JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Standardní ošetřovatelský postup č. 31 JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE Platnost od: Kontrola / prodlouženo do: Kontaktní osoba: Bc. Nina Műllerová, kl , Odborný garant: Schválil: Bc. Nina Műllerová 1x za 3 roky.. Bc. Nina Műllerová Obsah Úvod 2 Definice 2 Cíl 2 Kompetentní osoby k výkonu 2 Vymezení pojmů 3 Účel ošetřovatelské dokumentace 3 Hlavní zásady pro pořizování a vedení ošetřovatelské dokumentace 4 Postup při vedení ošetřovatelské dokumentace 5 Ošetřovatelská anamnéza 5 Ošetřovatelský plán 5 Realizace ošetřovatelského plánu 8 Hodnocení plánu / hlášení 9 Sesterská překladová / propouštěcí zpráva 11 Dokumentace na ARK / JIP 11 Dokumentační systém HINZ 11 Archivace 12 Doplňující formuláře 13 Zvláštní upozornění 13 Literatura 13 Přílohy Ošetřovatelská anamnéza (příloha č. 1) 14 Ošetřovatelská anamnéza pro krátkodobý pobyt (příloha č. 2) 15 Standardní ošetřovatelský plán zaměřený na potřeby jedince (příloha č. 3) 16 Ordinační list (příloha č. 4) 17 Sesterská překladová / propouštěcí zpráva (příloha č. 5) 18 Záznamový list ošetřovatelské péče pro ARK (příloha č. 6) 19 Barevné rozdělené signalizačních jezdců (příloha č. 7) 20 Doplňující formuláře (příloha č. 8) 21 Strana 1 (celkem 22)

2 Úvod Vést zdravotnickou dokumentaci ukládá legislativa ČR: zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu (novela zákonem č. 260/2001 Sb. a zákonem č. 258/2002 Sb.) zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 117/2000 Sb. o návykových látkách Dále je to směrnice č. 10 / 1986 Věst. MZ ČR o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků 3, kde se ukládá sestře: "sledovat fyziologické funkce a projevy nemocných, jejich celkový tělesný a duševní stav, prostředí a jeho vliv. Svá zjištění zaznamenává do zdravotnické dokumentace, informuje lékaře a v rámci ošetřovatelského týmu i sestru specialistku". Základní struktura ošetřovatelské dokumentace vychází z Koncepce ošetřovatelství ČR a ošetřovatelského procesu. Pořizování záznamů je základní součástí péče, nikoli odvádění od ní. Každá kvalifikovaná sestra je osobně zodpovědná za provádění své praxe a v rámci své profesionální odpovědnosti je povinna konat vždy tak, aby chránila a podporovala zájmy a zdraví pacientů. Musí se vždy ujistit, že žádná činnost z její strany neporušuje zájmy, stav či bezpečí pacienta. Veškeré údaje v dokumentaci podléhají povinné mlčenlivosti ze zákona č. 20 / 1966 Sb. o péči o zdraví lidu MZ ČR a ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podrobný způsob vedení záznamů ve zdravotnické dokumentaci je stanoven vnitřními předpisy FN - směrnice č. 6, Kap. II Jednotný postup při vedení zdravotnické dokumentace. V ošetřovatelském standardu kvality Ošetřovatelská dokumentace, který zároveň slouží jako podklad pro ošetřovatelský audit, jsou uvedena základní pravidla pro vedení ošetřovatelské dokumentace. Pro upřesnění vedení záznamů v různých typech formulářů, byl vypracovaný tento postup, který by měl být nápomocný k efektivnímu a ucelenému zaznamenávání údajů o pacientovi. Definice Zdravotnická dokumentace je systematicky vedený soubor údajů, informací a obrazových materiálů vztahujících se ke konkrétní osobě (pacientovi), jejímu zdravotnímu stavu a postupu zdravotnického zařízení při poskytování zdravotní péče. Za zdravotnickou dokumentaci se považuje veškerá dokumentace ve zdravotnickém zařízení, kde jsou uvedena osobní data nemocného, její vedení je považováno za informační databanku, na kterou se vztahuje zvláštní zákon na ochranu dat. Cíl Řádně vést, uchovávat a předávat údaje a informace o pacientovi, tzn. čitelně, srozumitelně, přesně, pravdivě, přehledně a úplně. Kompetentní osoby k výkonu Osoby oprávněné zaznamenávat do zdravotnické dokumentace podle 67b odst. 10 zákona č. 20/1966 Sb. jsou: Lékaři, kliničtí psychologové a logopedové Zdravotní sestry Rehabilitační pracovník (fyzioterapeut / ergoterapeut) Revizní lékaři, soudní znalci, členové znaleckých komisí Strana 2 (celkem 22)

