jitka26 _ :24 Stránka 1 ODOLEN 10/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jitka26 _10 26.9.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 10/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 jitka26 _ :24 Stránka 1 ODOLEN 10/2006 Zpravodaj mûsta

2 jitka26 _ :24 Stránka 2 Jifií Îáãek EVERGREEN Větrné výskání mi vniká do uší, bouřkové blýskání mi srdce rozbuší, ropuší kuňkání, hromové dunění, rybniční žbluňkání, dobytčí funění, havraní krákání, zurčení peřejí, slepičí kdákání, skřípění veřejí, dešťové synkopy, stromové šumění - - prastaré magické přírodní umění. Dne 6. fiíjna 2006 oslaví 90. narozeniny pan Eduard Îáãek. Dobré zdraví, tûstí dost, málo smutku, Ïádnou zlost pfiejí dcera Ivana, syn Milan a Jan s rodinami Sedmdesátiny paní Ing. Inge Blažíčková paní Zdeňka Dvořáková Osmdesátiny pan Miloš Bohoněk Jednaaosmdesátiny pan Václav Žáček Dvaaosmdesátiny paní Vilma Boháňová Tfiiaosmdesátiny paní Věra Janáčková Gratulujeme V mûsíci záfií oslavili v znamné Ïivotní jubileum následující obãané: âtyfiiaosmdesátiny paní Anna Tovarová estaosmdesátiny pan Jaroslav Kopecký Sedmaosmdesátiny pan Jan Kunt Devûtaosmdesátiny pan Václav Provazník âtyfiiadevadesátiny pan Václav Koubek Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) V mûsíci srpnu oslavila 70 let paní Jitka Ma ínová z Odolena Vody Dodateãnû blahopfiejeme!

3 jitka26 _ :24 Stránka 3 Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Pfiedvolební komunální kampaà Policie âr informuje Podpora tfiídûní odpadû Stfiedoãesk m krajem Víte, Ïe Fotbal Kina a kultura Titulní obrázek : KuchyÀková Zuzana, 3.B MÛj erb z celotoãní hry Stfiedovûké mesteãko Milí čtenáři a čtenářky, z lehce ospalých a lenošivých dnů prázdninových jsme se přehoupli do krátících se dnů podzimních. Opět nastaly školní povinnosti dětem, ale také mnohým dospělým. Zase jsme začali chvátat, často koukat po ciferníku našich hodinek a tvrdit, že máme málo času a nestíháme. S podzimními dny se nám zase rozeběhly nové povinnosti, ale my víme, že většina z nás novému režimu brzy přivykne a za měsíc nám to již půjde samo. Do rukou dostáváte říjnové číslo našeho zpravodaje, které je speciálně věnováno především místním politickým aktivitám, stranám, které mají možnost nás svými představami o budoucnosti našeho města veřejně informovat. My pak budeme mít šanci v pátek 20. a v sobotu 21. října svobodně rozhodnout svým hlasováním v komunálních volbách do městského zastupitelstva o těch, kteří nás nejvíce svým programem oslovili, či o jménech kandidátů,kterým z vlastní zkušenosti věříme,nebo jsme se dozvěděli z doslechu. Na našich stránkách jsme dali možnost publikovat programy všem sedmi politickým stranám a hnutím rovnocenně. Dvě z nich naši nabídku nevyužily. Ale zajisté budete mít možnost se s jejich cíli seznámit dodatečně, třeba formou volebního letáčku, či předvolebního mítinku. Přeji Váš šťastnou ruku při výběru a pevnou při hlasování. Jitka Predigerová ODOLEN Vydává MěÚ, Dolní nám. č.14, jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek, N. Střelbová, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Platbu inzerce vyřizuje sekretariát starosty MěÚ v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin.textové inzeráty ve wordu, ostatní ve formátu pro photoshop nebo illustrátor zašlete na šéfredaktorky Později podané, nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení. Toto číslo bylo vydáno: 2//10/2006 Cena 7,- Kč

4 jitka26 _ :24 Stránka 4 O čem jednaly samosprávné orgány města Rada města 24. srpna 2006 SCHVÁLILA: pronájem nebytových prostor v ul. Čs. armády 247 (po videopůjčovně) s účinností od pro poskytování fotografických služeb pořadník žadatelů o nájem bytů v majetku města pro II. pololetí roku 2006 dle návrhu bytové komise rady města zrušení nájemního vztahu ke 2 bytům, přidělení 3 bytů v ul. Nad Štolami prodloužení smlouvy na nájem bytu zvláštního určení v ul. U Radnice o jeden rok a prodloužení schváleného podnájmu bytu ul. Nad Štolami o jeden rok navržené vedení cyklotras spojující stávající značené cyklotrasy s Odolenou Vodou zveřejnění záměru města na prodej šesti zasíťovaných pozemků, každý o výměře 778 m 2 v k.ú.dolínek (bývalá školní zahrada) pro výstavbu rodinných domků za minimální cenu 1 600,- Kč/m 2. Rozhodnutí o prodeji a jeho způsobu stanovuje zastupitelstvo další využití objektu Tesko v ulici V Malém háji pro potřeby města poskytnutí finančního daru města na základě darovací smlouvy ve výši ,- Kč Záchranné službě ASČR Kralupy n.vlt., která v našem městě zasahuje, na koupi monitoru-defibrilátoru pro vybavení zásahového vozu rychlé záchranné péče s tím, že v darovací smlouvě bude uvedena podmínka poskytnutí bezplatné asistenční služby Záchrannou službou ASČR Kralupy nad Vltavou při konání pěti společensko-sportovních akcí konaných na území města směrnici č. 2/2006 o provádění inventarizace veškerého majetku a závazků města s účinností od dohodu o užívání anténních tras a konzolí mezi dodavatelem tepla firmou Harpen ČR s.r.o, Praha 1 a provozovatelem firmou Komterm a.s., Praha 4 a městem na objektech v majetku města s tím, že vlastní provedení instalace bude odsouhlaseno správcem nemovitostí uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení podzemního kabelu pro bytové domy v ul. Šípková, mezi ČEZ Distribuce a.s., Praha 2 a městem za cenu 500,- Kč prodloužení zkušebního provozu svozu bioodpadu v ulicích Školní, Nerudova asmetanova v Dolínku do konce listopadu VZALA NA VĚDOMÍ: havarijní stav oken v bytových domech v majetku města a doporučuje zastupitelstvu získané finanční prostředky z prodeje domu č.p. 350 použít v roce 2007 na opravu bytového fondu a toto projednat na zasedání ZM v souvislosti s rozpočtem pro rok 2007 zrušení členství dvěma členům v Bytovém družstvu Dubina II Pardubice odstoupení od uzavření nájemní smlouvy k bytu v ul. Nad Štolami ukončení nájmu bytu v domě s malometrážními byty v ul. Pod Tvrzí žádost Společenství vlastníků č.p. 284, 285 o rekonstrukci přístupové cesty k domům č.p s tím, že je nutno doložit návrh řešení a rozpočet akce. 2 DÁLE: vydala souhlasné stanovisko pro účely stavebního řízení ke stavbě školicího střediska v ul. Pražská v Dolínku pro firmu Pharma Nord Praha s.r.o., Praha 8 ke stavbě školicího střediska, k sejmutí skrývky, ke stavbě oplocení. Jakékoliv stavební práce na předmětném pozemku mohou být zahájeny po uhrazení kupní ceny vyplývající ze smlouvy s městem nevydala souhlasné stanovisko k výstavbě a provozu luxusní restaurace v ulici Do Polí v dolní části města. Požaduje doložit návrh architektonického řešení stavby, způsob parkování vozidel hostů, studii hlukové zátěže provozované stavby a činnosti na okolní zástavbu, bližší specifikaci provozované činnosti (počet hostů, provozní doba apod.) a souhlasné stanovisko majitelů okolních pozemků v okruhu 150 m.

