Slánská radnice. Slovo na úvod. Tři velké ekologické problémy. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Slovo na úvod. Tři velké ekologické problémy. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Srpen 2002 Číslo 8 / Ročník V. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, dnes a denně se setkávám s realitou, kdy jsem nucený obhajovat určité postupy (např. rekonstrukčních prací) oproti polozasvěceným názorům (to v lepším případě) a kritikům z ulice, kteří neznají téměř nic ze zákonných souvislostí problému a složitosti prosazení téměř každé maličkosti. Abych byl trochu konkrétní a dal nějaký příklad, co mám na mysli. Nedávnou komplexní rekonstrukcí Palackého ulice byl ukončen problém, o jehož řešení se snažily nejrůznější instituce v čele s Okresním úřadem v Kladně více než 10 let. Je naprostou senzací, že se celá akce podařila. Přesto jsme v době největšího stavebního ruchu měli desítky připomínek občanů denně jak jsou parametry křižovatky špatné, že silnice nebude průjezdná a že by se měla akce zastavit V okamžiku, kdy jsme téměř nevěděli kam dřív skočit, bylo toto každodenní vysvětlování na ulici značně časově i psychicky vyčerpávající. Dnes, kdy je zřejmé, že představy projektanta úpravy křižovatky (bezpečnost chodců a dopravy) v praxi jednoznačně fungují, nikdo z předchozích kritiků již nepřizná, že neměli pravdu. Běda však, kdyby se ukázalo, že je něco špatně. To bychom byli rozneseni na kopytech. Tento způsob vysvětlovacích diskusí, kdy partner nezná základní abecedu souvislostí a (co je horší) nemá ochotu si nejprve problém nastudovat a teprve poté kritizovat, vede k opačnému extrému. Rovněž nevhodnému. Začínáte argumentovat i přes vědomí složitosti věci tato varianta je nejlepší. Karel Čapek před lety napsal: Slovo nejlepší by se mělo definitivně ponechat obchodníkům a vládám. V každém krámě se prodává nejlepší zboží. Každá vláda dává najevo, že má nejlepší úmysly. Proč jim to nenechat! Nám stačí hledat dobré zboží a dobré úmysly. Ono ani toho prostě dobrého není na světě tak moc. Byl bych raději, kdyby tato moudrá slova platila a lidé spíše hledali v řešení věcí dobré úmysly (ochránit chodce, ) a dobré zboží (kvalita odvedené práce) než podezření, že odborníci-silničáři neumějí dobře svoji profesi (abych zůstal u uvedeného příkladu). Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Tři velké ekologické problémy Ekologická problematika je výjimečná tím, že většinu lidí, když se tak zvaně nic neděje, nezajímá. V okamžiku průšvihu však zasáhne prakticky všechny a má zcela zásadní vliv nejen na kvalitu života v daném místě, ale nezřídka i na jeho délku. Dovolte mi, abych z tohoto hlediska pojmenoval tři klíčové problémy našeho města. Jsou to odpadní vody a jejich čištění, exhalační, hluková a vibrační zátěž zejména tranzitní dopravy a časovaná ekologická bomba v podobě uzavřené skládky odpadu. Protože jsem se ve Slánské radnici již opakovaně věnoval prvním dvěma problémům, nyní k nim uvedu jen základní fakta. Před dvěma roky se začaly stupňovat problémy Slaného na centrální čističce odpadních vod (dále ČOV) v Blahoticích. Z důvodu malé průtočnosti v zastaralém kanalizačním systému způsobené prudkým poklesem množství vypouštěných odpadních vod z domácností a podniků a malým spádem kanalizačních trubek byly umožněny chemické procesy, které v konečném důsledku vedly k tomu, že ČOV nebyla schopna odpadní vody vyčistit na požadovanou úroveň. Nadřízené orgány státního dohledu pohrozily kompletní stavební uzávěrou města. To by znamenalo, že by nemohlo být vydáno jediné stavební povolení v celé lokalitě Slaného. V důsledku by to tedy znamenalo naprosté zastavení rozvoje sídla. Nevznikl by jediný dům, bytová jednotka, nový podnikatelský provoz bez ohledu na jeho velikost. Úporným nasazením a s trochou nezbytného štěstí se během neuvěřitelně krátké doby podařilo tento problém sprovodit ze světa. Pokračování na straně 2 Pohled na Slaný z vrcholu skládky foto: Ivo Horňák

