STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: Tylova 999, Vejprnice, PSČ Tel.: , STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VNITŘNÍ PRAVIDLA pro podávání a vyřizování stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb včetně informování o možnosti podat stížnost; pro evidenci stížností a k možnosti odvolání, resp. námitek /dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb., příloha 2, standard č. 7 a) d)/ OBSAH: 1. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ OSOB NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VČ. INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI PODAT STÍŽNOST - JAKOU FORMOU, NA KOHO JE MOŽNO SE OBRACET, KDO A JAKÝM ZPŮSOBEM JI BUDE VYŘIZOVAT A MOŽNOST ZVOLIT SI ZÁSTUPCE PRO PODÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI /st.7 a),b)/ 2. EVIDENCE STÍŽNOSTÍ, VYŘIZOVÁNÍ V PÍSEMNÉ FORMĚ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ /st.7 c)/ 3. INFORMOVÁNÍ OSOB O MOŽNOSTI OBRÁTIT SE V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S VYŘÍZENÍM STÍŽNOSTI NA NADŘÍZENÍ ORGÁN POSKYTOVATELE NEBO NA INSTITUCI SLEDUJÍCÍ DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV S PODNĚTEM NA PROŠETŘENÍ POSTUPU PŘI JEJÍM VYŘIZOVÁNÍ /st.7 d)/ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE: - Evidence stížností - Informace pro zájemce o služby vč. kontaktů - Žádost o poskytnutí služby sociální péče /formulář/ - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele /formulář/ - Sazebníky ubytování, stravování, služeb a sazebník fakultativních činností - Smlouva o poskytování služby sociální péče /vzor/ - Sociální dokumentace uživatele /formulář/ Domovní řád Domova poklidného stáří Vejprnice Etický kodex pracovníků a uživatelů Domova Etický kodex sociálních pracovníků ČR Etický kodex zdravotní sestry Organizační řád Domova poklidného stáří Vejprnice Pracovní smlouva, popis pracovních činností a harmonogram práce zaměstnance PRACOVNÍ TÝM: PaedDr.Petr Štainigl vedoucí úseku přímé péče Stanislava Tětek Šejdová sociální pracovnice Mgr. Markéta Zahálková

2 1. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ OSOB NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VČ. INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI PODAT STÍŽNOST JAKOU FORMOU, NA KOHO JE MOŽNO SE OBRACET, KDO A JAKÝM ZPŮSOBEM JI BUDE VYŘIZOVAT A MOŽNOST ZVOLIT SI ZÁSTUPCE PRO PODÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI 1.1. Úvod všeobecné informace Uživatel má právo na poskytované služby v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. V případě, že se uživatel, příbuzný uživatele, návštěva uživatele nebo jakýkoliv občan (dále jen stěžovatel) domnívá, že služba není poskytována kvalitně či v odpovídajícím rozsahu, má právo obrátit se na pracovníky v přímé péči včetně zdravotních sester, sociální pracovnici, nebo jakéhokoliv dalšího pracovníka Domova (pracovník provozně -technického úseku, stravovacího úseku). Tato pravidla jsou upravena pro podávání a vyřizování stížností, připomínek či podnětů osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Pravidla současně navazují a doplňují Domovní řád, ve kterém jsou základní pravidla a postupy, jimiž se řídí chod Domova, zakotvena. Stěžovateli nehrozí ze strany poskytovatele sociální služby žádná újma ani jiné znevýhodnění Definice podání - stížnosti, připomínky, podnětu Stížnost je podání učiněné převážně ve vlastním zájmu uživatele, kterým se stěžovatel domáhá ochrany práv uživatele. Je to informace nebo sdělení o nekvalitním, nesprávném, neodborném, neadekvátním poskytování služeb, přístupu a chování, vyžadující odezvu. Připomínka je písemné nebo ústní upozornění nespokojenosti uživatele s daným problémem učiněné převážně v širším pojetí k provozu zařízení, kterým uživatel upozorňuje na některé úkony, které se dotýkají např. více uživatelů. Podnět či přání je podání učiněné převážně k vedení zařízení, kterým uživatel oznamuje nebo doporučuje učinit některá opatření ke zkvalitnění či rozšíření poskytovaných služeb Podání a vyřízení stížnosti informace uživatelům služeb Stížnost je možné podat každý všední den od 8:00-15:00 v recepci u sociální pracovnice, nebo lze kdykoliv využít schránky označené Přání, podněty a stížnosti umístěné v chodbě u jídelny, resp. před átriem Domova. Zde jsou současně k dispozici toto vnitřní pravidla pro podávání a vyřízení stížností, která jsou součástí Domovního řádu. Též jsou zde dostupné kontakty na personál Domova i přesná adresa, kam je možno se obracet. V mimopracovních dnech nebo v případě, že není k dispozici sociální pracovnice, lze stížnost podat ošetřujícímu personálu, který ji v nejkratším možném čase předá sociální pracovnici nebo vrchní sestře. Stížnost lze podat jakoukoliv formou (ústní, písemnou, příp. anonymní ). Sociální pracovnice vybírá schránku přání, podnětů a stížností minimálně 1x týdně a informuje vedoucí přímé péče. Přijatá stížnost je evidována a je prošetřována pověřeným pracovníkem v plném rozsahu. Je nepřípustné postupovat stížnost k vyřízení tomu, proti němuž stížnost směřuje. 2

