V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady"

Transkript

1 07_2007_.qxd:NP :57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam V polovinû ãervence zaãne Společnost Z obsahu str. 2 o prázdninách vyrazit za kulturou a sportem str. 3 rozsáhlá rekonstrukce Palackého námûstí a okolí str. 5 PRAÎ TÍ HASIâI 80 let na adrese Sokolská 62 aneb Jak se Ïije hasiãûm v hlavním mûstû Máme tady letní prázdniny, dûti dostaly vysvûdãení, maminky je vypravily na tábory nebo k babiãce na venkov. I my dospûlí se tû íme na dovolenou, která nás nechá zapomenout na bûïné starosti. Ti, ktefií zûstanou vûrni na í mûstské ãásti i v létû, budou alespoà odmûnûni volnûj ím a ménû uspûchan m Ïivotním prostorem. Slovo úvodem Vûfiím, Ïe si najdou chvilku na procházku po Praze 2 a v imnou si napfiíklad zrekonstruovan ch chodníkû. Vím, Ïe se to t ká zhruba jen poloviny povrchû v na í obci, ale obecnû platí, Ïe rekonstrukce a údrïba chodníkû je dlouhodob m cílem s mimofiádnou prioritou. Kvalitní chodník se stromofiadím pak brání rozpálení ulic letním sluncem, zadrïí vodu pro stromy, ale zároveà d chá, a tak umoïàuje odvádût nadbyteãnou vláhu. Pfiilehlé domy mají podstatnû su í sklepy a suterénní prostory, neopadávají z nich nové omítky a v takové ulici je pfiíjemnû. RÛzné typy mozaiky pak dokreslují atmosféru. Systematick m doplàováním ko Û na psí exkrementy a pravideln m ãi tûním je moïné nezkazit proïitek z procházky. Zajímavé je zastavit se na chvíli a zamyslet se, kolika rukama pro la jednotlivá kostiãka mozaiky, na kterou se díváme. KaÏd z nás si odpoãinek naplánuje podle sv ch moïností. Ti dfiíve narození nevynechají nûkter z parkû, které na tûstí u nás neschází. Pfiíjemné procházky jsou v pevnosti Národní kulturní památky Vy ehrad. Je to zásluha správy Vy ehradu, podafiilo se umístit správné lidi na správné TÉMA MĚSÍCE V úter 12. ãervna 2007 pfiedala mûstská ãást Praha 2 do uïívání Policii âeské republiky nové pracovi tû obvodního fieditelství Praha II oddûlení hlídkové sluïby Vinohrady v ulici Anny Letenské ã. 1680/11. Slavnostního otevfiení se zúãastnili 1. námûstek primátora Mgr. Rudolf BlaÏek, starostka Prahy 2 Jana âernochová, fieditelka Obvodního fieditelství Policie âr Praha II JUDr. ZdeÀka Brotánková, fieditel odboru krizového fiízení magistrátu Ing. Petr Beran, zástupce fieditele praïské policejní správy Zdenûk Bezou ka a dal í hosté. SlouÏit zde budou policisté prvního zásahu, ktefií se mají pohybovat hlavnû v ulicích a b t jako první na místû v pfiípadû nûjakého protiprávního jednání," zdûraznila policejní fieditelka Z. Brotánková. Vûfiím, Ïe nová úfiadovna pfiinese více bezpeãí do ulic centra mûsta, dodala. Nové pracovi tû se nachází v podzemních podlaïích obecního bytového domu a má celkovou rozlohu 1121,65 m 2. Mûstská ãást Praha 2 ho zrenovovala pro potfieby Policie âr nákladem 18 milionû korun. Námûstek Prázdniny v Praze místo. Procházka po hradbách je spojena s krásn m v hledem na PraÏsk hrad, Vltavu, Emauzy a Karlov. Z Vy ehradu uvidíme také na park Folimanka v Nuselském údolí. V souãasnosti prochází nároãnou rekonstrukcí, ale vûfiím, Ïe po dokonãení bude zdej í oblast slouïit odpoãinku a sportu pro fiadu na ich obãanû. Jedno ze sportovi È, Sokol Vy ehrad, je pod Vy ehradem fiada dûtí z uvedené oblasti tady sportuje a také zde sídlí oddíl volejbalu a gymnastiky. V Îitné ulici se nachází Sokol PraÏsk, kter byl zaloïen v roce Tam se provozuje pfiedev ím sportovní akrobatick rokenrol, basketbal, jóga, kanoistika, gymnastika, aerobik a v estrann sport. Sokol PraÏsk byl mimo jiné první ãeskou tûlocviãnou organizací v Rakousku- Uhersku. PÛjdeme-li na procházku Riegrov mi sady, nemûïeme minout dal í, na území mûstské ãásti nejvût í sportovní areál Sokol Královské Vinohrady, kter byl zalo- Ïen v roce Najdeme tu moïnosti sportovního vyïití ve v estrann ch oddílech pro malé dûti s rodiãi aï po dfiíve narozené sportovce. Je zde oddíl volejbalu, atletiky, moderní gymnastiky, jógy a nûkteré kulturní krouïky, napfiíklad taneãní a loutkové divadlo. Nachází se tady také jedin plaveck bazén na Vinohradech s hodinami vyhrazen mi pro vefiejnost. Stálí náv tûvníci jistû vûdí, Ïe tento sportovní areál byl v minulosti pomûrnû zanedbáván. Kromû sportovi È Sokola jsou v na í mûstské ãásti hfii tû pfiístupná vefiejnosti, jedno z nejhezãích v Havlíãkov ch sadech. Toto nové hfii tû s umûl m mûkk m povrchem je oploceno dostateãnû vysok m plotem a vybaveno basketbalov mi ko i. U hfii tû je sociální zázemí a pûjãovna herního náfiadí. Dole v Havlíãkov ch sadech je prostor pro jízdu na koleãkov ch bruslích. V sousedství koly Na Smetance je hfii tû, které v souãasné dobû slouïí volejbalistûm. A protoïe máme mûsíc ãervenec, období dovolen ch, pfieji Vám, abyste si dny volna uïili v poklidu a sportovnû. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) Bariéry kolem nás VáÏení ãtenáfii, v polovinû ãervna si moïná nûktefií z Vás vyzkou eli, jaké to je, pohybovat se po mûstû na invalidním vozíãku nebo se slepeckou holí. Dvoudenní akce Jin svût? na námûstí Míru v ak byla pouhou simulací situací, do nichï se mnozí dostávají dennodennû. Musí pfiekonávat bariéry, které uï znají, ale i ty neãekané, a o to víc nepfiíjemné. I kdyï dnes architekti a stavitelé musí pamatovat na to, aby stavûli bezbariérovû, stále se kolem nás najde spousta pfiekáïek. Pot kají se s nimi nejen handicapovaní lidé, ale napfi. také maminky s koãárky. Posílejte nám své tipy na místa, na kter ch v Praze 2 naráïíte na bariéry... aè uï to jsou trvalé pfiekáïky na ulici, v restauracích, obchodech, na úfiadech, nebo ne vary, zpûsobené neznalostí ãi bezohledností lidí. Va e námûty oãekáváme na u: nebo na adrese: ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2, a to nejpozdûji do 25. ãervence primátora pfii slavnostním otevfiení podotkl, Ïe tuto investici policie Praze 2 bohatû vrátí v podobû zv eného pocitu bezpeãí obyvatel mûstské ãásti. ZároveÀ pfiipomnûl, Ïe se v nejbliï í dobû poãítá s nav ením poãtu stráïníkû i policistû, pûsobících v ulicích mûstské ãásti. editelka O Praha II mu poté pfiedala v stupy kamerového systému, pofiízené v tomto policejním obvodu, na nichï jsou K ÍÎEM KRÁÎEM OCEÁNEM: Riegrovy sady se jiï poãtvrté staly dûji tûm oslav Mezinárodního dne dûtí tentokrát ve znamení dobrodruïné plavby karibsk mi vodami. V pátek 1. ãervna zde celodenní program pro dûti pln soutûïí a her uspofiádalo obãanské sdruïení ART Prometheus ve spolupráci s mûstskou ãástí Praha 2 a Domem dûtí a mládeïe Praha 2. V rámci plavby zaïívali v ichni zúãastnûní nejen spoustu zábavy, ale také se nûãemu pfiiuãili. Po pfiedchozích tématech, jako byly cirkus v parku, cesta kolem svûta nebo v let do doby kamenné organizátofii tentokrát pfiipravili setkání s odváïn mi mofisk mi korzáry, pûvabn mi dámami a bájn m aztéck m pokladem. Text a foto: len Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2006 Mûstská ãást Praha 2 schvaluje v tûchto dnech svûj závûreãn úãet za rok V loàském roce se konaly komunální volby a do lo k velmi v razn m zmûnám v místním zastupitelstvu. Ti, kdo dnes tento závûreãn úãet schvalují, mûli moïnost hospodafiení mûstské ãásti Praha 2 ovlivnit jen velmi málo (zhruba z jedné dvanáctiny), protoïe v zastupitelsk ch orgánech zaãali pracovat aï po ustavujícím zasedání, které se uskuteãnilo na konci listopadu Souãasné zastupitelstvo bude probírat hospodafiení mûstské ãásti Praha 2 jak z pohledu rozpoãtu mûstské ãásti, tak z pohledu její hospodáfiské ãinnosti. Hospodáfiská ãinnost, nûkdy je naz vána také jako zdaàovaná ãinnost, souvisí s vlastnictvím nemovitého majetku, konkrétnû bytov ch domû a jejich pronajímáním. Vzhledem k tomu, Ïe rozpoãet a hospodáfiská ãinnost tvofií dva zcela oddûlené okruhy hospodafiení, které se fiídí zcela jin mi ekonomick mi pravidly, zastavíme se u kaïdého z tûchto okruhû zvlá È. Nejprve tedy rozpoãet mûstské ãásti Praha 2, kter byl pro rok 2006 schválen v pfiíjmové ãásti v objemu tis. Kã a v dajové ãásti v objemu tis. Kã. Rozdíl ve v i tis. Kã mûl b t hrazen ze zdrojû vytvofien ch v uplynul ch letech. Tedy z rozpoãtov ch pfiebytkû zachyceny ãetné pfiípady dopadení pachatele díky mûstsk m kamerám. Nové oddûlení hlídkové sluïby bude vyuïívat více neï stovka policistû a policistek. K dispozici tu mají kromû samostatn ch aten také su árny v stroje a kvalitní sociální zázemí: denní místnost, kuchyàku a jídelnu. Nacházejí se zde také kanceláfie a skladové prostory. Hledání a pfiíprava prostor trvala zhruba rok a pûl, stavební úpravy byly zahájeny 1. dubna Renovaci si vyïádaly nosné konstrukce, podlahy, rozvody elektfiiny, vzduchotechnika, kanalizace, vodoinstalace, vytápûní, kotelna a také ãást fasády domu v pfiízemí. V echna podzemní podlaïí jsou propojena nov m schodi tûm. Starostka Mâ Praha 2 k tomu fiekla: Pro radnici je prioritou, aby se obãané a náv tûvníci Prahy 2 cítili bezpeãni. Máme proto zájem na tom, aby policisté mûli pfii v konu sluïby kvalitní sociální zázemí. Dodala, Ïe v této ãásti Vinohrad policejní pracovi tû jiï dlouho chybûlo. Text: len/van, foto: len minul ch let. V prûbûhu roku 2006 byl rozpoãet postupnû upravován o ãástku ,7 tis. Kã v oblasti pfiíjmû, a o ãástku ,9 tis. Kã v oblasti v dajû, a tím se sníïil rozpoãtov schodek na ãástku ,2 tis. Kã. Ve skuteãnosti pak mûstská ãást Praha 2 dosáhla za rok 2006 pfiíjmy ve v i ,52 tis. Kã a v daje ve v i ,03 tis. Kã. Celkovû tedy hospodafiení mûstské ãásti Praha 2 za rok 2006 skonãilo pfiebytkem ve v i ,49 tis. Kã. DÛvody tohoto vysokého pfiebytku jsou dva. Prvním je skuteãnost, Ïe mûstská ãást Praha 2 zafiadila do sv ch pfiíjmû v prûbûhu roku daà z pfiíjmû z hospodáfiské ãinnosti, kterou dle platné legislativy hradí obce samy sobû, ve v i cca tis. Kã, pfiiãemï do v dajû byla zafiazena pouze malá ãást tûchto pfiíjmû. Druh m dûvodem je vysoká míra stavební rozpracovanosti. To znamená, Ïe investiãní akce, které mûly b t dokonãeny a proplaceny v roce 2006, nebyly z rûzn ch dûvodû dokonãeny a byly pfievedeny do roku To pochopitelnû vytvofiilo jistou úsporu nákladû v roce 2006, ale zároveà to zatíïilo rozpoãet roku Tato stavební rozpracovanost ãinila bezmála tis. Kã. V oblasti v dajû bylo ãerpání rozpoãtu ve vût- inû pfiípadû zhruba na úrovni 95 procent. V jimku tvofií péãe o dûtská hfii tû, kde do lo k ãerpání pouze na úrovni necel ch 90 procent, a dále, a to pfiedev ím kapitálové v daje, tedy investiãní v stavba, kde do lo k ãerpání pouze na cca 61 procent. Tato skuteãnost souvisí s jiï zmiàovan m faktem vysoké míry stavební rozpracovanosti. Zejména se tento stav projevil pfii rekonstrukci Havlíãkov ch sadû a dále pfii rekonstrukcích a modernizacích bytového fondu. Druh m okruhem hospodafiení mûstské ãásti Praha 2 je okruh hospodáfiské, nebo lépe zda- Àované ãinnosti. Mâ plánovala zisk z hospodáfiské ãinnosti ve v i tis. Kã. Skuteãnû pak bylo dosaïeno zisku ve v i ,74 tis. Kã. DÛvodem nesplnûní plánovaného zisku jsou pfiedev ím v raznû vy í náklady, neï zastupitelstvo pûvodnû pfiedpokládalo. Pfiíjmy hospodáfiské ãinnosti byly v raznû pfiekroãeny. PÛvodnû byly plánovány na úrovni tis. Kã. Ve skuteãnosti pfiíjmy hospodáfiské ãinnosti dosáhly ,54 tis. Kã. Na tomto vysokém plnûní se podílí pfiedev ím cenová úroveà nájmû bytû, pronajíman ch za trïní nájemné, i nebytov ch prostor. Obû tyto poloïky byly pfiekroãeny o bezmála jednu tfietinu pûvodnû plánovaného objemu. V razn m ãinitelem, kter ovlivnil pfiíjmy z hospodáfiské ãinnosti za rok 2006, byl realizovan prodej obecního majetku. Pokr. na str. 3 V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady Na novém pracovi ti v Anny Letenské 11 Pfii slavnostním pfiedání oddûlení hlídkové sluïby Vinohrady (zleva): starostka J. âernochová, námûstek primátora R. BlaÏek a fieditelka policejního obvodu Praha II Z. Brotánková

