Výklad k sidře Mikec (Geneze 41,1 44,17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad k sidře Mikec (Geneze 41,1 44,17)"

Transkript

1 שבוע טוב Číslo 112/ prosince 2008 Výklad k sidře Mikec (Geneze 41,1 44,17) Podávali zvlášť jemu, zvlášť jim a zvlášť Egypťanům, kteří s ním jídali; Egypťané totiž nesmějí stolovat s Hebreji, je to pro ně ohavnost. Existuje rčení urážka od nepřítele je pro mne poklona. Egypťané uctívali modly a žili životem zcela odlišným od Tóry, ba i od noachických zákonů; řekli bychom, že duchovně už nelze být o moc níž. Faraon si Josefa vážil pro jeho prorocké schopnosti a jeho moudrost. A přes to vše národ stojící duchovně na jednom z nejnižších stupňů odmítal jíst společně se Židy. Je to urážka, nebo poklona? Podívejme se na jiný příklad. Lavan nebyl právě Jakovovi přítelem, ani laskavým tchánem, poškozoval ho a byl by ho zabil, kdyby mu to B-h nezakázal. Někdo teď namítne: jestliže B-h stál celou dobu při Jakovovi, jak to, že mu Lavan mohl škodit? Ale to právě byl způsob, jímž B-h Jakovovi pomáhal- nebýt toho, Jakov by duchovně upadl, jsa nucen žít v Lavanově zkaženém prostředí. Myslíte, že je nemožné, aby někdo jako Lavan stáhl dolů člověka Jakovovy duchovní úrovně? Ale i ta nejsilnější osobnost se může postupně, nepozorovatelně unavit a vyčerpat, je-li neustále atakována okolní primitivní nečistotou. Podívejme se na Avrahama: ten se snažil k dobrému ovlivnit ty, jež potkával a kteří by ho svou podstatou negativně ovlivnili, kdyby B-h neposkytl Avrahamovi zvláštní ochranu. Otázka tedy zní: Kdyby se Lavan celých těch dvacet let choval k Jakovovi slušně a příjemně, uchoval by si Jakov svou svatost? A kdyby Egypťané neprojevovali svůj odpor k Hebrejům, dokázal by si Josef po všechny ty roky uchovat své židovství nedotčené? Když bratři hodili Josefa do prázdné cisterny a pak prodali za otroka do Egypta, uvrhli ho tím do duchovní propasti, kterou neočekával a nebyl proto na ni připraven. I to bylo součástí proroctví, jež B-h sdělil Avrahamovi o budoucím exilu jeho potomstva. A tak když Josef nyní svým bratřím říká, že B-h jej poslal do Egypta, aby zachránil celou rodinu před hladověním, byl to jen jeden z důvodů; dalším, hlubším důvodem bylo zachránit židovský národ na konci dní. Příběh Josefa je příběhem mesiáše ben Josef: žárlivost a nenávist jeho bratrů, mylné chápání jeho úmyslů a činů, to vše je spojeno i s rolí mesiáše ben Josef, a v obou případech veškerá neláska a útoky nakonec poslouží k dobrému a povedou k žádoucímu cíli. B-h měl své- lidem neznámédůvody, proč Josef plnil svou životní roli právě v takové zemi jako byl Egypt. A stejně tak i mesiáš ben Josef se objeví uprostřed nejhorší duchovní nečistoty- ve tmě září světlo silněji a přemůže tmu. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným, říká verš Ž (118:22). Toto poselství dobře symbolizuje oliva. Když na stromech dozrávají jablka, pomeranče, granátová jablka, těšíme se a dychtivě čekáme, až je budeme moci utrhnout a sníst. Ale kdo by dychtivě trhal ze stromu olivu, aby ji snědl? I ta nejvyzrálejší je nepříjemně hořká- olivy se dají jíst jen naložené. Na druhé straně ale když vytlačíme ovoce, vše, co dostaneme, je šťáva. Vytlačíme-li olivy, dostaneme olej, který po zapálení hoří klidným plamenem a vydává nazlátlé, jasné a teplé světlo, vyvolávající pocit bezpečí a B-ží ochrany. Večer v neděli jsme letos zapálili první světlo chanukového svícnu. Všichni známe příběh svátku Chanuka- velké vítězství niterně zapálených Židů nad mnohem početnějším, lépe vyzbrojeným, silnějším vojskem řeckým a zázrak malého množství oleje, které namísto jednoho dne vydrželo hořet ještě sedm dalších dní. Ale jeden z nejvýznamnějších aspektů svátku zůstává opomenut Kdyby Matitjahu a jeho synové plánovali a připravovali povstání, byl by to úplně jiný příběh. Oni ale žili v skrytosti a i v těžkých dobách plnili micvot, přesvědčeni, že jedinou možností, jak přežít zlé časy je zcela se odloučit od řeckého způsobu života. Ale Nebesa soudila jinak a tak se stalo, že Matitjahu byl při tom, když Žid obětoval prase na oltáři, jak to přikázal řecký voják- to byla poslední kapka a Matitjahu vrátil úder. Prase- symbol nečistoty- obětované na pohanském oltáři, stalo se tedy impulsem, vedoucím nakonec k velkému vítězství: ve tmě září světlo nejsilněji. 1

