Pracovní lékařství a ZPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní lékařství a ZPP"

Transkript

1 Pracovní lékařství a ZPP Aktivace nadstavbového modulu Implementace (provozní nastavení) modulu Katalog smluvních organizací Kartotéka pacientů ZPP a specifikace pracovního zařazení Organizační zařazení pacienta Klasifikace pracovní činnosti Vedení dekurzu ZPP Stručná rekapitulace způsobu práce s dekurzem: Vyúčtování činnosti ZPP Postup při účtování Další podpůrné funkce modulu ZPP Další rozvoj funkční náplně modulu ZPP

2 - 2 - Aktivace nadstavbového modulu Modul Pracovní lékařství a ZPP je licencovanou součástí programu PC DOKTOR. K jeho aktivaci dojde po zadání rozšířené licence. Implementace (provozní nastavení) modulu Provozní nastavení modulu využívá všechna základní nastavení programu PC DOKTOR. Ke zprovoznění modulu postačí následující úkony: Před zahájením vlastní práce s programem zvolte v základním menu Katalogy > Katalog zaměstnanců. Pokud jste již uživatelem základní verze programu, vyberte své jméno v seznamu uživatelů. Jestliže jste nový uživatel, stiskněte klávesu >>Insert a zadejte své osobní údaje a zvolte si přístupové heslo. Pokud chcete, aby vykázané výkony byly vztaženy k odbornosti Pracovní lékařství, zadejte kód odbornosti 401. V katalogu uživatelů můžete být zapsáni dvakrát, jednou např. jako praktický lékař (001), podruhé jako lékař pracovního lékařství (401). Přepínání mezi uživateli pak provádíte stiskem ikony žlutého klíčku. Uživateli s nastavenou odborností 401 se automaticky otevírá zvláštní dekurz ZPP. Pokud využíváte jinou odbornost než 401, pak kliknutím myší na zátržce *x+rozšíření o pracovní lékařství povolíte otevírání zvláštního dekurzu ZPP. Přepnutí mezi standardním (klinickým) dekurzem vybraného pacienta a dekurzem ZPP provedete vždy výběrem položky Základní karta nebo Pracovní lékařství v mapě dokumentace pacienta (vpravo od dekurzu). Funkci ukončete stiskem tlačítka [Ulož+. Úplný popis funkce najdete v nápovědě nebo v příručce.

3 - 3 - Katalog smluvních organizací V katalogu smluvních organizací se evidují základní údaje o těchto partnerech. Je výhodné provést záznam do katalogu pokaždé při uzavření nové smlouvy. Vložené údaje zajistí shodnou evidenci a případné další zpracování údajů o jednotlivých pacientech, příslušných k tomuto zaměstnavateli (viz funkce Pracovní zařazení). Katalog je uspořádán tak, aby pokud možno univerzálně postihl organizační strukturu velkých i malých zaměstnavatelů (podnik závod provoz pracoviště). U malých zaměstnavatelů se pro chybějící organizační články použije např. zopakování názvu sídla. Příklad: organizační článek velká organizace malá organizace Podnik Trubky Pokorný s.r.o. DIALOG MIS s.r.o. Závod Suchdol Praha Hosp. středisko Válcovna 01 Servis Pracoviště Tavicí pece Praha Požadovanou organizační strukturu je vhodné předem projednat se zadavatelem personálním útvarem smluvní organizace, která vysílá své zaměstnance k výkonu ZPP. V případě, že součástí dozorové činnosti lékaře jsou i dohlídky na pracovišti, je podstatné správné pojmenování a zařazení tohoto organizačního článku. Na pracovišti vykonává pracovník svoji pracovní činnost a vystavován expozici konkrétních rizik, s touto činností spojených. Funkce se vyvolá z nabídky základního menu Katalogy > Pracovní lékařství > Smluvní organizace. Nový záznam se spustí stiskem klávesy >>Insert, oprava stiskem >>F9, zrušení záznamu klávesou >>Delete. Uložení zápisu na každé organizační úrovni se provede kliknutím na tlačítko nepovinné.. Údaje o adrese jsou Na úrovni Pracoviště je k dispozici i záložka /Seznam prací KZAM/. Po jejím otevření nabídne program jmenný seznam pracovníků, evidovaných na daném pracovišti s uvedením jejich pracovního zařazení a jeho katalogového čísla podle jednotného katalogu KZAM od Statistického úřadu ČR. Seznam se vytváří dynamicky, ihned po zápisu dat konkrétního pracovníka pacienta ZPP. Ukázka vzoru záznamu v katalogu smluvních organizací. Poznámka: všechny osobní i medicínské údaje, uvedené v této příručce nebo použité v demoverzi, jsou smyšlené a mají pouze účel ilustrovat využití funkcí programu.