2 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 2 strana 2 TÉMA MĚSÍCE Léto v Praze 2 Nastal ãas prázdnin a dovolen ch... doba, kdy Praha b vá témûfi vylidnûná, protoïe Èastlivci, co si uïívají zaslouïen odpoãinek, odjíïdûjí za hranice v edních dnû nebo hledají klidná místa v ãeské ãi moravské pfiírodû. Na letní pobyt odjíïdí také znaãná ãást seniorû. ZÛstávají jen ti, co se na dovolenou teprve pfiipravují, a v práci si pfiedstavují, jak si ji uïijí, a turisté, ktefií si i za sluneãního Ïáru chtûjí prohlédnout co nejvíc z toho, co jim na e hlavní mûsto nabízí. V historickém centru mûsta je pro nû i pro PraÏany tradiãnû pfiipraveno mnoho zajímav ch akcí. Otázkou je, zda i v rámci mûstsk ch ãástí, konkrétnû v na í mûstské ãásti, se obãané mohou v létû dobfie spoleãensky, kulturnû nebo sportovnû vyïít. Pro ãtenáfie Novin Prahy 2 jsme proto pfiipravili nabídku nûkter ch aktivit pro dûti i dospûlé, které by je mohly pfii plánování letního programu zaujmout. Školní a veřejná hřiště o prázdninách Dûti i mládeï si chtûjí hrát po cel rok a o prázdninách to platí dvojnásob. V letních mûsících zûstanou v Praze 2 otevfiena vybraná kolní hfii tû, navíc je zde bezpoãet hfii È vefiejn ch. UvefiejÀujeme jejich seznam. kolní hfii tû V dobû letních prázdnin jsou bezplatnû pfiístupná vefiejnosti ãtyfii kolní hfii tû, uvedená v tabulce (pondûlí aï pátek od 10:00 do 20:00, v sobotu a v nedûli od 10:00 do 18:00). U vchodu jsou vïdy vyvû eny pokyny, provozní doba a jméno kustoda, kter pûjãuje sportovní potfieby. Hfii tû Povrch VyuÏití PÛjãování potfieb SluÏba Z Botiãská um. tráva + drcená guma míã. hry, ping-pong, tenis míãe, pálky, rakety, sítû kustod Z a M Resslova 10 drcená guma míãové hry, florbal míãe, sítû, kûly, hokejky, chrániãe kustod Z Sázavská 5 um. tráva míãové hry, tenis, florbal míãe, sítû, kûly, hokejky, chrániãe kustod Z Kladská 1 um. tráva míãové hry, tenis, ko íková ne kolník Vefiejná dûtská hfii tû Vefiejné dûtské hfii tû je urãeno dûtem od tfií do ãtrnácti let. V tabulce uvefiejàujeme celkem dvanáct vefiejn ch hfii È (deset má ve správû mûstská ãást Praha 2 a dal í dvû spravuje NKP Vy ehrad). Vefiejná hfii tû spravovaná mûstskou ãástí jsou aï do 30. záfií pfiístupná od 8:00 do 21:00. Hfii tû Umístûní Oplocení a WC Vybavení Havlíãkovy sady, horní hfii tû mezi ul. U Havlíãkov ch sadû a Rybalkova oploceno, WC pískovi tû, prolézaãky, pruïinová houpaãka, skluzavka, víceúãelové hfii tû Léto v Domě dětí a mládeže Praha 2 Zaãaly prázdniny a mnohé dûti odjíïdûjí za sluncem, dobrodruïstvím a nov mi kamarády na letní tábory. DDM Praha 2 letos pfiipravil pro dûti celkem 24 tuzemsk ch i zahraniãních táborû. Tábory mají rûzná tematická zamûfiení od technick ch, pfies v tvarné aï po sportovní. Poslední volná místa pro dûti a mládeï ve vûku let zb vají na sportovním tábofie ve Vítkovicích v Krkono ích v termínu od 9. do a pro dûti ve vûku 5 18 let na sportovním tábofie v Prachaticích v termínu od 5. do Více informací o tûchto táborech poskytne Karla Rampasová, vedoucí oddûlení sportu, tel.: Poslední dûti ve vûku od 8 14 let se mohou pfiihlásit na v tvarné soustfiedûní ve Sv. Janu pod Skalou v termínu od 23. do Informace o soustfiedûní podá Alena Charamzová, vedoucí V tvarné dílny Vinohrady, tel.: Dûti ve vûku od 10 do 15 let se mohou také je tû pfiihlásit na pirátsk tábor, kter se bude konat v Jansk ch Lázních od 15. do , více informací k nûmu podá Jana Votavová, vedoucí oddûlení akcí, tel.: DÛm dûtí a mládeïe Praha 2 pfiipravil také tfii atraktivní pfiímûstské tábory pro dûti, které nechtûjí nebo nemohou jet na klasick pobytov tábor. Pfiímûstsk tábor s v tvarn m zamûfiením se bude konat od 2. do ve V tvarné dílnû Vinohrady; od 16. do pojedou za koníky dûti ze Stanice pfiírodovûdcû Vinohrady a od do bude pfiímûstsk tábor pln v letû, soutûïí a dílen pofiádat oddûlení akcí. Bûhem prázdnin bude v DDM fungovat otevfien klub ve Stanici technikû Vinohrady, Vratislavova 15. Od pondûlí do pátku od 10:00 do 18:00 zde budou mít dûti k dispozici internet, kuleãník, fotbálek a rûzné deskové hry. V provozu bude také oddûlení Rytmus v LublaÀské ulici 18, kde bude od do probíhat v pondûlí od 17:00 kondiãní cviãení, v úter, ve ãtvrtek a v nedûli od 18:00 aerobik. Léto v DDM Praha 2 bude také ve znamení stavebních úprav. V budovû ve Slezské ulici bude probíhat kompletní rekonstrukce sociálních zafiízení a recepce. Po ukonãení stavebních prací pfiivítá DDM dûti u zápisu na nov kolní rok, kter bude probíhat v t dnu od 10. záfií. Jana Havlíková, DDM Praha 2 Prázdninový provoz knihoven Knihovna na Vinohradech Knihovna na Vinohradech se z dûvodu plánované stavby vyústûní trasy metra D v Korunní ulici pfiestûhovala do nov ch prostor. Od 15. kvûtna 2007 sídlí ve Vinohradské 69. Do konce srpna bude mít oddûlení pro dospûlé (ãtenáfii nad 15 let) otevfieno v pondûlí a ve stfiedu od 10:00 do 18:00, v úter od 12:00 do 18:00, ve ãtvrtek od 10:00 do 16:00 a v pátek od 10:00 do 15:00. Mal m ãtenáfiûm bude v dobû prázdnin oddûlení pro dûti k dispozici ve stfiedu od 13:00 do 16:00. Náv tûvníci knihovny si mohou vybrat v elektronickém katalogu z knih, nav tívit studovnu nebo zdarma vyuïívat dva poãítaãe s pfiipojením na internet (jeden v dûtském odd., druh v odd. pro dospûlé). Pro lep í pfiístup ãtenáfiû s handicapem je u vstupu do knihovny instalována invalidní plo ina. Poboãky Mûstské knihovny O prázdninách budou mít poboãky Mûstské knihovny v Praze 2 následující provozní dobu: Ostrãilovo nám.: ve stfiedu od 12:00 do 19:00 a v pátek od 9:00 do 15:00; Dittrichova a Záhfiebská v úter od 9:00 do 19:00, ve stfiedu a ve ãtvrtek od 12:00 do 19:00 a v pátek od 9:00 do 15:00. V echny tfii knihovny budou v létû uzavfieny od 7. do 10. srpna. POHÁDKOVÉ BYTOSTI NA KARLOVĚ: Draci a bájná stvofiení... taková expozice je aï do konce ãervence k vidûní v areálu Muzea Policie âeské republiky (Ke Karlovu 1). V tvarné práce, které jsou zde vystaveny, pfiedstavují ukázky prací ÏákÛ z E - dílny vedené manïely El íkov mi (snímek zachycuje úãastníky v stavy pfii praïské Muzejní noci 2007). Práce ÏákÛ jsou provedeny rûzn mi v tvarn mi technikami jsou tu napfi. olejomalby, grafika (linoryt, lept, suchá jehla), malba akvarelem, vitráïe, ale i trojrozmûrné objekty. Díla zaujmou pfiedev ím svou bezprostfiedností a emotivním nábojem. V stava se koná pod zá titou Nadace Archa Chantal. Text a foto: -els- U Vodárny Riegrovy sady U tiky Folimanka 1/ V letních mûsících nabízí Národní kulturní památka Vy ehrad jedineãnou kulisu pro hudební, divadelní i jiné produkce pod otevfien m nebem. Kouzelné prostfiedí dotváfiející atmosféru najdeme na Letní scénû, ale napfi. také v tajupln ch kasematech... mezi ul. Slezská Kladská Korunní U Vodárny v horní ãásti parku vedle zahradní restaurace Grébovka, v horní ãásti pod vinicí vlevo oploceno, WC oploceno, mobilní WC oploceno Letní scéna V rámci projektu Léto hereck ch osobností zde mûïeme od 9. do 22. ãervence (s v jimkou 13., 14. a ), vïdy od 20:30, vidût komedii chorvatského dramatika Mira Gavrana V e o Ïenách. Hru o mu- Ïích, ktefií se domnívají, Ïe v echno ví, a to nejen o Ïenách, reïijnû ztvárnila Jana Janûková, hrají Anna i ková, Jana Krausová a Jitka Schneiderová. Vstupenky jsou k dostání ve vandovû divadle a ve Starém purkrabství na Vy ehradû. Jako kaïd rok vystoupí na Letní scénû Divadlo scénického a historického ermu Rebel poprvé 2. srpna a pak kaïd dal í ãtvrtek, vïdy od 17:00. Divadlo má za sebou více neï dvacet let existence, vûnuje se pfiedev ím ermu z období renesance a baroka a na Vy ehradû má domovskou scénu. Na leto ní sezonu pfiipravilo nové pfiedstavení. Jak nám prozradil jeden z ãlenû souboru Erik Blumentritt, je to ermífiská pohádka o smutném údûlu stra idel v dobû, kdy na nû málokdo vûfií pfiíbûh nás pfienese do roku 1645, kdy zufiila tfiicetiletá válka a ná hrad objevila skupinka védsk ch vojákû, ti se zde setkají s místními obyvateli, ktefií se snaïí ubránit hrad, ale i s místními stra idly, která se snaïí vysvobodit ze svého nemilého údûlu, vysvûtluje ãlen divadla Rebel. Pfiíznivci keltské hudby se mohou tû it na 4. srpna, kdy na vy ehradské Letní scénû vypukne v pravé poledne druh roãník letního festivalu Vy ehradské keltování. Ti, ktefií pfiijdou, usly í nûkolik hodin kvalitní skotské, irské, shetlandské, bretaàské a dal í keltské hudby v podání pfiedních interpretû z âeské republiky. Bude tu i trïi tû tradiãních fiemesel, keltská kovárna a mnoho dal- ích zajímav ch atrakcí. Faust v Gorlici Leto ní novinkou je projekt obãanského sdruïení Artes Liberales, které ve spolupráci s NKP Vy ehrad a Divadlem Komedie nastudovalo v kasematech Goethovo drama Faust kovové, pruïinové a dfievûné herní prvky, pískovi tû, hfii tû pro mládeï kovové, pruïinové a dfievûné herní prvky, pískovi tû pruïinová a pfieklápûcí houpaãka, pískovi tû, dfievûná prolézaãka tika U Slunce pfied domem ve Vratislavovû 20/22 oploceno pískovcové herní prvky, pruïinová houpaãka Lumírovy sady V toà U Fausta Na Rybníãku Na Vy ehradû 2/ Malá zahrada 2/ nad Lumírovou ul., u hradeb Vy ehradu mezi ul. Svobodova Vy ehradská Na Hrobci a Ra ínov m nábfieïím horní ãást Karlova nám. u Faustova domu vstup vedle rohu domu ul. tûpánská 2 a 6 podél kostela sv. tûpána za M Na Rybníãku 8 pfied vchodem do sálu Gorlice pfii ul. V Pevnosti smûrem od Leopoldovy brány pfied rotundou vlevo oploceno oploceno, WC oploceno oploceno, WC WC od 9:30 do 18:00 v infocentru NKP Vy ehrad a u kostela WC od 9:30 do 18:00 v infocentru NKP Vy ehrad a u kostela klouzaãky, prolézaãky, pruïinové houpadlo, pískovi tû kovové a dfievûné herní prvky, houpaãky, prolézaãky, pískovi tû kovové a pruïinové herní prvky, pískovi tû, (pojízdn dfievûn kryt pískovi tû) dfievûné herní prvky, pískovi tû (pojízdn dfievûn kryt pískovi tû) kolotoã, pruïinové houpaãky, pískovi tû, pfiírodní herní prvky, pítko pfiírodní prolézaãky, hfii tû je vhodné pro nejmen í dûti na tfiíkolkách a kolobûïkách Poznámky: 1/ Hfii tû na Folimance prochází rekonstrukcí 2/ Hfii tû Na Vy ehradû a Malá zahrada jsou ve správû NKP Vy ehrad Vyšehradské léto ve znamení divadla a hudby na Vy ehradû. ReÏisér David Czesany obsadil do hlavní role Romana Zacha: Mimofiádná hra v mystickém prostoru vy ehradské Gorlice snad nabídne jedineãn prázdninov divadelní zá- Ïitek. Jsem moc rád, Ïe jsem souãástí tohoto t mu, fiíká hlavní protagonista. Premiéra se konala 28. ãervna, na reprízy se mûïeme tû it ãervence, vïdy od 20:00. Vy ehrad je ideálním místem pro tuto inscenaci: je to historické sídlo moci. Mísí se zde atmosféra souãasné Prahy, velkomûsta v centru Evropy, a Prahy mytické a starodávné. Stejnû tak Faust je postavou zároveà stfiedovûkou i souãasnou, fiíká dramaturgynû pfiedstavení Lucie Ferenzová. Faust na Vy ehradû je prvním roãníkem projektu ZnovuoÏivení historické a mytické kulturní památky, kter vznikl za podpory mûstské ãásti Praha 2 a hlavního mûsta Prahy. V pfií tích letech o. s. Artes Liberales uvaïuje o inscenování dal- ích textû na faustovské téma, napfi. Faust je mrtv Marka Ravenhilla, Makedonsk Faust Mladena Srbinovskiho, Poku ení Václava Havla nebo Faust, mûj hrudník, má pfiilba Wernera Schwaba. Podrobnosti: len (Pozn.: Podrobn program NKP Vy ehrad najdete na str. 8.)

