Program pro mladé přenos inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program pro mladé přenos inovace"

Transkript

1 Program pro mladé přenos inovace Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/ Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Úvod Přenos rakouského modelu Metody výuky mladých lidí v oblasti soft skills Stanovování perspektiv a práce s maticí možností a analýza trhu práce Testování předpokladů mladých lidí pro vstup na trh práce a vyhodnocení testování Partnerská síť a její přínos Celkové posouzení modelu a jeho fungování v ČR Závěr Obsah literatury Seznam obrázků Příloha č

3 1 Úvod Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu Program pro mladé přenos inovace (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ ), který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Na projektu spolupracovala společnost Ascari s. r. o. společně s rakouským partnerem projektu Berufsforderunginstitut Steiermark. Projekt byl navržen tak, aby se mohlo zapojit celkem 40 mladých lidí do 25 let věku, kteří se chtějí aktivně zapojit do pracovního procesu. Jednalo se o absolventy škol ze Středočeského kraje, kteří neměli mnoho pracovních zkušeností, a naši experti z realizačního týmu jim poskytli poradenství pro zapojení na trh práce jak zlepšit vlastní motivaci, správně napsat životopisy, jak uspět při pohovoru, jak se chovat v zaměstnání, jak vystupovat apod. Všichni zapojení účastníci absolvovali motivační kurzy a vybraných 20 pak postoupilo do tzv. profesního vzdělávání formou rekvalifikačních kurzů. Podrobnější informace o projektu a práci realizačního týmu jsou k nalezení na internetových stránkách projektu nebo stránkách společnosti

4 2 1. Přenos rakouského modelu Na zaměstnance jsou kladeny stále vyšší požadavky, které zahrnují oborové kompetence, znalosti v oblastech informačních technologií, klíčové sociální dovednosti pro jednání se zákazníky a kolegy, jakož i ochotu přizpůsobovat se novým situacím a neustále se vzdělávat. Osoby s nedostatečným vzděláním nebo silně zaostávající v základních dovednostech bývají vylučovány ze společnosti a jsou tak více než ostatní ohroženy chudobou. Chybějící profesní a sociální dovednosti vedou ve většině případů k tomu, že tito lidé vykonávají po mnoho let jednu činnost, např. pomocného dělníka, anebo u nich dochází ke střídání nestabilních zaměstnání, která jim nezajistí pravidelný příjem. Cílem Programu pro mladé byl přenos rakouského systému podpory vstupu mladých osob a nezaměstnaných absolventů do 25 let na trh práce, čímž měl pomoci zvýšit jejich zaměstnatelnost, zlepšit povědomí o trhu práce a také jejich komunikační, prezentační a argumentační dovednosti. Vybraným 20 uchazečům pak byla zprostředkována profesní rekvalifikace. S přenosem této tzv. Youthplatform nám pomáhal náš rakouský partner Berufsforderunginstitut Steiermark (Bfi). Jejich program je založen na didaktickém přístupu orientovaném na kompetence a zdroje, který kromě získání profesních dovedností z výše uvedených oblastí klade důraz na zlepšení postavení účastníků. Podpora sociálních, osobních a interkulturních dovedností, procesně a na účastníky orientované vyučování zároveň, individuální přístup a sociálně pedagogická péče podporují zúčastněné mladé lidi v jejich rozhodovacích schopnostech, které jsou potřebné k tomu, aby se mohli zodpovědně rozhodovat o svém životě. Díky aktivní, celostní, na komunikaci a rozhodování orientované formě vyučování, se mohou účastníci přímo a beze strachu seznamovat s obsahem výuky a samozřejmě i rozvíjet své rozhodovací schopnosti. To jim otevře cestu k lepšímu pracovnímu uplatnění, získání dalšího vzdělání nebo založení vlastní firmy. Bfi je jedním z největších aktérů v oblasti politiky zaměstnanosti v Rakousku. Jedná se o dynamickou firmu s dlouhou historií (50 let), spolupracující v oblasti zaměstnanosti i se státními institucemi. Věnují se jak vzdělávání zaměstnanců, tak i osob nezaměstnaných a důležitým cílem je pro ně podporovat koncepci celoživotního vzdělávání. Společnost vyvinula modely vzdělávání v různých odvětvích a modely podpory zaměstnanosti různých skupin ohrožených. Tyto modely následně sama využívá a uplatňuje. Jejich vzdělávací program je založen na očekávání klientů a je optimálně přizpůsoben potřebám trhu práce a hospodářství. BFI je uznávaným, spolehlivým a inovativním partnerem. Mnoho seminářů z nabídky BFI Steiermark je v oblasti vzdělávání jedinečné. Účast v projektech EU a v oblasti integrace osob se zdravotním postižením bývá opakovaně oceňována a získala mezinárodní ohlas. Bfi působí v celém Rakousku, sídlí ve Vídni a má pobočky ve všech větších městech. My v projektu spolupracujeme s pobočkou v Grazu, která se mimo jiné věnuje realizaci podpory zaměstnanosti mladých lidí. K tomuto účelu má vytvořen systém pomoci pro tyto mladé lidi, tzv. Youthplatform. Tento rakouský systém pomoci je založen na tom, že s mladými nezaměstnanými lidmi začíná pracovat ihned po zaregistrování do databáze nezaměstnaných. Cílem Youthplatform je mimo jiné nenechat mladého člověka zahálet a i během doby, kdy nemá zaměstnání, jej připravovat na trh práce a dále vzdělávat tak, aby nepřivykl nicnedělání a byl nucen stále aktivně se připravovat.

