ANO. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY EVROPSKÁ UNIE. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí Spoleãenské centrum hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANO. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY EVROPSKÁ UNIE. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí 16.6.2003 - Spoleãenské centrum 17.00-19.00 hod."

Transkript

1 EVROPSKÁ UNIE ANO Program: Sobota Nedûle Statutární mûsto Brno, Mûstská ãást Brno - Bystrc Vás srdeãnû zve na BYSTRCKÉ HODY které se konají ve dnech 21. a 22. ãervna 2003 HODOVÁ VESELICE - taneãní zábava s dechovou kapelou DAMBO ANKA a taneãní kapelou HITMAKERS v sále Spoleãenského centra, Odbojáfiská 2. Zaãátek: hod. SLAVNOSTNÍ PRÒVOD KROJOVAN CH PÁRÒ - prûvod vychází v 11 hod. od kostela sv. JanÛ na nám. 28. dubna, kde bude v 10 hod. slouïena m e svatá HODOVÁ ZÁBAVA - volné prostranství pfied Spoleãensk m centrem. Taneãní zábava u máje, vystoupení krojovan ch párû, vystoupení dûtského folklorního souboru K ENOVÁâEK, atrakce pro dûti. K tanci a poslechu hraje dechová kapela DAMBO ANKA. Zaãátek: hod. Projekt rozvoje Bystrce DISKUSNÍ FÓRUM pondûlí Spoleãenské centrum hod. Vážení spoluobčané. Protože projekt regenerace sídliště znamená nejen možnost čerpání dotací z příslušného státního fondu, ale především příležitost přeměnit Bystrc ve skutečné město, potřebujeme Vaši aktivní spoluúčast. Děkujeme všem, kteří odpověděli na naši anketu, která byla přílohou minulých BN, i Vám všem, kteří na ni ještě odpovíte a dodáte ji na Úřad MČ Bystrc nebo prostřednictvím Vašich dětí do škol. První diskuse o podobě Vaší, do budoucna ještě krásnější, městské části, potřebách jejího vybavení, zlepšení vzhledu Vašeho okolí atd. se koná v pondûlí 16. ãervna od 17 do 19 hodin ve Spoleãenském centru na Odbojáfiské ulici. Náměty z ankety i z diskusí s Vámi budou jedním z východisek pro zpracovatele projektu, kteří se setkání zúčastní. Zároveň poslouží jako podklady pro zadání práce studentům FAVUT Brno, kteří se tohoto setkání rovněž zúčastní se svým vedoucím ročníkových projektů a chtějí Bystrc oživit svými neformálními nápady. Za komisi regenerace panelového sídliště a rozvoj Bystrce Vás srdečně zve RNDr. Vladimír Vetch, CSc., pfiedseda komise Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva mûstské ãásti Brno Bystrc, které se uskuteãní ve stfiedu 11. ãervna 2003 v 16 hod. ve Spoleãenském centru Prohlá ení Rady mûstské ãásti Brno-Bystrc ke vstupu do Evropské unie Rada Městské části Brno-Bystrc doporučuje občanům Bystrce hlasovat ANO v referendu ke vstupu České republiky do Evropské unie. Současně vyzývá k účasti na tomto referendu jako projevu občanské odpovědnosti. Ing. Svatopluk Beneš, ODS starosta, PhDr. Jiří Altman, ČSSD místostarosta, Mgr. Eliška Kovářová, SNK místostarostka, Vladimír Borský, ODS místostarosta (neuvolněný), RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., ČSSD místostarosta (neuvolněný), RNDr. Alena Křivánková, ODS člen Rady, Svatopluk Langer, ODS člen Rady, PaedDr. Marie Pešová, CSc., ČSSD člen Rady, Jan Strmiska, SNK člen Rady. PfiedbûÏn program jednání: Podûkování fieditelkám M Kachlíkova 19 a La tûvkova 57, Závûry jednání z terénu, Jednací fiád Zastupitelstva Mâ Brno-Bystrc, zmûna Zru ení usnesení Z 4/3 3.04, Zásady pro poskytování finanãních darû v Mâ Brno-Bystrc, doplnûní, Finanãní dary z rozpoãtu Mâ Brno-Bystrc pro rok 2003, Postup pro prominutí poplatkû z prodlení nájemcûm obecních bytû v Mâ Brno-Bystrc, ktefií dluïí na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu, Smlouva o sdruïení uzavfiená dne s firmou OCIR, spol. s r.o. a firmou IMPERA styl, a.s. - dodatek ã.1, Smlouva o úvûru na regeneraci obecního bytového fondu - dodatek ã.1. Obãané Bystrce mohou k tûmto bodûm jednání zastupitelstva vyjádfiit na jednání svá stanoviska. Srdeãnû zve Ing. Svatopluk Bene, starosta