5 jitka26 _ :24 Stránka 5 ULOŽILA: k napojení Odoleny Vody na stávající cyklotrasy projednat vedení cyklotras s vlastníky a správci komunikací a zažádat Středočeský kraj o dotaci na projekt a vyznačení cyklotras firmě CENTRA a.s., Praha 5 (správce budov v majetku města) zajistit opravu střešního pláště č.p. 274 (budova prodejen v ul. Komenského) technologií asfaltový pás Boerner SBS v celkové výši ,- Kč připravit návrh stavebních úprav na objektu Tesko v ulici V Malém háji starostce města připravit podklady pro prodej domů č.p.384 a 385 a č.p.275, 276, 277 podle Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města. Aktuální zprávy z našeho města vám přináší každou středu týdeník Mělnicko. Jana Blahnová místostarostka Starostka mûsta vyhlašuje soutûï na: grafick návrh Pf 2007 mûsta návrh musí prezentovat mûsto velikost formátu pro obálku DL (110 x 220mm) nebo C5 (162 x 229mm) soutûïe se mûïe zúãastnit odborná i laická vefiejnost bez omezení vûku a vzdûlání kaïd autor mûïe odevzdat jeden i více návrhû soutûï je anonymní náklady za pfiípravu pro tisk a tisk bude hrazen z rozpoãtu mûsta Cena za nejlep í návrh: 3 000,- Kã Každý návrh označte svojí značkou. Značku s Vaší adresou uložte do zalepené obálky, která bude otevřena po vyhodnocení. Návrhy a obálku s uvedením značky zašlete nejdéle do 15. října 2006 na Městský úřad v zalepené obálce opatřené nápisem Soutěž Pf Všechny návrhy budou zveřejněny na internetových stránkách města. UPOZORNĚNÍ Vážení poplatníci, na základě rozhodnutí č.j. 5487/2006/taj. ze dne zvyšuje Městský úřad jako správce místních poplatků v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2001, s účinností od výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od do ,který byl splatný ke dni o 50 %, tj. v pfiípadû nezaplacené 2. splátky na ãástku 369,- Kã za osobu. Pro jednorázovou úhradu tohoto místního poplatku za rok 2006 zůstává v platnosti rozhodnutí č. j. 1116/2006/taj. ze dne , kterým byla stanovena výše poplatku 738,- Kč za osobu. Upozorňuji poplatníky, kteří svoji poplatkovou povinnost dosud nebo zcela nesplnili, aby tuto situaci neprodleně řešili ve spolupráci s odborem samosprávy Městského úřadu, který je připraven všem pomoci. SoÀa Muzikáfiová vedoucí samosprávy 3

6 jitka26 _ :24 Stránka 6 P EDVOLEBNÍ KOMUNÁLNÍ KAMPA VáÏení ãtenáfii, v pátek 20. a v sobotu 21. fiíjna 2006 probûhnou v na em mûstû komunální volby do zastupitelstva. Náš zpravodaj dává dle usnesení RM č. 8/2004 ze dne 1. června 2004 možnost prezentace politických názorů jednotlivým stranám a hnutím v rámci předvolební komunální kampaně: Vylosované číslo pro volební lístek 1 1 Obãanské demokratické hnutí a SNK Evrop tí demokraté Vážení spoluobčané Odoleny Vody, v těchto místech jste zvyklí číst články o úspěších a problémech vedení našeho města. My nemůžeme napsat, kolik bodů našeho volebního programu jsme splnili, protože je to poprvé, co se ucházíme o možnost zasednout v městském zastupitelstvu. Jsme, jak se říká, nové tváře v politice. To ale neznamená, že jsme se vynořili odnikud a jdeme Vám ukázat, jak se to má dělat. Jsme lidé, které znáte.vaši sousedé, které trápí tytéž věci jako vás. Ulice, na kterých dlouhá léta chybí povrchová úprava, nedostatek prostoru, který by mohly využívat děti ke hrám a sportu, nebo pocit ohrožení kriminalitou. Známe už důvody, proč to nebo ono nejde - málo peněz, málo lidí atd. Posloucháme je už dost dlouho. My ale známe i důvody, proč to může a musí jít! Už dlouho pro město pracujeme. Připravujeme projekty pro rozvoj a zkrášlení Odolky. Pracujeme ve výborech a komisích, které mají poradní hlas při rozhodování městských zastupitelů.teď chceme přestat radit a ukázat, že umíme i dobře rozhodovat. Náš společný cíl, zlepšit život v Odolce, svedl dohromady naši kandidátku lidí,kteří nepotřebují politiku pro osobní uspokojení nebo jako zdroj příjmů. Myslíme si společně s Vámi, že naše město potřebuje po dlouhé době změnu achceme ji přinést.vám k tomu stačí jediný krok, jít 20. a 21. října volit a zaškrtnout správnou volbu pro město. âíslo jedna, lidi, pro které je Odolka na 1. místû Obãanské demokratické hnutí a SNK Evrop tí demokraté Tak trochu jiné mûsto - pfiedstava kandidátky ODH a SNK - ED Vážené dámy, vážení panové, vážené voličky, vážení voliči, pro komunální volby 20. a 21. října 2006 se spojil náš tým lidí zastřešený koalicí Občanského demokratického hnutí a SNK Evropskými demokraty. Budeme se ucházet o přízeň voličů a v případě úspěchu aktivně pracovat pro naše město. 4

