Obecní úřad Dobrá Dobrá 21. prosince Úfiední hodiny v prosinci 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad Dobrá Dobrá 21. prosince 2001. 1. Úfiední hodiny v prosinci 2001"

Transkript

1 Obecní úřad Dobrá Dobrá 21. prosince 2001 OBùÎNÍK â Úfiední hodiny v prosinci 2001 Připomínáme, že posledním úředním dnem v měsíci prosinci 2001 bude čtvrtek (úřední hodiny od 8 17). 2. Zmûna zpûsobu placení za odpad V návaznosti na změnu zákona o místních poplatcích a zákona o odpadech se s platností od 1. ledna 2002 ruší prodej žetonů a zavádí se místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad). Od 1. ledna 2002 platí poplatek za odpad každý občan s trvalým pobytem na území obce a každý vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci (např. rekreační domky, chaty, rekreační chalupy, zahrádkářské chaty a rodinné domy, které nejsou trvale obydleny) nacházející se na katastru obce. Výše poplatku činí 300 Kč/osoba a rok, děti do 15 let včetně 150 Kč/rok. Vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci (podrobněji viz výše) platí poplatek ve výši 300 Kč/rok za jeden objekt. Poplatek je splatný ve dvou splátkách: 1. splátka k 31. březnu, 2. splátka k 30. září. Poplatek může platit jedna osoba za všechny ostatní bydlící, je však třeba nahlásit jména osob, za něž poplatek platí. Prosíme vás, abyste i nadále využívali nádob na separovaný sběr. Obec získává za separovaný odpad dotaci, která v konečném důsledku snižuje náklady na odpad. Snížení nákladů se projeví při stanovení výše poplatku v následujícím roce. Vyzýváme vás, občany z lokalit mimo centrum obce, kam nezajížděly sběrné vozy Frýdecké skládky, a. s., abyste zvážili možnosti řešení (např. opětovně se vrátit k umístění kontejnerů, zachovat pytlový systém, apod.). Očekáváme od vás návrhy řešení, které vám budou nejvíce vyhovovat a které jste ochotni v budoucnu akceptovat a plnohodnotně využívat. 1

2 3. Informace o existenci internetov ch stránek Obce Dobrá Informace o obci, o jednáních zastupitelstva apod. můžete nyní najít i na internetových stránkách obce: www. beskydy. cz/dobra. 4. Upozornûní pro ãtenáfie V době vánočních svátků bude Místní knihovna v Dobré ve čtvrtek a v pondělí uzavřena. 5. Informace Základní koly Dobrá Projekt obãan Již pátý rok se mnohé školy v naší republice zapojují do Projektu Občan. Tento projekt původně vznikl v USA, ale nyní jej realizují školy téměř na celém světě. U nás již získal ryze českou podobu. Tento projekt na školách prohlubuje výchovu k občanství a demokracii, vede žáky nejen k vnímání každodenních životních problémů kolem nás, ale i k zapojení žáků do hledání možných řešení daných problémů. Na projektu žáci pracují od října (listopadu) do dubna (května). V rámci projektu se rozvíjí především jejich schopnost komunikativní (rozhovory s představiteli obce či města, s občany, se sdělovacími prostředky, s vyučujícími, se spolužáky, apod. /. Žáci prezentují svou práci ve škole, v obci či městě před zastupitelstvem, dále pak na regionální prezentaci a nakonec na prezentaci celostátní v Praze. Na mnohých školách našeho okresu již v minulých letech vyučující s žáky na Projektu Občan pracovali, ale bohužel pouze dvě ZŠ (z Frýdku Místku a z Dobré) svou práci prezentovali až v Praze, a to z toho důvodu, že nás ostravský region, pod kterým jsme s Projektem Občan byli zahrnuti, vůbec neoslovil. ZŠ Dobrá v rámci Projektu občan pracuje s žákovskými kolektivy již čtvrtým rokem a po dohodě s vedením koordinátorů regionů ČR chceme na naší škole vytvořit centrum regionu frýdeckomísteckého okresu (včetně celé oblasti třinecké). Projekt Občan je povolen ministerstvem školství, může se na něm pracovat i v rámci vyučovacích hodin (např. Ov, Rv, Vv, Čj, inform ). V loňském školním roce probíhala celostátní prezentace v Praze pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky (prezident osobně přijal dva žákovské kolektivy). V letošním školním roce zaštítí tuto akci senát a samotné ministerstvo školství. Za ZŠ Dobrá: Mgr. Anna Bůžková, Mgr. Květoslava Lysková Milan S t y p k a, v. r., starosta obce VESELÉ VÁNOCE! Zaměstnanci Obecního úřadu Dobrá přejí všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastné dny plné radosti, zdraví a spokojenosti po celý rok