2 Připomeňme si další podobné příklady: Avraham byl synem (výrobce model) Teracha, Rut pocházela od Lota, který zplodil dítě s vlastní dcerou a Perec přišel na svět z podivného spojení Jehudy a Tamar. Posuzovány zvenčí a izolovaně, mohly by být tyto události mylně, negativně chápány. Ale vidoucím očím je zřejmé, že všechny jsou částí cesty k jedinému cíli- vykoupení. dcery Celofchada, syna Chefera, syna Gilada, syna Menašeho z čeledi Menašeho, syna Josefova. Jména jeho dcer byla Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa., říká Tóra v Nu 27:1. Proč se tam toto vše vypočítává, když už bylo řečeno syn Menašeho? Protože cílem je sdělit nám, že tak jako Josef miloval zemi zaslíbenou- vždyť žádal své bratry vynesete odtud (z Egypta) mé kosti - tak milovaly zemi i tyto dcery, neboť žádaly dej nám trvalé vlastnictví mezi bratry našeho otce. (Nu 27:4). Je ironie, že ten, který měl takovou lásku k Erec jisrael, musel žít tak dlouho vzdálen od ní a i zemřít daleko. Ale aby byl schopen být vůdcem lidí, musel jim nejdříve porozumět a naučit se mluvit k nim tak, aby mu naslouchali. Josef představuje to, co je i základem Chanuky: nic není takové, jak se to jeví navenek. Někdo se např. ptá: jaký význam má Talmud, vždyť se zabývá diskusemi o věcech, které jen málo souvisí s běžným životem? Ale Talmud nás učí- a mj. nám připomíná totéž, co svátek Chanuky: v tomto světě světlo velmi často vzniká z naprosté tmy, tak jako tomu bylo při Stvoření. Tím silněji pak prosvěcuje tmu. V paraši Mikec pokračuje sága Josefa a jeho bratrů. Bratři, donuceni hladomorem v Kenaanu, vydají se na cestu do jediné země, kde mohou sehnat potravu- do Egypta. Stanou před Josefem, místokrálem Egypta, a ačkoliv oni ho po 20 letech, jež uplynuly od prodeje nepoznají, on je ano. Obviní je z vyzvědačství a když mu při své obhajobě sdělí, že mají ještě mladšího bratra v Kenaanu, Josef se chopí příležitosti a nařídí jim, aby jej přivedli. Jakov nechce pustit jediného přeživšího Rachelina syna, ale bratři ho nakonec přesvědčí, a Jakov jim radí: vezměte si něco z opěvaných vzácností země a doneste je tomu muži jako dar: trochu mastixu a medu, laudanum a masti, pistácie a mandle vezměte svého bratra a hned se navraťte k tomu muži. A B-h všemohoucí ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i Benjamina. Teď zůstanu úplně bez dětí. Výraz B-h všemohoucí ať vás obdaří slitovností před tím mužem se zdá podivný- proč Jakov žádá, aby byli bratři obdařeni milosrdenstvím, a nežádá, aby byl slitovností obdařen ten muž - místokrál? Ale Jakov tím poučuje své syny: aby měl místokrál slitování s nimi, musí i oni předstoupit před něj s milosrdností. Někdy musíme naplnit své srdce láskou, aby se tato láska mohla vrátit zpětně k nám. V naší paraši má faraon dvojí sen- dvě variace na totéž téma. Rádcové jej svým výkladem nedokáží zbavit noční můry, a tu sloužící, který se nedávno znovu vrátil do úřadu z vězení, zmíní s lehkým despektem uvězněného hebrejského otroka, který dokáže vyložit sny. Faraon jej v zoufalství dá povolat a to, co přijde po Josefově výkladu, je zcela neuvěřitelné: Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. (41:40) O mnoho let později dá faraon vyhnat z paláce Mošeho a Aharona, vynikající učence, výkvět národa a jeho legitimní zástupce. Odmítá s nimi diskutovat. Není důležité, zda to byl tentýž faraon jako v době Josefově, nebo jeho nástupce- vždy je tu rozpor: na jedné straně faraon povýšil otroka k nejvyšší hodnosti, na druhé vyhnal nejpřednější muže Izraelitů. Ale nepodobá se to našemu vlastnímu jednání? Faraon se nadchl pro člověka, který mu předložil bezproblémový, snadný plán na uchování stability a další rozkvět jeho říše, proto propůjčil Josefovi hodnost místokrále. Ale když Moše s Aharonem mu k upevnění stability navrhli uvolnit z otroctví Izraelity- což by zřejmě znamenalo více námahy pro Egypťany- odmítl s nimi mluvit a vyhnal je. Sáhneme dychtivě po možnosti, jež nám nabízí hodnosti, slávu či bohatství snadno a bez námahy, ale máme- li za zisk zaplatit námahou či obětí, nechceme o tom ani slyšet. Josefovo setkání s bratry po tolika letech a jeho rozmluva s nimi je mistrnou ukázkou manipulace faktů. Ale při pečlivějším čtení celé scény se vynořují otázky: Proč šlo do Egypta pro potravu všech deset bratrů? Vždyť cestování v té době nebylo právě bezpečné, proč tedy Jakov neposlal jen několik synů se služebníky? Proč se kvůli koupi obilí museli setkat s místokrálem- druhým nejmocnějším mužem Egypta? Z čeho vycházelo Josefovo obvinění bratrů z vyzvědačství? A proč bratři sdělovali důvěrné, rodinné věci naprostému cizinci? Ale příběh Josefa a jeho bratrů nutno vidět v širším kontextu. Hlad, který prorokovaly faraonovy sny, se rozšířil daleko za hranice egyptské říše. Celý Střední východ i severní Afrika byly sužovány hladomorem a jediná země s dostatečnými zásobami byl Egypt. Josefova opatření zajistila Egyptu nejen dostatek potravy, ale posílila dominantní postavení země, protože sem přijížděli kupci z okolních zemí. Tento boom pochopitelně provázela zvýšená bezpečnostní opatření, chránící Egypt před možným útokem sousedních zemí. 2

