6/5.3 VZOR OSNOVY KOLENÍ PRO ZAMùSTNANCE, KTE Í OBSLUHUJÍ ROBOTY A MANIPULÁTORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/5.3 VZOR OSNOVY KOLENÍ PRO ZAMùSTNANCE, KTE Í OBSLUHUJÍ ROBOTY A MANIPULÁTORY"

Transkript

1 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 1 6/5.3 VZOR OSNOVY KOLENÍ PRO ZAMùSTNANCE, KTE Í OBSLUHUJÍ ROBOTY A MANIPULÁTORY Obecná část Seznámení s pracovním řádem Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat. Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata. Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů) Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (udržování pořádku a čistoty, uspořádání, umístění pracoviště-dostupnost,stanovení komunikací,výrobních a pracovních prostředků a zařízení,zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, hlavní uzávěry médií, odstraňování a odvoz odpadu, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat, zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na robotizovaném pracovišti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců) Kategorizace prací Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat, zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) Hluk a vibrace Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou, sledování zdravotního stavu zaměstnanců (nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vybraná ustanovení Pracovnělékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci Informace o zařízení poskytující pracovnělékařskou péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle 103 zákoníku práce) Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů čl. 28, 29, 31) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 276,278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

2 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 2 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Zásady bezpečného chování zaměstnanců 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 38 Povinnosti z pracovního poměru 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce,dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby) 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci základní ustanovení 102 Prevence rizik 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP 106 Práva a povinnosti zaměstnanců Obecné zásady bezpečného chování na pracovišti 322 Kontrola odborových orgánů 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP Odpovědnost zaměstnance za škodu 267 a 268 odst.2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech 266 Odpovědnost při odvracení škody Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 106 odst. 4, písm. e) a i) Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů vybrané části Kouření na pracovišti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 106 odst. 4, písm. e) Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů vybrané části 8 zákaz kouření Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 5 Zásady bezpečného chování (obecně platné) 6Bezpečnostní značky, značení a signály 7Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma PP o posuzování zdravotní způsobilosti k práci Zásady bezpečného chování formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na jeho pracovištích. Dále uvedené příklady těchto zásad jsou pouze orientační.

3 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 3 Zákazy Zaměstnanci jsou povinni: 1. Nastupovat do zaměstnání odpočatí, duševně a tělesně připravení k plnění pracovních úkolů. 2. Počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spoluzaměstnanců, 3. dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stanovené pracovní postupy. 4. Při práci vždy myslet na svou bezpečnost a nepřeceňovat vlastní schopnosti. 5. Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčili, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či jiné osoby. 6. Zdržet se prací, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména prací, které vyžadují odbornou způsobilost (sváření, řízení manipulačního vozíku, obsluha zdvíhacích zařízení aj.). 7. Zdržet se obsluhy strojů nebo zařízení, pro něž nejsou zaškoleni ani zaučeni. 8. Účastnit se školení a výcviku pořádaného zaměstnavatelem za účelem rozšíření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, podrobovat se stanoveným lékařským prohlídkám. 9. Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích v provozních a výrobních budovách i venkovních komunikací v areálu zaměstnavatele. 10. Řídit se dopravními značkami a bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu zaměstnavatele umístěny, dbát varovných signálů a smluvených znamení. 11. Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned (i při tzv. drobných poraněních) jej hlásit nejblíže nadřízenému. 12. Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, chránit je před poškozením a pečovat o jejich drobnou údržbu. 13. Při zdravotních potížích, nevolnosti apod. ohlásit svůj stav nejblíže nadřízenému. 14. Oznámit ihned vedoucímu nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a podle svých možností a schopností se podílet na jejich odstraňování. 15. Podrobit se na výzvu oprávněného zaměstnance (pracovní řád) vyšetření za účelem jištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnancům je zakázáno: 1. Vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na pracovištích zaměstnavatele a v průběhu pracovní doby také mimo areál zaměstnavatele. 2. Vstupovat na pracoviště a do prostorů a zařízení, kam nebyli pracovně vysláni a kde nejsou seznámeni s riziky, která mohou ohrozit jejich zdraví nebo dokonce život. 3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. 4. Pracovat bez pověření se strojním, elektrickým nebo jakýmkoliv jiným zařízením, se kterým nejsou obeznámeni a k jehož obsluze nemají příslušnou instruktáž. 5. Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout. 6. Rozptylovat jakýmkoliv způsobem (zejména žertováním, škádlením apod.) pozornost zaměstnanců, především těch, kteří obsluhují strojní zařízení.

