jitka26 _ :24 Stránka 1 ODOLEN 10/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jitka26 _10 26.9.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 10/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 jitka26 _ :24 Stránka 1 ODOLEN 10/2006 Zpravodaj mûsta

2 jitka26 _ :24 Stránka 2 Jifií Îáãek EVERGREEN Větrné výskání mi vniká do uší, bouřkové blýskání mi srdce rozbuší, ropuší kuňkání, hromové dunění, rybniční žbluňkání, dobytčí funění, havraní krákání, zurčení peřejí, slepičí kdákání, skřípění veřejí, dešťové synkopy, stromové šumění - - prastaré magické přírodní umění. Dne 6. fiíjna 2006 oslaví 90. narozeniny pan Eduard Îáãek. Dobré zdraví, tûstí dost, málo smutku, Ïádnou zlost pfiejí dcera Ivana, syn Milan a Jan s rodinami Sedmdesátiny paní Ing. Inge Blažíčková paní Zdeňka Dvořáková Osmdesátiny pan Miloš Bohoněk Jednaaosmdesátiny pan Václav Žáček Dvaaosmdesátiny paní Vilma Boháňová Tfiiaosmdesátiny paní Věra Janáčková Gratulujeme V mûsíci záfií oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: âtyfiiaosmdesátiny paní Anna Tovarová estaosmdesátiny pan Jaroslav Kopecký Sedmaosmdesátiny pan Jan Kunt Devûtaosmdesátiny pan Václav Provazník âtyfiiadevadesátiny pan Václav Koubek Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) V mûsíci srpnu oslavila 70 let paní Jitka Ma ínová z Odolena Vody Dodateãnû blahopfiejeme!

3 jitka26 _ :24 Stránka 3 Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Pfiedvolební komunální kampaà Policie âr informuje Podpora tfiídûní odpadû Stfiedoãesk m krajem Víte, Ïe Fotbal Kina a kultura Titulní obrázek : KuchyÀková Zuzana, 3.B MÛj erb z celotoãní hry Stfiedovûké mesteãko Milí čtenáři a čtenářky, z lehce ospalých a lenošivých dnů prázdninových jsme se přehoupli do krátících se dnů podzimních. Opět nastaly školní povinnosti dětem, ale také mnohým dospělým. Zase jsme začali chvátat, často koukat po ciferníku našich hodinek a tvrdit, že máme málo času a nestíháme. S podzimními dny se nám zase rozeběhly nové povinnosti, ale my víme, že většina z nás novému režimu brzy přivykne a za měsíc nám to již půjde samo. Do rukou dostáváte říjnové číslo našeho zpravodaje, které je speciálně věnováno především místním politickým aktivitám, stranám, které mají možnost nás svými představami o budoucnosti našeho města veřejně informovat. My pak budeme mít šanci v pátek 20. a v sobotu 21. října svobodně rozhodnout svým hlasováním v komunálních volbách do městského zastupitelstva o těch, kteří nás nejvíce svým programem oslovili, či o jménech kandidátů,kterým z vlastní zkušenosti věříme,nebo jsme se dozvěděli z doslechu. Na našich stránkách jsme dali možnost publikovat programy všem sedmi politickým stranám a hnutím rovnocenně. Dvě z nich naši nabídku nevyužily. Ale zajisté budete mít možnost se s jejich cíli seznámit dodatečně, třeba formou volebního letáčku, či předvolebního mítinku. Přeji Váš šťastnou ruku při výběru a pevnou při hlasování. Jitka Predigerová ODOLEN Vydává MěÚ, Dolní nám. č.14, jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin.textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na šéfredaktorky Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Toto číslo bylo vydáno: 2//10/2006 Cena 7,- Kč

4 jitka26 _ :24 Stránka 4 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 24. srpna 2006 SCHVÁLILA: pronájem nebytových prostor v ul. Čs. armády 247 (po videopůjčovně) s účinností od pro poskytování fotografických služeb pořadník žadatelů o nájem bytů v majetku města pro II. pololetí roku 2006 dle návrhu bytové komise rady města zrušení nájemního vztahu ke 2 bytům, přidělení 3 bytů v ul. Nad Štolami prodloužení smlouvy na nájem bytu zvláštního určení v ul. U Radnice o jeden rok a prodloužení schváleného podnájmu bytu ul. Nad Štolami o jeden rok navržené vedení cyklotras spojující stávající značené cyklotrasy s Odolenou Vodou zveřejnění záměru města na prodej šesti zasíťovaných pozemků, každý o výměře 778 m 2 v k.ú.dolínek (bývalá školní zahrada) pro výstavbu rodinných domků za minimální cenu 1 600,- Kč/m 2. Rozhodnutí o prodeji a jeho způsobu stanovuje zastupitelstvo další využití objektu Tesko v ulici V Malém háji pro potřeby města poskytnutí finančního daru města na základě darovací smlouvy ve výši ,- Kč Záchranné službě ASČR Kralupy n.vlt., která v našem městě zasahuje, na koupi monitoru-defibrilátoru pro vybavení zásahového vozu rychlé záchranné péče s tím, že v darovací smlouvě bude uvedena podmínka poskytnutí bezplatné asistenční služby Záchrannou službou ASČR Kralupy nad Vltavou při konání pěti společensko-sportovních akcí konaných na území města směrnici č. 2/2006 o provádění inventarizace veškerého majetku a závazků města s účinností od dohodu o užívání anténních tras a konzolí mezi dodavatelem tepla firmou Harpen ČR s.r.o, Praha 1 a provozovatelem firmou Komterm a.s., Praha 4 a městem na objektech v majetku města s tím, že vlastní provedení instalace bude odsouhlaseno správcem nemovitostí uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení podzemního kabelu pro bytové domy v ul. Šípková, mezi ČEZ Distribuce a.s., Praha 2 a městem za cenu 500,- Kč prodloužení zkušebního provozu svozu bioodpadu v ulicích Školní, Nerudova asmetanova v Dolínku do konce listopadu VZALA NA VĚDOMÍ: havarijní stav oken v bytových domech v majetku města a doporučuje zastupitelstvu získané finanční prostředky z prodeje domu č.p. 350 použít v roce 2007 na opravu bytového fondu a toto projednat na zasedání ZM v souvislosti s rozpočtem pro rok 2007 zrušení členství dvěma členům v Bytovém družstvu Dubina II Pardubice odstoupení od uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Nad Štolami ukončení nájmu bytu v domě s malometrážními byty v ul. Pod Tvrzí žádost Společenství vlastníků č.p. 284, 285 o rekonstrukci přístupové cesty k domům č.p s tím, že je nutno doložit návrh řešení a rozpočet akce. 2 DÁLE: vydala souhlasné stanovisko pro účely stavebního řízení ke stavbě školicího střediska v ul. Pražská v Dolínku pro firmu Pharma Nord Praha s.r.o., Praha 8 ke stavbě školicího střediska, k sejmutí skrývky, ke stavbě oplocení. Jakékoliv stavební práce na předmětném pozemku mohou být zahájeny po uhrazení kupní ceny vyplývající ze smlouvy s městem nevydala souhlasné stanovisko k výstavbě a provozu luxusní restaurace v ulici Do Polí v dolní části města. Požaduje doložit návrh architektonického řešení stavby, způsob parkování vozidel hostů, studii hlukové zátěže provozované stavby a činnosti na okolní zástavbu, bližší specifikaci provozované činnosti (počet hostů, provozní doba apod.) a souhlasné stanovisko majitelů okolních pozemků v okruhu 150 m.

