V 17:00 hod. bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V 17:00 hod. bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné."

Transkript

1 Zápis ze 6. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Límanová Jaromíra Šindelář František Tošovská Jitka, místostarostka Ing.Liška Jaroslav Mgr. Šťastná Jana Dufková Hana Ing.Lomoz Milan Toman Martin Folprechtová Vendulka Machková Iva Ing. Vokoun Petr Gáborik Ondrej Sýkora Jan MUDr. Zelený Martin Jeţek Jaroslav Šárog Karel Ţalmánková Světlana Ing.Kouba Rudolf Šimůnek Libor Nepřítomni: Mgr. Votočková Miroslava Jednání zahájil a řídil starosta města Ing. Verner Jaroslav. Konstatoval, ţe zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, ţe ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, ţe s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn poţádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:00 hod. bylo přítomno 19 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo tedy usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrţeni a schváleni: Jeţek Jaroslav MUDr. Zelený Martin Schváleno Návrhová komise pracovala ve sloţení: Šimůnek Libor předseda komise Ing. Kouba Rudolf člen Límanová Jaromíra člen Schváleno V 17:05 se k jednání připojil Ing. P. Vokoun, počet členů zastupitelstva 20. Navrţený program jednání: 1. Zahájení 2. Finanční záleţitosti 3. Majetkové záleţitosti 4. Různé 5. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 6. Závěr K programu ZM nebyly vzneseny ţádné připomínky. Schváleno (S1-uvedeno v přehledu hlasování) K zápisu z minulého jednání vznesl připomínku Ing. M.Lomoz: Ještě malé upřesnění k Lesům Bělá - ještě jsem zmiňoval, ţe na rejstříku nejsou uloţeny ani stanovy společnosti mají tam ze zákona být Připomínka byla vzata na vědomí a postoupena jednateli společnosti, Ing.S.Bockovi. Úprava a doplnění zmiňovaných náleţitostí, tj. změna jednatele, doplnění stanov společnosti a účetních dokladů, v Obchodním rejstříku byla provedena a ověřena notářským zápisem. Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Ing. Zdeňka Poláková. 1 Zapsala: Ing.Z.Poláková

2 I. Kontrola usnesení ve sledování zůstávají usnes.č ,34,35,42,69,77; ; ,15,31,34,37,38-41,44,52-3,62-69,82; Ze sledování se vypouštějí: 2010/34; 2011/31,37,44,53,56-61,70-81,83; Ing.M.Lomoz dotaz k usn.č.31/2011 (řešení problematiky vymáhání dluhů) otázka budoucnosti. Dotaz ihned odpovězen starostou města. Hlasování (usnesení č.84/2011) II. Finanční záležitosti K finančním záleţitostem podala podrobný komentář Bc. Ivana Linhartová vedoucí Finančního odboru ( dále FO ). a) Plnění rozpočtu stav plnění rozpočtu k měsíci srpnu 2011 Ing. R.Kouba dotaz k výši procentuálního plnění příjmů dotaz zodpovězen vedoucí FO Ing. M.Lomoz doporučil doplnit do tabulky mezisoučet Hlasování (usnesení č.85/2011) b) Rozpočtové opatření č.4/2011 změna výše rozpočtu dle předloţené úpravy Hlasování (usnesení č.86/2011) c) Hospodářská činnost města Ing. M.Lomoz FV se na tuto problematiku dotazoval i na MF stanovisko je moţné, není proti zákonné, ale i přesto by se tímto materiálem výbor chtěl dál zabývat a začlenit hospodaření správy bytů do rozpočtu - návrh změny usnesení souhlas pouze pro období 2011 oponováno starostou i vedoucí FO tímto krokem by se ovlivnila příprava rozpočtu pro další rok, která je dlouhodobá, nelze vypracovat během krátké doby + zapojení do rozpočtu by znamenalo změnu v účtování (velký nárůst analytických účtů + 2 syntetických) nutná další pracovní síla x Ing.M.Lomoz nebude dramatická změna v rozpočtu Po diskuzi navrhnuta změna usnesení souhlas s postupem do roku 2012 včetně. Starosta nechal hlasovat o usnesení v upraveném znění.: Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí způsob vedení hospodářské činnosti města a souhlasí s tímto postupem do roku 2012, včetně. Neschváleno (S2-uvedeno v přehledu hlasování) Hlasování v původním znění. Hlasování (usnesení č.87/2011) Po odhlasování ţádost J.Sýkory o zaznamenání do zápisu, ţe se tímto krokem znemoţnila práce FV k dořešení stavu. d) Přijetí daru Hlasování (usnesení č.88/2011) Hlasování (usnesení č.89/2011) III. Majetkové záležitosti K majetkovým záleţitostem podal komentář Miroslav Šimon vedoucí Odboru rozvoje a majetku města (dále RaMM ). a) Nabídka České provincie Řádu sv. Augustina na řešení uţívání areálu kláštera objekt v neuspokojivém stavu, nutná rekonstrukce převod do majetku by znamenal velkou finanční zátěţ. Ing. J.Liška dotaz na konkrétní částku výkupu odpověď nebyla vyřčena, odhad v řádech miliónů; - dotaz na konkrétní částku případného dlouhodobého pronájmu odpověď opět nebylo řečeno + pronájem by znamenal další finanční zátěţ pro město (údrţba, lokace v památkové zóně) nehospodárné Ing.R.Kouba dotaz, zda odmítnutí nabídky neohrozí další jednání o odkupu pozemku přiléhajícího ke klášteru (ul. Jenečská vybudování parkoviště) Ing.P.Vokoun nájemníci kláštera mají zájem o odkup bytů do soukromého vlastnictví; rozdělit tuto otázku na dvě části privatizace bytů a parkovací místa + druţina 2 Zapsala: Ing.Z.Poláková