3 Prvním místem kontroly byl vstup. Midraš říká, že město mělo deset bran a do všech dal Josef postavit zkušené strážce, aby mu neprodleně hlásili všechno podezřelé. Josef předpokládal, že hlad donutí jeho bratry vydat se do Egypta a uvedl popis jejich vzhledu (připomeňme si v té souvislosti, že za celou dobu, kdy Židé žili v Egyptě, nezměnili svá jména, jazyk ani způsob oblékání). Raši vysvětluje: bratři měli vedle nákupu obilí v Egyptě ještě jeden cíl- litovali, že Josefa prodali a měli v úmyslu jej v Egyptě najít, vykoupit a přivést zpět k otci. Egypt byl obchodním centrem celého regionu, bylo pravděpodobné, že tam narazí na stopu Josefa Do Egypta šlo všech deset bratrů, neboť tak mohli zevrubně pátrat a každý z nich vstoupil jinou branou do města, protože tržiště bylo uprostřed a vedlo k němu mnoho cest. Podle zevnějšku byli lehce sledovatelní a Josef tedy byl neustále informován o jejich pohybu. Za normálních okolností by se cizí kupci s místokrálem vůbec nesetkali, bratři však svým vyptáváním vzbudili podezření. Proto bylo obvinění z vyzvědačství nasnadě. Josef chtěl dát bratrům příležitost vykonat úplnou tšuvu za to, že ho tehdy prodali do otroctví. Bratři chtěli najít ztraceného sourozence a uchránit bnej jisrael od dalších nesnází. Tak obě strany sledovaly svůj cíl- a B-h tím určoval další dějství židovských dějin. Z příběhů této paraši vyvozuje Talmud a midraše- jako ostatně u všech příběhů Tóry- další významové roviny a poučení. Z Jakovovy rady synům nevstupujte všichni jednou branou vyvozuje Gemara, že nemáme vystavovat na odiv svůj úspěch a majetek před Esavy a Jišmaely tohoto světa. Raši vysvětluje, že Jakovova slova varovala bratry před závistí, kterou by jistě vzbudili, kdyby vešli do Egypta společně- skupina deseti očividně bohatých cizinců. Jakov věděl z vlastní zkušenosti, jak ničivé důsledky může mít závist. Gemara k tomu mj. říká: rodič by se neměl chovat k jednomu dítěti jinak než k ostatním, ale jednat se všemi stejně. Vztahuje to i do obecné roviny: člověk se nemá chovat tak, aby to vzbudilo závist či žárlivost druhých- např. neměl by druhého člověka chválit před osobou, která toho člověka nemá v lásce. Když se někomu narodí dvojčata chlapci, obřad obřízky se vykoná pro každého samostatně a podle tradice by měl mít každý z nich také jinou osobu za kmotra (sandak). Srovnejme si to s dnešní situací, kdy se lidé snaží jeden druhého trumfovat značkovým oblečením, modernějším autem, větším domem a lepším postavením; takové soupeření rodí závist a žárlivost, jež mohou mít nebezpečný a dalekosáhlý dopad v celé společnosti. Tak rada praotce Jakova synům může být radou i pro nás. Kabala část čtvrtá 1/ Kabala v Provenci Souběžně s rozmachem chasidut ve Francii a Německu objevují se počátky kabaly v jižní Francii, třebaže první stopy tohoto vývoje byly nepochybně starší. Tyto počátky souvisely s existencí židovské gnostické tradice, spojené v určitých východních skupinách s mystikou merkavy. Jejich velmi zřetelný odraz lze najít ve starších částech Sefer habahir a také v několika zprávách, dochovaných ve spisech chasidej aškenaz. Sefer habahir, údajný starověký midraš, se objevila v Provenci někdy mezi lety , ne však dříve. Byla zřejmě sestavena z více pojednání, pocházejících z Německa nebo přímo z Východu. Nebyla napsána v Provenci, jak dokládá analýza, jež do značné míry potvrzuje kabalistickou tradici pol.13.st. a její zdroje, ještě než v pozměněné podobě dospěly k raným provensálským mystikům. Že kniha vyjadřuje názory, jež nebyly známé v Provenci ani ve Španělsku, dokazuje zcela jasně komentář Judy b.barzilaj k Sefer jecira, sepsaný v první třetině 12.st. a shrnující vše, co autor znal z učení maase berešit a zejména z maase merkava. V jeho interpretacích deseti sefirot Sefer jecira není ani zmínky o eónech či božských vlastnostech nebo silách uvnitř merkavy, jak se to objevuje v Sefer habahir. Barzilajův komentář je prodchnut duchem Saadji Gaona, na rozdíl od Sefer habahir, která zůstává zcela lhostejná k filosofickým myšlenkám i ke snaze skloubit filosofii s pojetím, jež kniha zastává. Interpretacemi biblických veršů, zejména pasážemi mytologické povahy, transformuje Sefer habahir tradici merkavy v gnostické učení o silách B-žích, jež jsou obsaženy v B-ží slávě (Kavod) a jejichž podíl na Stvoření se naznačuje symbolickou interpretací Bible i agady. Jsou tu uchovány zbytky očividně gnostické terminologie i symboliky, třebaže prostřednictvím židovského zpracování, které symboly spojuje s motivy již známými z agady. To platí zejména u všeho, co se dotýká kneset Jisrael, jež je ztotožněno se Šechínou, s Kavod a s bat-dcerou, zahrnující všechny cesty moudrosti. 3

