EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)"

Transkript

1 EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích zámrech a o tom, že Bh je Omega. Víme tomu, že žijeme v poslední dob, a možná bychom mli zaít íkat v posledních hodinách. Z pohledu 6000 let existence lovka jsou totiž naše dny jako hodiny. Takže bych rád, pokud dovolíte, ekl nco o celém kontextu, o celém obrazu toho, co Bh dlá. Vím, že Bible je Boží Slovo se vším všudy. Vím, že ji psali lidé, ale vím, že tito lidé byli inspirováni Duchem svatým. A to nejen tak, že do Knihy knih zapsali urité názory, urité myšlenky, uritý mravní kodex, který je podle Boha správný, ale že každé slovo bylo v originálních jazycích pesn vybrané a pesn patí na to místo, kde se nachází. Vím tomu, že každé íslo i každé poadí má v Bibli svj význam. Nkteí brati pišli na to, že se v hebrejštin dá vypozorovat uritý kód. Pro to íkám? Protože vím, že Genesis je první kniha a že ji tak dal Bh. A také vím, že Zjevení je poslední kniha a že ji také tak Bh dal. A proto celá Bible, celý Boží zámr je od Genesis po Zjevení. Bh je zvláštní bytost. Je zvláštní v mnoha aspektech, které se nám úpln vymykají. Bh mluví na modlitb se mnou a pln se na m soustedí a pitom mluví s jiným bratrem ve vedlejší místnosti a pln se soustedí na nj. V tu samou chvíli mluví s jiným bratrem v Americe a mluví s ním anglicky a zárove mluví s bratrem v Africe a mluví s ním svahili. A mluví s bratry v Indii i po celém svt. A pitom nikoho nešidí. To je nco, co lovk nedokáže. Další zajímavou vcí je, že my vidíme jenom uritý úhel vcí, na které se díváme. Napíklad brati, kteí v této místnosti sedí až úpln vzadu, nevdí, jestli je nco napsáno tady na tom sloupu zepedu. A já zase nevidím jeho zadní stranu. Ani jeden z nás neví, i když to mžeme tušit, jak ten sloup vypadá zevnit. A už vbec nevíme, jak to tu vypadalo ped padesáti lety, pokud tenhle objekt vbec existoval. Bh však vidí všechno najednou; je to zvláštní Bh. Já jsem vera vci vidl jedním zpsobem, ale dnes je vidím 1

2 jinak, protože jsem v Bohu o trochu povyrostl, o trochu více jsem porozuml. A vím, že zítra porostu ješt dále. Ped njakými deseti, jedenácti lety jsem vbec nevdl, že Bh je. Ale dnes to vím. A vím, že jeden den Ho budu znát, tak jako On zná m. Ale s Bohem to tak není. Bh m znal ped 6000 lety, když jsem se narodil. To neznamená, že bych se narodil ped 6000 lety, ale Bh m už tehdy znal. Vdl, jak budu chodit v plenkách; vdl, koho si vezmu za ženu; vdl, co se stane nap. 5. ledna; a ví, co se stane za dva msíce. Je to, jako když letíte letadlem a podaí se vám najednou pehlédnout celé msto nebo celou eku od zaátku do konce. Vidíte na ní lo, která pluje z jednoho místa na druhé, anebo vidíte auto, jak cestuje z jedné strany msta na druhou. A se podíváte kamkoli, vidíte všechny vci ped sebou. A takhle se dívá Bh. Bh vidí od zaátku do konce. Takže pokud se díváme do Genesis, musíme chápat, že se díváme z Božího pohledu. Když já zanu dlat njakou práci, vtšinou pi ní získávám zkušenosti, jak ji píšt dlat lépe. Uím se. A když práci dokoním, íkám si: Kdybych to dnes dlal znovu, udlám to úpln jinak. Mám totiž novou zkušenost. Ale Bh má všechnu zkušenost na zaátku. To je podstatné vdt. Nkteí lidé mluví o Bohu tak, že Bh nco dlal a pak si ekl: Hmm, to jsem asi neudlal dobe, pojme to udlat jinak. Pamatuji si, že když jsem byl ješt na biblické škole, pekládal jsem jednou pi kázání evangelia anglicky mluvícím bratrm. Kázali nco v tom smyslu, že na zaátku byli Adam s Evou v ráji a vše bylo dokonalé. A Bh ekl Adamovi: Podívej se na tento strom. Z toho nejez! Adam Boha neposlechl, a proto byl z ráje vyhnán. Tím se zrušil vztah mezi Bohem a lovkem. Ti brati se tehdy snažili ukázat, že mezi Bohem a lovkem vyrostla ze a že se Bh rozhodl pivést lovka zpt k sob. Dal mu tedy krabici plnou náadí kladiva, pily, hebíky a ekl mu: Toto je zákon a skrze zákon se dostaneš zpátky k Bohu. lovk zaal používat zákon, ale záhy zjistil, že sám není dost dobrý na to, aby se k Bohu skrze zákon dostal. A tak si Bh ekl: Hmm, zákon nezafungoval, budeš muset být spasen skrze mého Syna. Poslal tedy svého Syna a tentokrát to fungovalo. A kdokoli uví a vyzná Ježíše Krista, bude spasen a vrátí se zpátky na místo, odkud vypadl na místo obecenství s Bohem. Je vám takovéto pemýšlení povdomé? Z devadesáti procent zní podobn jako Boží pravda, ale shledávám na nm dva zásadní problémy. Za prvé tohle mluví o Bohu, který se vyvíjí, 2

