Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV"

Transkript

1 rektor Plzeň 31. ledna 2005 R Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické evidence (dále jen CES) na Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen ZČU). Postup stanovený touto směrnicí se nevztahuje na smlouvy vyplývající z pracovněprávních vztahů (např. pracovní smlouva, dohoda o skončení pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) a dále pak na smlouvy evidované v evidenci smluv o výpůjčce IK, v evidenci smluv o ubytování v kolejích ZČU a v evidenci smluv o nájmu služebního bytu zaměstnancem nebo smlouvy o ubytování zaměstnance na ubytovně ZČU. Postup při uzavírání a evidenci těchto smluv se řídí příslušnými vnitřními normami ZČU. Článek 1 Základní ustanovení (1) Uzavření smlouvy odborně připravuje a předkládá k podpisu útvar, jehož se problematika, jež je předmětem uzavírané smlouvy, zcela nebo převážně týká (dále jen zpracovatel). Zpracovatelem se pro účely této směrnice rozumí i řešitel projektu. Zpracovatel může v odůvodněných případech požádat o zpracování návrhu na uzavření smlouvy Odbor legislativní a právní (dále jen OLP) a předat mu za tím účelem veškeré podklady a dokumentaci, jež souvisí s uzavíranou smlouvou. Uvedené podklady a dokumentaci je zpracovatel povinen OLP předat v dostatečném předstihu před předpokládaným datem uzavření smlouvy. (2) OLP odpovídá za vhodnost právní formy konkrétní smlouvy, za její právní náležitosti, za terminologii jejího textu odpovídající platné právní úpravě i v kontextu celého českého právního řádu a za to, že smlouva neobsahuje tzv. právní vady. (3) Zpracovatel smlouvy odpovídá za její odbornou (věcnou) správnost, plnění povinností z ní plynoucích, aktualizaci obsahu (očíslované dodatky včetně včasných podnětů k ukončení účinnosti smlouvy) a evidenci veškeré dokumentace se smlouvou související. Neplnění povinností (mimo neplnění finančních povinností) vyplývajících ze smlouvy je zpracovatel povinen neprodleně oznámit OLP. (4) Zpracovatel smlouvy vede a vyřizuje korespondenci ohledně jejího znění s druhou smluvní stranou až do doby rozeslání podepsaného originálu smlouvy. Zpracovatel vede a vyřizuje i korespondenci navazující na již uzavřenou smlouvu, přičemž je povinen označovat tyto dokumenty příslušným evidenčním číslem smlouvy (variabilním symbolem). 1

2 (5) Ekonomický odbor (dále jen EO) je povinen neprodleně oznámit OLP neplnění finančních povinností plynoucích ze smlouvy, a to jak ze strany externího subjektu tak i ZČU (snížení rizika případné sankce, řešení právních sporů). (6) Má-li mít smlouva z hlediska ekonomického, majetkového, evidenčního, provozního atp. dopad i na jiné útvary, je zpracovatel povinen před postoupením smlouvy k připomínkovému řízení projednat návrh smlouvy s těmito útvary (dále jen dotčené útvary). Dotčenými útvary jsou zejména EO, Technický odbor, Provoz a služby a jiná pracoviště. Článek 2 Průběh připomínkového řízení a způsob podepisování (1) Připomínkovým řízením se pro účely této směrnice rozumí vyjednávání konečného znění smlouvy mezi zpracovatelem a OLP. (2) Návrh smlouvy předává k připomínkovému řízení zpracovatel spolu s uvedením jména kontaktní osoby. Předání návrhu smlouvy k připomínkovému řízení se uskutečňuje především elektronicky. (3) Cílem připomínkového řízení je uplatnění a sjednocení odborných požadavků na smlouvu tak, aby její znění bylo v zájmu ZČU. V případě sporů o rozsah změn, znění smlouvy anebo v rámci připomínkového řízení, rozhoduje odpovědný zástupce ZČU, který smlouvu podepisuje. (4) Připomínky k návrhu smlouvy předává OLP zpracovateli písemně zpravidla ve lhůtě do pěti pracovních dnů od obdržení návrhu na uzavření smlouvy od zpracovatele. Jedná-li se o formálně atypické anebo obsahově složité smlouvy, může být tato lhůta prodloužena. Zpracovatel nebo OLP připomínky zapracuje do znění návrhu smlouvy. (5) Připomínky k návrhu smlouvy musí být stručné a musí z nich jasně vyplývat, co je předmětem připomínky a jaký je její dopad na uzavíranou smlouvu. (6) V rámci připomínkového řízení je OLP oprávněn konzultovat návrh smlouvy s dotčenými útvary. (7) Nejsou-li ze strany OLP ani zpracovatele žádné další připomínky, odsouhlasí OLP návrh smlouvy tím způsobem, že parafuje v levém dolním rohu každou stranu návrhu smlouvy a postoupí návrh smlouvy oprávněné osobě k podpisu. (8) Způsob a oprávnění k podepisování se řídí Podpisovým řádem ZČU. Do doby vydání Podpisového řádu ZČU se způsob podepisování smluv řídí zejména vnitřními předpisy a normami ZČU. (9) Smlouva, jejíž obsah není výsledkem jednání, ale je určen jednou ze smluvních stran a ZČU má pouze možnosti smlouvu zcela přijmout nebo nepřijmout (např. formulářové smlouvy, smlouvy s telekomunikačními společnostmi, dodavateli energií apod.), nepodléhá připomínkovému řízení podle tohoto článku. Odpovědnost za uzavření takové smlouvy nese zpracovatel. (10) Typy nejčastěji uzavíraných smluv na ZČU jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. 2