3 Starosta budova kláštera v majetku církve x přilehlé pozemky jsou doposud v majetku státu církevní restituce by měla být dle informací z MK dořešena do konce července 2012 aţ poté se bude vyjednávat o odkupu pozemků tento materiál se týká pouze budovy kláštera Ing. J.Liška opět dotaz na cenu budovy kláštera při převodu do vlastnictví církve odpověď bylo navrácena jiţ před mnoha lety, lze dohledat Ing. P.Vokoun úprava usnesení vypustit slovo definitivně vypuštěno Hlasování ( usnesení č.90/2011 ) b) Legalizace lesní cesty pro zpřístupnění pozemku p.č. 43/2 k.ú. Bezdědice sloţitý terén, problematické vybudování silnice ve stanovených parametrech nedoporučuje se vyhovět ţádosti Ing.M.Lomoz popis terénu a místních poměrů - cesta fakticky existuje, nebude pro město příliš nákladné, přínosem i pro budoucnost, napojení na sítě je moţná dohoda s ostatními majiteli S.Beran, referent Odboru výstavby a územního plánování doplnil informace o zákonných parametrech komunikace (Stavebního zákon) + upozornil na nutnost existence cesty k výstavbě domu (rodinného i rekreačního) Zástupce ţadatelky vyjádřil se k ţádosti - odlesnění není nutné v cestě ţádný strom nestojí odpověď vedoucího RaMM nutné odnětí z lesního fondu zpoplatněno - výstavba pouze rekreačního objektu, ne rodinného domu reakce S.Berana i pro rekreační objekt platí stejné parametry - přilehlé komunikace neodpovídají výše jmenovaným parametrům reakce M.Šimona nově vybudované komunikace musí být v souladu se současně platnou legislativou (přilehlé komunikace stavěny před mnoha lety, za jiných podmínek) - náklady finanční podíl majitelky, popř. celé zafinancování Ţadatelka, pí. - pokud v dané lokalitě není moţné vyhovět zákonným poţadavkům, ţádost o prodlouţení stávající komunikace p.č.771/1 vyjmutí z lesního fondu na náklady ţadatelky - rekreační objekt bude přínosem pro město Ing. M.Lomoz ţádost pouze o legalizaci, ne o rozšíření komunikace + hájení zájmu příměstských částí mělo by se vyhovět ţádosti reakce starosty legalizace nic neřeší, výstavba musí být v souladu s planými zákonnými pravidly + je moţnost cestu vykoupit, zainvestovat a poté předat Po diskuzi hlasováno o odloţení materiálu. Odloţeno (19-0-1) (S3-uvedeno v přehledu hlasování) c) Ţádost o směnu pozemků (lokalita Dolec) k zajištění přístupu na jejich pozemek; nedoporučuje se vyhovět ţádosti existence několika alternativních přístupů Hlasování (usnesení č. 91/2011) IV. Různé a) Odpis nedobytných pohledávek dluţníků opětovné předloţení seznamu dluţníků, včetně odepisovaných částek, stejný obsah, ţádné stanovisko FV nebylo doručeno Ing.M.Lomoz dotaz k okamţiku započetí promlčecí lhůty - dotaz zodpovězen J.Mazancem, technikem SB Hlasování (usnesení č.92/2011) b) Výběr dodavatele sluţebního vozu RaMM a SB - ve výběrovém řízení vybrána firma Autor Roubíček s.r.o., Mělník s nabídnutou cenou ,- Kč, dodáno vyčíslení stávajícího vozu, které bude uplatněno jako protihodnota při podpisu kupní smlouvy Ing. R.Kouba schválení záměru koupě nového vozu stávající vůz jiţ je v nevyhovujícím technickém stavu Ing. M.Lomoz dle jeho mínění je odhadnutá cena stávajícího vozu velice nízká navrhl koupit si vůz za ,- Kč úprava usnesení vypuštění poskytnutí stávajícího vozu jako protihodnota při koupi nového. Starosta nechal o usnesení v upravené verzi hlasovat: Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku nového sluţebního vozu Renault Kangoo s firmou Autor Roubíček s.r.o., Mladoboleslavská 3561, Mělník, IČO: za cenu ,- Kč. Neschváleno (S3-uvedeno v přehledu hlasování) 3 Zapsala: Ing.Z.Poláková