3 který získává zkušenost. A za druhé to mluví o tom, že jsme se trochu zacyklili, protože jsme se dostali zpátky tam, kde byl Adam. A co te? Te zase upadneme? Jak se vlastn z toho kruhu dostat? Víte, já vím, že na poátku Bh stvoil lovka, podíval se na nj a ekl: Je to dobré. Pitom vidl Nimroda, který se proti Nmu postaví, vidl Jezábel, vidl faraóna i Hitlera atd. Pesto však ekl: Je to dobré. Víte pro? Protože se podíval úpln na konec té ady a vlastn íkal: Na konci je ten lovk, kterého jsem stvoil. Bh totiž nestvoil Adama se vším všudy na zaátku, protože jsou vci, které se stvoit nedají. Vítze nemžete stvoit. Nemžete nkoho stvoit a íct: To je vítz! Nkdo se vás totiž urit zeptá: A kde zvítzil? Hmm, prost je to vítz! To nejde. Vítz musí být lovk, který nkde závodil, nkde bžel. Musí to být lovk, který ml šanci být poražen. Musí to být nkdo, kdo bžel ze své vlastní vle a na konci zvítzil. Když budu soupeit se slimákem, oba se postavíme na áru, já dobhnu na konec a eknu, že jsem vítz, jsem opravdu vítz? Když pobží tíleté dti závod na pár metr, já popadnu svoji dceru do nárue, dobhnu s ní první a postavím ji na cílovou áru, bude moje dcera vítz? Možná si nkteí z nás ješt pamatujeme na ten pocit, když jsme jako dti psali ve škole písemku, celou ji opsali a dostali jsme nejlepší známku ze tídy. A nkdo pišel a ekl: Jsi vážn dobrý. Jenže nám to nebylo píjemné slyšet. Rádi bychom to slyšeli v pípad, že bychom písemku napsali sami. Jestliže Bh na zaátku stvoil jen pl lovka, kde je tedy ten celý stvoený lovk? Píše se, že první Adam byl zemský a druhý Adam byl sám Pán z nebe. To znamená, že se tady mluví o druhém Adamovi. A druhý Adam je velice zvláštní. Najednou se posunul o celou rovinu výše. Máme tedy prvního Adama a Evu. A všichni ostatní lidé po Adamovi jsou stejní jako Adam zemští. Mají stejný hích, jsou v híchu zrozeni. Bh dal Adamovi vládu nad jeho životem, nad zahradou i nad stvoením. A Adam tím, že neposlechl, tím, že se nechal oklamat, pedal tuto vládu áblu. V tu chvíli všechno, co se zrodilo z Adama, bylo pod stejným híchem. To znamená, že i my jsme se narodili v híchu. Všichni lidé jsou tedy híšníci. To je myšlenka, kterou svt není ochoten akceptovat. Lidé ve svt vdí, že Hitler byl híšný. Híšný je taky ten pán, co o nm psali v novinách, že nkoho zavraždil. A soused ten krade. Ale já ne! Já jsem odmalika normální lovk: Nikoho jsem nezavraždil, nic velkého jsem neukradl... 3

4 Ale Bible íká nco jiného. íká, že všichni jsou híšní. V listu ímanm se mžeme doíst, že všichni zhešili a jsou daleko od Boží slávy (viz ímanm 3,23). Bh totiž vložil do krve a do ddinosti jednu zvláštní vc. Jedná se o uritou pokrevní linii: Narodí se mi dcera a má podobné oi a uši jako já. Já zase vypadám podobn jako moje máma nebo mj ddeek. A to je jen v tom pirozeném. Ale v duchovním to vypadá stejn. Dlám podobné vci, jaké dlali moji rodie. Zápasím se stejnými vcmi, se kterými zápasili moji rodie a moji prarodie. Kde se tyto vci vzaly? Skrze krev. Co myslíte, je to píjemný zákon, který do nás Bh vložil, nebo nepíjemný? Je píjemný. Protože Bh si práv tohoto zákona použil: Stejn jako se ddí hích, ddí se i svatost. Bh sám použil svoji krev a zplodil Ježíše Krista. Tím Ježíš Kristus zddil Boží slávu. To znamená, že zddil svatost, dokonalost, poslušnost, moc. A to vše proto, že se narodil z Boha. ábel vdl, že Ježíšovo narození pro nj bude znamenat konec. Proto se tolik snažil, aby se Ježíš nenarodil. Ale my víme, protože jsme to už tolikrát v minulosti etli, že když se Bh rozhodne, aby se nco stalo, tak se to stane. Amen! Není nic, co by se Bohu mohlo postavit do cesty, aby se Jeho Slovo nenaplnilo. A tak skrze krev, skrze kterou se Ježíš zastínním Ducha svatého narodil, se otevela cesta i nám. Ježíš má totiž svoje dti, a to jsme my. Skrze Ježíše Krista jsme ve stejné pokrevní linii jako sám Ježíš. To znamená, že jsme byli vy ati z jedné rodiny, z ady pirozeného Adama, a byli jsme pesunuti do nové rodiny, jejímž poátkem je Bh sám. A pesn to Bh vidl. Vidl na konci všeho lid, který se zrodí z Nho samého. Vidl lid, který se Mu vydal dobrovoln. Vidl všechno utrpení a zárove vidl lovka vším tím utrpením projít a zvítzit nad satanem. Nkdo íká, že na nebi probíhá boj mezi Bohem a áblem. Myslíte si, že je to pravda? Víte, Bh nemže bojovat s áblem, protože ábel pro Nj není žádný soupe. Pokud chcete vdt, jakou má satan sílu, podívejte se do Zjevení. Tam teme, že pišel as a Bh ekl: Svažte satana. A jeden jediný andl pistoupil a svázal ho. Kdo tedy bojuje se satanem, když ne Bh? Ano, jsme to my, kdo potebuje satana svrhnout. Víte, co by se stalo, kdyby Bh pišel a ekl: Konec. Satan není. Zrušil jsem ho. Pišel by druhý satan. Pišel by nkdo, kdo by stejným zpsobem padl a postavil se na jeho místo. A proto Bh nepotebuje zniit satana. Nebavíme se o tom, že historie je o boji mezi Bohem a áblem, ale o tom, že Bh tvoí svj lid, který sám vytlaí temnotu ze svého života. Lid, který pijme Boží slovo do svého nitra, který se Bohu oteve a který se stane Božím synem. Lid, který pošlape 4

