Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí"

Transkript

1 Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Du an FOLT N Poãátky stavebního v voje na ich nejstar ích klá terû zasahují jiï do pfiedrománského období. Druhou stranou více neï tisícilet ch, mnohdy dramatick ch dûjin zasvûceného Ïivota v ãesk ch zemích je ov em skuteãnost, Ïe velká vût ina klá - terû a dal ích staveb budovan ch jako sídla fiádû a novûji kongregací (komend, kolejí, rezidencí, hospicû a podobnû) ãasto jiï po staletí neslouïí svému pûvodnímu poslání. Ménû viditelnou a odbornou literaturou ponûkud opomíjenou souãástí historie tûchto objektû jsou tudíï jejich osudy po ukonãení ãi pfieru ení fieholního Ïivota. Období fundaãních aktivit se od pozdního stfiedovûku stfiídala s vlnami sekularizací fiádov ch sídel, pfiiãemï nûkdy oba procesy probíhaly soubûïnû. 1 Pomineme-li v ãesk ch pomûrech spí e okrajov pfiípad templáfiû a sekvestraci nejv nosnûj ích statkû fiádu nûmeck ch rytífiû králem Václavem IV., pak k prvnímu hromadnému pfiebírání fiádov ch domû pro sekulární potfieby dochází v dûsledku husitsk ch boufií. V tomto pfiípadû ov em vedle pouhé zmûny vyuïití probíhala od roku 1419 rovnûï zámûrná likvidace klá terních budov. Její ideologickou oporou bylo pfiesvûdãení, Ïe je nutné v echny klá tery, aè obdarované, aè mnichû Ïebrav ch, z kofiene vyvraceti a niãiti, aby mni i a bratfii li po celém svûtû kázat evangelium (Vavfiinec z Bfiezové). K reálné a dûsledné destrukci fiádov ch staveb, která mûla jednou provïdy zabránit návratu konventû a obnovû fieholního Ïivota, do lo ov em pouze v nûkolika mûstech ovládan ch husitsk mi radikály. Pfiíli nepfiekvapí, Ïe napfiíklad pfiedstavitelé Hradce Králové povaïovali v roce 1437 pfii uznání Zikmunda Lucemburského králem za nutné si v slovnû vymínit, Ïe ony rozkotané klá tery nemusí znovu vystavût. Cenou za nastolení míru bylo mimo jiné uznání záborû klá terních majetkû, na nûmï se podíleli jak utrakvisté, tak katolíci. Králem potvrzené zástavy tûchto zboïí a konfesionální pfiíslu nost jejich drïitelû ãi dûdicû fundátorsk ch práv do znaãné míry pfiedurãovaly osud mnoha venkovsk ch klá terû, vesmûs tûïce po kozen ch v pfiedchozích váleãn ch letech. V nûkter ch byl fieholní Ïivot s omezen m poãtem fieholníkû obnoven, jiné byly promûnûny v panská