3 Zmûna ordinaãní doby u obvodního lékafie MUDr. Moravce 27. prosince hodin ordinace Dobrá 28. prosince hodin ordinace Vojkovice 31. prosince hodin ordinace Dobrá Zmûna ordinaãní doby dûtského stfiediska MUDr. Iva Kuãerová 21. prosince hodin 31. prosince hodin 27. prosince hodin 2. ledna hodin 28. prosince hodin Poru ování zákazu vstupu na pozemek âesk ch drah České dráhy, s. o. ve Frýdku Místku, se na nás obrátily s prosbou o zveřejnění této zprávy: Dovolujeme si Vás upozornit na v poslední době se rozšiřující nešvar neoprávněný vstup a přechod kolejiště přes oplocení, převážně občany vaší obce a zároveň Vás požádat o pomoc k jeho odstranění. Pozemek ČD železniční stanice Dobrá u Frýdku Místku je zčásti vymezen plechovým oplocením, které má nejen bránit neoprávněnému vstupu, ale zároveň zajišťovat bezpečnost provozu a zejména cestujících. Pro ně je určena veřejná komunikace jak pro příchod, tak pro odchod do a z výpravní budovy a obou sypaných úrovňových nástupišť. Kritická situace nastává především v ranní špičce, kdy je ve stanici prováděn posun. Byl zaznamenán případ, kdy po upozornění na možnost nebezpečí byly naše zaměstnankyně vulgárně napadeny a případ byl řešen za účasti Policie ČR. Opravovaný plot bývá opakovaně poškozován. Výhrady k neoprávněnému pohybu jsou zaznamenávány i ze strany přepravců manipulujících v prostoru železniční stanice. Porušováním tohoto zákazu především dospělými je negativním příkladem hlavně školní mládeži, u nichž je riziko možného zranění či ohrožení bezpečnosti největší. Důrazně proto žádáme občany, aby si toto uvědomili, neničili majetek, který není jejich vlastnictvím a dbali na bezpečnostní předpisy. Podûkování Jménem dětí i zaměstnanců Dětského domova se speciálními školami ve Frýdku Místku se na Vás obracím s prosbou o uveřejnění poděkování paní Václavce Polákové z Dobré, která obětavě připravila pro všechny naše děti balíčky s nadílkou k Mikuláši. Její zásluhou měly naše děti stejně bohatého Mikuláše jako děti v rodinném prostředí. Osobně z celého srdce paní Václavce Polákové děkuji za její cítění sounáležitosti s těžkými osudy našich dětí a za radost v dětských očích v podvečer svatého Mikuláše Mgr. Jana Konkolová, ředitelka Dětského domova se speciálními školami Bruzovská 328 Místní sdružení zdravotně postižených si dovoluje touto cestou upřímně a z celého srdce poděkovat Obecnímu úřadu v Dobré a všem sponzorům, kteří na nás v tomto roce nezapoměli a vyslovit velkou prosbu, aby tomu tak bylo i v příštích létech. Dále děkujeme žákům Základní školy v Dobré, kteří pod vedením paní učitelky Bařinové nás přišly potěšit na naše malé Mikulášské posezení. Milí členové a spoluobčané, přejeme Vám pokoj a klid na vánoce, hodně zdraví, štěstí v novém roce Za výbor: Eliška Biolková 3