2 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 2 Tři velké ekologické problémy našeho města Dokončení ze strany 1 Souběžně s vytvářením infrastruktury v nové průmyslové zóně města (Mitsubishi a další firmy) byla ČOV v loňském roce zásadně rekonstruována. Nyní Slaný čistí své odpadní vody v kvalitě, která odpovídá normám Evropské unie a nebezpečí ohrožení rozvoje města pominulo. Zátěž Slaného tranzitní dopravou je problémem pro kvalitu života v pravdě klíčovým. Množství projíždějících těžkých nákladních vozidel městem ještě výrazně stouplo po nedávném otevření říčního přístavu v Mělníku, kde se překládají z lodí na auta kontejnery připlouvající z německého Hamburku. Slaný je zatíženo exhalacemi, velkým dopravním hlukem, z důvodu vibrací půdy se otřásají základy domů. Jediné komplexní řešení je vytvoření tzv. severního obchvatu města. Ten se bleskurychle stal prioritou současného vedení města. Práce na obchvatu začaly v první polovině roku Postupem času se podařilo o závažnosti problému přesvědčit mnohé instituce i postižené obce na přístupových silnicích do našeho města. Rozsah prací provedených na přípravě stavby byl, je a ještě bude obrovský. Zásadní kroky však byly již uskutečněny. Stavba je zařazena na ministerstvu dopravy do investičních akcí státu zahajovaných do roku 2005, územní plány Slaného, Hobšovic, Žižic a Velvar byly sjednoceny, linie stavby byla včleněna i do územního plánu tzv. pražského regionu, proběhlo zaměření trasy stavby, hydrogeologický průzkum, zadána projektová dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí atd. Vše směřuje k tomu, aby se v roce 2005 mohlo začít stavět. Třetím zásadním problémem města je uzavřená skládka odpadu v blízkosti městského letiště. Vím, že pro většinu Slaňáků je to jen jakási hora na okraji Slaného. Pod jejím relativně příjemným vzhledem je ovšem zažehnut doutnák k ekologické bombě nepředvídatelných důsledků a rozsahu. Na nyní již sedm let uzavřenou bývalou skládku byly celá desetiletí vyváženy odpady z domácností a továren. Mimo jiné i nebezpečný odpad z baterií a celá řada jiných toxických látek. Předchozí generace obyvatel města založily skládku na geologickém zlomu. Zhruba dvě stě metrů pod povrchem jsou dvě zemské kry vzájemně posunuty o téměř padesát metrů. Pokud by výluh nebezpečných látek dosáhl do této hloubky, byly by zasaženy spodní vody v širokém okolí. Nikdo není dnes schopen byť jen odhadnout, co by se všechno mohlo stát. Proto státní orgány dohledu nad životním prostředím tlačí město do rekultivace skládky. A to zejména tím, že hrozí vyměřením pravidelných pokut, které jsou uzákoněny a mají každým rokem stoupající tendenci. Mimo jiné by to do budoucnosti znamenalo, že významná část investičních prostředků Slaného by byla věnována na pokuty a o dalším rozvoji našeho sídla bychom si opět mohli nechat jen zdát. Z výše uvedených důvodů se zhruba před dvěma lety začalo na přípravě rekultivace skládky intenzivně pracovat. Původní příliš velkorysá představa z druhé poloviny 90. let o možné úpravě hory byla z technických a finančních důvodů těžko uskutečnitelná. Proto byl hledán reálnější způsob. Nakonec byla vybrána studie, která předpokládá náklady na rekultivaci okolo 53 miliónů korun. I to je samozřejmě částka, kterou naše město nemůže věnovat. Začaly se hledat možné další zdroje financování. Poté, kdy se městu podařilo na jaře tohoto roku vykoupit všechny soukromé pozemky v lokalitě, jsme požádali o dotaci a půjčku ze Státního fondu životního prostředí. Nebudu popisovat, jak bylo těžké uspět při žádosti o tyto prostředky. Žadatelů je mnoho a peněz málo. Důležitý je výsledek. Počátkem července přišlo definitivní potvrzení o přidělení finančních prostředků z fondu. 60% dotace, 20% půjčky s 1,5% úrokem a 20% (necelých 11 miliónů Kč) je nutno uhradit z rozpočtu města. Měli jsme obrovskou radost. Vyřešení klíčového problému je na dohled. Nyní máme pět měsíců času na to, abychom vyřídili všechny byrokratické náležitosti, uspořádali obchodní soutěž, uzavřeli smlouvu s fondem a začali s rekultivací. Věřím, že se všechno stihne, i když je nepříjemné, že právě do této doby přicházejí podzimní komunální volby. Není ale jiné možnosti než všechno stihnout. Druhou takovou šanci k vyřešení závažného ekologického problému města už naše město nemusí dostat. Jakou tedy máme představu o rekultivaci skládky? Dojde k úpravě svahu hory tak, aby byl sklon mírnější. Na spádu budou vytvořeny horizontálně vedené cesty, které zabrání erozím a ujíždění hory do přilehlého pole. Celý vrchol bude těžkými stroji vyrovnán, mnoho tun vyčnívajícího odpadu vyvezeno na řízenou skládku a kopec i se svahem minerálně utěsněn jílovou vrstvou. Tak bude zajištěno, že nedojde k průsakům dešťových srážek do spodních částí skládky. V malé části prostoru chceme zřídit řízené překladiště komunálního odpadu pro Technické služby města. Na jíl bude navezena mohutná vrstva ornice a hora zalesněna stromy a keři. Se započetím prací se počítá ještě letos v listopadu. Nejpozději v listopadu roku 2003 musí být rekultivační práce ukončeny. Pak z uvedených tří největších ekologických problémů města zbude vyřešit jediný severní obchvat Slaného. Ivo Rubík, starosta

