Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Francie na rok a stanovisko Rady k programu stability Francie na rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Francie na rok a stanovisko Rady k programu stability Francie na rok 2014"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 411 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Francie na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Francie na rok 2014 {SWD(2014) 411 final} CS CS

2 Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Francie na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Francie na rok 2014 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 této smlouvy, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik 1, a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy 2, a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení, s ohledem na doporučení Evropské komise 3, s ohledem na usnesení Evropského parlamentu 4, s ohledem na závěry Evropské rady, s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost, s ohledem na stanovisko Hospodářského a finančního výboru, s ohledem na stanovisko Výboru pro sociální ochranu, s ohledem na stanovisko Výboru pro hospodářskou politiku, vzhledem k těmto důvodům: (1) Dne 26. března 2010 schválila Evropská rada návrh Komise zahájit novou strategii pro zaměstnanost a růst, Evropa 2020, založenou na posílené koordinaci hospodářských politik, která se zaměřuje na klíčové oblasti, v nichž je třeba přijmout opatření k posílení evropského potenciálu pro udržitelný růst a konkurenceschopnost. (2) Dne 13. července 2010 přijala Rada na základě návrhů Komise doporučení o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (na období ) a dne 21. října 2010 přijala rozhodnutí o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států, které společně tvoří integrované hlavní směry Úř. věst. L 209, , s. 1. Úř. věst. L 306, , s. 25. COM(2014) 411 final. P7_TA(2014)0128 a P7_TA(2014)0129. CS 2 CS

3 Členské státy byly vyzvány, aby vzaly integrované hlavní směry v úvahu v rámci svých vnitrostátních politik v oblasti hospodářství a zaměstnanosti. (3) Dne 29. června 2012 přijali hlavy států nebo předsedové vlád rozhodnutí o Paktu pro růst a zaměstnanost, jenž představuje jednotný rámec opatření na úrovni jednotlivých členských států, Unie a eurozóny využívajících všech dostupných pák, nástrojů a politik. Rozhodli o krocích, které mají být podniknuty na úrovni členských států, a vyjádřili zejména plné odhodlání dosáhnout cílů strategie Evropa 2020 a naplnit doporučení určená jednotlivým státům. (4) Dne 9. července 2013 přijala Rada doporučení k národnímu programu reforem Francie na rok 2013 a stanovisko k aktualizovanému programu stability Francie na období Dne 15. listopadu 2013 předložila Komise v souladu s nařízením (EU) č. 473/ své stanovisko k návrhu rozpočtového plánu Francie na rok (5) Dne 13. listopadu 2013 přijala Komise roční analýzu růstu 7, která zahájila evropský semestr koordinace hospodářských politik pro rok Téhož dne přijala Komise na základě nařízení (EU) č. 1176/2011 zprávu mechanismu varování 8, ve které je Francie uvedena mezi členskými státy, u nichž bude proveden hloubkový přezkum. (6) Dne 20. prosince 2013 potvrdila Evropská rada priority pro zajištění finanční stability, fiskální konsolidace a opatření na podporu růstu. Zdůraznila potřebu další diferencované fiskální konsolidace podporující růst, návratu ke standardním podmínkám pro poskytování úvěrů ekonomice, podpory růstu a konkurenceschopnosti, řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize a modernizace veřejné správy. (7) Dne 5. března 2014 zveřejnila Komise výsledky hloubkového přezkumu Francie 9 podle článku 5 nařízení (EU) č. 1176/2011. Analýza Komise vede k závěru, že Francie se i nadále potýká s makroekonomickou nerovnováhou, která vyžaduje zvláštní sledování a rozhodná politická opatření. Stálou pozornost při formulování politik je třeba věnovat zejména zhoršování obchodní bilance a konkurenceschopnosti a dopadům vysokého veřejného zadlužení. (8) Dne 7. května 2014 předložila Francie svůj národní program reforem na rok 2014 a program stability na rok Vzhledem k jejich vzájemným vazbám byly oba programy posuzovány současně. (9) Hlavním účelem rozpočtové strategie uvedené v programu stability na rok 2014 je do roku 2015 odstranit nadměrný schodek a v roce 2017 dosáhnout střednědobého rozpočtového cíle. Program potvrzuje dříve stanovený střednědobý rozpočtový cíl, kterým je vyrovnaný rozpočet ve strukturálním vyjádření a který je přísnější než požadavek Paktu o stabilitě a růstu. Program plánuje snížení deficitu na 3 % HDP v roce 2015, což je více než kolik stanovila Rada ve svém doporučení ze dne 21. června Plánovaný (přepočítaný) pokrok v dosahování střednědobého cíle je pak v jednotlivých následujících letech stanoven pod požadovanou minimální hranicí 0,5 % HDP. Celkově rozpočtová strategie uvedená v programu stability odpovídá pouze částečně požadavkům Paktu o stabilitě a růstu. Podle prognóz uvedených v programu veřejný dluh dosáhne vrcholu v letech 2014 a 2015 na úrovni 95,6 % HDP, Úř. věst. L 140, , s. 11. C(2013) 8004 final. COM(2013) 800 final. COM(2013) 790 final. SWD(2014) 81 final. CS 3 CS

