METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ"

Transkript

1 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ... 1 A2. POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A INTERNÍCH PŘEDPISŮ... 3 A3. RIZIKA... 4 B. OBSAH PRACOVNÍHO POSTUPU... 4 C. VZOROVÝ PRACOVNÍ POSTUP... Chyba! Záložka není definována. PŘEDMLUVA Cílem této metodiky je poskytnout členským organizacím SOVAK metodický návod jak přistupovat k problematice zpracování pracovních postupů. Metodika je zpracována takovým způsobem, aby co nejjednodušeji zahrnovala požadavky na obsah pracovních postupů z pohledu požadavků právních předpisů, technických norem, technických předpisů a interních dokumentů provozovatelů vodovodů a kanalizací. V žádném případě nelze tuto metodiku považovat za direktivní předpis a její jednotlivé části lze a je i nutné je přizpůsobit pro daný konkrétní případ, stejně jako podobu a rozsah pracovního postupu. A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ A1. POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1. Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 103, odst. 1, písm. f) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů ( 37, zákona č. 258/2000 Sb.) 1

2 2. Zákoník práce č. 262/2006 Sb., 103, odst. 2 Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 3. Zákon č. 309/2006 Sb., 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí bát přerušovány bezpečnostními přestávkami, v případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. (2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 4. Další právní předpisy 4.1. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek k BOZP Zákon č. 59/2006 Sb. - o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 251/2005 Sb. - o inspekci práce Zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. - o evidence, hlášení, zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu, okruh institucí a orgánů pro hlášení úrazů Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - kterým se stanoví podmínky pro poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při práci související s chovem zvířat Nařízení vlády č. 28/2002 Sb. - kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - o zajištění BOZP při práci v prostředí nebezpečím výbuchu 2

3 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Vyhláška č. 48/1982 Sb. - kterou se stanoví požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č. 288/2003 Sb. - kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání. Vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií 4.2. Předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení: Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice Vyhláška č. 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Vyhláška č. 18/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 19/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 20/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 21/1979 Sb. - kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška č. 91/1993 Sb. - k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách Ostatní předpisy Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci Všechny předpisy jsou uvedeny bez pozměňovacích předpisů, proto je vždy potřeba pracovat s platnými zněními, která jsou k dispozici např. na portále veřejné správy v části zákony. A2. POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM, PŘEDPISŮ A INTERNÍCH PŘEDPISŮ 1. Technické normy Bližší požadavky na pracovní postupy konkretizují technické normy. Tím, že se v pracovním postupu uvedou na konkrétní normy odkazy, stávají se tyto pro pracovní postup závaznými. Seznam platných norem je k dispozici na 3

4 2. Technické předpisy Další bližší požadavky na pracovní postupy mohou konkretizovat technické předpisy. Tím, že se v pracovním postupu uvedou na konkrétní technické předpisy odkazy, stávají se tyto pro pracovní postup závaznými. Jedná se například o technická pravidla GAS pro oblast plynových zařízení apod. 3. Interní předpisy Pokud interní předpisy řeší problematiku danou pracovním postupem, pak se v pracovním postupu uvede odkaz na interní předpis. Například systémy bezpečné práce, vyhodnocení rizik, OOPP atd. A3. RIZIKA Při hodnocení rizik je nutné mimo jiné posoudit: fyzický stav pracoviště zdravotní a odbornou způsobilost zaměstnanců klimatické vlivy ergonomické podmínky pracoviště nebezpečí vyskytující se na pracovišti mechanická, elektrická, materiály a látky, požár a výbuch psychická zátěž Pro hodnocení rizik a navrhování opatření se může vycházet z materiálu vydaného SOVAKEM - Prevence rizik aktualizace 2008 B. OBSAH PRACOVNÍHO POSTUPU 1. Název pracovního postupu 2. Specifikace pracoviště Každé pracoviště má svá specifika, z čehož vyplývá, že je potřeba pracovní postupy zpracovávat pro konkrétní pracoviště a konkrétní pracovní činnost 3. Evidenční číslo pracovního postupu Zavést evidenci pracovních postupů a vytvářet systémové značení dle zavedeného systému u daného zaměstnavatele. 4. Datum zpracování pracovního postupu 5. Zpracovatel pracovního postupu Uvede se jméno a příjmení osoby zodpovědné za zpracovaný pracovní postup. Dále pak podpis. 4

