èíslo výtisk zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "èíslo 11 2012 výtisk zdarma"

Transkript

1 èíslo výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko èi lavièku jsme poøídili také z naich penìz tedy takové o nìco vìtí rodiny! Jak si to udìláme, takové to budeme mít! Souhlasíte? Josef Klíma, starosta mìsta Nedávno se na internetu v diskusním fóru rozebìhla diskuse o nedostatku sportovi ve mìstì. Vìtina diskutujících má pravdu, protoe skuteènì míst na trápení tìla není nikdy dost. Ale je tomu skuteènì tak? Chybí zde nìco? Urèitì ano! Nemáme zde monosti na inline bruslení, streetbasketbal, chybí skatepark, høitì na pláový volejbal, plavecký bazén, plochy na motocross èi moderní ètyøkolky atd. Rozumný èlovìk urèitì uzná, e ne ve se dá vybudovat, zejména v malém mìstì, které je navíc velice omezeno nejrùznìjími ochrannými pásmy, rozvojovými plochami a samozøejmì finanèními monostmi. Vdy musíme mít také na pamìti, e kadé zaøízení, budova èi stavba vyadují peníze na jejich poøízení, ale i finance na údrbu, péèi, kontroly, nejrùznìjí revize, hlídání a na odpisy. Pokud bychom si toto vichni uvìdomili, nemuselo by mìsto vynakládat roènì deseti a statisíce korun na nejrùznìjí opravy novì nebo nedávno poøízeného majetku. Uvedu jen nìkolik pøíkladù. Kdy bylo poøízeno hokejbalové høitì, pøedpokládali jsme, e bude slouit nejenom vyznavaèùm tohoto sportu, ale i iroké veøejnosti. A co se nestalo. Høitì se stalo místem nejrùznìjích sedánkù, kdy po zábavì takysportovcù zùstávaly rozbité lahve od alkoholu, nejrùznìjí odpadky a to v lepím pøípadì, protoe v tom horím rozbité kabiny, vylámané zámky, ponièené oplocení apod. Divíte se, e hokejbalisté po neustálých opravách rezignovali a areál radìji uzamkli za pomoci møíí? Nìco podobného se stalo na volnì pøístupném høiti pro míèové hry v sídliti Nad Cihelnou. Trochu jiný osud potkalo høitì mezi paneláky v Sídliti. Tam vak byl problém se stínostmi dùchodcù a pracujících na smìny, kteøí si stìovali na hluk, který se ozýval pøi høe míèem v odpoledních hodinách èi o víkendu. Nedivíme se, e po devastaèních útocích i høitì za základní kolou se zaèalo zamykat a vedení koly zavedlo reim vyuívání sportovitì. Ani toto se nesetkalo s kladnou odezvou, kdy nakonec zákony ukonèily spory o høitì a volné vyuívání bylo zastaveno. I klubová èi soukromá sportovitì jsou uzamykána, ale témìø vechny kluby a sdruení nabízejí vyuití pro irokou veøejnost. Je zcela normální, e za peníze, nebo potøebují finance na jejich údrbu. Ve Veleínì nalezne zájemce o sportování øadu sportovi, a u krytých èi otevøených. Jsou zde tøi tìlocvièny na sálové sporty, hala na tenis, squash, kurty na nohejbal, volejbal, tenis. K dispozici jsou zatím 3 volnì pøístupná dìtská høitì, pìkné posezení v parcích pod potou a hlavnì Nad Cihelnou. Pøipravuje se výstavba dalích dvou sportovních høi: v Sídliti (investorem bude developer spol. Realsant, který to má dáno jako podmínku kromì jiného pro stavbu Penny Marketu) a v novì pøipravované bytové výstavbì Nad Cihelnou (spoleènost Tangenta), kdy místo znièeného høitì bude zbudováno parkovitì a v jiném místì nalezne místo nové sportovitì. Zastupitelé rovnì rozhodli o realizaci (podle mì sporného) projektu otevøeného koupalitì s moností rozíøení vyuití území o dalí rekreaèní plochy v území Nad Fontánou. Je vak více ne jasné, e pokud zejména nìkteøí nai mladí spoluobèané a mláde, mnohdy posilnìni alkoholem, budou ukazovat svoji sílu a nebudou se chovat ohleduplnì a ctít práci jiných, doèkáme se, e zase bude ve zamykáno a v horím pøípadì úplnì zavøeno. Vudypøítomné kamery a policisté jsou urèitì øeením ex post. Primární vdy bylo, je a bude výchova v rodinì a souèinnost se kolou. Neznám Na tuto vìtu se èekalo ètyøi roky. Projektová dokumentace na sbìrný dvùr se zaèala realizovat na zaèátku èervence 2008, po neúspìném podání ádosti o dotaci v roce 2009 následovalo podání ádosti o dotaci v kvìtnu Bìhem roku 2011 se pøipravoval projekt pro zadání stavby a stavební povolení. V únoru 2012 byla vypsána výbìrová øízení na zhotovitele stavby a dodavatele technologie. Stavební práce byly zapoèaty v prùbìhu dubna letoního roku a dokonèeny ke konci záøí. Celkové náklady projektu èiní ,20 Kè s tím, e výe poskytnuté podpory èiní z Fondu Soudrnosti ,30 Kè a SFP ,37 Kè. Vlastní náklady mìsta èiní ,53 Kè. Projektovaná kapacita sbìrného dvora èiní 928 tun za rok, z toho mnoství ostatních odpadù je plánováno 915,2 tun za rok a nebezpeèných sloek 12,8 tun za rok. Vyuitelná plocha pro sbìrný dvùr èiní 2770 m2. Sbìrný dvùr je vybaven obytnou buòkou pro obsluhu zaøízení, dále sociálním zaøízením pro obsluhu a pro pøíchozí. Celý objekt je monitorován 6 kamerami s noèním vidìním, areál je zabezpeèen elektronickým zabezpeèovacím systémem s detektory pohybu. Na sbìrném dvoøe vyrostla celokrytá ocelová hala se dvìma sekèními vraty. V hale se nachází horizontální lis o síle 35 kw vè. dopravníku. Lis je schopen vyrábìt balíky o váze a 600 kg. Po areálu je rozmístìno 11 ks velkoobjemových kontejnerù na rùzné typy odpadù, dále mobilní EKO sklad, který obsahuje rùzné druhy odpadových nádob urèených pro sbìr nebezpeèných sloek komunálních odpadù, dále sklady urèené pro zpìtný odbìr vyøazených elektrických zaøízení. V areálu je 1