4 Hlasováno v původním znění. Hlasování (usnesení č.93/2011) c) Odkoupení obrubníků - vyhovění ţádosti firmě SaM silnice a mosty a.s. o odkup obrubníků, které byly vykopány ve východní části Masaryk. náměstí během realizace regenerace náměstí, II.etapa za cenu 800,-Kč/m Hlasování (usnesení č.94/2011) V. Interpelace občanů a členů zastupitelstva města Starosta informoval členy zastupitelstva i přítomné občany o následujících záleţitostech: stav prací na náměstí ukončen archeologický výzkum, zhotovena V část náměstí zprovoznění; počátek prací v S části Tyršova ul. práce se nedotknou hlavní státní silnice; v parku vybudována retenční nádrţ, poloţeny elektrokabely, přípravy základů pro mlatové cesty; vykáceny dřeviny dle projektu; oprava morového sloupu Mělnická rekonstrukce vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, do výběrové komise za město byli jmenováni M.Šimon, vedoucí RaMM a Ing.M.Lomoz; dle předpokladu budou práce zahájeny na počátku roku 2012 Vrchbělá ČOV proběhlo výběrové řízením na zprostředkování akce smlouva podepsána; příprava ekonomického zhodnocení budova bývalého kina vlastník Úřad pro zastupování státu vyhlásil záměr prodeje obálkovou metodou; osobní prohlídka radních nevyhovující stav, nutná kompletní rekonstrukce vhodné pro soukromého investora Ing.J.Liška dotaz k plánovanému zpoplatnění stavební sutě (komise ŢP nedoporučila, přesto RM zpoplatnění odsouhlasila) odpověď starosty zdůraznil, ţe stavební suť COMPAG nelikviduje, v současné době se na dvůr naváţí bez poplatku, eviduje se pouze tonáţ; tato situace je do budoucna neúnosná, nedostatek místa nutné řešit návrh na zpoplatnění bude upraveno místní vyhláškou Ing. M.Lomoz dotaz, zda budou chodníky na náměstí bezbariérové + zda se plánuje rekonstrukce chodníků v Tyršově ul. v úseku od Sauny k restauraci Radnice dotaz zodpovězen starostou chodníky budované během regenerace náměstí jsou bezbariérové, další úsek na Tyršově ul. je prioritou města, ale je časově náročnější (nutnost projektu leţí v památkové zóně + spolupráce s vlastníkem, tj. Středočeským krajem) - rozpočet uvést vyhodnocení hospodářské činnosti (vyčíslení) - vjezd do Vazačky zajistit bezpečnější vjezd M.Límanová upozornění na porušování zákazu průjezdu centrem města vozidly nad 7,5t reakce starosty města před počátkem platnosti dočasného zákazu upozorněny městské podniky, aby upravily svou logistickou síť + po dobu 3 týdnů najata bezpečnostní agentura, která dohlíţela na dodrţování zákazu, případně i vozidla odkláněla; město několikrát upozorňovalo i Policii ČR, jakoţto represivní orgán, který je oprávněn v této věci náleţitě jednat, město na sankce nemá oprávnění. V této věci také připomněl, ţe stavba není převzata, veškeré poškození bude muset firma opravit. D.Femiaková dotaz, zda budou moci velká vozidla projíţdět náměstím po rekonstrukci zodpovězeno Ing. R.Kouba informoval, ţe KV provedl kontrolu TS a účastnil se kontrolních dnů náměstí - přednesl plán práce KV na 2.pol poţádal o jeho schválení ZM Hlasování (usnesení č.95/2011) VI. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne /2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění projednalo zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města v předloţeném znění. 85/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odstavce 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění příjmů a výdajů rozpočtu města k měsíci srpnu Příjmy jsou ve výši 41, ,81 Kč, výdaje 46, ,69 Kč. 86/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2011 na základě 4. rozpočtového opatření dle předloţeného návrhu na částku 88, ,- Kč. 87/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí způsob vedení hospodářské činnosti města a souhlasí s tímto postupem pro další období. 4 Zapsala: Ing.Z.Poláková

