EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)"

Transkript

1 EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích zámrech a o tom, že Bh je Omega. Víme tomu, že žijeme v poslední dob, a možná bychom mli zaít íkat v posledních hodinách. Z pohledu 6000 let existence lovka jsou totiž naše dny jako hodiny. Takže bych rád, pokud dovolíte, ekl nco o celém kontextu, o celém obrazu toho, co Bh dlá. Vím, že Bible je Boží Slovo se vším všudy. Vím, že ji psali lidé, ale vím, že tito lidé byli inspirováni Duchem svatým. A to nejen tak, že do Knihy knih zapsali urité názory, urité myšlenky, uritý mravní kodex, který je podle Boha správný, ale že každé slovo bylo v originálních jazycích pesn vybrané a pesn patí na to místo, kde se nachází. Vím tomu, že každé íslo i každé poadí má v Bibli svj význam. Nkteí brati pišli na to, že se v hebrejštin dá vypozorovat uritý kód. Pro to íkám? Protože vím, že Genesis je první kniha a že ji tak dal Bh. A také vím, že Zjevení je poslední kniha a že ji také tak Bh dal. A proto celá Bible, celý Boží zámr je od Genesis po Zjevení. Bh je zvláštní bytost. Je zvláštní v mnoha aspektech, které se nám úpln vymykají. Bh mluví na modlitb se mnou a pln se na m soustedí a pitom mluví s jiným bratrem ve vedlejší místnosti a pln se soustedí na nj. V tu samou chvíli mluví s jiným bratrem v Americe a mluví s ním anglicky a zárove mluví s bratrem v Africe a mluví s ním svahili. A mluví s bratry v Indii i po celém svt. A pitom nikoho nešidí. To je nco, co lovk nedokáže. Další zajímavou vcí je, že my vidíme jenom uritý úhel vcí, na které se díváme. Napíklad brati, kteí v této místnosti sedí až úpln vzadu, nevdí, jestli je nco napsáno tady na tom sloupu zepedu. A já zase nevidím jeho zadní stranu. Ani jeden z nás neví, i když to mžeme tušit, jak ten sloup vypadá zevnit. A už vbec nevíme, jak to tu vypadalo ped padesáti lety, pokud tenhle objekt vbec existoval. Bh však vidí všechno najednou; je to zvláštní Bh. Já jsem vera vci vidl jedním zpsobem, ale dnes je vidím 1

2 jinak, protože jsem v Bohu o trochu povyrostl, o trochu více jsem porozuml. A vím, že zítra porostu ješt dále. Ped njakými deseti, jedenácti lety jsem vbec nevdl, že Bh je. Ale dnes to vím. A vím, že jeden den Ho budu znát, tak jako On zná m. Ale s Bohem to tak není. Bh m znal ped 6000 lety, když jsem se narodil. To neznamená, že bych se narodil ped 6000 lety, ale Bh m už tehdy znal. Vdl, jak budu chodit v plenkách; vdl, koho si vezmu za ženu; vdl, co se stane nap. 5. ledna; a ví, co se stane za dva msíce. Je to, jako když letíte letadlem a podaí se vám najednou pehlédnout celé msto nebo celou eku od zaátku do konce. Vidíte na ní lo, která pluje z jednoho místa na druhé, anebo vidíte auto, jak cestuje z jedné strany msta na druhou. A se podíváte kamkoli, vidíte všechny vci ped sebou. A takhle se dívá Bh. Bh vidí od zaátku do konce. Takže pokud se díváme do Genesis, musíme chápat, že se díváme z Božího pohledu. Když já zanu dlat njakou práci, vtšinou pi ní získávám zkušenosti, jak ji píšt dlat lépe. Uím se. A když práci dokoním, íkám si: Kdybych to dnes dlal znovu, udlám to úpln jinak. Mám totiž novou zkušenost. Ale Bh má všechnu zkušenost na zaátku. To je podstatné vdt. Nkteí lidé mluví o Bohu tak, že Bh nco dlal a pak si ekl: Hmm, to jsem asi neudlal dobe, pojme to udlat jinak. Pamatuji si, že když jsem byl ješt na biblické škole, pekládal jsem jednou pi kázání evangelia anglicky mluvícím bratrm. Kázali nco v tom smyslu, že na zaátku byli Adam s Evou v ráji a vše bylo dokonalé. A Bh ekl Adamovi: Podívej se na tento strom. Z toho nejez! Adam Boha neposlechl, a proto byl z ráje vyhnán. Tím se zrušil vztah mezi Bohem a lovkem. Ti brati se tehdy snažili ukázat, že mezi Bohem a lovkem vyrostla ze a že se Bh rozhodl pivést lovka zpt k sob. Dal mu tedy krabici plnou náadí kladiva, pily, hebíky a ekl mu: Toto je zákon a skrze zákon se dostaneš zpátky k Bohu. lovk zaal používat zákon, ale záhy zjistil, že sám není dost dobrý na to, aby se k Bohu skrze zákon dostal. A tak si Bh ekl: Hmm, zákon nezafungoval, budeš muset být spasen skrze mého Syna. Poslal tedy svého Syna a tentokrát to fungovalo. A kdokoli uví a vyzná Ježíše Krista, bude spasen a vrátí se zpátky na místo, odkud vypadl na místo obecenství s Bohem. Je vám takovéto pemýšlení povdomé? Z devadesáti procent zní podobn jako Boží pravda, ale shledávám na nm dva zásadní problémy. Za prvé tohle mluví o Bohu, který se vyvíjí, 2

