Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání"

Transkript

1 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012

2 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Úvod Interní audit (dále jen IA) jsou pravidelné prověrky, při nichž se má zjistit úroveň fungujícího systému řízení v organizaci, jinými slovy pomocí pravidelných prověrek v rámci interního auditu se má potvrdit, že nastavený a dokumentovaný systém řízení dané organizace je vyhovující a je vhodně aplikován do jednotlivých procesů (činností). Není-li tomu tak, je tzv. definována neshoda (pojmenován problém) a jsou podávány podněty ke zlepšování a k přijetí nápravných a preventivních opatření. Cílem interního auditu může být např. určení stupně shody s požadavky (kritérii auditu), zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvními požadavky; zjistit, zda je systém dostatečně a vhodně popsán v interní dokumentaci, stanovit efektivnost uplatňovaného systému managementu z hlediska splnění specifikovaných cílů organizace, identifikace nedostatků (neshod) a oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování systému řízení, atd. Tato metodika byla vytvořena pro potřeby organizací poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Jejím cílem je, aby si tyto organizace mohly ve stanovených oblastech systému řízení (zpravidla definovaných procesy) vyhodnotit, kde stanovený systém řízení organizace funguje, a kde je naopak prostor pro nápravu nebo zlepšování. Metodika spočívá v námětech na stanovení a udržování postupu a plnění náležitostí pro plánování a provádění interních auditů (prověrek) v organizaci. Tyto prověrky jsou zaměřeny na ověření, zda vytvořený systém řízení vyhovuje plánovaným činnostem a požadavkům (např. klientů, legislativy) a zda je v souladu se zpracovanou interní dokumentací. Navrhovaný postup provedení interního auditu vychází ze základních požadavků směrnice na provádění interních auditů kvality dle EN ISO s drobnými modifikacemi pro provádění auditů pro organizace v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Pro provedení interního auditu byl vytvořen katalog otázek (checklist) vycházející z požadavků obecného managementu organizace a z obecných požadavků normy ISO 9001 využitelných pro všechny organizace. Mezi další kritéria pro provádění auditu lze zahrnout interní dokumentaci (směrnici, předpisy), požadavky právních a jiných předpisů (rozhodnutí státních orgánů), požadavky zřizovatelů (vlastníků, majitelů), požadavky vyplývající z dotačního a grantového řízení, smlouvy s partnery, atd. Na základě typizované mapy procesů bylo stanoveno 10 oblastí prověřování zahrnující přes 90 otázek. Pozn.: Součástí checklistu jsou i příklady, návrhy a náměty pro naplnění otázky určitým důkazem, existuje však mnoho dalších praktických důkazů pro naplnění otázky. Je samozřejmě možné, aby si katalog otázek (checklist jehož vzor je součástí metodiky jako Příloha č. 2) způsobilí interní auditoři (případně ve spolupráci s vedením organizace) přizpůsobili podmínkám vlastní organizace (např. rozšířili oblast prověřování, zpřesnili a Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 2 z 38

3 hlouběji zaměřili otázky a prověřování v oblastech, které považují za problematické nebo z jejich pohledu za klíčové). 1. Hlavní odpovědnosti za provádění interních auditů Nastavení odpovědností z pohledu pracovních pozic: Vedoucí organizace (ředitel, předseda, ) Odpovídá za: iniciaci, plánování a dokumentování interních auditů (IA), včetně kontroly realizace a účinnosti nápravných opatření, výběr, trvalé školení a jmenování vedoucích auditorů a auditorů provádějících IA, hodnocení vedoucích auditorů a auditorů, informování vedení organizace o výsledcích IA, přípravu a aktualizaci souboru otázek (checklistu) k internímu auditu (ve spolupráci s interním auditorem), vedení veškeré dokumentace (včetně záznamů) související s IA. Vedoucí organizace je oprávněn k řešení sporů při realizaci IA a stanovování nápravných opatření. Auditor Odpovídá za: přípravu, provedení a vyhodnocení IA, včetně konečné odpovědnosti za dosažené výsledky IA, efektivní plánování a provádění IA, dodržování postupů a požadavků IA, sdělování a vyjasňování požadavků auditu, věcné, organizační a termínované plánování IA, přípravu pracovních dokumentů a instruování týmu auditorů, přezkoumání dokumentace a existujících činností v rámci systému managementu organizace a určení jejich přiměřenosti, dokumentování zjištění z IA, které bude využito při zpracování Zprávy z IA, uchování a ochranu dokumentů týkajících se IA, ohlášení neshod prověřovanému, za zpracování Zprávy z interního auditu, kontrolu splnění opatření k nápravě. Složení týmu auditorů vychází z personálních možností organizace, v případě potřeby je možné si zajistit interního auditora externím způsobem. V případě stanovení auditorského týmu je určen vedoucí auditor a auditor (spolupracuje a podporuje vedoucího auditora), případně technický expert (ten není auditorem, ale spolupracuje s auditorem v oblasti např. specifických požadavků, v nichž je způsobilý, a touto způsobilostí doplňuje auditorský tým). Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 3 z 38

