EVVO. 1. Vzdělávání. Učení. hrou škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVVO. 1. Vzdělávání. Učení. hrou 2008. škola"

Transkript

1 Úvod Ve třetím pokračování Sborníků 2008 jsme se zaměřili především na tzv. hlubinnou ekologii, marketingový audit školy, systémy a metody vyučování a pochopitelně další zásobník her. Pokud bychom potřebovali k pochopení působení EVVO na žáky a studenty nějakou klasifikaci, tak hlubinné ekologii patří pomyslné třetí místo - a to za komplexní globální výchovou, specificky cílenou environmentální (ekologickou) výchovou a naoppak před dalšímí alternativními výchovnými směry. Její principy a základní idea je popsána dále, takže tady se pouze zmíním o zajímavosti - tento směr je zdaleka nejradikálnější v EVVO a všechny výstupy a ideje nemusí být v souladu se současným vzdělávacím proudem v naší republice. Navržená modelová řešení o redukci počtu obyvatel na přijatelnou úroveň řádově stovek milionů na celé planetě je toho příkladem. Naproti tomu druhé nosné téma - marketingový audit školy navazuje na tvorbu image školy z minulého čísla a napomáhá zájemcům nastavit parametry hodnocení dle standardizované klasifikace. Nejde o žádnou složitou vědu, je to spíše směr, kterým by se ředitelé a další zodpovědní měli ubírat při identifikaci kladů a záporů své školy či jiné vzdělávací instituce. Marketingový audit se snaží napomoci v orintaci na trhu se vzděláním, dobře cílenými dotazy - a jejich následným kumulativním rozborem - umožňuje poopravit některé nepříliš vysoce hodnocené výstupy působení školy (instituce) na veřejnost tak, aby se celkový dojem optimalizovala a dopadl lépe. Škola totiž nemá jenom úzce zaměřenou vzdělávací funkci, ale je v mnohém i střediskem kulturního, společenského a politického života v místě, působí na široké spektrum dalších respondentů, takže se přes žáky dostává k rodičům i širší rodině a veřejnosrti a působí velmi komplexně. V tom případě je však zcela nezbytná jistá míra profesionalizace v prezentaci jejich cílů a záměrů - což tento audit předjímá. Mgr.Kamil Navrátil Mezi lidmi je mnoho chladu, neboť se neodvažujeme chovat tak srdečně, jací jsme. Jako nemůže být vlna sama pro sebe, protože se neustále podílí na vlnění oceánu, tak ani my nemůžeme nikdy svůj život prožít sami pro sebe, nýbrž vždy jen spoluprožívat život, který je kolem nás. Albert Schweitzer 1

2 EVVO škola hrou 2008 Konzervátorství přírody pozůstává v zachovávání rovnováhy mezi lidmi a zemí. Navzdory téměř celému století propagandy tento druh péče o přírodu postupuje hlemýždím tempem; pokrok stále ještě se spíše projevuje ve zbožných přáních a v plamenných projevech na shromáždění přesvědčených. Během posledních čtyřiceti let jsme na každý krok vpřed učinili dva kroky vzad. Nejběžnější odpovědí na tuto prekérní situaci je požadavek více ekologické výchovy. O tom není pochyb, ale stačí rozšířit pouze její rozsah? Nechybí také něco v jejím obsahu? Tento obsah, tak, jak já tomu rozumím,je v podstatě takovýto: buď poslušen (přírodních) zákonů, straň právu, staň se členem nějaké (ekologicky orientované) organizace a prováděj na své vlastní půdě vhodnou ochranářskou činnost. O zbytek by se měla postarat vláda. Aldo Leopold 1. Vzdělávání převzato: wikipedie Metody vyučování převzato:www.referaty.cz Metoda (z řeckého methodos) znamená cestu nebo postup, uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků, směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů. Vyučovací metody jsou způsoby předávání a osvojování vědomostí, dovedností a způsobilostí. Prostřednictvím metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu pedagogického procesu s jeho výsledkem, který je dán změnami ve vědomostech, dovednostech a postojích žáků. Stupeň korelace mezi cílem a výsledky ukazuje mimo jiné i účinnost použitých metod. Vzdělávání je proces získávání vědomostí a znalostí, které získáváme učením během výuky, zkušenostmi a podobně. Teprve výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání, což je souhrn získaných vědomostí. Teorií vzdělávání se zabývá didaktika, která zkoumá formy, postupy a cíle výuky. Učení Učení je proces získávání a rozvoje paměti, chování, včetně dovedností, znalostí, porozumění, hodnot a moudrosti. Dá se chápat jako: získávání zkušeností utváření jedince v průběhu jeho života naučené je opakem vrozeného výsledkem učení je každá změna chování a prožívání 2

3 Existují 4 základní druhy učení: učení poznatkům - osvojování znalostí senzomotorické učení (smyslově pohybové) - rozvíjí se senzomotorické schopnosti a procesy názorného poznávání (dítě se učí chodit, manipulovat s hračkami) učení intelektových činností - rozvíjí se myšlenkové procesy, intelektové dovednosti a schopnosti k řešení složitých problémů sociální učení - učení sociální komunikaci, interakci a percepci, osvojují se sociální dovednosti, formují motivy a charakter Co je učení Všeobecně se za velmi vzdělaného člověka považuje ten, kdo prošel školami od první třídy ZŠ až po vysokou školu. Ze zkušenosti však víme, že absolvování školy ještě není zárukou vzdělání. Vzdělání zpravidla vztahujeme k rozumové činnosti člověka. Vzdělaný člověk ví, protože se to naučil. Psychologové odhadují, že až 80% poznatků si člověk osvojuje mimo školu[zdroj?]. Ve škole však získává poznatky, které jsou uspořádané a tvoří systém - mentální rámec. Umožňuje porozumění novým poznatkům tím, že jsou prostě zařazovány do poznávací struktury, postupně školou sestavované, tmelené poznáváním vztahů a příčin. Metody se realizují v procesu osvojování konkrétního obsahu, jsou spjaté se specifikou vyučovacího předmětu a konkrétními didaktickými úlohami. Učitel musí být s různými vyučovacími metodami dostatečně obeznámen, aby mohl v konkrétní situaci volit jejich optimální kombinaci. Ve vyučovacím procesu se mohou různé metody střídat nebo uplatňovat souběžně. Volba vyučovací metody záleží na řadě faktorů, které musí učitel vzít v úvahu již při přípravě vyučovací hodiny (úroveň žáků, vybavení školy a třídy aj.). Volbu metody ovlivňují tyto faktory: učivo (tzn. předmět, téma konkrétní vyučovací hodiny), věk žáků, intelektové předpoklady a učební zkušenosti žáků, organizační forma vyučování vybavení školy (laboratoře, počítače, didaktická technika, knihovna), profesionální a osobnostní předpoklady učitele. Vzdělání by člověku mělo umožňovat, aby nově získávané informace zařazoval, třídil a chápal v souvislostech. Je pochopitelné, že struktury a mentální rámce, které se dětem budují od nejútlejšího věku, jsou silně závislé na paradigmatu doby. Ještě nikdy patrně nemě- 3

