Komponentový systém Personalistika Autor: Milan Mišovič, PEF, Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komponentový systém Personalistika Autor: Milan Mišovič, PEF, Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně"

Transkript

1 Komponentový systém Personalistika Autor: Milan Mišovič, PEF, Ústav informatiky, Mendelova univerzita v Brně -1-

2 Základy podnikové personalistiky popis Úvod Jednou z prvořadých povinností každého podniku je řízení lidských zdrojů (HRM Human Resource Management). Rozsah procesů v této oblasti je rozdílný nejen u malých, středních a velkých podniků, ale rovněž u různých typů organizací. Vlastní komputerizace těchto procesů je obvykle součástí ERP řešení typu all-in-one, ale setkáváme se rovněž s velmi propracovaným řešením kategorie best-of-breed. Obecně o personalistice Jak jsme již naznačili, je řízení lidských zdrojů na teritoriu ČR velmi pestré. Např. malé a střední podniky obchodně výrobního charakteru si často vystačí jen s komputerizací jednoduché personální evidence, základního zpracování mezd (případně doplněnou propočtem služebních cest). Dále je používáno sledování absence, docházky a výběrová řízení. Na druhé straně, podniky, které systematickou práci s lidskými zdroji považují za nezbytnou aktivitu pro udržení své konkurenceschopnosti, přechází na nejvyšší stupeň komputerizace všech personálních aktivit. Takové podniky si mohou vybrat poměrně hluboká řešení zabudovaná v ERP kategorie all-in-one (např. SAP, QI, Helios, ), nebo ve specifické kategorii best-of-breed, zaměřené jen na personalistiku. Někteří výrobci software pro řízení lidských zdrojů, specialisté na tuto problematiku, poskytují moduly, které jsou integrovatelné do vybraných ERP řešení a garantovány zastřešujícím implementačním partnerem. Takto poskytují zmíněné moduly implementačnímu partnerovi firmy K2, Elanor a Kvasar. Následující obrázek dokumentuje právě třináct relevantních skupin-podmnožin procesů v personalistice, které působí na první pohled odděleně, ale to je velký omyl. Hlavním rysem -2-

3 je společný život všech skupin ve vzájemné působnosti. Stačí připomenout vazbu Vzdělání-Výkonnost-Kariérní růst. Zmíněné skupiny jsou začleněny do tří kategorií: Talent Management. Personální řízení zaměstnanců. Jádro HR informačního systému. Je pochopitelné, že u vyspělého podniku jsou všechny skupiny a jednotlivé procesy důkladně popsány v podnikových legislativních dokumentech a je stanovena odpovědnost za jejich řízení. Je zřejmé, že systematická personální práce je pomalu a plánovitě budována a jsou poznatky z praxe, že její naplnění přináší podniku vysokou loajalitu zaměstnanců a jejich konsensus se strategickým cílem podniku Obrázek 1: Skupiny procesů personalistiky (převzato z [SodKl10]) a modifikováno). Skupiny fungují jako subjekty-podsystémy. 1, 6, 7, 10, 12, a 13 budou použity pro malý podnik Dodávka ERP ve formě kategorii best-of-breed je schopna pokrýt i vysoce specifické požadavky na řízení lidských zdrojů. Na tento způsob se specializuje zejména firma VEMA. Takto vzniklá dodávka se často označuje jako HRIS (Human Resource Information System). Mezi důležité uživatele best-of-breed řešení personalistiky patří zejména sektor veřejné zprávy (státní úřady), příspěvkové a rozpočtové organizace. -3-

4 Na rozdíl od Obrázku 1, další Obrázek 2 ilustruje zase HRM (Human Resource Management) jako součást ERP řešení s velmi širokým podnikovým kontextem. Personalistika je porůznu chápána nejen v softwarových firmách, ale i v samotných organizacích. Je dobré si uvést co obecné členění personalistiky, které jsme uvedli, představuje, a proto alespoň stručně jednotlivé skupiny popíšeme. Předem si ale musíme uvědomit podstatu dvou obecných přístupů k personalistice. Personalistika v užším pojetí... zahrnuje evidenci osobních údajů zaměstnanců a zpracování pracovněprávních dokumentů. Dokumenty jsou upravovány v souladu s platnou podnikovou a celostátní legislativou. Personalistika v širším pojetí... rozšiřuje užší pojetí o agendu pro ochranu zdraví při práci, o systemizaci pracovních míst, o vzdělávání zaměstnanců a řízení karierního růstu, o hodnocení zaměstnanců a sociální programy a o řízení uchazečů o práci a výběrového řízení. Na první pohled se zdají mnohé ze skupin, které jsou uvedeny v Obrázku 1, velmi jednoduché. Některé z nich mají ovšem jistá specifika, na které se zaměříme. Výběrová řízení Organizace výběrových řízení může být specifická, ovšem důležité jsou potřebné formuláře: Program výběrového řízení. Veřejné zpřístupnění řízení. Dotazník uchazeče. Strukturovaný životopis. Všechny zmíněné formuláře mají buď podnikovou strukturu, anebo se sledují společné oborové, resp. celostátní formuláře. Mezi IT nástroji, které komputerizují elementární personální práci, by měla být celopodniková aplikace (např. InfoPath od firmy Microsoft) pro produkci zmíněných formulářů. Zpracování mezd Standardní řešení ERP kategorie all-in-one umí zpracovávat všechny typy mezd, včetně výpočtu daní a odvodů sociálního a zdravotnického pojištění. Výpočet probíhá buď jednotlivě, nebo po skupinách zaměstnanců, kteří mají stejné parametry výpočtu mzdy. Je zde rovněž podpora měsíčních uzávěrek a tisku celé řady dokumentů, např. přehled zaplaceného sociálního pojištění, výkaz dávek nemocenského, soupis srážek ze mzdy. A konečně, je možný výpis celoročních příjmů zaměstnance, odvedených dávek na dani, sociálního a zdravotního pojištění a mnoha dalších dokumentů. Často se vyskytuje komputerizace nadstandardního řešení mzdové agendy. Patří sem tzv. zpětné přepočty (pozdě dodané podklady dovolená, neschopenka, narození dítěte, ). -4-