3 který získává zkušenost. A za druhé to mluví o tom, že jsme se trochu zacyklili, protože jsme se dostali zpátky tam, kde byl Adam. A co te? Te zase upadneme? Jak se vlastn z toho kruhu dostat? Víte, já vím, že na poátku Bh stvoil lovka, podíval se na nj a ekl: Je to dobré. Pitom vidl Nimroda, který se proti Nmu postaví, vidl Jezábel, vidl faraóna i Hitlera atd. Pesto však ekl: Je to dobré. Víte pro? Protože se podíval úpln na konec té ady a vlastn íkal: Na konci je ten lovk, kterého jsem stvoil. Bh totiž nestvoil Adama se vším všudy na zaátku, protože jsou vci, které se stvoit nedají. Vítze nemžete stvoit. Nemžete nkoho stvoit a íct: To je vítz! Nkdo se vás totiž urit zeptá: A kde zvítzil? Hmm, prost je to vítz! To nejde. Vítz musí být lovk, který nkde závodil, nkde bžel. Musí to být lovk, který ml šanci být poražen. Musí to být nkdo, kdo bžel ze své vlastní vle a na konci zvítzil. Když budu soupeit se slimákem, oba se postavíme na áru, já dobhnu na konec a eknu, že jsem vítz, jsem opravdu vítz? Když pobží tíleté dti závod na pár metr, já popadnu svoji dceru do nárue, dobhnu s ní první a postavím ji na cílovou áru, bude moje dcera vítz? Možná si nkteí z nás ješt pamatujeme na ten pocit, když jsme jako dti psali ve škole písemku, celou ji opsali a dostali jsme nejlepší známku ze tídy. A nkdo pišel a ekl: Jsi vážn dobrý. Jenže nám to nebylo píjemné slyšet. Rádi bychom to slyšeli v pípad, že bychom písemku napsali sami. Jestliže Bh na zaátku stvoil jen pl lovka, kde je tedy ten celý stvoený lovk? Píše se, že první Adam byl zemský a druhý Adam byl sám Pán z nebe. To znamená, že se tady mluví o druhém Adamovi. A druhý Adam je velice zvláštní. Najednou se posunul o celou rovinu výše. Máme tedy prvního Adama a Evu. A všichni ostatní lidé po Adamovi jsou stejní jako Adam zemští. Mají stejný hích, jsou v híchu zrozeni. Bh dal Adamovi vládu nad jeho životem, nad zahradou i nad stvoením. A Adam tím, že neposlechl, tím, že se nechal oklamat, pedal tuto vládu áblu. V tu chvíli všechno, co se zrodilo z Adama, bylo pod stejným híchem. To znamená, že i my jsme se narodili v híchu. Všichni lidé jsou tedy híšníci. To je myšlenka, kterou svt není ochoten akceptovat. Lidé ve svt vdí, že Hitler byl híšný. Híšný je taky ten pán, co o nm psali v novinách, že nkoho zavraždil. A soused ten krade. Ale já ne! Já jsem odmalika normální lovk: Nikoho jsem nezavraždil, nic velkého jsem neukradl... 3

4 Ale Bible íká nco jiného. íká, že všichni jsou híšní. V listu ímanm se mžeme doíst, že všichni zhešili a jsou daleko od Boží slávy (viz ímanm 3,23). Bh totiž vložil do krve a do ddinosti jednu zvláštní vc. Jedná se o uritou pokrevní linii: Narodí se mi dcera a má podobné oi a uši jako já. Já zase vypadám podobn jako moje máma nebo mj ddeek. A to je jen v tom pirozeném. Ale v duchovním to vypadá stejn. Dlám podobné vci, jaké dlali moji rodie. Zápasím se stejnými vcmi, se kterými zápasili moji rodie a moji prarodie. Kde se tyto vci vzaly? Skrze krev. Co myslíte, je to píjemný zákon, který do nás Bh vložil, nebo nepíjemný? Je píjemný. Protože Bh si práv tohoto zákona použil: Stejn jako se ddí hích, ddí se i svatost. Bh sám použil svoji krev a zplodil Ježíše Krista. Tím Ježíš Kristus zddil Boží slávu. To znamená, že zddil svatost, dokonalost, poslušnost, moc. A to vše proto, že se narodil z Boha. ábel vdl, že Ježíšovo narození pro nj bude znamenat konec. Proto se tolik snažil, aby se Ježíš nenarodil. Ale my víme, protože jsme to už tolikrát v minulosti etli, že když se Bh rozhodne, aby se nco stalo, tak se to stane. Amen! Není nic, co by se Bohu mohlo postavit do cesty, aby se Jeho Slovo nenaplnilo. A tak skrze krev, skrze kterou se Ježíš zastínním Ducha svatého narodil, se otevela cesta i nám. Ježíš má totiž svoje dti, a to jsme my. Skrze Ježíše Krista jsme ve stejné pokrevní linii jako sám Ježíš. To znamená, že jsme byli vy ati z jedné rodiny, z ady pirozeného Adama, a byli jsme pesunuti do nové rodiny, jejímž poátkem je Bh sám. A pesn to Bh vidl. Vidl na konci všeho lid, který se zrodí z Nho samého. Vidl lid, který se Mu vydal dobrovoln. Vidl všechno utrpení a zárove vidl lovka vším tím utrpením projít a zvítzit nad satanem. Nkdo íká, že na nebi probíhá boj mezi Bohem a áblem. Myslíte si, že je to pravda? Víte, Bh nemže bojovat s áblem, protože ábel pro Nj není žádný soupe. Pokud chcete vdt, jakou má satan sílu, podívejte se do Zjevení. Tam teme, že pišel as a Bh ekl: Svažte satana. A jeden jediný andl pistoupil a svázal ho. Kdo tedy bojuje se satanem, když ne Bh? Ano, jsme to my, kdo potebuje satana svrhnout. Víte, co by se stalo, kdyby Bh pišel a ekl: Konec. Satan není. Zrušil jsem ho. Pišel by druhý satan. Pišel by nkdo, kdo by stejným zpsobem padl a postavil se na jeho místo. A proto Bh nepotebuje zniit satana. Nebavíme se o tom, že historie je o boji mezi Bohem a áblem, ale o tom, že Bh tvoí svj lid, který sám vytlaí temnotu ze svého života. Lid, který pijme Boží slovo do svého nitra, který se Bohu oteve a který se stane Božím synem. Lid, který pošlape 4

