JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Standardní ošetřovatelský postup č. 31 JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE Platnost od: Kontrola / prodlouženo do: Kontaktní osoba: Bc. Nina Műllerová, kl , Odborný garant: Schválil: Bc. Nina Műllerová 1x za 3 roky.. Bc. Nina Műllerová Obsah Úvod 2 Definice 2 Cíl 2 Kompetentní osoby k výkonu 2 Vymezení pojmů 3 Účel ošetřovatelské dokumentace 3 Hlavní zásady pro pořizování a vedení ošetřovatelské dokumentace 4 Postup při vedení ošetřovatelské dokumentace 5 Ošetřovatelská anamnéza 5 Ošetřovatelský plán 5 Realizace ošetřovatelského plánu 8 Hodnocení plánu / hlášení 9 Sesterská překladová / propouštěcí zpráva 11 Dokumentace na ARK / JIP 11 Dokumentační systém HINZ 11 Archivace 12 Doplňující formuláře 13 Zvláštní upozornění 13 Literatura 13 Přílohy Ošetřovatelská anamnéza (příloha č. 1) 14 Ošetřovatelská anamnéza pro krátkodobý pobyt (příloha č. 2) 15 Standardní ošetřovatelský plán zaměřený na potřeby jedince (příloha č. 3) 16 Ordinační list (příloha č. 4) 17 Sesterská překladová / propouštěcí zpráva (příloha č. 5) 18 Záznamový list ošetřovatelské péče pro ARK (příloha č. 6) 19 Barevné rozdělené signalizačních jezdců (příloha č. 7) 20 Doplňující formuláře (příloha č. 8) 21 Strana 1 (celkem 22)

2 Úvod Vést zdravotnickou dokumentaci ukládá legislativa ČR: zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu (novela zákonem č. 260/2001 Sb. a zákonem č. 258/2002 Sb.) zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 117/2000 Sb. o návykových látkách Dále je to směrnice č. 10 / 1986 Věst. MZ ČR o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků 3, kde se ukládá sestře: "sledovat fyziologické funkce a projevy nemocných, jejich celkový tělesný a duševní stav, prostředí a jeho vliv. Svá zjištění zaznamenává do zdravotnické dokumentace, informuje lékaře a v rámci ošetřovatelského týmu i sestru specialistku". Základní struktura ošetřovatelské dokumentace vychází z Koncepce ošetřovatelství ČR a ošetřovatelského procesu. Pořizování záznamů je základní součástí péče, nikoli odvádění od ní. Každá kvalifikovaná sestra je osobně zodpovědná za provádění své praxe a v rámci své profesionální odpovědnosti je povinna konat vždy tak, aby chránila a podporovala zájmy a zdraví pacientů. Musí se vždy ujistit, že žádná činnost z její strany neporušuje zájmy, stav či bezpečí pacienta. Veškeré údaje v dokumentaci podléhají povinné mlčenlivosti ze zákona č. 20 / 1966 Sb. o péči o zdraví lidu MZ ČR a ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podrobný způsob vedení záznamů ve zdravotnické dokumentaci je stanoven vnitřními předpisy FN - směrnice č. 6, Kap. II Jednotný postup při vedení zdravotnické dokumentace. V ošetřovatelském standardu kvality Ošetřovatelská dokumentace, který zároveň slouží jako podklad pro ošetřovatelský audit, jsou uvedena základní pravidla pro vedení ošetřovatelské dokumentace. Pro upřesnění vedení záznamů v různých typech formulářů, byl vypracovaný tento postup, který by měl být nápomocný k efektivnímu a ucelenému zaznamenávání údajů o pacientovi. Definice Zdravotnická dokumentace je systematicky vedený soubor údajů, informací a obrazových materiálů vztahujících se ke konkrétní osobě (pacientovi), jejímu zdravotnímu stavu a postupu zdravotnického zařízení při poskytování zdravotní péče. Za zdravotnickou dokumentaci se považuje veškerá dokumentace ve zdravotnickém zařízení, kde jsou uvedena osobní data nemocného, její vedení je považováno za informační databanku, na kterou se vztahuje zvláštní zákon na ochranu dat. Cíl Řádně vést, uchovávat a předávat údaje a informace o pacientovi, tzn. čitelně, srozumitelně, přesně, pravdivě, přehledně a úplně. Kompetentní osoby k výkonu Osoby oprávněné zaznamenávat do zdravotnické dokumentace podle 67b odst. 10 zákona č. 20/1966 Sb. jsou: Lékaři, kliničtí psychologové a logopedové Zdravotní sestry Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut / ergoterapeut) Revizní lékaři, soudní znalci, členové znaleckých komisí Strana 2 (celkem 22)