4 Nabídky: VÁNOČNÍ NADÍLKA JEN U LIŠKY Úrazové pojištění ZDARMA klientům do 31 let CD DÁREK všem Výhody stavebního spoření: možnost meziúvěru s úrokem jen 6,5 8,5% 25% státní podpora až 4500 Kč libovolné použití naspořených peněz po 5 letech. Stavební spoření žádejte u nás nebo na své poště: František Klaner, poradenské místo ČMSS, Nádražní 1097 (žlutá budova Nábytek), Frýdek Místek. Tel.: , 0603 / Pondělí pátek: hodin. AUTOVRAKOVIŠTĚ MILATA nabízí: likvidace autovraků (jsme majiteli koncese vydané na podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady likvidace autovraků) vykupujeme hotově havarované nebo jinak poškozené vozidla zn. ŠKODA s doklady i bez dokladů prodej nových i použitých náhradních dílů na automobily zn. ŠKODA za nízké ceny Navštivte nás! Dobrá (hlavní tah F M, Č. Těšín) za restaurací Obecník. Zavolejte! Přijedeme, vykoupíme, odvezeme. Tel.: , 0607 / Peníze za Váš dům, byt, chatu i pozemek Vám zajistí rychle a v hotovosti SLEZSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ. Z důvodu úspěšnosti prodeje hledáme pro své klienty další nemovitosti. Rovněž u nás můžete získat půjčku, úvěr i hypotéku. Konzultace jsou bezplatné. Právní záruka. Volejte nebo nás navštivte. Jsme tu pro Vás. Tel.: 0659 / , 0608 / , zdarma 0800 / Vše nejlepší v roce 2002 přeje SLEZSKÁ R. K. s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec Středisko korespondenčních kurzů v Ostravě nabízí Korespondenční kurz BIBLE. To, že žijeme ve velmi zvláštní době, dnes poznává snad každý z nás. Vidina klidné a jisté budoucnosti se v posledních měsících rychle vytrácí. Četné předpovědi a proroctví hovoří o nastávajících událostech v černých barvách. Máme věřit těmto zprávám? Kde najít klid a odpovědi na palčivé otázky? Do této situace promlouvá poselství Bible. Má co říct i dnes?! Kurz je bezplatný a neplynou z něho žádné další závazky. Využijte této nabídky a nebudete litovat! Středisko korespondenčních kurzů, Kopaniny 11, Ostrava,

5 Nabízím VEDENÍ ÚČETNICTVÍ: přiznání k DPH, mzdy, personální agenda, roční uzávěrky. Marie Chlopčíková, Dobrá č. 548, tel. : , 0607 / Mladý manželský pár s 3letým dítětem hledá dlouhodobý podnájem v rodinném domě. Zn. Seriozní jednání vítáno. Tel.: 0737 / Hledám podnájem v Dobré od února do října 2002 z důvodu rekonstrukce rodinného domu. Vzhledem k počtu dětí (4), nejlépe samostatný rodinný dům nebo samostatnou bytovou jednotku. Kontakt: paní Linhartová, tel. č.: 0658 / Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc leden 2002 Mléčné svačiny: (9 dní) 45, Kč Kombinace malých svačin od (včetně): (21 dní) jen malé (po pá) 136,50 Kč malé (po pá) + navíc mléčné (út, čt) 181,50 Kč malé (po pá) + mléčné (út, čt) 123,00 Kč Kombinace velkých svačin od (včetně): (21 dní) jen velké (po pá) 178,50 Kč velké (po pá) + navíc mléčné (út, čt) 223,50 Kč velké (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 147,00 Kč Podmínky odběru svačin: Placení svačin bude probíhat poslední týden před začátkem nového měsíce a v prvních třech pracovních dnech daného měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z důvodu hladkého provozu. Odhlášky mléčné svačiny nelze odhlásit odhlášky malých a velkých svačin svačiny je možno odhlásit den pře dem do 11 hodin osobně v bufetu nebo telefonicky na čísle a 0604/ i SMS (uveďte prosím jméno, třídu a dobu nepřítomnosti) pokud se stane a dítě Vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete odhlásit, můžete si ji vyzvednout osobně Nevyzvednuté svačiny svačiny, které si nevyzvednete do hodin (do 4. přestávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je nesmíme skladovat. Děkujeme za pochopení S pozdravem DALPORT Dalibor Sklář provozovatel bufetu 5

6 Obecnû závazná vyhlá ka ã. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání, konaném dne usneslo vydat podle 10 písm. a) a v souladu s 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech") tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky 1. Vyhláška stanoví: a) Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen systém nakládání s komunálním odpadem") vznikajících na území obce Dobrá. b) Systém nakládání se stavebním a demoličním odpadem na území obce Dobrá. 2. Vyhláška se vztahuje: a) Na fyzické osoby, které mají v obci Dobrá trvalý pobyt a na ostatní fyzické osoby, které produkují komunální odpad na území obce. c) Na fyzické osoby, které mají na území obce Dobrá ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci *), ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. *) 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu d) též přiměřeně na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen původci odpadů), při jejichž činnosti na území obce Dobrá vznikají odpady zařazené podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a kteří na základě písemné smlouvy s obcí Dobrá využívají systému stanoveného obcí Dobrá. Článek 2 Základní pojmy 1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 4. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v čin- 6

