Rozvoj manažerských dovedností, strategické plánování a projektové řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj manažerských dovedností, strategické plánování a projektové řízení"

Transkript

1 Rozvoj manažerských dovedností, strategické plánování a projektové řízení Jméno účastníka: Autorka: MgA. Irena Swiecicki Odborné korektury: Mgr. Tomáš Toula

2 Rozvoj manažerských dovedností, strategické plánování a projektové řízení Obsah Tvorba projektu 5 12 pravidel, jak vytvořit a řídit úspěšný projekt 6 Strategické plánování 9 SWOT analýza 14 Akční kalendář 15

3 5 Tvorba projektu Projekt plánovaný zásah, jehož cílem je přivodit užitečnou změnu Stávající stav Požadovaný koncový stav Konkrétní cíl realizovaný v konkrétním čase konkrétním způsobem z konkrétních zdrojů. Projektový cyklus: - identifikace problému - definice projektového záměru - schválení projektu - řízení a realizace projektu - ukončení projektu a jeho vyhodnocení Řízení projektového cyklu: Metodika zpracovaná pro velké projekty v bankách v 70. letech 20. století tak, aby projekty řešily aktuální problémy. Analytickým nástrojem pro tuto metodiku je logický rámec. Definujte výhody a nevýhody psaní projektů: Výhody Nevýhody

4 6 Dvanáct pravidel, jak vytvořit a řídit úspěšný projekt 1. Identifikace problému a definice našeho záměru Neohýbejte se podle toho, odkud přicházejí finanční zdroje. Držte svůj směr daný vlastním strategickým plánem, posláním a vizí vaší organizace. 2. Hledání vhodného Zamyslete se a prostudujte všechny dostupné finanční zdroje. Projektové řízení v rámci grantových žádostí nemusí být nutně tím jediným východiskem. Poraďte se s odborníky, zkoumejte, kde hledají finanční zdroje organizace vám podobné. 3. Porovnání našeho záměru s cíli dárce, zjištění podmínek dárce (uzávěrka, doba trvání projektu, výše podpory, právní formy, požadavek na kofinancování, partnerství, uznatelné náklady, povinné přílohy atd.) Važte dobře, zda problém, který řeší dárce, je ve shodě s problémem a záměry, které chcete řešit a realizovat Vy. Do jaké míry se různíte? Neodchýlíte organizaci až příliš, abyste se dárci zalíbili? Pokud jste rozhodnuti, pečlivě dárce prostudujte, zdánlivě bezvýznamné informace pro vás mohou být klíčové. Hledejte, komu a kdy dárce poskytl finanční zdroje, jak se projekty jmenovaly, na co byly zaměřené, jak velké organizace dostaly podporu, jaké typické projekty se nejčastěji opakují atp. 4. Schválení projektového záměru uvnitř MŠ, definice kompetencí v projektu (kdo vymýšlí, kdo píše, kdo realizuje, kdo podepisuje smlouvu) Chce skutečně celá organizace projekt realizovat? Jsou všichni připraveni na veškerou administrativu a realizaci jednotlivých cílů projektu? Rozhodněte společně, tím se váš projekt může stát mimo jiné vysokým společným motivačním faktorem. Nadefinujte si, jak budete při tvorbě projektu postupovat dejte prostor, ale zároveň časový limit kreativcům, dejte dostatek času a informací těm, kdo budou projekt zapisovat do formulářů, informujte všechny o realizačních plánech. 5. Definice záměru v jazyku dárce Úspěšná projektová žádost musí být napsána tak, aby jí dárce rozuměl. Nepoužívejte vlastní odborné termíny, ale využijte eventuální odborné terminologie dárce. 6. Konzultace s dárcem (je-li možná) Většina dárců umožňuje někteří dokonce vyžadují konzultace se svými administrativními pracovníky. Připravte si veškeré podklady včetně stručné projektové fiche, ve které projekt již popisujete jazykem dárce. Ptejte se na vše, co potřebujete vědět. 7. Psaní obsahu projektu a tvorba rozpočtu (podle pokynů dárce na předepsaném formuláři) Ne vždy má dárce přesný formulář, někdy pouze jednou větou definuje, jak máte projekt popsat. Snažte se projekt vždy strukturovat i podle jednoduchých pokynů. Naopak někteří dárci mají pro své žádosti i speciální software: v takovém případě přesně respektujte dárcovy pokyny. Některé rozpočty jsou vytvořeny přesně na míru dané projektové žádosti, některé jsou velice obecné. V obecných rozpočtech vytvořte vlastní přehlednou strukturu. 8. Formální úprava projektu a zajištění veškerých příloh, podpis statutárního zástupce + odeslání Prověřte, jaké konkrétní přílohy dárce vyžaduje. Každý dárce může chtít trochu odlišné dokumenty a jejich aktualizaci, týkající se vaší organizace. Ubezpečte se, že váš statutární zástupce skutečně v dané chvíli může projekt podepsat, abyste nevypadli kvůli formálnímu hodnocení hned v prvním kole. 9. Podpis smlouvy s dárcem Prostudujte pečlivě smlouvu a zároveň se informujte o zvyklostech daného donora, které nemusí být vždy obsahem smlouvy: kdy vám bude zaslána první platba, od kdy jsou uznatelné náklady projektu, jak bude probíhat další financování projektu zálohově donorem, či vámi atp.