sídla, pouhé hospodáfiské dvory, nebo zûstaly po ãase zcela opu tûny. Mezi v dûsledku spoleãensk ch zmûn postupnû zaniklé objekty nadregionálního v znamu patfiila napfiíklad benediktinská opatství v Opatovicích nad Labem a v Postoloprtech ãi královská kartouza na praïském Smíchovû. Jinde ale noví svût tí uïivatelé udrïovali a pro své ãasto velmi utilitární potfieby vyuïívali podstatné ãásti klá - terních budov. Zbytky nûkolika klá terû zûstaly zachovány také v budovách far obsazovan ch svûtsk mi knûïími, coï zajistilo rovnûï zachování pfiilehl ch kostelû. 2 Bezprostfiedním podnûtem pro druhou, rozsahem srovnatelnou vlnu sekularizací bylo osobním pfiíkladem podepfiené vystoupení nûkdej ího augustiniána Martina Luthera, které mûlo v prostfiedí ãesk ch zemí rychlou odezvu. Napfiíklad jiï ve 20. letech 16. století dochází v Krnovû ke kníïecí reformaci shora provázené vypuzením minoritû a zabráním jejich majetkû. Ve stejné dobû vysly ela Lutherovy v zvy k opu tûní klá tera mimo jiné jedna z vnuãek krále Jifiího z Podûbrad. Na e území bylo, na rozdíl od rozsáhl ch oblastí Nûmecka, aï na ojedinûlé v jimky u etfieno drancování klá - terû a útokû na fieholníky. Postup protestantské reformace v ak bûhem nûkolika desetiletí pfiispûl ke ztenãení poãetních stavû konventû a nûkterá sídla byly fiády nuceny opustit. Jinde bylo zru ení klá tera dûsledkem zákroku protestanty ovládnu- 2 Obr. 2. âejkovice (okres Hodonín), nûkdej í templáfiská komenda se stala na poãátku 14. století jedním z vûbec prvních sekularizovan ch fieholních domû v ãesk ch zemích. V novovûku slouïila mimo jiné jako jezuitská rezidence. (Foto 2000) 1 Podrobnûji viz Du an FOLT N: Kontinuita a promûna chronologicko historick pfiehled, in: Du an FOLT N a kolektiv, Encyklopedie moravsk ch a slezsk ch klá terû, Praha 2005, s ; srov. t Ï: Tisíc let vzestupû a pádû fieholního Ïivota v âechách, in: P. VLâEK, P. SOMMER, D. FOLT N, Encyklopedie ãesk ch klá terû, Praha 1997, s V bûr dal ích v znamnûj ích fiádov ch domû opu tûn ch bûhem 15. století: Beroun, âesk Dub, Doubravník, Dolany, Drobovice, Jaromûfi, Klá ter Hradi tû nad Jizerou, Klá ter nad Dûdinou, Litomy l, Lan kroun, LouÀovice, Louny, PodlaÏice, Prostûjov, Roudnice nad Labem, Sadská, Sezemice, Sezimovo Ústí, Teplice, Vilémov, Vizovice, Vysoké M to, Îatec a tak dále. 95

