Výklad k sidře Mikec (Geneze 41,1 44,17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad k sidře Mikec (Geneze 41,1 44,17)"

Transkript

1 שבוע טוב Číslo 112/ prosince 2008 Výklad k sidře Mikec (Geneze 41,1 44,17) Podávali zvlášť jemu, zvlášť jim a zvlášť Egypťanům, kteří s ním jídali; Egypťané totiž nesmějí stolovat s Hebreji, je to pro ně ohavnost. Existuje rčení urážka od nepřítele je pro mne poklona. Egypťané uctívali modly a žili životem zcela odlišným od Tóry, ba i od noachických zákonů; řekli bychom, že duchovně už nelze být o moc níž. Faraon si Josefa vážil pro jeho prorocké schopnosti a jeho moudrost. A přes to vše národ stojící duchovně na jednom z nejnižších stupňů odmítal jíst společně se Židy. Je to urážka, nebo poklona? Podívejme se na jiný příklad. Lavan nebyl právě Jakovovi přítelem, ani laskavým tchánem, poškozoval ho a byl by ho zabil, kdyby mu to B-h nezakázal. Někdo teď namítne: jestliže B-h stál celou dobu při Jakovovi, jak to, že mu Lavan mohl škodit? Ale to právě byl způsob, jímž B-h Jakovovi pomáhal- nebýt toho, Jakov by duchovně upadl, jsa nucen žít v Lavanově zkaženém prostředí. Myslíte, že je nemožné, aby někdo jako Lavan stáhl dolů člověka Jakovovy duchovní úrovně? Ale i ta nejsilnější osobnost se může postupně, nepozorovatelně unavit a vyčerpat, je-li neustále atakována okolní primitivní nečistotou. Podívejme se na Avrahama: ten se snažil k dobrému ovlivnit ty, jež potkával a kteří by ho svou podstatou negativně ovlivnili, kdyby B-h neposkytl Avrahamovi zvláštní ochranu. Otázka tedy zní: Kdyby se Lavan celých těch dvacet let choval k Jakovovi slušně a příjemně, uchoval by si Jakov svou svatost? A kdyby Egypťané neprojevovali svůj odpor k Hebrejům, dokázal by si Josef po všechny ty roky uchovat své židovství nedotčené? Když bratři hodili Josefa do prázdné cisterny a pak prodali za otroka do Egypta, uvrhli ho tím do duchovní propasti, kterou neočekával a nebyl proto na ni připraven. I to bylo součástí proroctví, jež B-h sdělil Avrahamovi o budoucím exilu jeho potomstva. A tak když Josef nyní svým bratřím říká, že B-h jej poslal do Egypta, aby zachránil celou rodinu před hladověním, byl to jen jeden z důvodů; dalším, hlubším důvodem bylo zachránit židovský národ na konci dní. Příběh Josefa je příběhem mesiáše ben Josef: žárlivost a nenávist jeho bratrů, mylné chápání jeho úmyslů a činů, to vše je spojeno i s rolí mesiáše ben Josef, a v obou případech veškerá neláska a útoky nakonec poslouží k dobrému a povedou k žádoucímu cíli. B-h měl své- lidem neznámédůvody, proč Josef plnil svou životní roli právě v takové zemi jako byl Egypt. A stejně tak i mesiáš ben Josef se objeví uprostřed nejhorší duchovní nečistoty- ve tmě září světlo silněji a přemůže tmu. Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným, říká verš Ž (118:22). Toto poselství dobře symbolizuje oliva. Když na stromech dozrávají jablka, pomeranče, granátová jablka, těšíme se a dychtivě čekáme, až je budeme moci utrhnout a sníst. Ale kdo by dychtivě trhal ze stromu olivu, aby ji snědl? I ta nejvyzrálejší je nepříjemně hořká- olivy se dají jíst jen naložené. Na druhé straně ale když vytlačíme ovoce, vše, co dostaneme, je šťáva. Vytlačíme-li olivy, dostaneme olej, který po zapálení hoří klidným plamenem a vydává nazlátlé, jasné a teplé světlo, vyvolávající pocit bezpečí a B-ží ochrany. Večer v neděli jsme letos zapálili první světlo chanukového svícnu. Všichni známe příběh svátku Chanuka- velké vítězství niterně zapálených Židů nad mnohem početnějším, lépe vyzbrojeným, silnějším vojskem řeckým a zázrak malého množství oleje, které namísto jednoho dne vydrželo hořet ještě sedm dalších dní. Ale jeden z nejvýznamnějších aspektů svátku zůstává opomenut Kdyby Matitjahu a jeho synové plánovali a připravovali povstání, byl by to úplně jiný příběh. Oni ale žili v skrytosti a i v těžkých dobách plnili micvot, přesvědčeni, že jedinou možností, jak přežít zlé časy je zcela se odloučit od řeckého způsobu života. Ale Nebesa soudila jinak a tak se stalo, že Matitjahu byl při tom, když Žid obětoval prase na oltáři, jak to přikázal řecký voják- to byla poslední kapka a Matitjahu vrátil úder. Prase- symbol nečistoty- obětované na pohanském oltáři, stalo se tedy impulsem, vedoucím nakonec k velkému vítězství: ve tmě září světlo nejsilněji. 1