3 Článek 3 Cizojazyčné smlouvy (1) Cizojazyčnými smlouvami se rozumí smlouvy v jiném než českém jazyce nebo smlouvy obsahující současně české i cizojazyčné znění smlouvy. (2) Cizojazyčné smlouvy, jejichž součástí není český překlad, je zpracovatel povinen k připomínkovému řízení předkládat poté, co zajistí překlad smluv nebo jejich relevantních částí do českého jazyka. Článek 4 Evidence smluv (1) Po podpisu smlouvy jsou originály smlouvy předány sekretariátem oprávněné osoby, která smlouvu jménem ZČU podepsala na EO oddělení rozpočtu a financování (dále jen EO/FR) k zaevidování. (2) EO/FR uloží smlouvu do CES a označí fyzické originály smlouvy evidenčním číslem tak, jak bylo toto číslo smlouvě v systému CES přiděleno. Evidenční číslo smlouvy tvoří desetimístný variabilní symbol, který má následující strukturu: XXXX YY ZZZZ pořadové číslo smlouvy identifikace typu smlouvy (viz příloha č. 2) kód pracoviště (první čtyři místa) zpracovatele smlouvy (3) EO/FR ukládá do CES naskenováním: a) vlastní smlouvy, b) nutné údaje o smlouvách a dokumenty související se smlouvou. (4) EO/FR odpovídá za zpracování a relevanci údajů, které jsou do CES zanášeny a ručí i za ochranu údajů do CES zpracovávaných. EO/FR nesmí zasahovat do znění příslušného (již podepsaného platného) dokumentu. (5) EO/FR po zaevidování smlouvy nebo souvisejícího dokumentu do CES předá jejich originály nejpozději následující pracovní den příslušné účetní a zpracovateli, který je předá v potřebném počtu druhé smluvní straně. (6) Přístupová práva k CES stanoví příloha č. 2 této směrnice. (7) Zpracovatel ručí za to, že jsou u něj uloženy originály nebo kopie všech platných smluv v jeho působnosti a příslušné originály nebo kopie dokumentů, které se těchto smluv týkají. (8) Po skončení platnosti smlouvy a po splnění závazků z ní vyplývajících předá zpracovatel smlouvu a s ní související dokumenty do spisovny ZČU. Předání se děje v souladu se Spisovým řádem. 3

4 Článek 5 Závěrečná ustanovení (1) Jakákoli navrhovaná změna již existující smlouvy, ať ze strany ZČU nebo druhé smluvní strany, podléhá stejnému režimu jako samotné uzavírání smlouvy. (2) Typizované smlouvy stanovené příslušnými vnitřními normami (např. Smlouva o studiu ve studijních programech v cizím jazyce, Licenční smlouva nakladatelská, Smlouva o poskytování cestovních náhrad) nepodléhají připomínkovému řízení podle této směrnice. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února Doc. Ing. Josef Průša, CSc. Přílohy: č. 1 Přehled nejčastěji uzavíraných smluv na ZČU č. 2 Přístupová práva do CES Rozdělovník: - kancelář rektora, prorektoři, kancelář kvestora - kanceláře děkanů, tajemníci fakult - ředitelé UUD, NTC, ÚCV, SPC, ZV, CIV, UK, VYD, PS, SKM, ŠUZ - vedoucí odborů OLP, PER, EO, TO Vyřizuje: OLP, č. tel

