Slánská radnice. Slovo na úvod. Tři velké ekologické problémy. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Slovo na úvod. Tři velké ekologické problémy. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Srpen 2002 Číslo 8 / Ročník V. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, dnes a denně se setkávám s realitou, kdy jsem nucený obhajovat určité postupy (např. rekonstrukčních prací) oproti polozasvěceným názorům (to v lepším případě) a kritikům z ulice, kteří neznají téměř nic ze zákonných souvislostí problému a složitosti prosazení téměř každé maličkosti. Abych byl trochu konkrétní a dal nějaký příklad, co mám na mysli. Nedávnou komplexní rekonstrukcí Palackého ulice byl ukončen problém, o jehož řešení se snažily nejrůznější instituce v čele s Okresním úřadem v Kladně více než 10 let. Je naprostou senzací, že se celá akce podařila. Přesto jsme v době největšího stavebního ruchu měli desítky připomínek občanů denně jak jsou parametry křižovatky špatné, že silnice nebude průjezdná a že by se měla akce zastavit V okamžiku, kdy jsme téměř nevěděli kam dřív skočit, bylo toto každodenní vysvětlování na ulici značně časově i psychicky vyčerpávající. Dnes, kdy je zřejmé, že představy projektanta úpravy křižovatky (bezpečnost chodců a dopravy) v praxi jednoznačně fungují, nikdo z předchozích kritiků již nepřizná, že neměli pravdu. Běda však, kdyby se ukázalo, že je něco špatně. To bychom byli rozneseni na kopytech. Tento způsob vysvětlovacích diskusí, kdy partner nezná základní abecedu souvislostí a (co je horší) nemá ochotu si nejprve problém nastudovat a teprve poté kritizovat, vede k opačnému extrému. Rovněž nevhodnému. Začínáte argumentovat i přes vědomí složitosti věci tato varianta je nejlepší. Karel Čapek před lety napsal: Slovo nejlepší by se mělo definitivně ponechat obchodníkům a vládám. V každém krámě se prodává nejlepší zboží. Každá vláda dává najevo, že má nejlepší úmysly. Proč jim to nenechat! Nám stačí hledat dobré zboží a dobré úmysly. Ono ani toho prostě dobrého není na světě tak moc. Byl bych raději, kdyby tato moudrá slova platila a lidé spíše hledali v řešení věcí dobré úmysly (ochránit chodce, ) a dobré zboží (kvalita odvedené práce) než podezření, že odborníci-silničáři neumějí dobře svoji profesi (abych zůstal u uvedeného příkladu). Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Tři velké ekologické problémy Ekologická problematika je výjimečná tím, že většinu lidí, když se tak zvaně nic neděje, nezajímá. V okamžiku průšvihu však zasáhne prakticky všechny a má zcela zásadní vliv nejen na kvalitu života v daném místě, ale nezřídka i na jeho délku. Dovolte mi, abych z tohoto hlediska pojmenoval tři klíčové problémy našeho města. Jsou to odpadní vody a jejich čištění, exhalační, hluková a vibrační zátěž zejména tranzitní dopravy a časovaná ekologická bomba v podobě uzavřené skládky odpadu. Protože jsem se ve Slánské radnici již opakovaně věnoval prvním dvěma problémům, nyní k nim uvedu jen základní fakta. Před dvěma roky se začaly stupňovat problémy Slaného na centrální čističce odpadních vod (dále ČOV) v Blahoticích. Z důvodu malé průtočnosti v zastaralém kanalizačním systému způsobené prudkým poklesem množství vypouštěných odpadních vod z domácností a podniků a malým spádem kanalizačních trubek byly umožněny chemické procesy, které v konečném důsledku vedly k tomu, že ČOV nebyla schopna odpadní vody vyčistit na požadovanou úroveň. Nadřízené orgány státního dohledu pohrozily kompletní stavební uzávěrou města. To by znamenalo, že by nemohlo být vydáno jediné stavební povolení v celé lokalitě Slaného. V důsledku by to tedy znamenalo naprosté zastavení rozvoje sídla. Nevznikl by jediný dům, bytová jednotka, nový podnikatelský provoz bez ohledu na jeho velikost. Úporným nasazením a s trochou nezbytného štěstí se během neuvěřitelně krátké doby podařilo tento problém sprovodit ze světa. Pokračování na straně 2 Pohled na Slaný z vrcholu skládky foto: Ivo Horňák

