ANO. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY EVROPSKÁ UNIE. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí Spoleãenské centrum hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANO. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY EVROPSKÁ UNIE. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí 16.6.2003 - Spoleãenské centrum 17.00-19.00 hod."

Transkript

1 EVROPSKÁ UNIE ANO Program: Sobota Nedûle Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno - Bystrc Vás srdeãnû zve na BYSTRCKÉ HODY které se konají ve dnech 21. a 22. ãervna 2003 HODOVÁ VESELICE - taneãní zábava s dechovou kapelou DAMBO ANKA a taneãní kapelou HITMAKERS v sále Spoleãenského centra, Odbojáfiská 2. Zaãátek: hod. SLAVNOSTNÍ PRÒVOD KROJOVAN CH PÁRÒ - prûvod vychází v 11 hod. od kostela sv. JanÛ na nám. 28. dubna, kde bude v 10 hod. slouïena m e svatá HODOVÁ ZÁBAVA - volné prostranství pfied Spoleãensk m centrem. Taneãní zábava u máje, vystoupení krojovan ch párû, vystoupení dûtského folklorního souboru K ENOVÁâEK, atrakce pro dûti. K tanci a poslechu hraje dechová kapela DAMBO ANKA. Zaãátek: hod. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí Spoleãenské centrum hod. Vážení spoluobčané. Protože projekt regenerace sídliště znamená nejen možnost čerpání dotací z příslušného státního fondu, ale především příležitost přeměnit Bystrc ve skutečné město, potřebujeme Vaši aktivní spoluúčast. Děkujeme všem, kteří odpověděli na naši anketu, která byla přílohou minulých BN, i Vám všem, kteří na ni ještě odpovíte a dodáte ji na Úřad MČ Bystrc nebo prostřednictvím Vašich dětí do škol. První diskuse o podobě Vaší, do budoucna ještě krásnější, městské části, potřebách jejího vybavení, zlepšení vzhledu Vašeho okolí atd. se koná v pondûlí 16. ãervna od 17 do 19 hodin ve Spoleãenském centru na Odbojáfiské ulici. Náměty z ankety i z diskusí s Vámi budou jedním z východisek pro zpracovatele projektu, kteří se setkání zúčastní. Zároveň poslouží jako podklady pro zadání práce studentům FAVUT Brno, kteří se tohoto setkání rovněž zúčastní se svým vedoucím ročníkových projektů a chtějí Bystrc oživit svými neformálními nápady. Za komisi regenerace panelového sídliště a rozvoj Bystrce Vás srdečně zve RNDr. Vladimír Vetch, CSc., pfiedseda komise Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Brno Bystrc, které se uskuteãní ve stfiedu 11. ãervna 2003 v 16 hod. ve Spoleãenském centru Prohlá ení Rady mûstské ãásti Brno-Bystrc ke vstupu do Evropské unie Rada Městské části Brno-Bystrc doporučuje občanům Bystrce hlasovat ANO v referendu ke vstupu České republiky do Evropské unie. Současně vyzývá k účasti na tomto referendu jako projevu občanské odpovědnosti. Ing. Svatopluk Beneš, ODS starosta, PhDr. Jiří Altman, ČSSD místostarosta, Mgr. Eliška Kovářová, SNK místostarostka, Vladimír Borský, ODS místostarosta (neuvolněný), RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., ČSSD místostarosta (neuvolněný), RNDr. Alena Křivánková, ODS člen Rady, Svatopluk Langer, ODS člen Rady, PaedDr. Marie Pešová, CSc., ČSSD člen Rady, Jan Strmiska, SNK člen Rady. PfiedbûÏn program jednání: Podûkování fieditelkám M Kachlíkova 19 a La tûvkova 57, Závûry jednání z terénu, Jednací fiád Zastupitelstva Mâ Brno-Bystrc, zmûna Zru ení usnesení Z 4/3 3.04, Zásady pro poskytování finanãních darû v Mâ Brno-Bystrc, doplnûní, Finanãní dary z rozpoãtu Mâ Brno-Bystrc pro rok 2003, Postup pro prominutí poplatkû z prodlení nájemcûm obecních bytû v Mâ Brno-Bystrc, ktefií dluïí na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu, Smlouva o sdruïení uzavfiená dne s firmou OCIR, spol. s r.o. a firmou IMPERA styl, a.s. - dodatek ã.1, Smlouva o úvûru na regeneraci obecního bytového fondu - dodatek ã.1. Obãané Bystrce mohou k tûmto bodûm jednání zastupitelstva vyjádfiit na jednání svá stanoviska. Srdeãnû zve Ing. Svatopluk Bene, starosta

