Pracovní lékařství a ZPP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní lékařství a ZPP"

Transkript

1 Pracovní lékařství a ZPP Aktivace nadstavbového modulu Implementace (provozní nastavení) modulu Katalog smluvních organizací Kartotéka pacientů ZPP a specifikace pracovního zařazení Organizační zařazení pacienta Klasifikace pracovní činnosti Vedení dekurzu ZPP Stručná rekapitulace způsobu práce s dekurzem: Vyúčtování činnosti ZPP Postup při účtování Další podpůrné funkce modulu ZPP Další rozvoj funkční náplně modulu ZPP

2 - 2 - Aktivace nadstavbového modulu Modul Pracovní lékařství a ZPP je licencovanou součástí programu PC DOKTOR. K jeho aktivaci dojde po zadání rozšířené licence. Implementace (provozní nastavení) modulu Provozní nastavení modulu využívá všechna základní nastavení programu PC DOKTOR. Ke zprovoznění modulu postačí následující úkony: Před zahájením vlastní práce s programem zvolte v základním menu Katalogy > Katalog zaměstnanců. Pokud jste již uživatelem základní verze programu, vyberte své jméno v seznamu uživatelů. Jestliže jste nový uživatel, stiskněte klávesu >>Insert a zadejte své osobní údaje a zvolte si přístupové heslo. Pokud chcete, aby vykázané výkony byly vztaženy k odbornosti Pracovní lékařství, zadejte kód odbornosti 401. V katalogu uživatelů můžete být zapsáni dvakrát, jednou např. jako praktický lékař (001), podruhé jako lékař pracovního lékařství (401). Přepínání mezi uživateli pak provádíte stiskem ikony žlutého klíčku. Uživateli s nastavenou odborností 401 se automaticky otevírá zvláštní dekurz ZPP. Pokud využíváte jinou odbornost než 401, pak kliknutím myší na zátržce *x+rozšíření o pracovní lékařství povolíte otevírání zvláštního dekurzu ZPP. Přepnutí mezi standardním (klinickým) dekurzem vybraného pacienta a dekurzem ZPP provedete vždy výběrem položky Základní karta nebo Pracovní lékařství v mapě dokumentace pacienta (vpravo od dekurzu). Funkci ukončete stiskem tlačítka [Ulož+. Úplný popis funkce najdete v nápovědě nebo v příručce.

3 - 3 - Katalog smluvních organizací V katalogu smluvních organizací se evidují základní údaje o těchto partnerech. Je výhodné provést záznam do katalogu pokaždé při uzavření nové smlouvy. Vložené údaje zajistí shodnou evidenci a případné další zpracování údajů o jednotlivých pacientech, příslušných k tomuto zaměstnavateli (viz funkce Pracovní zařazení). Katalog je uspořádán tak, aby pokud možno univerzálně postihl organizační strukturu velkých i malých zaměstnavatelů (podnik závod provoz pracoviště). U malých zaměstnavatelů se pro chybějící organizační články použije např. zopakování názvu sídla. Příklad: organizační článek velká organizace malá organizace Podnik Trubky Pokorný s.r.o. DIALOG MIS s.r.o. Závod Suchdol Praha Hosp. středisko Válcovna 01 Servis Pracoviště Tavicí pece Praha Požadovanou organizační strukturu je vhodné předem projednat se zadavatelem personálním útvarem smluvní organizace, která vysílá své zaměstnance k výkonu ZPP. V případě, že součástí dozorové činnosti lékaře jsou i dohlídky na pracovišti, je podstatné správné pojmenování a zařazení tohoto organizačního článku. Na pracovišti vykonává pracovník svoji pracovní činnost a vystavován expozici konkrétních rizik, s touto činností spojených. Funkce se vyvolá z nabídky základního menu Katalogy > Pracovní lékařství > Smluvní organizace. Nový záznam se spustí stiskem klávesy >>Insert, oprava stiskem >>F9, zrušení záznamu klávesou >>Delete. Uložení zápisu na každé organizační úrovni se provede kliknutím na tlačítko nepovinné.. Údaje o adrese jsou Na úrovni Pracoviště je k dispozici i záložka /Seznam prací KZAM/. Po jejím otevření nabídne program jmenný seznam pracovníků, evidovaných na daném pracovišti s uvedením jejich pracovního zařazení a jeho katalogového čísla podle jednotného katalogu KZAM od Statistického úřadu ČR. Seznam se vytváří dynamicky, ihned po zápisu dat konkrétního pracovníka pacienta ZPP. Ukázka vzoru záznamu v katalogu smluvních organizací. Poznámka: všechny osobní i medicínské údaje, uvedené v této příručce nebo použité v demoverzi, jsou smyšlené a mají pouze účel ilustrovat využití funkcí programu.