5 ábla, vytlaí ho a bude chodit v takovém svtle, že ábel pijde a nebude v tomto lidu nic mít, tak jako neml nic v Ježíši (viz Jan 14,30). To znamená, že Bh tvoí svj lid, svého Adama. A tímto Adamem je Kristus. Kristus, jehož hlavou je Ježíš a jehož tlem jsme my. Víte tomu, že jsme tlo Kristovo, že jsme souástí toho posledního Adama? Že jsme ti, na které se Bh podíval a ekl: Je to dobré. Bh celých 6000 let pracuje. V Genesis se podíval a ekl: Je to dobré. A íci to mohl proto, že se podíval do Zjevení a uvidl v nm lid, který vítzn prošel obdobím celých tch 6000 let. Vidl lidi, kteí ve Zjevení stojí a chválí Boha, klaní se Beránkovi, jsou plní svtla, nemají žádnou poskvrnu ani vrásku, prošli vším soužením a vyhnali ábla ze svého nitra. Bh se tedy podíval, uvidl tento lid a ekl: Je to dobré. Stojí to za to. Pjdu do toho. A vím, co m to bude stát. Bude m to stát mého Syna. Bude m to stát spoustu utrpení. Bh vdl, že to Jeho samého bude stát utrpení, protože sám má emoce. Víte to, že Bh má emoce? Bh nám totiž dal emoce a ekl, že jsme uinni podle Jeho obrazu. Bh tedy jen tak nesedí a nedívá se, jak se to v lidstvu vaí, a neíká si: V pohod, v pohod, já vím, jak to dopadne. Bh je celým srdcem s námi a pláe pro svj lid. Bh naíká, protože chce svému lidu požehnat, ale Jeho lid od Nj odchází. Hospodin toužil požehnat Izraeli. Vidl jejich náek v Egypt, sedl, držel v rukou stopky a íkal: Izraeli, ješt ne. Já slyším tvj náek, ale ješt ne. A ekal 400 let. A celých 400 let trpl spolu s Izraelem. Až jednoho dne ekl: Te. Posílám vám vysvoboditele. A vysvobodil Izrael ze zajetí. Vysvobodil práv ty lidi, kteí nkolik set let volali: Hospodine, slyš náš kik! Hospodine, vyslyš nás! Vyvedl je a provedl je i Rudým moem. Sláva Bohu, sláva. Bh nás zachránil ped faraónem. Utopil ho v Rudém moi.... Mojžíši, jak to, že nemáme co pít? Kde máš esnek? Pojme zpátky do Egypta! Myslíte si, že Boží srdce není zarmoucené? Kolik to bylo dní po tom, co Mojžíš vyšel na 40 dní na horu, a Izraelci už mli zlaté tele? Kolik rok volali v Egypt po vysvobození? A kolik dní trvalo od pejití Rudého moe, než zase zaali reptat proti Bohu? Ti? Ale Bh se podíval na konec toho všeho, uvidl lidi, jak chválí Boha, a ekl: Stojí to za to. Ježíš ml lidi, kteí íkali: Všichni t opustí, ale já ne. A Ježíš na to odpovdl: Za tebe jsem se, Pete, modlil. Ješt dnes m zapeš. Ale Bh se podíval na konec Petra, který se postavil ped synhedrin, a ekl: Lepší je poslouchat Boha než lovka. Podíval se, uvidl Petra na konci, jak pokládá svj život, a ekl: Je to dobré. 5