3 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 3 Slánská kasárna aneb pořád se něco děje Studie využití území bývalých Kyjevských kasáren je na světě již nějaký čas a přilákala do nápadu zobytnění této zóny několik desítek klientů. Několik desítek rodin s odlišným vkusem a s různým životním stylem. A s několika desítkami rodin několik stovek připomínek, nápadů a přání, jak tu kterou nemovitost změnit či vylepšit. A jak bude investor na takové nápady reagovat? Prvním a nejdůležitějším stavebním kamenem celé areálové přestavby je klient. On je ten, na jehož záda bychom měli připevnit pomyslnou pozlacenou desku s datem projevení jeho zájmu o výstavbu, on je ten, kterému bychom měli jemně poklepat na hlavu zednickým kladívkem při slavnostním ceremoniálu položení základního kamene. Zkrátka přání klienta pro nás budou a musí být navýsost důležitá. Miroslav Horníček kdysi definoval ve své moudré knize Dobře utajené housle pojem opuštěného bytu. Je to něco, co by se nám v celém areálu nemělo stát. Byla by to velká chyba. Cituji: Opuštěným bytem nemyslím byt, z něhož lidé odešli, byt bez nábytku, koberců, lustrů a nádobí, byt, jehož holé stěny se rozpadají a jehož prázdnými okenními rámy proniká vítr, déšť a tma. Ne. Opuštěným bytem míním byt, ve kterém se bydlí, byt opatřený záclonami, koberci, nábytkem i nádobím, byt, do něhož vstupují lidé, aby v něm jedli a spali, byt v plném provozu, využitý a zabydlený. A přece opuštěný, přece opuštěný. A právě těmi, kdo v něm bydlí, žel, právě jimi. Byt je opuštěný, protože mu jeho obyvatelé nerozumějí. Někdy před nimi tam byl architekt. A ten neboť to studoval rozhodl: tady bude červená plocha a tady černý předmět. Tady postavím nízkou koženou pohovku a strop bude žlutý. Žluté je mnoho, každá trochu jiná, ale on ví, která z nich to má a musí být. Žluť, přesná a kýžená, je docílena, pohovka instalována a popelníky jsou měděné. V jednom koutě stojí křeslo. Takové bylo přání architektovo... Ale ten odejde a nikdo už neví, proč je tomu právě tak. Nikdo nechápe červenou plochu ani černý předmět, nikdo nerozumí té jisté a jedinečné žluti stropu, nikdo neusedne do křesla stojícího v rohu. Toto však tu stojí dál. Architekt nebyl laciný a věděl jistě, co chce a co má být. Respektují to. Nerespektují jeho vkus, ale výši jeho honoráře Tak tudy ale ne. Nemá smysl stavět opuštěné byty. Každý z klientů dostane před započetím stavby šanci dotvořit si byt podle svých představ, samozřejmě v rámci mantinelů, které určí statika budovy, celková koncepce fasád či možnosti napojení na inženýrské sítě. Klient bude konzultovat svoji nemovitost a vtiskávat jí jemu příjemnou tvář Zkrátka dopovím to opět slovy Miroslava Horníčka, protože lépe bych to říci neuměl: Občas musí někdo povstat třeba malý, drobný a zdánlivě bezmocný a štván Velikým Běsem Proměny pohnout skříněmi a vším a hledat, hledat, hledat nové harmonie a tvary, aby byt byl tím, čím chce a má být. Totiž domovem. Už zbývá jen tradiční Pozor! Vlevo v bok! Rozchod! Setkání se slánskými kasárny zase za měsíc! Hezký zbytek prázdnin Milan Grohmann, manažer rozvoje města