4 - 4 - Kartotéka pacientů ZPP a specifikace pracovního zařazení Kartotéka se přivolá kliknutím na ikonu k ovládání kartotéky jsou uvedeny pod ikonu výběrem skupiny Nápověda. nebo současným stiskem kláves >>Ctrl+F2. Podrobnosti v levém dolním rohu kartotéky, nebo z hlavního menu Pro modul ZPP je standardní kartotéka pacientů doplněna o údaje, spojené s klasifikací pracovní činnosti a specifikací pracovního místa pacienta. Tyto údaje jsou dostupné stisknutím tlačítka *Pracovní zařazení]. V levé části okna je chronologicky uspořádaný přehled pracovních zařazení pacienta. V pravé části je detailní záznam. Nový zápis se provádí po stisknutí klávesy >>Insert. Organizační zařazení pacienta První údaje se týkají specifikace organizačního zařazení pacienta u smluvní organizace. Při zadávání se s výhodou využijí předem zadané údaje z katalogu smluvních organizací. Výběr je přístupný po stisknutí ikony třídění.. Výběr provedený z takto připravené nabídky zaručuje jednotný zápis a snadné a přesné Seznam profesí se vytváří automaticky, tak, že si program pamatuje všechny postupně zadané profese a po stisku ikony seznamu je nabídne v abecedním uspořádání. Na rozdíl od klasifikace povolání (KZAM) může být vytvářen volným textem, tak, jak je uvádí pacient nebo objednatel ZPP.

5 - 5 - Klasifikace pracovní činnosti Položku klasifikace pracovní činnosti podle KZAM specifikuje objednatel (zaměstnavatel). Její role v systému je pouze pomocná, použitelná pro třídění profesí u velkých zaměstnavatelů ve vazbě na specifické informační systémy pro personalistiku. Program obsahuje kompletní katalog KZAM včetně nástrojů pro rychlé vyhledávání v něm. Tuto funkci uživatel využije v případě, že se podílí ve spolupráci s personalistou zaměstnavatele na komplexní péči o ZPP. Na následujícím obrázku je příklad, kdy uživatel potřebuje v katalogu KZAM, který obsahuje tisíce položek, vyhledat klasifikaci pro montážního dělníka ve stavebnictví. Stiskem pravého tlačítka myši nad seznamem položek v katalogu přivolá nabídku pro zpracování seznamu a vybere funkci Obsahuje text. Do údajového pole zapíše vhodnou část textu pro hledání v seznamu a stiskne tlačítko *Najdi]. Program zobrazí podmnožinu všech popisů pracovních zařazení, které obsahují hledaný fragment textu. Poklepáním myší na vybrané položce seznamu se data přenesou do údajových polí. Stanovení pracovních rizik Další pole je vyhrazeno pro klasifikaci rizik, spojených s pracovní činností pacienta. Program obsahuje všechna potřebná data pro tuto kategorizaci. Stiskem ikony u tohoto údajové pole se zobrazí katalog rizikových faktorů (prach, chemické látky, hluk atd.) a nabídka pro volbu stupně ohrožení (podle druhu rizika první až čtvrtý stupeň).