4 la lidská společnost k dispozici tolik informací, jako v současné době. Pro sebeformování cestou informací musíme mít však náležité předporozumění paradigmatu, na kterém se nám informace ukazuje. Pohled současného člověka na svět, mentální rámec a z toho vyplývající celý jeho způsob prožívání života, stále výrazně ovlivňuje vědecké pojetí světa založené na modelech karteziánské filosofie a newtonovského mechanistického pojetí světa. Tato metodologie vznikla před více než 300 léty zásluhou francouzského filosofa Reného Descarta ( ) a anglického přírodovědce Sira Isaaca Newtona ( ). 2. Hlubinná ekologie: stručný přehled vývoje a definice pojmu Ondřej Valenta Klasifikace metod vyučovacích I. Hledisko vycházející ze ZDROJE POZNÁNÍ a. Slovní metody - metody slovního projevu jsou založeny na vnímání a chápání řeči posluchači, kteří si osvojují nové poznání. Z psychologického hlediska můžeme vyčlenit tři hlavní aspekty vnímání řeči: vnímání (percepce), chápání (myšlenková činnost) a zapamatování (mnemická činnost). Hlubinná ekologie je jedním z filozoficko-ekologických směrů environmentalismu myšlenkového proudu, který se objevil v 70. letech ve Spojených Státech jako reakce na stále výraznější zasahování člověka do přírodního prostředí způsobující prohlubování environmentálních problémů. Lze říci, že hlubinná ekologie je nejradikálnějším proudem environmentalismu, založeným na striktně biocentrickém přístupu (tj. ztotožnění se člověka s přírodou, který ji oceňuje pro její vnitřní hodnoty, nikoliv pro to, co mu dává). 4

5 Vznik hlubinné ekologie je nutné chápat v kontextu s politickým vývojem v USA. Po nástupu Reaganovy a poté Bushovy administrativy, které svou podstatou nebyly příliš nakloněny ekologickým přístupům, bylo reakcí na tento vývoj jak radikalizace některých ekologistických skupin, tak vznik organizací jako jsou Greenpeace nebo Earth First!, uplatňující místo lobbyismu spíše politiku tzv. přímé akce (demonstrace, kampaně, výzkumy, atd.). V tomto období vznikla i filozofie radikálního environmentalismu, tzv. deep ecology, česky hlubinná ekologie. Filozofie hlubinné ekologie se ostře vymezuje proti celosvětově dominantnímu technokraticko-industriálnímu pohledu na svět s lidskými jedinci jako bytostmi izolovanými od přírody. Hlubinná ekologie říká, že tento dominantní pohled je jen odrazem širšího kulturního vzorce, v němž člověk žije; zvláště kritická je vůči západní civilizaci: Západní kultura po mnoho staletí vyznávala a hlásala dominanci člověka nad přírodou, mužů nad ženami, bohatými a mocnými nad chudými, dominanci západní civilizace nad ostatními kulturami. V pedagogickém procesu k těmto aspektům přistupuje ještě apercepce, což je propojování nových poznatků s minulými zkušenostmi, dosavadními poznatky, aktuální motivací, potřebami a zájmy žáků. Učitel si při své práci někdy neuvědomuje, jak náročnou činností pro žáky je vnímání, chápání a zapamatování poznatků, které jim předává. Předpokladem efektivity metod slovního projevu je i úroveň řeči učitele, která by měla být srozumitelná, jasná a dostatečně výrazná. Učitel by měl dbát na správnou a pečlivou výslovnost, správný rytmus a tempo řeči a stále sledovat reakce svých posluchačů. Hlubinná ekologie se pokouší o duchovnější a komplexnější přístup k okolí. Nespokojuje se s izolovanými přístupy z pohledu jednotlivých vědeckých disciplín při řešení otázek a problémů životního prostředí a pokouší se nalézt a definovat komplexní náboženský a filozofický pohled na svět, vycházející z preference ekologického myšlení a hledání odpovědí na otázky týkající se žebříčku lidských hodnot nebo etiky. Hlubinná ekologie tvrdí, že tyto otázky jsou vlastní všem náboženským a filozofickým proudům jako např. křesťanství, buddhismu nebo taoismu; tímto se hlubinná ekologie pokouší o jakousi syntézu všech těchto směrů při vytváření své vlastní filozofie. Tato syntéza vychází ze dvou základních principů: sebeuvědomění a biocentrická rovnost. Sebeuvědomění znamená, že každý jedinec si uvědomuje sebe nejen jako sebe nebo jako součást společnosti, ale i jako součást celku, který je tvořen jak lidskou společ- 5

6 EVVO škola hrou 2008 Mezi slovní (verbální) metody patří: metody monologické, tzn. výklad učitele ve formě vyprávění, vysvětlování nebo školní přednášky; Vyprávění spočívá v předávání poznatků a zkušeností epickou formou. Jeho znaky jsou konkrétnost, dramatičnost, živost, vytváření představ. Často se v něm využívá i emocionální přístup se záměrem vyvolat u posluchačů citové zaujetí. ností, tak i živou a neživou přírodou. To je klíčovou kategorií pro různé koncepty usilující o zlepšení či zachování životního prostředí, včetně koncepce udržitelného rozvoje, či způsobu života domnívám se, že pokud tato kategorie, požadavek, nejsou brány v potaz, řešení environmentální krize je v nedohlednu. Tento celek je charakterizován značnou komplikovaností a komplexností vzájemných vnitřních vztahů mezi částmi celku, které se tak stávají na sobě vzájemně závislé a eventuální poškození jedné části se tak zákonitě projeví v poškození ostatních částí, tedy i člověka. Hlubinná ekologie tvrdí, že k tomuto poznání sebe jako části celku se nejlépe dospěje meditační činností a že tímto procesem se člověk jakoby osvobozuje od vlastního kulturního zázemí a jiných sociálních brzd a směřuje k pochopení sebe jako integrální součásti celku. Biocentrická rovnost je idea, že všechny formy života mají stejné právo žít a vyvíjet se. Tento princip vychází z principu sebeuvědomění. Člověk by měl vidět sám sebe nikoliv v pozici nejvýše postavené formy života (tedy na vrcholu či konci potravinového řetězce), ale jako součást ekosystému, která dává ostatním druhům stejné právo na život jako má on sám a která s ostatními žije v harmonické symbióze. Člověk by měl žít na Zemi s minimálním vlivem na ostatní formy života. Materiální potřeby člověka jsou ve skutečnosti menší než si připouštíme. Lidské snažení vedoucí zvyšování spotřeby a akumulaci bohatství je jen důsledkem tlaku společnosti, která skrze svojí propagandu, reklamu a módu vytváří v lidech potřeby, o které by jinak ve skutečnosti nestáli a které jsou svojí povahou odtržené od reality. Hlubinná ekologie se zabývá také problematikou chudoby. Formulace řešení prezentované hlubinnou ekologií se opírá o Zprávu fondu OSN pro populační aktivity z roku 1984 o důsledcích rapidního zvyšování počtu obyvatel na Zemi. 6