5 88/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru na nákup ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ordinaci výši ,- Kč od firmy LESY Bělá pod Bezdězem. 89/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje přijetí daru na nákup ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ordinaci výši 1.000,- Kč od paní J.L. z Bělé pod Bezdězem. 90/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění nepřijímá nabídku České provincie řádu sv.augustina, Josefská 8, Praha 1 Malá Strana , na převod areálu kláštera městu k uţívání. 91/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje směnu městského pozemku p.č. 2021/1 o výměře 620 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem za pozemek p.č. 1972/7 o výměře 222 m² v k.ú. Bělá pod Bezdězem ve vlastnictví.. 92/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. f), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje odepsání nevymahatelných pohledávek u jiţ odstěhovaných nájemníků dle přiloţené tabulky B. Tabulka B. č.p. Č.b. saldo penále zůstatek ,75 Kč ,00 Kč ,75 Kč ,05 Kč ,79 Kč ,84 Kč 93/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku nového sluţebního vozu Renault Kangoo s firmou Autor Roubíček s.r.o., Mladoboleslavská 3561, Mělník, IČO: za cenu ,- Kč a poskytnutí stávajícího vozu Renault Kangoo jako protihodnotu při podpisu kupní smlouvy u dodavatele za nabídkovou cenu ,-Kč, o tuto částku bude poníţena faktura při nákupu nového vozu. 94/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění souhlasí s odprodejem obrubníků firmě SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 Česká Lípa, IČO: , za cenu 800,- Kč/m. 95/2011 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 118 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění bere na vědomí plán kontrol Kontrolního výboru na 2.pololetí Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města ve 20:00 hod. V Bělé pod Bezdězem dne:.. Ing.Jaroslav Verner starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: Jaroslav Jeţek MUDr. Martin Zelený 5 Zapsala: Ing.Z.Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková

1 Zapsala:Ing. Z. Poláková Zápis z 7. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11. 12. 2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ing. Lomoz Milan

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 15. 04. 2015 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 1. 2011, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 8. ŘÍJNA 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v 16, 24 hod.),

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

JEDNÁNÍ. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných je zaloţena u originálu zápisu 6 zastupitelů bylo omluveno

JEDNÁNÍ. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných je zaloţena u originálu zápisu 6 zastupitelů bylo omluveno Zápis č. 2/4/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 5. 3. 2007 ve sdruţeném klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Zápis z jednání ZM ze dne 17. 9. 2003-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více