6 - 6 - Postup při klasifikaci rizik 1. Označte příslušný rizikový faktor v seznamu (např. zraková zátěž). Stiskněte >>Enter nebo klikněte myší. 2. Program nabídne seznam kategorií podle typu rizika první až čtvrtý stupeň. Povelovými klávesami >>šipka nahoru nebo >>šipka dolů nebo myší označte kategorii, a program vás v rubrice Popis seznámí s podrobným popisem pro identifikaci stupně zátěže, tak jak uvedeny v příslušných legislativních normách. 3. Konečný výběr stupně rizika proveďte buď stiskem klávesy >>Enter nebo poklepáním myší, Do údajového pole Zvolené rizikové faktory se zapíše numerický kód rizika a za lomítkem stupeň ohrožení. 4. Stejným postupem můžete pokračovat pro další případná rizika a vytvořit tak seznam rizikových faktorů, kterým je pacient vystaven. Ukázka je na následujícím obrázku. Pracovní úvazek a režim práce, změněná pracovní schopnost a dojíždění do práce V položce Pracovní úvazek se sleduje typ úvazku plný, částečný, vedlejší apod., v položce režim práce pak charakter z pohledu směnnosti, noční směny, střídavé směny, pohotovostní služby apod. Podobně jako u profesí i zde program plní samoučící se funkci tím, že si zapamatovává jednotlivé již uvedené charakteristiky a po stisku tlačítka nabídne možnost použít popis z již vytvořeného seznamu. Připomínáme, že tento postup má výhodu v jednotném užívání popisů, které je nezbytnou podmínkou správného třídění záznamů. Zátržkou lze specifikovat i změněnou pracovní schopnost pacienta a případné dojíždění do zaměstnání. V rubrice Poznámka může uživatel uvést volným textem další údaje o pacientovi, které považuje z hlediska ZPP za signifikantní. Zápis údajů do databáze je nutné zakončit stiskem tlačítka [Ulož]. Jakmile jsou data zapsána, pak při příštím otevření dekurzu ZPP se v mapě zdravotní dokumentace (pravý sloupec na obrazovce) objeví i heslo Pracovní zařazení, pod kterým jsou seřazeny jednotlivé záznamy o této klasifikaci.

7 - 7 - Vedení dekurzu ZPP Pro zřetelné odlišení od standardního dekurzu je dekurz ZPP podbarven světlezeleným pozadím. Z dekurzu ZPP jsou dostupné všechny běžné funkce pro základní vyšetření (Tlak/puls, Výška/váha, Anamnéza, Dlouhodobé nemoci, Trvale užívané léky atd.), funkce pro účtování poskytnuté péče a vystavování zdravotnických dokumentů. Rovněž práce s dekurzem je stejná jako u standardního (vlastnosti textového editoru, vytvoření nového záznamu, používání frází s možností vytvořit si vlastní specifické fráze pro ZPP, apod.). Podrobnosti najděte v nápovědě nebo v příručce. K okamžité dispozici je i mapa zdravotní dokumentace pacienta, která je v modulu navíc rozšířena o následující položky: přehled zdravotních prohlídek pacienta přehled pracovního zařazení (klasifikace) signalizace rizik, spojených s pracovní činností pacienta. Poznámka: Přepnutí do standardního (klinického) dekurzu vybraného pacienta provedete vždy výběrem položky Základní karta v mapě dokumentace pacienta (vpravo od dekurzu). Stručná rekapitulace způsobu práce s dekurzem: Vytvoření nového záznamu Nový záznam se vytvoří stiskem klávesy >>F7. Program vygeneruje oddělovací lištu s uvedením data a času záznamu. Zápisy do dekurzu Zápis do dekurzu se provádí volným textem tak jako ve standardních textových editorech. Charakteristiky zápisu (typ a velikost písma, formátování, tisk záznamu atd.) jsou dostupné po stisku pravého tlačítka myši. S výhodou lze i u dekurzu ZPP využít možnosti vkládat do textu předem připravené fráze. Popis této funkce je uveden v nápovědě (heslo Vzorové fráze pro zápis do dekurzu). Seznam frází si může uživatel vytvořit a upravovat sám podle potřeby. Záznamy formalizovaných vyšetření Podobně jako v klinickém dekurzu i zde může uživatel používat funkce pro základní vyšetření (tlak a pulz, výška a váha, odběr anamnézy, trvale užívané léky, dlouhodobé nemoci pacienta, laboratorní vyšetření atd.). Tyto funkce mají tu vlastnost, že pokud uživatel pro záznam jejich výsledku použije jejich formalizovanou podobu, docílí přehledné sledování jejich výsledků v čase i s možností grafického zobrazení histogramy, a navíc se výsledek automaticky přepíše do dekurzu. V mapě zdravotní dokumentace pacienta, jsou pak uvedena všechna jednotlivá vyšetření, která lze snadno znovu zobrazit (bez ohledu na to, zda byla pořízena z klinického dekurzu nebo z dekurzu ZPP.

