Recyklace v Japonsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recyklace v Japonsku"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Recyklace v Japonsku Recycling in Japan OLOMOUC 2012 Helena Šváchová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

2 Podklad kvalifikační práce

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci Recyklace v Japonsku vypracovala samostatně a uvedla veškeré použité prameny a literaturu. V Olomouci dne Podpis...

4 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. Ivoně Barešové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, chápavý přístup a nekonečnou trpělivost. Rovněž děkuji Bc. Olze Vinduškové z oboru Ochrany životního prostředí na Karlově Univerzitě za odborné rady a pomoc při vyhledávání zdrojů a Bc. Šárce Minarčíkové za poskytnutí fotografií do obrazové přílohy.

5 Obsah Ediční poznámka... 7 Materiály a zdroje... 7 Předmluva Úvod Význam recyklace odpadu a její stručná historie Co je recyklace? Proces recyklace Zásada 3R Historie recyklace v Japonsku Počátky recyklace v Japonsku Období Edo Období Meidži Období Šówa Recyklace v Japonsku od 90. let po současnost Zákony o recyklaci Základní zákon o zřízení společnosti založené na recyklaci Zákon o recyklaci obalů Zákon o recyklaci domácích spotřebičů Zákon o propagaci efektivního využití zdrojů Další recyklační zákony Recyklační identifikační značky Třídění a recyklace odpadu v Japonsku v praxi Tokijský městský obvod Setagaja Město Jokohama Vesnice Kamikacu Další způsoby využití odpadu Statistiky Socioekonomické a kulturní aspekty recyklace odpadu Důsledky Zákona o recyklaci domácích spotřebičů Dopad recyklačních zákonů na společnost Společnost na jedno použití versus mottainai

6 Závěr Summary Anotace Seznam použitých informačních zdrojů Obrazová příloha

7 Ediční poznámka Pro všechny japonské výrazy jsem zvolila českou transkripci, s výjimkou obchodních značek. Japonská vlastní jména jsou psána v českém pořadí, tj. jméno příjmení. Veškeré citace z angličtiny a japonštiny jsou uvedeny ve vlastním překladu. Obrazová příloha je řazena na konec textu, přičemž použité příklady pocházejí jak z vlastního archivu a archivu mých přátel, tak z internetových zdrojů. Materiály a zdroje Protože toto téma v české ani angloamerické odborné literatuře ještě nebylo komplexněji zpracováno a většina japonské literatury pro mě byla nedostupná, podkladem pro tuto práci se stala především široká škála elektronických zdrojů. Cennými zdroji informací se pro mě staly webové stránky a brožury japonských i evropských státních orgánů, městských úřadů a asociací, novinové články a reportáže v anglickém, japonském a malé míře i českém jazyce, seminární práce a odborné analýzy recyklačních zákonů. Čerpala jsem rovněž z nejrůznějších kvalitních českých a anglických vzdělávacích webů. Využívala jsem také svých osobních zkušeností a zkušeností přátel a osobních blogů Japonců či cizinců žijících v Japonsku. Velice okrajově jsem čerpala i z historicko-kulturních publikací v japonském a anglickém jazyce. Cílem mojí práce bylo zpracovat fenomén recyklace odpadu v Japonsku z několika různých hledisek a pro každé z nich byl vhodný jiný typ pramenů. Rozmanitost a aktuálnost elektronických zdrojů byla pro tento účel ideální. 7

8 Předmluva Třídění a zpracování odpadu v čele s jeho recyklací nepatří v České republice právě k nejožehavějším tématům. Barevné kontejnery na tříděný odpad už jsou sice umístěny v každé větší obci či městě, avšak běžný Čech, byť o základech této problematiky většinou již poučen, k třídění odpadu zaujímá spíše laxní přístup, který spočívá v tom, že jednou za čas vytřídí pár PET lahví či svazek starých novin a více se tímto tématem nezabývá. Mnozí lidé však ignorují i tato základní pravidla a stále ctí pouze popelnice na sběrný odpad, ohánějíce se proslulým mýtem, že se stejně nakonec všechno smíchá a vyveze na skládku. Obecně se dá předpokládat, že zbavování se odpadu je považováno za poněkud protivný rutinní denní úkon, který vyžaduje jen minimum pozornosti. Ve skutečnosti jsou však možná právě podobné maličkosti, jež každý koná naprosto bez přemýšlení a automaticky, mnohdy kulturním specifikem a prozrazují o fungování dané společnosti překvapivě mnoho. Jistě by se to dalo říct i o Česku, v případě Japonska to však platí bezezbytku. O problematiku recyklace odpadu v Japonsku jsem se začala zajímat během ročního studijního pobytu v Tokiu. Přestože Japonsko doslova překypuje nesmírně zajímavými kulturními zvláštnostmi, jakožto studentka japonské filologie a dlouholetá fanynka japonské popkultury jsem už s většinou z nich byla obeznámena, a tak mě po příjezdu překvapivě čekal jen minimální kulturní šok. Specifický způsob třídění odpadu a vášnivě zodpovědný přístup Japonců k této záležitosti však bezpochyby patřil k věcem, na něž jsem připravená nebyla. A rozhodně nešlo jen o mě, jak dokládají četné články, či dokonce rubriky na toto téma na osobních blozích cizinců žijících v Japonsku. Jen málokdo se totiž před příjezdem do Japonska doslechne, že zdejší systém nakládání s odpadem patří k nejpropracovanějším a nejefektivnějším na světě. Není pak divu, že je vyveden z míry například nezvykle velkým a občas nelogicky působícím množstvím nejrůznějších kategorií tříděného odpadu, tím, že je každému druhu odpadu věnován specifický den v týdnu, propracovanou osvětou ve formě všudypřítomných letáků či plakátů, neřkuli tím, že třídění odpadu je v Japonsku ze zákona povinné. Cizinec, v jehož vlastní 8