4 a poté klesne na 91,9 % v roce Makroekonomický scénář, z něhož rozpočtové projekce v programu stability vycházejí, je realistický pro rok 2014, ale mírně optimistický pro rok 2015, přičemž pro tento a příští rok předpokládá růst ve výši 1,0 % a 1,7 % oproti 1,0 % a 1,5 %, které předpokládá prognóza Komise z jara V dubnu 2014 vydala nezávislá Nejvyšší rada pro veřejné finance (Haut Conceil des Finances Publiques) stanovisko k makroekonomickému scénáři programu. Dne 5. března 2014 Komise doporučila Francii, aby vyvinula větší úsilí k zajištění plného souladu s doporučením Rady v rámci postupu při nadměrném schodku. Program stability navrhuje pro rok 2014 několik dalších opatření, mimo jiné zrušení prostředků přidělených ministerstvům, k němuž má dojít v rámci dodatečného rozpočtu a jež má představovat první výsledky plánu úspor o objemu 50 miliard EUR, který oznámila vláda. Díky tomu, a rovněž s ohledem na skutečnost, že fiskální úsilí vynaložené v roce 2013 překonalo očekávání, která panovala v době vydání doporučení Komise, lze mít za to, že program doporučení Komise v zásadě odpovídá. Opatření týkající se fiskální konsolidace nejsou dostatečně konkrétní, aby spolehlivě zaručila nápravu nadměrného schodku do roku 2015, což ukazuje i prognóza Komise, která předpokládá schodek pro příští rok ve výši 3,4 % HDP a související strukturální korekci, která značně zaostává za úrovní doporučenou Radou. Vládní cíle jsou navíc ohroženy. Především stále ještě nebyla přijata všechna dodatečná opatření pro rok 2014, která jsou v programu uvedena, a objem úspor plánovaných pro rok 2015 je velmi ambiciózní. Fiskální úsilí v období zaostává za prognózou Komise o 0,2 procentního bodu HDP, pokud jde o (opravenou) změnu strukturálního salda, a o 0,1 procentního bodu HDP, pokud jde o hodnotu opatření považovanou v době vydání doporučení Rady za nezbytnou. Na základě posouzení programu a prognózy Komise podle nařízení (ES) č. 1466/97 se Rada domnívá, že opatření, na nichž je rozpočtová strategie založená, musí být konkrétnější, a že ke splnění doporučení Rady a k následnému zajištění postupného dosažení střednědobého cíle odpovídajícím způsobem je třeba vyvinout další úsilí. Zejména by mělo být větší úsilí zřejmé v připravovaném zákoně o opravném rozpočtu na rok (10) Vzhledem k vysokému a stále narůstajícímu veřejnému dluhu a vzhledem k tomu, že lhůta pro nápravu nadměrného schodku byla prodloužena do roku 2015, je o to důležitější, aby byl striktně plněn rozpočet na rok 2014 a v roce 2015 bylo důsledně vynakládáno značné konsolidační úsilí. Zejména veřejné výdaje by v souladu s plánem francouzské vlády měly růst mnohem pomalejším tempem, než tomu bylo v uplynulých letech. Proto je třeba více propracovat strategii snižování výdajů pomocí intenzívnější práce na již probíhajícím přezkumu výdajů a případně přehodnocením rozsahu příslušných vládních opatření. Velkých úspor v krátkém časovém horizontu nelze dosáhnout bez výrazného omezení nárůstu výdajů na sociální zabezpečení, které tvoří téměř polovinu veřejných výdajů. To znamená zkrátit výdaje na zdravotnictví a důchody, například stanovením odvážnějších cílů pro roční výdaje na zdravotnictví a dočasným zmrazením důchodů a dalších sociálních dávek, s čímž vláda v současnosti počítá. Kromě toho by měl připravovaný nový zákon o decentralizaci racionalizovat jednotlivé úrovně francouzské státní správy a odstranit vzájemné překrývání jejich kompetencí a sloučením nebo zrušením některých z nich podpořit těsnější synergii, zvýšit efektivitu a přinést úspory. V tomto směru nejenže strukturální reformy obsažené v programu stability začnou přinášet výsledky až ve střednědobém horizontu, přestože plánovaný harmonogram již byl oproti programu stability zkrácen, ale jejich realizace je navíc značně ohrožena. Posílena by měla být i kontrola výdajů místní správy, mimo jiné omezením meziročního růstu daňových CS 4 CS