5 3 Youthplatform sestává z několika standardizovaných kroků: 1. Strukturovaný vstupní pohovor a testy (osobnost, znalosti, kompetence) Výsledkem tohoto kroku je zmapování současné situace jednotlivce a jeho dispozic a preferencí. Nejde jen o to zjistit, jaké vzdělání má daný účastník, ale jaká je jeho motivace pracovat, jak jej podporuje nebo případně nepodporuje okolí či existují-li nějaké překážky pro jeho pracovní integraci. Vysokou validitu testování zajišťují spojením několika metod testování, jako jsou multiple choice testy, osobnostní testy, testy znalostí a dovedností, testy dispozic či development center, což je nástroj, který umožňuje získání náhledu na potenciál a rezervy jednotlivých zaměstnanců a identifikuje silné a slabé stránky účastníků z hlediska kompetencí. Youthpaltform má vyvinutou metodiku testování tak, aby odhalil bariéry ztěžující mladým lidem vstup na trh práce. 2. Stanovení perspektiv Na základě profilu stanoví odborník pracovní perspektivu jednotlivce. Tato perspektiva je sestavena v několika úrovních - při současném vzdělání, při zvýšení kvalifikace, v daném regionu, v přilehlých regionech apod. Použitím tohoto postupu vznikne tzv. matice možností daného jednotlivce, o nichž se následně jedná mezi klientem a konzultantem. Společně pak vyberou možnosti s největší prioritou a ty jsou rozpracovány. Je také vytvořena metodika analýzy trhu práce s ohledem na uplatnění mladých osob. Analýza upřednostňuje oblasti vhodné pro zaměstnávání mladých osob s ohledem na charakter regionu a škol v dané oblasti. 3. Vzdělávání pro trh práce V případě, že je na základě výše zmíněné analýzy zjištěno, že jedinci chybí nějaká kompetence potřebná na trhu práce, je potřeba ji doplnit. V opačném případě by se toto mohlo stát překážkou v uplatnění jedince na trhu práce. Youthplatform pracuje s metodami výuky, které nejlépe odpovídají systému ukládání poznatků u mladých lidí. Využívá zážitkovou pedagogiku. 4. Profesní vzdělávání Jedná se o další vzdělávání, které by mohlo pomoci jedinci uplatnit se na trhu práce. 5. Sociální podpora V Youthplatform je integrována také sociální podpora, která spočívá v začleňování aktérů do pomoci mladým lidem. Může se jednat o organizace podporující mladé nezaměstnané ohrožené sociologicko-patologickými jevy. Jedná se v podstatě o vytváření propojené sítě organizací, které jsou zaměřeny na podporu mladých lidí. Ty pak ve vzájemné spolupráci vytvářejí multiplikační efekt podpory mladých osob. Mezi tyto organizace řadí Youthplatform také firmy, které jsou ochotny spolupracovat na zaměstnávání mladých lidí. Navázání kontaktu s podniky v regionu, absolvování praxe na základě individuálních schopností, case management přizpůsobený potřebám jednotlivce a zahrnující kontakt s firmami a neziskovými organizacemi včetně sociálních organizací a vzdělávacích institucí v regionu nabízí účastníkům kromě potřebné podpory také přiblížení konkrétních pracovních a vzdělávacích příležitostí, tak aby mohli vzít do svých rukou svou pracovní a osobní budoucnost. Jaké jsou tedy cíle tohoto programu? Prvotním cílem je ve spolupráci s úřadem práce vytvořit realizovatelný kariérní plán. Tento plán musí být sladěný s prostředím, ve kterém se účastníci pohybují. Výsledkem by pak mělo být nalezení odpovídajícího pracovního uplatnění, popřípadě účast na dalším vzdělání nebo založení vlastní samostatné živnosti. Na základě této spolupráce by také mělo dojít k vyjasnění příčin dosavadních problémů v pracovním uplatnění. Dalšími cíli programu je: - Posílení sebevědomí a sebedůvěry účastníků

6 4 - Překonání negativních zkušeností z předchozího vzdělávání, získat nové, pozitivní zážitky a získat během programu nové perspektivy - Rozšířit schopnosti v oblasti pracovních vztahů, pracovních postupů a pracovního života - Získání či rozšíření kompetencí vyžadujících formální odbornou kvalifikaci - Rozvoj sociálních kompetencí potřebných pro uplatnění na trhu práce, např. konstruktivní přístup ke konfliktům, rozvoj řízení vlastního času a také rozvoj vlastního potenciálu sebeřízení a odpovědnosti za sebe samého - Zlepšení v oblasti hledání a získávání práce a účinné využívání znalostí z nácviku získávání práce

7 5 2. Metody výuky mladých lidí v oblasti soft skills Z hlediska úspěšného a pokud možno bezproblémového přechodu absolventů ze školy na trh práce je především nezbytné, aby schopnosti, dovednosti a znalosti absolventů získané v průběhu vzdělávání co nejlépe vyhovovaly požadavkům a potřebám zaměstnavatelů. A ty se v průběhu minulých let značně změnily. Dříve byl kladen důraz zejména na odborné znalosti uchazečů, dnes je čím dál tím více kladen důraz na individuální osobnost jednotlivých kandidátů, přičemž pojem osobnost zahrnuje ty vlastnosti, které nelze pojmout do odborné kvalifikace. Tyto vlastnosti jsou označovány anglickým pojmem soft skills ( měkké dovednosti). Spektrum soft skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl. Hlavní změnou, která zapříčinila, že jsou soft skills tolik požadované, je čím dál větší tlak na efektivitu, úspornost a výkonnost v jakékoliv práci v jakékoliv oblasti tržní ekonomiky. Člověk, který má dobře rozvinuté své soft skills, je nejen výkonnější a efektivnější, ale také má lepší vztahy s lidmi na pracovišti i ve svém blízkém okolí, dalo by se říci, že je i šťastnější. Právě takový člověk má v dnešní době velkou šanci uspět. Podle rektora VŠE v Praze, pana profesora Richarda Hidnlse 1 tvoří požadavky na soft skills až dvě třetiny z celkové představy firmy o absolventovi. Nicméně záleží na konkrétním oboru. Mgr. Gabriela Doležalová a Ing. Jiří Vojtěch uvádějí v průzkumu Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v sekundárním sektoru 2 výčet kompetencí, které ohodnotili zaměstnavatelé jako klíčové (kompetence uvádíme v pořadí podle hodnocení zaměstnavatelů od nejdůležitějších): čtení a porozumění pracovním instrukcím nést zodpovědnost ochota učit se schopnost řešit problém schopnost týmové práce adaptabilita a flexibilita schopnost rozhodovat se umění jednat s lidmi schopnost řešit stresové situace komunikační schopnosti (ústní a písemný projev) zběhlost v zacházení s informacemi práce s čísly při pracovním uplatnění zběhlost v používání výpočetní techniky schopnost prezentace a vyjádřit svůj názor schopnost vést 1 Informační a zpravodajský server studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Soft skills zvyšují prestiž absolventa [online] [vid. 20. března 2013]. Dostupné z: 2 DOLEŽALOVÁ, G., VOJTĚCH, J., Ing. Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v sekundárním sektoru. Praha: NÚV.