5 7 10. Realizace jednotlivých cílů v definovaném čase V projektu jste nadefinovali přesné výstupy, kterých máte v definovaném čase dosáhnout. Pokud možno, zahrňte tyto výstupy do pracovních náplní svých zaměstnanců, kteří se na projektu podílí. Stanovte si metody, jakými budete prověřovat, že cílů dosahujete (v kvalitě i kvantitě) a jak budete řídit eventuální rizika při realizaci svých cílů. Klíčem k úspěšnému řízení je přesná definice kompetencí a následné vyžadování jejich plnění. Na to můžete použít různé formy řízení, včetně tzv. produktového řízení platíte lidi za produkt, nikoli za hodiny či procesy podobně jako dodavatele služeb. 11. Informování dárce o realizaci, uvedení dárce na veškerých PR materiálech (podle pokynů dárce) Informujte dárce, byť by to po vás smluvně nevyžadoval, o veškerých úspěších a výstupech projektu zvěte ho na akce, na dny otevřených dveří atp. Uveďte informace o dárci na veškerých PR materiálech a ty dárci včas poskytněte. Respektujte metodiku dárce o jeho zveřejňování. 12. Průběžné účetnictví projektu, závěrečná evaluace zpráva, závěrečné vyúčtování Během projektu si stanovte jednoduché metody průběžné kontroly účetnictví projektu zda čerpáte ve správných kolonkách ve správném čase. Tím si usnadníte práci na závěrečném vyúčtování projektu, které je vždy součástí závěrečné zprávy odevzdávané donorovi. V průběhu projektu rovněž pravidelně vyhodnocujte, zda dosahujete potřebných výstupů v potřebném čase toto vyhodnocení bude rovněž součástí vaší závěrečné zprávy. Obecné zásady při vyplňování žádostí o grant: Zjistěte si, podle čeho hodnotitelé projekt hodnotí, a dbejte na to při jeho formulaci. Formulujte konkrétně. Dodržujte pravidla stanovená dárcem. Použijte všechny formuláře dárce a odpovězte na všechny otázky. Mluvte jazykem dárce. Nepoužívejte odborné termíny. Uveďte vše, ale buďte struční. Pokud to dárce dovoluje, podpořte svá tvrzení přílohami s jasnými důkazy. Uveďte seznam příloh a přílohy číslujte. Nepište souvislý text, ale čleňte ho odrážkami a odstavci. Struktura univerzální žádosti o grant: Jméno žadatele Název projektu Název grantového programu Délka trvání projektu Shrnutí Cíle projektu Cílová skupina Důvod realizace Popis aktivit Harmonogram Realizační tým Vnitřní evaluace Výstupy Zkušenosti žadatele

