Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání"

Transkript

1 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012

2 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Úvod Interní audit (dále jen IA) jsou pravidelné prověrky, při nichž se má zjistit úroveň fungujícího systému řízení v organizaci, jinými slovy pomocí pravidelných prověrek v rámci interního auditu se má potvrdit, že nastavený a dokumentovaný systém řízení dané organizace je vyhovující a je vhodně aplikován do jednotlivých procesů (činností). Není-li tomu tak, je tzv. definována neshoda (pojmenován problém) a jsou podávány podněty ke zlepšování a k přijetí nápravných a preventivních opatření. Cílem interního auditu může být např. určení stupně shody s požadavky (kritérii auditu), zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvními požadavky; zjistit, zda je systém dostatečně a vhodně popsán v interní dokumentaci, stanovit efektivnost uplatňovaného systému managementu z hlediska splnění specifikovaných cílů organizace, identifikace nedostatků (neshod) a oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování systému řízení, atd. Tato metodika byla vytvořena pro potřeby organizací poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Jejím cílem je, aby si tyto organizace mohly ve stanovených oblastech systému řízení (zpravidla definovaných procesy) vyhodnotit, kde stanovený systém řízení organizace funguje, a kde je naopak prostor pro nápravu nebo zlepšování. Metodika spočívá v námětech na stanovení a udržování postupu a plnění náležitostí pro plánování a provádění interních auditů (prověrek) v organizaci. Tyto prověrky jsou zaměřeny na ověření, zda vytvořený systém řízení vyhovuje plánovaným činnostem a požadavkům (např. klientů, legislativy) a zda je v souladu se zpracovanou interní dokumentací. Navrhovaný postup provedení interního auditu vychází ze základních požadavků směrnice na provádění interních auditů kvality dle EN ISO s drobnými modifikacemi pro provádění auditů pro organizace v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Pro provedení interního auditu byl vytvořen katalog otázek (checklist) vycházející z požadavků obecného managementu organizace a z obecných požadavků normy ISO 9001 využitelných pro všechny organizace. Mezi další kritéria pro provádění auditu lze zahrnout interní dokumentaci (směrnici, předpisy), požadavky právních a jiných předpisů (rozhodnutí státních orgánů), požadavky zřizovatelů (vlastníků, majitelů), požadavky vyplývající z dotačního a grantového řízení, smlouvy s partnery, atd. Na základě typizované mapy procesů bylo stanoveno 10 oblastí prověřování zahrnující přes 90 otázek. Pozn.: Součástí checklistu jsou i příklady, návrhy a náměty pro naplnění otázky určitým důkazem, existuje však mnoho dalších praktických důkazů pro naplnění otázky. Je samozřejmě možné, aby si katalog otázek (checklist jehož vzor je součástí metodiky jako Příloha č. 2) způsobilí interní auditoři (případně ve spolupráci s vedením organizace) přizpůsobili podmínkám vlastní organizace (např. rozšířili oblast prověřování, zpřesnili a Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 2 z 38

3 hlouběji zaměřili otázky a prověřování v oblastech, které považují za problematické nebo z jejich pohledu za klíčové). 1. Hlavní odpovědnosti za provádění interních auditů Nastavení odpovědností z pohledu pracovních pozic: Vedoucí organizace (ředitel, předseda, ) Odpovídá za: iniciaci, plánování a dokumentování interních auditů (IA), včetně kontroly realizace a účinnosti nápravných opatření, výběr, trvalé školení a jmenování vedoucích auditorů a auditorů provádějících IA, hodnocení vedoucích auditorů a auditorů, informování vedení organizace o výsledcích IA, přípravu a aktualizaci souboru otázek (checklistu) k internímu auditu (ve spolupráci s interním auditorem), vedení veškeré dokumentace (včetně záznamů) související s IA. Vedoucí organizace je oprávněn k řešení sporů při realizaci IA a stanovování nápravných opatření. Auditor Odpovídá za: přípravu, provedení a vyhodnocení IA, včetně konečné odpovědnosti za dosažené výsledky IA, efektivní plánování a provádění IA, dodržování postupů a požadavků IA, sdělování a vyjasňování požadavků auditu, věcné, organizační a termínované plánování IA, přípravu pracovních dokumentů a instruování týmu auditorů, přezkoumání dokumentace a existujících činností v rámci systému managementu organizace a určení jejich přiměřenosti, dokumentování zjištění z IA, které bude využito při zpracování Zprávy z IA, uchování a ochranu dokumentů týkajících se IA, ohlášení neshod prověřovanému, za zpracování Zprávy z interního auditu, kontrolu splnění opatření k nápravě. Složení týmu auditorů vychází z personálních možností organizace, v případě potřeby je možné si zajistit interního auditora externím způsobem. V případě stanovení auditorského týmu je určen vedoucí auditor a auditor (spolupracuje a podporuje vedoucího auditora), případně technický expert (ten není auditorem, ale spolupracuje s auditorem v oblasti např. specifických požadavků, v nichž je způsobilý, a touto způsobilostí doplňuje auditorský tým). Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 3 z 38