4 Ze spisů Eleazara z Wormsu je patrné, že také znal tuto terminologii, resp.ve spojení s Šechínou. Teorie sefirot nebyla v Sefer habahir jasně formulována a mnoho tvrzení v knize bylo pro starší západoevropské kabalisty nesrozumitelné. Učení Sefer habahir je označováno jako maase merkava, výrazu kabala se neužívá. Teorie stěhování duší je uváděna jako mystérium, myšlenka vysvětlující samu sebe a nevyžadující tedy filosofické podložení, i přes odpor židovských filosofů, počínaje Saadjou a dalšími. Jako jeden ze zdrojů Bahiru lze určit Raza raba, avšak je jisté, že existovaly další prameny, dnes neznámé. Nejstarší známky gnostické tradice a náboženské symboliky z ní vycházející, lze najít od pol. 12.st. v kroužku význačných provensálských rabínů: Abrahama b.izáka z Narbonne (autor Sefer haeškol), jeho zetě Abrahama b.davida (Rabad, autora kritických připomínek k Maimonidově Mišne tora) a Jakoba Nazira z Lunel. Jejich spisy se nezabývají výlučně mystikou, ale jejich názory, rozeseté v nich tu i onde vykazují příbuznost s kabalistickými názory a kabalistickou symbolikou. Kromě toho byli- podle věrohodného svědectví španělských kabalistů- pokládáni za osoby inspirované z nebes, které měly zjevení Eliáše, tj. mystický prožitek duchovního vědomí, jímž bylo zjeveno něco nového. Ježto v Sefer habahir je již obsažena teorie sefirot ve své teosofické formulaci, není to ona, co bylo zjeveno; zjevení zřejmě souvisela s novou myšlenkou mystického účelu modlitby, zakládající se nikoli na gematrijot a tajných svatých Jménech, ale na kontemplaci sefirot jakožto prostředku soustředění na kavanu v průběhu modlitby. V tomto kroužku patřil Jakob Nazir ke zvláštní skupině- zvané rabínskou terminologií perušim a biblickou nazíři- jejíž členové se nezabývali výdělečnou činností, ale dostávali podporu od obce, takže mohli věnovat veškerý svůj čas Tóře. Skupina se svou povahou blížila chasidim a existují svědectví, že někteří žili životem chasidů. Rozvíjel se tu kontemplativní způsob života, v němž snadno mohly vykvést mystické představy. Výše zmínění rabíni nesdíleli jeden konzistentní myšlenkový systém, v jejich spisech lze najít rozdílné a protichůdné tendence. Samotná myšlenka Kavod v původním Saadjově významu nebyla považována za tajemství, avšak interpretace v duchu teorie sefirot z Bahiru byly pokládány za vznešené tajemství. Tradice tohoto typu byly předávány ústně ve škole Abrahama b.david, s novou teorií mystické kavany během modlitby se pojila mystéria hlubin božství. Zmíněný kroužek prvních kabalistů v Provenci byl v nábožensky i kulturně exponovaném prostředí. Rabínská kultura tam dosáhla vysokého stupně rozvoje, a i Maimonides považoval tamní halachické učence za vynikající znalce Tóry. Jejich mysl byla otevřená filosofickým ideám doby. Juda ibn Tibon, hlava renomované rodiny překladatelů, rovněž působil v tomto kroužku a přeložil pro své kolegy mnoho významných filosofických spisů, mj. díla zřetelně neoplatonská. Přeložil také z arabštiny Kuzari od Judy Haleviho; hluboký vliv díla vycházel právě z tohoto kroužku. Starší kabalisté vstřebali myšlenky Kuzari o Izraeli, proroctví, tetragrammaton, Sefer jecira a jejím smyslu, stejně jako převzali spisy Abrahama ibn Ezry a Abrahama b. Chija, i s jejich tendencí k neoplatonismu. Židovské pojetí neoplatónských teorií o Logos a B-ží vůli, emanaci a duši působilo jako mocný stimul. Ale do těchto kroužků pronikly také filosofické teorie Aktivního Intelektu jako kosmické síly, s níž byli spojeni proroci a několik málo vyvolených. Úzký vztah této teorie k mysticismu vychází zcela jasně z vývoje středověké islámské a křesťanské mystiky a představuje významný článek řetězu, spojujícího většinu kabalistů s Maimonidem. Již zmíněný vliv asketismu Chovot halevavot hrál stále aktivní roli v etice kabaly a její teorii mystického sjednocení. V posledních 30 letech 12.st. se kabala rozšířila i mimo kroužek Abrahama b. David z Posquiéres. Střet gnostické tradice obsažené v Sefer habahir s neoplatónskými představami o B-hu, Jeho emanaci a o roli člověka ve světě byl mimořádně plodný a vedl k hlubokému proniknutí těchto představ do raných mystických teorií. Kabalu lze definovat jako produkt vzájemného pronikání židovského gnosticismu a neoplatonismu. Vedle toho byla Provence v oné době také dějištěm silného pozdvižení v křesťanském světě, když sekta katarů ovládla značnou část Languedocu, kde se nacházela i první centra kabaly. Není dost jasné, nakolik a zda vůbec byla nějaká spojitost mezi novým rozkvětem judaismu v kruzích perušim a chasidim a revolučním zvratem v křesťanství, jehož projevem bylo katarské hnutí. Ideologie hnutí nemá nic společného s myšlenkami kabalistů, až na teorii převtělování (stěhování duší, transmigraci), kterou kabalisté převzali z východních pramenů Sefer habahir. Dualistická teologie katarských byla zřejmým protikladem židovského názoru, avšak je možné, že mezi různými skupinami existovaly určité kontakty, ježto je spojovalo hluboké emocionální náboženské vznícení. Existuje několik zpráv, že provensálští Židé dobře věděli o existenci a názorech sekty již v prvních desetiletích 13.st. Útržky kabalistické tradice, známé Abrahamu b.david a Jakobu Nazirovi, nacházíme ve spisech kabalistů, jejichž autentičnost dosvědčují zřetelné rozpory mezi nimi a pozdějšími myšlenkami 4