9 kultuře se nic podobného nevyskytuje, pak může tento systém snadno popsat jako obdivuhodný, avšak poněkud děsivý 1. Cílem této práce je nejprve čtenáře seznámit s tématem recyklace odpadu jako takovým a dále ho uvést do problematiky recyklace odpadu v Japonsku od minulosti až po současnost, objasnit historické kořeny tohoto fenoménu a dále se detailně se zaměřit na situaci v posledních dvaceti letech, představit zásadní recyklační zákony zavedené na přelomu tisíciletí a podrobně popsat, jak japonský systém třídění odpadu v současnosti funguje v několika různých samosprávních jednotkách. V neposlední řadě se pokusím zanalyzovat některé socioekonomické a kulturní aspekty recyklace odpadu a nastínit, jak se v přístupu k nakládání s odpadem odráží japonská mentalita. Práce bude zaměřena na tematicky bohatý komunální odpad. Technické aspekty recyklace budou zmíněny jen velice okrajově. Toto téma ještě nebylo v České republice podrobněji zpracováno, a proto je mým cílem předložit čtenáři celkový obraz tohoto fenoménu. Protože mi však chybí odborné vzdělání v oblastech ekologie a ekonomie, cílovými čtenáři této práce jsou primárně studenti japonské filologie, kteří ji mohou považovat za podnět k dalšímu studiu. 1 CHIDADE. Yokohama Recycling Program. In: 3Yen: Everyday in Japan [online] [cit ]. Dostupné z: 9

10 1. Úvod 1.1 Význam recyklace odpadu a její stručná historie První otázka, kterou si mnoho lidí v souvislosti s problematikou recyklace odpadu položí, zní, proč se tomuto fenoménu vlastně v posledních desetiletích přikládá natolik zásadní význam, případně odkud tento zdánlivě moderní ekologický přístup k odpadu vlastně pochází. Stručně řečeno, v současné konzumní společnosti je každoročně vyprodukováno, zakoupeno a zlikvidováno takové množství výrobků, že bez možnosti jejich druhotného zpracování vznikají dvě hlavní rizika. Zaprvé, obnovitelné i neobnovitelné zdroje k jejich výrobě se každoročně více a více vyčerpávají, což může mít katastrofální ekonomické následky. Zadruhé, odpadu stále přibývá, a pokud by nebyla možnost zbavovat se ho jinak než na skládkách či ve spalovnách, odpad by se neúnosně nahromadil a spolu se škodlivými emisemi ze spaloven by způsobil fatální znečištění planety. Recyklace odpadu, díky níž je snížena potřeba těžby nových surovin a redukována míra odpadu sváženého na skládky a do spaloven, tedy v ideálním případě pomáhá odvrátit hrozící ekologickou i ekonomickou katastrofu. Tato hrozba čím dál více narůstá zvláště v posledních padesáti letech, kdy došlo k obrovskému nárůstu populace a v přímé závislosti na ní i k obrovskému nárůstu výroby, spotřeby a tudíž i odpadu. Recyklace odpadu se začala po celém světě ve velké míře praktikovat zejména během 2. světové války. Po jejím skončení pak západní země od těchto praktik načas upustily a ve 40. a 50. letech 20. století zde nastal obrovský rozvoj skládek, avšak v zemích jako právě Japonsko, kde po válce zavládl fatální nedostatek zdrojů, byla recyklace odpadu nezbytně nutná i po válce. Na Západě (a zejména ve Spojených státech amerických) byla recyklace znovuobjevena v 60. letech v rámci rodícího se hnutí na ochranu životního prostředí. Tehdy zde začaly vznikat sběrny odpadu a americký designér a architekt Gary Anderson představil celému světu univerzální Symbol recyklace (viz příloha, obr. 1). V 70. letech se ukázalo, že recyklace odpadu skutečně šetří energie, jejichž cena tehdy rychle stoupala, a byl vymyšlen systém kontejnerů na tříděný odpad, který byl uveden do společnosti na konci 80. let a v letech 90. Jak však ilustruje kapitola 1, historie recyklace sahá ještě mnohem hlouběji do minulosti, a co víc, recyklace je jeden ze základních principů koloběhu 10

