Program pro mladé přenos inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program pro mladé přenos inovace"

Transkript

1 Program pro mladé přenos inovace Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Úvod Přenos rakouského modelu Metody výuky mladých lidí v oblasti soft skills Stanovování perspektiv a práce s maticí možností a analýza trhu práce Testování předpokladů mladých lidí pro vstup na trh práce a vyhodnocení testování Partnerská síť a její přínos Celkové posouzení modelu a jeho fungování v ČR Závěr Obsah literatury Seznam obrázků Příloha č

3 1 Úvod Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu Program pro mladé přenos inovace (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ ), který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na projektu spolupracovala společnost Ascari s. r. o. společně s rakouským partnerem projektu Berufsforderunginstitut Steiermark. Projekt byl navržen tak, aby se mohlo zapojit celkem 40 mladých lidí do 25 let věku, kteří se chtějí aktivně zapojit do pracovního procesu. Jednalo se o absolventy škol ze Středočeského kraje, kteří neměli mnoho pracovních zkušeností, a naši experti z realizačního týmu jim poskytli poradenství pro zapojení na trh práce jak zlepšit vlastní motivaci, správně napsat životopisy, jak uspět při pohovoru, jak se chovat v zaměstnání, jak vystupovat apod. Všichni zapojení účastníci absolvovali motivační kurzy a vybraných 20 pak postoupilo do tzv. profesního vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů. Podrobnější informace o projektu a práci realizačního týmu jsou k nalezení na internetových stránkách projektu nebo stránkách společnosti

4 2 1. Přenos rakouského modelu Na zaměstnance jsou kladeny stále vyšší požadavky, které zahrnují oborové kompetence, znalosti v oblastech informačních technologií, klíčové sociální dovednosti pro jednání se zákazníky a kolegy, jakož i ochotu přizpůsobovat se novým situacím a neustále se vzdělávat. Osoby s nedostatečným vzděláním nebo silně zaostávající v základních dovednostech bývají vylučovány ze společnosti a jsou tak více než ostatní ohroženy chudobou. Chybějící profesní a sociální dovednosti vedou ve většině případů k tomu, že tito lidé vykonávají po mnoho let jednu činnost, např. pomocného dělníka, anebo u nich dochází ke střídání nestabilních zaměstnání, která jim nezajistí pravidelný příjem. Cílem Programu pro mladé byl přenos rakouského systému podpory vstupu mladých osob a nezaměstnaných absolventů do 25 let na trh práce, čímž měl pomoci zvýšit jejich zaměstnatelnost, zlepšit povědomí o trhu práce a také jejich komunikační, prezentační a argumentační dovednosti. Vybraným 20 uchazečům pak byla zprostředkována profesní rekvalifikace. S přenosem této tzv. Youthplatform nám pomáhal náš rakouský partner Berufsforderunginstitut Steiermark (Bfi). Jejich program je založen na didaktickém přístupu orientovaném na kompetence a zdroje, který kromě získání profesních dovedností z výše uvedených oblastí klade důraz na zlepšení postavení účastníků. Podpora sociálních, osobních a interkulturních dovedností, procesně a na účastníky orientované vyučování zároveň, individuální přístup a sociálně pedagogická péče podporují zúčastněné mladé lidi v jejich rozhodovacích schopnostech, které jsou potřebné k tomu, aby se mohli zodpovědně rozhodovat o svém životě. Díky aktivní, celostní, na komunikaci a rozhodování orientované formě vyučování, se mohou účastníci přímo a beze strachu seznamovat s obsahem výuky a samozřejmě i rozvíjet své rozhodovací schopnosti. To jim otevře cestu k lepšímu pracovnímu uplatnění, získání dalšího vzdělání nebo založení vlastní firmy. Bfi je jedním z největších aktérů v oblasti politiky zaměstnanosti v Rakousku. Jedná se o dynamickou firmu s dlouhou historií (50 let), spolupracující v oblasti zaměstnanosti i se státními institucemi. Věnují se jak vzdělávání zaměstnanců, tak i osob nezaměstnaných a důležitým cílem je pro ně podporovat koncepci celoživotního vzdělávání. Společnost vyvinula modely vzdělávání v různých odvětvích a modely podpory zaměstnanosti různých skupin ohrožených. Tyto modely následně sama využívá a uplatňuje. Jejich vzdělávací program je založen na očekávání klientů a je optimálně přizpůsoben potřebám trhu práce a hospodářství. BFI je uznávaným, spolehlivým a inovativním partnerem. Mnoho seminářů z nabídky BFI Steiermark je v oblasti vzdělávání jedinečné. Účast v projektech EU a v oblasti integrace osob se zdravotním postižením bývá opakovaně oceňována a získala mezinárodní ohlas. Bfi působí v celém Rakousku, sídlí ve Vídni a má pobočky ve všech větších městech. My v projektu spolupracujeme s pobočkou v Grazu, která se mimo jiné věnuje realizaci podpory zaměstnanosti mladých lidí. K tomuto účelu má vytvořen systém pomoci pro tyto mladé lidi, tzv. Youthplatform. Tento rakouský systém pomoci je založen na tom, že s mladými nezaměstnanými lidmi začíná pracovat ihned po zaregistrování do databáze nezaměstnaných. Cílem Youthplatform je mimo jiné nenechat mladého člověka zahálet a i během doby, kdy nemá zaměstnání, jej připravovat na trh práce a dále vzdělávat tak, aby nepřivykl nicnedělání a byl nucen stále aktivně se připravovat.