8 - 8 - Ukázka dekurzu ZPP: Provádění prohlídek ZPP I. způsob Jednou z hlavních činností pracovního lékařství je provádění předepsaných prohlídek v návaznosti na závaznou legislativu. Jedná se o celou řadu specifických prohlídek, jako jsou vstupní, řadové, mimořádné, výstupní a další. Každý typ prohlídky má stanoveno základní penzum vyšetření a musí končit formulací jednoznačného závěru ve vztahu ke způsobilosti pacienta pracovníka vykonávat příslušnou pracovní činnost. Součástí prohlídek může být i návrh dalších opatření ke zlepšení zdravotního stavu nebo prevenci jeho poškození z titulu pracovní činnosti. K provádění záznamů o provedených prohlídkách je modul ZPP vybaven dvěma variantními postupy, z nichž si uživatel může vybrat podle charakteru a rozsahu klientely a také podle náročnosti objednatele těchto služeb. První způsob je vhodný pro uživatele, kteří jsou pacienty ZPP i jejich ošetřujícím lékařem (tj. vedou jim i standardní dekurz. Je založen na principu využívání předem připravených šablon postupů pro jednotlivé prohlídky. Šablony se nastavují nebo modifikují funkcí katalogy prohlídek, která je přístupná ze základního menu Katalogy > Pracovní lékařství > Katalog prohlídek. V okně katalog prohlídek je v levé části seznam definovaných šablon pro jednotlivé typy prohlídek. Označením vybrané se v pravé části mohou zaškrtnutím jednotlivých zátržek volit součásti prohlídky, dostupné z klinického dekurzu. V poznámce pak jsou uvedena další předepsaná vyšetření, vztahující se

9 - 9 - k danému typu prohlídky. Uživatel dostává šablony předdefinované, ale může si je snadno upravit podle vlastních potřeb. Ukázka je uvedena na následujícím obrázku: V daném případě šablona říká, že řadová prohlídka typu A je určena pro pracovníky, vykonávající pracovní činnost, která je obecně psychicky náročná (např. vedoucí pracovníci), nespadá pod specifikace v paragrafech 11. až 14. směrnice, a její perioda je při věku do 50 let 5 let, nad 50 let každé 3 roky. Pokud jsou v klinickém dekurzu pacienta časově odpovídající údaje, pak bude obsahovat záznam o krevním tlaku a pulzu, výpis odebrané anamnézy, laboratorní vyšetření krve a moče, aktuální subjektivní a objektivní nález převzatý z tohoto pacientova dekurzu, jinak budou vyšetření provedena znovu. Dále pak musí obsahovat uvedená další vyšetření. Uživatel si zkontroluje a upraví katalog prohlídek s tím, že po úpravě každé šablony stiskne tlačítko [Ulož], aby se data zapsala do databáze. Vyvolání šablony k provedení vlastního záznamu o prohlídce se provede přímo z dekurzu ZPP volbou funkce Základní vyšetření > Pracovní lékařství > Protokoly prohlídek. Postup zpracování: Program otevře okno pro zpracování lékařské prohlídky ZPP. V levé části je seznam prohlídek, které již pacient absolvoval, v časovém pořadí. Vpravo nahoře je údajové pole pro volbu typu prohlídky. Stiskněte ikonu seznamu a vyberte příslušný typ prohlídky, kterou chcete zaznamenat. Ve spodní části okna je aktuální stav šablony jsou uvedena jednotlivá vyšetření, příslušná k danému typu a zátržkou je označeno, která z nich budou převzata z dat pacienta jako časově relevantní. Ostatní vyšetření je nutno postupně provést. Záznam výsledku se provede tak, že na označeném typu vyšetření kliknete myší nebo stisknete >>Enter a program sám vyvolá příslušnou funkci. Po jejím provedení bude v seznamu označeno vyšetření zátržkou jako vyřízené.

10 Poslední položkou je formulace závěru z prohlídky. Program otevře nové okno, na kterém je zobrazen protokol o prohlídce, tak jak byl programem sestaven na základě předchozích kroků. Protokol je možné doplnit dalšími údaji podle potřeby nebo editovat. Vlastní formulace závěru je rozdělena do několika kroků tak, aby bylo možné jednotlivé části závěru zpracovávat v navazujících přehledech, statistikách apod. Postupně se lékař vyjádří hodnocením: způsobilosti pro práci celkového zdravotního stavu vývoje zdravotního stavu od poslední prohlídky a navrhne případná další opatření k zlepšení stavu nebo prevenci (životospráva, ozdravný pobyt, rehabilitace, změna pracovního zařazení). Hodnocení se provádějí výběrem ze samoučící se nabídky (tj. systém sám postupně vytváří seznam možných odpovědí tak, jak byly použity je proto vhodné formulovat první odpovědi tak, aby byly dobře využitelné v dalším zpracování). Např. hodnocení způsobilosti pro danou práci může nabývat hodnot: plná způsobilost částečná způsobilost nezpůsobilost. Po skončení záznamu stiskněte tlačítko [Ulož]. Tím zajistíte nejen uložení dat do databáze, ale i automatické vygenerování záznamu závěru provedené prohlídky a jednotlivých doporučení do pacientova dekurzu ZPP. Protokol se rovněž vytiskne (pravidla ovládání tiskových operací viz nápověda heslo Tiskové operace). Samotné tlačítko [Tisk] je určeno pro případ nutnosti opakovaného vytištění protokolu.