8 6 zběhlost v cizích jazycích Dále uvádějí autoři výše zmíněného průzkumu: Nároky zaměstnavatelů jsou přímo úměrné dosaženému vzdělání pracovníků, tzn., že s rostoucí úrovní vzdělání přikládají zaměstnavatelé jednotlivým kompetencím větší význam. Nejnižší význam klíčových dovedností je zaznamenáván u vzdělanostní skupiny pracovníků se středním vzděláním s výučním listem, naproti tomu u vysokoškoláků je vyjadřována vysoká důležitost všech uvedených kompetencí. Další logickou otázkou, která tvůrcům průzkumu vyvstala, bylo, zda absolventi těmito požadovanými kompetencemi disponují či nikoli. Z celkového pohledu považují zaměstnavatelé za nedostatečné zejména schopnosti nést zodpovědnost, řešit problémy a ochoty učit se. V případě absolventů středního vzdělání s maturitou a vysokoškolského vzdělání by podle zaměstnavatelů měl být kladen větší důraz i na rozvoj umění jednat slidmi a schopnosti rozhodovat se. Zejména na rozvoj těchto kompetencí by se měli absolventi, potažmo školy, zaměřit. 1. Rozvoj soft skills Soft skills vycházejí především z osobnostních a charakterových vlastností každého člověka. Částečně jsou nám tedy dány, částečně se však dají rozvíjet. V roce 2004 byl v České republice schválen zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Učitelé tím získali možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program a výuku přizpůsobit svým zkušenostem, potřebám a žákům na míru. Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávaní, která klade zvýšený důraz na klíčové kompetence, na jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Nová koncepce vzdělávání vychází z chápání učení jakožto celoživotního procesu, formuluje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání a podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávání. Tato reforma tedy s sebou nese odklon od výuky, která je zaměřena na memorování velkého množství faktů, k výuce, zaměřené na rozvoj výše zmíněných klíčových kompetencí. Učivo je chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní. Rámcový vzdělávací program nebyl vnesen do praxe ihned po svém vydání. Učitelé potřebovali čas pro jeho přípravu. Program byl zpočátku také brzděn omezeným množstvím materiálů, osob, škol či institucí, na které se školy mohly obrátit pro radu. Učitelé nebyli na takovýto způsob práce připravováni a teprve postupem

9 7 času získávali (a stále získávají) potřebné dovednosti a zkušenosti. To je také důvod, proč současní absolventi stále nedisponují požadovanými soft skills a při přechodu ze škol do praxe tápou a těžko nacházejí uplatnění. Jak již bylo zmíněno, rozvoj soft skills by měl probíhat po celý život a každý by měl dbát na jejich neustálé zdokonalování.

10 8 2. Metody výuky soft skills Existuje velké množství různých vzdělávacích metod, zaměřených jak na teorii, tak na praktický nácvik. Výuková metoda nepůsobí izolovaně, ale ve spojitosti s dalšími činiteli, jež průběh výuky ovlivňují. Výukové metody plní několikero různých funkcí, mezi něž patří: funkce zprostředkování vědomostí a dovedností, funkce aktivizační, neboť pomocí nich učitel studenta motivuje a aktivizuje k činnosti, funkce formativní, protože dochází k formování studentovy osobnosti, funkce výchovná a funkce komunikační. 3 V literatuře nacházíme velmi mnoho různých druhů členění metod výuky. Kombinovaný pohled na výukové metody přináší J. Maňák a V. Švec 4, kteří výukové metody rozlišují podle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb. Tato podrobná klasifikace člení metody do třech základních skupin: A. klasické výukové metody - jsou charakteristické frontální výukou, kde učitel má dominantní roli a důraz je kladen na předávání informací studentovi, tedy styl, který bychom mohli označit jako tradiční výuka B. aktivizující výukové metody - bývají založeny na řešení problémových situací ve vyučování, problémových úloh; tyto úlohy působí na studenty stimulačně a podporují rozvoj tvořivého myšlení (diskuze, inscenace, didaktické hry) C. komplexní výukové metody - složité metodické útvary, které fungují na základě ucelené kombinace a propojení několika základních prvků didaktického systému Učitelé mají v současné době velké možnosti ve výběru vyučovacích metod a organizačních forem. Přesto přežívají ve výuce jen některé z nich - výklad, nácvik, procvičování. Stále se setkáváme se situacemi, kdy je učitel středem světa, žáci sedí, poslouchají, píší si jeho moudrá slova. Přitom podle různých průzkumů týkajících se efektivity zapamatování učiva si nejvíce zapamatujeme to, co se pokoušíme naučit druhé a co přímo zažijeme nebo děláme. Student získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu výuky. Dle výzkumu Tikalské 5 mají studenti nejraději hry a soutěže, práci s počítačem, pokusy, práci s interaktivní tabulí, skupinové práce. Jsou při výuce rádi aktivní. Rádi spolu hovoří, vyrábějí předměty, jsou tvůrčí, konají činnosti. Výuku, kdy jen sedí a pasivně přijímají vědomosti, příliš v lásce nemají. Čím aktivnější a zainteresovanější ve výuce žáci jsou, tím více je výuka baví. Obecně lze tedy říci, že na úrovni základního a středního vzdělávání již výuka klíčových kompetencí, potažmo soft skills ve výuce, obsažena je, nicméně současní absolventi a studenti, kteří dokončí své vzdělání v nejbližších letech, budou tyto nové kompetence, které jsou zaměstnavateli požadované, potřebovat někde získat. Pro jejich výuku se jako nejvhodnější jeví aktivizující metody, které jsou hodnoceny jako vysoce účinné pro rozvoj formativní stránky osobnosti, tvořivosti, aktivity, komunikace, týmové práce a také jako přínosné při 3 ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada. ISBN: ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada. ISBN: Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů. Jaké metody a organizační formy používají učitelé v současné době na našich školách? [online]. [vid. 20. března 2013]. Dostupné z: POUZIVAJI-UCITELE-V-SOUCASNE-DOBE-NA-NASICH-SKOLACH.html/.