5 3 Youthplatform sestává z několika standardizovaných kroků: 1. Strukturovaný vstupní pohovor a testy (osobnost, znalosti, kompetence) Výsledkem tohoto kroku je zmapování současné situace jednotlivce a jeho dispozic a preferencí. Nejde jen o to zjistit, jaké vzdělání má daný účastník, ale jaká je jeho motivace pracovat, jak jej podporuje nebo případně nepodporuje okolí či existují-li nějaké překážky pro jeho pracovní integraci. Vysokou validitu testování zajišťují spojením několika metod testování, jako jsou multiple choice testy, osobnostní testy, testy znalostí a dovedností, testy dispozic či development center, což je nástroj, který umožňuje získání náhledu na potenciál a rezervy jednotlivých zaměstnanců a identifikuje silné a slabé stránky účastníků z hlediska kompetencí. Youthpaltform má vyvinutou metodiku testování tak, aby odhalil bariéry ztěžující mladým lidem vstup na trh práce. 2. Stanovení perspektiv Na základě profilu stanoví odborník pracovní perspektivu jednotlivce. Tato perspektiva je sestavena v několika úrovních - při současném vzdělání, při zvýšení kvalifikace, v daném regionu, v přilehlých regionech apod. Použitím tohoto postupu vznikne tzv. matice možností daného jednotlivce, o nichž se následně jedná mezi klientem a konzultantem. Společně pak vyberou možnosti s největší prioritou a ty jsou rozpracovány. Je také vytvořena metodika analýzy trhu práce s ohledem na uplatnění mladých osob. Analýza upřednostňuje oblasti vhodné pro zaměstnávání mladých osob s ohledem na charakter regionu a škol v dané oblasti. 3. Vzdělávání pro trh práce V případě, že je na základě výše zmíněné analýzy zjištěno, že jedinci chybí nějaká kompetence potřebná na trhu práce, je potřeba ji doplnit. V opačném případě by se toto mohlo stát překážkou v uplatnění jedince na trhu práce. Youthplatform pracuje s metodami výuky, které nejlépe odpovídají systému ukládání poznatků u mladých lidí. Využívá zážitkovou pedagogiku. 4. Profesní vzdělávání Jedná se o další vzdělávání, které by mohlo pomoci jedinci uplatnit se na trhu práce. 5. Sociální podpora V Youthplatform je integrována také sociální podpora, která spočívá v začleňování aktérů do pomoci mladým lidem. Může se jednat o organizace podporující mladé nezaměstnané ohrožené sociologicko-patologickými jevy. Jedná se v podstatě o vytváření propojené sítě organizací, které jsou zaměřeny na podporu mladých lidí. Ty pak ve vzájemné spolupráci vytvářejí multiplikační efekt podpory mladých osob. Mezi tyto organizace řadí Youthplatform také firmy, které jsou ochotny spolupracovat na zaměstnávání mladých lidí. Navázání kontaktu s podniky v regionu, absolvování praxe na základě individuálních schopností, case management přizpůsobený potřebám jednotlivce a zahrnující kontakt s firmami a neziskovými organizacemi včetně sociálních organizací a vzdělávacích institucí v regionu nabízí účastníkům kromě potřebné podpory také přiblížení konkrétních pracovních a vzdělávacích příležitostí, tak aby mohli vzít do svých rukou svou pracovní a osobní budoucnost. Jaké jsou tedy cíle tohoto programu? Prvotním cílem je ve spolupráci s úřadem práce vytvořit realizovatelný kariérní plán. Tento plán musí být sladěný s prostředím, ve kterém se účastníci pohybují. Výsledkem by pak mělo být nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění, popřípadě účast na dalším vzdělání nebo založení vlastní samostatné živnosti. Na základě této spolupráce by také mělo dojít k vyjasnění příčin dosavadních problémů v pracovním uplatnění. Dalšími cíli programu je: - Posílení sebevědomí a sebedůvěry účastníků