3 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 3 strana 3 Rada V tomto pravoslavném chrámu svatého Cyrila a Metodûje padli za na i svobodu dne národní mstitelé z fiad ãs. zahraniãní armády kpt. Adolf Vopálka, kpt. Jozef Gabãík, kpt. Jan Kubi, kpt. Josef Valãík, por. Josef Bublík, por. Jan Hrub, por. Jaroslav varc. Biskup Gorazd, duchovní âikl, dr. Petfiek, pfiedseda církevní obce Sonnevend a jiní ãe tí vlastenci, ktefií je ukr vali, byli popraveni. Vûãná pamûè. Pamûtní deska na pravoslavném kostele Cyrila a Metodûje v Resslovû ulici pfiipomíná Na sv ch fiádn ch jednáních dne a projednala Rada mûstské ãásti Praha 2 celkem 75 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: Rada vzala na vûdomí zprávu o hospodafiení spoleãnosti KOMWAG, podnik ãistoty a údrïby mûsta, a. s. za rok 2006, souhrnnou zprávu o plnûní rozpoãtu a o hospodafiení s prostfiedky zdaàované ãinnosti mûstské ãásti Praha 2 za rok 2006, zprávu o ãinnosti Bezpeãnostní rady mûstské ãásti Praha 2 za rok 2006, pfiidûlení dotace z Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón na rok Doporuãila zastupitelstvu Dodatek ã. 2 ke Zfiizovací listinû Knihovny na Vinohradech, samostatné pfiíspûvkové organizace s právní subjektivitou. RMâ souhlasila s mimosoudním fie ením sporu s paní Janou âermákovou, s finanãní spoluúãastí mûstské ãásti na akci Mûstské policie hl. m. Prahy Jin svût?, se zámûrem mûstské ãásti slouãit jí zfiizované kolní jídelny s jí zfiizovan mi základními kolami, s v pûjãkou ãásti nemovitosti námûstí Míru PS Holding, s. r. o. pro uspofiádání osvûtové akce proti koufiení, se zámûrem roz ífiit sluïby infolinky âistota Prahy 2 a se zámûrem roz ífiit dûtské hfii tû v Riegrov ch sadech. Rada vzala na vûdomí informaci k návrhu postupu digitalizace archivu stavebního úfiadu a informaci k souhrnné zprávû o plnûní rozpoãtu a o hospodafiení s prostfiedky zdaàované ãinnosti mûstské ãásti Praha 2 za I. ãtvrtletí roku Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) Výročí popravy generála Aloise Eliáše V úter 19. ãervna 2007 se konalo vzpomínkové shromáïdûní u pamûtní desky generála Aloise Eliá e na rohu ulic Francouzská a Jana Masaryka. Pfii pfiíleïitosti 65. v roãí popravy generála Eliá e ho uspofiádala mûstská ãást Praha 2 spoleãnû s Vojensk m historick m ústavem (VHÚ). Pietního aktu se zúãastnila starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová, fieditel VHÚ plk. Mgr. Ale KníÏek, pfiedsedkynû Konfederace politick ch vûzàû MUDr. NadûÏda Kavalírová, historik PhDr. Jan B. Uhlífi, Ph. D. a dal í hosté. Za mûstskou ãást vûnec k bustû generála Eliá e spoleãnû poloïili starostka Jana âernochová a její pfiedchûdce Mgr. Michal Basch (viz foto). Generál Ing. Alois Eliá, vinohradsk rodák a ãestn obãan Prahy 2, stál v ãele protektorátní vlády od do Po celou dobu se on i jeho ministfii snaïili ãelit tlaku, vyvíjenému ze strany pfiedstavitelû okupaãní správy. Eliá stál nejen u zrodu domácího vojenského odboje, reprezentovaného organizací Obrana národa, ale byl ve spojení i s pfiedstaviteli odboje zahraniãního, jejichï instrukce se snaïil podle moïností plnit. Gestapo mu bylo na stopû nejpozdûji od ãervna Zatãen byl v den pfiíchodu zastupujícího fií ského protektora Reinharda Heydricha, , a k trestu smrti odsouzen o ãtyfii dny pozdûji. K exekuci do lo v pozdních odpoledních hodinách na Kobyliské stfielnici. Generál Eliá se stal jedin m popraven m ministersk m pfiedsedou zemí nacisty okupované Evropy. Dne se uskuteãnil pohfieb ostatkû Aloise Eliá e a jeho manïelky do Národního památníku na ÎiÏkovû. O dûstojné poslední rozlouãení s v znamnou osobností ãesk ch dûjin se zaslouïili právû zamûstnanci VHÚ, pfiedev ím pak historik Jan B. Uhlífi. Text: len, foto: vin Vzpomínka na hrdiny odboje místo, kde pfied 65 lety dobojovalo svûj zápas sedm v sadkáfiû, ktefií zosnovali atentát na fií ského protektora Reinharda Heydricha. Tento akt se stal nejv znamnûj ím odbojáfisk m ãinem v historii Protektorátu âechy a Morava, i kdyï byl jeho smysl v letech komunistické vlády ãasto dezinterpretován. Památku para utistû západního odboje pfii li uctít v den v roãí, v pondûlí 18. ãervna, prezident republiky Václav Klaus, zástupci obou komor parlamentu Miroslav Vlãek a Pfiemysl Sobotka, vládu zastupovala ministrynû obrany Vlasta Parkanová a místopfiedseda Petr Neãas. Vûnce ke stûnû kostela poloïili za hlavní mûsto Praha primátor Pavel Bém, za mûstskou ãást Praha 2 radní Karel Chramosil. Byli tu zástupci legionáfiû, bojovníkû za svobodu a SokolÛ. Po poloïení vûncû pfied kostelem sv. Cyrila a Metodûje se v chrámu konala bohosluïba za zemfielé para utisty. Text a foto: len Závěrečný účet městské části Praha 2 Pokraãování ze str. 1 Celkem Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 2 v roce 2006 prodalo 25 bytov ch domû v úhrnné hodnotû více neï tis. Kã. Náklady na takto dosaïené pfiíjmy byly pfiekroãeny o 158 procent a dosáhly ãástky ,79 tis. Kã. Zásadními poloïkami jsou pfiedev ím odpisy a zûstatková cena prodaného majetku. PÛvodní plán totiï s tûmito poloïkami buì vûbec nepoãítal, a nebo, jako tomu bylo u odpisû, byla tato poloïka v plánu v raznû podhodnocena. Na v razném pfiekroãení nákladû se v ak podílely i náklady na opravy a údrïbu obecního majetku, které byly rovnûï v raznû pfiekroãeny. Hospodafiení mûstské ãásti Praha 2 za rok 2006 pfiezkoumal nezávisl auditor, kter konstatoval ve své závûreãné zprávû, Ïe... úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, závazkû, vlastních zdrojû, krytí stál ch a bûïn ch aktiv, cizích zdrojû a finanãní situace mûstské ãásti Praha 2 k , je v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi pfiedpisy âeské republiky. Hospodafiení mûstské ãásti Praha 2 za rok 2006 schválil auditor bez v hrad. Z takto dosaïen ch v sledkû by zastupitelstvo mûlo, dle návrhu Rady mûstské ãásti Praha 2, zafiadit 50 milionû Kã do fondu rezerv a zbytek ponechat na bûïném úãtu ke krytí pfiedpokládaného schodku roku 2007, podle jiï schváleného rozpoãtu mûstské ãásti. Ing. Jifií Paluska, zástupce starostky (ODS) PROMĚNY PRAHY 2 Rada Mâ Praha 2 na svém posledním ãervnovém zasedání (26. 6.) vyhlásila Vefiejnou architektonickou soutûï o návrh fie ení revitalizace objektu ãp. 1751/II a bastionu XXXI novomûstského opevnûní v Horské ulici. Na uspofiádání architektonické soutûïe je jiï v rozpoãtu vyhrazeno 300 tisíc korun. Mûstská ãást se v pfiedchozích letech nûkolikrát pokou ela získat investora, av ak vzhledem k omezen m moïnostem funkãního vyuïití bastionu bezv slednû. Proto byla vytvofiena v minulém volebním období zvlá tní pracovní skupina Horská, která mûla provûfiit moïnosti fie ení. Potvrdil se názor, Ïe by bylo chybou ojedinûlou nemovitost nabídnout k prodeji a Ïe je tfieba ji zachovat, revitalizovat a zpfiístupnit vefiejnosti. Revitalizace bastionu by znamenala otevfiení dal ích zajímav ch v hledû z hradeb a zároveà by pfiinesla zabezpeãení okolního území i zahrady Ztracenka. Objekt ãp by mûl nabídnout moïnost klidného posezení, obãerstvení a potfiebného zázemí s pfiípadnou sezonní kulturní náplní. Nezbytnou podmínkou fie ení je respekt k ojedinûlé poloze lokality v rámci území PraÏské památkové rezervace a citliv pfiístup k ovlivnûní panoramatu Nového Mûsta. Charakter lokality Pfiedmûtem architektonické soutûïe je zpracování komplexního architektonického návrhu fie ení celého bastionu. Mûstská ãást poãítá s postupnou revitalizací zelenû celého pfiilehlého území, kter m je také Ztracenka navazující severnû na Horskou ulici a dále na univerzitní kampus a zeleà albertovsk ch svahû. Pod novomûstsk mi hradbami v souãasné dobû jiï probíhá rozsáhlá revitalizace parku Folimanka. Bastion se nachází na území PraÏské památkové rezervace a nabízí neobvyklé v hledy na NKP Vy ehrad a dal í historická panoramata hlavního mûsta. Nyní je toto území zanedbané a nepfiístupné pro vefiejnost. Zámûrem mûstské ãásti je vyuïití velkého relaxaãního a kulturního potenciálu tohoto místa i pfiilehlého území. Realizací dal ích pû ích Starostka Mâ Praha 2 Jana âernochová a starosta Mâ Praha 1 Petr Hejma iniciovali setkání se zástupci spoleãnosti Parking Praha, aby koordinovali první fázi revitalizace praïsk ch nábfieïí. Chtûjí spoleãnû dohlíïet na to, aby projekt Vltavská promenáda splnil svûj úãel a aby na náplavkách vznikl prostor pro kulturní, spoleãenské a sportovní aktivity. Starostka Jana âernochová k tomu fiíká: Poãáteãní problémy, kdy napfi. na nábfieïí ze dne na den vznikla parkovací místa pro 60 aut, se rychle vyfie ily parkovi tû bylo po na í intervenci zru eno. Mnohá nedorozumûní byla ale spí e zpûsobena nedostatkem v komunikaci. S projektem jsme nyní podrobnû seznámeni a souãasné jednání zástupcû spoleãnosti Parking Praha musíme hodnotit jako velmi seriózní a vstfiícné. Projekt oïivení náplavky vítáme a vûfiíme, Ïe se tu v budoucnu doãkáme podobné atmosféry, jaká panuje na nábfieïích jin ch evropsk ch metropolí. První etapa projektu má b t dokonãena je tû v leto ním roce. Dojde k oïivení náplavek na pravém bfiehu Vltavy v délce zhruba Renesance bastionu novoměstských hradeb propojení spolu s revitalizací zelenû je moïné oïivit a zapojit lokalitu do prstence vefiejné zelenû parkû celého území Mâ Praha 2 a nabídnout ji obyvatelûm i náv tûvníkûm centra hlavního mûsta. Pohled do historie Základní kámen k Novému Mûstu praïskému, poloïen 26. bfiezna 1348, souvisel bezprostfiednû s v stavbou novomûstského opevnûní. Hradby se táhly od vltavského bfiehu na sever, kolem Petrské ãtvrti k jihu aï do tupého zlomu v opevnûní pfii klá tefie na Karlovû, tj. na nejvy ím místû Nového Mûsta. Odtud vedly jihozápadním smûrem do údolí Botiãe a poté na Vy ehrad. Úsek hradby od Karlova k Botiãi je jedinou dochovanou ãástí gotického opevnûní. V této ãásti hradeb ale pûvodnû nebyly obranné vûïe (kromû vûïice Na Slupi) pfiirozenû ãlenit terén poskytoval dostateãné zabezpeãení. Po roce 1648 bylo rozhodnuto vybudovat zcela nové opevnûní Nového Mûsta. Nejdfiíve byl vystavûn neúpln bastion u BoÏích muk, pak kolem r vlastní bastion Karlov. Na poãátku 19. století do lo k postupné promûnû valû hradeb a bastionû na parky, promenády a vyhlídková místa. Po vyhlá ení pût tisíc metrû od Vy ehradu po ostrov tvanici. K vytvofiení nové infrastruktury s turistick m zázemím a mûstsk m vybavením jiï byly vybudovány integrované sloupy s napojením na sítû, úvazové prvky, pfiístavní pontony, osvûtlení, mobiliáfi byl doplnûn ko i na odpadky a psí exkrementy; je zaji tûna ostraha prostoru a kaïdodenní úklid a svoz odpadkû. Brzy tu pfiibudou restaurace, obãerstvovací oázy, WC, pûjãovny plavidel, dûtská hfii - tû, pláïe i plovárny. Po celé délce náplavek povede cyklotrasa. V budoucnu, ve 2. etapû rozvoje území kolem fieky, se poãítá se zavedením vodních taxi, se zfiízením kotvi È pro sportovní a rekreaãní lodû Prahy svobodn m mûstem bylo od roku 1875 bouráno opevnûní, aï na úsek, dochovan kolem dne ního Karlova. Novomûstské hradby se doãkaly obnovy v letech Vysoké nároky na jejich rekonstrukci vycházely z kulturního v znamu památky, nacházející se na území PraÏské památkové rezervace pod ochranou UNESCO. Velká ãást fortifikace byla pfied zahájením opravy v havarijním stavu. Bastion ã. XXXI nebyl pro novodobé naváïky suti a náletovou zeleà pfiístupn vefiejnosti. Pfii obnovû památky mûl b t v souladu s poïadavky památkové péãe maximálnû zachován autentick historicky cenn stavební materiál a zpûsob zdûní. Rozsah barokní stavební ãinnosti, která do linie hradby zahrnula i star í fortifikaãní dílo, mûl b t na rozdíl od pozdûj- ích úprav plnû rehabilitován. SoubûÏnû byl provádûn stavebnû historick prûzkum a archeologick v zkum, kter posunul poznatky o v voji stavby na kvalitativnû vy í úroveà. Po ãásteãném odstranûní novodob ch navá- Ïek v západní a stfiední ãásti bastionu ã. XXXI byla nalezena úroveà terénních úprav z první poloviny 19. stol., kdy byl bastion v rámci zakládání sadû a parkû na hradbách zahradnû upraven pro v letníky, jimï poskytoval estetické záïitky z pûsobivého panoramatu s praïsk mi dominantami. Podrobnosti o vyhlá ené vefiejné architektonické soutûïi a soutûïních podmínkách naleznete na internetov ch stránkách Text: an/len, foto: an Praha 2 a Praha 1 koordinují projekt revitalizace nábřeží K ohlasům na chystané zavedení ZPS V ãervnovém ãísle Novin Prahy 2 jsem si se zájmem proãetl ohlasy na chystané zóny placeného stání. V pfiíspûvku pana V. Olmera jsem v ak nalezl i vûtu: Snaha dostat sem platící firmy místo obyvatel jiï byla pfiipravena pfied nûkolika lety, kdy se Vám podafiilo zru it fungující naplnûnou základní kolu Vratislavova a dûti pfieváïnû umístit mimo oblast Prahy 2. NejenÏe naprosto nesouvisí s problematikou zón, není ani pravdivá a musím se vûãi ní ohradit. Jaká byla situace: Za posledních cca 20 let poãet dûtí v síti 12 základních kol v Praze 2 klesl témûfi o polovinu, naplnûna nebyla Ïádná kromû Z Lond nská (v nûkter ch letech). DrÏení celé sítû pak znamenalo mj., Ïe státní pfiíspûvek na platy uãitelû, pfiidûlovan dle poãtu dûtí, nepostaãoval, bylo potfieba síè racionalizovat. I mûstská ãást vynakládala zbyteãnû pomûrnû znaãné ãástky na provoz celé této sítû kol. Pro získání lep ího podkladu pro rozhodování o racionalizaãních krocích zajistila mûstská ãást podrobnou demografickou anal zu a prognózu Prahy 2 se zvlá tním zamûfiením na prognózu poãtu dûtí a seniorû. Podrobnou do té míry, Ïe byla provedena doslova dûm od domu, nikoliv v globále mûstské ãásti. Prognóza ukazuje pravdûpodobn v voj na let dopfiedu; do této chvíle se naplàuje. Zastupitelstvo Mâ mûlo pfied sebou velice sloïit a nepopulární úkol. V prvním kroku rozhodlo o uvolnûní prostor v Z Sázavská pro soukromé gymnázium, vítûze v bûrového fiízení. V dal ím postupnû o slouãení dvou dvojic kol: v katastru Vy ehradu Z Vratislavova a Z Botiãská, v katastru Vinohrad Z Slezská a Z Na Smetance. Zatímco slouãení druhé dvojice probûhlo naprosto v klidu, slouãení první je provázeno dosud jak je vidût spoustou fám. O tomto slouãení bylo zastupitelstvem rozhodnuto k s tím, Ïe slouãen subjekt bude pouïívat rozsáhlej í a lépe vybavenou budovu v Botiãské ul. S tím v ak, Ïe v uka do konce k. r. 2003/2004 dobûhne na stávajících místech, a s tím, Ïe v dal ích letech dûti z II. stupnû Z Vratislavova dokonãí svou povinnou kolní docházku tam, dûti I. stupnû nastoupí na k. r. 2004/2005 do Botiãské. To by se pak samozfiejmû t kalo i vût iny uãitelû. V tomto smyslu dostali, resp. mûli dostat, rodiãe v ech dûtí prostfiednictvím koly mûj dopis. Reakce rodiãû z Vratislavovy byla jiná: vût- ina pfiehlásila své dûti do kol mimo Prahu 2! Rodiãe v ak mají ze zákona právo volit pro své dûti základní kolu dle svého v bûru. Pravdou tedy je, Ïe Praha 2 dûti ze Z Vratislavova nikam mimo Prahu 2 neumís- Èovala, naopak v em tûmto dûtem místo zaruãila a nabídla v Praze 2! Mgr. Michal Basch, starosta Mâ Praha 2 v l turistû, restaurací na vodû a také s vodní tramvají, která by mûla b t napojena na síè vefiejné dopravy: mûla by kfiiïovat Vltavu, a sítí pevn ch zastávek tak zpfiístupnit oba bfiehy fieky v historické ãásti Prahy. Text a foto: len Dlouhodobá uzavírka na Palackého náměstí Od 18. ãervence do 30. fiíjna 2007 je plánována rozsáhlá rekonstrukce kolejového kfiíïení, svûtelné signalizace a tramvajové trati v ulici Na Moráni a také v navazujících úsecích Ra ínovo nábfieïí a Palackého most. Do konce fiíjna bude vylouãen tramvajov provoz a omezen provoz automobilû. Rekonstruovaná tramvajová traè umoïní provoz autobusû mûstské hromadné dopravy, a tím se podstatnû zlep í spojení linkou ã. 176 na Smíchov. V 1. etapû (18. ãervence 30. záfií) bude uzavfiena ãást námûstí blíïe k parku. Automobily mohou jet po nábfieïí v obou smûrech; Palackého most bude ve smûru na Smíchov jednosmûrn. Ve 2. etapû (30. záfií 30. fiíjna) bude uzavfiena ãást námûstí blíïe k Palackého mostu. Provoz automobilû po nábfieïí bude opût obousmûrn, ale Palackého most bude zcela uzavfien. Plánovaná rekonstrukce bude mít zásadní dopad na dopravní situaci nejen v bezprostfiedním okolí stavby, ale i v ir- ím okolí na hlavních navazujících komunikacích: proto se doporuãuje v em fiidiãûm, aby se pfii sv ch cestách vyh bali oblasti Palackého námûstí. MHMP/van