5 Přepočty sice probíhají do minulosti, ale promítnou se do přítomnosti, včetně správných odvodů. Plánování pracovních míst Ačkoliv se to nezdá důležité, opak je pravdou. Důkladný popis pracovního místa je předpokladem pro pozdější možná hodnocení zaměstnance prostřednictvím měření jeho výkonnosti. Jde tedy o popis činnosti, definice požadavků na vlastnosti, zkušenosti a vzdělání zaměstnance, který má danou pozici zastávat. Propojení s personální evidencí je nezbytné. Struktura popisu může umožnit automatické posuzování případných uchazečů. Neméně je důležitá systemizace pracovních míst a jejich propojení s organizační strukturou podniku. Nejde jen o vizualizaci, ale o realizaci celé řady zajímavých operací. Vzdělávání zaměstnanců Tuto personální aktivitu nelze podceňovat. Je přímo důležité sledovat vzdělání zaměstnanců, pomáhat v jeho doplnění a na jeho základě hýbat se zaměstnaneckou šachovnicí podniku. Podnikové vzdělávání je vysoce automatizováno využitím velmi sofistikovaných elektronických výukových programů a e-learningových opor. Podobným způsobem bychom mohli sledovat obsah všech zbývajících skupin personálních procesů. Mnohé z nich prodiskutujeme ve cvičeních s ilustrací na dvou ERP systémech Qi a K2. Personální evidence Pochopitelně, bez dokonalé personální evidence není možno komplexně sledovat hodnoty všech atributů, které systém HRM požaduje sledovat. Personální evidence je realizována velmi flexibilní tabulkou s mnoha užitečnými operacemi nad řádky a sloupci. Velké množství sledovaných atributů žádá specifické způsoby jejich vedení, a proto se setkáváme s velkým množstvím podřízených podrobnějších tabulek. Řízení výkonnosti Následující Obrázek 2 ilustruje systémový přístup k řešení pracovní výkonnosti zaměstnanců podniku. Jestliže jsou komputerizovány vztahy mezi komponenty systému řízení výkonnosti, potom to vede k následujícím přínosům: 1. Všichni zaměstnanci chápou požadavky kladené na jejich pracovní pozice. 2. Jde rovněž o možnost spravedlivého odměňování zaměstnanců. 3. Proces hodnocení je kratší a administrativně jednodušší. 4. Proces je snadno propojitelný s ročním plánem podniku, s karierovým růstem a procesem identifikace personálních rezerv. -5-

6 Obrázek 2: Systém řízení výkonnosti (převzato z [ToKu10]) Pozoruhodné pro personalistiku je silná souvislost mnoha procesů z různých skupin a jejich odraz v personální evidenci. Tuto situaci ilustruje následující obrázek. Rovněž situaci odráží procesní modelování pro jednotlivé skupina procesů-subjekty-procesní podsystémy. Obrázek 3: HRM jako součást řešení ERP (převzato z [SodKl10]) -6-

7 Zde vidíme několik procesních vláken, jejichž data jsou, jako požadované atributy, ukládány do personální evidence a vzájemně využívány. Personální evidence je informatickou základnou systému HRM. Teď se budeme chvíli věnovat tzv. procesnímu modelování a výsledná procesní schémata by měla definovat procesní architekturu (nejen strukturu, ale široké vazby procesů na podnikové okolí) domény HRM. Proto jsou vedle základních jednotek zmíněných procesních schémat, jimiž jsou procesy, další jednotky z podnikového prostředí: podnikové skupiny procesů-procesní modulyprocesní podsystému, podniková data, organizační jednotky, manažerské skupiny a jednotlivci, procesní cíle, Důležité: Proč předkládáme procesní modelování? Odpověď je jednoduchá. Jednak jednoznačně oddělujeme hmotu podniku od informace, která ji reprezentuje, pro abstraktní zpracování počítačem (přesněji jeho softwarem). Jestliže máme vhodná procesní schémata se širokým rozhledem vazby procesů mezi sebou a na jednotky podnikového prostředí (např. takovými jsou metody ARIS, Eriksson-Penker a další ), můžeme vhodně mapovat procesy do softwarových komponent. Toto zdůvodnění využijeme zejména v metamodelu Aplikace vývoje komponentového systému v objektové metodice, který bude použit pro zvýraznění dominance komponentové architektury v objektové metodice. Procesní architektura domény HRM Je pochopitelné, že základem personalistiky je podsystém Personální evidence zaměstnanců, ve kterém se odrazí informační výsledky všech zbývajících procesních podsystémů. Předpokládejme jen malý výrobně obchodní podnik, kterému postačí následující procesní podsystémy personalistiky: Personální evidence zaměstnanců. Základní zpracování mezd. Zpracování absence a docházky. Výběrová řízení. Plánování pracovních míst. Personální samoobsluha. Na základě tohoto předpokladu můžeme nakreslit následující hrubé výchozí procesní schéma pro procesní architekturu, tj. hrubý funkční - procesní schéma domény Personalistika. Jednotlivými prvky schématu jsou procesní podsystémy, které vzešli z původních procesních množin (1, 6, 7, 10, 12, a 13) z obrázku 1. Základní zpracování mezd Zpracování absence a docházky Výběrová řízení Personální samoobsluha Personální evidence zaměstnanců Plánování pracovních míst Obrázek 4: Výchozí procesní schéma pro logickou architekturu -7-