7 jitka26 _ :24 Stránka 7 Na e spoleãné priority: 1. Infrastruktura města posílit přímé autobusové spoje v kritických hodinách vytěsnit parkující autobusy z obytných částí města a vytvořit pro ně záchytné parkoviště dokončit dešťovou a splaškovou kanalizaci vybudovat chodníky v dolní části města dokončit a opravit finální povrchy komunikací vybudovat nové centrum pro děti a důchodce vyjednat s Českou poštou zkvalitnění služeb ve večerních hodinách v dlouhodobém horizontu připravit podmínky pro rekonstrukci obou náměstí 2. Ochrana majetku a bezpečnost občanů města posílit městskou policii na stálou službu zavést kamerový systém na místech postižených zvýšenou kriminalitou zavést PCO - pult centrální ochrany pod správou městské policie 3. Dlouhodobá koncepce rozvoje města a územní plán - Chceme konání místního referenda k zodpovězení otázky vybudování průmyslové zóny Úžice - Kozomín - připravit s občany skutečnou koncepci rozvoje města na příštích let zajistit rozvoj klidových zón pro aktivní odpočinek a prostor pro volný čas maminek s dětmi v přírodě významně začít pracovat na zvyšování zeleně jak v obytných částech, tak i v okolí města rozšířit kapacitu školky a poskytnout alternativu v době prázdnin a po uzavření školky a školy - vybudovat domov a klub pro seniory, zachovat biokoridory, zelené pásy, pečovat o chráněné druhy rostlin i živočichů řádně chránit památky a kulturní dědictví 4. Úklid a údržba ulic a městské zeleně zkvalitnění údržby chodníků a ulic, zakoupení vlastního čisticího stroje údržba všech veřejných prostranství - sekání trávy osazení psích odpadkových košů 5.Vyrovnaný rozpočet města zlepšit hospodaření a jeho kontrolu 6. Rozvoj zájmů obyvatel internet zdarma do každé domácnosti dáme více informací všem občanům a vítáme jejich zájem o veřejnou správu podpora sportu a volnočasových aktivit pomocí grantů, dotací a stavbou hřišť programová podpora místního sdružení dobrovolných hasičů podpora kulturního vyžití všech věkových kategorií obyvatel V e je moïné, jen se musí chtít. Umíme ãerpat státní a evropské dotace! 5

8 jitka26 _ :24 Stránka 8 Vylosované číslo pro volební lístek 2 NEZÁVISLÍ Vážení spoluobčané, ovaše hlasy ve volbách do zastupitelstva města se ucházíme v této sestavě: 1. Jana Blahová místostarostka, ekonomka dolní část města 2. Karel Nytl důchodce, zásobovač Dolínek - Čenkov 3. Ing. Daniela Beer finanční ředitelka, ekonomka dolní část města 4. RNDr. Maya Mašková interní auditorka, matematička dolní část města 5. Josef Hoch truhlář Dolínek 6. Mgr. Marta Kelnarová učitelka dolní část města 7 Martin Svoboda administrátor IT horní část města 8. Jaroslav Forman bankovní úředník horní část města 9. Marek Selc strojní technik Dolínek 10. Alena Bínová tech.c hospodářská pracovnice dolní část města 11. Mgr. Alena Langová právnička dolní část města 12. Mgr. Zdeněk Čermák likvidátor pojistných událostí dolní část města 13. Jaroslav Vlasák mistr výroby, zámečník dolní část města 14. Vladimír Drbohlav obchodní ředitel dolní část města 15. Ing. Martina Matějíčková účetní, t.č. na MD dolní část města 6 Nejsme členy žádné politické strany nebo hnutí a nebyli jsme ani spolupracovníky STB. Máme společně dostatek znalostí potřebných ke správě obce. Budeme usilovat o věcná řešení a spolupracovat se všemi členy zastupitelstva v zájmu rozvoje našeho města. Budeme prosazovat zejména: 1. Zlepšení životního prostředí a rozvoj města přeložka vysokého napětí mimo město zlepšení vzhledu města získání firmy, která bude provozovat ve městě supermarket 2. Bezpečnost a pořádek ve městě prevence kriminality, posílení městské policie podpora činnosti sboru dobrovolných hasičů 3. Zlepšení informování obyvatel vybudování jednotného systému varování a vyrozumění občanů zkvalitnění webových stránek města s jednoduchou navigací, zvýšení počtu informací bezplatné využívání internetu pro občany, zpřístupnění internetu na veřejných místech 4. Kultura a sport rodný dům Vítězslava Hálka - propagace a nové expozice finanční podpora sportu a kultury, rekonstrukce a vybudování hřišť vybudování nových cyklotras a jejich propojení s okolními obcemi podpora vybudování cyklotrialové dráhy 5. Doprava a komunikace rekonstrukce povrchů ulic a chodníků podpora napojení na dálnici D8 zastávka autobusu pro Čenkov zklidnění dopravy, omezení tonáže pro vjezd nákladních vozidel 6. Podpora rozvoje Čenkova čistička odpadních vod a kanalizace plynofikace 7. Správa objektů v majetku města rekonstrukce bytových domů, budov škol, zateplení budov

9 jitka26 _ :24 Stránka 9 využívání prostředků Fondu rozvoje bydlení ministerstva pro místní rozvoj 8. Finanční situace města využití většího počtu dotací a finančních výpomocí z grantových projektů a fondů 9. Podpora drobného a středního podnikání, vytvoření pracovních příležitostí zpřístupnění prostor pro podnikání zapojení podnikatelů do rozvoje města Vylosované číslo pro volební lístek 3 âeská strana sociálnû demokratická Vážení spoluobčané, naše kandidátka je postavena na zodpovědnosti zkušených, ale i na očekávané dynamice mladších kandidátů. Předkládáme Vám volební program ČSSD, pro jehož splnění, pokud nám dáte v říjnových volbách do Zastupitelstva města Odoleny Vody důvěru, učiníme maximum. Deset závazkû obãanûm Odoleny Vody 1. Zpracujeme dlouhodobou koncepci rozvoje našeho města ve všech oblastech. 2. Zprůhledníme hospodaření města. Improvizace je vrchol umění, ne hazard i s vašimi penězi. Zajistíme dotace na rekonstrukce ze státního rozpočtu. 3. Životní prostředí je věcí nás všech. Důslednou kontrolou a postihem těch, kdo životní prostředí poškozují, chráníme naši budoucnost. 4. Podpoříme rozvoj služeb, vytvoříme podmínky pro naše podnikatele. Podpoříme nájemní bydlení zachováním obecních bytů. Individuální i družstevní výstavba bytů bude v souladu s územním plánem města. Musí splňovat estetické a ekologické podmínky moderního bydlení. 5. Provedeme rekonstrukci komunikací města. 6. Chceme policisty v ulicích. 7. Kvalitní školství, zdravotnictví, sociální problematika jsou naší prioritou. Obyvatelstvo Odoleny Vody stárne.v našem městě chybí mnohé typy sociálních služeb. My je v rámci komunitního plánování začneme vytvářet. 8. Kultura a sport vyžaduje stálou pozornost zastupitelů města. 9. Volný čas zejména mládeže nám není lhostejný. Chceme,,otevřené hřiště pro všechny. 10. Naši senioři si zaslouží klidné stáří.vybudujeme bezbariérové přístupy do nejdůležitějších budov ve městě. Využijte svého volebního práva. Přejeme Vám odpovědnou volbu. Svěřte věci veřejné do správných rukou. Naši kandidáti 1. Ing. Milan Ledvinka 2. PhDr. Miroslava Měchurová 3. Petra Kučerová 4. Ing. Michal Carvaš 5. Helena Smržová 6. Josef Novotný 7. PhDr. Lenka Simerská 8. Luděk Kliment 9. Vladimír Čurda 10. Ivana Francová 11. Pavel Dvořák 12. Marie Holerová 13. Václav Vašek 14. Josef Korál 15. Lenka Pichlová 7

