Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování bakalářské práce pro obor Obchodní ruština katedry bohemistiky PF UJEP Pro studenty bakalářského studia studijní obor: Obchodní ruština Jazyk bakalářské práce Bakalářská práce (BP) se píše a obhajuje v českém jazyce. Se souhlasem vedoucího katedry bohemistiky můţe student odevzdat a obhajovat BP v anglickém jazyce, se souhlasem děkana v jiném jazyce. V těchto případech musí BP obsahovat abstrakt v českém jazyce. O souhlas se změnou jazyka BP a její obhajoby je třeba poţádat na příslušném formuláři (k dispozici na studijním odd.). Student v ţádosti zdůvodní změnu jazyka, vedoucí práce v ní vyjádří své stanovisko. Ţádost student postoupí vedoucímu katedry bohemistiky. Volba tématu Téma si volí student dle svého studijního oboru a zaměření v příslušném výběrovém semináři. Student můţe vyuţít nabídky témat jednotlivých vyučujících. Témata mohou být modifikována, výběr tématu je však nutné konzultovat s vedoucím bakalářské práce. Kaţdé téma musí být protokolárně schváleno ve formě Zadání bakalářské práce a podepsáno vedoucím KBO. Je třeba, abyste v souladu s novými předpisy zadání BP zanesli do STAGu. Existující zadání bakalářské práce (formulář) zapište do tabulky, která se Vám otevře ve STAGu Diplomové práce Přihlášení Vytiskněte Podklad pro zadání BP Předejte vedoucímu BP Následně dostanete od vedoucího práce nové (stagové) Zadání, které si dáte svázat spolu s BP Pokud máte literaturu v ruštině, je třeba doporučenou literaturu přepsat pomocí transliterace (v ţádném případě nelze vkládat ruštinu) Pravidla transliterace (přepisu) ruských slov do azbuky: а=a и=i р=r ш=sh б=b й=j с=s щ=sch, sc в=v к=k т=t ы=y г=g л=l у=u э=e д=d м=m ф=f ю=ju, iu е=e, je н=n х=h я=ja. Ia ж=zh о=o ц=c ъ=vynechává se з=z п=p ч=ch ь=vynechává se

2 Zároveň je nutný i název bakalářské práce v anglickém jazyce. Bakalářské práce je třeba odevzdávat i v elektronické podobě ve Wordu na CD (nikoliv v.pdf) BP musí obsahovat také: klíčová slova v češtině a angličtině anotaci v českém jazyce anotaci v anglickém jazyce nebo v německém jazyce Student bakalářskou práci sám nahraje v.pdf do STAGu! V kaţdé bakalářské práci bude vloţené CD, na kterém bude celá práce ve wordu. Vedoucí bakalářské práce a oponent práce Vedoucím bakalářské práce je obvykle pedagog příslušné katedry (v tomto případě studijního oboru Obchodní ruština), či katedry jiné, která zajišťuje výuku pro toto studium. Oponentem je pedagog příslušné katedry či jiné katedry UJEP. Termíny předkládání Zadání bakalářských prací a odevzdání bakalářských prací Termíny jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku, který je vţdy na začátku akademického roku zveřejňován. Počet odevzdávaných vyhotovení bakalářských prací Na příslušné katedře se odevzdávají práce ve dvou vyhotoveních, knihařsky svázané v tuhých deskách společně se Zadáním bakalářské práce (barvu desek si student můţe zvolit dle vlastního uváţení). Před odevzdáním je třeba si bakalářskou práci nechat zaregistrovat na studijním oddělení a potvrdit razítkem stud. odd., poté obě vyhotovení odevzdat na KBO. Úprava přední strany desek a titulního listu bakalářské práce viz přílohy Místopřísežné prohlášení Následuje hned za titulním listem a je na samostatném listu. viz příloha

