METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)"

Transkript

1 METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD

2 Obsah 1 Předmět Cíl metodických pokynů Revize metodických pokynů Struktura metodických pokynů... 5 Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, obecný úvod Strana 2

3 1 Předmět Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 pozměněné a kodifikované nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 nařízení o ochranné známce Společenství (dále jen CTMR ) souběžně s vnitrostátními systémy zavedlo systém ochranných známek Společenství s cílem odstranit jednu z překážek bránících rozvoji jednotného evropského trhu. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 nařízení o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen CDR ) učinilo totéž v oblasti (průmyslových) vzorů Společenství. Právní předpisy upravující zápis a užívání ochranných známek nebo (průmyslových) vzorů byly doposud vytvářeny výhradně na vnitrostátní úrovni, což znesnadňovalo užívání téže ochranné známy nebo téhož (průmyslového) vzoru v celé Evropské unii. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a (průmyslové) vzory) (OHIM či úřad) zřízený v Alicante odpovídá za zápis ochranných známek Společenství (dále jen CTM ) a zapsané (průmyslové) vzory Společenství (dále jen RCD ). Tyto zápisy zajišťují jednotnou ochranu ochranných známek a (průmyslových) vzorů v celé Evropské unii. Úřad se zabývá řízeními o zápisu (včetně průzkumu přihlášek z hlediska absolutních důvodů zamítnutí a v případě, že byla proti přihlášce CTM podána námitka, také z hlediska relativních důvodů zamítnutí), spravuje veřejné rejstříky těchto práv a rozhoduje o žádostech, jejichž cílem je prohlásit tato již zapsaná práva za neplatná. Metodické pokyny úřadu se vztahují na postupy ve všech těchto oblastech. 2 Cíl metodických pokynů Záměrem metodických pokynů týkajících se CTM a metodických pokynů týkajících se RCD je zlepšit soudržnost, předvídatelnost a kvalitu rozhodnutí úřadu. Metodické pokyny jsou vytvořeny za účelem systematického sjednocování praktických zásad vyvozených z judikatury Soudního dvora, judikatury odvolacích senátů úřadu, rozhodnutí provozního oddělení a výsledku konvergenčních programů úřadu a úřadů průmyslového vlastnictví v EU. Jsou jedinečným referenčním zdrojem, pokud jde o praxi úřadu v souvislosti s CTM a RCD, a mají být praktickou pomůckou pro pracovníky úřadu pověřené různými postupy i pro uživatele služeb poskytovaných úřadem. Metodické pokyny jsou vypracovány tak, aby odrážely praxi, jíž se úřad řídí v nejčastějších situacích. Obsahují pouze obecné pokyny, které musí být přizpůsobeny zvláštnostem každého případu. Nejedná se o legislativní texty, a proto jejich povaha není závazná. Jak zúčastněné strany, tak úřad případně musí odkazovat na CTMR, CDR a jejich příslušná prováděcí nařízení, nařízení o poplatcích, nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne , kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů, a konečně na výklady těchto textů učiněné odvolacími senáty a Soudním dvorem Evropské unie, včetně Tribunálu. Judikatura se neustále vyvíjí, takže i metodické pokyny se budou vyvíjet. Každoročně budou přizpůsobovány tak, aby odrážely vývoj v praxi úřadu. Za tímto účelem bude probíhat revize (viz bod 3 níže). Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, obecný úvod Strana 3

