Recyklace v Japonsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recyklace v Japonsku"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Recyklace v Japonsku Recycling in Japan OLOMOUC 2012 Helena Šváchová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

2 Podklad kvalifikační práce

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci Recyklace v Japonsku vypracovala samostatně a uvedla veškeré použité prameny a literaturu. V Olomouci dne Podpis...

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. Ivoně Barešové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, chápavý přístup a nekonečnou trpělivost. Rovněž děkuji Bc. Olze Vinduškové z oboru Ochrany životního prostředí na Karlově Univerzitě za odborné rady a pomoc při vyhledávání zdrojů a Bc. Šárce Minarčíkové za poskytnutí fotografií do obrazové přílohy.

5 Obsah Ediční poznámka... 7 Materiály a zdroje... 7 Předmluva Úvod Význam recyklace odpadu a její stručná historie Co je recyklace? Proces recyklace Zásada 3R Historie recyklace v Japonsku Počátky recyklace v Japonsku Období Edo Období Meidži Období Šówa Recyklace v Japonsku od 90. let po současnost Zákony o recyklaci Základní zákon o zřízení společnosti založené na recyklaci Zákon o recyklaci obalů Zákon o recyklaci domácích spotřebičů Zákon o propagaci efektivního využití zdrojů Další recyklační zákony Recyklační identifikační značky Třídění a recyklace odpadu v Japonsku v praxi Tokijský městský obvod Setagaja Město Jokohama Vesnice Kamikacu Další způsoby využití odpadu Statistiky Socioekonomické a kulturní aspekty recyklace odpadu Důsledky Zákona o recyklaci domácích spotřebičů Dopad recyklačních zákonů na společnost Společnost na jedno použití versus mottainai

6 Závěr Summary Anotace Seznam použitých informačních zdrojů Obrazová příloha

7 Ediční poznámka Pro všechny japonské výrazy jsem zvolila českou transkripci, s výjimkou obchodních značek. Japonská vlastní jména jsou psána v českém pořadí, tj. jméno příjmení. Veškeré citace z angličtiny a japonštiny jsou uvedeny ve vlastním překladu. Obrazová příloha je řazena na konec textu, přičemž použité příklady pocházejí jak z vlastního archivu a archivu mých přátel, tak z internetových zdrojů. Materiály a zdroje Protože toto téma v české ani angloamerické odborné literatuře ještě nebylo komplexněji zpracováno a většina japonské literatury pro mě byla nedostupná, podkladem pro tuto práci se stala především široká škála elektronických zdrojů. Cennými zdroji informací se pro mě staly webové stránky a brožury japonských i evropských státních orgánů, městských úřadů a asociací, novinové články a reportáže v anglickém, japonském a malé míře i českém jazyce, seminární práce a odborné analýzy recyklačních zákonů. Čerpala jsem rovněž z nejrůznějších kvalitních českých a anglických vzdělávacích webů. Využívala jsem také svých osobních zkušeností a zkušeností přátel a osobních blogů Japonců či cizinců žijících v Japonsku. Velice okrajově jsem čerpala i z historicko-kulturních publikací v japonském a anglickém jazyce. Cílem mojí práce bylo zpracovat fenomén recyklace odpadu v Japonsku z několika různých hledisek a pro každé z nich byl vhodný jiný typ pramenů. Rozmanitost a aktuálnost elektronických zdrojů byla pro tento účel ideální. 7

8 Předmluva Třídění a zpracování odpadu v čele s jeho recyklací nepatří v České republice právě k nejožehavějším tématům. Barevné kontejnery na tříděný odpad už jsou sice umístěny v každé větší obci či městě, avšak běžný Čech, byť o základech této problematiky většinou již poučen, k třídění odpadu zaujímá spíše laxní přístup, který spočívá v tom, že jednou za čas vytřídí pár PET lahví či svazek starých novin a více se tímto tématem nezabývá. Mnozí lidé však ignorují i tato základní pravidla a stále ctí pouze popelnice na sběrný odpad, ohánějíce se proslulým mýtem, že se stejně nakonec všechno smíchá a vyveze na skládku. Obecně se dá předpokládat, že zbavování se odpadu je považováno za poněkud protivný rutinní denní úkon, který vyžaduje jen minimum pozornosti. Ve skutečnosti jsou však možná právě podobné maličkosti, jež každý koná naprosto bez přemýšlení a automaticky, mnohdy kulturním specifikem a prozrazují o fungování dané společnosti překvapivě mnoho. Jistě by se to dalo říct i o Česku, v případě Japonska to však platí bezezbytku. O problematiku recyklace odpadu v Japonsku jsem se začala zajímat během ročního studijního pobytu v Tokiu. Přestože Japonsko doslova překypuje nesmírně zajímavými kulturními zvláštnostmi, jakožto studentka japonské filologie a dlouholetá fanynka japonské popkultury jsem už s většinou z nich byla obeznámena, a tak mě po příjezdu překvapivě čekal jen minimální kulturní šok. Specifický způsob třídění odpadu a vášnivě zodpovědný přístup Japonců k této záležitosti však bezpochyby patřil k věcem, na něž jsem připravená nebyla. A rozhodně nešlo jen o mě, jak dokládají četné články, či dokonce rubriky na toto téma na osobních blozích cizinců žijících v Japonsku. Jen málokdo se totiž před příjezdem do Japonska doslechne, že zdejší systém nakládání s odpadem patří k nejpropracovanějším a nejefektivnějším na světě. Není pak divu, že je vyveden z míry například nezvykle velkým a občas nelogicky působícím množstvím nejrůznějších kategorií tříděného odpadu, tím, že je každému druhu odpadu věnován specifický den v týdnu, propracovanou osvětou ve formě všudypřítomných letáků či plakátů, neřkuli tím, že třídění odpadu je v Japonsku ze zákona povinné. Cizinec, v jehož vlastní 8

