VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE"

Transkript

1 VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, Praha 7 Tel.: , IČO: , č. účtu: /0100

2 Vzor smlouvy o zajištění stáže byl vytvořen pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ , který je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Autor: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí Verze: 7.0 Datum: Schválila: PhDr. Kateřina Šímová, hlavní manažer projektu Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, Praha 7 Tel.: , IČO: , č. účtu: /0100

3 Smlouva o zajištění stáže č.. Smluvní strany Stážista Titul Jméno Příjmení 1 : rodné číslo: trvalé bydliště: kontaktní adresa 2 : telefon a bankovní spojení: (dále jen stážista ) a Poskytovatel stáže Název: se sídlem: kontaktní adresa 3 : IČ/DIČ: jednající (statutární zástupce): bankovní spojení: ID datové schránky: (dále jen poskytovatel ) a Fond dalšího vzdělávání se sídlem: Na Maninách 20, Praha 7 Holešovice IČ: zastoupený: Mgr. Veronikou Pelíškovou MBA, ředitelkou FDV bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 ID datové schránky: av565q (dále jen FDV ) uzavírají dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) tuto Smlouvu o zajištění stáže č.. (dále jen Smlouva ): 1 V případě nezletilosti stážisty zde budou také uvedeny identifikační údaje zákonného zástupce stážisty. 2 Uvádí se pouze v případě, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště. 3 Uvádí se pouze v případě, je-li odlišná od adresy sídla poskytovatele, za aktuálnost odpovídá poskytovatel stáže. 1

4 I. Předmět Smlouvy 1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování a výkonu odborné stáže (dále jen stáž ) v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/ (dále jen projekt ). Stáž je realizována dle Přílohy č. 3 Šablona a karta stáže (dále jen šablona ) pro danou typovou pozici. 2. Všechny smluvní strany se zavazují od podpisu této Smlouvy řídit obecně platnými právními předpisy České republiky a aktuálním zněním dokumentů, které s realizací projektu souvisí, a to konkrétně: Manuálem pro stážistu, Manuálem pro poskytovatele stáže, Manuálem pro stážistu a poskytovatele stáže: Kontrola realizace stáže, Příslušnými metodickými pokyny k výše uvedeným manuálům, Prohlášeními FDV vztahujícími se k projektu, Všeobecnými podmínkami využívání služeb na internetové adrese a IS ASAP, které jsou volně přístupné registrovaným uživatelům na internetové adrese (dále také jen projektové dokumenty ) Poskytovatel se zavazuje umožnit stážistovi výkon stáže ve svém sídle / pracovišti / zařízení (dále jen místo výkonu stáže ), a to v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Stáž bude vykonávána na níže uvedených místech výkonu stáže: místo výkonu stáže A: Klikněte sem a zadejte text.. místo výkonu stáže B: Klikněte sem a zadejte text.. místo výkonu stáže C: Klikněte sem a zadejte text.. V průběhu stáže stážista může vykonávat služební cesty 5 v rámci celého území České republiky 6. Veškeré služební cesty musí být rozplánovány v Příloze č. 4 Harmonogram stáže (dále také jen harmonogram ). 4. Poskytovatel stáže se zavazuje k tomu, že pověří metodickým vedením stáže, resp. stážisty osobu, která bude po dobu realizace stáže vykovávat funkci mentora stáže (viz Příloha č. 1 Čestné prohlášení mentora). Tato pověřená osoba musí být ze strany FDV schválena a musí splňovat podmínky kladené na mentora příslušnou šablonou dané stáže po celou dobu realizace stáže. Tato osoba bude zároveň kontaktní osobou v průběhu realizace stáže. 5. Stáž bude vykonávána v rozsahu počtu hodin stáže dle příslušného harmonogramu (viz Příloha č. 4 Harmonogram stáže), který je závazný. Poskytovatel po dohodě se stážistou stanoví v harmonogramu garantovaný interval stáže, ve kterém poskytovatel garantuje přítomnost stážisty na uvedeném místě výkonu stáže. Stáž bude realizována v termínu uvedeném v harmonogramu stáže. 6. Změnu docházky oproti harmonogramu bude možno uskutečnit až po schválení konzultantem FDV. 7. Stážista a poskytovatel jsou povinni řádně vést a předkládat dokumentaci vztahující se k realizaci stáže v termínech stanovených v aktuálních verzích Manuálu pro stážistu a Manuálu pro poskytovatele stáže. 8. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy zaniká: a) uplynutím doby, na niž byla sjednána doba realizace stáže (viz Příloha č. 4 této Smlouvy) nebo b) absolvováním celkové hodinové dotace a seznámením stážisty s veškerými činnostmi stanovenými v šabloně stáže, pokud jsou tyto povinnosti splněny před uplynutím účinnosti stanovené pod písmenem a) tohoto odstavce Smlouvy a byly schváleny ze strany FDV nebo c) na základě ustanovení týkajících se předčasného ukončení stáže dle Článku VII. této Smlouvy nebo d) po řádném vypořádání kontroly realizace stáže v souladu s Manuálem pro stážistu a poskytovatele stáže: Kontrola realizace stáže. V případě, že není kontrola realizace stáže řádně vypořádána, prodlužuje se účinnost této Smlouvy až do doby řádného vypořádání kontroly stáže a neplatí tak ustanovení předchozích písmen tohoto odstavce Smlouvy. 9. Porušení Smlouvy v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí může vést k vyloučení nejen z tohoto projektu, ale také z dalších projektů, které realizuje FDV. 4 Aktuální verze projektových dokumentů je dostupná po přihlášení stážisty / poskytovatele stáže do informačního systému ASAP (internetová adresa: Dokumenty pro stážistu jsou dostupné v agendě Dokumenty pro uchazeče, dokumenty pro poskytovatele stáže jsou dostupné v agendě Dokumenty pro poskytovatele. 5 Za služební cestu je považována jakákoliv nepřítomnost stážisty v pravidelném místě výkonu stáže A, B nebo C dle tohoto odst., která souvisí s realizací stáže a byla vykonána po dohodě se stážistou z rozhodnutí mentora a dle pokynů mentora (tj. služební cestou je i jakákoliv činnost vykonávána mimo místo výkonu stáže, a to i v rámci stejného města, např. jednání u klienta či vyřizování korespondence na pobočce České pošty). 6 Stáž nelze vykonávat mimo území ČR. 2