2 umístìna mostová váha o tonái do 30 tun. Souèástí sbìrného dvora je i malotraktor s èelním nakladaèem a pøívìsem. Do sbìrného dvora se budou pøijímat vekeré odpady z domácností, a to zejména objemný odpad (nábytek, koberce, gauèe apod.), pneumatiky, elezo, papír, plasty, nápojové kartony, sklo, textil, døevìné odpady, polystyren, stavební odpady beton, cihla, eternit a nebezpeèné odpady jako barvy a laky, oleje, zneèitìné hadry, olejové filtry, aku baterie, monoèlánky, IPu a v neposlední øadì je zde sklad urèený pro zpìtný odbìr vyslouilých elektrozaøízení, jako jsou TV a monitory, drobné EEZ, chladící zaøízení, praèky, myèky a svìtelné zdroje, tj. záøivky a úsporky. Obèané mìsta Veleín a pøidruených osad mohou vekeré odpady odevzdat bezplatnì. Sbìrný dvùr bude slouit i okolním obcím, podnikatelùm a drobným ivnostníkùm, kteøí vak budou muset za odpad platit. Do konce roku se plánuje, e v rámci sbìrného dvora vznikne výkupna druhotných surovin výkup eleza, barevných kovù, AKU baterií a papíru. Tráva se bude stále vozit na hnojitì v Boru a døevní hmota ze zahrad na kruhové hnojitì v areálu ZD ve Veleínì. Otevírací doba sbìrný dvùr bude po celý rok otevøen 4 dny v týdnu, a to v: 12:00 18:00 10:00 18:00 8:00 14:00 Na realizaci projektu se výraznì podíleli tito dodavatelé: Stavební firma REMONST s.r.o., GKR ENGINEERING s.r.o., jako dodavatel technologie, zpracovatel ádosti spoleènost KAPEX, s.r.o. Otevøení sbìrného dvora pro veøejnost se plánuje na byl poøízen z prostøedkù Evropské unie (Fond soudrnosti), Státního fondu ivotního prostøedí a mìsta? e evropské a národní finance byly poskytnuty ve výi 10,5 mil. Kè a 2 mil. Kè z rozpoètu mìsta Veleín? e na vybudování se podílely firmy Remonst stavební s.r.o. a GKR Engineering s.r.o.? ve Skøidlech byl také podpoøen fondy EU za pomoci financí Státního fondu ivotního prostøedí (program Obnovy venkova metodou LEADER pøes MAS Pomalí) a podílem mìsta v pomìru 90%:10%? Celkové náklady jsou 1,5 mil. Kè? K Vodárnì a novì vybudovaná odstavná plocha s chodníky a zelení v ulici Drustevní, provedená spoleèností Staving CB, s.r.o., stála mìsto 4 mil. Kè? III. etapu poskytlo peníze Ministerstvo pro místní rozvoj sumou Kè a e akci provedla firma Tangenta, s.r.o.? Do celkových nákladù ve výi Kè akci se podílelo mìsto èástkou Kè? svou moderní prodejnu Trefa Jednota Èeské Budìjovice u autobusového nádraí ve Veleínì? mìsto v souèinnosti se Svazkem mìst a obcí Pomalí a Místní akèní skupinou pøipravuje informaèní kiosek pro turisty i nae obèany, který bude umístìn pøed Jakubem a bude pøístupný 24 hodin dennì? Volièù: 3153, volební úèast: 36,79%, odevzd.obálky: 1158, platné hlasy: 1126 (97,24%) Nebudu se rozepisovat o dokonèených akcích. I tak bude v tomto èísle informací dost. V bìhu je pøíprava otevøeného koupalitì,,nad fontánou. Probìhlo nìkolik pracovních schùzek a pokud ve pùjde jak má, na jaøe bychom mohli zahájit práce. V listopadu oèekáváme také zahájení prací v lokalitì Na Vrích (výstavba ZTV). Podzimní kolo celosvìtové akce Ukliïme svìt bylo ukonèeno a výsledek je pro mne troku zklamáním. Zde vech klubù a spolkù ve Veleínì se zapojilo pouze 9. Právì pro tuto malou úèast patøí vem z tìchto spolkù a klubù podìkování. Není jim lhostejné okolí a hlavnì vedou dìti i k jiným hodnotám a k osobní aktivitì. Zapojilo se 106 dìtí do 15 let, 18 lidí do 26 let a 58 nad 26 let. Vem jetì jednou díky. Pozornì si proètìte èlánek o naem novém sbìrném dvoru. Koneènì se budete moci i v prùbìhu roku zbavit neádoucího odpadu z domácností. Vozte odpad roztøídìný podle druhu a nezapomeòte na to, e provoz dvora je financován z penìz nás vech. Pøedpokládám, e budou stanoveny limity mnoství odpadu na obèana, aby se zabránilo zneuívání systému pro likvidaci odpadu právnických osob nebo osob bez trvalého bydlitì ve Veleínì a osadách. Prokázání se obèanským prùkazem s bydlitìm ve Veleínì vám zajistí odloení odpadu zdarma.obsluha sbìrného dvora zase dohlédne na dùsledné roztøídìní odpadù do správných nádob. Pokud máte v plánu nìjaké kácení na zahradách a sadech, je ta správná doba na podávání ádostí o povolení kácení døevin rostoucích mimo les. Døevní hmota patøí na kruhové hnojitì v areálu ZD, kde bude setìpkována. Na konci bych chtìl podìkovat èlenùm Kynologického klubu U letitì, za uspoøádání mistrovství ÈR ve sportovní kynologii. Jen oni ví, kolik úsilí a práce pøedstavuje realizace takové akce. Soutìící i diváci jistì ohodnotili kvalitu soutìe a za mìsto díky za prezentaci Veleína. Vem ètenáøùm krásný listopad. Jirka Rùièka ( místostarosta ) Uiteèné telefony: MP: , pøedák pracovní skupiny : panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým narozeninám. Rád bych podìkoval také paní Uretschlägerové a paní Opekarové za milou návtìvu. Jan Janouch k mým 70. narozeninám panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi, p. Papoukové a p. Radové za návtìvu a dárek. Dìkuji také za blahopøání odborové organizaci Jihostroje. Frantiek Holub panu Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým 85. narozeninám. Dìkuji i paní Papírové a paní Uretschlägerové za velmi milou návtìvu a pøedání dárku. Dìkuji za blahopøání odborùm Jihostroje. Marie Gallistlová Dìkuji panu starostovi Mgr. Josefu Klímovi za blahopøání k mým narozeninám a paní Zd. Kleinové a M.Müllerové za milou návtìvu a pøedání dárku. Také dìkuji èlenùm hasièského sboru, panu lunkovi a panu Hodovi za návtìvu a za dárek s blahopøáním. Rovnì dìkuji za blahopøání odborùm Jihostroje. Jan Busta Za okres È.Krumlov byli do zastup. kraje zvoleni poslanci: Carda Dalibor Mgr.,Dvoøák Lubo JUDr.,Florián Jindøich MUDr.,Kalo Josef, Krák Antonín Mgr.Bc, Talíø Pavel Mgr. 2 Z oken svého bytu mám monost vidìt, jak se hasièi scházejí ke cvièení u zbrojnice nebo na louce pod potou. Obèas také ve dne nebo i v noci vidím, jak spìchají do zbrojnice, aby vyjeli k zásahu u poáru nebo jiné neastné události.