11 života v přírodě. Zcela jistě proto nejde jen o jakýsi ekologický výstřelek moderní společnosti. 2 Aby měly ekologický životní styl a šetrné zacházení s odpadem reálný význam, musí se k nim logicky přihlásit co nejvíce lidí, ať už je k tomu vede touha zachránit planetu či tlak okolí. Zásadní roli zde hraje osvěta, a k úspěchu této iniciativy tak může přispět každý, kdo pouze šíří informace o dané problematice mezi svými známými, stejně jako každý, kdo k recyklaci přihlédne při nákupu i likvidaci předmětů ve své domácnosti, a samozřejmě i každý, kdo se rozhodne aktivně ji zapojit třeba do fungování své firmy. To, že největší naději na efektivnost má recyklace odpadu opravdu až v okamžiku, kdy na ní budou všichni členové společnosti spolupracovat, je nesporně jeden z důvodů, proč se tento koncept právě v kolektivistickém a ukázněném Japonsku tak snadno ujal. 1.2 Co je recyklace? Pojem recyklace pochází z anglického recycling aneb recirkulace, tj. vrácení zpět do cyklu, opětovné využití, znovuuvedení do procesu. 3 Dle směrnice Evropského parlamentu č. 98/2008 (ES) článku 3 je pojem recyklace definován tak, že označuje jakýkoli způsob opětovného využití, kdy je odpadní materiál přepracován na nové výrobky, materiály či látky, ať už jsou určené ke stejným či jiným účelům. Zahrnuje přepracování organických materiálů, avšak nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, jež mají být použity jako palivo či zásypový materiál. 4 (Tato definice bude konfrontována s japonským zákonem o recyklaci v kapitole ) Jinými slovy, pojem recyklace označuje takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Materiál se cyklicky vrací zpět do výrobního cyklu (odtud název) a zpracováním již nepoužitelného produktu se 2 History of Recycling. All-recycling-facts.com [online]. All-recycling-facts.com, [cit ]. Dostupné z: 3 Recyklace. Ekostrážce [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Europian Parliament, Council. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). EUR-Lex: Access to European Union Law [online]. Publications Office, [cit ]. Dostupné z: cs,483340:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte 11

12 znovu získává (druhotná) surovina, z níž byl původní produkt vyroben. Tato surovina je pak dále použitelná ve výrobním procesu. Recyklace se dělí na přímou a nepřímou. Při přímé recyklaci není opětovně využívaná věc nijak přepracovávána (jako typický příklad se uvádí opětovné využití automobilových součástek z vrakoviště). Nepřímá recyklace obnáší i přepracování materiálu (např. výroba recyklovaného papíru ze sběrného). 5 Dle výše uvedené směrnice Evropského parlamentu se pojem recyklace nevztahuje na využití odpadu jako paliva. Pro tuto situaci však existuje speciální termín energetické využití odpadů (EVO), jinými slovy jejich spalování. Za nejvhodnější možnost nakládání s odpadem je tedy považováno tzv. materiálové využití (recyklace), druhou možností je energetické využití (spalování) a poslední variantou je skládkování. 6 V České republice, která bude pro následné srovnání s Japonskem uvedena jako modelový příklad, se v současné době dá recyklovat sklo (barevné a čiré), papír, plasty, nápojové kartony, kovy (železo, hliník, měď), textilie, stavební odpad, vysloužilá elektrozařízení a baterie, velkoobjemový odpad (nábytek apod.), nebezpečný odpad (barvy, rozpouštědla, chemikálie ) a bioodpad. Na sklo, papír, plasty a nověji nápojové kartony jsou už v každé obci zřízeny speciální barevné kontejnery, jichž je po celé ČR v současnosti již přes Na další druhy odpadu zde existují sběrné dvory a v některých obcích i mobilní sběr. Na kovy jsou rovněž specializovány výkupny druhotných surovin či tzv. železná neděle (vyhlášené svozy). 8 Na vysloužilá elektrozařízení a baterie jsou tu tzv. Místa zpětného odběru, které se rovněž nacházejí ve sběrných dvorech či v prodejnách elektro. 9 Zvláštní pozici mezi recyklovanými odpady zaujímá bioodpad, k jehož recyklaci mohou občané nejen využít obecní kompostárny, ale také ho sami recyklovat v domovních 5 Recyklace. Ekostrážce [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 Energetické využití zdrojů: Odpad je nevyčerpatelný zdroj energie. Odpadové fórum: Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách [online]. České ekologické manažerské centrum, 2010 [cit ]. Dostupné z: str Krátce o třídění. EKO-KOM [online]. EKO-KOM, a.s., 2011 [cit ]. Dostupné z: 8 Jak správně třídit - ostatní odpady: Kovy. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 9 Jak správně třídit - ostatní odpady: Vysloužilá elektrozařízení a baterie. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 12