4 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 4 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Pozor na požáry nekuřte a nemanipulujte s ohněm tam, kde je to výslovně zakázáno, hořlavé, snadno vznětlivé a zápalné látky ukládejte na určené místo, ne blízko zdroje ohně, v jejich blízkosti neškrtejte zápalkami či zapalovačem, dbejte, aby byl zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům a k místům s hasicími prostředky, zajistěte, aby nouzové východy byly zcela průchodné, při vzniku požáru nepodléhejte panice, účinky požáru nikdy nepodceňujte, naučte se správně ovládat hasicí přístroje, znejte jejich správné použití. Bezpečnostní značky, značení a signály Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 6 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ve znění p.p.,kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů Osobní ochranné pracovní prostředky Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 104, 106, odst. 4, písm. d) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, vybrané části Pracovní úrazy a nemoci z povolání Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 105, 106, odst. 4, písm. h) Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad, druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu) Náhrady škody Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 253, 254, 273, 274, Pracovní podmínky žen, těhotných žen a matek Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 41odst. 1 písm.c) a g), 90 odst. 2, 237, 238, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po

5 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Základním problémem bezpečnosti práce při nasazení průmyslových robotů (robot je automaticky řízený, reprogramovatelný, víceúčelový manipulační stroj s pojezdem nebo bez pojezdu k použití v průmyslové automatizaci, manipulátor je stroj, jehož mechanismus sestává obvykle ze souboru článků spojených klouby anebo vykonávající klouzavý pohyb s cílem uchopit předměty a maničást 6, díl 5, kapitola 3, str. 5 Průmyslové roboty a manipulátory porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 2, 3, 4 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha, bod 5 dopravní prostory, nebezpečný prostor příloha, bod 8 poskytování první pomoci příloha, bod 10 skladování a manipulace s břemeny Nebezpečné látky Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběr Vyhláška č.231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku, ve znění pozdějších předpisů Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy Zákon č. 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 5 (zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus,ochrana proti padajícím nebo vymrštěným předmětům nebo materiálům, ochrana proti pádu nebo zřícení, ohrožení dopravou, na pracovištích se zvýšeným rizikem nepracují osamocení zaměstnanci bez dohledu dalším zaměstnancem, nevykonávat ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř) Zacházení s elektrickým zařízením Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů 3, 4 (popř. další) ČSN EN ed.2 ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN EN ( ) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) Zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem (pro poskytování první pomoci při úrazech elektřinou platí doporučení ČES :1994 První pomoc při úrazu elektrickou energií. První pomoc, traumatologický plán Organizace a zajištění první pomoci, spolupráce se zařízením závodní preventivní péče Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 94 odst.4, 102 odst. 6, 103 odst. 1 písm.g), 108 odst. 3a, 274 odst. 1 Manipulace s břemeny. Zdravotní rizika při ruční manipulaci s břemeny Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 8, 9 Návody k používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

