Pracovní lékařství a ZPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní lékařství a ZPP"

Transkript

1 Pracovní lékařství a ZPP Aktivace nadstavbového modulu Implementace (provozní nastavení) modulu Katalog smluvních organizací Kartotéka pacientů ZPP a specifikace pracovního zařazení Organizační zařazení pacienta Klasifikace pracovní činnosti Vedení dekurzu ZPP Stručná rekapitulace způsobu práce s dekurzem: Vyúčtování činnosti ZPP Postup při účtování Další podpůrné funkce modulu ZPP Další rozvoj funkční náplně modulu ZPP

2 - 2 - Aktivace nadstavbového modulu Modul Pracovní lékařství a ZPP je licencovanou součástí programu PC DOKTOR. K jeho aktivaci dojde po zadání rozšířené licence. Implementace (provozní nastavení) modulu Provozní nastavení modulu využívá všechna základní nastavení programu PC DOKTOR. Ke zprovoznění modulu postačí následující úkony: Před zahájením vlastní práce s programem zvolte v základním menu Katalogy > Katalog zaměstnanců. Pokud jste již uživatelem základní verze programu, vyberte své jméno v seznamu uživatelů. Jestliže jste nový uživatel, stiskněte klávesu >>Insert a zadejte své osobní údaje a zvolte si přístupové heslo. Pokud chcete, aby vykázané výkony byly vztaženy k odbornosti Pracovní lékařství, zadejte kód odbornosti 401. V katalogu uživatelů můžete být zapsáni dvakrát, jednou např. jako praktický lékař (001), podruhé jako lékař pracovního lékařství (401). Přepínání mezi uživateli pak provádíte stiskem ikony žlutého klíčku. Uživateli s nastavenou odborností 401 se automaticky otevírá zvláštní dekurz ZPP. Pokud využíváte jinou odbornost než 401, pak kliknutím myší na zátržce *x+rozšíření o pracovní lékařství povolíte otevírání zvláštního dekurzu ZPP. Přepnutí mezi standardním (klinickým) dekurzem vybraného pacienta a dekurzem ZPP provedete vždy výběrem položky Základní karta nebo Pracovní lékařství v mapě dokumentace pacienta (vpravo od dekurzu). Funkci ukončete stiskem tlačítka [Ulož+. Úplný popis funkce najdete v nápovědě nebo v příručce.

3 - 3 - Katalog smluvních organizací V katalogu smluvních organizací se evidují základní údaje o těchto partnerech. Je výhodné provést záznam do katalogu pokaždé při uzavření nové smlouvy. Vložené údaje zajistí shodnou evidenci a případné další zpracování údajů o jednotlivých pacientech, příslušných k tomuto zaměstnavateli (viz funkce Pracovní zařazení). Katalog je uspořádán tak, aby pokud možno univerzálně postihl organizační strukturu velkých i malých zaměstnavatelů (podnik závod provoz pracoviště). U malých zaměstnavatelů se pro chybějící organizační články použije např. zopakování názvu sídla. Příklad: organizační článek velká organizace malá organizace Podnik Trubky Pokorný s.r.o. DIALOG MIS s.r.o. Závod Suchdol Praha Hosp. středisko Válcovna 01 Servis Pracoviště Tavicí pece Praha Požadovanou organizační strukturu je vhodné předem projednat se zadavatelem personálním útvarem smluvní organizace, která vysílá své zaměstnance k výkonu ZPP. V případě, že součástí dozorové činnosti lékaře jsou i dohlídky na pracovišti, je podstatné správné pojmenování a zařazení tohoto organizačního článku. Na pracovišti vykonává pracovník svoji pracovní činnost a vystavován expozici konkrétních rizik, s touto činností spojených. Funkce se vyvolá z nabídky základního menu Katalogy > Pracovní lékařství > Smluvní organizace. Nový záznam se spustí stiskem klávesy >>Insert, oprava stiskem >>F9, zrušení záznamu klávesou >>Delete. Uložení zápisu na každé organizační úrovni se provede kliknutím na tlačítko nepovinné.. Údaje o adrese jsou Na úrovni Pracoviště je k dispozici i záložka /Seznam prací KZAM/. Po jejím otevření nabídne program jmenný seznam pracovníků, evidovaných na daném pracovišti s uvedením jejich pracovního zařazení a jeho katalogového čísla podle jednotného katalogu KZAM od Statistického úřadu ČR. Seznam se vytváří dynamicky, ihned po zápisu dat konkrétního pracovníka pacienta ZPP. Ukázka vzoru záznamu v katalogu smluvních organizací. Poznámka: všechny osobní i medicínské údaje, uvedené v této příručce nebo použité v demoverzi, jsou smyšlené a mají pouze účel ilustrovat využití funkcí programu.