6 4 - Překonání negativních zkušeností z předchozího vzdělávání, získat nové, pozitivní zážitky a získat během programu nové perspektivy - Rozšířit schopnosti v oblasti pracovních vztahů, pracovních postupů a pracovního života - Získání či rozšíření kompetencí vyžadujících formální odbornou kvalifikaci - Rozvoj sociálních kompetencí potřebných pro uplatnění na trhu práce, např. konstruktivní přístup ke konfliktům, rozvoj řízení vlastního času a také rozvoj vlastního potenciálu sebeřízení a odpovědnosti za sebe samého - Zlepšení v oblasti hledání a získávání práce a účinné využívání znalostí z nácviku získávání práce

7 5 2. Metody výuky mladých lidí v oblasti soft skills Z hlediska úspěšného a pokud možno bezproblémového přechodu absolventů ze školy na trh práce je především nezbytné, aby schopnosti, dovednosti a znalosti absolventů získané v průběhu vzdělávání co nejlépe vyhovovaly požadavkům a potřebám zaměstnavatelů. A ty se v průběhu minulých let značně změnily. Dříve byl kladen důraz zejména na odborné znalosti uchazečů, dnes je čím dál tím více kladen důraz na individuální osobnost jednotlivých kandidátů, přičemž pojem osobnost zahrnuje ty vlastnosti, které nelze pojmout do odborné kvalifikace. Tyto vlastnosti jsou označovány anglickým pojmem soft skills ( měkké dovednosti). Spektrum soft skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl. Hlavní změnou, která zapříčinila, že jsou soft skills tolik požadované, je čím dál větší tlak na efektivitu, úspornost a výkonnost v jakékoliv práci v jakékoliv oblasti tržní ekonomiky. Člověk, který má dobře rozvinuté své soft skills, je nejen výkonnější a efektivnější, ale také má lepší vztahy s lidmi na pracovišti i ve svém blízkém okolí, dalo by se říci, že je i šťastnější. Právě takový člověk má v dnešní době velkou šanci uspět. Podle rektora VŠE v Praze, pana profesora Richarda Hidnlse 1 tvoří požadavky na soft skills až dvě třetiny z celkové představy firmy o absolventovi. Nicméně záleží na konkrétním oboru. Mgr. Gabriela Doležalová a Ing. Jiří Vojtěch uvádějí v průzkumu Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v sekundárním sektoru 2 výčet kompetencí, které ohodnotili zaměstnavatelé jako klíčové (kompetence uvádíme v pořadí podle hodnocení zaměstnavatelů od nejdůležitějších): čtení a porozumění pracovním instrukcím nést zodpovědnost ochota učit se schopnost řešit problém schopnost týmové práce adaptabilita a flexibilita schopnost rozhodovat se umění jednat s lidmi schopnost řešit stresové situace komunikační schopnosti (ústní a písemný projev) zběhlost v zacházení s informacemi práce s čísly při pracovním uplatnění zběhlost v používání výpočetní techniky schopnost prezentace a vyjádřit svůj názor schopnost vést 1 Informační a zpravodajský server studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Soft skills zvyšují prestiž absolventa [online] [vid. 20. března 2013]. Dostupné z: 2 DOLEŽALOVÁ, G., VOJTĚCH, J., Ing. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v sekundárním sektoru. Praha: NÚV.

