èíslo výtisk zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 11 2012 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko èi lavièku jsme poøídili také z naich penìz tedy takové o nìco vìtí rodiny! Jak si to udìláme, takové to budeme mít! Souhlasíte? Josef Klíma, starosta mìsta Nedávno se na internetu v diskusním fóru rozebìhla diskuse o nedostatku sportovi ve mìstì. Vìtina diskutujících má pravdu, protoe skuteènì míst na trápení tìla není nikdy dost. Ale je tomu skuteènì tak? Chybí zde nìco? Urèitì ano! Nemáme zde monosti na inline bruslení, streetbasketbal, chybí skatepark, høitì na pláový volejbal, plavecký bazén, plochy na motocross èi moderní ètyøkolky atd. Rozumný èlovìk urèitì uzná, e ne ve se dá vybudovat, zejména v malém mìstì, které je navíc velice omezeno nejrùznìjími ochrannými pásmy, rozvojovými plochami a samozøejmì finanèními monostmi. Vdy musíme mít také na pamìti, e kadé zaøízení, budova èi stavba vyadují peníze na jejich poøízení, ale i finance na údrbu, péèi, kontroly, nejrùznìjí revize, hlídání a na odpisy. Pokud bychom si toto vichni uvìdomili, nemuselo by mìsto vynakládat roènì deseti a statisíce korun na nejrùznìjí opravy novì nebo nedávno poøízeného majetku. Uvedu jen nìkolik pøíkladù. Kdy bylo poøízeno hokejbalové høitì, pøedpokládali jsme, e bude slouit nejenom vyznavaèùm tohoto sportu, ale i iroké veøejnosti. A co se nestalo. Høitì se stalo místem nejrùznìjích sedánkù, kdy po zábavì takysportovcù zùstávaly rozbité lahve od alkoholu, nejrùznìjí odpadky a to v lepím pøípadì, protoe v tom horím rozbité kabiny, vylámané zámky, ponièené oplocení apod. Divíte se, e hokejbalisté po neustálých opravách rezignovali a areál radìji uzamkli za pomoci møíí? Nìco podobného se stalo na volnì pøístupném høiti pro míèové hry v sídliti Nad Cihelnou. Trochu jiný osud potkalo høitì mezi paneláky v Sídliti. Tam vak byl problém se stínostmi dùchodcù a pracujících na smìny, kteøí si stìovali na hluk, který se ozýval pøi høe míèem v odpoledních hodinách èi o víkendu. Nedivíme se, e po devastaèních útocích i høitì za základní kolou se zaèalo zamykat a vedení koly zavedlo reim vyuívání sportovitì. Ani toto se nesetkalo s kladnou odezvou, kdy nakonec zákony ukonèily spory o høitì a volné vyuívání bylo zastaveno. I klubová èi soukromá sportovitì jsou uzamykána, ale témìø vechny kluby a sdruení nabízejí vyuití pro irokou veøejnost. Je zcela normální, e za peníze, nebo potøebují finance na jejich údrbu. Ve Veleínì nalezne zájemce o sportování øadu sportovi, a u krytých èi otevøených. Jsou zde tøi tìlocvièny na sálové sporty, hala na tenis, squash, kurty na nohejbal, volejbal, tenis. K dispozici jsou zatím 3 volnì pøístupná dìtská høitì, pìkné posezení v parcích pod potou a hlavnì Nad Cihelnou. Pøipravuje se výstavba dalích dvou sportovních høi: v Sídliti (investorem bude developer spol. Realsant, který to má dáno jako podmínku kromì jiného pro stavbu Penny Marketu) a v novì pøipravované bytové výstavbì Nad Cihelnou (spoleènost Tangenta), kdy místo znièeného høitì bude zbudováno parkovitì a v jiném místì nalezne místo nové sportovitì. Zastupitelé rovnì rozhodli o realizaci (podle mì sporného) projektu otevøeného koupalitì s moností rozíøení vyuití území o dalí rekreaèní plochy v území Nad Fontánou. Je vak více ne jasné, e pokud zejména nìkteøí nai mladí spoluobèané a mláde, mnohdy posilnìni alkoholem, budou ukazovat svoji sílu a nebudou se chovat ohleduplnì a ctít práci jiných, doèkáme se, e zase bude ve zamykáno a v horím pøípadì úplnì zavøeno. Vudypøítomné kamery a policisté jsou urèitì øeením ex post. Primární vdy bylo, je a bude výchova v rodinì a souèinnost se kolou. Neznám Na tuto vìtu se èekalo ètyøi