2 2 Bystrcké noviny ã. 5/2003 INFOSERVIS ProÏitkov kurz Montessori Jak vychovávat dûti jinak" června 2003 (21 hod.) pátek od 16 hod. Štouračova 23. Informace tel.: AMK Automotodrom Brno Masarykův okruh, pořádá v neděli LETNÍ SPORTOVNÍ DEN - HLEDÁME NOVÉ TALEN- TY". Začátek akce je v hodin a předpokládaný konec v hodin. Na závěr dne je pro děti připraven táborák s možností opékání špekáčků. Bankomat na radnici Bankomatů v Bystrci není příliš. Proto jsme započali jednání o instalaci bankomatu i na budově radnice. Dílo se podařilo a dne byl do budovy radnice MČ Brno-Bystrc, vlevo od vchodu nainstalován bankomat rakouské Volksbank a dne byl zprovozněn. Bankomat umožňuje za minimální poplatek vybírat z účtů různých peněžních ústavů. Již první dny provozu dokázaly, že je o tyto služby v této lokalitě značný zájem. Je to další doplňková služba pro obyvatele Bystrce. Ing. Svatopluk Bene, starosta Galerie veteránu RAF V letošním roce se Jadran Šetlík rozhodl rozšířit cyklus obrazových portrétů GALERIE MILÉNIA JADRAN o novou tématickou skupinu nazvanou GALERIE VETERÁNU RAF - BRITSKÉHO KRÁLOVSKÉHO LETECTVA. Velkým přínosem při přípravě tohoto projektu je pomoc Jana Horala, bývalého letce, znalce historie RAF a někdejšího kolegy těch, kteří se proslavili. Galerie veteránů RAF zahrnuje např. portréty generálů Františka Peřiny, Aloise Šišky, Františka Fajtla a dalších osobností, které se svými odvážnými a hrdinskými činy natrvalo zapsali do slavné historie Britského válečného letectva za II. světové války. Další osobou, která je nedílnou součástí Šetlíkovy tvorby a podílí se nemalou měrou na technicko-kreativní realizaci projektu (stejně jako dalších částí cyklu Galerie Milénia Jadran) je bystrcký fotograf MIRO- SLAV KAMRLA, v jehož brněnské laboratoři vznikají unikátní zvětšeniny velkoplošných Šetlíkových portrétů. Jako letec, který se specializuje hlavně na leteckou fotografii je nejen skvělým profesionálem, ale i velkým fandou a nadšencem tohoto projektu. Srdečně Vás zvu na tuto opravdu velmi zajímavou výstavu, která je na Nové radnici v Křížové chodbě a věřím, že budete po jejím shlédnutí stejně nadšeni jako já. Eli ka Kováfiová, místostarostka Na ulici Wollmanova byly nalezeny klíãe, které jsou k vyzvednutí na recepci úfiadu - pfiízemí, nám. 28.dubna 60. Vefiejné zakázky Na základě podnětů občanů přinášíme základní informace o tom, co jsou veřejné zakázky a jaké jsou postupy při jejich zadávání. Zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jehož text byl několikrát upřesňován a měněn. Veřejnou zakázkou zákon rozumí smlouvu uzavřenou mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb, které jsou hrazeny zadavatelem, například obcemi. Zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení, t.j. zejména postup zadavatelů při výběru firem pro realizaci veřejné zakázky. Podle ceny veřejné zakázky, která je zákonem stanovena vždy jako cena bez daně z přidané hodnoty, zákon stanoví různé postupy zadávání. Pro veřejné zakázky malého rozsahu, t.j. do 2 mil. Kč, umožňuje zákon přímé zadání veřejné zakázky za cenu obvyklou v místě plnění, přičemž při rozhodnutí se vychází z informací o trhu a zkušeností. Se zvyšující se cenou zakázky je postup zadávání upraven podrobněji a zadavateli je uloženo rozhodovat o výběru firmy na základě více nabídek. U zjednodušeného zadání, t.j. u veřejných zakázek nad 2 mil. Kč do 5 mil. Kč, jde-li o nemovitosti s výjimkou nájmu, dále o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, a nad 2 mil. Kč do 2,5 mil. Kč v ostatních případech, je možné rozhodnout o výběru firmy na základě nejméně 3 nabídek. Zákon současně stanoví požadavky, které musí obsahovat výzva na podání nabídky zasílaná firmám. Ještě podrobněji zákon upravuje zadání veřejné zakázky na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Tento postup je nutné použít u zakázek nad 5 mil. Kč do 30 mil. Kč, jde-li o nemovitosti s výjimkou nájmu, dále o soubor strojů nebo zařízení tvořící samostatný funkční celek, a nad 2,5 mil. Kč do 7,5 mil. Kč v ostatních případech. Zákon stanoví náležitosti výzvy, lhůty pro podání nabídek a jejich hodnocení, a pod. Obchodní veřejnou soutěž (to je způsob zadání, který z celkového zákona zabírá téměř polovinu) je povinen zadavatel vyhlásit, jestliže zakázka přesáhne 30 mil. Kč, jde-li Pokraãování na stranû 3 Privatizace obecního bytového fondu v na í Mâ V minulém období byly v MČ Brno-Bystrc zařazeny do privatizace ty obecní domy, ve kterých byly odprodány v letech jednotlivé byty. V těchto domech bude realizován prodej po bytech dle zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů" v platném znění. Je reálný předpoklad, že do konce letošního roku obdrží nájemníci obecních bytů určených k privatizaci nabídku ke koupi bytu. V současné době probíhá zejména cestou domovních zmocněnců dotazníková akce týkající se nájemníků obecních domů v naší MČ, které nebyly zařazeny do seznamu domů doporučených k prodeji, tedy více jak 3/4 obecního bytového fondu v naší MČ. Podklady, které budou od nájemníků získány touto cestou budou sloužit Radě městské části Brno- Bystrc a následně Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc k optimálnímu posouzení a následnému doporučení či nedoporučení obecních domů k prodeji. Zastupitelstvo města Brna následně rozhodne o prodeji obecních domů v naší MČ a prodej bude realizován z úrovně města Brna. Z důvodu množících se dotazů z řad nájemců se jeví jako vhodné informovat nájemníky zejména o níže uvedených skutečnostech, které tvoří obsah Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob", které byly schváleny Zastupitelstvem města Brna dne : - jedná se o prodej po domech (včetně pozemku) - z řad nájemníků se vytvoří právnická osoba (např. družstvo), která se stane vlastníkem domu (nájemníci se stanou členy družstva se stanoveným majetkovým podílem) - předpokládaná cena za 1 m 2 je v dotazníku uvedena bez poskytnutých slev dle uvedených pravidel", tzn., že znalcem stanovená cena bude snížena o 50 % a dále bude kupní cena závislá na způsobu úhrady, tj. při zaplacení kupní ceny při podpisu kupní smlouvy bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 34 % ze stanovené ceny /viz výše/, při placení kupní ceny ve dvou splátkách do 1 roku od podpisu kupní smlouvy, bude kupujícímu poskytnuta sleva ve výši 29 % ze stanovené ceny (viz. výše). Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách v sekci: Hospodářský úsek, Bytový odbor a následně v podsekci těchto stránek. Případné bližší informace podá O BSB-ÚMČ Brno-Bystrc na tel. lince , 162. Děkujeme touto cestou domovním zmocněncům a nájemníkům za odpovědný přístup při shromažďování informací týkající se privatizace obecního fondu v naší MČ. Vedoucí odboru bytového a správy budov JUDr. Vesel Pavel Jaromír Skoup Předposlední den v dubnu po dlouhé těžké nemoci opustil rodinu a všechny ostatní člen zastupitelstva prvního volebního období pan Jaromír Skoupý. Boj s nemocí byl těžký a bolestný. Rozloučení se konalo v Židenicích, kde pan Skoupý prožil mládí a kde se také začal formulovat jeho vztah k dobrovolným hasičům, který nakonec přešel v jeho povolání. Jak jsem se mohl sám přesvědčit pan Skoupý byl otevřený a upřímný. Všichni, kteří jste ho znali, vzpomeňte. Svatopluk Bene, starosta Na hradû Vevefií se pofiád nûco dûje Zahájení sezóny na Státním hradě Veveří bylo velmi úspěšné. V sobotu a v neděli 19. a 20. dubna přišlo a přijelo na hrad několik tisíc lidí. Návštěvy i o ostatních víkendech pokračují. Mimo několika stavebních úprav přibyly i nově některé sbírkové předměty z původních expozic hradu Veveří. Pozornosti se těšil šerm, divadlo, kejklíři a další atrakce. Návštěvnost pravděpodobně zvýšila i nová expozice nadpřirozených bytostí z heraldiky české a moravské šlechty. Městská část iniciovala a koordinuje průklest okolí hradu a úklid odpadků. Na začátku března jsme úspěšně jednali s Lesy České republiky a v dubnu s Pozemkovým fondem a Národním památkovým ústavem což jsou instituce, které vlastní pozemky okolí hradu. Díky tomu již došlo k viditelné úpravě okolí lesa, vymýcení části bývalého anglického parku a úpravy v prostorách pod hradem ještě pokračují. Na úklidu okolí se podílí i dobrovolníci. Brigáda se uskutečnila 12. dubna, další byla 2. a 3. května z iniciativy studentů Gymnázia v Bystrci a 17. května to pak byla brigáda studentů z Gymnázia Leitnerova. Pokračuje i vyklízení vnitřních prostor hradu. Dne na poradní komisi byla předběžně domluvena možnost expozice významného bystrckého rodáka Jakuba Obrovského, malíře, sochaře, spisovatele, sportovce a učitele. Začala oprava, fixace fresek za prostředky, cca 300 tisíc Kč, které darovalo statutární město Brno. Chystá se částečná oprava mostu a oprava skleníku, která čekala až skončí natáčení televizní inscenace Vrahem je kastelán". Postupuje oprava krovů směrem od východní strany hradu cca za 2 mil Kč ročně. Pod hradem v místě bývalého anglického parku bude umístěno odpočívadlo pro cyklisty a pěší. Svatopluk Bene, starosta