4 - 4 - Kartotéka pacientů ZPP a specifikace pracovního zařazení Kartotéka se přivolá kliknutím na ikonu k ovládání kartotéky jsou uvedeny pod ikonu výběrem skupiny Nápověda. nebo současným stiskem kláves >>Ctrl+F2. Podrobnosti v levém dolním rohu kartotéky, nebo z hlavního menu Pro modul ZPP je standardní kartotéka pacientů doplněna o údaje, spojené s klasifikací pracovní činnosti a specifikací pracovního místa pacienta. Tyto údaje jsou dostupné stisknutím tlačítka *Pracovní zařazení]. V levé části okna je chronologicky uspořádaný přehled pracovních zařazení pacienta. V pravé části je detailní záznam. Nový zápis se provádí po stisknutí klávesy >>Insert. Organizační zařazení pacienta První údaje se týkají specifikace organizačního zařazení pacienta u smluvní organizace. Při zadávání se s výhodou využijí předem zadané údaje z katalogu smluvních organizací. Výběr je přístupný po stisknutí ikony třídění.. Výběr provedený z takto připravené nabídky zaručuje jednotný zápis a snadné a přesné Seznam profesí se vytváří automaticky, tak, že si program pamatuje všechny postupně zadané profese a po stisku ikony seznamu je nabídne v abecedním uspořádání. Na rozdíl od klasifikace povolání (KZAM) může být vytvářen volným textem, tak, jak je uvádí pacient nebo objednatel ZPP.

5 - 5 - Klasifikace pracovní činnosti Položku klasifikace pracovní činnosti podle KZAM specifikuje objednatel (zaměstnavatel). Její role v systému je pouze pomocná, použitelná pro třídění profesí u velkých zaměstnavatelů ve vazbě na specifické informační systémy pro personalistiku. Program obsahuje kompletní katalog KZAM včetně nástrojů pro rychlé vyhledávání v něm. Tuto funkci uživatel využije v případě, že se podílí ve spolupráci s personalistou zaměstnavatele na komplexní péči o ZPP. Na následujícím obrázku je příklad, kdy uživatel potřebuje v katalogu KZAM, který obsahuje tisíce položek, vyhledat klasifikaci pro montážního dělníka ve stavebnictví. Stiskem pravého tlačítka myši nad seznamem položek v katalogu přivolá nabídku pro zpracování seznamu a vybere funkci Obsahuje text. Do údajového pole zapíše vhodnou část textu pro hledání v seznamu a stiskne tlačítko *Najdi]. Program zobrazí podmnožinu všech popisů pracovních zařazení, které obsahují hledaný fragment textu. Poklepáním myší na vybrané položce seznamu se data přenesou do údajových polí. Stanovení pracovních rizik Další pole je vyhrazeno pro klasifikaci rizik, spojených s pracovní činností pacienta. Program obsahuje všechna potřebná data pro tuto kategorizaci. Stiskem ikony u tohoto údajové pole se zobrazí katalog rizikových faktorů (prach, chemické látky, hluk atd.) a nabídka pro volbu stupně ohrožení (podle druhu rizika první až čtvrtý stupeň).