3 Resumé (Anotace) Resumé následuje hned za listem s místopříseţným prohlášením a má rozsah cca řádků s jednoduchým řádkováním. Je v české, ruské i anglické či německé verzi (obojí na téţe straně). Vystihuje stručně základní myšlenku práce, závěry s náměty a doporučeními, ke kterým zpracovatel dospěl. Jedna kopie této strany se odevzdává samostatně s bakalářskou prací. Obsah Tento list následuje hned za listem s resumé. Jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu citované literatury, Seznamu pouţité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje). Rozsah práce Bakalářská práce musí mít minimálně 30 normostran textu (1 800 znaků včetně mezer) bez seznamu citované literatury, seznamu pouţité literatury a bez příloh. Struktura práce Bakalářská práce má obvykle následující obsahovou strukturu: Úvod Teoretická (teoreticko-metodologická) část, citace s uvedením odkazů Analytická (praktická) část, texty, ukázky apod. Závěr (shrnutí poznatků, ke kterým zpracovatel dospěl na základě vlastní analýzy) Seznam citované literatury Seznam pouţité literatury Seznam příloh Obsahové náležitosti Úvodu Zdůvodnění výběru tématu Stručná rekapitulace poznatků o současném stavu řešené problematiky čerpaných ze studia literatury Stanovení cíle Způsoby práce (metodologický postup) Moţnosti praktického vyuţití

4 Obsahové náležitosti teoretické části (teoreticko-metodologické) Teoretické poznatky získané studiem literatury vztahující se k řešenému problému a jejich kritické zhodnocení. Charakteristika a zdůvodnění metod a postupů, které jsou v bakalářské práci aplikovány. Obsahové náležitosti analytické (praktické) části Charakteristika zkoumaného objektu z hlediska obchodních aspektů, analýza ekonomických, ekologických a dalších jevů, podmínek a souvislostí, včetně např. komparace s jinými systémy apod. Vyuţití různých metod pro řešení konkrétních problémů. Kritická diskuse, formulace vlastního stanoviska k problému s argumentací pro přijetí (nepřijetí) alternativních, konkurenčních a jiných řešení. Vlastní návrhy. Obsahové náležitosti Závěru Stručné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na vyuţití poznatků v praxi. Odpověď na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako hypotézy. Vyváženost jednotlivých částí Obvyklý rozsah úvodu: 1-2 strany. Teoretická část by měla tvořit alespoň třetinu vlastní práce. Bývá obvykle soustředěna v první části bakalářské práce. Můţe tvořit samostatnou kapitolu nebo organicky prolínat jednotlivými nosnými kapitolami práce. Další kapitoly tvoří část praktická, která můţe mít i podkapitoly. Navrţené členění je pouze doporučením, skutečná struktura, pojetí a provedení závisí bezprostředně na charakteru a specifikách kaţdého tématu a na dispozicích vedoucího bakalářské práce. Obsah bakalářské práce se nesmí odchýlit od původního zadání, všechny body zadání musí být splněny. Závěr má obvykle 1-2 strany. Úprava textu, vzhled stránek text bakalářské práce se píše v českém jazyce na počítači (velikost písma 12 Times New Roman) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na stránce je cca 30 řádků, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj - 25 mm

5 levý okraj - 35 mm pravý okraj - 15 mm dolní okraj - 25 mm první řádek kaţdého odstavce se odráţí o 5 úhozů zleva, nebo se neodsazuje (v takovém případě je mezi odstavci mezera velikosti jednoho řádku) číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná číslicí 5 na první stránce úvodu a končí číslicí na listu se seznamem příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně seznamu pouţité literatury) k číslování kapitol, částí, odstavců pouţíváme arabské číslice za nadpisy se nedělají tečky tabulky a grafy jsou číslovány a opatřeny názvem uvádí se pramen nebo způsob vypracování obsáhlejší tabulky či grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části (v textu se však na ně odkazuje). Členění textu kaţdá kapitola se začíná psát vţdy na novou stránku za jedinou (samostatnou) číslicí se dělá tečka stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá Doporučené třídění a pořadí jednotlivých kapitol (částí) Obsah Úvod Závěr. 30 Seznam pouţité literatury. 32 Seznam citované literatury.. 33 Seznam příloh. 34