9 kultuře se nic podobného nevyskytuje, pak může tento systém snadno popsat jako obdivuhodný, avšak poněkud děsivý 1. Cílem této práce je nejprve čtenáře seznámit s tématem recyklace odpadu jako takovým a dále ho uvést do problematiky recyklace odpadu v Japonsku od minulosti až po současnost, objasnit historické kořeny tohoto fenoménu a dále se detailně se zaměřit na situaci v posledních dvaceti letech, představit zásadní recyklační zákony zavedené na přelomu tisíciletí a podrobně popsat, jak japonský systém třídění odpadu v současnosti funguje v několika různých samosprávních jednotkách. V neposlední řadě se pokusím zanalyzovat některé socioekonomické a kulturní aspekty recyklace odpadu a nastínit, jak se v přístupu k nakládání s odpadem odráží japonská mentalita. Práce bude zaměřena na tematicky bohatý komunální odpad. Technické aspekty recyklace budou zmíněny jen velice okrajově. Toto téma ještě nebylo v České republice podrobněji zpracováno, a proto je mým cílem předložit čtenáři celkový obraz tohoto fenoménu. Protože mi však chybí odborné vzdělání v oblastech ekologie a ekonomie, cílovými čtenáři této práce jsou primárně studenti japonské filologie, kteří ji mohou považovat za podnět k dalšímu studiu. 1 CHIDADE. Yokohama Recycling Program. In: 3Yen: Everyday in Japan [online] [cit ]. Dostupné z: 9

10 1. Úvod 1.1 Význam recyklace odpadu a její stručná historie První otázka, kterou si mnoho lidí v souvislosti s problematikou recyklace odpadu položí, zní, proč se tomuto fenoménu vlastně v posledních desetiletích přikládá natolik zásadní význam, případně odkud tento zdánlivě moderní ekologický přístup k odpadu vlastně pochází. Stručně řečeno, v současné konzumní společnosti je každoročně vyprodukováno, zakoupeno a zlikvidováno takové množství výrobků, že bez možnosti jejich druhotného zpracování vznikají dvě hlavní rizika. Zaprvé, obnovitelné i neobnovitelné zdroje k jejich výrobě se každoročně více a více vyčerpávají, což může mít katastrofální ekonomické následky. Zadruhé, odpadu stále přibývá, a pokud by nebyla možnost zbavovat se ho jinak než na skládkách či ve spalovnách, odpad by se neúnosně nahromadil a spolu se škodlivými emisemi ze spaloven by způsobil fatální znečištění planety. Recyklace odpadu, díky níž je snížena potřeba těžby nových surovin a redukována míra odpadu sváženého na skládky a do spaloven, tedy v ideálním případě pomáhá odvrátit hrozící ekologickou i ekonomickou katastrofu. Tato hrozba čím dál více narůstá zvláště v posledních padesáti letech, kdy došlo k obrovskému nárůstu populace a v přímé závislosti na ní i k obrovskému nárůstu výroby, spotřeby a tudíž i odpadu. Recyklace odpadu se začala po celém světě ve velké míře praktikovat zejména během 2. světové války. Po jejím skončení pak západní země od těchto praktik načas upustily a ve 40. a 50. letech 20. století zde nastal obrovský rozvoj skládek, avšak v zemích jako právě Japonsko, kde po válce zavládl fatální nedostatek zdrojů, byla recyklace odpadu nezbytně nutná i po válce. Na Západě (a zejména ve Spojených státech amerických) byla recyklace znovuobjevena v 60. letech v rámci rodícího se hnutí na ochranu životního prostředí. Tehdy zde začaly vznikat sběrny odpadu a americký designér a architekt Gary Anderson představil celému světu univerzální Symbol recyklace (viz příloha, obr. 1). V 70. letech se ukázalo, že recyklace odpadu skutečně šetří energie, jejichž cena tehdy rychle stoupala, a byl vymyšlen systém kontejnerů na tříděný odpad, který byl uveden do společnosti na konci 80. let a v letech 90. Jak však ilustruje kapitola 1, historie recyklace sahá ještě mnohem hlouběji do minulosti, a co víc, recyklace je jeden ze základních principů koloběhu 10