4 - 4 - Kartotéka pacientů ZPP a specifikace pracovního zařazení Kartotéka se přivolá kliknutím na ikonu k ovládání kartotéky jsou uvedeny pod ikonu výběrem skupiny Nápověda. nebo současným stiskem kláves >>Ctrl+F2. Podrobnosti v levém dolním rohu kartotéky, nebo z hlavního menu Pro modul ZPP je standardní kartotéka pacientů doplněna o údaje, spojené s klasifikací pracovní činnosti a specifikací pracovního místa pacienta. Tyto údaje jsou dostupné stisknutím tlačítka *Pracovní zařazení]. V levé části okna je chronologicky uspořádaný přehled pracovních zařazení pacienta. V pravé části je detailní záznam. Nový zápis se provádí po stisknutí klávesy >>Insert. Organizační zařazení pacienta První údaje se týkají specifikace organizačního zařazení pacienta u smluvní organizace. Při zadávání se s výhodou využijí předem zadané údaje z katalogu smluvních organizací. Výběr je přístupný po stisknutí ikony třídění.. Výběr provedený z takto připravené nabídky zaručuje jednotný zápis a snadné a přesné Seznam profesí se vytváří automaticky, tak, že si program pamatuje všechny postupně zadané profese a po stisku ikony seznamu je nabídne v abecedním uspořádání. Na rozdíl od klasifikace povolání (KZAM) může být vytvářen volným textem, tak, jak je uvádí pacient nebo objednatel ZPP.

5 - 5 - Klasifikace pracovní činnosti Položku klasifikace pracovní činnosti podle KZAM specifikuje objednatel (zaměstnavatel). Její role v systému je pouze pomocná, použitelná pro třídění profesí u velkých zaměstnavatelů ve vazbě na specifické informační systémy pro personalistiku. Program obsahuje kompletní katalog KZAM včetně nástrojů pro rychlé vyhledávání v něm. Tuto funkci uživatel využije v případě, že se podílí ve spolupráci s personalistou zaměstnavatele na komplexní péči o ZPP. Na následujícím obrázku je příklad, kdy uživatel potřebuje v katalogu KZAM, který obsahuje tisíce položek, vyhledat klasifikaci pro montážního dělníka ve stavebnictví. Stiskem pravého tlačítka myši nad seznamem položek v katalogu přivolá nabídku pro zpracování seznamu a vybere funkci Obsahuje text. Do údajového pole zapíše vhodnou část textu pro hledání v seznamu a stiskne tlačítko *Najdi]. Program zobrazí podmnožinu všech popisů pracovních zařazení, které obsahují hledaný fragment textu. Poklepáním myší na vybrané položce seznamu se data přenesou do údajových polí. Stanovení pracovních rizik Další pole je vyhrazeno pro klasifikaci rizik, spojených s pracovní činností pacienta. Program obsahuje všechna potřebná data pro tuto kategorizaci. Stiskem ikony u tohoto údajové pole se zobrazí katalog rizikových faktorů (prach, chemické látky, hluk atd.) a nabídka pro volbu stupně ohrožení (podle druhu rizika první až čtvrtý stupeň).