4 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 4 Jednou větou Od ãtvrtka 14. ãervna byl znovu otevfien hlavní vstup z Karlova nám. do Novomûstské radnice; po dobu rekonstrukce fasády jiïního kfiídla byl pfiístup moïn pouze z Vodiãkovy ulice. Matefiské centrum Korunka v Korunní 60 pfiipravuje pro maminky na matefiské dovolené a jejich dûti divadelní pfiedstavení pro nej - men í, v tvarná dopoledne pro maminky, besedy a dal í akce zase na podzim; aktuální informace na Firma Zmatlík Václav instalatér byla na základû v bûrového fiízení vybrána, aby se starala o vodní prvky na území mûstské ãásti (dosud to byla firma Fontanier). V subtropickém skleníku Botanické zahrady UK Na Slupi se bude od 24. srpna do 9. záfií konat v stava, kterou pofiádá Klub pfiátel exotického ptactva; leto ní expozice s názvem Ptáci napfiíã kontinenty bude otevfiena od 9:00 do 18:00. Na Staromûstské radnici se 20. ãervna se li talentovaní Ïáci ze základních umûleck ch kol zfiizovan ch hlavním mûstem: za první místa v ústfiedních kolech celostátní soutûïe ministerstva kolství byla ocenûna i ZU Praha 2, Slezská 21. Na Václavském námûstí a novû v zákoutích staré Prahy se do 30. záfií mohou obyvatelé a náv tûvníci metropole seznámit s moderními sochami a objekty, vystaven mi pod ir m nebem v rámci mezinárodního festivalu Sculpture Grande 07. Leto ní 94. roãník veslafiské regaty PraÏské primátorky vyhrála 10. ãervna jiï tradiãnû osma Dukly Praha: primátorsk tít pro vítûze získává nepfietrïitû od roku Lístky na 10. roãník Festivalu swingové hudby, kter za podpory Mâ Praha 2 pofiádá od 13. do 15. listopadu Národní dûm na Vinohradech, jsou uï v prodeji; více na V Praze narûstá poãet majitelû psû, ktefií vyuïívají mikroãipování; v souãasné dobû je v hlavním mûstû tímto zpûsobem jiï oznaãeno psû. Na loàskou úspû nou expozici dobov ch fotografií navazuje v stava Zapomenutá Praha II VûÏe a mosty v Clam-Gallasovû paláci, Husova 20, která potrvá do 18. listopadu; náv tûvníci mohou obdivovat témûfi 70 historick ch fotografií z let Pro poskytování grantû hl. m. Prahy vlastníkûm památkovû v znamn ch objektû platí od ãervna nová pravidla; více na V tomto mûsíci se narodilo mnoho v znamn ch osobností, mj. básník a pfiekladatel Kamil Bednáfi (1912); spisovatel Jaroslav Foglar (1907); vynálezce Franti ek KfiiÏík (1847) a grafik Václav Hollar (1607). Ze zajímav ch ãervencov ch událostí vybíráme: 4. ãervence 1967 bylo otevfieno první praïské sedmdesátimilimetrové kino Alfa; 7. ãervence 1947 zaãalo fungovat autobusové nádraïí na Pankráci; 12. ãervence 1987 byla uvedena do provozu stanice metra A Stra - nická. Dne 1. ãervence 1952 zemfiel spisovatel FráÀa rámek; 3. ãervence 1847 zakladatel ãeského loutkového divadla Matûj Kopeck ; 4. ãervence 1982 skladatel a kapelník Karel Valdauf. van Projekt Lepší Vinohrady V souvislosti s ãervencov m otevfiením poboãky Citibank na Vinohradské tfiídû se tato finanãní instituce rozhodla udûlat nûco pro místo, kam pfiichází. Na základû v sledkû ankety mezi obyvateli Vinohrad chce finanãnû podpofiit projekt, kter si lidé sami vyberou. Od 9. do 20. ãervna jste tak ve vinohradsk ch ulicích mohli potkat kolportéry, rozdávající anketní lístky se tfiemi projekty, které Citibank vybrala spolu s mûstskou ãástí Praha 2. Lidé tak mají moïnost zvolit jednu ze tfií moïností, pfiípadnû navrhnout vlastní projekt. ANKETA LEP Í VINOHRADY V lokalitû Vinohrad bych nejvíce uvítal/a: A) Nov povrch chodníku na rohu ulic Vinohradská a Anny Letenské. B) Novou zeì s oplocením kurtû na rohu ulic Italská a Na Smetance. C) Zfiízení bezbariérového vstupu do Riegrov ch sadû z Chopinovy ulice. D) Vlastní návrh na zlep ení lokality. Odpovûì lze: 1) Zaslat v SMS zprávû ve tvaru CITI mezera vybraná varianta na telefonní ãíslo Cena 1 SMS je 3 Kã vãetnû DPH. 2) Vyplnit on-line formuláfi na adrese: 3) Odevzat kterékoliv poboãce Citibank a. s. v Praze. Doruãením odpovûdi na anketní otázku poskytujete svûj souhlas s pravidly ankety, která naleznete na adrese: Den otevřených dveří v Zahradě Nemocnice se dnes doslova pfiedhánûjí, aby modernizovaly, rekonstruovaly Jak by z pfiípadného srovnání vy la na e v eobecná se sv mi historick mi budovami? Staré budovy jsou v hodou i nev hodou. Nûkteré novûj í nám v ak pûsobí více starostí, neï ty historické, fiíká MUDr. Jan Bfiíza, CSc., MBA, b val primáfi I. chirurgické kliniky bfii ní, hrudní a úrazové chirurgie 1. lékafiské fakulty UK a jiï pfies rok fieditel V eobecné fakultní nemocnice v Praze 2. Pane fiediteli, jednou se mluví o prodeji nemocnic, podruhé o zavírání oddûlení. Hrozí z tohoto pohledu nûco této nemocnici? V eobecná fakultní nemocnice je státní pfiíspûvkovou organizací, která kromû poskytování vysoce specializované zdravotní péãe zabezpeãuje vûdeckov zkumnou ãinnost, postgraduální vzdûlávání lékafisk ch pracovníkû a je v ukov m pracovi tûm pro 1. lékafiskou fakultu UK v Praze a dal í vysoké a vy í odborné koly. Nyní probíhá pfiíprava zákona o univerzitních nemocnicích, kter by mûl b t základem k transformaci obdobn ch zafiízení. Je samozfiejmé, Ïe v závislosti na v voji medicíny i ekonomiky musí b t ve VFN provádûny organizaãní a restrukturalizaãní zmûny. ada oblastí poskytované péãe se posouvá z lûïkov ch oddûlení do ambulantních, v jin ch pfiípadech narûstá potfieba specializované intenzivní péãe. Obecnû se zkracuje doba pobytu v nemocnici. Snahou VFN je zajistit dobrou dostupnost péãe, a to i koncentrací pracovi È. JiÏ letos bylo moïné zaznamenat pfiesun nûkter ch pracovi È VFN mezi hlavním areálem a budovou fakultní polikliniky. Hlavním cílem je zabezpeãení dobr ch návazností pracovi È i úãelné vyuïití pfiístrojû a odborníkû. V neposlední fiadû i zlep ování kvality poskytované péãe. O zmûnách vïdy vãas informujeme. Nedávno jste oznámili, Ïe va i lékafii a sestry mohou uïívat systém Wi-Fi. Co to znamená a co pfiiná í pro pacienty? VFN spolu s ministerstvem informatiky realizovala projekt, kter má zv it dostupnost V posledních letech dûti stále ãastûji tráví voln ãas pfied televizorem ãi monitorem poãítaãe. Ztrácejí tak pfiirozenou potfiebu pohybovat se, coï má za následek nejen zv en v skyt obezity a chorob pohybového aparátu, ale má to i neblah vliv na jejich du evní v voj. Právû tomu se snaïí zabránit Tenisová kola Tallent, která jiï ãtrnáct m rokem nabízí kurzy tenisu pro dûti. Tréninky je moïno nav tûvovat na 25 místech po celé Praze, není tudíï potfieba daleko dojíïdût. V cvik provádûjí trenéfii z FTVS a âeského tenisového svazu a je urãen jak úpln m zaãáteãníkûm, tak pokroãilej ím zájemcûm. Kontakt: tel.: Ve ãtvrtek 21. ãervna si zájemci mohli prohlédnout Chránûnou dílnu a integraãní centrum v Katefiinské zahradû u Psychiatrické kliniky V eobecné fakultní nemocnice a 1. lékafiské fakulty UK. Den otevfien ch dvefií nabízel kromû seznámení se s projektem Zahrada i dal í zajímavé aktivity tohoto zafiízení. Náv tûvníci si po cel den mohli vyzkou et ãi pouze obdivovat malování kfiídami, zdobení kvûtináãû ubrouskovou technikou, skládání origami nebo vafiení podávala se Katefiinská zahradní polévka. Chránûná dílna a integraãní centrum vznikly a existují v rámci projektu Zahrada, kter je zamûfien na pracovní a sociální rehabilitaci a zlep ování kvality Ïivota du evnû nemocn ch. Projekt realizovan v letech je spolufinancován Evropsk m sociálním fondem EU, státním rozpoãtem âr a rozpoãtem hlavního mûsta Prahy a je fiízen realizaãním t mem V eobecné fakultní nemocnice v Praze. Text a foto: len Co nového ve Všeobecné fakultní nemocnici editel VFN MUDr. J. Bfiíza (vpravo) se starostkou J. âernochovou a dûkanem 1. LF UK prof. T. Zimou v Katefiinské zahradû 29. kvûtna, kdy se zde konal Dûtsk den dat o pacientech pro lékafie na stranû jedné a souãasnû zv it komfort pro pacienty v lûïkové ãásti na stranû druhé. Na realizaci projektu jsme obdrïeli dotaci od ministerstva informatiky ve v i tfii a pûl milionu. Podstatou rozsáhlého projektu sítû Wi-Fi v areálu nemocnice bylo vybudování robustní bezdrátové infrastruktury pro bezpeãn pfiístup do nemocniãní poãítaãové sítû a internetu v celém areálu VFN, moïnost vyuïití bezdrátov ch IP telefonû a pfiíprava na budoucí lokalizaci RFID ãipû v rámci Wi-Fi sítû. Instalace je v segmentu zdravotnictví ojedinûlá sv m rozsahem a mnoïstvím funkcí a jedná se o nejrozsáhlej í implementaci tohoto typu nejen v âr, ale i ve stfiední Evropû. Bezdrátová síè umoïní hospitalizovan m pacientûm i pacientûm v ãekárnách pfiístup na internet. Lékafii systém umoïàuje pfiímo u lûïka pomocí pfienosn ch poãítaãû vstupovat do nemocniãního informaãního systému. Samozfiejmû to zatím není plo né, ale v rámci postupné obnovy poãítaãû pfiedpokládáme roz ífiení. Co vás v poslední dobû nejvíc potû ilo a co naopak na tvalo? Co mne potû ilo? V rámci VFN to bylo zlep ení prostfiedí nûkolika oddûlení fakultní polikliniky a otevfiení Centra pro léãbu demyelinizaãních onemocnûní, vãetnû tfií nov ch v tahû, splàujících nejpfiísnûj í evropské normy pro evakuaci osob. A co mne na tvalo? KdyÏ se po opakovan ch jednáních s pracovníky a probûhl ch koleních zamûfien ch na komunikaci objeví stíïnost na nevhodné chování, které sice naprosto vyboãuje z celkové úrovnû jednání na ich zamûstnancû, ale stalo se, a nechává hofikou pfiíchuè u stûïovatele i u nás. Text: Dana Frantálová, foto: len Tenis může podpořit zdravý vývoj dítěte V rámci projektu PÛl na pûl rovné pfiíle- Ïitosti Ïen a muïû vyhlásila v loàském roce organizace Gender Studies, která jiï osm let sídlí v na í mûstské ãásti, Den rovnosti Ïen a muïû ve spolupráci s partnersk mi projekty v Dánsku, Loty sku, Polsku, Rakousku a panûlsku. Tento den se slaví 19. ãervna. Letos, kdy se pfiipomínal podruhé, probûhla v Praze celá fiada akcí: napfi. divadelní pfiedstavení v divadle Archa, vernisáï fotografické v stavy Aktivní otcovství aneb kdyï peãují tátové v prostorách Gender Studies ãi filmov maraton Kamera je rodu Ïenského v kinû Svûtozor. Den rovnosti je pfiíleïitostí k diskuzi o tom, co se za pojmem rovnost Ïen amuïûskr vá. MÛÏe jít napfiíklad o rûzné formy slaìování osobního a pracovního Ïivota, zapojení otcû do péãe o dûti ãi kariéru Ïen. Proto také v Praze 2 probûhla pfii pfiíleïitosti tohoto dne akce nazvaná Mûstská ãást pfiátelská k rodinám, kdy jsme s lidmi z Gender Studies rozdávali rodiãûm s dûtmi na ulici letáky s textem vyz vajícím k vyhledávání míst, kde je i s dûtmi rádi uvítají. A kdyï taková místa najdou, mûli by na dvefie umístit samolepku Místo pfiátelské rodinû. MÛÏe jít o restauraci, cukrárnu, obchod ãi tfieba banku. strana 4 Městská část přátelská k rodinám Úkolem policie v ude na svûtû je pfiedev ím chránit na i bezpeãnost, ná majetek a zdraví a pomáhat obãanûm, ktefií se dostanou do problémû. MÛÏe taková obecná definice stejnû dobfie platit i pro praïskou Mûstskou policii? Zkusíme se podívat na práci Mûstské policie v souvislosti s nedávn m uzavfiením Nuselského údolí pro dopravu a omezením parkování v pfiilehl ch ulicích. Nebudu se zab vat ignorantsk m podcenûním informovanosti obãanû ze strany odpovûdn ch radních na magistrátu a magistrátních odborû, ktefií prostû uzavfieli kfiiïovatku a nechali obãany, aby si poradili sami. Tuto problematiku by mûl mít na starosti radní teiner. M m tématem je postup práce Mûstské policie v Praze 2. StráÏníkÛm zákony neustále zvy ují jejich pravomoci, a tak koneãnû mohou pfii sloïité dopravní situaci v Praze 2 ukázat, co dovedou. Hodnocení jejich práce ale není pfiíli lichotivé. Místo pomoci obãanûm a fie ení sloïitostí prûjezdnosti aut a tramvají v Praze 2 se na i milí stráïníci schovávají do vedlej ích uliãek, a tam s chutí a v osamûní rozdávají parkovací lísteãky za stûraãe aut, která nemohou stát na místech zru eného parkování ve vedlej- ích ulicích. To je hrdinství. Oãekávám od Mûstské policie pfiedev ím pomoc. Právû v dobû dopravních omezení se mohou koneãnû na i stráïníci vytáhnout a slouïit obãanûm Prahy 2. Mûlo by je b t vidût na hlavních a objízdn ch ulicích, jak Samolepku by si mûla ãasem zaslouïit i na e radnice: je sice skvûle bezbariérová, ale pultík na pfiebalování na nûkterém z WC ãi dûtsk koutek zatím chybí. Smyslem této akce bylo zaãít upozoràovat na to, Ïe stále existuje fiada míst, kde je napfiíklad pohyb s koãárkem velice tûïk, ne-li nemoïn, a kde se na rodiãe s dûtmi dívají spí e jako na ru iv element. Místa, kde jsou naopak rodiny vítány, bychom proto mûli chválit a dûlat jim pozitivní reklamu. Vûfiím, Ïe pfií tí rok uï bude stejná akce probíhat ve v ech 15 mûstsk ch ãástech a Ïe nálepka Místo pfiátelské rodinû bude vylepena na celé fiadû míst. Podniky v Praze 2 by mûly b t prvními vla tovkami. Text: Michaela Marksová-Tominová, zastupitelka (âssd), foto: van K čemu je a k čemu není Městská policie Na podzim leto ního roku pfiipravují Dílny tvofiivosti na Vy ehradû jiï 4. roãník sociálnû kulturního festivalu Struhadlo, tentokrát pod názvem Za odvahu... Podílejte se s námi na jedineãném festivalu, doprovázeném v stavou fotografií s pfiíbûhy Ïen, které dokázaly ãelit nelehkému osudu, které se pfies v echny nesnáze rozhodly Ïít a nikoliv pouze pfieïívat. Uvítáme, pokud se i Vy rozhodnete zapojit a posílit sv mi zku enostmi ostatní, které se právû s osudem perou. MÛÏete pfiispívat anonymnû, usmûràují dopravu, radí fiidiãûm, kde se dá projet nebo zaparkovat, nebo uvolàují prûjezd pro tramvaj uvízlou v kolonû. Taková sluïba by jistû stráïníky o lehala v provozu a snad by jim nikdo pfii tom ani nesebral pistoli. Takov m stráïníkûm zatleskám. Tûm, co v závûtfií vedlej ích ulic obcházejí zaparkovaná auta a rozdávají lísteãky, se smûji. Ti nepochopili, Ïe jejich posláním je slouïit, nikoliv obtûïovat. Pokud svoji roli nechápou stráïníci v ulicích, je to smutné, pokud jim ale takové úkoly dává praïské vedení Mûstské policie, je to tragické. DÛstojníci Mûstské policie by mûli první vûdût, kde je místo Mûstské policie, a vést svoje stráïníky k takové sluïbû. Pokud to nevûdí a chlubí se reklamními letáky s akãními Jamesy Bondy 007 v uniformách mûstsk ch stráïníkû, je to dûvod k odvolání. VáÏení stráïníci, na konci ãervna máte skvûlou pfiíleïitost ke Ïním. V dolní ãásti Vinohrad, tam, kde se nedá parkovat kvûli objezdn m trasám, navíc probûhne blokové ãi tûní. Asi si máme auto po ãástech odnést do bytû a na pûdy. Kdo to nestihne, stane se snadn m terãem. Tû íme se na vás. Radim Perlín, zastupitel (SNK ED) P. S. První letní den stráïníci Mûstské policie poctivû nastrkali v em fiidiãûm ve vedlej ích uli - cích, kde mûlo probûhnout blokové ãi tûní, pfiedvolání za pfiední sklo. Dûkujeme za dobrou práci. Máte-li co říct, podělte se s námi Z loàského roãníku festivalu Struhadlo ale nechte Vá vzkaz pfieãíst kaïdému v místech, kde se setkávají lidé. SvÛj pfiíbûh mûïete pfiijít osobnû pfieãíst na zahájení festivalu. Pfiíspûvky mûïete zasílat po tou na adresu: Dílny tvofiivosti, V Pevnosti 4, Praha 2 nebo mûïete napsat na adresu: Pfiípadné dotazy adresujte na Magdu Kvítkovou, tel.: , mob.: Projekt probíhá za podpory mûstské ãásti Praha 2 a Nadace Jedliãkova ústavu Praha. -dub-