3 Vefiejné zakázky - pokraãování ze strany 2 o nemovitost, s výjimkou nájmu, nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, nebo přesáhne 7,5 mil. Kč v ostatních případech. Zákon stanovuje, co musí být obsahem soutěže, jakým způsobem mají být nabídky podávány, jak dlouhá je lhůta, ve které lze nabídky podávat a jak dlouho jsou firmy svými nabídkami vázány, postup při otvírání obálek s nabídkami, postup při posouzení a hodnocení nabídek apod. Obchodní veřejnou soutěž, její podmínky, popřípadě změny a zrušení se vyhlašují uveřejněním v obchodním věstníku a na internetu, na tzv. centrální adrese (www.centralni-adresa.cz). Firmy tedy podávají svoje nabídky na základě zveřejněného textu podmínek obchodní veřejné soutěže, nejsou přímo vyzýváni zadavatelem. Na centrální adrese jsou uveřejňovány i informace o zakázkách Bystrcké noviny ã. 5/2003 zadávaných na základě výzvy více zájemcům a zjednodušeným zadáním. Firma, která je účastníkem výběrového řízení, má podle zákona právo podávat námitky proti jednotlivým úkonům zadavatele v průběhu obchodní veřejné soutěže a při zadání na základě výzvy více zájemcům, a to v případě porušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek. O těchto námitkách rozhoduje sám zadavatel. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, má firma možnost podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona při zadávání veřejných zakázek. Mgr. Hana Slavíková Odbor majetkov a investiãní 3 SPOLEâENSKÉ CENTRUM Odbojáfiská 2, Brno-Bystrc âtvrtek Pfiedná ka: Co nám pfiinese vstup do EU" přednáší zástupce OS EURION. Zač.: hod BYSTRCKÉ HODY viz pozvánka Úter Toulky Brnem Přednáška Jaroslavy Vrbické. Zač.: hod. Stfieda âaj o pûl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Zač.: hod. Zámûr Mâ pronajmout byt V STAVY Vstupní hala radnice MČ Brno-Bystrc, nám.28.dubna 60: od 8.00 do hod. a 3.6. od 9.00 do hod. Mûstská ãást Brno-Bystrc" - fotodokumentace a fotografie Jakub Obrovsk " - stálá výstava obrazů a kreseb , po-pá hod. Mûstská ãást Brno-Bystrc" KLUB MAMINEK - každé úterý hod. KLUB V TVARNÍKÒ - každou středu hod. SETKÁNÍ SENIORÒ , zač hod. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po-čt hod., ostatní dny hodinu před zač. představení (tel: ). Dále v KIC, Běhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají č. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 140 Vondrákova. V souladu s Vyhláškou města Brna č. 4/1996 o pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a o podmínkách zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérií pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně - Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno Bystrc: 1. Pronajmout na dobu neurčitou byt č. 15, v domě Foltýnova 31, vel. 2+1 o celkové výměře 62,6 m 2 v 5. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ) a opravy ve výši ,-Kč. Celkem ,- Kč. 2. Pronajmout na dobu neurčitou byt č. 5, v domě Ečerova 2, vel. 1+1 o celkové výměře 41,7 m 2, ve 2. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno - Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno - Bystrc od do Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh" (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno - Bystrc, nám 28. dubna 60), mohou občané zasílat v uvedeném termínu na odbor bytový a správy budov ÚMČ Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Podmínkách nutných pro zařazení do seznamu žadatelů o obecní byt v MČ Brno - Bystrc" a v Pravidlech k pronájmu volného bytu, na kterém je účetně vykázán dluh na nájemném, na úhradách za plnění poskytovaná s nájmem bytu, na vyúčtování úhrad za tato plnění". JUDr. Pavel Vesel, vedoucí odboru bytového a správy budov Nabídka bytû s pfiistoupením k dluhu na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu - pfiístup mûstské ãásti Brno-Bystrc Městská část Brno-Bystrc začala počínaje rokem 1998 uplatňovat možnost nabídky bytu na nichž vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním, proti dobrovolnému přistoupení k tomuto dluhu. Tento postup byl právně konzultován s odborníky na bytovou problematiku. Městská část Bystrc se v této věci stala svého druhu průkopníkem ve městě Brně. Postupně k uplatňování této metody přistupují i další městské části. V poslední době je tento přístup kritizován představiteli KSČM v samosprávě. Těžiště výhrad spočívá v tom, že jde o zneužívání nedostatku bytů pro řešení problému městské části. Navrhovaná řešení (např. ze strany zastupitele KSČM Ing. Březy) směřují k tomu, aby městská část jako projev solidarity nedobytné dluhy odepsala, tím je vlastně rozložila na všechny nájemce obecních bytů a uvolněné byty nabídla uchazečům z pořadníku dle naléhavosti podle čistě sociálních kritérií. Otázkou je, zda je navrhovaný postup etičtější a jaké by měl dopady v praxi. Městská část je připravena na základě předpokládaného příjmu z VHČ, dotací a jiných zdrojů investovat do regenerace svých bytových domů částku ,00 Kč v průběhu let Vlastní příjmy tvoří v této sumě 100 milionů korun. Regenerací bytových domů městská část splácí dluh vzniklý v důsledku vad panelových technologií. Tento dluh vznikl v určité době a politických souvislostech. Jak je zřejmé z následujícího přehledu, příjmy", které v podstatě nejsou příjmy, ale spíše odvrácenými ztrátami z dluhů na nájemném a službách, tvoří významnou část prostředků pro regeneraci domů. Zvláště pokud si promítneme uváděné částky do delšího období. Pfiehled uvolnûn ch bytû s vykázan m dluhem na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu vyvû en ch v letech Rok 2002 bylo vyvû eno 8 bytû dluïná ãástka: ,00 Kã. Rok 2003 do kvûtna bylo vyvû eno 15 bytû dluïná ãástka: ,00 Kã. Celkem vyvû eno 23 bytû dluïná ãástka: ,00 Kã PrÛmûrn dluh" je ,- Kã ( dluh" = dluh na nájemném a sluïbách spojen ch s uïíváním bytu a poplatky z prodlení). Vybrané finanãní prostfiedky jsou pouïity na regeneraci bytového fondu a na zaji tûní oprav bytového fondu. Rozložení dluhů na nájemném na všechny nájemce obecních bytů by v konečném důsledku občany a městskou část, která má za úkol pracovat v jejich prospěch, poškodilo a vedlo by k narůstání vnitřního dluhu obce skrytého v neopravených domech. Pro sociálně slabší uchazeče o byt jsou k dispozici byty, na nichž dluhy neváznou a sociální přístup městské části se projevuje v pravidelném vyčleňování části bytů v nástavbách do pořadníku dle naléhavosti. Při nejbližší dokončované nástavbě na ulici Wollma-nova se takto předpokládá vyčlenit 6 z 24 bytů za regulované nájemné. Různými formami nabídky bytů pokrývá městská část potřeby různých skupin svých občanů, nejen skupiny sociálně nejslabší, což je rovněž správné. Rodiny s průměrným společným příjmem, které neobdrží doplňující body za zdravotní postižení svého člena a další tíživé okolnosti, mají poměrně malou možnost získat byt z pořadníku dle naléhavosti. A ačkoliv se nejedná o rodiny chudé, koupě bytu je většinou nad jejich možnostmi. Pro tyto zájemce je získání bytu přistoupením k dluhu zajímavým řešením. PhDr. Jifií Altman, místostarosta Mâ Brno-Bystrc (âssd)