3 Veleíntí hasièi u 135 let prokazují, e jsou velice uiteèným a prospìným spolkem, který nejen, e je pøipraven ochránit nae ivoty i majetky, ale stará se peèlivì i o svùj dorost, co je, myslím, velmi zásluné. Vychovávají tak k ochotì pomoci druhým a dávají jejich volnému èasu uiteènou náplò, protoe se mají mladí èím zabývat a neflákají se bezcílnì obcí a nenièí spoleèný majetek jako ti, kteøí nemají co dìlat a nudí se. Právì vìnování se mladým a øeknìme osvìta pøi jejich výchovì byla u od poèátkù hasièských sborù jejich dùleitým úkolem. Samozøejmì mimo pøipravenosti k ochranì pøed poáry. Váím si hasièù za to, e i pøes problémy s financováním a materiálním vybavením neustávají ve svém úsilí o neustálou pøipravenost k pomoci kadému z nás, ani v péèi o svùj dorost. Pøeji jim, a se jim i nadále daøí v jejich èinnosti. Vame si jich. Nikdo z nás toti neví, kdy je budeme potøebovat. Bøetislav Helebrant za milé posezení, které pro seniory pøipravily dne 2.øíjna v prostorách kina pracovnice kulturního zaøízení mìsta Veleín spolu s Charitou Kaplice. Témìø ètyøi desítky úèastníkù si mohli poslechnout pìknou muziku, ale nejvíce pøíjemnì pøekvapila vystoupení taneènic, ukázky sportovního umìní a radostného cvièení roztleskávaèek ze Sv. Jana. Dìkujeme za chutné obèerstvení a pøíjemnou obsluhu. Obyvatelé DPS (dùm s peèovatelskou slubou) Pøichází nám smutný a nevlídný mìsíc Listopad. Krásnì malované listy stromù z Øíjna opadali za pomoci mrazíkù. A máme kraj tak nezvykle edý a pomourný. Po ránu je krajina vìtinou zahalena do mlhy. Hned zaèíná øíje kamzíka horského, v naí honitbì nespatøíme. V Listopadu se zaèíná objevovat první snìhová nadílka, která ve ivé pøekvapí. Na snìhové (obnovì) mùeme sledovat otisky stop, spárkù a tlapek zvìøe, která zde pobývá. Stopy ukazují jak je zvìø zmatená, kdy se jí tak náhle zmìnil domov a pøichází nepøítel jejich ivota a je to hlad, zimní strádání Zaèíná chrutí èerné zvìøe. V tento listopadový èas nastalo myslivcùm mnoho starostí a péèe o zvìø v honitbì. Do krmelcù se musí zakládat pravidelnì seno, které si pøes léto nasuily. Musí se pravidelnì pøikrmovat ovsem, který zajiuje tukové zásoby v tìle zvìøe a ta má pak lepí anci pøeít zimu. Také se pro zvìø vyrábí i granulované krmivo které je hodnotné a ve vyváeném pomìru obsahuje ve dùleité pro zvìø. Do krmelcù nosíme katany, aludy, jeøabiny, kukuøici a mùeme pøidat i suché peèivo (nesmí být plesnivé). Myslivci pøikrmování vìnují spoustu svého volného èasu a také i vlastních penìz Konèí øíje muflona. Chtìla jsem Vám kteøí také pøináíte nìco na pøilepení do krmelcù zvìøi a sypete ptáèkùm sluneènici moc podìkovat. Ona se Vám pøíroda pak na jaøe odmìní. Myslivosti zdar L.. Jistì jste vichni ( i ti co nevolili) zaznamenali, jak jsou politické strany a hnutí spokojeny s procenty hlasù v krajských volbách. Nikdo se nìjak nechce zamyslet nad jednou jednoduchou skuteèností. Ano. Je pìkné mít volební úspìch 24,95%, 15,54%, 14,47%, 11,72%, 10,38%, 7,9%. To jsou výsledky úspìných stran a hnutí ve Veleínì. Nikdo se ale nezmiòuje o tom, e to nejsou procenta ze 100% oprávnìných volièù. Výsledek napøíklad 15% z 36% u tak uspokojivì nevypadá. 36,79% je úèast volièù ve volbách ve Veleínì. Oprávnìných volièù je u nás Pokud se,,volební úspìch napíe pouze v poètu hlasù: 281hl., 175hl., 163hl., 132hl., 122hl., 89hl., tak u to na poklepání po ramenou moc nevypadá. Vechny strany i vechna hnutí by se mìly místo abomyích válek bez vítìzù spí zamyslet, PROÈ volilo pouze 1158 lidí z 3153 moných? PROÈ skoro dvìma tisícùm lidí z Veleína nestálo za to jít k urnám? PROÈ se tito lidé pøipravili o své právo volit? Není u èas, místo zvìtování bilbordù a hromadìní planých slibù, koneènì mluvit s lidmi? Zdá se mi, e se úplnì vytrácí zpìtná vazba pro nae politické pøedstavitele. Mohlo by jim u dojít, e je opravdu èas pro naslouchání lidem. Komunální politika (ta nae malá) má tu výhodu, e se s lidmi setkáváte na kadém kroku. Máte rychlou reakci témìø na ve, co se dìje. Nìkdy patnou a jindy zase dobrou. Vdy je to ale realita. Myslím si, e nai pøedstavitelé, bez rozdílu,,vyznání, by se mìli do reality vrátit. Mluvit s lidmi, pøesvìdèovat je o dùvìøe a motivovat je k tomu, aby vyuili svého práva volit. Argument,,stejnì se nic nezmìní, není pravdivý. I na pøíkladu poètu hlasù vidíte, e kadý hlas se poèítá. Navíc tyhle,,malé volby mají tu výhodu, e kadý zná alespoò nìkteré osobnosti ze stran nebo hnutí. Mùe vsadit na èlovìka, o kterém ví, jak pracuje a jestli drí slovo. Výsledky voleb, úspìchy èi neúspìchy, to je téma pro,,straníky. Malá úèast ve volbách, to je ale vìc kadého z nás. Pokud se dvì tøetiny volièù neúèastní voleb, výsledky v ádném pøípadì neodráí názor obèanù Veleína. Snad by mìl být zaveden limit nadpolovièní vìtiny pro objektivnost voleb, ale to je asi utopie. Vzbuïte se a volte. Nenechte propadnout své právo. Toto je pouze mùj osobní názor obyvatele Veleína. Jirka Rùièka voliè, který volí Milé maminky, rádi bychom vám nabídli kurz Veselého zpívání. Kurz bude veden naí paní uèitelkou a probíhat bude v naich prostorách v Z, pøípadnì po dohodì v prostorách Klubíèka. Bude urèen pro maminky s malými dìtmi ve vìku od 2 do 3 a od 4 do 5 let a bude zamìøen na rozvíjení hudebnosti a hybnosti pomocí písnièek, rytmických cvièení a pohybových her spojených s poslechem hudby. V pøípadì vaeho zájmu prosím kontaktujte vedení koly na adrese Za Základní umìleckou kolu Veleín Marie Procházka tanglová ZU Veleín ve spolupráci s KIC Veleín poøádá v pondìlí od 18 hodin v Galerii Jakub koncert absolventa naí koly Josefa upy, posluchaèe 3. roèníku Praské konzervatoøe. Ji bìhem studia veleínské ZU ve tøídì Radky Hájkové se pravidelnì umísoval na pøedních místech soutìí v sólové i komorní høe, kolu a mìsto pøíkladnì reprezentoval na koncertech a pøehlídkách po celé republice i v zahranièí. V tomto trendu i nadále úspìnì pokraèuje pod vedením prof. Renaty Strarybkové, která je uznávanou a oceòovanou pedagokou hry na violoncello. Za jejího lektorského dohledu se kadoroènì zúèastòuje mezinárodních hudebních kurzù ve výcarsku, v ÈR pak v Nových Hradech. Sólovì, jako komorní hráè nebo èlen orchestru konzervatoøe celoroènì vystupuje na koncertech a dalích kulturních akcích. Spolupracuje s èeskobudìjovickou klavíristkou Janou Drhovou. Pro veleínský koncert si pøipravil skladby J. S. Bacha, A. Piattiho, N. Paganiniho a A. Dvoøáka za klavírní spolupráce paní uèitelky Heleny Mareové. Jeho vystoupení bude jistì inspirací pro stávající áky violoncellové tøídy, kteøí se pøedstaví ve druhé èásti koncertu. Vystoupí jako soubor, jeho èleny jsou violoncellisté bez rozdílu vìku a roèníku studia. Na programu budou skladby starých mistrù, ale i souèasných autorù. Srdeènì zveme na setkání s tímto krásným nástrojem. ZU 3