5 v otázce B-ha či kavany. Formulace Abrahama b.david (v jeho kritice Maimonida) na obranu těch, kdo věří v tělesnost B-ha, nám budou srozumitelnější, budeme-li je chápat na pozadí jeho kabalistických názorů, jež rozlišují Příčinu příčin od Tvůrce, který je předmětem Šiur koma ve starší barajtě. Jeho interpretace agady v Eruvim 18a, že Adam byl nejdříve stvořen se dvěma obličeji, rovněž odráží kabalistické spekulace o b-žích vlastnostech =sefirot. Syn Abrahama b.david, Izák Slepý (+ cca 1235), žijící v Narbonne či okolí, byl prvním kabalistou, který věnoval své dílo výhradně mystice. Měl mnoho žáků v Provenci i v Katalánii, kteří šířili kabalistické myšlenky v té podobě, jak je od něho získali; za svého života byl považován za ústřední postavu kabaly. Jeho následovníci ve Španělsku zaznamenali několik jeho výroků a jeho zvyky. Dochovalo se jen několik dopisů a zpráv podle jeho diktátu a jejich styl je zcela odlišný od stylu jeho žáků. Své myšlenky formuloval elipticky a hádankovitě, užíval své vlastní terminologie. Něco z jeho názorů lze najít ve spisech jeho žáků. Je to první kabalista, jehož historická osobnost i názory se vyvíjely jednoznačně tímto směrem. Své učení svěřil jen několika vybraným osobám, byl rozhodně proti veřejnému šíření kabaly, neboť v tom viděl nebezpečí jejího mylného chápání a pokřivení. Na sklonku života protestoval v dopise Nachmanidovi a Jonahovi Gerondi proti podobné popularizaci ve Španělsku, na níž se podílelo několik jeho žáků. Když španělští kabalisté 13.st. hovořili o Chasidovi, mluvili o Izáku Slepém. Pěstoval kontemplativní mystiku mířící k sjednocení s B- hem pomocí meditace o sefirot a nebeských podstatách (chavajot). Od něho pocházejí nejstarší podrobná poučení o meditacích pojících se k základním modlitbám podle sefirot jako stupňů neviditelné existence B-ží. Nepochybně některá z nich převzal od svého otce, z jehož učení občas vycházel, ale rozpoznal také hodnotu Sefer habahir a stavěl na její symbolice. Jeho komentář k Sefer jecira je prvním dílem, které knihu vysvětluje systematicky podle teorie sefirot v duchu kabaly. Na první místo z božských vlastností klade myšlení (machašava), z něhož vznikají b-ží projevy- slova (logoi), jimiž byl stvořen svět. Nad myšlením je neviditelný B-h, který je poprvé nazván Ejn-Sof ( nekonečný, neomezený ) Mysl člověka stoupá prostřednictvím mystické meditace a jakmile jí dosáhne, je pojata do B-žího myšlení. Spolu s teorií sefirot rozvinul mystiku jazyka. Řeč člověka je spojena s božskou řečí a všechny jazykynebeské i lidské- pocházejí z jednoho zdroje, z B- žího jména. V dlouhém fragmentu Izákova komentáře k začátku Midraš Konen najdeme hluboké úvahy o povaze Tóry. Neoplatónský charakter jeho myšlenek je zřejmý a zcela se liší od Bahiru. V Provenci existovaly i další kroužky, šířící kabalistické učení, pocházející zčásti přímo z anonymních východních pramenů. Na jedné straně pokračovaly neoplatónským, spekulativním směrem Izáka Slepého, na druhé straně spojily tento směr s novými myšlenkami merkavy a duchovních sil v ní obsažených. Objevuje se tendence precizovat a pojmenovat tyto síly. Zatímco Izák Slepý je sdělil svým žákům a zdržel se jejich pseudoepigrafického popisování, tyto kroužky je naopak utajovaly a vyplodily četné pseudoepigrafické imitace literárních forem, užívaných literaturou merkavy a Sefer habahir. Část této literatury je neoplatónská, spekulativní a druhá část angelologická, démonologická, magickátato tendence našla plodnou půdu zejména v některých kastilských obcích, např. v Burgosu a Toledu. K prvním kabalistům Toleda patřili chasid Juda ibn Ziza, Josef ibn Mazah a Meir b.todros Abulafia. Jak a za jakých okolností se tam kabala kolem r dostala, není známo, existují však důkazy o kontaktech provensálských kabalistů s členy toledské obce. Věrohodný dokument z Provence uvádí jako zdroje provensálské učitele Abrahama b.david a jeho tchána, německé chasidim a Judu ibn Zizu. Pseudoepigrafy jsou psány jménem četných postav od doby Mošeho až po geonim a německé chasidim. Sefer haijun, připisovaná ravu Chamai Gaonovi, byla zcela nepochybně napsána v Provenci, další díla mohla vzniknout v Provenci nebo v Kastilii- Ma jan hachochma (v ní anděl mluví k Mošemu), Midraš Šimon hacadik aj.- je známo na 30 textů tohoto druhu, většina krátkých. Nové interpretace sefirot se tu nacházejí vedle výkladů o 32 cestách moudrosti, tetragrammatonu a 42-písmenném B-žím jménu a různých kosmogonických spekulací. Mísí se v nich gnostické směry s platónskými, světla rozumu obsazují místo dříve vyhrazené Vozu a soupeří s teoriemi deseti sefirot a mystických jmen. Autoři těchto prací užívají své vlastní abstraktní terminologie, ale termíny jsou různě vykládány a jejich role se liší. Liší se pořadí emanací- názorová rozdílnost kroužku nasvědčuje, že každý jednotlivý autor se pokoušel definovat obsah světa emanací tak, jak jej získal svým viděním či kontemplací. Jedna skupina textů vykládá Třináct vlastností B-ží slitovnosti jako souhrn sil, jež zaplňují svět emanací. Jiní autoři přidávají k sefirot další tři síly na spodním konci systému, zatímco jiní tyto tři energie umisťují na vrchol, nebo je začleňují do první sefry. Existuje zřetelná spojitost Saadjovy teorie Kavod a jeho pojetí éteru, jejž nelze uchopit (v jeho 5