6 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 6 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Rizika Seřizovací režim pulovat s nimi v několika stupních volnosti může být ovládaný operátorem nebo programovatelným systémem, robotechnický komplex zahrnuje robot, koncový efektor-chapadlo-výrobní stroje, periferní zařízení anebo senzory potřebné ke splnění požadované funkce a komunikační interface, který zabezpečuje činnost a sledování robota) je zamezení přístupu do nebezpečného prostoru, ve kterém může dojít ke zranění osob. Dalším charakteristickým znakem ve vztahu člověk-robot je způsob programování. Z hlediska bezpečnosti práce je rozhodující zejména přítomnost člověka během programování v nebezpečné zóně robota. Roboty všeobecně disponují dostatečnou energií, která může přivodit vážné zranění, ba i smrt v případě, že se robot dá do pohybu nekontrolovatelným způsobem. Stejně tak i v případě poruchy může být tento pohyb uvolněný nekontrolovanou rychlostí. Pohybový prostor robotů je poměrně velký vzhledem k jejich objemu a zasahuje i do pohybového prostoru ostatních strojů. Pohyb se může spustit i ve vícero osách. Hlavní druhy rizik při provozu při provozu průmyslových robotů: mechanický náraz (úder), přitlačení, úraz elektrickým proudem, úder odletující částí, resp vypadnutím manipulovaného předmětu, úraz způsobený destrukcí akumulátoru, resp. hadice s tlakovým mediem, požár, radiace a jiné. Zdroje rizik: mechanická část robota (představuje výkonné zařízení robota, které svojí kinetickou energií může pracovníka zranit, ale i výkonný mechanismus k realizaci rizika iniciovaného z ostatních zdrojů), řídící systém (vlastní chyby řídícího systému, chyby v softwaru, v elektrické interferenci atd. chyby mohou vzniknout v důsledku přerušení dodávky energií), lidské chyby (nedostatečná kvalifikace obsluhy, chybné zásahy obsluhy v časovém intervalu, ve kterém se pracovník nachází v pracovním prostoru robota s cílem programovat, provádět opravy anebo údržbu. K chybám obsluhy se řadí též chyby v projektování, chyby v nastavení programu), okolní prostředí (rizika iniciovaná prostředím, ve kterém se robot pohybuje výbušné apod). Bezpečnostní opatření při provozu průmyslových robotů Nebezpečný prostor průmyslového robotu nesmí být během automatického provozu přístupný. Musí být v činnosti všechna ochranná zařízení, aby se žádné osoby do nebezpečného prostoru nemohly dostat. Toho se dosáhne např. elektricky blokovanými dveřmi, které při otevření zastaví činnost robotu, nebo použitím optických čidel nebo nášlapných desek, které při vstupu průmyslový robot zastaví. Část pracovního prostoru je omezena buď mechanickými dorazy, nebo softwarovými koncovými spínači. Zbývající ochranná zóna musí být dostatečně velká především s ohledem na seřizovací provoz. Doporučuje se tuto ochrannou zónu označit, poněvadž u víceoosých robotů mohou vzniknout neočekávané pohyby. Při seřizování je třeba se pohybovat pokud možno mimo prostor zabezpečený ochrannými zařízeními. Jsou-li zapotřebí seřizovací práce, tj. programování a testování v bezprostřední blízkosti robotu, pak je třeba zrušit blokovací účinky ochranných zařízení. Pojezd robotu je pak možno ovládat pouze ručně pomocí přenosného ovládacího panelu.