2 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 2 Tři velké ekologické problémy našeho města Dokončení ze strany 1 Souběžně s vytvářením infrastruktury v nové průmyslové zóně města (Mitsubishi a další firmy) byla ČOV v loňském roce zásadně rekonstruována. Nyní Slaný čistí své odpadní vody v kvalitě, která odpovídá normám Evropské unie a nebezpečí ohrožení rozvoje města pominulo. Zátěž Slaného tranzitní dopravou je problémem pro kvalitu života v pravdě klíčovým. Množství projíždějících těžkých nákladních vozidel městem ještě výrazně stouplo po nedávném otevření říčního přístavu v Mělníku, kde se překládají z lodí na auta kontejnery připlouvající z německého Hamburku. Slaný je zatíženo exhalacemi, velkým dopravním hlukem, z důvodu vibrací půdy se otřásají základy domů. Jediné komplexní řešení je vytvoření tzv. severního obchvatu města. Ten se bleskurychle stal prioritou současného vedení města. Práce na obchvatu začaly v první polovině roku Postupem času se podařilo o závažnosti problému přesvědčit mnohé instituce i postižené obce na přístupových silnicích do našeho města. Rozsah prací provedených na přípravě stavby byl, je a ještě bude obrovský. Zásadní kroky však byly již uskutečněny. Stavba je zařazena na ministerstvu dopravy do investičních akcí státu zahajovaných do roku 2005, územní plány Slaného, Hobšovic, Žižic a Velvar byly sjednoceny, linie stavby byla včleněna i do územního plánu tzv. pražského regionu, proběhlo zaměření trasy stavby, hydrogeologický průzkum, zadána projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí atd. Vše směřuje k tomu, aby se v roce 2005 mohlo začít stavět. Třetím zásadním problémem města je uzavřená skládka odpadu v blízkosti městského letiště. Vím, že pro většinu Slaňáků je to jen jakási hora na okraji Slaného. Pod jejím relativně příjemným vzhledem je ovšem zažehnut doutnák k ekologické bombě nepředvídatelných důsledků a rozsahu. Na nyní již sedm let uzavřenou bývalou skládku byly celá desetiletí vyváženy odpady z domácností a továren. Mimo jiné i nebezpečný odpad z baterií a celá řada jiných toxických látek. Předchozí generace obyvatel města založily skládku na geologickém zlomu. Zhruba dvě stě metrů pod povrchem jsou dvě zemské kry vzájemně posunuty o téměř padesát metrů. Pokud by výluh nebezpečných látek dosáhl do této hloubky, byly by zasaženy spodní vody v širokém okolí. Nikdo není dnes schopen byť jen odhadnout, co by se všechno mohlo stát. Proto státní orgány dohledu nad životním prostředím tlačí město do rekultivace skládky. A to zejména tím, že hrozí vyměřením pravidelných pokut, které jsou uzákoněny a mají každým rokem stoupající tendenci. Mimo jiné by to do budoucnosti znamenalo, že významná část investičních prostředků Slaného by byla věnována na pokuty a o dalším rozvoji našeho sídla bychom si opět mohli nechat jen zdát. Z výše uvedených důvodů se zhruba před dvěma lety začalo na přípravě rekultivace skládky intenzivně pracovat. Původní příliš velkorysá představa z druhé poloviny 90. let o možné úpravě hory byla z technických a finančních důvodů těžko uskutečnitelná. Proto byl hledán reálnější způsob. Nakonec byla vybrána studie, která předpokládá náklady na rekultivaci okolo 53 miliónů korun. I to je samozřejmě částka, kterou naše město nemůže věnovat. Začaly se hledat možné další zdroje financování. Poté, kdy se městu podařilo na jaře tohoto roku vykoupit všechny soukromé pozemky v lokalitě, jsme požádali o dotaci a půjčku ze Státního fondu životního prostředí. Nebudu popisovat, jak bylo těžké uspět při žádosti o tyto prostředky. Žadatelů je mnoho a peněz málo. Důležitý je výsledek. Počátkem července přišlo definitivní potvrzení o přidělení finančních prostředků z fondu. 60% dotace, 20% půjčky s 1,5% úrokem a 20% (necelých 11 miliónů Kč) je nutno uhradit z rozpočtu města. Měli jsme obrovskou radost. Vyřešení klíčového problému je na dohled. Nyní máme pět měsíců času na to, abychom vyřídili všechny byrokratické náležitosti, uspořádali obchodní soutěž, uzavřeli smlouvu s fondem a začali s rekultivací. Věřím, že se všechno stihne, i když je nepříjemné, že právě do této doby přicházejí podzimní komunální volby. Není ale jiné možnosti než všechno stihnout. Druhou takovou šanci k vyřešení závažného ekologického problému města už naše město nemusí dostat. Jakou tedy máme představu o rekultivaci skládky? Dojde k úpravě svahu hory tak, aby byl sklon mírnější. Na spádu budou vytvořeny horizontálně vedené cesty, které zabrání erozím a ujíždění hory do přilehlého pole. Celý vrchol bude těžkými stroji vyrovnán, mnoho tun vyčnívajícího odpadu vyvezeno na řízenou skládku a kopec i se svahem minerálně utěsněn jílovou vrstvou. Tak bude zajištěno, že nedojde k průsakům dešťových srážek do spodních částí skládky. V malé části prostoru chceme zřídit řízené překladiště komunálního odpadu pro Technické služby města. Na jíl bude navezena mohutná vrstva ornice a hora zalesněna stromy a keři. Se započetím prací se počítá ještě letos v listopadu. Nejpozději v listopadu roku 2003 musí být rekultivační práce ukončeny. Pak z uvedených tří největších ekologických problémů města zbude vyřešit jediný severní obchvat Slaného. Ivo Rubík, starosta

