6/5.3 VZOR OSNOVY KOLENÍ PRO ZAMùSTNANCE, KTE Í OBSLUHUJÍ ROBOTY A MANIPULÁTORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/5.3 VZOR OSNOVY KOLENÍ PRO ZAMùSTNANCE, KTE Í OBSLUHUJÍ ROBOTY A MANIPULÁTORY"

Transkript

1 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 1 6/5.3 VZOR OSNOVY KOLENÍ PRO ZAMùSTNANCE, KTE Í OBSLUHUJÍ ROBOTY A MANIPULÁTORY Obecná část Seznámení s pracovním řádem Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat. Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata. Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů) Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (udržování pořádku a čistoty, uspořádání, umístění pracoviště-dostupnost,stanovení komunikací,výrobních a pracovních prostředků a zařízení,zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, hlavní uzávěry médií, odstraňování a odvoz odpadu, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat, zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na robotizovaném pracovišti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců) Kategorizace prací Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Hluk a vibrace Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou, sledování zdravotního stavu zaměstnanců (nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vybraná ustanovení Pracovnělékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci Informace o zařízení poskytující pracovnělékařskou péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle 103 zákoníku práce) Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů čl. 28, 29, 31) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 276,278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

2 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 2 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Zásady bezpečného chování zaměstnanců 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 38 Povinnosti z pracovního poměru 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce,dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby) 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci základní ustanovení 102 Prevence rizik 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP 106 Práva a povinnosti zaměstnanců Obecné zásady bezpečného chování na pracovišti 322 Kontrola odborových orgánů 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP Odpovědnost zaměstnance za škodu 267 a 268 odst.2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech 266 Odpovědnost při odvracení škody Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 106 odst. 4, písm. e) a i) Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů vybrané části Kouření na pracovišti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 106 odst. 4, písm. e) Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů vybrané části 8 zákaz kouření Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 5 Zásady bezpečného chování (obecně platné) 6Bezpečnostní značky, značení a signály 7Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma PP o posuzování zdravotní způsobilosti k práci Zásady bezpečného chování formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích. Dále uvedené příklady těchto zásad jsou pouze orientační.

3 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 3 Zákazy Zaměstnanci jsou povinni: 1. Nastupovat do zaměstnání odpočatí, duševně a tělesně připravení k plnění pracovních úkolů. 2. Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spoluzaměstnanců, 3. dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené pracovní postupy. 4. Při práci vždy myslet na svou bezpečnost a nepřeceňovat vlastní schopnosti. 5. Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby. 6. Zdržet se prací, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména prací, které vyžadují odbornou způsobilost (sváření, řízení manipulačního vozíku, obsluha zdvíhacích zařízení aj.). 7. Zdržet se obsluhy strojů nebo zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni. 8. Účastnit se školení a výcviku pořádaného zaměstnavatelem za účelem rozšíření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám. 9. Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích v provozních a výrobních budovách i venkovních komunikací v areálu zaměstnavatele. 10. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu zaměstnavatele umístěny, dbát varovných signálů a smluvených znamení. 11. Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned (i při tzv. drobných poraněních) jej hlásit nejblíže nadřízenému. 12. Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, chránit je před poškozením a pečovat o jejich drobnou údržbu. 13. Při zdravotních potížích, nevolnosti apod. ohlásit svůj stav nejblíže nadřízenému. 14. Oznámit ihned vedoucímu nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a podle svých možností a schopností se podílet na jejich odstraňování. 15. Podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance (pracovní řád) vyšetření za účelem jištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnancům je zakázáno: 1. Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích zaměstnavatele a v průběhu pracovní doby také mimo areál zaměstnavatele. 2. Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni a kde nejsou seznámeni s riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život. 3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. 4. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením, se kterým nejsou obeznámeni a k jehož obsluze nemají příslušnou instruktáž. 5. Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout. 6. Rozptylovat jakýmkoliv způsobem (zejména žertováním, škádlením apod.) pozornost zaměstnanců, především těch, kteří obsluhují strojní zařízení.