2 Připomeňme si další podobné příklady: Avraham byl synem (výrobce model) Teracha, Rut pocházela od Lota, který zplodil dítě s vlastní dcerou a Perec přišel na svět z podivného spojení Jehudy a Tamar. Posuzovány zvenčí a izolovaně, mohly by být tyto události mylně, negativně chápány. Ale vidoucím očím je zřejmé, že všechny jsou částí cesty k jedinému cíli- vykoupení. dcery Celofchada, syna Chefera, syna Gilada, syna Menašeho z čeledi Menašeho, syna Josefova. Jména jeho dcer byla Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa., říká Tóra v Nu 27:1. Proč se tam toto vše vypočítává, když už bylo řečeno syn Menašeho? Protože cílem je sdělit nám, že tak jako Josef miloval zemi zaslíbenou- vždyť žádal své bratry vynesete odtud (z Egypta) mé kosti - tak milovaly zemi i tyto dcery, neboť žádaly dej nám trvalé vlastnictví mezi bratry našeho otce. (Nu 27:4). Je ironie, že ten, který měl takovou lásku k Erec jisrael, musel žít tak dlouho vzdálen od ní a i zemřít daleko. Ale aby byl schopen být vůdcem lidí, musel jim nejdříve porozumět a naučit se mluvit k nim tak, aby mu naslouchali. Josef představuje to, co je i základem Chanuky: nic není takové, jak se to jeví navenek. Někdo se např. ptá: jaký význam má Talmud, vždyť se zabývá diskusemi o věcech, které jen málo souvisí s běžným životem? Ale Talmud nás učí- a mj. nám připomíná totéž, co svátek Chanuky: v tomto světě světlo velmi často vzniká z naprosté tmy, tak jako tomu bylo při Stvoření. Tím silněji pak prosvěcuje tmu. V paraši Mikec pokračuje sága Josefa a jeho bratrů. Bratři, donuceni hladomorem v Kenaanu, vydají se na cestu do jediné země, kde mohou sehnat potravu- do Egypta. Stanou před Josefem, místokrálem Egypta, a ačkoliv oni ho po 20 letech, jež uplynuly od prodeje nepoznají, on je ano. Obviní je z vyzvědačství a když mu při své obhajobě sdělí, že mají ještě mladšího bratra v Kenaanu, Josef se chopí příležitosti a nařídí jim, aby jej přivedli. Jakov nechce pustit jediného přeživšího Rachelina syna, ale bratři ho nakonec přesvědčí, a Jakov jim radí: vezměte si něco z opěvaných vzácností země a doneste je tomu muži jako dar: trochu mastixu a medu, laudanum a masti, pistácie a mandle vezměte svého bratra a hned se navraťte k tomu muži. A B-h všemohoucí ať vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil vašeho druhého bratra i Benjamina. Teď zůstanu úplně bez dětí. Výraz B-h všemohoucí ať vás obdaří slitovností před tím mužem se zdá podivný- proč Jakov žádá, aby byli bratři obdařeni milosrdenstvím, a nežádá, aby byl slitovností obdařen ten muž - místokrál? Ale Jakov tím poučuje své syny: aby měl místokrál slitování s nimi, musí i oni předstoupit před něj s milosrdností. Někdy musíme naplnit své srdce láskou, aby se tato láska mohla vrátit zpětně k nám. V naší paraši má faraon dvojí sen- dvě variace na totéž téma. Rádcové jej svým výkladem nedokáží zbavit noční můry, a tu sloužící, který se nedávno znovu vrátil do úřadu z vězení, zmíní s lehkým despektem uvězněného hebrejského otroka, který dokáže vyložit sny. Faraon jej v zoufalství dá povolat a to, co přijde po Josefově výkladu, je zcela neuvěřitelné: Budeš správcem mého domu a všechen můj lid bude poslouchat tvé rozkazy. Budu tě převyšovat jen trůnem. (41:40) O mnoho let později dá faraon vyhnat z paláce Mošeho a Aharona, vynikající učence, výkvět národa a jeho legitimní zástupce. Odmítá s nimi diskutovat. Není důležité, zda to byl tentýž faraon jako v době Josefově, nebo jeho nástupce- vždy je tu rozpor: na jedné straně faraon povýšil otroka k nejvyšší hodnosti, na druhé vyhnal nejpřednější muže Izraelitů. Ale nepodobá se to našemu vlastnímu jednání? Faraon se nadchl pro člověka, který mu předložil bezproblémový, snadný plán na uchování stability a další rozkvět jeho říše, proto propůjčil Josefovi hodnost místokrále. Ale když Moše s Aharonem mu k upevnění stability navrhli uvolnit z otroctví Izraelity- což by zřejmě znamenalo více námahy pro Egypťany- odmítl s nimi mluvit a vyhnal je. Sáhneme dychtivě po možnosti, jež nám nabízí hodnosti, slávu či bohatství snadno a bez námahy, ale máme- li za zisk zaplatit námahou či obětí, nechceme o tom ani slyšet. Josefovo setkání s bratry po tolika letech a jeho rozmluva s nimi je mistrnou ukázkou manipulace faktů. Ale při pečlivějším čtení celé scény se vynořují otázky: Proč šlo do Egypta pro potravu všech deset bratrů? Vždyť cestování v té době nebylo právě bezpečné, proč tedy Jakov neposlal jen několik synů se služebníky? Proč se kvůli koupi obilí museli setkat s místokrálem- druhým nejmocnějším mužem Egypta? Z čeho vycházelo Josefovo obvinění bratrů z vyzvědačství? A proč bratři sdělovali důvěrné, rodinné věci naprostému cizinci? Ale příběh Josefa a jeho bratrů nutno vidět v širším kontextu. Hlad, který prorokovaly faraonovy sny, se rozšířil daleko za hranice egyptské říše. Celý Střední východ i severní Afrika byly sužovány hladomorem a jediná země s dostatečnými zásobami byl Egypt. Josefova opatření zajistila Egyptu nejen dostatek potravy, ale posílila dominantní postavení země, protože sem přijížděli kupci z okolních zemí. Tento boom pochopitelně provázela zvýšená bezpečnostní opatření, chránící Egypt před možným útokem sousedních zemí. 2