10 jitka26 _ :24 Stránka 10 Vylosované číslo pro volební lístek 4 Za lep í Odolena Vodu nevyužili možnosti presentace Vylosované číslo pro volební lístek 5 Komunistická strana âech a Moravy Vážení občané, základní organizace KSČM vám předkládá volební program, se kterým přicházíme pro volební období O Va i dûvûru se ucházejí tito na i kandidáti: 1 Antonín Hanžl 59 OSVČ bezpartijní 2 Ludmila Kutičková 63 důchodce KSČM 3 Libor Malý 37 technik bezpartijní 4 Josef Čermák 63 technik KSČM 5 Jiří Pokorný Ing. 54 technik KSČM 6 Jiří Král 54 technik bezpartijní 7 Jiří Šimandl 70 důchodce KSČM 8 Jiří Gorecký 28 technik bezpartijní 9 Irena Pokorná 77 důchodce KSČM 10 Milada Polanská 82 důchodce KSČM 11 Václav Pálka 59 dělník bezpartijní 12 Jindřich Novotný 76 důchodce KSČM 13 Jan Kříž 65 důchodce KSČM 14 Sylva Volková 75 důchodce KSČM 15 Marie Jiskrová 71 důchodce KSČM Budeme podporovat na základě volebního výsledku harmonický rozvoj obce především v těchto oblastech: 8 rozvoj života obce (školství, zdravotnictví, doprava, podpora zájmových a sportovních organizací, obecně kvalita bydlení) obezřetný přístup k budování nových průmyslových a obchodních zón na zelené louce v okolí obce, spojený, dle možností obce, s podporou stávajícím, již zavedeným firmám v obci a jejím okolí, zajišťujícím zaměstnanost občanů obce. vykonávat kontrolní funkce v městském zastupitelstvu a podílet se na práci komisí při městském zastupitelstvu podporovat všechny návrhy a náměty zvolených zastupitelů i ostatních občanů města, které budou prospěšné rozvoji a posílení významu města

11 jitka26 _ :24 Stránka 11 Vylosované číslo pro volební lístek 6 Obãanská demokratická strana - místo pro Ïivot Vážení spoluobčané, vážení voliči, volební program našich kandidátů za ODS pro nadcházející čtyři roky vychází z dlouhodobých cílů místní politiky ODS v Odoleně Vodě,zároveň je však zaměřen na rozšíření potřeb města a jeho občanů v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel a v závislosti na měnících se podmínkách zaměstnanosti, bydlení a využití volného času. Po vyřešení finančního dopadu reformy veřejné správy na rozvoj našeho města v minulém volebním období budeme dále usilovat, aby byla pro každého našeho občana tím správným místem pro jeho spokojený život. Ve spolupráci s ostatními ãleny zastupitelstva a s podporou obãanû proto chceme: 1. Postupně naplňovat stávající územní plán a připravit jeho další novelu 2. Vytvořit a prosadit, při zapojení co největšího počtu spoluobčanů, nový strategický plán rozvoje města do roku Pokračovat ve vyváženosti příjmů a výdajů rozpočtů pro roky Pokračovat v efektivním plnění dluhové služby města na zbytku úvěru za výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod 5. Vložit další vybudovanou infrastrukturu do akciové společnosti VKM s cílem zajistit finanční zdroje pro úhradu dluhové služby 6. Zajistit do rozpočtu města další finanční prostředky z grantů a fondů 7. Rozšiřovat smluvní spolupráci města s významnými podnikatelskými subjekty 8. Zajistit finanční prostředky na dokončení výstavby chybějících inženýrských sítí 9. Při pokračování trendu zvýšení finančních příjmů města zavést zpět celodenní provoz městské policie 10. Pokračovat v privatizaci bytového fondu města stávajícím nájemníkům a věnovat poměrnou část získaných peněžních prostředků na opravu bytového fondu, který zůstane v majetku města 11. Zohlednit vliv nárůstu počtu obyvatel na poskytované služby občanům města rozšířením kapacity základní školy, mateřské školy, veřejné hromadné dopravy a zdravotnictví 12. Podporovat rozvoj služeb, místního obchodu a drobného podnikání 13. Podpořit pouze takovou privatizaci Aero Vodochody a.s., která zachová leteckou výrobu s využitím místního letiště především pro malé letouny a neohrozí kvalitu životního prostředí 14. V případě, že bude stát realizovat výstavbu vládou schválené průmyslové zóny Kozomín - Úžice, budeme od státu požadovat výraznou pomoc při výstavbě místní infrastruktury a ochraně životního prostředí v celém katastru města 15. Opětovně zvážit možnost privatizace technických služeb s cílem snížit výdaje města 16. Realizovat studii využití sportovního areálu, případně zvážit pronájem, eventuelně prodej sportovní haly s podmínkou jejího využití ke sportovním účelům 17. Rozšiřovat možnosti ke sportovnímu a kulturnímu využití volného času a získat volejbalové hřiště v Malém háji z majetku státu do majetku města a poskytnout jej pro činnost místního volejbalového oddílu 18. Poskytovat a pokud možno zvyšovat příspěvek města oddílům, které se trvale věnují práci s mládeží (ať již formou grantů nebo přímých dotací) 19. Podporovat činnost místních spolků 20. Podporovat organizování kulturních a společenských akcí 9