4 Vedoucí prověřovaného úseku (procesu) Odpovídá za: Informování příslušných pracovníků o cílech, náplni a rozsahu auditu, Jmenování odpovědných pracovníků k doprovodu členů týmu auditorů, Poskytování všech potřebných prostředků a informací k zajištění IA, Umožnění přístupu na pracoviště a k důkazům podle požadavků auditorů, Spolupráci s auditory a umožnění dosažení cílů IA, Určení a realizaci nápravných opatření v rámci své kompetence. Vedoucí prověřovaného útvaru je povinen se zúčastnit zahajovací schůzky IA, provedení IA a závěrečného jednání k IA. Pracovníci - jsou povinni při prověřování aktivně spolupracovat s auditory. 2. Požadavky na provádění interních auditů Audity provádějí interní auditoři, kteří jsou k tomuto účelu proškoleni, nebo je zajišťují interní auditoři externě. Auditory nominuje (jmenuje) vedoucí organizace. Auditoři jsou vždy nezávislí na prověřované oblasti. U auditu je vždy přítomen vedoucí prověřovaného úseku, ten také následně po provedení IA obdrží informace (se zjištěným stavem) ve formě zprávy (vzor je součástí metodiky). Postup, činnosti, odpovědnosti a související dokumentace jsou uvedeny v této metodice a v postupovém diagramu, který je součástí této metodiky (viz Příloha č. 1). 3. Plánování interních auditů Celkovou odpovědnost za plánování a kontrolu provádění interních auditů má vedoucí organizace. Dále rozhoduje o plánování auditů (rozsahu, způsobu provedení, výběru interních auditorů, atd.) Vedoucí organizace ve spolupráci s interním auditorem odpovídá za vypracování Programu auditu (viz Příloha č. 3), za vyhlášení plánovaných a neplánovaných prověrek. Program auditu a vyhlášení termínů neplánovaných auditů schvaluje vedoucí organizace. Dílčí odpovědnosti mají vedoucí prověřovaných úseků, auditoři a prověřovaní pracovníci. Pro jednotlivé audity je zpracován Plán IA zpracovává vedoucí auditor v rámci přípravy na audit (vzor je součástí metodiky Příloha č. 4). Po schválení Plánu IA vedoucím organizace je předán prověřovaným pracovníkům (= oznámení o provedení IA). Vedoucí pracovníci (z oblastí procesů, které budou předmětem prověřování) odpovídají za připravenost na audit a umožnění jeho realizace v rámci stanoveného termínu a rozsahu. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 4 z 38