6 Bh dal, aby se zrodila církev, ale zanedlouho po tom se církev se jménem CÍRKEV proti Bohu obrátila. A tak stvoil další církev, ale i ta se proti Nmu obrátila a káže proti Nmu samému. Bh mluví o svatosti a najednou se tu objeví církev homosexuál. Co udlá Bh? Podívá se na konec, na svoji církev, na svoji nevstu bez poskvrny a vrásky. Na lidi, kteí prošli vysvobozením nejen tak, že nepijí, nevraždí, nekouí a nesmilní, ale také íkají: Bože, tady ve mn je schovaná neláska. Bože, nic mi neíká smilstvo, a pesto vím, že tady nkde je ješt žádost. Bože, Ty bydlíš v mém dom, a pesto mám nkolik pokoj, které Ti neotvírám. To je lid, který takhle bude volat, který bude otevírat i ty nejposlednjší pokoje své duše a bude íkat: Bože, pij a bydli ve mn, bydli tady namísto té temnoty. Bože, vydávám se Ti úpln celý, tak jak jsem. Bože, dlej, co potebuješ. A Bh se podíval na tyto lidi a ekl: Je to dobré. Amen. Vidíte ten velký obraz? Vidíte ho od jednoho kraje až po druhý? Od toho, kdy Bh zaal, až po to, kdy dokoná? Já jsem Alfa i Omega, íká o sob. Možná peloženo pro nás: Já jsem A i Z. To znamená celý obraz. Kde se v nm nalézáme my? Na konci? Omega? Skoro Omega. Zbývá už jen dokonit ten poslední tah. Žijeme na konci všech vcí. Jsme tam, kde Bh dokoná to, o em mluvil, že je dobré. Víte, já nevím, že se ožením. A víte pro tomu nevím? Protože už jsem ženatý! Ani my už za chvíli nebudeme vit, že Pán pijde, protože už pišel. Za pár let nebudeme vit, že Bh bude mít dokonalý lid, protože budeme dokonalí. A tak nás Bh dnešního dne volá, abychom šli a byli sou- ástí toho lidu, který vidl tehdy ped 6000 lety. eknte, kdo z vás by chtl být souástí tohoto lidu? Všichni? Jak se tedy jeho souástí staneme? Urit je poteba njak zaít. Jak jste zaali vy? Co jste udlali? Uvili jste a vydali se správným smrem? Pro každého z nás je nkde poátek. Protože jsme se narodili skrze Adama, narodili jsme se v híchu, a konec híchu je smrt. Takže pokud bychom pokraovali stejným smrem, došli bychom do smrti, a to do smrti vné. Co je to smrt? Co je to peklo? Místnost, kde se hrají karty a pije se whisky? Ne. Peklo je místo soužení. Víte, lovk je tvor, který potebuje lásku, potebuje útchu, potebuje pátelství, potebuje Boha. I když to neví, tak potebuje Boha. A peklo je místo, kde je otesný nedostatek všech tchto vcí. Chybí tam Bh, není tam žádná láska, žádná útcha, žádné potšení, žádné pátelství. Ale je tam nenávist, závist, ublížení, neodpuštní, vraždy, smilstva. Navky. Je to jako nevysvobozená žádost, která nemže být uspo- 6

7 kojená. Takový je konec lovka, který zstává v híchu. Takový je konec toho, kdo neperuší linii prvního Adama. Na jedné stran je tu jeden zámr, jeden cíl a tím je Boží lid, o kterém Bh ekl: Je to dobré. Na stran druhé je tu peklo. Na které koleji jedete vy? Jste na koleji, která vede do pebývání s Bohem, pebývání mezi Jeho lidem, nebo jste na koleji, která vede do pekla? Pokud jste na koleji s Bohem, eknte, jak jste se tam dostali, jak jste pehodili výhybku? Skrze pokání a víru, skrze pokání z toho, že jste nebyli s Bohem. Adamovými syny jste se stali tak, že jste se narodili. Božími syny se stanete tak, že se narodíte znovu. Jeden vysoký židovský teolog se kdysi Ježíše ptal, jestli to znamená, že musí jít zpt do bicha své matky. Petme si to v Janovi 3,1-2: Byl pak lovk z farize, jménem Nikodém, kníže Židovské. Ten pišel k Ježíšovi v noci, a ekl jemu: Miste, víme, že jsi od Boha pišel mistr; nebo žádný nemže tch div initi, kteréž ty iníš, le by Bh byl s ním. Ježíš si nikdy s nikým jen tak nepovídal. A i v této chvíli se podíval doprosted Nikodémova srdce a odpovdl nco, co zní zdánliv úpln nesmysln. Z pohledu svta tento dialog psobí, jako kdyby se bavili dva lidé, z nichž jeden mluví o voze a druhý o koze. Ježíš mu totiž odpovdl (verš 3): Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo znovu, nemž vidti království Božího. Co to s tím má co spoleného? Hodn. Bh totiž Nikodémovi íkal: I když víš, že Bh je, i když víš, že jsem z Boha a že Bh je se mnou, k niemu ti to nebude, pokud se nenarodíš znovu. Pedstavte si, že pojedete vlakem, který jede do Londýna, a pitom se chcete dostat do Paíže. A budete vdt, že existuje jiný vlak, který do Paíže skuten jede. Pijdete tedy k prvodímu a eknete mu: Víme, že sedíme ve vlaku, který jede do Londýna, a také víme, že existuje vlak, který jede do Paíže. A prvodí vám na to ekne: Amen, amen pravím tob. Pokud nepestoupíš, tak se do Paíže nedostaneš. Je to takhle jednoduché. Ježíš neíká vci složit. Nikodém se podivil (verše 4-8): Kterak mž lovk naroditi se, starý jsa? Zdali mže po druhé v život matky své vjíti a naroditi se? Odpovdl Ježíš: Amen, amen pravím tob: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemž vjíti do království Božího. Což se narodilo z tla, tlo jest, a což se narodilo z Ducha, duch jest. Nediviž se, že jsem ekl tob: Musíte se znovu zroditi. Vítr, kam chce vje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud pichází, a kam jde. Tak jest každý, kdo se z Ducha narodil. 7