2 Obr. 3. Teplice, v jádru románské v chodní kfiídlo konventu benediktinek, jehoï obnovení po husitsk ch válkách zabránila zástava klá terního majetku. (Foto 2000) Obr. 4. Opava, kostel klá tera dominikánû zru eného v roce 1786, kter se fiád pokusil znovu pfievzít je tû poãátkem 20. století. (Foto 2008) Obr. 5. Klá ter u Nové Bystfiice (okres JindfiichÛv Hradec), b val kostel paulánû s otiskem kvadratury zbofiené v 50. letech 20. století. (Foto 2002) Obr. 6. Vranov (okres Brno-venkov), konvent paulánû s v jimkou západního kfiídla strïen po roce 1784 a opût vybudovan po roce (Foto 2000) té mûstské rady ãi místní vrchnosti. Podle jejich konkrétních potfieb byly pak opu tûné klá terní areály dále vyuïívány a upravovány. Kostely nûkdy pfievzali nekatolíci, v prostorech konventu se mûïeme setkat napfiíklad se pitály nebo skladovacími a hospodáfisk mi provozy (pivovar). Mezi fiádové domy, které definitivnû zanikají aï v tomto období, patfií ve stfiedovûku mimofiádnû v znamné komunity benediktinû v Tfiebíãi ãi cisterciákû v Nepomuku. Obdobn osud potkal poslední fieholní spoleãenství, která od husitsk ch válek dosud pfieïívala v exilu. Nedostatek vhodn ch fieholníkû a fieholnic a nedûvûra ve schopnosti star ch fiádû ãelit protestantské reformaci pfiimûly v nûkolika pfiípadech místní katolické ordináfie poïádat papeïe o zru ení klá terû. Majetkové zázemí praïského arcibiskupství a olomouckého biskupství tak roz- ífiila napfiíklad zboïí Ïensk ch klá terû ve Svûtci a v Pustimûfii, které jiï nikdy nebyly obnoveny. âinnost dal ích panensk ch klá terû se rozhodli ukonãit pfiímo jejich fiádoví pfiedstavení. Jin m klá terûm se stala osudnou v hodná poloha ve velk ch mûstech a byly za náhradu postoupeny novû pfiíchozím jezuitûm, ktefií je postupnû zbofiili pfii v stavbû fiádov ch kolejí. Na sekularizaci klá - terních majetkû se podílely i pfiední katolické rody jako ãe tí RoÏmberkové ãi morav tí Dietrichsteinové. 3 Dokladem vzrûstu napûtí v náboïensky rozdûlené zemi se stalo v roce 1611 vraïdûní v praïsk ch klá terech, k nûmuï se stal záminkou pokus o obsazení mûsta vojskem pasovského biskupa. O nûkolik let pozdûji bûhem stavovského povstání se direktofii odhodlali prodat zabavené klá terní statky a v nos pouïít k vedení války proti HabsburkÛm a jejich spojencûm. O budoucnosti fieholního Ïivota v ãesk ch zemích rozhodlo v roce 1620 vítûzství katolické strany v bitvû na Bílé hofie. Pokus stavû o sekularizaci klá terû tak zûstal jen pozapomenutou dûjinnou epizodou, která nemûla na podobu jejich budov Ïádn v znamnûj í vliv. Pobûlohorská desetiletí charakterizuje vedle vlny fundací nov ch klá terû snaha fiádû o obnovu klá terû opu tûn ch v pfiedchozích desetiletích a v nûkolika pfiípadech dokonce jiï v dobû husitsk ch válek. Úplnou restituci ov em znemoïàoval nejen nedostatek prostfiedkû, ale i aktivní odpor vlastníkû b val ch klá terních zboïí, mezi nimiï nechybûli vlivní katoliãtí aristokraté a církevní hodnostáfii. Napfiíklad cisterciákûm se sice podafiilo za cenu obrovského zadluïení vykoupit a obnovit opatství v Oseku a ve Îìáru nad Sázavou, neuspûli v ak pfii obdobném pokusu ve Vizovicích. K relativnû úspû n m obnovitelûm zanikl ch fiádov ch domû patfiili téï premonstráti, dominikáni ãi augustinián tí kanovníci. V polovinû 18. století se jiï pokusy o zakládání dal ích klá terû setkávají s velmi ostraïit m postojem ze strany státu i místních biskupû. Pfiedzvûstí josefínsk ch kasací se stalo v roce 1773 zru ení Tovary stva JeÏí ova papeïem Klementem XIV. Zaniklo tak tehdej í nejpoãetnûj í fieholní spoleãenství v ãesk ch zemích a naléhavû vyvstala otázka vyuïití desítek b val ch kolejí, rezidencí, konviktû, semináfiû a dal- 3 Nûkteré dal í fiádové domy sekularizované v 16. a na poãátku 17. století (nûkteré pozdûji obnoveny): Borovany, Dale ice, Davle-Ostrov, Dolní Kounice, Jemnice, Kuklov, Milevsko, Orlová, Osek, Oslavany, Rokycany, Tfiebafiov-Koruna, Tfiebíã, TfieboÀ, Îìár nad Sázavou a tak dále. 96