5 příjmů místní správy a zároveň důsledným prováděním plánovaného snižování dotací od centrální vlády. Kromě nutných úspor ve velmi krátké době představuje problém i dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. Ačkoliv veřejné výdaje na zdravotnictví byly v několika posledních letech pod kontrolou, je nutné dále usilovat o zlepšení nákladové efektivity systému zdravotní péče. Zejména jsou třeba další úsporná opatření, neboť v tomto systému se ve středně- až dlouhodobém časovém horizontu počítá s výrazným nárůstem výdajů. Oblasti, jejichž efektivita by se měla zvýšit, zahrnují výdaje na léčiva, správní výdaje a výdaje na nemocniční péči. V prosinci 2013 byla přijata důchodová reforma, která by měla zajistit dlouhodobou udržitelnost systému. K odstranění schodku financování důchodového systému, především schodku vytvářeného režimy pro státní úředníky a zaměstnance pracující v řadě státem ovládaných společností, však tato reforma nebude stačit. Ve výsledku tak podle prognóz francouzských úřadů nová důchodová opatření sníží celkový deficit systému do roku 2020 pouze na polovinu, a to na zhruba 0,5 % HDP. Zda bude korekce v tomto rozsahu dosaženo, je navíc značně nejisté, neboť makroekonomický scénář, z něhož tyto projekce vycházejí, by se mohl ukázat jako příliš optimistický. Nově vytvořený výbor pro dohled nad důchodovým systémem (Comité de suivi des retraites) by měl zajistit postupné odstranění schodku systému. (11) Francie patří k členským státům s nejvyššími náklady na pracovní sílu. Vysoké daňové zatížení práce zejména snižuje ziskovost podniků. Francouzská vláda přijala k jeho snížení několik opatření, aby podpořila nákladovou konkurenceschopnost. V prosinci 2012 zavedla daňové slevy pro konkurenceschopnost a zaměstnanost (CICE), které snižují náklady na pracovní sílu u zaměstnanců, kteří pobírají mzdu nižší, než je 2,5násobek minimální mzdy. Další úspory v nákladech na práci o objemu 10 miliard EUR byly ohlášeny v lednu 2014 v rámci tzv. paktu odpovědnosti a solidarity. Náklady na obě opatření budou činit 30 miliard EUR, resp. 1,5 % HDP, což je srovnatelné s celkovým nárůstem zaznamenaným ve zdanění právnických osob v období a pokrývá rozdíl v odvodech zaměstnavatele na sociální pojištění mezi Francií a průměrem eurozóny pouze z poloviny. Kromě toho vývozní podniky, které zpravidla vyplácejí vyšší mzdy, budou z režimu CICE profitovat méně než nevývozní podniky, což dopad tohoto opatření na konkurenceschopnost sníží. Součástí paktu odpovědnosti a solidarity je snížení nákladů na práci za nízké mzdy a za mzdy odpovídající 1,6 až 3,5násobku minimální mzdy. Poslední uvedené opatření, které by mělo začít platit od roku 2016, by mělo mít přímější dopad právě na vývozní podniky. Tvorba mezd ve Francii má tendenci vést k narušení struktury mezd i schopnosti podniků upravit mzdy v případě, že dojde k ekonomickému poklesu. Rada pro financování sociální ochrany (Haut Conseil du financement de la protection sociale) posoudila různé scénáře týkající se výjimek z povinností v oblasti sociálního zabezpečení z hlediska jejich dopadu na zaměstnanost, méně pozornosti už však věnovala jejich dopadu na vývoj mezd a konkurenceschopnosti. Avšak ačkoliv byly zavedeny rozsáhlé výjimky pro zaměstnance pobírající minimální mzdu, jsou náklady na práci za minimální mzdu stále vysoké. Tyto výjimky pomohly udržet náklady na práci v roce 2013 v nezměněné výši, což je pozitivní vývoj, ovšem výše minimální mzdy ve Francii je taková, že její příjemci mají jednu z nejvyšších úrovní kupní síly v EU. Minimální mzda by se proto měla nadále vyvíjet tak, aby podpořila konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. Ve Francii platí pro zákonnou minimální mzdu jen málo výjimek a další úsilí by bylo možné vynaložit i na snížení nákladů na práci u ohrožených skupin. (12) Globální hodnocení Francie se v řadě mezinárodních průzkumů podnikatelského prostředí zhoršilo. V rámci radikálního zjednodušování zahájeného v červenci 2013 CS 5 CS