4 Obèanské sdruení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální sluby pro obèany z okraje spoleènosti materiální pomoc sociálnì potøebným, azylové ubytování i pracovní pøíleitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAUJE SBÍRKU POUITÉHO OACENÍ Ø Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Ø Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Ø Domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepokozené Ø Vatované přikrývky, polštáře a deky Ø Obuv veškerou nepoškozenou VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙEME: Ø ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických dùvodù Ø nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem z nehodnotí Ø znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteèní ve Veleínì 16. listopadu 2012 v dobì od 14:00 do 17: listopadu 2012 v dobì od 9:00 do 15:00 místo: areál Jihostroje, a. s. (mezi vrátnicí a bývalou jídelnou, vstup z parkovitì) Vìci prosíme zabalené do igelitových pytlù èi krabic, aby se nepokodily transportem Dìkujeme za vai pomoc. Blií informace rádi sdìlíme: tel. : , Nízkoprahová zaøízení Depo Kaplice a Molo Veleín informují. Charita Kaplice nabízí i dalí sociální sluby, mezi které patøí Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Depo a Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Molo. Sluby jsou urèené ým lidem ve vìku let, kteøí bydlí v Kaplici, Veleínì èi okolí tìchto mìst. Svým ivotním stylem a pasivním trávením volného èasu mohou zaít nebo zaívají obtíné ivotní situace, které mohou ohrozit jejich bezpeèný vývoj a vést k sociálnímu vylouèení. V souèasné dobì obì sociální sluby pøijímají nové uivatele. (dále jen NZDM) poskytují zázemí, podporu a odbornou pomoc dìtem, mládei a mladým lidem. Pomáháme pøedcházet potíím a hledat øeení problémù v rodinì, ve kole, ve vztazích, s návykovými látkami, v osobním ivotì. Jsme tu proto ty, kteøí si nemají kde o svém problému popovídat nebo si jen chtìjí vyslechnout názor nezaujaté osoby. Do klubu mùe pøijít kadý ve vìku let, kdo potøebuje s èímkoliv pomoct (mùeme sami poradit nebo pomoc zprostøedkujeme) nebo tøeba jen hledá kamarády èi prostor pro realizaci svých nápadù. K návtìvì v NZDM není potøeba témìø nic vstup a sluby jsou zdarma, nikdo se nemusí pøedem pøihlaovat, nepotøebujeme ádné osobní údaje, uivatelé mohou kdykoliv bìhem otevírací doby pøijít a zase odejít sluby jsou poskytovány anonymnì. Jediné, co je potøeba, je respektovat dohodnutá pravidla: Žádná agrese (vůči lidem, věcem) Žádné drogy, alkohol ani cigarety (nenosit, ani nechodit pod vlivem) Žádná šikana (respektovat všechny ostatní i s jejich odlinostmi) Žádné zbraně (nepřinášet žádné nebezpečné předměty, zbraně) Poskytované sluby Kontaktní práce rozhovor na běžná témata, naslouchání zájemci o slubu/uivateli sluby BUDEME SE S TEBOU BAVIT, O ÈEM CHCE. Informační servis poskytování důležitých informací z rùzných oblastí ØEKNEME TI, CO POTØEBUJE VÌDÌT NEBO SPOLEÈNÌ INFORMACE NAJDEME Sociální poradenství základní poradenství s problémy, které jsou pro tebe aktuální kola, brigáda, rodinné problémy, sex, vrstevnické vztahy, apod. Situační intervence poskytování zpětné vazby na chování cílové skupiny UPOZORNÍME TÌ NA MONÁ RIZIKA TVÉHO CHOVÁNÍ, zareagujeme na situaci Krizová intervence základní zabezpečení dítěte v krizi POMÙEME TI, KDY TI BUDE HODNÌ MIZERNÌ Doprovázení doprovod uživatele na úřady, policii, na jednání ve kole, apod. DOPROVODÍME TÌ TAM, KAM SE TO SAMOTNÉMU NECHCE Jednání s institucí komunikace s úřady, sociálním odborem, policií, apod. POTØEBUJE SE S NÌKÝM NA NÌÈEM DOMLUVIT? MÙEME TI POMOCI VE KOLE, S kurátorem, POLICIÍ, Jednání s osobou blízkou komunikace s rodinnými pøísluníky uivatele, mediace KDY BUDE CHTÍT, MÙEME SI PROMLUVIT I S TVÝMI RODIÈI, SOUROZENCI A JINÝMI BLÍZKÝMI OSOBAMI Pomoc v krizi základní zabezpečení dítěte v krizi JSME TU I PRO PØÍPAD, KDY BUDE PROÍVAT NÌCO FAKT TÌKÉHO případová práce (dlouhodobá, pravidelná práce s konkrétním uivatelem na konkrétní zakázce) NAD TVOU SITUACÍ SE MÙEME SCHÁZET PRAVIDELNÌ Volnočasové aktivity společenské hry, výtvarné činnosti, sportovní turnaje, venkovní aktivity (pétanque, frisbee, fotbal a jiné) Přednášky, besedy, specifické prevence, workshopy Kde nás najdete: NZDM Depo, Horská 740, Kaplice NZDM Molo, Drustevní 749, Veleín Otevøeno máme kadý den v týdnu od 12:00 17:00 hodin. V roce 2012 zatím naich slueb vyuilo 170 dìtí a mladých lidí z Kaplice, Veleína a okolí. Facebook: NZDM Depo, NZDM Molo Pøi práci s uivateli klademe dùraz zejména na individuální pøístup a na vytváøení vztahu dùvìry, který je klíèový pro vzájemnou spolupráci. Vycházíme ze skuteènosti, e mladí lidé se neustále mìní, kadý má své vlastní potøeby a nároky, a tak se i my, pracovníci, snaíme hledat nové zpùsoby práce a postupù tak, abychom dali co nejlepí podporu uivatelùm v tomto nároèném ivotním období. Více informací Vám rádi poskytneme osobnì Námìstí 42, Kaplice, telefonicky na èísle nebo na e mailu Mgr. Ivana áèková, øeditelka Charity Kaplice Charitní peèovatelská sluba Kaplice uspoøádala dne ve spolupráci s KIC Veleín Setkání seniorù, které se konalo ve veleínském kinì. Charita Kaplice tímto krokem úspìnì ukonèila letoní projekt pod názvem Páteèní dýchánky, který byl finanènì podpoøen Jihoèeským krajem v rámci grantového programu Podpora slueb nedefinovaných v zákonì o sociálních slubách. Projekt Páteèní dýchánky probíhal v Charitì Kaplice od ledna letoního roku. Senioøi z Veleína a okolí se mohli pravidelnì úèastnit setkávání v klubovnì na Strahovské ulici 256 ve Veleínì, kde probíhaly napø. poèítaèové kurzy, besedy se zajímavými hosty, odborné pøednáky, uskuteèòovala se tzv. tvoøivá odpoledne nebo probíhala pouze odpoledne pøi kávì a èaji, která byla spojena hraním spoleèenských her èi pouhým povídáním si. Celý projekt byl zakonèen právì zmínìným Setkáním seniorù. Slavnostního setkání se zúèastnilo asi 35 seniorù. Byl zajitìn kulturní program mimo pøedstavení èinnosti Charity Kaplice 4