6 - 6 - Postup při klasifikaci rizik 1. Označte příslušný rizikový faktor v seznamu (např. zraková zátěž). Stiskněte >>Enter nebo klikněte myší. 2. Program nabídne seznam kategorií podle typu rizika první až čtvrtý stupeň. Povelovými klávesami >>šipka nahoru nebo >>šipka dolů nebo myší označte kategorii, a program vás v rubrice Popis seznámí s podrobným popisem pro identifikaci stupně zátěže, tak jak uvedeny v příslušných legislativních normách. 3. Konečný výběr stupně rizika proveďte buď stiskem klávesy >>Enter nebo poklepáním myší, Do údajového pole Zvolené rizikové faktory se zapíše numerický kód rizika a za lomítkem stupeň ohrožení. 4. Stejným postupem můžete pokračovat pro další případná rizika a vytvořit tak seznam rizikových faktorů, kterým je pacient vystaven. Ukázka je na následujícím obrázku. Pracovní úvazek a režim práce, změněná pracovní schopnost a dojíždění do práce V položce Pracovní úvazek se sleduje typ úvazku plný, částečný, vedlejší apod., v položce režim práce pak charakter z pohledu směnnosti, noční směny, střídavé směny, pohotovostní služby apod. Podobně jako u profesí i zde program plní samoučící se funkci tím, že si zapamatovává jednotlivé již uvedené charakteristiky a po stisku tlačítka nabídne možnost použít popis z již vytvořeného seznamu. Připomínáme, že tento postup má výhodu v jednotném užívání popisů, které je nezbytnou podmínkou správného třídění záznamů. Zátržkou lze specifikovat i změněnou pracovní schopnost pacienta a případné dojíždění do zaměstnání. V rubrice Poznámka může uživatel uvést volným textem další údaje o pacientovi, které považuje z hlediska ZPP za signifikantní. Zápis údajů do databáze je nutné zakončit stiskem tlačítka [Ulož]. Jakmile jsou data zapsána, pak při příštím otevření dekurzu ZPP se v mapě zdravotní dokumentace (pravý sloupec na obrazovce) objeví i heslo Pracovní zařazení, pod kterým jsou seřazeny jednotlivé záznamy o této klasifikaci.

7 - 7 - Vedení dekurzu ZPP Pro zřetelné odlišení od standardního dekurzu je dekurz ZPP podbarven světlezeleným pozadím. Z dekurzu ZPP jsou dostupné všechny běžné funkce pro základní vyšetření (Tlak/puls, Výška/váha, Anamnéza, Dlouhodobé nemoci, Trvale užívané léky atd.), funkce pro účtování poskytnuté péče a vystavování zdravotnických dokumentů. Rovněž práce s dekurzem je stejná jako u standardního (vlastnosti textového editoru, vytvoření nového záznamu, používání frází s možností vytvořit si vlastní specifické fráze pro ZPP, apod.). Podrobnosti najděte v nápovědě nebo v příručce. K okamžité dispozici je i mapa zdravotní dokumentace pacienta, která je v modulu navíc rozšířena o následující položky: přehled zdravotních prohlídek pacienta přehled pracovního zařazení (klasifikace) signalizace rizik, spojených s pracovní činností pacienta. Poznámka: Přepnutí do standardního (klinického) dekurzu vybraného pacienta provedete vždy výběrem položky Základní karta v mapě dokumentace pacienta (vpravo od dekurzu). Stručná rekapitulace způsobu práce s dekurzem: Vytvoření nového záznamu Nový záznam se vytvoří stiskem klávesy >>F7. Program vygeneruje oddělovací lištu s uvedením data a času záznamu. Zápisy do dekurzu Zápis do dekurzu se provádí volným textem tak jako ve standardních textových editorech. Charakteristiky zápisu (typ a velikost písma, formátování, tisk záznamu atd.) jsou dostupné po stisku pravého tlačítka myši. S výhodou lze i u dekurzu ZPP využít možnosti vkládat do textu předem připravené fráze. Popis této funkce je uveden v nápovědě (heslo Vzorové fráze pro zápis do dekurzu). Seznam frází si může uživatel vytvořit a upravovat sám podle potřeby. Záznamy formalizovaných vyšetření Podobně jako v klinickém dekurzu i zde může uživatel používat funkce pro základní vyšetření (tlak a pulz, výška a váha, odběr anamnézy, trvale užívané léky, dlouhodobé nemoci pacienta, laboratorní vyšetření atd.). Tyto funkce mají tu vlastnost, že pokud uživatel pro záznam jejich výsledku použije jejich formalizovanou podobu, docílí přehledné sledování jejich výsledků v čase i s možností grafického zobrazení histogramy, a navíc se výsledek automaticky přepíše do dekurzu. V mapě zdravotní dokumentace pacienta, jsou pak uvedena všechna jednotlivá vyšetření, která lze snadno znovu zobrazit (bez ohledu na to, zda byla pořízena z klinického dekurzu nebo z dekurzu ZPP.