13 kompostérech. 10 Protože pravidla třídění dle zákona určují obecní či městské vyhlášky, způsoby recyklace a recyklované materiály se v některých detailech podle místa liší. 11 Možnost třídit odpady má v současné době v ČR celých 98 % obyvatel. Je prokázáno, že úspěšnost recyklace se zvyšuje v přímé závislosti na tom, nakolik jsou kontejnery na tříděný odpad přístupné k místu bydliště. V Česku je průměrná vzdálenost k těmto kontejnerům 106 metrů. V roce 2011 zde bylo recyklováno 91 % papírových obalů, 77 % skleněných obalů a 64 % plastových obalů, tj. celkově 72 % všech obalů. 12 Další statistiky však už tak optimisticky nezní. Podle nejnovějších údajů Eurostatu 13 skončilo v roce 2010 na českých skládkách 68% komunálního odpadu, 16% odpadu putovalo do spaloven, 2% byla kompostována a 14% recyklováno. Pro srovnání, dlouhodobě nejúspěšnější Německo se může chlubit nulovým počtem skládek, 45% recyklovaného odpadu, 38% odpadu využitého ve spalovnách a 17% kompostováním. 14 Podle eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika patří Česká republika k zemím, které v rámci Evropy nakládají s odpadem nejméně efektivně, což přičítá nedostatečné ekonomické motivaci a politické vůli 15. Česko se alespoň může pyšnit čtvrtým nejnižším množstvím vyprodukovaného odpadu v přepočtu na počet obyvatel, jež v roce 2010 činilo pouhých 868 gramů na člověka na den Proces recyklace Další důležitá otázka zní, co se odpadem vlastně stane ve chvíli, kdy ho spotřebitel správně roztřídí. 10 ak správně třídit - ostatní odpady: Bioodpad. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 11 Třídění v domácnosti. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 12 Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2012 [cit ]. Dostupné z: 13 Evropský statistický úřad. 14 Landfill still accounted for nearly 40% of municipal waste treated in the EU27 in In: Eurostat Newsrelease [online]. Eurostat Press Office, [cit ]. 48/2012. Dostupné z: str KLOS, Čestmír. V Česku je moc skládek. Měli bychom se probudit. Českápozice.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 16 Landfill still accounted for nearly 40% of municipal waste treated in the EU27 in In: Eurostat Newsrelease [online]. Eurostat Press Office, [cit ]. 48/2012. Dostupné z: str. 2 13

14 Zde je třeba uvést, že velkou většinu odpadu určeného k recyklaci tvoří obaly. Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele 17. V praxi se převážně jedná o obaly na potraviny, ať už jsou to skleněné lahve, kartonové krabice či plastové kelímky. Právnické a fyzické osoby, jež uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají 18, pak mají ze zákona povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů, tj. musejí se postarat o jejich další osud. Protože však samozřejmě v případě masové výroby není možné, aby je od spotřebitelů odebírali jednotlivě, mohou tuto povinnost přenést na organizaci, která se na sběr a třídění odpadů specializuje. V České republice je to společnost EKO-KOM, a.s. Tato společnost za peníze od firem organizuje systém sběru a třídění obalových odpadů, jehož součástí jsou i barevné kontejnery ve městech a obcích. Kromě toho, že o třídění šíří osvětu, zajišťuje tato společnost efektivitu tohoto systému i pomocí finančních odměn obcím čím více odpadu vytřídí, tím více peněz dostanou. Obaly, za něž firma společnosti EKO-KOM zaplatila, aby je dále zpracovala a recyklovala, jsou označeny tzv. Zeleným bodem (viz příloha, obr. 2), což je varianta Evropské unie pro univerzální Symbol recyklace. 19 Co se týče samotného technického procesu recyklace, po svezení ke zpracovateli je odpad očištěn a dotříděn na třídící lince a posléze je konečně znovuzpracován na druhotnou základní surovinu. Každý materiál se samozřejmě zpracovává jiným způsobem podle svých vlastností. Sklo, hliníkové plechovky či ocel se zkapalní, plast či papír se slisuje apod. Ze vzniklé druhotné suroviny se rovnou vyrábí nové produkty, případně je tato surovina smíchaná s prvotní surovinou a až pak putuje do výrobního procesu. 20,21 Aby se výrobek dal recyklovat, musí být pro tento účel již navržen a vyroben. Mnoho problémů spojených s recyklací proto pramení z prostého důvodu, že výrobci tento faktor 17 Povinnosti ze zákona. EKO-KOM [online]. EKO-KOM, a.s., 2011 [cit ]. Dostupné z: 18 Povinnosti ze zákona. EKO-KOM [online]. EKO-KOM, a.s., 2011 [cit ]. Dostupné z: 19 SAMOSEBOUTRIDIMODPAD. Systém zpětného odběru EKO-KOM. YouTube [online] [cit ]. Dostupné z: 20 Podívejte se, co se děje s papírovým odpadem. Jaktridit.cz [online]. Jak třídit.cz, 1992, 2010 [cit ]. Dostupné z: 21 The Recycling Process. All-recycling-facts.com [online]. All-recycling-facts.com, 2009, 2012 [cit ]. Dostupné z: 14