11 9 získávání vědomostí, učení se schopnosti práce s informacemi, získávání dovedností, návyků i postojů žáků. 6 Oproti klasickým výukovým metodám je u aktivizačních metod větší časová náročnost na přípravu, metody kladou zvýšené nároky na pedagogické vědomosti, dovednosti a zkušenosti a postup při získávání vědomostí je o něco pomalejší, nicméně komplexní rozvoj, který tyto metody přinášejí, tato negativa vysoce převyšuje. Student je ve výuce, v níž jsou použity aktivizační a komplexní výukové metody, aktivním činitelem celého procesu, ne pouze pasivním příjemcem informací. Mezi aktivizační výukové metody řadíme problémovou výuku, metody diskusní, situační a jiné. A. Diskuzní metody Podstatou diskuzních metod je komunikace mezi vyučujícím a studenty či mezi studenty samotnými. Při diskuzi si její účastnící vyměňují své názory, vzájemně argumentují a sdílejí své zkušenosti, čímž trénují své komunikační dovednosti. Dobré komunikační chování se ve svém vnějším účinku vyznačuje především tím, že člověk ve vhodném okamžiku říká ty pravé věci nebo ve správnou chvíli naopak mlčí. Snahou je docílit minimálního rozdílu mezi tím, co říkáme a tím, co vlastně ve skutečnosti máme na mysli. I řečí těla, mimikou a gesty říkáme mnoho, někdy jsou to dokonce rozhodující informace. Tzn., že každý z nás komunikuje ať už verbálně nebo neverbálně, neboť i řeč našeho těla je formou, jak ostatním něco sdělujeme. Při diskuzi tedy studenti rozvíjejí nejen své komunikační schopnosti a schopnost vyjádřit svůj názor či argumentovat, ale také schopnost tolerovat názor někoho jiného. Moderátorem diskuze může být nejen vyučující, ale také jeden z žáků, z pravidla ten ve skupině dominantní, s dobrými komunikačními schopnostmi. Moderátor dohlíží na průběh diskuze, na to, aby se v diskuzi dostali ke slovu všichni studenti, aby si účastníci neskákali do řeči a aby se vyjadřovali pokud možno jasně a srozumitelně. Na konci diskuze moderátor shrne a zopakuje výsledky diskuze. Aby diskuze probíhala jak má, je potřeba, aby se účastníci věnovali tématu, respektovali se navzájem, byli schopni naslouchat argumentům druhého a snažili se je pochopit a nevstupovali si do řeči nebo nikoho s diskuze nevylučovali. Existuje mnoho diskuzních metod. Mezi ty nejznámější a nejvyužívanější patří např. brainstorming, panelová diskuze, Phillips 66, Hobo metoda, debata apod. 6 ZORMANOVÁ, L., Výukové metody v pedagogice. Praha: Grada. ISBN:

12 10 a. Brainstorming Brainstorming patří mezi velmi rozšířené metody a je hojně využíván i mimo vzdělávací procesy. Cílem této metody jsou především nové myšlenky a nápady. Prostřednictvím brainstormingu lze zdokonalit schopnost rychle řešit problémy, neboť trénuje soustředění a tvorbu asociací, dále komunikaci, neboť je zde důležité přesné a výstižné vyjadřování stejně jako aktivní naslouchání. V neposlední řadě přispívá brainstorming k rozvoji týmové spolupráce. Brainstorming je založen především na asociacích, které jsou vyvolávány slovem napsaným na tabuli či flip chartu. Tyto asociace jsou zapisovány na tabuli a během celého procesu je důležité zdržet se jakéhokoli hodnocení. Uplatňuje se princip kvantity před kvalitou. Po skončení tvůrčí fáze, dojde k vyhodnocení jednotlivých nápadů a diskuzi. Panelová diskuze Panelové diskuze se spolu se studenty účastní také přizvaní odborníci. Ti vyjádří na začátku diskuze prostřednictvím prezentace nebo krátkého výstupu své stanovisko. Poté je poskytnut prostor pro diskuzi. b. Phillips 66 Metoda je nazvána dle svého autora a studenti jsou při ní rozděleni do skupin po šesti. Každá tato skupina diskutuje na stanovené téma po dobu šesti minut a následně je zvolen z každé skupiny jeden mluvčí, který u kulatého stolu prezentuje názor své skupiny. Probíhá diskuze, po které se mluvčí vrátí zpět ke svým skupinám a celý proces lze opakovat až do té doby, než studenti dojdou k jednotnému kompromisu. c. Hobo metoda Tato metoda vyžaduje jistou přípravu, nicméně je velmi vhodným prostředkem k procvičení schopnosti argumentovat a obhájit svůj názor. Skupina je rozdělena na předkladatele návrhu a oponenty, kteří konfrontují své názory (ideální je stanovit si časový limit). Cílem opět může být nalezení kompromisu, ale diskuze může být zaměřená čistě jen na argumentaci a schopnost přesvědčit druhé o správnosti svého názoru. B. Situační metody Situační metody využívají modelové situace z reálného života, které je třeba vyřešit. Studenti si vyzkoušejí své chování v modelové situaci. Různá navrhovaná řešení se diskutují ve skupině. V rámci této aktivity je možno vylepšit vícero dovedností analytické myšlení, komunikační dovednosti, kritičnost, řešení konfliktů, sociální empatie, týmová spolupráce. Situace může být zprostředkována různými způsoby, ať už v textové podobě, v podobě audio či video ukázky nebo pomocí počítače. Při řešení situací je podstatná