8 <<Podsystém>> Personální samoobsluha a průkazů zbraní 8 <<využívá>> <<využívá>> Základní zpracování mezd a průkazů zbraní <<využívá>> <<využívá>> 7 <<Podsystém>> <<Podsystém>> Personální evidence zaměstnanců <<využívá>> <<využívá>> 6 <<využívá>> <<Podsystém>> Zpracování absence a docházky 4 <<využívá>> 3 <<Podsystém>> Plánování pracovních míst <<Podsystém>> Výběrová řízení <<využívá>> Obrázek 5: Schéma hrubé funkční závislosti podsystémů (pouze relace <<využívá>>) Po prostudování vzájemných souvislostí procesních podsystémů z obrázku 4, tj. subjektůpodsystémů, jsme sestavili Schéma hrubé funkční závislosti v problémové doméně s použitím jediné závislostní relace <<využívá>>. Jediná relace proto, že chceme závislostní situaci mít transparentní. Stručný popis závislostí: 1. Mzdy a docházka silně souvisí. 2. Docházka a absence bude pamatována v Personální evidenci zaměstnanců. 3. Jsou absence a docházky v souladu s informacemi ve výběrovém řízení se zaměstnancem (zatajená vážná nemoc, )? 4. Nelze dělat výběrová řízení na neplánovaná pracovní místa. 5. Výběrová řízení jsou ukládána v Personální evidenci. 6. Každý zaměstnanec je napojen na plánované pracovní místo. 7. Základní údaje, které se potřebují pro mzdu, jsou v Personální evidenci. 8. Některé data mohou spravovat zaměstnanci přímo. Pro celou doménu HRM můžeme sestavit kolekci procesních diagramů, které dokumentují zejména život podsystémů, každého jako procesního celku a jejich vazby a vazby na okolí podniku. Název každého podsystému považujme za nejvyšší proces a potom můžeme adresovat závislost dvou subjektů přes jejich podprocesy. Po naší redukci na malý podnik, je celkem v 1. vrstvě 5 procesních podsystémů (vynechán podsystém Samoobsluha). Procesní diagram 1. vrstvy je na obrázku 6. Jeden z těchto podsystémů, přesněji Výběrové řízení je rozvinut do podprocesů 2. vrstvy na obrázku 7. Rozvoj do 3. vrstvy teď není uvažován. Jak tyto procesy-procesní podsystémy navzájem žijí, můžeme dokumentovat např. pomocí procesního diagramu metodou Eriksson-Penker. Výběr této metody má několik relevantních důvodů. Např., že je veřejně přístupná v (Erik Pen, 2011), je rozšířením UML, je jednodušší než některé další metody podobného zaměření (procesy a široké podnikové okolí). Tento diagram bude mít rozhodující vliv na vznik dílčích komponent domény a každého podsystému. -8-

9 V procesním modelování můžeme ovšem pokračovat dále. Pro každý podsystém v schématu na obrázku 5 můžeme sestrojit procesní diagramy druhé vrstvy. Takových procesních diagramů 2. vrstvy je právě tolik, kolik je podřízeních procesů (podprocesů) ve vybraném podsystému 1. vrstvy. A kolik bude diagramů 3. vrstvy a kolik bude procesů v podsystému celkem? To vše získáme až po provedení všech rozkladů. Proveďme ukázku rozkladu jen pro podsystém Výběrová řízení. Pro tento podsystém považujeme za relevantní následující procesy 2. vrstvy: Výběrová řízení 1. Analýza stavu využití volného pracovního místa 2. Tvorba nabídky volného pracovního místa 3. Získávání pracovníků 4. Tvorba dokumentů pro uchazeče 5. Výběr uchazečů 6. Přijímání nového pracovníka Podsystém Výběrové řízení je rozvinut do podprocesů 2. vrstvy na obrázku 7. Diagramy na obrázcích 5, 6 a 7 ilustrují jen část Procesní architektury problémové domény HRM. -9-

10 HRM Obrázek 6: Procesní diagram pro 1. vrstvu procesních podsystémů domény HRM, s rozklady procesních podsystémů na nižší procesy 2. vrstvy -10-

11 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Obrázek 7: Procesní diagram 2. vrstvy pro podsystém Výběrová řízení. Tento podsystém má 6 dílčích procesů -11-