3 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 3 Slánská kasárna aneb pořád se něco děje Studie využití území bývalých Kyjevských kasáren je na světě již nějaký čas a přilákala do nápadu zobytnění této zóny několik desítek klientů. Několik desítek rodin s odlišným vkusem a s různým životním stylem. A s několika desítkami rodin několik stovek připomínek, nápadů a přání, jak tu kterou nemovitost změnit či vylepšit. A jak bude investor na takové nápady reagovat? Prvním a nejdůležitějším stavebním kamenem celé areálové přestavby je klient. On je ten, na jehož záda bychom měli připevnit pomyslnou pozlacenou desku s datem projevení jeho zájmu o výstavbu, on je ten, kterému bychom měli jemně poklepat na hlavu zednickým kladívkem při slavnostním ceremoniálu položení základního kamene. Zkrátka přání klienta pro nás budou a musí být navýsost důležitá. Miroslav Horníček kdysi definoval ve své moudré knize Dobře utajené housle pojem opuštěného bytu. Je to něco, co by se nám v celém areálu nemělo stát. Byla by to velká chyba. Cituji: Opuštěným bytem nemyslím byt, z něhož lidé odešli, byt bez nábytku, koberců, lustrů a nádobí, byt, jehož holé stěny se rozpadají a jehož prázdnými okenními rámy proniká vítr, déšť a tma. Ne. Opuštěným bytem míním byt, ve kterém se bydlí, byt opatřený záclonami, koberci, nábytkem i nádobím, byt, do něhož vstupují lidé, aby v něm jedli a spali, byt v plném provozu, využitý a zabydlený. A přece opuštěný, přece opuštěný. A právě těmi, kdo v něm bydlí, žel, právě jimi. Byt je opuštěný, protože mu jeho obyvatelé nerozumějí. Někdy před nimi tam byl architekt. A ten neboť to studoval rozhodl: tady bude červená plocha a tady černý předmět. Tady postavím nízkou koženou pohovku a strop bude žlutý. Žluté je mnoho, každá trochu jiná, ale on ví, která z nich to má a musí být. Žluť, přesná a kýžená, je docílena, pohovka instalována a popelníky jsou měděné. V jednom koutě stojí křeslo. Takové bylo přání architektovo... Ale ten odejde a nikdo už neví, proč je tomu právě tak. Nikdo nechápe červenou plochu ani černý předmět, nikdo nerozumí té jisté a jedinečné žluti stropu, nikdo neusedne do křesla stojícího v rohu. Toto však tu stojí dál. Architekt nebyl laciný a věděl jistě, co chce a co má být. Respektují to. Nerespektují jeho vkus, ale výši jeho honoráře Tak tudy ale ne. Nemá smysl stavět opuštěné byty. Každý z klientů dostane před započetím stavby šanci dotvořit si byt podle svých představ, samozřejmě v rámci mantinelů, které určí statika budovy, celková koncepce fasád či možnosti napojení na inženýrské sítě. Klient bude konzultovat svoji nemovitost a vtiskávat jí jemu příjemnou tvář Zkrátka dopovím to opět slovy Miroslava Horníčka, protože lépe bych to říci neuměl: Občas musí někdo povstat třeba malý, drobný a zdánlivě bezmocný a štván Velikým Běsem Proměny pohnout skříněmi a vším a hledat, hledat, hledat nové harmonie a tvary, aby byt byl tím, čím chce a má být. Totiž domovem. Už zbývá jen tradiční Pozor! Vlevo v bok! Rozchod! Setkání se slánskými kasárny zase za měsíc! Hezký zbytek prázdnin Milan Grohmann, manažer rozvoje města