5 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 5 strana 5 Osobnost Prahy 2 Dobroslav Líbal V TOMTO DOMù V LETECH ÎIL A TVO IL DOBROSLAV LÍBAL, UMùLECK HISTORIK A NESTOR PAMÁT- KOVÉ PÉâE, âestn OBâAN PRAHY, PRESIDENT âeského KOMITÉTU ICO- MOS... Pamûtní deska s tímto textem zdobí dûm v ubertovû ulici ãp. 1354/4 na Vinohradech od leto ního 9. února, kdy byla odhalena v den pátého v roãí úmrtí v jimeãného vûdce a ãlovûka. Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. se narodil 15. fiíjna 1911 v Praze. Tento absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakulty UK byl nejvût í osobností ãeské památkové péãe. Jeho neobyãejnû plodn Ïivot byl spojen se Státním ústavem pro rekonstrukce památkov ch Úãastníci slavnostního odhalení pamûtní desky doc. Dobroslava Líbala v ubertovû ulici na Vinohradech zcela vpravo syn doc. Líbala architekt Martin Líbal, po jeho pravici radní hl. mûsta Prahy pro kulturu Milan Richter a ministr kultury Václav Jehliãka mûst a objektû. Právû zde vypracoval novou metodiku, která se stala základem dnes jiï legendární tzv. PraÏské pasportizace. Pod vedením Dobroslava Líbala pak pracovala skupina odborníkû rûzn ch profesí na prûzkumu historického jádra Prahy po dobu 40 let. Dobroslav Líbal napsal nûkolik zcela zásadních knih, pfiedev ím o gotické architektufie, a více neï 350 vûdeck ch statí. Jako pedagog vychoval nûkolik generací pfiedních odborníkû památkové péãe. Od roku 1990 pûsobil na Univerzitû Karlovû v oboru dûjiny umûní a na Fakultû architektury âvut. Byl ãlenem hodnotitelské komise památek Ministerstva kultury âr a prezidentem âeského národního komitétu ICOMOS. Jedním z míst, kde zanechal svoji hlubokou stopu, byl i Klub Za starou Prahu, kde pûsobil jako místopfiedseda. JiÏ za jeho Ïivota se mu dostalo mnoha poct a vyznamenání. Kromû ãestného obãanství hl. m. Prahy se téhoï doãkal v historick ch mûstech Stfiíbfie, Kutné Hofie i jinde. Dne 27. ãervna 1995 udûlila Nadace Alfreda Töpfera F.V.S. v Hamburku Dobroslavu Líbalovi Evropskou cenu za péãi o památky za rok Zvlá tû v znamného ocenûní se mu dostalo 28. fiíjna 1997, kdy na PraÏském hradû pfievzal z rukou prezidenta republiky Václava Havla státní vyznamenání, Medaili za zásluhy. Jak sám Dobroslav Líbal nikdy neopomenul zdûraznit, za celoïivotní podporu a profesní spolupráci vdûãil své Ïenû, architektce Jarmile Líbalové. Spoleãnû 4. listopadu 1999 na Novomûstské radnici oslavili diamantovou svatbu. Docent Dobroslav Líbal zemfiel ve vysokém vûku devadesáti let 9. února Poslední rozlouãení se konalo v kostele sv. Ludmily na Královsk ch Vinohradech. Text a foto: Eva Hrube ová Kde najdeme v Praze 2 sluneční hodiny Sluneãní hodiny jsou odedávna pfiirozen m pfiístrojem pro mûfiení ãasu pouïívali je jiï EgypÈané ve tfietím tisíciletí pfied na ím letopoãtem. Za zlat vûk sluneãních hodin v Evropû b vá povaïováno patnácté a estnácté století. Mûfiení ãasu pomocí Slunce je metoda nejstar í, bezporuchová a pfiesná. Tyto hodiny se nikdy nezpoïìovaly ani nepfiedcházely. Jejich pfiedností je i jednoduchost a levnost, i kdyï situaci ponûkud zkomplikovalo zavedení letního ãasu. TvÛrci sluneãních hodin pojímali ãasto svou práci jako umûlecké dílo, coï platí i pro mnohé hodiny v Praze. Nejvíce sluneãních hodin zde najdeme na stûnách zámeãkû, palácû, sakrálních staveb i na mû Èansk ch domech. Mnohé dal í jsou umístûny na zemi, v podobû plastik ãi skulptur, které b vají zhotoveny z kamene, zdiva i kovu. Na vytváfiení sluneãních hodin se podíleli astronomové, malífii, sochafii, kameníci i zedníci, kovolitci a kováfii. K instalaci svisl ch sluneãních hodin je nejvhodnûj í kolmá jiïní stûna v tûchto pfiípadech se pouïívá sluneãní tyã naz vaná polos, orientovaná rovnobûïnû se zemskou osou. Pro souãasné mûfiení ãasu a roãního období se pouïívá sluneãní tyã vodorovná (zapu tûná kolmo do stûny), naz vaná stylos, s kuliãkou na konci. Nástûnné sluneãní hodiny (kdyï není k dispozici vhodná jiïní stûna) se zfiizují i na stûnách v chodních zde ukazují ãas jen v dopoledních hodinách, ãi západních pro sledování ãasu v dobû odpolední. âíselník b vá pfii tûchto variantách zúïen a vych len na pravou nebo levou stranu. Proto b vá u sluneãních hodin na nejiïních stûnách nûkdy pouïívána sluneãní tyã ve tvaru hrazdy, vrhající stín napfiíã ãíselníkem. K zemi kolmá sluneãní tyã pouïívaná pro pozemní sluneãní hodiny se naz vá gnómon. V záznamech autora tohoto pfiíspûvku je dokumentováno pfies sto dvacet sluneãních hodin na území hlavního mûsta, z toho ãtyfii v mûstské ãásti Praha 2. Na Novém Mûstû mají sluneãní hodiny na budovû v Apolináfiské ulici ã. 8/444. Chcete-li si prohlédnout kovov tepan ãíselník sluneãních hodin z roku 1970, musíte budovu obejít. Hodiny s polosem o rozmûru témûfi dvou metrû jsou umístûny na zadním títu domu a tvofií je dvû kruhové v seãe. Horní ozdobná v seã nese symboly tíra, Kozoroha, Panny, Raka a Ryb; na spodní jsou arabské ãíslice od sedmi do estnácti (viz 1. foto). Budova Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Na Boji ti ã. 1 má malované sluneãní hodiny ve tukovém rámu se stfií kou z roku Stûna budovy, s hodinami mezi okny tfietího poschodí, není orientována pfiesnû na jih, pfiesto má obdélníkov ãíselník s arabsk mi ãíslicemi od 6 do 3 symetrick tvar, s polednem dole uprostfied (viz 2. foto); osazen je zde polos. Z chodníku pfied budovou vzbuzují hodiny zdání kovové ãi keramické desky zavû ené na zdi. Do prostoru mezi plotem a budovou nemocnice byl kdysi zasazen jírovec, javor a akát. V roce 2006 byly stromy jiï vyrostlé natolik, Ïe ponûkud omezují pohled na vlastní hodiny. Na konci ulice Ke Karlovu se rozkládá park s kostelem Panny Marie a sv. Karla Velikého (a také Muzeem policie âr). Vchází se do nûj branou oznaãenou ã. 1. Na títu odvrácené strany brány, ve v ce pûti metrû, jsou prosté, ale o to více pfiehledné sluneãní hodiny. Mají rozmûr tfií metrû, polos vrhá stín na symetrick ãíselník s fiímsk mi ãíslicemi namalovan mi na rozvinutou stuhu. Chod tûchto sluneãních hodin je ãásteãnû ovlivàován stínem mohutné lípy. Dal í hodiny najdeme na Vinohradech na rohu ulic Na vihance a Chopinova. Pûknému ãin- Ïovnímu domu s ã. 1 a novou fasádou sluneãní hodiny mezi okny tfietího poschodí slu í a dûm slu í hodinám. Tyto sluneãní hodiny byly zhotoveny ze tuku, roztfiepená stuha pod polosem nese ãasové pfiímky dûlící hodinové úseky po patnácti minutách; na spodním mezikruïí jsou ãíslice od VII. do III. Pod hodinami je velká plastika sv. Vojtûcha s jelenem. Sluneãní hodiny byly renovovány pfii opravû fasády domu, jsou v dobrém stavu a dobfie pfiístupné pfii procházce sousedními Riegrov mi sady. Text: Stanislav Srnsk, foto: Jitka Srnská Pražští hasiči sídlí již 80 let na Sokolské Pfiiznejme si, koho v dûtství nefascinovalo ãervené hasiãské auto a jeho osádka? Jako dospûlí vnímáme hasiãskou sirénu jako signál, Ïe se nûco stalo, nastala mimofiádná situace... JiÏ osmdesát let vyjíïdûjí hasiãi z vrat domu na Sokolské 62, kde sídlí Hasiãská stanice ã. 1 a fieditelství Hasiãského záchranného sboru hl. m. Prahy (HZS). V roce 1853 byl zaloïen placen hasiãsk sbor, první v âechách. Cel ch 73 let sídlil v ulici U Obecního dvora ã Na nové pûsobi tû v Královsk ch Vinohradech se slavnostnû pfiestûhoval 7. ãervence Toto kulaté v roãí nás inspirovalo, abychom za li na kus fieãi za plk. Bc. Daliborem Gosmanem, fieditelem praïského Hasiãského záchranného sboru. Jak se Ïije hasiãûm v hlavním mûstû? Na i pfiedkové byli velice moderní a jsem rád, Ïe tento duch pfietrvává. My lenka, Ïe mûsto potfiebuje profesionální sluïby hasiãû a lékafiû Záchranné sluïby jejich jednotka byla zaloïena dva roky po nás byla tenkrát velice pfievratná. Generální fieditelství HZS je financováno jako souãást ministerstva vnitra. PraÏsk sbor se ale bez podpory mûsta a mûstsk ch ãástí, které jsou zfiizovateli stanic na jejich území, neobejde. Podpora magistrátu je obrovská: v dobû, kdy se etfií, kde se mûïe, jsou profesionální, ale i dobrovolní hasiãi vybavováni kvalitní speciální technikou a vozy, coï je finanãnû velmi nároãné. Vinohradská jednotka, která vyjíïdí k zásahu, musí pfiekonat velmi frekventovanou Sokolskou ulici. Jak se k hasiãûm chovají ostatní fiidiãi? Unikátní portrétní galerie Vyšehradské kapituly (IX.) Franti ek Zapletal ( ) Psal se rok Pfii soukromé audienci, udûlené 12. kvûtna vy ehradskému probo tu Msgre. ThDr. Franti ku Zapletalovi, sdûlil papeï Pius XI. své rozhodnutí postavit v ímû ãeskou kolej známé Nepomucenum. Kdo byl Franti- ek Zapletal a proã právû jemu svûfiil tehdej í praïsk arcibiskup dr. Franti ek Kordaã úlohu vyjednávat s nejvy ími církevními místy v ímû o vybudování nové, odpovídající koleje pro ãeské studenty bohosloví? Franti ek Zapletal se narodil 18. ãervence 1861 v Malé Senici (Seniãce) na Olomoucku. Po absolvování státního slovanského gymnázia v Olomouci byl pfiijat do tehdej ího arcibiskupského semináfie v Praze a souãasnû zaãal studovat praïskou teologickou fakultu. Záhy upoutal sv m nev edním nadáním a pílí. Jako vynikajícího studenta jej proto posílá na podzim roku 1882 kardinál Schwarzenberg je tû se dvûma dal ími seminaristy ãeské národnosti na studia do íma, aby tak poloïil základ pro zam lenou ãeskou kolej. Zde je také Zapletal roku 1884 vysvûcen na knûze a konãí s v born m prospûchem obhájením doktorské disertaãní práce studium teologie. KdyÏ jej pfied návratem do âech pfiijal k audienci papeï Lev XIII., zaujal ho sv m otevfien m názorem a ucelenou koncepcí právû na zfiízení ãeské koleje. A tak není divu, Ïe v âechách dlouho nepobyl. JiÏ na podzim téhoï roku byl zpátky v ímû ve funkci vicerektora novû ustavené koleje pro studenty ãeské národnosti. V ímû strávil Franti ek Zapletal celkem 20 Horní ãást Nového Mûsta praïského mezi Karlov m námûstím a pfiedpolím Nuselského mostu má svoje specifikum. Je zde celá fiada zdravotnick ch a nemocniãních zafiízení, ale také vûdeck ch ústavû a univerzitních budov. Mezi nimi také budova Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy ve Viniãní ulici ãp. 1594/7. Objekt je velkoryse fie ená samostatná stavba, hlavní dvoupatrová budova má novorenesanãní fasády. Vystavûna byla pro b val nûmeck univerzitní pfiírodovûdeck ústav v novorenesanãním stylu v letech podle projektu stavitele Franze Pisafiovice. Hned ve vstupní hale upoutá náv tûvníka v razná pamûtní deska. Text doplnûn reliéfní podobou svûtoznámého vûdce oznamuje: V letech pûsobil v této budovû univ. profesor Albert Einstein Touto skuteãností by se jistû oprávnûnû chlubila kterákoliv fakulta na svûtû. Akademická pûda pfiírodovûdecké fakulty poskytuje náv tûvníkûm i dal í zajímavost. Na konci chodby zv eného pfiízemí je kaïdou stfiedu pro vefiejnost, pro hromadné exkurze po pfiedchozí domluvû i jinak, pfiístupno Hrdliãkovo muzeum ãlovûka. Vznik Hrdliãkova muzea ãlovûka se datuje do 30. let minulého století. Dr. Ale Hrdliãka ( ), tehdy jiï svûtovû proslul antropolog, se sv m dopisem datovan m 22. bfiezna 1929 obrátil na prezidenta republiky T. G. Masaryka s pfiáním zalo- Ïit Muzeum ãlovûka a pomoci tak ãeské antropologii. Za tímto úãelem také vûnoval mûstu Zaãínám vnímat o nûco lep í vztah mezi fiidiãi a námi. UÏ si totiï uvûdomují, Ïe na e vozidla mohou spûchat k jejich domu nebo k jejich bytu... Napfiíklad, roãnû, jenom pfii likvidaci následkû dopravních nehod, zachráníme zhruba 850 lidí. Na ím letit m bojem je co nejvíc zkrátit celou dobu dojezdu. V Praze je to nûkdy opravdu na hranû: po skonãení ohlá ení pfiípadu musíme vyjet k pfiípadu do 120 sekund, ale díky nové v poãetní technice a novému zpûsobu vedení zásahu jsme tuto dobu zkrátili na sekund. Potom záleïí na kaïdé vtefiinû, kterou ztratíme cestou. Na % území mûsta dojedeme nejpozdûji do 10 minut. Za poslední tfii roky jsme nemûli jedinou nehodu z dûvodu nepfiimûfiené rychlosti. Máme spí problémy napfiíklad let. PÛsobil nejenom ve funkci vicerektora a pozdûji i prorektora ãeské koleje, ale vyfiizoval i biskupské záleïitosti ãtyfi ãesk ch diecézí: praïské, královéhradecké, budûjovické a brnûnské. Vychoval celou fiadu vynikajících knûïí, z nichï nûktefií dosáhli v znamn ch hodností. Pro své zásadové ãeské postoje, obhajobu ãesk ch národních zájmû v ímû (sv m zásahem napfi. negoval aktivitu nûmeck ch nacionalistick ch kruhû smûfiující k ustavení dvou nov ch nûmeck ch diecézí na území âech) si vyslouïil nejenom uznání, ale i nepfiátelství vídeàsk ch úfiedních míst. Aãkoliv byl nûkolikrát Praze milion korun. V následujících letech proto mohli pfiedstavitelé ãeské antropologie prof. Jindfiich Matiegka ( ) a prof. Lubor Niederle ( ) zfiídit v prostorech Antropologického ústavu Univerzity Karlovy sbírky, které jsou zachovány dodnes. Expozice byla poprvé zpfiístupnûna v roce Hrdliãkovo muzeum ãlovûka je umístûno ve dvou sálech, vût ím a men ím. Kostry a lebky lidí doslova z celého svûta, ale i nûkter ch zvífiat, se se ly v tomto praïském muzeu. Dokladují nûkolik tisíciletí nazpût v voj ãlovûka od jeho narození aï do smrti. K vidûní jsou tfieba také kostfiiãky nedono en ch lidsk ch plodû v rûzném stupni v voje. KaÏdé muzeum má nûkteré exponáty, na které je obzvlá tû na sídli tích, kde nám v ulicích brání zaparkované vozy a musíme je ruãnû odstraàovat. Mají mladí lidé zájem o hasiãskou profesi? V Praze pracuje 1003 pfiíslu níkû a zamûstnancû HZS; máme k dispozici 180 vozû a 11 stanic. A o na i práci je pomûrnû velik zájem, máme tu i celé hasiãské rodiny : vnuk, táta i dûda. Ve srovnání s republikou je praïsk sbor jedním z vûkovû nejmlad ích, asi ãtvrtina pfiíslu níkû je ve vûku do 25 let. Základní podmínkou je, aby adept mûl maturitu, pokud moïno v technickém oboru. Vstupní fyzické a psychologické testy jsou pomûrnû tvrdé a vyfiadí % uchazeãû. Vítána je také na znalost cizích jazykû. Text: van, foto: len navrïen na uprázdnûné biskupské stolce, byl vïdy pro VídeÀ unbeschriebenes Blatt. Po cel Ïivot byla pro nûj na prvém místû práce pro ãeskou kolej v ímû. Pro ni ne etfiil ãasu, zdraví a nepoïadoval za ni Ïádnou odmûnu. Jeho vrozená skromnost, násobená kritick m postojem k moïnostem vlastní osoby, byla dûvodem, Ïe tato jeho ãinnost zûstala u nás ir í vefiejnosti neznáma. V ímû v ak tomu bylo jinak. Mezi jeho osobní pfiátele mohli b t poãítáni napfi. kardinálové státní sekretáfii Rampolla a Merry del Val. Velmi úzké pfiátelství ho pojilo s osobním sekretáfiem papeïe Pia X. Giacomo della Chiesou, kter se stal v roce 1914 papeïem Benediktem XV. A patfiil k nim i Achille Ratti, kter v roce 1922 nastoupil na stolec sv. Petra jako Pius XI. Není proto divu, Ïe praïsk arcibiskup dr. Franti ek Kordaã svûfiil právû Zapletalovi, od roku 1904 sídelnímu kanovníkovi na Vy ehradû, nejen jednání vedoucí ke znovuobnovení ãeské koleje v ímû (zanikla v roce 1916), ale povûfiil jej i ve ker mi koordinaãními pracemi souvisejícími s jejím budováním. Zapletal, jenï se v roce 1922 stal vy ehradsk m probo tem, se svého úkolu zhostil na v bornou. KdyÏ v roce 1999 Vy ehradská kapitula pfiipomnûla 70. v roãí zaloïení papeïské koleje pro ãeské studenty v ímû pamûtní deskou ve vestibulu Nepomucena, vzpomnûla tak nejen zásluh tohoto svého probo ta, ale zejména skromného ãeského knûze, kter dosáhl biskupského svûcení dva roky pfied svou smrtí 20. srpna Text: JUDr. Jan Kotous, foto: archiv Vy ehradské kapituly KAMENNÍ SVĚDKOVÉ MINULOSTI... Přírodovědecká fakulta UK py né. Zde to jsou obliãejové masky indiánû, dar dr. Ale e Hrdliãky, a dále sbírka obliãejov ch odlitkû afrického trpasliãího kmene PygmejÛ. Obdivovan mi exponáty jsou i mumie vystavené v jedné z vitrín. Dal ími unikáty jsou posmrtné masky v znaãn ch osobností. Ve vitrínách je moïno spatfiit otisky obliãejû T. G. Masaryka, jeho syna Jana, Edvarda Bene e, ale i hudebního skladatele Antonína Dvofiáka, houslov ch virtuosû Jana Kubelíka, Josefa Suka a dal ích zûstaneme-li ve svûtû hudby, i posmrtnou masku hudebního skladatele Ludvíka van Beethovena. V této sbírce jsou zastoupeni i vûdci: kupfiíkladu akademik Josef Charvát, univ. prof. RNDr. Josef Augusta a univ. prof. PhDr. Josef Velenovsk. Mezi mnoha dal ími je i posmrtná maska Vojtûcha Náprstka, malífie Vojtûcha Hynaise a avantgardního architekta Jana Kotûry. Pfii odchodu z tohoto muzea mûïe náv tûvník v úctû postát pfied velkou mramorovou pamûtní deskou, ozdobenou vavfiínov m vûncem, vûnovanou muïi, bez kterého by toto muzeum pravdûpodobnû neexistovalo. Text oznamuje: Zásluhám Dra. Aloise Hrdliãky o ãeskou anthropologii a o Univerzitu Karlovu. K nápisu je potfieba dodat je tû vysvûtlení. Pfii svém narození byl Hrdliãka pokfitûn na Aloise Ferdinanda. Teprve ve Spojen ch státech americk ch, kam se v záfií 1881 celá rodina vystûhovala, si jméno úfiednû zmûnil na Ale. Tak mu totiï fiíkali doma. Text a foto: Eva Hrube ová