12 Logická architektura Jaké další prvky logické architektury musíme k předchozímu schématu na obrázku 5 (Schéma hrubé závislosti podsystémů Personalistiky) ještě přidat, abychom dostali Schéma logické architektury? Jistě to budou prvky, které předchozí schéma oživí a přiblíží více k realitě funkcionality cílového software. Např.: Báze dat, která bude použita v podsystému Personální evidence zaměstnanců. Podsystém správy s klienty - management Personálního oddělení. Podsystém výstupních sestav a statistiky. Podsystém úpravy báze dat, tj. změny informace v Personální evidenci zaměstnanců. Klientský počítač. Správa výstupních sestav a statistiky <<Podsystém>> Personální samoobsluha a průkazů zbraní <<Podsystém>> Základní zpracování mezd a průkazů zbraní <<Podsystém>> Personální evidence zaměstnanců <<Podsystém>> Zpracování absence a docházky <<Podsystém>> <<Podsystém>> Výběrová řízení Správa a komunikace s klienty BD Plánování pracovních míst Obrázek 8: Schéma logické architektury pro doménu Personalistika. Pochopitelně, můžeme přidávat další prvky logické architektury. Pro náš případ je ale přidání dostatečné. Jakou funkcionalitu můžeme potom programátorovi pomocí přidaných prvků logické architektury předložit? Tady jsou její možnosti: 1. Systém potřebuje centrální řízení komunikace s klienty, které umožní nejen autentizaci a autorizaci, ale i organizaci plnění jejich požadavků a prověřování práv, povinností a kompetencí na data, procesy, Klienti mohou spouštět jednotlivé podsystémy. 3. Veškerá informace podsystémů je uložena v bázi dat. 4. Podsystém Správa výstupních sestav a statistiky bude organizovat výstup podle připravených výstupních šablon a nebude využívat ostatní podsystémy přímo, ale jen jejich data z báze dat-bd. Statistika v HRM je nutná téměř pro každý podnik. -12-

13 Fáze ZAHÁJENÍ Plánování projektu (iterace), kritická místa Tento pracovní postup zde nebudeme realizovat do velké hloubky, protože souvisí s ustanovením softwarového projektu. Z tzv. PRVOTNÍCH PŘÍPADŮ PŘÍSTUPU fáze ZAHÁJENÍ ovšem realizujeme jen předznačené: Plánování projektu (iterace), kritická místa Kontextová analýza problémové domény. Analýza klientů cílového software. Prvotní přístup k architektuře cílového software. Podmínky proveditelnosti. Obchodní případ. Prvotní přístup k využití vývojového prostředí. Procesní architektura domény, modely procesních podsystémů. Více o cílovém software. Prvotní přístup k prostředí nasazení. Kontextová analýza Nakreslíme-li HRM malého podniku jako černou skříňku a zaměříme se na okolí týkající se klientů a organizačních jednotek, potom můžeme nakreslit následující hrubé smíšené kontextové schéma. Doména HRM je specifickou doménou s malým počtem prvků v okolí, je to dáno její povahou. Zaměstnanci Personál revize Pracovníci personálního oddělení Vedoucí organizačních jednotek HRM Majitelé podniku Administrátoři systému Finanční skupina Obrázek 9: Hrubé kontextové schéma domény HRM malého podniku. Černou skříňku můžeme ovšem značně zjemnit, tj. rozložíme kontext klientů přibližně na jednotlivé skupiny procesních podsystémů domény HRM malého podniku. Tak se zvýrazní fragment datové integrity malého podniku daný doménou HRM. Co je datová a procesní podniková integrita? Názory jsou různé, jeden je dolů v poznámce. -13-

14 Prac. Finanční skupiny Základní zpracování platů Plánování pracovních míst Personální samoobsluha HRM malého podniku Zpracování docházky a absence Správa a komunikace s klienty Personální evidence zaměstnanců Pracovníci Per. oddělení, ved. organiz. jednotek Administrátoři, prac. Pers. oddělení, vedoucí organizačních jednotek, majitelé Pracovníci Pers. oddělení Ved. Pers. oddělení, majitelé, prac. Pers. oddělení Obrázek 10: Jemnější kontextové schéma domény HRM. Analýza klientů cílového software Abychom provedli hlubší analýzu poslání jednotlivých typů klientů, museli bychom problematiku práv, povinností a kompetencí zaměstnanců (na procesy, dokumenty, jiná podniková data, ) vyřešit předem v souvislosti se zastávanými zaměstnaneckými pozicemi a uplatnit na klienty. To jsme ovšem neudělali, a proto budou práva, povinnosti a kompetence klientů popisovány jen hrubě. Co jsou práva, povinnosti a kompetence k podnikovým datům a procesům. Jedno z pojetí je dáno v Př--Část VI. PŘÍLOHA 4 Práva kompetence a povinnosti zaměstnanců. Zaměstnanci Mají práva, některá data jen číst, mají kompetence a povinnosti, měnit a udržovat integritu tzv. volných dat s realitou domény. Jsou to většinou data, která se nezpracovávají relevantními podnikovými procesy. Někdy jsme schopni spíše říci, která data takovými nemohou býti, než přímo vyjmenovat volná data pro personální samoobsluhu. Personální revize Práva, kompetence a povinnosti tohoto typu klienta mohou být co do přístupu k datům (číst, ale neměnit) značně široké. Je to dáno funkcionálním posláním tohoto klienta. Klient má výhradní zodpovědnost za výsledná data revizí (čtení, tvorba, modifikace revizních zpráv) a může čtení zpřístupnit jiným typům klientů (majitel, ved. organizačních jednotek, ) Pracovníci Personálního oddělení Jejich práva, kompetence a povinnosti se týkají zavádění personálních dat o zaměstnancích do IS podniku. To vše ovšem provádí na základě připravených, vyplněných a zaměstnanci -14-