4 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 4 Divadelní předplatné 2002/ ŘÍJNA 2002 Turecká kavárna Pražská divadelní agentura, Václav Hanzlíček hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Matěj Hádek 28. LISTOPADU 2002 Divotvorný hrnec Městské divadlo Most 12. PROSINCE 2002 Skapinova šibalství Středočeské divadlo Kladno 16. LEDNA 2003 Lekce lásky Pražská divadelní agentura Václav Hanzlíček hrají: Václav Postránecký, Jan Čenský, Mario Kubec, Jindřich Bonaventura, Hana Ševčíková 13. ÚNORA 2003 Mam zelle Nitouche Umělecká agentura Migra hrají: Otakar Brousek ml., Jiří Wohanka, Jiří Hruška, Hana Czivišová, Milada Bednářová, Jiří Untermüller 15. BŘEZNA 2003 Slánská scéna Premiéra hry v nastudování Slánské scény 24. DUBNA 2003 Romeo a Julie Středočeské divadlo Kladno 22. KVĚTNA 2003 Švestka Divadlo Járy Cimrmana Změna programu vyhrazena! Na tato představení v divadelní sezóně 2002/2003 lze zakoupit divadelní předplatné do Městského divadla ve Slaném. CIMBAL CLASSIC J. SAMSON LENK SEMTEX Letní kino ve Slaném, sobota 14. září 2002, od 19 hodin vstupenky v pokladně kina hodinu před koncertem vstupné 150,- Kč

5 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 5 Výpis z činnosti městské policie od do byli strážníci požádání o přítomnost při sporu dvou občanů o jejich nevyrovnaný peněžní dluh. Hlídka na místě oběma vysvětlila, že se jedná o občanskoprávní spor a ten je možno řešit soudní cestou zadrželi strážníci na základě oznámení u chovného rybníka čtyři pytlačící mladíky. Případ byl předán příslušnému orgánu státní správy přistihli strážníci na základě monitoringu MKS muže, který bez povolení vylepoval plakáty. Muž plakáty odstranil a za porušení vyhlášky mu byla udělena bloková pokuta řešili strážníci drobnou krádež v Bille. Muž z Mostu zde odcizil zboží za ,-Kč. Za přestupek mu byla udělena bloková pokuta ,-Kč. Totéž se opakovalo i o den později, kdy pachatel z Hrdlíva odcizil zboží za 109,-Kč. I jemu byla udělena bloková pokuta zasahovali strážníci v Plusu. Žena z Přelíce odcizila zboží za 61,-Kč. Ani tuto pachatelku neminula pokuta. O hodinu později se strážníci museli do Plusu vrátit, protože se zde romský pár pokusil odcizit 5ks litrových lahví Becherovky. Oběma přestupcům byla udělena bloková pokuta po ,-Kč zasahovali strážníci při hádce mezi mužem a třemi mladíky, z nichž jeden dokonce muže fyzicky napadl. Případ bude po došetření řešit přestupková komise zakročovali strážníci proti muži, který napadal svoji bývalou ženu a demoloval byt. Vzhledem k podnapilosti a agresivitě muže si případ na místě převzala policie ČR volali strážníci RZS k silně podnapilému muži, kterého nalezli v ul.navrátilova. Muž byl odvezen do nemocnice k hospitalizaci vyjížděla hlídka na oznámení o osobě, která v ulici Arbesova vyřezává okrasné dřeviny. Strážníci zjistili pravděpodobného pachatele, případ zdokumentovali a předali pro podezření z poškozování veřejné zeleně Odboru životního prostředí MěÚ Slaný vyjížděli strážníci na plovárnu, kde podnapilý občan napadal plavčíka. Muž byl z plovárny vykázán, a jelikož se neměl k odchodu, by l strážníky vyveden prověřovala hlídka založení černé skládky u cesty Na Habeši. Pachatel vyvezl k cestě hromadu sutě. Pravděpodobného pachatele strážníci znají a případ je v šetření strážníci řešili rušení nočního klidu. Na místě upozornili majitele bytu, který obtěžoval své sousedy hlasitou reprodukcí hudby na spáchaný přestupek a případ na místě tentokrát vyřešili domluvou hlídka MP zasahovala na Zimním stadionu proti třem mladíkům, kteří v průběhu neveřejného tréninku hokejového mužstva budili veřejné pohoršení. Vzhledem ke skutečnosti, že mladíci nejevili zájem halu opustit, a to ani po výzvě strážníků, bylo použito důraznějších prostředků. Zároveň byli předvoláni k podání vysvětlení na služebnu MP, kde si následně své protiprávní jednání uvědomili. Za neuposlechnutí výzvy veřejného činitele jim byla uložena bloková pokuta. Úsměvné je vysvětlení pachatelů, kteří uvedli, že si mysleli, že výzvu jménem zákona strážníci nemyslejí vážně řešila hlídka napadení občana psem. Naštěstí se jezevčíkovi podařilo jenom roztrhnout synovi oznamovatele tepláky. Hlídka zjistila majitele psa, který si ho odchytil. Dále hlídka zjistila, že majitel nemá za psa zaplacený poplatek. Jelikož majitel psa svůj přestupek neuznal, bude případ řešit přestupková komise MěÚ oznámil na služebnu všímavý občan, že na Hlaváčkově náměstí stojí od rána Avie s otevřeným okénkem. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo má vytrhané dráty ze spínací skřínky. Lustrací vozidla bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno v noci v Praze. Případ šetří policie ČR zjistila hlídka rozbité boční okno u osobního vozidla. Na sedadle ještě ležela šamotová cihla, kterou bylo okno prohozeno. Majitel vozidla po příchodu uvedl, že se zřejmě jedná o mstu souseda se kterým má dlouhodobé spory. Případ šetří policie ČR zajišťovali strážníci malou dopravní nehodu mezi Slaným a Studeněvsí. Střet dvou osobních vozidel se naštěstí obešel bez zranění provedli strážníci kontrolu osoby, která měla údajně nabízet měření alergenů v bytech. Žena z Rakovníka se prokázala kromě občanského průkazu i identifikační kartou pracovníka firmy, která se údajně touto činností zabývá. Strážníci nyní zjišťují skutečný stav věci. Pavel Štěpánek, velitel městské policie KANÁRSKÉ OSTROVY OSTROV LA PALMA ubytování Tonek Čáp telefon: nebo /