5 Zaměření a rozsah interních auditů Jednotlivé oblasti systému řízení organizace mohou být prověřovány současně (najednou), nebo rozloženy v průběhu roku tak, aby byl prověřen celý systém řízení organizace minimálně 1x za rok. Při plánování rozsahu a zaměření IA se přihlíží ke stavu a důležitosti (vlivu na zajištění kvality služeb pro klienty) jednotlivých oblastí systému řízení, procesů a činností, a také k výsledkům předcházejících auditů, případným stížnostem, atd. Neplánované interní audity doplňuje vedení do ročního Programu IA formou doplňků, tj. dopsáním do plánu. 4. Příprava interního auditu Jmenovaní auditoři se předem připraví na provedení IA. Prostudují příslušnou dokumentaci, zápis z posledního IA a připraví (aktualizují ve spolupráci s vedoucím organizace) checklist (katalog otázek) pro prověřovanou oblast. Auditor nejméně týden před provedením IA písemně oznámí příslušnému vedoucímu útvaru (prověřovaného) termín auditu. Vedoucí organizace předá vedoucímu IA podklady pro přípravu IA: - Zpráva z posledního IA (včetně neshod) - Checklist z posledního IA - Nápravná opatření z předchozího auditu - Program IA - Formuláře pro interní audit (plán IA, ) - Interní dokumentaci organizace (směrnice, vnitřní předpisy) Vedoucí auditor na základě prostudování podkladů zpracuje Plán auditu a aktualizuje ve spolupráci s vedoucím organizace katalog otázek (checklist). Plán auditu a checklist schvaluje vedoucí organizace. Vlastní IA probíhá v součinnosti s vedoucími úseků, kteří v případě neshody odpovídají za stanovení opatření k nápravě. 5. Provedení auditu Vlastní provedení interní auditu na místě je zahájeno úvodním jednáním. a) Úvodní jednání zahrnuje: - záznam o účasti - představení účastníků - potvrzení cílů, předmětu a kriterií auditu - potvrzení časového rozvrhu - ujištění o zachování důvěrnosti - zásady bezpečnosti práce Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 5 z 38

6 - vyjasnění všech případných dotazů a připomínek - sdělení možných výsledků auditu b) Vlastní provedení auditu Ověřování shody systému řízení se stávající skutečností, důkazy a informacemi se provádí: - kontrolou plnění a účinností dříve přijatých nápravných opatření - přezkoumáváním důkazů, které jsou předmětem prověřování, např. dokumenty, záznamy, informace, zápisy pozn.: Při této činnosti auditor využívá metody vzorkování (např. přezkoumává záznamy u 3 případů z 10, apod). - pohovory s příslušnými pracovníky kladením předem připravených otázek a doplňujících otázek - pozorováním činností v průběhu auditu. Interní auditoři shromažďují důkazy o zjištěních, případných neshodách, zkoumají dostupnou dokumentaci, ověřují informace výše uvedenými metodami. Do checklistu zapisují zjištění o skutečném stavu vyplývajících z rozhovoru s příslušnými pracovníky prověřovaných útvarů (procesů), ze zkoumání dokumentů, prověřovaných činností a podmínek v jednotlivých oblastech s uvedením příčin a navržením opatření. V průběhu prověrky se zaznamenávají všechny odchylky od požadavků dokumentace. Během prověřování provádí auditor bodové hodnocení jednotlivých otázek dle níže uvedené metodiky. Klasifikace zjištění z auditu Body - Výsledek Stav Způsob řešení 3 body OK - Splněno Bez opatření 2 body PZ Potenciál ke zlepšení - částečné plnění nebo doporučení ke zlepšení 1 bod DN Drobná neshoda - splněno s výhradami 0 bodů N Neshoda - nesplněno Vyjádření k nápravě prověřovaným (co, do kdy, jak se provede náprava), popř. uvedené stanoví po konzultaci s IA nebo vedením. V případě doporučení ke zlepšení je na zvážení prověřovaného provedení opatření. Vyjádření k nápravě prověřovaným (co, do kdy, jak se provede náprava), popř. uvedené stanoví po konzultaci s IA nebo vedením Návrh na vystavení opatření k nápravě Zjištěné neshody auditoři rozdělují do dvou kategorií: I. Kategorie (systémová chyba) (N - neshoda) - systém není dostatečně vybudován - předepsaný postup není převzat a prakticky používán - zjištěný nesoulad odporuje dohodnutým požadavkům nebo standardům, normám - velké množství drobných chyb, odchylek Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 6 z 38

