Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP Pro studenty bakalářského studia studijní obor: Obchodní ruština Jazyk bakalářské práce Bakalářská práce (BP) se píše a obhajuje v českém jazyce. Se souhlasem vedoucího katedry bohemistiky můţe student odevzdat a obhajovat BP v anglickém jazyce, se souhlasem děkana v jiném jazyce. V těchto případech musí BP obsahovat abstrakt v českém jazyce. O souhlas se změnou jazyka BP a její obhajoby je třeba poţádat na příslušném formuláři (k dispozici na studijním odd.). Student v ţádosti zdůvodní změnu jazyka, vedoucí práce v ní vyjádří své stanovisko. Ţádost student postoupí vedoucímu katedry bohemistiky. Volba tématu Téma si volí student dle svého studijního oboru a zaměření v příslušném výběrovém semináři. Student můţe vyuţít nabídky témat jednotlivých vyučujících. Témata mohou být modifikována, výběr tématu je však nutné konzultovat s vedoucím bakalářské práce. Kaţdé téma musí být protokolárně schváleno ve formě Zadání bakalářské práce a podepsáno vedoucím KBO. Je třeba, abyste v souladu s novými předpisy zadání BP zanesli do STAGu. Existující zadání bakalářské práce (formulář) zapište do tabulky, která se Vám otevře ve STAGu Diplomové práce Přihlášení Vytiskněte Podklad pro zadání BP Předejte vedoucímu BP Následně dostanete od vedoucího práce nové (stagové) Zadání, které si dáte svázat spolu s BP Pokud máte literaturu v ruštině, je třeba doporučenou literaturu přepsat pomocí transliterace (v ţádném případě nelze vkládat ruštinu) Pravidla transliterace (přepisu) ruských slov do azbuky: а=a и=i р=r ш=sh б=b й=j с=s щ=sch, sc в=v к=k т=t ы=y г=g л=l у=u э=e д=d м=m ф=f ю=ju, iu е=e, je н=n х=h я=ja. Ia ж=zh о=o ц=c ъ=vynechává se з=z п=p ч=ch ь=vynechává se

2 Zároveň je nutný i název bakalářské práce v anglickém jazyce. Bakalářské práce je třeba odevzdávat i v elektronické podobě ve Wordu na CD (nikoliv v.pdf) BP musí obsahovat také: klíčová slova v češtině a angličtině anotaci v českém jazyce anotaci v anglickém jazyce nebo v německém jazyce Student bakalářskou práci sám nahraje v.pdf do STAGu! V kaţdé bakalářské práci bude vloţené CD, na kterém bude celá práce ve wordu. Vedoucí bakalářské práce a oponent práce Vedoucím bakalářské práce je obvykle pedagog příslušné katedry (v tomto případě studijního oboru Obchodní ruština), či katedry jiné, která zajišťuje výuku pro toto studium. Oponentem je pedagog příslušné katedry či jiné katedry UJEP. Termíny předkládání Zadání bakalářských prací a odevzdání bakalářských prací Termíny jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku, který je vţdy na začátku akademického roku zveřejňován. Počet odevzdávaných vyhotovení bakalářských prací Na příslušné katedře se odevzdávají práce ve dvou vyhotoveních, knihařsky svázané v tuhých deskách společně se Zadáním bakalářské práce (barvu desek si student můţe zvolit dle vlastního uváţení). Před odevzdáním je třeba si bakalářskou práci nechat zaregistrovat na studijním oddělení a potvrdit razítkem stud. odd., poté obě vyhotovení odevzdat na KBO. Úprava přední strany desek a titulního listu bakalářské práce viz přílohy Místopřísežné prohlášení Následuje hned za titulním listem a je na samostatném listu. viz příloha

3 Resumé (Anotace) Resumé následuje hned za listem s místopříseţným prohlášením a má rozsah cca řádků s jednoduchým řádkováním. Je v české, ruské i anglické či německé verzi (obojí na téţe straně). Vystihuje stručně základní myšlenku práce, závěry s náměty a doporučeními, ke kterým zpracovatel dospěl. Jedna kopie této strany se odevzdává samostatně s bakalářskou prací. Obsah Tento list následuje hned za listem s resumé. Jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu citované literatury, Seznamu pouţité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje). Rozsah práce Bakalářská práce musí mít minimálně 30 normostran textu (1 800 znaků včetně mezer) bez seznamu citované literatury, seznamu pouţité literatury a bez příloh. Struktura práce Bakalářská práce má obvykle následující obsahovou strukturu: Úvod Teoretická (teoreticko-metodologická) část, citace s uvedením odkazů Analytická (praktická) část, texty, ukázky apod. Závěr (shrnutí poznatků, ke kterým zpracovatel dospěl na základě vlastní analýzy) Seznam citované literatury Seznam pouţité literatury Seznam příloh Obsahové náležitosti Úvodu Zdůvodnění výběru tématu Stručná rekapitulace poznatků o současném stavu řešené problematiky čerpaných ze studia literatury Stanovení cíle Způsoby práce (metodologický postup) Moţnosti praktického vyuţití