roky. Projektová dokumentace na sbìrný dvùr se zaèala realizovat na zaèátku èervence 2008, po neúspìném podání ádosti o dotaci v roce 2009 následovalo podání ádosti o dotaci v kvìtnu Bìhem roku 2011 se pøipravoval projekt pro zadání stavby a stavební povolení. V únoru 2012 byla vypsána výbìrová øízení na zhotovitele stavby a dodavatele technologie. Stavební práce byly zapoèaty v prùbìhu dubna letoního roku a dokonèeny ke konci záøí. Celkové náklady projektu èiní ,20 Kè s tím, e výe poskytnuté podpory èiní z Fondu Soudrnosti ,30 Kè a SFP ,37 Kè. Vlastní náklady mìsta èiní ,53 Kè. Projektovaná kapacita sbìrného dvora èiní 928 tun za rok, z toho mnoství ostatních odpadù je plánováno 915,2 tun za rok a nebezpeèných sloek 12,8 tun za rok. Vyuitelná plocha pro sbìrný dvùr èiní 2770 m2. Sbìrný dvùr je vybaven obytnou buòkou pro obsluhu zaøízení, dále sociálním zaøízením pro obsluhu a pro pøíchozí. Celý objekt je monitorován 6 kamerami s noèním vidìním, areál je zabezpeèen elektronickým zabezpeèovacím systémem s detektory pohybu. Na sbìrném dvoøe vyrostla celokrytá ocelová hala se dvìma sekèními vraty. V hale se nachází horizontální lis o síle 35 kw vè. dopravníku. Lis je schopen vyrábìt balíky o váze a 600 kg. Po areálu je rozmístìno 11 ks velkoobjemových kontejnerù na rùzné typy odpadù, dále mobilní EKO sklad, který obsahuje rùzné druhy odpadových nádob urèených pro sbìr nebezpeèných sloek komunálních odpadù, dále sklady urèené pro zpìtný odbìr vyøazených elektrických zaøízení. V areálu je 1

2 umístìna mostová váha o tonái do 30 tun. Souèástí sbìrného dvora je i malotraktor s èelním nakladaèem a pøívìsem. Do sbìrného dvora se budou pøijímat vekeré odpady z domácností, a to zejména objemný odpad (nábytek, koberce, gauèe apod.), pneumatiky, elezo, papír, plasty, nápojové kartony, sklo, textil, døevìné odpady, polystyren, stavební odpady beton, cihla, eternit a nebezpeèné odpady jako barvy a laky, oleje, zneèitìné hadry, olejové filtry, aku baterie, monoèlánky, IPu a v neposlední øadì je zde sklad urèený pro zpìtný odbìr vyslouilých elektrozaøízení, jako jsou TV a monitory, drobné EEZ, chladící zaøízení, praèky, myèky a svìtelné zdroje, tj. záøivky a úsporky. Obèané mìsta Veleín a pøidruených osad mohou vekeré odpady odevzdat bezplatnì. Sbìrný dvùr bude slouit i okolním obcím, podnikatelùm a drobným ivnostníkùm, kteøí vak budou muset za odpad platit. Do konce roku se plánuje, e v rámci sbìrného dvora vznikne výkupna druhotných surovin výkup eleza, barevných kovù, AKU baterií a papíru. Tráva se bude stále vozit na hnojitì v Boru a døevní hmota ze zahrad na kruhové hnojitì v areálu ZD ve Veleínì. Otevírací doba sbìrný dvùr bude po celý rok otevøen 4 dny v týdnu, a to v: 12:00 18:00 10:00 18:00 8:00 14:00 Na realizaci projektu se výraznì podíleli tito dodavatelé: Stavební firma REMONST s.r.o., GKR ENGINEERING s.r.o., jako dodavatel technologie, zpracovatel ádosti spoleènost KAPEX, s.r.o. Otevøení sbìrného dvora pro veøejnost se plánuje na byl poøízen z prostøedkù Evropské unie (Fond soudrnosti), Státního fondu ivotního prostøedí a mìsta? e evropské a národní finance byly poskytnuty ve výi 10,5 mil. Kè a 2 mil. Kè z rozpoètu mìsta Veleín? e na vybudování se podílely firmy Remonst stavební s.r.o. a GKR Engineering s.r.o.? ve Skøidlech byl také podpoøen fondy EU za pomoci financí Státního fondu ivotního prostøedí (program Obnovy venkova metodou LEADER pøes MAS Pomalí) a podílem mìsta v pomìru 90%:10%? Celkové náklady jsou 1,5 mil. Kè? K Vodárnì a novì vybudovaná odstavná plocha s chodníky a zelení v ulici Drustevní, provedená spoleèností Staving CB, s.r.o., stála mìsto 4 mil. Kè? III. etapu poskytlo peníze Ministerstvo pro místní rozvoj sumou