4 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 4 Divadelní předplatné 2002/ ŘÍJNA 2002 Turecká kavárna Pražská divadelní agentura, Václav Hanzlíček hrají: Václav Vydra, Jana Boušková, Matěj Hádek 28. LISTOPADU 2002 Divotvorný hrnec Městské divadlo Most 12. PROSINCE 2002 Skapinova šibalství Středočeské divadlo Kladno 16. LEDNA 2003 Lekce lásky Pražská divadelní agentura Václav Hanzlíček hrají: Václav Postránecký, Jan Čenský, Mario Kubec, Jindřich Bonaventura, Hana Ševčíková 13. ÚNORA 2003 Mam zelle Nitouche Umělecká agentura Migra hrají: Otakar Brousek ml., Jiří Wohanka, Jiří Hruška, Hana Czivišová, Milada Bednářová, Jiří Untermüller 15. BŘEZNA 2003 Slánská scéna Premiéra hry v nastudování Slánské scény 24. DUBNA 2003 Romeo a Julie Středočeské divadlo Kladno 22. KVĚTNA 2003 Švestka Divadlo Járy Cimrmana Změna programu vyhrazena! Na tato představení v divadelní sezóně 2002/2003 lze zakoupit divadelní předplatné do Městského divadla ve Slaném. CIMBAL CLASSIC J. SAMSON LENK SEMTEX Letní kino ve Slaném, sobota 14. září 2002, od 19 hodin vstupenky v pokladně kina hodinu před koncertem vstupné 150,- Kč