11 života v přírodě. Zcela jistě proto nejde jen o jakýsi ekologický výstřelek moderní společnosti. 2 Aby měly ekologický životní styl a šetrné zacházení s odpadem reálný význam, musí se k nim logicky přihlásit co nejvíce lidí, ať už je k tomu vede touha zachránit planetu či tlak okolí. Zásadní roli zde hraje osvěta, a k úspěchu této iniciativy tak může přispět každý, kdo pouze šíří informace o dané problematice mezi svými známými, stejně jako každý, kdo k recyklaci přihlédne při nákupu i likvidaci předmětů ve své domácnosti, a samozřejmě i každý, kdo se rozhodne aktivně ji zapojit třeba do fungování své firmy. To, že největší naději na efektivnost má recyklace odpadu opravdu až v okamžiku, kdy na ní budou všichni členové společnosti spolupracovat, je nesporně jeden z důvodů, proč se tento koncept právě v kolektivistickém a ukázněném Japonsku tak snadno ujal. 1.2 Co je recyklace? Pojem recyklace pochází z anglického recycling aneb recirkulace, tj. vrácení zpět do cyklu, opětovné využití, znovuuvedení do procesu. 3 Dle směrnice Evropského parlamentu č. 98/2008 (ES) článku 3 je pojem recyklace definován tak, že označuje jakýkoli způsob opětovného využití, kdy je odpadní materiál přepracován na nové výrobky, materiály či látky, ať už jsou určené ke stejným či jiným účelům. Zahrnuje přepracování organických materiálů, avšak nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, jež mají být použity jako palivo či zásypový materiál. 4 (Tato definice bude konfrontována s japonským zákonem o recyklaci v kapitole ) Jinými slovy, pojem recyklace označuje takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Materiál se cyklicky vrací zpět do výrobního cyklu (odtud název) a zpracováním již nepoužitelného produktu se 2 History of Recycling. All-recycling-facts.com [online]. All-recycling-facts.com, [cit ]. Dostupné z: 3 Recyklace. Ekostrážce [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Europian Parliament, Council. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). EUR-Lex: Access to European Union Law [online]. Publications Office, [cit ]. Dostupné z: cs,483340:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 11

12 znovu získává (druhotná) surovina, z níž byl původní produkt vyroben. Tato surovina je pak dále použitelná ve výrobním procesu. Recyklace se dělí na přímou a nepřímou. Při přímé recyklaci není opětovně využívaná věc nijak přepracovávána (jako typický příklad se uvádí opětovné využití automobilových součástek z vrakoviště). Nepřímá recyklace obnáší i přepracování materiálu (např. výroba recyklovaného papíru ze sběrného). 5 Dle výše uvedené směrnice Evropského parlamentu se pojem recyklace nevztahuje na využití odpadu jako paliva. Pro tuto situaci však existuje speciální termín energetické využití odpadů (EVO), jinými slovy jejich spalování. Za nejvhodnější možnost nakládání s odpadem je tedy považováno tzv. materiálové využití (recyklace), druhou možností je energetické využití (spalování) a poslední variantou je skládkování. 6 V České republice, která bude pro následné srovnání s Japonskem uvedena jako modelový příklad, se v současné době dá recyklovat sklo (barevné a čiré), papír, plasty, nápojové kartony, kovy (železo, hliník, měď), textilie, stavební odpad, vysloužilá elektrozařízení a baterie, velkoobjemový odpad (nábytek apod.), nebezpečný odpad (barvy, rozpouštědla, chemikálie ) a bioodpad. Na sklo, papír, plasty a nověji nápojové kartony jsou už v každé obci zřízeny speciální barevné kontejnery, jichž je po celé ČR v současnosti již přes Na další druhy odpadu zde existují sběrné dvory a v některých obcích i mobilní sběr. Na kovy jsou rovněž specializovány výkupny druhotných surovin či tzv. železná neděle (vyhlášené svozy). 8 Na vysloužilá elektrozařízení a baterie jsou tu tzv. Místa zpětného odběru, které se rovněž nacházejí ve sběrných dvorech či v prodejnách elektro. 9 Zvláštní pozici mezi recyklovanými odpady zaujímá bioodpad, k jehož recyklaci mohou občané nejen využít obecní kompostárny, ale také ho sami recyklovat v domovních 5 Recyklace. Ekostrážce [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 Energetické využití zdrojů: Odpad je nevyčerpatelný zdroj energie. Odpadové fórum: Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách [online]. České ekologické manažerské centrum, 2010 [cit ]. Dostupné z: str Krátce o třídění. EKO-KOM [online]. EKO-KOM, a.s., 2011 [cit ]. Dostupné z: 8 Jak správně třídit - ostatní odpady: Kovy. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 9 Jak správně třídit - ostatní odpady: Vysloužilá elektrozařízení a baterie. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 12