7 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 7 Bezpečnostní funkce řízení robotu Pokud testovací program probíhá při plné pracovní rychlosti, je nutno dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření: redukci rychlosti běžnou při ručním ovládání je možno odblokovat pouze speciálním uzamykatelným vypínačem, trvale musí být stisknuto tlačítko souhlasu na ručním ovládacím přístroji. Pokud obsluhující tlačítko z jakýchkoliv důvodů pustí, robot zastaví, obsluha se musí pokud možno zdržovat v ochranné zóně, do které nemůže robot zasáhnout, ať už díky mechanickým dorazům nebo softwarovým koncovým spínačům. Tlačítko nouzového vypnutí (stopu) V proudovém obvodu pro nouzové vypnutí jsou všechny kontakty, zapojené do série. Relé obvodu pracovního proudu okamžitě odpadne a přeruší obvod, pokud: je jedno z různých tlačítek nouzového vypnutí stisknuto, a tím přerušen proudový obvod nouzového vypnutí, vypadne hlavní proudové napájení, jedna z os robotu najede na koncový spínač. Také k ručnímu ovládacímu panelu vede samostatný přívod. Pokud se připojovací konektor nevyužívá, pak musí být uzavřen speciální krytkou, která uzavře proudový obvod nouzového vypnutí. Pozor! Při stisknutí tlačítka nouzového vypnutí vypadnou většinou všechny systémy odměřování dráhy, čítače atd., takže je zpravidla nutné nové najetí na referenční bod. Redukce výkonu v režimu ruční provoz. V případě ručního ovládání je napětí, které je přiváděno k pohonům, sníženo přepnutím vstupních transformátorů na nízké sekundární napětí. Síly vyvozované pohony se tak redukují. Tímto způsobem se také snižuje nebezpečí pohmoždění při kolizi obsluhy s robotem atd. Značně se ovšem sníží síla vyvozovaná robotem nutná např. pro spojovací montážní úkony. Priorita přenosného ovládacího panelu Pokud je připojen přístroj pro ruční ovládání, pak mají jeho signály prioritu proti ostatním periferním zařízením. To je důležité z toho důvodu, že obsluha musí často pracovat v ručním provozu uvnitř nebezpečného prostoru robotu. Omezení pracovního rozsahu os softwarovými koncovými spínači K zamezení srážek (kolizí) je často pracovní prostor robotu omezen. K tomu nejsou zapotřebí žádné pevné viditelné stěny. Řízení se pouze zadá zablokovaná oblast pomocí slovního symbolu a číselné hodnoty. V programovacím jazyce BAPS je to vyjádřeno takto: Grenze Max Y=520 mez max Y= 520. Kontrolní funkce řízení robotu Příklad: Kontrola pohybu do bodu P1. Řízení vydalo příkaz k pohybu pohonu jedné osy. Stále kontroluje dráhu pohybu. V případě velké odchylky (ta se může považovat za velkou i v případě zlomků milimetru) mezi požadovanou a skutečnou dráhou robotu okamžitě přeruší pohyb a hlásí: chyba servopohonu polohové regulační smyčky. Okamžitá odchylka požadované a skutečné polohy se označuje jako vlečná chyba, poněvadž servopohony se opožďují za požadovanou hodnotou (vlekou se). Tato chyba se může zvětšit vlivem velkých reakčních sil, např. při spojování. Velké vlečné chyby způsobují vypnutí pohonů a mohou být odstraněny často pouze novým najetím referenčního bodu a startem programu.

8 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 8 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Programování Obdobným způsobem jsou během zlomku sekundy vícekrát kontrolovány i další důležité funkce systému robotu: pohybové veličiny (klidový stav, rychlost, zrychlení), hardware řízení (funkce paměti-ram, prom-, zálohování, teplotní kontrola, kontrola napájení), funkce přístrojů mimo řízení robotu (kontrola odměřovacích systémů, přerušení kabelů, regulační obvod otáček), k hlášení chyb zpravidla dochází buď textově (chyba doby náběhu: chyba servopohonu 1. osy) nebo zaklíčovaně (DSK 15 chyba při čtení z diskety). Uživatel je povinen zajistit, že programovací jednotka nepřipojená k řízení bude nedostupná. Automatický provoz je možný, jestliže jsou k dispozici akceschopná příslušná bezpečnostní zařízení, uvnitř chráněného prostoru není přítomna žádná osoba a následují řádné a bezpečné pracovní úkony. Při programování musí být osoby vně chráněného prostoru. Pokud je při programování nutná přítomnost obsluhy uvnitř chráněného prostoru, může být omezena účinnost bezpečnostních opatření (např. blokování dveří, funkce čidel) pomocí volby provozních podmínek za předpokladu použití doplňkových bezpečnostních opatření: před zahájením programování programátor musí být vycvičen pro typ robotu použitý u příslušného robotického systému a musí být dobře obeznámen s doporučenými programovacími postupy včetně všech bezpečnostních postupů. Programátor musí vizuálně sledovat robotický systém a chráněný prostor, aby se ujistil, že nemohou působit vnější podmínky, které by ohrozily systém. Pokud je pro programování vyžadována ruční programovací jednotka, musí být předem odzkoušena její řádná činnost. Všechny chyby nebo poruchy musí být opraveny před začátkem programování. Pokud není pro programování vyžadován akční člen v zapnutém stavu, musí být vypnut. Před vstupem do chráněného prostoru musí programátor zajistit účinnost a funkci bezpečnostních zařízení. Před vstupem do chráněného prostoru musí programátor zahájit programovací operace. Automatický (normální) provoz nesmí být umožněn, průběh programování v průběhu programování smí být v chráněném prostoru přítomen pouze programátor a musí být splněny následující podmínky (robotický systém musí být pod výhradní kontrolou programátora uvnitř chráněného prostoru řízení programovací jednotky musí odpovídat jejímu určení, robotický systém nesmí reagovat na žádné vzdálené příkazy či podmínky, které by mohly vyvolat rizikový stav pohyb ostatních zařízení v chráněném prostoru, který by mohl vyvolat rizikový stav, musí být blokován nebo musí být pod úplnou kontrolou programátora, je-li pod kontrolou programátora, vyžaduje se další úmyslná akce programátora odděleně od akce, která způsobí pohyb robotu; všechna zařízení pro nouzové zastavení musí zůstat funkční, návrat k automatickému (normálnímu) provozu programátor musí uvést omezená bezpečnostní opatření do původního účinného stavu dříve, než uvede robotický systém do automatického (normálního) provozu. Programovací data je-li možno, měl být vždy pořizován záznam všech uživatelských programů včetně všech změn, programovací data, která jsou uložena na transportních médiích, pokud nejsou užívána, musí být uložena ve vhodných chráněných místech. Ověřování programu kontrola ověřovacího postupu robotického systému na uživatelský program se musí provádět bez přítomnosti osob uvnitř chráněného