5 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 5 Výpis z činnosti městské policie od do byli strážníci požádání o přítomnost při sporu dvou občanů o jejich nevyrovnaný peněžní dluh. Hlídka na místě oběma vysvětlila, že se jedná o občanskoprávní spor a ten je možno řešit soudní cestou zadrželi strážníci na základě oznámení u chovného rybníka čtyři pytlačící mladíky. Případ byl předán příslušnému orgánu státní správy přistihli strážníci na základě monitoringu MKS muže, který bez povolení vylepoval plakáty. Muž plakáty odstranil a za porušení vyhlášky mu byla udělena bloková pokuta řešili strážníci drobnou krádež v Bille. Muž z Mostu zde odcizil zboží za ,-Kč. Za přestupek mu byla udělena bloková pokuta ,-Kč. Totéž se opakovalo i o den později, kdy pachatel z Hrdlíva odcizil zboží za 109,-Kč. I jemu byla udělena bloková pokuta zasahovali strážníci v Plusu. Žena z Přelíce odcizila zboží za 61,-Kč. Ani tuto pachatelku neminula pokuta. O hodinu později se strážníci museli do Plusu vrátit, protože se zde romský pár pokusil odcizit 5ks litrových lahví Becherovky. Oběma přestupcům byla udělena bloková pokuta po ,-Kč zasahovali strážníci při hádce mezi mužem a třemi mladíky, z nichž jeden dokonce muže fyzicky napadl. Případ bude po došetření řešit přestupková komise zakročovali strážníci proti muži, který napadal svoji bývalou ženu a demoloval byt. Vzhledem k podnapilosti a agresivitě muže si případ na místě převzala policie ČR volali strážníci RZS k silně podnapilému muži, kterého nalezli v ul.navrátilova. Muž byl odvezen do nemocnice k hospitalizaci vyjížděla hlídka na oznámení o osobě, která v ulici Arbesova vyřezává okrasné dřeviny. Strážníci zjistili pravděpodobného pachatele, případ zdokumentovali a předali pro podezření z poškozování veřejné zeleně Odboru životního prostředí MěÚ Slaný vyjížděli strážníci na plovárnu, kde podnapilý občan napadal plavčíka. Muž byl z plovárny vykázán, a jelikož se neměl k odchodu, by l strážníky vyveden prověřovala hlídka založení černé skládky u cesty Na Habeši. Pachatel vyvezl k cestě hromadu sutě. Pravděpodobného pachatele strážníci znají a případ je v šetření strážníci řešili rušení nočního klidu. Na místě upozornili majitele bytu, který obtěžoval své sousedy hlasitou reprodukcí hudby na spáchaný přestupek a případ na místě tentokrát vyřešili domluvou hlídka MP zasahovala na Zimním stadionu proti třem mladíkům, kteří v průběhu neveřejného tréninku hokejového mužstva budili veřejné pohoršení. Vzhledem ke skutečnosti, že mladíci nejevili zájem halu opustit, a to ani po výzvě strážníků, bylo použito důraznějších prostředků. Zároveň byli předvoláni k podání vysvětlení na služebnu MP, kde si následně své protiprávní jednání uvědomili. Za neuposlechnutí výzvy veřejného činitele jim byla uložena bloková pokuta. Úsměvné je vysvětlení pachatelů, kteří uvedli, že si mysleli, že výzvu jménem zákona strážníci nemyslejí vážně řešila hlídka napadení občana psem. Naštěstí se jezevčíkovi podařilo jenom roztrhnout synovi oznamovatele tepláky. Hlídka zjistila majitele psa, který si ho odchytil. Dále hlídka zjistila, že majitel nemá za psa zaplacený poplatek. Jelikož majitel psa svůj přestupek neuznal, bude případ řešit přestupková komise MěÚ oznámil na služebnu všímavý občan, že na Hlaváčkově náměstí stojí od rána Avie s otevřeným okénkem. Hlídka na místě zjistila, že vozidlo má vytrhané dráty ze spínací skřínky. Lustrací vozidla bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno v noci v Praze. Případ šetří policie ČR zjistila hlídka rozbité boční okno u osobního vozidla. Na sedadle ještě ležela šamotová cihla, kterou bylo okno prohozeno. Majitel vozidla po příchodu uvedl, že se zřejmě jedná o mstu souseda se kterým má dlouhodobé spory. Případ šetří policie ČR zajišťovali strážníci malou dopravní nehodu mezi Slaným a Studeněvsí. Střet dvou osobních vozidel se naštěstí obešel bez zranění provedli strážníci kontrolu osoby, která měla údajně nabízet měření alergenů v bytech. Žena z Rakovníka se prokázala kromě občanského průkazu i identifikační kartou pracovníka firmy, která se údajně touto činností zabývá. Strážníci nyní zjišťují skutečný stav věci. Pavel Štěpánek, velitel městské policie KANÁRSKÉ OSTROVY OSTROV LA PALMA ubytování Tonek Čáp telefon: nebo /

6 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 6 Ještě k červnovým parlamentním volbám Grafickým zpracováním se vracíme k červnovým parlamentním volbám. Přinášíme Vám srovnání politických názorů občanů našeho města s ostatními. Ač někteří o sobě tvrdí nás politika nezajímá a k volbám zásadně nechodí, je jisté, že i jim politika ovlivňuje životy. A to zcela zásadním způsobem. Ivo Rubík Jak se volilo v okrese Kladno, ve Slaném a v ČR parlamentní volby 2002 procenta voličů Srovnání výsledků voleb 1998/2002 procenta voličů

7 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 7 Volební účast v okrese Kladno, ve Slaném a v ČR parlamentní volby 2002 Shoda v hlasování mezi jednotlivými politickými subjekty v poslanecké sněmovně (od mimořádných voleb v roce 1998 do řádných voleb v roce 2002)

