MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice."

Transkript

1 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu s ust. 84, odst.2, písm.i) a ust. 10, písm.d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a ust. 17, odst.2 zák.č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice (dále jen vyhláška ). Čl.2 PŘEDMĚT A PŮSOBNOST VYHLÁŠKY 1. Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování (dále jen systém ) komunálních odpadů vznikajících na území města Ivančice včetně nakládaní se stavebním odpadem. Čl.3 ZÁKLADNÍ POJMY 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zák.č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 2. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu osoba sama. 3. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 4. Nakládáním s odpady se rozumí jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

2 5.Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadu do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Čl.4 DOPLŇUJÍCÍ POJMY 1. Pro potřeby této vyhlášky se definují tyto pojmy : 1.1. Zbytkový komunální odpad je ta část komunálního odpadu, ze kterého jsou již vytříděny nebezpečné a využitelné odpady Nebezpečným odpadem se rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona Za objemný odpad se považuje takový odpad, který není nebezpečným odpadem a který pro svou velikost nelze ukládat do sběrných nádob Sběrný dvůr je místo určené ke shromažďování a skladování vytříděných látkových složek z komunálního odpadu, odpadu objemného a stavební suti Za sběrnou nádobu se považují standardní odpadní nádoby (popelnice) o objemu 110, 120 a 240 litrů, kontejnery o objemu litrů a sběrné pytle s logem města nebo svozové společnosti Místo určené k odkládání zbytkového komunálního odpadu je každá sběrná nádoba, která je přistavená na místě, odkud lze vyprázdnit její obsah do sběrového vozu Stanoviště sběrných nádob je místo vybavené sběrnými nádobami určenými ke sběru komunálního odpadu Lokálním sběrným hnízdem se rozumí stanoviště sběrných nádob (zpravidla kontejnery o objemu litrů) na tříděný odpad označené názvem složky odpadu (papír, sklo, plasty, apod.) rozmístěné na veřejných prostranstvích v různých částech města a sloužící pro donáškový sběr uvedených složek odpadu Dostatečný objem ve sběrných nádobách je kapacita sběrné nádoby či nádob, nebo jednorázových sběrných pytlů svozové společnosti, která umožňuje uložit zbytkový komunální odpad odpovídající cyklu svozu Nejbližší okolí sběrné nádoby je prostor vymezený poloměrem 3 m od sběrné nádoby. Čl.5 NAKLÁDANÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 1. Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu na území města zajišťuje Město Ivančice prostřednictvím oprávněné osoby na základě smluvního vztahu dle systému nakládaní s komunálním odpadem. 2. Systém nakládaní s komunálním odpadem a jeho vytříděnými složkami je součástí komplexního, kombinovaného systému třídění, shromažďování, sběru, svozu, skladování, využívání nebo odstraňování látkových složek obsažených v komunálním odpadu, přičemž : 2.1. zbytkový komunální odpad (bez nebezpečných a využitelných odpadů) je shromažďován na místech k tomu určených a ukládán do sběrných nádob, které jsou u bytových domů sváženy celoročně v cyklu jedenkrát týdně a u ostatní zástavby v kombinovaném cyklu svozu (v měsících červen, červenec, srpen a září jedenkrát týdně, po zbytek roku osm měsíců jedenkrát za čtrnáct dnů) 2.2. zbytkový komunální odpad z rekreačních objektů, ze hřbitovů a od občanů v městských částech Řeznovice a Hrubšice je ukládán do velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v místech a svážen v cyklech dle přílohy čl.1, bod 4,5,6

3 2.3. vytříděné složky z komunálního odpadu materiálově využitelné, mimo nebezpečné odpady, jsou shromažďovány ve sběrném dvoře a lokálních sběrných hnízdech : - sklo sváženo jedenkrát měsíčně - plasty a nápojové krabice sváženo jedenkrát týdně - papír sváženo zpravidla jedenkrát týdně a areálech místních škol : - papír sváženo dle potřeby. Seznam lokálních sběrných hnízd je uveden v příloze č.1, bod 1. této vyhlášky Objemné odpady jsou shromažďovány a ukládány během provozní doby ve sběrném dvoře (viz příloha č.1, bod 3.vyhlášky) Nebezpečné odpady, které musí být vždy z komunálního odpadu vytříděny (výrobky a materiály používané v domácnostech, které jsou dle ust. 6 zákona zařazeny do kategorie nebezpečný, zejména suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, mycí a čistící prostředky, kyseliny a louhy, různé chemikálie, léčiva a lékovky, postřiky, jedy, minerální oleje a filtry nasycené oleji, azbestové obložení, olověné akumulátory, textilní materiály znečištěné škodlivinami a další, se dvakrát ročně, zpravidla v měsících duben a září, odevzdávají při ambulantním svozu nebezpečných odpadů, v případě léků celoročně v lékárnách a v případě baterií ve specializovaných prodejnách. Seznam zastávek mobilní sběrny nebezpečných odpadů je uveden v příloze č.1, bod 2. vyhlášky Elektrozařízení, jako např. velké a malé domácí spotřebiče, elektronika, osvětlovací zařízení apod. se ukládají na sběrném dvoře. Čl.6 NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM 1. Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů nebo právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání se odkládá do odvozních prostředků (do kontejnerů, na vůz apod.) a na náklady těchto subjektů, které stavební odpad vytvořily, jsou předány k využití (recyklaci) nebo k odstranění oprávněné osobě s tím, že bude preferováno využití odpadu. Stavební odpad lze rovněž odevzdat v rámci provozní doby na sběrném dvoře (viz příloha č.1, bod 3.vyhlášky). Čl.7 OSTATNÍ VZTAHY 1. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný odpadu komunálnímu z činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě smlouvy s městem. Smlouva musí být písemná a musí vždy obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu. 2. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze provozovateli zařízení určenému k využívání, odstraňování, sběru a výkupu autovraků. Čl.8 SANKCE 1. Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů (1).