9 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Počáteční postup náběhu provozu musí zahrnovat následující ustanovení (výčet nemusí být úplný): před zapnutím se ověří, že robot je řádně sestaven a je stabilní; elektrická vedení jsou v pořádku a napájení (např. napětí, frekvence, úroveň rušení) odpovídá specifikaci, další media (např. voda, vzduch, plyn) jsou řádně připojena a odpovídají specifikaci; periferní zařízení jsou řádně připojena; omezovací zařízení, která stanoví vymezený prostor (je-li definován) jsou instalována; jsou aplikovány bezpečnostní prostředky; podmínky prostředí odpovídají specifikaci (např. hladina osvětlení, hluku, teplota, vlhkost, znečištění atmosféry), po zapnutí se ověří zapnutí, vypnutí a volba režimu) (včetně blokování přečást 6, díl 5, kapitola 3, str. 9 Vyhledávání poruch Bezpečnost a ověření provozu robotického systému prostoru. Je-li jejich přítomnost uvnitř chráněného prostoru nutná, platí: ověřování programu musí být zahájeno redukovanou rychlostí, je-li nutno zkoušet pohyby robotu při plné (pracovní) rychlosti, pak platí, že redukovaná rychlost se přeruší opatřením, které vyžaduje výhradně úmyslný zásah programátora (např. použití klíčového přepínače), že obsluha nacházející se uvnitř chráněného prostoru musí použít odblokovací zařízení nebo zařízení s odpovídající úrovní bezpečnosti. Aby byla obsluha nacházející se uvnitř chráněného prostoru vystavena co nejmenšímu ohrožení, zpracují se bezpečné pracovní postupy. Poruchy se musí vyhledávat z vnějšku chráněného prostoru. Pokud to není reálné a pokud konstrukce robotického systému respektuje vyhledávání poruch z vnitřku chráněného prostoru, platí, že obsluha zodpovědná za vyhledávání poruch je přímo oprávněná a vycvičená k této činnosti, obsluha, která vstoupila dovnitř chráněného prostoru, musí pro vyvolání pohybu robotu použít odblokovací zařízení. Aby byla obsluha nacházející se uvnitř chráněného prostoru vystavena co nejmenšímu nebezpečí, zpracují se bezpečné pracovní postupy. Údržba robot nebo robotický systém musí mít program kontrol a údržby, aby byl zajištěn jeho bezpečný provoz. V tomto programu musí být respektována doporučení výrobce. Obsluha, která provádí údržbu nebo opravy robotů nebo robotických systémů musí být vycvičena v postupech nutných pro bezpečné vykonávání požadovaných úkolů. Obsluha, která udržuje nebo opravuje robotický systém, musí být chráněna před riziky. Údržba se, pokud možno, musí provádět z vnějšku chráněného prostoru s ramenem robotu v předem určené poloze. Jestliže je nutno údržbu provádět uvnitř chráněného prostoru, musí se při volbě bezpečnostních opatření zvážit výše rizika. Robotický systém se musí vypínat postupem s blokovaným vypínáním. Pokud je robot v aktivním stavu a provádí se zákrok uvnitř chráněného prostoru, musí být splněna následující opatření. Před vstupem do chráněného prostoru musí být vykonány následující úkony: prohlídkou robotického systému se ověří, zda neexistují důvody, které by mohly způsobit špatnou funkci, pokud se použijí ruční jednotky, musí být nejdříve funkčně odzkoušeny, aby se zajistila jejich správná činnost bylo-li zjištěno jakékoliv poškození nebo špatná funkce, musí se provést příslušné opravy a opětovné odzkoušení dříve, než obsluha vstoupí do chráněného prostoru, obsluha vykonávající údržbu nebo opravy uvnitř chráněného prostoru musí mít robot nebo robotický systém pod úplnou kontrolou: automatický provoz musí být vypnut, robot nesmí reagovat na žádný vzdálený signál a všechna zařízení pro nouzové zastavení robotického systému musí zůstat funkční, před zapnutím automatického (normálního) provozu robotického systému musí být všechna omezená bezpečnostní zařízení vrácena do plně účinného stavu.