6 - 6 - Postup při klasifikaci rizik 1. Označte příslušný rizikový faktor v seznamu (např. zraková zátěž). Stiskněte >>Enter nebo klikněte myší. 2. Program nabídne seznam kategorií podle typu rizika první až čtvrtý stupeň. Povelovými klávesami >>šipka nahoru nebo >>šipka dolů nebo myší označte kategorii, a program vás v rubrice Popis seznámí s podrobným popisem pro identifikaci stupně zátěže, tak jak uvedeny v příslušných legislativních normách. 3. Konečný výběr stupně rizika proveďte buď stiskem klávesy >>Enter nebo poklepáním myší, Do údajového pole Zvolené rizikové faktory se zapíše numerický kód rizika a za lomítkem stupeň ohrožení. 4. Stejným postupem můžete pokračovat pro další případná rizika a vytvořit tak seznam rizikových faktorů, kterým je pacient vystaven. Ukázka je na následujícím obrázku. Pracovní úvazek a režim práce, změněná pracovní schopnost a dojíždění do práce V položce Pracovní úvazek se sleduje typ úvazku plný, částečný, vedlejší apod., v položce režim práce pak charakter z pohledu směnnosti, noční směny, střídavé směny, pohotovostní služby apod. Podobně jako u profesí i zde program plní samoučící se funkci tím, že si zapamatovává jednotlivé již uvedené charakteristiky a po stisku tlačítka nabídne možnost použít popis z již vytvořeného seznamu. Připomínáme, že tento postup má výhodu v jednotném užívání popisů, které je nezbytnou podmínkou správného třídění záznamů. Zátržkou lze specifikovat i změněnou pracovní schopnost pacienta a případné dojíždění do zaměstnání. V rubrice Poznámka může uživatel uvést volným textem další údaje o pacientovi, které považuje z hlediska ZPP za signifikantní. Zápis údajů do databáze je nutné zakončit stiskem tlačítka [Ulož]. Jakmile jsou data zapsána, pak při příštím otevření dekurzu ZPP se v mapě zdravotní dokumentace (pravý sloupec na obrazovce) objeví i heslo Pracovní zařazení, pod kterým jsou seřazeny jednotlivé záznamy o této klasifikaci.

7 - 7 - Vedení dekurzu ZPP Pro zřetelné odlišení od standardního dekurzu je dekurz ZPP podbarven světlezeleným pozadím. Z dekurzu ZPP jsou dostupné všechny běžné funkce pro základní vyšetření (Tlak/puls, Výška/váha, Anamnéza, Dlouhodobé nemoci, Trvale užívané léky atd.), funkce pro účtování poskytnuté péče a vystavování zdravotnických dokumentů. Rovněž práce s dekurzem je stejná jako u standardního (vlastnosti textového editoru, vytvoření nového záznamu, používání frází s možností vytvořit si vlastní specifické fráze pro ZPP, apod.). Podrobnosti najděte v nápovědě nebo v příručce. K okamžité dispozici je i mapa zdravotní dokumentace pacienta, která je v modulu navíc rozšířena o následující položky: přehled zdravotních prohlídek pacienta přehled pracovního zařazení (klasifikace) signalizace rizik, spojených s pracovní činností pacienta. Poznámka: Přepnutí do standardního (klinického) dekurzu vybraného pacienta provedete vždy výběrem položky Základní karta v mapě dokumentace pacienta (vpravo od dekurzu). Stručná rekapitulace způsobu práce s dekurzem: Vytvoření nového záznamu Nový záznam se vytvoří stiskem klávesy >>F7. Program vygeneruje oddělovací lištu s uvedením data a času záznamu. Zápisy do dekurzu Zápis do dekurzu se provádí volným textem tak jako ve standardních textových editorech. Charakteristiky zápisu (typ a velikost písma, formátování, tisk záznamu atd.) jsou dostupné po stisku pravého tlačítka myši. S výhodou lze i u dekurzu ZPP využít možnosti vkládat do textu předem připravené fráze. Popis této funkce je uveden v nápovědě (heslo Vzorové fráze pro zápis do dekurzu). Seznam frází si může uživatel vytvořit a upravovat sám podle potřeby. Záznamy formalizovaných vyšetření Podobně jako v klinickém dekurzu i zde může uživatel používat funkce pro základní vyšetření (tlak a pulz, výška a váha, odběr anamnézy, trvale užívané léky, dlouhodobé nemoci pacienta, laboratorní vyšetření atd.). Tyto funkce mají tu vlastnost, že pokud uživatel pro záznam jejich výsledku použije jejich formalizovanou podobu, docílí přehledné sledování jejich výsledků v čase i s možností grafického zobrazení histogramy, a navíc se výsledek automaticky přepíše do dekurzu. V mapě zdravotní dokumentace pacienta, jsou pak uvedena všechna jednotlivá vyšetření, která lze snadno znovu zobrazit (bez ohledu na to, zda byla pořízena z klinického dekurzu nebo z dekurzu ZPP.