2 2 Bystrcké noviny ã. 5/2003 INFOSERVIS ProÏitkov kurz Montessori Jak vychovávat dûti jinak" června 2003 (21 hod.) pátek od 16 hod. Štouračova 23. Informace tel.: AMK Automotodrom Brno Masarykův okruh, pořádá v neděli LETNÍ SPORTOVNÍ DEN - HLEDÁME NOVÉ TALEN- TY". Začátek akce je v hodin a předpokládaný konec v hodin. Na závěr dne je pro děti připraven táborák s možností opékání špekáčků. Bankomat na radnici Bankomatů v Bystrci není příliš. Proto jsme započali jednání o instalaci bankomatu i na budově radnice. Dílo se podařilo a dne byl do budovy radnice MČ Brno-Bystrc, vlevo od vchodu nainstalován bankomat rakouské Volksbank a dne byl zprovozněn. Bankomat umožňuje za minimální poplatek vybírat z účtů různých peněžních ústavů. Již první dny provozu dokázaly, že je o tyto služby v této lokalitě značný zájem. Je to další doplňková služba pro obyvatele Bystrce. Ing. Svatopluk Bene, starosta Galerie veteránu RAF V letošním roce se Jadran Šetlík rozhodl rozšířit cyklus obrazových portrétů GALERIE MILÉNIA JADRAN o novou tématickou skupinu nazvanou GALERIE VETERÁNU RAF - BRITSKÉHO KRÁLOVSKÉHO LETECTVA. Velkým přínosem při přípravě tohoto projektu je pomoc Jana Horala, bývalého letce, znalce historie RAF a někdejšího kolegy těch, kteří se proslavili. Galerie veteránů RAF zahrnuje např. portréty generálů Františka Peřiny, Aloise Šišky, Františka Fajtla a dalších osobností, které se svými odvážnými a hrdinskými činy natrvalo zapsali do slavné historie Britského válečného letectva za II. světové války. Další osobou, která je nedílnou součástí Šetlíkovy tvorby a podílí se nemalou měrou na technicko-kreativní realizaci projektu (stejně jako dalších částí cyklu Galerie Milénia Jadran) je bystrcký fotograf MIRO- SLAV KAMRLA, v jehož brněnské laboratoři vznikají unikátní zvětšeniny velkoplošných Šetlíkových portrétů. Jako letec, který se specializuje hlavně na leteckou fotografii je nejen skvělým profesionálem, ale i velkým fandou a nadšencem tohoto projektu. Srdečně Vás zvu na tuto opravdu velmi zajímavou výstavu, která je na Nové radnici v Křížové chodbě a věřím, že budete po jejím shlédnutí stejně nadšeni jako já. Eli ka Kováfiová, místostarostka Na ulici Wollmanova byly nalezeny klíãe, které jsou k vyzvednutí na recepci úfiadu - pfiízemí, nám. 28.dubna 60. Vefiejné zakázky Na základě podnětů občanů přinášíme základní informace o tom, co jsou veřejné zakázky a jaké jsou postupy při jejich zadávání. Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jehož text byl několikrát upřesňován a měněn. Veřejnou zakázkou zákon rozumí smlouvu uzavřenou mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb, které jsou hrazeny zadavatelem, například obcemi. Zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení, t.j. zejména postup zadavatelů při výběru firem pro realizaci veřejné zakázky. Podle ceny veřejné zakázky, která je zákonem stanovena vždy jako cena bez daně z přidané hodnoty, zákon stanoví různé postupy zadávání. Pro veřejné zakázky malého rozsahu, t.j. do 2 mil. Kč, umožňuje zákon přímé zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě plnění, přičemž při rozhodnutí se vychází z informací o trhu a zkušeností. Se zvyšující se cenou zakázky je postup zadávání upraven podrobněji a zadavateli je uloženo rozhodovat o výběru firmy na základě více nabídek. U zjednodušeného zadání, t.j. u veřejných zakázek nad 2 mil. Kč do 5 mil. Kč, jde-li o nemovitosti s výjimkou nájmu, dále o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, a nad 2 mil. Kč do 2,5 mil. Kč v ostatních případech, je možné rozhodnout o výběru firmy na základě nejméně 3 nabídek. Zákon současně stanoví požadavky, které musí obsahovat výzva na podání nabídky zasílaná firmám. Ještě podrobněji zákon upravuje zadání veřejné zakázky na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Tento postup je nutné použít u zakázek nad 5 mil. Kč do 30 mil. Kč, jde-li o nemovitosti s výjimkou nájmu, dále o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, a nad 2,5 mil. Kč do 7,5 mil. Kč v ostatních případech. Zákon stanoví náležitosti výzvy, lhůty pro podání nabídek a jejich hodnocení, a pod. Obchodní veřejnou soutěž (to je způsob zadání, který z celkového zákona zabírá téměř polovinu) je povinen zadavatel vyhlásit, jestliže zakázka přesáhne 30 mil. Kč, jde-li Pokraãování na stranû 3 Privatizace obecního bytového fondu v na í Mâ V minulém období byly v MČ Brno-Bystrc zařazeny do privatizace ty obecní domy, ve kterých byly odprodány v letech jednotlivé byty. V