10 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 10 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Obsluha robotu pínače klíče) požadovaných funkcí řídících zařízení pohyby všech os a jejich požadované omezení zda jsou funkční obvody a zařízení pro nouzové zastavení nebo bezpečnostní zastavení (pokud existují); možnost rozpojení a oddělení vnějších zdrojů napájení; správnost funkce zařízení pro učení a pro playback požadované funkce bezpečnostních zařízení a blokovacích zařízení ostatní existující bezpečnostní opatření (např. hrazení, výstražná zařízení) že při redukované rychlosti robot pracuje řádně a je schopen manipulovat výrobkem, nebo obrobkem a že při automatickém (normálním) provozu robot pracuje řádně a je schopen vykonávat určené úkoly při požadované rychlosti a zátěži. Postup pro opětovné uvedení robotického systému do chodu po změně technického vybavení, změně programového vybavení či uživatelského programu, po opravě či údržbě musí zahrnovat (výčet nemusí být úplný) kontrolu jakékoliv změny nebo doplňku technického vybavení před zapnutím a funkční zkoušku robotického systému pro řádnou činnost. Obsluha robotu nebo robotického systému (obsluha provádějící údržbářské práce), jak vyplývá z výše uvedeného, musí být seznámena s následujícími tématy: identifikace robotu, charakteristické vlastnosti robotu podle ISO 9946, specifikace fyzikálních podmínek prostředí podle ISO 9946, návod pro instalaci podle ISO 9946, návod k použití (programování, podmínky provozu, postup opětovného uvedení do chodu, údržbu). Tyto návody musí obsahovat odezvu (reakci) robotu na různé řídící podmínky a odlišné provozní stavy a bezpečnostní opatření přijatá pro zamezení nebezpečného stavu, připojení vnějších zdrojů energie, popis předvídatelných rizikových stavů a způsoby jejich předcházení, popis (včetně propojovacích schémat) bezpečnostních zařízení, vzájemně se ovlivňujících funkcí a ochrany při rizikových stavech, zvláště u vzájemně se ovlivňujících instalací, pokyny pro zvláštní použití systému. Uživatel musí zajistit, aby obsluha, která programuje, řídí, udržuje a opravuje robot nebo robotický systém, byla dostatečně vyškolena a předvedla schopnosti vykonávat bezpečně své zaměstnání. Výcvik musí zahrnovat (výčet nemusí být úplný): přehled příslušných normalizovaných postupů a bezpečnostních doporučení výrobce(ů) robotu a projektanta(ů) robotického systému, jednoznačnou definici přidělených úkolů, identifikaci a seznámení se se všemi řídícími zařízeními a jejich funkcemi potřebnými pro vykonávání přidělených úkolů, identifikaci rizik spojených s přidělenými úkoly, předem stanovená bezpečnostní opatření včetně bezpečných pracovních postupů podle stanovených rizik, způsob zkoušení nebo jiné zajištění řádné funkce bezpečnostních a blokovacích zařízení.!!! Obsluho robotu nebo robotického systému pamatujte!!! Zrakem neustále robot sledujte a nikdy nestůjte zády k zařízení. Nikdy nevstupujte do pracovní oblasti zařízení, dokud robot pracuje v normál-