4 Vedoucí prověřovaného úseku (procesu) Odpovídá za: Informování příslušných pracovníků o cílech, náplni a rozsahu auditu, Jmenování odpovědných pracovníků k doprovodu členů týmu auditorů, Poskytování všech potřebných prostředků a informací k zajištění IA, Umožnění přístupu na pracoviště a k důkazům podle požadavků auditorů, Spolupráci s auditory a umožnění dosažení cílů IA, Určení a realizaci nápravných opatření v rámci své kompetence. Vedoucí prověřovaného útvaru je povinen se zúčastnit zahajovací schůzky IA, provedení IA a závěrečného jednání k IA. Pracovníci - jsou povinni při prověřování aktivně spolupracovat s auditory. 2. Požadavky na provádění interních auditů Audity provádějí interní auditoři, kteří jsou k tomuto účelu proškoleni, nebo je zajišťují interní auditoři externě. Auditory nominuje (jmenuje) vedoucí organizace. Auditoři jsou vždy nezávislí na prověřované oblasti. U auditu je vždy přítomen vedoucí prověřovaného úseku, ten také následně po provedení IA obdrží informace (se zjištěným stavem) ve formě zprávy (vzor je součástí metodiky). Postup, činnosti, odpovědnosti a související dokumentace jsou uvedeny v této metodice a v postupovém diagramu, který je součástí této metodiky (viz Příloha č. 1). 3. Plánování interních auditů Celkovou odpovědnost za plánování a kontrolu provádění interních auditů má vedoucí organizace. Dále rozhoduje o plánování auditů (rozsahu, způsobu provedení, výběru interních auditorů, atd.) Vedoucí organizace ve spolupráci s interním auditorem odpovídá za vypracování Programu auditu (viz Příloha č. 3), za vyhlášení plánovaných a neplánovaných prověrek. Program auditu a vyhlášení termínů neplánovaných auditů schvaluje vedoucí organizace. Dílčí odpovědnosti mají vedoucí prověřovaných úseků, auditoři a prověřovaní pracovníci. Pro jednotlivé audity je zpracován Plán IA zpracovává vedoucí auditor v rámci přípravy na audit (vzor je součástí metodiky Příloha č. 4). Po schválení Plánu IA vedoucím organizace je předán prověřovaným pracovníkům (= oznámení o provedení IA). Vedoucí pracovníci (z oblastí procesů, které budou předmětem prověřování) odpovídají za připravenost na audit a umožnění jeho realizace v rámci stanoveného termínu a rozsahu. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 4 z 38