15 opomíjejí a výrobek je tudíž opětovně zpracovatelný jen obtížně nebo vůbec. I kdyby tedy spotřebitelům motivace recyklovat nechyběla, tato skutečnost je často může limitovat. První otázky, které by si měl každý výrobce při navrhování nového produktu položit, jsou, zda je výrobek recyklovatelný či podléhající přirozenému rozkladu, a zda se dá použitý materiál recyklovat na (druhotnou) vstupní surovinu. Stejná péče by se však měla věnovat i samotnému procesu výroby, který by měl být co nejšetrnější k životnímu prostředí a produkovat co nejméně nezpracovatelných vedlejších produktů. Stejně tak je třeba přihlédnout k ekonomickému hledisku: například kartonové obaly na potraviny se sice dají recyklovat jednodušeji než plastové, ale jejich převoz je komplikovanější a potraviny v nich rychleji podléhají rozkladu. Ve výsledku nejenže tedy může vzniknout ještě víc nežádoucího odpadu než při výrobě plastů, ale také finanční škoda. Při výrobě produktů a rozhodování o jejich využití je nutné pečlivě zvážit všechny tyto faktory, což není pro výrobce vždy jednoduchý úkol, a proto se tomuto relativně novému odvětví v současné době věnuje mnoho finančně nákladných výzkumů. Vyrobením recyklovaného produktu tento proces nekončí. Aby byly investice do recyklace výnosné, je klíčové, aby se výsledný produkt také prodal. Teprve v tom okamžiku se koloběh recyklace úspěšně uzavře. Z recyklovaných materiálů se v současné době vyrábí čím dál více produktů, a pokud jim spotřebitel (ať už jedinec, či obchodní organizace) bude dávat přednost před jinými výrobky, tj. vytvářet poptávku, bude se stále zvyšovat i nabídka a kvalita recyklovaných produktů a recyklace bude mít z ekologického hlediska čím dál reálnější význam. 1.4 Zásada 3R Je třeba si uvědomit, že recyklace i přes svou nespornou prospěšnost není nejefektivnější metodou, jak minimalizovat objem odpadu. Nejúčinnější metodou je vůbec odpad neprodukovat, tj. celkově omezit spotřebu. Konzumní způsob života se však s tímto nejjednodušším pravidlem jen těžko slučuje (viz kapitola 4.3). Druhou nejefektivnější metodou je opakované používání a renovování produktu tak dlouho, dokud je to jen možné. Recyklaci produktu, která posílá produkt místo do spalovny či na skládku zpět do výrobního procesu, náleží až třetí místo. 15