Kè a e akci provedla firma Tangenta, s.r.o.? Do celkových nákladù ve výi Kè akci se podílelo mìsto èástkou Kè? svou moderní prodejnu Trefa Jednota Èeské Budìjovice u autobusového nádraí ve Veleínì? mìsto v souèinnosti se Svazkem mìst a obcí Pomalí a Místní akèní skupinou pøipravuje informaèní kiosek pro turisty i nae obèany, který bude umístìn pøed Jakubem a bude pøístupný 24 hodin dennì? Volièù: 3153, volební úèast: 36,79%, odevzd.obálky: 1158, platné hlasy: 1126 (97,24%) Nebudu se rozepisovat o dokonèených akcích. I tak bude v tomto èísle informací dost. V bìhu je pøíprava otevøeného koupalitì,,nad fontánou. Probìhlo nìkolik pracovních schùzek a pokud ve pùjde jak má, na jaøe bychom mohli zahájit práce. V listopadu oèekáváme také zahájení prací v lokalitì Na Vrích (výstavba ZTV). Podzimní kolo celosvìtové akce Ukliïme svìt bylo ukonèeno a výsledek je pro mne troku zklamáním. Zde vech klubù a spolkù ve Veleínì se zapojilo pouze 9. Právì pro tuto malou úèast patøí vem z tìchto spolkù a klubù podìkování. Není jim lhostejné okolí a hlavnì vedou dìti i k jiným hodnotám a k osobní aktivitì. Zapojilo se 106 dìtí do 15 let, 18 lidí do 26 let a 58 nad 26 let. Vem jetì jednou díky. Pozornì si proètìte èlánek o naem novém sbìrném dvoru. Koneènì se budete moci i v prùbìhu roku zbavit neádoucího odpadu z domácností. Vozte odpad roztøídìný podle druhu a nezapomeòte na to, e provoz dvora je financován z penìz nás vech. Pøedpokládám, e budou stanoveny limity mnoství odpadu na obèana, aby se zabránilo zneuívání systému pro likvidaci odpadu právnických osob nebo osob bez trvalého bydlitì ve Veleínì a osadách. Prokázání se obèanským prùkazem s bydlitìm ve Veleínì vám zajistí odloení odpadu zdarma.obsluha sbìrného dvora zase dohlédne na dùsledné roztøídìní odpadù do správných nádob. Pokud máte v plánu nìjaké kácení na zahradách a sadech, je ta správná doba na podávání ádostí o povolení kácení døevin rostoucích mimo les. Døevní hmota patøí na kruhové hnojitì v areálu ZD, kde bude setìpkována. Na konci bych chtìl podìkovat èlenùm Kynologického klubu U letitì, za uspoøádání mistrovství ÈR ve sportovní kynologii. Jen oni ví, kolik úsilí a práce pøedstavuje realizace takové akce. Soutìící i diváci jistì ohodnotili kvalitu soutìe a za mìsto díky za prezentaci Veleína. Vem ètenáøùm krásný listopad. Jirka Rùièka ( místostarosta ) Uiteèné telefony: MP: , pøedák pracovní skupiny : panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým narozeninám. Rád bych podìkoval také paní Uretschlägerové a paní Opekarové za milou návtìvu. Jan Janouch k mým 70. narozeninám panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi, p. Papoukové a p. Radové za návtìvu a dárek. Dìkuji také za blahopøání odborové organizaci Jihostroje. Frantiek Holub panu Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým 85. narozeninám. Dìkuji i paní Papírové a paní Uretschlägerové za velmi milou návtìvu a pøedání dárku. Dìkuji za blahopøání odborùm Jihostroje. Marie Gallistlová Dìkuji panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým narozeninám a paní Zd. Kleinové a M.Müllerové za milou návtìvu a pøedání dárku. Také dìkuji èlenùm hasièského sboru, panu lunkovi a panu Hodovi za návtìvu a za dárek s blahopøáním. Rovnì dìkuji za blahopøání odborùm Jihostroje. Jan Busta Za okres È.Krumlov byli do zastup. kraje zvoleni poslanci: Carda Dalibor Mgr.,Dvoøák Lubo JUDr.,Florián Jindøich MUDr.,Kalo Josef, Krák Antonín Mgr.Bc, Talíø Pavel Mgr. 2 Z oken svého bytu mám monost vidìt, jak se hasièi scházejí ke cvièení u zbrojnice nebo na louce pod potou. Obèas také ve dne nebo i v noci vidím, jak spìchají do zbrojnice, aby vyjeli k zásahu u poáru nebo jiné neastné události.