6 sice bylo vynaloženo určité úsilí s cílem zlepšit vztahy mezi podniky a veřejnou správou, podnikatelské prostředí je však ještě stále třeba zlepšit. Navíc řada opatření zvažovaných v rámci plánovaného zjednodušení dosud nebyla definována a zavedena. Zvláštní pozornost by měla být věnována především předpisům vyplývajícím ze zákoníku práce a účetním pravidlům spojeným s určitou velikostí podniku, které brání francouzským podnikům v růstu. Mohou hrát svou roli v problémech, které mají malé a střední podniky s dosažením takové velikosti, která by jim umožňovala exportovat a inovovat. Politické iniciativy zaměřené na podporu výdajů na výzkum a vývoj a na inovace soukromých podniků, zejména daňové úlevy na výzkum a póly konkurenceschopnosti, zatím přinesly spíše smíšené výsledky. Klesající význam průmyslových odvětví ve francouzském soukromém sektoru se promítá do stagnujících výdajů soukromých podniků na výzkum a vývoj, a to i přes velkou snahu těchto podniků. V důsledku toho je velká část výdajů na výzkum a vývoj nadále financována z veřejných peněz, ať už přímo prostřednictvím veřejného výzkumu, nebo nepřímo prostřednictvím dotací. K nastartování vyšších výdajů na výzkum a vývoj ze strany soukromých podniků a inovací v soukromém sektoru je nutné zlepšit efektivitu stávajících nástrojů. Zejména prostředky vyčleněné na póly konkurenceschopnosti by mohly více přispívat k dosahování úspor z rozsahu a zlepšit šíření inovací. Tato politika by také byla efektivnější, kdyby tyto póly mohly vytvářet skutečné sítě podniků se vzájemnými pozitivními účinky. Konečně se také předpokládá, že náklady spojené s daňovými úlevami na výzkum budou v roce 2014 činit 5,8 miliardy EUR (přibližně 0,3 % HDP). Navzdory nákladům na toto opatření není k dispozici žádné ex post hodnocení jeho účinků na výzkum a vývoj. (13) Ačkoliv omezení týkající se právní formy, držení podílů či tarifů byly u některých profesí (např. veterinářů) odstraněny, u většiny ostatních profesí (např. taxikářů, notářů a právnických profesí obecně či ve zdravotnictví) významné překážky zahájení či provozování činnosti stále brání. Princip numerus clausus uplatňovaný u přístupnosti řady profesí (lékaři, lékárníci apod.) stále omezuje dostupnost služeb a mohl by se přehodnotit, aniž by se ohrozila kvalita či bezpečnost. Tato omezení týkající se regulovaných povolání, jejich potřebnost a přiměřenost dosud nebyly zevrubně posouzeny. Přílišné požadavky spojené s povolením pro zřízení maloobchodní prodejny vyplývající zejména z předpisů územního plánování a zákaz prodeje se ztrátou dosud nebyly odstraněny a mají negativní dopad na hospodářskou soutěž a spotřebitele. Francie dosud nepodnikla žádné konkrétní kroky, aby překážky vstupu na maloobchodní trh odstranila. V odvětví distribuce plynu a elektřiny se postupně ruší regulované ceny pro firemní zákazníky, ceny pro domácnosti však zůstávají regulované a v případě elektřiny jsou nastaveny pod úrovní nákladové ceny. Zároveň alternativní dodavatelé mají na trh omezený přístup. V otázce propojení energetických soustav by měly být dokončeny započaté projekty, aby se posílilo propojení s elektrickými a plynárenskými sítěmi sousedních zemí, zejména se Španělskem. Překážky vstupu na trh nadále znemožňují jeho efektivní fungování i v oblasti železniční dopravy. Francie dosud neotevřela konkurenci trh vnitrostátní osobní železniční dopravy učinila tak pouze u mezinárodních služeb, kde se objevilo několik nových poskytovatelů. Zahájila reformu železničního systému s cílem zvýšit jeho finanční udržitelnost. V říjnu 2013 byl předložen návrh zákona, který v současnosti projednává parlament. Navrhovaná opatření zahrnují zřízení funkce plně kvalifikovaného provozovatele infrastruktury, která by byla součástí vertikálně integrované struktury, do níž patří zavedený provozovatel. Tato nová struktura by mohla znesnadnit přístup k síti pro alternativní provozovatele. CS 6 CS