4 4 Bystrcké noviny ã. 5/2003 Malífi pokojû. Tel.: , po 19. hod DRAK - dětské tábory (7-18 let) a minitábory pro rodiče s dětmi (1-9 let). Léto, zima - Vysočina, pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma. Tel.: , Jazyková kola SCHWEIZER NJ, AJ - gramatika, konverzace. Malé skup. Kohoutovice. Tel.: Obkladaãské práce. Tel.: Vymûním garáž v Králově Poli za garáž v Bystrci. Tel Prodám zachovalou plechovou kuchyňskou linku, 150 cm. Cena dohodou. Tel.: Vymûním 1+0 SB s předplaceným nájmem za 3+1 SB (DB) s doplatkem: Tel.: Pronajmeme 80 m 2 kancelářských prostor na ul. Mučednická 2. Tel.: PC opravím, nastavím, zauãím i u vás doma. Tel.: nebo Koupím pozemek na RD asi 600 m 2 šířka 20 až 30 m. Tel.: Opravy a mytí oken, montáž žaluzií. Tel.: âi tûní kobercû a sedacích souprav. Tel: Vymûním 3+1 na Kachlíkově za 3+1 jdoucí do privatizace. Tel.: večer Koupím byt i zadlužený. Hotovost. Vyřídím. Tel.: Provedu zednické, obkladačské a instalatérské práce. Rychle a kvalitně. Tel.: ÁDKOVÁ INZERCE Opravy a servis osobních automobilů - STK, pneu. Žebětín. Tel.: Koupím ihned družstevní byt 1+1 nebo garsonku - hotovost. Tel.: , večer Pronajmu garáž - ul. Větrná. Tel.: Vymûním obecní byt 2+1 Bystrc ul. Černého, výhled do Údolí oddechu za 2+1 Kohoutovice obecní. Tel.: Mladí novomanïelé hledají DB 3+1 (2+1) v Bystrci. Tel.: Angliãtina, ital tina začátečníci. Možno i dopoledne. Tel.: Prodám zahradu s chatou Jundrov. Tel.: po 19. hod. Angliãtina - kurzy nebo indiv. výuka, začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, konverzace. Dopoledne i odpoledne. Dospělí i děti. Tel.: Autodílna a pneuservis Otevřená 51, Brno-Žebětín Tel.: , mobil: Provádíme opravy motor. vozidel: - mechanické práce - klempířské práce - lakýrnické práce - výměna mot. olejů vč. filtrů - příprava na STK+emise vč. vyřízení dokladů - nástřik spodku vozu vč. dutin - opravy plastových nárazníků Pronajmu dílnu v Bystrci 52 m m 2 dvůr, 220/380, voda, WC. Vhodné i jako sklad. Cena inkaso. Tel.: Základní kola Brno, Heyrovského 32 přijme sekretářku - personalistku. Tel.: Prodám 2 dětská kola. Tel.: Hledám k pronajmutí menší obchodní či kancelářské prostory. Bystrc, Komín a okolí. Tel.: Prodám stánek v Bystrci. Tel.: Základní kola Brno, Heyrovského 32, nabízí pronájem tělocvičny a učeben po dobu letních prázdnin. Kontaktní telefon: , ART BAZAR Kubíčkova 8 AKÁT - vykupuje a prodává sklo, porcelán, obrazy, lustry a jiné. Vykupujeme celé pozůstalosti. Tel.: RK S-REALITY tel.: hledá pro své klienty byty, RD, stav. pozemky v Bystrci a okolí. Nabízejícím služby zdarma. Prodej: DB-OV 1+1 Ečerova, Rerychova DB 2+1 Valouškova, 2. p., volný DB 2+1 Černého, Teyschlova, Ondrouškova DB 3+1 Štouračova, Rerychova, Ondrouškova, Kuršova Prodejní stánek, Bystrc II. Prodám nový magnetický rodoped za Kč ze zdravotních důvodů. Tel.: Prodám kvalitní mrazničku 186 litrů. Cena dohodou. Tel.: Nabízím vedení účetnictví, jednoduché a podvojné. Tel.: , mob Koupelny va ich snû rekonstrukce bytov ch jader dlaïby a plovoucí podlahy vyfiízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna, Tel.: , NOVù OTEV ENÁ OâNÍ OPTIKA Mgr. Marek RA OVSK POLIKLINIKA-BYSTRC, L SKOVA 2 - zhotovujeme v echny druhy br lí - moïnost i vy etfiení Va eho zraku Mobil: Vinotéka Zahájen prodej sudového vína, v bûr ze 7 druhû od 29,- Kã/1 litr U Zoologické zahrady 2, Telefon: Po-Pá: hod. K problematice územního plánování na území mûstské ãásti Brno-Bystrc Územní plánování je základní činností, která umožňuje samosprávným orgánům městské části i všem jejím občanům rozhodovat o využití pozemků, o umisťování staveb podle jejich druhu, o tvorbě životního prostředí a dalších aspektech územního rozvoje. Řídí se platným zněním stavebního zákona a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Základními nástroji územního plánování jsou územně plánovací podklady (ÚPP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územní rozhodnutí. Mezi ÚPP patří urbanistické studie, územní generel, územní prognóza a územně technické podklady. Jsou využívány jako podklady pro zpracování a schvalování ÚPD, která zahrnuje regulační plán, územní plán obce a územní plán velkého územního celku. Pro městskou část Brno - Bystrc ÚPP i ÚPD zajišťuje orgán územního plánování obce (Statutárního města Brna) t.j. Zastupitelstvo města Brna prostřednictvím Útvaru hlavního architekta při Magistrátu města Brna (ÚHA MMB). Touto dokumentací se potom řídí stavební úřad při územním řízení. Současná situace na úseku územního plánování v Bystrci je následující: 1. Pro městskou část Brno - Bystrc platí v současné době dva schválené ÚPD: - Územní plán města Brna z r v platném znění (územní plán obce), - Regulační plán lokality Bystrc IIa - Žebětín, zvané též Kamechy", z r Pro zastavěnou oblast městské části se v r začal zpracovávat územní plán zóny (nyní zvaný regulační plán). Nebyl nikdy dokončen a schválen. S ohledem na shora uvedenou vyhlášku č. 135/2001 Sb., by bylo nutné ho celý přepracovat, znovu projednat a bez rozporů schválit. Bezrozporové schválení však v současné době není možné především pro rozpory kolem vedení trasy plánované rychlostní komunikace R 43 a některé další. Proto se některé dílčí lokality, na které nedořešené rozpory nemají vliv, řeší pomocí změn Územního plánu města Brna, požadovaných a schvalovaných Zastupitelstvem městské části Brno - Bystrc. Samospráva městské části dále požaduje po ÚHA MMB předložení alespoň územně plánovacího podkladu pro celé zastavěné území, který by mohl po souhlasu Zastupitelstva městské části sloužit stavebnímu úřadu pro územní řízení. 3. Pro rekreační oblast Brněnské přehrady je v současné době zpracován rovněž pouze územně plánovací podklad, vycházející z projednaného návrhu regulačního plánu, který rovněž nebylo možno vzhledem k platnosti vyhlášky č. 135/2001 Sb., dokončit z již uvedených důvodů. Zastupitelstvo městské části s ním vyslovilo souhlas jako s podkladem, který slouží stavebnímu úřadu pro územní řízení. Do budoucna lze předpokládat, že po vyřešení příslušných rozporů budou postupně na relevantní lokality pořízeny již řádné regulační plány, zejména v souvislosti s nově připravovaným Územním plánem města Brna (ten dosavadní platí do roku 2010). Ing. Vladislav Pospí il vedoucí stavebního odboru ÚMâ Brno - Bystrc