3 Veleíntí hasièi u 135 let prokazují, e jsou velice uiteèným a prospìným spolkem, který nejen, e je pøipraven ochránit nae ivoty i majetky, ale stará se peèlivì i o svùj dorost, co je, myslím, velmi zásluné. Vychovávají tak k ochotì pomoci druhým a dávají jejich volnému èasu uiteènou náplò, protoe se mají mladí èím zabývat a neflákají se bezcílnì obcí a nenièí spoleèný majetek jako ti, kteøí nemají co dìlat a nudí se. Právì vìnování se mladým a øeknìme osvìta pøi jejich výchovì byla u od poèátkù hasièských sborù jejich dùleitým úkolem. Samozøejmì mimo pøipravenosti k ochranì pøed poáry. Váím si hasièù za to, e i pøes problémy s financováním a materiálním vybavením neustávají ve svém úsilí o neustálou pøipravenost k pomoci kadému z nás, ani v péèi o svùj dorost. Pøeji jim, a se jim i nadále daøí v jejich èinnosti. Vame si jich. Nikdo z nás toti neví, kdy je budeme potøebovat. Bøetislav Helebrant za milé posezení, které pro seniory pøipravily dne 2.øíjna v prostorách kina pracovnice kulturního zaøízení mìsta Veleín spolu s Charitou Kaplice. Témìø ètyøi desítky úèastníkù si mohli poslechnout pìknou muziku, ale nejvíce pøíjemnì pøekvapila vystoupení taneènic, ukázky sportovního umìní a radostného cvièení roztleskávaèek ze Sv. Jana. Dìkujeme za chutné obèerstvení a pøíjemnou obsluhu. Obyvatelé DPS (dùm s peèovatelskou slubou) Pøichází nám smutný a nevlídný mìsíc Listopad. Krásnì malované listy stromù z Øíjna opadali za pomoci mrazíkù. A máme kraj tak nezvykle edý a pomourný. Po ránu je krajina vìtinou zahalena do mlhy. Hned zaèíná øíje kamzíka horského, v naí honitbì nespatøíme. V Listopadu se zaèíná objevovat první snìhová nadílka, která ve ivé pøekvapí. Na snìhové (obnovì) mùeme sledovat otisky stop, spárkù a tlapek zvìøe, která zde pobývá. Stopy ukazují jak je zvìø zmatená, kdy se jí tak náhle zmìnil domov a pøichází nepøítel jejich ivota a je to hlad, zimní strádání Zaèíná chrutí èerné zvìøe. V tento listopadový èas nastalo myslivcùm mnoho starostí a péèe o zvìø v honitbì. Do krmelcù se musí zakládat pravidelnì seno, které si pøes léto nasuily. Musí se pravidelnì pøikrmovat ovsem, který zajiuje tukové zásoby v tìle zvìøe a ta má pak lepí anci pøeít zimu. Také se pro zvìø vyrábí i granulované krmivo které je hodnotné a ve vyváeném pomìru obsahuje ve dùleité pro zvìø. Do krmelcù nosíme katany, aludy, jeøabiny, kukuøici a mùeme pøidat i suché peèivo (nesmí být plesnivé). Myslivci pøikrmování vìnují spoustu svého volného èasu a také i vlastních penìz Konèí øíje muflona. Chtìla jsem Vám kteøí také pøináíte nìco na pøilepení do krmelcù zvìøi a sypete ptáèkùm sluneènici moc podìkovat. Ona se Vám pøíroda pak na jaøe odmìní. Myslivosti zdar L.. Jistì jste vichni ( i ti co nevolili) zaznamenali, jak jsou politické strany a hnutí spokojeny s procenty hlasù v krajských volbách. Nikdo se nìjak nechce zamyslet nad jednou jednoduchou skuteèností. Ano. Je pìkné mít volební úspìch 24,95%, 15,54%, 14,47%, 11,72%, 10,38%, 7,9%. To jsou výsledky úspìných stran a hnutí ve Veleínì. Nikdo se ale nezmiòuje o tom, e to nejsou procenta ze 100% oprávnìných volièù. Výsledek napøíklad 15% z 36% u tak uspokojivì nevypadá. 36,79% je úèast volièù ve volbách ve Veleínì. Oprávnìných volièù je u nás Pokud se,,volební úspìch napíe pouze v poètu hlasù: 281hl., 175hl., 163hl., 132hl., 122hl., 89hl., tak u to na poklepání po ramenou moc nevypadá. Vechny strany i vechna hnutí by se mìly místo abomyích válek bez vítìzù spí zamyslet, PROÈ volilo pouze 1158 lidí z 3153 moných? PROÈ skoro dvìma tisícùm lidí z Veleína nestálo za to jít k urnám? PROÈ se tito lidé pøipravili o své právo volit? Není u èas, místo zvìtování bilbordù a hromadìní planých slibù, koneènì mluvit s lidmi? Zdá se mi, e se úplnì vytrácí zpìtná vazba pro nae politické pøedstavitele. Mohlo by jim u dojít, e je opravdu èas pro naslouchání lidem. Komunální politika (ta nae malá) má tu výhodu, e se s lidmi setkáváte na kadém kroku. Máte rychlou reakci témìø na ve, co se dìje. Nìkdy patnou a jindy zase dobrou. Vdy je to ale realita. Myslím si, e nai pøedstavitelé, bez rozdílu,,vyznání, by se mìli do reality vrátit. Mluvit