3 V novele zákona o péči o zdraví lidu (zákon č. 260/2001 Sb.) nejsou vyjmenované následující profese: Porodní asistentka Dětská sestry Sociální sestra / pracovnice Dietní sestra Radiologický laborant / asistent Zdravotní laborant Student/ka Ošetřovatel/ka Sanitář/ka Jim však nahlížení a zápis do dokumentace umožňuje jejich náplň práce a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu. Na každé stanici jsou k dispozici průběžně aktualizované seznamy pracovníků s jejich podpisy a používanými zkratkami / parafami / iniciály. Za aktualizaci seznamu odpovídá staniční sestra, která po výměně starý seznam archivuje v dokumentaci vedoucího pracovníka. Vymezení pojmů Zdravotnická dokumentace Zdravotnická dokumentace slouží jako: pracovní pomůcka ošetřujícího lékaře a sestry (záznam ordinací včetně záznamu prováděné léčebné a ošetřovatelské péče) materiál poskytující důležité informace též pro jiné zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení, pokud jsou tyto potřebné v rámci návaznosti zdravotní péče, včetně posudkové a forenzní činnosti objektivní materiál, umožňující v případech stanovených zákonem informovat příslušné oprávněné subjekty o zdravotním stavu občana (pacienta) a o průběhu vyšetření nebo ošetření podklad pro poskytování údajů podle zvláštních předpisů (např. znalecké posudky aj.) vyplývající z legislativy Ošetřovatelská dokumentace Ošetřovatelská dokumentace je systematické zaznamenávání plánované i neplánové péče poskytované pacientovi kvalifikovanou sestrou a ostatními členy ošetřovatelského týmu, kteří pod vedením kvalifikované sestry pracují. Vedení záznamů může efektivním způsobem ovlivňovat ošetřovatelskou praxi. Účel ošetřovatelské dokumentace Administrativní účel: definuje zaměření sestry - na pacienta či skupinu se stejným problémem odlišuje zodpovědnost sestry od ostatních členů týmu - sestra zodpovědná za sestavení plánu (skupinová / primární sestra) poskytuje kritéria pro hodnocení péče (zlepšování kvality) poskytuje kritéria pro klasifikaci nemocných a jejich zařazování do 5 kategorií Strana 3 (celkem 22)

4 poskytuje právní ochranu sestry - může být při stížnosti vyžádána Znaleckou komisí pro posouzení kvality poskytnuté péče vyhovuje zákonům, vyhláškám, směrnicím, později akreditačním standardům a profesním standardům poskytuje data pro další vzdělávání a výzkum - kazuistiky, posuzování nových metod, např. při ošetřování ran Klinický poskytuje aktuální přehled o vývoji zdravotního stavu, pozitivní / negativní reakce pacienta na léčbu a ošetřování Hlavní zásady pořizování záznamů a vedení ošetřovatelské dokumentace 1. Každý pacient musí mít vedenou ošetřovatelskou dokumentaci. 2. Dokumentace je uložena na určeném místě a spolu s lékařskou dokumentací tvoří celek, který je dokladem o léčebné a ošetřovatelské péči u konkrétního pacienta. Dokumentace je přístupná všem členům ošetřujícího týmu. 3. Každý formulář musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno pacienta identifikační číslo (rodné číslo, náhradní rodné číslo, apod.) identifikaci zdravotnického zařízení (FN) a oddělení / kliniky pořadové číslo formuláře (list č.) 4. Formuláře vyplňujte pouze nesmazatelným psacím prostředkem, nepoužívejte obyčejnou tužku či inkoustové pero. Pro zápisy používejte modrou barvu. Zápisy červenou barvou se používají pouze k označení aplikace opiátů nebo zápisu komplikací a mimořádných situací (pády, úrazy apod.). Používání zvýrazňovačů je možné po dohodě na stanici, musí však být všem členům týmu jasné, které barvy se používají pro označení zvláštních ošetřovatelských opatření. Pokud je na oddělení používán systém HINZ, je vhodné dodržet soulad barev s posuvnými jezdci, vybranými pro určité speciální ošetřovatelské intervence nebo opatření. 5. Všechny vaše záznamy musí obsahovat datum, čas a váš podpis. 6. V každé směně dokumentujte stav pacienta, jeho pozitivní / negativní reakce na poskytovanou péči, léčebné / diagnostické výkony, léčbu, ošetřovatelské intervence, rehabilitaci apod. 7. Záznam musí být objektivní, proto dokumentujte, co jste viděla, slyšela a vykonala v souvislosti s péčí o pacienta. Interpretace údajů pacienta sestrou mohou být zkresleny, proto se doporučuje používat formulace "pacient říká (cítí, ukazuje apod.), že...". 8. Záznamy musí být stručné, ale zároveň kompletní, proto používejte pouze standardních zkratek (příklad viz tabulka č.1) pro srozumitelnost ostatním členům týmu. 9. Opravy chybného záznamu provádějte pouze jednoduchým škrtnutím, nesmíte je přepisovat, přelepovat ani překrývat bílou krycí barvou. 10. Nevyplněné kolonky proškrtněte, nesmí zůstat prázdné. Strana 4 (celkem 22)