8 - 8 - Ukázka dekurzu ZPP: Provádění prohlídek ZPP I. způsob Jednou z hlavních činností pracovního lékařství je provádění předepsaných prohlídek v návaznosti na závaznou legislativu. Jedná se o celou řadu specifických prohlídek, jako jsou vstupní, řadové, mimořádné, výstupní a další. Každý typ prohlídky má stanoveno základní penzum vyšetření a musí končit formulací jednoznačného závěru ve vztahu ke způsobilosti pacienta pracovníka vykonávat příslušnou pracovní činnost. Součástí prohlídek může být i návrh dalších opatření ke zlepšení zdravotního stavu nebo prevenci jeho poškození z titulu pracovní činnosti. K provádění záznamů o provedených prohlídkách je modul ZPP vybaven dvěma variantními postupy, z nichž si uživatel může vybrat podle charakteru a rozsahu klientely a také podle náročnosti objednatele těchto služeb. První způsob je vhodný pro uživatele, kteří jsou pacienty ZPP i jejich ošetřujícím lékařem (tj. vedou jim i standardní dekurz. Je založen na principu využívání předem připravených šablon postupů pro jednotlivé prohlídky. Šablony se nastavují nebo modifikují funkcí katalogy prohlídek, která je přístupná ze základního menu Katalogy > Pracovní lékařství > Katalog prohlídek. V okně katalog prohlídek je v levé části seznam definovaných šablon pro jednotlivé typy prohlídek. Označením vybrané se v pravé části mohou zaškrtnutím jednotlivých zátržek volit součásti prohlídky, dostupné z klinického dekurzu. V poznámce pak jsou uvedena další předepsaná vyšetření, vztahující se

9 - 9 - k danému typu prohlídky. Uživatel dostává šablony předdefinované, ale může si je snadno upravit podle vlastních potřeb. Ukázka je uvedena na následujícím obrázku: V daném případě šablona říká, že řadová prohlídka typu A je určena pro pracovníky, vykonávající pracovní činnost, která je obecně psychicky náročná (např. vedoucí pracovníci), nespadá pod specifikace v paragrafech 11. až 14. směrnice, a její perioda je při věku do 50 let 5 let, nad 50 let každé 3 roky. Pokud jsou v klinickém dekurzu pacienta časově odpovídající údaje, pak bude obsahovat záznam o krevním tlaku a pulzu, výpis odebrané anamnézy, laboratorní vyšetření krve a moče, aktuální subjektivní a objektivní nález převzatý z tohoto pacientova dekurzu, jinak budou vyšetření provedena znovu. Dále pak musí obsahovat uvedená další vyšetření. Uživatel si zkontroluje a upraví katalog prohlídek s tím, že po úpravě každé šablony stiskne tlačítko [Ulož], aby se data zapsala do databáze. Vyvolání šablony k provedení vlastního záznamu o prohlídce se provede přímo z dekurzu ZPP volbou funkce Základní vyšetření > Pracovní lékařství > Protokoly prohlídek. Postup zpracování: Program otevře okno pro zpracování lékařské prohlídky ZPP. V levé části je seznam prohlídek, které již pacient absolvoval, v časovém pořadí. Vpravo nahoře je údajové pole pro volbu typu prohlídky. Stiskněte ikonu seznamu a vyberte příslušný typ prohlídky, kterou chcete zaznamenat. Ve spodní části okna je aktuální stav šablony jsou uvedena jednotlivá vyšetření, příslušná k danému typu a zátržkou je označeno, která z nich budou převzata z dat pacienta jako časově relevantní. Ostatní vyšetření je nutno postupně provést. Záznam výsledku se provede tak, že na označeném typu vyšetření kliknete myší nebo stisknete >>Enter a program sám vyvolá příslušnou funkci. Po jejím provedení bude v seznamu označeno vyšetření zátržkou jako vyřízené.