8 - 8 - Ukázka dekurzu ZPP: Provádění prohlídek ZPP I. způsob Jednou z hlavních činností pracovního lékařství je provádění předepsaných prohlídek v návaznosti na závaznou legislativu. Jedná se o celou řadu specifických prohlídek, jako jsou vstupní, řadové, mimořádné, výstupní a další. Každý typ prohlídky má stanoveno základní penzum vyšetření a musí končit formulací jednoznačného závěru ve vztahu ke způsobilosti pacienta pracovníka vykonávat příslušnou pracovní činnost. Součástí prohlídek může být i návrh dalších opatření ke zlepšení zdravotního stavu nebo prevenci jeho poškození z titulu pracovní činnosti. K provádění záznamů o provedených prohlídkách je modul ZPP vybaven dvěma variantními postupy, z nichž si uživatel může vybrat podle charakteru a rozsahu klientely a také podle náročnosti objednatele těchto služeb. První způsob je vhodný pro uživatele, kteří jsou pacienty ZPP i jejich ošetřujícím lékařem (tj. vedou jim i standardní dekurz. Je založen na principu využívání předem připravených šablon postupů pro jednotlivé prohlídky. Šablony se nastavují nebo modifikují funkcí katalogy prohlídek, která je přístupná ze základního menu Katalogy > Pracovní lékařství > Katalog prohlídek. V okně katalog prohlídek je v levé části seznam definovaných šablon pro jednotlivé typy prohlídek. Označením vybrané se v pravé části mohou zaškrtnutím jednotlivých zátržek volit součásti prohlídky, dostupné z klinického dekurzu. V poznámce pak jsou uvedena další předepsaná vyšetření, vztahující se

9 - 9 - k danému typu prohlídky. Uživatel dostává šablony předdefinované, ale může si je snadno upravit podle vlastních potřeb. Ukázka je uvedena na následujícím obrázku: V daném případě šablona říká, že řadová prohlídka typu A je určena pro pracovníky, vykonávající pracovní činnost, která je obecně psychicky náročná (např. vedoucí pracovníci), nespadá pod specifikace v paragrafech 11. až 14. směrnice, a její perioda je při věku do 50 let 5 let, nad 50 let každé 3 roky. Pokud jsou v klinickém dekurzu pacienta časově odpovídající údaje, pak bude obsahovat záznam o krevním tlaku a pulzu, výpis odebrané anamnézy, laboratorní vyšetření krve a moče, aktuální subjektivní a objektivní nález převzatý z tohoto pacientova dekurzu, jinak budou vyšetření provedena znovu. Dále pak musí obsahovat uvedená další vyšetření. Uživatel si zkontroluje a upraví katalog prohlídek s tím, že po úpravě každé šablony stiskne tlačítko [Ulož], aby se data zapsala do databáze. Vyvolání šablony k provedení vlastního záznamu o prohlídce se provede přímo z dekurzu ZPP volbou funkce Základní vyšetření > Pracovní lékařství > Protokoly prohlídek. Postup zpracování: Program otevře okno pro zpracování lékařské prohlídky ZPP. V levé části je seznam prohlídek, které již pacient absolvoval, v časovém pořadí. Vpravo nahoře je údajové pole pro volbu typu prohlídky. Stiskněte ikonu seznamu a vyberte příslušný typ prohlídky, kterou chcete zaznamenat. Ve spodní části okna je aktuální stav šablony jsou uvedena jednotlivá vyšetření, příslušná k danému typu a zátržkou je označeno, která z nich budou převzata z dat pacienta jako časově relevantní. Ostatní vyšetření je nutno postupně provést. Záznam výsledku se provede tak, že na označeném typu vyšetření kliknete myší nebo stisknete >>Enter a program sám vyvolá příslušnou funkci. Po jejím provedení bude v seznamu označeno vyšetření zátržkou jako vyřízené.