6 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 6 Ještě k červnovým parlamentním volbám Grafickým zpracováním se vracíme k červnovým parlamentním volbám. Přinášíme Vám srovnání politických názorů občanů našeho města s ostatními. Ač někteří o sobě tvrdí nás politika nezajímá a k volbám zásadně nechodí, je jisté, že i jim politika ovlivňuje životy. A to zcela zásadním způsobem. Ivo Rubík Jak se volilo v okrese Kladno, ve Slaném a v ČR parlamentní volby 2002 procenta voličů Srovnání výsledků voleb 1998/2002 procenta voličů

7 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 7 Volební účast v okrese Kladno, ve Slaném a v ČR parlamentní volby 2002 Shoda v hlasování mezi jednotlivými politickými subjekty v poslanecké sněmovně (od mimořádných voleb v roce 1998 do řádných voleb v roce 2002)

8 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 8

9 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 9 Knihovna Václava Štecha ve Slaném informuje Podpora malých knihoven V červnu 2002 získala Knihovna V. Štecha ve Slaném od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši Kč. Pro někoho je to hodně peněz, ale pro pracovníky knihovny především hodně práce. Peníze totiž nejsou určené pro nás, ale na rozvoj knihoven menších i nejmenších ve slánském regionu. Pomoc malým knihovnám není pro nás novou službou. Více než dvacet let jsme plnili funkci střediskové knihovny. Když v roce 1999 přešla tato činnost na Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, podporovali jsme malé knihovny dál. Díky městské radě se střediskový systém na Slánsku nikdy nerozpadl. S malými finančními prostředky jsme nadále udržovali kontakt s knihovnami v malých obcích a především je zásobovali novými knihami ve výměnných souborech. A tak, když v červnu 2001 vyšel nový knihovnický zákon, který podporu malým knihovnám zahrnul do regionálních funkcí knihoven, byli jsme připraveni. Za vykonávání regionálních funkcí je zodpovědná vždy krajská knihovna. Ta přenáší část povinností na pověřené knihovny, kterou jsme se stali i my. S tím je spojena finanční dotace státu na jejich výkon. Co to pro nás znamená a za co peníze utratíme? Musíme pro 40 knihoven zajistit pomoc při zavádění Internetu do jejich knihovny, naučit knihovníky základům práce na počítači. Pomáhat jim při evidenci a revizi jejich knihovního fondu, se statistikou, seznamovat je se všemi novinkami v oboru. V současné době je např. třeba knihovny evidovat na MK ČR, pokud chtějí i v příštím roce fungovat za podpory státu. Nejdůležitější jsou však pro tyto knihovny výměnné soubory. Z výše uvedené dotace je velká část prostředků určena na nákup, zpracování a rozvoz knih v souborech. I v malých knihovnách se tak budou ve větší míře půjčovat nové knihy a časem vyhledávat informace na Internetu. Stanou se tak, jak zákon předpokládá, informačním centrem své obce. V těchto několika řádcích se skrývá mnoho úsilí všech pracovníků slánské knihovny, především dlouholeté střediskářky paní Blaženy Hrabánkové. Nikdy nenechala své knihovníky bez pomoci a její zásluhou se plnění regionálních funkcí rozběhlo bez větších průtahů. Zná svůj knihovnický region opravdu dobře. Naďa Rollová Netradiční kurzy společenských tanců Netradiční Kurzy společenských tanců a chování vypuknou 9. září ve 14 hodin v sále Hotelu Pošta ve Slaném. Čím jsou netradiční? Tím, že jsou určeny především pro mentálně postižené frekventanty z celého kraje z rodin i z ústavů sociální péče. Pořádající organizací je Klub Slůně, občanské sdružení připravující akce pro lidi s mentálním postižením a pro zdravé děti. Mezi tyto akce patří integrační tábory v době letních a zimních prázdnin i mimo ně a volnočasové aktivity. Na kurzy dále přispívá Ministerstvo kultury ČR částkou ,- Kč a město Slaný bezúplatným pronájmem sálu. Účastníci se zde budou učit základy tanců latinskoamerických, standardních, moderních i country. Kurzy povede taneční mistr pan Kotina z Kladna a pomáhat mu při tom budou členové pořádající organizace. Šedesát frekventantů se sejde vždy 1 x za 14 dnů v pondělí od 14 do 16 hodin od září do prosince. Je samozřejmé, že nebude chybět ani závěrečný věneček a revanš. Zaujaly Vás kurzy, ale nechcete se stát účastníky? Přijďte se podívat na jednotlivé hodiny. Jestliže Klub Slůně získá dostatečné množství financí (např. od sponzorů), bude uspořádán i závěrečný ples pro veřejnost, na který si účastníci připraví předtančení. Pokud byste měli zájem přihlásit sebe nebo své dítě do kurzu společenských tanců nebo chtěli získat více informací o sdružení a akcích, které pořádáme, najdete nás ve Štechově ulici 21 ve Slaném. Tam nás také najdete, pokud byste nám chtěli a mohli pomoci s realizací našich akcí (nebo plesu).