5 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko stanovená opatření OOPP technická organizační právní předpis technická norma, předpis řeší interní předpis vlastní stanovení Stanovení zodpovědností Zodpovědný vedoucí zaměstnanec jméno a příjmení 8. Doba provádění prací Četnost: Časová náročnost prácí: například 1x ročně například 5 hodin 9. Požadavky na pracovníky Počet: Odborná způsobilost: například požadavky na proškolení, zvláštní odbornou způsobilost, a pod. Zdravotní způsobilost: například práce ve výškách, zdravotní průkaz, a pod. 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště Zajištění vypnutí médií, zápisy do deníků, příkazy k práci, povolení, zajištění pracoviště do ukončení prací, oznámení o ukončení prací a vyklizení pracoviště, atd. 11. Popis prováděných pracovních činností Popíše se technologie vlastního pracovního postupu 12. Vybavení pracoviště Např. stroje, nářadí, trojnožky, prostředky pro ochranu proti pádu z výšky, do hloubky, do vodní hladiny, havarijní prostředky, dopravní značení, mobil, vysílačka, a pod. 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu Stanovit kdo, jak, případně kdy, jakým způsobem, jakou technikou. 5

6 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu Místo uložení materiálu - pokud je k pracím potřeba. Stanovit způsob likvidace vzniklého odpadu pokud vzniká. 15. Druh a způsob zajištění pracovníků Stanovení zajištění pracovníků: osobní jistící prostředky, kolektivní ochrana, způsob komunikace ( prostřednictvím telefonu, signalizace zvuková, vizuální, atd. ) 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa Seznam osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa návaznost na kvalifikační a zdravotní požadavky. 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště Stanoví se jakým způsobem bude zajištěno pracoviště proti vstupu neoprávněných osob. 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek Stanoví se postupy při vzniku mimořádné události (povodeň, požár, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek, nutnost vyprošťování pracovníků, ) v návaznosti na rizika, která může konaná práce přinést. 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňová volání - IZS, hasiči, záchranka, policie Poruchy elektrárny, plynárny, vodárny Toxikologické středisko Asistenční služby Záchranná báňská služba Zodpovědní vedoucí zaměstnanci a pod. 20. Ostatní požadavky Vše, co je potřeba brát v úvahu a zajistit pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a není postiženo v předchozích bodech. 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Zaměstnanci, kteří prováděli práce potvrdí podpisem, že byli seznámeni s tím, že práce byli ukončeny a zařízení bude uvedeno do provozu. 6

7 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu ČIŠTĚNÍ VTOKOVÝCH OBJEKTŮ NA ČOV 2. Specifikace pracoviště objekty ČOV, česlovna 3. Evidenční číslo xx/ Datum zpracování XX Zpracovatel jméno a příjmení František Pekař podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko úder do hlavy plyny v ovzduší stanovená opatření OOPP technická organizační přilba detekce plynů před zah. práce právní předpis 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. řeší technick á norma, předpis interní předpis OOPP vlastní stanovení nebezpečí při práci ve výškách a v prohlubních vlhko, nečisto, kluzké povrchy, nebezpečí infekce postroj, lano prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle místa úchytu (vypsat) jistit 362/2005 Sb. směrnice OOPP směrnice OOPP kategori zace 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan. četnost 8. Doba provádění prací dle potřeby, min. 1x denně časová náročnost 2 hodiny 9. Požadavky na pracovníky počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost 2 osoby návody k obsluze, provozní řád, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou 1 Podle rozhodnutí KHES z kategorizace