6 Seznam použité a citované literatury Seznam citované a pouţité literatury následuje hned za závěrem a je před stránkou označenou jako seznam příloh. Bakalářská práce obsahuje prezentaci vlastního přínosu (posunu poznání). Je třeba odlišit, co student převzal z literatury a co je jeho vlastní názor či přínos. Proto se věnuje pozornost citacím literatury, odkazům na literaturu a seznamu pouţité literatury. U názorů resp. informací mimořádně důleţitých, které se z literatury přebírají, je třeba citovat doslovně (v uvozovkách). V tomto případě se uvádí také číslo stránky z výchozího literárního pramene. Pokud cizí názory nebo informace parafrázujeme, volně transponujeme, opět v textu na pramen odkáţeme a pramen uvedeme v seznamu citované literatury viz: Skácel, J., str. Ze směrnice vyplývá povinnost uvádět : U citace knihy: příjmení autora, zkratku křestního jména, název knihy, místo vydání, vydavatele, rok vydání (má-li kniha ISBN uvedeme i číslo) U citace článku z časopisu: příjmení autora, zkratku křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, na kterých je článek otištěn. V seznamu pouţité literatury se mohou evidovat i internetové adresy a ústní sdělení (dosud nepublikované informace) s uvedením konkrétního článku. Do seznamu odborné literatury se neuvádějí internetové zdroje typu Wikipedie, www. gramota.ru apod. Příklady bibliografických citací jednotlivých dokumentů Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 Bibliografická citace monografické publikace (knihy) vydané v ČR: Prvky: autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: Kopp, s. ISBN Bibliografická citace knihy vydané v zahraničí 1: Prvky: autor, název, podnázev, pořadí vydání, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN

7 COOK, C. J.; KERSE, C.S. E.C. merger control. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, xxxi, 376 s. ISBN Bibliografická citace knihy vydané v zahraničí 2: Prvky: autor, název, podnázev, místo vydání, nakladatel, datum vydání, počet stran, ISBN REISIG, W. Elements of distributed algorithms: modeling and analysis with Petri nets. Berlin: Springer, xi, 302 s. ISBN Bibliografická citace článku (příspěvku) ze sborníku (sborník vydaný v ČR): Prvky: autor článku, název článku, editoři sborníku, název sborníku, podnázev sborníku, místo vydání, nakladatel, datum vydání, strany od-do, ISBN ČABLÍK, V., FEČKO, P. Moţnost aplikace bakterií Thiobacillus ferrooxidans na popílek z elektrárny Vřesová. In FEČKO, Peter (ed.). Recyklace odpadů IV: , VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2000, s ISBN Bibliografická citace článku (příspěvku) ze sborníku (zahraniční sborník): Prvky: autor článku, název článku, editoři sborníku, název sborníku, 1. podnázev sborníku, 2. podnázev sborníku, místo vydání, nakladatel, datum vydání, strany od-do, ISBN HERZOG, U. Formal methods for performance evaluation. In BRINKSMA, Ed.; HERMANNS, H., KATOEN, Joost-Pieter (eds.). Lectures on formal methods and performance analysis: first EEF/Euro Summer School on Trends in Computer Science, Berg en Dal, The Netherlands, July : revised lectures. Berlin: Springer, 2001, s ISBN Bibliografická citace seriálové publikace (časopisu): Prvky: název časopisu, místo vydání, název nakladatelství, roky vydání (od-do), ročník (oddo), standardní číslo (ISSN) Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Hutnícka fakulta Technická univerzita, , roč ISSN Bibliografická citace článku z časopisu 1: Prvky: autor článku, název článku, název časopisu, datum vydání, ročník, číslo, strany od-do HORŇAK, P.; MATSUDA, F.; KIMOTO, H. Fatigue crack behavior in simulated boiling water reactor environment. Acta Metallurgica Slovaca, 2001, roč. 7. č. 1, s Bibliografická citace článku z časopisu 2: Prvky: autor článku, název článku, název časopisu, datum vydání, ročník, číslo, strany od-do