8 To znamená, že proto, abyste se dostali do Paíže, se musíte znovu narodit. Víme, že jedna vc je pestoupit, ale také víme, že nás pak ješt eká dlouhá cesta. Pokud však nepestoupíte, pak je zbytené pemýšlet o tom, kterými stanicemi budete muset ped Paíží projet a jak dlouho vám to bude trvat. Protože pokud se nenarodíte znovu, tak se vším svým poznáním dojedete do Londýna. Peskoíme te nkolik verš a dostáváme se k veršm 13 a 14: A jist žádný nevstoupil v nebe, než ten, kterýž sstoupil s nebe, Syn lovka, kterýž jest v nebi. A jakož Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí povýšen býti Syn lovka. Mojžíš povýšil hada na poušti proto, aby Izrael, který zhešil, mohl být spasen. A ze stejného dvodu musel být ukižován Ježíš. Odplatou za hích je smrt a s tím se nedá nic dlat. Pokud tvoíte hích, pak z nj vyroste smrt. A Bh musel potrestat hích smrtí. Ale už do Starého zákona vložil zákon vykoupení, kdy Izraeli daroval zástupnou ob. ekl jim, aby za uritý hích porazili urité zvíe. Také jim ekl, že každého prvorozeného musí vykoupit. Stejný zákon pak použil i pi Ježíši Kristu byli jsme vykoupeni skrze Ježíše Krista. Nkteí lidé íkají: Spasení je zdarma. Jenže to je stejné, jako když íkáme, že knížky, které tu rozdáváme, jsou zdarma. Nkdo za n ale pece musel zaplatit! A naše vykoupení nebylo levné. Mluvili jsme o Ježíšov krvi. Víte, co na ní bylo zvláštního? Proudil v ní Bh sám. Bh sám pi Ježíšov narození vstoupil do Jeho krve. My jsme totiž Jeho krev potebovali, proto ji pro nás prolil. A skrze tuto krev se mžeme stát Božími syny. Mžeme se narodit do úpln nové rodiny. Nemusíme se na vky tahat s vcmi po svých rodiích, protože máme nové rodie Boha samotného, kterého smíme nazývat Otcem. A Ježíše smíme nazývat bratrem nejstarším mezi bratry. Ježíš byl vyvýšen, aby každý, kdo v Nho ví, nezahynul, ale ml život vný. To je zpsob, jak pestoupit na jiný vlak. Pipomeme si ten známý verš z Jana 3,16: Nebo tak Bh miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož ví v Nho, nezahynul, ale ml život vný. Máte tam napsáno, že tém každý? Pokud ano, tak máte špatnou Bibli. Já jsem zatím nevidl žádnou Bibli, která by si to troufla, ale piznám se, že jsem se nedíval do Bible Svdk Jehovových. Vím, že tam jsou takovéhle vci možné. Ale my tu máme, že každý, kdo v Nho ví, nemusí zahynout, ale mže mít život vný. 8

9 Je pravda, že pokud v Praze pestoupíte na vlak do Paíže a vystoupíte v Düsseldorfu, tak se do Paíže stejn nedostanete. Ale ten vlak urit pojede dál, pojede do Paíže. A jestliže v nm zstanete až do konce, tak nezahynete, ale budete mít vný život. Rád bych nám pipomnl jeden obraz obraz Mojžíšova stánku. V nm je totiž ukryto celé evangelium. Když dovolíte, zanu od konce. Stl pedkládaných chleb Mdné umyvadlo Oltá na zápaly Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Dvee Brána Opona Slitovnice Kadidlový oltá Zlatý svícen Truhla smlouvy Na konci je truhla smlouvy, Boží sláva, místo, kam jdeme. To je naše Paíž. Kolik z nás už se tam nachází? Jen jeden? Amen, je to Ježíš. Ježíš se do svatyn svatých dostal ped dvma tisíci lety. Možná si eknete: Co tam dlal? Odpov je jednoduchá: Pronesl tam krev. Ve stánku se ve chvíli, kdy Ježíš vstoupil do svatyn svatých, roztrhla opona. Tím nám otevel 9