5 Kam a kdy pûjdeme k referendu Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii proběhne v městské části Brno-Bystrc v pátek od 14,00 do 22,00 hod a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod v těchto hlasovacích okrscích a místnostech: V okrsku ã. 258 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice: J. Obrovského, Komínská, Pod Mniší horou, Přístavní, U ZOO, Výhon, nám. 28.dubna. V okrsku ã. 259 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice: Heyrovského, Obvodová, Píškova. V okrsku ã. 260 je hlasovací místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice: Hrad Veveří, Kozí Horka, Nad dědinou, Pod Komorou, Rakovecká, Ruda, U Křivé borovice, Valouškova, všechny bystrcké trvale obydlené chaty. V okrsku ã. 261 je hlasovací místnost v SC Odbojářská 2 pro ulice: Joukalova, K dálnici, Krajní, Nad kašnou, U sokolovny, Větrná. V okrsku ã. 262 je hlasovací místnost v SC Odbojářská 2 pro ulice: Vondrákova lichá, Vondrákova sudá, Wollmanova. V okrsku ã. 263 je hlasovací místnost v SC Odbojářská 2 pro ulice: Na zeliskách, Pod Horkou, Údolí oddechu, Vondrákova 2-60 sudá, Vondrákova 7-15 lichá, Živného. V okrsku ã. 264 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Opálkova sudá, Opálkova 1-3 lichá. V okrsku ã. 265 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Filipova, Odbojářská, Opálkova 5-13 lichá. V okrsku ã. 266 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Laštůvkova sudá, Laštůvkova lichá. V okrsku ã. 267 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Černého 3-39 lichá, Laštůvkova 1-9 lichá, Laštůvkova 2-8 sudá, Stará dálnice. V okrsku ã. 268 je hlasovací místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice: Černého 2-60 sudá, Černého lichá. V okrsku ã. 269 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Adamcova, Štouračova, Vrbovecká. V okrsku ã. 270 je hlasovací Ondrouškova 2-12 sudá, Ondrouškova lichá. Bystrcké noviny ã. 5/2003 V okrsku ã. 271 je hlasovací Kubíčkova 1-21 lichá, Ondrouškova sudá. V okrsku ã. 272 je hlasovací Kachlíkova, Páteřní. V okrsku ã. 273 je hlasovací Fleischnerova V okrsku ã. 274 je hlasovací Ečerova sudá, Ečerova 1-5 lichá, Vejrostova. V okrsku ã. 275 je hlasovací Ečerova 7 do konce lichá, Kuršova 1-9 lichá, Kuršova 2-4 sudá. V okrsku ã. 276 je hlasovací Kuršova 6-34 sudá, Lýskova 1-21 lichá. V okrsku ã. 277 je hlasovací místnost v Penzionu Foltýnova 21 pro ulice: Foltýnova 1-25 lichá. V okrsku ã. 278 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Foltýnova lichá, Foltýnova 2-22 sudá, Teyschlova V okrsku ã. 279 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Rerychova 2-16 sudá, Šemberova, Teyschlova V okrsku ã. 280 je hlasovací místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice: Teyschlova 1-26, Kamechy. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Hlasovací lístky nebudou doručovány do domácností, budou vydávány až v hlasovací místnosti. Otázka, na kterou budeme odpovídat, zní: Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?" Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii bude přístupna ke čtení (dokument má cca stran) v elektronické podobě od v pondělí a středu od 8 do 17 hod, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hod na ÚMČ Brno-Bystrc (informace na recepci). Ing. Dana Kalousková Odbor vnitfiních vûcí Úspûch v ornitologické soutûïi Brněnská Zoologická zahrada pořádá každým rokem Ornitologickou soutěž ke Dni ptactva (1. 4.), které se naše ZŠ Heyrovského 32 pravidelně zúčastňuje. Každou školu reprezentuje 4-členná skupina mladých ornitologů - žáků tříd základních škol a příslušných ročníků gymnázií. Soutěž probíhá v celém areálu ZOO, kde družstva podle mapky na různých stanovištích písemně odpovídají na otázky týkající se života ptáků. Po loňském 2. místě se letos podařilo našemu družstvu ZŠ Heyrovského 32 ve složení Ilona Černá, Tomáš Zámečník, Kristýna Bradová a Monika Prokešová zvítězit a získat 1. cenu společně s gymnáziem Vídeňská. Mgr. Milada Kuãerová, Z Heyrovského 5 Matefiské centrum Kufiátka Obãanské sdruïení, Brno-stfied, Bezruãova 13, Tel.: , Informujte se o na í ãinnosti: Klubová místnost pro maminky a dûtská herna otevfiena: Úterý: 9-12 h, h, Středa: 9-12 h, Čtvrtek 9-12 h, h Pfiedná ky, besedy, akce pro dûti i rodiãe: Úterý od hod. Byla jedna hromádka... Úterý od hod. Bingo - hra o ceny Středa od hod. Recepty, sluníãko a mráãek pro radost Čtvrtek od hod. Divadélko s pohádkou a písniãkami Čtvrtek od hod. Letní dekorace Neděle POHÁDKOVÉ KOUZLENÍ - setkání s pohádkovými postavičkami V PARKU KOLIŠTĚ 2, POD JANÁČKOVÝM DIVADLEM, soutěže, odměny a pohádkové představení je připraveno pro všechny přítomné od 13:00-17:00 Úterý od hod. íkánkové malování Úterý od hod. Letní dekorace Pfiijímací zkou ky do Soukromé základní umûlecké koly Mgr. Radmily Chmelové pro rok Přijímací zkoušky pro školní rok nových žáků do Soukromé základní umělecké školy Mgr. Radmily Chmelové proběhly v pátek od h. v prostorách školy vedle MAXU na Kubíčkové 8 (u barevných sloupů). Do hudebního oboru byli hlavně přijímáni žáci na výuku hry na kytaru a do pěveckého sboru. Nově bude otevřené oddělení výuka hry na housle. Na hru na klavír, keyboard a flétnu je kapacita žáků plně obsazena. Výuka HO probíhá v rozsahu 2 hod. týdně : 1 hod. individuální (tj. v hodině je pouze jeden žák) a 1 hodina hromadně (tj. výuka hudební nauky, aby se s teorií nemusel zdržovat vyučující při hře na nástroj). Žáci hudebního oboru pak mohou ještě zdarma navštěvovat sborový zpěv (2 hod. týdně). Během školního roku se všichni žáci účastní žákovských večírků v koncertním sále školy, dvakrát do roka koncertů ve Společenském centru v Bystrci apod. Koncert absolventů hudebního oboru se koná v Divadle Bolka Polívky 13. června v hod. Středa od hod. Recepty, v roba k iltu pro letní dny Čtvrtek od hod. Divadélko s pohádkou a písniãkami Čtvrtek od hod. Malování zamezí zlobení Úterý od hod. Tû íme se na prázdniny a sluníãko Úterý od hod. Prázdninové malování Středa od hod. Recepty, pfiedprázdninové pfiekvapení Čtvrtek od hod. Divadélko s pohádkou a písniãkami Čtvrtek Prázdninové rejdûní - zavíráme, v září naviděnou!!! Za MC Kuřátka Eliška Břoušková Do výtvarného oboru (kresba, malba, keramika a jiné výtvarné techniky) se noví zájemci sešli v ateliéru školy a byli přijati nejen žáci ZŠ ale i starší, kteří se budou připravovat ke studiu na středních uměleckých školách. Každým rokem žáci uspořádají vernisáž a účastní se soutěží v rámci celé ČR i v zahraničí. Do tanečního oboru byly přijímány děti od 4 let na koncertním sále školy v MAXu. Výuka zde spočívá v tom, aby si děti osvojily návyky správného držení těla ve všech polohách, při chůzi, běhu atd.ti nejmenší začínají pomocí písniček a tanečních her a postupně se tak seznamují se základy lidového, moderního i klasického tance. Po celý rok se žáci prezentují na koncertech školy a připravují pro rodiče i veřejnost taneční pohádky. Tu letošní - Příběh kapky uvedou v divadle Bolka Polívky dne 13. června v hod. Žáci tanečního oboru se pravidelně účastní i přehlídky tanečních oborů Čech a Moravy v Praze. Mgr. Radmila Chmelová