15 podepsaných podnikových personálních dokumentů. Rozhodující je personální specifikace toho nebo onoho pracovníka. Majitelé podniku Mají spíše práva na široké čtení personálních dat, téměř žádné povinnosti je měnit, kompetence je obvykle přesněji vymezena. Administrátoři Řeší konfliktní situace v použití IS podniku všemi zbývajícími typy klientů a z toho plynou široká práva na čtení, modifikaci (za spolupráce s daným klientem). Vedoucí organizačních jednotek Mají práva číst data jen u svých podřízených, a to jen ty, které jsou personálního povahy. Nemají možnost je měnit a kompetence je silně omezená. Prvotní přístup k architektuře cílového software Informační infrastruktura malého podniku obsahuje postaru nejvýše jeden server a na něm zavěšené koncové počítače, řízené zakoupeným software (operační systém serveru, kancelářský balík Microsoft Office, IS podniku, ). IS podniku, který je vlastně cílovým software, se kvůli jeho vlastnostem (nerobustní - transparentní, těsně svázaný s procesy, přehledně koncipované podnikové služby pro zákazníky, ) vyplatí členit na komponenty, které se dají flexibilně modifikovat, vyměňovat, Komponenty jistě budou kompozitní a celý cílový software bude tvořen kolekcí komponent s jedinou nejvyšší komponentou se jménem Human Resources Management (HRM). Obecně bude tato komponenta složena z 13 dílčích - dceřiných komponent, ale pro malý podnik jen ze šesti. Každá dceřiná komponenta má specificky sestavené podnikové služby, které se mohou ještě dále členit do koncových komponent 2. vrstvy. Tyto koncové komponenty jsou na obálce ilustračního komponentového grafu. Tento graf vznikne tak, že za uzly považujeme komponenty a za hrany jejich propojení. Výsledný komponentový diagram pro malý podnik by potom měl pro 1. vrstvu pro celkem 6 fragmentů komponent, bývalé procesní podsystémy. Např. dále, komponenta Výběrové řízení má zase v druhé vrstvě 6 subkomponent. Druhá vrstva, podle hlubšího členění domény HRM, znamená další výrazný přírůstek komponent. Kvůli přijatelné transparentnost kolekce komponentových diagramů (od nejvyššího až k nejnižšímu) se doporučuje členění HRM maximálně jen na 3 vrstvy. Pro malý podnik jsme použili zatím jen dvě vrstvy. HRM Výběrové řízení vrstva 1. 6 fragmentů komponent, bývalé procesní podsystémy vrstva 2. další fragmenty komponent pro každý bývalý procesní podsystém vrstva 3. další fragmenty komponent pro každý podproces procesního podsystému Obrázek 11: Komponentový diagram domény HRM a jeho 3 vrstvy pro malý podnik. -15-

16 HRM vrstva 1. vrstva 2. vrstva 3. Obrázek 12: Ilustrační graf Komponentového diagramu domény HRM. Podmínky proveditelnosti záležitost projektu, neřešíme Obchodní případ (podnikatelské zhodnocení) záležitost projektu, neřešíme Prvotní přístup k využití vývojového prostředí Jistě je možno najít mnoho vývojových prostředí pro cílový software domény HRM malého podniku. Berme však ohled na plánovanou dynamickou komponentovou architekturu. Zde bychom mohli volit vývojové prostředí jazyka Java, nebo vývojové prostředí Visual Studio. Oba dva vývojové systémy jsou podporovány mohutným Framework systémem se vzorovým systémem správy dynamických komponent. Obě prostředí rovněž disponují progresivním způsobem práce s bází dat a realizací bazické architektury Klient-server. Vize o cílovém software bylo dostatečně naznačeno v Prvotním přístupu k architektuře cílového software Prvotní přístup k prostředí nasazení Cílový software, jehož relevantní vlastností by měla být jeho komponentová statická architektura, může být vyvíjen v jisté softwarové firmě na zakázku. Rozhodující pro nasazení cílového software je způsob jeho poskytnutí zákazníkovi, tj. malým podnikům ČR. Je několik možností: 1. Cílový software je malému podniku jednorázově prodán s celoživotní licencí. Vzhledem k možnostem informační infrastruktury zákazníka, je cílový software buď součástí IS, nebo figuruje samostatně, jako komponentový celek a mimo IS. Takový celek může být nainstalován na jednom ze serverů, nebo je rozložen na více serverů, což je dáno jeho fyzickým nasazením. Komponentový celek je statický, změny evokují novou instalaci. 2. Potřebné úpravy (modifikace, modernizace) software musí být s produkční firmou řešeno pomocí samostatných smluv. Cílový software je zákazníkovi poskytován v nájmu (podle nájemního modelu produkční firmy) a není na informační infrastruktuře zákazníka fyzicky nasazen. Všechny přístupy klientů jsou produkční firmou zabezpečeny. Produkční firma potom, v rámci nájmu, zohlední modernizační požadavky stávajících zákazníků. -16-