těchto domech bude realizován prodej po bytech dle zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů" v platném znění. Je reálný předpoklad, že do konce letošního roku obdrží nájemníci obecních bytů určených k privatizaci nabídku ke koupi bytu. V současné době probíhá zejména cestou domovních zmocněnců dotazníková akce týkající se nájemníků obecních domů v naší MČ, které nebyly zařazeny do seznamu domů doporučených k prodeji, tedy více jak 3/4 obecního bytového fondu v naší MČ. Podklady, které budou od nájemníků získány touto cestou budou sloužit Radě městské části Brno- Bystrc a následně Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc k optimálnímu posouzení a následnému doporučení či nedoporučení obecních domů k prodeji. Zastupitelstvo města Brna následně rozhodne o prodeji obecních domů v naší MČ a prodej bude realizován z úrovně města Brna. Z důvodu množících se dotazů z řad nájemců se jeví jako vhodné informovat nájemníky zejména o níže uvedených skutečnostech, které tvoří obsah Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob", které byly schváleny Zastupitelstvem města Brna dne : - jedná se o prodej po domech (včetně pozemku) - z řad nájemníků se vytvoří právnická osoba (např. družstvo), která se stane vlastníkem domu (nájemníci se stanou členy družstva se stanoveným majetkovým podílem) - předpokládaná cena za 1 m 2 je v dotazníku uvedena bez poskytnutých slev dle uvedených pravidel", tzn., že znalcem stanovená cena bude snížena o 50 % a dále bude kupní cena závislá na způsobu úhrady, tj. při zaplacení kupní ceny při podpisu kupní smlouvy bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 34 % ze stanovené ceny /viz výše/, při placení kupní ceny ve dvou splátkách do 1 roku od podpisu kupní smlouvy, bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 29 % ze stanovené ceny (viz. výše). Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách v sekci: Hospodářský úsek, Bytový odbor a následně v podsekci těchto stránek. Případné bližší informace podá O BSB-ÚMČ Brno-Bystrc na tel. lince , 162. Děkujeme touto cestou domovním zmocněncům a nájemníkům za odpovědný přístup při shromažďování informací týkající se privatizace obecního fondu v naší MČ. Vedoucí odboru bytového a správy budov JUDr. Vesel Pavel Jaromír Skoup Předposlední den v dubnu po dlouhé těžké nemoci opustil rodinu a všechny ostatní člen zastupitelstva prvního volebního období pan Jaromír Skoupý. Boj s nemocí byl těžký a bolestný. Rozloučení se konalo v Židenicích, kde pan Skoupý prožil mládí a kde se také začal formulovat jeho vztah k dobrovolným hasičům, který nakonec přešel v jeho povolání. Jak jsem se mohl sám přesvědčit pan Skoupý byl otevřený a upřímný. Všichni, kteří jste ho znali, vzpomeňte. Svatopluk Bene, starosta Na hradû Vevefií se pofiád nûco dûje Zahájení sezóny na Státním hradě Veveří bylo velmi úspěšné. V sobotu a v neděli 19. a 20. dubna přišlo a přijelo na hrad několik tisíc lidí. Návštěvy i o ostatních víkendech pokračují. Mimo několika stavebních úprav přibyly i nově některé sbírkové předměty z původních expozic hradu Veveří. Pozornosti se těšil šerm, divadlo, kejklíři a další atrakce. Návštěvnost pravděpodobně zvýšila i nová expozice nadpřirozených bytostí z heraldiky české a moravské šlechty. Městská část iniciovala a koordinuje průklest okolí hradu a úklid odpadků. Na začátku března jsme úspěšně jednali s Lesy České republiky a v dubnu s Pozemkovým fondem a Národním památkovým ústavem což jsou instituce, které vlastní pozemky okolí hradu. Díky tomu již došlo k viditelné úpravě okolí lesa, vymýcení části bývalého anglického parku a úpravy v prostorách pod hradem ještě pokračují. Na úklidu okolí se podílí i dobrovolníci. Brigáda se uskutečnila 12. dubna, další byla 2. a 3. května z iniciativy studentů Gymnázia v Bystrci a 17. května to pak byla brigáda studentů z Gymnázia Leitnerova. Pokračuje i vyklízení vnitřních prostor hradu. Dne na poradní komisi byla předběžně domluvena možnost expozice významného bystrckého rodáka Jakuba Obrovského, malíře, sochaře, spisovatele, sportovce a učitele. Začala oprava, fixace fresek za prostředky, cca 300 tisíc Kč, které darovalo statutární město Brno. Chystá se částečná oprava mostu a oprava skleníku, která čekala až skončí natáčení televizní inscenace Vrahem je kastelán". Postupuje oprava krovů směrem od východní strany hradu cca za 2 mil Kč ročně. Pod hradem v místě bývalého anglického parku bude umístěno odpočívadlo pro cyklisty a pěší. Svatopluk Bene, starosta