5 jitka26 _ :24 Stránka 5 ULOŽILA: k napojení Odoleny Vody na stávající cyklotrasy projednat vedení cyklotras s vlastníky a správci komunikací a zažádat Středočeský kraj o dotaci na projekt a vyznačení cyklotras firmě CENTRA a.s., Praha 5 (správce budov v majetku města) zajistit opravu střešního pláště č.p. 274 (budova prodejen v ul. Komenského) technologií asfaltový pás Boerner SBS v celkové výši ,- Kč připravit návrh stavebních úprav na objektu Tesko v ulici V Malém háji starostce města připravit podklady pro prodej domů č.p.384 a 385 a č.p.275, 276, 277 podle Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města. Aktuální zprávy z našeho města vám přináší každou středu týdeník Mělnicko. Jana Blahnová místostarostka Starostka mûsta vyhlašuje soutûï na: grafick návrh Pf 2007 mûsta návrh musí prezentovat mûsto velikost formátu pro obálku DL (110 x 220mm) nebo C5 (162 x 229mm) soutûïe se mûïe zúãastnit odborná i laická vefiejnost bez omezení vûku a vzdûlání kaïd autor mûïe odevzdat jeden i více návrhû soutûï je anonymní náklady za pfiípravu pro tisk a tisk bude hrazen z rozpoãtu mûsta Cena za nejlep í návrh: 3 000,- Kã Každý návrh označte svojí značkou. Značku s Vaší adresou uložte do zalepené obálky, která bude otevřena po vyhodnocení. Návrhy a obálku s uvedením značky zašlete nejdéle do 15. října 2006 na Městský úřad v zalepené obálce opatřené nápisem Soutěž Pf Všechny návrhy budou zveřejněny na internetových stránkách města. UPOZORNĚNÍ Vážení poplatníci, na základě rozhodnutí č.j. 5487/2006/taj. ze dne zvyšuje Městský úřad jako správce místních poplatků v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2001, s účinností od výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od do ,který byl splatný ke dni o 50 %, tj. v pfiípadû nezaplacené 2. splátky na ãástku 369,- Kã za osobu. Pro jednorázovou úhradu tohoto místního poplatku za rok 2006 zůstává v platnosti rozhodnutí č. j. 1116/2006/taj. ze dne , kterým byla stanovena výše poplatku 738,- Kč za osobu. Upozorňuji poplatníky, kteří svoji poplatkovou povinnost dosud nebo zcela nesplnili, aby tuto situaci neprodleně řešili ve spolupráci s odborem samosprávy Městského úřadu, který je připraven všem pomoci. SoÀa Muzikáfiová vedoucí samosprávy 3

6 jitka26 _ :24 Stránka 6 P EDVOLEBNÍ KOMUNÁLNÍ KAMPA VáÏení ãtenáfii, v pátek 20. a v sobotu 21. fiíjna 2006 probûhnou v na em mûstû komunální volby do zastupitelstva. Náš zpravodaj dává dle usnesení RM č. 8/2004 ze dne 1. června 2004 možnost prezentace politických názorů jednotlivým stranám a hnutím v rámci předvolební komunální kampaně: Vylosované číslo pro volební lístek 1 1 Obãanské demokratické hnutí a SNK Evrop tí demokraté Vážení spoluobčané Odoleny Vody, v těchto místech jste zvyklí číst články o úspěších a problémech vedení našeho města. My nemůžeme napsat, kolik bodů našeho volebního programu jsme splnili, protože je to poprvé, co se ucházíme o možnost zasednout v městském zastupitelstvu. Jsme, jak se říká, nové tváře v politice. To ale neznamená, že jsme se vynořili odnikud a jdeme Vám ukázat, jak se to má dělat. Jsme lidé, které znáte.vaši sousedé, které trápí tytéž věci jako vás. Ulice, na kterých dlouhá léta chybí povrchová úprava, nedostatek prostoru, který by mohly využívat děti ke hrám a sportu, nebo pocit ohrožení kriminalitou. Známe už důvody, proč to nebo ono nejde - málo peněz, málo lidí atd. Posloucháme je už dost dlouho. My ale známe i důvody, proč to může a musí jít! Už dlouho pro město pracujeme. Připravujeme projekty pro rozvoj a zkrášlení Odolky. Pracujeme ve výborech a komisích, které mají poradní hlas při rozhodování městských zastupitelů.teď chceme přestat radit a ukázat, že umíme i dobře rozhodovat. Náš společný cíl, zlepšit život v Odolce, svedl dohromady naši kandidátku lidí,kteří nepotřebují politiku pro osobní uspokojení nebo jako zdroj příjmů. Myslíme si společně s Vámi, že naše město potřebuje po dlouhé době změnu achceme ji přinést.vám k tomu stačí jediný krok, jít 20. a 21. října volit a zaškrtnout správnou volbu pro město. âíslo jedna, lidi, pro které je Odolka na 1. místû Obãanské demokratické hnutí a SNK Evrop tí demokraté Tak trochu jiné mûsto - pfiedstava kandidátky ODH a SNK - ED Vážené dámy, vážení panové, vážené voličky, vážení voliči, pro komunální volby 20. a 21. října 2006 se spojil náš tým lidí zastřešený koalicí Občanského demokratického hnutí a SNK Evropskými demokraty. Budeme se ucházet o přízeň voličů a v případě úspěchu aktivně pracovat pro naše město. 4