12 jitka26 _ :24 Stránka Vybudovat nové víceúčelové hřiště v dolní části obce (za novým sídlištěm Cukrovar) 22. Zpracovat plán oprav a nutných investic do majetku města (v prvé řadě zahájit v celé obci v maximální možné míře novou výstavbu a opravy chodníků a místních komunikací) 23. Napojit na centrální vytápění bytové domy č.p Podporovat realizaci přeložky VVN 400 kv a výstavbu sjezdu na dálnici D8 s podmínkou omezení nákladní dopravy přes Dolínek 25. Dokončit rekonstrukci budov základní a mateřské školy 26. Zajistit starším spoluobčanům lepší dosažitelnost okolních nákupních center přímým autobusovým spojením a to vzhledem k nezájmu veškerých obchodních řetězců vystavět v našem městě supermarket 27. Zajistit ve spolupráci se zdravotním střediskem bezbariérový přístup do ordinací 28. Přemístit místní knihovnu do vhodnějších prostor, rozšířit její služby a vytvořit moderní městské informační centrum 29. Podporovat péči o kulturní památky města 30. Získat finanční prostředky pro revitalizaci panelových domů 31. Napojit Odolenu Vodu na stávající cyklotrasy a zahájit výstavbu cyklostezek 32. Pokračovat v rozšiřování stávajícího systému třídění domovního odpadu 33. Zkvalitnit služby městského úřadu a přizpůsobit úřední hodiny potřebám občanů 34. Zajistit trvalý provoz pečovatelské služby pro spoluobčany 35. Spolupracovat s okolními obcemi v rámci rozvoje místního regionu a při ochraně životního prostředí Všech 15 kandidátů za Občanskou demokratickou stranu je připraveno se na naplnění těchto bodů aktivně podílet a nést za rozvoj města plnou zodpovědnost. 8 z nich má za sebou již zkušenosti z práce v zastupitelstvu,7 kandidátů je nových. Chceme navázat na úspěchy předcházejících volební období, poučit se z chyb a pokračovat v rozvoji města na principech udržitelného rozvoje s ohledem na všechny základní oblasti života - ekonomické, sociální a životního prostředí. Naši kandidáti: 1 Eva Odehnalová 56 let starostka 2 Ing. Miloš Hladík 41 let velitel hasičského sboru 3 Mgr. Jitka Predigerová 47 let učitelka 4 Roman Straka 41 let výzkumný pracovník 5 Vlastimil Bubeníček 28 let ředitel bankovní pobočky 6 MUDr. Sylva Očenášková 57 let lékařka 7 Jiří Nedoma 55 let senátor 8 Lumír Klement 66 let důchodce 9 Bc.Veronika Walterová 38 let obchodní zástupce pojišťovny 10 Ivana Tomanová 43 let podnikatelka 11 Ludvík Bystřický 67 let úředník 12 Josef Pancíř 53 let vývojový pracovník 13 Vladimíra Lohnická 60 let důchodce 14 Jana Petříčková 38 let finanční a úvěrový poradce 15 Milan Šimonek 65 let důchodce Předvolební setkání kandidátů za ODS s občany se koná 17. fiíjna 2006 od 18 hodin ve velkém sále Klubu Aero.Všechny Vás srdečně zveme. Vylosované číslo pro volební lístek 7 Strana zelen ch Strana nevyužila možnosti presentace. 10

13 jitka26 _ :24 Stránka 13 Policie ČR informuje Chystáte se na nákupy? Tak pozor na zlodûje Obchodní zóna v Čestlicích přivítá denně množství zákazníků. Nákupní centra a přilehlá parkoviště však přitahují i mnohé nepoctivce. Téměř denně se tak policisté potýkají s řešením případů kapesních krádeží či vloupání do vozidel. Obvodní oddělení PČR v Čestlicích i celé Okresní ředitelství PČR Prahy-východ se tímto problémem dlouhodobě zabývá. V posledních týdnech byl zaznamenán značný nárůst případů krádeží věcí z neuzamčených vozidel. Charakteristika těchto činů je prostá. Zákazník přijde s nákupem ke svému vozidlu, odemkne a kabelku, aktovku, batoh nebo dokladovou tašku odkládá na sedadlo. Poté jde k zavazadlovému prostoru auta a vykládá nákup. Mezitím však hbitý zloděj nepozorovaně vnikne do vozidla akabelku odcizí. Během okamžiku tak člověk přichází o mobilní telefon, doklady, platební kartu a finanční hotovost. Odcizení značných finančních částek není ničím výjimečným. Průběh jednání pachatele je prostý a neopatrnost mnohých občanů jim tak jen nahrává. Mimořádně opatrní by měli být zejména ti zákazníci, kteří při sobě mají vysokou finanční hotovost. Úloha policie při potírání této trestné činnosti není jednoduchá. Samotní zákazníci si zločinu povšimnou až ve chvíli, kdy nasednou do vozidla. V ten moment je již pachatel se svou kořistí dávno pryč. Svědectví poškozených ani materiální stopy, které by pomohly pachatele odhalit, tak policie k dispozici většinou nemá. Několik pachatelů se policistům v minulosti podařilo zadržet přímo při činu.takový úspěch je však spíše sporadický. V červenci policie zaznamenala 16 případů krádeží věcí z neuzamčených vozidel.v měsíci srpnu bylo takových případů oznámeno 29. Celková škoda za oba prázdninové měsíce dosáhla 1,5 miliónu Kč. Posilování policejních hlídek, operativní šetření, spolupráce s managementem obchodních středisek a informování veřejnosti snad časem povede k pozitivním výsledkům a k eliminaci majetkové trestné činnosti v této lokalitě. Vloupal se do vozidla a zpûsobil kodu za ,- Kã Dne 3. září 2006 se dosud neznámý pachatel vloupal do vozidla značky Peugeot. Zloděj vylomil zámek pravých předních dveří, vnikl do vozidla a ze středového panelu odcizil autorádio s CD přehrávačem a ovládání klimatizace, čímž způsobil škodu ,- Kč. Věc šetří policisté Obvodního oddělení PČR. Neãekal na prodavaãe a obslouïil se sám V sobotu 9. září 2006 v době od 1.20 do hodin došlo v Klecanech ke vloupání do stánku s občerstvením. Dosud neznámý pachatel vypáčil dveře stánku, vnikl dovnitř, odcizil rádio s CD přehrávačem, cigarety, alkohol a další věci, čímž způsobil škodu za 2 250,- Kč. Případ šetří policisté Obvodního oddělení PČR. âtyfii lidé obvinûni z v roby a distribuce drog Kriminalisté z Prahy-východ dlouhodobě monitorují drogovou scénu na Brandýsku a Čelákovicku. Na základě operativního rozpracování a důkladné přípravy proběhla ve dnech 18. až 20. září 2006 policejní akce, jejímž cílem bylo zajistit a zadokumentovat důkazy rozsáhlé drogové trestné činnosti a zadržet pachatele. Ve spolupráci se zásahovou jednotkou PČR správy Středočeského kraje se podařilo zadržet čtyři podezřelé osoby ve věku 31, 32, 36 a 47 let zbrandýsa a Čelákovic.Všichni byli obviněni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, za což jim hrozí až deset let odnětí svobody. Obvinění byli umístěni v policejních celách, kde čekají na rozhodnutí o vazbě. Kriminalisté v této souvislosti vyslechli dalších 18 osob. Při domovních prohlídkách byly zajištěny různé látky a prostředky určené k výrobě omamných a psychotropních látek, které byly odeslány k expertiznímu zkoumání. Policisté oddělení obecné kriminality SKPV Praha-východ pokračují v dalším vyšetřování. ppor. Mgr. Lenka Kubátová tisková mluvãí O PâR Praha-v chod 11