6 6 Bystrcké noviny ã. 5/2003 âarodûjky z M Kachlíkova Pfiedveãer pfied skuteãnou filipojakubskou nocí dne patfiil v na í kolce v em mal m i velk m ãarodûjnicím, které si chtûly vyzkou et svá kouzla, moc a umûní ãarovat. A to, Ïe se jich na na em Kachlíkovû vr ku" slétlo opravdu hodnû, nepatfiilo rozhodnû náhodû. A aby taky ne! Taková opravdová ãarodûjnice si nenechá ujít jedineãnou pfiíleïitost podûlit se o svûj ãarodûjnick um a arm. V e propuklo úderem 17. hodiny, kdy za zvukû zvonû, hromû, bleskû a vichfiice pfiilétly zástupkynû star í (a snad i zku enûj í) generace ãarodûjek, aby zahájily ná sabat. Za vydatné podpory v ech pfiihlíïejících se pfiedvedly v plné kráse a dokonce zvládly i zatûïkávací zkou ku sv ch hlasivek a dechu (nedivte se stáfií dá zabrat). Poté se k nim pfiidali v ichni, co mûli jen tro ku spoleãného s magií V ãervnu oslaví Ragby klub Bystrc své 50leté v roãí. Pfiipravují se oslavy se sportovním programem, kterého se zúãastní pfiedstavitelé âeské ragbyové unie a ragbysté ze zahraniãí, se kter mi bystrck klub udrïuje pravidelné kontakty. Ragby klub sídlí v areálu na ulici Jakuba Obrovského. Tento areál byl postaven brigádnicky a to právû ãleny klubu. a kouzlem (ãarodûjové, ãarodûjnice, kouzelníci a v ichni jejich rodinní pfiíslu - níci) a spoleãnû si zatanãili pfii opravdov ch ãarodûjnick ch rejdech. Pfiitom ov em nezapomnûli uvafiit v dne ní dobû tolik potfiebn nápoj lásky. Zku ené ãarodûjky pak pfiipravily pro své nástupce nároãné zkou ky, které jim pomohou obstát ve svûtû kouzel a ãar. A o tom, Ïe si vedly opravdu dobfie není pochyb vût ina mal ch ãarodûjnic i ãarodûjû pfii nich úspû nû obstála. Vyvrcholením v eho bylo zapálení ohnivé vatry, u které se vydovádûli urãitû v ichni. Nemalou zásluhu na tom mají i na e ãarodûjnické kuchafiky, které se postaraly o nutné posílení ÏaludkÛ pfied nároãn m letem do v ech konãin na ich luhû a hájû. Zuzana Bouãková, uãitelka Pronájmy tenisov ch dvorcû I letos mají zájemci z fiad vefiejnosti moïnost dlouhodobého pronájmu 2 antukov ch dvorcû v krásném a klidném prostfiedí Z La tûvkova. Informace o voln ch hodinách a jejich pronájmech získáte na ãísle (p. Dlapa) nebo ujte na: M. Dlapa, uãitel Pfiímûstsk prázdninov kemp na Z La tûvkova La tûvkova Spring Cup roãník tenisového turnaje pro neregistrované hráãe se bude konat tradiãnû na dvorcích Z La tûvkova o víkendu ãervna Pfiihlá ky pfiijímáme na telefonním ãísle nebo na u: do pátku (uveìte jméno a kontakt). Na úãastníky se opût tû í pofiadatel tenisová kola MD TENNIS (www.alon.cz/md_tennis), která turnaj pofiádá ve spolupráci se Z La tûvkova Brno. M. Dlapa, uãitel Tenisová kola MD TENNIS (www. alon.cz/md_tennis) ve spolupráci se Z La tûvkova pofiádá ve dnech prázdninov pfiímûstsk kemp. Je urãen pro dûti ve vûku od 6 do 12 let a obsahuje v uku tenisu, angliãtiny a práce na poãítaãích. V echny tfii ãinnosti budou dûti provádût pod dohledem zku- en ch pedagogû a trenérû. Dûti budou rozdûleni zejména podle vûku a dále s pfiihlédnutím na dovednosti v jednotliv ch ãinnostech. Kemp bude probíhat od pondûlí do pátku vïdy od 8.30 h. do h. a v cenû 1250,- Kã je kromû pronájmû prostor a v uky také kaïdodenní obûd. Pfiihlá ky je tfieba odeslat do 13. ãervna 2003 na adresu Mgr. Miroslav Dlapa, âerného 11, Brno nebo em na MÛÏete vyuïít také mobil ã Elektronická po ta ãi mobilní telefon je vám k dispozici také pfii va ich pfiípadn ch dotazech. Na základû do l ch pfiihlá- ek, které by mûly obsahovat jméno a datum narození dítûte, bydli tû a kontakt na rodiãe, vás budeme informovat o pfiijetí dítûte, zpûsobu a dobû úhrady kempu a o tom, co bude dítû potfiebovat. M. Dlapa, uãitel Program ZOO na mûsíc ãerven DEN DùTÍ PRO PùSTOUNSKÉ RODINY S TÁBORNICKOU UNIÍ specifikace: kulturní program, soutûïe a hry pro malé náv tûvníky a rodiãe ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE A LOSÍ K TINY S IKEOU specifikace: hry, soutûïe, kulturní program a kfitiny losa evropského Mgr. Vitulová, ZOO Brno Ragby klub Bystrc oslavuje Kromû muïû zde pûsobí juniofii, kadeti, star í a mlad í Ïáci. DruÏstvo muïû pûsobí v nejvy í celostátní ragbyové