s lidmi, pøesvìdèovat je o dùvìøe a motivovat je k tomu, aby vyuili svého práva volit. Argument,,stejnì se nic nezmìní, není pravdivý. I na pøíkladu poètu hlasù vidíte, e kadý hlas se poèítá. Navíc tyhle,,malé volby mají tu výhodu, e kadý zná alespoò nìkteré osobnosti ze stran nebo hnutí. Mùe vsadit na èlovìka, o kterém ví, jak pracuje a jestli drí slovo. Výsledky voleb, úspìchy èi neúspìchy, to je téma pro,,straníky. Malá úèast ve volbách, to je ale vìc kadého z nás. Pokud se dvì tøetiny volièù neúèastní voleb, výsledky v ádném pøípadì neodráí názor obèanù Veleína. Snad by mìl být zaveden limit nadpolovièní vìtiny pro objektivnost voleb, ale to je asi utopie. Vzbuïte se a volte. Nenechte propadnout své právo. Toto je pouze mùj osobní názor obyvatele Veleína. Jirka Rùièka voliè, který volí Milé maminky, rádi bychom vám nabídli kurz Veselého zpívání. Kurz bude veden naí paní uèitelkou a probíhat bude v naich prostorách v Z, pøípadnì po dohodì v prostorách Klubíèka. Bude urèen pro maminky s malými dìtmi ve vìku od 2 do 3 a od 4 do 5 let a bude zamìøen na rozvíjení hudebnosti a hybnosti pomocí písnièek, rytmických cvièení a pohybových her spojených s poslechem hudby. V pøípadì vaeho zájmu prosím kontaktujte vedení koly na adrese Za Základní umìleckou kolu Veleín Marie Procházka tanglová ZU Veleín ve spolupráci s KIC Veleín poøádá v pondìlí od 18 hodin v Galerii Jakub koncert absolventa naí koly Josefa upy, posluchaèe 3. roèníku Praské konzervatoøe. Ji bìhem studia veleínské ZU ve tøídì Radky Hájkové se pravidelnì umísoval na pøedních místech soutìí v sólové i komorní høe, kolu a mìsto pøíkladnì reprezentoval na koncertech a pøehlídkách po celé republice i v zahranièí. V tomto trendu i nadále úspìnì pokraèuje pod vedením prof. Renaty Strarybkové, která je uznávanou a oceòovanou pedagokou hry na violoncello. Za jejího lektorského dohledu se kadoroènì zúèastòuje mezinárodních hudebních kurzù ve výcarsku, v ÈR pak v Nových Hradech. Sólovì, jako komorní hráè nebo èlen orchestru konzervatoøe celoroènì vystupuje na koncertech a dalích kulturních akcích. Spolupracuje s èeskobudìjovickou klavíristkou Janou Drhovou. Pro veleínský koncert si pøipravil skladby J. S. Bacha, A. Piattiho, N. Paganiniho a A. Dvoøáka za klavírní spolupráce paní uèitelky Heleny Mareové. Jeho vystoupení bude jistì inspirací pro stávající áky violoncellové tøídy, kteøí se pøedstaví ve druhé èásti koncertu. Vystoupí jako soubor, jeho èleny jsou violoncellisté bez rozdílu vìku a roèníku studia. Na programu budou skladby starých mistrù, ale i souèasných autorù. Srdeènì zveme na setkání s tímto krásným nástrojem. ZU 3

4 Obèanské sdruení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluby pro obèany z okraje spoleènosti materiální pomoc sociálnì potøebným, azylové ubytování i pracovní pøíleitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAUJE SBÍRKU POUITÉHO OACENÍ Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Ø Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Ø Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepokozené Ø Vatované přikrývky, polštáře a deky Ø Obuv veškerou nepoškozenou VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙEME: Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických dùvodù Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem z nehodnotí Ø znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteèní ve Veleínì 16. listopadu 2012 v dobì od 14:00 do 17: listopadu 2012 v dobì od 9:00 do 15:00 místo: areál Jihostroje, a. s. (mezi vrátnicí a bývalou jídelnou, vstup z parkovitì) Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepokodily transportem Dìkujeme za vai pomoc. Blií informace rádi sdìlíme: tel. : , Nízkoprahová zaøízení Depo Kaplice a Molo Veleín informují. Charita Kaplice nabízí i dalí sociální sluby, mezi které patøí Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Depo a Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Molo. Sluby jsou urèené ým lidem ve vìku let, kteøí bydlí v Kaplici, Veleínì èi okolí tìchto mìst. Svým ivotním stylem a pasivním trávením volného èasu mohou zaít nebo zaívají obtíné ivotní