14 jitka26 _ :24 Stránka 14 Ve Středočeském kraji začíná kampaň na podporu třídění odpadů Cel ch 10 procent domácností ve Stfiedoãeském kraji odpady vûbec netfiídí, dal ích 42 procent pak tfiídí jen pfiíleïitostnû. Tento stav hodlá spoleãnost EKO-KOM, která se zab vá zpûtn m odbûrem a vyuïitím odpadu z obalû (papír, plasty, sklo), zmûnit. Prostfiednictvím informaãní kampanû, jejíï druhá etapa odstartovala zaãátkem záfií, chce zv - it úãast obyvatel na pravidelném tfiídûní odpadû. Z analýzy, kterou ve Středočeském kraji pro EKO-KOM realizovala nezávislá společnost pro výzkum trhu, vyplývá, že nejméně třídí odpady v tomto regionu lidé ve věku do 29 let, dále pak občané žijící v obcích o velikosti 3 až obyvatel a občané žijící v obcích nad obyvatel. Z konkrétních měst se nejméně třídí v okresech Mělník, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Praha - západ, Beroun a Kladno. Naopak nejvíce se třídí v Čelákovicích, Říčanech apoděbradech. Srovnáním výsledků průzkumu z roku 2002 a 2005 zjišťujeme, že počet domácností Středočeského kraje, kde se soustavně třídí odpady, vzrostl o 21 procent a počet domácností, které odpady třídí jen příležitostně, vzrostl ve stejném období o 19 procent. Naopak dramaticky poklesl počet domácností, které odpady vůbec netřídí, a to o 36 procent, Milan Tomík ekologický konzultant společnosti FI Konsult, která má realizaci kampaně ve Středočeském kraji na starost. Podle údajů autorizované obalové společnosti Eko-kom a.s. se v r sebralo ve Středočeském kraji tun využitelných odpadů, což představuje cca 22,3 kg na 1 obyvatele. Z toho papíru bylo 7,3 kg/obyvatele, plastů 6,0 kg/obyvatele, skla 7,2 kg/obyvatele a zbytek připadl na nápojové kartony a kovy. Středočeský kraj byl dle výsledků za rok 2005 na 13. místě mezi kraji ČR. Hlavním poselstvím, které se objeví na všech materiálech, je MÁ TO SMYSL: TŘIĎTE ODPAD. Záměrně jsme použili titulek, který má celostátní kampaň. Skvěle vystihuje cíl letošní kampaně, což je zdůraznit smysluplnost a užitečnost třídění, říká Tomík.Toto sdělení bude navíc podpořeno praktickými informacemi o tom, jak správně třídit a co se s odpadem děje po vytřídění, k čemu slouží, co se z něj dá vyrobit. Pro pracovníky a zástupce obcí pak bude hlavní poselství spočívat v myšlence Objednejte dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad a nechte je dostatečně často vyvážet. Veřejnost se o kampani dozví prostřednictvím letáků a dopisů do schránek (tzv. direct mailing), regionálního tisku, je připravena řada akcí a soutěží pro veřejnost i obce, byly speciálně vytvořeny webové stránky (www.stredoceskakampan.cz). Zpráva z tiskové konference Stfiedoãeského kraje ze dne Podûkování Rádi bychom na tomto místě chtěli poděkovat Hasičskému sboru dobrovolných hasičů Dolínek a profesionálnímu sboru hasičů AERO Vodochody za jejich včasný zásah při vzniku požáru. Díky jejich profesionalitě nevznikla žádná větší materiální škoda. Děkují manïelé VALTROVI Nová 333

15 jitka26 _ :24 Stránka 15 Víte, že je naše základní škola zařazena do celostátní soutěže Dûtsk ãin roku, který podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR i primátor hlavního města Prahy Pavel Bém? Jedná se o charitativní projekt se stejnojmenným nadačním fondem. Snahou tohoto projektu je vést nejmladší generaci k pochopení dobra, ke vstřícnosti a lidské vzájemnosti. Žáci se mohou svými příspěvky zařadit do šesti kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc v rodině, Pomoc jiným dětem, Pomoc ostatním lidem, Pomoc přírodě a Dobrý nápad. Naše škola byla za podpory veřejného hlasování zařazena do 4. kategorie Pomoc ostatním lidem se soutěžním názvem Dárek pro postižené povodní. O nejvyšším ocenění rozhodne až dětská porota, což jsou žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií a to i tací, kteří žádný příspěvek neposlali.ti mohou od září až do listopadu hlasovat. Vybrané příspěvky si lze přečíst i na webových stránkách a zároveň se zúčastnit hlasování. Slavnostní vyhlášení Dětských činů roku 2006 proběhne 7. prosince 2006 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. A naším tajným přáním je, abychom mezi oceněnými na Staroměstské radnici byli i my. Jitka Predigerová... si třída 3.B zpestří v letošním školním roce výuku projektem Stfiedovûké mûsteãko? Tento projekt vyhlásil časopis Pastelka. Celoroční hra je rozdělena na 10 etap. Každá má jiné tematické zaměření. Dětem přiblíží především dobu vlády Karla IV. z různých pohledů. Budou sbírat pohlednice hradů a vyhledávat o nich pověsti, poznají rytířské způsoby chování, navrhnou a nakreslí svůj erb, papírovou pečeť i domovní znamení.naučí se hry v kostky, vyzkouší středověké sporty, dozvědí se, proč má řemeslo zlaté dno, nahlédnou do středověkého šatníku. Snad to bude cesta krásná, bohatá (na informace) a pohádková jako ta pravá doba Karla IV. Dana Kysliãková Školní družina Vás srdečně zve na PODZIMNÍ TRÚDLOVÁNÍ KDY? 30. fiíjna 2006 KDE? základní kola pfiízemí 1. Vyberte jeden z vašich ovocných receptů, o kterém si myslíte, že je nejchutnější. 2. Upečte z jedné dávky a přineste výrobek 30. října 2006 do školní družiny od 6.30 do hod. 3. Ke každému výrobku přiložte jméno a recept (kdo může, nakopíruje víckrát). Ochutnávka všech upečených výrobků bude zahájena v pondělí 30. fiíjna v hod. vpřízemí ZŠ. Při výměně receptů si můžete posedět u kávy. Akce je urãena pro v echny, kdo s námi pekli. Těšíme se na vaše recepty, nápady, sladké dobroty a setkání s vámi. Vychovatelky D 13