8 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám česlím atd. zápisy do deníků provozní deník příkazy k práci v provozním deníku seznámení pracovníka s prováděnou činností povolení zajištění pracoviště do ukončení prací bez zvláštních povolení v provozním deníku písemný příkaz k odstavení mechanických částí mimo provoz na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur v rozvaděči ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností ruční čištění popř. sběr plovoucích nečistot a předmětů z nátokového kanálu ruční čištění hrubých česlí kovovými hráběmi, sběr větších plovoucích předmětů a nečistot podběráky odstraněné plovoucí nečistoty, větší plovoucí předměty a shrabky z hrubých česlí odvážet na určené místo skládky elektrickými ovladači mechanických zařízení na těžení štěrku a písku čištění vtokových částí a ukládání vytěženého materiálu do připravených kontejnerů vtokový kanál, česle, podlahy vtokových objektů vyčistit tlakovou vodou po ukončení prácí provést vodou očištění potřísněného pracovního oděvu umýt si ruce zkontrolovat stav uzavření tlakové vody při odchodu zkontrolovat stav zapnutí ovladačů mechanických částí 12. Vybavení pracoviště detekční přístroj plynů v ovzduší baterka rozvod tlakové vody k čištění kanálů, česlí, podlah tlaková hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu ručně na přepravním zařízení - kolečku odvoz plných kontejnerů nosičem kontejnerů 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu určený skladovací prostor, likvidace podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství 15. Druh a způsob zajištění pracovníků při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády čís. 362/2005 Sb. 2

9 v případě potřeby dýchací přístroje dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa mistr, ved.provozu.... pracovník pověřený prací Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště vypnutá média elektřina označení informační tabulkou Mimo provoz, na zařízení se pracuje 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování nadřízeného pracovníka, případně vedoucího provozního střediska v nutných případech IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí, ale i na povrchu je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí 20. Ostatní požadavky 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. jméno a příjmení datum podpis 3

10 Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis mistr 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. jméno a příjmení datum a čas podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis vedoucí práce 4

11 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu 2. Specifikace pracoviště MONTÁŽ ARMATUR provozy vodovodů, provozy kanalizací, čistírny odpadních vod a úpravny vody, stavebně montážní provozy 3. Evidenční číslo x/ Datum zpracování x/ Zpracovatel jméno a příjmení Josef Ondroušek podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko úder do hlavy stanovená opatření OOPP technická organizační přilba právní předpis 262/2006 Sb. řeší technick á norma, předpis interní předpis vlastní stanovení nebezpečí při práci ve výškách vlhko, nečisto, nebezpečí odletů částic postroj, lano prac.oděv prac.obuv místa úchytu (vypsat) jistit 362/2005 Sb. 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan. 8. Doba provádění prací četnost dle potřeby časová náročnost 8 hodin 9. Požadavky na pracovníky počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost není stanoveno hygienické minimum, návody k obsluze, montážní návod, školení o BOZP a PO, zdravotní průkaz 1