3 ích objektû. 4 Z odstupu více neï dvou století je zjevné, Ïe se podafiilo pro vût inu v znamnûj ích jezuitsk ch budov nalézt funkce, které zajistily jejich fyzické pfieïití. Napomohla tomu do znaãné míry i poloha rozlehl ch a v stavn ch jezuitsk ch kolejí ve vût ích mûstech, kde mohly slouïit potfiebám kol a zejména armády. Vzorov m pfiíkladem Èastnû zvolené náplnû nûkdej ího fieholního objektu mûïe b t od prvopoãátku praïské Klementinum. Pro nûkteré koleje, jejichï pfieïití zajistilo dlouhodobé vyuïívaní jako kasárna, se podafiilo nové vhodnûj í vyuïití nalézt dodateãnû. Roku 1782 byla zahájena na pfiíkaz Josefa II. radikální sekularizaãní akce, v první etapû zamûfiená proti pfiísnû kontemplativním fiádûm, v ãesk ch zemích tedy proti klá terûm mni ek a kartuziánûm. Ru ení poté pokraãovalo selektivnû po nûkolik let a jeho posledním dozvukem bylo uzavfiení men í skupiny fiádov ch domû je tû za vlády císafie Franti ka II. na poãátku 19. století. Sekularizace ukonãila ãinnost témûfi sto dvaceti fiádov ch domû s více neï osmnácti sty fieholníky a esti sty mni kami. 5 Dal í komunity byly redukovány nebo pfiesídleny. Majetek zru en ch institucí byl vloïen do zemsk ch náboïensk ch fondû a pro uvolnûné objekty se hledalo nové vyuïití. Nûkolik klá terû pfievzaly jiné fiády, z jin ch se postupnû stala sídla úfiadû, kolská zafiízení, nemocnice ãi ústavy choromysln ch, kasárna, trestnice. Nûkteré venkovské objekty byly vãetnû pfiíslu - n ch panství odprodány do soukrom ch rukou a zaãaly b t zãásti vyuïívány jako zámky. Nechybí ani pfiestavby na ãinïovní domy a prûmyslové provozy (textilní manufaktura, tiskárna, v roba tabáku a podobnû). Uzavfiení vybran ch klá terû probûhlo v rámci ir ích církevních reforem, jejichï dûleïit prvek pfiedstavovala optimalizace farní sítû. Doprovodn m jevem bylo tudíï uzavírání nadbyteãn ch kostelû, z nichï ãást pfieãkala do souãasnosti napfiíklad zásluhou pfiestavby na skladi tû. Jiné konventní kostely naopak uchránilo pfied zru ením právû pfievzetí farní funkce. V znamnou roli hrálo rovnûï hledisko úspornosti. Opakovanû proto docházelo k situaci, Ïe vyhofiel objekt jiï nebyl opravován. Pfii volbû fieholních komunit urãen ch k zachování rozhodoval stroh racionalismus pfiihlíïející k jejich spoleãenské uïiteãnosti a nûkdy téï náhoda, kulturnûhistorická kritéria nebyla brána v potaz. Mezi uzavfien mi klá tery proto najdeme dlouhou fiadu objektû patfiících z tohoto hlediska k vûbec nejv znamnûj ím u nás, vãetnû nejstar ího ãeského klá tera u sv. Jifií na PraÏském hradû ãi AneÏského klá tera. âetnûj í kompletní demolice b val ch klá terû mají ov em na svûdomí aï asanace zdánlivû pouãenûj ího pfielomu 19. a 20. století. Zhruba od poloviny 19. století pozvolna nab vají na v znamu Ïenské kongregace rûzn ch milosrdn ch a kolsk ch sester, které v ak obvykle dávají pfiednost novostavbám odpovídajícím jejich poslání. Do historick ch klá terních budov se ale fieholní Ïivot pfiesto v jimeãnû znovu vrací, byè se jeho nositelem mûïe stát odli né fieholní spoleãenství neï v minulosti (vizitantky v Chotû ovû, jezuiti na Velehradu, redemptoristi v Obofii ti a dal í). Na druhé stranû v dûsledku kolsk ch reforem opou tûjí nûkteré koleje piaristi, v raznû preferovaní v dobû osvícenství. Po vzniku âeskoslovenské republiky ode lo nûkolik nûmeck ch ãi smí en ch fieholních komunit, pfiiãemï na praïském Smíchovû vznikla z vyklizen ch klá - terû pozoruhodná enkláva Ministerstva po t a telegrafû. V dobû nûmecké okupace byl znaãn poãet klá terních budov a zejména fiádov ch kol zabrán a do lo i k perzekucím fieholníkû; z nich nejtragiãtûj ím pfiípadem je osud novofií sk ch premonstrátû. Po osvobození v roce 1945 byla nad majetkem nûkter ch fieholních domû vyhlá ena národní správa a souãasnû probíhal odsun vût iny nûmeck ch ãlenû fiádû a kongregací. Pfiesto v dobû pfievzetí moci komunisty pûsobilo na území