7 nosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. 5. Složka komunálního odpadu určená k třídění je odpad získaný odděleným sběrem, který lze využít jako druhotnou surovinu (zejména sklo, plasty). 6. Nebezpečná složka komunálního odpadu je ten odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (např. mazací a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, televizory, počítače, vyřazené léky, požité obaly od postřiků, zářivky, výbojky, lednice aj. ). 7. Objemná složka komunálního odpadu je ten odpad, který by mohl narušit váhou nebo objemem obvyklou míru naplnění sběrných nádob (např. vyřazený nábytek, koberce). 8. Zbytkový (netříděný) komunální odpad je odpad, ze kterého jsou odděleny složky určené k třídění, nebezpečné a objemné složky komunálního odpadu. 9. Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolici staveb. Jedná se o všechny druhy stavebního a demoličního odpadu podle katalogu odpadů vznikající při stavební činnosti. 10. Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů *). *) zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů 11. Pověřená organizace je organizace oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje systém nákladní s komunálním odpadem na území obce. 12. Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odkládání komunálního odpadu. 13. Mobilní sběr odpadů je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech speciálními kontejnery pověřenou organizací. Článek 3 Místa určená pro odkládání komunálního odpadu 1. Komunální odpad je v obci shromažďován, tříděn a odkládán do sběrných nádob: a) v centrální části obce popelnice 110 l, v okrajových částech kontejnery, které slouží k odkládání zbytkového komunálního odpadu. K odkládání objemných odpadů slouží velkoobjemové kontejnery. b) na tříděný odpad jsou na území obce rozmístěny plastové kontejnery určené pro odkládání skla a plastů. c) nebezpečné odpady jsou odváženy z obce 2krát ročně dle předem oznámeného časového harmonogramu. d) kontejnery na monočlánky jsou umístěny v prodejně tiskovin v Dobré střed. e) kontejner na sběr vyřazených léků je umístěn v lékárně Zdraví". 7

8 Článek 4 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 1. Stavební a demoliční odpad vzniklý při činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky jiným způsobem. Článek 5 Povinnosti fyzických osob a původců odpadu 1. Fyzické osoby a původci odpadu podle článku 1 odst. 2 této vyhlášky jsou povinni: a) Předcházet vzniku odpadu, odpad přednostně využívat, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. b) Jednotlivé složky komunálního odpadu odděleně shromažďovat, třídit, předávat k využití a odstranění pověřené organizaci. c) Shromažďovat odpady pouze v prostorech, objektech, zařízeních a místech k tomu určených. d) Udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob. 2. Zakazuje se: a) Odkládat komunální odpad nebo jeho složky mimo sběrné nádoby nebo jinak, než jak je uvedeno v této vyhlášce. b) Zakládat nepovolené skládky. c) Do nádob a kontejnerů na zbytkový odpad ukládat: nebezpečné složky komunálního odpadu, složky odpadu určené k třídění žhavý popel či škváru látky tekuté, těkavé, zápalné, výbušné zdravotně závadný odpad, uhynulá zvířata přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev atd. ) inertní materiál (tj. odpad získaný z demolic a staveb, popř. zeminu, kameny apod.) takový odpad, který nelze přesypat, nebo který by svým složením mohl ohro- zit bezpečnost a zdraví pracovníků pověřené organizace či jiných osob, anebo poškodit technické zařízení sběrového vozu. d) Využívat sběrných nádob k jiným účelům a k ukládání jiných odpadů, než pro které jsou určeny. e) Zapalovat odpad ve sběrných nádobách, sběrné nádoby ničit nebo poškozovat. Článek 6 Povinnosti oprávněné osoby 1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady. 8

9 2. Pravidelný svoz provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňovaných odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu. 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. Článek 7 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. Fyzické osoby podle článku 1 odst. 2 písm. a) a b) jsou povinny platit obci poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek), který je stanoven v obecně závazné vyhlášce obce o místním poplatku *). *) Vyhláška obce Dobrá o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 8 Kontrola dodržování vyhlášky a sankce za porušení vyhlášky 1. Kontrolu nad plněním povinnosti vyplývající z této závazné vyhlášky a plnění povinnosti fyzickými osobami a původci odpadu provádí osoby pověřené Obecním úřadem Dobrá *). *) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 2. Porušení povinnosti při nakládání s komunálním, stavebním a demoličním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů *). *) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Článek 9 Zrušovací ustanovení 1. Zrušuje se vyhláška č. 5 /1999 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem v obci Dobrá. Článek 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Ing. Richard Pastor místostarosta Milan Stypka starosta obce 9