12 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií zápisy do deníků příkazy k práci přítok vody do příslušného potrubí přívod el. energie k elektricky ovládaným armaturám provozní deník v provozním deníku 1. průkazné seznámení dotyčných zaměstnanců s prováděnou činností a hrozícími riziky a seznámení s tímto pracovním postupem 2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce písemně stanoví mistr Povolení bez zvláštních povolení Zajištění pracoviště do ukončení prací doklad v provozním deníku písemný příkaz k odstavení části kde se pracuje na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur v rozvodně Ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností Armatury se nesmí instalovat hned za čerpadla, před či za kolena, Y-filtry, T-kusy, koncové klapky a také plunžrové ventily. Odpovídající klidová zóna je nejméně 5xDN před a 5-8 DN za armaturou a musí být dodržena. Pokud požadovanou vzdálenost nedodržíme, může dojít k poruchám a k nesprávné funkci armatur v důsledku proudových turbulencí. Pro zpětné klapky musíme brát v úvahu minimální průtokovou rychlost uvedenou v technické dokumentaci. Armatury musí být uloženy tak, aby byly suché a chráněny proti znečištění a poškození. Těsně před vlastní instalací se odstraní ochranné krytky ze spojovacích konců. Průchod před instalací musí být čistý a těsnící plochy velmi důkladně zkontrolovány. V případě regulačních ventilů a zpětných klapek je nutno dbát na směr proudění. Během instalace se musí dbát na přesné umístění příruby ke spojovací části potrubí ve všech směrech. Šrouby příruby musí být šroubovány do kříže. V případě armatury s práškovým nátěrem, musí být umístěny pod spojovacími šrouby z ochranných důvodů kotouče k přírubě potrubí. Při instalaci armatur bezpřírubových klapek CEREX 300, INTEREX s těsnícími kroužky, nesmí být použito žádné přídavné přírubové těsnění. Při sváření plastických armatur, např. podzemní hydrant SUPRA PE, je nutné dodržovat speciální předpisy, které výrobce na požádání dodá. Potrubí musí být položeno způsobem, který chrání těleso armatury proti tlakům v potrubí. Při jakýchkoliv opravách pod či nad armaturami, musíme dbát na jejich ochranu. V případě podzemní instalace je třeba se ujistit, že potrubí je umístěno správně na obou koncích armatury, je to prevence proti prosakování vody blízko armatury a namáhání armatury ohybem. Armatura se nesmí používat jako kotvící bod pro potrubní systém!!! Při nátěrech příslušného systému je třeba zabránit nátěru vřeten, těsnění, ucpávek, krycích desek šoupátek, ukazatelů polohy a označení. Pokud má být systém očišťován otryskáváním, pak musí být tyto části pečlivě chráněny a zakryty. Očišťovací roztoky nesmí pronikat k těsnicím kroužkům, těsnění vřeten a spojům tělesa. Rovněž je třeba ochránit plochu mezi spojovacími přírubami s potrubím, kde by mohlo dojít k poškození těsnění. 2

13 Před uvedením do provozu nového systému na pitnou vodu, především po instalačních pracích, musí být celý potrubní systém vypláchnut, přičemž je armatura zcela otevřena. U regulačních ventilů musí být potrubní systém osazen před armaturou filtrem, jako prevence proti usazování armatur ve ventilu. Je důležité, aby materiál armatury byl korozivzdorný. Pro zavření je třeba otočit ovládáním uzávěru ve směru hodinových ručiček. Vřetena a pohony jsou konstruovány tak, aby jedna osoba byla schopná ruční pákou, ručním kolem nebo T-klíčem s nimi manipulovat. Pomoc další osoby není v tomto případě povolena a může vést ke zničení daného zařízení. Pro armatury s 90 točivým momentem je stanovena koncová poloha páky či převodovky a tuto polohu je nutno dodržet. Při pokračovaní otáčení za koncovou polohu může dojít k vážnému poškození armatury. Funkce by měla být zkontrolována otevřením a zavřením armatury několikrát za sebou. Při zkoušce tlakem by měla být armatura vystavena jen jmenovitému tlaku. V případě elektricky ovládaných armatur, je nutné dbát na správnost zapojení armatury. 12. Vybavení pracoviště nejsou žádné zvláštnosti, je nutno postupovat podle platných předpisů 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu nejsou žádné zvláštnosti, je nutno postupovat podle platných předpisů 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu nejsou žádné zvláštnosti, je nutno postupovat podle platných předpisů 15. Druh a způsob zajištění pracovníků při práci ve výšce a nad volnou hloubkou je nutné zajištění podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa nebezpečná místa se nepředpokládají 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště vypnutá média voda, event. elektrická energie označení informační tabulkou Mimo provoz, na zařízení se pracuje 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek v případě nebezpečí jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor je nutné okamžitě informování přímého nadřízeného zaměstnance v nutných případech IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce příkaz může vydat zodpovědný vedoucí zaměstnanec 3