10 Poslední položkou je formulace závěru z prohlídky. Program otevře nové okno, na kterém je zobrazen protokol o prohlídce, tak jak byl programem sestaven na základě předchozích kroků. Protokol je možné doplnit dalšími údaji podle potřeby nebo editovat. Vlastní formulace závěru je rozdělena do několika kroků tak, aby bylo možné jednotlivé části závěru zpracovávat v navazujících přehledech, statistikách apod. Postupně se lékař vyjádří hodnocením: způsobilosti pro práci celkového zdravotního stavu vývoje zdravotního stavu od poslední prohlídky a navrhne případná další opatření k zlepšení stavu nebo prevenci (životospráva, ozdravný pobyt, rehabilitace, změna pracovního zařazení). Hodnocení se provádějí výběrem ze samoučící se nabídky (tj. systém sám postupně vytváří seznam možných odpovědí tak, jak byly použity je proto vhodné formulovat první odpovědi tak, aby byly dobře využitelné v dalším zpracování). Např. hodnocení způsobilosti pro danou práci může nabývat hodnot: plná způsobilost částečná způsobilost nezpůsobilost. Po skončení záznamu stiskněte tlačítko [Ulož]. Tím zajistíte nejen uložení dat do databáze, ale i automatické vygenerování záznamu závěru provedené prohlídky a jednotlivých doporučení do pacientova dekurzu ZPP. Protokol se rovněž vytiskne (pravidla ovládání tiskových operací viz nápověda heslo Tiskové operace). Samotné tlačítko [Tisk] je určeno pro případ nutnosti opakovaného vytištění protokolu.

11 Provádění prohlídek ZPP II. způsob. Alternativou k výše popsanému záznamu výsledků prohlídek pomocí předdefinovaných šablon je záznam výsledků prohlídky do speciálních formulářů. Někteří zaměstnavatelé požadují použití jejich vlastních formulářů, nebo si uživatel může na základě svých zkušeností navrhnout formuláře vlastní. Obecná pravidla zpracování uživatelských formulářů (pořízení matrice i způsobu vyplňování údajů) jsou popsána v nápovědě nebo v příručce (heslo UŽIVATELSKÉ FORMULÁŘE). Následující obrázek ukazuje vzor vyplněného formuláře, který používají České dráhy. Při tomto způsobu zpracování záznamu o prohlídce se data nepřepisují do karty pacienta, ale program automaticky připojí celý formulář jako přílohu k dennímu záznamu v kartě (dekurzu ZPP). Poklepáním na tuto přílohu se kdykoliv celý formulář zobrazí a lze jej opakovaně tisknout. Nejen formuláře prohlídek ZPP, ale i další formuláře, se kterými přichází lékař do styku, mohou být zpracovány touto formou např. vyšetření k žádosti o zbrojní pas, o řidičský průkaz atd.

12 Vyúčtování činnosti ZPP Část výkonů, které jsou prováděny v rámci pracovního lékařství, může být hrazena zdravotními pojišťovnami, ale větší část bývá zpravidla účtována za smluvní ceny. Stanovení smluvních cen se provádí v číselníku privátních výkonů. Podrobnosti k manipulaci jsou uvedeny v nápovědě (heslo Číselník výkonů). V následující ukázce je simulován privátní ceník, jednotlivé výkony jsou místo čísel označeny mnemotechnickým kódem. Postup při účtování Z dekurzu ZPP se stiskem kláves >>Ctrl+A přivolá standardní okno pro zaznamenání výkonů. Uživatel uvede postupně jednotlivé kódy výkonů a u každého stanoví způsob úhrady (plná úhrada ZP, úhrada pacientem. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě nebo v příručce, proto zde jsou popsány pouze některé odlišnosti. Údajové pole diagnóza použije se obvykle diagnóza ze skupiny Z00 Výkon výkon podle číselníku výkonů nebo podle privátního ceníku Způsob úhrady nejčastěji I (úhrada ZP) nebo P (úhrada pacientem) Po zapsání řádku výkonu stiskněte Enter nebo klikněte na ikonu a podle potřeby pokračujte. Po skončení si můžete volbou záložky /FAKTURA/ zkontrolovat, které výkony budou fakturovány k přímé úhradě a provést případné korekce. Stiskem tlačítka [Ulož] se data uloží do databáze. Pokud byly účtovány výkony k přímé úhradě, program ihned nabídne vystavení Pokladního příjmového dokladu.