5 ábla, vytlaí ho a bude chodit v takovém svtle, že ábel pijde a nebude v tomto lidu nic mít, tak jako neml nic v Ježíši (viz Jan 14,30). To znamená, že Bh tvoí svj lid, svého Adama. A tímto Adamem je Kristus. Kristus, jehož hlavou je Ježíš a jehož tlem jsme my. Víte tomu, že jsme tlo Kristovo, že jsme souástí toho posledního Adama? Že jsme ti, na které se Bh podíval a ekl: Je to dobré. Bh celých 6000 let pracuje. V Genesis se podíval a ekl: Je to dobré. A íci to mohl proto, že se podíval do Zjevení a uvidl v nm lid, který vítzn prošel obdobím celých tch 6000 let. Vidl lidi, kteí ve Zjevení stojí a chválí Boha, klaní se Beránkovi, jsou plní svtla, nemají žádnou poskvrnu ani vrásku, prošli vším soužením a vyhnali ábla ze svého nitra. Bh se tedy podíval, uvidl tento lid a ekl: Je to dobré. Stojí to za to. Pjdu do toho. A vím, co m to bude stát. Bude m to stát mého Syna. Bude m to stát spoustu utrpení. Bh vdl, že to Jeho samého bude stát utrpení, protože sám má emoce. Víte to, že Bh má emoce? Bh nám totiž dal emoce a ekl, že jsme uinni podle Jeho obrazu. Bh tedy jen tak nesedí a nedívá se, jak se to v lidstvu vaí, a neíká si: V pohod, v pohod, já vím, jak to dopadne. Bh je celým srdcem s námi a pláe pro svj lid. Bh naíká, protože chce svému lidu požehnat, ale Jeho lid od Nj odchází. Hospodin toužil požehnat Izraeli. Vidl jejich náek v Egypt, sedl, držel v rukou stopky a íkal: Izraeli, ješt ne. Já slyším tvj náek, ale ješt ne. A ekal 400 let. A celých 400 let trpl spolu s Izraelem. Až jednoho dne ekl: Te. Posílám vám vysvoboditele. A vysvobodil Izrael ze zajetí. Vysvobodil práv ty lidi, kteí nkolik set let volali: Hospodine, slyš náš kik! Hospodine, vyslyš nás! Vyvedl je a provedl je i Rudým moem. Sláva Bohu, sláva. Bh nás zachránil ped faraónem. Utopil ho v Rudém moi.... Mojžíši, jak to, že nemáme co pít? Kde máš esnek? Pojme zpátky do Egypta! Myslíte si, že Boží srdce není zarmoucené? Kolik to bylo dní po tom, co Mojžíš vyšel na 40 dní na horu, a Izraelci už mli zlaté tele? Kolik rok volali v Egypt po vysvobození? A kolik dní trvalo od pejití Rudého moe, než zase zaali reptat proti Bohu? Ti? Ale Bh se podíval na konec toho všeho, uvidl lidi, jak chválí Boha, a ekl: Stojí to za to. Ježíš ml lidi, kteí íkali: Všichni t opustí, ale já ne. A Ježíš na to odpovdl: Za tebe jsem se, Pete, modlil. Ješt dnes m zapeš. Ale Bh se podíval na konec Petra, který se postavil ped synhedrin, a ekl: Lepší je poslouchat Boha než lovka. Podíval se, uvidl Petra na konci, jak pokládá svj život, a ekl: Je to dobré. 5