11 Provádění prohlídek ZPP II. způsob. Alternativou k výše popsanému záznamu výsledků prohlídek pomocí předdefinovaných šablon je záznam výsledků prohlídky do speciálních formulářů. Někteří zaměstnavatelé požadují použití jejich vlastních formulářů, nebo si uživatel může na základě svých zkušeností navrhnout formuláře vlastní. Obecná pravidla zpracování uživatelských formulářů (pořízení matrice i způsobu vyplňování údajů) jsou popsána v nápovědě nebo v příručce (heslo UŽIVATELSKÉ FORMULÁŘE). Následující obrázek ukazuje vzor vyplněného formuláře, který používají České dráhy. Při tomto způsobu zpracování záznamu o prohlídce se data nepřepisují do karty pacienta, ale program automaticky připojí celý formulář jako přílohu k dennímu záznamu v kartě (dekurzu ZPP). Poklepáním na tuto přílohu se kdykoliv celý formulář zobrazí a lze jej opakovaně tisknout. Nejen formuláře prohlídek ZPP, ale i další formuláře, se kterými přichází lékař do styku, mohou být zpracovány touto formou např. vyšetření k žádosti o zbrojní pas, o řidičský průkaz atd.

12 Vyúčtování činnosti ZPP Část výkonů, které jsou prováděny v rámci pracovního lékařství, může být hrazena zdravotními pojišťovnami, ale větší část bývá zpravidla účtována za smluvní ceny. Stanovení smluvních cen se provádí v číselníku privátních výkonů. Podrobnosti k manipulaci jsou uvedeny v nápovědě (heslo Číselník výkonů). V následující ukázce je simulován privátní ceník, jednotlivé výkony jsou místo čísel označeny mnemotechnickým kódem. Postup při účtování Z dekurzu ZPP se stiskem kláves >>Ctrl+A přivolá standardní okno pro zaznamenání výkonů. Uživatel uvede postupně jednotlivé kódy výkonů a u každého stanoví způsob úhrady (plná úhrada ZP, úhrada pacientem. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě nebo v příručce, proto zde jsou popsány pouze některé odlišnosti. Údajové pole diagnóza použije se obvykle diagnóza ze skupiny Z00 Výkon výkon podle číselníku výkonů nebo podle privátního ceníku Způsob úhrady nejčastěji I (úhrada ZP) nebo P (úhrada pacientem) Po zapsání řádku výkonu stiskněte Enter nebo klikněte na ikonu a podle potřeby pokračujte. Po skončení si můžete volbou záložky /FAKTURA/ zkontrolovat, které výkony budou fakturovány k přímé úhradě a provést případné korekce. Stiskem tlačítka [Ulož] se data uloží do databáze. Pokud byly účtovány výkony k přímé úhradě, program ihned nabídne vystavení Pokladního příjmového dokladu.

13 Například: V příjmovém dokladu upřesněte účel platby (standardní samoučící se seznam z postupně zadávaných výrazů), zvolte způsob platby (hotově, kartou nebo na fakturu). Pokud si přejete, aby byla smluvní organizaci vystavena souhrnná faktura, zadejte stiskem tlačítka [PLÁTCE] konkrétní organizaci výběrem ze seznamu. Tím se přepíše předplněné jméno pacienta adresou a názvem organizace. Zaškrtnutím zátržky Přepsat do karty se provede patřičný záznam i do dekurzu ZPP pacienta. Stiskem tlačítka [ULOŽ] povelujete nejprve vytištění příjmového dokladu a pak jeho uložení do databáze. Tlačítko [TISK] slouží k opakovanému vytištění již vystaveného dokladu. Komplexní podpora vyúčtování, fakturace, dávky pro pojišťovny, statistické přehledy příjmů a další funkce jsou k dispozici stejně jako v základním systému PC DOKTOR. Podrobnosti viz nápověda nebo příručka. Další podpůrné funkce modulu ZPP Vzhledem k tomu, že modul využívá pro zadávání dat formalizované vstupy, získává tak možnost provádět různá statistická šetření nad shromážděnými daty. Tyto statistické přehledy jsou určeny nejen pro lékaře, který službu poskytuje, ale zejména pro smluvní organizace, kterým poskytují spolehlivé údaje o zdravotní péči pro jejich zaměstnance a jejích výsledcích. Přehledy jsou k dispozici z nabídky základního menu Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Pracovní lékařství. Funkce Lékařské prohlídky umožňuje parametrický výběr nad pacienty ZPP podle zvoleného časového období, typu prohlídky, deklarovaných závěrů a navržených opatření. Výsledkem funkce je abecedně uspořádaný seznam pacientů, kteří splňují zadaná vývěrová kritéria. Následující příklad ukazuje zadání výběru nad všemi pacienty, kteří absolvovali v uvedeném časovém období prohlídku typu B, jejímž výsledkem bylo konstatování zjištění zhoršení stavu oproti minulému vyšetření a kde bylo vydáno doporučení k rehabilitaci.

