Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP Pro studenty bakalářského studia studijní obor: Obchodní ruština Jazyk bakalářské práce Bakalářská práce (BP) se píše a obhajuje v českém jazyce. Se souhlasem vedoucího katedry bohemistiky můţe student odevzdat a obhajovat BP v anglickém jazyce, se souhlasem děkana v jiném jazyce. V těchto případech musí BP obsahovat abstrakt v českém jazyce. O souhlas se změnou jazyka BP a její obhajoby je třeba poţádat na příslušném formuláři (k dispozici na studijním odd.). Student v ţádosti zdůvodní změnu jazyka, vedoucí práce v ní vyjádří své stanovisko. Ţádost student postoupí vedoucímu katedry bohemistiky. Volba tématu Téma si volí student dle svého studijního oboru a zaměření v příslušném výběrovém semináři. Student můţe vyuţít nabídky témat jednotlivých vyučujících. Témata mohou být modifikována, výběr tématu je však nutné konzultovat s vedoucím bakalářské práce. Kaţdé téma musí být protokolárně schváleno ve formě Zadání bakalářské práce a podepsáno vedoucím KBO. Je třeba, abyste v souladu s novými předpisy zadání BP zanesli do STAGu. Existující zadání bakalářské práce (formulář) zapište do tabulky, která se Vám otevře ve STAGu Diplomové práce Přihlášení Vytiskněte Podklad pro zadání BP Předejte vedoucímu BP Následně dostanete od vedoucího práce nové (stagové) Zadání, které si dáte svázat spolu s BP Pokud máte literaturu v ruštině, je třeba doporučenou literaturu přepsat pomocí transliterace (v ţádném případě nelze vkládat ruštinu) Pravidla transliterace (přepisu) ruských slov do azbuky: а=a и=i р=r ш=sh б=b й=j с=s щ=sch, sc в=v к=k т=t ы=y г=g л=l у=u э=e д=d м=m ф=f ю=ju, iu е=e, je н=n х=h я=ja. Ia ж=zh о=o ц=c ъ=vynechává se з=z п=p ч=ch ь=vynechává se

2 Zároveň je nutný i název bakalářské práce v anglickém jazyce. Bakalářské práce je třeba odevzdávat i v elektronické podobě ve Wordu na CD (nikoliv v.pdf) BP musí obsahovat také: klíčová slova v češtině a angličtině anotaci v českém jazyce anotaci v anglickém jazyce nebo v německém jazyce Student bakalářskou práci sám nahraje v.pdf do STAGu! V kaţdé bakalářské práci bude vloţené CD, na kterém bude celá práce ve wordu. Vedoucí bakalářské práce a oponent práce Vedoucím bakalářské práce je obvykle pedagog příslušné katedry (v tomto případě studijního oboru Obchodní ruština), či katedry jiné, která zajišťuje výuku pro toto studium. Oponentem je pedagog příslušné katedry či jiné katedry UJEP. Termíny předkládání Zadání bakalářských prací a odevzdání bakalářských prací Termíny jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku, který je vţdy na začátku akademického roku zveřejňován. Počet odevzdávaných vyhotovení bakalářských prací Na příslušné katedře se odevzdávají práce ve dvou vyhotoveních, knihařsky svázané v tuhých deskách společně se Zadáním bakalářské práce (barvu desek si student můţe zvolit dle vlastního uváţení). Před odevzdáním je třeba si bakalářskou práci nechat zaregistrovat na studijním oddělení a potvrdit razítkem stud. odd., poté obě vyhotovení odevzdat na KBO. Úprava přední strany desek a titulního listu bakalářské práce viz přílohy Místopřísežné prohlášení Následuje hned za titulním listem a je na samostatném listu. viz příloha

3 Resumé (Anotace) Resumé následuje hned za listem s místopříseţným prohlášením a má rozsah cca řádků s jednoduchým řádkováním. Je v české, ruské i anglické či německé verzi (obojí na téţe straně). Vystihuje stručně základní myšlenku práce, závěry s náměty a doporučeními, ke kterým zpracovatel dospěl. Jedna kopie této strany se odevzdává samostatně s bakalářskou prací. Obsah Tento list následuje hned za listem s resumé. Jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu citované literatury, Seznamu pouţité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje). Rozsah práce Bakalářská práce musí mít minimálně 30 normostran textu (1 800 znaků včetně mezer) bez seznamu citované literatury, seznamu pouţité literatury a bez příloh. Struktura práce Bakalářská práce má obvykle následující obsahovou strukturu: Úvod Teoretická (teoreticko-metodologická) část, citace s uvedením odkazů Analytická (praktická) část, texty, ukázky apod. Závěr (shrnutí poznatků, ke kterým zpracovatel dospěl na základě vlastní analýzy) Seznam citované literatury Seznam pouţité literatury Seznam příloh Obsahové náležitosti Úvodu Zdůvodnění výběru tématu Stručná rekapitulace poznatků o současném stavu řešené problematiky čerpaných ze studia literatury Stanovení cíle Způsoby práce (metodologický postup) Moţnosti praktického vyuţití