13 kompostérech. 10 Protože pravidla třídění dle zákona určují obecní či městské vyhlášky, způsoby recyklace a recyklované materiály se v některých detailech podle místa liší. 11 Možnost třídit odpady má v současné době v ČR celých 98 % obyvatel. Je prokázáno, že úspěšnost recyklace se zvyšuje v přímé závislosti na tom, nakolik jsou kontejnery na tříděný odpad přístupné k místu bydliště. V Česku je průměrná vzdálenost k těmto kontejnerům 106 metrů. V roce 2011 zde bylo recyklováno 91 % papírových obalů, 77 % skleněných obalů a 64 % plastových obalů, tj. celkově 72 % všech obalů. 12 Další statistiky však už tak optimisticky nezní. Podle nejnovějších údajů Eurostatu 13 skončilo v roce 2010 na českých skládkách 68% komunálního odpadu, 16% odpadu putovalo do spaloven, 2% byla kompostována a 14% recyklováno. Pro srovnání, dlouhodobě nejúspěšnější Německo se může chlubit nulovým počtem skládek, 45% recyklovaného odpadu, 38% odpadu využitého ve spalovnách a 17% kompostováním. 14 Podle eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika patří Česká republika k zemím, které v rámci Evropy nakládají s odpadem nejméně efektivně, což přičítá nedostatečné ekonomické motivaci a politické vůli 15. Česko se alespoň může pyšnit čtvrtým nejnižším množstvím vyprodukovaného odpadu v přepočtu na počet obyvatel, jež v roce 2010 činilo pouhých 868 gramů na člověka na den Proces recyklace Další důležitá otázka zní, co se odpadem vlastně stane ve chvíli, kdy ho spotřebitel správně roztřídí. 10 ak správně třídit - ostatní odpady: Bioodpad. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 11 Třídění v domácnosti. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 12 Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2012 [cit ]. Dostupné z: 13 Evropský statistický úřad. 14 Landfill still accounted for nearly 40% of municipal waste treated in the EU27 in In: Eurostat Newsrelease [online]. Eurostat Press Office, [cit ]. 48/2012. Dostupné z: str KLOS, Čestmír. V Česku je moc skládek. Měli bychom se probudit. Českápozice.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 16 Landfill still accounted for nearly 40% of municipal waste treated in the EU27 in In: Eurostat Newsrelease [online]. Eurostat Press Office, [cit ]. 48/2012. Dostupné z: str. 2 13

14 Zde je třeba uvést, že velkou většinu odpadu určeného k recyklaci tvoří obaly. Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele 17. V praxi se převážně jedná o obaly na potraviny, ať už jsou to skleněné lahve, kartonové krabice či plastové kelímky. Právnické a fyzické osoby, jež uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají 18, pak mají ze zákona povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, tj. musejí se postarat o jejich další osud. Protože však samozřejmě v případě masové výroby není možné, aby je od spotřebitelů odebírali jednotlivě, mohou tuto povinnost přenést na organizaci, která se na sběr a třídění odpadů specializuje. V České republice je to společnost EKO-KOM, a.s. Tato společnost za peníze od firem organizuje systém sběru a třídění obalových odpadů, jehož součástí jsou i barevné kontejnery ve městech a obcích. Kromě toho, že o třídění šíří osvětu, zajišťuje tato společnost efektivitu tohoto systému i pomocí finančních odměn obcím čím více odpadu vytřídí, tím více peněz dostanou. Obaly, za něž firma společnosti EKO-KOM zaplatila, aby je dále zpracovala a recyklovala, jsou označeny tzv. Zeleným bodem (viz příloha, obr. 2), což je varianta Evropské unie pro univerzální Symbol recyklace. 19 Co se týče samotného technického procesu recyklace, po svezení ke zpracovateli je odpad očištěn a dotříděn na třídící lince a posléze je konečně znovuzpracován na druhotnou základní surovinu. Každý materiál se samozřejmě zpracovává jiným způsobem podle svých vlastností. Sklo, hliníkové plechovky či ocel se zkapalní, plast či papír se slisuje apod. Ze vzniklé druhotné suroviny se rovnou vyrábí nové produkty, případně je tato surovina smíchaná s prvotní surovinou a až pak putuje do výrobního procesu. 20,21 Aby se výrobek dal recyklovat, musí být pro tento účel již navržen a vyroben. Mnoho problémů spojených s recyklací proto pramení z prostého důvodu, že výrobci tento faktor 17 Povinnosti ze zákona. EKO-KOM [online]. EKO-KOM, a.s., 2011 [cit ]. Dostupné z: 18 Povinnosti ze zákona. EKO-KOM [online]. EKO-KOM, a.s., 2011 [cit ]. Dostupné z: 19 SAMOSEBOUTRIDIMODPAD. Systém zpětného odběru EKO-KOM. YouTube [online] [cit ]. Dostupné z: 20 Podívejte se, co se děje s papírovým odpadem. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 21 The Recycling Process. All-recycling-facts.com [online]. All-recycling-facts.com, 2009, 2012 [cit ]. Dostupné z: 14