7 II. Kategorie (nesystémová chyba) (DN drobná neshoda) - drobné nedostatky systémového řízení procesů - nepodstatné nedodržení postupu, podmínek, standardu, normy Zjištěnou kategorii a počet odchylek uvedou auditoři ve Zprávě. Zjištěné neshody I. kategorie jsou podnětem pro řešení formou opatření k nápravě. c) Závěrečné jednání Závěrečná příprava auditora pro sdělení závěrů z auditu - společné jednání auditorů (příprava závěrů auditora) - přezkoumání zjištění z auditu a porovnání s cíli auditu Závěrečné jednání s vedením organizace - sdělení zjištění (silné a slabé stránky, neshody) a závěrů z auditu - uvedení doporučení ke zlepšení (pokud je v plánu) - zaznamenání všech rozdílných názorů - zvážení následného auditu (pokud je v plánu) - odsouhlasení závěrů auditu Vyhodnocení IA se předkládá vedení organizace. Po provedení IA vypracuje auditor do jednoho týdne Zprávu z auditu (viz Příloha č. 5). Ta obsahuje: identifikační údaje, rozsah prověřování, průběh auditu, stručnou charakteristiku organizace, výsledek auditu s vazbou na oblasti (procesy), silné a slabé stránky organizace, výsledek zjištění ve struktuře jednotlivých oblastí/procesů v rozsahu: potenciál ke zlepšení drobná neshoda závažná neshoda Zpráva je předložena vedení a kopie pracovníkům odpovědným za prověřovanou oblast. Dokumentace výsledků z IA Plán auditu Vyplněný checklist Zpráva z IA Záznam o účasti Protokoly neshod Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 7 z 38

8 Tuto dokumentaci předá interní auditor vedení organizace, které s ní seznámí prověřované pracovníky. 6. Odstranění neshod a realizace opatření k nápravě Postup a forma odstranění zjištěných nedostatků (neshod, nesouladu) jsou ponechány v kompetenci vedení organizace, resp. prověřovaných vzhledem k jejím možnostem a k potřebám zdrojů (finanční prostředky, kapacitní možnosti). Interní auditor zaeviduje všechna zjištění, tzn. neshody, drobné neshody i potenciály ke zlepšení do Knihy evidence neshod a zjištění z IA (viz Příloha č. 6). Vedoucí pracovníci, kteří jsou odpovědní za prověřovanou oblast, stanoví příčinu neshody, definují k nedostatkům, zjištěným v průběhu auditu včasná a účinná nápravná opatření. Drobné neshody má za povinnost odstranit odpovědný pracovník (vlastník procesu). Kontrolu řešení a odstranění následně provede vedoucí organizace. V případě závažných neshod posuzuje jejich závažnost vedení, které určuje odpovědného pracovníka za jejich řešení. Ten stanovuje a po schválení vedením realizuje nápravné opatření s cílem odstranit kořenovou příčinu neshody. Následně vedení organizace ověřuje uplatnění nápravy/nápravného opatření a předložení závěrů o výsledcích ověřování. Účinnost zavedených opatření k nápravě je kontrolována a hodnocena vedením organizace, a při dalším auditu auditorem. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 8 z 38