16 jitka26 _ :24 Stránka 16 Fotbal Minikopaná pod vedením trenérů p. Janovského a Bergmanna vstoupila do mistrovské soutěže okresu Praha-východ kontumační výhrou 3:0 nad FK Kunice a pokračovala v neděli , kdy na hřišti Sj. Stará Boleslav vysoko porazila domácí 14:0, branky: Hrnčíř 5, Melmuk 4, Matulka a Lubas 2, Janovský. V dobrých výsledcích pokračovala i na domácím hřišti, když v sobotu porazila Sokol Veltěž rovněž vysoko 17:0, branky: Hrnčíř a Janovský 4, Fiala 3, Soukup 2, Bergmann, Matoušek,Vraštil a Král po 1. V měsíci říjnu sehraje minikopaná tato mistrovská utkání: sobota ve hod. neděle v hod. TJ Aero - Velké Popovice TJ Říčany - TJ Aero Utkání na domácím hřišti se hrají jako předzápas mužstva dospělých! Pfiípravka pod vedením p. Bednaříka vstoupila impozantně do mistrovské soutěže okresu Praha-východ, když na domácím hřišti v neděli porazila FK Úvaly 6:0, branky: Hladík 2, Bednařík, Fiala a M. Lubas po 1.Ve své dobré hře pokračovala i v sobotu na hřišti Sokola Veltěž, kde vysoko porazila domácí přípravku 17:0, branky: Bednařík 5, Hladík 4, Hrnčíř 3, Melmuka, Janovský, Kaplan, Soukup a Holý po 1. V říjnu odehrají tato utkání: neděle v hod. sobota v hod. neděle v hod. sobota v hod. neděle v hod. TJ Aero - SK Zeleneč FK Brandýs - TJ Aero TJ Aero - FK Říčany SK Čelákovice - TJ Aero TJ Aero - FK Toušeň Star í a mlad í Ïáci pod vedením zkušené dvojice Kotěra - Petříček vstoupili do mistrovské soutěže krajské I.A třídy v sobotu na hřišti Sokola Velký Borek a byli vysoko poraženi 8:2, branky: Kutička 2; mladší žáci remizovali 2:2, branky: Kutička a Řezáč.Ve středu opět na hřišti soupeře, tentokráte ovšem starší žáci zvítězili 3:0, branky: Herák 2 a Repetný; mladší žáci 3:2, branky Moravec 2 a Král nad Sokolem Libiš. V sobotu po dobré hře pouze starší žáci remizovali na domácím hřišti s FK Krnsko 2:2,branky: Repetný 2, když se hostům podařilo vyrovnat v poslední minutě utkání. Mladší zvítězili 2:1, branky: Kutička a Holčík a pokračovali ve středu na domácím hřišti s FK Pěčice, kterým starší žáci podlehli 2:3, branky Repetný 2 a mladší žáci remizovali 0:0. V sobotu v utkání s SKP Ml. Boleslav na jejich hřišti vysoko zvítězili starší žáci 9:0, branky: Herák 5, Holub a Lakatoš 2; mladší žáci zvítězili 5:0, branky: Kutička a Tauchman 2, Holčík. I.A třída pokračuje v říjnu takto: 14 sobota v 9.30 hod. TJ Aero - FK Velvary sobota ve hod. FK Brandýs - TJ Aero odj. autobusu v hod. od hřiště sobota v 9.30 hod. TJ Aero - FK Benátky neděle v 9.30 hod. FK Lysá n. Lab. - TJ Aero odj. autobusu v 7.45 hod. od hřiště Dorost vedený p. Machem a Čepcem vstoupil do mistrovské soutěže okresního přeboru vskutku impozantně.v odehraných utkáních se výrazně projevila dobrá trénovanost mužstva v přípravném období a poctivý přístup všech hráčů dorosteneckého mužstva k plnění příkazů a rad v utkáních od trenérů. V neděli doma vysoko porazili Sokol Škvorec 8:2, branky: Mach 3, Harmáček, Řehoř 2 a Stehno ve vítězném tažení soutěží pokračovali i v sobotu na hřišti jednoho

17 jitka26 _ :24 Stránka 17 z aspirantů postupu, FK Jirny, kde zvítězili 3:0, branky: Uraj, Kymr a Harmáček. V neděli na domácím hřišti porazili výrazně Viktorii Sibřinu 7:0, branky: Uraj 2, Mazura, Macek, Kymr, Harmáček a Sojka. Pokračovali ve čtvrtek dohráním odloženého utkání na hřišti Sokola Toušeň a opět zvítězili 2:0, branky: Uraj a Mazura.Prvé porážky v soutěži se dočkali na hřišti TJ Dobřejovice v neděli , kde podlehli ve vyrovnaném utkání domácím 1:2, branka: Mazura. Ve své mistrovské soutěži budou v říjnu pokračovat těmito utkáními: neděle v hod. neděle v hod. neděle v hod. neděle v hod neděle v hod. TJ Aero - FK Úvaly TJ Aero - SK Mirošovice SK Senohraby - TJ Aero odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště TJ Aero - FK Louňovice SK Řež - TJ Aero odj. autobusu v 9.30 hod. od hřiště A muïstvo svou mistrovskou soutěž III. třídy zahájilo v sobotu na domácím hřišti a vysoko porazilo SK Řež, nováčka soutěže 6:0, branky: Helík a Pancíř M. 2, Pancíř T., Čuba a úspěšně pokračovali i dalších utkáních.v sobotu zvítězili na hřišti Sokola Škvorec 1:0, branka: Pancíř M., doma v sobotu porazili Spartu Mratín 3:0, branky: Pancíř M. 2, Pancíř T. a výrazného úspěchu dosáhli v neděli na hřišti Sokola Veleň, kde zvítězili 5:0, branky: Pancíř M. 3, Pancíř T. a Kymr. Prvý neúspěch se dostavil tam, kde to nikdo nečekal, na domácím hřišti v sobotu podlehlo mužstvu 1. FC Líbeznice 1:2, branka: Pancíř T. III. třída bude pokračovat v říjnu těmito utkáními: sobota v hod. Sokol Dřevčice - TJ Aero sobota v hod. TJ Aero - FK Záluží sobota v hod. TJ Aero - Sokol Měšice B sobota ve hod. FK Zeleneč B - TJ Aero Na utkání hraná na hřištích soupeřů je doprava zajišťována osobními vozy hráčů mužstva. Jménem všech hráčů našeho oddílu vás srdečně zveme do ochozu našeho stadionu, neboť vaše hlasivky při povzbuzování budou potřeba. Vladimír Kulí ek SPP zve dûti na: Cviãení pro rodiãe s dûtmi od 1,5 roku do 3 let: Kdy: od každé úterý od hod pro děti od 1,5-2 roky od každé úterý od hod pro děti 2-3 roky Kde: tělocvična U Kostela Mini pfiípravka pro volejbal a míãové hry: Kdy: od každou středu hod. Kde: sportovní hala v Odoleně Vodě Pro koho: děti tříd ZŠ Volejbal mlad í a star í Ïáci: Kdy: pondûlí, stfieda a ãtvrtek hod. Kde: v září na antukových kurtech v Malém háji, od října ve sportovní hale Pro koho: chlapci tříd ZŠ tel Mgr. Monika Vodiãková 15