17 Návrhová architektura Na výsledku Návrhové architektury, kterým je Komponentový systém návrhové architektury, se podílí svou činností následující pracovní postupy (viz metamodel Aplikace vývoje komponentového systému do objektové metodiky, body: D, E, F, G, Část III. Komponentové systémy, kap. 6: 1. chování podsystémů domény, 2. mapování procesů/podsystémů do komponent, 3. propojení komponent. Komponentový systém pro 1. vrstvu: Komponentový systém je vytvářen jen pro malý obchodně výrobní podnik, tj. jen pro 6 podsystémů (Personální evidence zaměstnanců, Základní zpracování mezd, Zpracování absence a docházky, Výběrová řízení, Plánování pracovních míst, Personální samoobsluha), které pro správu jeho lidských zdrojů dostačují. Je charakteru kolekce dvou komponentových diagramů, pro 1. a 2. vrstvu. Sestrojme je postupně. Podsystémy bereme ze Schématu logické architektury (viz obrázek 8). Mapování podsystémů na komponenty je typu 1:1. podsystémy Správa výstupních sestav Správa a komunikace s klienty Základní zpracování mezd Zpracování absence a docházky Personální evidence zaměstnanců Výběrová jednání Plánování pracovních míst Personální samoobsluha BD mapování na komponenty Správa výstupních sestav Správa a komunikace s klienty Základní zpracování mezd Zpracování absence a docházky Personální evidence Výběrová jednání Plánování pracovních míst Personální samoobsluha BD Základní propojení komponent v komponentovém diagramu 1. vrstvy stanovíme pomocí následujících diagramů: 1. Chování podsystémů problémové domény (musíme to vytvořit pomocí pracovních postupů objektové metodiky z fází ZAHÁJENÍ a ROZPRACOVÁNÍ). 2. Schéma logické architektury (obrázek 8). 3. Procesní diagram domény (první vrstva, obrázek 6). Pochopitelně, pro každou tuto komponentu musíme stanovit, co vyžaduje od ostatních komponent a co pro ostatní komponenty dává k dispozici pro propojení. Tak najdeme tvar rozhraní. Dále připomínáme, že každá komponenta dědí interní návrhové chování podsystému, který byl na ni mapován. Chování podsystémů Chování podsystémů je postupně získáno: V pracovním postupu Požadavky: o vytvořením požadavků, stanovením případů užití a grafickou dokumentací všech souvisejících výsledků (Diagramy případů užití, Detailní tabulky případů užití a Aktivitní diagramy). -17-

18 V pracovním postupu Analýza případů užití: o Realizací případů užití pomocí analytických objektových tříd a grafická dokumentace (Diagramy analytických tříd a související Sekvenční diagramy, Stavové diagramy) V pracovním postupu Návrhová úprava: o Převedení analytických tříd do návrhové podoby (včetně jejich diagramů a Sekvenčních diagramů). Mapování procesů/podsystémů Management podniku navrhnul 1:1 (tedy jeden procesní podsystém = jedna komponenta), protože samotné procesní podsystémy jsou dostatečně velké služby podniku, tj. jsou to celky, o které má i jiný zákazník zájem. Mapování umožňuje vhodné poskládání podnikového IS z takto navržených komponent. Z tohoto rozhodnutí potom vychází základní diagram Komponentový systém pro 1. vrstvu. Základní propojení komponent Pochopitelně, diagram z obrázku 13 nebude obsahovat všechny interface a tedy i propojení komponent. Analýza této problematiky musí být v realitě velmi podrobná a neustále konzultovaná s managementem podniku. Management podniku má rovněž rozhodující slovo pro mapování procesů jednotlivých vrstev na komponenty, protože ví jaké komponenty a jejich služby zákazníkům nutno dodávat. Mluvíme proto ne o úplné kolekci komponentových diagramů, ale jen o jejich základě. <<Component>> Správa výstupních sestav <<Component>> Základní zpracování mezd <<Component>> Zpracování absence a docházky <<Component>> Personální samoobsluha <<Component>> Personální evidence zaměstnanců <<Component>> Výběrová řízení <<Component>> Správa a komunikace s klienty <<Component>> Plánování pracovních míst <<Component>> SŘBD BD Obrázek 13: Základní diagram Komponentový systém návrhové architektury první vrstvy (podsystémy) domény HRM. -18-