8 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 8

9 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 9 Knihovna Václava Štecha ve Slaném informuje Podpora malých knihoven V červnu 2002 získala Knihovna V. Štecha ve Slaném od Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši Kč. Pro někoho je to hodně peněz, ale pro pracovníky knihovny především hodně práce. Peníze totiž nejsou určené pro nás, ale na rozvoj knihoven menších i nejmenších ve slánském regionu. Pomoc malým knihovnám není pro nás novou službou. Více než dvacet let jsme plnili funkci střediskové knihovny. Když v roce 1999 přešla tato činnost na Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, podporovali jsme malé knihovny dál. Díky městské radě se střediskový systém na Slánsku nikdy nerozpadl. S malými finančními prostředky jsme nadále udržovali kontakt s knihovnami v malých obcích a především je zásobovali novými knihami ve výměnných souborech. A tak, když v červnu 2001 vyšel nový knihovnický zákon, který podporu malým knihovnám zahrnul do regionálních funkcí knihoven, byli jsme připraveni. Za vykonávání regionálních funkcí je zodpovědná vždy krajská knihovna. Ta přenáší část povinností na pověřené knihovny, kterou jsme se stali i my. S tím je spojena finanční dotace státu na jejich výkon. Co to pro nás znamená a za co peníze utratíme? Musíme pro 40 knihoven zajistit pomoc při zavádění Internetu do jejich knihovny, naučit knihovníky základům práce na počítači. Pomáhat jim při evidenci a revizi jejich knihovního fondu, se statistikou, seznamovat je se všemi novinkami v oboru. V současné době je např. třeba knihovny evidovat na MK ČR, pokud chtějí i v příštím roce fungovat za podpory státu. Nejdůležitější jsou však pro tyto knihovny výměnné soubory. Z výše uvedené dotace je velká část prostředků určena na nákup, zpracování a rozvoz knih v souborech. I v malých knihovnách se tak budou ve větší míře půjčovat nové knihy a časem vyhledávat informace na Internetu. Stanou se tak, jak zákon předpokládá, informačním centrem své obce. V těchto několika řádcích se skrývá mnoho úsilí všech pracovníků slánské knihovny, především dlouholeté střediskářky paní Blaženy Hrabánkové. Nikdy nenechala své knihovníky bez pomoci a její zásluhou se plnění regionálních funkcí rozběhlo bez větších průtahů. Zná svůj knihovnický region opravdu dobře. Naďa Rollová Netradiční kurzy společenských tanců Netradiční Kurzy společenských tanců a chování vypuknou 9. září ve 14 hodin v sále Hotelu Pošta ve Slaném. Čím jsou netradiční? Tím, že jsou určeny především pro mentálně postižené frekventanty z celého kraje z rodin i z ústavů sociální péče. Pořádající organizací je Klub Slůně, občanské sdružení připravující akce pro lidi s mentálním postižením a pro zdravé děti. Mezi tyto akce patří integrační tábory v době letních a zimních prázdnin i mimo ně a volnočasové aktivity. Na kurzy dále přispívá Ministerstvo kultury ČR částkou ,- Kč a město Slaný bezúplatným pronájmem sálu. Účastníci se zde budou učit základy tanců latinskoamerických, standardních, moderních i country. Kurzy povede taneční mistr pan Kotina z Kladna a pomáhat mu při tom budou členové pořádající organizace. Šedesát frekventantů se sejde vždy 1 x za 14 dnů v pondělí od 14 do 16 hodin od září do prosince. Je samozřejmé, že nebude chybět ani závěrečný věneček a revanš. Zaujaly Vás kurzy, ale nechcete se stát účastníky? Přijďte se podívat na jednotlivé hodiny. Jestliže Klub Slůně získá dostatečné množství financí (např. od sponzorů), bude uspořádán i závěrečný ples pro veřejnost, na který si účastníci připraví předtančení. Pokud byste měli zájem přihlásit sebe nebo své dítě do kurzu společenských tanců nebo chtěli získat více informací o sdružení a akcích, které pořádáme, najdete nás ve Štechově ulici 21 ve Slaném. Tam nás také najdete, pokud byste nám chtěli a mohli pomoci s realizací našich akcí (nebo plesu).