4 3 Revize metodických pokynů Metodické pokyny jsou jako jediný referenční zdroj týkající se postupu úřadu v souvislosti s CTM a RCD dostupné ve všech úředních jazycích EU. Jejich revizi provádí tzv. skupiny ZNALCŮ tvořené zástupci všech oddělení úřadu. Jedná se o cyklický a otevřený proces: cyklický, protože praxe se aktualizuje jednou ročně s ohledem na judikaturu z předchozího roku a s přihlédnutím k provozním potřebám a k výsledku iniciativ usilujících o sbližování, a otevřený, protože se do vymezování této praxe mohou zapojit externí zúčastněné strany. Zapojení národních úřadů a sdružení uživatelů nejenže zlepšuje kvalitu metodických pokynů, ale podle očekávání by také mělo usnadňovat sbližování, tj. proces zkoumání společného základu otázek, v jejichž případě se jednotlivé praxe rozcházejí. Zpřístupněním metodických pokynů ve všech jazycích EU se v členských státech a mezi uživateli zvýší informovanost o praxi úřadu a bude usnadněna identifikace rozdílů v praxi. Roční činnost je rozdělena do dvou pracovních balíčků : pracovní balíček 1 každoročně probíhá ve dvanáctiměsíčním období od ledna do prosince a pracovní balíček 2 každoročně probíhá ve dvanáctiměsíčním období od července do června. Tento proces zahrnuje následující fáze: a. Zahájení aktualizace zúčastněnými stranami Národní úřady a sdružení uživatelů jsou nejprve seznámeny s plány úřadu na revizi, zejména s tím, co bude revidováno a kdy, a následně jsou vyzvány, aby do ledna (v případě pracovního balíčku 1) a do července (v případě pracovního balíčku 2) předložily připomínky. Připomínky, které nebudou obdrženy včas, se zohlední v průběhu příštího cyklu nebo mohou být předloženy během fáze c. b. Příprava návrhu metodických pokynů úřadem Skupiny znalců úřadu vypracují během této fáze návrh metodických pokynů. Tento proces začíná každý rok v lednu (v případě pracovního balíčku 1) a v červenci (v případě pracovního balíčku 2). Zohledňují se zpětná vazba a připomínky, které před tím předložili uživatelé. Tři části procesu analýza, příprava návrhu a diskuse musí být dokončeny včas. Znalostní skupiny v rámci analýzy vyvozují trendy z judikatury za předchozí rok, zkoumají závěry vyplývající z projektů v oblasti sbližování a zohledňují připomínky obdržené od uživatelů úřadu a interních zúčastněných stran. Jako další krok připraví skupiny znalců návrh metodických pokynů. Na závěr jsou texty prodiskutovány mezi různými útvary a odděleními úřadu. c. Přijetí metodických pokynů V poslední fázi je návrh směrnic zaslán k překladu do jazyků používaných úřadem. Texty a překlady jsou rozeslány sdružením uživatelů a úřadům průmyslového vlastnictví v EU s cílem získat zpětnou vazbu před příští schůzí správní rady úřadu. Po konzultaci správní rady v souladu s čl. 126 odst. 4 CTMR a čl. 101 písm. b) CDR prezident úřadu přijme aktualizované metodické pokyny. Tyto verze v pěti jazycích používaných úřadem společně tvoří oficiální znění, které má být každý rok zveřejněno v lednu (v případě pracovního balíčku 1) a červenci (v případě pracovního balíčku 2). Pokud se v různých jazykových Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, obecný úvod Strana 4

5 verzích vyskytnou nesrovnalosti, přednost má jazyk, v němž byl připraven návrh (angličtina). Metodické pokyny budou po svém přijetí ze zdvořilosti a v zájmu transparentnosti přeloženy do zbývajících úředních jazyků Evropské unie. Tyto další překlady budou zveřejněny na internetových stránkách úřadu a externí zúčastněné strany, národní úřady i sdružení uživatelů, budou mít možnost vyjádřit se k jejich kvalitě. Veškeré jazykové změny provedené v důsledku této neformální zpětné vazby budou do textů zapracovány bez jakéhokoli formálního postupu. d. Zrychlený postup Pokud má na praxi úřadu dopad významná vnější událost (např. některé rozsudky Soudního dvora), úřad může směrnice pozměnit na základě zrychleného postupu, a to mimo běžný časový rámec, který je stanoven výše. Tento postup je ovšem výjimkou ze standardního postupu. Vzhledem k tomu, že se jedná o cyklický proces, k těmto změnám mohou být vždy předloženy připomínky a mohou být revidovány během příštího cyklu. 4 Struktura metodických pokynů Níže jsou uvedena témata, která jsou řešena v rámci pracovního balíčku 1 a pracovního balíčku 2. Za výjimečných okolností mohou být některé praktické prvky mezi pracovními balíčky přesouvány. Nastane-li taková změna, jsou o ní zúčastněné strany informovány. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ: Pracovní balíček 1 Pracovní balíček 2 Část A: Obecná pravidla Oddíl 3, Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků Oddíl 5, Kvalifikované zastupování Část A: Obecná pravidla Oddíl 1, Komunikační prostředky, lhůty Oddíl 2, Obecné zásady řízení, které je třeba dodržovat Oddíl 4, Jazyk řízení Oddíl 6, Zrušení rozhodnutí, výmaz zápisů z rejstříku, oprava chyb Oddíl 7, Přezkoumání Oddíl 8, Navrácení do původního stavu Oddíl 9, Rozšíření Část B: Průzkum Oddíl 2, Formální náležitosti písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) Část B: Průzkum Oddíl 1, Řízení Oddíl 3, Třídění odst. 1 písm. f) odst. 1 písm. g) odst. 1 písm. h) a i) odst. 1 písm. j) a k) Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, obecný úvod Strana 5