7 (14) Všeobecná daňová zátěž je ve Francii vysoká a stále roste. V roce 2013 byl poměr zdanění k HDP na úrovni 45,9 %, jedné z nejvyšších v EU a o 3,3 procentního bodu vyšší než v roce 2010, kdy byla zahájena fiskální konsolidace. Na základě toho podnítil zvláštní daňový výbor (Assises de la fiscalité) zahájení reformy daňového systému. Dosavadní pokrok ve snižování zákonných sazeb daní z příjmů fyzických a právnických osob a zefektivnění DPH není velký. Namísto toho byla dočasná přirážka pro velké podniky prodloužena až do roku 2015, což zvýší paušální zákonnou sazbu daně z příjmů právnických osob na rekordních 38,1 % (současná 33,3% zákonná sazba je už tak jedna z nejvyšších v EU). Francouzská vláda oznámila, že zákonná sazba se do roku 2020 postupně sníží na 28 %, avšak neexistují informace o tom, jak přesně bude toto opatřování načasováno. Pokrok za poslední rok je omezený, i pokud jde o snižování a racionalizaci daňových výdajů u daně z příjmu. V oblasti ekologických daní zůstává navzdory určitému pokroku (např. postupnému zavedení uhlíkové daně neboli tzv. contribution climat énergie) podíl ekologických daní na HDP nízký. Zejména spotřební daně nejsou ve Francii indexovány mírou inflace a některé druhy dotací, které jsou škodlivé pro životní prostředí, jako je preferenční sazba spotřební daně z motorové nafty, stále platí. Konečně v roce 2013 nebyly podniknuty ani žádné další kroky, které by řešily zvýhodnění zadlužování u daní z příjmů právnických osob a tím zabránily dalšímu nárůstu zadluženosti soukromého sektoru. (15) Situace na trhu práce se ve Francii v roce 2013 i přes řadu politických opatření nadále zhoršovala a značné problémy přetrvávají. Růst nezaměstnanosti pokračoval, v roce 2013 dosáhl 10,3 % (oproti 7,5 % v roce 2008). Francouzský trh práce zůstává segmentovaný a k přechodům z pracovních smluv na dobu určitou na smlouvy na dobu neurčitou dochází velmi zřídka (pravděpodobnost přechodu z pracovního poměru na dobu určitou na poměr na dobu neurčitou byla v roce 2010 jen 10,6 % oproti 25,9 % průměru EU). Meziodvětvová dohoda o zajištění zaměstnanosti se promítla do zákona, který byl přijat v červenci Ačkoliv je tato reforma pozitivním krokem, její dopad zůstává v této fázi nerovnoměrný. Především jen velmi málo společností využilo možnosti podnikových dohod, které zákon nabízí jako způsob zvýšení flexibility pracovních podmínek pro případ dočasných ekonomických potíží. Počet žalob pro výpověď se však výrazně snížil. Ačkoliv v roce 2014 proběhla jednání sociálních partnerů s cílem reformovat systém dávek v nezaměstnanosti, nepředpokládá se, že by nová dohoda deficit systému výrazně snížila. Kumulovaný schodek systému dávek v nezaměstnanosti činil v roce 2013 téměř 1 % HDP a má-li být udržitelný, musí být provedena další strukturální opatření. Zejména prvky jako podmínky způsobilosti, postupné snižování dávek v čase nebo náhradové poměry pro pracovníky s nejvyššími mzdami byly na základě poslední dohody sociálních partnerů v březnu 2014 upraveny jen mírně a mají-li být pobídky k práci přiměřené, měly by být změny větší. Míra zaměstnanosti osob mezi 55 a 64 lety v posledních třech letech díky několika po sobě jdoucím důchodových reformám trvale rostla. Zaměstnanost starších osob (45,6 % v roce 2012) se však ve Francii drží pod průměrem EU (o 4,5 procentního bodu níže) a pouze 55 % starších pracovníků odchází do důchodu přímo ze zaměstnání ( ). V důsledku toho míra nezaměstnanosti u této věkové skupiny v posledních několika letech velmi vzrostla. Proto je třeba posílit opatření ke zlepšení jejich zaměstnatelnosti a zároveň přehodnotit pobídky, které by je motivovaly k setrvání v práci nebo návratu do práce. (16) Výsledky výzkumu provedeného v rámci Programu pro mezinárodní hodnocení žáků v roce 2013 poukázaly na to, že nerovnosti ve vzdělávání patří ve Francii k nejvyšším ze zemí OECD. Jedna šestina mladých lidí ve Francii ukončí školu či CS 7 CS