10 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 10

11 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 11

12 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 12 Ze slánské kroniky Jak se město rozrůstá, je třeba pojmenovávat nové ulice. Pokud se nevyužije jméno některé významné osobnosti, bývá často zvoleno staré místní označení (Na Hájích) nebo název připomene zaniklou skutečnost (Na Vinici). Oba zmíněné názvy připomínají podobu okolí Slaného v dřívějších dobách. Povězme si o ní něco. Háje jsou podle starých záznamů místem, které zbylo z mnohem rozsáhlehšího lesa přiléhajícího k městu na severu. Dřevo vytěžené v tomtolese prý bylo použito při stavbě nejstařších domů a kostela ve městě. Podle starých hospodářů sahaly okraje tohoto lesa ke zlonické silnici. Pole na východ od této silnice vykazují prý starší kulturu než tu západním směrem. Jediné souvislejší lesní plochy se přibližovaly k městu na západě a jihozápadě. Nedostatek lesů v nejbližším okolí nahrazovaly ovocné zahrady a vinice. Ovocnářstvím a vinařstvím bylo Slánsko proslulé už ve středověku. Stráně svažující se k Červenému potoku byly pokryty hojnými štěpnicemi, které se táhly až na Těhuli, jak píše prof. Lacina. Vinařská tradice je doložena už z konce 13. století, kdy ke kostelu Sv. Gotharda patřila vinice s osmi vinaři v Ovčárech. Rozšíření vinic za vlády Karla IV. dokazuje i postavení vinařského kostelíka Sv. Václava, který byl obklopen vinicemi ze všech stran. Na řádné obdělávání vinic a ošetřování ovocných stromů se přísně dbalo i proto, že ovoce bylo už v 16. století i významným vývozním artiktem. Ve Slaném byla tehdy založena i jablečnická společnost. Pohromou pro vinice a sady se stala třicetiletá válka. Rabující saská vojska brala jako kořist vše, i mladé štěpy a keře vinné révy, které skončily vetšinou v Núšni a založily slávu tamějšího pěstitelství. Zkázu pak dovršil nucený odchod mnoha nejlepších hospodářů do exilu. Stará tradice byla přervána. Terasy zadržující na svazích úrodnou půdu se pozvolna sesouvaly, zdi někdejších zahrad se rozpadaly. Teprve koncem 18. století nastal obrat k lepšímu a statkáři i drobní rolníci opět zakládali ovocné zahrady, vysazovaly se ovocné stromy kolem cest a silnic. Na Slánsko se tehdy dostalo mnoho druhů hrušní, jabloní, švestek atd. Určitou přikážkou znovu se rozvíjejícího oboru byl nástup řepy cukrovky od 70. let 19. století, kdy četné sady a aleje musely ustoupit polím. Slánsko bylo známé jako kraj hruškový. Hruška Solanka (máslovka), zvláště žádaná v Německu, má dokonce původ ve Slaném (podle K. Küsla). Z dalších odrůd se zde hojně pěstovaly Koruna, Hájenka, Napoleonka, máslovky Hardenpontova a Diclova, Salcburka, Koprčka aj. Na velkostatcích dominovaly jabloně, hlavně odrůdy Panenské, Šálové, Kardinál, Parména, Reveta (několik druhů), Jeptiška, Knížecí zelení, Rehtáč sondkovitý aj. Také švestek bylo velké množství, ještě v roce 1920 to bylo více než 40% všech ovocných stromů v kraji. Rozsáhlejší pěstování vinné révy se po třicetileté válce už neobnovilo. Sice jiště v 19. století se mohli někteří Slaňáci napít slánského vína, ale pak odtud vinná réva nadlouho zmizela. Teprve koncem 60. let 20. století se několik nadšenců pokusilo o znovuvzkříšení staré tradice. Jižní svahy od hřbitova směrem k Vítovu, celkem asi 120 ha půdy, byly znovu osázeny, většinou