6 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 6 strana 6 Co se děje před Ludmilou aneb Rušný život náměstí Míru V prostoru pfied chrámem sv. Ludmily se v ãervnu uskuteãnilo nûkolik zajímav ch akcí. Nav tívili jsme ãtyfii nejvût í... EKOFESTIVAL V roce 1972 ustanovilo Valné shromáïdûní OSN 5. ãerven Dnem Ïivotního prostfiedí. Pfii této pfiíleïitosti zorganizovala letos asociace ekologick ch organizací Zelen kruh spolu s mûstskou ãástí Praha 2 a ãeskou informaãní agenturou CENIA na nám. Míru Ekofestival 2007, kter zahájili ministr Ïivotního prostfiedí Martin Bursík spolu s fieditelkou Zeleného kruhu Ing. Miloslavou Stejskalovou. Bûhem dne se zde zastavila také starostka Prahy 2 Jana âernochová. V hojnû nav tûvovaném stánku Mâ Praha 2 byl nejvût í zájem o pfiipravovanou zónu placeného stání a o ochranu Ïivotního prostfiedí. Tématem festivalu byla Odpovûdná spotfieba: nevládní organizace tak chtûly upozornit na stále rostoucí spotfiebu pfiírodních zdrojû a produkci odpadû, které jsou do budoucna neudrïitelné. Náv tûvníci mûli moïnost seznámit se s nûkolika tematick mi v stavami, diskutovat o alternativních v robcích (biopotraviny, ekologické ãistící v robky) a v robních postupech (topné systémy, tzv. pasivní domy). Lidé mohli také ochutnat bioobãerstvení. Pro dûti byly pfiipraveny hry s pfiírodními materiály a kdo chtûl, mohl si pohladit i uïovku. K oïivení hrály na námûstí cimbálová muzika Veronica z Moravy a africké bubny skupiny Sunu Dáre. Text a foto: van NA NÁV TùVù V DOMù DùTÍ: DÛm dûtí a mládeïe Praha 2 uspofiádal 6. ãervna 2007 Den otevfien ch dvefií. Kolem tfií stovek dûtí vyuïilo pfiíleïitosti podívat se, jaké moïnosti se v tomto zafiízení nabízejí: mohly si tu zafiádit ve skákacím hradu, vyzkou et si práci s poãítaãem ãi malování a rûzné v tvarné techniky, zasportovat nebo nechat si namalovat obliãej. Text a foto: hav Sokol Královské Vinohrady v létě Ve dnech ãervna se v Tyr ovû domû uskuteãnil pfiebor âeské obce sokolské ve v estrannosti star ího Ïactva, dorostu a dospûl ch. Reprezentantky na í jednoty ve sportovní gymnastice dobyly v kategorii star- ích ÏákyÀ první místa (Eli ka Kon vková) a v kategorii Ïen druhá (Sabina Polová) a tfietí (Katefiina Zíková) místa. Dne 10. ãervna hostila vinohradská sokolovna 2. mistrovství âr v moderní gymnastice, jehoï se zúãastnilo 93 závodnic ze v ech Putování za pohádkou krajû. Aãkoliv tentokrát reprezentantky vinohradské jednoty nestanuly v individuálním závodû na nejvy ím stupni, získaly jedno druhé a nûkolik tfietích míst. Byly rovnûï ãlenkami druïstev Prahy, která obsadila v echna tfii první místa. Dne 19. ãervna zorganizovala jednota v Riegrov ch sadech pro nejmen í Putování za pohádkou. Na devíti stanovi tích zde dûti plnily nejrûznûj í dovednostní a sportovní úkoly. Úãast byla mimofiádná akci nav tívilo více neï 130 sokolsk ch i nesokolsk ch dûtí. Od 1. ãervence, v dobû, kdy je v dûsledku prázdnin a dovolen ch minimální provoz, bude v na í sokolovnû probíhat fiada paralelních rekonstrukãních akcí, jejichï cílem je nejpozdûji do konce srpna vyfie it nejpalãivûj í stavební problémy. PÛjde nejen o novou elektroinstalaci v místnostech úpravny vody, kotelny a bazénu, zásadní opravu vzduchotechniky, ale pfiedev ím o vyfie ení znaãnû problematické statiky zadní ãásti budovy. V echny tyto kroky povedou ke zv ení komfortu nejen sokolû, ale samozfiejmû i vefiejnosti, která do vinohradské sokolovny nachází v poslední dobû cestu stále ãastûji. Îádná z naznaãen ch investic by v ak v Ïádném pfiípadû nemohla b t realizována bez velkorysé finanãní podpory mûstské ãásti Praha 2, jejíï pfiedstavitelé aktivity vinohradského sokola v znamnû podporují a jimï je tfieba na tomto místû vyslovit velk dík. Jan B. Uhlífi, starosta Pražské finále Sportovních her MŠ 2007 JIN SVùT? Na námûstí Míru se mohli ve dnech ãervna jiï po esté zájemci alespoà na chvíli seznámit s pfiekáïkami, které komplikují nevidom m a lidem na vozíku pohyb na ulici. V stavu Jin svût? pfiipravili O Praha 2 a útvar prevence Mûstské policie Praha ve spolupráci s PraÏskou organizací vozíãkáfiû a Tyflocentrem, za podpory Úfiadu mûstské ãásti Praha 2 a hl. m. Prahy. Za pomoci asistentû náv tûvníci absolvovali simulaãní PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ DùTÍ Pódium pfied sv. Ludmilou oïilo v úter 19. ãervna vystoupeními mal ch taneãníkû a zpûvákû. Tradiãní Pódiová vystoupení dûtí dráhu pro chûzi se slepeckou holí nebo pro pohyb na vozíku: v praxi si tak mohli ovûfiit, Ïe pohyb s handicapem není ani v simulovan ch podmínkách vûbec lehk. Jarmila Onderková z PraÏské organizace vozíãkáfiû, která realizuje projekt Bezbariérová Praha, k tomu fiíká: Tato akce má ukázat iroké vefiejnosti a pfiedev ím kolákûm, jaké pfiekáïky ãekají na lidi se slepeckou holí nebo na vozíku na ulicích, co je pro nû pomocí od jin ch lidí a co jim mûïe naopak situaci ztíïit. Dûti mají zajímavé otázky. Berou to tro ku jako hru: vymûàují si mezi sebou pocity z jízdy na vozíku a tyto proïitky jim zûstanou v podvûdomí. O leto ní organizaci se postaral stráïník Radek Krbec, kter k tomu podot ká: Akci pofiádáme zejména pro dûti: letos jsme oslovili koly z Prahy 1, 2, 4 a 10; s nimi se dá pracovat, dospûlé uï z matefisk ch a základních kol i ze zafiízení pro voln ãas z Prahy 2 budila od devíti hodin aï do veãera zaslouïené ovace i spontánní reakce nad en ch divákû: obãas se dûti i dospûlí na laviãkách pod pódiem pfiidali k úãinkujícím a po cel den panovala na nám. Míru pohodová atmosféra. Nálada byla v borná a snad nikomu nevadilo parno a Ïhnoucí sluneãní paprsky. Program zahájila PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky pro oblast sociální, bytové politiky, kolství a mládeïe. V em úãinkujícím popfiála úspûch a poradila jim, moc nepfievychováte. Tyhle dûti jednou vyjdou ze koly, budou fiídit a je na nich, jak ohleduplnû se budou chovat... Stfiední generace neví, jak má reagovat ve vztahu k posti- Ïen m, a dne ní uspûchaná doba z nás dûlá tro ku vût í sobce. Lidi tady chodí okolo a my se je snaïíme oslovit, aè to zkusí není se ãeho bát, nikomu tady nemûfiíme ãas. Text: van, foto: len Dráhu si vyzkou ela i starostka J. âernochová aby trému nechali pod pódiem. Jako první se pfiedstavila Z Botiãská a Centrum volného ãasu Botiã. V pestré mozaice následovala pohybová, recitaãní a hudební vystoupení dûtí z matefisk ch kol panûlská, âtyfilístek a Na Zbofienci i ze základních kol Sázavská, Legerova, J. Masaryka, Lond nská, Na Smetance, U sv. tûpána, Slovenská a Kladská. Studijní centrum Basic zastupoval úãastník SuperStar Julián Záhorovsk. DÛm dûtí a mládeïe Praha 2 pfiedstavil taneãníky z centra Rytmus a ãleny rûzn ch krouïkû, Praktická kola pfiipravila mj. i ukázku z Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu. Velk ohlas mûl v závûru programu akrobatick rokenrol párû z TJ Sokol PraÏsk. âervenoïlut nafukovací hrad v rohu námûstí byl od rána obsypán mal mi skákaãi, ktefií obãas museli stát ve frontû, aby si zde mohli hrát. Naproti pódiu mûlo svûj stánek obãanské sdruïení Pohoda. Zde byly pro dûti pfiipraveny neãí ulity (znakem Pohody je nek), které si mohly vybarvit podle sv ch pfiedstav. Text a foto: van Výtvarná a literární soutěž pro děti Ve ãtvrtek 14. ãervna se na atletickém stadionu TJ Sokol Vinohrady v Riegrov ch sadech uskuteãnilo praïské finále Sportovních her matefisk ch kol Zúãastnilo se ho celkem 22 kolek z jednotliv ch mûstsk ch ãástí. Hostem slavnostního zahájení byli Dana Zátopková a Imrich Bugár, za Úfiad mûstské ãásti Praha 2 se zúãastnili radní Ing. Karel Chramosil a Mgr. Milu e Bromová z odboru kolství, mládeïe a tûlov chovy. Mûstskou ãást Praha 2 reprezentovala Matefiská kola Na Dûkance, která skonãila v celkovém koneãném souãtu na devátém místû. Text: bro, foto: pol Čtyřlístek rozvíjí zahraniční kontakty Matefiská kola âtyfilístek ( ímská 27) hostila v rámci evropského projektu spolupráce kol Socrates Comenius 1 ve dnech kvûtna své zahraniãní partnery. Spolu s dal ími kolami z Islandu, Francie, Belgie, Norska a Anglie je totiï zapojena do programu The World Around Us (Svût kolem nás). Projekt je tfiílet a kaïd rok se konají dvû pracovní schûzky, na kter ch se projednávají návrhy a nápady úãastníkû stran projektu. Hostící kolou tentokrát byla praïská matefiská kola âtyfilístek, která se po ãtyfii dny starala o patnáctiãlennou skupinu cizincû. Hned první den, v sobotu 12. kvûtna, si úãastníci setkání prohlédli mûstskou ãást Praha 2. V nedûli se s prûvodcem vûnovali prohlídce turisticky atraktivních míst Prahy. Pondûlí uï bylo pracovní zahrnovalo náv tûvu Matefiské koly ímská 27. Hned dal- í den zahraniãní hosty uvítaly dûti a zamûstnanci matefiské koly v Lond nské ulici. V obou kolkách uãitelé ze zahraniãních kol zkou eli pracovat s ãesk mi pfied koláky, kter m nezapomnûli dát drobné dárky. ProtoÏe vût ina zahraniãních uãitelû pracuje ve slouãeném pracovi ti matefiská a základní kola, byl vysloven poïadavek nav tívit nûkterou z praïsk ch základních kol. Po dohodû s fieditelem Z Lond nská Martinem evãíkem byla zvolena tato kola. Bûhem náv tûvy zahraniãních hostû se samozfiejmû diskutovalo o projektu o plánech do dal ích let, o problémech jednotliv ch kol s realizací dílãích v stupû, o úrovni komunikace mezi kolami apod. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D., fieditelka M âtyfilístek Mûstská ãást Praha 2 vyhlásila v tvarnou soutûï To byla slavná doba rytífiská a literární soutûï Rytífiské ctnosti aneb Co dûlá rytífie rytífiem. SoutûÏ probíhá v pfied kolní kategorii a v kategorii I. a II. stupnû základních kol. V tvarné a literární práce je tfieba doruãit nejpozdûji do 31. ãervence 2007 na adresu: odbor kolství, mládeïe a tûlov chovy Mâ Praha 2, námûstí Míru 20, Praha 2. Práce oznaãte heslem: TO BYLA SLAVNÁ DOBA RYTÍ SKÁ. Maximální formát obrázkû je A3, maximální rozmûr trojrozmûrn ch dûl 0,5 x 0,5 x 0,5 m, maximální délka literárních prací 3 strany A4 na poãítaãi. NezapomeÀte k soutûïnímu dílu pfiipsat své jméno, pfiíjmení, vûk, adresu, telefonní ãíslo a kolu ãi kolku, kterou nav tûvujete. Tfii nejlep í práce v kaïdé kategorii budou odmûnûny hezk mi cenami. BliÏ í informace poskytne Mgr. Milu e Bromová, tel.: , REFUFEST 2007: JiÏ 2. roãník pouliãního festivalu RefuFest aneb PfiijdeSvátek uspofiádalo na námûstí Míru ve dnech ãervna 2007 o. s. Berkat. Setkání cizincû integrovan ch v âr, ÏadatelÛ o azyl a azylantû s ãeskou vefiejností se konalo pod zá titou praïského magistrátu a starostky mûstské ãásti Praha 2. Jak slibovali pofiadatelé, tento kulturnû-spoleãensk pouliãní happening poskytl prostor rûzn m národnostem a identitám. Jeho souãásti byl tradiãní Bazaret Berkatu s originálními afghánsk mi v robky, odûvy z krejãovského salonu v ãeãenském Grozném ãi ruãními pracemi Ïen z icí dílny v centru pro migranty InBáze. Na RefuFestu 2007 nechybûla hudební produkce: vystoupily mj. kapely Ekvátor, David Kraus, Ziriab, Revelation, Jana Fabiánová a Jazzapeal, Alice Bauer ãi romsk taneãní soubor Black Dance. Text: len, foto: nov