6 Bh dal, aby se zrodila církev, ale zanedlouho po tom se církev se jménem CÍRKEV proti Bohu obrátila. A tak stvoil další církev, ale i ta se proti Nmu obrátila a káže proti Nmu samému. Bh mluví o svatosti a najednou se tu objeví církev homosexuál. Co udlá Bh? Podívá se na konec, na svoji církev, na svoji nevstu bez poskvrny a vrásky. Na lidi, kteí prošli vysvobozením nejen tak, že nepijí, nevraždí, nekouí a nesmilní, ale také íkají: Bože, tady ve mn je schovaná neláska. Bože, nic mi neíká smilstvo, a pesto vím, že tady nkde je ješt žádost. Bože, Ty bydlíš v mém dom, a pesto mám nkolik pokoj, které Ti neotvírám. To je lid, který takhle bude volat, který bude otevírat i ty nejposlednjší pokoje své duše a bude íkat: Bože, pij a bydli ve mn, bydli tady namísto té temnoty. Bože, vydávám se Ti úpln celý, tak jak jsem. Bože, dlej, co potebuješ. A Bh se podíval na tyto lidi a ekl: Je to dobré. Amen. Vidíte ten velký obraz? Vidíte ho od jednoho kraje až po druhý? Od toho, kdy Bh zaal, až po to, kdy dokoná? Já jsem Alfa i Omega, íká o sob. Možná peloženo pro nás: Já jsem A i Z. To znamená celý obraz. Kde se v nm nalézáme my? Na konci? Omega? Skoro Omega. Zbývá už jen dokonit ten poslední tah. Žijeme na konci všech vcí. Jsme tam, kde Bh dokoná to, o em mluvil, že je dobré. Víte, já nevím, že se ožením. A víte pro tomu nevím? Protože už jsem ženatý! Ani my už za chvíli nebudeme vit, že Pán pijde, protože už pišel. Za pár let nebudeme vit, že Bh bude mít dokonalý lid, protože budeme dokonalí. A tak nás Bh dnešního dne volá, abychom šli a byli sou- ástí toho lidu, který vidl tehdy ped 6000 lety. eknte, kdo z vás by chtl být souástí tohoto lidu? Všichni? Jak se tedy jeho souástí staneme? Urit je poteba njak zaít. Jak jste zaali vy? Co jste udlali? Uvili jste a vydali se správným smrem? Pro každého z nás je nkde poátek. Protože jsme se narodili skrze Adama, narodili jsme se v híchu, a konec híchu je smrt. Takže pokud bychom pokraovali stejným smrem, došli bychom do smrti, a to do smrti vné. Co je to smrt? Co je to peklo? Místnost, kde se hrají karty a pije se whisky? Ne. Peklo je místo soužení. Víte, lovk je tvor, který potebuje lásku, potebuje útchu, potebuje pátelství, potebuje Boha. I když to neví, tak potebuje Boha. A peklo je místo, kde je otesný nedostatek všech tchto vcí. Chybí tam Bh, není tam žádná láska, žádná útcha, žádné potšení, žádné pátelství. Ale je tam nenávist, závist, ublížení, neodpuštní, vraždy, smilstva. Navky. Je to jako nevysvobozená žádost, která nemže být uspo- 6

7 kojená. Takový je konec lovka, který zstává v híchu. Takový je konec toho, kdo neperuší linii prvního Adama. Na jedné stran je tu jeden zámr, jeden cíl a tím je Boží lid, o kterém Bh ekl: Je to dobré. Na stran druhé je tu peklo. Na které koleji jedete vy? Jste na koleji, která vede do pebývání s Bohem, pebývání mezi Jeho lidem, nebo jste na koleji, která vede do pekla? Pokud jste na koleji s Bohem, eknte, jak jste se tam dostali, jak jste pehodili výhybku? Skrze pokání a víru, skrze pokání z toho, že jste nebyli s Bohem. Adamovými syny jste se stali tak, že jste se narodili. Božími syny se stanete tak, že se narodíte znovu. Jeden vysoký židovský teolog se kdysi Ježíše ptal, jestli to znamená, že musí jít zpt do bicha své matky. Petme si to v Janovi 3,1-2: Byl pak lovk z farize, jménem Nikodém, kníže Židovské. Ten pišel k Ježíšovi v noci, a ekl jemu: Miste, víme, že jsi od Boha pišel mistr; nebo žádný nemže tch div initi, kteréž ty iníš, le by Bh byl s ním. Ježíš si nikdy s nikým jen tak nepovídal. A i v této chvíli se podíval doprosted Nikodémova srdce a odpovdl nco, co zní zdánliv úpln nesmysln. Z pohledu svta tento dialog psobí, jako kdyby se bavili dva lidé, z nichž jeden mluví o voze a druhý o koze. Ježíš mu totiž odpovdl (verš 3): Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo znovu, nemž vidti království Božího. Co to s tím má co spoleného? Hodn. Bh totiž Nikodémovi íkal: I když víš, že Bh je, i když víš, že jsem z Boha a že Bh je se mnou, k niemu ti to nebude, pokud se nenarodíš znovu. Pedstavte si, že pojedete vlakem, který jede do Londýna, a pitom se chcete dostat do Paíže. A budete vdt, že existuje jiný vlak, který do Paíže skuten jede. Pijdete tedy k prvodímu a eknete mu: Víme, že sedíme ve vlaku, který jede do Londýna, a také víme, že existuje vlak, který jede do Paíže. A prvodí vám na to ekne: Amen, amen pravím tob. Pokud nepestoupíš, tak se do Paíže nedostaneš. Je to takhle jednoduché. Ježíš neíká vci složit. Nikodém se podivil (verše 4-8): Kterak mž lovk naroditi se, starý jsa? Zdali mže po druhé v život matky své vjíti a naroditi se? Odpovdl Ježíš: Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemž vjíti do království Božího. Což se narodilo z tla, tlo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. Nediviž se, že jsem ekl tob: Musíte se znovu zroditi. Vítr, kam chce vje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud pichází, a kam jde. Tak jest každý, kdo se z Ducha narodil. 7