9 7. Interní auditoři Interní auditory pro provádění auditů v organizaci jmenuje vedení organizace. Požadavky na interní auditory: - interní auditoři jsou vybíráni vedením na základě vhodných předpokladů (např. osobních vlastností, znalostí, dovedností a zkušeností) - doporučuje se, aby vybraní interní auditoři absolvovali školení u způsobilé vzdělávací agentury (postup IA dle metodiky ISO 19011), které je ukončeno ověřením znalostí auditora a vystavením osvědčení s platností na 3 roky - interní auditoři musí splňovat kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost: o kvalifikační požadavky pro výběr interních auditorů osvědčení o způsobilosti IA (viz doporučení o absolvování školení), praxe 3 roky v organizaci nebo v organizaci podobného typu, znalost postupu provedení interního auditu o odborná způsobilost interního auditora se vyznačuje: znalostí oboru zájmového a neformálního vzdělávání, znalostí kritérií auditu (např. požadavky systému řízení, legislativa, požadavky klientů) nezbytných pro činnost auditora, znalostí legislativy a ekonomického řízení v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, praktickými zkušenostmi z činnosti v organizaci zájmového a neformálního vzdělávání, průběžným vzděláváním interních auditorů, které je zaměřováno na metody techniky dotazování, efektivnost provádění IA, zpracování výsledků, znalosti vytvořeného systému řízení (umět obsáhle a do hloubky auditovat, hledat potenciál pro zlepšování, být nápomocen při řešení problémů, identifikovat potenciální rizika, atd.) Udržování způsobilosti interních auditorů Před zahájením auditorské činnosti musí interní auditor absolvovat min. 1 interní audit v pozici auditora adepta, tzn. pozorovatele pod vedením zkušeného interního auditora. Auditoři se musí zúčastňovat min. 1x ročně průběžného vzdělávání zaměřeného na provádění interního auditu (např. postup pro interní audit, legislativa). Při skončení platnosti osvědčení (každé 3 roky) zorganizuje vedení externí školení, přezkoumává schopnosti a znalosti auditorů. Vedení na konci kalendářního roku hodnotí každého interního auditora (viz Příloha č. 7 Záznam hodnocení interních auditorů). Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 9 z 38

10 8. Slovník pojmů k IA Audit - Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií. Interní audit organizacím slouží k posouzení a hodnocení stavu zavedení, udržování a neustálého zlepšování systému řízení s ohledem na kvalitu služeb. Jedná se o systematický a nezávislý proces získávání důkazů na základě objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah plnění kritérií auditu. Interní audit provádějí auditoři se stanovenou způsobilostí a v souladu se stanoveným postupem (např. viz tato metodika). Auditor je osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu. Cíl auditu cílem auditu může být např. určení stupně shody s kritérii auditu, zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvními požadavky, identifikace oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování systému řízení, atd. Důkaz z auditu - záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné (důkaz z auditu může být kvalitativní nebo kvantitativní). Důkazem z auditu jsou např.: všechny záznamy stanovené v dokumentaci systémy managementu, které prokazují shodu s požadavky na systém managementu organizace. Kritéria auditu - soubor požadavků, postupů, interní dokumentace, nastavení systému řízení organizace (např. manuál, příručka, normy), právní požadavky, smluvní požadavky, požadavky systému managementu, standardy kvality, Kritéria auditu jsou používána jako základ, vůči kterému jsou porovnávány důkazy z auditu. Plán auditu - Popis činností a uspořádání postupu auditu (týká se jednoho konkrétního auditu) Program auditů - Soubor auditů (může se jednat i o jeden audit) naplánovaných na určitý časový rámec; program auditů zahrnuje všechny činnosti nezbytné k plánování, organizování a provádění auditů v daném období. - Plánované audity (řádné) - provádějí se v termínech stanovených v Programu interních prověrek. - Neplánované audity (mimořádné) - provádějí se při zjištění závažných skutečností, při organizačních změnách v organizaci, při vyhodnocení zpětné vazby, při šetření závažných odchylek schválené dokumentace. Předmět auditu (rozsah) - Vymezení auditu; zahrnuje vymezení procesu/činností, které budou auditovány, konkretizaci místa konání auditu, specifikací oddělení, ve kterém Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 10 z 38

11 proběhne audit, návrh časového průběhu auditu, (obvykle zahrnuje popis fyzického umístění, organizační jednotky, činnosti a procesy a také časový rozsah). Tým auditorů Jeden nebo několik auditorů, kteří provádějí interní audit a jsou jmenování vedením společnosti k provádění interních auditů; jeden auditor musí být vedoucím. Závěr z auditu (zpráva) - Výstup z auditu; tuto zprávu zpracovává vedoucí auditor na základě důkazů získaných v průběhu auditu jednotlivými auditory; zpráva by měla obsahovat vyjádření k naplnění cílů auditu. Zjištění z auditu - výsledky hodnocení shromážděných důkazů podle kriterií (zjištění z auditu stanovují buď shodu, nebo neshodu, případně příležitosti ke zlepšování). Pozn: Terminologie a definice vycházejí z EN ISO Seznam příloh Příloha č. 1 Postupový diagram Interní audit metodika Příloha č. 2 Checklist (katalog otázek) Příloha č. 3 Program auditů Příloha č. 4 Plán auditu Příloha č. 5 Zpráva z interního auditu Příloha č. 6 Kniha evidence neshod a zjištění z IA Příloha č. 7 Záznam (protokol) hodnocení interních auditorů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 11 z 38