âeskoslovenské republiky stále pfies edesát fieholních spoleãenství s více neï patnácti tisíci ãleny, z velké ãásti Ïenami. V razná vût ina jich v ak neïila v historick ch klá terních areálech pocházejících z doby pfiedjosefínské. V rámci tzv. akce K (klá tery) byly v dubnu roku 1950 obsazeny muïské fieholní domy a jejich obyvatelé pfievezeni do centralizaãních táborû umístûn ch v pfiíhraniãních klá terech. Provinciály, místní pfiedstavené a fieholníky povaïované za zvlá tû nebezpeãné ãekala internace v Îelivû. Následovala akce R (fieholnice), pfii níï byla vût- ina sester nepûsobících v nemocnicích pfiemístûna do pohraniãí, kde pracovaly zejména v textilkách a v zemûdûlství. V roce 1953 mûlo následovat definitivní zru ení v ech fiádû a kongregací. Vzhledem k náhle se zmûniv í politické situaci k realizaci plánu nedo lo a sestry byly pozvolna z nemocnic a továren pfievádûny do charitních domovû, v jejichï ústraní fieholní Ïivot pokraãoval (Bílá Voda, Osek, Broumov a dal í). Obsazené klá tery byly postupnû i formálnû odnímány pûvodním fieholním vlastníkûm a pfiedávány rûzn m institucím, bûïné bylo napfiíklad vyuïití jako sociální a zdravotní ústavy. K destrukcím historick ch fiádov ch domû do lo v následném období v nûkolika pfiípadech v pohraniãí, ve vojensk ch újezdech a v dûsledku tûïby uhlí v Mostu. Po roce 1989 probûhla dílãí v ãtová restituce objektû a rovnûï vydání ãásti klá terních mobiliáfiû. Nedofie eno zûstalo zejména navrácení polností a lesû, jejichï v nos v minulosti slouïil k financování údrïby fiady objektû. Vzhledem k svému nedostateãnému personálnímu stavu a finanãním moïnostem byly v ak fiády a kongregace nuceny ãást budov opût opustit (odprodat, bezúplatnû pfievést). Oproti stavu v roce 1950 se tedy poãet historick ch objektû, které vyuïívají fiehole, ponûkud sníïil. Vrátily se ov em nûkteré fiády, které u nás nepûsobily od doby Josefa II. (pauláni, bosí karmelitáni a dal í). SoubûÏnû vznikají novostavby vyhovující potfiebám souãasn ch fieholních komunit lépe neï historické budovy (klarisky v Brnû- -Sobû icích, trapisté v Novém Dvofie a dal í). 6 Na poãátku nového tisíciletí bylo v âeské republice ãinn ch témûfi sto muïsk ch fieholních domû s více neï osmi sty obyvateli, Ïenské instituce mûly poãet domû pfiibliïnû dvojnásobn a poãet sester dokonce trojnásobn. 7 Dal í budoucnost skupiny fieholních komunit stále pûsobících v historick ch objektech pfiitom ãasto závisí na jejich schopnosti zajistit dostateãné prostfiedky nejen na opravy a údrïbu, ale i na nejbûïnûj í provoz (vytápûní a podobnû). e ení b vá hledáno napfiíklad v dlouhodob ch pronájmech, ãi dokonce odprodejích ãásti objektu, které ov em mohou vyvolat tlak na razantní stavební úpravy. ZároveÀ nezb vá neï konstatovat, Ïe fiehole mnohdy pro vlastní potfieby reálnû vyuïívají jen men í díl rozsáhl ch prostor klá terních areálû. Pfii zpûtném pohledu na dûjiny klá terû v ãesk ch zemích poznamenané opakovan mi vlnami sekularizací je zfiejmé, Ïe o fyzickém pfieïití i o dne ním stavu vût iny klá terních budov dlouhodobû nerozhodovaly potfieby zasvûceného Ïivota, n brï zájmy a kulturní povûdomí pfiíslu níkû svûta laikû. TûÏko zmûfiitelné a spí e jen tu ené jsou pfiitom zejména ztráty na mobiliáfiích. Poãet historick ch fiádov ch domû, které se pfiesto do- 4 Pfiehled dvaceti jedné uzavfiené koleje a pfiíslu n ch majetkû viz Tomá V. BÍLEK: Statky a jmûní kolejí jesuitsk ch, klá terû, kostelû, bratrstev a jin ch ústavû v království âeském od císafie Josefa II. zru en ch, Praha 1893, s Podrobnûji tamtéï, s Pfiehled ãinnosti a pûsobi È v 90. letech minulého století shrnuje: Kolektiv autorû: eholní Ïivot v ãesk ch zemích. eholní fiády a kongregace, sekulární instituty a spoleãnosti apo tolského Ïivota v âeské republice, Kostelní Vydfií Aktualizovan pfiehled fieholních institucí v âeské republice a jejich sídel poskytuje katal.htm. 97

