METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ"

Transkript

1 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ... 1 A2. POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A INTERNÍCH PŘEDPISŮ... 3 A3. RIZIKA... 4 B. OBSAH PRACOVNÍHO POSTUPU... 4 C. VZOROVÝ PRACOVNÍ POSTUP... Chyba! Záložka není definována. PŘEDMLUVA Cílem této metodiky je poskytnout členským organizacím SOVAK metodický návod jak přistupovat k problematice zpracování pracovních postupů. Metodika je zpracována takovým způsobem, aby co nejjednodušeji zahrnovala požadavky na obsah pracovních postupů z pohledu požadavků právních předpisů, technických norem, technických předpisů a interních dokumentů provozovatelů vodovodů a kanalizací. V žádném případě nelze tuto metodiku považovat za direktivní předpis a její jednotlivé části lze a je i nutné je přizpůsobit pro daný konkrétní případ, stejně jako podobu a rozsah pracovního postupu. A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ A1. POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1. Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 103, odst. 1, písm. f) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů ( 37, zákona č. 258/2000 Sb.) 1

2 2. Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 103, odst. 2 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 3. Zákon č. 309/2006 Sb., 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí bát přerušovány bezpečnostními přestávkami, v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. (2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 4. Další právní předpisy 4.1. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek k BOZP Zákon č. 59/2006 Sb. - o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 251/2005 Sb. - o inspekci práce Zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. - o evidence, hlášení, zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu, okruh institucí a orgánů pro hlášení úrazů Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - kterým se stanoví podmínky pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. - kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - o zajištění BOZP při práci v prostředí nebezpečím výbuchu 2

3 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č. 48/1982 Sb. - kterou se stanoví požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č. 288/2003 Sb. - kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání. Vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií 4.2. Předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení: Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vyhláška č. 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Vyhláška č. 18/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 19/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 20/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 21/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 91/1993 Sb. - k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách Ostatní předpisy Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci Všechny předpisy jsou uvedeny bez pozměňovacích předpisů, proto je vždy potřeba pracovat s platnými zněními, která jsou k dispozici např. na portále veřejné správy v části zákony. A2. POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A INTERNÍCH PŘEDPISŮ 1. Technické normy Bližší požadavky na pracovní postupy konkretizují technické normy. Tím, že se v pracovním postupu uvedou na konkrétní normy odkazy, stávají se tyto pro pracovní postup závaznými. Seznam platných norem je k dispozici na 3

4 2. Technické předpisy Další bližší požadavky na pracovní postupy mohou konkretizovat technické předpisy. Tím, že se v pracovním postupu uvedou na konkrétní technické předpisy odkazy, stávají se tyto pro pracovní postup závaznými. Jedná se například o technická pravidla GAS pro oblast plynových zařízení apod. 3. Interní předpisy Pokud interní předpisy řeší problematiku danou pracovním postupem, pak se v pracovním postupu uvede odkaz na interní předpis. Například systémy bezpečné práce, vyhodnocení rizik, OOPP atd. A3. RIZIKA Při hodnocení rizik je nutné mimo jiné posoudit: fyzický stav pracoviště zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců klimatické vlivy ergonomické podmínky pracoviště nebezpečí vyskytující se na pracovišti mechanická, elektrická, materiály a látky, požár a výbuch psychická zátěž Pro hodnocení rizik a navrhování opatření se může vycházet z materiálu vydaného SOVAKEM - Prevence rizik aktualizace 2008 B. OBSAH PRACOVNÍHO POSTUPU 1. Název pracovního postupu 2. Specifikace pracoviště Každé pracoviště má svá specifika, z čehož vyplývá, že je potřeba pracovní postupy zpracovávat pro konkrétní pracoviště a konkrétní pracovní činnost 3. Evidenční číslo pracovního postupu Zavést evidenci pracovních postupů a vytvářet systémové značení dle zavedeného systému u daného zaměstnavatele. 4. Datum zpracování pracovního postupu 5. Zpracovatel pracovního postupu Uvede se jméno a příjmení osoby zodpovědné za zpracovaný pracovní postup. Dále pak podpis. 4