14 Obdobně funguje další funkce Výběry podle pracovního zařazení. Zde je možné zjišťovat výběry podle kritérií, souvisejících s příslušností pacientů ke smluvním organizacím, podle profese, kódu KZAM, konkrétních pracovních rizik podle klasifikace, druhů pracovních úvazků, režimů práce, ZPS apod. Výsledkem je opět seznam pacientů, kteří zadaná výběrová kritéria splňují. Specifickým problémem lékařských pracovišť, orientovaných na obor pracovního lékařství a ZPP, je získání zdravotních dat o pacientovi od ošetřujícího (registrujícího) praktického lékaře. Řeší se to zpravidla žádostí o poskytnutí výpisu ze zdravotní dokumentace, ze které je pak třeba relevantní údaje přepsat do karty nebo založit do archivu pacientových dat. S rozvojem komunikačních technologií bude možné ve velmi krátké době realizovat přímé předávání dat mezi zdravotnickými zařízeními v elektronické formě (např. projekt MISE, komunikace v datovém standardu MZdr ČR apod.). Modul ZPP je na tyto formy komunikace připraven. Pokud uživatel modulu pracuje přímo v rámci organizace jako specializované pracoviště ZPP, pak je možné dovybavit modul ZPP prostředky pro přímé propojení s informačním systém firmy (např. SAP apod.). Mezi oběma systémy mohou být vytvořeny přímé vazby k přebírání např. databáze všech zaměstnanců včetně jejich pracovního zařazení od personálního subsystému, přebírání dat z evidence pracovních neschopností apod., a zpět mohou být exportovány souhrnné údaje o provedených prohlídkách a dalších výkonech, spojených s pracovní medicínou (ošetření úrazů, dohlídky na pracovištích apod.). Tato propojení však nejsou součástí modulu ZPP a mohou být řešena na zakázku ve spolupráci s informatiky zaměstnavatele. Další rozvoj funkční náplně modulu ZPP Producent modulu ZPP, firma CompuGroup Medical s.r.o., si je vědom, že modul v této fázi řešení ještě nepokrývá všechny funkcionality, se kterými přichází lékaři pracovní medicíny do styku při své práci. Budeme proto rádi, pokud nám poskytnete své náměty na další rozšíření tohoto modulu nebo na způsoby zlepšení jeho funkcí tak, aby byly využitelné v co nejširším spektru činností. Předplatitelé pododávkové podpory modulu budou získávat všechna funkční rozšíření modulu zdarma ihned, jakmile budou uvolněna k distribuci. Mají rovněž garantováno včasné promítnutí reakce modulu na všechny legislativní změny procesu ZPP. K dispozici je i telefonická poradenská služba hot line na čísle a to v pracovní dny od 7,30 do 18,00 hodin, nebo ový servis s adresou

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Bezpečnostní vazby Evidence vazeb

Bezpečnostní vazby Evidence vazeb Bezpečnostní vazby 1. Evidence vazeb 2. Vazby evidované Arboristou 3. Vazby evidované Partnerem 4. Kontroly vazeb 5. Přebírání vazeb 6. Přehledy vazeb 7. Ostatní možnosti Evidence vazeb Jednou ze zásadních

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Roční výkaz o železniční dopravní cestě Roční výkaz o železniční dopravní cestě Dop

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Racionální preskripce léků dle VZP

Racionální preskripce léků dle VZP Racionální preskripce léků dle VZP Uživatelský návod Návod Dokumentace Poslední aktualizace 02.08.2013 Racionální preskripce léků dle VZP strana 1/6 Nová éra projektu racionální preskripce léků VZP ČR

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více