4 Obr. 7. KadaÀ (okres Chomutov), klá ter navrácen v roce 1991 franti kánûm byl po nûkolika letech pronajat mûstu a zãásti slouïí jako muzejní expozice. (Foto 2002) Obr. 8. Osek (okres Teplice), prelatura jednoho z na ich nejv znamnûj ích klá terû, do nûjï se v roce 1989 vrátili cisterciáci. Na podzim loàského roku je vysoké provozní náklady donutily objekt doãasnû uzavfiít. (Foto 2001) Obr. 9. Nov DvÛr (okres Karlovy Vary), rajsk dvûr nového klá tera trapistû na místû hospodáfiského dvora tepelského klá tera. (Foto 2004) Obr. 10. Svatá Dobrotivá (okres Beroun), klá ter restituovan v roce 1990 augustiniány, ktefií usilují o obnovení poutní funkce místa. (Foto 2002) sud zachovaly v relativnû autentické podobû, se pak za dan ch okolností mûïe zdát aï pfiekvapivû vysok. O to vût í je odpovûdnost vûãi budoucím generacím, jimï bychom toto nemalé kulturní dûdictví mûli pfiedat s co nejmen ími ztrátami. Zku- enosti z posledních let, kdy byla uspûchan mi a nedostateãnû zváïen mi pfiestavbami po kozena jenom v samotné Praze architektonická hodnota nûkolika v znamn ch monastick ch památek, pfiitom nabádají k opatrnosti. Pfiíchod vybran ch fiádû a kongregací do ãesk ch zemí: benediktini (pfied 993), cisterciáci (1142), premonstráti (1143), johaniti (1169), stráïci BoÏího hrobu (pfied 1188), nûmeãtí rytífii (po 1200), dominikáni (kolem 1226), minoriti (pfied 1232), templáfii (kolem 1232), kfiiïovníci s ãervenou hvûzdou (1237), vilemiti (pfied 1256), cyriaci (1256), magdalenitky (pfied 1259), augustiniáni poustevníci (snad 1263), augustinián tí kanovníci (1333), kartuziáni (1342), karmelitáni (1347), serviti (1360), franti káni (1451), pauláni (1491), jezuiti (1555), kapucíni (1599), milosrdní bratfii (1605), bosí augustiniáni (1623), bosí karmelitáni (1624), piaristi (1631), vor ilky (1655), theatini (1666), trinitáfii (po 1704), alïbûtinky (1719), anglické panny (1747), boromejky (1837), vincentky (1841), redemptoristi (1855), milosrdné sestry sv. KfiíÏe (1860), vizitantky (1878), salesiáni (1927), trapisti (1999). eholní domy ãinné v souãasnosti v historick ch klá terních budovách: Bfievnov (993), Rajhrad (snad 1048), Strahov (1140, 1143), Doksany (1144, 1998), Îeliv (po 1144), Praha u Panny Marie pod fietûzem (1169), Milevsko (1187), Teplá (1193), Velehrad (1205, 1890), Nová í e (snad 1211), Praha u sv. Jakuba (1232), Pfiedklá tefií (1233, 1901), Brno u sv.janû (pfied 1239), Opava u sv.ducha (pfied 1250), Jablonné v Podje tûdí (nejpozdûji 1252, 1945), Praha u sv. Franti ka (1252), Znojmo u sv.kfiíïe (snad 1253), Jihlava u Nanebevzetí Panny Marie (pfied 1257), Vy í Brod (1259), Uhersk Brod (snad po 1272), Krnov u Narození Panny Marie (snad 1273), Praha u sv. Tomá e (1285), Olomouc u sv. Katefiiny (pfied 1287, 1784), DomaÏlice (1287, 2009), Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie (1323, 1783), Praha u Panny Marie SnûÏné (1347, 1603), Na Slovanech (1348), Olomouc u Neposkvrnûného poãetí Panny Marie (1453, 1785), Uherské Hradi tû (1491), HoraÏìovice (snad 1504, 1854), Praha u Panny Marie Andûlské (1600), Praha u Panny Marie Vítûzné (1624, 1993), Praha u sv. Jiljí (1626), Praha u sv.benedikta (1628, 1792), Vranov (1633), Brno u sv. Máfií Magdalény (1643, 1912), Su ice (1644), Svatá Hora (po 1647, 1861), Brno u sv.kfiíïe (1650), Olomouc u Zvûstování Pannû Marii (po 1651), Slan u Nejsvûtûj- í Trojice (1655, 1996), Praha u sv. Josefa (1656, 1782), Praha u sv. Bartolomûje (1660, 1858), Daãice (1660, 1997), Kolín (1666, pfied 1994), Praha u sv. Vor ily (1674), Moravská Tfiebová (1678), Kutná Hora u Nejsvûtûj ího Srdce JeÏí ova (1712), Praha u Panny Marie Bolestné (1719), Brno u sv. Leopolda (1749), Brno u sv.alïbûty (1751), Letovice (1751). 98