8 6 zběhlost v cizích jazycích Dále uvádějí autoři výše zmíněného průzkumu: Nároky zaměstnavatelů jsou přímo úměrné dosaženému vzdělání pracovníků, tzn., že s rostoucí úrovní vzdělání přikládají zaměstnavatelé jednotlivým kompetencím větší význam. Nejnižší význam klíčových dovedností je zaznamenáván u vzdělanostní skupiny pracovníků se středním vzděláním s výučním listem, naproti tomu u vysokoškoláků je vyjadřována vysoká důležitost všech uvedených kompetencí. Další logickou otázkou, která tvůrcům průzkumu vyvstala, bylo, zda absolventi těmito požadovanými kompetencemi disponují či nikoli. Z celkového pohledu považují zaměstnavatelé za nedostatečné zejména schopnosti nést zodpovědnost, řešit problémy a ochoty učit se. V případě absolventů středního vzdělání s maturitou a vysokoškolského vzdělání by podle zaměstnavatelů měl být kladen větší důraz i na rozvoj umění jednat slidmi a schopnosti rozhodovat se. Zejména na rozvoj těchto kompetencí by se měli absolventi, potažmo školy, zaměřit. 1. Rozvoj soft skills Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého člověka. Částečně jsou nám tedy dány, částečně se však dají rozvíjet. V roce 2004 byl v České republice schválen zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Učitelé tím získali možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program a výuku přizpůsobit svým zkušenostem, potřebám a žákům na míru. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávaní, která klade zvýšený důraz na klíčové kompetence, na jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Nová koncepce vzdělávání vychází z chápání učení jakožto celoživotního procesu, formuluje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Tato reforma tedy s sebou nese odklon od výuky, která je zaměřena na memorování velkého množství faktů, k výuce, zaměřené na rozvoj výše zmíněných klíčových kompetencí. Učivo je chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní. Rámcový vzdělávací program nebyl vnesen do praxe ihned po svém vydání. Učitelé potřebovali čas pro jeho přípravu. Program byl zpočátku také brzděn omezeným množstvím materiálů, osob, škol či institucí, na které se školy mohly obrátit pro radu. Učitelé nebyli na takovýto způsob práce připravováni a teprve postupem

9 7 času získávali (a stále získávají) potřebné dovednosti a zkušenosti. To je také důvod, proč současní absolventi stále nedisponují požadovanými soft skills a při přechodu ze škol do praxe tápou a těžko nacházejí uplatnění. Jak již bylo zmíněno, rozvoj soft skills by měl probíhat po celý život a každý by měl dbát na jejich neustálé zdokonalování.