5 10. Úhrada fixních nákladů na stáž (celkových hrazených nákladů na stáž) bude provedena v souladu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v Manuálu pro stážistu a Manuálu pro poskytovatele stáží. 11. Smluvní strany se dohodly, že komunikaci pro účely plnění této Smlouvy budou zajišťovat tyto osoby 7 : a) FDV: Přidělený zodpovědný konzultant (jméno a příjmení) (tel., GSM) ( ) Příslušný vedoucí pracovník Mgr. Magda Havlíková b) Stážista: viz kontaktní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy c) Poskytovatel: Mentor stáže (jméno a příjmení) (tel., GSM) ( ) II. Práva a povinnosti stážisty 1. Stážista se zavazuje vykonávat stáž v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky dle svých znalostí a schopností s vynaložením veškeré řádné péče. Stážista je povinen se řídit pokyny mentora a spolupracovat s ostatními stážisty a zaměstnanci poskytovatele, jakož se řídit i vnitřními předpisy poskytovatele, s nimiž byl při nástupu na stáž prokazatelně seznámen. Dále je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární předpisy. 2. Stážista prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Manuálu pro stážistu. Stážista se dále zavazuje dodržovat aktuální znění projektových dokumentů, které jsou uvedeny v Článku I. odst. 2 Smlouvy. 3. Stážista je povinen při stáži dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z příslušné šablony a vykonávat stáž dle aktuálního předem daného harmonogramu stáže. 4. Stážista podpisem Smlouvy prohlašuje, že je zdravotně způsobilý vykonávat danou stáž. V případě, že to vyžaduje charakter pracoviště poskytovatele 8, které je místem výkonu stáže, zavazuje se stážista absolvovat zdravotní prohlídku. Zajištění prohlídky se řídí ustanovením Článku III. odst. 8 této Smlouvy a bude provedeno nejpozději první den realizace stáže. Výdaje za zdravotní prohlídku hradí stážistovi FDV, a to za předpokladu splnění podmínek uvedených v aktuálním znění Manuálu pro stážistu. 5. Stážista podpisem Smlouvy prohlašuje, že v souladu a za podmínek 81 a násl. občanského zákoníku, souhlasí s použitím písemností osobní povahy, podobizny nebo obrazových či zvukových záznamů týkajících se člověka nebo projevů osobní povahy v rámci propagace projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, a to přiměřeným způsobem v tisku, periodikách, on-line a dalších médiích běžně používaných k propagaci. Výše uvedený souhlas je poskytnut po dobu realizace projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí. 6. Stážista podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v informačním systému Agendový systém aktivit projektu (dále jen IS ASAP ), interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v papírové formě za účelem jeho prezentace a za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s projektem Stáže ve firmách vzdělávání praxí bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí uzavíraným i s třetími osobami ve prospěch stážisty, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. 7. Stážista odpovídá poskytovateli stáže za újmu, kterou mu způsobil při výkonu stáže nebo v přímé souvislosti s ní. Pokud k újmě došlo při výkonu stáže nebo v přímé souvislosti s ní u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá stážista této právnické nebo fyzické osobě. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, kterou stážista v průběhu stáže způsobí, se řídí příslušnými ustanoveními Části čtvrté, Hlavy III., Závazky z deliktů, občanského zákoníku. Stážista je povinen si počínat tak, aby nedocházelo k újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného ani k bezdůvodnému obohacení. Hrozí-li újma, je povinen na ni upozornit mentora. Je-li k odvrácení újmy hrozící poskytovateli třeba neodkladného zákroku, je stážista povinen zakročit; nemusí tak 7 Komunikace v průběhu realizace stáže je podrobněji upravena v Manuálu pro poskytovatele stáží. 8 Jedná se o pracoviště poskytovatele, které je zařazeno do kategorie rizikových prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 3