5 a Charitní peèovatelské sluby, mohli senioøi shlédnout vystoupení orientálních taneènic Petry a Majky, Roztleskávaèek ze Svatého Jána nad Malí, dále nám svou èinnost a své úspìchy pøedvedly dìti z veleínské koly Taekwon da, ivou hudbou oivila odpoledne kapela Agria Band a na závìr odpoledne se pøítomní senioøi doèkali slosování vstupenek o zajímavé ceny. Setkání moderovala paní Hana Rùièková, øeditelka KIC Veleín. Charita Kaplice velice dìkuje za pøíjemnou a milou spolupráci paní Hanì Rùièkové, dále vem úèinkujícím a také vem seniorùm, kteøí na setkání pøili a podpoøili tak nai èinnost. Tato akce by se neuskuteènila bez spolupráce vech pracovníkù Charitní peèovatelské sluby Kaplice a zejména Koordinátorky celého projektu, paní Gabriely Prokeové. Jetì jednou vem za podporu a pomoc dìkujeme a doufáme, e se nám v pøítím roce podaøí na tuto krásnou akci navázat. Mgr. Ivana áèková, øeditelka Charity Kaplice Dámy a pánové, nìkolik let se intenzívnì zabývám historií pøíhranièní èásti jihoèeského regionu, zejména pak oblastí Kaplicka a Novohradska. V minulosti to byla pøedevím oblast poèátkù èeského národního kolství a období vzniku Èeskoslovenska v létech a s tím spojená historie èeskoslovenských legionáøù. V souèasnosti spolupracuji s Novohradskou obèanskou spoleèností na pøípravì malé historické expozice, která by mìla pøipomenout dnes pomìrnì zapomenutou historii splavování døeva na Pohoøském potoce, Èerné a Mali. K tomuto tématu jsem uskuteènil loni a letos nìkolik besed se ètenáøi v místních knihovnách (kde si to pøáli) a v nejblií dobì by mìl vycházet v Èeskokrumlovském a asi i Èeskobudìjovickém deníku krátký seriál, pøipomínající dobu od poloviny 18. století do poèátku 20.století, kdy se plávka døeva z Novohradských hor konala. Pøíprava expozice je vìc pomìrnì nároèná a já si dovoluji tímto vás poádat o podporu. Prosím obèany, zda by nemohli poskytnout k nahlédnutí nìjaké dobové dokumenty. fotografie èi pøedmìty. mající vztah k plavení døeva na zmínìných tocích. Je mi známo, e jetì v dobì pøed druhou svìtovou válkou existovali lidé, kteøí se voroplavbou ivili a je docela moné, e jejich dnení potomci mají nìjaké artefakty, upomínající tuto namáhavou a dost nebezpeènou profesi. Pøedem vám za porozumìní a ochotu upøímnì dìkuji! S pozdravem Pavel Mörtl, publicista, tel , : aneb majitelé okøídlených ípù spojte se Celé to zaèalo ji v zimì minulého roku, jako nevinný hec kamaráda Frantika Støíe, pozdìji spoluorganizátora akce. Bylo to èerstvì po vánocích, kdy mi Frantiek zavolal a zeptal se, "kolik jsi letos najel s kupé"? Já mu pohotovì odpovìdìl, "asi 250km a kolik ty s Fáèkem"? A bylo to na svìtì. Prostì jsme se s Frantikem dohodli a dali si to jako novoroèní pøedsevzetí, e se v létì sjedeme, pøibereme jetì pár známých, kteøí mají v garáích stejnì jako my, kodovky, které u spíe odpoèívají ne najídí spousty kilometrù. Na konci léta jsme tedy oslovili dalích 5 kamarádù a jetì ne koláci zasedli do lavic, byl na svìtì 0. roèník srazù kodovek ve Veleínì. Následovalo stanovení termínu srazu na sobotu Poté jsme u jen odpoèítávali vechny ty krásné záøijové dny, které tak rychle krátily ná termín srazu. A litovali jsme, e jsme sraz neuspoøádali, nìkterý z tìchto slunných dní. Navzájem jsme se utiovali, e i nám poèasí urèitì vyjde. Týden pøed srazem jsme ji mìli potvrzeno 12 vozù. Nakonec se nás ve Veleínì pøed Jihostrojem sjelo 15 okøídlených ípù. Poèínaje Octavií Kombi 2. generace pøes modelovou øadu Fabia, Favoritu, 130, 125, 105, 100, 110R a po pùvodní modely Octavia a Octavia kombi. Pro diváky, kteøí se pøili podívat èekalo 15 naletìných krasavcù a jejich posádky, které se hrdì ke svým auákùm hlásily a rády ukázaly ve od motoru, pøes interiér svých vozù. Na posádky pak èekaly 3 soutìní disciplíny, které provìøily, jak øidièi ovládají své klenoty. Soutìili jsme v brzdìní k èáøe, v couvání k stojícímu kolíku a mezi kueli jsme vozili kelímek s vodou. Následovala spanilá jízda, jízda vozidel v kolonì. Úsek trasy mìøil asi 20km, cesta vedla po vedlejích komunikacích a èásteènì jsme se sklouzli po RZ rally Èeský Krumlov s názvem Pøídolí Silnièní domky. Spanilá jízda nás zavedla na obecní úøad Støíte na Kaplickém nádraí, kde na posádky èekalo obèerstvení a vyhláení výsledkù v jednotlivých soutìích. Zároveò bylo vyhláeno nejhezèí auto srazu vìrná replika soutìní kodovky Favorit v továrních barvách, nejstarí vùz srazu koda Octavia z roku Výherci byli odmìnìni kromì diplomu i dárky, modely Felicie kabrio a kalendáøi koda Motorsport. Nakonec vechny zúèastnìné posádky dostaly památeèní list, kde kromì úèastníka srazu byl vdy vyplnìn i typ vozu a rok výroby. Celá akce probìhla v naprosté pohodì a bez organizaèních problémù. Poèasí nám vylo na jednièku, take i diváci si pøili opravdu na své. Závìrem bych za organizátory chtìl podìkovat firmì Jihostroj a.s. ve Veleínì za zapùjèení prostoru parkovitì, kde jsme sraz zaèali a probíhaly zde i soutìe zruènosti. Takté velké podìkování patøí zastupitelùm obce Støíte, starostovi Jaroslavu Kohoutovi a místostarostovi Milanu Frimanovi za poskytnutí prostor parkovitì a prostor pro obèerstvení. Samozøejmì také chceme podìkovat ostatním zastupitelùm s pøípravou obèerstvení, vem kamarádùm, kteøí pøiloili ruku k dílu a pomohli s organizací srazu. Podìkování patøí i naim drahým polovièkám za podporu a toleranci a v neposlední øadì také naím vozùm, e nás bez poruch dovezli zpìt domù. A co dodat snad jen to, e za rok u na 1. roèníku Ahoj. Má li vozy koda rád nebo jsi li majitelem okøídleného ípu, pøijeï za rok mezi nás. Dìkujeme Vám za pøeètení pøíspìvku a pøejeme krásné podzimní dny roku Poøadatelé: Ondøej Chaloupka a Frantiek Støí Odkaz na fotky a video z 0. roèníku srazu naleznete na cz.eu 5