15 opomíjejí a výrobek je tudíž opětovně zpracovatelný jen obtížně nebo vůbec. I kdyby tedy spotřebitelům motivace recyklovat nechyběla, tato skutečnost je často může limitovat. První otázky, které by si měl každý výrobce při navrhování nového produktu položit, jsou, zda je výrobek recyklovatelný či podléhající přirozenému rozkladu, a zda se dá použitý materiál recyklovat na (druhotnou) vstupní surovinu. Stejná péče by se však měla věnovat i samotnému procesu výroby, který by měl být co nejšetrnější k životnímu prostředí a produkovat co nejméně nezpracovatelných vedlejších produktů. Stejně tak je třeba přihlédnout k ekonomickému hledisku: například kartonové obaly na potraviny se sice dají recyklovat jednodušeji než plastové, ale jejich převoz je komplikovanější a potraviny v nich rychleji podléhají rozkladu. Ve výsledku nejenže tedy může vzniknout ještě víc nežádoucího odpadu než při výrobě plastů, ale také finanční škoda. Při výrobě produktů a rozhodování o jejich využití je nutné pečlivě zvážit všechny tyto faktory, což není pro výrobce vždy jednoduchý úkol, a proto se tomuto relativně novému odvětví v současné době věnuje mnoho finančně nákladných výzkumů. Vyrobením recyklovaného produktu tento proces nekončí. Aby byly investice do recyklace výnosné, je klíčové, aby se výsledný produkt také prodal. Teprve v tom okamžiku se koloběh recyklace úspěšně uzavře. Z recyklovaných materiálů se v současné době vyrábí čím dál více produktů, a pokud jim spotřebitel (ať už jedinec, či obchodní organizace) bude dávat přednost před jinými výrobky, tj. vytvářet poptávku, bude se stále zvyšovat i nabídka a kvalita recyklovaných produktů a recyklace bude mít z ekologického hlediska čím dál reálnější význam. 1.4 Zásada 3R Je třeba si uvědomit, že recyklace i přes svou nespornou prospěšnost není nejefektivnější metodou, jak minimalizovat objem odpadu. Nejúčinnější metodou je vůbec odpad neprodukovat, tj. celkově omezit spotřebu. Konzumní způsob života se však s tímto nejjednodušším pravidlem jen těžko slučuje (viz kapitola 4.3). Druhou nejefektivnější metodou je opakované používání a renovování produktu tak dlouho, dokud je to jen možné. Recyklaci produktu, která posílá produkt místo do spalovny či na skládku zpět do výrobního procesu, náleží až třetí místo. 15

16 Všechny výše zmíněné metody popisuje tzv. odpadová hierarchie, všeobecně známá jako zásada 3R: reduce, reuse, recycle. 22 Tento slogan se obvykle uvádí v angličtině, případně se do češtiny překládá jako redukuj, renovuj (popř. použij znovu), recykluj či pouze jako zásada 3R. Tento princip je znázorněn v trojúhelníkovém Symbolu recyklace. Tento koncept, tehdy ještě bezejmenný, byl poprvé uveden do praxe po 2. světové válce, kdy nedostatek surovin přinutil firmy šetřit zdroji a recyklovat je, pokud se chtěly udržet při životě. 23 Podobnými opatřeními se tehdy musely řídit všechny země vyčerpané válkou, nejaktivnější v zavádění nových ekologických pravidel a zákonů však byly Spojené státy americké. Zásada 3R pak byla poprvé jasně zformulována v kapitole věnované recyklaci v publikaci Environmental Handbook sestavené Garrettem De Bellem a vydané nakladatelstvím Ballantine Books v roce 1970 u příležitosti prvního ročníku environmentálního diskuzního semináře, který později vešel ve vědomost jako Den Země. 24 Díky své snadné zapamatovatelnosti a údernosti si však heslo reduce, reuse, recycle v domovských USA brzy získalo na popularitě jakožto jednoduchý způsob, jak přiblížit zásady každodenního šetrného nakládání s odpadem i laické veřejnosti včetně dětí na základních školách. Časem se podobně rozšířilo i v dalších vyspělých zemích včetně Japonska. Existuje tendence přidávat ke stávajícím R další pojmy, např. refuse ( odmítat ) či rot ( kompostovat ), a vytvářet tak zásadu 5R či dokonce 7R, ale existují i kritici tohoto přístupu, kteří namítají, že se tím tento pojem může nežádoucně rozmělnit. 25 Přestože je tato práce zaměřena na třetí element hierarchie odpadu, tedy recyklaci, tento koncept je s předchozími dvěma natolik pevně propojen, že pro pochopení hlubších souvislostí je často vhodné zmínit všechny tři. Proto se bude koncept 3R pravidelně objevovat i v dalších kapitolách. 22 "Reduce Reuse Recycle" Waste Hierarchy. All-recycling-facts.com [online]. All-recycling-facts.com, 2009, 2012 [cit ]. Dostupné z: R's of Sustainability: Reduce, Reuse, Recycle. Instructor's Lecture Notes. In: Learning Communications [online]. World Class Communications Technologies, LLC, 2011 [cit ]. Dostupné z: str AUNTY ENTROPY. Only 3 Rs Reduce, Reuse, Recycle. In: Urban Ore: Blog [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Tamtéž. 16