6 učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe, ostatní stážisty, zaměstnance poskytovatele stáže, popřípadě osoby blízké. 8. Zjistí-li stážista, že nemá vytvořeny nezbytné podmínky pro řádný výkon stáže, a to zejména dle šablony (materiálně-technického zabezpečení stáže), je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně mentorovi a konzultantovi FDV. 9. Stážista je povinen využívat dobu výkonu stáže a prostředky materiálně-technického zabezpečení stáže k vykonávání svěřených činností, plnit kvalitně a včas úkoly související s výkonem stáže, řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu poskytovatelem a střežit a ochraňovat majetek poskytovatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele. 10. Stážista nesmí bez souhlasu poskytovatele užívat pro svou osobní potřebu prostředky materiálně-technického zabezpečení poskytovatele sloužící k výkonu stáže, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Dodržování je poskytovatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. 11. Stážista je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž byl při výkonu stáže seznámen, především o všech informacích týkajících se osobních údajů fyzických osob či údajů majících charakter obchodního tajemství či jiné obdobné hospodářské hodnoty. 12. Nebude-li stážista moci z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jeho vůli, absolvovat stáž v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě, je povinen mentorovi písemně nahlásit svou neúčast předem nebo, v případě nepředvídatelných okolností, bez zbytečného odkladu. 13. Stážista je srozuměn s tím, že ve vlastním zájmu nemá mít při výkonu stáže při sobě větší peněžní hotovost nebo jiné obzvlášť cenné předměty. 14. Stážista se zavazuje uvádět informace o realizaci stáže pravdivě a dle pokynů a termínů stanovených ze strany FDV v Manuálu pro stážistu. 15. Stážista podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas s tím, že fixní náklady spojené s realizací stáže uvedené v příslušné šabloně budou ze strany FDV po ukončení stáže zaslány přímo na bankovní účet poskytovatele, a to na základě faktury vystavené poskytovatelem na stážistu (viz podrobný postup v Manuálu pro stážistu). Výdaje stážisty uvedené v tomto odstavci (dále jen výdaje za přímou podporu stážisty ) budou stážistovi proplaceny pouze za předpokladu, že stážista bude stáž vykonávat v souladu s pravidly uvedenými v této Smlouvě a v příslušných manuálech. Proplacení uvedených výdajů se řídí touto Smlouvou a příslušnými projektovými dokumenty a je možné v maximální výši: Stravné: Klikněte sem a zadejte text. Kč Ubytování: Klikněte sem a zadejte text. Kč Cestovné: Klikněte sem a zadejte text. Kč Zdravotní prohlídka: Klikněte sem a zadejte text. Kč 9 Očkování: Klikněte sem a zadejte text. Kč 10 Ostatní: Klikněte sem a zadejte text. Kč 11 Výše uvedené částky jsou maximální při jejich nedočerpání nemá stážista nárok na vyplacení nedočerpané částky. Na proplacení výdajů za přímou podporu stážisty nemá stážista automatický nárok proplacení těchto výdajů je vždy individuálně kontrolováno a posuzováno ze strany FDV. V případě, že se stážista dopustí neodstranitelného pochybení dle Článku VI. odst. 2 této Smlouvy, má FDV právo tyto výdaje neproplatit. Stážista má nárok na náhradu výdajů cestovného pouze z/do místa kontaktní adresy do/z místa/míst pravidelného výkonu stáže viz Článek I. odst. 3 této Smlouvy. 16. Výdaje spojené se služební cestou jsou hrazeny dle dohody mezi poskytovatelem stáže a stážistou. Ze strany FDV nejsou cestovní a jiné výdaje spojené se služební cestou propláceny (FDV hradí cestovné pouze z/do místa kontaktní adresy do/z místa/míst pravidelného výkonu stáže). 17. Po řádném ukončení stáže obdrží stážista v souladu s podmínkami Manuálu pro stážistu certifikát o absolvování stáže Europass doklad o stáži (dále jen certifikát ), který je potvrzený poskytovatelem a FDV. Certifikát slouží jako osvědčení o absolvování stáže. 9 Výdaje za zdravotní prohlídku budou uhrazeny pouze v případě, že to vyžaduje charakter pracoviště poskytovatele stáže (tzn. pracoviště poskytovatele, které je místem výkonu stáže, je zařazeno do kategorie rizikových prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.), což poskytovatel uvede v dotazníku pro poskytovatele stáže a zároveň doloží potvrzení o zařazení pracoviště do rizikové kategorie dle výše zmíněné vyhlášky. 10 Výdaje za očkování budou uhrazeny pouze v případě, že to vyžaduje příslušná šablona stáže. V tomto případě budou stážistovi při nástupu na stáž (po datu uzavření Smlouvy o zajištění stáže) uhrazeny ze strany Fondu dalšího vzdělávání náklady na maximálně první dvě dávky očkovací vakcíny. Termín prvního očkování musí být po datu osobního pohovoru stáže, na kterou je uzavřena Smlouva o zajištění stáže. 11 Ze strany FDV mohou být hrazeny další výdaje stážisty nutné pro výkon stáže, pouze ovšem za podmínky, že je tato možnost stanovena v příslušné šabloně stáže. Jedná se např. o zkoušku dle 5 vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice nebo o zdravotní průkaz, pokud je pro výkon stáže poskytovatelem vyžadován. 4