soutûïi - extralizace, kde jsou v souãasné dobû na pátém místû. MládeÏnická druïstva mají rovnûï své soutûïe a hrají v nich Ïáci od 9 let. Oslavy za títí také bystrcká radnice. Eli ka Kováfiová, místostarostka Co znamená Národní poãítaãová gramotnost? Centrum internetu, společnost Intel a Ministerstvo informatiky ČR společně zahájily projekt Národní počítačová gramotnost". Jeho cílem je umožnit veškeré veřejnosti naučit se prostřednictvím kurzů základní práci s počítačem a užívání internetu. Jednotlivé lekce jsou dvouhodinové v ceně pouze 100 Kč a účastník si proto osvojí jenom základní znalosti. Kurzy v praxi zajišťují smluvní regionální partneři projektu. Jedním z nich je také ZŠ Laštůvkova. Až do konce kalendářního roku bude proto ve škole každý týden uspořádán minimálně V ãervnu uspofiádá Z La tûvkova dva poãítaãové kurzy. Oba probûhnou v uãebnû informatiky ve kole. Prvním bude ZÁKLA- DY OBSLUHY PC + OS WINDOWS 98. Úãastníci se seznámí s prací na poãítaãi v prostfiedí OS Windows 98, ovládáním my i a klávesnice. Je urãen pro zájemce s minimální ãi Ïádnou znalostí práce na poãítaãi. Poãet úãastníkû maximálnû 10 (kaïd bude mít vlastní poãítaã). Termín kurzu: ãervna, vïdy 17,00 20,00 hodin (pondûlí ãtvrtek). Rámcov obsah kurzu: seznámení s poãítaãem prostfiedí OS Windows 98 (2000), dûleïité pojmy, ovládání hlavní panel, pracovní plocha nabídka Start, Programy, Pfiíslu enství organizace dat a práce s nimi, prohlíïení, práce s disketou, tisk nastavení, ovládací panely Cena kurzu je Kã. Telefonické pfiihlá ky do kurzu pfiijímáme nejpozdûji do na tel. koly , , jeden kurz (vyjma prázdnin). Přesné termíny a další informace získají zájemci na tel. lince Centra internetu (cena za místní hovor), kde je také jediná možnost přihlásit se do vybraného kurzu (přímo na škole to není možné). Termíny, prozatím vypsané na měsíc červen, jsou 3.6., 4.6., 5.6., 10.6., 11.6., 13.6., 17.6., 18.6., 19.6., 24.6., 25.6., V případě velkého zájmu budou vypsány ještě další termíny. Aktuální informace sdělíme zájemcům kdykoliv na tel. č. školy Petr Kfiivka, fieditel CVČ BYSTROUŠKA Fleischnerova 1a, Bystrc, tel Narozeniny Li ky Bystrou ky neboli Den dûtí na Bystrou ce v 9,00 12,00 hod. Pfiijìte si zasoutûïit, zahrát hry a ochutnat li ãí dort. Li ku Bystrou ku mûïete potû it vlastnoruãnû vyroben m pamlskem. Vstupné: 20,-Kã Pfiipravujeme pfiímûstské tábory o letních prázdninách: KfiíÏem kráïem kolem Brna 5 v letû do okolí Brna spojen ch s hrami a koupáním Návrat 3 celotáborová hra, v tvarné ãinnosti, hry v Bystrou ce a okolí, v lety, koupání. Pro dûti z tfiídy, cena 50,- Kã /den/dítû, v ãase 9,00 15,30 hod. Pfiihlásit své dítû mûïete telefonicky na v e uvedeném tel. ãísle nebo osobnû, nejpozdûji do 20. ãervna, kdy je tfieba uhradit poplatek. Na dûti se tû í Helena Mlejnková a Petr Kadlec HLEDÁME IKOVNÉHO VEDOUCÍHO chovatelského krouïku na kolní rok Pfiedpokladem jsou základní zoologické znalosti, kladn vztah ke zvífiatûm, zodpovûdnost a schopnost pracovat s dûtmi. Máte-li zájem o tuto práci, ozvûte se co nejdfiíve na CVâ. Michaela Jelenová, CVâ Bystrou ka KURZY OVLÁDÁNÍ POâÍTAâE / Mgr. Eva âechová nebo také pfiímo na mobilní tel Druh m bude ZÁKLADY MS WORD. Úãastníci se seznámí se základy textového editoru MS Word. Kurz je vhodn pro absolventy základního kurzu nebo zájemce s ãásteãnou znalostí práce na poãítaãi. Poãet úãastníkû maximálnû 10 (kaïd bude mít vlastní poãítaã). Termín kurzu: 30. ãervna 3. ãervence 2003, vïdy 17,00 20,00 hodin (pondûlí ãtvrtek). Rámcov obsah kurzu: základní pravidla pfii vytváfiení jednoduch ch i sloïitûj ích textû formátování a tisk textû vkládání obrázkû a tvorba tabulek pouïívání ablon pfii práci s dokumenty Cena kurzu je Kã. Telefonické pfiihlá ky do kurzu pfiijímáme nejpozdûji do na tel. ãíslech koly , , / Mgr. Martin Staníãek nebo také pfiímo na mobilní tel Petr Kfiivka, fieditel Uzávûrka pfií tího ãísla je Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí. Klimešová, tel , fax: Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Zlom a tisk Gill, s.r.o., Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Zdarma.