8 To znamená, že proto, abyste se dostali do Paíže, se musíte znovu narodit. Víme, že jedna vc je pestoupit, ale také víme, že nás pak ješt eká dlouhá cesta. Pokud však nepestoupíte, pak je zbytené pemýšlet o tom, kterými stanicemi budete muset ped Paíží projet a jak dlouho vám to bude trvat. Protože pokud se nenarodíte znovu, tak se vším svým poznáním dojedete do Londýna. Peskoíme te nkolik verš a dostáváme se k veršm 13 a 14: A jist žádný nevstoupil v nebe, než ten, kterýž sstoupil s nebe, Syn lovka, kterýž jest v nebi. A jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti Syn lovka. Mojžíš povýšil hada na poušti proto, aby Izrael, který zhešil, mohl být spasen. A ze stejného dvodu musel být ukižován Ježíš. Odplatou za hích je smrt a s tím se nedá nic dlat. Pokud tvoíte hích, pak z nj vyroste smrt. A Bh musel potrestat hích smrtí. Ale už do Starého zákona vložil zákon vykoupení, kdy Izraeli daroval zástupnou ob. ekl jim, aby za uritý hích porazili urité zvíe. Také jim ekl, že každého prvorozeného musí vykoupit. Stejný zákon pak použil i pi Ježíši Kristu byli jsme vykoupeni skrze Ježíše Krista. Nkteí lidé íkají: Spasení je zdarma. Jenže to je stejné, jako když íkáme, že knížky, které tu rozdáváme, jsou zdarma. Nkdo za n ale pece musel zaplatit! A naše vykoupení nebylo levné. Mluvili jsme o Ježíšov krvi. Víte, co na ní bylo zvláštního? Proudil v ní Bh sám. Bh sám pi Ježíšov narození vstoupil do Jeho krve. My jsme totiž Jeho krev potebovali, proto ji pro nás prolil. A skrze tuto krev se mžeme stát Božími syny. Mžeme se narodit do úpln nové rodiny. Nemusíme se na vky tahat s vcmi po svých rodiích, protože máme nové rodie Boha samotného, kterého smíme nazývat Otcem. A Ježíše smíme nazývat bratrem nejstarším mezi bratry. Ježíš byl vyvýšen, aby každý, kdo v Nho ví, nezahynul, ale ml život vný. To je zpsob, jak pestoupit na jiný vlak. Pipomeme si ten známý verš z Jana 3,16: Nebo tak Bh miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož ví v Nho, nezahynul, ale ml život vný. Máte tam napsáno, že tém každý? Pokud ano, tak máte špatnou Bibli. Já jsem zatím nevidl žádnou Bibli, která by si to troufla, ale piznám se, že jsem se nedíval do Bible Svdk Jehovových. Vím, že tam jsou takovéhle vci možné. Ale my tu máme, že každý, kdo v Nho ví, nemusí zahynout, ale mže mít život vný. 8

9 Je pravda, že pokud v Praze pestoupíte na vlak do Paíže a vystoupíte v Düsseldorfu, tak se do Paíže stejn nedostanete. Ale ten vlak urit pojede dál, pojede do Paíže. A jestliže v nm zstanete až do konce, tak nezahynete, ale budete mít vný život. Rád bych nám pipomnl jeden obraz obraz Mojžíšova stánku. V nm je totiž ukryto celé evangelium. Když dovolíte, zanu od konce. Stl pedkládaných chleb Mdné umyvadlo Oltá na zápaly Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Dvee Brána Opona Slitovnice Kadidlový oltá Zlatý svícen Truhla smlouvy Na konci je truhla smlouvy, Boží sláva, místo, kam jdeme. To je naše Paíž. Kolik z nás už se tam nachází? Jen jeden? Amen, je to Ježíš. Ježíš se do svatyn svatých dostal ped dvma tisíci lety. Možná si eknete: Co tam dlal? Odpov je jednoduchá: Pronesl tam krev. Ve stánku se ve chvíli, kdy Ježíš vstoupil do svatyn svatých, roztrhla opona. Tím nám otevel 9