7 Počet obyvatel se neustále zvyšuje, a to zejména v rozvojových zemích, což má za následek zvyšování počtu lidí žijící v chudobě, nemajících dostatek prostředků k obživě. Závěr Zprávy navrhuje, aby státy světa přijaly vlastní populační politiky za účelem kontroly populačního růstu obyvatel tak, aby se dosáhlo obecného zvýšení kvality života lidí na Zemi. Hlubinná ekologie jde dál a idealisticky vskutku radikálně navrhuje, že optimálním (doufejme, že modelovým) řešením by byla redukce obyvatel Země na pouhých 100 milionů lidí při zachování současné kulturní rozmanitosti. Tento počet obyvatel by byl příznivý jak pro životní prostředí, tak i pro lidstvo samotné. Současně hlubinná ekologie navrhuje, aby státy změnily své ekonomické, technologické a ideologické preference. Filozofie ekonomického růstu všeobecně přijímaná a používaná v mnoha státech světa je krátkozraká. Navíc, státy všeobecně nevyznávají ekologickou politiku. Občasné pokusy vyspělých zemí zavést ekologické principy ve třetích zemích se s úspěchy příliš nesetkávají. Proto hlubinná ekologie vidí tuto úlohu zprostředkovatele v nevládních organizacích, které mají tu výhodu, že mohou působit globálně a nezaujatě. Názorová vyhraněnost, radikálnost hlubinné ekologie spočívá v prosazování biocentrického přístupu, ovšem není tomu tak, že by člověk neměl do přírody zasahovat vůbec; problém spočívá ve vymezení rozsahu vlivu člověka na přírodu. Hlubinná ekologie si je vědoma naléhavosti změny myšlení člověka vůči okolí dřív, než bude pozdě, protože čím později se tato změna uskuteční, tím radikálnější bude. Tato změna je nevyhnutelná, protože současný vývoj světové společnosti je dlouhodobě neudržitelný. Kultivovaným vyprávěním zajímavých příběhů lze u posluchačů vyvolat dlouhodobou koncentrovanou pozornost. Tuto metodu používají nejčastěji učitelé mladších žáků. Vysvětlování neboli výklad zahrnuje nejen popis, ale i analýzu příslušných jevů. Považuje se za univerzální kognitivní orientovanou metodu použitelnou ve většině výukových situací. Vysvětlování žákům pomůže pochopit podstatu jevu nebo funkci předmětu a osvojit si ji. Vysvětlování záměrně navazuje na zkušenosti žáků a jejich dříve osvojené poznatky. Schopnost učitele srozumitelně a výstižně vysvětlovat učivo patří k jeho základním kompetencím. Přednáška je nejnáročnější ze všech slovních metod, a to pro učitele i pro žáky. Ve školní praxi se přednáška využívá převážně při výuce starších žáků a studentů, u nichž lze předpokládat delší soustředěnou pozornost a rozvinutou schopnost abstraktního myšlení. 7

8 3. Příklady herních aktivit využívaných v Globální výchově (3) 3.4 Aktivity zaměřené na rozvoj vlastní osobnosti Jsou určeny k tomu, aby pomohly studentům nalézt vlastní hodnotu, hodnotu jejich postojů, názorů a zkušeností, uvědomit si své nadání a schopnosti. Skupině umožňují poznání, že každý její člen má ostatním co nabídnout, a poskytují účastníkům možnost vyzkoušet si vzájemnou toleranci a respekt. metody dialogické, při nichž dochází k výměně názorů mezi učitelem a žáky nebo mezi žáky navzájem; patří sem rozhovor, dialog, diskuse, panelová diskuse, brainstorming; Rozhovor je komunikace dvou nebo více osob, které si vyměňují názory nebo zkušenosti a hledají odpovědi na určité otázky. Jako dialogická pedagogická metoda spočívá v tom, že formou otázek a odpovědí osvětluje určitý jev nebo problém a vede žáky k novým poznatkům V různých didaktických situacích plní metoda rozhovoru různé funkce Vytváření pozitivního prostředí Teoretický úvod: Způsob učení a osvojené návyky jsou přímo závislé na prostředí, v jakém výuka probíhá. Ve třídě, kde se klade důraz na soutěživost, studenti přejímají konkurenční způsob chování, a to i přesto, že v takové atmosféře mohou uspět jen někteří. V procesu výchovy, který počítá mezi své cíle i uznání osobní hodnoty každého jedince, víru v možnosti každého žáka, upřímnost, ocenění druhých a vypěstování vzájemné úcty, je pozitivní povzbudivé prostřední základní. Pouze v takové atmosféře jsou zamýšlená sdělení a způsob jejich předání v harmonii. Nabízíme některé nápady a hry, které mohou pomoci pozitivní atmosféru pro globální výchovu vytvořit. 8

9 Ceny Na začátku roku připravíme soubor karet a pohlednic vztahujících se tematicky k nejrůznějším příležitostem a událostem v životě doma i ve škole. Například kartička blahopřejeme k úspěchu v..., cena děkuji za pomoc, pohlednice zvláštní blahopřání, vítejte v cizině, mnoho štěstí a podobně (viz obrázek). Učitel nebo ostatní studenti při vhodných příležitostech v průběhu roku doplňují na jednotlivé karty jména spolužáků a slavnostně je předávají jako ocenění osobních kvalit nebo dosažených výsledků. Udílení cen by nemělo být omezeno pouze na slavností závěr školního roku a na malou elitní skupinku. Na atmosféru ve třídě bude pozitivně působit, budouli všichni studenti v průběhu roku tímto způsobem oceněni. Strom přátelství Na stěně ve třídě je připevněn velký obrys stromu s mnoha větvemi (vše je vystřižené z tvrdého papíru). Na větvích stromu jsou rozvěšeny na provázcích kartičky a na každé z nich je popsán nějaký jednoduchý úkol, např.: Popovídej si s někým, s kým obvykle příliš nemluvíš. Pomoz někomu s jeho prací. Napiš někomu přátelský vzkaz. Poděl se o něco se svým spolužákem... Na začátku dne si každý ze studentů vybere jednu kartu a jeho úkolem je v průběhu dne vykonat to, co je na ní napsáno. Kartičky pak studenti vrátí zpátky na strom, aby byly připraveny na další den. Učitel ji může používat ve všech etapách vyučovacího procesu: 1) při sdělování nových poznatků, kdy zjišťuje, zda se může opřít o to, co už žáci znají a využít jejich osobní zkušenosti; 2) při upevňování vědomostí (ústních cvičeních), kdy si učitel ověřuje, zda žáci pochopili jeho výklad, a doplňuje nebo zpřesňuje to, čemu žáci neporozuměli; 3) při zkoušení a hodnocení vědomostí, kdy učitel zjišťuje úroveň osvojení poznatků za účelem klasifikace; 4) při opakování probraného učiva, kdy učitel klade otázky aby upevnil,prohloubil a upřesnil znalosti žáků. Dialog se chápe jako rozvinutější forma rozhovoru a vymezuje se jako jazykový projev střídavě pronášený dvěma nebo více mluvčími, kteří se vzájemně oslovují. Předpokladem je rovnocenné postavení partnerů, kteří si kladou navzájem otázky a stejným dílem na ně odpovídají. Metoda dialogu je pro žáky velmi náročná, neboť komunikace má povahu výměny názorů. Slunečnice Hráči si vystřihnou z barevného papíru základ své slunečnice, tj. střed a lodyhu s listy. Neúplnou slunečnici si každý označí svým jménem na jednom z listů a připevní na zeď. Kromě toho studenti připraví zásobu prázdných okvětních slunečnicových lístků, které jsou 9