situace, které mohou ohrozit jejich bezpeèný vývoj a vést k sociálnímu vylouèení. V souèasné dobì obì sociální sluby pøijímají nové uivatele. (dále jen NZDM) poskytují zázemí, podporu a odbornou pomoc dìtem, mládei a mladým lidem. Pomáháme pøedcházet potíím a hledat øeení problémù v rodinì, ve kole, ve vztazích, s návykovými látkami, v osobním ivotì. Jsme tu proto ty, kteøí si nemají kde o svém problému popovídat nebo si jen chtìjí vyslechnout názor nezaujaté osoby. Do klubu mùe pøijít kadý ve vìku let, kdo potøebuje s èímkoliv pomoct (mùeme sami poradit nebo pomoc zprostøedkujeme) nebo tøeba jen hledá kamarády èi prostor pro realizaci svých nápadù. K návtìvì v NZDM není potøeba témìø nic vstup a sluby jsou zdarma, nikdo se nemusí pøedem pøihlaovat, nepotøebujeme ádné osobní údaje, uivatelé mohou kdykoliv bìhem otevírací doby pøijít a zase odejít sluby jsou poskytovány anonymnì. Jediné, co je potøeba, je respektovat dohodnutá pravidla: Žádná agrese (vůči lidem, věcem) Žádné drogy, alkohol ani cigarety (nenosit, ani nechodit pod vlivem) Žádná šikana (respektovat všechny ostatní i s jejich odlinostmi) Žádné zbraně (nepřinášet žádné nebezpečné předměty, zbraně) Poskytované sluby Kontaktní práce rozhovor na běžná témata, naslouchání zájemci o slubu/uivateli sluby BUDEME SE S TEBOU BAVIT, O ÈEM CHCE. Informační servis poskytování důležitých informací z rùzných oblastí ØEKNEME TI, CO POTØEBUJE VÌDÌT NEBO SPOLEÈNÌ INFORMACE NAJDEME Sociální poradenství základní poradenství s problémy, které jsou pro tebe aktuální kola, brigáda, rodinné problémy, sex, vrstevnické vztahy, apod. Situační intervence poskytování zpětné vazby na chování cílové skupiny UPOZORNÍME TÌ NA MONÁ RIZIKA TVÉHO CHOVÁNÍ, zareagujeme na situaci Krizová intervence základní zabezpečení dítěte v krizi POMÙEME TI, KDY TI BUDE HODNÌ MIZERNÌ Doprovázení doprovod uživatele na úřady, policii, na jednání ve kole, apod. DOPROVODÍME TÌ TAM, KAM SE TO SAMOTNÉMU NECHCE Jednání s institucí komunikace s úřady, sociálním odborem, policií, apod. POTØEBUJE SE S NÌKÝM NA NÌÈEM DOMLUVIT? MÙEME TI POMOCI VE KOLE, S kurátorem, POLICIÍ, Jednání s osobou blízkou komunikace s rodinnými pøísluníky uivatele, mediace KDY BUDE CHTÍT, MÙEME SI PROMLUVIT I S TVÝMI RODIÈI, SOUROZENCI A JINÝMI BLÍZKÝMI OSOBAMI Pomoc v krizi základní zabezpečení dítěte v krizi JSME TU I PRO PØÍPAD, KDY BUDE PROÍVAT NÌCO FAKT TÌKÉHO případová práce (dlouhodobá, pravidelná práce s konkrétním uivatelem na konkrétní zakázce) NAD TVOU SITUACÍ SE MÙEME SCHÁZET PRAVIDELNÌ Volnočasové aktivity společenské hry, výtvarné činnosti, sportovní turnaje, venkovní aktivity (pétanque, frisbee, fotbal a jiné) Přednášky, besedy, specifické prevence, workshopy Kde nás najdete: NZDM Depo, Horská 740, Kaplice NZDM Molo, Drustevní 749, Veleín Otevøeno máme kadý den v týdnu od 12:00 17:00 hodin. V roce 2012 zatím naich slueb vyuilo 170 dìtí a mladých lidí z Kaplice, Veleína a okolí. Facebook: NZDM Depo, NZDM Molo Pøi práci s uivateli klademe dùraz zejména na individuální pøístup a na vytváøení vztahu dùvìry, který je klíèový pro vzájemnou spolupráci. Vycházíme ze skuteènosti, e mladí lidé se neustále mìní, kadý má své vlastní potøeby a nároky, a tak se i my, pracovníci, snaíme hledat nové zpùsoby práce a postupù tak, abychom dali co nejlepí podporu uivatelùm v tomto nároèném ivotním období. Více informací Vám rádi poskytneme osobnì Námìstí 42, Kaplice, telefonicky na èísle nebo na e mailu Mgr. Ivana áèková, øeditelka Charity Kaplice Charitní peèovatelská sluba Kaplice uspoøádala dne ve spolupráci s KIC Veleín Setkání seniorù, které se konalo ve veleínském kinì. Charita Kaplice tímto krokem úspìnì ukonèila letoní projekt pod názvem Páteèní dýchánky, který byl finanènì podpoøen Jihoèeským krajem v rámci grantového programu Podpora slueb nedefinovaných v zákonì o sociálních slubách. Projekt Páteèní dýchánky probíhal v Charitì Kaplice od ledna letoního roku. Senioøi z Veleína a okolí se mohli pravidelnì úèastnit setkávání v klubovnì na Strahovské ulici 256 ve Veleínì, kde probíhaly napø. poèítaèové kurzy, besedy se zajímavými hosty, odborné pøednáky, uskuteèòovala se tzv. tvoøivá odpoledne nebo probíhala pouze odpoledne pøi kávì a èaji, která byla spojena hraním spoleèenských her èi pouhým povídáním si. Celý projekt byl zakonèen právì zmínìným Setkáním seniorù. Slavnostního setkání se zúèastnilo asi 35 seniorù. Byl zajitìn kulturní program mimo pøedstavení èinnosti Charity Kaplice 4