5 Zaměření a rozsah interních auditů Jednotlivé oblasti systému řízení organizace mohou být prověřovány současně (najednou), nebo rozloženy v průběhu roku tak, aby byl prověřen celý systém řízení organizace minimálně 1x za rok. Při plánování rozsahu a zaměření IA se přihlíží ke stavu a důležitosti (vlivu na zajištění kvality služeb pro klienty) jednotlivých oblastí systému řízení, procesů a činností, a také k výsledkům předcházejících auditů, případným stížnostem, atd. Neplánované interní audity doplňuje vedení do ročního Programu IA formou doplňků, tj. dopsáním do plánu. 4. Příprava interního auditu Jmenovaní auditoři se předem připraví na provedení IA. Prostudují příslušnou dokumentaci, zápis z posledního IA a připraví (aktualizují ve spolupráci s vedoucím organizace) checklist (katalog otázek) pro prověřovanou oblast. Auditor nejméně týden před provedením IA písemně oznámí příslušnému vedoucímu útvaru (prověřovaného) termín auditu. Vedoucí organizace předá vedoucímu IA podklady pro přípravu IA: - Zpráva z posledního IA (včetně neshod) - Checklist z posledního IA - Nápravná opatření z předchozího auditu - Program IA - Formuláře pro interní audit (plán IA, ) - Interní dokumentaci organizace (směrnice, vnitřní předpisy) Vedoucí auditor na základě prostudování podkladů zpracuje Plán auditu a aktualizuje ve spolupráci s vedoucím organizace katalog otázek (checklist). Plán auditu a checklist schvaluje vedoucí organizace. Vlastní IA probíhá v součinnosti s vedoucími úseků, kteří v případě neshody odpovídají za stanovení opatření k nápravě. 5. Provedení auditu Vlastní provedení interní auditu na místě je zahájeno úvodním jednáním. a) Úvodní jednání zahrnuje: - záznam o účasti - představení účastníků - potvrzení cílů, předmětu a kriterií auditu - potvrzení časového rozvrhu - ujištění o zachování důvěrnosti - zásady bezpečnosti práce Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 5 z 38

6 - vyjasnění všech případných dotazů a připomínek - sdělení možných výsledků auditu b) Vlastní provedení auditu Ověřování shody systému řízení se stávající skutečností, důkazy a informacemi se provádí: - kontrolou plnění a účinností dříve přijatých nápravných opatření - přezkoumáváním důkazů, které jsou předmětem prověřování, např. dokumenty, záznamy, informace, zápisy pozn.: Při této činnosti auditor využívá metody vzorkování (např. přezkoumává záznamy u 3 případů z 10, apod). - pohovory s příslušnými pracovníky kladením předem připravených otázek a doplňujících otázek - pozorováním činností v průběhu auditu. Interní auditoři shromažďují důkazy o zjištěních, případných neshodách, zkoumají dostupnou dokumentaci, ověřují informace výše uvedenými metodami. Do checklistu zapisují zjištění o skutečném stavu vyplývajících z rozhovoru s příslušnými pracovníky prověřovaných útvarů (procesů), ze zkoumání dokumentů, prověřovaných činností a podmínek v jednotlivých oblastech s uvedením příčin a navržením opatření. V průběhu prověrky se zaznamenávají všechny odchylky od požadavků dokumentace. Během prověřování provádí auditor bodové hodnocení jednotlivých otázek dle níže uvedené metodiky. Klasifikace zjištění z auditu Body - Výsledek Stav Způsob řešení 3 body OK - Splněno Bez opatření 2 body PZ Potenciál ke zlepšení - částečné plnění nebo doporučení ke zlepšení 1 bod DN Drobná neshoda - splněno s výhradami 0 bodů N Neshoda - nesplněno Vyjádření k nápravě prověřovaným (co, do kdy, jak se provede náprava), popř. uvedené stanoví po konzultaci s IA nebo vedením. V případě doporučení ke zlepšení je na zvážení prověřovaného provedení opatření. Vyjádření k nápravě prověřovaným (co, do kdy, jak se provede náprava), popř. uvedené stanoví po konzultaci s IA nebo vedením Návrh na vystavení opatření k nápravě Zjištěné neshody auditoři rozdělují do dvou kategorií: I. Kategorie (systémová chyba) (N - neshoda) - systém není dostatečně vybudován - předepsaný postup není převzat a prakticky používán - zjištěný nesoulad odporuje dohodnutým požadavkům nebo standardům, normám - velké množství drobných chyb, odchylek Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 6 z 38