5 Příloha č. 1 Typy nejčastěji uzavíraných smluv na ZČU Typ agendy (typ smluvního vztahu) Číslo Název Pohl./Závazek 1 Kupní smlouva dle Obchodního zákoníku (odběratelská) Závazek 2 Kupní smlouva dle Obchodního zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 3 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví (odběratelská) Závazek 4 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví (dodavatelská) Pohledávka 5 Smlouva o dílo dle Obchodního zákoníku (odběratelská) Závazek 6 Smlouva o dílo dle Obchodního zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 7 Smlouva mandátní dle Obchodního zákoníku (odběratelská) Závazek 8 Smlouva mandátní dle Obchodního zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 9 Smlouva komisionářská dle Obchodního zákoníku (odběratelská) Závazek 10 Smlouva komisionářská dle Obchodního zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 11 Smlouva o zprostředkování dle Obchodního zákoníku (odběratelská) Závazek 12 Smlouva o zprostředkování dle Obchodního zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 13 Kupní smlouva dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 14 Kupní smlouva dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 15 Darovací smlouva dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 16 Darovací smlouva dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 17 Smlouva o dílo dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 18 Smlouva o dílo dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 19 Smlouva o půjčce dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 20 Smlouva o půjčce dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 21 Smlouva o výpůjčce dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 22 Smlouva o výpůjčce dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 23 Smlouva o nájmu dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 24 Smlouva o nájmu dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 25 Smlouva pojistná dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 26 Smlouva o nájmu dle z. č. 116/1990 Sb., o nájmu nebyt. prostor (odběratelská) Závazek 27 Smlouva o nájmu dle z. č. 116/1990 Sb., o nájmu nebyt. prostor (dodavatelská) Pohledávka 28 Licenční smlouva dle Autorského zákona (odběratelská) Závazek 29 Licenční smlouva dle Autorského zákona (dodavatelská) Pohledávka 30 Smlouva o reklamě (odběratelská) Závazek 31 Smlouva o reklamě (dodavatelská) Pohledávka 32 Smlouva o spolupráci (odběratelská) Závazek 33 Smlouva o spolupráci (dodavatelská) Pohledávka 34 Smlouva o ubytování dle Občanského zákoníku (odběratelská) Závazek 35 Smlouva o ubytování dle Občanského zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 36 Smlouva o řešení výzkumného projektu (odběratelská) Závazek 37 Smlouva o vkladovém účtu (odběratelská) Závazek 38 Ostatní smlouvy (odběratelská) Závazek 39 Ostatní smlouvy (dodavatelská) Pohledávka 40 Smlouva o smlouvě budoucí (odběratelská) Závazek 41 Smlouva o smlouvě budoucí (dodavatelská) Pohledávka 42 Ostatní ostatní 43 Smlouva o poskytnutí cestovních náhrad (dodavatelská) Pohledávka 44 Smlouva o zastoupení dle Obchodního zákoníku (odběratelská) Závazek 45 Smlouva o zastoupení dle Obchodního zákoníku (dodavatelská) Pohledávka 46 Smlouva o studiu (dodavatelská) Pohledávka 5

6 Příloha č. 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA DO CES I. Všechny smlouvy uzavřené za ZČU - rektor, kvestor, prorektoři - vedoucí EO, TO, OLP + právníci OLP - správce CES aktivní přístupové právo II. Smlouvy uzavřené za ZČU ve věcech týkajících se a) fakulty - děkan (všechny smlouvy v rámci fakulty) - proděkan (všechny smlouvy v rámci fakulty) - tajemník (všechny smlouvy v rámci fakulty) b) vysokoškolského ústavu - ředitel (všechny smlouvy v rámci vysokoškolského ústavu) - tajemník (všechny smlouvy v rámci vysokoškolského ústavu) c) jiného pracoviště nebo účelového zařízení - ředitel (všechny smlouvy v rámci jiného pracoviště nebo účelového zařízení) d) rektorátu - účetní (všechny smlouvy v rámci pracovišť, které účtuje) III. Smlouvy uzavřené za ZČU ve věcech týkajících se katedry - vedoucí katedry (všechny smlouvy v rámci katedry) - tajemník katedry (všechny smlouvy v rámci katedry) Pozn. : - jedná se o přístupová práva pasivní s výjimkou správce CES 6

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád B1-06/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-06/1-HN Spisový a skartační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Spisový a skartační řád UP zabezpečuje

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu

Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 11/2011 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.12.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost do: -- Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA OBDOBÍ LET 2013 2015 OBSAH strana Předmět smlouvy a vymezení smluvních stran 3 Práva a povinnosti smluvních stran 3 Vznik, změny a ukončování

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 474/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 427 ze dne 26.06.2013 Uzavření mandátní smlouvy mezi Městskou částí Praha 3 a společností Správa majetkového portfolia Praha 3

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA OBDOBÍ LET 2015 2017 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6 Dejvice zastoupena: Prof. Ing.

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 XIII. úplné znění opatření děkana č. 10/2006, ve znění dodatků č. 1. ze dne 11.1.2008, č. 2 ze dne 29.4.2008, č. 3 ze dne 10.9.2008, dodatku č. 4 ze dne 7.1.2009 s účinností od 15.1.2009, dodatku č. 5

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Strana 1/ 12 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších informací Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6 /2010 Vedení účetnictví na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 1.

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6 /2010 Vedení účetnictví na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 1. UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6 /2010 Věc: Vedení účetnictví na Univerzitě Pardubice Působnost pro všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 1.září 2010 Číslo jednací RPO/0075/10 Vypracovala Ing.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více