7 III. Práva a povinnosti poskytovatele 1. Poskytovatel je povinen při stáži jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky. Poskytovatel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Manuálu pro poskytovatele stáže. Poskytovatel se zavazuje dodržovat aktuální znění projektových dokumentů, které jsou uvedeny v Článku I. odst Poskytovatel je povinen při stáži dodržovat povinnosti plynoucí pro něj z příslušné šablony a řídit se aktuálním harmonogramem stáže. Dále se poskytovatel zavazuje zejména prakticky seznámit stážistu se všemi činnostmi danými šablonou. 3. Poskytovatel prokazatelně zajistí, aby byl stážista při zahájení stáže seznámen s platnými právními předpisy, jejichž znalost je nezbytná k výkonu stáže. Dále bude stážista prokazatelně seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele nutnými pro řádný výkon stáže Mentor je povinen řídit a kontrolovat činnosti vykonávané stážistou a hodnotit jeho zapojení a výsledky, co nejlépe organizovat realizaci stáže, vytvářet příznivé podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu stáže, vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně stážisty, zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku stážisty. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které stážista obvykle nosí na stáž. 5. Poskytovatel je povinen písemně oznámit absenci mentora přidělenému konzultantovi FDV a stážistovi. Pokud dojde k dlouhodobé (více jak 5 pracovních dní) či trvalé personální změně mentora, musí nový mentor splňovat podmínky dané šablonou, která je přílohou této Smlouvy. Změna osoby mentora podléhá schválení ze strany FDV. V opačném případě musí být stáž přerušena až do doby, než bude mentor opětovně schopen zajišťovat metodické vedení stáže. 6. Poskytovatel se zavazuje vytvořit v místě výkonu stáže podmínky nezbytné pro realizaci stáže tak, aby mohl stážista řádně plnit své úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Budou-li zjištěny závady na zařízení definovaném šablonou stáže (materiálně-technické zabezpečení), je poskytovatel povinen neprodleně učinit opatření k nápravě. 7. Poskytovatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které stážista k němu vnáší nebo od něho odnáší, popřípadě provádět prohlídky stážisty. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti podle 81 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti poskytovatele narušovat soukromí stážisty v místě výkonu stáže a ve společných prostorách poskytovatele tím, že podrobuje stážistu otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných stážistovi. Je-li dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti poskytovatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je poskytovatel povinen přímo informovat stážistu a konzultanta FDV o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. 8. Poskytovatel se zavazuje umožnit a zajistit vstupní zdravotní prohlídku stážisty nejpozději první den zahájení realizace stáže, stanoví-li to charakter jeho pracoviště 13, což poskytovatel doloží kopií rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví. Výdaje za zdravotní prohlídku hradí stážistovi FDV (za předpokladu splnění podmínek uvedených v manuálech). 9. Poskytovatel se zavazuje neprodleně předat stážistovi stravenky, které pro stážistu obdrží obvykle koncem kalendářního měsíce (s výjimkou prvního a posledního). Předání stravenek si nechá poskytovatel potvrdit podpisem stážisty na Distribučním seznamu, který následně zasílá FDV. 10. Poskytovatel se podpisem Smlouvy zavazuje, že v případě změny docházky na stáž (vč. změny garantovaného časového intervalu) a jakékoliv změny termínu služební cesty (jsou-li služební cesty v průběhu stáže vykonávány) bude předem (nejpozději do 14:00 předchozího pracovního dne) písemně informovat konzultanta FDV a stážistu. Tato změna může být provedena až po schválení konzultantem FDV. 11. Poskytovatel při určení množství vzdělávacích úkolů při výkonu stáže musí vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti stážisty, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu stáže a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Poskytovatel svým podpisem stvrzuje, že zabezpečil tyto podmínky před zahájením stáže. 12 Seznámení s těmito předpisy bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu rozsahu předpisů, které se vztahují na zaměstnance poskytovatele. 13 Jedná se o pracoviště poskytovatele, které je místem výkonu stáže a je zařazeno do rizikové kategorie dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 5