4 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 4 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Pozor na požáry nekuřte a nemanipulujte s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno, hořlavé, snadno vznětlivé a zápalné látky ukládejte na určené místo, ne blízko zdroje ohně, v jejich blízkosti neškrtejte zápalkami či zapalovačem, dbejte, aby byl zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům a k místům s hasicími prostředky, zajistěte, aby nouzové východy byly zcela průchodné, při vzniku požáru nepodléhejte panice, účinky požáru nikdy nepodceňujte, naučte se správně ovládat hasicí přístroje, znejte jejich správné použití. Bezpečnostní značky, značení a signály Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 6 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p.p.,kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů Osobní ochranné pracovní prostředky Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 104, 106, odst. 4, písm. d) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, vybrané části Pracovní úrazy a nemoci z povolání Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 105, 106, odst. 4, písm. h) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu) Náhrady škody Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 253, 254, 273, 274, Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 41odst. 1 písm.c) a g), 90 odst. 2, 237, 238, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po

5 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Základním problémem bezpečnosti práce při nasazení průmyslových robotů (robot je automaticky řízený, reprogramovatelný, víceúčelový manipulační stroj s pojezdem nebo bez pojezdu k použití v průmyslové automatizaci, manipulátor je stroj, jehož mechanismus sestává obvykle ze souboru článků spojených klouby anebo vykonávající klouzavý pohyb s cílem uchopit předměty a maničást 6, díl 5, kapitola 3, str. 5 Průmyslové roboty a manipulátory porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 2, 3, 4 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha, bod 5 dopravní prostory, nebezpečný prostor příloha, bod 8 poskytování první pomoci příloha, bod 10 skladování a manipulace s břemeny Nebezpečné látky Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběr Vyhláška č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 5 (zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům, ochrana proti pádu nebo zřícení, ohrožení dopravou, na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracují osamocení zaměstnanci bez dohledu dalším zaměstnancem, nevykonávat ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř) Zacházení s elektrickým zařízením Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3, 4 (popř. další) ČSN EN ed.2 ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem (pro poskytování první pomoci při úrazech elektřinou platí doporučení ČES :1994 První pomoc při úrazu elektrickou energií. První pomoc, traumatologický plán Organizace a zajištění první pomoci, spolupráce se zařízením závodní preventivní péče Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 94 odst.4, 102 odst. 6, 103 odst. 1 písm.g), 108 odst. 3a, 274 odst. 1 Manipulace s břemeny. Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 8, 9 Návody k používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

6 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 6 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Rizika Seřizovací režim pulovat s nimi v několika stupních volnosti může být ovládaný operátorem nebo programovatelným systémem, robotechnický komplex zahrnuje robot, koncový efektor-chapadlo-výrobní stroje, periferní zařízení anebo senzory potřebné ke splnění požadované funkce a komunikační interface, který zabezpečuje činnost a sledování robota) je zamezení přístupu do nebezpečného prostoru, ve kterém může dojít ke zranění osob. Dalším charakteristickým znakem ve vztahu člověk-robot je způsob programování. Z hlediska bezpečnosti práce je rozhodující zejména přítomnost člověka během programování v nebezpečné zóně robota. Roboty všeobecně disponují dostatečnou energií, která může přivodit vážné zranění, ba i smrt v případě, že se robot dá do pohybu nekontrolovatelným způsobem. Stejně tak i v případě poruchy může být tento pohyb uvolněný nekontrolovanou rychlostí. Pohybový prostor robotů je poměrně velký vzhledem k jejich objemu a zasahuje i do pohybového prostoru ostatních strojů. Pohyb se může spustit i ve vícero osách. Hlavní druhy rizik při provozu při provozu průmyslových robotů: mechanický náraz (úder), přitlačení, úraz elektrickým proudem, úder odletující částí, resp vypadnutím manipulovaného předmětu, úraz způsobený destrukcí akumulátoru, resp. hadice s tlakovým mediem, požár, radiace a jiné. Zdroje rizik: mechanická část robota (představuje výkonné zařízení robota, které svojí kinetickou energií může pracovníka zranit, ale i výkonný mechanismus k realizaci rizika iniciovaného z ostatních zdrojů), řídící systém (vlastní chyby řídícího systému, chyby v softwaru, v elektrické interferenci atd. chyby mohou vzniknout v důsledku přerušení dodávky energií), lidské chyby (nedostatečná kvalifikace obsluhy, chybné zásahy obsluhy v časovém intervalu, ve kterém se pracovník nachází v pracovním prostoru robota s cílem programovat, provádět opravy anebo údržbu. K chybám obsluhy se řadí též chyby v projektování, chyby v nastavení programu), okolní prostředí (rizika iniciovaná prostředím, ve kterém se robot pohybuje výbušné apod). Bezpečnostní opatření při provozu průmyslových robotů Nebezpečný prostor průmyslového robotu nesmí být během automatického provozu přístupný. Musí být v činnosti všechna ochranná zařízení, aby se žádné osoby do nebezpečného prostoru nemohly dostat. Toho se dosáhne např. elektricky blokovanými dveřmi, které při otevření zastaví činnost robotu, nebo použitím optických čidel nebo nášlapných desek, které při vstupu průmyslový robot zastaví. Část pracovního prostoru je omezena buď mechanickými dorazy, nebo softwarovými koncovými spínači. Zbývající ochranná zóna musí být dostatečně velká především s ohledem na seřizovací provoz. Doporučuje se tuto ochrannou zónu označit, poněvadž u víceoosých robotů mohou vzniknout neočekávané pohyby. Při seřizování je třeba se pohybovat pokud možno mimo prostor zabezpečený ochrannými zařízeními. Jsou-li zapotřebí seřizovací práce, tj. programování a testování v bezprostřední blízkosti robotu, pak je třeba zrušit blokovací účinky ochranných zařízení. Pojezd robotu je pak možno ovládat pouze ručně pomocí přenosného ovládacího panelu.