5 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko stanovená opatření OOPP technická organizační právní předpis technická norma, předpis řeší interní předpis vlastní stanovení Stanovení zodpovědností Zodpovědný vedoucí zaměstnanec jméno a příjmení 8. Doba provádění prací Četnost: Časová náročnost prácí: například 1x ročně například 5 hodin 9. Požadavky na pracovníky Počet: Odborná způsobilost: například požadavky na proškolení, zvláštní odbornou způsobilost, a pod. Zdravotní způsobilost: například práce ve výškách, zdravotní průkaz, a pod. 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště Zajištění vypnutí médií, zápisy do deníků, příkazy k práci, povolení, zajištění pracoviště do ukončení prací, oznámení o ukončení prací a vyklizení pracoviště, atd. 11. Popis prováděných pracovních činností Popíše se technologie vlastního pracovního postupu 12. Vybavení pracoviště Např. stroje, nářadí, trojnožky, prostředky pro ochranu proti pádu z výšky, do hloubky, do vodní hladiny, havarijní prostředky, dopravní značení, mobil, vysílačka, a pod. 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu Stanovit kdo, jak, případně kdy, jakým způsobem, jakou technikou. 5

6 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu Místo uložení materiálu - pokud je k pracím potřeba. Stanovit způsob likvidace vzniklého odpadu pokud vzniká. 15. Druh a způsob zajištění pracovníků Stanovení zajištění pracovníků: osobní jistící prostředky, kolektivní ochrana, způsob komunikace ( prostřednictvím telefonu, signalizace zvuková, vizuální, atd. ) 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa Seznam osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa návaznost na kvalifikační a zdravotní požadavky. 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště Stanoví se jakým způsobem bude zajištěno pracoviště proti vstupu neoprávněných osob. 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek Stanoví se postupy při vzniku mimořádné události (povodeň, požár, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek, nutnost vyprošťování pracovníků, ) v návaznosti na rizika, která může konaná práce přinést. 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňová volání - IZS, hasiči, záchranka, policie Poruchy elektrárny, plynárny, vodárny Toxikologické středisko Asistenční služby Záchranná báňská služba Zodpovědní vedoucí zaměstnanci a pod. 20. Ostatní požadavky Vše, co je potřeba brát v úvahu a zajistit pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a není postiženo v předchozích bodech. 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Zaměstnanci, kteří prováděli práce potvrdí podpisem, že byli seznámeni s tím, že práce byli ukončeny a zařízení bude uvedeno do provozu. 6

7 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu ČIŠTĚNÍ VTOKOVÝCH OBJEKTŮ NA ČOV 2. Specifikace pracoviště objekty ČOV, česlovna 3. Evidenční číslo xx/ Datum zpracování XX Zpracovatel jméno a příjmení František Pekař podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko úder do hlavy plyny v ovzduší stanovená opatření OOPP technická organizační přilba detekce plynů před zah. práce právní předpis 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. řeší technick á norma, předpis interní předpis OOPP vlastní stanovení nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce postroj, lano prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle místa úchytu (vypsat) jistit 362/2005 Sb. směrnice OOPP směrnice OOPP kategori zace 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan. četnost 8. Doba provádění prací dle potřeby, min. 1x denně časová náročnost 2 hodiny 9. Požadavky na pracovníky počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost 2 osoby návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou 1 Podle rozhodnutí KHES z kategorizace