8 odbornou přípravu, aniž by složila závěrečné zkoušky. To je zvlášť znepokojující, neboť na konci roku 2013 byla míra nezaměstnanosti mladých lidí 25,5 % a u nejméně kvalifikovaných mladých lidí bylo riziko nezaměstnanosti téměř dvakrát vyšší. Režimy na podporu učňovské přípravy by se měly týkat zejména nejméně kvalifikovaných mladých lidí. Určitého pokroku bylo v této oblasti dosaženo zahájením reformy povinné školní docházky v červenci 2013 a přijetím zákona o odborné přípravě a celoživotním vzdělávání v březnu Na hodnocení efektivity těchto opatření při odstraňování nerovností v systému vzdělávání je však ještě příliš brzy a také je třeba začít realizovat nový plán týkající se nižšího sekundárního vzdělávání ve znevýhodněných oblastech, který byl představen v lednu Přechod ze školy do zaměstnání byl sice usnadněn, ale počet učňů v roce 2012 klesl a ze systémů učňovské přípravy rostoucí měrou těžili studenti vysokých škol. (17) V kontextu evropského semestru provedla Komise komplexní analýzu hospodářské politiky Francie. Posoudila program stability a národní program reforem. Vzala v úvahu nejen jejich význam pro udržitelnou fiskální a sociálně-ekonomickou politiku Francie, ale také jejich soulad s pravidly a pokyny Unie, vzhledem k nutnosti posílit celkovou správu ekonomických záležitostí v Unii tím, že pro rozhodování členských států budou poskytnuty vstupy na úrovni Unie. Její doporučení v rámci evropského semestru jsou promítnuta do níže uvedených doporučení č. 1 až 7. (18) Na základě tohoto posouzení přezkoumala Rada program stability Francie a její stanovisko 10 je promítnuto zejména do níže uvedeného doporučení č. 1. (19) Na základě výsledků hloubkového přezkumu Komise a tohoto posouzení přezkoumala Rada národní program reforem a program stability. Její doporučení podle článku 6 nařízení (EU) č. 1176/2011 jsou promítnuta do níže uvedených doporučení č. 1 až 6. (20) V kontextu evropského semestru provedla Komise rovněž analýzu hospodářské politiky eurozóny jako celku. Na jejím základě vydala Rada konkrétní doporučení určená členským státům, jejichž měnou je euro. Francie by měla rovněž zajistit úplné a včasné provedení těchto doporučení, DOPORUČUJE, aby Francie v období provedla tato opatření: 1. Posílit rozpočtovou strategii na období počínající rokem 2014, mj. upřesněním opatření, o něž se bude opírat, a zajistit tak udržitelné odstranění nadměrného schodku do roku 2015 dosažením strukturální korekce uvedené v doporučeních Rady v rámci postupu při nadměrném schodku. Trvalá náprava fiskální nerovnováhy vyžaduje důvěryhodné provádění ambiciózní strukturální reformy zaměřené na zvýšení schopnosti přizpůsobit se a podporu růstu a zaměstnanosti. Po odstranění nadměrného schodku pokračovat ve strukturální korekci za účelem dosažení střednědobého cíle tempem odpovídajícím alespoň 0,5 % HDP ročně nebo více, budou-li ekonomické podmínky dobré nebo bude-li to třeba ke splnění pravidla týkajícího se dluhu, tak aby mohla vysoká míra veřejného zadlužení začít trvale klesat. Zintenzívnit snahu o zlepšení efektivity napříč všemi subsektory veřejné správy a v případě potřeby znovu vymezit rozsah příslušných vládních opatření. Zejména podniknout kroky k výraznému omezení nárůstu výdajů na sociální zabezpečení po roce 2015, tak jak bylo naplánováno, a sice nastavením ambicióznějších cílů pro roční výdaje na zdravotnictví, zastavením růstu výdajů na důchody a racionalizací rodinných přídavků a příspěvků na bydlení. Stanovit jasný 10 Podle čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1466/97. CS 8 CS