8 12. Poskytovatel nesmí vyžadovat od stážisty informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem stáže. Informace např. o těhotenství, trestněprávní bezúhonnosti lze vyžadovat, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze výkonu stáže, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí poskytovatel získávat ani prostřednictvím třetích osob. 13. Není-li stážista schopen absolvovat stáž podle této Smlouvy z důvodů dle ustanovení Článku II. odst. 12 této Smlouvy, umožní poskytovatel stážistovi stáž dokončit bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky na straně stážisty, vždy však po předchozí dohodě s přiděleným konzultantem FDV. 14. Poskytovatel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví stážisty s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví v souvislosti s výkonem stáže. 15. Poskytovatel stáže umožní stážistovi nejdéle po 6 hodinách stáže přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému stážistovi musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách stáže. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do docházky na stáž. Jde-li o činnosti, které nemohou být přerušeny, musí být stážistovi i bez přerušení provozu nebo činnosti zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do docházky. Byla-li přestávka na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. Přestávka na jídlo a oddech se neposkytuje na začátku a konci docházky na stáž. Má-li stážista při výkonu činnosti právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních předpisů, započítává se tato přestávka do docházky na stáž. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky na jídlo a oddech, započítává se přestávka na jídlo a oddech do docházky na stáž. 16. Poskytovatel zajistí, aby mladiství stážisté nevykonávali stáž pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. 17. Poskytovatel se zavazuje uvádět informace o realizaci stáže pravdivě a dle pokynů a termínů stanovených ze strany FDV a dle Manuálu pro poskytovatele stáže. 18. Během stáže umožní poskytovatel stážistovi získat informace související zejména s výkonem činností na stáži, organizací práce a nezbytné zkušenosti pro výkon budoucího povolání. 19. Poskytovatel odpovídá stážistovi za újmu, která mu vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při výkonu stáže nebo v přímé souvislosti s ní. Pokud k újmě došlo v rámci výkonu stáže u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž byl výkon stáže uskutečňován. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob. Poskytovatel se zavazuje mít uvedenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu trvání této Smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. 20. Poskytovaná podpora na výše uvedenou stáž má charakter podpory malého rozsahu (de minimis) dle Nařízení Komise (ES) 14 č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití Článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis publikované v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem L 379/5 dne 28. prosince Poskytovatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že za poslední tříleté období, tj. za fiskální roky používané k daňovým účelům, nečerpal veřejnou podporu de minimis v hodnotě, která přesáhla výši částky ,- EUR za dané období ( ,- EUR v případě podniků činných v oblasti silniční dopravy). Tento finanční limit platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v daném období. Stážista poskytovateli stáže hradí náklady související s realizací stáže, a to ve výši částky uvedené v řádku č. 4 příslušné šablony; tato částka představuje celkové hrazené náklady na stáž. Tato částka nemůže být v průběhu realizace stáže navýšena. 21. Poskytovatel podpisem Smlouvy dále prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zpracováním, užitím a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů v IS ASAP, interní databázi FDV, na elektronických nosičích či v papírové formě za účelem jeho prezentace a za účelem využití těchto údajů k veškerým nutným a s projektem Stáže ve firmách vzdělávání praxí bezprostředně souvisejícím účelům, vedoucím k naplnění cílů projektu, jako například ke smluvním účelům nezbytným v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí uzavíraným i s třetími osobami, přičemž bere na vědomí, že poskytnutí těchto osobních a citlivých údajů je dobrovolné. 22. Poskytovatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že v souladu s 81 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s pořízením, použitím a zpracováním svých písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů nebo svých projevů osobní povahy v rámci propagace projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí, a to přiměřeným způsobem v tisku, periodikách, online a dalších médiích běžně používaných k propagaci. Výše uvedený souhlas je poskytnut po dobu realizace projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí. 14 Nařízení komise (ES) bude doplněno dle skutečné oblasti / odvětví hospodářské činnosti (různé varianty pro odvětví zemědělské prvovýroby, odvětví rybolovu, služby obecného hospodářského zájmu. 6