10 EVVO škola hrou 2008 práce s textem studium literatury, práce s učebnicí, slovníky, encyklopediemi, odbornými časopisy, čtení textů z displeje počítače, písemné práce různého druhu. Práce s textem se obvykle chápe jako výuková metoda založená na zpracování textových informací, jejichž využití směřuje k osvojení nových poznatků, jejich rozšíření, prohloubení a upevnění. Je to metoda, v níž dominuje žákovo učení, buď samostatné, nebo podporované učitelem. Při práci s textem je důležité především to, aby mu žák porozuměl, to znamená dovedl v něm najít klíčové pojmy a poznatky a postihnout vztahy mezi nimi. uloženy na volně přístupném místě ve třídě. Kdykoliv pak chce někdo ze studentů svého spolužáka za něco pochválit nebo mu poděkovat, napíše krátký vzkaz na jeden z okvětních lístků a připevní ho na příslušnou slunečnici. V průběhu doby tak každý student dostane celou kytici povzbudivých sdělení a hodnocení. Koláž zájmů Studenti dostanou k dispozici širokou škálu časopisů a jejich úkolem je vybrat a vystřihnout obrázky, které vyjadřují jejich zájmy a záliby. Hráči se potom rozdělí do menších skupinek a vytvoří ze svých obrázků koláž. Svůj výtvor mohou dotvořit i pomocí nápisů nebo dokreslených obrázků ( k tomuto účelu by měly být připraveny silnější fixy). V druhé fázi už pracují všichni společně a vytváří z jednotlivých skupinových koláží koláž zájmů třídy. Výsledný obraz může povzbudit jednotlivé studenty k tomu, aby ostatním pověděli o svých zálibách a posloužit jako úvod k diskusi o podobnostech a odlišnostech v zálibách a zájmech studentů. Kruh důvěry Jedním ze znaků pozitivního ovzduší ve skupině je schopnost nebát se sdělovat si vzájemně své pocity. Studenti stojí nebo sedí v kruhu, drží se za ruce nebo kolem ramenou a vyjadřují se po řadě nebo náhodně ke zvolenému tématu. Námět volí buď učitel, nebo studenti sami. Námětů je samozřejmě možná celá řada, od prostých sdělení, až po složitější vyjadřování pocitů, sympatií a antipatií. Např.: Co pěkného se mi přihodilo o víkendu. Právě teď se cítím jako.. Jsem nejšťastnější, když.. Nejvíc mě rozzlobí, když.. Účastníky k vyjádření názoru nikdo nesmí nutit, o jednotlivých tvrzeních se nediskutuje, skupina však 10

11 může jednotlivé řečníky povzbuzovat a podporovat. Na začátku hry po vyhlášení námětu je užitečné nechat hráčům nějaký čas na rozmyšlenou. Umožní to každému promyslet si svůj příspěvek předem a v průběhu hry se plně soustředit na sdělení ostatních. Teploměr pocitů Každý student dostane teploměr pocitů - kartičku, na které jsou namalované různé obličeje. Jednotlivé obličeje představují následující pocity: šťastný, smutný, hloupý, naštvaný, bázlivý a pyšný. Tato aktivita může probíhat současně např. s Kruhem důvěry. Teploměr může rychle ukázat, jak se studenti cítí a jak reagují na určité nápady nebo zážitky. Jako indikátor může sloužit např. kolíček nebo jednoduše prst některého z účastníků. Při učení z textu žák uplatňuje různé poznávací operace (vnímání, zapamatování, myšlení, představivost, fantazii) a někdy i emoce. b. Názorné a demonstrační metody - zaujímají významné místo zejména při výuce přírodovědných předmětů. Umožňují, aby výuka byla dostatečně konkrétní, přesvědčivá a zajímavá. Spojují v sobě metodu předvádění (demonstrace) a pozorování. Předvádění je činnost prováděná za účelem pozorování. Předváděny bývají reálné předměty a jevy nebo jejich modely či obrazy, a to buď přímo, nebo zprostředkovaně pomocí přístrojů. Činností žáků je pozorování. Sledovaný jev je předváděn za účelem tohoto pozorování, nebo probíhá nezávisle, například při exkurzi. 3.5 Sebepoznávací aktivity Jádrem teorie důvěry a pozitivní motivace je přesvědčení, že srážení, tj. negativní poznámky okolí, zážitky a pocity, se kterými se potkáváme celý život a které jsou obzvlášť hojné mezi dětmi ve škole, nám zabraňují rozvinout všechny naše schopnosti. Potlačení tohoto negativního způsobu myšlení a chování mezi členy skupiny je prvním krokem k obnovení sebevědomí a sebedůvěry u studentů. Aktivity, které vyvolávají u studentů příjemné vyladění a vedou je k tomu, aby tyto pocity vyjádřili přátelskou, ne však vychloubačnou formou, jsou v systému globální výchovy velmi důležité. Sebedůvěrníček Každý ze studentů si může zavést své osobní desky, kam si zakládá všechno, co v průběhu roku nějak posílilo jeho sebevědomí nebo co ho potěšilo. Mohou to 11

12 být například různá vyznamenání, ocenění (viz Ceny), osobní úvahy, záznamy vlastních sympatií a antipatií, rané vzpomínky, rodokmeny, přátelské dopisy nebo vzkazy od spolužáků, různé kresby a pod. Může být zajímavé vést děti k tomu, aby několikrát v průběhu školního roku nakreslily a zařadily do složek svůj autoportrét a na jeho konci srovnaly, jak se měnilo jejich sebehodnocení. Řada nápadů z této kapitoly může být modifikována tak, aby jejich výsledky posloužily jako další přírůstky do těchto složek. Demonstrační pokus může být ve vyučování zařazen různými způsoby: - před výkladem nového učiva, kdy má především motivační význam; vzbuzuje zájem o následující učivo - současně s výkladem nového učiva toto zařazení je pro učitele obtížné, protože klade vysoké nároky na jeho pozornost; musí se soustředit nejen na výklad učiva a sledování žáků, ale ještě věnovat pozornost technice provedení pokusu; - po výkladu nového učiva, kdy je demonstrační pokus ilustrací, případně aplikací probraného učiva; pokud je takto zařazený pokus součástí většiny vyučovacích hodin, stává se podnětem k tomu, aby žáci Siluety Studenti se pro tuto hru rozdělí do malých skupin. Postupně se snaží zachytit co nejvěrněji obrys postavy každého z účastníků. Mohou například přímo obkreslit stojící nebo ležící postavu svého spolužáka na kus papíru nebo je možné pomocí diaprojektoru či podobného zařízení siluetu hráče promítnout na připravený papír pověšený na zdi a obkreslit jeho stín. Jednotlivé siluety se potom vystřihnou a připevní na zeď místnosti. Tyto siluety jednak zvýrazní jedinečnost a individualitu každého studenta, jednak mohou sloužit jako pomůcky pro další aktivity, např. jako schránky pro předávání vzkazů, mohou se na nich vystavovat zvláštní ocenění, která jednotliví studenti dostali od ostatních a podobně. Co jsem nezažil Studenti jsou požádáni, aby si představili nějakou reálnou situaci, kterou sami nikdy neprožili, o které jsou však přesvědčeni, že ji zažili všichni ostatní. Úkolem hráčů je popsat svou představu na kousek papíru. Vedoucí hry pak tyto papírky sebere a nalepí na jeden nebo několik (podle počtu hráčů) velkých kusů papíru tak, aby mezi jednotlivými zprávami zbylo volné místo. Studenti si potom tyto seznamy prohlížejí a každý má 12