7 jitka26 _ :24 Stránka 7 Na e spoleãné priority: 1. Infrastruktura města posílit přímé autobusové spoje v kritických hodinách vytěsnit parkující autobusy z obytných částí města a vytvořit pro ně záchytné parkoviště dokončit dešťovou a splaškovou kanalizaci vybudovat chodníky v dolní části města dokončit a opravit finální povrchy komunikací vybudovat nové centrum pro děti a důchodce vyjednat s Českou poštou zkvalitnění služeb ve večerních hodinách v dlouhodobém horizontu připravit podmínky pro rekonstrukci obou náměstí 2. Ochrana majetku a bezpečnost občanů města posílit městskou policii na stálou službu zavést kamerový systém na místech postižených zvýšenou kriminalitou zavést PCO - pult centrální ochrany pod správou městské policie 3. Dlouhodobá koncepce rozvoje města a územní plán - Chceme konání místního referenda k zodpovězení otázky vybudování průmyslové zóny Úžice - Kozomín - připravit s občany skutečnou koncepci rozvoje města na příštích let zajistit rozvoj klidových zón pro aktivní odpočinek a prostor pro volný čas maminek s dětmi v přírodě významně začít pracovat na zvyšování zeleně jak v obytných částech, tak i v okolí města rozšířit kapacitu školky a poskytnout alternativu v době prázdnin a po uzavření školky a školy - vybudovat domov a klub pro seniory, zachovat biokoridory, zelené pásy, pečovat o chráněné druhy rostlin i živočichů řádně chránit památky a kulturní dědictví 4. Úklid a údržba ulic a městské zeleně zkvalitnění údržby chodníků a ulic, zakoupení vlastního čisticího stroje údržba všech veřejných prostranství - sekání trávy osazení psích odpadkových košů 5.Vyrovnaný rozpočet města zlepšit hospodaření a jeho kontrolu 6. Rozvoj zájmů obyvatel internet zdarma do každé domácnosti dáme více informací všem občanům a vítáme jejich zájem o veřejnou správu podpora sportu a volnočasových aktivit pomocí grantů, dotací a stavbou hřišť programová podpora místního sdružení dobrovolných hasičů podpora kulturního vyžití všech věkových kategorií obyvatel V e je moïné, jen se musí chtít. Umíme ãerpat státní a evropské dotace! 5

8 jitka26 _ :24 Stránka 8 Vylosované číslo pro volební lístek 2 NEZÁVISLÍ Vážení spoluobčané, ovaše hlasy ve volbách do zastupitelstva města se ucházíme v této sestavě: 1. Jana Blahová místostarostka, ekonomka dolní část města 2. Karel Nytl důchodce, zásobovač Dolínek - Čenkov 3. Ing. Daniela Beer finanční ředitelka, ekonomka dolní část města 4. RNDr. Maya Mašková interní auditorka, matematička dolní část města 5. Josef Hoch truhlář Dolínek 6. Mgr. Marta Kelnarová učitelka dolní část města 7 Martin Svoboda administrátor IT horní část města 8. Jaroslav Forman bankovní úředník horní část města 9. Marek Selc strojní technik Dolínek 10. Alena Bínová tech.c hospodářská pracovnice dolní část města 11. Mgr. Alena Langová právnička dolní část města 12. Mgr. Zdeněk Čermák likvidátor pojistných událostí dolní část města 13. Jaroslav Vlasák mistr výroby, zámečník dolní část města 14. Vladimír Drbohlav obchodní ředitel dolní část města 15. Ing. Martina Matějíčková účetní, t.č. na MD dolní část města 6 Nejsme členy žádné politické strany nebo hnutí a nebyli jsme ani spolupracovníky STB. Máme společně dostatek znalostí potřebných ke správě obce. Budeme usilovat o věcná řešení a spolupracovat se všemi členy zastupitelstva v zájmu rozvoje našeho města. Budeme prosazovat zejména: 1. Zlepšení životního prostředí a rozvoj města přeložka vysokého napětí mimo město zlepšení vzhledu města získání firmy, která bude provozovat ve městě supermarket 2. Bezpečnost a pořádek ve městě prevence kriminality, posílení městské policie podpora činnosti sboru dobrovolných hasičů 3. Zlepšení informování obyvatel vybudování jednotného systému varování a vyrozumění občanů zkvalitnění webových stránek města s jednoduchou navigací, zvýšení počtu informací bezplatné využívání internetu pro občany, zpřístupnění internetu na veřejných místech 4. Kultura a sport rodný dům Vítězslava Hálka - propagace a nové expozice finanční podpora sportu a kultury, rekonstrukce a vybudování hřišť vybudování nových cyklotras a jejich propojení s okolními obcemi podpora vybudování cyklotrialové dráhy 5. Doprava a komunikace rekonstrukce povrchů ulic a chodníků podpora napojení na dálnici D8 zastávka autobusu pro Čenkov zklidnění dopravy, omezení tonáže pro vjezd nákladních vozidel 6. Podpora rozvoje Čenkova čistička odpadních vod a kanalizace plynofikace 7. Správa objektů v majetku města rekonstrukce bytových domů, budov škol, zateplení budov

9 jitka26 _ :24 Stránka 9 využívání prostředků Fondu rozvoje bydlení ministerstva pro místní rozvoj 8. Finanční situace města využití většího počtu dotací a finančních výpomocí z grantových projektů a fondů 9. Podpora drobného a středního podnikání, vytvoření pracovních příležitostí zpřístupnění prostor pro podnikání zapojení podnikatelů do rozvoje města Vylosované číslo pro volební lístek 3 âeská strana sociálnû demokratická Vážení spoluobčané, naše kandidátka je postavena na zodpovědnosti zkušených, ale i na očekávané dynamice mladších kandidátů. Předkládáme Vám volební program ČSSD, pro jehož splnění, pokud nám dáte v říjnových volbách do Zastupitelstva města Odoleny Vody důvěru, učiníme maximum. Deset závazkû obãanûm Odoleny Vody 1. Zpracujeme dlouhodobou koncepci rozvoje našeho města ve všech oblastech. 2. Zprůhledníme hospodaření města. Improvizace je vrchol umění, ne hazard i s vašimi penězi. Zajistíme dotace na rekonstrukce ze státního rozpočtu. 3. Životní prostředí je věcí nás všech. Důslednou kontrolou a postihem těch, kdo životní prostředí poškozují, chráníme naši budoucnost. 4. Podpoříme rozvoj služeb, vytvoříme podmínky pro naše podnikatele. Podpoříme nájemní bydlení zachováním obecních bytů. Individuální i družstevní výstavba bytů bude v souladu s územním plánem města. Musí splňovat estetické a ekologické podmínky moderního bydlení. 5. Provedeme rekonstrukci komunikací města. 6. Chceme policisty v ulicích. 7. Kvalitní školství, zdravotnictví, sociální problematika jsou naší prioritou. Obyvatelstvo Odoleny Vody stárne.v našem městě chybí mnohé typy sociálních služeb. My je v rámci komunitního plánování začneme vytvářet. 8. Kultura a sport vyžaduje stálou pozornost zastupitelů města. 9. Volný čas zejména mládeže nám není lhostejný. Chceme,,otevřené hřiště pro všechny. 10. Naši senioři si zaslouží klidné stáří.vybudujeme bezbariérové přístupy do nejdůležitějších budov ve městě. Využijte svého volebního práva. Přejeme Vám odpovědnou volbu. Svěřte věci veřejné do správných rukou. Naši kandidáti 1. Ing. Milan Ledvinka 2. PhDr. Miroslava Měchurová 3. Petra Kučerová 4. Ing. Michal Carvaš 5. Helena Smržová 6. Josef Novotný 7. PhDr. Lenka Simerská 8. Luděk Kliment 9. Vladimír Čurda 10. Ivana Francová 11. Pavel Dvořák 12. Marie Holerová 13. Václav Vašek 14. Josef Korál 15. Lenka Pichlová 7