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01

Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 Svolání 3/6. Rady MČ, bod 1.2.01 3/6. jednání Rady místního zastupitelstva Brno Bystrc, konané dne 12.5.1999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015

U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 29.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 65/2015 V Soběšovicích dne 30.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výzva k předložení nabídek na Pronájem jednotlivých prodejních míst v Zoo Hodonín 1) Vyhlašovatel Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace U Červených domků 3529 695 01 Hodonín IČ: 44164289 zastoupená

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OMP/NP Veřejná nabídka 25.04.2014 26.05.2014, str. 1/5

OMP/NP Veřejná nabídka 25.04.2014 26.05.2014, str. 1/5 Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 25.04.2014 do 26.05.2014, do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Název, sídlo, telefon, fax, email a web zadavatele

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy PROGRAM 34. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 33. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 34. RMČ BS d) Schválení programu 34. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Podmínky užívání

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., PROGRAM 20. RMČ BS 1 a) Zahájení b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS d) Schválení programu 20. RMČ BS 2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013

Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 Informace z usnesení 90. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 7.8.2013 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.23 v 5.podlaží domu na ulici Sevastopolská,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra

Obec Lipová vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra OFICIÁLNÍ NÁZEV DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ vznikla 1. ledna 1992 na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. VSC-3-4003/91 ze dne 13. prosince 1991, oddělením od města Slavičína. tvoří jeden územně samosprávní

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více