6 8 Co musíme udělat, než začneme psát žádost o podporu ze strukturálních fondů EU: zvažte, zda máte kapacitu na napsání i realizaci projektu, vytvořte stručný projektový záměr s rozvahou, kdo by mohl být partnerem projektu, prostudujte dodatek k danému operačnímu programu a vyberte si prioritní osu a oblast podpory, které by se mohly vztahovat na váš projekt, prostudujte příručku pro žadatele, revidujte váš stručný projektový záměr dle informací zjištěných v bodě 3 a 4, vytvořte si harmonogram postupu prací při psaní žádosti, sledujte vyhlašování výzev, jakmile je vyhlášena výzva, pečlivě ji prostudujte, v čem se liší od dodatku či příručky pro příjemce, objednejte se na konzultaci ke kontaktní osobě se svým projektovým záměrem, vytvořte tým pracovníků, kteří budou žádost psát, vytvořte harmonogram aktivit při psaní žádosti, vytvořte systém kontroly a revizí textů při psaní žádosti, ověřte způsob hodnocení žádosti a vytyčte nejdůležitější části žádosti. Na co nesmíme zapomenout při samotném psaní žádosti o podporu ze strukturálních fondů EU: zajistit veškeré aktuální statutární dokumenty od žadatele, zajistit veškerá data od partnerů včetně prohlášení o partnerství, doložit/vytvořit i nepovinné přílohy potvrzující uvedené údaje, zpracovat veřejné zakázky dle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce, napsat si vlastní rozpočet s podrobnější charakteristikou jednotlivých nákladů (nedávat do žádosti), abyste měli náskok a mohli předvídat chyby, prověřit navržený rozpočet (pozor na uznatelné náklady), sledovat veškeré pokyny v nápovědě. Fundraising pro MŠ Zdroje financování projektu Při fundraisingu u MŠ se zabýváme tzv. 6 partnery poskytujícími prostředky je to svět financí, které mohou přitéct do MŠ, rozdělený na 6 druhů: firmy nadace vládní a statutární zdroje individuální dárci další (volné asociace atp.) zřizovatel V souvislosti s financováním projektů můžeme tyto zdroje doplnit o: Vlastní provozní zdroje = peníze v hotovosti, na bankovních účtech, kontokorentní rámce atp. Jsou nevhodné na celé krytí projektu, a to z důvodů náročnosti zajištění volných zdrojů pro MŠ a jejich potřebnosti na jiném místě. Uvádí se, že pro žadatele tyto volné zdroje mají hodnotu 1,75 násobku jejich nominální hodnoty tedy pokud bychom chtěli vyčlenit nějaké volné vlastní finanční zdroje na projekt v hodnotě 1 milionu, budou pro organizaci představovat ztrátu 1,75 milionu. Vlastní zdroje jsou vhodné pro zajištění nepředpokládaných nákladů projektu spojených například s výpadky cash-flow. Komerční úvěrové zdroje = úvěrové zdroje poskytnuté komerčními bankami. Je třeba předem zjistit řadu skutečností (dobu splatnosti, dobu odložení splátek, výši splátek, úrokovou sazbu pevnou a pohyblivou, formu ručení, poplatky, možnost předčasného splacení atp.).