3 Prvním místem kontroly byl vstup. Midraš říká, že město mělo deset bran a do všech dal Josef postavit zkušené strážce, aby mu neprodleně hlásili všechno podezřelé. Josef předpokládal, že hlad donutí jeho bratry vydat se do Egypta a uvedl popis jejich vzhledu (připomeňme si v té souvislosti, že za celou dobu, kdy Židé žili v Egyptě, nezměnili svá jména, jazyk ani způsob oblékání). Raši vysvětluje: bratři měli vedle nákupu obilí v Egyptě ještě jeden cíl- litovali, že Josefa prodali a měli v úmyslu jej v Egyptě najít, vykoupit a přivést zpět k otci. Egypt byl obchodním centrem celého regionu, bylo pravděpodobné, že tam narazí na stopu Josefa Do Egypta šlo všech deset bratrů, neboť tak mohli zevrubně pátrat a každý z nich vstoupil jinou branou do města, protože tržiště bylo uprostřed a vedlo k němu mnoho cest. Podle zevnějšku byli lehce sledovatelní a Josef tedy byl neustále informován o jejich pohybu. Za normálních okolností by se cizí kupci s místokrálem vůbec nesetkali, bratři však svým vyptáváním vzbudili podezření. Proto bylo obvinění z vyzvědačství nasnadě. Josef chtěl dát bratrům příležitost vykonat úplnou tšuvu za to, že ho tehdy prodali do otroctví. Bratři chtěli najít ztraceného sourozence a uchránit bnej jisrael od dalších nesnází. Tak obě strany sledovaly svůj cíl- a B-h tím určoval další dějství židovských dějin. Z příběhů této paraši vyvozuje Talmud a midraše- jako ostatně u všech příběhů Tóry- další významové roviny a poučení. Z Jakovovy rady synům nevstupujte všichni jednou branou vyvozuje Gemara, že nemáme vystavovat na odiv svůj úspěch a majetek před Esavy a Jišmaely tohoto světa. Raši vysvětluje, že Jakovova slova varovala bratry před závistí, kterou by jistě vzbudili, kdyby vešli do Egypta společně- skupina deseti očividně bohatých cizinců. Jakov věděl z vlastní zkušenosti, jak ničivé důsledky může mít závist. Gemara k tomu mj. říká: rodič by se neměl chovat k jednomu dítěti jinak než k ostatním, ale jednat se všemi stejně. Vztahuje to i do obecné roviny: člověk se nemá chovat tak, aby to vzbudilo závist či žárlivost druhých- např. neměl by druhého člověka chválit před osobou, která toho člověka nemá v lásce. Když se někomu narodí dvojčata chlapci, obřad obřízky se vykoná pro každého samostatně a podle tradice by měl mít každý z nich také jinou osobu za kmotra (sandak). Srovnejme si to s dnešní situací, kdy se lidé snaží jeden druhého trumfovat značkovým oblečením, modernějším autem, větším domem a lepším postavením; takové soupeření rodí závist a žárlivost, jež mohou mít nebezpečný a dalekosáhlý dopad v celé společnosti. Tak rada praotce Jakova synům může být radou i pro nás. Kabala část čtvrtá 1/ Kabala v Provenci Souběžně s rozmachem chasidut ve Francii a Německu objevují se počátky kabaly v jižní Francii, třebaže první stopy tohoto vývoje byly nepochybně starší. Tyto počátky souvisely s existencí židovské gnostické tradice, spojené v určitých východních skupinách s mystikou merkavy. Jejich velmi zřetelný odraz lze najít ve starších částech Sefer habahir a také v několika zprávách, dochovaných ve spisech chasidej aškenaz. Sefer habahir, údajný starověký midraš, se objevila v Provenci někdy mezi lety , ne však dříve. Byla zřejmě sestavena z více pojednání, pocházejících z Německa nebo přímo z Východu. Nebyla napsána v Provenci, jak dokládá analýza, jež do značné míry potvrzuje kabalistickou tradici pol.13.st. a její zdroje, ještě než v pozměněné podobě dospěly k raným provensálským mystikům. Že kniha vyjadřuje názory, jež nebyly známé v Provenci ani ve Španělsku, dokazuje zcela jasně komentář Judy b.barzilaj k Sefer jecira, sepsaný v první třetině 12.st. a shrnující vše, co autor znal z učení maase berešit a zejména z maase merkava. V jeho interpretacích deseti sefirot Sefer jecira není ani zmínky o eónech či božských vlastnostech nebo silách uvnitř merkavy, jak se to objevuje v Sefer habahir. Barzilajův komentář je prodchnut duchem Saadji Gaona, na rozdíl od Sefer habahir, která zůstává zcela lhostejná k filosofickým myšlenkám i ke snaze skloubit filosofii s pojetím, jež kniha zastává. Interpretacemi biblických veršů, zejména pasážemi mytologické povahy, transformuje Sefer habahir tradici merkavy v gnostické učení o silách B-žích, jež jsou obsaženy v B-ží slávě (Kavod) a jejichž podíl na Stvoření se naznačuje symbolickou interpretací Bible i agady. Jsou tu uchovány zbytky očividně gnostické terminologie i symboliky, třebaže prostřednictvím židovského zpracování, které symboly spojuje s motivy již známými z agady. To platí zejména u všeho, co se dotýká kneset Jisrael, jež je ztotožněno se Šechínou, s Kavod a s bat-dcerou, zahrnující všechny cesty moudrosti. 3