9 harmonogram probíhající decentralizace a do prosince 2014 podniknout první kroky k odstranění administrativní duplicity, usnadnění slučování orgánů místní správy a jasnějšímu vymezení kompetencí jednotlivých úrovní místní správy. Zavést strop meziročního růstu daňových příjmů místní správy a zároveň provádět plánované snižování dotací od centrální vlády. Nad rámec úspor nutných v krátkodobém časovém horizontu podniknout kroky k zastavení nárůstu veřejných výdajů na zdravotní péči a na léčiva, který se očekává ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a dle potřeby přijmout další nezbytná opatření, která do roku 2020 uvedou udržitelným způsobem do rovnováhy důchodový systém, se zvláštním důrazem na stávající zvláštní režimy. 2. Zajistit udržitelnost nižších nákladů na práci vyplývajících z tzv. crédit d impôt compétitivité emploi. Přijmout opatření v zájmu dalšího snížení odvodů zaměstnavatelů na sociální pojištění v souladu se závazky přijatými v rámci paktu odpovědnosti a solidarity a ujistit se, že jejich přínos nebude snížen jinými opatřeními a že jeho stávající cíle zůstanou zachovány. Podrobněji zhodnotit ekonomický dopad výjimek týkajících se příspěvků na sociální pojištění, především z hlediska zaměstnanosti, vývoje mezd a konkurenceschopnosti, a v případě potřeby přijmout odpovídající opatření. Ještě více snížit náklady na práci, zejména u nižších mzdových tříd, aniž by se tím zatížil rozpočet, a to především cíleným snížením odvodů zaměstnavatelů na sociální pojištění s přihlédnutím k různým systémům podpory příjmů. 3. Zjednodušit administrativní, fiskální a účetní pravidla platná pro právnické osoby a do prosince 2014 podniknout konkrétní kroky k realizaci již prováděného vládního plánu zjednodušení. Odstranit regulatorní překážky bránící právnickým osobám v růstu, zejména přezkoumat pravidla spojená s určitou velikostí podniku a vyhnout se tak prahovým efektům. Podniknout kroky v zájmu zjednodušení a zefektivnění inovační politiky, zejména zhodnotit a v případě potřeby upravit crédit d impôt recherche. Zajistit, aby se prostředky vynakládaly na ty nejúčinnější póly konkurenceschopnosti, a dále podporovat ekonomický dopad inovací vyvinutých v těchto pólech. 4. Odstranit neodůvodněná omezení v přístupu k regulovaným povoláním a jejich výkonu, snížit náklady spojené se vstupem na trh a podpořit hospodářskou soutěž v odvětví služeb. Přijmout další opatření s cílem zmírnit regulatorní zátěž, která ovlivňuje fungování maloobchodu, zejména zjednodušit vydávání povolení pro zřízení maloobchodní prodejny a zrušit zákaz prodeje se ztrátou. Zajistit, aby regulované tarify za plyn a elektřinu pro domácnosti byly nastaveny na úrovni, která nebude bránit hospodářské soutěži, aniž by se změnila jejich dostupnost pro ohrožené skupiny. Posílit propojení elektrických a plynárenských sítí se Španělskem, zejména propojení plynárenských sítí tak, aby došlo k plné integraci iberského trhu s plynem s evropským trhem. V odvětví železniční dopravy zajistit nezávislost nového jednotného provozovatele infrastruktury na zavedeném provozovateli a podniknout kroky k otevření vnitrostátní osobní dopravy konkurenci do roku Zmírnit daňové zatížení práce a zintenzívnit snahu o zjednodušení a zefektivnění daňového systému. Za tímto účelem přijmout počínaje rozpočtem na rok 2015 opatření s cílem: zrušit neefektivní výdaje spojené s daní z příjmů fyzických a právnických osob v návaznosti na nedávná hodnocení a iniciativu daňového výboru Assises de la fiscalité a zároveň snížit zákonné sazby; přijmout další opatření k odstranění zvýhodnění zadlužování u daní z příjmu právnických osob; rozšířit CS 9 CS

10 daňovou základnu, zejména u spotřeby; postupně zrušit dotace, které škodí životnímu prostředí. 6. Podniknout další kroky v boji proti nepružnosti trhu práce, zejména kroky k reformování podmínek tzv. accords de maintien de l emploi, aby je podniky v obtížích využívaly častěji. Přijmout další opatření k reformě systému podpory v nezaměstnanosti ve spolupráci se sociálními partnery, a to tak, aby byla zaručena udržitelnost systému a zároveň existovaly přiměřené pobídky k návratu do práce. Zintenzívnit poradenství a odbornou přípravu pro starší pracovníky a přehodnotit příslušnou zvláštní úpravu podpory v nezaměstnanosti. 7. Pokračovat v modernizaci systému odborného vzdělávání a přípravy, provést reformu povinné školní docházky a podniknout další kroky k odstranění nerovností ve vzdělávání, především posílením opatření proti předčasnému ukončování školní docházky. Zajistit, aby aktivní opatření na trhu práce efektivně podporovala nejohroženější skupiny. Zlepšit přechod ze školy do práce, zejména prostřednictvím důslednějších opatření na podporu dalšího rozvoje učňovského vzdělávání se zvláštním důrazem na osoby s nízkou kvalifikací. V Bruselu dne Za Radu předseda CS 10 CS

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9263/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 340 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2016

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 339 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Nizozemska z roku 2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Belgie na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Belgie na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 252 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Belgie na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Belgie z roku 2015 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Francie na rok a stanovisko Rady k programu stability Francie na období

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Francie na rok a stanovisko Rady k programu stability Francie na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 360 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Francie na rok 2013 a stanovisko Rady k programu stability Francie na období 2012