18 jitka26 _ :24 Stránka 18 námûstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. 2 tel.: KINO VLTAVA KRALUPY ŘÍJEN 2006 Pokladna kina otevfiena 1,5 hod. pfied zaãátkem pfiedstavení ne - po SKY FLIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH hodin USA Vstupné 80, út - st BÍLÁ MASAJKA hodin Německo Vstupné 80, čt - so MIAMI VICE hodin USA Vstupné 80, ne - út BESTIE KARLA hodin USA Vstupné 80, st - ne KRÁSKA V NESNÁZÍCH hodin ČR Vstupné 80, po - út ANGEL A hodin Francie Vstupné 80,- 18. st 3 IRON artkino hodin Jižní Korea Vstupné 80, čt - pá PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUÎE a hodin USA Vstupné 80, so - ne ZEPTEJ SE PRACHU hodin USA Vstupné 80, po - st LET âíslo hodin USA Vstupné 80, čt -ne PRACHY DùLAJ âlovùka a hodin ČR Vstupné 80, po - pá GRANDHOTEL hodin ČR Vstupné 80,- 16 FRANCOUZŠTINU A NĚMČINU uãí v Odolenû Vodû zku ená uãitelka, jednotlivce i skupiny. Kontakt: Mgr. R. Dvofiáková DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel.: Koupím pole, louku nebo malý domek. Tel. : Finanãní poradce âmss a.s. vám nabízí fie ení bytové situace, nákup, stavbu, rekonstrukci domu, bytu, pfievod ãlensk ch práv kdruïstvu apod. zaloïení smlouvy o SS, zmûny, v povûdi, úpravy smlouvy, úvûry novû otevfiená kanceláfi v PENNY marketu v Kralupech n/vlt., pátek hodin u vás doma dle telefonické dohody odpoledne nebo veãer Helena Maierová Veliká Ves tel

19 jitka26 _ :24 Stránka 19 Námûstí Jaroslava Seiferta Kralupy nad Vl. tel.: , fax KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO KRALUPY ŘÍJEN 2006 Nedûle 1., 8. a 29 v a ZÁKLADNÍCH TANEâNÍCH KURZÒ Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský 30,- Nedûle I. prodlouïená Kotiliónová (odpolední kurz) děti: 40, ostatní: 80,- Nedûle I. prodlouïená Kotiliónová (večerní kurz) děti: 40,-, 80,- Pondûlí 2. malý sál v19.00 KE A, TANZÁNIE, ZANZIBAR Nairobi, NP Longonot, NP Masai Mara, NP Mount Keňa, NP Kilimandžáro, kráter Ngorongoro a ještě mnohem více uvidíte a uslyšíte na přednášce Michala Smetánky zcestovní kanceláře Karavela. 40,- Sobota 7. Z pohádky do pohádky v15.00 âert A KÁâA Známou pohádku o vdavekchtivé Káče uvede Divadlo Divná Bára z Náchoda. Milé děti, opět jsme pro vás připravili pohádkovou skládačku, do které si můžete vylepovat obrázky pohádek, které během podzimu shlédnete. Při poslední skládačky slosujeme o ceny. 50,- Nedûle 8. Akce Kruhu pfiátel Prahy MALOSTRANSK H BITOV A BERTRAMKA Odjezd účastníků vlakem z Kralup v 8.47 hod. Úter 10. kino Vltava DEN PRO ZDRAVÍ s VZP * odběr krve na glykemii a cholesterol (orientačně)* měření krevního tlaku * zdravotní pomůcky poradenská činnost v oblasti zdravotní a sociální péče âtvrtek koncertní sezóna KPH v19.30 HOUSLOV RECITÁL BOHUSLAVA MATOU KA Klavírní doprovod Petr ADAMEC Na programu skladby W.A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka a B. Smetany Platí též permanentí vstupenky KPH 90,- 45,- Sobota DVO ÁKÒV POHÁR Postupová soutûï ve sportovním tanci v kategoriích dûti, juniofii, dospûlí D,C,B - STT a LAT, pohárová soutûï v polce a hobby soutûïe Soutěž je přístupná během celého dne. 40,- Pondûlí 16. SLAVNOSTNÍ VEâER K UKONâENÍ v18.00 VOLEBNÍHO OBDOBÍ Stfieda 18. v Francis Offo: PRÁZDNINY SNÒ Francouzskou komedii s detektivní zápletkou uvádí divadelní společnost HÁTA. 17

20 jitka26 _ :24 Stránka 20 âtvrtek 19. v Sobota 21. v Stfieda 25. v Do Hrají: I.Andrlová/O. Želenská,V. Beneš/M.Vašinka, E.Čekan/ M. Jagelka,V. Čech/ Z. Pantůček/ P. Pospíchal, L. Zedníčková/ J. Zenáhlíková, M. Dvorská/ J. Šulcová, K. Jetenská/H. Kusnjerová Režie:Antonín Procházka důchodci :140,- ostatní: 220,- malý sál MARTIN PAT IâN - obrazy ze dfieva VernisáÏ v stavy uvede Bedfiich Ludvík, dramaturg ât Výstava bude otevřena denně, včetně soboty a neděle, pondělí - pátek dopoledne na požádání, odpoledne od do hod. a bude ukončena v neděli Z pohádky do pohádky PIRÁTSKÁ POHÁDKA Pro děti připravilo a uvádí Divadélko Mrak z Havl. Brodu. Pozor, i na této pohádce dostanete jeden díl pohádkové skládačky! 50,- EPTÁLCI Pohádka z kouzelného světa snů, kde žije tvor jménem Sen a jeho dva pomocníčci Šeptálci. Je vhodná pro děti od 4 let a je určena nejen pro MŠ a ZŠ, ale i pro maminky s dětmi. 30,- trvá v stava obrazû Otakara âemuse. Je otevřena denně od 14 do 17 hod., pondělí - pátek dopoledne na požádání v kanceláři KaSS. Gynekologie MUDr. Eva Novotná oznamuje, že se pacientky mohou objednat prostřednictvím internetu na adrese KONTEJNERY N ÁKLADNÍ DOPRAVA Avia 5 tun, 3-11 m 3 Tatra 815 S3 18 tun, 10 m 3 SUTĚ * PÍSKY * ŠTĚRKY * ODPADY Patrik CHATRN Veliká Ves Tel.: P r o n á j e m k o n t e j n e r ů z d a r m a!!! 18

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 38. zasedání ZMě dne 24.4.2014. Trvá nebo splněno 39. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 29.5.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19.10 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více