3 1.4. Podání a vyřízení připomínky, podnětu či přání Připomínku podnět nebo přání je možné podat ústně či písemně ošetřujícímu personálu, sociální pracovnici nebo jakémukoliv dalšímu pracovníkovi Domova (pracovník provoznětechnického úseku, stravovacího úseku), jichž se problematika týká. Připomínka, podnět či přání jsou evidovány zejm. v denních záznamech a řeší je dotčený, případně pověřený pracovník. Není povinnost evidovat veškerá podání, nýbrž pokud je v možnostech Domova, uspokojit přání uživatele. Uživatel nebo osoba, která připomínku či jiný podnět dala, je vyrozuměna ústně o jejím řešení Zástupce pro podání a vyřizování stížnosti Stěžovatel má možnost zvolit si nezávislého zástupce, který ho bude při podání a vyřizování stížnosti zastupovat. V případě potřeby má stěžovatel právo na tlumočníka. 2. EVIDENCE STÍŽNOSTÍ, VYŘIZOVÁNÍ V PÍSEMNÉ FORMĚ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTĚ 2.1. Evidence obsahuje: stručný obsah stížnosti (připomínky, podnětu) jméno stěžovatele forma podání žádosti (písemná, ústní, anonymní) datum podání jméno pracovníka, který stížnost přebral jméno pracovníka, který stížnost vyřizuje datum vyřízení 2.2. Písemná forma a lhůta k vyřízení stížnosti Odpověď stěžovateli musí být písemná a v plném rozsahu reagovat na stížnost. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 28 dnů. Pokud je lhůta překročena z důvodu obtížnosti vyřízení stížnosti, je stěžovatel písemně o této skutečnosti informován Nakládání s osobními údaji Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Nakládání s osobními údaji uživatele obsahuje též smlouva o poskytování služeb sociální péče, která dále upravuje vztahy, resp. práva a povinnosti obou smluvních stran. 3

4 3. INFORMOVÁNÍ OSOB O MOŽNOSTI OBRÁTIT SE V PŘÍPADĚ NESPOKOJENOSTI S VYŘÍZENÍM STÍŽNOSTI NA NADŘÍZENÍ ORGÁN POSKYTOVATELE NEBO NA INSTITUCI SLEDUJÍCÍ DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV S PODNĚTEM NA PROŠETŘENÍ POSTUPU PŘI JEJÍM VYŘIZOVÁNÍ V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel odvolat k nadřízenému nebo nezávislému orgánu s podnětem k prošetření postupu při vyřizování jeho stížnosti. Pokud stěžovatel není spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti, může se obrátit na: Baculus, o.p.s., předseda správní rady Tylova 999, Vejprnice, PSČ Tel.: Kteroukoliv občanskou poradnu (např. v Plzni apod.) Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí Škroupova 18, Plzeň, PSČ Tel Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1, Praha 2, PSČ Tel.: Veřejný ochránce práv Údolní 39, Brno, PSČ Tel.: Český Helsinský výbor Štefánikova 216/21, Praha Smíchov, PSČ Tel.:

5 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento standard je závazný pro všechny pracovníky Domova; pracovníky jsou s vnitřními pravidly prokazatelně seznámeni a jsou jim na pracovišti trvale k dispozici. Za dodržování, revizi a kontrolu směrnice se odpovědná vedoucí úseku přímé péče a sociální pracovnice. Tento standard vstupuje v platnost dne PaedDr. Petr Štainigl 5

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 e-mail: ranapece@szss-cheb.cz Směrnice č. 5/2011 s přílohami 1, 2, 3 STANDARD

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb

Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Vnitřní předpis směrnice č. 110/2011 Pravidla pro vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb I. Obecná ustanovení 1. Poskytovatel

Více

Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby

Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby Směrnice ředitele č. 8/14 Podávání a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby Stručný obsah Stanovuje pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování podnětů na kvalitu sociální služby. Tento dokument

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Procedurální směrnice č.1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU Čl.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Vážená paní, vážený pane,

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více