13 za úkol zakroužkovat popisy těch situací, které rovněž sám neprožil. Diskuse, která následuje, se může zaměřit na podobné zkušenosti hráčů, na pocity, které se týkají neprožitků, a může se stočit i k diskusi o jednotlivých nevšedních zážitcích a zkušenostech hráčů. Vzhledem k tomu, že tato hra často odkrývá citlivá místa žáků, je třeba diskusi vést uvážlivě a vnímavě. Kuchařský předpis Studenti mají za úkol popsat svůj fyzický vzhled a svou povahu formou receptu, např.: - jedny dlouhé černé vlasy - dvě hnědé oči - plný šálek pih - kus smíška - špetka darebáctví Jednotlivé osobní recepty mohou být po napsání seřazeny do třídní kuchařské knihy. Tato aktivita dětem názorně ukazuje, jak různé kombinace jednotlivých běžných a všedních přísad vytvářejí neopakovatelné recepty - jednotlivé osobnosti. Loutky Loutky jsou velmi dobrou pomůckou, která může přispět k překonání ostychu a pocitu méněcennosti u malých dětí. Pomáhá jim vyjádřit jejich pocity, získat větší sebevědomí a sebedůvěru. Loutky lze snadno vyrobit ze starých rukavic, ponožek nebo papírových pytlíků, na které děti nakreslí nebo nalepí různé obličeje. S těmito loutkami lze hrát řadu her, mohou například představovat druhé Já a vyjadřovat pocity, které děti samy neumí nebo nechtějí dát najevo. Moje loutka - vytvořená tak, aby připomínala svého tvůrce - se může stát východiskem pro debatu o osobním vzhledu a o důležitosti, jakou mu přikládáme my a jakou naše okolí. sledovali pozorně výklad, protože očekávají, že nové poznatky budou záhy potřebovat Exkurze je organizační forma vyučování, v níž převládají názorně demonstrační vyučovací metody. Dobře organizovaná exkurze je metoda s vysokou poznávací aktivitou, nikoliv pouze výlet určený ke zpestření vyučování. Kromě funkce kognitivní má exkurze také funkci motivační a výchovnou. Žáci se při ní bezprostředně seznamují s realitou a vnímají její vlastnosti. Rozlišují se dva základní typy exkurze: 1. exkurze všeobecná, kde převládá funkce orientační, motivační a výchovná; žáci se jejím prostřednictvím mají seznámit s určitým prostředím (závodu, provozu, laboratoře); 2. exkurze tematická, která má především funkci poznávací a je zaměřena na seznámení žáků s konkrétní technologií, procesem a jeho výsledky; provádí se především na SOS, kde může být zařazena do učebních plánů. Na závěr exkurze se doporučuje požadovat od žáků písemně zapracovanou zprávu (protokol), zahrnující odpovědi na předem připravené otázky. 13

14 EVVO škola hrou Uznávání a oceňování Stejně jako práva jednotlivce nemohou být zaručena bez současně existujícího pocitu osobní zodpovědnosti, tak i vlastní sebevědomí závisí na naší schopnosti uznávat a oceňovat druhé. Mnoho aktivit zaměřených na rozvoj sebevědomí má zároveň i tuto druhou funkci. Zde uvádíme některé příklady Práce s obrazem - didaktický obraz v nejširším pojetí zahrnuje názorné ztvárnění učiva, od prosté kresby na tabuli, přes nástěnné obrazy, ilustrace v učebnicích až po obraz vytvářený prostředky dynamické projekce s počítačovou grafikou. Instruktáž - uplatňuje se zejména při vytváření a rozvíjení různých druhů kompetencí, zejména motorických, ale také pracovních, technických a sociálních..rozhovory Účastníci se asi 10 až 15 minut pohybují po místnosti a snaží se v krátkosti vyzpovídat pokud možno všechny své spoluhráče. Snaží se vyzvědět takové osobní informace, jako například záliby a antipatie, nejlepší vlastnosti, oblíbené televizní programy a podobně. Během rozhovorů si mohou psát poznámky. V druhé části hry se všichni shromáždí a jednotliví hráči postupně předstupují před své kolegy. Každý musí říci nahlas své jméno a ostatní hráči se ho snaží co nejlépe představit na základě informací, které o něm získali v předchozí části hry. Celý proces se opakuje, dokud se v úloze představovaného nevystřídají všichni hráči. Jdu na výlet Účastníci se sesednou do kruhu. První z nich řekne: Jdu na výlet a beru si s sebou...(potřesení rukou) - a potřese rukou vedle sedícímu hráči. Každý z účastníků přidá nějaké další gesto nebo výraz k narůstajícímu seznamu: Jdu na výlet a beru si s sebou potřesení rukou, objetí, poklepání na rameno, úsměv atd., dokud poslední hráč nezopakuje všechna gesta. Tato aktivita 14

15 rozvíjí schopnost dětí navazovat fyzický kontakt a vyjadřovat své pocity mimickou formou. Toto je objetí. Co? Hráči sedí v kruhu. Vedoucí hry řekne hráči po své levici (např. Pavel): Toto je objetí, a obejme ho. Pavel se zeptá: Co? a první hráč odpoví: Objetí, a znovu ho obejme. Pavel se pak otočí k dalšímu hráči po své levici (Zuzaně) a řekne: Toto je objetí, a obejme ji. Zuzana se zeptá: Co? Pavla a ten se zeptá: Co? vedoucího hry. Vedoucí hry odpoví: Objetí, a znovu ho obejme, Pavel se otočí k Zuzaně, odpoví jí: Objetí, a obejme ji. Tímto způsobem věta Toto je objetí obejde po směru hodinových ručiček celý kruh, přičemž každý nový hráč se musí předcházejícího zeptat Co? a tato otázka se musí předat až k vedoucímu hry, který jediný může odpovědět Objetí a poslat odpověď (a zároveň fyzické objetí) po kruhu zpět k poslednímu novému hráči. V mezičase se vedoucí hry obrátí k hráči po své pravici (Anně) a řekne jí: Toto je potřesení rukou, a potřese jí rukou. Anna se ho zeptá: Co? a on odpoví: Potřesení rukou, a znovu toto gesto zopakuje. Tato věta a gesto koluje po kruhu proti směru hodinových ručiček stejným způsobem jako první zpráva, tj. Toto je objetí. Hru často není možné dokončit, protože uprostřed se obě věty a posunky beznadějně promíchají, ale hráčům se většinou velmi líbí a téměř stoprocentně vzbudí dobrou náladu. Je to aktivita, která pomáhá překonávat zábrany z fyzického kontaktu, a tím přispívá k pocitu soudržnosti ve skupině. c. Metody vytváření praktických dovedností - v každém vyučovacím předmětu si žáci osvojují vědomosti a dovednosti a na jejich základě se potom vytvářejí prakticky využitelné kompetence. Mezi nejběžnější metody vytváření praktických dovedností patří: napodobování (přebírání určitých způsobů chování od jiných lidí). manipulování (prostřednictvím ohmatávání, přemísťování, ochutnávání a rozebírání předmětů snaží poznávat věci kolem sebe), laborování (umožňuje provádět jednoduché pokusy, jimiž si žáci ověřují poučky a další poznatky) a experimentování (ve škole může mít několik podob: praktické experimentování ve smyslu zkoušení a ověřování různých jevů a školní experimentování, které představuje zjednodušenou formu výzkumné činnosti) Obměna hry: Ve skupině, v níž by fyzický kontakt mohl působit problémy, je možné nahradit fyzická gesta zvuky, např. bing a bong. 15