5 tabulka 1 symboly vyšetřovací kritéria laboratoř < menší než TK tlak krevní ABR acidobazická rovnováha = rovná se P puls KO+diff krevní obraz a diferenciál > větší než D dech AMS amylázy + plus TT tělesná teplota RTG rentgenový snímek CŽT / - mínus CVP centrální žilní tlak EKG elektrokardiogram zvýšení DK dolní končetina Na sodík snížení PDK pravá dolní končetina K draslík % procenta LDK levá dolní končetina leuko leukocyty roztok HK horní končetina Ca vápník stupně PHK pravá horní končetina transaminázy LHK levá horní končetina M+S moč+vyšetření sedimentu AST / ALT choroby ordinace AIM akutní infarkt myokardu O 2 kyslík ca/ca karcinom VM venti maska ICH ischemická choroba CŽK centrální žilní katétr S srdeční DM diabetes mellitus PŽK periferní žilní katétr CŽT / CMP cévní mozková příhoda CVP centrální žilní tlak EP Epilepsie BV borová voda TE Tonsilektomie RHC rehabilitace RTG rentgen, rentgenové Pozn.: Je možné zavést další ustálené zkratky pro oddělení, jejichž seznam musí být dostupný všem členům týmu a pravidelně aktualizovaný. Postup při vedení ošetřovatelské dokumentace Ošetřovatelský dokumentační systém má několik složek: 1. Ošetřovatelská anamnéza 2. Ošetřovatelský plán / standardní ošetřovatelský plán 3. Realizace ošetřovatelského plánu 4. Hodnocení plánu / hlášení 5. Sesterská překladová / propouštěcí zpráva 1. Ošetřovatelská anamnéza V této fázi sestra shromažďuje údaje o pacientovi / rodině rozhovorem, pozorováním, fyzikálním vyšetřením, škálováním (např. Barthelův test, Nortonové stupnice, apod.). Ošetřovatelskou anamnézu odeberte dle stavu pacienta nejdéle do 8 hodin po přijetí. Na sběru informací se mohou podílet i sestry oddělení centrálního příjmu nebo příjmové ambulance kliniky / oddělení. V tomto případě zaznamenávají důležité informace týkající se bezprostředního stavu nebo pomůcek pacienta, které by sestra na stanici nemohla zodpovědně získat. Shromážděné údaje zaznamenejte do standardního formuláře: a) Ošetřovatelská anamnéza pro krátkodobý pobyt / převážně soběstačný pacient, který je určen pro pacienty s předpokládanou krátkodobou hospitalizací nebo převážně soběstačné pacienty (používá se tzv. přístup "pohledem od hlavy k patě - viz příloha č. 2.) nebo do formuláře b) Ošetřovatelská anamnéza (příloha č.1) určeného pro pacienty s předpokládanou délkou hospitalizace delší než 7 dnů nebo pacienty nesoběstačné. Formulář má dvě části - obecnou a speciální. Do obecné zaznamenávejte důležité informace o přítomnosti speciálních zdravotnických pomůcek, alergii a osobních věcí či cenností, které má pacient s sebou. Upozorněte jej na možnost uložení těchto Strana 5 (celkem 22)