8 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám česlím atd. zápisy do deníků provozní deník příkazy k práci v provozním deníku seznámení pracovníka s prováděnou činností povolení zajištění pracoviště do ukončení prací bez zvláštních povolení v provozním deníku písemný příkaz k odstavení mechanických částí mimo provoz na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur v rozvaděči ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností ruční čištění popř. sběr plovoucích nečistot a předmětů z nátokového kanálu ruční čištění hrubých česlí kovovými hráběmi, sběr větších plovoucích předmětů a nečistot podběráky odstraněné plovoucí nečistoty, větší plovoucí předměty a shrabky z hrubých česlí odvážet na určené místo skládky elektrickými ovladači mechanických zařízení na těžení štěrku a písku čištění vtokových částí a ukládání vytěženého materiálu do připravených kontejnerů vtokový kanál, česle, podlahy vtokových objektů vyčistit tlakovou vodou po ukončení prácí provést vodou očištění potřísněného pracovního oděvu umýt si ruce zkontrolovat stav uzavření tlakové vody při odchodu zkontrolovat stav zapnutí ovladačů mechanických částí 12. Vybavení pracoviště detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství 15. Druh a způsob zajištění pracovníků při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. 2

9 v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa mistr, ved.provozu.... pracovník pověřený prací Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště vypnutá média elektřina označení informační tabulkou Mimo provoz, na zařízení se pracuje 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí 20. Ostatní požadavky 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. jméno a příjmení datum podpis 3

10 Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis mistr 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. jméno a příjmení datum a čas podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis vedoucí práce 4

11 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu 2. Specifikace pracoviště MONTÁŽ ARMATUR provozy vodovodů, provozy kanalizací, čistírny odpadních vod a úpravny vody, stavebně montážní provozy 3. Evidenční číslo x/ Datum zpracování x/ Zpracovatel jméno a příjmení Josef Ondroušek podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko úder do hlavy stanovená opatření OOPP technická organizační přilba právní předpis 262/2006 Sb. řeší technick á norma, předpis interní předpis vlastní stanovení nebezpečí při práci ve výškách vlhko, nečisto, nebezpečí odletů částic postroj, lano prac.oděv prac.obuv místa úchytu (vypsat) jistit 362/2005 Sb. 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan. 8. Doba provádění prací četnost dle potřeby časová náročnost 8 hodin 9. Požadavky na pracovníky počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost není stanoveno hygienické minimum, návody k obsluze, montážní návod, školení o BOZP a PO, zdravotní průkaz 1

12 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií zápisy do deníků příkazy k práci přítok vody do příslušného potrubí přívod el. energie k elektricky ovládaným armaturám provozní deník v provozním deníku 1. průkazné seznámení dotyčných zaměstnanců s prováděnou činností a hrozícími riziky a seznámení s tímto pracovním postupem 2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce písemně stanoví mistr Povolení bez zvláštních povolení Zajištění pracoviště do ukončení prací doklad v provozním deníku písemný příkaz k odstavení části kde se pracuje na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur v rozvodně Ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností Armatury se nesmí instalovat hned za čerpadla, před či za kolena, Y-filtry, T-kusy, koncové klapky a také plunžrové ventily. Odpovídající klidová zóna je nejméně 5xDN před a 5-8 DN za armaturou a musí být dodržena. Pokud požadovanou vzdálenost nedodržíme, může dojít k poruchám a k nesprávné funkci armatur v důsledku proudových turbulencí. Pro zpětné klapky musíme brát v úvahu minimální průtokovou rychlost uvedenou v technické dokumentaci. Armatury musí být uloženy tak, aby byly suché a chráněny proti znečištění a poškození. Těsně před vlastní instalací se odstraní ochranné krytky ze spojovacích konců. Průchod před instalací musí být čistý a těsnící plochy velmi důkladně zkontrolovány. V případě regulačních ventilů a zpětných klapek je nutno dbát na směr proudění. Během instalace se musí dbát na přesné umístění příruby ke spojovací části potrubí ve všech směrech. Šrouby příruby musí být šroubovány do kříže. V případě armatury s práškovým nátěrem, musí být umístěny pod spojovacími šrouby z ochranných důvodů kotouče k přírubě potrubí. Při instalaci armatur bezpřírubových klapek CEREX 300, INTEREX s těsnícími kroužky, nesmí být použito žádné přídavné přírubové těsnění. Při sváření plastických armatur, např. podzemní hydrant SUPRA PE, je nutné dodržovat speciální předpisy, které výrobce na požádání dodá. Potrubí musí být položeno způsobem, který chrání těleso armatury proti tlakům v potrubí. Při jakýchkoliv opravách pod či nad armaturami, musíme dbát na jejich ochranu. V případě podzemní instalace je třeba se ujistit, že potrubí je umístěno správně na obou koncích armatury, je to prevence proti prosakování vody blízko armatury a namáhání armatury ohybem. Armatura se nesmí používat jako kotvící bod pro potrubní systém!!! Při nátěrech příslušného systému je třeba zabránit nátěru vřeten, těsnění, ucpávek, krycích desek šoupátek, ukazatelů polohy a označení. Pokud má být systém očišťován otryskáváním, pak musí být tyto části pečlivě chráněny a zakryty. Očišťovací roztoky nesmí pronikat k těsnicím kroužkům, těsnění vřeten a spojům tělesa. Rovněž je třeba ochránit plochu mezi spojovacími přírubami s potrubím, kde by mohlo dojít k poškození těsnění. 2