3 Vefiejné zakázky - pokraãování ze strany 2 o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, nebo přesáhne 7,5 mil. Kč v ostatních případech. Zákon stanovuje, co musí být obsahem soutěže, jakým způsobem mají být nabídky podávány, jak dlouhá je lhůta, ve které lze nabídky podávat a jak dlouho jsou firmy svými nabídkami vázány, postup při otvírání obálek s nabídkami, postup při posouzení a hodnocení nabídek apod. Obchodní veřejnou soutěž, její podmínky, popřípadě změny a zrušení se vyhlašují uveřejněním v obchodním věstníku a na internetu, na tzv. centrální adrese (www.centralni-adresa.cz). Firmy tedy podávají svoje nabídky na základě zveřejněného textu podmínek obchodní veřejné soutěže, nejsou přímo vyzýváni zadavatelem. Na centrální adrese jsou uveřejňovány i informace o zakázkách Bystrcké noviny ã. 5/2003 zadávaných na základě výzvy více zájemcům a zjednodušeným zadáním. Firma, která je účastníkem výběrového řízení, má podle zákona právo podávat námitky proti jednotlivým úkonům zadavatele v průběhu obchodní veřejné soutěže a při zadání na základě výzvy více zájemcům, a to v případě porušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. O těchto námitkách rozhoduje sám zadavatel. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, má firma možnost podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona při zadávání veřejných zakázek. Mgr. Hana Slavíková Odbor majetkov a investiãní 3 SPOLEâENSKÉ CENTRUM Odbojáfiská 2, Brno-Bystrc âtvrtek Pfiedná ka: Co nám pfiinese vstup do EU" přednáší zástupce OS EURION. Zač.: hod BYSTRCKÉ HODY viz pozvánka Úter Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Zač.: hod. Stfieda âaj o pûl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Zač.: hod. Zámûr Mâ pronajmout byt V STAVY Vstupní hala radnice MČ Brno-Bystrc, nám.28.dubna 60: od 8.00 do hod. a 3.6. od 9.00 do hod. Mûstská ãást Brno-Bystrc" - fotodokumentace a fotografie Jakub Obrovsk " - stálá výstava obrazů a kreseb , po-pá hod. Mûstská ãást Brno-Bystrc" KLUB MAMINEK - každé úterý hod. KLUB V TVARNÍKÒ - každou středu hod. SETKÁNÍ SENIORÒ , zač hod. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po-čt hod., ostatní dny hodinu před zač. představení (tel: ). Dále v KIC, Běhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají č. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 140 Vondrákova. V souladu s Vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérií pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně - Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno Bystrc: 1. Pronajmout na dobu neurčitou byt č. 15, v domě Foltýnova 31, vel. 2+1 o celkové výměře 62,6 m 2 v 5. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ) a opravy ve výši ,-Kč. Celkem ,- Kč. 2. Pronajmout na dobu neurčitou byt č. 5, v domě Ečerova 2, vel. 1+1 o celkové výměře 41,7 m 2, ve 2. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno - Bystrc od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh" (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno - Bystrc, nám 28. dubna 60), mohou občané zasílat v uvedeném termínu na odbor bytový a správy budov ÚMČ Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Podmínkách nutných pro zařazení do seznamu žadatelů o obecní byt v MČ Brno - Bystrc" a v Pravidlech k pronájmu volného bytu, na kterém je účetně vykázán dluh na nájemném, na úhradách za plnění poskytovaná s nájmem bytu, na vyúčtování úhrad za tato plnění". JUDr. Pavel Vesel, vedoucí odboru bytového a správy budov Nabídka bytû s pfiistoupením k dluhu na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu - pfiístup mûstské ãásti Brno-Bystrc Městská část Brno-Bystrc začala počínaje rokem 1998 uplatňovat možnost nabídky bytu na nichž vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním, proti dobrovolnému přistoupení k tomuto dluhu. Tento postup byl právně konzultován s odborníky na bytovou problematiku. Městská část Bystrc se v této věci stala svého druhu průkopníkem ve městě Brně. Postupně k uplatňování této metody přistupují i další městské části. V poslední době je tento přístup kritizován představiteli KSČM v samosprávě. Těžiště výhrad spočívá v tom, že jde o zneužívání nedostatku bytů pro řešení problému městské části. Navrhovaná řešení (např. ze strany zastupitele KSČM Ing. Březy) směřují k tomu, aby městská část jako projev solidarity nedobytné dluhy odepsala, tím je vlastně rozložila na všechny nájemce obecních bytů a uvolněné byty nabídla uchazečům z pořadníku dle naléhavosti podle čistě sociálních kritérií. Otázkou je, zda je navrhovaný postup etičtější a jaké by měl dopady v praxi. Městská část je připravena na základě předpokládaného příjmu z VHČ, dotací a jiných zdrojů investovat do regenerace svých bytových domů částku ,00 Kč v průběhu let Vlastní příjmy tvoří v této sumě 100 milionů korun. Regenerací bytových domů městská část splácí dluh vzniklý v důsledku vad panelových technologií. Tento dluh vznikl v určité době a politických souvislostech. Jak je zřejmé z následujícího přehledu, příjmy", které v podstatě nejsou příjmy, ale spíše odvrácenými ztrátami z dluhů na nájemném a službách, tvoří významnou část prostředků pro regeneraci domů. Zvláště pokud si promítneme uváděné částky do delšího období. Pfiehled uvolnûn ch bytû s vykázan m dluhem na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu vyvû en ch v letech Rok 2002 bylo vyvû eno 8 bytû dluïná ãástka: ,00 Kã. Rok 2003 do kvûtna bylo vyvû eno 15 bytû dluïná ãástka: ,00 Kã. Celkem vyvû eno 23 bytû dluïná ãástka: ,00 Kã PrÛmûrn dluh" je ,- Kã ( dluh" = dluh na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu a poplatky z prodlení). Vybrané finanãní prostfiedky jsou pouïity na regeneraci bytového fondu a na zaji tûní oprav bytového fondu. Rozložení dluhů na nájemném na všechny nájemce obecních bytů by v konečném důsledku občany a městskou část, která má za úkol pracovat v jejich prospěch, poškodilo a vedlo by k narůstání vnitřního dluhu obce skrytého v neopravených domech. Pro sociálně slabší uchazeče o byt jsou k dispozici byty, na nichž dluhy neváznou a sociální přístup městské části se projevuje v pravidelném vyčleňování části bytů v nástavbách do pořadníku dle naléhavosti. Při nejbližší dokončované nástavbě na ulici Wollma-nova se takto předpokládá vyčlenit 6 z 24 bytů za regulované nájemné. Různými formami nabídky bytů pokrývá městská část potřeby různých skupin svých občanů, nejen skupiny sociálně nejslabší, což je rovněž správné. Rodiny s průměrným společným příjmem, které neobdrží doplňující body za zdravotní postižení svého člena a další tíživé okolnosti, mají poměrně malou možnost získat byt z pořadníku dle naléhavosti. A ačkoliv se nejedná o rodiny chudé, koupě bytu je většinou nad jejich možnostmi. Pro tyto zájemce je získání bytu přistoupením k dluhu zajímavým řešením. PhDr. Jifií Altman, místostarosta Mâ Brno-Bystrc (âssd)