7 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 7 strana 7 PSACÍ STROJE OPRAVY Tel.: NP2/27/2007 NP2/38/2006 NP2/20/2007 ANTIK RUMUNSKÁ NÁKUP A PRODEJ: hodiny, mince, šperky, zlato, obrazy, nábytek, sběratelské kuriozity, hračky, porcelán. VYKUPUJEME CELÉ POZŮSTALOSTI. ZNALECKÉ POSUDKY, RESTAUROVÁNÍ. Rumunská 28, Praha , , , NP2/20/2005 NP2/26/2007 NP2/73/2003 NP2/40/2007 Květiny a dárky, Ječná 22 10% sleva pro studující mládež NP2/38/2007 Obãanské sdruïení nabízí PRONÁJEM SPOLEâENSK CH NEBO KOLÍCÍCH PROSTOR v Mánesovû ulici. Kapacita 50 míst. Zázemí: 2 x WC, kuchyàka, 2 men í místnosti. K dispozici po cel t den. Nejlépe dlouhodob pronájem (pravidelné akce). V pfiípadû zájmu volejte , Klub Domino Dûtská tisková agentura Na Nivách 314, Praha 4 pofiádá ve dnech netradiãní novináfisk tábor. Místo: Pilsk ml n /poblíï Blatné/. Ubytování: chatky. Stravování: 5 x dennû Cena: 4100 Kã. Tel.: Pevnost České centrum znakového jazyka připravila Intenzivní kurzy znakového jazyka Léto 2007 Termíny: Cena: 1300,- Kč! Podrobnosti: Tel./fax: Mobil: PODPOROVANÉ ZAMùSTNÁVÁNÍ SluÏba pro lidi s mentálním postiïením, ktefií si chtûjí najít zamûstnání a potfiebují k tomu podporu ãi pomoc. Spoleãnost DUHA integrace osob s mentálním postiïením Podporované zamûstnávání Zborovská 38, , Praha 5 Tel.: , Výkup a likvidace pozůstalostí tel.: Malířské a lakýrnické práce Tel.: , Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící APPN Vratislavova 12, Vyšehrad Tel.: , fax: SMS: nabízí všem neslyšícím INTERNET ZDARMA (6 počítačů s MS Office a připojením na internet) Pondělí až čtvrtek: 13:00 16:00 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - částečný úvazek - vhodné i pro důchodce Pracovníka pro technickou správu činžovního domu (1 3) v Praze 2 hledají majitelé. Tel.: , INFOLINKA âistota PRAHY 2 Funguje na tel.: ve v ední dny od 8:00 do 16:30. Dotazy a pfiipomínky zodpoví pracovnice odboru Ïivotního prostfiedí. Internetová adresa: NP2/46/2007 NP2/42/2007 NP2/39/2007 Vinohradská 29, Praha 2 tel Proã se spojit právû s námi!? Americká 8 (8 m 2 ), 15 (15 m 2 ), 17 (10 m 2 ), 18 (5 m 2 ), 20 (13 m 2 ), 29 (8 m 2 ) Anglická 9 (43 m 2 ), 23 (20 m 2 ) Anny Letenské 10 (20 m 2 ), 18 (5 m 2 ) Balbínova 1 (15 m 2 ), 4 (6 m 2 ) Belgická 11 (16 m 2 ), 17 (4 m 2 ), 31 (8 m 2 ) Bûlehradská 59 (8 m 2 ), 61 (10 m 2 ), 66 (11 m 2 ), 68 (16 m 2 ) Budeãská 4 (17 m 2 ), 6 (15 m 2 ), 10 (30 m 2 ), 13 (10 m 2 ), 18 (6 m 2 ), 22 (7 m 2 ) âerchovská 10 (15 m 2 ) Dittrichova 5 (5 m 2 ) Francouzská 4 (32 m 2 ) Fügnerovo nám. 4 (20 m 2 ) Gorazdova 1 (40 m 2 ), 8 (5 m 2 ) Chodská 16 (3 m 2 ), 18 (3 m 2 ) Chopinova 26 x Vozová (24 m 2 ) Italská 18 (16 m 2 ), 20 (6 m 2 ), 21 (17 m 2 ), 30 (12 m 2 ), 32 (10 m 2 ) Jana Masaryka 36 (9 m 2 ) Jeãná 4 (13 m 2 ) Jiráskovo nám. 4 (15 m 2 ) Jugoslávská 18 (6 m 2 ) Karlovo nám. 28 (26 m 2 ), 31 (14 m 2 ) Katefiinská 17 (10 m 2 ) Korunní 39 (10 m 2 ), 50 (12 m 2 ) Lípová 4 (4 m 2 ) LublaÀská 4 (13 m 2 ), 11 (11 m 2 ), 31 (14 m 2 ) Mánesova 89 (21 m 2 ) Myslíkova 14 (17 m 2 ), 20 (16 m 2 ), 24 (10 m 2 ) Na Hrobci 3 (10 m 2 ), 7 (8 m 2 ) Na Kozaãce 12 (24 m 2 ) Na Rybníãku 2 (10 m 2 ) NP2/41/2007 PŘEDZAHRÁDKY V PRAZE 2 V Praze 2 bylo k 25. červnu 2007 povoleno 116 předzahrádek. Přinášíme jejich přehled. nám. I. P. Pavlova 6 (19 m 2 ) nám. Míru 3 (14 m m 2 ), 4 (23 m 2 ), 6 (34 m 2 ), 17 (16 m 2 ) Náplavní 4 (28 m 2 ), 5 (12 m 2 ) Oldfiichova 31 (9 m 2 ) Ostrãilovo nám. 2 (9 m 2 ) Palackého nám. 1 (39 m 2 ) Plavecká 4 (10 m 2 ) Ra ínovo nábfi. 64 (8 m 2 ) Rube ova 6 (3 m 2 ) Rumunská 15 (4 m 2 ), 17 (5 m 2 ) ímská 29 (10 m 2 ), 33 (17 m 2 ) Sázavská 25 (8 m 2 ), 28 (24 m 2 ) Slezská 16 (16 m 2 ), 26 (15 m 2 ) Svatoplukova 4 (3 m 2 ) Svobodova 4 (40 m 2 ) afafiíkova 18 (16 m 2 ) umavská 20 (4 m 2 ) Trojická 3 (12 m 2 ) Tfiebízského 4 (18 m 2 ), 5 (12 m 2 ), 11 (6 m 2 ) Tylovo nám. 7 (40 m 2 ), u obãerstvení (6 m 2 ) U Kanálky 6 (22 m 2 ) V TÛních 1 (11 m 2 ),14 (8 m 2 ) Václavská 9 (21 m 2 ) Var avská 6 (19 m 2 ) Vinohradská 15 (13 m 2 ), 23 (11 m 2 ), 31 (13 m 2 ), 40 (23 m m 2 ), 63 (18 m 2 ), 67 (11 m 2 ), 83 x U Kanálky 2 (59 m 2 ) Vratislavova 12 (15 m 2 ), 19 (9 m 2 ), 36 (11 m 2 ) Vy ehradská 9 x Na Hrobci 9 (8 m m 2 ), 17 (16 m 2 ), 39 (6 m 2 ), 43 (8 m 2 ) Záhfiebská 14 x Belgická 9 (28 m 2 ), 21 (11 m 2 ) Îitná 4 (25 m 2 )