16 Všechny výše zmíněné metody popisuje tzv. odpadová hierarchie, všeobecně známá jako zásada 3R: reduce, reuse, recycle. 22 Tento slogan se obvykle uvádí v angličtině, případně se do češtiny překládá jako redukuj, renovuj (popř. použij znovu), recykluj či pouze jako zásada 3R. Tento princip je znázorněn v trojúhelníkovém Symbolu recyklace. Tento koncept, tehdy ještě bezejmenný, byl poprvé uveden do praxe po 2. světové válce, kdy nedostatek surovin přinutil firmy šetřit zdroji a recyklovat je, pokud se chtěly udržet při životě. 23 Podobnými opatřeními se tehdy musely řídit všechny země vyčerpané válkou, nejaktivnější v zavádění nových ekologických pravidel a zákonů však byly Spojené státy americké. Zásada 3R pak byla poprvé jasně zformulována v kapitole věnované recyklaci v publikaci Environmental Handbook sestavené Garrettem De Bellem a vydané nakladatelstvím Ballantine Books v roce 1970 u příležitosti prvního ročníku environmentálního diskuzního semináře, který později vešel ve vědomost jako Den Země. 24 Díky své snadné zapamatovatelnosti a údernosti si však heslo reduce, reuse, recycle v domovských USA brzy získalo na popularitě jakožto jednoduchý způsob, jak přiblížit zásady každodenního šetrného nakládání s odpadem i laické veřejnosti včetně dětí na základních školách. Časem se podobně rozšířilo i v dalších vyspělých zemích včetně Japonska. Existuje tendence přidávat ke stávajícím R další pojmy, např. refuse ( odmítat ) či rot ( kompostovat ), a vytvářet tak zásadu 5R či dokonce 7R, ale existují i kritici tohoto přístupu, kteří namítají, že se tím tento pojem může nežádoucně rozmělnit. 25 Přestože je tato práce zaměřena na třetí element hierarchie odpadu, tedy recyklaci, tento koncept je s předchozími dvěma natolik pevně propojen, že pro pochopení hlubších souvislostí je často vhodné zmínit všechny tři. Proto se bude koncept 3R pravidelně objevovat i v dalších kapitolách. 22 "Reduce Reuse Recycle" Waste Hierarchy. All-recycling-facts.com [online]. All-recycling-facts.com, 2009, 2012 [cit ]. Dostupné z: R's of Sustainability: Reduce, Reuse, Recycle. Instructor's Lecture Notes. In: Learning Communications [online]. World Class Communications Technologies, LLC, 2011 [cit ]. Dostupné z: str AUNTY ENTROPY. Only 3 Rs Reduce, Reuse, Recycle. In: Urban Ore: Blog [online] [cit ]. Dostupné z: 25 Tamtéž. 16

17 2. Historie recyklace v Japonsku 2.1 Počátky recyklace v Japonsku Nelze si nepovšimnout, že japonská kultura má neobyčejnou vlastnost přejímat prvky jiných kultur, absorbovat je a zdokonalit. Pozorovatel zvenčí by mohl snadno podlehnout dojmu, že je tomu tak i s japonským přístupem k recyklaci odpadu fenoménu, který na Západě v posledních desetiletích nabývá stále větší důležitosti. V tomto případě to však tak docela neplatí. Přestože některé prvky současného modelu jsou přejaty ze Spojených států amerických, samotné šetrné zacházení s odpadem i jeho recyklace mají v japonské kultuře hluboké, mnohasetleté kulturní kořeny. Japonsko poprvé významně zasáhlo do světové historie recyklace odpadu dokonce už v roce 1031 n. l., kdy se zde jako v první zemi na světě začal recyklovat papír, a to prakticky stejným způsobem jako v současnosti tj. starý papír se vybral či vykoupil, rozvláknil, z této hmoty se vyrobil nový papír a ten se pak znovu prodával. (Už od roku 105 n. l. se sice v Číně vyráběl papír ze starých hadrů a bavlny, ale teprve v Japonsku se začal vyrábět nový papír ze starého 26, což byla podstatně modernější metoda s o mnoho kvalitnějším výstupním produktem.) Tato praxe se zdá jako naprosto průkopnická zejména vzhledem k tomu, že v té době ještě v Japonsku ani zdaleka neexistoval knihtisk. Například ve Spojených státech se přitom recyklace papíru začala praktikovat až na konci 17. století. 27 Historie recyklace v Japonsku však začíná být opravdu zajímavá až o několik století později, a to zejména v období Edo ( ). Japonští odborníci na problematiku recyklace odpadu vždy uvádějí tehdejší praktiky svých předků jako modelový příklad toho, jak by měla ideální recyklační společnost ( džunkangata šakai ) vypadat. Tato kapitola bude zaměřena především na toto období, ale dále bude zmíněno i období Meidži ( ), které přineslo první oficiální Zákon o odpadech, i období Šówa ( ) s přelomovou druhou světovou válkou. 26 WHARMBY SELDMAN, Kate. The History of Paper Recycling. In: EHow [online]. Demand Media, Inc., 1999, 2012 [cit ]. Dostupné z: 27 Viz tamtéž. 17