10 cestu. To znamená, že skrze oponu mžeme do svatyn svatých vidt. Víte o tom, že do ní máme mít vhozenou svoji kotvu? (Viz Židm 6,19). To proto, abychom se nepohnuli. Ve svatyni je nkolik kus nábytku a stejn tak je nkolik kus nábytku i na vnjším nádvoí. Ped chvílí jsme mluvili o znovuzrození, o vstupu do stánku a o mdném oltái. U vstupu na vnjší nádvoí to vše zaíná musíme projít bránou. To je místo, kde pestupujeme z vlaku na vlak. Okolo vnjšího nádvoí je svt, tam není žádné spasení. Ve svt nemluvíme o vysvobození z híchu ani o svtle ani o nadji, ale o tom, že konec toho všeho je peklo. Jakmile však projdeme na vnjší nádvoí, na místo, kde se obtovala zvíata, picházíme ke spasení. A tady zaíná naše cesta. Myslíte, že mžeme skoit od mdného oltáe rovnou ke zlatému svícnu nebo k truhle smlouvy? Myslíte, že se z toho dá nco vynechat? Nebo že se dá jít nkudy okolo? Možná, že by nkteí z nás chtli vynechat oltá a jít rovnou ke ktu. Ne! Toto je stánek, kterým musíme projít, cesta, kterou pro nás Bh pipravil. eknte mi, mla by tato cesta smysl, když bych zakryl svatyni a svatyni svatých? K emu by to pak bylo? Bh dal vnjší nádvoí k tomu, abych došel až do svatyn svatých. Není k tomu, abych se na nm jen tak procházel. Pesto po nm kráí mnoho lidí. Chodí kolem dokola a mají se dobe. A nikdy nepochopili, že mají smovat do svatyn svatých. To je, jako kdybych jel do Paíže a pestoupil na jiný vlak. Chvíli jedu smrem Paíž, pak zase kousek od Paíže, pak zase jinam... Jenže pokud nenastoupím na ten správný vlak a do Paíže nedojedu vas, tak se mi mže stát, že tam nedojedu nikdy. Bez porozumní cest do svatyn svatých nemá náš život píliš velký význam. Jste spaseni? Ano? Jak je to možné? Cožpak už jste bez híchu, bez nemoci, bez bolesti? Jste svatí? Jak tedy mžete íct, že jste spaseni? Pln spaseni budeme totiž až v budoucnu, protože naše spasení se dje skrze víru. Skrze víru v ten vlak, o kterém jsme mluvili. Bh zaslíbil, že Jeho vlak dojede do cíle, a Bh zajistí, aby se to stalo. Nemusíme se o to starat. Pokud do Božího vlaku nastoupíme a zstaneme v nm po celou dobu, tak mžeme íct, že jsme v Paíži. Klidn si v nm mžu sedt, a když mi nkdo zavolá, íct: Ahoj, za ti hodiny jsem v Paíži. Nebo: V pondlí jsem v Paíži. Kdysi jsem uvádl píklad, jak se potkají dva farmái a povídají si. Oba už zorali svá pole a zaseli na n. Vy vidíte jen ernou hlínu, ale jeden farmá íká druhému: Co tady máš? Kukuici. Na podzim ji budu sklízet. A co 10

11 ty? Obilí. Rozumíte tomu? Mluvíme zde o víe. I já mžu íct, že pokud zanu cestu stánkem, pokud nasednu na správný vlak, tak m doveze až do cíle. Po cest je však spousta zastávek, na kterých se dá vystoupit. Nevím, jestli se vám nkdy stalo, že jste vystoupili z vlaku, abyste si nco koupili, a málem jste nestihli nastoupit. Vzpomínám si, že pi cest z Prahy na Moravu vždycky v eské Tebové prodávali nanuky a njaké pití. Nkdy jsme tam vystoupili a ekali, až prodava dojde k nám. asto se vlak už skoro rozjíždl a my jsme stále váhali, jestli si stihneme koupit, co chceme, nebo ne. Pamatuji si, že se nejednou stalo, že nkdo zstal na nástupišti. Tak dlouho kupoval, až už bylo pozd nasedat. Víte, o em mluvím? Mluvím o tom, že když nastoupíte do správného vlaku, máte jistotu, že vlak dojede. A mžete klidn íct manželce: Za dv hodiny jsem v Paíži. Žádné: Pokud se nestane nehoda. Žádné pokud tady neexistuje, protože Bh ekl: Dojede to, dopadne to. Proto i my íkáme, že jsme spaseni. Amen! Jsme spaseni a zárove jsme spasováni. Ale žádný z tch jednotlivých krok na cest stánkem nemá sám o sob význam, pokud nebudeme mluvit o posledním bodu, to znamená o pebývání ve svatyni svatých. Uvdomte si, že Ježíš nepišel, aby nám jen ekl: Obra se. Teka. Pro tedy pišel? Pro svatyni svatých! Ježíš ani neekl: Obra se, abys byl poktn. K emu by to bylo? Obra se, abys byl poktn, a co? Namoím se do vody, vylezu z ní ven, budu mokrý, bude mi zima a budu si muset sušit obleení. To pece nedává smysl. K emu tedy všechny tyto vci jsou? I tady platí jednoduchá odpov: Jsou tu proto, že nás to provede dál. Mluvili jsme o tom velkém obrazu, o tom, co Bh zamýšlí, co dlá na konci je Boží lid a Boží šekína sláva. Ve svatyni svatých je TO MÍSTO, kam se Bh podíval, a ekl: Je to dobré. Stejnou cestou prošel i Ježíš. Myslíte si, že Ježíš poteboval být poktný? Nepoteboval, ale nechal se poktít pro nás, protože musel jít ped námi. A prošel až do svatyn svatých. A tak vím, že Bh od nás chce, abychom pokraovali dál. Pokud jsi mimo stánek, poj dovnit, poj na oltá. Vyznej Ježíše Krista a pestup na ten správný vlak, abys mohl vstoupit do slávy, kterou Bh pipravil tm, kdo uví v Jeho jméno. Pokud jsi u mdného oltáe, pokud ses obrátil a vyznal Ježíše Krista, jdi dál. Nejdíve musíte mít víru a pak následuje vyznání ústy ke spasení. Když jste se obrátili, nkdo vstoupil do vašeho života a ekl: Ty jsi mj syn. eknte mi: Jak jste se cítili po svém obrácení? Vím, že po obrácení máme zvláštní zkušenost. Utne se to, co na nás viselo, a my se uvolníme. Najednou sluníko svítí, pestože ho nevidí nikdo krom vás; 11