13 Před uvedením do provozu nového systému na pitnou vodu, především po instalačních pracích, musí být celý potrubní systém vypláchnut, přičemž je armatura zcela otevřena. U regulačních ventilů musí být potrubní systém osazen před armaturou filtrem, jako prevence proti usazování armatur ve ventilu. Je důležité, aby materiál armatury byl korozivzdorný. Pro zavření je třeba otočit ovládáním uzávěru ve směru hodinových ručiček. Vřetena a pohony jsou konstruovány tak, aby jedna osoba byla schopná ruční pákou, ručním kolem nebo T-klíčem s nimi manipulovat. Pomoc další osoby není v tomto případě povolena a může vést ke zničení daného zařízení. Pro armatury s 90 točivým momentem je stanovena koncová poloha páky či převodovky a tuto polohu je nutno dodržet. Při pokračovaní otáčení za koncovou polohu může dojít k vážnému poškození armatury. Funkce by měla být zkontrolována otevřením a zavřením armatury několikrát za sebou. Při zkoušce tlakem by měla být armatura vystavena jen jmenovitému tlaku. V případě elektricky ovládaných armatur, je nutné dbát na správnost zapojení armatury. 12. Vybavení pracoviště nejsou žádné zvláštnosti, je nutno postupovat podle platných předpisů 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu nejsou žádné zvláštnosti, je nutno postupovat podle platných předpisů 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu nejsou žádné zvláštnosti, je nutno postupovat podle platných předpisů 15. Druh a způsob zajištění pracovníků při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa nebezpečná místa se nepředpokládají 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště vypnutá média voda, event. elektrická energie označení informační tabulkou Mimo provoz, na zařízení se pracuje 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor je nutné okamžitě informování přímého nadřízeného zaměstnance v nutných případech IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec 3

14 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Pohotovost E.on Pohotovost Jihomoravské plynárenské Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí 20. Ostatní požadavky 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. jméno a příjmení Datum Podpis Seznámení provedl Jméno a příjmení pracovní zařazení Podpis 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. jméno a příjmení datum a čas Podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení Podpis 4

15 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN Specifikace pracoviště objekty vodovodů 3. Evidenční číslo x/ Datum zpracování x/ Zpracovatel jméno a příjmení Ludmila Chromá, ing. Jiří Pelikán podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko úder do hlavy plyny v ovzduší nebezpečí při práci ve výškách a v potrubí vlhko, nečisto, nebezpečí odletů částic stanovená opatření OOPP technická organizační přilba dýchací přístroj postroj, lano prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle detekce plynů místa úchytu (vypsat) před zah. práce, pak každých 30 min. jistit právní předpis 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. 362/2005 Sb. řeší technick á norma, předpis interní předpis OS 24/2006 OS OS 24/2006 vlastní stanovení 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan. 8. Doba provádění prací 9. Požadavky na pracovníky četnost dle potřeby minimálně 1x ročně časová náročnost 8 hodin počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost 5 osob práce s dýchacím přístrojem, hygienické minimum, návody k obsluze, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou práce v dýchacím přístroji, zdravotní průkaz