7 II. Kategorie (nesystémová chyba) (DN drobná neshoda) - drobné nedostatky systémového řízení procesů - nepodstatné nedodržení postupu, podmínek, standardu, normy Zjištěnou kategorii a počet odchylek uvedou auditoři ve Zprávě. Zjištěné neshody I. kategorie jsou podnětem pro řešení formou opatření k nápravě. c) Závěrečné jednání Závěrečná příprava auditora pro sdělení závěrů z auditu - společné jednání auditorů (příprava závěrů auditora) - přezkoumání zjištění z auditu a porovnání s cíli auditu Závěrečné jednání s vedením organizace - sdělení zjištění (silné a slabé stránky, neshody) a závěrů z auditu - uvedení doporučení ke zlepšení (pokud je v plánu) - zaznamenání všech rozdílných názorů - zvážení následného auditu (pokud je v plánu) - odsouhlasení závěrů auditu Vyhodnocení IA se předkládá vedení organizace. Po provedení IA vypracuje auditor do jednoho týdne Zprávu z auditu (viz Příloha č. 5). Ta obsahuje: identifikační údaje, rozsah prověřování, průběh auditu, stručnou charakteristiku organizace, výsledek auditu s vazbou na oblasti (procesy), silné a slabé stránky organizace, výsledek zjištění ve struktuře jednotlivých oblastí/procesů v rozsahu: potenciál ke zlepšení drobná neshoda závažná neshoda Zpráva je předložena vedení a kopie pracovníkům odpovědným za prověřovanou oblast. Dokumentace výsledků z IA Plán auditu Vyplněný checklist Zpráva z IA Záznam o účasti Protokoly neshod Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 7 z 38

8 Tuto dokumentaci předá interní auditor vedení organizace, které s ní seznámí prověřované pracovníky. 6. Odstranění neshod a realizace opatření k nápravě Postup a forma odstranění zjištěných nedostatků (neshod, nesouladu) jsou ponechány v kompetenci vedení organizace, resp. prověřovaných vzhledem k jejím možnostem a k potřebám zdrojů (finanční prostředky, kapacitní možnosti). Interní auditor zaeviduje všechna zjištění, tzn. neshody, drobné neshody i potenciály ke zlepšení do Knihy evidence neshod a zjištění z IA (viz Příloha č. 6). Vedoucí pracovníci, kteří jsou odpovědní za prověřovanou oblast, stanoví příčinu neshody, definují k nedostatkům, zjištěným v průběhu auditu včasná a účinná nápravná opatření. Drobné neshody má za povinnost odstranit odpovědný pracovník (vlastník procesu). Kontrolu řešení a odstranění následně provede vedoucí organizace. V případě závažných neshod posuzuje jejich závažnost vedení, které určuje odpovědného pracovníka za jejich řešení. Ten stanovuje a po schválení vedením realizuje nápravné opatření s cílem odstranit kořenovou příčinu neshody. Následně vedení organizace ověřuje uplatnění nápravy/nápravného opatření a předložení závěrů o výsledcích ověřování. Účinnost zavedených opatření k nápravě je kontrolována a hodnocena vedením organizace, a při dalším auditu auditorem. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 8 z 38

9 7. Interní auditoři Interní auditory pro provádění auditů v organizaci jmenuje vedení organizace. Požadavky na interní auditory: - interní auditoři jsou vybíráni vedením na základě vhodných předpokladů (např. osobních vlastností, znalostí, dovedností a zkušeností) - doporučuje se, aby vybraní interní auditoři absolvovali školení u způsobilé vzdělávací agentury (postup IA dle metodiky ISO 19011), které je ukončeno ověřením znalostí auditora a vystavením osvědčení s platností na 3 roky - interní auditoři musí splňovat kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost: o kvalifikační požadavky pro výběr interních auditorů osvědčení o způsobilosti IA (viz doporučení o absolvování školení), praxe 3 roky v organizaci nebo v organizaci podobného typu, znalost postupu provedení interního auditu o odborná způsobilost interního auditora se vyznačuje: znalostí oboru zájmového a neformálního vzdělávání, znalostí kritérií auditu (např. požadavky systému řízení, legislativa, požadavky klientů) nezbytných pro činnost auditora, znalostí legislativy a ekonomického řízení v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, praktickými zkušenostmi z činnosti v organizaci zájmového a neformálního vzdělávání, průběžným vzděláváním interních auditorů, které je zaměřováno na metody techniky dotazování, efektivnost provádění IA, zpracování výsledků, znalosti vytvořeného systému řízení (umět obsáhle a do hloubky auditovat, hledat potenciál pro zlepšování, být nápomocen při řešení problémů, identifikovat potenciální rizika, atd.) Udržování způsobilosti interních auditorů Před zahájením auditorské činnosti musí interní auditor absolvovat min. 1 interní audit v pozici auditora adepta, tzn. pozorovatele pod vedením zkušeného interního auditora. Auditoři se musí zúčastňovat min. 1x ročně průběžného vzdělávání zaměřeného na provádění interního auditu (např. postup pro interní audit, legislativa). Při skončení platnosti osvědčení (každé 3 roky) zorganizuje vedení externí školení, přezkoumává schopnosti a znalosti auditorů. Vedení na konci kalendářního roku hodnotí každého interního auditora (viz Příloha č. 7 Záznam hodnocení interních auditorů). Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 9 z 38