18 2.2 Období Edo V dnešním Japonsku je recyklace odpadu velmi aktuální téma a často se o ní lze dočíst jako o jistém návratu ke kořenům. Ačkoliv však byl v Japonsku kladen na recyklaci velký důraz i před mnoha stoletími, tehdejší důvody se od těch současných přirozeně velmi lišily. Lidé z období Edo recyklovali materiály proto, že surovin bylo k dispozici tak omezené množství, že jejich opětovné využívání bylo pro život v této společnosti jednoduše nezbytné. Zatímco dnešní ekonomika spotřebitele tlačí k tomu, aby si neustále kupovali nové a lepší věci a bez výčitek se zbavovali těch starých, jakmile jim přestanou sloužit nebo stačit, v době Edo se všechno vyrábělo v manufakturách, a tudíž byla produkce velice malá, nové výrobky byly drahé a obyčejný člověk si je prakticky nemohl dovolit. Proto se v tehdejší společnosti dokonale uplatňovala zásada 3R (viz kapitola 1.4). Jelikož byla produkce nízká, automaticky byla redukována i spotřeba, a výrobky, které přestaly plnit svůj účel, se buď renovovaly či recyklovaly. (Žádné speciální slovo pro recyklaci tehdy dokonce ani neexistovalo, protože tento přístup k odpadu byl naprostou samozřejmostí.) Bližší pohled na tehdejší metody zacházení s odpadem zároveň hodně napovídá i o některých tehdejších sociologických a ekonomických principech. V řetězci samotné recyklace hráli kromě samotných zpracovatelů odpadu roli tzv. sběrači či výkupčí, kteří vykupovali či sbírali nejrůznější staré výrobky a produkty a buď je sami recyklovali, nebo je dále odprodávali do dílen, kde recyklace probíhala. Dá se říci, že jakýkoli výrobek, který si v době Edo spotřebitel zakoupil, mohl později opět odprodat, což dokládá, jak velkou měly všechny materiály hodnotu. 28 Nejrozšířenějším odvětvím recyklace byl v Japonsku doby Edo sběr starého papíru. V minulosti se výkupčí papíru nazývali kamikuzu-gai a tímto odvětvím se mohl zabývat prakticky každý, kdo disponoval byť jen zanedbatelným kapitálem. Takoví výkupčí skupovali za rozumné ceny jakýkoli starý papír (nejběžnější byly vyřazené účetní knihy), který roztřídili a prodali do sběren, kde se z nich vyráběl recyklovaný papír. Samotný proces recyklace se od současného příliš nelišil, s výjimkou toho, že zatímco dnes se papír vyrábí z celulózových vláken dlouhých pouze jeden nebo dva milimetry, tradiční japonský papír waši se vyráběl z rostlinných vláken dlouhých až deset milimetrů, a protože v něm navíc nebyly žádné další přísady, recyklace byla mnohem jednodušší. Všechny druhy papíru se mohly po sesbírání 28 江 戸 時 代 のリサイクル [online]. [cit ]. Dostupné z: recycle/recycle.htm 18

19 smísit a vyráběl se z nich recyklovaný papír pro nejrůznější účely, od toaletního papíru až po tiskařský papír nižší kvality. Tito kamikuzu-gai však ve skutečnosti nevykupovali pouze papír, ale i nejrůznější další nepoužívané výrobky. Spousta výkupčích papíru se patrně zabývala i výkupem kovu či textilu. Důležitou roli v recyklaci papíru hráli i tzv. kamikuzu hiroi. Těmto lidem chyběl kapitál na jeho výkup, a tak chodili po městě a pilně sbírali papírové odpadky. Svoje nálezy pak odnášeli do sběrny a každý den si tak něco málo vydělali. To, že si mohl člověk vydělat na živobytí i tímto poněkud podřadným způsobem, jen dokazuje, že v Japonsku období Edo měl nemalou hodnotu opravdu jakýkoliv materiál. Podobné povolání měli např. výběrčí kovu, tzv. tokkébé. Tito lidé obcházeli město s popěvkem Tokkébé, tokkébé! ( Vyměníme, vyměníme! ) a vybírali od dětí staré kovové předměty jako například hřebíky, které nacházely při hrách na ulici, vyměňovali je za malé hračky nebo sladkosti a vybraný kovový odpad dále prodávali do sběren. Dále zde byli tzv. hókiuri aneb prodavači košťat, kteří nejenže prodávali nová košťata, ale také skupovali stará a za nová je vyměňovali. Palmové dřevo ze starých košťat se pak používalo například na výrobu kartáčů či na zpevnění nových košťat a byla po něm vysoká poptávka. Jiným materiálem se zabýval výkupčí vosku - voskové svíčky byly tehdy velmi vzácné zboží, a proto někteří obchodníci skupovali ztuhlý vosk, aby z něj mohli vyrobit nové. Důležitými sběrači kromě sběračů papíru byli zase také zaměstnanci veřejných lázní, kteří chodili do města a k řece a sbírali odpadky a naplavené dřevo (tj. obdobu dnešního bioodpadu), aby snížili náklady na vytápění, jelikož vstupné do lázní bylo po celou dobu Edo přísně regulováno. 29 Poslední v recyklačním řetězci byli výkupčí, kteří se zabývali materiály, které bychom dnes mohli rovněž považovat za bioodpad. Prvním z nich byl výkupčí popela ( haigai ), který vznikal v každé domácnosti, dílně apod. spálením palivového dříví či dalších organických produktů. V období Edo výkupčí tento popel skupovali a prodávali ho rolníkům jako hnojivo. V domácnostech si lidé popel ukládali do truhliček a ve veřejných lázních či ve velkých obchodech ho schraňovali ve speciálních boudách a čekali, až se pro něj výkupčí zastaví. Podle studie Kulturní historie popela (Hai no bunkaši) profesora Takea Koizumiho z Tokijské zemědělské univerzity mnohé světové kultury odedávna využívaly popel jako 29 江 戸 時 代 のリサイクル [online]. [cit ]. Dostupné z: recycle/recycle.htm 19