4 Ze spisů Eleazara z Wormsu je patrné, že také znal tuto terminologii, resp.ve spojení s Šechínou. Teorie sefirot nebyla v Sefer habahir jasně formulována a mnoho tvrzení v knize bylo pro starší západoevropské kabalisty nesrozumitelné. Učení Sefer habahir je označováno jako maase merkava, výrazu kabala se neužívá. Teorie stěhování duší je uváděna jako mystérium, myšlenka vysvětlující samu sebe a nevyžadující tedy filosofické podložení, i přes odpor židovských filosofů, počínaje Saadjou a dalšími. Jako jeden ze zdrojů Bahiru lze určit Raza raba, avšak je jisté, že existovaly další prameny, dnes neznámé. Nejstarší známky gnostické tradice a náboženské symboliky z ní vycházející, lze najít od pol. 12.st. v kroužku význačných provensálských rabínů: Abrahama b.izáka z Narbonne (autor Sefer haeškol), jeho zetě Abrahama b.davida (Rabad, autora kritických připomínek k Maimonidově Mišne tora) a Jakoba Nazira z Lunel. Jejich spisy se nezabývají výlučně mystikou, ale jejich názory, rozeseté v nich tu i onde vykazují příbuznost s kabalistickými názory a kabalistickou symbolikou. Kromě toho byli- podle věrohodného svědectví španělských kabalistů- pokládáni za osoby inspirované z nebes, které měly zjevení Eliáše, tj. mystický prožitek duchovního vědomí, jímž bylo zjeveno něco nového. Ježto v Sefer habahir je již obsažena teorie sefirot ve své teosofické formulaci, není to ona, co bylo zjeveno; zjevení zřejmě souvisela s novou myšlenkou mystického účelu modlitby, zakládající se nikoli na gematrijot a tajných svatých Jménech, ale na kontemplaci sefirot jakožto prostředku soustředění na kavanu v průběhu modlitby. V tomto kroužku patřil Jakob Nazir ke zvláštní skupině- zvané rabínskou terminologií perušim a biblickou nazíři- jejíž členové se nezabývali výdělečnou činností, ale dostávali podporu od obce, takže mohli věnovat veškerý svůj čas Tóře. Skupina se svou povahou blížila chasidim a existují svědectví, že někteří žili životem chasidů. Rozvíjel se tu kontemplativní způsob života, v němž snadno mohly vykvést mystické představy. Výše zmínění rabíni nesdíleli jeden konzistentní myšlenkový systém, v jejich spisech lze najít rozdílné a protichůdné tendence. Samotná myšlenka Kavod v původním Saadjově významu nebyla považována za tajemství, avšak interpretace v duchu teorie sefirot z Bahiru byly pokládány za vznešené tajemství. Tradice tohoto typu byly předávány ústně ve škole Abrahama b.david, s novou teorií mystické kavany během modlitby se pojila mystéria hlubin božství. Zmíněný kroužek prvních kabalistů v Provenci byl v nábožensky i kulturně exponovaném prostředí. Rabínská kultura tam dosáhla vysokého stupně rozvoje, a i Maimonides považoval tamní halachické učence za vynikající znalce Tóry. Jejich mysl byla otevřená filosofickým ideám doby. Juda ibn Tibon, hlava renomované rodiny překladatelů, rovněž působil v tomto kroužku a přeložil pro své kolegy mnoho významných filosofických spisů, mj. díla zřetelně neoplatonská. Přeložil také z arabštiny Kuzari od Judy Haleviho; hluboký vliv díla vycházel právě z tohoto kroužku. Starší kabalisté vstřebali myšlenky Kuzari o Izraeli, proroctví, tetragrammaton, Sefer jecira a jejím smyslu, stejně jako převzali spisy Abrahama ibn Ezry a Abrahama b. Chija, i s jejich tendencí k neoplatonismu. Židovské pojetí neoplatónských teorií o Logos a B-ží vůli, emanaci a duši působilo jako mocný stimul. Ale do těchto kroužků pronikly také filosofické teorie Aktivního Intelektu jako kosmické síly, s níž byli spojeni proroci a několik málo vyvolených. Úzký vztah této teorie k mysticismu vychází zcela jasně z vývoje středověké islámské a křesťanské mystiky a představuje významný článek řetězu, spojujícího většinu kabalistů s Maimonidem. Již zmíněný vliv asketismu Chovot halevavot hrál stále aktivní roli v etice kabaly a její teorii mystického sjednocení. V posledních 30 letech 12.st. se kabala rozšířila i mimo kroužek Abrahama b. David z Posquiéres. Střet gnostické tradice obsažené v Sefer habahir s neoplatónskými představami o B-hu, Jeho emanaci a o roli člověka ve světě byl mimořádně plodný a vedl k hlubokému proniknutí těchto představ do raných mystických teorií. Kabalu lze definovat jako produkt vzájemného pronikání židovského gnosticismu a neoplatonismu. Vedle toho byla Provence v oné době také dějištěm silného pozdvižení v křesťanském světě, když sekta katarů ovládla značnou část Languedocu, kde se nacházela i první centra kabaly. Není dost jasné, nakolik a zda vůbec byla nějaká spojitost mezi novým rozkvětem judaismu v kruzích perušim a chasidim a revolučním zvratem v křesťanství, jehož projevem bylo katarské hnutí. Ideologie hnutí nemá nic společného s myšlenkami kabalistů, až na teorii převtělování (stěhování duší, transmigraci), kterou kabalisté převzali z východních pramenů Sefer habahir. Dualistická teologie katarských byla zřejmým protikladem židovského názoru, avšak je možné, že mezi různými skupinami existovaly určité kontakty, ježto je spojovalo hluboké emocionální náboženské vznícení. Existuje několik zpráv, že provensálští Židé dobře věděli o existenci a názorech sekty již v prvních desetiletích 13.st. Útržky kabalistické tradice, známé Abrahamu b.david a Jakobu Nazirovi, nacházíme ve spisech kabalistů, jejichž autentičnost dosvědčují zřetelné rozpory mezi nimi a pozdějšími myšlenkami 4