16 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií zápisy do deníků příkazy k práci povolení zajištění pracoviště do ukončení prací přítok vody do příslušného čištěného potrubí přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám zabezpečujícím nátok vody do potrubí DN 2200 kniha příkazů na velínu deník čerpací stanice v knize příkazů na velínu: 1. průkazné seznámení strojníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění čištění v potrubí seznámení s tímto pracovním postupem 2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce písemně stanoví mistr bez zvláštních povolení v knize příkazů na velínu písemný příkaz k odstavení úpravny vody mimo provoz na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur v rozvodně ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností z obou komor akumulačních nádrží odčerpat vodu do spotřebiště na minimální hladinu, při odčerpávání kontrolovat kvalitu vody; při zvýšení zákalu zastavit čerpání do spotřebiště; zbylou vodu odčerpat pracími čerpadly na kalová pole otevřít ruční odkalovací šoupata akumulačních nádrží a potrubí DN 2200 a vodu vypustit do odpadu uzavřít všechny armatury na výtlaku jednotlivých čerpadel, provést kontrolu uzavření armatur; provést zajištění ovládání armatur v rozvodně, o provedené kontrole provést zápis do provozního deníku čerpací stanice potrubí DN 2200 vyčistit tlakovou vodou čistící práce v potrubí provádějí 2 pracovníci v bezpečnostních postrojích upoutaní na lanech jeden pracovník monitoruje zvenčí činnost pracovníků v potrubí a provádí pomocné manipulace s hadicí tlakové vody u průlezu do potrubí jeden pracovník ovládá zdroj tlakové vody v případě potřeby se tito čtyři pracovníci mohou při pracích vystřídat vedoucí práce kontroluje průběh prací, komunikuje s velínem o průběhu čištění, rozhoduje o vystřídání pracovníků, v případě potřeby zajišťuje první pomoc po ukončení práce uzavřít odkalovací šoupata komor akumulační nádrže i potrubí DN 2200 vedoucí práce pověří jednoho z pracovníků provedením kontroly úklidu pracoviště (nářadí, mobilní technická zařízení, apod.) vedoucí práce zkontroluje opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky a seznámí je s ukončením prací vedoucí práce oznámí strojníkovi ÚV ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky 12. Vybavení pracoviště mobilní osvětlení 24V pro práci v podzemí a vlhku detekční přístroj plynů v ovzduší baterka pro každého pracovníka rozvod tlakové vody k čištění usazovací nádrže požární hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička

17 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu vápenný kal odčerpat pomocí kalových čerpadel z čerpací jímky 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu odčerpaná voda se odvádí do kanalizace 15. Druh a způsob zajištění pracovníků bezpečnostní postroje s bezpečnostními lany pracovníci v potrubí stanovit místa úvazu v případě potřeby dýchací přístroje 2x do potrubí, 1x na povrchu pro případ potřeby poskytování pomoci zaměstnancům v podzemí dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa mistr.... vedoucí práce.. 4 pracovníci pověření prací Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště vypnutá média voda, elektřina označení informační tabulkou Mimo provoz, na zařízení se pracuje 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí zavodnění potrubí a usazovací nádrže jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování mistra, případně vedoucího provozního střediska v opodstatněných případech IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce příkaz vydá vždy mistr, případně zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňové volání (IZS) 112 Toxikologické středisko Hasiči Záchranná služba 155 Záchranná báňská služba Policie 158 Asistenční služby Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí

18 20. Ostatní požadavky 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. jméno a příjmení datum podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis mistr 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. jméno a příjmení datum a čas podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis vedoucí práce