10 Poslední položkou je formulace závěru z prohlídky. Program otevře nové okno, na kterém je zobrazen protokol o prohlídce, tak jak byl programem sestaven na základě předchozích kroků. Protokol je možné doplnit dalšími údaji podle potřeby nebo editovat. Vlastní formulace závěru je rozdělena do několika kroků tak, aby bylo možné jednotlivé části závěru zpracovávat v navazujících přehledech, statistikách apod. Postupně se lékař vyjádří hodnocením: způsobilosti pro práci celkového zdravotního stavu vývoje zdravotního stavu od poslední prohlídky a navrhne případná další opatření k zlepšení stavu nebo prevenci (životospráva, ozdravný pobyt, rehabilitace, změna pracovního zařazení). Hodnocení se provádějí výběrem ze samoučící se nabídky (tj. systém sám postupně vytváří seznam možných odpovědí tak, jak byly použity je proto vhodné formulovat první odpovědi tak, aby byly dobře využitelné v dalším zpracování). Např. hodnocení způsobilosti pro danou práci může nabývat hodnot: plná způsobilost částečná způsobilost nezpůsobilost. Po skončení záznamu stiskněte tlačítko [Ulož]. Tím zajistíte nejen uložení dat do databáze, ale i automatické vygenerování záznamu závěru provedené prohlídky a jednotlivých doporučení do pacientova dekurzu ZPP. Protokol se rovněž vytiskne (pravidla ovládání tiskových operací viz nápověda heslo Tiskové operace). Samotné tlačítko [Tisk] je určeno pro případ nutnosti opakovaného vytištění protokolu.

11 Provádění prohlídek ZPP II. způsob. Alternativou k výše popsanému záznamu výsledků prohlídek pomocí předdefinovaných šablon je záznam výsledků prohlídky do speciálních formulářů. Někteří zaměstnavatelé požadují použití jejich vlastních formulářů, nebo si uživatel může na základě svých zkušeností navrhnout formuláře vlastní. Obecná pravidla zpracování uživatelských formulářů (pořízení matrice i způsobu vyplňování údajů) jsou popsána v nápovědě nebo v příručce (heslo UŽIVATELSKÉ FORMULÁŘE). Následující obrázek ukazuje vzor vyplněného formuláře, který používají České dráhy. Při tomto způsobu zpracování záznamu o prohlídce se data nepřepisují do karty pacienta, ale program automaticky připojí celý formulář jako přílohu k dennímu záznamu v kartě (dekurzu ZPP). Poklepáním na tuto přílohu se kdykoliv celý formulář zobrazí a lze jej opakovaně tisknout. Nejen formuláře prohlídek ZPP, ale i další formuláře, se kterými přichází lékař do styku, mohou být zpracovány touto formou např. vyšetření k žádosti o zbrojní pas, o řidičský průkaz atd.