broskvemi a meruňkami. Na 7 ha se měla vyzkoušet taky vinná réva, hledala se pro kraj nejvhodnější odrůda. Nakonec byl vybrán Müller-Thurgau. Po skončení plodné doby broskví (asi 15 let) se měly vinice rozšířit na mnohem větší plochu. Osázené svahy měly být také zavlažovány, kvůli tomu byly zřízeny dva nové rybníky u Blahotic (ostatně na místě někdejších, sonda totiž ukázala silnou vrstvu nánosového bahna). Ale pak se změnila situace. V roce 1969 a 1970 po politických prověrkách bylo vyměněno vedení státního statku Slaný a koncepce obnovy vinařství vzala zasvé. Dnes jsou na stráních s někdejšími vinicemi většinou opět sady broskví, meruněk a jabloní, obhospodařovávají je současní ovocnáři. O někdejším druhovém bohatství ovocných stromů v kraji svědčí několik dosud žijících prastarých hrušní či ořešáků, například při cestě za hřbitovem. Olga Judlová, kronikářka Panenské štěpy na Slánsku foto: F. Duras 1910 archiv muzea Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: 0314/ Fax: 0314/ Odpovědný redaktor: ing. Petr Kolačkovský, tajemník městského úřadu. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner - Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 9. srpna 2002.

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry

Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Kolín Průmyslová zóna Kolín Ovčáry Předmětná lokalita I. Příprava strategické PZ Kolín Ovčáry na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 28.2.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc únor Celkem bylo řešeno 11 případů

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 11 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o demoličních akcích starého mostu - v registru označovaný jako

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012

Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Statistické údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 Odbor bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra ČR červen 2013 1 Úvod Údaje o činnosti obecních policií za rok 2012 poskytly obce, ve kterých je

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci

Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Muž z Jihlavska chtěl vykrást trafiku. Zadrželi ho strážníci Pozorný svědek zabránil vykradení trafiky v Pekárenské ulici. Zároveň pomohl strážníkům dopadnout pachatele. Tím je muž (46) z Jihlavska. Mluvčí

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 0 00 Praha tel. 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz CO NÁS ASI ČEKÁ: NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V ČESKÉ REPUBLICE MÁME SE JICH BÁT? Nízkoemisní zóny v

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj

Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Pondělí, 26. října 2015 Zdroj: Regiony24.cz (odkaz) Rubrika: AKTUÁLNĚ/ SPOLEČNOST Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj Strážníci besedovali se seniory v Komunitním centru Máj. V pátek

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti

1. 11. 2011. Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti 1. 11. 2011 Zámek Lešná nově otevřen veřejnosti Veřejnosti dosud nepřístupný zámek Lešná u Valašského Meziříčí byl včera, po devítiměsíční rekonstrukci, slavnostně otevřen. Pro širokou veřejnost je Den

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání.