7 9 Zvýhodněné úvěry určené pro financování rozvojových projektů v ČR. Poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (úroková sazba 3 4%), dlouhá doba splatnosti, odklad splátek pokrývající až 90 % rozpočtu projektu. Zpravidla není možné kombinovat zvýhodněný úvěr s dotací z veřejných zdrojů. Dotace = financování ze strukturálních fondů, financují % uznatelných nákladů projektu u neziskových a příspěvkových organizací. Jsou to buď přímé nevratné dotace, nebo zvýhodněné úvěry a bankovní záruky, nebo nepřímé formy investičních podmínek a slevy na daních. Dotace této formy jsou součástí bodu 3 vládních a statutárních zdrojů. Vzhledem k jejich charakterové specifičnosti je však uvádíme zvlášť. Vlastní hospodářská činnost např. prodej rukodělných výrobků atd. Tento zdroj je pro MŠ velmi výhodný, protože umožňuje volné využití získaných finančních zdrojů. Strategické plánování Vstupní informace o MŠ pro start straegického plánu Název organizace a její statut Poslání Cíle organizace (stručně vyjmenovat) Způsoby realizace cílů (aktivity, služby) Strategický plán (ano, ne, na jaké období) Strategické cíle (stručně vyjmenovat) Způsoby dosažení cílů (krátkodobé cíle stručně vyjmenovat) Silné stránky patrné ze strategického plánu (organizace si je již uvědomuje a pracuje na nich) Slabé stránky patrné ze strategického plánu (organizace si je již uvědomuje a pracuje na nich) Počet zaměstnanců (číslo) Funkce jednotlivých zaměstnanců (vyjmenovat, uvést sloučení funkcí) Orgány řízení organizace (valná hromada, správní rada, zřizovatel atd.) Systém vnitřní komunikace (porady, , server atd.) Náklady za poslední tři roky (čísla a zdroje) Příjmy za poslední tři roky (čísla a zdroje) Zdroje pro zjištění výše uvedených informací (www, osobní rozhovor, výroční zpráva, účetní závěrka, zakládací listina, výpis z rejstříku atd.)

8 10 Poslání Abyste mohli vypracovat kvalitní strategický plán pro vaši organizaci, musíte ji dobře znát. Poslání se musí vázat s určitou činností organizace. Jinak to bude jen definice dobrých úmyslů. Musí se soustředit na to, co se organizace opravdu snaží dělat a co opravdu dělá. Jde o to, aby každý člen organizace mohl říct: to je můj vklad k dosažení společného cíle. Abychom poslání mohli dobře definovat, je třeba vědět, v čem spočívá úspěch naší činnosti. Například k překvapení lékařů a zdravotních sester se ukázalo, že základní funkcí dobré první pomoci je uspokojení přihlášených osob. Základním cílem pak je podle možností okamžité posvěcení pozornosti byť jen na chvilku každému novému pacientovi. Cíle organizace mohou mít krátký život. Mohou se měnit, pokud se realizuje poslání. Poslání musí být jednoduché a čitelné. (P. F. Drucker, Zarzadzanie organizacja pozarzadowa, přeložila I. Swiecicki) Poslání musí být výstižné a formulované tak, aby odlišovalo danou organizaci od jiných podobně zaměřených organizací. Takové poslání je základním vodítkem pro rozhodování o dlouhodobých cílech a strategii organizace. Detailně rozpracované poslání je obsaženo v dokumentech, které musí (většinou ze zákona) neziskové organizace vypracovat, používat a archivovat. (J. Rektořík a kol., Organizace neziskového sektoru) Praktické rady nejen pro strategický plán: je dobré používat aktivní formulace, krátké a pozitivní nestavte na negaci. Zamyslete se, je každé slovo ve vašem poslání motivující pro potenciálního dárce? Naplňujete svými projekty vaše poslání? Zkuste vaši MŠ odlišit svým posláním od ostatních: v čem jste specifičtí? Cíle v rámci strategického plánování Dlouhodobý cíl Dlouhodobý cíl stanovujeme, pokud chceme v rámci organizace strategicky plánovat. Je třeba ho přesně definovat a určit dobu, do které ho chceme dosáhnout. Tato doba je více méně i dobou, na kterou tvoříme náš strategický plán. Může to být 3 5 let. Dlouhodobý cíl je naší metou. Na jeho základě stanovujeme tzv. krátkodobé (dílčí) cíle, z nichž vyplývají jednotlivé aktivity (kroky). Jak krátkodobý cíl, tak aktivity musí mít SMART charakteristiku. SMART Specifický (např. telefonní hovor firmě xy do Tanvaldu) Měřitelný (jeden telefonní hovor realizovaný jedním pracovníkem) Achievable dosažitelný (mám pracovníka i telefon i telefonní číslo) Realistický (hovor mohu uskutečnit) Timed načasovaný (proběhne v 10:00) Výsledek: Jeden telefonní hovor realizovaný v 10:00 Petrem Horou do firmy xy v Tanvaldu. Dlouhodobé cíle mohou mít obecnější charakter a jsou dosaženy realizací krátkodobých cílů a aktivit, jejich monitoring slouží k evaluaci naplnění dlouhodobých cílů. SWOT či jiné analýzy by nás vždy měly dovést ke stanovení jasného dlouhodobého cíle, pokud chceme organizaci strategicky vést. Diverzifikace fundraisingových zdrojů ve strategii