8 07_2007_.qxd:NP :58 Stránka 8 strana 8 Novomûstská radnice Na nádvofií radnice bude ve dnech 29., 30., 31. srpna a 1. záfií hrát divadlo Minor loutkovou hru Johannes doktor FAUST aneb Stra livá komedie s ãertem a je tû stra livûj- ím do pekla zmizením Fausta pfii stra ném faierverku a hrûzyplném hromobití. Zaãátky pfiedstavení od 20:00. Pfiístupno dûtem od devíti let. VûÏ Novomûstské radnice je aï do 30. záfií pfiístupná; otevfieno dennû od 10:00 do 18:00 kromû pondûlí. NKP Vy ehrad Historick areál NKP Vy ehrad je bezbariérov. GALERIE VY EHRAD (Nad Libu inou lázní): Obrazy a fotografie Ditty Jifiiãkové Malováno svûtlem (do 29. ãervence). âernobílé a barevné v tvarné fotografie Blanky Lamrové a Ivany Matûjkové-Havlíkové pod názvem Praha (1. srpna 2. záfií). STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy ehrad v dûjinách praïského opevnûní; vstup do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde je umístûno est originálních barokních soch z Karlova mostu. Stálá expozice Historické podoby Vy ehradu ve zrekonstruovaném Gotickém sklepu (bezbariérov pfiístup od Starého purkrabství). V stavy a expozice otevfieny dennû 9:30 18:00. DIVADLO A HUDBA: v Gorlici se hraje pfiedstavení Faust na Vy ehradû reïiséra Davida Czesanyho ( ãervence od 20:00; více na LETNÍ SCÉNA VY EHRAD: Léto hereck ch osobností V e o Ïenách, hra Miro Gavrana; v reïii Jany Janûkové hrají Anna i ková, Jana Krausová a Jitka Schneiderová (9. 12., a ãervence od 20:30). Divadlo historického ermu Rebel (2., 9., 16., 23. a 30. srpna od 17:00). Vy ehradské keltování, druh roãník hudebního festivalu (4. srpna od 14:00 do 22:00). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PUR - KRABSTVÍ (bezbariérov vstup): V ãervenci a v srpnu se zde nehraje. VY EHRAD- SK H BITOV SE SLAVÍNEM: otevfieno dennû 8:00 19:00. Internet: Muzeum Policie âr V stavy: Draci a bájná stvofiení v tvarné práce dûtí z E-dílny manïelû El íkov ch (do 31. ãervence). La memoria della materia obrazy, sochy a keramika Evy Hodinové (do 22. ãervence). PÛlstoletí o zloãinech v stava vûnovaná nejv znamnûj ím kriminalistick m pfiípadûm uplynul ch padesáti let (do 22. ãervence). Konû a lov exponáty ze Státního zámku SlatiÀany (21. ãervence 26. srpna). Prostituce staré Prahy (stálá v stava). Stálá expozice, po dobu prázdnin postupnû upravovaná, je otevfiena dennû kromû pondûlí od 10:00 do 17:00, tel.: Upozornûní: od 2. do 9. ãervence je muzeum uzavfieno. Internet: boty japonský zápas české město vývojová tendence antoušek německy on pytle na ryby příbuzný středová čára odplata australský prales dívčí jméno čert zručnost 1. část tajenky háj 2. část tajenky název hlásky nejnižší vojenská hodnost st. jedn. radioaktivity potomek Ve které ulici v Praze 2 najdeme dûm s pamûtní deskou Emy Destinnové? VáÏení ãtenáfii, vût ina odpovûdí zaslan ch redakci byla správná: sochy, které jsme hledali v ãervnovém ãísle, jsou umístûny pfied budovou Revmatologického ústavu Na Slupi ã. 4. âtenáfika M. KonÛpková z Prahy 10 nám poslala ke své odpovûdi je tû dodatek: Fotosoutěž Dal í zajímavostí Na Slupi, vedle Revmatologického ústavu, je s ãíslem popisn m 4a kostel Zvûstování P. Marie Na Trávníãku, kter aï do února 1995 patfiil fiímsko-katolické církvi. V dubnu 1995 byl vysvûcen pro pravoslavnou církev a nyní nese název Chrám Zvûstování Pfiesvaté Bohorodice. Paní J. Vlková z ímské ul. je tû pfiipojila dal í informace o Revmatologickém ústavu: Chtûla bych je tû dodat, Ïe zde byla obnovena i studna. Tento ústav byl první a ve své dobû snad i jedin, kde rehabilitaãní bazén mûl pohyblivé dno pro snadnûj í pfiístup pacientû. Kvalita vody v bazénu byla velice dobrá. Dárek za správnou odpovûì zasíláme Bc. R. Grametbauerovi z Koperníkovy ul., Vl. Tillové z Prahy 4 a Zd. Skopalové ze Sekaninovy ul. A nyní k dal í soutûïní otázce, která se t ká i dnes velmi uznávané osobnosti v oblasti kultury. Pokud by bylo moïné, aby se setkali v ichni v znaãní rodáci z dne ní mûstské ãásti Praha 2 (i zesnulí), tûïko by se hledal tak velk sál. âestné místo mezi nimi by jistû mûla Ema Destinnová, ãeská pûvkynû svûtového v znamu. Její rodn dûm stojí v Praze 2 a je oznaãen pamûtní deskou z rûïového mramoru s ryt m vyzlacen m textem. Narodila se v rodinû bohatého praïského mecená e umûní E. Kittla. Na poãest své uãitelky zpûvu výměšek těla staroříms. poloviny měsíců odpočinek otázka na čas povrchový důl italské město chem. zn. selenu vězeň (hovor.) předložka zůstatek na účtě průjmové onemocnění bílkovinový katalyzátor Pfied 90 lety, 15. ãervence 1917, zemfiel architekt (viz tajenka). OceÀovány jsou zejména tfii jeho praïské stavby: Národní muzeum, UmûleckoprÛmyslové muzeum a Rudolfinum (spoleãnû s J. Zítkem). Po poïáru se ujal dostavby Národního divadla. Realizaci jeho architektonického návrhu nalezneme také v na í mûstské ãásti: pro bohatého prûmyslníka Moritze Gröbeho vyprojektoval spolu s Antonínem Barvitiem letní sídlo a park v Havlíãkov ch sadech. Tajenku posílejte na po tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do 25. ãervence. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: lanová dráha. Vylosovanému v herci, Jifiímu Mikovi z Karlov ch VarÛ, zasíláme dárek. Marie Loewe-Destinnové pfiijala umûleck pseudonym Ema Destinnová. Tak ji znali diváci a posluchaãi na celém svûtû. Na jejím umûní stavûly program nejvût í svûtové operní scény v Berlínû, PafiíÏi, Lond nû i v New Yorku. Spolu s italsk m pûvcem Enrico Carusem a rusk m Fjodorem aljapinem tvofiila BoÏská Ema, jak byla vzletnû naz vána, bezkonkurenãní trojhvûzdí. Stálé místo v Národním divadle v Praze se v ak pro ni nena lo. Pfiesto zde vytvofiila fiadu rolí, excelovala zejména jako Libu e ve stejnojmenné Smetanovû opefie. Na poãátku 1. svûtové války se vrátila do âech, ale pro své vlastenectví a dodnes ne zcela vyjasnûnou pionáïní aféru byla internována v soukromí svého zámeãku ve StráÏi nad NeÏárkou. V posledním váleãném roce se vrátila na jevi tû a v pfieplnûn ch sálech za boufiliv ch ovací zpívala slavné árie, pfiepásána ãervenobílou stuhou. Koncerty konãila zpûvem písnû Kde domov mûj, a tak se kaïd její veãer stal národní manifestací. Toto období jejího Ïivota se stalo pfiedlohou pro oblíben film BoÏská Ema. Na sklonku Ïivota se Ema Destinnová provdala za nadporuãíka letectva Josefa Halsbacha, o dvacet let mlad ího. Îila s ním v nepfiíli Èastném manïelství aï do své smrti, která ji dostihla dne 28. ledna 1930 v âesk ch Budûjovicích. Byla pohfibena na vy ehradském Slavínû. âervencová soutûïní otázka zní: Ve které ulici v Praze 2 najdeme dûm s pamûtní deskou Emy Destinnové? Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nej - pozdûji do 25. ãervence. U odpovûdí posílan ch em uvádûjte kromû jména také svoji po tovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou v hru. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru âtyfii sochy ãesk ch panovníkû stojí pfied Revmatologick m ústavem v ulici Na Slupi V sobotu 16. ãervna upofiádalo Národní muzeum, Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s. a Asociace muzeí a galerií jiï ãtvrtou muzejní noc. V Praze 2 otevfielo veãer své brány Muzeum Policie âr, Muzeum A. Dvofiáka, NKP Vy ehrad a Podskalská Celnice. V Muzeu Policie âr na Karlovû do pozdní noci náv tûvníky udivuje umûní záchranáfisk ch psû, mohou si vyzkou et první pomoc, seznámit se s Sherlockem Holmesem, nav- tívit Jedovou ch i, posadit se na policejní motocykl nebo slanit ze stromu. Fanou ci âetnick ch humoresek tu zase mají pfiíleïitost popovídat si s duchovním otcem a poradcem seriálu Michalem Dlouh m, v malém sále jsou k vidûní v jevy z policejního pátrání z období první republiky. Milovníci hudby po pfiemífie adrenalinu vítají Fejeton Krásná nálepka Nedávno jsem si, jata touhou po vzdûlávání, proãítala nabídku rûzn ch semináfiû a kolení a jedna mne váïnû zaujala. Jmenovala se Etiketa a protokol. Zdá se mi totiï, Ïe etiketa se stala staromódní a vlastnû i trochu úsmûvnou záleïitostí. MoÏná si ji ale spojujeme pouze s etiketou dvorskou, o jejímï pokrytectví nás uï dávno velmi podrobnû a ãtivû informoval Alexander Dumas. Momentálnû fie íme etiku. Etiku jako systém morálních norem, jako soustavu názorû na mravnost, jako to, co mnohde zoufale chybí. CoÏ jsem si pfiipomnûla minul víkend, kdyï jsem rodinû uvafiila úïasnou polévku z ãerstvého hrá ku. Pfiipadala jsem si trochu jako Jamie Oliver. Vesele jsem loupala lusky, obãas jsem zobla sladkou kuliãku, míchala, mixovala a ochutnávala. Polévka se opravdu povedla. Nádhernû krémová, opravdu hrá kovû zelená, sypaná dokfiupava opeãenou unkou. Prostû balada. Moji strávníci nezávisle Slavnosti skliznû vinné révy na Vinohradech budou mít letos zcela jinou podobu, neï na jakou jsme byli zvyklí. Pfiedev ím se jejich dûji tû pfiesune z námûstí Míru do Grébovky, kde se v sobotu 22. záfií odehraje hlavní ãást oslav. Pestr program se chystá pro dospûlé i pro dûti kromû mnoha dal ích atrakcí tu budou vyhlá eni a odmûnûni vítûzové v tvarné a literární soutûïe, kterou mûstská ãást uspofiádala pro dûti matefisk ch a základních kol z Prahy 2 na téma To byla slavná doba rytífiská. Jako pfiedzvûst Vinobraní na Grébovce se jiï v pátek 21. záfií na námûstí Míru mûïeme tû it na stfiedovûké trïi tû s ukázkami fiemesel a stánky s nejrûznûj ími produkty. Vinobraní bude zkrátka letos plné zmûn. Podrobnûj í informace pfiineseme v pfií tích ãíslech. Text a foto: len Magická muzejní noc v Praze 2 moïnost zklidnûní pfii poslechu hudby v Muzeu Antonína Dvofiáka, dal í zastávce v historii. Autobus ã. 3 popojíïdí pfies Nuselsk most a staví na Vy ehradû. Jeho kouzlo je nepopiratelné, a kdo si nechal ujít noãní prohlídku magick ch míst, mûïe jen litovat. JestliÏe i za dne citlivûj í náv tûvník zaznamená zvlá tní atmosféru tohoto místa, za noci se pfiítomnost dávn ch pfiedkû zdá je tû znatelnûj í. Ale putování v ãase na Vy ehradû nekonãí. Okna Podskalské celnice záfií do tmy a zvou k náv tûvû v stavy Zaniklé Podskalí Vory a lodi na Vltavû. Je tû tûsnû pfied pûlnocí je první patro malebného domeãku plné lidí. Muzejní noc se vydafiila, o ãemï svûdãí i rekordní poãet náv tûvníkû. Pro pfiíklad Muzeum Policie âr jich pfiivítalo 6340, coï je o 1615 více neï vloni. Text a foto: Eva Vlachová na sobû pravili: Hm, celkem dobrá, to je z pytlíku? To tedy zamrzí. I pochopila jsem, Ïe i kdyï se vût ina z nás povznesenû tváfií, Ïe jsme k reklamû lhostejní, Ïe nás zaujme jedinû vtipnou pointou, podprahové vnímání nám funguje skvûle. Nevím, moïná je zaujala hlá ka reklamního taèky o polévce jedna báseà Ale v zájmu objektivity jsem zakoupila sáãek tak poeticky propagovaného tovaru. Po ochutnání, které bylo, jak jinak neï subjektivní, mohu smûle tvrdit, Ïe polévka na talífii vypadala témûfi jako obrázek na obalu (celkov dojem jen pokazilo, Ïe my nemáme Ïluté talífie). Ale ta chuè se mé, poctivû doma pfiipravené, opravdu nevyrovnala. Nejen cesty boïí, ale i cesty lidské mysli jsou nevyzpytatelné. Nad talífiem polévky z pytlíku jsem se znovu zamyslela nad pojmy etiketa a etika. Zda etiketa není opravdu jen krásnou a slibnou nálepkou na zboïí nûkdy i dost nevábného obsahu. I kdyï, pravda, uvítala bych, kdyby se základy této opomíjené disciplíny v chování lidí tfieba jen útrïkovitû objevovaly. Etika, jak v e fieãeno, se z na eho Ïivota vytrácí. Staãí si pustit zprávy nebo otevfiít noviny, a hned víte, o ãem je fieã. Tak- Ïe moïná by alespoà tro ka etikety ne kodila. Jak fiíkala moje babiãka: KdyÏ uï Ïere, nemlaskej Eva Vlachová Vinobraní na Grébovce Muzeum Prahy STÁLÁ EXPOZICE: Pravûká a historická Praha (dûjiny mûsta a jeho obyvatel od pravûku do r. 1784) a LangweilÛv model Prahy z let V STAVY A AKCE: Smíchov mûsto za újezdskou branou (ãást I.), historie mûsta Smíchova ve fotografiích a obrazech (do 16. záfií, sály ã. 3 a 4). Od Bobfií fieky do Stínadel, v stava ke 100. v roãí narození spisovatele Jaroslava Foglara a kreslífie Rychl ch ípû Jana Fischera (do 2. záfií, sál ã. 8). Malujeme po síti, v stava prací z Mezinárodní v tvarné soutûïe pro dûti na téma Hudba a já. Bûhem trvání v stavy budou zdarma kaïdou stfiedu a pátek pfiístupné v tvarné dílny, kde si budou moci náv tûvníci vyzkou et nûkteré z v tvarn ch technik (do 15. ãervence, v stavní sál v suterénu). Otevfieno dennû kromû pondûlí od 9:00 do 18:00 (dûti do 6 let zdarma). KaÏd první ãtvrtek v mûsíci otevfieno do 22:00; vstupné 1 Kã. PODSKAL- SKÁ CELNICE NA V TONI: stálá expozice vûnovaná historii zaniklého Podskalí, voroplavbû na Vltavû, nákladní lodní dopravû a praïské osobní paroplavbû (objednávky komentovan ch prohlídek na tel.: ). Otevfieno dennû kromû pondûlí od 10:00 do 18:00 (dûti do 6 let zdarma). KaÏd první ãtvrtek v mûsíci otevfieno do 22:00, vstupné 1Kã. Internet: Kino MAT v ãervenci uvádí Kino MAT na Karlovû nám. 19 (vchod z ulice OdborÛ) bude hrát napfi. americk thriller Zodiac, nûmecké drama Îivoty tûch druh ch, francouzsko-anglick thriller Renesance, americké drama Warholka a smutnou norsko- védskou komedii Povídky z kuchynû. Z ãeské tvorby se filmoví fanou ci mohou tû it na muzikál Koufi, poetick film Toyen nebo na komedie Pusinky a Obsluhoval jsem anglického krále. Dal í podrobnosti na Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 9, ãíslo 7. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Mgr. Jan Stoss Franti ek Tlapák Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Křižovatka Albertov a okolní tramvajové zastávky po generální přestavbě

Křižovatka Albertov a okolní tramvajové zastávky po generální přestavbě 08_2007_.qxd:NP2 2.8.2007 14:13 Stránka 1 8 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 SRPEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce BARIÉRY V PRAZE 2 Informace ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ Jaká je na e mûstská

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

V Nuslích funguje od prosince nová informační kancelář Úřadu MČ Praha 2

V Nuslích funguje od prosince nová informační kancelář Úřadu MČ Praha 2 01_2008:NP2_ 21.12.2007 12:39 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 LEDEN 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce PRAHA 2 V ROCE 2007 Informace PROGRAMY PODPORY Co nového pfiinesl Mûstská

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 11_2006.qxd 2.11.2006 14:13 Str. 2 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 8 LISTOPAD 2006 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce VOLBY 2006 Promûny Prahy 2 VE EJNÁ ZELE Staré zastupitelstvo konãí, Na

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

SERVIS PRO PODNIKATELE Z jak ch pfied kolních zafiízení. Informace. Pfiiná íme uïiteãné rady. pro v echny, ktefií se chystají podat daàové pfiiznání

SERVIS PRO PODNIKATELE Z jak ch pfied kolních zafiízení. Informace. Pfiiná íme uïiteãné rady. pro v echny, ktefií se chystají podat daàové pfiiznání 03_2007.qxd 1.3.2007 14:42 Str. 2 3 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 BŘEZEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KOLKY A JESLE Informace SERVIS PRO PODNIKATELE Z jak ch pfied kolních zafiízení

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru

CHORVATSKO. jen s námi víte, kam jedete. Ostrov Pag. Ostrov Murter. Primo ten Biograd na moru CHORVATSKO 200 jen s námi víte, kam jedete Ostrov Pag 9 Mandre, Stará Novalja, Novalja, Caska, Potoãnica, Pag-mûsto, Pag-Vodice, Pag-Bo ana Ostrov Murter Murter Primo ten Biograd na moru ostrov PAG letovisko

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9.

Druhé oznámení. Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby. Hradec Králové Kongresové centrum Aldis. 7. 9. Druhé oznámení Mezinárodní semináfi o technickém fie ení udrïitelné zimní údrïby 7. 9. fiíjna 2009 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis Organizuje: SVùTOVÁ SILNIâNÍ ASOCIACE PIARC TECHNICK V BOR B5

Více

RADNICE. Ostrava má dûm na pûl cesty do Ïivota. Díky tûdrosti mûsta bude kostel zachránûn

RADNICE. Ostrava má dûm na pûl cesty do Ïivota. Díky tûdrosti mûsta bude kostel zachránûn Z OBSAHU: ance pro zatoulané a opu tûné psy str. 3 Dvoumiliardov pfiebytek posílí rozpoãet str. 4 Pfiestavba svinovského nádraïí je opût aktuální str. 5 Obãane, má právo str. 8-9 Pouze dobr úmysl nestaãí

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

V Praze 2 začal zpětný odběr elektrospotřebičů aneb V zájmu životního prostředí

V Praze 2 začal zpětný odběr elektrospotřebičů aneb V zájmu životního prostředí 02_2008:NP2_ 31.1.2008 13:45 Stránka 1 2 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 ÚNOR 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KULTURNÍ VYÎITÍ Informace ZPS V PRAXI Mají obyvatelé Prahy 2 Jaké jsou

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8 04_2007.qxd 29.3.2007 14:10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

V r o ã n í z p r á v a

V r o ã n í z p r á v a V roãní zpráva V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie spoleãnosti 11 Zpráva o podnikatelské

Více