10 8 2. Metody výuky soft skills Existuje velké množství různých vzdělávacích metod, zaměřených jak na teorii, tak na praktický nácvik. Výuková metoda nepůsobí izolovaně, ale ve spojitosti s dalšími činiteli, jež průběh výuky ovlivňují. Výukové metody plní několikero různých funkcí, mezi něž patří: funkce zprostředkování vědomostí a dovedností, funkce aktivizační, neboť pomocí nich učitel studenta motivuje a aktivizuje k činnosti, funkce formativní, protože dochází k formování studentovy osobnosti, funkce výchovná a funkce komunikační. 3 V literatuře nacházíme velmi mnoho různých druhů členění metod výuky. Kombinovaný pohled na výukové metody přináší J. Maňák a V. Švec 4, kteří výukové metody rozlišují podle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb. Tato podrobná klasifikace člení metody do třech základních skupin: A. klasické výukové metody - jsou charakteristické frontální výukou, kde učitel má dominantní roli a důraz je kladen na předávání informací studentovi, tedy styl, který bychom mohli označit jako tradiční výuka B. aktivizující výukové metody - bývají založeny na řešení problémových situací ve vyučování, problémových úloh; tyto úlohy působí na studenty stimulačně a podporují rozvoj tvořivého myšlení (diskuze, inscenace, didaktické hry) C. komplexní výukové metody - složité metodické útvary, které fungují na základě ucelené kombinace a propojení několika základních prvků didaktického systému Učitelé mají v současné době velké možnosti ve výběru vyučovacích metod a organizačních forem. Přesto přežívají ve výuce jen některé z nich - výklad, nácvik, procvičování. Stále se setkáváme se situacemi, kdy je učitel středem světa, žáci sedí, poslouchají, píší si jeho moudrá slova. Přitom podle různých průzkumů týkajících se efektivity zapamatování učiva si nejvíce zapamatujeme to, co se pokoušíme naučit druhé a co přímo zažijeme nebo děláme. Student získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu výuky. Dle výzkumu Tikalské 5 mají studenti nejraději hry a soutěže, práci s počítačem, pokusy, práci s interaktivní tabulí, skupinové práce. Jsou při výuce rádi aktivní. Rádi spolu hovoří, vyrábějí předměty, jsou tvůrčí, konají činnosti. Výuku, kdy jen sedí a pasivně přijímají vědomosti, příliš v lásce nemají. Čím aktivnější a zainteresovanější ve výuce žáci jsou, tím více je výuka baví. Obecně lze tedy říci, že na úrovni základního a středního vzdělávání již výuka klíčových kompetencí, potažmo soft skills ve výuce, obsažena je, nicméně současní absolventi a studenti, kteří dokončí své vzdělání v nejbližších letech, budou tyto nové kompetence, které jsou zaměstnavateli požadované, potřebovat někde získat. Pro jejich výuku se jako nejvhodnější jeví aktivizující metody, které jsou hodnoceny jako vysoce účinné pro rozvoj formativní stránky osobnosti, tvořivosti, aktivity, komunikace, týmové práce a také jako přínosné při 3 ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada. ISBN: ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada. ISBN: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. Jaké metody a organizační formy používají učitelé v současné době na našich školách? [online]. [vid. 20. března 2013]. Dostupné z: POUZIVAJI-UCITELE-V-SOUCASNE-DOBE-NA-NASICH-SKOLACH.html/.

11 9 získávání vědomostí, učení se schopnosti práce s informacemi, získávání dovedností, návyků i postojů žáků. 6 Oproti klasickým výukovým metodám je u aktivizačních metod větší časová náročnost na přípravu, metody kladou zvýšené nároky na pedagogické vědomosti, dovednosti a zkušenosti a postup při získávání vědomostí je o něco pomalejší, nicméně komplexní rozvoj, který tyto metody přinášejí, tato negativa vysoce převyšuje. Student je ve výuce, v níž jsou použity aktivizační a komplexní výukové metody, aktivním činitelem celého procesu, ne pouze pasivním příjemcem informací. Mezi aktivizační výukové metody řadíme problémovou výuku, metody diskusní, situační a jiné. A. Diskuzní metody Podstatou diskuzních metod je komunikace mezi vyučujícím a studenty či mezi studenty samotnými. Při diskuzi si její účastnící vyměňují své názory, vzájemně argumentují a sdílejí své zkušenosti, čímž trénují své komunikační dovednosti. Dobré komunikační chování se ve svém vnějším účinku vyznačuje především tím, že člověk ve vhodném okamžiku říká ty pravé věci nebo ve správnou chvíli naopak mlčí. Snahou je docílit minimálního rozdílu mezi tím, co říkáme a tím, co vlastně ve skutečnosti máme na mysli. I řečí těla, mimikou a gesty říkáme mnoho, někdy jsou to dokonce rozhodující informace. Tzn., že každý z nás komunikuje ať už verbálně nebo neverbálně, neboť i řeč našeho těla je formou, jak ostatním něco sdělujeme. Při diskuzi tedy studenti rozvíjejí nejen své komunikační schopnosti a schopnost vyjádřit svůj názor či argumentovat, ale také schopnost tolerovat názor někoho jiného. Moderátorem diskuze může být nejen vyučující, ale také jeden z žáků, z pravidla ten ve skupině dominantní, s dobrými komunikačními schopnostmi. Moderátor dohlíží na průběh diskuze, na to, aby se v diskuzi dostali ke slovu všichni studenti, aby si účastníci neskákali do řeči a aby se vyjadřovali pokud možno jasně a srozumitelně. Na konci diskuze moderátor shrne a zopakuje výsledky diskuze. Aby diskuze probíhala jak má, je potřeba, aby se účastníci věnovali tématu, respektovali se navzájem, byli schopni naslouchat argumentům druhého a snažili se je pochopit a nevstupovali si do řeči nebo nikoho s diskuze nevylučovali. Existuje mnoho diskuzních metod. Mezi ty nejznámější a nejvyužívanější patří např. brainstorming, panelová diskuze, Phillips 66, Hobo metoda, debata apod. 6 ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada. ISBN:

12 10 a. Brainstorming Brainstorming patří mezi velmi rozšířené metody a je hojně využíván i mimo vzdělávací procesy. Cílem této metody jsou především nové myšlenky a nápady. Prostřednictvím brainstormingu lze zdokonalit schopnost rychle řešit problémy, neboť trénuje soustředění a tvorbu asociací, dále komunikaci, neboť je zde důležité přesné a výstižné vyjadřování stejně jako aktivní naslouchání. V neposlední řadě přispívá brainstorming k rozvoji týmové spolupráce. Brainstorming je založen především na asociacích, které jsou vyvolávány slovem napsaným na tabuli či flip chartu. Tyto asociace jsou zapisovány na tabuli a během celého procesu je důležité zdržet se jakéhokoli hodnocení. Uplatňuje se princip kvantity před kvalitou. Po skončení tvůrčí fáze, dojde k vyhodnocení jednotlivých nápadů a diskuzi. Panelová diskuze Panelové diskuze se spolu se studenty účastní také přizvaní odborníci. Ti vyjádří na začátku diskuze prostřednictvím prezentace nebo krátkého výstupu své stanovisko. Poté je poskytnut prostor pro diskuzi. b. Phillips 66 Metoda je nazvána dle svého autora a studenti jsou při ní rozděleni do skupin po šesti. Každá tato skupina diskutuje na stanovené téma po dobu šesti minut a následně je zvolen z každé skupiny jeden mluvčí, který u kulatého stolu prezentuje názor své skupiny. Probíhá diskuze, po které se mluvčí vrátí zpět ke svým skupinám a celý proces lze opakovat až do té doby, než studenti dojdou k jednotnému kompromisu. c. Hobo metoda Tato metoda vyžaduje jistou přípravu, nicméně je velmi vhodným prostředkem k procvičení schopnosti argumentovat a obhájit svůj názor. Skupina je rozdělena na předkladatele návrhu a oponenty, kteří konfrontují své názory (ideální je stanovit si časový limit). Cílem opět může být nalezení kompromisu, ale diskuze může být zaměřená čistě jen na argumentaci a schopnost přesvědčit druhé o správnosti svého názoru. B. Situační metody Situační metody využívají modelové situace z reálného života, které je třeba vyřešit. Studenti si vyzkoušejí své chování v modelové situaci. Různá navrhovaná řešení se diskutují ve skupině. V rámci této aktivity je možno vylepšit vícero dovedností analytické myšlení, komunikační dovednosti, kritičnost, řešení konfliktů, sociální empatie, týmová spolupráce. Situace může být zprostředkována různými způsoby, ať už v textové podobě, v podobě audio či video ukázky nebo pomocí počítače. Při řešení situací je podstatná