5 a Charitní peèovatelské sluby, mohli senioøi shlédnout vystoupení orientálních taneènic Petry a Majky, Roztleskávaèek ze Svatého Jána nad Malí, dále nám svou èinnost a své úspìchy pøedvedly dìti z veleínské koly Taekwon da, ivou hudbou oivila odpoledne kapela Agria Band a na závìr odpoledne se pøítomní senioøi doèkali slosování vstupenek o zajímavé ceny. Setkání moderovala paní Hana Rùièková, øeditelka KIC Veleín. Charita Kaplice velice dìkuje za pøíjemnou a milou spolupráci paní Hanì Rùièkové, dále vem úèinkujícím a také vem seniorùm, kteøí na setkání pøili a podpoøili tak nai èinnost. Tato akce by se neuskuteènila bez spolupráce vech pracovníkù Charitní peèovatelské sluby Kaplice a zejména Koordinátorky celého projektu, paní Gabriely Prokeové. Jetì jednou vem za podporu a pomoc dìkujeme a doufáme, e se nám v pøítím roce podaøí na tuto krásnou akci navázat. Mgr. Ivana áèková, øeditelka Charity Kaplice Dámy a pánové, nìkolik let se intenzívnì zabývám historií pøíhranièní èásti jihoèeského regionu, zejména pak oblastí Kaplicka a Novohradska. V minulosti to byla pøedevím oblast poèátkù èeského národního kolství a období vzniku Èeskoslovenska v létech a s tím spojená historie èeskoslovenských legionáøù. V souèasnosti spolupracuji s Novohradskou obèanskou spoleèností na pøípravì malé historické expozice, která by mìla pøipomenout dnes pomìrnì zapomenutou historii splavování døeva na Pohoøském potoce, Èerné a Mali. K tomuto tématu jsem uskuteènil loni a letos nìkolik besed se ètenáøi v místních knihovnách (kde si to pøáli) a v nejblií dobì by mìl vycházet v Èeskokrumlovském a asi i Èeskobudìjovickém deníku krátký seriál, pøipomínající dobu od poloviny 18. století do poèátku 20.století, kdy se plávka døeva z Novohradských hor konala. Pøíprava expozice je vìc pomìrnì nároèná a já si dovoluji tímto vás poádat o podporu. Prosím obèany, zda by nemohli poskytnout k nahlédnutí nìjaké dobové dokumenty. fotografie èi pøedmìty. mající vztah k plavení døeva na zmínìných tocích. Je mi známo, e jetì v dobì pøed druhou svìtovou válkou existovali lidé, kteøí se voroplavbou ivili a je docela moné, e jejich dnení potomci mají nìjaké artefakty, upomínající tuto namáhavou a dost nebezpeènou profesi. Pøedem vám za porozumìní a ochotu upøímnì dìkuji! S pozdravem Pavel Mörtl, publicista, tel , : aneb majitelé okøídlených ípù spojte se Celé to zaèalo ji v zimì minulého roku, jako nevinný hec kamaráda Frantika Støíe, pozdìji spoluorganizátora akce. Bylo to èerstvì po vánocích, kdy mi Frantiek zavolal a zeptal se, "kolik jsi letos najel s kupé"? Já mu pohotovì odpovìdìl, "asi 250km a kolik ty s Fáèkem"? A bylo to na svìtì. Prostì jsme se s Frantikem dohodli a dali si to jako novoroèní pøedsevzetí, e se v létì sjedeme, pøibereme jetì pár známých, kteøí mají v garáích stejnì jako my, kodovky, které u spíe odpoèívají ne najídí spousty kilometrù. Na konci léta jsme tedy oslovili dalích 5 kamarádù a jetì ne koláci zasedli do lavic, byl na svìtì 0. roèník srazù kodovek ve Veleínì. Následovalo stanovení termínu srazu na sobotu Poté jsme u jen odpoèítávali vechny ty krásné záøijové dny, které tak rychle krátily ná termín srazu. A litovali jsme, e jsme sraz neuspoøádali, nìkterý z tìchto slunných dní. Navzájem jsme se utiovali, e i nám poèasí urèitì vyjde. Týden pøed srazem jsme ji mìli potvrzeno 12 vozù. Nakonec se nás ve Veleínì pøed Jihostrojem sjelo 15 okøídlených ípù. Poèínaje Octavií Kombi 2. generace pøes modelovou øadu Fabia, Favoritu, 130, 125, 105, 100, 110R a po pùvodní modely Octavia a Octavia kombi. Pro diváky, kteøí se pøili podívat èekalo 15 naletìných krasavcù a jejich posádky, které se hrdì ke svým auákùm hlásily a rády ukázaly ve od motoru, pøes interiér svých vozù. Na posádky pak èekaly 3 soutìní disciplíny, které provìøily, jak