5 v otázce B-ha či kavany. Formulace Abrahama b.david (v jeho kritice Maimonida) na obranu těch, kdo věří v tělesnost B-ha, nám budou srozumitelnější, budeme-li je chápat na pozadí jeho kabalistických názorů, jež rozlišují Příčinu příčin od Tvůrce, který je předmětem Šiur koma ve starší barajtě. Jeho interpretace agady v Eruvim 18a, že Adam byl nejdříve stvořen se dvěma obličeji, rovněž odráží kabalistické spekulace o b-žích vlastnostech =sefirot. Syn Abrahama b.david, Izák Slepý (+ cca 1235), žijící v Narbonne či okolí, byl prvním kabalistou, který věnoval své dílo výhradně mystice. Měl mnoho žáků v Provenci i v Katalánii, kteří šířili kabalistické myšlenky v té podobě, jak je od něho získali; za svého života byl považován za ústřední postavu kabaly. Jeho následovníci ve Španělsku zaznamenali několik jeho výroků a jeho zvyky. Dochovalo se jen několik dopisů a zpráv podle jeho diktátu a jejich styl je zcela odlišný od stylu jeho žáků. Své myšlenky formuloval elipticky a hádankovitě, užíval své vlastní terminologie. Něco z jeho názorů lze najít ve spisech jeho žáků. Je to první kabalista, jehož historická osobnost i názory se vyvíjely jednoznačně tímto směrem. Své učení svěřil jen několika vybraným osobám, byl rozhodně proti veřejnému šíření kabaly, neboť v tom viděl nebezpečí jejího mylného chápání a pokřivení. Na sklonku života protestoval v dopise Nachmanidovi a Jonahovi Gerondi proti podobné popularizaci ve Španělsku, na níž se podílelo několik jeho žáků. Když španělští kabalisté 13.st. hovořili o Chasidovi, mluvili o Izáku Slepém. Pěstoval kontemplativní mystiku mířící k sjednocení s B- hem pomocí meditace o sefirot a nebeských podstatách (chavajot). Od něho pocházejí nejstarší podrobná poučení o meditacích pojících se k základním modlitbám podle sefirot jako stupňů neviditelné existence B-ží. Nepochybně některá z nich převzal od svého otce, z jehož učení občas vycházel, ale rozpoznal také hodnotu Sefer habahir a stavěl na její symbolice. Jeho komentář k Sefer jecira je prvním dílem, které knihu vysvětluje systematicky podle teorie sefirot v duchu kabaly. Na první místo z božských vlastností klade myšlení (machašava), z něhož vznikají b-ží projevy- slova (logoi), jimiž byl stvořen svět. Nad myšlením je neviditelný B-h, který je poprvé nazván Ejn-Sof ( nekonečný, neomezený ) Mysl člověka stoupá prostřednictvím mystické meditace a jakmile jí dosáhne, je pojata do B-žího myšlení. Spolu s teorií sefirot rozvinul mystiku jazyka. Řeč člověka je spojena s božskou řečí a všechny jazykynebeské i lidské- pocházejí z jednoho zdroje, z B- žího jména. V dlouhém fragmentu Izákova komentáře k začátku Midraš Konen najdeme hluboké úvahy o povaze Tóry. Neoplatónský charakter jeho myšlenek je zřejmý a zcela se liší od Bahiru. V Provenci existovaly i další kroužky, šířící kabalistické učení, pocházející zčásti přímo z anonymních východních pramenů. Na jedné straně pokračovaly neoplatónským, spekulativním směrem Izáka Slepého, na druhé straně spojily tento směr s novými myšlenkami merkavy a duchovních sil v ní obsažených. Objevuje se tendence precizovat a pojmenovat tyto síly. Zatímco Izák Slepý je sdělil svým žákům a zdržel se jejich pseudoepigrafického popisování, tyto kroužky je naopak utajovaly a vyplodily četné pseudoepigrafické imitace literárních forem, užívaných literaturou merkavy a Sefer habahir. Část této literatury je neoplatónská, spekulativní a druhá část angelologická, démonologická, magickátato tendence našla plodnou půdu zejména v některých kastilských obcích, např. v Burgosu a Toledu. K prvním kabalistům Toleda patřili chasid Juda ibn Ziza, Josef ibn Mazah a Meir b.todros Abulafia. Jak a za jakých okolností se tam kabala kolem r dostala, není známo, existují však důkazy o kontaktech provensálských kabalistů s členy toledské obce. Věrohodný dokument z Provence uvádí jako zdroje provensálské učitele Abrahama b.david a jeho tchána, německé chasidim a Judu ibn Zizu. Pseudoepigrafy jsou psány jménem četných postav od doby Mošeho až po geonim a německé chasidim. Sefer haijun, připisovaná ravu Chamai Gaonovi, byla zcela nepochybně napsána v Provenci, další díla mohla vzniknout v Provenci nebo v Kastilii- Ma jan hachochma (v ní anděl mluví k Mošemu), Midraš Šimon hacadik aj.- je známo na 30 textů tohoto druhu, většina krátkých. Nové interpretace sefirot se tu nacházejí vedle výkladů o 32 cestách moudrosti, tetragrammatonu a 42-písmenném B-žím jménu a různých kosmogonických spekulací. Mísí se v nich gnostické směry s platónskými, světla rozumu obsazují místo dříve vyhrazené Vozu a soupeří s teoriemi deseti sefirot a mystických jmen. Autoři těchto prací užívají své vlastní abstraktní terminologie, ale termíny jsou různě vykládány a jejich role se liší. Liší se pořadí emanací- názorová rozdílnost kroužku nasvědčuje, že každý jednotlivý autor se pokoušel definovat obsah světa emanací tak, jak jej získal svým viděním či kontemplací. Jedna skupina textů vykládá Třináct vlastností B-ží slitovnosti jako souhrn sil, jež zaplňují svět emanací. Jiní autoři přidávají k sefirot další tři síly na spodním konci systému, zatímco jiní tyto tři energie umisťují na vrchol, nebo je začleňují do první sefry. Existuje zřetelná spojitost Saadjovy teorie Kavod a jeho pojetí éteru, jejž nelze uchopit (v jeho 5