13 11 schopnost analyzovat danou situaci, získat informace potřebné k jejímu úspěšnému řešení a rozhodnout o dalším postupu. Vhodných situačních metod existuje několik. Rozborové metody předpokládají předchozí samostudium zadaného problému. V rámci skupiny se následně situace analyzuje, probírají se podmínky, příčiny vzniku této situace, důsledky a možná řešení. Důraz je kladen na logické usuzování, samostatné myšlení a výběr optimálních variant řešení. Cílem je najít jednoznačný skupinový závěr. Při řešení konfliktních situací je cílem analýza jednání jednotlivých účastníků a naučit se správně reagovat a rozhodovat v konfliktních situacích. Konfliktní situace se zpravidla odehrává v rovině osobních vztahů, názorů, postojů a hodnot a měla by vycházet z reálného života. A stejně jako v životě nemá ani tato modelová situace jedno ideální řešení. Studenti by se měli zamyslet nad klady a zápory vybraných variant řešení a jejich následků. C. Metody zaměřené na řešení problémů Problémové vyučování nabízí širokou škálu metod a způsobů vyučování. Každá problémová úloha řeší určitý problém, který je pomocí aktivizačních metod různě pojat, zpracován a řešen. Přičemž problém může být studentům zprostředkován prostřednictvím hry, kdy studenti hádají na základě různých indicií, co se stalo, nebo využitím situační metody, kdy studenti analyzují text a na jeho základě hledají řešení dané situace. Velice přínosné může být využití inscenační metody, kdy studenti zinscenují daný problém, čímž je jim umožněno se do problému vcítit. Tyto metody vyžadují od studentů aktivitu, produktivní myšlení a samostatnost. Je kladen důraz na myšlení, vytváření hypotéz, objevování a bádání. Jak uvádí Kotrba a Lacina ve své knize Aktivizační metody ve výuce vytváří problémová výuka návyk k tvořivému osvojování vědomostí a vede k tvořivé činnosti. 7 Při řešení problémových úloh uplatní studenti smyslové vnímání, teoretické i empirické poznávání. Je tedy možné je využít pro rozvoj velkého množství soft skills, ať už jsou to komunikační schopnosti, strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému, řešení konfliktů a vyjednávání, asertivní jednání, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, strategické neboli koncepční myšlení, myšlení podle analogií (je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí do nových souvislostí), rozhodování v podmínkách nejistoty, budování týmu a vytváření sociálních sítí, konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku, ochota riskovat, ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti. Problémových úloh je celá řada a lze je členit různě. Pro výchozí členění lze využít rozdělení na úlohy řešené ve skupině a na úlohy řešené individuálně. Při skupinově řešeném úkolu řeší studenti stejný úkol ve skupinkách. Neexistuje přesně daný postup, jak problém řešit a jak se k němu postavit. Na závěr dojde ke shrnutí všech řešení a přístupů. Modifikací takovéhoto přístupu může být, jestliže je zadání sděleno pouze jednomu jedinci z celé skupiny. Zde lze následně sledovat míru zkreslení předávaných informací a jejich neúplnost při řešení zadaných situací. Úkoly zadané pro individuální řešení mohou mít mnoho podob. Vždy je však řeší jedna osoba a jejich škála může sahat od jednoduchých otázek vedoucích k zamyšlení přímo ve výuce až po složitější úkoly 7 KOTRBA, T., LACINA, L., ŠEFROVÁ, H., Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Praha: Barrister & Principal. ISBN:

14 12 vyžadující delší přípravu či vyhledání informací a podkladů. Jako metody lze využít analýz případových studií, které studenty uvádí do reality a zprostředkovávají co nejvěrnější popis reálné situace, metody heuristické, jinak též označované jako metody samostatného řešení problému, které využívají dosavadních vědomostí a dovedností studenta, který v zadané úloze objevuje nové poznatky či metody konfrontace nebo paradoxů. Pro rozvoj systematického a logického uvažování se velmi hodí úlohy založené na uspořádání textu. Studenti dostanou obálky s rozstříhaným textem a musí jej složit dohromady tak, aby jednotlivé části dávaly smysl. Pro rozvoj kreativity jsou vhodné metody volného psaní a myšlenkových map. U metody volného psaní musí studenti na zadané téma napsat v rámci určeného časového limitu co nejvíce myšlenek souvisejících s námětem. Obměnou tohoto volného psaní je tvorba myšlenkových map, kdy se doprostřed napíše téma nebo pojem a úkolem je přiřadit k němu co nejvíce asociací. U těch lze následně znázornit vztahy také mezi nimi samotnými. Myšlenkové mapy jsou výborným prostředkem pro vyjádření myšlenek. Podněcují u studentů aktivní myšlení, rozvíjí schopnost analyzovat a třídit pojmy a nalézat mezi nimi vztahy a souvislosti. Obrázek č. 1 Myšlenkové mapy Zdroj: Myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy a poznámky ze schůzek. [online]. [vid. 30. května 2013]. Dostupné z: D. Další metody Mezi metody, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií patří metoda, kterou nazývají Kotrba a Lacina balík došlé pošty 8. Tato metoda je vhodná pro nácvik zvládání stresu, kdy se student zároveň naučí rozhodovat, co je prioritní a jak úkoly delegovat. Hra spočívá v tom, že student-manažer musí v určitém časovém limitu roztřídit papíry položené na stole. Na nich jsou napsány různé zprávy, povinnosti, úkoly, organizační řády, schémata, normy, příkazy apod. Úkolem je uspořádat papíry podle důležitosti a priorit od činností, které by manažer udělal nejdříve až po ty nejméně důležité. Pro zpestření lze do hry přidat rušivé elementy jako telefonáty nebo návštěvy. 8 KOTRBA, T., LACINA, L., ŠEFROVÁ, H., Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Praha: Barrister & Principal. ISBN:

15 13 3. Faktory ovlivňující kvalitu výuky Výsledek a dojem z celé výuky do značné míry ovlivňuje také prostředí, ve kterém se vyučuje. Největšími nepřáteli koncentrace jsou hluk, tma, nedostatek vzduchu a prostoru. Podle metod, které budou během výuky použity, můžeme vycházet z několika možných způsobů uspořádání stolů a židlí v místnosti. Např. u kulatého stolu, kdy není určeno čelo a prezentující sedí spolu s účastníky, probíhají dobře diskuze, kdy je třeba zapojit všechny zúčastněné. Pro výklad, kdy je použit flip chart nebo dataprojektor, už není toto uspořádání tolik vhodné, neboť by všichni neviděli a navíc lektor nemůže mezi účastníky procházet, pouze za jejich zády, což nepůsobí příjemně. Při seřazení stolu v řadách za sebou sice všichni účastníci dobře vidí na vyučující, nicméně interaktivita je u tohoto uspořádání místnosti malá. Lektor nemůže mezi nimi procházet a účastníci na sebe všichni nevidí. U menších skupin se jako nejvhodnější jeví uspořádání stolů ve tvaru U. Zde je velmi dobré zapojení všech posluchačů, možnost navázání osobního kontaktu mezi vyučujícím i účastníky. Vyučující může zároveň procházet středem a dostat se tak ke všem účastníkům. Ti na sebe navíc vidí a mohou se tak všichni aktivně zapojovat do výuky. 4. Koučování Koučování patří mezi poradenské metody a v současnosti je velmi moderní a oblíbené. Couching, neboli česky koučování, je jedním ze způsobů vedení lidí. Jeho základem jsou otázky kouče, které mají vést koučovaného k tomu, aby si sám uvědomil, v čem je problém, jaké má možnosti řešení, a aby dovedl věc do zdárného konce. Koučování je dialog, ve kterém dáváte druhému možnost, aby se zlepšoval. Při koučování je hlavním cílem zlepšení (zvýšení) výkonu koučovaného. Když koučovaný dokáže na položené otázky odpovědět nebo se snaží najít svoji cestu, má to větší efekt, než kdyby mu kouč jakékoliv řešení poradil. Snadněji též přijme vlastní odpovědnost za řešení problému. Ve výuce, a obzvláště ve výuce soft skills, má koučování velký potenciál. Lektor by měl svým přístupem účastníky školení nejen motivovat, ale také je aktivně zapojit do výuky. Měl by být navázán dialog mezi lektorem a účastníky. Probírané téma by nemělo být pouze přednášeno, ale mělo by být prožito, mělo by se rodit z navozených situací v průběhu tréninku, což je pro účastníky velmi motivační. Lektor by měl poskytovat účastníkům stálou podporu a potřebné hodnocení (zpětnou vazbu). Při hodnocení výkonů by mělo být vyžadováno sebehodnocení účastníka a zpětná vazba skupiny. Koučování tedy umožňuje uvolnění lidského potenciálu a na základě vztahu vzájemné podpory pomáhá kouč koučovanému odstraňovat jeho problémy. Koučink existuje také ve formě skupinového koučování, kdy jej lze využít např. při odstraňování konfliktů. Základem skupinového koučování je otevřená komunikace, vzájemná důvěra a soudržnost.

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Personální management

Personální management SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Personální management distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Personální management Vydala Soukromá vysoká škola

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více