14 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňové volání (IZS) 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Policie 158 Pohotovost E.on Pohotovost Jihomoravské plynárenské Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí 20. Ostatní požadavky 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. jméno a příjmení Datum Podpis Seznámení provedl Jméno a příjmení pracovní zařazení Podpis 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. jméno a příjmení datum a čas Podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení Podpis 4

15 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN Specifikace pracoviště objekty vodovodů 3. Evidenční číslo x/ Datum zpracování x/ Zpracovatel jméno a příjmení Ludmila Chromá, ing. Jiří Pelikán podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko úder do hlavy plyny v ovzduší nebezpečí při práci ve výškách a v potrubí vlhko, nečisto, nebezpečí odletů částic stanovená opatření OOPP technická organizační přilba dýchací přístroj postroj, lano prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice, ochranné brýle detekce plynů místa úchytu (vypsat) před zah. práce, pak každých 30 min. jistit právní předpis 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. 362/2005 Sb. řeší technick á norma, předpis interní předpis OS 24/2006 OS OS 24/2006 vlastní stanovení 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan. 8. Doba provádění prací 9. Požadavky na pracovníky četnost dle potřeby minimálně 1x ročně časová náročnost 8 hodin počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost 5 osob práce s dýchacím přístrojem, hygienické minimum, návody k obsluze, školení o BOZP a PO, práce ve výškách a nad vodní hladinou práce v dýchacím přístroji, zdravotní průkaz

16 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií zápisy do deníků příkazy k práci povolení zajištění pracoviště do ukončení prací přítok vody do příslušného čištěného potrubí přívod proudu k elektricky ovládaným armaturám zabezpečujícím nátok vody do potrubí DN 2200 kniha příkazů na velínu deník čerpací stanice v knize příkazů na velínu: 1. průkazné seznámení strojníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění čištění v potrubí seznámení s tímto pracovním postupem 2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce písemně stanoví mistr bez zvláštních povolení v knize příkazů na velínu písemný příkaz k odstavení úpravny vody mimo provoz na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur v rozvodně ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností z obou komor akumulačních nádrží odčerpat vodu do spotřebiště na minimální hladinu, při odčerpávání kontrolovat kvalitu vody; při zvýšení zákalu zastavit čerpání do spotřebiště; zbylou vodu odčerpat pracími čerpadly na kalová pole otevřít ruční odkalovací šoupata akumulačních nádrží a potrubí DN 2200 a vodu vypustit do odpadu uzavřít všechny armatury na výtlaku jednotlivých čerpadel, provést kontrolu uzavření armatur; provést zajištění ovládání armatur v rozvodně, o provedené kontrole provést zápis do provozního deníku čerpací stanice potrubí DN 2200 vyčistit tlakovou vodou čistící práce v potrubí provádějí 2 pracovníci v bezpečnostních postrojích upoutaní na lanech jeden pracovník monitoruje zvenčí činnost pracovníků v potrubí a provádí pomocné manipulace s hadicí tlakové vody u průlezu do potrubí jeden pracovník ovládá zdroj tlakové vody v případě potřeby se tito čtyři pracovníci mohou při pracích vystřídat vedoucí práce kontroluje průběh prací, komunikuje s velínem o průběhu čištění, rozhoduje o vystřídání pracovníků, v případě potřeby zajišťuje první pomoc po ukončení práce uzavřít odkalovací šoupata komor akumulační nádrže i potrubí DN 2200 vedoucí práce pověří jednoho z pracovníků provedením kontroly úklidu pracoviště (nářadí, mobilní technická zařízení, apod.) vedoucí práce zkontroluje opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky a seznámí je s ukončením prací vedoucí práce oznámí strojníkovi ÚV ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky 12. Vybavení pracoviště mobilní osvětlení 24V pro práci v podzemí a vlhku detekční přístroj plynů v ovzduší baterka pro každého pracovníka rozvod tlakové vody k čištění usazovací nádrže požární hadice žebřík pro vstup mobilní telefon lékárnička