13 11 schopnost analyzovat danou situaci, získat informace potřebné k jejímu úspěšnému řešení a rozhodnout o dalším postupu. Vhodných situačních metod existuje několik. Rozborové metody předpokládají předchozí samostudium zadaného problému. V rámci skupiny se následně situace analyzuje, probírají se podmínky, příčiny vzniku této situace, důsledky a možná řešení. Důraz je kladen na logické usuzování, samostatné myšlení a výběr optimálních variant řešení. Cílem je najít jednoznačný skupinový závěr. Při řešení konfliktních situací je cílem analýza jednání jednotlivých účastníků a naučit se správně reagovat a rozhodovat v konfliktních situacích. Konfliktní situace se zpravidla odehrává v rovině osobních vztahů, názorů, postojů a hodnot a měla by vycházet z reálného života. A stejně jako v životě nemá ani tato modelová situace jedno ideální řešení. Studenti by se měli zamyslet nad klady a zápory vybraných variant řešení a jejich následků. C. Metody zaměřené na řešení problémů Problémové vyučování nabízí širokou škálu metod a způsobů vyučování. Každá problémová úloha řeší určitý problém, který je pomocí aktivizačních metod různě pojat, zpracován a řešen. Přičemž problém může být studentům zprostředkován prostřednictvím hry, kdy studenti hádají na základě různých indicií, co se stalo, nebo využitím situační metody, kdy studenti analyzují text a na jeho základě hledají řešení dané situace. Velice přínosné může být využití inscenační metody, kdy studenti zinscenují daný problém, čímž je jim umožněno se do problému vcítit. Tyto metody vyžadují od studentů aktivitu, produktivní myšlení a samostatnost. Je kladen důraz na myšlení, vytváření hypotéz, objevování a bádání. Jak uvádí Kotrba a Lacina ve své knize Aktivizační metody ve výuce vytváří problémová výuka návyk k tvořivému osvojování vědomostí a vede k tvořivé činnosti. 7 Při řešení problémových úloh uplatní studenti smyslové vnímání, teoretické i empirické poznávání. Je tedy možné je využít pro rozvoj velkého množství soft skills, ať už jsou to komunikační schopnosti, strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému, řešení konfliktů a vyjednávání, asertivní jednání, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, strategické neboli koncepční myšlení, myšlení podle analogií (je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí do nových souvislostí), rozhodování v podmínkách nejistoty, budování týmu a vytváření sociálních sítí, konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku, ochota riskovat, ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti. Problémových úloh je celá řada a lze je členit různě. Pro výchozí členění lze využít rozdělení na úlohy řešené ve skupině a na úlohy řešené individuálně. Při skupinově řešeném úkolu řeší studenti stejný úkol ve skupinkách. Neexistuje přesně daný postup, jak problém řešit a jak se k němu postavit. Na závěr dojde ke shrnutí všech řešení a přístupů. Modifikací takovéhoto přístupu může být, jestliže je zadání sděleno pouze jednomu jedinci z celé skupiny. Zde lze následně sledovat míru zkreslení předávaných informací a jejich neúplnost při řešení zadaných situací. Úkoly zadané pro individuální řešení mohou mít mnoho podob. Vždy je však řeší jedna osoba a jejich škála může sahat od jednoduchých otázek vedoucích k zamyšlení přímo ve výuce až po složitější úkoly 7 KOTRBA, T., LACINA, L., ŠEFROVÁ, H., Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Praha: Barrister & Principal. ISBN:

14 12 vyžadující delší přípravu či vyhledání informací a podkladů. Jako metody lze využít analýz případových studií, které studenty uvádí do reality a zprostředkovávají co nejvěrnější popis reálné situace, metody heuristické, jinak též označované jako metody samostatného řešení problému, které využívají dosavadních vědomostí a dovedností studenta, který v zadané úloze objevuje nové poznatky či metody konfrontace nebo paradoxů. Pro rozvoj systematického a logického uvažování se velmi hodí úlohy založené na uspořádání textu. Studenti dostanou obálky s rozstříhaným textem a musí jej složit dohromady tak, aby jednotlivé části dávaly smysl. Pro rozvoj kreativity jsou vhodné metody volného psaní a myšlenkových map. U metody volného psaní musí studenti na zadané téma napsat v rámci určeného časového limitu co nejvíce myšlenek souvisejících s námětem. Obměnou tohoto volného psaní je tvorba myšlenkových map, kdy se doprostřed napíše téma nebo pojem a úkolem je přiřadit k němu co nejvíce asociací. U těch lze následně znázornit vztahy také mezi nimi samotnými. Myšlenkové mapy jsou výborným prostředkem pro vyjádření myšlenek. Podněcují u studentů aktivní myšlení, rozvíjí schopnost analyzovat a třídit pojmy a nalézat mezi nimi vztahy a souvislosti. Obrázek č. 1 Myšlenkové mapy Zdroj: Myšlenkové mapy. Myšlenkové mapy a poznámky ze schůzek. [online]. [vid. 30. května 2013]. Dostupné z: D. Další metody Mezi metody, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií patří metoda, kterou nazývají Kotrba a Lacina balík došlé pošty 8. Tato metoda je vhodná pro nácvik zvládání stresu, kdy se student zároveň naučí rozhodovat, co je prioritní a jak úkoly delegovat. Hra spočívá v tom, že student-manažer musí v určitém časovém limitu roztřídit papíry položené na stole. Na nich jsou napsány různé zprávy, povinnosti, úkoly, organizační řády, schémata, normy, příkazy apod. Úkolem je uspořádat papíry podle důležitosti a priorit od činností, které by manažer udělal nejdříve až po ty nejméně důležité. Pro zpestření lze do hry přidat rušivé elementy jako telefonáty nebo návštěvy. 8 KOTRBA, T., LACINA, L., ŠEFROVÁ, H., Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. Praha: Barrister & Principal. ISBN:

15 13 3. Faktory ovlivňující kvalitu výuky Výsledek a dojem z celé výuky do značné míry ovlivňuje také prostředí, ve kterém se vyučuje. Největšími nepřáteli koncentrace jsou hluk, tma, nedostatek vzduchu a prostoru. Podle metod, které budou během výuky použity, můžeme vycházet z několika možných způsobů uspořádání stolů a židlí v místnosti. Např. u kulatého stolu, kdy není určeno čelo a prezentující sedí spolu s účastníky, probíhají dobře diskuze, kdy je třeba zapojit všechny zúčastněné. Pro výklad, kdy je použit flip chart nebo dataprojektor, už není toto uspořádání tolik vhodné, neboť by všichni neviděli a navíc lektor nemůže mezi účastníky procházet, pouze za jejich zády, což nepůsobí příjemně. Při seřazení stolu v řadách za sebou sice všichni účastníci dobře vidí na vyučující, nicméně interaktivita je u tohoto uspořádání místnosti malá. Lektor nemůže mezi nimi procházet a účastníci na sebe všichni nevidí. U menších skupin se jako nejvhodnější jeví uspořádání stolů ve tvaru U. Zde je velmi dobré zapojení všech posluchačů, možnost navázání osobního kontaktu mezi vyučujícím i účastníky. Vyučující může zároveň procházet středem a dostat se tak ke všem účastníkům. Ti na sebe navíc vidí a mohou se tak všichni aktivně zapojovat do výuky. 4. Koučování Koučování patří mezi poradenské metody a v současnosti je velmi moderní a oblíbené. Couching, neboli česky koučování, je jedním ze způsobů vedení lidí. Jeho základem jsou otázky kouče, které mají vést koučovaného k tomu, aby si sám uvědomil, v čem je problém, jaké má možnosti řešení, a aby dovedl věc do zdárného konce. Koučování je dialog, ve kterém dáváte druhému možnost, aby se zlepšoval. Při koučování je hlavním cílem zlepšení (zvýšení) výkonu koučovaného. Když koučovaný dokáže na položené otázky odpovědět nebo se snaží najít svoji cestu, má to větší efekt, než kdyby mu kouč jakékoliv řešení poradil. Snadněji též přijme vlastní odpovědnost za řešení problému. Ve výuce, a obzvláště ve výuce soft skills, má koučování velký potenciál. Lektor by měl svým přístupem účastníky školení nejen motivovat, ale také je aktivně zapojit do výuky. Měl by být navázán dialog mezi lektorem a účastníky. Probírané téma by nemělo být pouze přednášeno, ale mělo by být prožito, mělo by se rodit z navozených situací v průběhu tréninku, což je pro účastníky velmi motivační. Lektor by měl poskytovat účastníkům stálou podporu a potřebné hodnocení (zpětnou vazbu). Při hodnocení výkonů by mělo být vyžadováno sebehodnocení účastníka a zpětná vazba skupiny. Koučování tedy umožňuje uvolnění lidského potenciálu a na základě vztahu vzájemné podpory pomáhá kouč koučovanému odstraňovat jeho problémy. Koučink existuje také ve formě skupinového koučování, kdy jej lze využít např. při odstraňování konfliktů. Základem skupinového koučování je otevřená komunikace, vzájemná důvěra a soudržnost.