9 IV. Práva a povinnosti FDV 1. FDV se zavazuje jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky a aktuálním zněním projektových dokumentů uvedených v Článku I. odst. 2 Smlouvy. 2. FDV má právo projektové dokumenty jednostranně měnit a doplňovat. Jejich změna je platná ke dni vyhlášení nového znění na internetové adrese 15 a účinná ke dni uvedenému v daném projektovém dokumentu. 3. FDV, jakožto poskytovatel prostředků na úhradu fixních nákladů a výdajů stážisty, má právo provádět kontrolu realizované stáže v souladu s ustanoveními Článku V. Smlouvy. 4. FDV se při splnění všech podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami zavazuje uhradit stážistovi podle Článku II. odst. 15 této Smlouvy náklady poskytovatele spojené s realizací stáže a výdaje stážisty postupem uvedeným v Manuálu pro poskytovatele stáží a v Manuálu pro stážisty. 5. FDV se při řádném plnění podmínek daných touto Smlouvou a jejími přílohami, avšak při předčasném ukončení stáže z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na vůli stážisty či poskytovatele a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, nebo z důvodů, které vedou k zisku zaměstnání stážisty v průběhu stáže, zavazuje uhradit poměrnou část nákladů poskytovatele spojených s realizací stáže a výdaje stážisty dle Článku II. odst. 15 této Smlouvy. 6. V případě, že stáž nebude v souladu s podmínkami této Smlouvy posouzena jako řádně ukončená, není FDV povinen tyto náklady hradit nebo je uhradí jen v částečné výši tak, jak je uvedeno níže: V případě neodstranitelného pochybení ze strany stážisty uhradí FDV příslušnou poměrnou část nákladů na stáž poskytovateli (a to na základě řádně doložených absolvovaných hodin stáže ze strany stážisty). V takovém případě nemá FDV povinnost stážistovi proplatit výdaje na stáž dle Článku II. odst. 15 této Smlouvy. Případné částečné proplacení těchto výdajů je posuzováno individuálně. V případě neodstranitelného pochybení ze strany poskytovatele uhradí FDV pouze výdaje na stáž stážistovi dle Článku II. odst. 15 Smlouvy dle řádně doložených absolvovaných hodin stáže. Poskytovateli nebudou uhrazeny náklady na stáž. 7. FDV se zavazuje k zanesení částky celkových nákladů stáže dle Článku III. odst. 20 této Smlouvy, tj. nákladů na stáž ve výši uvedené v řádku č. 4 příslušné šablony, příp. dle Článku VII. do Centrálního registru podpor malého rozsahu (registr de minimis) danému příjemci podpory, tj. poskytovateli stáže a to dle obecně závazných pravidel vztahujících se k centrálnímu registru podpor malého rozsahu. FDV se zavazuje k vymazání částky nebo k jejímu snížení v případě, že bude vyplacena pouze část z celkových nákladů stáže (např. z důvodu předčasného ukončení stáže) a tato skutečnost bude uvedena v právním aktu. V. Kontrola řádné realizace stáže 1. FDV, jakožto poskytovatel prostředků na úhradu fixních nákladů stáže a výdajů stážisty, kontroluje, zda je stáž realizována v souladu s ustanoveními Smlouvy. Kontrola řádné realizace (dále jen kontrola) je realizována dle Manuálu pro stážistu a poskytovatele stáže: Kontrola realizace stáže. Stážista a poskytovatel jsou povinni při kontrole poskytnout součinnost, a to jak při administrativní kontrole, tak i při kontrole na místě. V případě provádění kontroly na místě se jedná zejména o přístup do místa výkonu stáže a ubytovacího zařízení (pokud stážista nárokuje k proplacení výdaje za ubytování) zástupcům FDV a dalším kontrolním subjektům (dále jen kontrola ), prokázání se identifikačním dokladem s fotografií a umožnění kontrole nahlédnout do dokumentace související s realizací stáže, včetně účetní dokumentace poskytovatele tak, aby mohla být řádně zkontrolována realizace stáže. 2. Neposkytnou-li stážista či poskytovatel (oprávněné osoby poskytovatele či mentor) potřebnou součinnost při plnění ustanovení Článku V. odst. 1 nebo bude-li kontrolou zjištěno, že stáž není realizována řádně podle této Smlouvy, včetně jejích příloh (tj. budou-li zjištěny okolnosti prokazující, že není naplňován smysl či podstata stáže), není FDV povinen hradit jakékoliv výdaje/náklady související s realizací stáže dle této Smlouvy a bude postupováno dle Článku IV. odst V případě zjištění závažných pochybení poskytovatele či stážisty při kontrole řádné realizace stáže může být ze strany FDV dočasně přerušena docházka stážisty na stáž a její administrace. Dočasné přerušení docházky 15 Aktuální verze projektových dokumentů je dostupná po přihlášení stážisty / poskytovatele stáže do informačního systému ASAP (internetová adresa: Dokumenty pro stážistu jsou dostupné v agendě Dokumenty pro uchazeče, dokumenty pro poskytovatele stáže jsou dostupné v agendě Dokumenty pro poskytovatele. 7