4 Obsahové náležitosti teoretické části (teoreticko-metodologické) Teoretické poznatky získané studiem literatury vztahující se k řešenému problému a jejich kritické zhodnocení. Charakteristika a zdůvodnění metod a postupů, které jsou v bakalářské práci aplikovány. Obsahové náležitosti analytické (praktické) části Charakteristika zkoumaného objektu z hlediska obchodních aspektů, analýza ekonomických, ekologických a dalších jevů, podmínek a souvislostí, včetně např. komparace s jinými systémy apod. Vyuţití různých metod pro řešení konkrétních problémů. Kritická diskuse, formulace vlastního stanoviska k problému s argumentací pro přijetí (nepřijetí) alternativních, konkurenčních a jiných řešení. Vlastní návrhy. Obsahové náležitosti Závěru Stručné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na vyuţití poznatků v praxi. Odpověď na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako hypotézy. Vyváženost jednotlivých částí Obvyklý rozsah úvodu: 1-2 strany. Teoretická část by měla tvořit alespoň třetinu vlastní práce. Bývá obvykle soustředěna v první části bakalářské práce. Můţe tvořit samostatnou kapitolu nebo organicky prolínat jednotlivými nosnými kapitolami práce. Další kapitoly tvoří část praktická, která můţe mít i podkapitoly. Navrţené členění je pouze doporučením, skutečná struktura, pojetí a provedení závisí bezprostředně na charakteru a specifikách kaţdého tématu a na dispozicích vedoucího bakalářské práce. Obsah bakalářské práce se nesmí odchýlit od původního zadání, všechny body zadání musí být splněny. Závěr má obvykle 1-2 strany. Úprava textu, vzhled stránek text bakalářské práce se píše v českém jazyce na počítači (velikost písma 12 Times New Roman) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na stránce je cca 30 řádků, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj - 25 mm

5 levý okraj - 35 mm pravý okraj - 15 mm dolní okraj - 25 mm první řádek kaţdého odstavce se odráţí o 5 úhozů zleva, nebo se neodsazuje (v takovém případě je mezi odstavci mezera velikosti jednoho řádku) číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná číslicí 5 na první stránce úvodu a končí číslicí na listu se seznamem příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně seznamu pouţité literatury) k číslování kapitol, částí, odstavců pouţíváme arabské číslice za nadpisy se nedělají tečky tabulky a grafy jsou číslovány a opatřeny názvem uvádí se pramen nebo způsob vypracování obsáhlejší tabulky či grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části (v textu se však na ně odkazuje). Členění textu kaţdá kapitola se začíná psát vţdy na novou stránku za jedinou (samostatnou) číslicí se dělá tečka stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá Doporučené třídění a pořadí jednotlivých kapitol (částí) Obsah Úvod Závěr. 30 Seznam pouţité literatury. 32 Seznam citované literatury.. 33 Seznam příloh. 34

6 Seznam použité a citované literatury Seznam citované a pouţité literatury následuje hned za závěrem a je před stránkou označenou jako seznam příloh. Bakalářská práce obsahuje prezentaci vlastního přínosu (posunu poznání). Je třeba odlišit, co student převzal z literatury a co je jeho vlastní názor či přínos. Proto se věnuje pozornost citacím literatury, odkazům na literaturu a seznamu pouţité literatury. U názorů resp. informací mimořádně důleţitých, které se z literatury přebírají, je třeba citovat doslovně (v uvozovkách). V tomto případě se uvádí také číslo stránky z výchozího literárního pramene. Pokud cizí názory nebo informace parafrázujeme, volně transponujeme, opět v textu na pramen odkáţeme a pramen uvedeme v seznamu citované literatury viz: Skácel, J., str. Ze směrnice vyplývá povinnost uvádět : U citace knihy: příjmení autora, zkratku křestního jména, název knihy, místo vydání, vydavatele, rok vydání (má-li kniha ISBN uvedeme i číslo) U citace článku z časopisu: příjmení autora, zkratku křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, na kterých je článek otištěn. V seznamu pouţité literatury se mohou evidovat i internetové adresy a ústní sdělení (dosud nepublikované informace) s uvedením konkrétního článku. Do seznamu odborné literatury se neuvádějí internetové zdroje typu Wikipedie, www. gramota.ru apod. Příklady bibliografických citací jednotlivých dokumentů Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 Bibliografická citace monografické publikace (knihy) vydané v ČR: Prvky: autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: Kopp, s. ISBN Bibliografická citace knihy vydané v zahraničí 1: Prvky: autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN

7 COOK, C. J.; KERSE, C.S. E.C. merger control. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, xxxi, 376 s. ISBN Bibliografická citace knihy vydané v zahraničí 2: Prvky: autor, název, podnázev, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN REISIG, W. Elements of distributed algorithms: modeling and analysis with Petri nets. Berlin: Springer, xi, 302 s. ISBN Bibliografická citace článku (příspěvku) ze sborníku (sborník vydaný v ČR): Prvky: autor článku, název článku, editoři sborníku, název sborníku, podnázev sborníku, místo vydání, nakladatel, datum vydání, strany od-do, ISBN ČABLÍK, V., FEČKO, P. Moţnost aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. In FEČKO, Peter (ed.). Recyklace odpadů IV: , VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2000, s ISBN Bibliografická citace článku (příspěvku) ze sborníku (zahraniční sborník): Prvky: autor článku, název článku, editoři sborníku, název sborníku, 1. podnázev sborníku, 2. podnázev sborníku, místo vydání, nakladatel, datum vydání, strany od-do, ISBN HERZOG, U. Formal methods for performance evaluation. In BRINKSMA, Ed.; HERMANNS, H., KATOEN, Joost-Pieter (eds.). Lectures on formal methods and performance analysis: first EEF/Euro Summer School on Trends in Computer Science, Berg en Dal, The Netherlands, July : revised lectures. Berlin: Springer, 2001, s ISBN Bibliografická citace seriálové publikace (časopisu): Prvky: název časopisu, místo vydání, název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (oddo), standardní číslo (ISSN) Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Hutnícka fakulta Technická univerzita, , roč ISSN Bibliografická citace článku z časopisu 1: Prvky: autor článku, název článku, název časopisu, datum vydání, ročník, číslo, strany od-do HORŇAK, P.; MATSUDA, F.; KIMOTO, H. Fatigue crack behavior in simulated boiling water reactor environment. Acta Metallurgica Slovaca, 2001, roč. 7. č. 1, s Bibliografická citace článku z časopisu 2: Prvky: autor článku, název článku, název časopisu, datum vydání, ročník, číslo, strany od-do

8 LEHMANN, M. N.; O LEARY, S.; DUNN, J.G. An evaluation of pretreatments to increase gold recovery from a refractory ore containing arsenopyrite and pyrrhotite. Minerals Engineering, January 2000, vol. 13, no. 1, s Bibliografická citace patentového dokumentu: Prvky: přihlašovatel, název vynálezu, původce vynálezu, poznámka: MPT, země a druh dokumentu, číslo, datum vydání dokumentu KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA. Processing apparatus, processing system and processing method. Inventors: TESHIMA, Kouichi et al. Int. Cl.: C22B 007/00. United States Patent, Seznam použité literatury je abecedně uspořádán podle příjmení autora. Na konci seznamu se uvádějí statistické ročenky, bulletiny, přehledy, internetové adresy. V seznamu citované literatury jsou jednotlivé odkazy číslovány. V textu bakalářské práce se odkazuje na jednotlivé poloţky figurující v seznamu citované literatury s uvedením čísla, pod kterým je poloţka v seznamu evidována, a to buď číslicí zapsanou jako horní index nebo číslicí v závorce. Zvolený způsob citací (odkazů) však musí být jednotný v celé práci. Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Na této stránce je uveden pouze přehled názvů jednotlivých příloh. Konkrétní přílohy (tabulky, grafy, obrázky apod.) jsou aţ na následujících stránkách, a to s uvedením jejich číselného označení, které je umístěno v pravém horním rohu (např.: Příloha č. 1), s uvedením názvu a s odkazem na příslušný pramen. Doporučuji věnovat pozornost citacím! Pozor na plagiátorství!