4 4 Bystrcké noviny ã. 5/2003 Malífi pokojû. Tel.: , po 19. hod DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1-9 let). Léto, zima - Vysočina, pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Jazyková kola SCHWEIZER NJ, AJ - gramatika, konverzace. Malé skup. Kohoutovice. Tel.: Obkladaãské práce. Tel.: Vymûním garáž v Králově Poli za garáž v Bystrci. Tel Prodám zachovalou plechovou kuchyňskou linku, 150 cm. Cena dohodou. Tel.: Vymûním 1+0 SB s předplaceným nájmem za 3+1 SB (DB) s doplatkem: Tel.: Pronajmeme 80 m 2 kancelářských prostor na ul. Mučednická 2. Tel.: PC opravím, nastavím, zauãím i u vás doma. Tel.: nebo Koupím pozemek na RD asi 600 m 2 šířka 20 až 30 m. Tel.: Opravy a mytí oken, montáž žaluzií. Tel.: âi tûní kobercû a sedacích souprav. Tel: Vymûním 3+1 na Kachlíkově za 3+1 jdoucí do privatizace. Tel.: večer Koupím byt i zadlužený. Hotovost. Vyřídím. Tel.: Provedu zednické, obkladačské a instalatérské práce. Rychle a kvalitně. Tel.: ÁDKOVÁ INZERCE Opravy a servis osobních automobilů - STK, pneu. Žebětín. Tel.: Koupím ihned družstevní byt 1+1 nebo garsonku - hotovost. Tel.: , večer Pronajmu garáž - ul. Větrná. Tel.: Vymûním obecní byt 2+1 Bystrc ul. Černého, výhled do Údolí oddechu za 2+1 Kohoutovice obecní. Tel.: Mladí novomanïelé hledají DB 3+1 (2+1) v Bystrci. Tel.: Angliãtina, ital tina začátečníci. Možno i dopoledne. Tel.: Prodám zahradu s chatou Jundrov. Tel.: po 19. hod. Angliãtina - kurzy nebo indiv. výuka, začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace. Dopoledne i odpoledne. Dospělí i děti. Tel.: Autodílna a pneuservis Otevřená 51, Brno-Žebětín Tel.: , mobil: Provádíme opravy motor. vozidel: - mechanické práce - klempířské práce - lakýrnické práce - výměna mot. olejů vč. filtrů - příprava na STK+emise vč. vyřízení dokladů - nástřik spodku vozu vč. dutin - opravy plastových nárazníků Pronajmu dílnu v Bystrci 52 m m 2 dvůr, 220/380, voda, WC. Vhodné i jako sklad. Cena inkaso. Tel.: Základní kola Brno, Heyrovského 32 přijme sekretářku - personalistku. Tel.: Prodám 2 dětská kola. Tel.: Hledám k pronajmutí menší obchodní či kancelářské prostory. Bystrc, Komín a okolí. Tel.: Prodám stánek v Bystrci. Tel.: Základní kola Brno, Heyrovského 32, nabízí pronájem tělocvičny a učeben po dobu letních prázdnin. Kontaktní telefon: , ART BAZAR Kubíčkova 8 AKÁT - vykupuje a prodává sklo, porcelán, obrazy, lustry a jiné. Vykupujeme celé pozůstalosti. Tel.: RK S-REALITY tel.: hledá pro své klienty byty, RD, stav. pozemky v Bystrci a okolí. Nabízejícím služby zdarma. Prodej: DB-OV 1+1 Ečerova, Rerychova DB 2+1 Valouškova, 2. p., volný DB 2+1 Černého, Teyschlova, Ondrouškova DB 3+1 Štouračova, Rerychova, Ondrouškova, Kuršova Prodejní stánek, Bystrc II. Prodám nový magnetický rodoped za Kč ze zdravotních důvodů. Tel.: Prodám kvalitní mrazničku 186 litrů. Cena dohodou. Tel.: Nabízím vedení účetnictví, jednoduché a podvojné. Tel.: , mob Koupelny va ich snû rekonstrukce bytov ch jader dlaïby a plovoucí podlahy vyfiízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna, Tel.: , NOVù OTEV ENÁ OâNÍ OPTIKA Mgr. Marek RA OVSK POLIKLINIKA-BYSTRC, L SKOVA 2 - zhotovujeme v echny druhy br lí - moïnost i vy etfiení Va eho zraku Mobil: Vinotéka Zahájen prodej sudového vína, v bûr ze 7 druhû od 29,- Kã/1 litr U Zoologické zahrady 2, Telefon: Po-Pá: hod. K problematice územního plánování na území mûstské ãásti Brno-Bystrc Územní plánování je základní činností, která umožňuje samosprávným orgánům městské části i všem jejím občanům rozhodovat o využití pozemků, o umisťování staveb podle jejich druhu, o tvorbě životního prostředí a dalších aspektech územního rozvoje. Řídí se platným zněním stavebního zákona a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady (ÚPP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územní rozhodnutí. Mezi ÚPP patří urbanistické studie, územní generel, územní prognóza a územně technické podklady. Jsou využívány jako podklady pro zpracování a schvalování ÚPD, která zahrnuje regulační plán, územní plán obce a územní plán velkého územního celku. Pro městskou část Brno - Bystrc ÚPP i ÚPD zajišťuje orgán územního plánování obce (Statutárního města Brna) t.j. Zastupitelstvo města Brna prostřednictvím Útvaru hlavního architekta při Magistrátu města Brna (ÚHA MMB). Touto dokumentací se potom řídí stavební úřad při územním řízení. Současná situace na úseku územního plánování v Bystrci je následující: 1. Pro městskou část Brno - Bystrc platí v současné době dva schválené ÚPD: - Územní plán města Brna z r v platném znění (územní plán obce), - Regulační plán lokality Bystrc IIa - Žebětín, zvané též Kamechy", z r Pro zastavěnou oblast městské části se v r začal zpracovávat územní plán zóny (nyní zvaný regulační plán). Nebyl nikdy dokončen a schválen. S ohledem na shora uvedenou vyhlášku č. 135/2001 Sb., by bylo nutné ho celý přepracovat, znovu projednat a bez rozporů schválit. Bezrozporové schválení však v současné době není možné především pro rozpory kolem vedení trasy plánované rychlostní komunikace R 43 a některé další. Proto se některé dílčí lokality, na které nedořešené rozpory nemají vliv, řeší pomocí změn Územního plánu města Brna, požadovaných a schvalovaných Zastupitelstvem městské části Brno - Bystrc. Samospráva městské části dále požaduje po ÚHA MMB předložení alespoň územně plánovacího podkladu pro celé zastavěné území, který by mohl po souhlasu Zastupitelstva městské části sloužit stavebnímu úřadu pro územní řízení. 3. Pro rekreační oblast Brněnské přehrady je v současné době zpracován rovněž pouze územně plánovací podklad, vycházející z projednaného návrhu regulačního plánu, který rovněž nebylo možno vzhledem k platnosti vyhlášky č. 135/2001 Sb., dokončit z již uvedených důvodů. Zastupitelstvo městské části s ním vyslovilo souhlas jako s podkladem, který slouží stavebnímu úřadu pro územní řízení. Do budoucna lze předpokládat, že po vyřešení příslušných rozporů budou postupně na relevantní lokality pořízeny již řádné regulační plány, zejména v souvislosti s nově připravovaným Územním plánem města Brna (ten dosavadní platí do roku 2010). Ing. Vladislav Pospí il vedoucí stavebního odboru ÚMâ Brno - Bystrc