11 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 11 ním (automatickém) režimu. Při vstupu do pracovní oblasti robotu (maximální prostor) dbejte zvýšené opatrnosti. Klidová poloha os neznamená, že robot je mimo provoz. I když signálky pononných spínačů nesvítí, mohou být pohony zapnuté (a jsou vadné žárovky signálek). V případě nebezpečí neváhejte stlačit tlačítko nouzového zastavení. Před spuštěním robotizovaného pracoviště zkontrolujte funkci všech bezpečnostních zařízení (tlačítka nouzového zastavení, zábrany, fotobuňky atd.) Dbejte na to, aby v pracovní oblasti robotu nebyly předměty, které nesouvisejí s činností pracoviště. Programovací povely zadávejte uvážlivě a koncentrovaně, přesvěčte se, že povel byl počítačem robota přijat. Umístěte dostatečnou ochranu proti sálání oblouku (u svařovacích robotizovaných pracovišť) nebezpečí poškození zraku ultrafialovým zářením. Zúčastněte se pravidelných školení a výcviku, pořádaných zaměstnavatelem nebo uživatelem pro určitý typ robotu na daném technologickém pracovišti. Nepodceňujte nebezpečí. Návody pro obsluhu robota nebo robotického systému Bezpečné pracovní postupy (včetně zapracovaných technologických postupů), bezpečnostní přestávky České technické normy vztahující se k problematice robotiky ČSN EN ISO ( ) Roboty pro výrobní prostředí Požadavky na bezpečnost Část 1: Robot ČSN EN ISO 9787 ( ) Manipulační průmyslové roboty Souřadnicové systémy a terminologie pohybů ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty Mechanická rozhraní Část 1: Lícní desky ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty Mechanická rozhraní Část 2: Hřídele ČSN EN ISO ( ) Manipulační průmyslové roboty Manipulace s předměty pomocí uchopovacích modulů svíracího typu Slovník a uvádění charakteristických vlastností ČSN EN ( ) Programovatelné řídicí jednotky Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky ČSN EN 349 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla ČSN EN 294 ( ) Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami ČSN EN 811 ( )

12 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 12 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům dolními končetinami ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak ČSN EN ISO 9283 ( ) Manipulační průmyslové roboty Technické parametry a souvisící zkušební metody ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní části ovládacích systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci ČSN EN ISO 7731 ( ) Ergonomie Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory Sluchové výstražné signály ČSN EN 842 ( ) Bezpečnost strojních zařízení Vizuální signály nebezpečí Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojních zařízení Nouzové zastavení Zásady pro konstrukci ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Ochranná zařízení citlivá na tlak Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak ČSN EN 1037 ( ) Bezpečnost strojních zařízení Zamezení neočekávanému spuštění ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici ČSN EN 1088 ( ) Bezpečnost strojních zařízení Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty Zásady pro konstrukci a volbu ČSN EN ( ) Bezpečnost strojních zařízení Ergonomické zásady navrhování Část 1: Terminologie a všeobecné zásady ČSN EN ed. 2 ( )