7 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 7 Bezpečnostní funkce řízení robotu Pokud testovací program probíhá při plné pracovní rychlosti, je nutno dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření: redukci rychlosti běžnou při ručním ovládání je možno odblokovat pouze speciálním uzamykatelným vypínačem, trvale musí být stisknuto tlačítko souhlasu na ručním ovládacím přístroji. Pokud obsluhující tlačítko z jakýchkoliv důvodů pustí, robot zastaví, obsluha se musí pokud možno zdržovat v ochranné zóně, do které nemůže robot zasáhnout, ať už díky mechanickým dorazům nebo softwarovým koncovým spínačům. Tlačítko nouzového vypnutí (stopu) V proudovém obvodu pro nouzové vypnutí jsou všechny kontakty, zapojené do série. Relé obvodu pracovního proudu okamžitě odpadne a přeruší obvod, pokud: je jedno z různých tlačítek nouzového vypnutí stisknuto, a tím přerušen proudový obvod nouzového vypnutí, vypadne hlavní proudové napájení, jedna z os robotu najede na koncový spínač. Také k ručnímu ovládacímu panelu vede samostatný přívod. Pokud se připojovací konektor nevyužívá, pak musí být uzavřen speciální krytkou, která uzavře proudový obvod nouzového vypnutí. Pozor! Při stisknutí tlačítka nouzového vypnutí vypadnou většinou všechny systémy odměřování dráhy, čítače atd., takže je zpravidla nutné nové najetí na referenční bod. Redukce výkonu v režimu ruční provoz. V případě ručního ovládání je napětí, které je přiváděno k pohonům, sníženo přepnutím vstupních transformátorů na nízké sekundární napětí. Síly vyvozované pohony se tak redukují. Tímto způsobem se také snižuje nebezpečí pohmoždění při kolizi obsluhy s robotem atd. Značně se ovšem sníží síla vyvozovaná robotem nutná např. pro spojovací montážní úkony. Priorita přenosného ovládacího panelu Pokud je připojen přístroj pro ruční ovládání, pak mají jeho signály prioritu proti ostatním periferním zařízením. To je důležité z toho důvodu, že obsluha musí často pracovat v ručním provozu uvnitř nebezpečného prostoru robotu. Omezení pracovního rozsahu os softwarovými koncovými spínači K zamezení srážek (kolizí) je často pracovní prostor robotu omezen. K tomu nejsou zapotřebí žádné pevné viditelné stěny. Řízení se pouze zadá zablokovaná oblast pomocí slovního symbolu a číselné hodnoty. V programovacím jazyce BAPS je to vyjádřeno takto: Grenze Max Y=520 mez max Y= 520. Kontrolní funkce řízení robotu Příklad: Kontrola pohybu do bodu P1. Řízení vydalo příkaz k pohybu pohonu jedné osy. Stále kontroluje dráhu pohybu. V případě velké odchylky (ta se může považovat za velkou i v případě zlomků milimetru) mezi požadovanou a skutečnou dráhou robotu okamžitě přeruší pohyb a hlásí: chyba servopohonu polohové regulační smyčky. Okamžitá odchylka požadované a skutečné polohy se označuje jako vlečná chyba, poněvadž servopohony se opožďují za požadovanou hodnotou (vlekou se). Tato chyba se může zvětšit vlivem velkých reakčních sil, např. při spojování. Velké vlečné chyby způsobují vypnutí pohonů a mohou být odstraněny často pouze novým najetím referenčního bodu a startem programu.