9 11 Pět partnerů poskytujících prostředky Při hledání partnerů poskutujících prostředky je důležité je znát, můžeme eventuálně provést i tzv. analýzu zainteresovaných stran, ale hlavní je vědět minimálně základní rysy jednotlivých partnerů poskytujících finanční prostředky. Dále je třeba před oslovením partnera prozkoumat ho podrobněji, abychom mu byli schopni nabídnout co nejlepší fundraisingový produkt. Zodpovězte si následující otázky: Čím jsme my pro daného partnera zajímaví? Co mu můžeme nabídnout? Komu již dal peníze a kolik? Podporuje jiné MŠ? Podporuje někoho v našem regionu? Budeme moci žádost o finanční příspěvek u daného partnera opakovat, nebo půjde o jednorázový dar? Jak se daný partner navenek prezentuje? Jak dobrý kontakt máme na osobu, která rozhoduje? Kolik úsilí a počátečních financí je třeba pro získání finančních prostředků od daného partnera? Charakteristika pěti partnerů poskytujících prostředky: Podniky a firmy Motivovaní především podnikatelskými zájmy Dárcovství se pohybuje od filantropie ke sponzorství Nekontroverzní a bezpečná témata Podpora do 3 let Rozhodnutí zpravidla leží na klíčové osobě Nadace a nadační fondy Dají jen peníze Soukromé prostředky ony rozhodují, co se svými penězi udělají, mají na to svoji politiku Základem jsou daná pravidla trefte se do jejich priorit Rády řeší problémy Prostředky až na 5 let Nežádají příliš za podporu (chtějí jen upřímné zprávy a vidět, že jejich peníze pomáhají řešit problémy) Široká škála nadací Vládní a statutární zdroje Byrokracie Vedené striktní politikou Mohou poskytnout širokou škálu prostředků Budou financovat i nepopulární záležitosti Často složité vypracování žádosti Běžné zpětné financování Nutné předkládat dobré zprávy Běžná udržitelnost Zahrnují EU, OSN, evropské statutární a samosprávní zdroje a státem řízené instituce, kraje Jednotlivci Založení na citech Neočekávají protislužby Krátkodobé financování Podpoří dobrou věc Neplánované Podpoří širokou škálu pomoci Velmi ovlivněni tím, kdo požádá