Hlasování: 13 pro, usnesení bylo schváleno, paní Ing. Eva Vaňková byla zvolena zapisovatelkou dnešního jednání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 20. zasedání zastupitelstva města Manětín, na kterém vás srdečně vítám. Dosud je

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí

Centrum města. Masarykovo náměstí a okolí Muzejní náměstíčko je pro pěší útulné, projíždějící vozy dlažba zklidnila Masarykovo náměstí a okolí je jádrovou částí města, pro většinu z nás Pačáků je nejdůležitější, na něj jsme hrdi a nechceme se

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE. období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE období 2012-2016 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A,B, D PRŮVODNÍ, SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Arch. č. : 27/2015 Název stavby: Stavební a krajinářské úpravy zatáčky u mravenců Stupeň dokumentace: Jednostupňová projektová dokumentace ( DPS) Místo stavby: ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu

Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Příloha č. 1: Přepis interview s Jakubem Mezlíkem, PR manažerem klubu Kdo se v sezoně 2011/12 staral ve vašem klubu o marketing? Marketingový ředitel ing. Jan Kratochvíl a pak já. Od příští sezony bude

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě... OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit.

Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit. Co je to inflace? Každý zná tento pojem, ale pravdepodobne málokdo jej umí vysvetlit. Vlády potrebují více penez a umíme si predstavit, že výber daní se bude neustále snižovat. Aby vláda získala další

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou

NÁVRH KONCEPCE. městské policie. Hrádek nad Nisou NÁVRH KONCEPCE městské policie Hrádek nad Nisou květen 2003 vypracoval : Weiss Pavel - velitel městské policie Krejčík Václav - člen rady města Podlipný Pavel - člen rady města Materiál Návrh koncepce

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 19/2011 konaného dne od 16,05 hod. do 18,10 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 19/2011 konaného dne od 16,05 hod. do 18,10 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí

Zápis z jednání komise životního prostředí Zápis z jednání komise životního prostředí dne 25.12.2014 Místo: Plasy Přítomni: Předseda: ing. Miroslav Červený, členové: Jindřich Kučírek, Ing. Michal Radoš, Josef Eret, Jiří Řezáč Program: 1) Posouzení

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2003 V Praze dne 7. května 2003 Částka 73 OBSAH Část I 61. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 7. května 2003 k postupu

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

JAK NEPŘIJÍT O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

JAK NEPŘIJÍT O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Miroslav Hájek JAK NEPŘIJÍT O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3148. publikaci

Více

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady (+ příklady z praxe) 10.6.2008, Praha Ing. Petr Havelka vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Představení

Více

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: ,

MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého Veltrusy Tel: , MĚSTSKÁ POLICIE VELTRUSY Palackého 9 277 46 Veltrusy Tel: 777 919 156, 777 919 157 e-mail: mestska.policie@veltrusy.cz ZPRÁVA O STAVU A ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE VELTRUSY ZA ROK 2016. Statistiky událostí

Více

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK

Hanspaulka. Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK Hanspaulka Vícegenerační vila v jedné z nejatraktivnějších městských čtvrtí LANDMARK PROPERTIES ID 11242 Hanspaulka Jeden z klenotů pražských rezidenčních čtvrtí Kouzelná část šesté pražské čtvrti Dejvice,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 31/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ" Obsah: A. Průvodní zpráva

RAPOTICE DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ REKONSTRUKCE ULICE K SOKOLOVNĚ Obsah: A. Průvodní zpráva Zhotovitel: Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz, agroprojekt@agroprojektjihlava.cz, +420 567 210 066 RAPOTICE REKONSTRUKCE ULICE "K SOKOLOVNĚ"

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Po třech kvartálech s přebytkem Rada města vzala na vědomí zprávu finančního odboru o rozboru hospodaření ve třetím čtvrtletí roku 2009. Rozpočet města

Více

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí

Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Bílá kniha dopravy Hlavní problémy dopravy ve Velkém Meziříčí Nutná spoluúčast Kraje Vysočina Pouze v působnosti města Problémy dopravy s nutnou spoluúčastí Kraje Vysočina 1. Most na silnici II/360 na

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více