10 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 10

11 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 11

12 Slánská radnice Číslo 8 / Ročník V. Strana 12 Ze slánské kroniky Jak se město rozrůstá, je třeba pojmenovávat nové ulice. Pokud se nevyužije jméno některé významné osobnosti, bývá často zvoleno staré místní označení (Na Hájích) nebo název připomene zaniklou skutečnost (Na Vinici). Oba zmíněné názvy připomínají podobu okolí Slaného v dřívějších dobách. Povězme si o ní něco. Háje jsou podle starých záznamů místem, které zbylo z mnohem rozsáhlehšího lesa přiléhajícího k městu na severu. Dřevo vytěžené v tomtolese prý bylo použito při stavbě nejstařších domů a kostela ve městě. Podle starých hospodářů sahaly okraje tohoto lesa ke zlonické silnici. Pole na východ od této silnice vykazují prý starší kulturu než tu západním směrem. Jediné souvislejší lesní plochy se přibližovaly k městu na západě a jihozápadě. Nedostatek lesů v nejbližším okolí nahrazovaly ovocné zahrady a vinice. Ovocnářstvím a vinařstvím bylo Slánsko proslulé už ve středověku. Stráně svažující se k Červenému potoku byly pokryty hojnými štěpnicemi, které se táhly až na Těhuli, jak píše prof. Lacina. Vinařská tradice je doložena už z konce 13. století, kdy ke kostelu Sv. Gotharda patřila vinice s osmi vinaři v Ovčárech. Rozšíření vinic za vlády Karla IV. dokazuje i postavení vinařského kostelíka Sv. Václava, který byl obklopen vinicemi ze všech stran. Na řádné obdělávání vinic a ošetřování ovocných stromů se přísně dbalo i proto, že ovoce bylo už v 16. století i významným vývozním artiktem. Ve Slaném byla tehdy založena i jablečnická společnost. Pohromou pro vinice a sady se stala třicetiletá válka. Rabující saská vojska brala jako kořist vše, i mladé štěpy a keře vinné révy, které skončily vetšinou v Núšni a založily slávu tamějšího pěstitelství. Zkázu pak dovršil nucený odchod mnoha nejlepších hospodářů do exilu. Stará tradice byla přervána. Terasy zadržující na svazích úrodnou půdu se pozvolna sesouvaly, zdi někdejších zahrad se rozpadaly. Teprve koncem 18. století nastal obrat k lepšímu a statkáři i drobní rolníci opět zakládali ovocné zahrady, vysazovaly se ovocné stromy kolem cest a silnic. Na Slánsko se tehdy dostalo mnoho druhů hrušní, jabloní, švestek atd. Určitou přikážkou znovu se rozvíjejícího oboru byl nástup řepy cukrovky od 70. let 19. století, kdy četné sady a aleje musely ustoupit polím. Slánsko bylo známé jako kraj hruškový. Hruška Solanka (máslovka), zvláště žádaná v Německu, má dokonce původ ve Slaném (podle K. Küsla). Z dalších odrůd se zde hojně pěstovaly Koruna, Hájenka, Napoleonka, máslovky Hardenpontova a Diclova, Salcburka, Koprčka aj. Na velkostatcích dominovaly jabloně, hlavně odrůdy Panenské, Šálové, Kardinál, Parména, Reveta (několik druhů), Jeptiška, Knížecí zelení, Rehtáč sondkovitý aj. Také švestek bylo velké množství, ještě v roce 1920 to bylo více než 40% všech ovocných stromů v kraji. Rozsáhlejší pěstování vinné révy se po třicetileté válce už neobnovilo. Sice jiště v 19. století se mohli někteří Slaňáci napít slánského vína, ale pak odtud vinná réva nadlouho zmizela. Teprve koncem 60. let 20. století se několik nadšenců pokusilo o znovuvzkříšení staré tradice. Jižní svahy od hřbitova směrem k Vítovu, celkem asi 120 ha půdy, byly znovu osázeny, většinou broskvemi a meruňkami. Na 7 ha se měla vyzkoušet taky vinná réva, hledala se pro kraj nejvhodnější odrůda. Nakonec byl vybrán Müller-Thurgau. Po skončení plodné doby broskví (asi 15 let) se měly vinice rozšířit na mnohem větší plochu. Osázené svahy měly být také zavlažovány, kvůli tomu byly zřízeny dva nové rybníky u Blahotic (ostatně na místě někdejších, sonda totiž ukázala silnou vrstvu nánosového bahna). Ale pak se změnila situace. V roce 1969 a 1970 po politických prověrkách bylo vyměněno vedení státního statku Slaný a koncepce obnovy vinařství vzala zasvé. Dnes jsou na stráních s někdejšími vinicemi většinou opět sady broskví, meruněk a jabloní, obhospodařovávají je současní ovocnáři. O někdejším druhovém bohatství ovocných stromů v kraji svědčí několik dosud žijících prastarých hrušní či ořešáků, například při cestě za hřbitovem. Olga Judlová, kronikářka Panenské štěpy na Slánsku foto: F. Duras 1910 archiv muzea Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: 0314/ Fax: 0314/ Odpovědný redaktor: ing. Petr Kolačkovský, tajemník městského úřadu. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner - Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 9. srpna 2002.

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Průmyslová zóna Slaného získala další ocenění. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Prosinec 2003 Číslo 12 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milé děti, v adventní čas přichází chvíle ke

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala

Z pravodaj. Nejvyšší stupeň. požárního poplachu v Kralupech. Konkurz na ředitele / ředitelku MŠ. Otéto události informovala K www.mestokralupy.eu www.kralupskyzpravodaj.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou září / 2014 15,- Kč Nejvyšší stupeň požárního poplachu v Kralupech Krátce po 22. hodině v pátek 8.