10 jitka26 _ :24 Stránka 10 Vylosované číslo pro volební lístek 4 Za lep í Odolena Vodu nevyužili možnosti presentace Vylosované číslo pro volební lístek 5 Komunistická strana âech a Moravy Vážení občané, základní organizace KSČM vám předkládá volební program, se kterým přicházíme pro volební období O Va i dûvûru se ucházejí tito na i kandidáti: 1 Antonín Hanžl 59 OSVČ bezpartijní 2 Ludmila Kutičková 63 důchodce KSČM 3 Libor Malý 37 technik bezpartijní 4 Josef Čermák 63 technik KSČM 5 Jiří Pokorný Ing. 54 technik KSČM 6 Jiří Král 54 technik bezpartijní 7 Jiří Šimandl 70 důchodce KSČM 8 Jiří Gorecký 28 technik bezpartijní 9 Irena Pokorná 77 důchodce KSČM 10 Milada Polanská 82 důchodce KSČM 11 Václav Pálka 59 dělník bezpartijní 12 Jindřich Novotný 76 důchodce KSČM 13 Jan Kříž 65 důchodce KSČM 14 Sylva Volková 75 důchodce KSČM 15 Marie Jiskrová 71 důchodce KSČM Budeme podporovat na základě volebního výsledku harmonický rozvoj obce především v těchto oblastech: 8 rozvoj života obce (školství, zdravotnictví, doprava, podpora zájmových a sportovních organizací, obecně kvalita bydlení) obezřetný přístup k budování nových průmyslových a obchodních zón na zelené louce v okolí obce, spojený, dle možností obce, s podporou stávajícím, již zavedeným firmám v obci a jejím okolí, zajišťujícím zaměstnanost občanů obce. vykonávat kontrolní funkce v městském zastupitelstvu a podílet se na práci komisí při městském zastupitelstvu podporovat všechny návrhy a náměty zvolených zastupitelů i ostatních občanů města, které budou prospěšné rozvoji a posílení významu města

11 jitka26 _ :24 Stránka 11 Vylosované číslo pro volební lístek 6 Obãanská demokratická strana - místo pro Ïivot Vážení spoluobčané, vážení voliči, volební program našich kandidátů za ODS pro nadcházející čtyři roky vychází z dlouhodobých cílů místní politiky ODS v Odoleně Vodě,zároveň je však zaměřen na rozšíření potřeb města a jeho občanů v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a v závislosti na měnících se podmínkách zaměstnanosti, bydlení a využití volného času. Po vyřešení finančního dopadu reformy veřejné správy na rozvoj našeho města v minulém volebním období budeme dále usilovat, aby byla pro každého našeho občana tím správným místem pro jeho spokojený život. Ve spolupráci s ostatními ãleny zastupitelstva a s podporou obãanû proto chceme: 1. Postupně naplňovat stávající územní plán a připravit jeho další novelu 2. Vytvořit a prosadit, při zapojení co největšího počtu spoluobčanů, nový strategický plán rozvoje města do roku Pokračovat ve vyváženosti příjmů a výdajů rozpočtů pro roky Pokračovat v efektivním plnění dluhové služby města na zbytku úvěru za výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod 5. Vložit další vybudovanou infrastrukturu do akciové společnosti VKM s cílem zajistit finanční zdroje pro úhradu dluhové služby 6. Zajistit do rozpočtu města další finanční prostředky z grantů a fondů 7. Rozšiřovat smluvní spolupráci města s významnými podnikatelskými subjekty 8. Zajistit finanční prostředky na dokončení výstavby chybějících inženýrských sítí 9. Při pokračování trendu zvýšení finančních příjmů města zavést zpět celodenní provoz městské policie 10. Pokračovat v privatizaci bytového fondu města stávajícím nájemníkům a věnovat poměrnou část získaných peněžních prostředků na opravu bytového fondu, který zůstane v majetku města 11. Zohlednit vliv nárůstu počtu obyvatel na poskytované služby občanům města rozšířením kapacity základní školy, mateřské školy, veřejné hromadné dopravy a zdravotnictví 12. Podporovat rozvoj služeb, místního obchodu a drobného podnikání 13. Podpořit pouze takovou privatizaci Aero Vodochody a.s., která zachová leteckou výrobu s využitím místního letiště především pro malé letouny a neohrozí kvalitu životního prostředí 14. V případě, že bude stát realizovat výstavbu vládou schválené průmyslové zóny Kozomín - Úžice, budeme od státu požadovat výraznou pomoc při výstavbě místní infrastruktury a ochraně životního prostředí v celém katastru města 15. Opětovně zvážit možnost privatizace technických služeb s cílem snížit výdaje města 16. Realizovat studii využití sportovního areálu, případně zvážit pronájem, eventuelně prodej sportovní haly s podmínkou jejího využití ke sportovním účelům 17. Rozšiřovat možnosti ke sportovnímu a kulturnímu využití volného času a získat volejbalové hřiště v Malém háji z majetku státu do majetku města a poskytnout jej pro činnost místního volejbalového oddílu 18. Poskytovat a pokud možno zvyšovat příspěvek města oddílům, které se trvale věnují práci s mládeží (ať již formou grantů nebo přímých dotací) 19. Podporovat činnost místních spolků 20. Podporovat organizování kulturních a společenských akcí 9

12 jitka26 _ :24 Stránka Vybudovat nové víceúčelové hřiště v dolní části obce (za novým sídlištěm Cukrovar) 22. Zpracovat plán oprav a nutných investic do majetku města (v prvé řadě zahájit v celé obci v maximální možné míře novou výstavbu a opravy chodníků a místních komunikací) 23. Napojit na centrální vytápění bytové domy č.p Podporovat realizaci přeložky VVN 400 kv a výstavbu sjezdu na dálnici D8 s podmínkou omezení nákladní dopravy přes Dolínek 25. Dokončit rekonstrukci budov základní a mateřské školy 26. Zajistit starším spoluobčanům lepší dosažitelnost okolních nákupních center přímým autobusovým spojením a to vzhledem k nezájmu veškerých obchodních řetězců vystavět v našem městě supermarket 27. Zajistit ve spolupráci se zdravotním střediskem bezbariérový přístup do ordinací 28. Přemístit místní knihovnu do vhodnějších prostor, rozšířit její služby a vytvořit moderní městské informační centrum 29. Podporovat péči o kulturní památky města 30. Získat finanční prostředky pro revitalizaci panelových domů 31. Napojit Odolenu Vodu na stávající cyklotrasy a zahájit výstavbu cyklostezek 32. Pokračovat v rozšiřování stávajícího systému třídění domovního odpadu 33. Zkvalitnit služby městského úřadu a přizpůsobit úřední hodiny potřebám občanů 34. Zajistit trvalý provoz pečovatelské služby pro spoluobčany 35. Spolupracovat s okolními obcemi v rámci rozvoje místního regionu a při ochraně životního prostředí Všech 15 kandidátů za Občanskou demokratickou stranu je připraveno se na naplnění těchto bodů aktivně podílet a nést za rozvoj města plnou zodpovědnost. 8 z nich má za sebou již zkušenosti z práce v zastupitelstvu,7 kandidátů je nových. Chceme navázat na úspěchy předcházejících volební období, poučit se z chyb a pokračovat v rozvoji města na principech udržitelného rozvoje s ohledem na všechny základní oblasti života - ekonomické, sociální a životního prostředí. Naši kandidáti: 1 Eva Odehnalová 56 let starostka 2 Ing. Miloš Hladík 41 let velitel hasičského sboru 3 Mgr. Jitka Predigerová 47 let učitelka 4 Roman Straka 41 let výzkumný pracovník 5 Vlastimil Bubeníček 28 let ředitel bankovní pobočky 6 MUDr. Sylva Očenášková 57 let lékařka 7 Jiří Nedoma 55 let senátor 8 Lumír Klement 66 let důchodce 9 Bc.Veronika Walterová 38 let obchodní zástupce pojišťovny 10 Ivana Tomanová 43 let podnikatelka 11 Ludvík Bystřický 67 let úředník 12 Josef Pancíř 53 let vývojový pracovník 13 Vladimíra Lohnická 60 let důchodce 14 Jana Petříčková 38 let finanční a úvěrový poradce 15 Milan Šimonek 65 let důchodce Předvolební setkání kandidátů za ODS s občany se koná 17. fiíjna 2006 od 18 hodin ve velkém sále Klubu Aero.Všechny Vás srdečně zveme. Vylosované číslo pro volební lístek 7 Strana zelen ch Strana nevyužila možnosti presentace. 10