6 komentáři k Sefer jecira) s tímto kroužkem, který použil jeho myšlenek v prvním překladu Sefer emunot vedeot. Důraz na mystiku světel rozumu je duchem blízký (byť ne do detailů) pozdější neoplatónské literatuře, např. Knize pěti substancí od pseudo-empedokla, pocházející ze školy Ibn Masary. Např. podle Sefer haijun nadpřirozené podstaty, zjevené z nejvyššího skrytého zdroje či původní temnoty, jsou tyto : původní moudrost, nadpřirozené světlo, hašmal, mlha (závoj), trůn světla, kolo (ofan) vznešenosti, cherub, kola Vozu, obklopující éter, trůn slávy, místo duší a vnější paláce svatosti. Také se v tomto kroužku projevuje magická tendence i snahy o filosofickou spekulaci o svatých jménech. 2/ Kabalistické centrum v Geroně Myšlenky prvních kabalistů, šířící se z Provence do Španělska, našly odezvu zejména v rabínském kroužku katalánské Gerony (mezi Pyrenejským pohořím a Barcelonou). Od poč.13.st. tu existovalo významné centrum, jež mělo důležitou úlohu při formování kabaly ve Španělsku a rozvoji kabalistické literatury. Tady poprvé byly napsány knihy, jež -přes zdůrazňování esoterické stránky kabaly- chtěly sdělit své hlavní myšlenky širšímu čtenářstvu. Někdy najdeme odkazy na tyto myšlenky v dílech, jež nejsou kabalistická- např. v dílech halachických, exegetických, etických či homiletických- avšak některé spisy byly věnovány výhradně kabale. Dochovalo se několik dopisů členů tohoto kroužku, obsahujících důležitá svědectví o jejich cítění a jejich účasti v soudobých diskusích a sporech. Hlavními osobami tohoto kroužku byli tajemný muž zvaný (pseudonymem?) Ben Belima, Juda b.jakar (učitel Nachmanida a nějakou dobu dajan v Barceloně, jehož komentáře k liturgii obsahují kabalistické výklady), Ezra b.solomon a Azriel, Moše b.nachman(= Nachmanides), Abraham b.izák Gerondi (chazan obce), Jakob b.šešet Gerondi a básník Mešulam b.solomon Da Piera. Patří sem i jejich žáci, třebaže mnoho z nich se rozptýlilo po aragonských obcích. Za osobní i literární spojnici provensálských a geronských kabalistů lze pokládat Ašera b.davida, synovce Izáka Slepého. Většina jeho spisů byla šířena v opisech. Obsahově jsou příbuzné spisům Ezry a Azriela, kteří zřejmě byli mezi prvními, kdo psali díla věnovaná výhradně kabale (1.třetina 13.st.) Ezra napsal komentář k Písni písní (publikovaný pod Nachmanidovým jménem), vyložil agadot k několika traktátům Talmudu - všude tam, kde je dokázal spojit s kabalou- a shrnul tradice, pocházející většinou od provensálských kabalistů. Mladší Ezrův současník Azriel napsal komentář k liturgii podle teorie kavanot, komentář k Sefer jecira, v edicích tohoto díla publikovaný pod jménem Nachmanida, a dva malé spisky o povaze B-ha, Be ur eser sefirot (také nazvaná Šaar hašoel) a Derech haemuna vederech hakefira. Tito dva kabalisté zanechali také samostatná mystéria k některým věcem (např. mystérium obětí ) a dopisy o kabalistických otázkách, včetně rozsáhlého Azrielova listu kabalistům v Burgosu. Azriel vyniká nad ostatní členy kroužku systematičností svého myšlení a hloubkou intelektu. Je jediný ze skupiny, jehož dílo stylem i obsahem souvisí se spisy kroužku Sefer haijun, zmíněného výše. V jeho spisech dosáhlo vzájemné prostupování neoplatónských a gnostických prvků svého prvního vrcholu. Neoplatónské prvky pocházely většinou ze spisů Izáka b.solomona Israeli, z nichž některé byly v Geroně známé. Jakob b.šešet spojil ve svém polemickém spise proti Samuelu b.tibon (Mešiv devarim nechochim) filosofické zkoumání s kabalistickou spekulací. Tou se zabývala dvě z jeho děl: Sefer haemuna vehabitachon (později byla připisována Nachmanidovi a publikována pod jeho jménem) a Šaar hašamajim, veršovaný souhrn kabalistického učení. Je otázka, zda tito kabalisté, známí jen úzkému okruhu, kteří nenapsali žádné dílo mimo oblast kabaly, by měli ten velký vliv, který měli, nebýt postavení jejich druha Nachmanida (cca ), největší právní a náboženské autority té doby ve Španělsku. To, že se jako mladý muž připojil ke kabalistům, připravilo cestu pro přijetí kabaly ve Španělsku, právě tak jako osobnost Abrahama b.david připravila cestu v Provenci. Tato dvě jména byla pro většinu jejich současníků zárukou, že kabalistické myšlenky neznamenají odklon od přijaté víry a rabínské tradice. Jejich nesporné zakotvení v tradici chránilo kabalisty před obviněním z odklonu od přísného monoteismu či dokonce z hereze. Taková obvinění se skutečně vyskytla, vyvolána většinou širokým ohlasem, jehož se v několika obcích dostalo starším kabalistickým dílům a jejich ústnímu propagování. Izák Slepý zmiňuje polemiku mezi kabalisty a jejich odpůrci ve Španělsku, a zprávy o podobných sporech jsou i z Provence (v l ). Mezi kabalisty se od počátku objevovaly dvě tendence: jedni chtěli omezit kabalu na uzavřené kroužky jako esoterický systém, druzí chtěli rozšířit její vliv do širokých vrstev. V průběhu dějin se tyto dvě tendence spolu stále svářily Souběžně s tím se od vzniku geronské kabaly projevoval u představitelů rabínského judaismu dvojí vztah ke kabale: kabalisté byli uznáváni jako zastánci tradiční ideologie a veřejní obhájci tradice a obyčejů, ale současně byli mnohými rabíny a učenci podezříváni z ne-židovských postojů a z novotářství, jehož projevy nutno všemožně 6