8 LEHMANN, M. N.; O LEARY, S.; DUNN, J.G. An evaluation of pretreatments to increase gold recovery from a refractory ore containing arsenopyrite and pyrrhotite. Minerals Engineering, January 2000, vol. 13, no. 1, s Bibliografická citace patentového dokumentu: Prvky: přihlašovatel, název vynálezu, původce vynálezu, poznámka: MPT, země a druh dokumentu, číslo, datum vydání dokumentu KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA. Processing apparatus, processing system and processing method. Inventors: TESHIMA, Kouichi et al. Int. Cl.: C22B 007/00. United States Patent, Seznam použité literatury je abecedně uspořádán podle příjmení autora. Na konci seznamu se uvádějí statistické ročenky, bulletiny, přehledy, internetové adresy. V seznamu citované literatury jsou jednotlivé odkazy číslovány. V textu bakalářské práce se odkazuje na jednotlivé poloţky figurující v seznamu citované literatury s uvedením čísla, pod kterým je poloţka v seznamu evidována, a to buď číslicí zapsanou jako horní index nebo číslicí v závorce. Zvolený způsob citací (odkazů) však musí být jednotný v celé práci. Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Na této stránce je uveden pouze přehled názvů jednotlivých příloh. Konkrétní přílohy (tabulky, grafy, obrázky apod.) jsou aţ na následujících stránkách, a to s uvedením jejich číselného označení, které je umístěno v pravém horním rohu (např.: Příloha č. 1), s uvedením názvu a s odkazem na příslušný pramen. Doporučuji věnovat pozornost citacím! Pozor na plagiátorství!

9 Hodnocení BP dle následujících kritérií: Aktuálnost tématu pro řešení Vysoká průměrná nižší není aktuální konkrétních problémů: Splnění cíle a zadání BP: Úplné z větší části částečné nesplněno Teoretická fundace: Vysoká průměrná nižší absentuje Praktické zaměření (konkrétní aplikace): Nároky na podkladové materiály, konzultace, průzkumy : Samostatnost při zpracování BP (původnost): Logická stavba, obsah a struktura BP: Úroveň znalostí ruského jazyka Praktické užití ruštiny (hledisko gramatické a syntaktické) Stylistická úroveň (čtivost, odborné vyjadřování, log. sled ): Aktuálnost, dostatečnost a vhodnost výběru literatury: Využitelnost námětů, návrhů a doporučení k řešení problémů: Obsah a relevantnost příloh v textu či přílohové části BP Formální stránka (vzhled, úprava, prav. chyby, přehlednost): převažující přiměřené menšího rozsahu absentuje vysoké průměrné nižší nejsou tvůrčí BP původní spíše kompilace pouze kompilace velmi dobrá dobrá částečně zdařilá málo zdařilá výborná velmi dobrá dobrá neuspokojivá výborné velmi dobré dobré neuspokojivé velmi dobrá průměrná slabší málo uspokojivá velmi dobrá dobrá uspokojivá málo uspokojivá ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé výborná kvalita prům. kvalita slabší kvalita neuspokojivá Poznámka: Doplňte do příslušného rámečku hodnocení křížkem takto: X Přílohy 1. Titulní strana 2. Čestné prohlášení 3. Anotace 4. Rozsah SZZ

10 Titulní strana: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra bohemistiky/odd. slavistiky Studijní obor: Obchodní ruština Studijní program: B 7310 Filologie Akademický rok: 20../20.. Forma studia: prezenční Bakalářská práce Název bakalářské práce Vypracoval: jméno příjmení

11 Čestné prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Název bakalářské práce vypracoval(a) samostatně s pouţitím uvedených zdrojů. V Ústí nad Labem, dne... Jméno a příjmení (podpis!!!)