13 jitka26 _ :24 Stránka 13 Policie ČR informuje Chystáte se na nákupy? Tak pozor na zlodûje Obchodní zóna v Čestlicích přivítá denně množství zákazníků. Nákupní centra a přilehlá parkoviště však přitahují i mnohé nepoctivce. Téměř denně se tak policisté potýkají s řešením případů kapesních krádeží či vloupání do vozidel. Obvodní oddělení PČR v Čestlicích i celé Okresní ředitelství PČR Prahy-východ se tímto problémem dlouhodobě zabývá. V posledních týdnech byl zaznamenán značný nárůst případů krádeží věcí z neuzamčených vozidel. Charakteristika těchto činů je prostá. Zákazník přijde s nákupem ke svému vozidlu, odemkne a kabelku, aktovku, batoh nebo dokladovou tašku odkládá na sedadlo. Poté jde k zavazadlovému prostoru auta a vykládá nákup. Mezitím však hbitý zloděj nepozorovaně vnikne do vozidla akabelku odcizí. Během okamžiku tak člověk přichází o mobilní telefon, doklady, platební kartu a finanční hotovost. Odcizení značných finančních částek není ničím výjimečným. Průběh jednání pachatele je prostý a neopatrnost mnohých občanů jim tak jen nahrává. Mimořádně opatrní by měli být zejména ti zákazníci, kteří při sobě mají vysokou finanční hotovost. Úloha policie při potírání této trestné činnosti není jednoduchá. Samotní zákazníci si zločinu povšimnou až ve chvíli, kdy nasednou do vozidla. V ten moment je již pachatel se svou kořistí dávno pryč. Svědectví poškozených ani materiální stopy, které by pomohly pachatele odhalit, tak policie k dispozici většinou nemá. Několik pachatelů se policistům v minulosti podařilo zadržet přímo při činu.takový úspěch je však spíše sporadický. V červenci policie zaznamenala 16 případů krádeží věcí z neuzamčených vozidel.v měsíci srpnu bylo takových případů oznámeno 29. Celková škoda za oba prázdninové měsíce dosáhla 1,5 miliónu Kč. Posilování policejních hlídek, operativní šetření, spolupráce s managementem obchodních středisek a informování veřejnosti snad časem povede k pozitivním výsledkům a k eliminaci majetkové trestné činnosti v této lokalitě. Vloupal se do vozidla a zpûsobil kodu za ,- Kã Dne 3. září 2006 se dosud neznámý pachatel vloupal do vozidla značky Peugeot. Zloděj vylomil zámek pravých předních dveří, vnikl do vozidla a ze středového panelu odcizil autorádio s CD přehrávačem a ovládání klimatizace, čímž způsobil škodu ,- Kč. Věc šetří policisté Obvodního oddělení PČR. Neãekal na prodavaãe a obslouïil se sám V sobotu 9. září 2006 v době od 1.20 do hodin došlo v Klecanech ke vloupání do stánku s občerstvením. Dosud neznámý pachatel vypáčil dveře stánku, vnikl dovnitř, odcizil rádio s CD přehrávačem, cigarety, alkohol a další věci, čímž způsobil škodu za 2 250,- Kč. Případ šetří policisté Obvodního oddělení PČR. âtyfii lidé obvinûni z v roby a distribuce drog Kriminalisté z Prahy-východ dlouhodobě monitorují drogovou scénu na Brandýsku a Čelákovicku. Na základě operativního rozpracování a důkladné přípravy proběhla ve dnech 18. až 20. září 2006 policejní akce, jejímž cílem bylo zajistit a zadokumentovat důkazy rozsáhlé drogové trestné činnosti a zadržet pachatele. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou PČR správy Středočeského kraje se podařilo zadržet čtyři podezřelé osoby ve věku 31, 32, 36 a 47 let zbrandýsa a Čelákovic.Všichni byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, za což jim hrozí až deset let odnětí svobody. Obvinění byli umístěni v policejních celách, kde čekají na rozhodnutí o vazbě. Kriminalisté v této souvislosti vyslechli dalších 18 osob. Při domovních prohlídkách byly zajištěny různé látky a prostředky určené k výrobě omamných a psychotropních látek, které byly odeslány k expertiznímu zkoumání. Policisté oddělení obecné kriminality SKPV Praha-východ pokračují v dalším vyšetřování. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod 11