16 14 3. Stanovování perspektiv a práce s maticí možností a analýza trhu práce Součástí týmu, který se podílí na celém procesu podpory mladých lidí při vstupu na trh práce, jsou lektoři, psychologové a zejména personalisté, kteří by měli být nezaměstnaným lidem po celou dobu oporou a pomáhat jim směřovat jejich rozvoj tím správným směrem. Experti partnera nám poskytli formulář, se kterým každý den pracují v Rakousku (viz příloha č. 1). I naši experti personalisté po překladu začali s účastníky tento formulář zkoušet v praxi. Jednotlivé části formuláře vyplní personalista společně s klientem na individuálních sezeních. Ti se svěřují se svými plány, sny a představami o budoucnosti, zejména o kariéře. Personalista se snaží na základě znalosti klientova zázemí, schopností a zkušeností, ale také na základě znalosti trhu práce klientovi navrhnout cestu, jak těchto jeho plánů a cílů dosáhnout. Stanovují si jednotlivé cíle a krok po kroku si říkají, jak by měli postupovat ve svém rozvoji a kariérním růstu. Matice možností Každý personalista, který začne pracovat se svým klientem, postupně tímto způsobem vytvoří matici možností pro každého jednotlivého uchazeče. Jako laici si ji můžeme představit jako zjednodušenou formu známé SWOT analýzy, která v jednotlivých kvadrantech znázorňuje silné a slabé stránky jedince. Silné stránky je třeba udržovat v rámci charakteristických znaků osobností. Na slabých stránkách je naopak potřeba pracovat tak, abychom je byli schopni přeměnit v silné stránky. Dále se v analýze SWOT nachází příležitosti a hrozby. Příležitosti lze rozvíjet až do takové formy, že ji zařadíme do svých silných stránek. Naopak u hrozeb se snažíme vyhnout, aby nepřešly do našich slabých stránek a vyvarovali se jim případně úplně (nebo alespoň co nejvíce). Analýza trhu práce Dle Českého statistického úřadu v roce 2011 mírně vzrostl počet osob s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji na počet obyvatel. V roce 2012 žilo obyvatel. Nejvíce zalidněné okresy jsou Praha východ, Mladá Boleslav, Praha západ, Příbram a Mělník. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram. 9 Mezi největší průmyslová odvětví patří v tomto kraji strojírenství, chemie a potravinářství. Dle odvětvové struktury zaměstnanosti je zde zastoupena nadprůměrně průmyslová výroba a zemědělství. Stavebnictví a služby mají nižší podíl na celkové zaměstnanosti. 10 Pozitiva kraje tkví především v blízkosti hlavního města Prahy, které vytváří velké pracovní příležitosti, a v několika velkých firmách s celostátním významem, v chemickém a automobilovém průmyslu. Je zde tradiční průmyslová výroba, oborová různorodost, ve které lze uplatnit kvalifikované pracovníky. V tomto kraji je 9 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z:

17 15 existence rozvojových ploch pro podnikání. Dobrý potenciál lze spatřovat v růstu sektoru služeb. V kraji se nachází velmi dobrá infrastruktura. 11 K negativům naopak patří špatný stav silnic, nerovnoměrná rozvinutost regionu, stále se zhoršující dopravní dosah z menších obcí do okresních center a konkurence hlavního města Prahy, která způsobuje odchod kvalifikovaných pracovníků. Kraj spadá do oblastí s podprůměrnou plynofikací, veřejného vodovodu, nejsou zde čistírny odpadních vod v oblastech řídce obydlených. Nastává zde přirozený úbytek obyvatelstva, jelikož mnoho mladých přesídluje do Prahy či blízko Prahy. Hlavním nedostatkem kraje je nerovnoměrně rozmístěný průmysl. 12 Zaměstnanost u většiny společností od roku průběžně klesala. Pro příklad uvedeme, některé z nich: - TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE CZECH S. R. O. (Kolín) kde v roce 2010 z původních 3141 zaměstnanců, v roce 2012 zůstalo 2505 zaměstnanců, - Muramoto Manufacturing Europe s. r. o. (Beroun) zde z původního počtu 304 zaměstnanců v roce 2009 klesl počet na pouhých 92 zaměstnanců v roce 2012, - Cembrit a. s. (Beroun) ve společnosti klesla zaměstnanost ze 487 zaměstnanců (v roce 2009) na 272 zaměstnanců (v roce 2012). Naopak však došlo ke stabilizaci určitých odvětví, kde některé společnosti rozšiřovali a tím mohla stoupnout zaměstnanost: - KAVALIERGLASS, a. s. (Benešov) z původního počtu 836 zaměstnanců v roce 2010, na 1069 pracovníků v roce 2012, - F. X. MEILLER Slaný s. r. o. (Kladno) z původního počtu 572 zaměstnanců z roku 201, na 666 zaměstnanců v roce 2012, - Buzuluk Komárov, a. s. (Beroun) z původního počtu 549 z roku 2009 vzrostla zaměstnanost v roce 2012 na Ve Středočeském kraji dle údajů MPSV bylo 645 volných míst na konci roku 2011 určených pro absolventy a mladistvé osob, na konci roku 2012 však nastal úbytek na 459 nabízených pozic (tedy o 28,8 %). Ke konci roku 2012 bylo nejvíce hlášených uchazečů na úřadech práce se středním odborným vzděláním s výučním listem ( uchazečů) na volných pracovních míst což je 14,4 uchazečů/ 1 místo. Se základním vzděláním ( uchazečů) na volných pracovních míst což je 11,7 uchazečů/ na 1 místo uchazečů s ÚSO s maturitou na 480 pracovních míst, což je 21 uchazečů/ na 1 místo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 13 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 14 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z:

18 16 V roce 2012 byl počet nabízených volných míst podle klasifikace zaměstnání zaznamenán nejvíce v kategorii Provozní pracovníci ve službách a obchodě a Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech. Oproti roku 2011, kdy nejvíce nabízených volných pracovních míst bylo v kategorii Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři. K byla registrovaná míra nezaměstnanosti ve Středočeském kraji 7,5 % (v prosinci 2011 to bylo 7,1 %). 15 Tabulka č. 1 Volná místa Středočeský kraj 2011/2012 Období měsíc Volná pracovní místa 2012 Volná pracovní místa 2011 Z toho pro absolventy a mladistvé 2012 Z toho pro absolventy a mladistvé Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: Dle výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2012 bylo celkově méně volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé než tomu bylo v roce Z uvedených dat je zjevné, že od ledna 2012 do května 2012 bylo méně volných pracovních míst, poté nastal obrat a od června 2012 do září 2012 bylo více volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé než v roce Zbytek roku 2012 (říjen až prosinec) byl opět menší počet volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé než v roce V roce 2011 byl trend volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé zcela jiný. Od počátku ledna 2011 bylo 1171 volných pracovních míst a jejich počet postupem roku klesal až na hodnotu v prosinci volných pracovních míst. Počet neumístěných absolventů a mladistvých na trhu práce bylo ke konci roku 2012 evidováno osob, což oproti loňskému roku 2011 bylo o 211 více. Dle věkové struktury uchazečů o zaměstnání bylo ve věkovém rozmezí do 19 let uchazečů, od 20 do 24 let uchazečů (k ) z celkového počtu uchazečů, což věkové rozmezí od 20 do 24 let tvoří jednu ze tří nejvíce podílející se složku, kde byl zaznamenán nevyšší nárůst uchazečů Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 16 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z:

19 17 Míra nezaměstnanosti absolventů Jak vyplývá ze statistik úřadu práce, mají všeobecně absolventi po ukončení vzdělání problém se zapojením na trhu práce. Největší nárůst úřady zaznamenají každoročně v měsících září až říjen. 17 Krajská pobočka v Příbrami k registrovala absolventů. Toto číslo se zvýšilo oproti roku 2011 o 36, což odpovídá celkové nezaměstnanosti ve výši 6,8 %, a to je o 0,2 procentního bodu méně. V porovnání s průměrným podílem absolventů na celkové nezaměstnanosti se tento podíl v roce 2012 snížil o 0,4 procentního bodu na 5,5 % (oproti roku 2011). Ve Středočeském kraji v roce 2012 poklesl průměrný počet absolventů v evidencích na úřadu práce o 197 osob a výsledná hodnota činila uchazečů. 18 K bylo celkem evidováno na úřadech práce Středočeského kraje uchazečů, z toho absolventů a mladistvých bylo 3 408, což ve výsledku z celkového počtu uchazečů je podíl evidovaných absolventů škol a mladistvých 6,8 %. Z uchazečů absolventů a mladistvých je evidováno žen a mužů. Oproti roku 2011 evidovaných absolventů škol a mladistvých přibylo, ovšem pouze o 36 uchazečů. Podíl absolventů a mladistvých na celkovém počtu uchazečů v roce 2012 však klesl, jelikož podíl evidovaných absolventů a mladistvých byl 7,0 % a k byl 6,8 %. 19 Tabulka č. 2 Vývoj počtu evidovaných absolventů a mladistvých 2011/2012 Absolventi a mladiství Měsíc Rok 2012 Celkem evidováno Podíl v % 5,5 5,2 5,4 5,2 4,5 4,0 4,1 4,9 6,8 7,1 6,7 6,3 Celkem evidováno Podíl v % 5,8 5,9 6,0 6,0 5,3 4,6 4,6 5,2 7,0 7,4 7,0 6,4 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: Z výše zvýrazněných hodnot v tabulce, je patrný jak v roce 2011, tak 2012 navyšující se počet evidovaných absolventů škol a mladistvých, který přetrvává většinou s postupným ubýváním až do ledna či únoru následujícího roku. Největším nedostatkem absolventů je nedostatečná pracovní zkušenost. Většina z absolventů nemá příliš kladný přístup k práci (což plyne většinou z návyků z učilišť), převládají zkreslené představy o platech či mzdách, z čehož vyplývá malá motivace nalezení stálého pracovního místa. Vyvstává zde další z problémů, že někteří absolventi si ani v průběhu nezaměstnanosti (evidenci na úřadu práce) nehledají krátkodobé pracovní zkušenosti (dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 18 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 19 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z: 20 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 [online]. [vid. 19. března 2013]. Dostupné z:

20 18 4. Testování předpokladů mladých lidí pro vstup na trh práce a vyhodnocení testování Rakouský partner Bfi nám ukázal, vysvětlil a doporučil jednotlivé psychologické testy, které napomáhají jejich účastníky charakterizovat a umožňují expertům, aby s nimi mohli lépe pracovat. Představil nám čtyři druhy dotazníků: 1. RIASEC Hollandova typologie (podle zkratek jednotlivých typů bývá nazývaná rovněž RIASEC) je základem užitečné teorie, která vychází z toho, že lidé, kteří pracují v takových profesích a takových pracovních prostředích, která odpovídají jejich zájmům, bývají výrazně spokojenější a cítí se v práci dobře. Holland (1966) zformuloval svou typologii osobnosti, jejíž součástí je šest základních typů orientovaných na určitý životní styl: - Osobnost s motorickou (manuální či manuálně technickou) životní orientací (Realistický typ - realistic / R) - Osobnost s investigativní, či vědeckou životní orientací (Investigativní typ investigative / I) - Osobnost s uměleckou životní orientací (Umělecký typ - artistic / A) - Osobnost se sociální životní orientací (Sociální typ - social / S) - Osobnost s podnikavou životní orientací (Podnikavý typ - enterprising / E) - Osobnost s konformní životní orientací (Konvenční typ - convential / C) 21 Obdobně jako v oblasti osobnostní typologie, zformuloval Holland i pro oblast pracovních prostředí typologii modelů prostředí, ve které konstatoval, že všechna povolání je možné kategorizovat do šesti profesních skupin, či základních modelů profesionálního prostředí, které podobně jako je tomu v případě typologie osobnosti sice nejsou zcela vyčerpávající (nejedná se ani o zcela čisté typy), ale přesto je možné je chápat jako velmi dobrou empirickou pomůckou při studiu světa lidské práce: - Motorické (manuálně technické) profesionální prostředí (realistic / R) - Intelektuální (vědecké) profesionální prostředí (investigative / I) - Umělecké profesionální prostředí (artistic / A) - Sociální profesionální prostředí (social / S) - Podnikavé profesionální prostředí (enterprising / E) - Konformní profesionální prostředí (convential / C) Člověk nikdy nepatří k jednomu jedinému typu, ale je zpravidla charakterizován určitým mezitypem, který lze vyjádřit dvojicí či trojicí (RIA, ESC) Test struktury zájmů AIST-R. Charakteristika testu [online]. [vid. 2. února 2013]. Dostupné z: 22 Hollandova teorie profesního vývoje. Hollandova teorie [online]. [vid. 6. února 2013]. Dostupné z: https://vzdelavani.unas.cz/holland_typology.doc.

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II -

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod 1 Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendelova universita v Brně Provozně ekonomická

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více