10 stážisty na stáž je vždy oznámeno všem smluvním stranám písemně a trvá až do řádného vypořádání kontroly realizace stáže v souladu s Manuálem pro stážistu a poskytovatele stáže: Kontrola realizace stáže. Zároveň s přerušením docházky dochází k přerušení proplácení jakýchkoliv výdajů/nákladů souvisejících s realizací stáže dle této Smlouvy. 4. Výstupy z kontroly jsou poskytovateli i stážistovi zasílány písemně. Poskytovatel stáže i stážista jsou povinni se s výstupy z kontrol seznámit. 5. Za předpokladu, že si adresát ve stanovené lhůtě nevyzvedne daný dokument, je dle občanského zákoníku uplatňován předpoklad doručení dle 570 odst. 1 občanského zákoníku. VI. Vymezení odstranitelných a neodstranitelných pochybení Smlouvy 1. Odstranitelná pochybení, tj. taková pochybení, která lze odstranit a neohrozí naplnění cíle stáže. a) Stážista se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: Nedodržení termínu pro vložení deníku do IS ASAP, pro předání deníku mentorovi nebo chybné či nedostatečné vyplňování deníku. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné vyplnění. Nedodržení termínu pro předání tabulek cestovních dokladů či dokladů o zaplacení ubytování stážisty mentorovi nebo jejich chybné či nedostatečné vyplnění. Neoznámení změny, která má vliv na realizaci stáže na straně stážisty, mentorovi a přidělenému konzultantovi FDV. Včasné neoznámení změny v docházce stážisty mentorovi stáže. b) Poskytovatel stáže se dopustí odstranitelného pochybení zejména v následujících případech: Nedodržení termínu pro zaslání deníku stážisty, tabulek cestovních dokladů, dokladů o zaplacení ubytování stážisty nebo distribučního seznamu přidělenému konzultantovi FDV. Nedodržení termínu pro vyplnění evaluačních dotazníků nebo jejich nedostatečné vyplnění. Neoznámení změny, která má vliv na realizaci stáže na straně poskytovatele, stážistovi a přidělenému konzultantovi FDV (např. nepřítomnost mentora). Včasné neoznámení změny v docházce stážisty příp. mentora konzultantovi FDV. 2. Neodstranitelná pochybení Za neodstranitelné pochybení se považuje takové pochybení, kdy poskytovatel nebo stážista podstatně porušil podmínky Smlouvy či projektových dokumentů dle Článku I. odst. 2 Smlouvy (včetně jejích příloh) a toto pochybení ohrožuje řádné ukončení či průběh stáže. FDV je v takovém případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a uplatnit na straně, která svým jednáním toto způsobila, zákonné nároky na náhradu vzniklé újmy v celé její výši. Za neodstranitelné pochybení se považuje rovněž opakované pochybení odstranitelné, na které byl stážista a poskytovatel stáže písemně upozorněn ze strany FDV. a) Stážista se dopustí neodstranitelného pochybení zejména v následujících případech: Nenastoupení stážisty na stáž v den začátku její realizace bez udání důvodu. Neabsolvování lékařské prohlídky v určeném termínu, vyžaduje-li to pro danou pozici šablona stáže. Absence stážisty na stáži v době, kterou poskytovatel stanovil jako garantovaný časový interval v harmonogramu. Porušení obecně závazných předpisů, zejména předpisů týkajících se oblasti bezpečnosti práce a souvisejících vnitřních předpisů poskytovatele. Postupování stážisty v rozporu s oprávněnými pokyny mentora. Porušení povinnosti mlčenlivosti, závažné nebo opakované méně závažné porušení relevantních předpisů či pokynů mentora. Nesoučinnost při kontrolách řádné realizace stáže. Uvádění nepravdivých informací zejména o: svém zdravotním stavu, nemoci v průběhu realizace (nezaslání vyžádaného potvrzení od lékaře přidělenému konzultantovi FDV), svém vzdělání a kvalifikaci, svém statusu (student, nezaměstnaný, OSVČ aj.), trestní bezúhonnosti (vyžaduje-li to pro danou pozici šablona a karta stáže), realizaci stáže. Nepřijetí nápravných opatření stanovených ze strany FDV u odstranitelných pochybení ve stanovené lhůtě. Neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se stážista může nadále účastnit projektu (zejména získá-li stážista status studenta, trvalé bydliště v Praze, stane-li se OSVČ apod.), konzultantovi FDV. 8