12 Příloha č. 1 Postupový diagram Interní audit metodika Požadavky na provedení IA Zpracování Programu IA Program IA Schválení programu IA Nominace interních auditorů Oznámení prověřovaným provedení auditu Dokumentace, výstupy z předch auditů Příprava na audit Zpracování audit plánu, katalogu otázek Plán IA Katalog otázek Zaslání audit plánu prověřovaným Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 12 z 38

13 Provedení auditu na místě Zpracování výsledků auditu (zpráva) Zpráva z IA Kniha evidence neshod Rozhodnut í o přijetí opatření Stanovení a realizace opatření Kniha evidence neshod Vyhodnocení auditu Vyhodnocení Programu auditů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 13 z 38

14 Příloha č. 2 Checklist (katalog otázek) Checklist katalog otázek pro provedení interního auditu v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Katalog otázek je strukturován do jednotlivých oblastí systému řízení, resp. dle typizované mapy procesů organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, s drobnými úpravami. Oblasti systému řízení: 1. Systém řízení organizace 2. Strategie a plánování 3. Lidské zdroje 4. Komunikace, PR a Marketing 5. Řízení projektů 6. Výchova a vzdělávání 7. Fundraising, ekonomické řízení a finanční management 8. Zlepšování, hodnocení a kontrola, opatření k nápravě a prevenci 9. Správa majetku 10. Dokumentace, vnitřní normy Pro každou oblast/proces je stanoveno několik otázek, které dále mohou být interním auditorem dále doplněny dalšími vedlejšími otázkami. Do checklistu se dále doplňuje dotazovaný, resp. vlastník procesu/činnosti; dokument, kde je daná oblast řešena (nebo který byl předložen); důkaz k doložení otázky a popis zjištění. V posledním sloupci pak interní auditor uvádí výsledek v úrovni bodů 1-3, tzn. soulad (3) nebo nesoulad (drobná neshoda = 1, závažná neshoda = 0), příp. potenciál ke zlepšení (2). Pozn.: Ve sloupci Zjištění/důkaz jsou uvedeny náměty a příklady jako nápověda, jakými důkazy lze danou oblast doložit. Je třeba samozřejmě prověřit reálné důkazy v rámci prověřované oblasti/procesu. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 14 z 38

15 Oblast: Systém řízení organizace Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Jaký systém řízení organizace využívá? Např. systém řízení kvality poskytovaných služeb systém řízení s vazbou na kvalitu poskytovaných služeb, zavedené požadavky ISO 9001, CAF, provádění SWOT, (pravidelné) interní prověrky, manuál řízení organizace, standard kvality Jakým způsobem je vymezeno organizační řízení organizace (organizační schéma, organizační řád, )? Je z něj patrné řízení jednotlivých oblastí a článků organizace a jejich činností? Jaké činnosti (procesy) zajišťuje organizace? Je nastaveno procesní řízení organizace? Jsou mezi procesy definovány vazby a souvislosti? Jsou (hlavní) procesy řízené (vlastník, kritéria, cíle, dokumentace/vnitřní předpisy, )? Vyhodnocují se stanovené činnosti (procesy) dle stanovených cílů (jsou cíle stanoveny, kritéria, termíny)? Je do systému řízení zahrnuta i oblast IT (odpovědnosti, pravidla, péče o SW a HW, řízení externího dodavatele služeb)? organizační schéma, organizační řád, stanovy, řády, popisy pracovních pozic Seznam procesů (hlavní procesy, řídící procesy, podpůrné procesy), mapa procesů, popisy procesů Popisy procesů, mapa procesů, vnitřní předpisy, cíle procesů Hodnotící zprávy, čtvrtletní/roční hodnocení kritérií (cílů) procesů, hodnocení cílů dle SMART Popisy činností, pověření, smlouvy s externím dodavatelem Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 15 z 38