14 jitka26 _ :24 Stránka 14 Ve Středočeském kraji začíná kampaň na podporu třídění odpadů Cel ch 10 procent domácností ve Stfiedoãeském kraji odpady vûbec netfiídí, dal ích 42 procent pak tfiídí jen pfiíleïitostnû. Tento stav hodlá spoleãnost EKO-KOM, která se zab vá zpûtn m odbûrem a vyuïitím odpadu z obalû (papír, plasty, sklo), zmûnit. Prostfiednictvím informaãní kampanû, jejíï druhá etapa odstartovala zaãátkem záfií, chce zv - it úãast obyvatel na pravidelném tfiídûní odpadû. Z analýzy, kterou ve Středočeském kraji pro EKO-KOM realizovala nezávislá společnost pro výzkum trhu, vyplývá, že nejméně třídí odpady v tomto regionu lidé ve věku do 29 let, dále pak občané žijící v obcích o velikosti 3 až obyvatel a občané žijící v obcích nad obyvatel. Z konkrétních měst se nejméně třídí v okresech Mělník, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Praha - západ, Beroun a Kladno. Naopak nejvíce se třídí v Čelákovicích, Říčanech apoděbradech. Srovnáním výsledků průzkumu z roku 2002 a 2005 zjišťujeme, že počet domácností Středočeského kraje, kde se soustavně třídí odpady, vzrostl o 21 procent a počet domácností, které odpady třídí jen příležitostně, vzrostl ve stejném období o 19 procent. Naopak dramaticky poklesl počet domácností, které odpady vůbec netřídí, a to o 36 procent, Milan Tomík ekologický konzultant společnosti FI Konsult, která má realizaci kampaně ve Středočeském kraji na starost. Podle údajů autorizované obalové společnosti Eko-kom a.s. se v r sebralo ve Středočeském kraji tun využitelných odpadů, což představuje cca 22,3 kg na 1 obyvatele. Z toho papíru bylo 7,3 kg/obyvatele, plastů 6,0 kg/obyvatele, skla 7,2 kg/obyvatele a zbytek připadl na nápojové kartony a kovy. Středočeský kraj byl dle výsledků za rok 2005 na 13. místě mezi kraji ČR. Hlavním poselstvím, které se objeví na všech materiálech, je MÁ TO SMYSL: TŘIĎTE ODPAD. Záměrně jsme použili titulek, který má celostátní kampaň. Skvěle vystihuje cíl letošní kampaně, což je zdůraznit smysluplnost a užitečnost třídění, říká Tomík.Toto sdělení bude navíc podpořeno praktickými informacemi o tom, jak správně třídit a co se s odpadem děje po vytřídění, k čemu slouží, co se z něj dá vyrobit. Pro pracovníky a zástupce obcí pak bude hlavní poselství spočívat v myšlence Objednejte dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad a nechte je dostatečně často vyvážet. Veřejnost se o kampani dozví prostřednictvím letáků a dopisů do schránek (tzv. direct mailing), regionálního tisku, je připravena řada akcí a soutěží pro veřejnost i obce, byly speciálně vytvořeny webové stránky (www.stredoceskakampan.cz). Zpráva z tiskové konference Stfiedoãeského kraje ze dne Podûkování Rádi bychom na tomto místě chtěli poděkovat Hasičskému sboru dobrovolných hasičů Dolínek a profesionálnímu sboru hasičů AERO Vodochody za jejich včasný zásah při vzniku požáru. Díky jejich profesionalitě nevznikla žádná větší materiální škoda. Děkují manïelé VALTROVI Nová 333

15 jitka26 _ :24 Stránka 15 Víte, že je naše základní škola zařazena do celostátní soutěže Dûtsk ãin roku, který podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR i primátor hlavního města Prahy Pavel Bém? Jedná se o charitativní projekt se stejnojmenným nadačním fondem. Snahou tohoto projektu je vést nejmladší generaci k pochopení dobra, ke vstřícnosti a lidské vzájemnosti. Žáci se mohou svými příspěvky zařadit do šesti kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc v rodině, Pomoc jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, Pomoc přírodě a Dobrý nápad. Naše škola byla za podpory veřejného hlasování zařazena do 4. kategorie Pomoc ostatním lidem se soutěžním názvem Dárek pro postižené povodní. O nejvyšším ocenění rozhodne až dětská porota, což jsou žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií a to i tací, kteří žádný příspěvek neposlali.ti mohou od září až do listopadu hlasovat. Vybrané příspěvky si lze přečíst i na webových stránkách a zároveň se zúčastnit hlasování. Slavnostní vyhlášení Dětských činů roku 2006 proběhne 7. prosince 2006 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. A naším tajným přáním je, abychom mezi oceněnými na Staroměstské radnici byli i my. Jitka Predigerová... si třída 3.B zpestří v letošním školním roce výuku projektem Stfiedovûké mûsteãko? Tento projekt vyhlásil časopis Pastelka. Celoroční hra je rozdělena na 10 etap. Každá má jiné tematické zaměření. Dětem přiblíží především dobu vlády Karla IV. z různých pohledů. Budou sbírat pohlednice hradů a vyhledávat o nich pověsti, poznají rytířské způsoby chování, navrhnou a nakreslí svůj erb, papírovou pečeť i domovní znamení.naučí se hry v kostky, vyzkouší středověké sporty, dozvědí se, proč má řemeslo zlaté dno, nahlédnou do středověkého šatníku. Snad to bude cesta krásná, bohatá (na informace) a pohádková jako ta pravá doba Karla IV. Dana Kysliãková Školní družina Vás srdečně zve na PODZIMNÍ TRÚDLOVÁNÍ KDY? 30. fiíjna 2006 KDE? základní kola pfiízemí 1. Vyberte jeden z vašich ovocných receptů, o kterém si myslíte, že je nejchutnější. 2. Upečte z jedné dávky a přineste výrobek 30. října 2006 do školní družiny od 6.30 do hod. 3. Ke každému výrobku přiložte jméno a recept (kdo může, nakopíruje víckrát). Ochutnávka všech upečených výrobků bude zahájena v pondělí 30. fiíjna v hod. vpřízemí ZŠ. Při výměně receptů si můžete posedět u kávy. Akce je urãena pro v echny, kdo s námi pekli. Těšíme se na vaše recepty, nápady, sladké dobroty a setkání s vámi. Vychovatelky D 13

16 jitka26 _ :24 Stránka 16 Fotbal Minikopaná pod vedením trenérů p. Janovského a Bergmanna vstoupila do mistrovské soutěže okresu Praha-východ kontumační výhrou 3:0 nad FK Kunice a pokračovala v neděli , kdy na hřišti Sj. Stará Boleslav vysoko porazila domácí 14:0, branky: Hrnčíř 5, Melmuk 4, Matulka a Lubas 2, Janovský. V dobrých výsledcích pokračovala i na domácím hřišti, když v sobotu porazila Sokol Veltěž rovněž vysoko 17:0, branky: Hrnčíř a Janovský 4, Fiala 3, Soukup 2, Bergmann, Matoušek,Vraštil a Král po 1. V měsíci říjnu sehraje minikopaná tato mistrovská utkání: sobota ve hod. neděle v hod. TJ Aero - Velké Popovice TJ Říčany - TJ Aero Utkání na domácím hřišti se hrají jako předzápas mužstva dospělých! Pfiípravka pod vedením p. Bednaříka vstoupila impozantně do mistrovské soutěže okresu Praha-východ, když na domácím hřišti v neděli porazila FK Úvaly 6:0, branky: Hladík 2, Bednařík, Fiala a M. Lubas po 1.Ve své dobré hře pokračovala i v sobotu na hřišti Sokola Veltěž, kde vysoko porazila domácí přípravku 17:0, branky: Bednařík 5, Hladík 4, Hrnčíř 3, Melmuka, Janovský, Kaplan, Soukup a Holý po 1. V říjnu odehrají tato utkání: neděle v hod. sobota v hod. neděle v hod. sobota v hod. neděle v hod. TJ Aero - SK Zeleneč FK Brandýs - TJ Aero TJ Aero - FK Říčany SK Čelákovice - TJ Aero TJ Aero - FK Toušeň Star í a mlad í Ïáci pod vedením zkušené dvojice Kotěra - Petříček vstoupili do mistrovské soutěže krajské I.A třídy v sobotu na hřišti Sokola Velký Borek a byli vysoko poraženi 8:2, branky: Kutička 2; mladší žáci remizovali 2:2, branky: Kutička a Řezáč.Ve středu opět na hřišti soupeře, tentokráte ovšem starší žáci zvítězili 3:0, branky: Herák 2 a Repetný; mladší žáci 3:2, branky Moravec 2 a Král nad Sokolem Libiš. V sobotu po dobré hře pouze starší žáci remizovali na domácím hřišti s FK Krnsko 2:2,branky: Repetný 2, když se hostům podařilo vyrovnat v poslední minutě utkání. Mladší zvítězili 2:1, branky: Kutička a Holčík a pokračovali ve středu na domácím hřišti s FK Pěčice, kterým starší žáci podlehli 2:3, branky Repetný 2 a mladší žáci remizovali 0:0. V sobotu v utkání s SKP Ml. Boleslav na jejich hřišti vysoko zvítězili starší žáci 9:0, branky: Herák 5, Holub a Lakatoš 2; mladší žáci zvítězili 5:0, branky: Kutička a Tauchman 2, Holčík. I.A třída pokračuje v říjnu takto: 14 sobota v 9.30 hod. TJ Aero - FK Velvary sobota ve hod. FK Brandýs - TJ Aero odj. autobusu v hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Aero - FK Benátky neděle v 9.30 hod. FK Lysá n. Lab. - TJ Aero odj. autobusu v 7.45 hod. od hřiště Dorost vedený p. Machem a Čepcem vstoupil do mistrovské soutěže okresního přeboru vskutku impozantně.v odehraných utkáních se výrazně projevila dobrá trénovanost mužstva v přípravném období a poctivý přístup všech hráčů dorosteneckého mužstva k plnění příkazů a rad v utkáních od trenérů. V neděli doma vysoko porazili Sokol Škvorec 8:2, branky: Mach 3, Harmáček, Řehoř 2 a Stehno ve vítězném tažení soutěží pokračovali i v sobotu na hřišti jednoho