12 Anotace: V českém, ruském, anglickém nebo německém jazyce (na jedné straně v uvedených jazycích)

13 Státní závěrečné zkoušky (rozsah) Bakalářské studium - Obchodní ruština (forma studia prezenční) A/ Praktická část 1. Analýza ekonomického textu (včetně otázky gramatické a stylistické) 2. Obchodní jednání modelové situace B/ Teoretická část 1. Reálie Ruska 2. Úřední korespondence A ad 1) Součástí zkoušky je morfologicko-syntaktický a stylistický rozbor textu, při kterém posluchač prokáţe znalost základů gramatiky a stylistiky (viz tematické okruhy) A ad 2) Posluchač prokáţe znalost řečových dovedností v obchodní komunikaci (viz tematické okruhy) B ad 1) Posluchač prokáţe znalost faktografických znalostí z reálií Ruska (viz tematické okruhy). B ad 2) Sestavení úředního dopisu na zadané téma, ve kterém posluchač prokáţe znalost slovní zásoby, lexikálních a stylistických jevů typických pro oblast úřední korespondence v ruském jazyce. Důraz je kladen na prověření získaných znalostí v oblasti jazyka úředních dokumentů a obchodní korespondence, řečových dovedností v obchodní sféře. Hodnocení Student je při státní závěrečné zkoušce klasifikován jednou známkou dle platných studijních předpisů (viz čl. 7). Průběh SZZ 1. Student si vylosuje jedno číslo. Na jeho základě je mu přidělen text s otázkou gramatickou a stylistickou (celkem je 20 textů ekonomického charakteru). 2. Student si vylosuje téma z reálií Ruska (celkem je 20 témat). 3. Student si vylosuje téma z obchodního jednání (celkem je 20 témat modelové situace). 4. Student si vylosuje zadání obchodního dopisu (celkem je jich 20; zadání je v českém jazyce; úkolem studenta je sestavit obchodní dopis v ruském jazyce). Doba přípravy: 20 minut Student odpovídá na všechny 4 části postupně a je hodnocen za všechny 4 části jednou výslednou známkou dle platných předpisů: výborně; velmi dobře; dobře; nevyhověl(a)

14

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 541 548, e-mail:

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management (Sociální politika a sociální práce) Podniková ekonomika

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Pokyny k vypracování bakalářské práce

Pokyny k vypracování bakalářské práce 1 Formální úprava bakalářské práce 1.1 Vazba a desky Bakalářská práce (BP) na katedře technologie staveb se předkládá svázaná v pevných deskách tmavě modré barvy. Přední strana desek obsahuje nahoře hlavičku

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce

Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zahradnická fakulta v Lednici Náležitosti a úprava diplomové nebo bakalářské práce 1. Vnější úprava Diplomová (bc.) práce je vázaná pevnou knihařskou vazbou

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Bakalářské diplomové práce na KAS

Bakalářské diplomové práce na KAS Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 17. 6. 2016 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické

Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické Informace a pokyny ke zpracování a odevzdání bakalářské práce (BP) na Katedře organické chemie (KOCH) 1) Zadání tématu bakalářské práce: Student je povinen vybrat si téma bakalářské práce a splnit všechny

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci

Seminář k bakalářské práci Seminář k diplomové práci 030 524 - Seminář k bakalářské práci garant předmětu: Ing. Petr Bebčák, Ph.D. 030 011 - Seminář k diplomové práci garant předmětu: prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Ing. Ladislav Jánošík VŠB - Technická univerzita

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Diplomovou prací má student prokázat, že zvládl základy vědecké práce, tedy že zvládl metodologii oboru, je schopen samostatně pojednat o zvoleném tématu,

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP cestovní ruch a rekreologie vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání

Více