6 FC Veleín mnohokrát dìkuje panu Ing. Miroslavu Zemenovi a jeho firmì NAVEL, spol. s r.o. za zakoupení materiálu na plot kolem fotbalového areálu. Dále velmi dìkujeme panu Michalovi Mrázovi fa Kovorot Veleín, Vlastovi Koubovi, Adamovi Koláøovi, Romanovi Horákovi, Bohuslavovi estákovi a Evì Trummerové za finanèní pøíspìvek pro ná fotbalový oddíl. Pøedseda Pavel Havlíèek a výbor FC Veleín SK ASPV na akci Ukliïme svìt podzim 2012 dne Je to neuvìøitelné, ale u se nám zase blíí adventní doba a s ní mnoho intenzivních záitkù. Na kadou adventní nedìli jsme pro vás pøipravili zajímavý program. První adventní nedìli 2. prosince vám zahraje ve výstavní galerii Jakub Venkovská dudácká muzika Bedrník. Druhou adventní nedìli poøádá KIC mìsta Veleín Adventní charitativní trh. Naimi pomocníky budou ji tradièní kluby a spolky a letos se novì pøidá i ZU. Vítáme kadého nového zájemce a jsme rádi za jakoukoliv pomoc. Máme ale jedno pøekvapení. Snad se koneènì podaøí KIC mìsta Veleín spoleènì s mìstem zakoupit nové osvìtlení na vánoèní strom a hasièi slíbili, e nám strom ozdobí. Strom by mìl být pøímo výstavní. Jsem zatím ale opatrná, protoe zajistit soubìh vech krokù je sloité, tak abych nìco nezakøikla. Výtìek z charitativního trhu pùjde tentokrát opìt na potøeby obyvatel Veleína. Prostøednictvím Charity Kaplice se zakoupí kompenzaèní pomùcky pro peèovatelskou slubu a dalí èást pùjde na Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde, které poskytuje své sluby v budovì kina. Pokud se chcete dozvìdìt nìco bliího o jejich èinnosti, pøeètìte si pøíspìvky, které jsou otitìné právì v tomto èísle zpravodaje. Tøetí adventní nedìli 16. prosince vás pozvu na flétnový koncert opìt do výstavní galerie Jakub. Celý adventní program bude upøesnìn v kulturním programu na prosinec. Budu se tìit na vechny, kteøí nám jakýmkoliv zpùsobem budou ochotni pomoci. V pøípadì jakýchkoliv dotazù mì kontaktujte. Hana Rùièková, øeditelka KIC mìsta Veleín ( ) 6