10 cestu. To znamená, že skrze oponu mžeme do svatyn svatých vidt. Víte o tom, že do ní máme mít vhozenou svoji kotvu? (Viz Židm 6,19). To proto, abychom se nepohnuli. Ve svatyni je nkolik kus nábytku a stejn tak je nkolik kus nábytku i na vnjším nádvoí. Ped chvílí jsme mluvili o znovuzrození, o vstupu do stánku a o mdném oltái. U vstupu na vnjší nádvoí to vše zaíná musíme projít bránou. To je místo, kde pestupujeme z vlaku na vlak. Okolo vnjšího nádvoí je svt, tam není žádné spasení. Ve svt nemluvíme o vysvobození z híchu ani o svtle ani o nadji, ale o tom, že konec toho všeho je peklo. Jakmile však projdeme na vnjší nádvoí, na místo, kde se obtovala zvíata, picházíme ke spasení. A tady zaíná naše cesta. Myslíte, že mžeme skoit od mdného oltáe rovnou ke zlatému svícnu nebo k truhle smlouvy? Myslíte, že se z toho dá nco vynechat? Nebo že se dá jít nkudy okolo? Možná, že by nkteí z nás chtli vynechat oltá a jít rovnou ke ktu. Ne! Toto je stánek, kterým musíme projít, cesta, kterou pro nás Bh pipravil. eknte mi, mla by tato cesta smysl, když bych zakryl svatyni a svatyni svatých? K emu by to pak bylo? Bh dal vnjší nádvoí k tomu, abych došel až do svatyn svatých. Není k tomu, abych se na nm jen tak procházel. Pesto po nm kráí mnoho lidí. Chodí kolem dokola a mají se dobe. A nikdy nepochopili, že mají smovat do svatyn svatých. To je, jako kdybych jel do Paíže a pestoupil na jiný vlak. Chvíli jedu smrem Paíž, pak zase kousek od Paíže, pak zase jinam... Jenže pokud nenastoupím na ten správný vlak a do Paíže nedojedu vas, tak se mi mže stát, že tam nedojedu nikdy. Bez porozumní cest do svatyn svatých nemá náš život píliš velký význam. Jste spaseni? Ano? Jak je to možné? Cožpak už jste bez híchu, bez nemoci, bez bolesti? Jste svatí? Jak tedy mžete íct, že jste spaseni? Pln spaseni budeme totiž až v budoucnu, protože naše spasení se dje skrze víru. Skrze víru v ten vlak, o kterém jsme mluvili. Bh zaslíbil, že Jeho vlak dojede do cíle, a Bh zajistí, aby se to stalo. Nemusíme se o to starat. Pokud do Božího vlaku nastoupíme a zstaneme v nm po celou dobu, tak mžeme íct, že jsme v Paíži. Klidn si v nm mžu sedt, a když mi nkdo zavolá, íct: Ahoj, za ti hodiny jsem v Paíži. Nebo: V pondlí jsem v Paíži. Kdysi jsem uvádl píklad, jak se potkají dva farmái a povídají si. Oba už zorali svá pole a zaseli na n. Vy vidíte jen ernou hlínu, ale jeden farmá íká druhému: Co tady máš? Kukuici. Na podzim ji budu sklízet. A co 10

11 ty? Obilí. Rozumíte tomu? Mluvíme zde o víe. I já mžu íct, že pokud zanu cestu stánkem, pokud nasednu na správný vlak, tak m doveze až do cíle. Po cest je však spousta zastávek, na kterých se dá vystoupit. Nevím, jestli se vám nkdy stalo, že jste vystoupili z vlaku, abyste si nco koupili, a málem jste nestihli nastoupit. Vzpomínám si, že pi cest z Prahy na Moravu vždycky v eské Tebové prodávali nanuky a njaké pití. Nkdy jsme tam vystoupili a ekali, až prodava dojde k nám. asto se vlak už skoro rozjíždl a my jsme stále váhali, jestli si stihneme koupit, co chceme, nebo ne. Pamatuji si, že se nejednou stalo, že nkdo zstal na nástupišti. Tak dlouho kupoval, až už bylo pozd nasedat. Víte, o em mluvím? Mluvím o tom, že když nastoupíte do správného vlaku, máte jistotu, že vlak dojede. A mžete klidn íct manželce: Za dv hodiny jsem v Paíži. Žádné: Pokud se nestane nehoda. Žádné pokud tady neexistuje, protože Bh ekl: Dojede to, dopadne to. Proto i my íkáme, že jsme spaseni. Amen! Jsme spaseni a zárove jsme spasováni. Ale žádný z tch jednotlivých krok na cest stánkem nemá sám o sob význam, pokud nebudeme mluvit o posledním bodu, to znamená o pebývání ve svatyni svatých. Uvdomte si, že Ježíš nepišel, aby nám jen ekl: Obra se. Teka. Pro tedy pišel? Pro svatyni svatých! Ježíš ani neekl: Obra se, abys byl poktn. K emu by to bylo? Obra se, abys byl poktn, a co? Namoím se do vody, vylezu z ní ven, budu mokrý, bude mi zima a budu si muset sušit obleení. To pece nedává smysl. K emu tedy všechny tyto vci jsou? I tady platí jednoduchá odpov: Jsou tu proto, že nás to provede dál. Mluvili jsme o tom velkém obrazu, o tom, co Bh zamýšlí, co dlá na konci je Boží lid a Boží šekína sláva. Ve svatyni svatých je TO MÍSTO, kam se Bh podíval, a ekl: Je to dobré. Stejnou cestou prošel i Ježíš. Myslíte si, že Ježíš poteboval být poktný? Nepoteboval, ale nechal se poktít pro nás, protože musel jít ped námi. A prošel až do svatyn svatých. A tak vím, že Bh od nás chce, abychom pokraovali dál. Pokud jsi mimo stánek, poj dovnit, poj na oltá. Vyznej Ježíše Krista a pestup na ten správný vlak, abys mohl vstoupit do slávy, kterou Bh pipravil tm, kdo uví v Jeho jméno. Pokud jsi u mdného oltáe, pokud ses obrátil a vyznal Ježíše Krista, jdi dál. Nejdíve musíte mít víru a pak následuje vyznání ústy ke spasení. Když jste se obrátili, nkdo vstoupil do vašeho života a ekl: Ty jsi mj syn. eknte mi: Jak jste se cítili po svém obrácení? Vím, že po obrácení máme zvláštní zkušenost. Utne se to, co na nás viselo, a my se uvolníme. Najednou sluníko svítí, pestože ho nevidí nikdo krom vás; 11