6 věcí v centrální šatně nebo trezoru FN. Dále jej seznamte s Právy pacienta. To, že tyto informace byly podány stvrďte svým podpisem a požádejte o podpis i pacienta. Speciální část je zaměřená na 10 oblastí potřeb pacienta. Údaje tohoto typu jsou důležité pro sestavení plánu péče a stanovení priorit. Odebírá je sestra na stanici, pověřená péčí o konkrétního pacienta v důstojném a klidném prostředí, při zajištění důvěrnosti rozhovoru. oblast 1. Pohyblivost / soběstačnost - zahrnuje Barthelův test, podle něj ohodnoťte pacienty starších 65 let a Kategorii. Škála kategorie pro stanovení náročnosti základní ošetřovatelské péče je pro svůj rozsah na druhé straně formuláře. Důležitou položkou je zjištění pádů v anamnéze v posledních 6 měsících. oblast číslo 10 a 11 je důležitá pro plánované propuštění pacienta, který žije osaměle, potřebuje následnou péči nebo speciální trénink. Doporučení pro získání údajů o náboženském vyznání jsou uvedené v kapitole Zvláštní upozornění. Je třeba je získávat nenásilně, individuálně a ohleduplně. Do sběru informací pokud možno zahrňte rodinu / blízké, u dítěte a pacientů v bezvědomí vždy. 2. Ošetřovatelský plán Plánování je stanovení priorit, cílů, výsledných kritérií, zásahů a sepsání ošetřovatelských intervencí včetně konzultace týmu. Ošetřovatelský plán sepište do 24 hod. od přijetí pacienta a kontrolu plánu provádějte průběžně nejméně jedenkrát týdně. Ošetřovatelský plán je formulář (příloha č. 3) zahrnující kolonky: problém (ošetřovatelskou diagnózu označenou číslem) cíl (očekávané výsledky) navrhovaná opatření (intervence označená číslem) frekvence hodnocení (datum revize plánu) stop (ukončení problému) podpis U problému zjištěného při přijetí nebo u nově zjištěného problému je podpis sestry zaznamenán v kolonce podpis, u vyřešeného problému v kolonce stop. Ošetřovatelská diagnóza je klinický závěr sesterského posouzení o reakcích jednotlivce, rodiny nebo komunity na skutečné nebo potenciální zdravotní problémy. problémy / ošetřovatelské diagnózy jsou odvozené ze shromážděných údajů o zdravotním stavu pacienta ošetřovatelský plán zahrnuje cíle / očekávané výsledky odvozené z problému / ošetřovatelské diagnózy / priority a předepsané intervence vztahující se k dosažení očekávaných výsledků předepsané ošetřovatelské intervence umožňují aktivní účast pacienta na ošetřování, jsou zaměřeny na zlepšování, udržování či navrácení optimálního zdravotního stavu ošetřovatelské intervence jsou zaměřeny na využití maximálních schopností pacienta při zlepšování, udržování či navracení optimálního zdravotního stavu pokroky nemocného v dosahování optimálního zdravotního stavu jsou určovány pacientem a sestrou společně při nedosažení vytýčených cílů v ošetřování nemocného sestra znovu provádí vyšetření pacienta v rámci jejích kompetencí, přehodnotí priority a stanovuje nové cíle / očekávané výsledky a efektivní intervence a) Ošetřovatelská diagnostika Ošetřovatelské diagnózy se rozdělují na aktuální (v dokumentaci možno označit jako A ), potenciální je možno označit P nebo R - riziko vzniku. Při definování problému / ošetřovatelské diagnózy je možné využít odbornou literaturu (viz literatura). Do plánu zaznamenejte buď: Strana 6 (celkem 22)

7 jednotlivé problémy pacienta: bolest, snížená pohyblivost, narušený spánek nebo dvousložkové ošetřovatelské diagnózy tj. problém + příčina, např. bolest z důvodu (z / d) operačního výkonu, snížená pohyblivost z / d nervosvalového postižení, narušený spánek (z / d) dušnosti. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály á 1 hod. 10/5 2. P deficit objemu tekutin P vypije 2500 ml / 24 hod. 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1x denně 12/3 3. P porucha spánku P bude spát alespoň 5 hod. 1. podávat hypnotika dle ordinace 8/1 Nová 2. zajistit vhodnou polohu večer 3. nabídnout relaxační hudbu b) Cíl / očekávané výsledky Cíle lze zapsat jako obecná neměřitelná kritéria, např. dostatečná hydratace, zlepšit pohyblivost. Nebo (což je doporučeno) ve formě měřitelných kritérií tzv. očekávaných výsledků, např. pacient vypije 2500 ml za 24 hod. nebo pacient dojde sám k umyvadlu. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály á 1 hod. 10/5 2. P deficit objemu tekutin P vypije 2500 ml / 24 hod. 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1x denně 12/3 3. P porucha spánku P bude spát alespoň 5 hod. 1. podávat hypnotika dle ordinace 8/1 Nová 2. zajistit vhodnou polohu večer 3. nabídnout relaxační hudbu Strana 7 (celkem 22)