8 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 8 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Programování Obdobným způsobem jsou během zlomku sekundy vícekrát kontrolovány i další důležité funkce systému robotu: pohybové veličiny (klidový stav, rychlost, zrychlení), hardware řízení (funkce paměti-ram, prom-, zálohování, teplotní kontrola, kontrola napájení), funkce přístrojů mimo řízení robotu (kontrola odměřovacích systémů, přerušení kabelů, regulační obvod otáček), k hlášení chyb zpravidla dochází buď textově (chyba doby náběhu: chyba servopohonu 1. osy) nebo zaklíčovaně (DSK 15 chyba při čtení z diskety). Uživatel je povinen zajistit, že programovací jednotka nepřipojená k řízení bude nedostupná. Automatický provoz je možný, jestliže jsou k dispozici akceschopná příslušná bezpečnostní zařízení, uvnitř chráněného prostoru není přítomna žádná osoba a následují řádné a bezpečné pracovní úkony. Při programování musí být osoby vně chráněného prostoru. Pokud je při programování nutná přítomnost obsluhy uvnitř chráněného prostoru, může být omezena účinnost bezpečnostních opatření (např. blokování dveří, funkce čidel) pomocí volby provozních podmínek za předpokladu použití doplňkových bezpečnostních opatření: před zahájením programování programátor musí být vycvičen pro typ robotu použitý u příslušného robotického systému a musí být dobře obeznámen s doporučenými programovacími postupy včetně všech bezpečnostních postupů. Programátor musí vizuálně sledovat robotický systém a chráněný prostor, aby se ujistil, že nemohou působit vnější podmínky, které by ohrozily systém. Pokud je pro programování vyžadována ruční programovací jednotka, musí být předem odzkoušena její řádná činnost. Všechny chyby nebo poruchy musí být opraveny před začátkem programování. Pokud není pro programování vyžadován akční člen v zapnutém stavu, musí být vypnut. Před vstupem do chráněného prostoru musí programátor zajistit účinnost a funkci bezpečnostních zařízení. Před vstupem do chráněného prostoru musí programátor zahájit programovací operace. Automatický (normální) provoz nesmí být umožněn, průběh programování v průběhu programování smí být v chráněném prostoru přítomen pouze programátor a musí být splněny následující podmínky (robotický systém musí být pod výhradní kontrolou programátora uvnitř chráněného prostoru řízení programovací jednotky musí odpovídat jejímu určení, robotický systém nesmí reagovat na žádné vzdálené příkazy či podmínky, které by mohly vyvolat rizikový stav pohyb ostatních zařízení v chráněném prostoru, který by mohl vyvolat rizikový stav, musí být blokován nebo musí být pod úplnou kontrolou programátora, je-li pod kontrolou programátora, vyžaduje se další úmyslná akce programátora odděleně od akce, která způsobí pohyb robotu; všechna zařízení pro nouzové zastavení musí zůstat funkční, návrat k automatickému (normálnímu) provozu programátor musí uvést omezená bezpečnostní opatření do původního účinného stavu dříve, než uvede robotický systém do automatického (normálního) provozu. Programovací data je-li možno, měl být vždy pořizován záznam všech uživatelských programů včetně všech změn, programovací data, která jsou uložena na transportních médiích, pokud nejsou užívána, musí být uložena ve vhodných chráněných místech. Ověřování programu kontrola ověřovacího postupu robotického systému na uživatelský program se musí provádět bez přítomnosti osob uvnitř chráněného