6 komentáři k Sefer jecira) s tímto kroužkem, který použil jeho myšlenek v prvním překladu Sefer emunot vedeot. Důraz na mystiku světel rozumu je duchem blízký (byť ne do detailů) pozdější neoplatónské literatuře, např. Knize pěti substancí od pseudo-empedokla, pocházející ze školy Ibn Masary. Např. podle Sefer haijun nadpřirozené podstaty, zjevené z nejvyššího skrytého zdroje či původní temnoty, jsou tyto : původní moudrost, nadpřirozené světlo, hašmal, mlha (závoj), trůn světla, kolo (ofan) vznešenosti, cherub, kola Vozu, obklopující éter, trůn slávy, místo duší a vnější paláce svatosti. Také se v tomto kroužku projevuje magická tendence i snahy o filosofickou spekulaci o svatých jménech. 2/ Kabalistické centrum v Geroně Myšlenky prvních kabalistů, šířící se z Provence do Španělska, našly odezvu zejména v rabínském kroužku katalánské Gerony (mezi Pyrenejským pohořím a Barcelonou). Od poč.13.st. tu existovalo významné centrum, jež mělo důležitou úlohu při formování kabaly ve Španělsku a rozvoji kabalistické literatury. Tady poprvé byly napsány knihy, jež -přes zdůrazňování esoterické stránky kabaly- chtěly sdělit své hlavní myšlenky širšímu čtenářstvu. Někdy najdeme odkazy na tyto myšlenky v dílech, jež nejsou kabalistická- např. v dílech halachických, exegetických, etických či homiletických- avšak některé spisy byly věnovány výhradně kabale. Dochovalo se několik dopisů členů tohoto kroužku, obsahujících důležitá svědectví o jejich cítění a jejich účasti v soudobých diskusích a sporech. Hlavními osobami tohoto kroužku byli tajemný muž zvaný (pseudonymem?) Ben Belima, Juda b.jakar (učitel Nachmanida a nějakou dobu dajan v Barceloně, jehož komentáře k liturgii obsahují kabalistické výklady), Ezra b.solomon a Azriel, Moše b.nachman(= Nachmanides), Abraham b.izák Gerondi (chazan obce), Jakob b.šešet Gerondi a básník Mešulam b.solomon Da Piera. Patří sem i jejich žáci, třebaže mnoho z nich se rozptýlilo po aragonských obcích. Za osobní i literární spojnici provensálských a geronských kabalistů lze pokládat Ašera b.davida, synovce Izáka Slepého. Většina jeho spisů byla šířena v opisech. Obsahově jsou příbuzné spisům Ezry a Azriela, kteří zřejmě byli mezi prvními, kdo psali díla věnovaná výhradně kabale (1.třetina 13.st.) Ezra napsal komentář k Písni písní (publikovaný pod Nachmanidovým jménem), vyložil agadot k několika traktátům Talmudu - všude tam, kde je dokázal spojit s kabalou- a shrnul tradice, pocházející většinou od provensálských kabalistů. Mladší Ezrův současník Azriel napsal komentář k liturgii podle teorie kavanot, komentář k Sefer jecira, v edicích tohoto díla publikovaný pod jménem Nachmanida, a dva malé spisky o povaze B-ha, Be ur eser sefirot (také nazvaná Šaar hašoel) a Derech haemuna vederech hakefira. Tito dva kabalisté zanechali také samostatná mystéria k některým věcem (např. mystérium obětí ) a dopisy o kabalistických otázkách, včetně rozsáhlého Azrielova listu kabalistům v Burgosu. Azriel vyniká nad ostatní členy kroužku systematičností svého myšlení a hloubkou intelektu. Je jediný ze skupiny, jehož dílo stylem i obsahem souvisí se spisy kroužku Sefer haijun, zmíněného výše. V jeho spisech dosáhlo vzájemné prostupování neoplatónských a gnostických prvků svého prvního vrcholu. Neoplatónské prvky pocházely většinou ze spisů Izáka b.solomona Israeli, z nichž některé byly v Geroně známé. Jakob b.šešet spojil ve svém polemickém spise proti Samuelu b.tibon (Mešiv devarim nechochim) filosofické zkoumání s kabalistickou spekulací. Tou se zabývala dvě z jeho děl: Sefer haemuna vehabitachon (později byla připisována Nachmanidovi a publikována pod jeho jménem) a Šaar hašamajim, veršovaný souhrn kabalistického učení. Je otázka, zda tito kabalisté, známí jen úzkému okruhu, kteří nenapsali žádné dílo mimo oblast kabaly, by měli ten velký vliv, který měli, nebýt postavení jejich druha Nachmanida (cca ), největší právní a náboženské autority té doby ve Španělsku. To, že se jako mladý muž připojil ke kabalistům, připravilo cestu pro přijetí kabaly ve Španělsku, právě tak jako osobnost Abrahama b.david připravila cestu v Provenci. Tato dvě jména byla pro většinu jejich současníků zárukou, že kabalistické myšlenky neznamenají odklon od přijaté víry a rabínské tradice. Jejich nesporné zakotvení v tradici chránilo kabalisty před obviněním z odklonu od přísného monoteismu či dokonce z hereze. Taková obvinění se skutečně vyskytla, vyvolána většinou širokým ohlasem, jehož se v několika obcích dostalo starším kabalistickým dílům a jejich ústnímu propagování. Izák Slepý zmiňuje polemiku mezi kabalisty a jejich odpůrci ve Španělsku, a zprávy o podobných sporech jsou i z Provence (v l ). Mezi kabalisty se od počátku objevovaly dvě tendence: jedni chtěli omezit kabalu na uzavřené kroužky jako esoterický systém, druzí chtěli rozšířit její vliv do širokých vrstev. V průběhu dějin se tyto dvě tendence spolu stále svářily Souběžně s tím se od vzniku geronské kabaly projevoval u představitelů rabínského judaismu dvojí vztah ke kabale: kabalisté byli uznáváni jako zastánci tradiční ideologie a veřejní obhájci tradice a obyčejů, ale současně byli mnohými rabíny a učenci podezříváni z ne-židovských postojů a z novotářství, jehož projevy nutno všemožně 6