10 8. Slovník pojmů k IA Audit - Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazů z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií. Interní audit organizacím slouží k posouzení a hodnocení stavu zavedení, udržování a neustálého zlepšování systému řízení s ohledem na kvalitu služeb. Jedná se o systematický a nezávislý proces získávání důkazů na základě objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah plnění kritérií auditu. Interní audit provádějí auditoři se stanovenou způsobilostí a v souladu se stanoveným postupem (např. viz tato metodika). Auditor je osoba s odbornou způsobilostí k provádění auditu. Cíl auditu cílem auditu může být např. určení stupně shody s kritérii auditu, zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvními požadavky, identifikace oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování systému řízení, atd. Důkaz z auditu - záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřitelné (důkaz z auditu může být kvalitativní nebo kvantitativní). Důkazem z auditu jsou např.: všechny záznamy stanovené v dokumentaci systémy managementu, které prokazují shodu s požadavky na systém managementu organizace. Kritéria auditu - soubor požadavků, postupů, interní dokumentace, nastavení systému řízení organizace (např. manuál, příručka, normy), právní požadavky, smluvní požadavky, požadavky systému managementu, standardy kvality, Kritéria auditu jsou používána jako základ, vůči kterému jsou porovnávány důkazy z auditu. Plán auditu - Popis činností a uspořádání postupu auditu (týká se jednoho konkrétního auditu) Program auditů - Soubor auditů (může se jednat i o jeden audit) naplánovaných na určitý časový rámec; program auditů zahrnuje všechny činnosti nezbytné k plánování, organizování a provádění auditů v daném období. - Plánované audity (řádné) - provádějí se v termínech stanovených v Programu interních prověrek. - Neplánované audity (mimořádné) - provádějí se při zjištění závažných skutečností, při organizačních změnách v organizaci, při vyhodnocení zpětné vazby, při šetření závažných odchylek schválené dokumentace. Předmět auditu (rozsah) - Vymezení auditu; zahrnuje vymezení procesu/činností, které budou auditovány, konkretizaci místa konání auditu, specifikací oddělení, ve kterém Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 10 z 38

11 proběhne audit, návrh časového průběhu auditu, (obvykle zahrnuje popis fyzického umístění, organizační jednotky, činnosti a procesy a také časový rozsah). Tým auditorů Jeden nebo několik auditorů, kteří provádějí interní audit a jsou jmenování vedením společnosti k provádění interních auditů; jeden auditor musí být vedoucím. Závěr z auditu (zpráva) - Výstup z auditu; tuto zprávu zpracovává vedoucí auditor na základě důkazů získaných v průběhu auditu jednotlivými auditory; zpráva by měla obsahovat vyjádření k naplnění cílů auditu. Zjištění z auditu - výsledky hodnocení shromážděných důkazů podle kriterií (zjištění z auditu stanovují buď shodu, nebo neshodu, případně příležitosti ke zlepšování). Pozn: Terminologie a definice vycházejí z EN ISO Seznam příloh Příloha č. 1 Postupový diagram Interní audit metodika Příloha č. 2 Checklist (katalog otázek) Příloha č. 3 Program auditů Příloha č. 4 Plán auditu Příloha č. 5 Zpráva z interního auditu Příloha č. 6 Kniha evidence neshod a zjištění z IA Příloha č. 7 Záznam (protokol) hodnocení interních auditorů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 11 z 38