7 VELEÍNSKÝ ZPRAVODAJ mìsíèník, èíslo vydáno ve Veleínì dne Vydavatel: Kulturní a informaèní centrum mìsta Veleín, Drustevní 596, , IÈ Internetová podoba na: e mail: Tel.: zázn., Tel.+ Fax: Neprolo jazykovou úpravou, autoøi jednotlivých èlánkù zodpovídají za obsah svých pøíspìvkù. Uzávìrka Zpravodaje vdy k 22. v mìsíci Povoleno Mk ÈR E10951 Výtisk zdarma 7

8 8

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

èíslo 5 2012 výtisk zdarma

èíslo 5 2012 výtisk zdarma èíslo 5 2012 výtisk zdarma Od mylenky k její realizaci bývá mnohdy dlouhá cesta, která není pøímá a navíc je protkána spoustou køiovatek a slepých cest. Jako pøíklady mohou poslouit projekty Jakub( 2003

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

èíslo 6 2015 výtisk zdarma

èíslo 6 2015 výtisk zdarma èíslo 6 2015 výtisk zdarma V úterý dne pøijede do naeho mìsta. Od doby, kdy Veleín navtívila hlava státu, uplynulo více ne est desítek let. V padesátých letech minulého století toti tehdejí prezident Antonín

Více

èíslo 11 2013 výtisk zdarma

èíslo 11 2013 výtisk zdarma èíslo 11 2013 výtisk zdarma Nastává mìsíc listopad. Obávám se, e vak tomuto podzimnímu mìsíci budeme muset nalézt jiné jméno. Témìø vechny listnaté stromy jsou ji holé, rovnì hlasovací listy napadaly do

Více

èíslo 10 2013 výtisk zdarma

èíslo 10 2013 výtisk zdarma èíslo 10 2013 výtisk zdarma Ve dnech 25. a 26. øíjna se uskuteèní dalí volby, kterými svobodnì mùeme ovlivnit sloení Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR, tedy naeho nejvyího zákonodárného sboru. Volby jsou

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

èíslo 12 2012 výtisk zdarma

èíslo 12 2012 výtisk zdarma èíslo 12 2012 výtisk zdarma Tak jako kadý rok, tak prosinec roku 2012 je mìsícem dvou tváøí. Ta první ukazuje svoji zachmuøenou èást, kdy vichni bilancujeme, uklízíme, vyklízíme, èistíme, ale také peèeme

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

èíslo 6 2014 výtisk zdarma

èíslo 6 2014 výtisk zdarma èíslo 6 2014 výtisk zdarma Zaèátek èervna je ve znamení svátku dìtí. Kdy pominu komerèní snahu nejrùznìjích výrobcù a cílení jejich reklam na nejmladí generaci, patøí tento svátek k tìm nejradostnìjím.

Více

èíslo 3 2014 výtisk zdarma

èíslo 3 2014 výtisk zdarma èíslo 3 2014 výtisk zdarma Letoní zima je ponìkud zvlátní. e vùbec je, to snad poznáme jen podle kalendáøe. Výhodu vyích teplot sice nepocítila nae lyaøská støediska, Veleín vak ano. Mìsto uetøilo nìkolik

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù:

Vìnujte prosím pozornost rubrice Jako obvykle pár kontaktù: Se zaèátkem nového kolního roku se udály v základní kole zásadní personální zmìny. Po dlouhých letech ve vedení Z ukonèily své pùsobení na místì øeditelky a její zástupkynì paní Mgr. Boena Dvoøáková a

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

èíslo 4 2014 výtisk zdarma

èíslo 4 2014 výtisk zdarma èíslo 4 2014 výtisk zdarma Minimálnì rok zastupitelé mìsta zvaovali, jak zamezit moné ztrátì jediného vìtího spoleèenského sálu prodejem provozovny U Zlaté podkovy. Bylo zcela jasné, e pan Havlíèek budovu

Více

èíslo11 2014 výtisk zdarma

èíslo11 2014 výtisk zdarma èíslo11 2014 výtisk zdarma Komunální volby ve dnech 10. a 11. øíjna 2014 urèily pøes zvolené zastupitele smìøování mìsta na dalí ètyøleté období. I kdy volební úèast byla pomìrnì malá (46,22 % oprávnìných

Více

èíslo 7 2013 výtisk zdarma

èíslo 7 2013 výtisk zdarma èíslo 7 2013 výtisk zdarma Tak by se snad dalo charakterizovat souèasné poèasí. Zaèátek èervna nás trápily nadmìrné detì, aby je vystøídalo pár dní tropických teplot a aby nás opìt zalila voda z mrakù.

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

èíslo 5 2015 výtisk zdarma

èíslo 5 2015 výtisk zdarma èíslo 5 2015 výtisk zdarma Ji od doby antiky se mluví o vládì lidu. A hned od poèátku si kadý demokracii pøedstavuje jinak. Vdy je vak spojována s dùleitou, pro nás v souèasnosti ji neodmyslitelnou filozofickou

Více

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma

Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Letní dvojèíslo 7 8 2012 výtisk zdarma Dìti i uèitelé ji jsou na prázdninách, øada z nás se tìí na dovolené, nìkteøí zase oèekávají vìtí výdìlky. Ty z poslednì jmenované skupiny vak bude zkouet vìtí pracovní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod.

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. Obecní vysílání 3C Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. LILA Domov pro postižené děti Otnice Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 25. dubna 2012 od 9.00 do 17.00

Více

èíslo 4 2012 výtisk zdarma

èíslo 4 2012 výtisk zdarma èíslo 4 2012 výtisk zdarma Úkolem kadého zastupitele by mìlo být tzv. obecní blaho, jinými slovy vechny èinnosti by mìly smìrovat k rozvoji mìsta spojeného s efektivním hospodaøením s majetkem mìsta. Dlouhodobé

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

èíslo 2 2015 výtisk zdarma

èíslo 2 2015 výtisk zdarma èíslo 2 2015 výtisk zdarma Tak, jak se stává v chodu mìsta zvykem, v únoru bude schválena koneèná verze rozpoètu mìsta. Jeho vznik vak hledejme v roku pøedcházejícím, kdy od mìsíce øíjna se pøipravují

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J.

mìstskému úøadu v zastoupení panem Mgr. Josefem Klímou, za blahopøání k mým narozeninám. Paní Kleinové za milou návtìvu a pøedání dárku. J. Dne 28. øíjna 2015 jsem byl s manelkou u pøíleitosti státního svátku Dne vzniku samostatného èeskoslovenského státu pozván prezidentem republiky panem s chotí do prostor Praského hradu na slavnostní recepci.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