5 Kam a kdy pûjdeme k referendu Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii proběhne v městské části Brno-Bystrc v pátek od 14,00 do 22,00 hod a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod v těchto hlasovacích okrscích a místnostech: V okrsku ã. 258 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice: J. Obrovského, Komínská, Pod Mniší horou, Přístavní, U ZOO, Výhon, nám. 28.dubna. V okrsku ã. 259 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice: Heyrovského, Obvodová, Píškova. V okrsku ã. 260 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice: Hrad Veveří, Kozí Horka, Nad dědinou, Pod Komorou, Rakovecká, Ruda, U Křivé borovice, Valouškova, všechny bystrcké trvale obydlené chaty. V okrsku ã. 261 je hlasovací místnost v SC Odbojářská 2 pro ulice: Joukalova, K dálnici, Krajní, Nad kašnou, U sokolovny, Větrná. V okrsku ã. 262 je hlasovací místnost v SC Odbojářská 2 pro ulice: Vondrákova lichá, Vondrákova sudá, Wollmanova. V okrsku ã. 263 je hlasovací místnost v SC Odbojářská 2 pro ulice: Na zeliskách, Pod Horkou, Údolí oddechu, Vondrákova 2-60 sudá, Vondrákova 7-15 lichá, Živného. V okrsku ã. 264 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Opálkova sudá, Opálkova 1-3 lichá. V okrsku ã. 265 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Filipova, Odbojářská, Opálkova 5-13 lichá. V okrsku ã. 266 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Laštůvkova sudá, Laštůvkova lichá. V okrsku ã. 267 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Černého 3-39 lichá, Laštůvkova 1-9 lichá, Laštůvkova 2-8 sudá, Stará dálnice. V okrsku ã. 268 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Černého 2-60 sudá, Černého lichá. V okrsku ã. 269 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Adamcova, Štouračova, Vrbovecká. V okrsku ã. 270 je hlasovací Ondrouškova 2-12 sudá, Ondrouškova lichá. Bystrcké noviny ã. 5/2003 V okrsku ã. 271 je hlasovací Kubíčkova 1-21 lichá, Ondrouškova sudá. V okrsku ã. 272 je hlasovací Kachlíkova, Páteřní. V okrsku ã. 273 je hlasovací Fleischnerova V okrsku ã. 274 je hlasovací Ečerova sudá, Ečerova 1-5 lichá, Vejrostova. V okrsku ã. 275 je hlasovací Ečerova 7 do konce lichá, Kuršova 1-9 lichá, Kuršova 2-4 sudá. V okrsku ã. 276 je hlasovací Kuršova 6-34 sudá, Lýskova 1-21 lichá. V okrsku ã. 277 je hlasovací místnost v Penzionu Foltýnova 21 pro ulice: Foltýnova 1-25 lichá. V okrsku ã. 278 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Foltýnova lichá, Foltýnova 2-22 sudá, Teyschlova V okrsku ã. 279 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Rerychova 2-16 sudá, Šemberova, Teyschlova V okrsku ã. 280 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Teyschlova 1-26, Kamechy. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Hlasovací lístky nebudou doručovány do domácností, budou vydávány až v hlasovací místnosti. Otázka, na kterou budeme odpovídat, zní: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?" Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii bude přístupna ke čtení (dokument má cca stran) v elektronické podobě od v pondělí a středu od 8 do 17 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hod na ÚMČ Brno-Bystrc (informace na recepci). Ing. Dana Kalousková Odbor vnitfiních vûcí Úspûch v ornitologické soutûïi Brněnská Zoologická zahrada pořádá každým rokem Ornitologickou soutěž ke Dni ptactva (1. 