10 12 Další organizace Sem patří např. jiné NNO, asociace, městská obchodní komora atd. Chovají se podobně jako jednotlivci, podle toho se musíme i my chovat k nim Posledním zdrojem je interní zdroj, a to vlastní či vedlejší hospodářská činnost např. z prodeje rukodělných výrobků. Na logiku se obracíme při získávání peněz od vlády a společnosti. U jednotlivců musíme otřást jejich city, až pak jim dát logické důvody. Nadace jsou někde uprostřed. Ctí pravidla, ale vždy prezentují lidskou stránku. Obecně diverzifikace finančních zdrojů mluví o stabilitě organizace či projektu. Čím více zdrojů, tím je projekt stabilnější. Pokud projekt financuje jen jeden zdroj, tak ve chvíli, kdy tento zdroj vyschne, projekt končí. Proto je lepší mít více menších zdrojů. Více o individuálním dárcovství Cvičení Zamyslete se, kolik byste ročně dali jako individuální dárci nějaké organizaci, kterou považujete za hodnověrnou a jejíž práce se vám zdá skutečně důležitá a prospěšná. Jaké všechny faktory jste zvažovali? kolik na co komu (organizace/osoba v organizaci) To vše zvažuje každý individuální dárce před tím, než vám poskytne svůj dar. Co víme o individuálních dárcích Průměrný roční dar se pohybuje kolem 2% ročního příjmu Toto procento se snižuje s narůstajícím příjmem dárce Relativní roční výše daru se naopak zvyšuje s věkem dárce Lidé žijící v manželství mají tendence dávat více nežli svobodní Členové různých NNO a lidé věřící dávají v průměru více nežli lidé, kteří nejsou členy nějaké NNO nebo jsou bez vyznání Lidé, kteří někdy dobrovolně pomáhali v nějaké NNO dávají více než ti, kteří se dobrovolných prací neúčastní (Zdroj: Giving and Volunteering in the United States, 1992, and Giving and Volunteering in the United States, 1990, Independent sector, Washington D.C.) 8 zásad fundraisingu platných i pro individuální dárcovství Fundraising není o penězích je o tom zapojit lidi do toho, o čem jsme přesvědčeni. O tom, že zajistíme dítěti zdravou budoucnost, je o zapojení handicapovaných do společnosti. Když sháníte peníze, nemluvte o tom, kolik stojí protéza, ale o právu člověka být zapojen do společnosti. Je to o přesvědčení lidí, že to, co děláme, je správné. Proto když nám nemohou dát čas, dají nám peníze. Mluvte o důvodech, poslání, ne o penězích. Fundraising a vzdělávání jdou ruku v ruce. Dobrý fundraiser vzdělává dárce. Když požádáte o peníze, dostanete hned otázku: proč, na co? Donorovi vždy jasně řekněte, kolik po něm chcete.

11 13 Fundraising je etickou disciplínou. Před začátkem je nutné vědět, od koho si peníze nevezmete. Lidé dávají lidem. Když získáváte peníze od jednotlivců, mluvte o jednotlivcích (např. v případě soch nemluvte o sochách, ale o radosti lidí, co je viděli, o smutku sochaře, kterému je zničili). Též se ujistěte, že požádá správný člověk bohatý bohatého, právníka někdo s právnickým vzděláním. Nechte je oslovit za Vás. Fundraising je o získávání příznivců a přátel friend raising. Musíte udělat průzkum svého dárce, znát ho jako přítele věnujte tomu alespoň 60 % času. Tak nejlépe poznáte, kdy a jak požádat. Nedostanete, oč nepožádáte. Nežádejte vždy o peníze, poproste o pomoc. Vždy říkejte pravdu. Když se něco nedaří, přiznejte to. Oni si budou vážit vaší upřímnosti a budou k vám mít větší důvěru. Děkuji. (volně podle Finlay Craig Consulting, seminář 2002) Analytické metody pro sběr dat do strategického plánu Steep analýza Jedná se o situační analýzu vnějšího prostředí. Nadefinuje nám naše prostředí, jeho aktuální vlivy a poskytne nám perspektivy, kde své okolí můžeme ovlivnit a kde naopak se mu musíme uzpůsobit. Pro strategický plán je to důležitý nástroj, který ukáže, kde je nejvhodnější nabízet své služby, či jaké všechny okolnosti budou mít na organizaci v budoucnu vliv. Společenské poměry Technické poměry Ekonomické poměry Ekologické poměry Politické poměry