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Červenec 2003 Číslo 7 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když se setkávám s lidskou

Více

6/2010. Veteráni 2010 na zámku. Jak jsme volili v Roztokách? Informace z jednání ZM v květnu 2010. Co se ve městě děje. Nashle!

6/2010. Veteráni 2010 na zámku. Jak jsme volili v Roztokách? Informace z jednání ZM v květnu 2010. Co se ve městě děje. Nashle! 6/2010 Jak jsme volili v Roztokách? Informace z jednání ZM v květnu 2010 Co se ve městě děje Nashle! Stanovisko Redakční rady Odrazu... První bleší trh v Roztokách Krasavec z normalizačních dob Roztocká

Více

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I září 2014 I ročník 20, číslo 9 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Soutěž Nápady pro Kolín ukončena Otevření divadelního klubu Scapino Cyklotour

Více

Slánská radnice. Jak správně na kruhovým objezd. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného. Září 2003 Číslo 9 / Ročník VI.

Slánská radnice. Jak správně na kruhovým objezd. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného. Září 2003 Číslo 9 / Ročník VI. Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Září 2003 Číslo 9 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, zdaleka nejvýznamnějšími akcemi měsíce

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII.

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý z nás prožívá ve své práci situace

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína

zlín Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína M K V A ù T E N G 2 0 A Z zlín 5 0 9 R O â N Í Í K N X V Petra Hfiebíãková pfiivezla Thálii do Zlína KOUPALIŠTĚ NA JIŽNÍCH SVAZÍCH BUDE Vážení občané, v úvodnících, připravovaných do zpravodaje jednotlivými

Více

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba?

... ... 2/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Kontakty ze sociální oblasti. ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? 2/2012 měsíčník Roztok a Žalova.......... Kontakty ze sociální oblasti ZŠ: letos přístavba! A za rok dostavba? Co bude dál s duchem žalovského hřiště? Kvalita Odrazu Charta 77 v Roztokách Malé historické

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před

Více

Lovosice zažívají jednu rekonstrukci za druhou - tentokrát v Kostelní ulici

Lovosice zažívají jednu rekonstrukci za druhou - tentokrát v Kostelní ulici Milešovka nabídne návštěvníkům více služeb strana 2 Lovosice zažívají jednu rekonstrukci za druhou - tentokrát v Kostelní ulici Obyvatelé Kostelní a Mírové ulice se mohou těšit na opravené chodníky, veřejné

Více

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17

2009 DUBEN. Z obsahu: www.otevreneuvaly.cz. Zeleň viděná očima odborníka str. 17 2009 DUBEN Z obsahu: Projekt Hostín schválen v plném rozsahu vydělají na tom Úvaly? str. 2 Rozhovor s Ivanem Černým str. 3 Strukturální fondy EU a Úvaly str. 8 Projekt ozelenění Slovan str. 10 Místo, kde

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

Dnes Vánoční koncert Janka Ledeckého

Dnes Vánoční koncert Janka Ledeckého Založeno roku 1919 8. prosince 2010 Ročník XXI. číslo 43 Cena: 12 Kč Dnes Vánoční koncert Janka Ledeckého od 19.30 hodin, velký sál Jupiter clubu, jako speciální host vystoupí dětský sbor Sluníčko při

Více

Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí

Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí 12/2014 Rozsvěcení vánočního stromu na Tyršově náměstí Kam odkládat vánoční stromky (str. 6) Krášlení Levého Hradce (str. 14) Česká hlavička z Roztok (str. 14) Nové jízdní řády vlaků a autobusů (str. 16,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Bydlení. a pomoc těm, kteří ji potřebují. Kam za kulturou v Praze 4. Stanoviště kontejnerů do konce roku čtěte na straně 20

Bydlení. a pomoc těm, kteří ji potřebují. Kam za kulturou v Praze 4. Stanoviště kontejnerů do konce roku čtěte na straně 20 Mikulášská nadílka MČ Praha 4 úterý 4. 12. Od 15.00 na prostranství u metra Budějovická strana 21 TUČŇÁK měsíčník MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII listopad 2007 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační

Více

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14

Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2009 cena: 9,-- Kč Nový způsob výplaty sociálních dávek více str. 5 Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 Zastupitelstvo města je plánováno 14. ledna v budově A

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz (II.) Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz (II.) Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Srpen 2004 Číslo 8 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, o letních měsících se říká, že je to

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více