5 11 12 Obr. 11. PivoÀ (okres DomaÏlice), v chodní kfiídlo klá tera augustiniánû sekularizovaného v roce 1787, zfiícené v dûsledku zanedbání údrïby. (Foto 2001) Obr. 12. Fulnek (okres Nov Jiãín), konvent kapucínû zru en v roce 1950 patfiil je tû nedávno k nejohroïenûj- ím monastick m památkám. (Foto 1999) 99

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU?

JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Dan Drápal JAK JE TO SE KŘTEM V DUCHU? Nakladatelství KMS Mgr. Dan Drápal Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2006 V echny biblické citace jou pfievzaty z âeského

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K

HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K HISTORICKÁ MùSTA âeské REPUBLIKY K 31. 12. 2005 Mûsta jako stfiediska fiemesel a obchodu vznikala uï v dávné minulosti. Teprve ve 13. století se v ak zaãal mûstsk Ïivot v raznûji odli ovat od venkovského.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû

Jan SOUKUP. Zprávy památkové péãe / roãník 69 / 2009 / ãíslo 2 / OBNOVY PAMÁTEK Jan SOUKUP / Klá ter v Chotû ovû Klá ter v Chotû ovû Jan SOUKUP 1 Historie klá tera Chotû ovsk klá ter patfií spolu s premonstrátskou Teplou, cisterciáck mi Plasy a benediktinsk mi Kladruby do ãtvefiice velk ch západoãesk ch klá terû

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

VZP âr. VZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2000 VáÏení pfiátelé, pokud jste sledovali v roãní zprávy vydávané v uplynul ch letech V eobecnou zdravotní poji Èovnou âeské republiky, nemohlo Vám

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 9. ãervna 2010 O B S A H 3. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic

32 Prahou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrabû Nostic Dne ní barokní fasáda kostela je v sledkem pfiestavby z poloviny 18. století. Uvnitfi je hlavní oltáfi namalovan na zdi od Josefa Hagera (1773) s obrazem sv. imona a Judy od Václava Vavfiince Reinera (1731).