12 14 SWOT analýza Analýza, která se používá především u strategického plánování organizace. Nelze začít s plánováním, aniž jsou dokonale prozkoumány vnitřní i vnější faktory působící na činnost neziskové organizace. Jako nástroj k takovému zkoumání slouží jednoznačně SWOT analýza (zkratka pro Strenghts silné stránky, Weaknesses slabé stránky, Opportunities příležitosti, Threats hrozby). Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory efektivnosti organizace. Příležitosti a hrozby vymezují vnější prostředí, vnější faktory efektivnosti organizace. Seznam příležitostí může obsahovat i dostupné finanční zdroje, zájem donátorů a vymezeného segmentu společnosti a s tím související například podněty ke zlepšení kvality služeb, podněty k mezinárodní spolupráci a především výsledky rozboru politického ovzduší. Seznam hrozeb obsahuje například výsledky průzkumu z konkurenčního prostředí uvnitř vybraného segmentu realizace poslání neziskové organizace, hrozbu omezení financování připravovaných projektů od veřejného sektoru, ale také od nadnárodních organizací, nedostatek invencí a s tím souvisejících inovačních procesů v oblasti zájmů, negativní rozvojové procesy národní ekonomiky (makro a mikro ekonomické procesy národního hospodářství) apod. Při tvorbě SWOT analýzy je především zapotřebí umět zhodnotit programy, které nezisková organizace realizuje v tom daném období. Jde o hodnocení portfolia organizace, které by mělo být členěno na projekty beze sporu úspěšné, které velkou měrou přispívají k zajištění poslání organizace, dále projekty, které by se mohly úspěšnými stát, projekty beznadějné, na jejichž realizaci se doslova plýtvá finančními prostředky, ale také projekty, které jsou částečně mimo poslání, ale jsou finančně velmi úspěšné. (Organizace neziskového sektoru, J. Rektořík a kol.) SWOT analýza se může aplikovat na různé činnosti MŠ. Velice doporučuji při sestavování strategického plánu vytvořit SWOT analýzu MŠ společně jak se všemi zaměstnanci či zřizovatelem, tak se zástupci rodičů dětí, co do MŠ chodí. Poskytne to odrazový můstek k vytváření jasných dlouhodobých cílů, na kterých se shodne většina organizace. Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

13 15 Akční plán / kalendář jako praktická realizace strategického plánu Pokud chceme dokončit strategický plán a vypracovat tak pro organizaci dlouhodobý systém rozvoje, je třeba končit tzv. Akčním kalendářem. Nyní skončila analytická práce a následuje rozdělení jednotlivých dlouhodobých cílů na krátkodobé cíle a jejich rozdělení na aktivity. Z jednotlivých aktivit pak sestavíme akční kalendář. Ten úkoluje v čase všechny pracovníky, kteří k rozvoji strategie v rámci jednotlivých úkolů přispívají. Akční kalendář může mít různé grafické podoby. Je možné ho realizovat například v podobě Ganttova diagramu. Jak bylo výše zmíněno, je třeba strategický plán, který je vytvořen na 3 5 let, následně převést do tzv. Akčních plánů kalendářů, které jsou většinou na půl roku až jeden rok. Pro úplné uplatnění strategie v praxi je třeba provést řadu manažerských kroků od pracovních smluv, pracovních náplní, na ně vázaného odměňování neboli procesů a produktů, které budou procházet jak uvnitř organizace, tak nakonec půjdou vně jako hlavní produkt/služba organizace. Jak prakticky žít v organizaci a realizovat svoji strategii v rámci každodenní práce ukazuje následný výčet různých manažerských technik. Základní otázky pro strategické plánování Co pro Vás osobně vaše MŠ znamená? Jaké jsou silné stránky vaší MŠ (činnost, řízení, lidé, zázemí, vliv, výstupy )? Kde má vaše MŠ slabá místa (činnost, řízení, lidé, zázemí, vliv, výstupy )? Jak by podle vás měla vaše MŠ vypadat za pět let? Jaké příležitosti ve vnějším světě by vaše MŠ mohla využít? Co z vnějšího světa (tedy nikoli interní záležitosti) může ohrozit vaši MŠ?