16 7. 8. Provádějí se kontroly BOZP a PO v organizaci? Jakým způsobem řešíte odpadové hospodářství? Jak je v organizaci nastaven systém spolupráce s dodavateli: - Způsob výběru - Kritéria pro hodnocení dodavatelů hmotných produktů a služeb (např. učební pomůcky, nehmotný majetek, dopravce, školitel, propagace, účetnictví, ) - Evidence dodavatelů - Kontrola nakoupených produktů a služeb Kontroly pracovišť, Kniha BOZP a PO, Požární kniha. Smlouva o odvozu odpadů, platby za odvoz odpadů. Třídění odpadů (nádoby na tříděný odpad, zpětný odběr elektrozařízení). Směrnice pro nakupování Kritéria způsobilosti dodavatelů Certifikáty shody k učebním pomůckám, Osvědčení a certifikáty externích lektorů, atd. Inventární soupis Potvrzení dodacích listů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 16 z 38

17 Oblast: Dokumentace, vnitřní normy Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Je stanovena struktura (např. seznam, přehled, výčet) dokumentace, která je potřebná k zajištění činností organizace? Je třeba další dokumentace k činnostem organizace? Seznam vnitřních předpisů, Seznam legislativy, formuláře, Vnitřní informační systém Jakým způsobem je řízena interní dokumentace (postupy, vnitřní předpisy, metodiky, strategické dokumenty, ), tzn. kdo vytváří, reviduje, schvaluje, archivuje, využívání dokumentaci)? Je dostupná pracovníkům, kteří ji potřebují? Jakým způsobem jsou pracovníci seznamování s aktuální, novou dokumentací? Jakým způsobem je řízena externí dokumentace (dostupnost pro všechny pracovníky, aktuálnost), např. právní předpisy, metodické listy zřizovatele, příručky a manuály ministerstev, metodické pokyny veřejné správy,? Jakým způsobem je zajištěna práce se záznamy (např. prezenční listina, zápisy z porad, záznamy z jednání,? (ochrana dat, aktuálnost, dohledatelnost, identifikace, ) Jakým způsobem je zajištěna archivace a skartace dokumentace (včetně záznamů)? Vnitřní předpisy řízení dokumentů a záznamů (dokumentace). Dostupnost dokumentace na IS. Záznamy (důkazy) o seznámení s dokumentací. Přístup k aktuálnímu znění legislativy, předplatné elektronických služeb s aktualizací legislativy, smlouva s externistou zajišťující sledování změn v legislativě. Evidence a ukládání záznamů, např. na IS, složky k aktivitám, čitelné záznamy, Vnitřní předpis Archivační a skartační řád. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 17 z 38