4 Obsahové náležitosti teoretické části (teoreticko-metodologické) Teoretické poznatky získané studiem literatury vztahující se k řešenému problému a jejich kritické zhodnocení. Charakteristika a zdůvodnění metod a postupů, které jsou v bakalářské práci aplikovány. Obsahové náležitosti analytické (praktické) části Charakteristika zkoumaného objektu z hlediska obchodních aspektů, analýza ekonomických, ekologických a dalších jevů, podmínek a souvislostí, včetně např. komparace s jinými systémy apod. Vyuţití různých metod pro řešení konkrétních problémů. Kritická diskuse, formulace vlastního stanoviska k problému s argumentací pro přijetí (nepřijetí) alternativních, konkurenčních a jiných řešení. Vlastní návrhy. Obsahové náležitosti Závěru Stručné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na vyuţití poznatků v praxi. Odpověď na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako hypotézy. Vyváženost jednotlivých částí Obvyklý rozsah úvodu: 1-2 strany. Teoretická část by měla tvořit alespoň třetinu vlastní práce. Bývá obvykle soustředěna v první části bakalářské práce. Můţe tvořit samostatnou kapitolu nebo organicky prolínat jednotlivými nosnými kapitolami práce. Další kapitoly tvoří část praktická, která můţe mít i podkapitoly. Navrţené členění je pouze doporučením, skutečná struktura, pojetí a provedení závisí bezprostředně na charakteru a specifikách kaţdého tématu a na dispozicích vedoucího bakalářské práce. Obsah bakalářské práce se nesmí odchýlit od původního zadání, všechny body zadání musí být splněny. Závěr má obvykle 1-2 strany. Úprava textu, vzhled stránek text bakalářské práce se píše v českém jazyce na počítači (velikost písma 12 Times New Roman) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na stránce je cca 30 řádků, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj - 25 mm

5 levý okraj - 35 mm pravý okraj - 15 mm dolní okraj - 25 mm první řádek kaţdého odstavce se odráţí o 5 úhozů zleva, nebo se neodsazuje (v takovém případě je mezi odstavci mezera velikosti jednoho řádku) číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná číslicí 5 na první stránce úvodu a končí číslicí na listu se seznamem příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně seznamu pouţité literatury) k číslování kapitol, částí, odstavců pouţíváme arabské číslice za nadpisy se nedělají tečky tabulky a grafy jsou číslovány a opatřeny názvem uvádí se pramen nebo způsob vypracování obsáhlejší tabulky či grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části (v textu se však na ně odkazuje). Členění textu kaţdá kapitola se začíná psát vţdy na novou stránku za jedinou (samostatnou) číslicí se dělá tečka stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá Doporučené třídění a pořadí jednotlivých kapitol (částí) Obsah Úvod Závěr. 30 Seznam pouţité literatury. 32 Seznam citované literatury.. 33 Seznam příloh. 34

6 Seznam použité a citované literatury Seznam citované a pouţité literatury následuje hned za závěrem a je před stránkou označenou jako seznam příloh. Bakalářská práce obsahuje prezentaci vlastního přínosu (posunu poznání). Je třeba odlišit, co student převzal z literatury a co je jeho vlastní názor či přínos. Proto se věnuje pozornost citacím literatury, odkazům na literaturu a seznamu pouţité literatury. U názorů resp. informací mimořádně důleţitých, které se z literatury přebírají, je třeba citovat doslovně (v uvozovkách). V tomto případě se uvádí také číslo stránky z výchozího literárního pramene. Pokud cizí názory nebo informace parafrázujeme, volně transponujeme, opět v textu na pramen odkáţeme a pramen uvedeme v seznamu citované literatury viz: Skácel, J., str. Ze směrnice vyplývá povinnost uvádět : U citace knihy: příjmení autora, zkratku křestního jména, název knihy, místo vydání, vydavatele, rok vydání (má-li kniha ISBN uvedeme i číslo) U citace článku z časopisu: příjmení autora, zkratku křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, na kterých je článek otištěn. V seznamu pouţité literatury se mohou evidovat i internetové adresy a ústní sdělení (dosud nepublikované informace) s uvedením konkrétního článku. Do seznamu odborné literatury se neuvádějí internetové zdroje typu Wikipedie, www. gramota.ru apod. Příklady bibliografických citací jednotlivých dokumentů Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 Bibliografická citace monografické publikace (knihy) vydané v ČR: Prvky: autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: Kopp, s. ISBN Bibliografická citace knihy vydané v zahraničí 1: Prvky: autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN

7 COOK, C. J.; KERSE, C.S. E.C. merger control. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, xxxi, 376 s. ISBN Bibliografická citace knihy vydané v zahraničí 2: Prvky: autor, název, podnázev, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN REISIG, W. Elements of distributed algorithms: modeling and analysis with Petri nets. Berlin: Springer, xi, 302 s. ISBN Bibliografická citace článku (příspěvku) ze sborníku (sborník vydaný v ČR): Prvky: autor článku, název článku, editoři sborníku, název sborníku, podnázev sborníku, místo vydání, nakladatel, datum vydání, strany od-do, ISBN ČABLÍK, V., FEČKO, P. Moţnost aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. In FEČKO, Peter (ed.). Recyklace odpadů IV: , VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2000, s ISBN Bibliografická citace článku (příspěvku) ze sborníku (zahraniční sborník): Prvky: autor článku, název článku, editoři sborníku, název sborníku, 1. podnázev sborníku, 2. podnázev sborníku, místo vydání, nakladatel, datum vydání, strany od-do, ISBN HERZOG, U. Formal methods for performance evaluation. In BRINKSMA, Ed.; HERMANNS, H., KATOEN, Joost-Pieter (eds.). Lectures on formal methods and performance analysis: first EEF/Euro Summer School on Trends in Computer Science, Berg en Dal, The Netherlands, July : revised lectures. Berlin: Springer, 2001, s ISBN Bibliografická citace seriálové publikace (časopisu): Prvky: název časopisu, místo vydání, název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (oddo), standardní číslo (ISSN) Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Hutnícka fakulta Technická univerzita, , roč ISSN Bibliografická citace článku z časopisu 1: Prvky: autor článku, název článku, název časopisu, datum vydání, ročník, číslo, strany od-do HORŇAK, P.; MATSUDA, F.; KIMOTO, H. Fatigue crack behavior in simulated boiling water reactor environment. Acta Metallurgica Slovaca, 2001, roč. 7. č. 1, s Bibliografická citace článku z časopisu 2: Prvky: autor článku, název článku, název časopisu, datum vydání, ročník, číslo, strany od-do

8 LEHMANN, M. N.; O LEARY, S.; DUNN, J.G. An evaluation of pretreatments to increase gold recovery from a refractory ore containing arsenopyrite and pyrrhotite. Minerals Engineering, January 2000, vol. 13, no. 1, s Bibliografická citace patentového dokumentu: Prvky: přihlašovatel, název vynálezu, původce vynálezu, poznámka: MPT, země a druh dokumentu, číslo, datum vydání dokumentu KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA. Processing apparatus, processing system and processing method. Inventors: TESHIMA, Kouichi et al. Int. Cl.: C22B 007/00. United States Patent, Seznam použité literatury je abecedně uspořádán podle příjmení autora. Na konci seznamu se uvádějí statistické ročenky, bulletiny, přehledy, internetové adresy. V seznamu citované literatury jsou jednotlivé odkazy číslovány. V textu bakalářské práce se odkazuje na jednotlivé poloţky figurující v seznamu citované literatury s uvedením čísla, pod kterým je poloţka v seznamu evidována, a to buď číslicí zapsanou jako horní index nebo číslicí v závorce. Zvolený způsob citací (odkazů) však musí být jednotný v celé práci. Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Na této stránce je uveden pouze přehled názvů jednotlivých příloh. Konkrétní přílohy (tabulky, grafy, obrázky apod.) jsou aţ na následujících stránkách, a to s uvedením jejich číselného označení, které je umístěno v pravém horním rohu (např.: Příloha č. 1), s uvedením názvu a s odkazem na příslušný pramen. Doporučuji věnovat pozornost citacím! Pozor na plagiátorství!

9 Hodnocení BP dle následujících kritérií: Aktuálnost tématu pro řešení Vysoká průměrná nižší není aktuální konkrétních problémů: Splnění cíle a zadání BP: Úplné z větší části částečné nesplněno Teoretická fundace: Vysoká průměrná nižší absentuje Praktické zaměření (konkrétní aplikace): Nároky na podkladové materiály, konzultace, průzkumy : Samostatnost při zpracování BP (původnost): Logická stavba, obsah a struktura BP: Úroveň znalostí ruského jazyka Praktické užití ruštiny (hledisko gramatické a syntaktické) Stylistická úroveň (čtivost, odborné vyjadřování, log. sled ): Aktuálnost, dostatečnost a vhodnost výběru literatury: Využitelnost námětů, návrhů a doporučení k řešení problémů: Obsah a relevantnost příloh v textu či přílohové části BP Formální stránka (vzhled, úprava, prav. chyby, přehlednost): převažující přiměřené menšího rozsahu absentuje vysoké průměrné nižší nejsou tvůrčí BP původní spíše kompilace pouze kompilace velmi dobrá dobrá částečně zdařilá málo zdařilá výborná velmi dobrá dobrá neuspokojivá výborné velmi dobré dobré neuspokojivé velmi dobrá průměrná slabší málo uspokojivá velmi dobrá dobrá uspokojivá málo uspokojivá ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé výborná kvalita prům. kvalita slabší kvalita neuspokojivá Poznámka: Doplňte do příslušného rámečku hodnocení křížkem takto: X Přílohy 1. Titulní strana 2. Čestné prohlášení 3. Anotace 4. Rozsah SZZ