12 máte chu se stále modlit; nic vám neíká hích, všude je sláva, istota, svatost. Pijdete na autobus, všichni se tlaí a vy jen íkáte: To nevadí, haleluja, Bh m spasil. Už jsem ti to íkal? Musím ti íct, co se mi stalo minulý pátek. Tebe to nezajímá? Dobe, a co tebe? Máte taky tu zkušenost? U nkoho to trvá pár dní, u nkoho možná jen pár hodin, ale u nkoho teba i pár týdn. Kdo jste tedy u mdného oltáe, postupujte dál, jdte dál. Nemžete tady zstat, to nemá smysl. Bez dalších krok to opravdu nemá smysl. A dalším krokem po obrácení je kest. Kest je sice jeden, ale dám vám zajímavou otázku: Které to jsou? Ten jeden kest totiž pedstavuje kest vodou, kest Duchem svatým a ohnm a kest do Krista. Kest znamená ponoení. Kdybyste si peetli njaký kuchaský recept v etin, znl by asi následovn: Vezmte maso a poktte ho na hodinu do vody. Kest totiž opravdu znamená ponoení. Na porozumní této jednoduché pravd nepotebujete složité teologické studie, protože to slovo samotné baptidzó nebo baptidzein je ponoení. Boží slovo má ti roviny. Jedná se o rovinu pirozenou, rovinu duchovní a rovinu plnosti. Když tedy v Písmu teme, že kest je jeden, vyplývá z toho, že kest do vody bez ktu Duchem a ktu do Krista nemá význam. Pokud jste byli poktni vodou nebo-li ponoeni do vody, aniž jste vdli, kam jdete, pak tento kest není platný nemžete být poktni. Pedstavte si, že pijdete do njaké církve, teba ke Svdkm Jehovovým, a oni vás ponoí do vody. Znamená to, že jste poktni? Nejste! Nebo pijdete jinam a tam vám eknou: Chceš se stát lenem našeho sboru? Pokud ano, tak t tady ponoíme do vody. Poktíme t. Jste poktni? No, možná do církve, ale urit ne tak, jak máte být. Bez tch dalších kt totiž, bez úsilí o kest Duchem, o kest do Krista, o svatost, o sycení se Kristem, o obtování své duše a vstupování do slávy nemá kest vodou smysl. Pokud se obrátíte a necháte se poktít, budete spaseni. Co to znamená? Vždy jsme si pece ped chvílí íkali, že pokud se obrátíme, budeme spaseni. A já jsem k tomu najednou pidal kest! Možná si íkáte: Je tam ješt nco dalšího? Radji nám to ekni všechno najednou! Víte, je tam všechno. Pokud se u mdného oltáe rozhodnete, že pojedete do Paíže, ale vystoupíte v Kolín, tak nejste spaseni. Pokud však pojedete dál, tak vás to velmi rychle povede ke ktu. Pokud tedy odmítnete kest, tak je to problém, problém s otazníkem a vykiníkem. Nemžete být spaseni, pokud odmítnete kest. Kest nemžete obejít. Nemžete být spaseni, pokud se odmítnete 12

13 vydat Bohu. Nemžete jet do Paíže a kiet, že nechcete Düsseldorf, že ho nenávidíte, že pes nj nepojedete, ale pitom chcete do Paíže. Kest je jeden, ale je na tech úrovních. Na pirozené rovin jste poktni do vody, a to ve vás vyprodukuje touhu po ktu Duchem a po cest dál. Když jste poktni Duchem, mluvíte v jazycích, ale to stále ješt není cíl. Mluvení v jazycích je jen vedlejší produkt. Když jste poktni Duchem, tak vás Duch ješt vtší silou táhne dopedu. eknte mi: Jak poznáte, že je nkdo poktn Duchem svatým? Mnozí lidé si myslí, že podle mluvení v jazycích. eknu vám jeden zajímavý píbh o jazycích: Bratr Cecil nám kdysi vyprávl, jak se u nkoho sešli na modlitebním shromáždní. Asi hodinu a pl bylo z vedlejší místnosti slyšet modlitbu v jazycích. Bratr Cecil se zeptal, pro toho lovka nepozvou k nim, pro se modlí vedle, a ne s nimi. Majitel domu se jen usmál a zavedl ho vedle, kde mu ukázal krásného papouška. Papoušek slýchával, jak se lidé modlí v jazycích, a nauil se to také. To je skutený píbh, opravdu se stal. Myslíte si, že ten papoušek byl poktný Duchem? Urit ne. Jak tedy poznáte, že je nkdo poktný Božím Duchem? Poznáte to podle toho, že je v nm ohe, a ten ohe ho táhne do Krista. lovk nemže být poktný Duchem svatým a ohnm, aniž by ho to táhlo do Krista, protože Duch svatý a Kristus jsou jedno. Je to jako etz: Obrátíte se a táhne vás to ke ktu. Když vám po vašem obrácení nkdo všechny tyto vci íká, musí ve vás rst touha, že chcete jít ke ktu. íkáte si: Já to chci, já to potebuji! Stejn tak když dostanete kest Duchem, íkáte: Bože, já chci být ponoen do Krista. A pak jdete dál a íkáte: Chci být s Kristem jedno a spolupracovat s Ním. A doleva i doprava, chci jít, Bože, s Tebou. Chci se z Tebe sytit, chci ten chléb, ten denní chléb, ten chléb dtí. Chci obtovat svj život, položit svoji duši. Chci se Ti vydat, chci vstoupit pod Tvé pikrytí. Chci být souástí pacholíka a chci být souástí vítz (viz Zjevení 2-3). Je to nco, co ve vás pracuje a táhne vás dál. Je to jako ten vlak: Pijedete do jednoho msta a díváte se, kdy pijde msto další. To je zvst, brati a sestry, kterou jsem vám dnes chtl pedat: JDTE DÁL! Jdte kupedu! Kdo stojíte na vnjším nádvoí, vzte, že pokud toužíte po Boží sláv, pokud chcete vstoupit do Boží pítomnosti, do Boží pízn, vaše místo je ve svatyni svatých. Pokud chcete, aby vám v TEN DEN Bh ekl: Služebníku dobrý a vrný, vejdi do radosti svého Pána, smujte do svatyn svatých. Pokud milujete pravdu, pokud milujete lásku, pokud milujete spravedlnost a svatost, tak svatyn svatých je vaše místo. 13