18 Oblast: Strategie a plánování Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Jakým způsobem se vedení angažuje při tvorbě, plánování a zlepšování systému řízení organizace? Pracovní workshopy, brainstorming, schvalování předložených návrhů, aktualizace nových strategií, plány, opatření ke zlepšování, Jakým způsobem se zjišťují požadavky klientů a zainteresovaných stran, a jak jsou zapracovávány do strategie a cílů? Stanovilo a pravidelně vyhodnocuje vedení vizi a strategii organizace? Podílejí se na tvorbě strategie i ostatní pracovníci? Stanovuje (a vyhodnocuje) vedení organizace své cíle a plány? Jsou s těmito dokumenty (vize, strategie, cíle, plány) seznamováni pracovníci uvnitř organizace? Jsou tyto dokumenty srozumitelné? Stanovilo vedení organizace odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti řízení a zajišťování všech činností v rámci organizace? Jsou o odpovědnostech a pravomocech informováni všichni pracovníci? Je nastavení odpovědnosti a pravomocí aktuální? Jakým způsobem funguje komunikace v rámci organizace? Mají pracovníci dostatečné a aktuální informace, které potřebují k zabezpečení činností, za které odpovídají? Dochází v plánovaných intervalech k vyhodnocování systému řízení organizace (včetně vizí, cílů, zpětných vazeb, hospodaření, výroční zpráva, )? Rozhovory s klienty, dotazníky, ankety, neformální setkávání, benchmarking, účast v projektech. Aktualizace strategie a cílů. Vize organizace, Strategie organizace, SWOT, školský vzdělávací program, pracovní workshopy, brainstorming, Pravidelné zprávy (čtvrtletní, pololetní, roční), hodnotící/výroční zpráva Zápisy z porad, elektronické sdělování, diskuse v rámci porad, připomínkové řízení Popisy pracovních činností, organizační řád, stanovy, Prokazatelné seznámení s popisy pracovních činností, revize popisů k aktuálnímu stavu. Systém porad, elektronická komunikace, IS, seznámení s vnitřními předpisy, interní diskusní fórum, ICQ, skype. Pravidelné zprávy (čtvrtletní, pololetní, roční), Hodnotící/výroční zpráva. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 18 z 38

19 Podílejí se na tvorbě strategického plánu pracovníci organizace? Identifikovalo vedení organizace své klienty, partnery a zainteresované strany? Existuje v organizaci vnitřní informační systém? Kdo je odpovědný za údržbu a aktualizaci IS? Existuje efektivní a funkční systém porad? Jsou pořizovány zápisy, se kterými se dále pracuje? Vyhodnocují se výsledky? Jsou stanovena pravidla pro příjímání nových členů/klientů? Pracovní workshopy, schvalování předložených návrhů, brainstorming, připomínkové řízení. Definice klientů, zainteresovaných stran, školská matrika, seznam klientů, seznam (přehled) zainteresovaných strany. IS, pověření odpovědnost za údržbu IS Systém porad, ukládání zápisů, zápisy z porad, kontrola úkolů a zápisů z porad. Vnitřní předpis - Pravidla pro přijímání členů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 19 z 38

20 Oblast: Lidské zdroje (pracovníci) Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Jakým způsobem plánuje a zajišťuje organizace lidské zdroje k zajištění činností, které poskytuje svým klientům? Plán lidských zdrojů, zastupitelnost pracovníků, seznam spolupracovníků Jak a kdo plánuje vzdělávání pracovníků? Je vyhodnocováno? Jsou k dispozici záznamy o školení pracovníků (např. vedoucí táborů, kroužků, první pomoci, BOZP)? Jsou stanovena pravidla pro přijímání nových pracovníků? Jakým způsobem jsou zaškolování noví pracovníci? Je stanoven postup? Jsou o tom záznamy? Stanovilo vedení odpovědnosti a pravomoci pracovníků (náplně práce)? Jsou aktuální? Jsou stanoveny motivační prvky a kritéria pro mimořádné oceňování pracovníků? Je v organizaci vytvořen systém odměňování a benefitů pro pracovníky organizace? Jakým způsobem je zajištěna zastupitelnost pracovníků z hlediska zajištění služeb pro klienty? Kdo je odpovědný a jakým způsobem je vedena personální agenda, včetně ochrany osobních údajů? Plán vzdělávání na příslušné období. Pravidelné vyhodnocování plánu. Nabídka vzdělávacích kurzů, aktivit. Přehled absolvovaných školení, personální složky, prezenční listiny, certifikáty. Vnitřní předpis Vnitřní předpis, Záznam o zaškolení Popisy pracovních činností Vnitřní předpis Vnitřní předpis Plán zastupitelnosti Popis pracovní činnosti, osobní složky, personální agenda, (ne)přístupnost ke složkám personální agendy. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 20 z 38

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD DATABÁZE SIMARU

KVALITATIVNÍ STANDARD DATABÁZE SIMARU KVALITATIVNÍ STANDARD DATABÁZE SIMARU Ú V O D Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro práci s databázemi SIMARu, jež jsou nástrojem využitelným všemi členskými agenturami, příp. i agenturami

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více