8 c) Navrhovaná opatření Mezi navrhovaná opatření / intervence patří všechny činnosti směřující k odstranění nebo zmírnění problému pacienta. U jednoho problému / ošetřovatelské diagnózy se obvykle plánuje více konkrétních intervencí, které se číslují a zaznamenávají po provedení do tabulky s názvem do Realizace ošetřovatelského plánu. Sestra provádí samostatně činnosti spadající do její kompetence tzv. "nezávislé" uvedené v ošetřovatelském plánu a "delegované" lékařem uvedené v chorobopise nebo ordinačním listu. Intervence zapisujte konkrétně, např. "sleduj příjem a výdej tekutin". Intervence typu " hovoř s pacientem vlídně se do plánu nezaznamenávají - jsou považovány za samozřejmý profesionální přístup sestry. V dokumentaci používejte jednotný způsob zaznamenávání ošetřovatelských intervencí. Doporučuje se vybrat si ze tří možností: hodnoťte charakter rány hodnoť charakter rány hodnotit charakter rány Každodenně prováděné intervence jsou předtištěny, další zaznamenávejte propisovací tužkou do části Realizace ošetřovatelského plánu. Kolonka frekvence je určena pro četnost v případě, kdy je nutné zdůraznit odlišnost od standardu (např. TT se měří 2 x denně a v určitých případech je třeba měřit 4 x denně). Standardní ošetřovatelský plán a) pro určitou lékařskou diagnózu - představuje závazný pokyn jak pečovat o pacienta s určitou lékařskou diagnózou b) zaměřený na potřeby jedince - obsahuje nejčastější ošetřovatelské diagnózy / problémy. Zároveň zahrnuje kolonku Specifický problém, kam sestra může tento plán podle shromážděných údajů v anamnéze doplnit o individuální problém pacienta. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály á 1 hod. 10/5 2. P deficit objemu tekutin P vypije 2500 ml / 24 hod. 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1x denně 12/3 3. P porucha spánku P bude spát alespoň 5 hod. 1. podávat hypnotika dle ordinace 8/1 Nová 2. zajistit vhodnou polohu večer 3. nabídnout relaxační hudbu Při přijetí pacienta na stanici založte ošetřovatelský plán. Po zajištění nezbytných úkonů (vitální funkce, bezpečnost pacienta) a po provedení základního screeningového vyšetření (zjištění hodnoty krevního Strana 8 (celkem 22)

9 tlaku, pulsu, dechu, vyšetření zraku, míry závislosti a dalších) potvrďte nebo vylučte jednotlivé ošetřovatelské diagnózy uvedené v plánu a eventuálně doplňte další individuální problémy pacienta. V případě stanovení určité diagnózy ji potvrďte zápisem do sloupce datum a svým podpisem v kolonce podpis. Ve sloupcích očekávané výsledky a ošetřovatelské zásahy se nezatrhávají jednotlivé položky, nejedná se o nabídkový seznam - vytýčené cíle, uvedené v plánu, by měly být dosaženy beze zbytku a je možné je individuálně doplnit; taktéž všechny ošetřovatelské zásahy by měly být provedeny. 3. Realizace ošetřovatelského plánu a) Záznam o realizaci ošetřovatelských intervencí Do formuláře Realizace ošetřovatelského plánu potvrzujte provedené intervence týkající se léčby, ošetřování a rehabilitace. Nejčastěji opakující se intervence jsou ve formuláři předtištěny, ostatní individuálně doplňte. Provedené intervence zaznamenejte svislou čárkou do kolonky s příslušným datem a směnou. Úkony, které pacient provádí od začátku hospitalizace samostatně nebo po odstranění problému do tohoto formuláře nezaznamenávejte. Příklad formuláře Realizace ošetřovatelského plánu užívaného ve FN na standardních stanicích s dospělými pacienty uvádíme dále uvedené tabulce. b) Záznam o realizaci ordinací lékaře Lékařské ordinace zaznamenává výhradně lékař. Pokud touto činností pověří jiného pracovníka / sestru, musí tyto záznamy podepisovat! Provedenou ordinaci zřetelně označte - odškrtnutím nebo parafou. Ordinace jsou zaznamenávány buď do týdenních formulářů (pokud je na pracovišti používána dokumentace HINZ) nebo do dekurzů. Příklad záznamu lékařských ordinací je uveden v příloze č.4 Do sloupce stop zapište den splnění a potvrďte podpisem - to ukazuje, že ošetřovatelská diagnóza je vyřešena a není třeba intervenci dále provádět. Realizaci ošetřovatelského plánu a hodnocení pokroků pacienta / rodiny zaznamenávejte průběžně do dokumentace pacienta. Strana 9 (celkem 22)