13 Například: V příjmovém dokladu upřesněte účel platby (standardní samoučící se seznam z postupně zadávaných výrazů), zvolte způsob platby (hotově, kartou nebo na fakturu). Pokud si přejete, aby byla smluvní organizaci vystavena souhrnná faktura, zadejte stiskem tlačítka [PLÁTCE] konkrétní organizaci výběrem ze seznamu. Tím se přepíše předplněné jméno pacienta adresou a názvem organizace. Zaškrtnutím zátržky Přepsat do karty se provede patřičný záznam i do dekurzu ZPP pacienta. Stiskem tlačítka [ULOŽ] povelujete nejprve vytištění příjmového dokladu a pak jeho uložení do databáze. Tlačítko [TISK] slouží k opakovanému vytištění již vystaveného dokladu. Komplexní podpora vyúčtování, fakturace, dávky pro pojišťovny, statistické přehledy příjmů a další funkce jsou k dispozici stejně jako v základním systému PC DOKTOR. Podrobnosti viz nápověda nebo příručka. Další podpůrné funkce modulu ZPP Vzhledem k tomu, že modul využívá pro zadávání dat formalizované vstupy, získává tak možnost provádět různá statistická šetření nad shromážděnými daty. Tyto statistické přehledy jsou určeny nejen pro lékaře, který službu poskytuje, ale zejména pro smluvní organizace, kterým poskytují spolehlivé údaje o zdravotní péči pro jejich zaměstnance a jejích výsledcích. Přehledy jsou k dispozici z nabídky základního menu Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Pracovní lékařství. Funkce Lékařské prohlídky umožňuje parametrický výběr nad pacienty ZPP podle zvoleného časového období, typu prohlídky, deklarovaných závěrů a navržených opatření. Výsledkem funkce je abecedně uspořádaný seznam pacientů, kteří splňují zadaná vývěrová kritéria. Následující příklad ukazuje zadání výběru nad všemi pacienty, kteří absolvovali v uvedeném časovém období prohlídku typu B, jejímž výsledkem bylo konstatování zjištění zhoršení stavu oproti minulému vyšetření a kde bylo vydáno doporučení k rehabilitaci.

14 Obdobně funguje další funkce Výběry podle pracovního zařazení. Zde je možné zjišťovat výběry podle kritérií, souvisejících s příslušností pacientů ke smluvním organizacím, podle profese, kódu KZAM, konkrétních pracovních rizik podle klasifikace, druhů pracovních úvazků, režimů práce, ZPS apod. Výsledkem je opět seznam pacientů, kteří zadaná výběrová kritéria splňují. Specifickým problémem lékařských pracovišť, orientovaných na obor pracovního lékařství a ZPP, je získání zdravotních dat o pacientovi od ošetřujícího (registrujícího) praktického lékaře. Řeší se to zpravidla žádostí o poskytnutí výpisu ze zdravotní dokumentace, ze které je pak třeba relevantní údaje přepsat do karty nebo založit do archivu pacientových dat. S rozvojem komunikačních technologií bude možné ve velmi krátké době realizovat přímé předávání dat mezi zdravotnickými zařízeními v elektronické formě (např. projekt MISE, komunikace v datovém standardu MZdr ČR apod.). Modul ZPP je na tyto formy komunikace připraven. Pokud uživatel modulu pracuje přímo v rámci organizace jako specializované pracoviště ZPP, pak je možné dovybavit modul ZPP prostředky pro přímé propojení s informačním systém firmy (např. SAP apod.). Mezi oběma systémy mohou být vytvořeny přímé vazby k přebírání např. databáze všech zaměstnanců včetně jejich pracovního zařazení od personálního subsystému, přebírání dat z evidence pracovních neschopností apod., a zpět mohou být exportovány souhrnné údaje o provedených prohlídkách a dalších výkonech, spojených s pracovní medicínou (ošetření úrazů, dohlídky na pracovištích apod.). Tato propojení však nejsou součástí modulu ZPP a mohou být řešena na zakázku ve spolupráci s informatiky zaměstnavatele. Další rozvoj funkční náplně modulu ZPP Producent modulu ZPP, firma CompuGroup Medical s.r.o., si je vědom, že modul v této fázi řešení ještě nepokrývá všechny funkcionality, se kterými přichází lékaři pracovní medicíny do styku při své práci. Budeme proto rádi, pokud nám poskytnete své náměty na další rozšíření tohoto modulu nebo na způsoby zlepšení jeho funkcí tak, aby byly využitelné v co nejširším spektru činností. Předplatitelé pododávkové podpory modulu budou získávat všechna funkční rozšíření modulu zdarma ihned, jakmile budou uvolněna k distribuci. Mají rovněž garantováno včasné promítnutí reakce modulu na všechny legislativní změny procesu ZPP. K dispozici je i telefonická poradenská služba hot line na čísle a to v pracovní dny od 7,30 do 18,00 hodin, nebo ový servis s adresou