7 omezit. Většina kabalistů chápala svou úlohu jako uchování tradice. Vlastně i jejich prvním veřejným projevem bylo, že se postavili na stranu tradice ve sporu o Maimonidova díla a studium filosofie (13.st.). V těchto sporech se kabala geronských učenců projevovala jako symbolická interpretace judaismu a jeho způsobu života, založená na teosofii, jež učí skrytým tajemstvím zjeveného B- ha a odmítá racionalistické interpretace Tóry a jejích přikázání. Avšak nelze ignorovat, že myšlenkový systém vypracovaný někým jako Azriel, nejen nezpochybnil filosofické učení své doby, ale spíše k němu přidal nový rozměr- teosofii, jako korunu slávy. Nachmanides dává v několika svých dílech prostor kabale, zejména ve svém komentáři k Tóře, kde množství zaobalených a nevysvětlených odkazů na interpretace podle pravé cesty mělo vzbudit zvědavost těch čtenářů, kteří o cestě nikdy neslyšeli. Kabalistickou symboliku použil také v několika svých pijutim. Jeho názory na osud duše po smrti a na povahu budoucího světa, jak je vyjádřil v Šaar hagemul v závěru svého halachického díla Toldot Adam, představují myšlenky jeho kroužku a jsou opakem Maimonidových názorů. Jeho komentář ke knize Job vychází z teorie převtělování (aniž je tu zmíněn pojem gilgul) a z názorů jeho druha Ezry o sefirat chochma. Nachmanides nenapsal žádné dílo výlučně o kabale, kromě komentáře k 1. kapitole Sefer jecira a promluvy u příležitosti svatby (He Chaluc) Od 14. st. mu byly připisovány knihy jiných autorů. Ve spisech geronských kabalistů je jasný, přesně vymezený rámec symboliky, týkající se teorie sefirot a způsobu, jímž tato teorie interpretuje biblické verše a homilie pojednávající o činech B- ha. Tato symbolika sloužila jako hlavní základna rozvoje kabaly v tomto kroužku a četní anonymní kabalisté té doby i pozdější vytvořili seznamy a tabulky pořadí sefirot a odpovídajících pojmenování v Písmu a agadě. Pokud jde o detaily, téměř každý kabalista měl svůj vlastní systém, v základních věcech však panovala velká míra shody. Mezi španělskými kabalisty a chasidej aškenaz byly vzájemné kontakty, buď návštěvami jednotlivých chasidim ve Španelsku, nebo prostřednictvím spisů, jež se tam dostaly, např. díla Eleazara z Wormsu. Abraham Axelrod z Cologne, který cestoval po španělských obcích v l , napsal Keter Šem Tov, pojednávající o tetragrammatonu a teorii sefirot. Je známa v různých verzích, jednu z nich publikoval Jellinek v Ginzej chochmat hakabala 1853, kdežto jiná uvádí jméno autora jako mmenachem, žák Eleazara z Wormsu. Kniha spojuje teorii svatých Jmen a spekulace využívající gematrie s teorií sefirot geronských kabalistů a je mocným oživením extatických tendencí, jež na sebe vzaly novou podobu prorocké kabaly. Je téměř jisté, že autorem knihy Temuna (napsané před r. 1250) je anonymní kabalista z geronského okruhu nebo z Provence. O několik generací později bylo autorství připisováno veleknězi rb. Išmaelovi. Kniha je psána velmi náročným stylem a obsah je v mnohém záhadný. Interpretace obrazu B-ha pomocí tvarů hebrejských písmen se stala základem několika dalších textů, zkomponovaných obdobným způsobem a možná i stejným autorem, např. výklady 72-písmenného jména B-žího, uváděné v mystické literatuře období geonim. Význam knihy spočívá v zevrubném, byť hádankovitém vysvětlení teorie šmitot, k níž odkazují geronští kabalisté bez dalšího vysvětlení. Obtížný styl knihy Temuna do určité míry objasňuje starší komentář, také anonymní, z konce 13.st. ( publikovaný spolu s knihou v r. 1892). Temuna měla značný vliv na kabalu až do 16. st. (Pokračování příště) Šabat tento týden začíná v pátek v 15 37, a končí v sobotu v Délka dne je 8 hod 25 minut; délka skutečné hodiny činí 42 minut, východ jitřenky 6 33; doporučený čas ranní modlitby (talit a tfilin) v 6 05 hod; východ slunce v 7 16; polovina dne 11 37; čas odpolední modlitby (mincha gedola) ve 12 07, (mincha ktana 14 08, plag mincha 15 03) západ slunce (škia) 15 57; východ hvězd v podle Holešova (jihovýchodní Morava); Čechy + 10 minut;podle kalendáře Kaluach Šavua tov שבוע טוב) ) - dobrý týden vydává Olam - Společnost Judaica Holešov, Osvobození 1133, Kontaktní osoba Jiří Richter, tel