17 2. Historie recyklace v Japonsku 2.1 Počátky recyklace v Japonsku Nelze si nepovšimnout, že japonská kultura má neobyčejnou vlastnost přejímat prvky jiných kultur, absorbovat je a zdokonalit. Pozorovatel zvenčí by mohl snadno podlehnout dojmu, že je tomu tak i s japonským přístupem k recyklaci odpadu fenoménu, který na Západě v posledních desetiletích nabývá stále větší důležitosti. V tomto případě to však tak docela neplatí. Přestože některé prvky současného modelu jsou přejaty ze Spojených států amerických, samotné šetrné zacházení s odpadem i jeho recyklace mají v japonské kultuře hluboké, mnohasetleté kulturní kořeny. Japonsko poprvé významně zasáhlo do světové historie recyklace odpadu dokonce už v roce 1031 n. l., kdy se zde jako v první zemi na světě začal recyklovat papír, a to prakticky stejným způsobem jako v současnosti tj. starý papír se vybral či vykoupil, rozvláknil, z této hmoty se vyrobil nový papír a ten se pak znovu prodával. (Už od roku 105 n. l. se sice v Číně vyráběl papír ze starých hadrů a bavlny, ale teprve v Japonsku se začal vyrábět nový papír ze starého 26, což byla podstatně modernější metoda s o mnoho kvalitnějším výstupním produktem.) Tato praxe se zdá jako naprosto průkopnická zejména vzhledem k tomu, že v té době ještě v Japonsku ani zdaleka neexistoval knihtisk. Například ve Spojených státech se přitom recyklace papíru začala praktikovat až na konci 17. století. 27 Historie recyklace v Japonsku však začíná být opravdu zajímavá až o několik století později, a to zejména v období Edo ( ). Japonští odborníci na problematiku recyklace odpadu vždy uvádějí tehdejší praktiky svých předků jako modelový příklad toho, jak by měla ideální recyklační společnost ( džunkangata šakai ) vypadat. Tato kapitola bude zaměřena především na toto období, ale dále bude zmíněno i období Meidži ( ), které přineslo první oficiální Zákon o odpadech, i období Šówa ( ) s přelomovou druhou světovou válkou. 26 WHARMBY SELDMAN, Kate. The History of Paper Recycling. In: EHow [online]. Demand Media, Inc., 1999, 2012 [cit ]. Dostupné z: 27 Viz tamtéž. 17

18 2.2 Období Edo V dnešním Japonsku je recyklace odpadu velmi aktuální téma a často se o ní lze dočíst jako o jistém návratu ke kořenům. Ačkoliv však byl v Japonsku kladen na recyklaci velký důraz i před mnoha stoletími, tehdejší důvody se od těch současných přirozeně velmi lišily. Lidé z období Edo recyklovali materiály proto, že surovin bylo k dispozici tak omezené množství, že jejich opětovné využívání bylo pro život v této společnosti jednoduše nezbytné. Zatímco dnešní ekonomika spotřebitele tlačí k tomu, aby si neustále kupovali nové a lepší věci a bez výčitek se zbavovali těch starých, jakmile jim přestanou sloužit nebo stačit, v době Edo se všechno vyrábělo v manufakturách, a tudíž byla produkce velice malá, nové výrobky byly drahé a obyčejný člověk si je prakticky nemohl dovolit. Proto se v tehdejší společnosti dokonale uplatňovala zásada 3R (viz kapitola 1.4). Jelikož byla produkce nízká, automaticky byla redukována i spotřeba, a výrobky, které přestaly plnit svůj účel, se buď renovovaly či recyklovaly. (Žádné speciální slovo pro recyklaci tehdy dokonce ani neexistovalo, protože tento přístup k odpadu byl naprostou samozřejmostí.) Bližší pohled na tehdejší metody zacházení s odpadem zároveň hodně napovídá i o některých tehdejších sociologických a ekonomických principech. V řetězci samotné recyklace hráli kromě samotných zpracovatelů odpadu roli tzv. sběrači či výkupčí, kteří vykupovali či sbírali nejrůznější staré výrobky a produkty a buď je sami recyklovali, nebo je dále odprodávali do dílen, kde recyklace probíhala. Dá se říci, že jakýkoli výrobek, který si v době Edo spotřebitel zakoupil, mohl později opět odprodat, což dokládá, jak velkou měly všechny materiály hodnotu. 28 Nejrozšířenějším odvětvím recyklace byl v Japonsku doby Edo sběr starého papíru. V minulosti se výkupčí papíru nazývali kamikuzu-gai a tímto odvětvím se mohl zabývat prakticky každý, kdo disponoval byť jen zanedbatelným kapitálem. Takoví výkupčí skupovali za rozumné ceny jakýkoli starý papír (nejběžnější byly vyřazené účetní knihy), který roztřídili a prodali do sběren, kde se z nich vyráběl recyklovaný papír. Samotný proces recyklace se od současného příliš nelišil, s výjimkou toho, že zatímco dnes se papír vyrábí z celulózových vláken dlouhých pouze jeden nebo dva milimetry, tradiční japonský papír waši se vyráběl z rostlinných vláken dlouhých až deset milimetrů, a protože v něm navíc nebyly žádné další přísady, recyklace byla mnohem jednodušší. Všechny druhy papíru se mohly po sesbírání 28 江 戸 時 代 のリサイクル [online]. [cit ]. Dostupné z: recycle/recycle.htm 18