11 b) Poskytovatel stáže se dopustí neodstranitelného pochybení zejména v následujících případech: Nezajištění zdravotní prohlídky stážistovi, vyžaduje-li to pro danou pozici šablona stáže. Neoznámení změny docházky či absence stážisty na stáži v době, kterou poskytovatel stanovil v harmonogramu jako garantovaný časový interval. Nesoučinnost při kontrolách řádné realizace stáže. Nezajištění podmínek pro řádný a bezpečný výkon stáže. Vyžadování informací od stážisty, které nesouvisí s výkonem stáže. Uvádění nepravdivých informací zejména o: čerpání veřejné podpory de minimis, realizaci stáže, uzavření Smlouvy o odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob, bezdlužnosti, osobě mentora (kvalifikace, pracovní pozice, doba trvání zaměstnaneckého poměru, výše úvazku apod.). Nepřijetí nápravných opatření stanovených ze strany FDV u odstranitelných pochybení ve stanovené lhůtě. Neoznámení změn, které mají vliv na to, zda se poskytovatel může nadále účastnit projektu (zejména bezdlužnost, změna mentora, rozvázání pracovního poměru s mentorem, změna výše úvazku mentora apod.), konzultantovi FDV, Neoznámení skutečnosti týkající se postavení stážisty vůči poskytovateli stáže, která by měla vliv na splnění podmínek projektu ze strany stážisty dle aktuálních verzí projektových dokumentů. Jedná se zejména o zaměstnanecký či obchodní vztah stážisty a poskytovatele stáže v posledních 5 letech před začátkem stáže, vztah mezi mentorem a stážistou, který by splňoval prvky vztahu osoby blízké dle 22 občanského zákoníku. VII. Předčasné ukončení Smlouvy 1. Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody všech smluvních stran či v souladu s důvody, které jsou v této Smlouvě taxativně uvedeny. 2. Tato Smlouva může být ukončena z objektivních důvodů, které svou povahou neumožňují řádné dokončení stáže v celém jejím rozsahu, tzn. v případě, kdy jedna či více smluvních stran nejsou při řádném plnění podmínek z objektivních důvodů, tj. z důvodů, které jsou nezávislé na jejich vůli a které tito svým jednáním v příčinné souvislosti nezpůsobili, schopni dokončit stáž v požadované časové dotaci a dostát tak závazkům z této Smlouvy plynoucích, či důvodů dalších stanovených v projektových dokumentech dle Článku I. odst. 2. Smluvní strany se v případě, kdy výše zmíněné okolnosti prokazatelně nastanou, zavazují bez zbytečného odkladu vyjádřit vzájemnou dohodu, kterou bude tato Smlouva ukončena, a to tak, aby byla v co nejvyšší možné míře šetřena práva všech smluvních stran. 3. FDV je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech: Kdy se stážista nebo poskytovatel stáže dopustí neodstranitelného pochybení dle Článku VI. odst. 2, přičemž za neodstranitelné pochybení se považuje rovněž skutečnost, kdy se stážista a poskytovatel dohodnou na ukončení stáže bez zjevného důvodu a bez souhlasu a oznámení FDV. Kdy nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě nákladů na stáž, které mají být poskytovány podle této Smlouvy v následujícím roce. Kdy bude ze strany Evropské unie rozhodnuto o ukončení či pozastavení čerpání prostředků Evropské unie či jejích fondů. 4. V případě odstoupení od této Smlouvy je odstupující strana povinna toto neprodleně písemně oznámit a odůvodnit tuto skutečnost všem smluvním stranám. Odstoupení od této Smlouvy je účinné k datu, kdy písemné oznámení o odstoupení obdržely všechny smluvní strany. 5. Smluvní strany si určily, že účinky odstoupení jsou pro potřeby této Smlouvy vždy považovány za účinky odstoupení ex nunc, tj. k okamžiku účinnosti odstoupení. Smluvní strany se dále dohodly, že případné odstoupení se netýká ustanovení Článku I. odst. 10, Článku II. odst. 15, Článku III. odst. 20 Smlouvy, tj. tyto zůstávají i po odstoupení od Smlouvy nadále v platnosti i účinnosti. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami (rozhodné je datum podpisu FDV, neboť FDV podepisuje Smlouvu jako poslední). 9

12 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu trvání stáže v souladu s Článkem I. odst. 5 a 8 dle pravidel této Smlouvy. 3. Změny této Smlouvy lze provádět pouze se souhlasem všech smluvních stran, a to písemně ve formě dodatků číslovaných v chronologickém pořadí a podepsaných oprávněnými zástupci stran Smlouvy. Údaje nemající vliv na řádný výkon a ukončení stáže, jakož i následné proplacení nákladů a výdajů na stáž, mohou být aktualizovány (měněny) po oznámení zbývajícím smluvním stranám em s doručenkou, jako např. jméno konzultanta FDV, změna adresy pro doručování, změna u atd. V pochybnostech může kterákoliv smluvní strana trvat na vyhotovení písemného dodatku u takto oznámené změny údajů. 4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 5. Smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv závazek úhrady dle této Smlouvy se stává ze strany FDV splatný do 40 dnů od oprávněného vystavení faktury za předpokladu, že v této době obdržel FDV příslušné finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace (MPSV). V případě, že FDV ve lhůtě splatnosti faktury příslušné finanční prostředky od poskytovatele dotace (MPSV) na úhradu finančního závazku FDV dle této Smlouvy neobdrží, dohodly se smluvní strany, že bude splatnost faktury stanovena do 14 dnů od obdržení příslušných finančních prostředků ze strany poskytovatele dotace (MPSV) na úhradu finančního závazku dle této Smlouvy. 6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně jejich příloh před jejím podpisem přečetly, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 7. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svými podpisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Přílohy: Příloha č. 1 Čestné prohlášení, souhlas mentora s metodickým vedením stáže a s poskytnutím a zpracováním osobních údajů Příloha č. 2 Kopie pojistné smlouvy poskytovatele (pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob) Příloha č. 3 Šablona a karta stáže Příloha č. 4 Harmonogram stáže Příloha č. 5 Čestné prohlášení o bezdlužnosti poskytovatele.. podpis stážisty.. podpis a razítko poskytovatele V Praze dne.. podpis a razítko FDV 10

(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana )

(Účastník poradenství, Poradce a FDV společně též Smluvní strany a/nebo jednotlivě jako Smluvní strana ) Smlouva o zajištění Individuálního poradenství č. PRN xxx/xxxx podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) uzavřená níže uvedeného

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP )

Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) Všeobecné podmínky využívání služeb na serveru www.stazepromlade.cz a informačního systému SEP (dále jen Všeobecné podmínky SEP ) 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné podmínky SEP vymezují podmínky využívání

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2011/0143/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě ustanovení 269

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více