17 jitka26 _ :24 Stránka 17 z aspirantů postupu, FK Jirny, kde zvítězili 3:0, branky: Uraj, Kymr a Harmáček. V neděli na domácím hřišti porazili výrazně Viktorii Sibřinu 7:0, branky: Uraj 2, Mazura, Macek, Kymr, Harmáček a Sojka. Pokračovali ve čtvrtek dohráním odloženého utkání na hřišti Sokola Toušeň a opět zvítězili 2:0, branky: Uraj a Mazura.Prvé porážky v soutěži se dočkali na hřišti TJ Dobřejovice v neděli , kde podlehli ve vyrovnaném utkání domácím 1:2, branka: Mazura. Ve své mistrovské soutěži budou v říjnu pokračovat těmito utkáními: neděle v hod. neděle v hod. neděle v hod. neděle v hod neděle v hod. TJ Aero - FK Úvaly TJ Aero - SK Mirošovice SK Senohraby - TJ Aero odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště TJ Aero - FK Louňovice SK Řež - TJ Aero odj. autobusu v 9.30 hod. od hřiště A muïstvo svou mistrovskou soutěž III. třídy zahájilo v sobotu na domácím hřišti a vysoko porazilo SK Řež, nováčka soutěže 6:0, branky: Helík a Pancíř M. 2, Pancíř T., Čuba a úspěšně pokračovali i dalších utkáních.v sobotu zvítězili na hřišti Sokola Škvorec 1:0, branka: Pancíř M., doma v sobotu porazili Spartu Mratín 3:0, branky: Pancíř M. 2, Pancíř T. a výrazného úspěchu dosáhli v neděli na hřišti Sokola Veleň, kde zvítězili 5:0, branky: Pancíř M. 3, Pancíř T. a Kymr. Prvý neúspěch se dostavil tam, kde to nikdo nečekal, na domácím hřišti v sobotu podlehlo mužstvu 1. FC Líbeznice 1:2, branka: Pancíř T. III. třída bude pokračovat v říjnu těmito utkáními: sobota v hod. Sokol Dřevčice - TJ Aero sobota v hod. TJ Aero - FK Záluží sobota v hod. TJ Aero - Sokol Měšice B sobota ve hod. FK Zeleneč B - TJ Aero Na utkání hraná na hřištích soupeřů je doprava zajišťována osobními vozy hráčů mužstva. Jménem všech hráčů našeho oddílu vás srdečně zveme do ochozu našeho stadionu, neboť vaše hlasivky při povzbuzování budou potřeba. Vladimír Kulí ek SPP zve dûti na: Cviãení pro rodiãe s dûtmi od 1,5 roku do 3 let: Kdy: od každé úterý od hod pro děti od 1,5-2 roky od každé úterý od hod pro děti 2-3 roky Kde: tělocvična U Kostela Mini pfiípravka pro volejbal a míãové hry: Kdy: od každou středu hod. Kde: sportovní hala v Odoleně Vodě Pro koho: děti tříd ZŠ Volejbal mlad í a star í Ïáci: Kdy: pondûlí, stfieda a ãtvrtek hod. Kde: v září na antukových kurtech v Malém háji, od října ve sportovní hale Pro koho: chlapci tříd ZŠ tel Mgr. Monika Vodiãková 15

18 jitka26 _ :24 Stránka 18 námûstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. 2 tel.: KINO VLTAVA KRALUPY ŘÍJEN 2006 Pokladna kina otevfiena 1,5 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení ne - po SKY FLIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH hodin USA Vstupné 80, út - st BÍLÁ MASAJKA hodin Německo Vstupné 80, čt - so MIAMI VICE hodin USA Vstupné 80, ne - út BESTIE KARLA hodin USA Vstupné 80, st - ne KRÁSKA V NESNÁZÍCH hodin ČR Vstupné 80, po - út ANGEL A hodin Francie Vstupné 80,- 18. st 3 IRON artkino hodin Jižní Korea Vstupné 80, čt - pá PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUÎE a hodin USA Vstupné 80, so - ne ZEPTEJ SE PRACHU hodin USA Vstupné 80, po - st LET âíslo hodin USA Vstupné 80, čt -ne PRACHY DùLAJ âlovùka a hodin ČR Vstupné 80, po - pá GRANDHOTEL hodin ČR Vstupné 80,- 16 FRANCOUZŠTINU A NĚMČINU uãí v Odolenû Vodû zku ená uãitelka, jednotlivce i skupiny. Kontakt: Mgr. R. Dvofiáková DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel.: Koupím pole, louku nebo malý domek. Tel. : Finanãní poradce âmss a.s. vám nabízí fie ení bytové situace, nákup, stavbu, rekonstrukci domu, bytu, pfievod ãlensk ch práv kdruïstvu apod. zaloïení smlouvy o SS, zmûny, v povûdi, úpravy smlouvy, úvûry novû otevfiená kanceláfi v PENNY marketu v Kralupech n/vlt., pátek hodin u vás doma dle telefonické dohody odpoledne nebo veãer Helena Maierová Veliká Ves tel