10 4. Hodnocení plánu Sestra je zodpovědná za hodnocení celkového zdravotního stavu pacienta, zaznamenávání pokroků provádí denně. Hodnocení se provádí porovnáváním zaznamenaných očekávaných výsledků a skutečného stavu pacienta. K hodnocení slouží normy dané pro jednotlivé funkce organismu, pohlaví a věk, vypracované standardy péče, odborná literatura. Hodnocení se provádí na základě: pozorování rozhovoru s pacientem / rodinou konzultací s ostatními členy týmu Hodnocení zaznamenávejte do dokumentace pacienta do: hlášení sester nebo chorobopisu Kolonka hodnocení zapište datum, kdy je třeba přehodnotit celkový plán. Toto hodnocení by mělo být provedeno sestrou, která plán sestavovala. V její nepřítomnosti určuje staniční sestra jinou kompetentní sestru. Do sloupce stop zapište den splnění a potvrďte podpisem - to ukazuje, že ošetřovatelská diagnóza je vyřešena a není třeba se jí dále zabývat. Jestliže pacient nedosahuje vytýčených cílů / norem proveďte revizi celého plánu a přehodnoťte: stanovení problému / ošetřovatelské diagnózy stanovení očekávaných výsledků efektivitu intervencí Zápis hodnocení musí být jasný a stručný, bez subjektivních komentářů: "pacient sám neuchopí žínku" "pacient je těžce dušný při přesunu po pokoji" "pacient říká, že bolest je nesnesitelná" apod. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 10/ /3 3. P deficit objemu tekutin P porucha spánku P vypije 2500 ml / 24 hod. P bude spát alespoň 5 hod. 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1. podávat hypnotika dle ordinace 2. zajistit vhodnou polohu á 1 hod. 1x denně večer 8/1 Nová 3. nabídnout relaxační hudbu Strana 10 (celkem 22)

11 Hlášení sester Do hlášení zapisujte důležité informace o změnách ve stavu pacienta, jeho reakcích na výkony, léčbu nebo ošetřovatelské intervence. Popište stručně: vývoj stavu důležitá upozornění kritické události - pády, odmítnutí léčby, konflikty apod. Do hlášení nezaznamenávejte provedené léčebné / diagnostické výkony či ordinace (duplicitní s terapeutickým listem!), ale reakce pacienta na ně. Pokud provedete doplnění intervencí u konkrétního problému / ošetřovatelské diagnózy, zaznamenejte číslo a uveďte v Hlášení - např. pozor u oše dg č. 1 změna. Hlášení pište pokud možno v průběhu služby, uveďte čas zápisu. Sestře v další směně předávejte informace o pacientech podrobně v pracovně sester. Kromě této a písemné formy hlášení si předejte i informace potřebné k doplnění stavu pacienta u jeho lůžka (pohled na stav kůže, místo vpichu, kontrola polohy pacienta apod.). Při předávání hlášení na pokoji postupujte tak, aby nedocházelo k psychickému poškození pacientů nevhodným způsobem komunikace. 4/1 2. Nutit pít, nemá chuť! Od rodiny vyžádat osobní potřeby, přeje si rádio. J.K. 18,30 Rodina se nedostavila, pouze telefonovala, potřeby přinesou zítra. 2. P vypil 700 ml minerálky, čaj odmítá. 3. Hypnotika odmítá. S.T. 5,30 3. Nemohl usnout, podán Stilnox, spal 4 hodiny 2. Stále nutný dohled nad pitím, odmítá. A.H. 5. Sesterská překladová / propouštěcí zpráva Sesterská překladová a propouštěcí zpráva (příloha č. 5) slouží k zajištění kontinuity péče. Vyplňujte ji při překladu mezi stanicemi, klinikami, odděleními ve FN nebo při propuštění do jiného zdravotnického zařízení akutní nebo následné péče nebo do domácí péče (sestře ADP). Formulář vyplňujte dvojmo - jeden odešlete s pacientem a druhý archivujte v chorobopise pacienta. Pokud budeme postupovat od horního okraje formuláře, musí být ve zprávě zaznamenané tyto údaje: ze které kliniky / oddělení a stanice je pacient překládán, včetně klapky na tuto stanici informovanost rodiny o překladu pacienta; v případě, že se jedná o akutní překlad, zapište do poznámky, zda byla rodina informována - kdo a jakým způsobem (příp. tel. číslo) přetrvávající problémy, cíle a navrhované intervence alergie terapeutické / kompenzační pomůcky, informace obsažené v bodech 1-6 Do Upozornění pište informace o: zahájení edukace pacienta v konkrétní oblasti kontakt se sociální sestrou uložení cenností poslední podané léky a kdy důvod zavedení močového katétru (zda např. z ordinace lékaře nebo pro inkontinenci) případně jiné důležité informace pro přijímající sestru, kterým je třeba věnovat pozornost Strana 11 (celkem 22)