14 Použitá literatura a další zdroje: M. Šedivý, O. Medlíková Úspěšná nezisková organizace (Grada 2010) J. Rektořík Organizace neziskového sektoru (Ekopress 2010) P. F. Drucker Drucker na každý den (Computer Press, 2009) P. F. Drucker - Zarzadzanie organizacja pozarzadowa (Roband 1995)

15 EXPEDICE Světozor si klade za cíl podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol vzdělávajících podle platného rámcového vzdělávacího programu v oblastí kompetencí vztahujících se k polytechnické výchově, posílení didaktických dovedností a osobnostně sociálního rozvoje. Projekt je určen pedagogickým pracovníkům Jihočeského kraje. Vydáno v roce 2015 jako studijní materiál v rámci projektu EXPEDICE Světozor (CZ.1.07/1.3.00/ ) financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Jak napsat úspěšný projekt

Jak napsat úspěšný projekt Jak napsat úspěšný projekt PROJEKT = definovaná, v čase ohraničená změna není vhodný k pokrytí běžných činností procesy, opakování je vhodný k řešení jasně definovaných problémů: - vyřešení absence něčeho

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Cesta k úspěšnému projektu

Cesta k úspěšnému projektu Cesta k úspěšnému projektu Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 V naší skupině máme každý mnoho informací, každý má své zkušenosti s fundraisingem, každý

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin. Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Základní informace a změny v poskytování dotací pro rok 2015 16. října 2014 Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování neinvestičních

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Petra Koťátková

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Petra Koťátková EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Proč mít podnikatelský plán Jednotlivé části podnikatelského plánu Konkrétní příklady

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012

Příprava a realizace dotovaných projektů. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 23. 4. 2012 Příprava a realizace dotovaných projektů Dotace, granty, příspěvky Vyhledávání projektových témat Zvyšování hodnoty

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář pro žadatele o finanční podporu Globální granty Zlínského kraje realizované v rámci oblasti podpory 3.2 21. 01. 2013 Zlín TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Kontrola a audit ve veřejné správě Název tématického celku: Historie, principy, zásady Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015 Žádost o poskytnutí dotace tréninková výzva v rámci projektu Zálabí táhne za jeden provaz z Opatření III. 4. I. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Název projektu (stručný a výstižný) 2. Žadatel

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová Strana:1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize:2008 Vypracovala: O.Šoltésová

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Základy tvorby žádosti

Základy tvorby žádosti Projekt Věc známá i neznáma Základy tvorby žádosti Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah 1. Zdroje informaci o vyhlášení výzev k podávání žádosti 2.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016

DOTAČNÍ PROGRAM. Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2016 Lichtenštejnský palác Úřadu vlády ČR 20. srpna 2015 Účel dotace Podpora projektů, které jsou v souladu s Evropskou

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI č. 1/2011

POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI č. 1/2011 MAS Litomyšlsko o..p..s.. Pokyny pro žadatele o dotaci 1 Obsah: 1) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR... 3 2) POSTUP PŘED PŘÍJMEM ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 3) ŽÁDOST O DOTACI... 5 2 1) Projektový záměr MAS Litomyšlsko ve Správní

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ

ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ ŽÁDOST O GRANT Z FONDU PARTNERSTVÍ Žádost o grant EČ: Předložena dne: Registrační číslo: 1. Základní informace 1.1. Název sub-projektu 1.2. Umístění subprojektu (kraj) 1.3. Plánovaná doba realizace sub-projektu

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Sídliště žije Grantový program je zaměřen na podporu obnovy nebo tvorby veřejných prostranství a oživení aktivit místní komunity na sídlištích.

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem

DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Příloha č. 2 usnesení 499/05 DOTAČNÍ PROGRAM Projektu Zdravé město Ústí nad Labem Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem Dotační program vznikl v rámci Projektu Zdravé město, pro realizaci Plánu

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více