesplněno, poţadavek trvá.. 8) Oprava plotu řešena výsadbou ţivého plotu. 9) Nový kompostér 2 kusy získány z projektu Odpad z nebe nespad. 10) Lavičky na školní zahradu nesplněno,ale byla podána ţádost Obnova školní zahrady II do Středočeského Fondu ţivotního prostředí a zemědělství, Dotační titul: Zkvalitnění ţivotního prostředí. Ţádost byla v červnu 2010 schválena, bude splněno. 11. Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu 1 Leonardo da Vinci, Socrates, OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko, OP VK, OP ŢP, OP LZZ, ROP, SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní programy apod. 2006/2007 Program, grantový program, dotační titul Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem Finanční podpora schválena (ano/ne) ANO Výše schválené podpory v Kč 2007/2008 Program, grantový program, dotační titul Grantový Program I Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními na pro 2008, projekt Zdraví a vztahy Finanční podpora schválena (ano/ne/dosud nerozhodnuto) ano Výše schválené podpory v Kč 5.000,- Kč 1 U víceletých programů zahrňte celou schválenou podporu od roku, v němţ byla schválena, resp. poţadována. Strana (celkem 13) 1 2

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

K O N C E P C E Š K O L Y

K O N C E P C E Š K O L Y Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1024/ Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1024/08-04 Název školy Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Adresa: Táborská 28, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 459 IČ: 49778137

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1203/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1203/09-S Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Adresa: Načeradec č. 270, 257 08 Načeradec Identifikátor:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-510/ Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-510/ Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Adresa: Bavorovská 1046, 389 01 Vodňany Identifikátor: 600008746 IČ: 60650818

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více