19 smísit a vyráběl se z nich recyklovaný papír pro nejrůznější účely, od toaletního papíru až po tiskařský papír nižší kvality. Tito kamikuzu-gai však ve skutečnosti nevykupovali pouze papír, ale i nejrůznější další nepoužívané výrobky. Spousta výkupčích papíru se patrně zabývala i výkupem kovu či textilu. Důležitou roli v recyklaci papíru hráli i tzv. kamikuzu hiroi. Těmto lidem chyběl kapitál na jeho výkup, a tak chodili po městě a pilně sbírali papírové odpadky. Svoje nálezy pak odnášeli do sběrny a každý den si tak něco málo vydělali. To, že si mohl člověk vydělat na živobytí i tímto poněkud podřadným způsobem, jen dokazuje, že v Japonsku období Edo měl nemalou hodnotu opravdu jakýkoliv materiál. Podobné povolání měli např. výběrčí kovu, tzv. tokkébé. Tito lidé obcházeli město s popěvkem Tokkébé, tokkébé! ( Vyměníme, vyměníme! ) a vybírali od dětí staré kovové předměty jako například hřebíky, které nacházely při hrách na ulici, vyměňovali je za malé hračky nebo sladkosti a vybraný kovový odpad dále prodávali do sběren. Dále zde byli tzv. hókiuri aneb prodavači košťat, kteří nejenže prodávali nová košťata, ale také skupovali stará a za nová je vyměňovali. Palmové dřevo ze starých košťat se pak používalo například na výrobu kartáčů či na zpevnění nových košťat a byla po něm vysoká poptávka. Jiným materiálem se zabýval výkupčí vosku - voskové svíčky byly tehdy velmi vzácné zboží, a proto někteří obchodníci skupovali ztuhlý vosk, aby z něj mohli vyrobit nové. Důležitými sběrači kromě sběračů papíru byli zase také zaměstnanci veřejných lázní, kteří chodili do města a k řece a sbírali odpadky a naplavené dřevo (tj. obdobu dnešního bioodpadu), aby snížili náklady na vytápění, jelikož vstupné do lázní bylo po celou dobu Edo přísně regulováno. 29 Poslední v recyklačním řetězci byli výkupčí, kteří se zabývali materiály, které bychom dnes mohli rovněž považovat za bioodpad. Prvním z nich byl výkupčí popela ( haigai ), který vznikal v každé domácnosti, dílně apod. spálením palivového dříví či dalších organických produktů. V období Edo výkupčí tento popel skupovali a prodávali ho rolníkům jako hnojivo. V domácnostech si lidé popel ukládali do truhliček a ve veřejných lázních či ve velkých obchodech ho schraňovali ve speciálních boudách a čekali, až se pro něj výkupčí zastaví. Podle studie Kulturní historie popela (Hai no bunkaši) profesora Takea Koizumiho z Tokijské zemědělské univerzity mnohé světové kultury odedávna využívaly popel jako 29 江 戸 時 代 のリサイクル [online]. [cit ]. Dostupné z: recycle/recycle.htm 19

20 hnojivo také, ale Japonsko je pravděpodobně jediná země na světě, kde byl popel systematicky skupován od měst ve prospěch dalších částí společnosti. 30 Poslední druh výkupčího se dnes může jevit jako kuriozita: byl jím totiž výkupčí lidských exkrementů. Lidské exkrementy ovšem byly nejdůležitější zdroj hnojiva japonských statkářů až do roku Statkáři pravidelně obcházeli domácnosti, s nimiž měli smlouvu, a platili peníze nebo nabízeli svoje zemědělské produkty výměnou za exkrementy, které pak používali jako hnojivo. Později se tato činnost více systematizovala a začala vznikat i speciální skladiště na výkaly či maloobchodníci, kteří se na ně soustředili. Majitelé velkých činžovních domů si na exkrementech slušně vydělávali a existují dokonce i historky o rozbrojích mezi majiteli a nájemníky ohledně vlastnictví exkrementů. Některým statkářům velmi záleželo na tom, odkud jejich hnojivo pochází - některé oblasti byly například známé jako zdroje žádaného hnojiva pro exkluzivní značky japonského čaje. Recyklace lidských výkalů v období Edo je vlastně do praxe převedená teorie dokonalé recyklace, kdy se efektivně využije opravdu naprosto všechno, co se vyprodukuje. Už německý chemik Justus von Liebig, který byl často označován za otce moderní zemědělské chemie, lidský exkrement jakožto hnojivo vyzdvihoval s tím, že mu nemůže nic konkurovat ve schopnosti udržet zemi navždy úrodnou a trvale zvyšovat produktivitu v závislosti na růstu populace. V tehdejších dobách byli producenti hnojiva totožní s konzumenty úrody. V dnešní době tento řetězec mezi producentem a konzumentem zmizel, ale v době Edo měl klíčový význam a právě díky němu bylo něco jako dokonalá recyklace realizovatelné. 31 Dnešnímu člověku se mohou tyto praktiky jevit jako poněkud nelibé, avšak je třeba si uvědomit, že v Evropě bylo až do vynálezu kanalizace běžné, že se lidské výkaly vyhazovaly z oken na ulici, a tento fatální nedostatek hygieny opakovaně vedl k morovým epidemiím. Oproti tomu v Japonsku byly v té době exkrementy ceněny jakožto důležitý zdroj hnojiva, což bylo nejen praktické, ale paradoxně také podstatně hygieničtější. Pro doplnění představy o tehdejší společnosti je vhodné zmínit i několik povolání, které sice nesouvisely přímo s recyklací, ale souvisely s druhým R v hierarchii odpadu, tedy renovací / opětovným používáním výrobků. První skupinou byli opraváři specializovaní na 30 Japan's Sustainable Society in the Edo Period ( ). Japan for Sustainability Newsletter [online]. 2003, č. 007 [cit ]. Dostupné z: 31 Viz tamtéž. 20