7 omezit. Většina kabalistů chápala svou úlohu jako uchování tradice. Vlastně i jejich prvním veřejným projevem bylo, že se postavili na stranu tradice ve sporu o Maimonidova díla a studium filosofie (13.st.). V těchto sporech se kabala geronských učenců projevovala jako symbolická interpretace judaismu a jeho způsobu života, založená na teosofii, jež učí skrytým tajemstvím zjeveného B- ha a odmítá racionalistické interpretace Tóry a jejích přikázání. Avšak nelze ignorovat, že myšlenkový systém vypracovaný někým jako Azriel, nejen nezpochybnil filosofické učení své doby, ale spíše k němu přidal nový rozměr- teosofii, jako korunu slávy. Nachmanides dává v několika svých dílech prostor kabale, zejména ve svém komentáři k Tóře, kde množství zaobalených a nevysvětlených odkazů na interpretace podle pravé cesty mělo vzbudit zvědavost těch čtenářů, kteří o cestě nikdy neslyšeli. Kabalistickou symboliku použil také v několika svých pijutim. Jeho názory na osud duše po smrti a na povahu budoucího světa, jak je vyjádřil v Šaar hagemul v závěru svého halachického díla Toldot Adam, představují myšlenky jeho kroužku a jsou opakem Maimonidových názorů. Jeho komentář ke knize Job vychází z teorie převtělování (aniž je tu zmíněn pojem gilgul) a z názorů jeho druha Ezry o sefirat chochma. Nachmanides nenapsal žádné dílo výlučně o kabale, kromě komentáře k 1. kapitole Sefer jecira a promluvy u příležitosti svatby (He Chaluc) Od 14. st. mu byly připisovány knihy jiných autorů. Ve spisech geronských kabalistů je jasný, přesně vymezený rámec symboliky, týkající se teorie sefirot a způsobu, jímž tato teorie interpretuje biblické verše a homilie pojednávající o činech B- ha. Tato symbolika sloužila jako hlavní základna rozvoje kabaly v tomto kroužku a četní anonymní kabalisté té doby i pozdější vytvořili seznamy a tabulky pořadí sefirot a odpovídajících pojmenování v Písmu a agadě. Pokud jde o detaily, téměř každý kabalista měl svůj vlastní systém, v základních věcech však panovala velká míra shody. Mezi španělskými kabalisty a chasidej aškenaz byly vzájemné kontakty, buď návštěvami jednotlivých chasidim ve Španelsku, nebo prostřednictvím spisů, jež se tam dostaly, např. díla Eleazara z Wormsu. Abraham Axelrod z Cologne, který cestoval po španělských obcích v l , napsal Keter Šem Tov, pojednávající o tetragrammatonu a teorii sefirot. Je známa v různých verzích, jednu z nich publikoval Jellinek v Ginzej chochmat hakabala 1853, kdežto jiná uvádí jméno autora jako mmenachem, žák Eleazara z Wormsu. Kniha spojuje teorii svatých Jmen a spekulace využívající gematrie s teorií sefirot geronských kabalistů a je mocným oživením extatických tendencí, jež na sebe vzaly novou podobu prorocké kabaly. Je téměř jisté, že autorem knihy Temuna (napsané před r. 1250) je anonymní kabalista z geronského okruhu nebo z Provence. O několik generací později bylo autorství připisováno veleknězi rb. Išmaelovi. Kniha je psána velmi náročným stylem a obsah je v mnohém záhadný. Interpretace obrazu B-ha pomocí tvarů hebrejských písmen se stala základem několika dalších textů, zkomponovaných obdobným způsobem a možná i stejným autorem, např. výklady 72-písmenného jména B-žího, uváděné v mystické literatuře období geonim. Význam knihy spočívá v zevrubném, byť hádankovitém vysvětlení teorie šmitot, k níž odkazují geronští kabalisté bez dalšího vysvětlení. Obtížný styl knihy Temuna do určité míry objasňuje starší komentář, také anonymní, z konce 13.st. ( publikovaný spolu s knihou v r. 1892). Temuna měla značný vliv na kabalu až do 16. st. (Pokračování příště) Šabat tento týden začíná v pátek v 15 37, a končí v sobotu v Délka dne je 8 hod 25 minut; délka skutečné hodiny činí 42 minut, východ jitřenky 6 33; doporučený čas ranní modlitby (talit a tfilin) v 6 05 hod; východ slunce v 7 16; polovina dne 11 37; čas odpolední modlitby (mincha gedola) ve 12 07, (mincha ktana 14 08, plag mincha 15 03) západ slunce (škia) 15 57; východ hvězd v podle Holešova (jihovýchodní Morava); Čechy + 10 minut;podle kalendáře Kaluach Šavua tov שבוע טוב) ) - dobrý týden vydává Olam - Společnost Judaica Holešov, Osvobození 1133, Kontaktní osoba Jiří Richter, tel