16 4. MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY Dagmar Jakubíková Jednou z cest, jak zjišťovat podmínky ke vzdělávání,je marketingový audit. Nejdřív je potřebné definovat pojmy marketing a audit. MARKETING Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. AUDIT d. Aktivizující metody - se charakterizují jako postupy, při nichž se výchovně vzdělávacích cílů dosahuje především na základě vlastní učební činností žáků a které vedou k rozvoji myšlenkové kultury žáků, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb Metoda diskuse je taková forma komunikace a učitele a žáků, při níž si všichni účastníci vzájemně vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí uvádějí argumenty pro svá tvrzení, a tím společně nacházejí řešení daného problému. Audit je úplné, systematické a periodické zkoumání a hodnocení prostředí a chování školy, a to z hlediska: kaci školy je potom podle Evanse (1995), když škola neví, co chce komunita. - naplňování příslušných zákonů - naplňování standardů - postupů efektivního využívání zdrojů - žádoucího dosahování stanovených cílů, zvolenýchstrategií, aktivit a způsobu jejich uskutečňování Jeho záměrem je identifi kovat problémové okruhy, příležitosti a hrozby a doporučit plán činnosti, který bude směřovat ke zdokonalení a zefektivnění zvolené strategie. Nezabývá se jenom problémovými oblastmi, snaží se pokrýt všechny oblasti školy. K tomu, aby byly marketingové audity plně využitelné pro řízení, musí být systematické. Jednotlivé kroky mají logickou stavbu a žádný krok nesmí být vynechán. Je vhodné je zpracovat přehledně, nejlépe formou tabulek a grafů se stručným doplňujícím komentářem. Je nutné, aby 16

17 marketingové audity byly periodicky opakovány. Může se tím předejít řadě problémů v práci školy. V období mezi dvěma audity je důležité zaznamenávat změny a přiřadit je k příslušné části auditu s adekvátním komentářem. Výhodné jsou nezávislé audity prováděné externě, mohou přinést výsledky překvapivé i pro vedení školy. 4.1 AUDIT PROSTŘEDÍ Makroprostředí (mohou být postiženy trendy v EU, státu nebo regionu, vzhledem k tomu, co je pro nás relevantnější). A. Demografické Popis demografického vývoje a trendů. Zhodnocení příležitostí a rizik pro školu. Jak by měla škola reagovat na demografický vývoj? B. Ekonomické Diskuse rozvíjí u žáků schopnost aktivně a pohotově využívat myšlenkové operace, formulovat podstatu problému, přesně se vyjadřovat. Heuristické metody jsou zaměřeny na tvůrčí řešení problémů. Na rozdíl od tradičních postupů učitel nesděluje žákům poznatky přímo v hotové podobě, ale vede je k tomu, aby je samostatně objevovali, přičemž tento proces objevování iniciuje, usměrňuje nebo i řídí, zejména na jeho počátku. Snaží se získat žáky pro samostatnou poznávací činnost různými způsoby, které mají vyvolávat jejich zájem a potřebu objevovat. Může například klást problémové otázky, upozorňovat na různé problémy a rozpory, seznamovat se zajímavostmi apod. Tyto postupy při správné aplikaci mohou u žáků zdokonalovat schopnosti vnímání a pozorování, rozvíjet fantazii a imaginaci, vést je k osvojení metod a technik samostatné práce, rozvoji kritického a divergentního myšlení i dovednosti zpracovávat informace. Které ekonomické faktory dnes nejvíce ovlivňují školu? Které ekonomické změny probíhají, jaké se dají očekávat? Jak by měla škola reagovat na ekonomický vývoj? Například: - nízké veřejné výdaje na školství - nedostatek finančních prostředků na provoz a na investice - nízké finanční ohodnocení učitelů - zvýšení platových tarifů bylo kompenzováno snížením osobního ohodnocení - učitelé vyhledávají lépe placená místa učí převážně ženy 17

18 EVVO škola hrou 2008 nad 40 let, důchodci, nekvalifi kované síly, klesá prestiž učitelského zaměstnání - omezené vzdělávání pedagogických pracovníků v důsledku vysokých cen kurzů - peníze určené na učebnice nepokryjí jejich nutnou obměnu - nákup učebních pomůcek v mnoha případech hradí obec na místo státu - zvyšující se ceny energií, učebnic, pomůcek, telekomunikace, pojistné, bankovní poplatky - omezená vedlejší hospodářská činnost školy - nedostatek peněz omezuje kvalitu výuky - školy jsou odkázané ve velké míře na sponzory - zvyšující se poplatky ve škole, za kroužky, tábory apod. - programy Arion, Phare, Sokrates možnost získání grantů Situační metody navazují na tradiční požadavek spojení školy se životem. Spočívají v řešení problémů, které vycházejí z nějaké skutečné události, konfliktu nebo střetu zájmů v aktuální sociální situaci. Inscenační metody bývají v různých pedagogických koncepcích označovány různými termíny, jako dramatická výchova, hraní rolí, interakční hry apod. Jejich podstatou je sociální učení v modelových situacích. e. Metody využívající moderní technické prostředky Televizní výuka Výuka podporovaná počítačem E-learning C. Přírodní, ekologické Popis trendů, které se mohou dotknout školy. Jak by na ně měla škola reagovat? Například: - prostředí školy- - třídění odpadu - výchova obyvatelstva a jeho postoje k životnímu prostředí D. Technologické Jaké změny se objevují a jaké se dají předpokládat v oblasti technologií? Jaký je současný stav využívání technologií ve škole? Jak by měla škola reagovat na změny v oblasti rozvoje nových technologií? 18

19 Například: - přehled techniky a technologií, které má školak dispozici; popis jejich stavu a sledování míry jejich využití - vypracovat plán vybavení technikou a technologiemi, který se dá využít i pro případné jednání se sponzory - dodržování psychohygienických zásad - nedostatek prostředků na nákup nových technologií, zejména počítačů - tlak na masivní využívání informačních technologií - chybí využití počítačů při výuce dalších předmětů - chybí prostředky na nákup projekční techniky, na vybavení jazykových laboratoří apod. - nedostatečně jsou rozvíjeny nové metody výuky - zaostávání v technologii vede ke ztrátě prestiže školy v očích veřejnosti, hlavně rodičů E. Politické Které zákony platí pro oblast školství? Jaký je stav v oblasti legislativy dotýkající se školství? Jaké změny lze předpokládat? Jak by na ně mohla škola reagovat? Jde o seznam zákonů, které musí škola dodržovat ve všech oblastech své činnosti. II. Hledisko ETAP vyučovacího procesu expoziční metody metody podání učiva: např. přednáška, vyprávění, popis, instrukce, různé metody zprostředkovaného přenosu didaktické techniky či manipulací s předměty, heuristické metody, samostatná práce žáků a) metody motivační usměrňují zájem žáka; motivační vyprávění, motivační rozhovor a motivační demonstrace, b) metody opakování probraného učiva ústní reprodukce, reprodukce spojená s demonstrací, rozhovor, písemné řešení úloh; metody osvojování nového učiva a) metody slovního projevu monologické (výklad, popis, vysvětlení, přednáška), dialogické (rozhovor, diskuse), b) metody práce s učebnicí nebo jinými texty, c) metody smyslového pozorování (demonstrace), d) metody manipulace s předměty laboratorní práce, frontální pokus, didaktická hra, e) metody nácviku dovedností, f) metody písemných prací; F. Kulturní Jaký je postoj veřejnosti ke školství, ke vzdělávání vůbec? Jaké změny životního stylu lze předpokládat? Jaké změny probíhají v oblasti kultury (hodnot, postojů, očekávání) a jak na ně může škola reagovat? 19