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 269 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2015

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 271 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Portugalska z roku

Více

10805/14 mg/mo 1 DGG 1A

10805/14 mg/mo 1 DGG 1A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. června 2014 (OR. en) 10805/14 UEM 257 ECOFIN 645 SOC 496 COMPET 398 ENV 597 EDUC 234 RECH 293 ENER 301 JAI 495 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Výbor stálých

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok a stanovisko Rady k programu stability Slovenska z roku 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok a stanovisko Rady k programu stability Slovenska z roku 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 426 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska z roku 2014

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Francie na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Francie na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 330 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Francie na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Francie z roku 2016 CS

Více

9254/15 jp/ls/mb 1 DG B 3A - DG G 1A

9254/15 jp/ls/mb 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9254/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 191 ECOFIN 396 SOC 359 COMPET 271 ENV 353 EDUC 177

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 429 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 428 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2014

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10000/13 UEM 100 ECOFIN 387 SOC 355 COMPET 333 ENV 444 EDUC 157 RECH 187 ENER 208

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10000/13 UEM 100 ECOFIN 387 SOC 355 COMPET 333 ENV 444 EDUC 157 RECH 187 ENER 208 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10000/13 UEM 100 ECOFIN 387 SOC 355 COMPET 333 ENV 444 EDUC 157 RECH 187 ENER 208 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 254 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Finska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Finska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 346 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Finska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Finska z roku 2016 CS CS

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Německa na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Německa z roku 2016 CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 366 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2013 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 261 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Chorvatska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Chorvatska z

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Maďarska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Maďarska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 337 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Maďarska na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Maďarska z roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 333 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Kypru na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Kypru z roku 2016 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 342 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Portugalska z roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok a stanovisko Rady k programu stability Německa na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok a stanovisko Rady k programu stability Německa na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 406 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Německa na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Německa na rok 2014 {SWD(2014)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok a stanovisko Rady k programu stability Německa na období

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Německa na rok a stanovisko Rady k programu stability Německa na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 355 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Německa na rok 2013 a stanovisko Rady k programu stability Německa na období 2012

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 336 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok a stanovisko Rady k programu stability Rakouska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok a stanovisko Rady k programu stability Rakouska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 421 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska na rok 2014 {SWD(2014)

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 328 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2016 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Španělska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Španělska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 329 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Španělska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Španělska z roku 2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Španělska na rok a stanovisko Rady k programu stability Španělska z roku 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Španělska na rok a stanovisko Rady k programu stability Španělska z roku 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 410 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Španělska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Španělska z roku 2014

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Litvy z roku 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Litvy z roku 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 416 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Litvy z roku 2014 {SWD(2014)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 345 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska z roku 2016

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovinska na rok a stanovisko Rady k programu stability Slovinska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovinska na rok a stanovisko Rady k programu stability Slovinska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 425 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovinska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Slovinska na rok 2014

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 408 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2014 {SWD(2014)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

9216/16 jsp/lk 1 DG B 3A - DG G 1A

9216/16 jsp/lk 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 9216/16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ECOFIN 458 UEM 205 SOC 322 EMPL 219 COMPET 292 ENV 338

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Bulharska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Bulharska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 323 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Bulharska na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Bulharska z roku

Více

9289/17 jh/jpl/kno 1 DG B 1C - DG G 1A

9289/17 jh/jpl/kno 1 DG B 1C - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 12. června 2017 (OR. en) 9289/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ECOFIN 396 UEM 145 SOC 376 EMPL 290 COMPET 393 ENV 492

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Bulharska na rok a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Bulharska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Bulharska na rok a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Bulharska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 403 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Bulharska na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Bulharska na rok

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rumunska na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rumunska na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 373 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rumunska na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Rumunska na období

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Belgie na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Belgie na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 322 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Belgie na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Belgie z roku 2016 CS CS

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí

tová ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Stabilizační rozpočtov tová opatřen ení pro období 2012-2014 Miroslav Kalousek, ministr financí Fiskáln lní cíle vlády 2012-2014 rok 2012 2013 2014 saldo vládního sektoru v % HDP (ESA95) -3,5-2,9-1,9 saldo

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10548/13 ECOFIN 473 UEM 168 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Itálie na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Itálie na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 332 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Itálie na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Itálie z roku 2016 CS CS

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor

Hospodářský a měnový výbor. Navrhovatelé (*): Sofia Ribeiro, Výbor pro zaměstnanost a sociální záležitosti Jean Arthuis, Rozpočtový výbor Evropský parlament 2014-2019 Hospodářský a měnový výbor 2016/2101(INI) 21.6.2016 NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI)) Hospodářský

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více