Sborník přednášek konference

Sborník přednášek konference Sborník přednášek konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady Organizační garant: EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 19 140 21 Praha 4 www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Tato publikace neprošla jazykovou

Více

ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ

ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management ŘÍZENÍ ZPĚTNÝCH TOKŮ Reverse flows management Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Alena KLAPALOVÁ,

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024 První návrh Září 2012 Publikace byla připravena díky finanční podpoře organizací Patagonia a International Visegrad Fund. Vydalo Hnutí DUHA Ivo Kropáček

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Právní režim likvidace odpadů

Právní režim likvidace odpadů P r á v n i c k á f a k u l t a M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y K a t e d r a p r á v a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í a p o z e m k o v é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní režim likvidace

Více

ODPAD POHLEDEM SPOLEČENSKÝCH VĚD: METODICKÁ PŘÍRŮČKA

ODPAD POHLEDEM SPOLEČENSKÝCH VĚD: METODICKÁ PŘÍRŮČKA ODPAD POHLEDEM SPOLEČENSKÝCH VĚD: METODICKÁ PŘÍRŮČKA Daniel Sosna Lenka Brunclíková ODPAD POHLEDEM SPOLEČENSKÝCH VĚD: METODICKÁ PŘÍRUČKA Daniel Sosna Lenka Brunclíková Katedra antropologie Fakulta filozofická

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Marketingová koncepce firmy ADAX-TOUR s.r.o. Alice Solfronková Bakalářská práce Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Kdo zaplatí konec skládek?

Kdo zaplatí konec skládek? TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU KVĚTEN ČERVEN 2015 www.moravskehospodarstvi.cz 4 Spalovna na severu Moravy je stále ve hře www.facebook.com/moravskehospodarstvi 11 Brno chce zpět protipovodňová

Více

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou MAGAZÍN ASEKOL přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Vítězný obrázek výtvarné soutěže z projektu Recyklohraní Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou In

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

odpad měsíce OBALY A OBALOVÉ ODPADY Výskyt v domovním odpadu Záloha a ekologická daň Sběr a možnosti využití obalových odpadů téma měsíce

odpad měsíce OBALY A OBALOVÉ ODPADY Výskyt v domovním odpadu Záloha a ekologická daň Sběr a možnosti využití obalových odpadů téma měsíce CENA 66 KČ 2004 6 odpad měsíce OBALY A OBALOVÉ ODPADY Výskyt v domovním odpadu Záloha a ekologická daň Sběr a možnosti využití obalových odpadů S téma měsíce z vědy a výzkumu LCA využití druhotných surovin

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 11 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce ELEKTROODPAD Mobilní telefony se

Více

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ

ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Bronislava JANÍČKOVÁ ODPADY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Bronislava JANÍČKOVÁ 1 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. [Hans Christian Andersen] Veškerá práva vyhrazena; publikace ani její

Více

Teoretické přístupy k odpadům

Teoretické přístupy k odpadům Teoretické přístupy k odpadům Lenka Čamrová More science and more technology are not going to get us out of the present ecological crisis untill we find a new religion, or rethink our old one. 1 Lynn White

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Vyřazená vozidla Předcházení vzniku odpadů LCA recyklace elektroodpadů Vyšlo další číslo WASTE FORUM Odpady a integrovaný registr znečištění

Vyřazená vozidla Předcházení vzniku odpadů LCA recyklace elektroodpadů Vyšlo další číslo WASTE FORUM Odpady a integrovaný registr znečištění WASTE MANAGEMENT FORUM Vyřazená vozidla Předcházení vzniku odpadů LCA recyklace elektroodpadů Vyšlo další číslo WASTE FORUM Odpady a integrovaný registr znečištění ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

1 / 2010. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

1 / 2010. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2010 Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Kolektivní systém ELEKTROWIN je největší a nejsilnější v ČR a směle se může měřit s většinou kolektivních systémů působících v Evropě, říká předseda představenstva Ing.

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Politika životního prostředí v ČR: aplikace konceptů analýzy policy

Politika životního prostředí v ČR: aplikace konceptů analýzy policy Iveta Frízlová, Otto Mertens, Jana Strohalmová, Isabela Tomanová Politika životního prostředí v ČR: aplikace konceptů analýzy policy Working Paper č. 22 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Analýza

Více

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme MAGAZÍN ASEKOL č. 3/2008 Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme šrotozemšťan boduje Osvětová kampaň bere stříbro Držitel

Více