17 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu vápenný kal odčerpat pomocí kalových čerpadel z čerpací jímky 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu odčerpaná voda se odvádí do kanalizace 15. Druh a způsob zajištění pracovníků bezpečnostní postroje s bezpečnostními lany pracovníci v potrubí stanovit místa úvazu v případě potřeby dýchací přístroje 2x do potrubí, 1x na povrchu pro případ potřeby poskytování pomoci zaměstnancům v podzemí dorozumívání hovorem, telefonicky s velínem a přivolání pomoci 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa mistr.... vedoucí práce.. 4 pracovníci pověření prací Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště vypnutá média voda, elektřina označení informační tabulkou Mimo provoz, na zařízení se pracuje 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek řeší se dle havarijního plánu objektu v případě nebezpečí zavodnění potrubí a usazovací nádrže jsou zaměstnanci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor okamžité informování mistra, případně vedoucího provozního střediska v opodstatněných případech IZS, hasiči, policie,atd. posouzení situace a možnosti dokončit práce příkaz vydá vždy mistr, případně zodpovědný vedoucí zaměstnanec v případě potíží zaměstnanců v podzemí je nutné vždy při poskytování pomoci dbát na to, aby pomáhající zaměstnanci neohrozili na životech sami sebe 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací Tísňové volání (IZS) 112 Toxikologické středisko Hasiči Záchranná služba 155 Záchranná báňská služba Policie 158 Asistenční služby Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr vedoucí

18 20. Ostatní požadavky 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. jméno a příjmení datum podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis mistr 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. jméno a příjmení datum a čas podpis Seznámení provedl jméno a příjmení pracovní zařazení podpis vedoucí práce

19 O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O PRACOVNÍ POSTUP 1. Název pracovního postupu PRÁCE NA VODNÍ HLADINĚ 2. Specifikace pracoviště vodohospodářské objekty 3. Evidenční číslo x/ Datum zpracování x/ Zpracovatel jméno a příjmení Ludmila Chromá podpis 6. Rizika a opatření vyhodnocené riziko nebezpečí pádu osob do vodní hladiny (možnost utonutí) úraz elektrickým proudem nepříznivé povětrnostní podmínky vlhko, voda stanovená opatření OOPP technická organizační plovací vesta s píšťalkou, záchranný kruh s lanem, bidlo prac.oděv UNITA, gumové holiny, gumové rukavice vypnutí el. proudu k zařízením výstražné tabulky přerušení prací právní předpis 362/2005 Sb. 362/2005 Sb. 262/2006 Sb. 495/2001 Sb. řeší technická norma, předpis interní předpis Org.sm. OOPP Org.sm. Práce na elektr. zaříz. Org.sm. OOPP vlastní stanovení 7. Stanovení zodpovědností jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance pověřený vedoucí práce pan/í 8. Doba provádění prací 9. Požadavky na pracovníky četnost dle potřeby minimálně 1x ročně časová náročnost 8 hodin počet odborná způsobilost zdravotní způsobilost 3 osoby - kontrola a údržba z lodi 2 osoby vizuální kontrola z lodi dobrý plavec dobrá fyzická zdatnost ovládání lodě práce na elektrických práce na elektrických zařízeních zařízeních (vyhl.50/1978 Sb.) 1