12 Dokumentace na ARK / JIP Na pracovištích ARK a JIP se používají jednodenní listy společné léčebné a ošetřovatelské péče dle zvyklostí pracoviště. Pro sestavení ošetřovatelského plánu se postupuje výše uvedeným postupem. Je možné používat klasický formulář ošetřovatelského plánu A4 (katalog. číslo Pracant 209 / 98 FN 96); pro hodnocení aktuálního stavu pacienta je možné používat "Záznamový list ošetřovatelské péče" (příloha č. 6). Dalšími doplňujícími formuláři mohou být "Bilance tekutin", "Hodinová diuréza", Bilanční list při CVVHDF (kontinuální venovenózní hemodiafiltrace)" apod. Dokumentační systém HINZ Dokumentační systém HINZ prosazuje filosofii vedení společné lékařské dokumentace, která umožní věnovat více času pacientovi a zároveň zajistí bezpečné a přehledné vedení záznamů. Základní prvkem systému HINZ je plastový pořadač, do jehož úchytů se upevňují karty pacientů v maximálním počtu 10. Pro běžnou stanici se obvykle používá 3-4 pořadačů, což umožňuje rozdělení pokojů pro skupinovou péči. Každá z karet obsahuje dokumentaci pacienta po dobu jeho hospitalizace. Pokud je hospitalizace delší než 7 denní, jsou lékařské i ošetřovatelské a další doplňující formuláře ukládány do složek pacienta mimo pořadač (závěsné desky ve vizitním vozíku). Pevná deska pořadače zajišťuje nejen bezpečné uložení pořadačů, ale také slouží jako pevný podklad při zápisu u lůžka pacienta. Systém je velmi mobilní a přehledný. Deska je zkrácena o prostor, který vyplňují barevné signalizační jezdce, umístěné na každé kartě pacienta. Bez zbytečného otevírání pořadačů umožňují zjistit aktuální informace o momentálním průběhu poskytované léčebné péče a potřebách pacientů. Signalizační jezdce Lišta se 36 signalizačními jezdci umožňuje vysunutím nebo zasunutím příslušného jezdce upozorňovat v průběhu směny na důležité informace o potřebách pacientů na stanici. Barevný přehled je rozdělen do skupin a lze jej variabilně rozdělit podle charakteru péče na jednotlivých stanicích. Plán signálů je uveden na vnitřní straně plastového pořadače a může být doplněn o podpisové vzory / parafy sester (příloha č. 7). První tři jezdce zleva jsou určeny pro hlášení sester (ranní, odpolední, noční služba), jezdec je vytažen v případě provedeného záznamu, aby se sestra již k těmto deskám nemusela vracet a při předávání služby otevřela konkrétní záznam pacienta. Čtvrtý jezdec je vysouván lékařem při zápisu nové ordinace v rámci prevence opomenutí provedení nové ordinace v situaci, kdy sestra nebyla přítomna při odevzdání dokumentace lékařem na sesternu. Pátý jezdec je vysouván sestrou v případě, že má dotaz na lékaře, týkající se ordinací nebo změny stavu pacienta. Další jezdce jsou určeny pro jednotlivé výkony ošetřovatelské i diagnostické nebo pro důležitá upozornění např. u pacienta s diabetem - podávání inzulínu. Doporučuje se sjednotit alespoň část stejnobarevných jezdců pro celou kliniku. Mezi nejčastější ošetřovatelské intervence patří podávání medikací - injekce s. c., i. m., i. v.; infuze, opiáty, premedikace, heparinizace, chemoterapie, transfuze, aplikace O 2 / nebulizace sledování vitálních funkcí - TK, P, TT, monitorace převazy - rány, místa vpichu kanyl či katétrů přípravy pacienta - na výkon / operaci / vyšetření sledování dalších parametrů - bilance tekutin, odvodu drénů péče o pohybový režim - rehabilitace, klid na lůžku Černý jezdec má signalizovat změnu pacientova stavu. Stejnobarevné jezdce (zelené) signalizují dny v týdnu, kdy má být provedena kontrola ošetřovatelského plánu nebo důležité vyšetření Strana 12 (celkem 22)