19 jitka26 _ :24 Stránka 19 Námûstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. tel.: , fax KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY ŘÍJEN 2006 Nedûle 1., 8. a 29 v a ZÁKLADNÍCH TANEâNÍCH KURZÒ Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský 30,- Nedûle I. prodlouïená Kotiliónová (odpolední kurz) děti: 40, ostatní: 80,- Nedûle I. prodlouïená Kotiliónová (večerní kurz) děti: 40,-, 80,- Pondûlí 2. malý sál v19.00 KE A, TANZÁNIE, ZANZIBAR Nairobi, NP Longonot, NP Masai Mara, NP Mount Keňa, NP Kilimandžáro, kráter Ngorongoro a ještě mnohem více uvidíte a uslyšíte na přednášce Michala Smetánky zcestovní kanceláře Karavela. 40,- Sobota 7. Z pohádky do pohádky v15.00 âert A KÁâA Známou pohádku o vdavekchtivé Káče uvede Divadlo Divná Bára z Náchoda. Milé děti, opět jsme pro vás připravili pohádkovou skládačku, do které si můžete vylepovat obrázky pohádek, které během podzimu shlédnete. Při poslední skládačky slosujeme o ceny. 50,- Nedûle 8. Akce Kruhu pfiátel Prahy MALOSTRANSK H BITOV A BERTRAMKA Odjezd účastníků vlakem z Kralup v 8.47 hod. Úter 10. kino Vltava DEN PRO ZDRAVÍ s VZP * odběr krve na glykemii a cholesterol (orientačně)* měření krevního tlaku * zdravotní pomůcky poradenská činnost v oblasti zdravotní a sociální péče âtvrtek koncertní sezóna KPH v19.30 HOUSLOV RECITÁL BOHUSLAVA MATOU KA Klavírní doprovod Petr ADAMEC Na programu skladby W.A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka a B. Smetany Platí též permanentí vstupenky KPH 90,- 45,- Sobota DVO ÁKÒV POHÁR Postupová soutûï ve sportovním tanci v kategoriích dûti, juniofii, dospûlí D,C,B - STT a LAT, pohárová soutûï v polce a hobby soutûïe Soutěž je přístupná během celého dne. 40,- Pondûlí 16. SLAVNOSTNÍ VEâER K UKONâENÍ v18.00 VOLEBNÍHO OBDOBÍ Stfieda 18. v Francis Offo: PRÁZDNINY SNÒ Francouzskou komedii s detektivní zápletkou uvádí divadelní společnost HÁTA. 17

20 jitka26 _ :24 Stránka 20 âtvrtek 19. v Sobota 21. v Stfieda 25. v Do Hrají: I.Andrlová/O. Želenská,V. Beneš/M.Vašinka, E.Čekan/ M. Jagelka,V. Čech/ Z. Pantůček/ P. Pospíchal, L. Zedníčková/ J. Zenáhlíková, M. Dvorská/ J. Šulcová, K. Jetenská/H. Kusnjerová Režie:Antonín Procházka důchodci :140,- ostatní: 220,- malý sál MARTIN PAT IâN - obrazy ze dfieva VernisáÏ v stavy uvede Bedfiich Ludvík, dramaturg ât Výstava bude otevřena denně, včetně soboty a neděle, pondělí - pátek dopoledne na požádání, odpoledne od do hod. a bude ukončena v neděli Z pohádky do pohádky PIRÁTSKÁ POHÁDKA Pro děti připravilo a uvádí Divadélko Mrak z Havl. Brodu. Pozor, i na této pohádce dostanete jeden díl pohádkové skládačky! 50,- EPTÁLCI Pohádka z kouzelného světa snů, kde žije tvor jménem Sen a jeho dva pomocníčci Šeptálci. Je vhodná pro děti od 4 let a je určena nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro maminky s dětmi. 30,- trvá v stava obrazû Otakara âemuse. Je otevřena denně od 14 do 17 hod., pondělí - pátek dopoledne na požádání v kanceláři KaSS. Gynekologie MUDr. Eva Novotná oznamuje, že se pacientky mohou objednat prostřednictvím internetu na adrese KONTEJNERY N ÁKLADNÍ DOPRAVA Avia 5 tun, 3-11 m 3 Tatra 815 S3 18 tun, 10 m 3 SUTĚ * PÍSKY * ŠTĚRKY * ODPADY Patrik CHATRN Veliká Ves Tel.: P r o n á j e m k o n t e j n e r ů z d a r m a!!! 18

ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 9/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Štefan Žáry DUHA Jak pardál duha protáhla se na zamračeném nebi. Jak pod ní stál jsem, zdálo se mi, že rouhá se a šklebí. Ta duha - vazba, harmonie - drtila dvojakosti

Více

23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 23_11 26.10.2006 21:55 Stránka 2 Jifií Îáãek âeská PANÍ 1986-20?? Poslyšte chválu vzácné české paní, která své bližní řídí pevnou

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda O D O L 5/2007 EN Den matek 13. květen Zpravodaj mûsta Odolena Voda FRANTIŠEK BRANISLAV ŽENÁM Okolik krásy víc, že vy jste s námi, když stesk a žal se o dny naše dělí, k vám jdeme ovocnými zahradamia kolik

Více

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 2 U příležitosti 170. výročí narození našeho významného rodáka publikujeme jeho báseň ze sbírky

Více

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem

Více

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 11/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Alena Vrbová V ZVA Uprostřed dešťů zim a živlů na zabití uprostřed tmavých šeření ať svítí jen jiskřička v doutnavém ohništi Myslete na příští Nic není skončeno

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 10/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zpráva o činnosti města 6 Z politického života 10 Zprávy z výborů 12 Kultura 13

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Po čtyři roky jsem se snažil na této

Po čtyři roky jsem se snažil na této SLOVO STAROSTY... Vážení spoluobčané, již za pár dnů se uskuteční komunální volby. Občané budou svobodně, na základě svého rozhodnutí, volit nové vedení obcí a měst. Bude tomu tak i u nás ve Velkých Pavlovicích.

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zodpovědné hospodaření města

Zodpovědné hospodaření města VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2013 Hlavní téma: Zodpovědné hospodaření města Zastupitelé rozdělili více než 30 milionů z přebytku rozpočtu Slovo úvodem David Michalička zastupitel města

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Slovo starosty. PROSINEC 2010 číslo 218 Cena 5 Kč

Slovo starosty. PROSINEC 2010 číslo 218 Cena 5 Kč PROSINEC 2010 číslo 218 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám spolu s Radou města Zdice popřál pěkné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti v osobním

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

SDùLENÍ RODIâÒM. Den veteránû 2004 Tak jako v minulých letech i letos uctíme u příležitosti Dne veteránů

SDùLENÍ RODIâÒM. Den veteránû 2004 Tak jako v minulých letech i letos uctíme u příležitosti Dne veteránů Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 9 číslo11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU listopad 2004 Den veteránû 2004 Tak jako v minulých letech i letos uctíme u příležitosti Dne veteránů

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více