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Výklad k sidře Vaješev (Geneze 37,1 40,23)

Výklad k sidře Vaješev (Geneze 37,1 40,23) שבוע טוב Číslo 111/5769 17.prosinec 2008 Výklad k sidře Vaješev (Geneze 37,1 40,23) Toto je rodopis Jakovův. Sedmnáctiletý Josef (37:2) Vše, co se stane, je k dobrému. Jaký je smysl tohoto známého rčení?

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Josef a jeho bratři Kniha Genesis - opakování K citacím přiřaďte název báje, v níž lze uvedená slova nalézt,

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Výklad k sidře Tecave (Exodus 27,20 30,10)

Výklad k sidře Tecave (Exodus 27,20 30,10) שבוע טוב Číslo 68/5768 14.únor 2006 Výklad k sidře Tecave (Exodus 27,20 30,10) Osmá paraša knihy Šemot začíná příkazem používat v menoře ke svícení čistý olej, vytlačený z oliv. Oděv kohena gadol měl celkem

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme...

Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1-2 Vykladač snů Umíte říkat některým věcem ne, abyste jiným řekli ano? Nad touto otázkou budeme otvírat dnešní text ze starého zákona, kde čteme... Daniel 1:1-21 A. Boží soud nad Judskem Ve třetím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Desátý tevet a další půsty

Desátý tevet a další půsty שבוע טוב Číslo 60/5768 20.prosinec 2007 Desátý tevet a další půsty Na středu 20. prosince připadl letos půst asara betevet- 10. tevetu. Připomínáme si jím Nabuchadnezarovo oblehnutí Jeruzaléma, což znamenalo

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36)

Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36) שבוע טוב Číslo 73/5768 19.březen 2008 Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36) Největším darem B-ha lidstvu je svobodná vůle; ale své svobodné vůle musíme užívat tak, abychom si zasloužili a udrželi náš

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výklad sidry Šemot (Exodus 1,1 6,1)

Výklad sidry Šemot (Exodus 1,1 6,1) שבוע טוב Číslo 61/5768 27.prosinec 2007 Výklad sidry Šemot (Exodus 1,1 6,1) Kniha Berešit (Gn) končí Josefovou smrtí, kniha Šemot začíná po smrti všech bratrů, na začátku egyptského útlaku. Z předchozí

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu?

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu? Kapitola čtvrtá: O O kajícnících a spravedlivých a ר א נ יב פ ת י ל ל ל ר ח ק ו ל ר ב מ ר י הו ה Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Šmílův DAF. Toldot 5772

Šmílův DAF. Toldot 5772 Šmílův DAF 29. chešvan 5772 26. listopad 2011 začátek šabatu: 15:50 konec šabatu: 17:00 Toldot 5772 Časy pro tento týden čas tfilin od 6:19 šma jisrael do 8:36 mincha od 12:10 západ slunce 16:07 tři hvězdy

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti

FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): jirka223 FILOSOFIE FILEIN = milovat (láska), SOFIA = moudrost láska k moudrosti Evropské myšlení ve smyslu lásky k moudrosti se zrodilo na

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena

Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Postavení České republiky ve světě a v Evropě 1) Charakteristika České republiky 2) Mezinárodní organizace, v nichž je ČR zastoupena Česká republika - demokratický stát - republika - vyspělý stát z hlediska

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více