19 Diagram Komponentový systém 2. vrstvy pro podsystém Výběrové řízení získáme především z jeho procesního diagramu. Postup může být velmi jednoduchý, rozhodl tak management podniku, a spočívá na mapování procesů tohoto podsystému na komponenty 1:1 a určení jejich propojení. Komponenta Výběrové řízení je kompozitní a má 6 dílčích komponent. <<Component>> Výběrové řízení <<Component>> Analýza stavu využití volného pracovního místa << Component>> Tvorba nabídky volného pracovního místa << Component>> Získávání pracovníků << Component>> Tvorba dokumentace pro uchazeče a její doručení << Component>> Přijímání nového pracovníka << Component>> Výběr uchazeče Obrázek 14: Diagram Komponentový systém návrhové architektury pro podsystém Výběrová řízení (druhá vrstva) v malém podniku. Tvorba chování procesních podsystémů domény HRM Tvorba chování HRM je již u malého podniku poměrně namáhavá a rozsáhlá, protože pro malý podnik máme 6 procesních podsystémů, které mají vlastní procesy (např. víme, že Výběrové řízení jich má 6) a tyto jejich procesy jsou dále zjemněny. Když potřebné pracovní postupy objektové metodiky provedeme ilustrativně, jen pro procesní podsystém Výběrové řízení, tak se nedopustíme deformace problému. Vše provedené, použijeme později jako vzor pro ostatních 5 procesních podsystémů doména Personalistiky malého podniku. Zopakujme teď procesní diagramy 1. a 2. vrstvy. Třetí vrstvu, tj. zjemnění procesů procesního podsystému Výběrová řízení provedeme později. -19-

20 HRM Podsystém Podsystém Podsystém Podsystém Podsystém Obrázek 15: Procesní diagram pro 1. vrstvu procesů domény HRM. -20-

21 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Proces 2. vrstvy Proces 2. vrstvy Proces 2. vrstvy Proces 2. vrstvy Proces 2. vrstvy Proces 2. vrstvy Obrázek 16: Procesní diagram 2. vrstvy pro podsystém Výběrová řízení -21-

22 V dalším prozkoumáme chování jen procesního podsystému Výběrové řízení jako vzor pro ostatní procesní podsystémy malého podniku. Jeho procesy dále ještě zjemníme do 3. vrstvy (viz taxonomie požadavků). Prozkoumání povedeme podle nadpisů: pracovní postup Požadavky, Návrh případů užití, Diagramy případů užití, pracovní postup Analýza případů užití, a pracovní postup Návrh. Podsystém Výběrové řízení 1. Pracovní postup Požadavky Proveďme ukázku jen pro podsystém Výběrová řízení (na obrázku 15 je s červeným obrysem). Pro tento podsystém považujeme podle [Kou03] za relevantní následující nejnižší podprocesy 2. vrstvy: 1. Analýza stavu využití volného pracovního místa. 2. Tvorba nabídky volného pracovního místa. 3. Získávání pracovníků. 4. Tvorba dokumentů pro uchazeče. 5. Výběr uchazečů. 6. Přijímání nového pracovníka. Názvy procesů a jejich funkcionalita byly získány volným čtením v [Kou03]. Podsystém Výběrové řízení je rozvinut do podprocesů 2. vrstvy na obrázku 16. Obrázek 15 ilustruje snad nejvýznamnější vazby podsystému Výběrová řízení na ostatní procesní podsystémy HRM. Obrázek 16 již ilustruje vazby podprocesů, na které je Výběrové řízení rozloženo. Považujme všech šest podprocesů Výběrového řízení za požadavky tohoto podsystému. Popišme je alespoň stručně. 1.1 Taxonomie požadavků podsystému Výběrová řízení Za požadavky jsou považovány nejdříve procesy 2. vrstvy, viz obrázek 16. Funkční požadavky 2. vrstvy: Analýza stavu využití volného pracovního místa nezjemňováno Tvorba nabídky volného pracovního místa je rozložena do nejjemnějších požadavků 3. vrstvy: 1. Tvorba nabídky. 2. Tvorba požadavků na uchazeče. 3. Tvorba Přehledu progresu v zaměstnaneckém postupu. 4. Tvorba stručného popisu podniku. 5. Zveřejnění dalších skutečností. Získávání pracovníků nezjemňováno Tvorba dokumentů pro uchazeče je rozložena do nejjemnějších požadavků 3. vrstvy: zjemněno, nejsou uvedeny v obrázku Modifikace dokumentů pro uchazeče. zjemněno, nejsou uvedeny -22- v obrázku 16

9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP).

9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP). 1 Popis ucelené problémové domény Následující komplexní příklad se týká domény soukromých zbraní v ČR (SSZ v ČR) Ukážeme nejdříve její obecný popis, ale nebudeme se přísně držet současně platného zákona

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Vývoj IS - strukturované paradigma II

Vývoj IS - strukturované paradigma II Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 05 1/18 Vývoj IS - strukturované paradigma II Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71

Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71 Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71 Osnova Interní model typové úlohy Vazby include a extend Provázanost typových úloh na firemní procesy a objekty Nejčastější chyby 2006 UOMO 72 Interní model

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich

RON Portál je konfigurovatelný dle vašich potřeb. Můžete si vybrat z agend jednotlivých produktů (DOCHÁZKA, MZDY, PERSONALISTIKA, JÍDELNA) a jejich RON PORTáL Moderní prostředí internetového prohlížeče zjednodušuje práci uživatelů HR systémů. V jednom prostředí může uživatel pracovat s různými agendami docházkou, personalistikou, mzdovým a stravovacím

Více

SCÉNÁŘ FÁZE ZAHÁJENÍ NAD DOMÉNOU SSZ V ČR (20. Dubna 2012)

SCÉNÁŘ FÁZE ZAHÁJENÍ NAD DOMÉNOU SSZ V ČR (20. Dubna 2012) SCÉNÁŘ FÁZE ZAHÁJENÍ NAD DOMÉNOU SSZ V ČR (20. Dubna 2012) Úvod problémová doména Co je problémová doména? Pojem je sice informatický, ale srozumitelný rovněž managementu. Informatici nemohou do svých

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ ČÁST II. ARCHITEKTURY SOFTWARE STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Milan Mišovič 2011 Prof. RNDr.