20 hnojivo také, ale Japonsko je pravděpodobně jediná země na světě, kde byl popel systematicky skupován od měst ve prospěch dalších částí společnosti. 30 Poslední druh výkupčího se dnes může jevit jako kuriozita: byl jím totiž výkupčí lidských exkrementů. Lidské exkrementy ovšem byly nejdůležitější zdroj hnojiva japonských statkářů až do roku Statkáři pravidelně obcházeli domácnosti, s nimiž měli smlouvu, a platili peníze nebo nabízeli svoje zemědělské produkty výměnou za exkrementy, které pak používali jako hnojivo. Později se tato činnost více systematizovala a začala vznikat i speciální skladiště na výkaly či maloobchodníci, kteří se na ně soustředili. Majitelé velkých činžovních domů si na exkrementech slušně vydělávali a existují dokonce i historky o rozbrojích mezi majiteli a nájemníky ohledně vlastnictví exkrementů. Některým statkářům velmi záleželo na tom, odkud jejich hnojivo pochází - některé oblasti byly například známé jako zdroje žádaného hnojiva pro exkluzivní značky japonského čaje. Recyklace lidských výkalů v období Edo je vlastně do praxe převedená teorie dokonalé recyklace, kdy se efektivně využije opravdu naprosto všechno, co se vyprodukuje. Už německý chemik Justus von Liebig, který byl často označován za otce moderní zemědělské chemie, lidský exkrement jakožto hnojivo vyzdvihoval s tím, že mu nemůže nic konkurovat ve schopnosti udržet zemi navždy úrodnou a trvale zvyšovat produktivitu v závislosti na růstu populace. V tehdejších dobách byli producenti hnojiva totožní s konzumenty úrody. V dnešní době tento řetězec mezi producentem a konzumentem zmizel, ale v době Edo měl klíčový význam a právě díky němu bylo něco jako dokonalá recyklace realizovatelné. 31 Dnešnímu člověku se mohou tyto praktiky jevit jako poněkud nelibé, avšak je třeba si uvědomit, že v Evropě bylo až do vynálezu kanalizace běžné, že se lidské výkaly vyhazovaly z oken na ulici, a tento fatální nedostatek hygieny opakovaně vedl k morovým epidemiím. Oproti tomu v Japonsku byly v té době exkrementy ceněny jakožto důležitý zdroj hnojiva, což bylo nejen praktické, ale paradoxně také podstatně hygieničtější. Pro doplnění představy o tehdejší společnosti je vhodné zmínit i několik povolání, které sice nesouvisely přímo s recyklací, ale souvisely s druhým R v hierarchii odpadu, tedy renovací / opětovným používáním výrobků. První skupinou byli opraváři specializovaní na 30 Japan's Sustainable Society in the Edo Period ( ). Japan for Sustainability Newsletter [online]. 2003, č. 007 [cit ]. Dostupné z: 31 Viz tamtéž. 20

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0115 0318 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA. č. 06/2014 OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MĚSTA TÁBORA o č. 06/2014 SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM v v r v Zastupitelstvo města Tábora

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Domalovánky o třídění odpadu

Domalovánky o třídění odpadu Domalovánky o třídění odpadu Ahoj, jmenuji se Doubek a říkají o mně, že toho hodně vím. Budu vás provázet domalovánkami o třídění a recyklaci odpadů. Dozvíte se, co je to recyklace a proč je tak důležité

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015

O B E C KOROZLUKY. Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 O B E C KOROZLUKY Obecně závazná vyhláška č. 01/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Elektrotechnické zboží 2 oblast DUM č. 32_J06_2_06

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 29. ledna 2003, ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. ledna 2003, kterým se potvrzují opatření oznámená Belgií podle čl. 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (oznámeno pod číslem

Více