20 Například: fixační metody - metody opakování a procvičování učiva;opakování vědomostí ústní, písemné, rozhovor, beseda, dramatizace, nácvik dovedností a) metody ústního opakování vědomostí, b) metody písemného opakování a procvičování, c) metody upevňování dovedností; metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů = diagnostické a klasifikační a) klasické diagnostické metody ústní zkoušky, písemné zkoušky, praktické zkoušky, didaktické testy, - roste zájem obyvatelstva o vzdělávání, zvyšuje se poptávka po celoživotním vzdělávání, seminářích, kurzech; navzdory tomuto trendu je stále málo lidí ochotno věnovat vlastní prostředky do vzdělání - postoj rodičů ke vzdělávání se různí; záleží na složení obyvatel obce, ale také na tom, jakou mají lidé v obcích společnou historii; postoj veřejnosti ke škole je ovlivňován médii, která mají možnost ovlivnit širokou veřejnost - s rozvojem technologií a sílící konkurenci na trhu práce začínají rodiče pořizovat svým dětem počítač, vyhledávají výukové programy, hledají informace, co je pro uplatnění jejich dětí výhodné - vzdělávání cizinců; příležitost pořádání nových výukových programů, kurzů pro rodiče apod. - hodnota vzdělávání je devalvována úrovní středních škol, na které se dostávají děti se slabým prospěchem na základních školách; tento stav je motivován snahou škol o přežití, o naplnění směrných čísel - mění se životní styl obyvatel, mění se jejich hodnotový žebříček - v budoucnu se dá předpokládat, že spolu s růstem životního standardu a lepším uplatněním vzdělaných lidí na trhu práce poroste význam vzdělání i u rodin s nižší intelekto-sociální úrovní - požaduje se změna dosavadního stylu výuky - dodržování etických zásad b) metody získávání diagnostických údajů pozorování, explorační metody (pedagogická anamnéza, diagnostický rozhovor, pedagogický dotazník). 20

21 PROSTŘEDÍ ŠKOLY A. Vzdělávací skupiny - velikost skupin, růst skupin, podíl skupin vzhledem k ostatním. - hlavní segmenty oblasti vzdělávání. Skupiny lze členit na: - žáci roste počet žáků s problémy v učení - učitelé - zaměstnanci školy - sponzoři - nositelé/tvůrci veřejného mínění a další Všichni jsou pro kvalitní činnost školy stejně důležití. Segmentace vytváří jak příležitosti, tak i rizika. B. Zákazníci Kdo jsou zákazníci stát, zřizovatel, komunita, žáci a studenti, rada školy, rodiče, učitelé a další zaměstnanci apod. Jak hodnotí školu a její konkurenty jednotlivé skupiny zákazníků (ve vzdělávání) z hlediska kvality, image, úrovně apod. Například: Rodiče se liší podle vzdělání a intelektuální úrovně. Je možno hovořit o třech skupinách: - vyvolávají potíže kolem svých dětí - je jim všechno jedno, nevšímají si svých dětí - jsou ochotni se školou spolupracovat III. Hledisko MÍRY žákovy SAMOSTATNOSTI v učení a. metody informativní, založené na předkládání hotových poznatků, které si žáci osvojují jako vědomosti, obvykle na základě paměťových procesů; patří sem výklad, vyprávění, demonstrace, ilustrace, učební činnosti žáků jsou např. naslouchání, zapisování, reprodukování textu, popis jevů; b. metody reproduktivní a aplikační, směřující k upevňování vědomostí a k utváření některých dovedností spojených s užitím postupů a zvládnutím algoritmů; v učení se uplatňuje paměť, porozumění, vybavení; žáci reprodukují s porozuměním, interpretují, vysvětlují postupy a užívají je při řešení úloh; patří sem např. laboratorní metoda, řešení typových úloh; c. metody aktivizující, usilující o to, aby žáci aktivně vstupovali do procesu poznávání, zapojovali se do řešení problému, odhalovali vztahy, vyvozovali závěry, srovnávali jevy, posuzovali a hodnotili, argumentovali; mohou být založeny na samostatné práci žáků nebo na kooperativních aktivitách; příkladem aktivizující metody je problémový výklad, skupinové řešení problému, didaktická hra; d. metody tvořivého charakteru, metody badatelské, heuristické a umělecky tvůrčí, kdy žáci objevují problémy, vytvářejí nové postupy, původní projekty, umělecké výtvory a výkony nebo veškeré nové hodnoty; jsou realizovány buď jako samostatná práce, nebo jsou založené na kooperaci. 21

22 EVVO škola hrou 2008 C. Konkurence Které jsou hlavní konkurenční školy a jaké mají charakteristiky? Silné a slabé stránky konkurenčních škol ve vztahu k vlastní škole. Které trendy mohou ovlivnit budoucí konkurenci? Konkurenci je nutno bedlivě hodnotit, zejména vyhodnocovat její silné a slabé stránky ve vztahu k silným a slabým stránkám vlastní školy i k příležitostem a hrozbám vznikajícím ve vnějším prostředí. IV. Hledisko MYŠLENKOVÝCH OPRACÍ - podle logičnosti postupu ve vyučování a. analytická metoda postupuje od celku k částem, zkoumá jednotlivé složky a vlastnosti předmětů a jevů; pomáhá pronikat k podstatě jevů b. syntetická metoda sleduje opačný postup, od částí k celkům, logicky spojuje jednotlivé složky (komponenty) do systémů a vztahů; ve vyučovacím procesu doprovází a doplňuje metodu analytickou D. Školy nižšího stupně Zhodnocení jednotlivých škol podle studijních výsledků žáků, kteří přicházejí na naši školu, podle geografi ckých oblastí, velikosti sídla apod. E. Dodavatelé Dodavatelé energie, techniky, školních pomůcek, služeb apod. Tato spolupráce je na velmi nízké úrovni. Jejich výběr ovlivňuje hospodaření školy. 22

23 F. Firmy poskytující marketingové služby Jak pracují jednotlivé fi rmy, jaké má s nimi škola zkušenosti, jak vysoké náklady si škola může dovolit na využití jejich služeb? G. Veřejnost Členění veřejnosti a zhodnocení vzájemné spolupráce informovaná, neinformovaná. Návrh na zlepšení spolupráce s veřejností. H. Česká školní inspekce Jak ČŠI hodnotí naši školu? Jak probíhá spolupráce s ČŠI? Jaký přínos má pro nás spolupráce s ČŠI? 4.2 MARKETINGOVÉ STRATEGIE A. Poslání školy Je poslání defi nované a vyjadřuje orientaci na žáky, rodiče, učitele apod.? Dá se realizovat? Má být upraveno? Jak má být upraveno? c. induktivní metoda postupuje od jednotlivých faktů ke všeobecným pojmům, pravidlům, zákonům, induktivní metoda se vyznačuje konkrétností a názorností d. deduktivní metoda postupuje od obecných pojmů, pravidel a zákonů k jejich aplikaci na konkrétních příkladech a jevech e. metoda abstrakce a konkretizace f. metoda generalizace a determinace Ekostopy jednotlivých zemí a globální souvislosti Stručná anotace Ekologická stopa státu naznačuje nový geopolitický pohled na dělení zemí. Dostupnost ekologických zdrojů se stane čím dál důležitějším faktorem, podmiňujícím konkurenceschopnost státu a kvalitu života jeho obyvatel. V řadě zemí s rok od roku zvyšuje ekologický deficit, a proto by pomalu mělo přestat platit současné dělení na ekonomicky rozvinuté a rozvojové. Dělítko by mělo spíše vést mezi ekologickými dlužníky a ekologickými věřiteli. Potřebný čas minut Velikost skupiny libovolná Potřeby, pomůcky... dotazník viz dotaznik.shtml interaktivní mapka viz 23