9 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Počáteční postup náběhu provozu musí zahrnovat následující ustanovení (výčet nemusí být úplný): před zapnutím se ověří, že robot je řádně sestaven a je stabilní; elektrická vedení jsou v pořádku a napájení (např. napětí, frekvence, úroveň rušení) odpovídá specifikaci, další media (např. voda, vzduch, plyn) jsou řádně připojena a odpovídají specifikaci; periferní zařízení jsou řádně připojena; omezovací zařízení, která stanoví vymezený prostor (je-li definován) jsou instalována; jsou aplikovány bezpečnostní prostředky; podmínky prostředí odpovídají specifikaci (např. hladina osvětlení, hluku, teplota, vlhkost, znečištění atmosféry), po zapnutí se ověří zapnutí, vypnutí a volba režimu) (včetně blokování přečást 6, díl 5, kapitola 3, str. 9 Vyhledávání poruch Bezpečnost a ověření provozu robotického systému prostoru. Je-li jejich přítomnost uvnitř chráněného prostoru nutná, platí: ověřování programu musí být zahájeno redukovanou rychlostí, je-li nutno zkoušet pohyby robotu při plné (pracovní) rychlosti, pak platí, že redukovaná rychlost se přeruší opatřením, které vyžaduje výhradně úmyslný zásah programátora (např. použití klíčového přepínače), že obsluha nacházející se uvnitř chráněného prostoru musí použít odblokovací zařízení nebo zařízení s odpovídající úrovní bezpečnosti. Aby byla obsluha nacházející se uvnitř chráněného prostoru vystavena co nejmenšímu ohrožení, zpracují se bezpečné pracovní postupy. Poruchy se musí vyhledávat z vnějšku chráněného prostoru. Pokud to není reálné a pokud konstrukce robotického systému respektuje vyhledávání poruch z vnitřku chráněného prostoru, platí, že obsluha zodpovědná za vyhledávání poruch je přímo oprávněná a vycvičená k této činnosti, obsluha, která vstoupila dovnitř chráněného prostoru, musí pro vyvolání pohybu robotu použít odblokovací zařízení. Aby byla obsluha nacházející se uvnitř chráněného prostoru vystavena co nejmenšímu nebezpečí, zpracují se bezpečné pracovní postupy. Údržba robot nebo robotický systém musí mít program kontrol a údržby, aby byl zajištěn jeho bezpečný provoz. V tomto programu musí být respektována doporučení výrobce. Obsluha, která provádí údržbu nebo opravy robotů nebo robotických systémů musí být vycvičena v postupech nutných pro bezpečné vykonávání požadovaných úkolů. Obsluha, která udržuje nebo opravuje robotický systém, musí být chráněna před riziky. Údržba se, pokud možno, musí provádět z vnějšku chráněného prostoru s ramenem robotu v předem určené poloze. Jestliže je nutno údržbu provádět uvnitř chráněného prostoru, musí se při volbě bezpečnostních opatření zvážit výše rizika. Robotický systém se musí vypínat postupem s blokovaným vypínáním. Pokud je robot v aktivním stavu a provádí se zákrok uvnitř chráněného prostoru, musí být splněna následující opatření. Před vstupem do chráněného prostoru musí být vykonány následující úkony: prohlídkou robotického systému se ověří, zda neexistují důvody, které by mohly způsobit špatnou funkci, pokud se použijí ruční jednotky, musí být nejdříve funkčně odzkoušeny, aby se zajistila jejich správná činnost bylo-li zjištěno jakékoliv poškození nebo špatná funkce, musí se provést příslušné opravy a opětovné odzkoušení dříve, než obsluha vstoupí do chráněného prostoru, obsluha vykonávající údržbu nebo opravy uvnitř chráněného prostoru musí mít robot nebo robotický systém pod úplnou kontrolou: automatický provoz musí být vypnut, robot nesmí reagovat na žádný vzdálený signál a všechna zařízení pro nouzové zastavení robotického systému musí zůstat funkční, před zapnutím automatického (normálního) provozu robotického systému musí být všechna omezená bezpečnostní zařízení vrácena do plně účinného stavu.