14 Kdo stojíte u mdného oltáe, pojte dál. Nezstávejte u nj, není dvod ekat a není ani as ekat. Kdo jste poktni vodou, potebujete být poktni Duchem a potebujete být poktni do Krista. A pokud máte tohle všechno za sebou, pak potebujete vejít do svatyn. Potebujete se nauit spolupracovat s Bohem a sytit se z Nj. Pokud stojíte opodál, tak vstupte dovnit. A pokud už jste se njakou dobu sytili na Božím chlebu, na Božím slov, tak je as položit svoji duši na kadidlovém oltái položit svoje emoce, svoji mysl, svoji vli i své touhy. Amen. A pak pojme spolen vstoupit pod Boží pikrytí do svatyn svatých. Nezstávejte u svého souasného nábytku, nechote kolem nj stále dokola. A kažte tohle slovo dál, protože je mnoho lidí, kteí ho ješt neslyšeli. Na vnjším nádvoí jsou zástupy lidí a i ve svatyni je jich spousta. A Bh nás volá, abychom vstoupili do svatyn svatých. Bh má své služebnosti, ale také má jednoho každého z nás, abychom lidi tlaili smrem k tomu nejvyššímu cíli. Jsou lidé, kteí mají zvláš srdce pro ty, kteí stojí úpln mimo stánek. A volají na n: Pojte, pojte dovnit! Tam na n eká nkdo jiný a íká: Pojte ješt dál. Svatyn svatých je totiž náš cíl. Pokud jste venku, tak ješt máte kus cesty ped sebou. A vzhledem k tomu, že se ješt nikdo ve svatyni svatých trvale nenalézá, tak všichni musíme jít vped. Jediný Ježíš už prošel až za oponu. Vím, že bychom mli všichni pracovat na tom, abychom se povzbudili a tlaili do svatyn svatých. Jenže my trávíme tolik asu vcmi úpln opanými. Zabýváme se vcmi svta a tím i oním. eknte mi, brati a sestry: Máte tolik energie, abyste se stihli tlait do Krista, tlait do Nj lidi kolem vás, vaši nevící rodinu i vaše vící bratry a pitom ješt dlat všechny ty vci okolo? Pokud víme, že Ježíš pijde brzy, tak není as si hrát, není as táboit nkde venku. Musíme jít dál. A je poteba povzbudit naše bratry, aby i oni šli dál. A to i ty, co sedí nkde na vnjším nádvoí a mají se dobe. Víte, nkteí brati se podle svého nábytku i pojmenovali, abychom vdli, kde sedí. Nkteí se napíklad pojmenovali podle ktu; jen nám neekli, že zstali sedt u vodního ktu, a ani nedošli ke ktu Duchem svatým. A tak jdte a kažte. Kažte, že je poteba jít dál. Protože kest vodou bez ktu Duchem nedává sám o sob smysl. Nezstávejte nikde, kde zstávají ti, co se utáboili. Kažte, aby se šlo dál. A pokud se chcete rozhodnout, pak vím, že te je ta správná chvíle. Neekejte na zítra! 14

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005)

SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ. (Praha, duben 2005) SKUTKY VÍRY ROMAN OULICKÝ (Praha, duben 2005) Písmo íká, že máme mít víru Boží. 1 Víru Boží. Položím vám jednoduchou otázku. Jak poznám, že máte Boží víru? Nebo jak poznáte vy, že mám Boží víru já? Existuje

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

VZEPETE SE V PODDANOSTI!

VZEPETE SE V PODDANOSTI! VZEPETE SE V PODDANOSTI! MARTIN KLUSO (Praha, 4. kvtna 2003) To hlavní, co bych vám dnes chtl pedat, by se dalo vyjádit tmito slovy: Vzepete se v poddanosti a Bh má úžasnou schopnost obracet zlé v dobré.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005)

PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA. (Praha, ervenec 2005) PRVOTINY STVOENÍ JIÍ KOTRLA (Praha, ervenec 2005) Brati a sestry, bume v tuto chvíli pozorní a mjme na mysli, že i pi kázání komunikujeme s Bohem a že Bh komunikuje s námi a reaguje na nás. Pokud máme

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

TI HOSPODINOVY SVÁTKY

TI HOSPODINOVY SVÁTKY TI HOSPODINOVY SVÁTKY MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) Dnes veer bych chtl nartnout obrázek stánku Mojžíšova a chtl bych ho vztáhnout ke svátkm Hospodinovým. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Vidíte,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN

KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN KONEC PODVODU V JÁKOBOV RODIN MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2008) Haleluja! Hospodine, prosíme T, abys pi nás dokonal svoje dílo. Nedovol, aby nebylo jednáno s vcmi, se kterými jednáno být mže. Prosíme T,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více