24 B. Záměry a cíle Má škola jasně stanoveny cíle, které umožňují plánování a kontrolu jejího výkonu? Jsou dostatečně konkrétní, kvantifi kovatelné, dosažitelné a reálné? Jsou cíle v souladu s kulturou školy, jsou přiměřené, jsou v souladu se zdroji, poskytují škole možnost konkurovat? Jak by měly být změněny? C. Strategie Jaké jsou postupy, strategie na dosažení cílů? Jaká jsou slabá místa těchto strategií, postupů? Jak by měly být případně upraveny? Cíle porovnat vlastní ekostopu se ekostopou ČR a dalšími státy promyslit souvislosti mezi ekologickou stopou a hospodářským vývojem různých států a nárůstem spotřeby Popis, postup... vyplnění dotazníku na dotaznik.shtml a následné srovnávání ekologických stop prostřednictvím interaktivní mapky viz srovnani.php 4.3. ORGANIZACE MARKETINGU Jak se uplatňuje marketing ve škole? Musí některé marketingové činnosti vykonávat pracovníci, kteří k tomu nemají potřebnou kvalifi - kaci (např. návrh propagačních materiálů, příprava brožur apod.)? 24

25 IV. INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A. Informační systém Má škola vytvořený informační systém? Co obsahuje informační systém a kdo je odpovědný za jednotlivé informace a jejich aktualizaci? Je účinný? Povinně vedená dokumentace školy je nedostačující, neobsahuje přístup žáka ke školní práci a také spolupráci rodičů při vzdělávání dítěte. Mezi základní informační systém ve vztahu k žákům patří nástěnky, ve vztahu k učitelům porady, ve vztahu k rodičům třídní schůzky. Školní časopisy, letáky, plakáty, webové stránky, CD. Součástí informačního systému jsou organizační a vnitřní řády. Předávání informací o hospodaření školy učitelům a jejich motivace ke shánění mimorozpočtových prostředků. Absence kritérií pro přiznávání odměn a osobního hodnocení, které nepodněcují učitele k vyšším výkonům. Seznam tisku, který škola odebírá, včetně přehledu, kdo tisk dostává, kde zůstává uložen. Využívání šíření informací, které učitelé získali prostřednictvím školení, kurzů, či dalšího vzdělávání, uvnitř pedagogického sboru. Informace MŠMT, Internet, školské zákony na CD, informace z obecních úřadů, literatura, odborný i denní tisk. Vytváření elektronických databází žáků. pomocí metody názorová škála můžeme diskutovat na různá téma. Navrhneme 2 protichůdná stanoviska, např. Česká republika ekologický dlužník nebo věřitel? Můžu ovlivnit svou ekologickou stopu? Ovlivňuje velikost ekologické stopy státu kvalitu života obyvatel? Ovlivňuje životní styl jednotlivců velikost ekostopy státu? Studenti se postaví podle svého přesvědčení na tu či onu stranu na pomyslné škále. Vyzveme je, aby své postavení zdůvodnili a obhájili. Své místo můžou změnit podle pádnosti argumentů druhých. Podklady k diskusi najdete a v publikaci Česká stopa ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi, kterou vydal Zelený kruh 25

26 EVVO 4.4. ANALÝZA MARKETINGOVÉ PRODUKTIVITY a MARKETINGO- VÝCH FUNKCÍ (MIXU) škola hrou 2008 Analýza efektivnosti nákladů Co je pro nás efektivní, výhodné a co ne? Proč je to neefektivní a jak to chceme změnit? Uspokojujeme potřeby jak žáků, rodičů, tak učitelů a ostatních skupin ve vzdělávání? A. Produkt Poznámky Stránky Hra o Zemi vznikly v dubnu roku 2002 jako součást stejnojmenné celorepublikové informační kampaně před Světovým summitem o udržitelném rozvoji v Johannesburgu. Na podzim 2004 proběhla další kampaň. Jejím tématem bylo vybídnout veřejnost k podpoře ekologických organizací a přispět tak k ochraně životního prostředí. Škála činností ekologických organizací je široká! Podílejí se na vzdělávání a osvětě, pečují o přírodu a vybraná území, dohlížejí na dodržování zákonů, připomínkováním se podílejí na tvorbě nových zákonů. Řada ekologických organizací se snaží mobilizovat zájem veřejnosti a zapojovat ji do řešení problémů životního prostředí. Kateřina Kociánová Naplňuje ŠVP naše poslání? Jakou nabízíme dětem mimoškolní činnost? Jak funguje činnost školních družin, jídelen apod.? B. Cena Náklady na dojíždění, stravování mimo rodinu, poplatky za kroužky, nákup pomůcek, učebnic apod. C. Distribuce, místo Umístění školy (příležitosti, hrozby) a její dostupnost. D. Propagace, PR, publicita Je nutné ji dělat systematicky. Rostoucí konkurence vede k pořádání Dnů otevřených dveří, vydávání studentských literárních a uměleckých prací, 26

27 pořádání různých sportovních a kulturních akcí. Tyto akce nejsou dostatečně využity k propagaci školy. Je nutno stanovit cílové skupiny, které má škola oslovit, média, která mají být použita, stanovit frekvenci působení a způsob monitorování výsledků. Profesionální přístup při jednání se sponzory. Vybudování vzájemně prospěšných dlouhodobých vztahů s omezeným počtem sponzorů či dárců. Vypracování koncepce práce se sponzory. E. Lidé pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci školy Pracují převážně kvalitní pracovníci (to znamená, že jsou ochotní na sobě pracovat a podle možnosti se dále vzdělávat)? Existují dobré vztahy mezi učiteli? Mají učitelé zájem o další vzdělávání? Vládne strategie srdce, empatie, důslednosti, vlastního příkladu? F. Pedagogické přístupy Inovační procesy Prosazování inovačních prvků G. Participace Ochota žáků a učitelů podílet se na aktivizaci školy, např. žákovské parlamenty. Návrhy nových aktivit. Marketingový audit je východiskem pro kvalitní stanovení cílů a strategie školy. Slouží k porozumění současné situaci, struktuře dostupných a relevantních informací. Úplnost marketingového auditu pomáhá identifi kovat zdroje možných hrozeb a příležitostí, které mohou být běžně přehlédnuty. LITERATURA: JAKUBÍKOVÁ, D.: Marketingový audit, In: EGER, L. a kol. Strategie rozvoje školy. CECHTUMA, Plzeň

28 Jenomže důvodem k obavám není, že podnebí roku 2100 bude jiné než třeba léta páně 1970, nýbrž konkrétní humanitární a ekonomické důsledky této změny. Pokud žijete pár set kilometrů od hranice rozšíření malárie či v bangladéšské pobřežní nížině, pijete tak jako stovky milionů dalších lidí vodu z řeky napájené horskými ledovci nebo se živíte zemědělstvím v poměrně suché oblasti, bude vás růst průměrné roční teploty o dva tři stupně zatraceně zajímat. Že před dvaceti tisíci lety došlo k daleko větším výkyvům, vám přitom vůbec nepomůže. Vojtěch Kotecký Obsah: Hlavní text: To, co mě skutečně znepokojuje, je způsob jakým jsou témata související s životním prostředním zneužívána různými politickými nátlakovými skupinami k útoku na principy, které jsou základem svobodné společnosti. Ukazuje se, že v diskusi o klimatických změnách nejsme svědky střetu různých názorů na životní prostředí, ale střetu názorů na lidskou svobodu. Achim Steiner 1. Vzdělávání 2. Hlubinná ekologie - stručná charakteristika a přehled vývoje pojmu 3. Příklady herních aktivit v globální výchově (3) 4. Marketingový audit školy Boční lišta: Jak začlenit globální dimenzi do školního Ekostopy jednotlivých zemí a hledání souvislostí 28

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více