12 Vyúčtování činnosti ZPP Část výkonů, které jsou prováděny v rámci pracovního lékařství, může být hrazena zdravotními pojišťovnami, ale větší část bývá zpravidla účtována za smluvní ceny. Stanovení smluvních cen se provádí v číselníku privátních výkonů. Podrobnosti k manipulaci jsou uvedeny v nápovědě (heslo Číselník výkonů). V následující ukázce je simulován privátní ceník, jednotlivé výkony jsou místo čísel označeny mnemotechnickým kódem. Postup při účtování Z dekurzu ZPP se stiskem kláves >>Ctrl+A přivolá standardní okno pro zaznamenání výkonů. Uživatel uvede postupně jednotlivé kódy výkonů a u každého stanoví způsob úhrady (plná úhrada ZP, úhrada pacientem. Podrobnosti jsou uvedeny v nápovědě nebo v příručce, proto zde jsou popsány pouze některé odlišnosti. Údajové pole diagnóza použije se obvykle diagnóza ze skupiny Z00 Výkon výkon podle číselníku výkonů nebo podle privátního ceníku Způsob úhrady nejčastěji I (úhrada ZP) nebo P (úhrada pacientem) Po zapsání řádku výkonu stiskněte Enter nebo klikněte na ikonu a podle potřeby pokračujte. Po skončení si můžete volbou záložky /FAKTURA/ zkontrolovat, které výkony budou fakturovány k přímé úhradě a provést případné korekce. Stiskem tlačítka [Ulož] se data uloží do databáze. Pokud byly účtovány výkony k přímé úhradě, program ihned nabídne vystavení Pokladního příjmového dokladu.

13 Například: V příjmovém dokladu upřesněte účel platby (standardní samoučící se seznam z postupně zadávaných výrazů), zvolte způsob platby (hotově, kartou nebo na fakturu). Pokud si přejete, aby byla smluvní organizaci vystavena souhrnná faktura, zadejte stiskem tlačítka [PLÁTCE] konkrétní organizaci výběrem ze seznamu. Tím se přepíše předplněné jméno pacienta adresou a názvem organizace. Zaškrtnutím zátržky Přepsat do karty se provede patřičný záznam i do dekurzu ZPP pacienta. Stiskem tlačítka [ULOŽ] povelujete nejprve vytištění příjmového dokladu a pak jeho uložení do databáze. Tlačítko [TISK] slouží k opakovanému vytištění již vystaveného dokladu. Komplexní podpora vyúčtování, fakturace, dávky pro pojišťovny, statistické přehledy příjmů a další funkce jsou k dispozici stejně jako v základním systému PC DOKTOR. Podrobnosti viz nápověda nebo příručka. Další podpůrné funkce modulu ZPP Vzhledem k tomu, že modul využívá pro zadávání dat formalizované vstupy, získává tak možnost provádět různá statistická šetření nad shromážděnými daty. Tyto statistické přehledy jsou určeny nejen pro lékaře, který službu poskytuje, ale zejména pro smluvní organizace, kterým poskytují spolehlivé údaje o zdravotní péči pro jejich zaměstnance a jejích výsledcích. Přehledy jsou k dispozici z nabídky základního menu Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Pracovní lékařství. Funkce Lékařské prohlídky umožňuje parametrický výběr nad pacienty ZPP podle zvoleného časového období, typu prohlídky, deklarovaných závěrů a navržených opatření. Výsledkem funkce je abecedně uspořádaný seznam pacientů, kteří splňují zadaná vývěrová kritéria. Následující příklad ukazuje zadání výběru nad všemi pacienty, kteří absolvovali v uvedeném časovém období prohlídku typu B, jejímž výsledkem bylo konstatování zjištění zhoršení stavu oproti minulému vyšetření a kde bylo vydáno doporučení k rehabilitaci.