4 Čl.9 KONTROLNÍ ČINNOST 1. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádějí strážníci Městské policie Ivančice a pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Ivančice. Čl.10 ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/ Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města dne Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. MUDr.Vojtěch Adam starosta Jaroslav Pospíchal Mgr.Pavel Dočkal Místostarosta místostarosta (1) Zák.č.200/1990 Sb.o přestupcích ve znění pozdějších předpisů Zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

5 PŘÍLOHA č.1 k obecně závazné vyhlášce č.2/2007 Bod 1. Seznam lokálních sběrných hnízd pro ukládání vytříděných látkových složek skla, papíru, plastů a nápojových krabic : staré sídliště - Sportovní - u obchodu - Okružní - u garáží na Kocberkách - Okružní - u bytovek - Okružní a J.Blahoslava - u garáží nové sídliště - Mjr.Nováka - u Centrumu - Větrná - u trafostanice - Polní - Luční Dr.Novotného tržnice U Tří kohoutů Hřbitovní - u zrcadla Slunečná - na obratišti u hřbitova Tesařovo náměstí - u hasičky P.Bezruče - na parkovišti u vodáren Němčice - u pomníku padlých Němčice - u hasičky Alexovice - u kapličky Letkovice - u bývalé hasičky na centrální křižovatce Budkovice - u obchodu Řeznovice - u obchodu Hrubšice - u obchodu Tyršova u MŠ Chřestová Sběrný dvůr - u ČOV pod Rénou ZŠ TGM Na Brněnce dvorní trakt ZŠ Růžová dvorní trakt ZŠ Němčice dvorní trakt ZŠ Řeznovice-dvorní trakt Bod 2. Seznam zastávek mobilní sběrny v době ambulantního svozu nebezpečných odpadů : Nové sídliště ulice Mjr.Nováka na parkovišti Staré sídliště ulice Sportovní u obchodu Tržnice U Tří kohoutů Odpadní dvůr Žerotínovo nám. Ulice Slunečná Ulice P.Bezruče na parkovišti u vodáren Němčice u hasičky

6 Alexovice u kapličky Letkovice u bývalé hasičky na centrální křižovatce Řeznovice u obchodu Hrubšice u obchodu Budkovice u obchodu Bod 3. Provozní doba sběrného dvora u ČOV pod Rénou : Letní provoz v závislosti na letním čase (cca duben říjen) Po, čt, pá hodin So hodin Zimní provoz v závislosti na zimním čase (cca listopad březen) Po, čt, pá hodin So hodin Bod 4. Místa určená k ukládání zbytkového komunálního odpadu, zejména z rekreačních objektů, ale rovněž od ostatních : Pro oblast pod Budkovicemi Na křižovatce polních cest pod garážemi u sloupu el.vedení na PK p.č.641/5 v k.ú.budkovice - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky a sjízdnost příjezdných komunikací. Pro oblast Jouřova v k.ú.němčice a Pod Vrbičkami v k.ú.budkovice Na křižovatce polních cest u trafostanice před sjezdem do této oblasti na PK p.č.1603 v k.ú.němčice - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na Pro oblast Stříbského mlýna Vedle parkoviště před mlýnem na části p.č.2578/1 v k.ú.kounické předměstí - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky a sjízdnost příjezdných komunikací. Pro oblast Třešňového sadu a horní části rekreační oblasti Stříbského mlýna V rohu pole u vjezdu do lesa polní cesty do Třešňového sadu - kontejner přistaven celoročně a odvážen dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky a sjízdnost příjezdných komunikací. Pro oblast pod Železňákem Na rozcestí polních a lesních cest pod Železňákem na PK p.č.2607/2 v k.ú.kounické předměstí - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky a sjízdnost příjezdných komunikací. Pro oblast trati U cihelny v k.ú.němčice Na rozcestí polních cest u mostu přes řeku Rokytnou - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na Pro oblast trati Démaly v k.ú.němčice U příjezdné polní cesty do této trati - kontejner přistaven celoročně a odvážen dle potřeby a s ohledem na Pro oblast trati Zolcary v k.ú.kounické předměstí

7 U příjezdné polní cesty do této trati - kontejner přistaven sezónně (duben říjen) na dobu 14 dnů v měsíci a odvážen dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky a sjízdnost příjezdných komunikací. Zbytkový komunální odpad z jiných rekreačních objektů než ve výše uvedených lokalitách se ukládá do sběrných nádob, které jsou přistaveny v době svozu a na místě, odkud lze vyprázdnit jejich obsah do sběrového vozu nebo na sběrném dvoře v rámci provozní doby. Bod 5. Místa určená k ukládání zbytkového komunálního odpadu a objemného odpadu, zejména ze hřbitovů, ale rovněž od ostatních : Hřbitov v Ivančicích - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na Hřbitov v Budkovicích - kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na Hřbitov v Řeznovicích kontejner celoročně přistaven a odvážen dle potřeby a s ohledem na Bod 6. Ukládání objemného komunálního odpadu od občanů v částech města Řeznovice a Hrubšice 2 kontejnery přistaveny sezónně (březen listopad) v sobotu a v neděli 1x za měsíc, odváženy dle potřeby a s ohledem na klimatické podmínky a sjízdnost příjezdných komunikací.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV

Čl. II Základní pojmy definované pro účely OZV MĚSTO VIMPERK Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Vimperk se usneslo podle 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM č. 4/2002 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy

J Í L O V É. Článek 1 Základní pojmy M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více