13 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY část 6, díl 5, kapitola 3, str. 13 Doklady o ověření znalostí Ověřování znalostí Bezpečnost strojních zařízení Elektrická zařízení strojů Část 1: Všeobecné požadavky ČSN ISO 3864 ( ) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky Součástí dokumentace o školeních, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou doklady o ověření znalostí, jež má zaměstnavatel u svých zaměstnanců pravidelně provádět. Způsob ověření znalostí zákoník práce zaměstnavateli nepředepisuje, ponechává na něm, jakou formu zvolí. Může to být ústní pohovor nebo ústní zkouška, písemná zkouška testem nebo kombinovaná zkouška. Pokud zaměstnavatel zvolí ústní pohovor nebo zkoušku, což bude při ověřování znalostí problematiky průmyslových robotů a manipulátorů nejvíce používaná forma, je žádoucí, aby o obsahu tohoto pohovoru nebo zkoušky pořídil rovněž písemný doklad, prokazující, jaký okruh otázek byl předmětem ověření znalostí. Níže jsou uvedeny příklady témat pro ústní pohovor nebo zkoušku obsluh robotizovaných pracovišť: Příčiny ohrožení robotizovaného pracoviště, Přímá rizika robotizovaných pracovišť, Mechanická ohrožení u robotizovaných pracovišť, Druhy energií, které mohou způsobit ohrožení, Související rizika, Zajištění ochrany robotizovaných pracovišť před úrazem, Prvky vnějších bezpečnostních opatření na robotizovaných pracovištích, Koncepce robotizovaných pracovišť, Zajištění bezpečnosti na robotizovaných pracovištích, Pracovní prostředí, Manipulace s materiálem a výrobky, Bezpečnost na robotizovaném pracovišti.

14 část 6, díl 5, kapitola 3, str. 14 ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0114.docx Autor Ing.

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 2.: Základní znalosti vedoucího zaměstnance o zajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Z čeho vyplývají požadavky na zajištění BOZP PRÁVNÍ PŘEDPISY Vyhledání

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Videoškolení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vybrané předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.

Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

Opatření děkana č. 16/2009

Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Opatření děkana č. 16/2009 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 16/2009 Název: Směrnice o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Účinnost: dnem

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice

7. Vyhrazená tlaková zařízení. 1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle zákoníku práce. 8. Odborná způsobilost v elektrotechnice Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech kontakt: Petr Alexa, Institut fyziky A 948, petr.alexa@vsb.cz mobil: 607 683 702 konzultační hodiny: středa 11:00 12:00, A 948 požadavky k zápočtu

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Návěsný překopávač kompostu hydraulicky sklápěný - TPK Pro ENERGREEN Projekt, s. r. o. zhotovil:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD

4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRAXI část 4, díl 2, kapitola 1, str. 1 4/2 POVINNOSTI ZAMùSTNAVATELÒ SOUVISEJÍCÍ S BEZPEâNOSTÍ PRÁCE 4/2.1 ÚVOD Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je základním

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Legislativní vymezení závodní preventivní péče

Legislativní vymezení závodní preventivní péče Legislativní vymezení závodní preventivní péče MUDr. Jarmila Minksová Hygiena práce jarmila.minksova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zákoník práce - Zákon č. 262/2006

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky

Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky Úplný přehled otázek pro ústní část zkoušky 1) Zkušební otázky k prověření znalostí dle okruhu a) přílohy č. 2 nařízení vlády č. : 1. Základní právní předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Směrnice pro řízení a organizaci BOZP aktualizace ke dni 01. 11. 2013 zpracoval Bc. Jaroslav Kocián, poradce v BOZP a PO 1 SMĚRNICE č. 4 pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Elektrické spotřebiče jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem. 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma Právní předpisy související s ochranou zdraví při práci s azbestem Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ruční elektromechanické nářadí jmenovité napětí nepřesahuje 250 V pro nářadí se střídavým jednofázovým

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.

Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5. Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Zpráva o revizi hromosvodu

Zpráva o revizi hromosvodu Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._12 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3 MĚSTO CHROPYNĚ Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Chropyně

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více