12 máte chu se stále modlit; nic vám neíká hích, všude je sláva, istota, svatost. Pijdete na autobus, všichni se tlaí a vy jen íkáte: To nevadí, haleluja, Bh m spasil. Už jsem ti to íkal? Musím ti íct, co se mi stalo minulý pátek. Tebe to nezajímá? Dobe, a co tebe? Máte taky tu zkušenost? U nkoho to trvá pár dní, u nkoho možná jen pár hodin, ale u nkoho teba i pár týdn. Kdo jste tedy u mdného oltáe, postupujte dál, jdte dál. Nemžete tady zstat, to nemá smysl. Bez dalších krok to opravdu nemá smysl. A dalším krokem po obrácení je kest. Kest je sice jeden, ale dám vám zajímavou otázku: Které to jsou? Ten jeden kest totiž pedstavuje kest vodou, kest Duchem svatým a ohnm a kest do Krista. Kest znamená ponoení. Kdybyste si peetli njaký kuchaský recept v etin, znl by asi následovn: Vezmte maso a poktte ho na hodinu do vody. Kest totiž opravdu znamená ponoení. Na porozumní této jednoduché pravd nepotebujete složité teologické studie, protože to slovo samotné baptidzó nebo baptidzein je ponoení. Boží slovo má ti roviny. Jedná se o rovinu pirozenou, rovinu duchovní a rovinu plnosti. Když tedy v Písmu teme, že kest je jeden, vyplývá z toho, že kest do vody bez ktu Duchem a ktu do Krista nemá význam. Pokud jste byli poktni vodou nebo-li ponoeni do vody, aniž jste vdli, kam jdete, pak tento kest není platný nemžete být poktni. Pedstavte si, že pijdete do njaké církve, teba ke Svdkm Jehovovým, a oni vás ponoí do vody. Znamená to, že jste poktni? Nejste! Nebo pijdete jinam a tam vám eknou: Chceš se stát lenem našeho sboru? Pokud ano, tak t tady ponoíme do vody. Poktíme t. Jste poktni? No, možná do církve, ale urit ne tak, jak máte být. Bez tch dalších kt totiž, bez úsilí o kest Duchem, o kest do Krista, o svatost, o sycení se Kristem, o obtování své duše a vstupování do slávy nemá kest vodou smysl. Pokud se obrátíte a necháte se poktít, budete spaseni. Co to znamená? Vždy jsme si pece ped chvílí íkali, že pokud se obrátíme, budeme spaseni. A já jsem k tomu najednou pidal kest! Možná si íkáte: Je tam ješt nco dalšího? Radji nám to ekni všechno najednou! Víte, je tam všechno. Pokud se u mdného oltáe rozhodnete, že pojedete do Paíže, ale vystoupíte v Kolín, tak nejste spaseni. Pokud však pojedete dál, tak vás to velmi rychle povede ke ktu. Pokud tedy odmítnete kest, tak je to problém, problém s otazníkem a vykiníkem. Nemžete být spaseni, pokud odmítnete kest. Kest nemžete obejít. Nemžete být spaseni, pokud se odmítnete 12