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

1945> >1989 III. KAPITOLA

1945> >1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 III. KAPITOLA Období pováleãné a období centrálnû fiízené ekonomiky 1945 1989 III. KAPITOLA 1945> >1989 Jako v ude v republice, tak také v Elektrick ch podnicích praïské obce se od prvních

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí Úvod............................ 11 UÏité zkratky..................... 12 A. DRUHY ZÁPISÒ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ............... 15 I. Vklad.........................

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6

âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 âástka 2/2006 Vûstník právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 6 1 NA ÍZENÍ Olomouckého kraje ã. 1/2006 ze dne 29. 6. 2006, kter m se mûní nafiízení Olomouckého kraje ã. 4/2002, kter m se stanoví podmínky

Více

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3.

A léta bûïí... Kapitola 4: Práce a mzdy Ekonomické postavení Podíly vûkov ch skupin podle ekonomického postavení (3. 4 4.1. Ekonomické postavení Pracovní síla vymezená podle standardû Mezinárodní organizace práce (ILO) zahrnuje v echny osoby 15leté a star í, které jsou zamûstnané nebo nezamûstnané. Za zamûstnané se povaïují

Více

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky

Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky PŘEHLEDY MDT: 336.763.3;336.275.3 klíčová slova: dluhopisy finanční trhy historie Česká republika Pohled do historie trhu dluhopisû na území âeské republiky Anna DVOŘÁKOVÁ* Historie dluhov ch instrumentû

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

v datech ÎENY A MUÎI Tabulky a grafy Obecné metodické poznámky

v datech ÎENY A MUÎI Tabulky a grafy Obecné metodické poznámky Obecné metodické poznámky Poznámky k tabulkám: LeÏatá ãárka ( ) v tabulce na místû ãísla znaãí, Ïe se jev nevyskytoval. Nula (;,) znaãí více neï nulu, ale ménû neï nejmen í jednotku vyjádfienou v tabulce.

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Úvod do studia zanikl ch stfiedovûk ch vesnick ch kostelû a vybran ch kaplí v hor ovském arcijáhenství

Úvod do studia zanikl ch stfiedovûk ch vesnick ch kostelû a vybran ch kaplí v hor ovském arcijáhenství Úvod do studia zanikl ch stfiedovûk ch vesnick ch kostelû a vybran ch kaplí Jan KAIGL A NOTACE: Autor navazuje na své pfiedchozí pfiíspûvky publikované ve Zprávách památkové péãe, t kající se staveb vesnick

Více

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy č. Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 22.5.2014 datum doručení žadatel k.ú. okres kraj 1 23.4.2013

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

LUBOMÍR TOM Í JAN LUKE JAN TOMÍâEK VÁCLAV UHLÍ. Historické varhany v âechách

LUBOMÍR TOM Í JAN LUKE JAN TOMÍâEK VÁCLAV UHLÍ. Historické varhany v âechách LUBOMÍR TOM Í JAN LUKE JAN TOMÍâEK VÁCLAV UHLÍ Historické varhany v âechách NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2000 Lubomír Tom í, Jan Luke, Jan Tomíãek, Václav Uhlífi, 2000 Illustrations tûpán Grygar, archivy

Více

Recept na využití dotačních programů

Recept na využití dotačních programů REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY DUBEN 2008 HLAVNÍ TÉMA VYDÁNÍ STAVEBNICTVÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DOTAČNÍ PROGRAMY Stavebnictví napříč regiony 4 5 Smutné plochy oživly 6 PRÁVNÍ PORADNA Jak zadat stavební zakázku

Více