4.), které se naše ZŠ Heyrovského 32 pravidelně zúčastňuje. Každou školu reprezentuje 4-členná skupina mladých ornitologů - žáků tříd základních škol a příslušných ročníků gymnázií. Soutěž probíhá v celém areálu ZOO, kde družstva podle mapky na různých stanovištích písemně odpovídají na otázky týkající se života ptáků. Po loňském 2. místě se letos podařilo našemu družstvu ZŠ Heyrovského 32 ve složení Ilona Černá, Tomáš Zámečník, Kristýna Bradová a Monika Prokešová zvítězit a získat 1. cenu společně s gymnáziem Vídeňská. Mgr. Milada Kuãerová, Z Heyrovského 5 Matefiské centrum Kufiátka Obãanské sdruïení, Brno-stfied, Bezruãova 13, Tel.: , Informujte se o na í ãinnosti: Klubová místnost pro maminky a dûtská herna otevfiena: Úterý: 9-12 h, h, Středa: 9-12 h, Čtvrtek 9-12 h, h Pfiedná ky, besedy, akce pro dûti i rodiãe: Úterý od hod. Byla jedna hromádka... Úterý od hod. Bingo - hra o ceny Středa od hod. Recepty, sluníãko a mráãek pro radost Čtvrtek od hod. Divadélko s pohádkou a písniãkami Čtvrtek od hod. Letní dekorace Neděle POHÁDKOVÉ KOUZLENÍ - setkání s pohádkovými postavičkami V PARKU KOLIŠTĚ 2, POD JANÁČKOVÝM DIVADLEM, soutěže, odměny a pohádkové představení je připraveno pro všechny přítomné od 13:00-17:00 Úterý od hod. íkánkové malování Úterý od hod. Letní dekorace Pfiijímací zkou ky do Soukromé základní umûlecké koly Mgr. Radmily Chmelové pro rok Přijímací zkoušky pro školní rok nových žáků do Soukromé základní umělecké školy Mgr. Radmily Chmelové proběhly v pátek od h. v prostorách školy vedle MAXU na Kubíčkové 8 (u barevných sloupů). Do hudebního oboru byli hlavně přijímáni žáci na výuku hry na kytaru a do pěveckého sboru. Nově bude otevřené oddělení výuka hry na housle. Na hru na klavír, keyboard a flétnu je kapacita žáků plně obsazena. Výuka HO probíhá v rozsahu 2 hod. týdně : 1 hod. individuální (tj. v hodině je pouze jeden žák) a 1 hodina hromadně (tj. výuka hudební nauky, aby se s teorií nemusel zdržovat vyučující při hře na nástroj). Žáci hudebního oboru pak mohou ještě zdarma navštěvovat sborový zpěv (2 hod. týdně). Během školního roku se všichni žáci účastní žákovských večírků v koncertním sále školy, dvakrát do roka koncertů ve Společenském centru v Bystrci apod. Koncert absolventů hudebního oboru se koná v Divadle Bolka Polívky 13. června v hod. Středa od hod. Recepty, v roba k iltu pro letní dny Čtvrtek od hod. Divadélko s pohádkou a písniãkami Čtvrtek od hod. Malování zamezí zlobení Úterý od hod. Tû íme se na prázdniny a sluníãko Úterý od hod. Prázdninové malování Středa od hod. Recepty, pfiedprázdninové pfiekvapení Čtvrtek od hod. Divadélko s pohádkou a písniãkami Čtvrtek Prázdninové rejdûní - zavíráme, v září naviděnou!!! Za MC Kuřátka Eliška Břoušková Do výtvarného oboru (kresba, malba, keramika a jiné výtvarné techniky) se noví zájemci sešli v ateliéru školy a byli přijati nejen žáci ZŠ ale i starší, kteří se budou připravovat ke studiu na středních uměleckých školách. Každým rokem žáci uspořádají vernisáž a účastní se soutěží v rámci celé ČR i v zahraničí. Do tanečního oboru byly přijímány děti od 4 let na koncertním sále školy v MAXu. Výuka zde spočívá v tom, aby si děti osvojily návyky správného držení těla ve všech polohách, při chůzi, běhu atd.ti nejmenší začínají pomocí písniček a tanečních her a postupně se tak seznamují se základy lidového, moderního i klasického tance. Po celý rok se žáci prezentují na koncertech školy a připravují pro rodiče i veřejnost taneční pohádky. Tu letošní - Příběh kapky uvedou v divadle Bolka Polívky dne 13. června v hod. Žáci tanečního oboru se pravidelně účastní i přehlídky tanečních oborů Čech a Moravy v Praze. Mgr. Radmila Chmelová