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Desátý tevet a další půsty

Desátý tevet a další půsty שבוע טוב Číslo 60/5768 20.prosinec 2007 Desátý tevet a další půsty Na středu 20. prosince připadl letos půst asara betevet- 10. tevetu. Připomínáme si jím Nabuchadnezarovo oblehnutí Jeruzaléma, což znamenalo

Více

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu?

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu? Kapitola čtvrtá: O O kajícnících a spravedlivých a ר א נ יב פ ת י ל ל ל ר ח ק ו ל ר ב מ ר י הו ה Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Výklad k sidře Ha azinu (Deuteronomium 32,1 52)

Výklad k sidře Ha azinu (Deuteronomium 32,1 52) שבוע טוב Číslo 101/5769 7.říjen 2008 Výklad k sidře Ha azinu (Deuteronomium 32,1 52) V této paraši je šira- píseň, psaná formou básně. Jak zmíněno dříve, šira není píseň v běžném slova smyslu, je to zpěv

Více

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz

32 CEST MOUDROSTI. Rawn Clark 2002. Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz 32 CEST MOUDROSTI Rawn Clark 2002 Přeložil a poznámkami opatřil: Lusor 2004 Okultismus.mysteria.cz V samém srdci západního způsobu chápání Stromu života je útlý spisek, který se jmenuje 32 cest moudrosti.

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Výklad k sidře Emor (Leviticus 21,1-24,23)

Výklad k sidře Emor (Leviticus 21,1-24,23) שבוע טוב Číslo 79/5768 8.května 2008 Výklad k sidře Emor (Leviticus 21,1-24,23) Paraša začíná nařízeními pro kohanim a kohena gadol, jehož úřad vyžaduje vyšší úroveň svatosti. Poté pokračuje popisem obětí

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\l"gstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\.

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\lgstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\. R. M. DAC!K O. P. PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A MYSTICKÉ l!.o l;oné dňo: :z:načk : t\l"gstkově čislo G,1 O I:J 194 7 2.. (\ \\\. \99A DOMINIKAN SKA EDICE KRYSTAL, OLOMOUC úzkosti

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I.

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Mojžíš I. Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Mojžíš I. Kniha Genesis - opakování Jaké pojmy spjaté s nejstaršími biblickými příběhy jsou ukryty na následujících

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Agada Amida Archa úmluvy Aškenáz Baal Tšuva Berešit Bima Cicit Exilarcha Gematria

Agada Amida Archa úmluvy Aškenáz Baal Tšuva Berešit Bima Cicit Exilarcha Gematria Agada (též hagada) nehalachické vyprávění, obsažené v Talmudu a midraši. Agadické spisy biblické příběhy, legendy, komentáře, životopisy, etika nemají právní charakter. Amida je základní hebrejská modlitba,

Více

Výklad k sidře Berešit (Geneze 1,1 6,8)

Výklad k sidře Berešit (Geneze 1,1 6,8) שבוע טוב Číslo 103/5769 22.října 2008 Výklad k sidře Berešit (Geneze 1,1 6,8) Staré rčení říká, že každý začátek je těžký; a čteme- li první kapitoly Tóry o počátku lidstva, potvrdí se nám to. Hřích, žárlivost,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Výklad sidry Vaetchanan (Deuteronomium 3,23-7,11)

Výklad sidry Vaetchanan (Deuteronomium 3,23-7,11) שבוע טוב Číslo 93/5768 13.srpna 2008 Výklad sidry Vaetchanan (Deuteronomium 3,23-7,11) Paraša začíná Mošeho snažnou prosbou, aby B-h změnil své rozhodnutí a dovolil mu vstoupit do Erec jisrael. Ale jak

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Micha Brumlik. Judaismus

Micha Brumlik. Judaismus Micha Brumlik Judaismus Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 ETIKA Ethos = z řeckého zvyk, obyčej, charakter Mos = z latinského morálka Etika

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Sefer Be-rešit (První kniha Mojžíšova)

Sefer Be-rešit (První kniha Mojžíšova) Sefer Be-rešit (První kniha Mojžíšova) Be-rešit (První) První stvořil Bůh ta nebesa a zemi. Sidra: 1 M 1,1 6,8 Haftara: Iz 42,5 43,10 Tóra se otvírá těmito sedmi velkolepými slovy: Be-rešit bara Elohim

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS)

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) ICHEIC Humanitarian Fund VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ČESKÉ PEDAGOGY 12/10/2010 22/10/2010 Yad Vashem Mezinárodní škola pro studium holokaustu (ISHS) Úterý 12.10.2010: Vítejte v Izraeli Zahájení semináře ***

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální

Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Tisková zpráva Praha, 24. dubna 2014 Frommův Strach ze svobody je stále aktuální Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který je napsal v roce 1941 během exilového pobytu ve Spojených

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více