12 Příloha č. 1 Postupový diagram Interní audit metodika Požadavky na provedení IA Zpracování Programu IA Program IA Schválení programu IA Nominace interních auditorů Oznámení prověřovaným provedení auditu Dokumentace, výstupy z předch auditů Příprava na audit Zpracování audit plánu, katalogu otázek Plán IA Katalog otázek Zaslání audit plánu prověřovaným Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 12 z 38

13 Provedení auditu na místě Zpracování výsledků auditu (zpráva) Zpráva z IA Kniha evidence neshod Rozhodnut í o přijetí opatření Stanovení a realizace opatření Kniha evidence neshod Vyhodnocení auditu Vyhodnocení Programu auditů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 13 z 38

14 Příloha č. 2 Checklist (katalog otázek) Checklist katalog otázek pro provedení interního auditu v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Katalog otázek je strukturován do jednotlivých oblastí systému řízení, resp. dle typizované mapy procesů organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, s drobnými úpravami. Oblasti systému řízení: 1. Systém řízení organizace 2. Strategie a plánování 3. Lidské zdroje 4. Komunikace, PR a Marketing 5. Řízení projektů 6. Výchova a vzdělávání 7. Fundraising, ekonomické řízení a finanční management 8. Zlepšování, hodnocení a kontrola, opatření k nápravě a prevenci 9. Správa majetku 10. Dokumentace, vnitřní normy Pro každou oblast/proces je stanoveno několik otázek, které dále mohou být interním auditorem dále doplněny dalšími vedlejšími otázkami. Do checklistu se dále doplňuje dotazovaný, resp. vlastník procesu/činnosti; dokument, kde je daná oblast řešena (nebo který byl předložen); důkaz k doložení otázky a popis zjištění. V posledním sloupci pak interní auditor uvádí výsledek v úrovni bodů 1-3, tzn. soulad (3) nebo nesoulad (drobná neshoda = 1, závažná neshoda = 0), příp. potenciál ke zlepšení (2). Pozn.: Ve sloupci Zjištění/důkaz jsou uvedeny náměty a příklady jako nápověda, jakými důkazy lze danou oblast doložit. Je třeba samozřejmě prověřit reálné důkazy v rámci prověřované oblasti/procesu. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 14 z 38

15 Oblast: Systém řízení organizace Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Jaký systém řízení organizace využívá? Např. systém řízení kvality poskytovaných služeb systém řízení s vazbou na kvalitu poskytovaných služeb, zavedené požadavky ISO 9001, CAF, provádění SWOT, (pravidelné) interní prověrky, manuál řízení organizace, standard kvality Jakým způsobem je vymezeno organizační řízení organizace (organizační schéma, organizační řád, )? Je z něj patrné řízení jednotlivých oblastí a článků organizace a jejich činností? Jaké činnosti (procesy) zajišťuje organizace? Je nastaveno procesní řízení organizace? Jsou mezi procesy definovány vazby a souvislosti? Jsou (hlavní) procesy řízené (vlastník, kritéria, cíle, dokumentace/vnitřní předpisy, )? Vyhodnocují se stanovené činnosti (procesy) dle stanovených cílů (jsou cíle stanoveny, kritéria, termíny)? Je do systému řízení zahrnuta i oblast IT (odpovědnosti, pravidla, péče o SW a HW, řízení externího dodavatele služeb)? organizační schéma, organizační řád, stanovy, řády, popisy pracovních pozic Seznam procesů (hlavní procesy, řídící procesy, podpůrné procesy), mapa procesů, popisy procesů Popisy procesů, mapa procesů, vnitřní předpisy, cíle procesů Hodnotící zprávy, čtvrtletní/roční hodnocení kritérií (cílů) procesů, hodnocení cílů dle SMART Popisy činností, pověření, smlouvy s externím dodavatelem Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 15 z 38