6 odst. 3 Oddíl 4, Kolektivní ochranné známky Část C: Námitky Oddíl 0, Úvod Oddíl 1, Procesní záležitosti Oddíl 2, Totožnost a nebezpečí záměny Kapitola 1, Obecné zásady a metodika Kapitola 2, Srovnání výrobků a služeb Kapitola 3, Srovnání označení Kapitola 4, Rozlišovací způsobilost Kapitola 5, Dominantní povaha Kapitola 6, Relevantní veřejnost a úroveň pozornosti Kapitola 7, Další faktory Kapitola 8, Celkové posouzení Oddíl 6, Důkaz o užívání Část C: Námitky Oddíl 3, Neoprávněné podání přihlášky jednatelem majitele ochranné známky podle čl. 8 odst. 3 CTMR Oddíl 4, Práva podle čl. 8 odst. 4 CTMR Oddíl 5, Ochranné známky s dobrým jménem podle čl. 8 odst. 5 CTMR Část D: Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti Oddíl 1, Řízení o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti Část D: Zrušení a/nebo prohlášení neplatnosti Oddíl 2, Hmotněprávní ustanovení Část E: Operace prováděné v rejstříku Oddíl 2, Konverze Oddíl 4, Obnovení Oddíl 5, Nahlížení do spisů Oddíl 6, Další zápisy do rejstříku Kapitola 1, Protinávrhy Část E: Operace prováděné v rejstříku Oddíl 2, Změny v zápisu Oddíl 3, Ochranné známka Společenství (CTM) jako předmět vlastnictví Kapitola 1, Převod Kapitola 2, Licence Kapitola 3, Věcná práva Kapitola 4, Nucený výkon práva Kapitola 5, Úpadková nebo podobná řízení Část M: Mezinárodní známky ZAPSANÝ (PRŮMYSLOVÝ) VZOR SPOLEČENSTVÍ Pracovní balíček 1 Pracovní balíček 2 Průzkum návrhů na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Průzkum přihlášek zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství Obnovení zápisu zapsaných (průmyslových) vzorů Společenství Metodické pokyny týkající se průzkumu prováděného úřadem, obecný úvod Strana 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků

ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA POPLATKŮ, NÁKLADŮ A JINÝCH POPLATKŮ. Platba poplatků, nákladů a jiných poplatků METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST A OBECNÁ PRAVIDLA ODDÍL 3 PLATBA

Více

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Evropské strukturální a investiční fondy Pokyny pro členské státy a orgány odpovědné za programy Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Konvergence. Zásady nové společné praxe Konvergenční program CP 2. Konvergence záhlaví tříd

Konvergence. Zásady nové společné praxe Konvergenční program CP 2. Konvergence záhlaví tříd CS Konvergence Zásady nové společné praxe Konvergenční program CP 2. Konvergence záhlaví tříd Konvergence Zásady nové spole čné praxe Konvergenční program - CP 2. Konvergence záhlaví tříd Obsah 1. SOUVISLOSTI

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání č. 7, platné od 1. 7. 2012 Za obsah zodpovídá:

Více

Směrnice MŽP č. 3/2011

Směrnice MŽP č. 3/2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. ledna 2011 Č.j.: 249/M/11, 5971/ENV/11 Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2012 COM(2012) 281 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU Shrnutí výsledků práce v oblasti řízení Komise za rok 2011 CS CS SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU

Více

CHJ 12 2. novelizace. Č. j.: 17/26 2362007. P o k y n

CHJ 12 2. novelizace. Č. j.: 17/26 2362007. P o k y n CHJ 12 2. novelizace Č. j.: 17/26 2362007 P o k y n upravující metodiku hlášení nesrovnalostí zjištěných při implementaci strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2011 KOM(2011) 794 v konečném znění 2011/0374 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských

Více

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e

Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e E V R O P S K Ý Ú Č E T N ĺ D V Ů R Z k v a l i t ň o v á n í f i n a n č n í h o ř í z e n í E v r o p s k é u n i e Tuto brožuru připravilo oddělení vnějších vztahů Evropského účetního dvora výhradně

Více

MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství

MANUÁL. postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství. Odbor Rámce podpory Společenství Odbor Rámce podpory Společenství MANUÁL postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství (samostatná příloha operačního manuálu SROP) 1. revize 1. prosinec 2004 postupu realizace Technické

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Postupy pro implementaci

Postupy pro implementaci Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2009 2014 přijaté Výborem pro Finanční mechanismus EHP podle čl. 8 odst. 8 protokolu 38b Dohody o EHP dne 13.ledna

Více