13 vydat Bohu. Nemžete jet do Paíže a kiet, že nechcete Düsseldorf, že ho nenávidíte, že pes nj nepojedete, ale pitom chcete do Paíže. Kest je jeden, ale je na tech úrovních. Na pirozené rovin jste poktni do vody, a to ve vás vyprodukuje touhu po ktu Duchem a po cest dál. Když jste poktni Duchem, mluvíte v jazycích, ale to stále ješt není cíl. Mluvení v jazycích je jen vedlejší produkt. Když jste poktni Duchem, tak vás Duch ješt vtší silou táhne dopedu. eknte mi: Jak poznáte, že je nkdo poktn Duchem svatým? Mnozí lidé si myslí, že podle mluvení v jazycích. eknu vám jeden zajímavý píbh o jazycích: Bratr Cecil nám kdysi vyprávl, jak se u nkoho sešli na modlitebním shromáždní. Asi hodinu a pl bylo z vedlejší místnosti slyšet modlitbu v jazycích. Bratr Cecil se zeptal, pro toho lovka nepozvou k nim, pro se modlí vedle, a ne s nimi. Majitel domu se jen usmál a zavedl ho vedle, kde mu ukázal krásného papouška. Papoušek slýchával, jak se lidé modlí v jazycích, a nauil se to také. To je skutený píbh, opravdu se stal. Myslíte si, že ten papoušek byl poktný Duchem? Urit ne. Jak tedy poznáte, že je nkdo poktný Božím Duchem? Poznáte to podle toho, že je v nm ohe, a ten ohe ho táhne do Krista. lovk nemže být poktný Duchem svatým a ohnm, aniž by ho to táhlo do Krista, protože Duch svatý a Kristus jsou jedno. Je to jako etz: Obrátíte se a táhne vás to ke ktu. Když vám po vašem obrácení nkdo všechny tyto vci íká, musí ve vás rst touha, že chcete jít ke ktu. íkáte si: Já to chci, já to potebuji! Stejn tak když dostanete kest Duchem, íkáte: Bože, já chci být ponoen do Krista. A pak jdete dál a íkáte: Chci být s Kristem jedno a spolupracovat s Ním. A doleva i doprava, chci jít, Bože, s Tebou. Chci se z Tebe sytit, chci ten chléb, ten denní chléb, ten chléb dtí. Chci obtovat svj život, položit svoji duši. Chci se Ti vydat, chci vstoupit pod Tvé pikrytí. Chci být souástí pacholíka a chci být souástí vítz (viz Zjevení 2-3). Je to nco, co ve vás pracuje a táhne vás dál. Je to jako ten vlak: Pijedete do jednoho msta a díváte se, kdy pijde msto další. To je zvst, brati a sestry, kterou jsem vám dnes chtl pedat: JDTE DÁL! Jdte kupedu! Kdo stojíte na vnjším nádvoí, vzte, že pokud toužíte po Boží sláv, pokud chcete vstoupit do Boží pítomnosti, do Boží pízn, vaše místo je ve svatyni svatých. Pokud chcete, aby vám v TEN DEN Bh ekl: Služebníku dobrý a vrný, vejdi do radosti svého Pána, smujte do svatyn svatých. Pokud milujete pravdu, pokud milujete lásku, pokud milujete spravedlnost a svatost, tak svatyn svatých je vaše místo. 13

14 Kdo stojíte u mdného oltáe, pojte dál. Nezstávejte u nj, není dvod ekat a není ani as ekat. Kdo jste poktni vodou, potebujete být poktni Duchem a potebujete být poktni do Krista. A pokud máte tohle všechno za sebou, pak potebujete vejít do svatyn. Potebujete se nauit spolupracovat s Bohem a sytit se z Nj. Pokud stojíte opodál, tak vstupte dovnit. A pokud už jste se njakou dobu sytili na Božím chlebu, na Božím slov, tak je as položit svoji duši na kadidlovém oltái položit svoje emoce, svoji mysl, svoji vli i své touhy. Amen. A pak pojme spolen vstoupit pod Boží pikrytí do svatyn svatých. Nezstávejte u svého souasného nábytku, nechote kolem nj stále dokola. A kažte tohle slovo dál, protože je mnoho lidí, kteí ho ješt neslyšeli. Na vnjším nádvoí jsou zástupy lidí a i ve svatyni je jich spousta. A Bh nás volá, abychom vstoupili do svatyn svatých. Bh má své služebnosti, ale také má jednoho každého z nás, abychom lidi tlaili smrem k tomu nejvyššímu cíli. Jsou lidé, kteí mají zvláš srdce pro ty, kteí stojí úpln mimo stánek. A volají na n: Pojte, pojte dovnit! Tam na n eká nkdo jiný a íká: Pojte ješt dál. Svatyn svatých je totiž náš cíl. Pokud jste venku, tak ješt máte kus cesty ped sebou. A vzhledem k tomu, že se ješt nikdo ve svatyni svatých trvale nenalézá, tak všichni musíme jít vped. Jediný Ježíš už prošel až za oponu. Vím, že bychom mli všichni pracovat na tom, abychom se povzbudili a tlaili do svatyn svatých. Jenže my trávíme tolik asu vcmi úpln opanými. Zabýváme se vcmi svta a tím i oním. eknte mi, brati a sestry: Máte tolik energie, abyste se stihli tlait do Krista, tlait do Nj lidi kolem vás, vaši nevící rodinu i vaše vící bratry a pitom ješt dlat všechny ty vci okolo? Pokud víme, že Ježíš pijde brzy, tak není as si hrát, není as táboit nkde venku. Musíme jít dál. A je poteba povzbudit naše bratry, aby i oni šli dál. A to i ty, co sedí nkde na vnjším nádvoí a mají se dobe. Víte, nkteí brati se podle svého nábytku i pojmenovali, abychom vdli, kde sedí. Nkteí se napíklad pojmenovali podle ktu; jen nám neekli, že zstali sedt u vodního ktu, a ani nedošli ke ktu Duchem svatým. A tak jdte a kažte. Kažte, že je poteba jít dál. Protože kest vodou bez ktu Duchem nedává sám o sob smysl. Nezstávejte nikde, kde zstávají ti, co se utáboili. Kažte, aby se šlo dál. A pokud se chcete rozhodnout, pak vím, že te je ta správná chvíle. Neekejte na zítra! 14

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

! # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

! #! $ % &  ' () *+ %+, -. / , 0 ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

! # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ + % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

! #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $% &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více