èíslo 12 2014 výtisk zdarma

èíslo 12 2014 výtisk zdarma èíslo 12 2014 výtisk zdarma Nastává poslední mìsíc roku, kdy se snad vichni, dìti i dospìlí, tìíme na jeíka, na pohodu Vánoc a také na pøíchod Nového roku. Mìl by být klid, mìli bychom být pøáteltìjí,

Více

èíslo 6 2013 výtisk zdarma

èíslo 6 2013 výtisk zdarma èíslo 6 2013 výtisk zdarma S koncem uplynulého mìsíce jsme obdreli zprávy ze zasedání zastupitelstva Jihoèeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ÈR o pøidìlení dotací na projekty, které se vely

Více

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ

MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE DVÌ HLUBOKÉ PROPASTI LUKÁ HORKÝ MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE Anorexie anorexia nervosa je porucha pøíjmu potravy. Nemoc, která mùe konèit váným pokozením zdraví nebo dokonce

Více

èíslo 2 2013 výtisk zdarma

èíslo 2 2013 výtisk zdarma èíslo 2 2013 výtisk zdarma K základním dokumentùm, které schvaluje kadoroènì zastupitelstvo, patøí mìstský rozpoèet. Na jednání, které se uskuteèní 11. února, zvolení zástupci urèí, jakým smìrem se bude

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma

letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma letní dvojèíslo 7 / 8 2014 výtisk zdarma Nastává doba prázdnin a dovolených. Zaèátek èervence jsme nezastihli v letních teplotách, ale snad tomu bude lépe. Nìkteøí z nás pojedou radìji za jistým sluníèkem

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

èíslo 3 2012 výtisk zdarma

èíslo 3 2012 výtisk zdarma èíslo 3 2012 výtisk zdarma Základní finanèní rámec, ve kterém se v letoním roce bude mìsto pod øízením mìstské rady pohybovat, urèilo zastupitelstvo na svém 12. zasedání 20. února 2012. V koneèné podobì

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

èíslo 1 2014 výtisk zdarma

èíslo 1 2014 výtisk zdarma èíslo 1 2014 výtisk zdarma Rok s neastnou tøináctkou na konci skonèil. A tedy nastávající rok by mohl být minimálnì lepí, ne ten pøedchozí. Zmìny a to doslova pøevratné èekají nás vechny. Zaèal platit

Více

èíslo 10 2014 výtisk zdarma

èíslo 10 2014 výtisk zdarma èíslo 10 2014 výtisk zdarma konèí volební období a tak je nanejvý ádoucí provést jednoduchou rekapitulaci posledních ètyø let. Voleb do mìstského zastupitelstva v roce 2010 se zúèastnilo 1.564 volièù,

Více

èíslo 1 2013 výtisk zdarma

èíslo 1 2013 výtisk zdarma èíslo 1 2013 výtisk zdarma Mylenka zaloení Svazku mìst a obcí Pomalí (SMO, nebo svazek) vznikala v druhé polovinì roku 1992. Ke vstupu do SMO byla vyzvána vechna mìsta a obce, jejich katastr zasahuje do

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

èíslo 2 2012 výtisk zdarma

èíslo 2 2012 výtisk zdarma èíslo 2 2012 výtisk zdarma ijeme ve svìtì informaèních technologií. Internet, mobil, televize, ale i klasika jako jsou knihy, noviny, ale i titìné slovo v podobì zpravodaje. O Veleínském zpravodaji a jeho

Více

èíslo 5 2013 výtisk zdarma

èíslo 5 2013 výtisk zdarma èíslo 5 2013 výtisk zdarma I kdy poèasí do této doby spíe nahrávalo nemocem, tak nyní se snad umoudøí a ve se k lepímu obrátí. To platí neménì pro nové stavby ve Veleínì. Po dlouhých jednáních a nejrùznìjích

Více

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù:

Èervenec 2011. Èerven 2011. Milí pøátelé, táborové hry jsme se bìhem letoního léta zúèastnili tøí táborù: Milí pøátelé, zdravíme vás, nae modlitebníky a podporovatele, prostøednictvím naeho spoleèného modlitebního dopisu. Moná vás zarazil jeho titulek Zápisky z fronty. Máme za sebou období letních prázdnin,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

èíslo 2 2014 výtisk zdarma

èíslo 2 2014 výtisk zdarma èíslo 2 2014 výtisk zdarma Dne 17. února se uskuteèní jednání zastupitelstva mìsta, kde kromì jiného bude schvalován základní dokument letoního roku. Ji v prosinci roku 2013 se zastupitelé seznámili s

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin.

Vìnujte prosím pozornost èlánku v rubrice rùzné Jako obvykle pár kontaktù. Jirka Rùièka, místostarosta Tel:739 026 248, ruzicka@velesin. Více ne 60 let uplynulo od první návtìvy prezidenta tehdejího Èeskoslovenska Antonína Zápotockého ve Veleínì. Souèasná kronika zaznamená rok 2015 jako rok, kdy nae mìsto a nejvìtí prùmyslový podnik ve

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: obce DOBRATICE www.dobratice.cz č. 9/2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2) Schválení programu jednání. 3) Poskytnutí

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

èíslo 12 2013 výtisk zdarma

èíslo 12 2013 výtisk zdarma èíslo 12 2013 výtisk zdarma Do konce roku zbývá jetì celý mìsíc, ale pro zastupitele je ve znamení bilancování, ale hlavnì pøíprav roku nového. Proto se zvolení zástupci setkají pøi bìné práci ve výborech,

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

èíslo 9 2013 výtisk zdarma

èíslo 9 2013 výtisk zdarma èíslo 9 2013 výtisk zdarma Se zaèátkem nového kolního roku áci i uèitelé zaznamenají na základní kole jednu výraznou zmìnu. Po mnoha desetiletích se toti zmìní. Vedení koly tak reagovalo na petici obèanù,

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru.

V Anglii je jiný systém zásuvek, pouívání nabíjeèek telefonù, fotoaparátù apod. je moné pouze po zakoupení elektrického adaptéru. Váení rodièe, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vae dítì monost zúèastnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejvìtím pøínosem takovýchto pobytù je bezpochyby pøekonání strachu mluvit s cizími lidmi a jetì k

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Zárí 3 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Zárí 3 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 Jakub Kozák - Kubatech 2001 12 Vážení spoluobèané, Zárí 3 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta hned v úvodu si Vás vechny dovoluji pozvat na dalí zasedání zastupitelstva obce, kde bude mimo

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více