20 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště vypnutí médií zápisy do deníků příkazy k práci povolení zajištění pracoviště do ukončení prací nátok do jímacího objektu nebo jiného zařízení, které odstavení vyžaduje přívod proudu k elektricky ovládaným zařízením kniha příkazů k práci nebo pracovní deník deník údržby zařízení v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku: 1. průkazné seznámení pracovníka s prováděnou činností a hrozícími riziky při provádění prací seznámení s tímto pracovním postupem 2. oznámení ukončení prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky provede pověřený vedoucí práce určení vedoucího práce písemně stanoví mistr bez zvláštních povolení; případně povolení k provozu motorové lodi v knize příkazů k práci nebo pracovním deníku písemný příkaz k odstavení zařízení (jímací, elektrická mimo provoz) na armaturách označení tabulkami Mimo provoz na zařízení se pracuje na elektrických zařízeních Nezapínat na zařízení se pracuje zajištění ovládání armatur ostatní 11. Popis prováděných pracovních činností Práce na vodní hladině: údržba sacích zařízení pro odběr surové vody z vodních nádrží pro úpravu pitné vody údržba a čištění česlí, případně dalších zařízení na vodních tocích pro přívod surové vody do vodohospodářských objektů pro úpravu pitné vody a malých vodních elektráren údržba zařízení na čistících rybnících ČOV Vlastní práce: vybavení se předepsanými OOPP (všichni pracovníci mají plovací vesty s píšťalkou) kontrola funkčnosti kontrola lodi příprava pracovních pomůcek do lodi dohodnutí si konkrétního způsobu dorozumívání se mezi pracovníkem na břehu a pracovníky konajícími práce z lodi na vodní hladině (píšťalky) odstavení a zajištění médií elektrický proud (vypnutí a označení výstražnou tabulkou), vodovodní armatury (uzavření a označení výstražnou tabulkou) 1 pracovník (vedoucí práce) jistí zaměstnance pracující na lodi ze břehu má na starost kontrolu pracovníků na vodní hladině, případně přivolání pomoci (lékárnička, mobilní telefon, píšťalka) 2 pracovníci provádějí kontrolní a údržbové práce z lodi dle návodů výrobce k zařízením (mobilní telefon, píšťalky) případně 1 pracovník provádí vizuální kontrolu z lodi (mobilní telefon, píšťalka) Dodavatelské práce na vodní hladině a pod vodní hladinou: při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP stanovit postupy 12. Vybavení pracoviště mobilní telefony, píšťalky lékárnička 2

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ

METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ O D B O R N Á K O M I S E B O Z P a P O METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ Autoři: Ing. Jiří Pelikán Ludmila Chromá OBSAH PŘEDMLUVA... 1 A. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PRACOVNÍCH POSTUPŮ... 1 A1. POŽADAVKY

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._40 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Bezpečnost práce v lesnictví

Bezpečnost práce v lesnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6 Bezpečnost práce v lesnictví (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015 č.j. 49/2015/T PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU Zpracoval: Ing. Irena Folprechtová - OZO v prevenci

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:

ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._54 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS Harmonogram kontrol a revizí technických zařízení, lhůtník školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lhůtník lékařských zdravotních prohlídek

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._12 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.4.01.Technická

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-808/IZS-2004 Praha 15. března 2004 Počet listů: 6 S c h v a l u j e:.. Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel...(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený...

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby 1. Identifikační údaje stavby Název : ZŠ Meteorologická Havarijní stav předprostoru a oprava hydrantu Místo stavby: Praha 4 - Libuš Meteorologická 181 Objednatel, sídlo: Městská část Praha - Libuš Libušská

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Čj.: SŠNM/825/2011 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují

Více

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK

Smlouva o dílo č.1301-0075-a4 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Příloha č. 2 PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY A RIZIK Skupina Dalkia v České republice, tvořena společnostmi Dalkia Česká republika, a.s., AmpluServis, a.s., Dalkia Kolín, a.s.,

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Vyhláška č. 85/1978 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Vyhláška č. 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Český úřad bezpečnosti

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000

85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 85/1978 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Změna: 352/2000 Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle 5 odst. 1 písm.

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky Strana: 1 z: 7 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

Základní zásady bezpečnosti práce v zemědělství

Základní zásady bezpečnosti práce v zemědělství Základní zásady bezpečnosti práce v zemědělství 1.1 Základní povinnosti zaměstnavatelů a) Systém obecné prevence - vyhledávat, hodnotit a přijímat opatření k omezení vlivu rizik tak, aby ohrožení bezpečnosti

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Směrnice pro řízení a organizaci BOZP aktualizace ke dni 01. 11. 2013 zpracoval Bc. Jaroslav Kocián, poradce v BOZP a PO 1 SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více