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

Informační systém Win RDG

Informační systém Win RDG Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright 1992-2008 Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová -2- 1. CHARAKTERISTIKA

Více

ORDIN DOKTOR. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze programu

ORDIN DOKTOR. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze programu ORDIN DOKTOR program pro vedení rehabilitační ambulance Uživatelská příručka k obsluze programu M-SOFT, ing. Vladimír Pachl, 2014 2 OBSAH ÚVOD 5 Popis programu 5 Požadavky na HW a SW 6 Licenční a záruční

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

DOM program domácí péče

DOM program domácí péče Domácí péče DOM program domácí péče Uživatelská příručka ALVA IT s.r.o. 2012 Obsah 1. Úvodní popis programu...4 1.1 Spuštění programu...6 1.2. Horké klávesy...7 2. Pacienti...8 2.1 Osobní údaje...8 2.1.1

Více

ORDIN REHAB. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze

ORDIN REHAB. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze ORDIN REHAB program pro vedení rehabilitační ambulance Uživatelská příručka k obsluze M-SOFT, ing. Vladimír Pachl, 2014 2 OBSAH ÚVOD 5 Popis programu 5 Požadavky na HW a SW 6 Licenční a záruční podmínky

Více

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.

Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2. Obsah Obsah 1. Obecné zásady práce v Aspe 4 1.1 Spuštění a přihlášení 4 1.2 Hlavní menu 5 1.2.1 Aspe 5 1.2.2 Číselníky 5 1.2.3 Nastavení 5 1.2.4 Nápověda 6 1.3 Moduly 6 1.4 Nástrojová lišta 7 1.5 Strom

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému

Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému (R. Borkovec, verze 10.01.01) 1. Úvod 2. Instalace a technické požadavky systému 3. Přihlášení, role, uživatelé, licence, typy aplikací 4. Práce se

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Počítačový program pro stomatology. Uživatelská příručka

Počítačový program pro stomatology. Uživatelská příručka Počítačový program pro stomatology Uživatelská příručka HOTLINE 7:00 19:00 246 007 890 HOTLINE: 246 007 890 E-mail: dentist@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.dentist.cz Obchodní oddělení: 246 007

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek. 15.2.

INFO. INFO Všechny číselníky si můžete kdykoli dle potřeby vytisknout jako seznamy nebo jako karty jednotlivých položek. 15.2. WINSTROM - modul VÝROBA 15. Výroba 15.1 Vlastnosti a možnosti modulu Modul WinStrom - VÝROBA je stejně jako ostatní moduly integrovanou součástí ekonomického systému WinStrom. To znamená, že kromě způsobu

Více

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011

3.00.01.32 Kontrolní a technické postupy 03/2011 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 3 2.1 Výhody... 3 2.2 Základní ovládání... 3 3 Menu... 4 3.1 Menu Soubor... 4 3.1.1 Menu Soubor / Zobrazit včetně archivu... 4 3.1.2 Menu Soubor / Moduly... 4 3.1.3 Menu

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více