13 Stejnobarevná část (červená) signalizuje hodiny, kdy mají být příslušné ordinace nebo intervence prováděny. Při zakládání nových formulářů je třeba list papíru nejprve půl centimetru zahnout (založit) a zasunout pod lištu tak, aby formulář z karty nevypadával. Dále je třeba dbát na viditelnost označení čísel na spodní části lišty, aby souhlasila s barevným označením jezdců. Přední a zadní část karet je uzpůsobena pro ukládání dalších formulářů podle potřeb stanic. Přední stranu je vhodné využít pro ošetřovatelskou anamnézu (rychlé informace o pacientovi pro všechny členy týmu) nebo chorobopis pacienta. Zadní část je převážně využívána pro uložení výsledků nebo štítky s osobními daty pacienta. Archivace Archivace je součástí vedení zdravotnické dokumentace. Před zařazením ošetřovatelské dokumentace do chorobopisu a následnou archivací, pověřená osoba zkontroluje logické řazení všech ošetřovatelských listů a dalších složek (Ošetřovatelská anamnéza, Ošetřovatelský plán standardní na potřeby jedince nebo speciální dle diagnózy, Překladová zpráva, Plán péče o bércové vředy, Plán prevence / péče o dekubitů a jiné rány, apod.) a zkontroluje řádné očíslování listů. Doplňující formuláře Viz příloha č. 8. Seznam samozřejmě není vyčerpávající, jsou v něm uvedeny pouze příklady. Katalog formulářů je k dispozici na oddělení materiálně obchodního zásobování. Zvláštní upozornění Údaje týkající se náboženského vyznání lze považovat za data citlivá, na která se vztahuje zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Proto doporučujeme volit dotazování na tuto oblast individuálně a ohleduplně. V případě zájmu pacienta o kontakt na duchovního jej zajistí staniční sestra. Přílohy 1. Ošetřovatelská anamnéza 2. Ošetřovatelská anamnéza pro krátkodobý pobyt / převážně soběstačný pacient 3. Standardní ošetřovatelský plán zaměřený na potřeby jedince 4. Ordinační list 5. Sesterská překladová / propouštěcí zpráva 6. Záznamový list ošetřovatelské péče pro ARK 7. Barevné rozdělení signalizačních jezdců HINZ 8. Doplňující formuláře Literatura 1. Carpenito, L., J.: Nursing care Plans and Documentation. J. B. Lippincott Company, Douglas, L., M.: The Effective Nurse. Mosby, Toronto McFarlane of the Llandaff, B., Castledine, G.: The Practice of Nursing the Nursing Process. Mosby, Toronto Pacovský, V.: Ošetřovatelská diagnostika. Smith Kline Beerham, Praha Trachtová, E. a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. IDVPZ, Brno Červinková, E., Vorlíčková, H., Přikrylová, L., Malinková, M., Komínková, H.: Ošetřovatelské diagnózy. IDV PZ, Brno Doenges, M.E., Moorhouse, M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Grada Publishing, Praha Trachtová, E. a kol.: Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu. IDV PZ, Brno Kozierová, B., Erbová, G., R. Olivierová R.: Ošetrovateľstvo 1, 2 díl. Osveta Martin 1995 Strana 13 (celkem 22)

14 Zpracoval Bc. Nina Műllerová, hlavní sestra FN Bc. Martina Pátá, asistentka hlavní sestry pro kvalitu OP Seznam osob, které na SOP spolupracovaly Bc. Nina Műllerová, hlavní sestra FN Bc. Ivana Mádlová, úsek hlavní sestry FN Růžena Švandrlíková, vrchní sestra II. IK Světlana Tomšovicová, vrchní sestra ARK květen 2003 Strana 14 (celkem 22)

15 Strana 15 (celkem 22) Příloha č. 1

16 Strana 16 (celkem 22) Příloha č. 2

17 Příloha č. 3 Standardní ošetřovatelský plán zaměřený na potřeby jedince Strana 17 (celkem 22)

18 Strana 18 (celkem 22) Příloha č. 4

19 Příloha č. 5 Strana 19 (celkem 22)

20 Strana 20 (celkem 22) Příloha č. 6

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů

Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Metodika systému praxí, včetně tzv. ošetřovatelských postupů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Cíl... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Popis praxe... 4 5. Přínos... 6 6. Personální

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PROCESU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Mgr. Monika Válková 1 Základní terminologie Sociální službou je činnost nebo soubor činností

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s.

D O M Á C Í Ř Á D. Organizace : Dětské centrum Jihočeského kraje o.p.s. Radomyšlská 336. 386 29 Strakonice. Sociální pohoda, o.p.s. Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334 FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, D O M Á C Í Ř Á D Organizace : Dětské centrum Jihočeského

Více

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost... 5 1. Organizace vzdělávání oboru

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Michaela ŠTAINEROVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Michaela ŠTAINEROVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Michaela ŠTAINEROVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pády klientů v domovech pro seniory Michaela Štainerová Bakalářská

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne 1.5. 2007 Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1 STANDARD

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 27. ÚNORA 2015 Cena: 97 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu

Závěrečná práce posluchače kurzu Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2005/2006 Název práce: Pracovní náplně, povinnosti, motivace a z toho vyplývající vhodný systém hodnocení pracovních výkonů při zavádění

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 29 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 29 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 29 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Richard Krombholz MUDr. Marek

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více