16 7. 8. Provádějí se kontroly BOZP a PO v organizaci? Jakým způsobem řešíte odpadové hospodářství? Jak je v organizaci nastaven systém spolupráce s dodavateli: - Způsob výběru - Kritéria pro hodnocení dodavatelů hmotných produktů a služeb (např. učební pomůcky, nehmotný majetek, dopravce, školitel, propagace, účetnictví, ) - Evidence dodavatelů - Kontrola nakoupených produktů a služeb Kontroly pracovišť, Kniha BOZP a PO, Požární kniha. Smlouva o odvozu odpadů, platby za odvoz odpadů. Třídění odpadů (nádoby na tříděný odpad, zpětný odběr elektrozařízení). Směrnice pro nakupování Kritéria způsobilosti dodavatelů Certifikáty shody k učebním pomůckám, Osvědčení a certifikáty externích lektorů, atd. Inventární soupis Potvrzení dodacích listů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 16 z 38

17 Oblast: Dokumentace, vnitřní normy Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Je stanovena struktura (např. seznam, přehled, výčet) dokumentace, která je potřebná k zajištění činností organizace? Je třeba další dokumentace k činnostem organizace? Seznam vnitřních předpisů, Seznam legislativy, formuláře, Vnitřní informační systém Jakým způsobem je řízena interní dokumentace (postupy, vnitřní předpisy, metodiky, strategické dokumenty, ), tzn. kdo vytváří, reviduje, schvaluje, archivuje, využívání dokumentaci)? Je dostupná pracovníkům, kteří ji potřebují? Jakým způsobem jsou pracovníci seznamování s aktuální, novou dokumentací? Jakým způsobem je řízena externí dokumentace (dostupnost pro všechny pracovníky, aktuálnost), např. právní předpisy, metodické listy zřizovatele, příručky a manuály ministerstev, metodické pokyny veřejné správy,? Jakým způsobem je zajištěna práce se záznamy (např. prezenční listina, zápisy z porad, záznamy z jednání,? (ochrana dat, aktuálnost, dohledatelnost, identifikace, ) Jakým způsobem je zajištěna archivace a skartace dokumentace (včetně záznamů)? Vnitřní předpisy řízení dokumentů a záznamů (dokumentace). Dostupnost dokumentace na IS. Záznamy (důkazy) o seznámení s dokumentací. Přístup k aktuálnímu znění legislativy, předplatné elektronických služeb s aktualizací legislativy, smlouva s externistou zajišťující sledování změn v legislativě. Evidence a ukládání záznamů, např. na IS, složky k aktivitám, čitelné záznamy, Vnitřní předpis Archivační a skartační řád. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 17 z 38

18 Oblast: Strategie a plánování Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Jakým způsobem se vedení angažuje při tvorbě, plánování a zlepšování systému řízení organizace? Pracovní workshopy, brainstorming, schvalování předložených návrhů, aktualizace nových strategií, plány, opatření ke zlepšování, Jakým způsobem se zjišťují požadavky klientů a zainteresovaných stran, a jak jsou zapracovávány do strategie a cílů? Stanovilo a pravidelně vyhodnocuje vedení vizi a strategii organizace? Podílejí se na tvorbě strategie i ostatní pracovníci? Stanovuje (a vyhodnocuje) vedení organizace své cíle a plány? Jsou s těmito dokumenty (vize, strategie, cíle, plány) seznamováni pracovníci uvnitř organizace? Jsou tyto dokumenty srozumitelné? Stanovilo vedení organizace odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti řízení a zajišťování všech činností v rámci organizace? Jsou o odpovědnostech a pravomocech informováni všichni pracovníci? Je nastavení odpovědnosti a pravomocí aktuální? Jakým způsobem funguje komunikace v rámci organizace? Mají pracovníci dostatečné a aktuální informace, které potřebují k zabezpečení činností, za které odpovídají? Dochází v plánovaných intervalech k vyhodnocování systému řízení organizace (včetně vizí, cílů, zpětných vazeb, hospodaření, výroční zpráva, )? Rozhovory s klienty, dotazníky, ankety, neformální setkávání, benchmarking, účast v projektech. Aktualizace strategie a cílů. Vize organizace, Strategie organizace, SWOT, školský vzdělávací program, pracovní workshopy, brainstorming, Pravidelné zprávy (čtvrtletní, pololetní, roční), hodnotící/výroční zpráva Zápisy z porad, elektronické sdělování, diskuse v rámci porad, připomínkové řízení Popisy pracovních činností, organizační řád, stanovy, Prokazatelné seznámení s popisy pracovních činností, revize popisů k aktuálnímu stavu. Systém porad, elektronická komunikace, IS, seznámení s vnitřními předpisy, interní diskusní fórum, ICQ, skype. Pravidelné zprávy (čtvrtletní, pololetní, roční), Hodnotící/výroční zpráva. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 18 z 38