19 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu PRÁCE NA VODNÍ HLADINĚ 2. Specifikace pracoviště vodohospodářské objekty 3. Evidenční číslo x/ Datum zpracování x/ Zpracovatel jméno a příjmení Ludmila Chromá podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko nebezpečí pádu osob do vodní hladiny (možnost utonutí) úraz elektrickým proudem nepříznivé povětrnostní podmínky vlhko, voda stanovená opatření OOPP technická organizační plovací vesta s píšťalkou, záchranný kruh s lanem, bidlo prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice vypnutí el. proudu k zařízením výstražné tabulky přerušení prací právní předpis 362/2005 Sb. 362/2005 Sb. 262/2006 Sb. 495/2001 Sb. řeší technická norma, předpis interní předpis Org.sm. OOPP Org.sm. Práce na elektr. zaříz. Org.sm. OOPP vlastní stanovení 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan/í 8. Doba provádění prací 9. Požadavky na pracovníky četnost dle potřeby minimálně 1x ročně časová náročnost 8 hodin počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost 3 osoby - kontrola a údržba z lodi 2 osoby vizuální kontrola z lodi dobrý plavec dobrá fyzická zdatnost ovládání lodě práce na elektrických práce na elektrických zařízeních zařízeních (vyhl.50/1978 Sb.) 1

20 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií zápisy do deníků příkazy k práci povolení zajištění pracoviště do ukončení prací nátok do jímacího objektu nebo jiného zařízení, které odstavení vyžaduje přívod proudu k elektricky ovládaným zařízením kniha příkazů k práci nebo pracovní deník deník údržby zařízení v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku: 1. průkazné seznámení pracovníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění prací seznámení s tímto pracovním postupem 2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce písemně stanoví mistr bez zvláštních povolení; případně povolení k provozu motorové lodi v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku písemný příkaz k odstavení zařízení (jímací, elektrická mimo provoz) na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje na elektrických zařízeních Nezapínat na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností Práce na vodní hladině: údržba sacích zařízení pro odběr surové vody z vodních nádrží pro úpravu pitné vody údržba a čištění česlí, případně dalších zařízení na vodních tocích pro přívod surové vody do vodohospodářských objektů pro úpravu pitné vody a malých vodních elektráren údržba zařízení na čistících rybnících ČOV Vlastní práce: vybavení se předepsanými OOPP (všichni pracovníci mají plovací vesty s píšťalkou) kontrola funkčnosti kontrola lodi příprava pracovních pomůcek do lodi dohodnutí si konkrétního způsobu dorozumívání se mezi pracovníkem na břehu a pracovníky konajícími práce z lodi na vodní hladině (píšťalky) odstavení a zajištění médií elektrický proud (vypnutí a označení výstražnou tabulkou), vodovodní armatury (uzavření a označení výstražnou tabulkou) 1 pracovník (vedoucí práce) jistí zaměstnance pracující na lodi ze břehu má na starost kontrolu pracovníků na vodní hladině, případně přivolání pomoci (lékárnička, mobilní telefon, píšťalka) 2 pracovníci provádějí kontrolní a údržbové práce z lodi dle návodů výrobce k zařízením (mobilní telefon, píšťalky) případně 1 pracovník provádí vizuální kontrolu z lodi (mobilní telefon, píšťalka) Dodavatelské práce na vodní hladině a pod vodní hladinou: při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP stanovit postupy 12. Vybavení pracoviště mobilní telefony, píšťalky lékárnička 2

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva

E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Brno, březen 2011. Vypracovala: Bc. Lýdia Regéciová E. Zásady organizace výstavby a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště,

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Plán BOZP Masarykova ZŠ, Polička 1 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Realizace úspor energie Masarykova základní škola Polička Základní škola, Náb. Svobody 447, Polička Pavilon

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 25. února 2014 Částka: 11 O B S A H : Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 21 odstavec (1) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu ve

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o Specifika poskytování první pomoci a zásahu zdravotní záchranné služby v prostředí rizikových

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád KANALIZAČNÍ ŘÁD splaškové kanalizace v obci Paseky nad Jizerou 1 OBSAH 1. Titulní list 3 2. Úvodní ustanovení 4 2.1 Platnost kanalizačního řádu 4 2.2 Schválení kanalizačního řádu 4 2.3 Uložení kanalizačního

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

ČÁST PRVNÍ Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

Více

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, ČÁST PRVNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Obsah a text 309/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 28.12.2009 309/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1.

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1. Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA

HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více