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

Rekapitulace volebního období 1998 2002

Rekapitulace volebního období 1998 2002 Rekapitulace volebního období 1998 2002 V některém z minulých čísel Bystrckých novin jsem vám slíbil podat souhrnnou informaci o tom, jak jsme si v tomto volebním období počínali. Na začátku volebního

Více

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc.

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc. Ř Í J E N ročník XXI / 2011 8 Čtěte v tomto čísle: q Den otevřených dveří v domově pro seniory 3 q Půjčky z fondu rozvoje bydlení 4 q Program Společ. centra 4 q Služby nedoslýchavým 6 q Dosta v čele tabulky

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

Bystrcké farmářské trhy oceněny

Bystrcké farmářské trhy oceněny Č E R V E N ročník XXI / 2011 5 Čtěte v tomto čísle: q Kapkou proti leukemii 2 q Krádeže a podvody na seniorech 3 q Templářské tajemství na Veveří 4 q Mažoretky měly premiéru 4 q Lvím srdcem k záchraně

Více

PROSINEC ročník XVIII/200810

PROSINEC ročník XVIII/200810 PROSINEC ročník XVIII/200810 Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v roce 2008 věnovali. Přejeme všem krásné Vánoční svátky plné pohody a dárků tvůrci bystrckých novin B y s t r c m á n o v ý p o m n í k

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXII/2012 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Poprvé do knihovny Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! Odbor pečovatelské

Více

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

LISTOPAD ročník XX / 2010

LISTOPAD ročník XX / 2010 LISTOPAD ročník XX / 2010 9 Přejeme všem zvoleným zastupitelům bystrckého zastupitelstva hodně úspěchů v práci. redakční rada BN 24. zasedání Výsledky zastupitelstva komunálních Bystrce dne 8. 9. voleb

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy a investice ve školství v roce 2013. Oprava opevnění břehů Brněnské přehrady BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXIII/2013 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy a investice ve školství v roce 2013 ZŠ Heyrovského 32 Jedním z nejvýznamnějších úkolů, stanovených v

Více

Č E R V E N ročník XVIII/2008

Č E R V E N ročník XVIII/2008 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let. Zápis dětí do mateřských škol BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXIII/2013 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Nové nákupní centrum v Bystrci? Viliam Korbačka oslavil 90 let Už tři roky bydlí mezi námi v Bystrci pan Viliam Korbačka,

Více

ČERVENec ročník XXI / 2011

ČERVENec ročník XXI / 2011 ČERVENec ročník XXI / 2011 6 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní omezení 2 q Anketa ve školách a školkách 4 q Jedenáct ocenění 5 q Dosta uhájila divizi 7 Čistá přehrada V průběhu roku 2010 byl spuštěn náročný

Více

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005

J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005 ROČNÍK 15/ Č.2 / 2005 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE VáÏení spoluobãané, první polovina roku 2005 je za námi a s příchodem léta ji můžeme bilancovat. Událostí jara

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV DUBEN 2007 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Schválení rozpočtu města Rousínova Zastupitelé schválili 28. 3. rozpočet na rok 2007. Rozpočet je sestavený s výhledem do budoucnosti. V období 2007 2013

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ Měsíčník města Příbora listopad 2012 BYDLENÍ PŘÍBOR PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001

ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001 ROČNÍK 11/ Č.1 / 2001 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO - JUNDROV Z OBCE Tělocvična konečně otevřena V pátek 5. ledna v 9,00 h. dopoledne nadešel okamžik, na který řada z nás netrpělivě

Více