10 Obecnû závazná vyhlá ka obce Dobrá ã. 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromaïìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuïívání a odstraàování komunálních odpadû Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne usneslo vydat podle ustanovení 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Článek 1 Správce poplatku Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dobrá (dále jen správce poplatku ) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Článek 2 Poplatník Poplatek platí a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupce, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoby, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Článek 3 Sazba poplatku (1) Sazba poplatků pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 300 Kč a je tvořena: (a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a (b) z částky 99 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 99 Kč a byly rozúčtovány takto: svoz 52 Kč sběr 47 Kč (2) Sazba poplatku pro děti do 15 let včetně činí 50 % sumy dle bodu (1) (3) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 300 Kč a je tvořena: (a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a (b) z částky 99 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena stejným způsobem jako v Čl. 3 odst. 1 písm. b). 10

11 (4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo Slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Článek 4 Splatnost Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září roku. Článek 5 Ohlašovací povinnost (1) Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Článek 6 Sankce (1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. (2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněěité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení paragrafu 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Článek 7 Lhůty pro vyměření (1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. (2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Článek 8 Snížení a prominutí poplatku Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Článek 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Ing. Richard Pastor místostarosta Milan Stypka starosta obce Vážení spoluobčané, konec roku je již na dohled, a proto mi dovolte, abych Vám všem popřál vše nejlepší, hodně tolik potřebného zdraví, rodinnou pohodu a mnoho důvodů jen a jen k samým úsměvům. Nechť závěrečné dny roku jsou naplněny radostí, pohodou a štěstím. Ať Vás stejné pocity doprovázejí při vykročení do roku nového. Vím, že ne všechna předsevzetí a přání mohla být naplněna, ale konáte-li většinu svých aktivit s přáním, aby pomohla ve svém výsledku ostatním, dokážete-li si říct, že je lepší býti dárcem, nežli příjemcem, umíte-li upřímně projevit zájem nebo podat pomocnou ruku, pak vězte, že se vstupu do dalšího roku nemusíte obávat. Právě pro svůj vztah k životu, k nejbližším, k sousedům, k obci je-li takovým výše uvedeným způsobem formován a doprovázen Vaše obavy mohou být neopodstatněné. Uvádím tato slova v závěrečném bilancujícím obecním materiálu také z toho důvodu, že bych se chtěl omluvit všem, kteří se cítí být poškozeni některými výraznými a ne zcela běžnými stavebními aktivitami obce našeho typu. Navíc si dovolím podotknout a upozornit na nadstandartní akci podstatně širšího významu, jejíž započetí a realizace se do jisté míry přiblížily na dohled, chcete-li na dotek. Výstavba obchvatu obce. Akce, o jejímž významu pro nás všechny moc dobře víme. Akce, která nutně přinese uklidnění do centra obce, akce, která mnohé z nás zbaví stresů, neklidu a nervozity. Akce, která však změní život a chod obce na téměř tři následující roky. Již nyní Vás oslovuji a zároveň vyzývám, abyste se obrnili shovívavostí a trpělivostí. Nebude to jednoduché, záleží na každém z nás, kterak tuto náročnou zkoušku obec jako celek snese a vydrží. Vracím se ještě jednou k úvodním slovům přeji Vám jménem svým i pracovníků úřadu klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v posledních dnech roku stávajícího a také po celý rok následující. 12 Milan Stypka, starosta obce

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín

Číslo 1 leden 2002. Přání do nového roku. Z obsahu: * Informace pro občany * Zprávy z mikroregionu * V. lékařský seminář * Rozhovor s Charitou Kojetín Číslo 1 leden 2002 Přání do nového roku Vážení spoluobčané, Pomalu doznívá ono krásné vzrušení, které každoročně prožíváme v období před a v průběhu snad nejkrásnějších svátků - svátků vánočních. Stromečky

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTO PŘÍBRAM č. 4/2002 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBRAM, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 10 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2005 ROK 2004 V âíslech Rok 2004 se svými událostmi ve státě i ve městě zařadí mezi roky bohaté.

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, s otočením listu v kalendáři přichází nový rok. Právě přelom letopočtu

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2008 1 Masopustní průvod prošel 26. ledna 2008 Přerovem. Slunečné, ale chladné počasí, vylákalo do ulic naší obce několik

Více

Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz. 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE

Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz. 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá. ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE Obecní úřad Dobrá Dobrá 27. března 2002 www.dobra.cz OBùÎNÍK â.3 1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 18. 3. 2002 ZASTUPITELSTVO OBCE I. SCHVALUJE 1. na základě Změny č. 1 regulativů

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU Foto: Jiří Brejša, Richard Kohout V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2011 POŘÁDALA OBEC U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Podivínský zpravodaj

Podivínský zpravodaj Ročník XXXV číslo 4 prosinec 2005 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN ZASTUPITELÉ MĚSTA PODIVÍNA PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A DO NASTÁVAJÍCÍHO ROKU MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ, HODNĚ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více