10 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 10 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Obsluha robotu pínače klíče) požadovaných funkcí řídících zařízení pohyby všech os a jejich požadované omezení zda jsou funkční obvody a zařízení pro nouzové zastavení nebo bezpečnostní zastavení (pokud existují); možnost rozpojení a oddělení vnějších zdrojů napájení; správnost funkce zařízení pro učení a pro playback požadované funkce bezpečnostních zařízení a blokovacích zařízení ostatní existující bezpečnostní opatření (např. hrazení, výstražná zařízení) že při redukované rychlosti robot pracuje řádně a je schopen manipulovat výrobkem, nebo obrobkem a že při automatickém (normálním) provozu robot pracuje řádně a je schopen vykonávat určené úkoly při požadované rychlosti a zátěži. Postup pro opětovné uvedení robotického systému do chodu po změně technického vybavení, změně programového vybavení či uživatelského programu, po opravě či údržbě musí zahrnovat (výčet nemusí být úplný) kontrolu jakékoliv změny nebo doplňku technického vybavení před zapnutím a funkční zkoušku robotického systému pro řádnou činnost. Obsluha robotu nebo robotického systému (obsluha provádějící údržbářské práce), jak vyplývá z výše uvedeného, musí být seznámena s následujícími tématy: identifikace robotu, charakteristické vlastnosti robotu podle ISO 9946, specifikace fyzikálních podmínek prostředí podle ISO 9946, návod pro instalaci podle ISO 9946, návod k použití (programování, podmínky provozu, postup opětovného uvedení do chodu, údržbu). Tyto návody musí obsahovat odezvu (reakci) robotu na různé řídící podmínky a odlišné provozní stavy a bezpečnostní opatření přijatá pro zamezení nebezpečného stavu, připojení vnějších zdrojů energie, popis předvídatelných rizikových stavů a způsoby jejich předcházení, popis (včetně propojovacích schémat) bezpečnostních zařízení, vzájemně se ovlivňujících funkcí a ochrany při rizikových stavech, zvláště u vzájemně se ovlivňujících instalací, pokyny pro zvláštní použití systému. Uživatel musí zajistit, aby obsluha, která programuje, řídí, udržuje a opravuje robot nebo robotický systém, byla dostatečně vyškolena a předvedla schopnosti vykonávat bezpečně své zaměstnání. Výcvik musí zahrnovat (výčet nemusí být úplný): přehled příslušných normalizovaných postupů a bezpečnostních doporučení výrobce(ů) robotu a projektanta(ů) robotického systému, jednoznačnou definici přidělených úkolů, identifikaci a seznámení se se všemi řídícími zařízeními a jejich funkcemi potřebnými pro vykonávání přidělených úkolů, identifikaci rizik spojených s přidělenými úkoly, předem stanovená bezpečnostní opatření včetně bezpečných pracovních postupů podle stanovených rizik, způsob zkoušení nebo jiné zajištění řádné funkce bezpečnostních a blokovacích zařízení.!!! Obsluho robotu nebo robotického systému pamatujte!!! Zrakem neustále robot sledujte a nikdy nestůjte zády k zařízení. Nikdy nevstupujte do pracovní oblasti zařízení, dokud robot pracuje v normál-

11 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 11 ním (automatickém) režimu. Při vstupu do pracovní oblasti robotu (maximální prostor) dbejte zvýšené opatrnosti. Klidová poloha os neznamená, že robot je mimo provoz. I když signálky pononných spínačů nesvítí, mohou být pohony zapnuté (a jsou vadné žárovky signálek). V případě nebezpečí neváhejte stlačit tlačítko nouzového zastavení. Před spuštěním robotizovaného pracoviště zkontrolujte funkci všech bezpečnostních zařízení (tlačítka nouzového zastavení, zábrany, fotobuňky atd.) Dbejte na to, aby v pracovní oblasti robotu nebyly předměty, které nesouvisejí s činností pracoviště. Programovací povely zadávejte uvážlivě a koncentrovaně, přesvěčte se, že povel byl počítačem robota přijat. Umístěte dostatečnou ochranu proti sálání oblouku (u svařovacích robotizovaných pracovišť) nebezpečí poškození zraku ultrafialovým zářením. Zúčastněte se pravidelných školení a výcviku, pořádaných zaměstnavatelem nebo uživatelem pro určitý typ robotu na daném technologickém pracovišti. Nepodceňujte nebezpečí. Návody pro obsluhu robota nebo robotického systému Bezpečné pracovní postupy (včetně zapracovaných technologických postupů), bezpečnostní přestávky České technické normy vztahující se k problematice robotiky ČSN EN ISO ( ) Roboty pro výrobní prostředí Požadavky na bezpečnost Část 1: Robot ČSN EN ISO 9787 ( ) Manipulační průmyslové roboty Souřadnicové systémy a terminologie pohybů ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty Mechanická rozhraní Část 1: Lícní desky ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty Mechanická rozhraní Část 2: Hřídele ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu Slovník a uvádění charakteristických vlastností ČSN EN ( ) Programovatelné řídicí jednotky Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky ČSN EN 349 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla ČSN EN 294 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami ČSN EN 811 ( )