14 Obdobně funguje další funkce Výběry podle pracovního zařazení. Zde je možné zjišťovat výběry podle kritérií, souvisejících s příslušností pacientů ke smluvním organizacím, podle profese, kódu KZAM, konkrétních pracovních rizik podle klasifikace, druhů pracovních úvazků, režimů práce, ZPS apod. Výsledkem je opět seznam pacientů, kteří zadaná výběrová kritéria splňují. Specifickým problémem lékařských pracovišť, orientovaných na obor pracovního lékařství a ZPP, je získání zdravotních dat o pacientovi od ošetřujícího (registrujícího) praktického lékaře. Řeší se to zpravidla žádostí o poskytnutí výpisu ze zdravotní dokumentace, ze které je pak třeba relevantní údaje přepsat do karty nebo založit do archivu pacientových dat. S rozvojem komunikačních technologií bude možné ve velmi krátké době realizovat přímé předávání dat mezi zdravotnickými zařízeními v elektronické formě (např. projekt MISE, komunikace v datovém standardu MZdr ČR apod.). Modul ZPP je na tyto formy komunikace připraven. Pokud uživatel modulu pracuje přímo v rámci organizace jako specializované pracoviště ZPP, pak je možné dovybavit modul ZPP prostředky pro přímé propojení s informačním systém firmy (např. SAP apod.). Mezi oběma systémy mohou být vytvořeny přímé vazby k přebírání např. databáze všech zaměstnanců včetně jejich pracovního zařazení od personálního subsystému, přebírání dat z evidence pracovních neschopností apod., a zpět mohou být exportovány souhrnné údaje o provedených prohlídkách a dalších výkonech, spojených s pracovní medicínou (ošetření úrazů, dohlídky na pracovištích apod.). Tato propojení však nejsou součástí modulu ZPP a mohou být řešena na zakázku ve spolupráci s informatiky zaměstnavatele. Další rozvoj funkční náplně modulu ZPP Producent modulu ZPP, firma CompuGroup Medical s.r.o., si je vědom, že modul v této fázi řešení ještě nepokrývá všechny funkcionality, se kterými přichází lékaři pracovní medicíny do styku při své práci. Budeme proto rádi, pokud nám poskytnete své náměty na další rozšíření tohoto modulu nebo na způsoby zlepšení jeho funkcí tak, aby byly využitelné v co nejširším spektru činností. Předplatitelé pododávkové podpory modulu budou získávat všechna funkční rozšíření modulu zdarma ihned, jakmile budou uvolněna k distribuci. Mají rovněž garantováno včasné promítnutí reakce modulu na všechny legislativní změny procesu ZPP. K dispozici je i telefonická poradenská služba hot line na čísle a to v pracovní dny od 7,30 do 18,00 hodin, nebo ový servis s adresou

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu...

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... verze 1.20 poslední úprava 13. 9. 2011 v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... - 4 - Nastavení služeb... - 5 - Ověření

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

NADSTAVBOVÝ MODUL KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ

NADSTAVBOVÝ MODUL KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ NADSTAVBOVÝ MODUL KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ Obsluha datové komunikace při přebírání výsledků z laboratoře... - 2 - Přebírání dat v komunikačním protokolu MZ ČR... - 2 - Popis jednotlivých implementací...

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

HROMADNÝ PLÁN SMĚN, PLÁN ŠABLON KALENDÁŘŮ

HROMADNÝ PLÁN SMĚN, PLÁN ŠABLON KALENDÁŘŮ HROMADNÝ PLÁN SMĚN, PLÁN ŠABLON KALENDÁŘŮ NÁVOD www.aktion.cz Do aplikace Aktion.NEXT verze 1.8 byly do složky Docházka přidány agendy Hromadný plán směn a Plán šablon kalendářů. Uvedené agendy jsou navrženy

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 Legislativa a aktualizace 6.5.1. (2015) Změny legislativy: Od 1. 1. 2015 je účinná novela nařízení vlády č. 303/2014 Sb., která mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Laboratorní informační systém

Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém ZÁKLADNÍ INFORMACE Laboratorní informační systém byl vytvořen jako subsystém komplexního nemocničního informačního systému. Může pracovat i samostatně, pak však ztrácí výhody

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více