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

RON PORTÁL, RON KLIENT

RON PORTÁL, RON KLIENT RON PORTÁL, RON KLIENT PROGRAM PREZENTACE Představení společnosti Obecně o RON portálu Seznámení s vlastnostmi jednotlivých agend Přínosy nasazení portálu ve vaší společnosti Řešení pro mobilní telefony

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

OKbase řízení lidských zdrojů

OKbase řízení lidských zdrojů OKbase řízení lidských zdrojů Manažerský modul Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Radek Kokeš 15. 11. 2011 1 OKbase Nová generace modulárního systému pro řízení lidských zdrojů. Hlavní funkce systému jsou obsaženy

Více

BENEFITY HELIOS Green

BENEFITY HELIOS Green BENEFITY HELIOS Green Společnost poskytuje zaměstnancům různé Benefity (ozdravné pobyty, očkování, zdrav. vyšetření, životní pojištění, penzijní připojištění, pracovní benefity, poukázky na služby pop

Více

KS mzdy PROFi a KS portál

KS mzdy PROFi a KS portál Personální a mzdové informační systémy KS mzdy PROFi a KS portál mzdy, personalistika, řízení lidských zdrojů www.ksprogram.cz Vytvořeno: 1.3.2016 KS - PROGRAM TÝM 29 15 programátorů a analytiků 9 odborných

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.1 Úplné elektronické podání Ministerstvo vnitra Správa základních registrů, OSS,

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov Katalog služeb a procesů města Sokolov Cílem je vytvořit a zavést do běžné praxe úřadu komplexní Katalog služeb a procesů města Sokolov. Součástí předmětu plnění je: A. Popis současné praxe práce s procesy

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Architektura softwarových systémů

Architektura softwarových systémů Architektura softwarových systémů Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním

Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Výzva k jednání v jednacím řízení s uveřejněním Zadavatel Plzeňský kraj, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň oznamuje svůj úmysl zadat v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU) dle 22 odst.

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík IS Restaurace Semestrální práce Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík 1 1. Obsah 2. Neformální specifikace... 3 Informační systém Restaurace... 3 3. Formální specifikace... 3 Funkční požadavky...

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/30

Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 p.1/30 Úvod do softwarového inženýrství IUS 2009/2010 5. přednáška Ing. Radek Kočí, Ph.D. Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. Vytvořeno na základě přednášky doc. Ing. Jaroslava Zendulky, CSc. Úvod do softwarového inženýrství

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

UML úvod. Zdroje: Kanisová Hana, Müller Miroslav: UML srozumitelně, Computer Press 2007

UML úvod. Zdroje: Kanisová Hana, Müller Miroslav: UML srozumitelně, Computer Press 2007 UML úvod Kapitola má seznámit se základy modelovacího jazyka UML. Klíčové pojmy: UML, CASE nástroje, procesní modelování, případy užití, role, diagram tříd, diagram objektů, sekvenční diagramy, digram

Více

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc

Seminární práce Vývoj informačního systému. Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Seminární práce Vývoj informačního systému Manažerská informatika 2 Ing. Miroslav Lorenc Vypracoval: Jan Vít (xvitj17) LS 2007/2008 1. ÚVOD...3 1.1. POPIS PROJEKTU...3 2. OBSAH PROJEKTU...3 2.1. SEZNAM

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme

Smysl metodiky IS/IT. Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Smysl metodiky IS/IT Koncentrovaná zkušenost Checklist na nic nezapomeneme Přínosy metodik Větší produktivita a kooperace týmů Komunikační standard Specializace projektových týmů Nezávislost na konkrétních

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím úkoly a plánování Úkoly a plánování UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Informační systémy a technologie Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Petr Moos - ČVUT VŠL Přerov listopad 2015 Analýza a syntéza systému Definici systému můžeme zapsat ve tvaru: S =

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Projektování informačních systémů - Restaurace

Projektování informačních systémů - Restaurace Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Projektování informačních systémů - Restaurace Semestrální práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Stratil, Antonič, Kačmár, Vodák Brno

Více

Informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS) Jaroslav Šmarda

Informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS) Jaroslav Šmarda Informační systémy pro podporu řízení lidských zdrojů (HRIS) Jaroslav Šmarda Personální informační systémy (HRIS) Funkce HRIS (Human Resources Information Systém) Portálové řešení Aplikační architektura

Více

4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM

4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM 41 4 ARCHITEKTURA PODNIKOVÝCH PROCESŮ S ARISEM V této kapitole vysvětlíme potřebu strukturované architektury podnikových procesů, a seznámíme se s běžnými typy modelů, používaných v ARISu k reprezentaci

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Martin Jakubička Ústav výpočetní techniky MU, Fakulta Informatiky MU Osnova Ohlédnutí za minulým rokem Úvod do problematiky Správa aktiv Ohlédnutí za minulým rokem loňský příspěvek zaměřen na specifikaci,

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více