12 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 12 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům dolními končetinami ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak ČSN EN ISO 9283 ( ) Manipulační průmyslové roboty Technické parametry a souvisící zkušební metody ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní části ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO 7731 ( ) Ergonomie Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory Sluchové výstražné signály ČSN EN 842 ( ) Bezpečnost strojních zařízení Vizuální signály nebezpečí Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení Nouzové zastavení Zásady pro konstrukci ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak ČSN EN 1037 ( ) Bezpečnost strojních zařízení Zamezení neočekávanému spuštění ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici ČSN EN 1088 ( ) Bezpečnost strojních zařízení Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty Zásady pro konstrukci a volbu ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Ergonomické zásady navrhování Část 1: Terminologie a všeobecné zásady ČSN EN ed. 2 ( )

13 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 13 Doklady o ověření znalostí Ověřování znalostí Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky ČSN ISO 3864 ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Součástí dokumentace o školeních, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou doklady o ověření znalostí, jež má zaměstnavatel u svých zaměstnanců pravidelně provádět. Způsob ověření znalostí zákoník práce zaměstnavateli nepředepisuje, ponechává na něm, jakou formu zvolí. Může to být ústní pohovor nebo ústní zkouška, písemná zkouška testem nebo kombinovaná zkouška. Pokud zaměstnavatel zvolí ústní pohovor nebo zkoušku, což bude při ověřování znalostí problematiky průmyslových robotů a manipulátorů nejvíce používaná forma, je žádoucí, aby o obsahu tohoto pohovoru nebo zkoušky pořídil rovněž písemný doklad, prokazující, jaký okruh otázek byl předmětem ověření znalostí. Níže jsou uvedeny příklady témat pro ústní pohovor nebo zkoušku obsluh robotizovaných pracovišť: Příčiny ohrožení robotizovaného pracoviště, Přímá rizika robotizovaných pracovišť, Mechanická ohrožení u robotizovaných pracovišť, Druhy energií, které mohou způsobit ohrožení, Související rizika, Zajištění ochrany robotizovaných pracovišť před úrazem, Prvky vnějších bezpečnostních opatření na robotizovaných pracovištích, Koncepce robotizovaných pracovišť, Zajištění bezpečnosti na robotizovaných pracovištích, Pracovní prostředí, Manipulace s materiálem a výrobky, Bezpečnost na robotizovaném pracovišti.

14 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 14 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBECNÁ PŘÍRUČKA BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE Úvod Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kurzu se základními dokumenty z oblasti bezpečnosti

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ

ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 7 DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 0 Metodická příručka Bezpečnost a ochrana zdraví při práci METODICKÝ A ŠKOLÍCÍ MATERIÁL Praha 2011 1

Více

Bezpečnost v elektrotechnice

Bezpečnost v elektrotechnice Bezpečnost v elektrotechnice Garant předmětu: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Autoři textu: doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc. doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 20.8. 2011 Zařazení předmětu Předmět

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA

HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA HOTELNICTVÍ A GASTRO NOMIE ZBLÍZKA Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Plán BOZP Masarykova ZŠ, Polička 1 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Realizace úspor energie Masarykova základní škola Polička Základní škola, Náb. Svobody 447, Polička Pavilon

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Osnova základního školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro zaměstnance a studenty FBMI - ČVUT Určeného pro základní a periodické školení: a) studentů vysoké školy b) zaměstnanců přijatých

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o Specifika poskytování první pomoci a zásahu zdravotní záchranné služby v prostředí rizikových

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013)

PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013) PŘEHLED PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH ( aktualizováno k 5.12.2013) SEZNAM: Základní předpisy, dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci Ochrana

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7. Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP 103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, b) informovat zaměstnance

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více