19 Podílejí se na tvorbě strategického plánu pracovníci organizace? Identifikovalo vedení organizace své klienty, partnery a zainteresované strany? Existuje v organizaci vnitřní informační systém? Kdo je odpovědný za údržbu a aktualizaci IS? Existuje efektivní a funkční systém porad? Jsou pořizovány zápisy, se kterými se dále pracuje? Vyhodnocují se výsledky? Jsou stanovena pravidla pro příjímání nových členů/klientů? Pracovní workshopy, schvalování předložených návrhů, brainstorming, připomínkové řízení. Definice klientů, zainteresovaných stran, školská matrika, seznam klientů, seznam (přehled) zainteresovaných strany. IS, pověření odpovědnost za údržbu IS Systém porad, ukládání zápisů, zápisy z porad, kontrola úkolů a zápisů z porad. Vnitřní předpis - Pravidla pro přijímání členů Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 19 z 38

20 Oblast: Lidské zdroje (pracovníci) Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek 1. Jakým způsobem plánuje a zajišťuje organizace lidské zdroje k zajištění činností, které poskytuje svým klientům? Plán lidských zdrojů, zastupitelnost pracovníků, seznam spolupracovníků Jak a kdo plánuje vzdělávání pracovníků? Je vyhodnocováno? Jsou k dispozici záznamy o školení pracovníků (např. vedoucí táborů, kroužků, první pomoci, BOZP)? Jsou stanovena pravidla pro přijímání nových pracovníků? Jakým způsobem jsou zaškolování noví pracovníci? Je stanoven postup? Jsou o tom záznamy? Stanovilo vedení odpovědnosti a pravomoci pracovníků (náplně práce)? Jsou aktuální? Jsou stanoveny motivační prvky a kritéria pro mimořádné oceňování pracovníků? Je v organizaci vytvořen systém odměňování a benefitů pro pracovníky organizace? Jakým způsobem je zajištěna zastupitelnost pracovníků z hlediska zajištění služeb pro klienty? Kdo je odpovědný a jakým způsobem je vedena personální agenda, včetně ochrany osobních údajů? Plán vzdělávání na příslušné období. Pravidelné vyhodnocování plánu. Nabídka vzdělávacích kurzů, aktivit. Přehled absolvovaných školení, personální složky, prezenční listiny, certifikáty. Vnitřní předpis Vnitřní předpis, Záznam o zaškolení Popisy pracovních činností Vnitřní předpis Vnitřní předpis Plán zastupitelnosti Popis pracovní činnosti, osobní složky, personální agenda, (ne)přístupnost ke složkám personální agendy. Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 20 z 38

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání

Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Metodický list

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR Ú V O D Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro všechny etapy práce s tazateli, tedy jejich získávání, školení, doškolování, evidenci,

Více

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU

SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU SMĚRNICE INTERNÍHO AUDITU V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015 Český telekomunikační úřad Čj.: ČTÚ-14 494/2016-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Samostatné oddělení interního auditu ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2015 Praha dne: 18. 2. 2016

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd Realizace interního auditu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd Realizace interního auditu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada FM 3276, v odboru 56 Interní audit, odd. 5602 Realizace interního auditu Datum: 16. prosince 2016 Č. j.: MF-43188/2016/3005-2 PID:

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více