øidièi ovládají své klenoty. Soutìili jsme v brzdìní k èáøe, v couvání k stojícímu kolíku a mezi kueli jsme vozili kelímek s vodou. Následovala spanilá jízda, jízda vozidel v kolonì. Úsek trasy mìøil asi 20km, cesta vedla po vedlejích komunikacích a èásteènì jsme se sklouzli po RZ rally Èeský Krumlov s názvem Pøídolí Silnièní domky. Spanilá jízda nás zavedla na obecní úøad Støíte na Kaplickém nádraí, kde na posádky èekalo obèerstvení a vyhláení výsledkù v jednotlivých soutìích. Zároveò bylo vyhláeno nejhezèí auto srazu vìrná replika soutìní kodovky Favorit v továrních barvách, nejstarí vùz srazu koda Octavia z roku Výherci byli odmìnìni kromì diplomu i dárky, modely Felicie kabrio a kalendáøi koda Motorsport. Nakonec vechny zúèastnìné posádky dostaly památeèní list, kde kromì úèastníka srazu byl vdy vyplnìn i typ vozu a rok výroby. Celá akce probìhla v naprosté pohodì a bez organizaèních problémù. Poèasí nám vylo na jednièku, take i diváci si pøili opravdu na své. Závìrem bych za organizátory chtìl podìkovat firmì Jihostroj a.s. ve Veleínì za zapùjèení prostoru parkovitì, kde jsme sraz zaèali a probíhaly zde i soutìe zruènosti. Takté velké podìkování patøí zastupitelùm obce Støíte, starostovi Jaroslavu Kohoutovi a místostarostovi Milanu Frimanovi za poskytnutí prostor parkovitì a prostor pro obèerstvení. Samozøejmì také chceme podìkovat ostatním zastupitelùm s pøípravou obèerstvení, vem kamarádùm, kteøí pøiloili ruku k dílu a pomohli s organizací srazu. Podìkování patøí i naim drahým polovièkám za podporu a toleranci a v neposlední øadì také naím vozùm, e nás bez poruch dovezli zpìt domù. A co dodat snad jen to, e za rok u na 1. roèníku Ahoj. Má li vozy koda rád nebo jsi li majitelem okøídleného ípu, pøijeï za rok mezi nás. Dìkujeme Vám za pøeètení pøíspìvku a pøejeme krásné podzimní dny roku Poøadatelé: Ondøej Chaloupka a Frantiek Støí Odkaz na fotky a video z 0. roèníku srazu naleznete na cz.eu 5

6 FC Veleín mnohokrát dìkuje panu Ing. Miroslavu Zemenovi a jeho firmì NAVEL, spol. s r.o. za zakoupení materiálu na plot kolem fotbalového areálu. Dále velmi dìkujeme panu Michalovi Mrázovi fa Kovorot Veleín, Vlastovi Koubovi, Adamovi Koláøovi, Romanovi Horákovi, Bohuslavovi estákovi a Evì Trummerové za finanèní pøíspìvek pro ná fotbalový oddíl. Pøedseda Pavel Havlíèek a výbor FC Veleín SK ASPV na akci Ukliïme svìt podzim 2012 dne Je to neuvìøitelné, ale u se nám zase blíí adventní doba a s ní mnoho intenzivních záitkù. Na kadou adventní nedìli jsme pro vás pøipravili zajímavý program. První adventní nedìli 2. prosince vám zahraje ve výstavní galerii Jakub Venkovská dudácká muzika Bedrník. Druhou adventní nedìli poøádá KIC mìsta Veleín Adventní charitativní trh. Naimi pomocníky budou ji tradièní kluby a spolky a letos se novì pøidá i ZU. Vítáme kadého nového zájemce a jsme rádi za jakoukoliv pomoc. Máme ale jedno pøekvapení. Snad se koneènì podaøí KIC mìsta Veleín spoleènì s mìstem zakoupit nové osvìtlení na vánoèní strom a hasièi slíbili, e nám strom ozdobí. Strom by mìl být pøímo výstavní. Jsem zatím ale opatrná, protoe zajistit soubìh vech krokù je sloité, tak abych nìco nezakøikla. Výtìek z charitativního trhu pùjde tentokrát opìt na potøeby obyvatel Veleína. Prostøednictvím Charity Kaplice se zakoupí kompenzaèní pomùcky pro peèovatelskou slubu a dalí èást pùjde na Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde, které poskytuje své sluby v budovì kina. Pokud se chcete dozvìdìt nìco bliího o jejich èinnosti, pøeètìte si pøíspìvky, které jsou otitìné právì v tomto èísle zpravodaje. Tøetí adventní nedìli 16. prosince vás pozvu na flétnový koncert opìt do výstavní galerie Jakub. Celý adventní program bude upøesnìn v kulturním programu na prosinec. Budu se tìit na vechny, kteøí nám jakýmkoliv zpùsobem budou ochotni pomoci. V pøípadì jakýchkoliv dotazù mì kontaktujte. Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín ( ) 6

7 VELEÍNSKÝ ZPRAVODAJ mìsíèník, èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: e mail: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma 7

8 8

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více