9 Hodnocení BP dle následujících kritérií: Aktuálnost tématu pro řešení Vysoká průměrná nižší není aktuální konkrétních problémů: Splnění cíle a zadání BP: Úplné z větší části částečné nesplněno Teoretická fundace: Vysoká průměrná nižší absentuje Praktické zaměření (konkrétní aplikace): Nároky na podkladové materiály, konzultace, průzkumy : Samostatnost při zpracování BP (původnost): Logická stavba, obsah a struktura BP: Úroveň znalostí ruského jazyka Praktické užití ruštiny (hledisko gramatické a syntaktické) Stylistická úroveň (čtivost, odborné vyjadřování, log. sled ): Aktuálnost, dostatečnost a vhodnost výběru literatury: Využitelnost námětů, návrhů a doporučení k řešení problémů: Obsah a relevantnost příloh v textu či přílohové části BP Formální stránka (vzhled, úprava, prav. chyby, přehlednost): převažující přiměřené menšího rozsahu absentuje vysoké průměrné nižší nejsou tvůrčí BP původní spíše kompilace pouze kompilace velmi dobrá dobrá částečně zdařilá málo zdařilá výborná velmi dobrá dobrá neuspokojivá výborné velmi dobré dobré neuspokojivé velmi dobrá průměrná slabší málo uspokojivá velmi dobrá dobrá uspokojivá málo uspokojivá ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé výborná kvalita prům. kvalita slabší kvalita neuspokojivá Poznámka: Doplňte do příslušného rámečku hodnocení křížkem takto: X Přílohy 1. Titulní strana 2. Čestné prohlášení 3. Anotace 4. Rozsah SZZ

10 Titulní strana: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra bohemistiky/odd. slavistiky Studijní obor: Obchodní ruština Studijní program: B 7310 Filologie Akademický rok: 20../20.. Forma studia: prezenční Bakalářská práce Název bakalářské práce Vypracoval: jméno příjmení

11 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Název bakalářské práce vypracoval(a) samostatně s pouţitím uvedených zdrojů. V Ústí nad Labem, dne... Jméno a příjmení (podpis!!!)

12 Anotace: V českém, ruském, anglickém nebo německém jazyce (na jedné straně v uvedených jazycích)

13 Státní závěrečné zkoušky (rozsah) Bakalářské studium - Obchodní ruština (forma studia prezenční) A/ Praktická část 1. Analýza ekonomického textu (včetně otázky gramatické a stylistické) 2. Obchodní jednání modelové situace B/ Teoretická část 1. Reálie Ruska 2. Úřední korespondence A ad 1) Součástí zkoušky je morfologicko-syntaktický a stylistický rozbor textu, při kterém posluchač prokáţe znalost základů gramatiky a stylistiky (viz tematické okruhy) A ad 2) Posluchač prokáţe znalost řečových dovedností v obchodní komunikaci (viz tematické okruhy) B ad 1) Posluchač prokáţe znalost faktografických znalostí z reálií Ruska (viz tematické okruhy). B ad 2) Sestavení úředního dopisu na zadané téma, ve kterém posluchač prokáţe znalost slovní zásoby, lexikálních a stylistických jevů typických pro oblast úřední korespondence v ruském jazyce. Důraz je kladen na prověření získaných znalostí v oblasti jazyka úředních dokumentů a obchodní korespondence, řečových dovedností v obchodní sféře. Hodnocení Student je při státní závěrečné zkoušce klasifikován jednou známkou dle platných studijních předpisů (viz čl. 7). Průběh SZZ 1. Student si vylosuje jedno číslo. Na jeho základě je mu přidělen text s otázkou gramatickou a stylistickou (celkem je 20 textů ekonomického charakteru). 2. Student si vylosuje téma z reálií Ruska (celkem je 20 témat). 3. Student si vylosuje téma z obchodního jednání (celkem je 20 témat modelové situace). 4. Student si vylosuje zadání obchodního dopisu (celkem je jich 20; zadání je v českém jazyce; úkolem studenta je sestavit obchodní dopis v ruském jazyce). Doba přípravy: 20 minut Student odpovídá na všechny 4 části postupně a je hodnocen za všechny 4 části jednou výslednou známkou dle platných předpisů: výborně; velmi dobře; dobře; nevyhověl(a)

14

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Brno, 2006 1 Úvod Pokyny pro zadávání, zpracování a obhajoby bakalářských

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Pokyny pro zpracování bakalářské práce VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více