10 Titulní strana: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra bohemistiky/odd. slavistiky Studijní obor: Obchodní ruština Studijní program: B 7310 Filologie Akademický rok: 20../20.. Forma studia: prezenční Bakalářská práce Název bakalářské práce Vypracoval: jméno příjmení

11 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Název bakalářské práce vypracoval(a) samostatně s pouţitím uvedených zdrojů. V Ústí nad Labem, dne... Jméno a příjmení (podpis!!!)

12 Anotace: V českém, ruském, anglickém nebo německém jazyce (na jedné straně v uvedených jazycích)

13 Státní závěrečné zkoušky (rozsah) Bakalářské studium - Obchodní ruština (forma studia prezenční) A/ Praktická část 1. Analýza ekonomického textu (včetně otázky gramatické a stylistické) 2. Obchodní jednání modelové situace B/ Teoretická část 1. Reálie Ruska 2. Úřední korespondence A ad 1) Součástí zkoušky je morfologicko-syntaktický a stylistický rozbor textu, při kterém posluchač prokáţe znalost základů gramatiky a stylistiky (viz tematické okruhy) A ad 2) Posluchač prokáţe znalost řečových dovedností v obchodní komunikaci (viz tematické okruhy) B ad 1) Posluchač prokáţe znalost faktografických znalostí z reálií Ruska (viz tematické okruhy). B ad 2) Sestavení úředního dopisu na zadané téma, ve kterém posluchač prokáţe znalost slovní zásoby, lexikálních a stylistických jevů typických pro oblast úřední korespondence v ruském jazyce. Důraz je kladen na prověření získaných znalostí v oblasti jazyka úředních dokumentů a obchodní korespondence, řečových dovedností v obchodní sféře. Hodnocení Student je při státní závěrečné zkoušce klasifikován jednou známkou dle platných studijních předpisů (viz čl. 7). Průběh SZZ 1. Student si vylosuje jedno číslo. Na jeho základě je mu přidělen text s otázkou gramatickou a stylistickou (celkem je 20 textů ekonomického charakteru). 2. Student si vylosuje téma z reálií Ruska (celkem je 20 témat). 3. Student si vylosuje téma z obchodního jednání (celkem je 20 témat modelové situace). 4. Student si vylosuje zadání obchodního dopisu (celkem je jich 20; zadání je v českém jazyce; úkolem studenta je sestavit obchodní dopis v ruském jazyce). Doba přípravy: 20 minut Student odpovídá na všechny 4 části postupně a je hodnocen za všechny 4 části jednou výslednou známkou dle platných předpisů: výborně; velmi dobře; dobře; nevyhověl(a)

14

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, Vranovská 65, 614 00 Brno Číslo dokumentu: SEK1_03/29.08.2014 Počet stran: 12 Počet příloh: 3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Pravidla pro

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Výnos rektora č. 4/2006

Výnos rektora č. 4/2006 V Praze dne 9.května 2006 Čj. 900/06/01715 Výnos rektora č. 4/2006 jímž se vydává Pokyn pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských kvalifikačních prací na AMU Rozdělovník: rektor, prorektoři, kvestorka,

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Vyšší odborná škola Havířov s. r. o. Studijní obor: 65-41-N/001 Gastronomie a služby cestovního ruchu METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Havířov 2007 Obsah Úvod 3 1 Zpracování

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Profesní vzdělávací programy

Profesní vzdělávací programy Vážení, dovolujeme si Vás oslovit se speciální nabídkou našich profesních vzdělávacích programů. Zároveň Vás chceme požádat o souhlas se zasláním obchodních sdělení tohoto typu, které jsou rozesílány vždy

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í

Závěrečné práce. Požadavky na formální úpravu závěrečných prací. Katedra informačních technologií í 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Závěrečné práce Požadavky na formální úpravu závěrečných prací Katedra informačních technologií í Obsah Úvod... 3 Struktura závěrečných

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) VNĚJŠÍ DESKY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (20) Název práce (20) Jméno a příjmení autora (16) Místo vytvoření práce a rok dokončení práce (16) VNITŘNÍ STRANA (z estetických důvodů se začíná číslovat až

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více