3 V novele zákona o péči o zdraví lidu (zákon č. 260/2001 Sb.) nejsou vyjmenované následující profese: Porodní asistentka Dětská sestry Sociální sestra / pracovnice Dietní sestra Radiologický laborant / asistent Zdravotní laborant Student/ka Ošetřovatel/ka Sanitář/ka Jim však nahlížení a zápis do dokumentace umožňuje jejich náplň práce a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrétního úkolu. Na každé stanici jsou k dispozici průběžně aktualizované seznamy pracovníků s jejich podpisy a používanými zkratkami / parafami / iniciály. Za aktualizaci seznamu odpovídá staniční sestra, která po výměně starý seznam archivuje v dokumentaci vedoucího pracovníka. Vymezení pojmů Zdravotnická dokumentace Zdravotnická dokumentace slouží jako: pracovní pomůcka ošetřujícího lékaře a sestry (záznam ordinací včetně záznamu prováděné léčebné a ošetřovatelské péče) materiál poskytující důležité informace též pro jiné zdravotnické pracovníky a zdravotnická zařízení, pokud jsou tyto potřebné v rámci návaznosti zdravotní péče, včetně posudkové a forenzní činnosti objektivní materiál, umožňující v případech stanovených zákonem informovat příslušné oprávněné subjekty o zdravotním stavu občana (pacienta) a o průběhu vyšetření nebo ošetření podklad pro poskytování údajů podle zvláštních předpisů (např. znalecké posudky aj.) vyplývající z legislativy Ošetřovatelská dokumentace Ošetřovatelská dokumentace je systematické zaznamenávání plánované i neplánové péče poskytované pacientovi kvalifikovanou sestrou a ostatními členy ošetřovatelského týmu, kteří pod vedením kvalifikované sestry pracují. Vedení záznamů může efektivním způsobem ovlivňovat ošetřovatelskou praxi. Účel ošetřovatelské dokumentace Administrativní účel: definuje zaměření sestry - na pacienta či skupinu se stejným problémem odlišuje zodpovědnost sestry od ostatních členů týmu - sestra zodpovědná za sestavení plánu (skupinová / primární sestra) poskytuje kritéria pro hodnocení péče (zlepšování kvality) poskytuje kritéria pro klasifikaci nemocných a jejich zařazování do 5 kategorií Strana 3 (celkem 22)

4 poskytuje právní ochranu sestry - může být při stížnosti vyžádána Znaleckou komisí pro posouzení kvality poskytnuté péče vyhovuje zákonům, vyhláškám, směrnicím, později akreditačním standardům a profesním standardům poskytuje data pro další vzdělávání a výzkum - kazuistiky, posuzování nových metod, např. při ošetřování ran Klinický poskytuje aktuální přehled o vývoji zdravotního stavu, pozitivní / negativní reakce pacienta na léčbu a ošetřování Hlavní zásady pořizování záznamů a vedení ošetřovatelské dokumentace 1. Každý pacient musí mít vedenou ošetřovatelskou dokumentaci. 2. Dokumentace je uložena na určeném místě a spolu s lékařskou dokumentací tvoří celek, který je dokladem o léčebné a ošetřovatelské péči u konkrétního pacienta. Dokumentace je přístupná všem členům ošetřujícího týmu. 3. Každý formulář musí obsahovat následující údaje: příjmení a jméno pacienta identifikační číslo (rodné číslo, náhradní rodné číslo, apod.) identifikaci zdravotnického zařízení (FN) a oddělení / kliniky pořadové číslo formuláře (list č.) 4. Formuláře vyplňujte pouze nesmazatelným psacím prostředkem, nepoužívejte obyčejnou tužku či inkoustové pero. Pro zápisy používejte modrou barvu. Zápisy červenou barvou se používají pouze k označení aplikace opiátů nebo zápisu komplikací a mimořádných situací (pády, úrazy apod.). Používání zvýrazňovačů je možné po dohodě na stanici, musí však být všem členům týmu jasné, které barvy se používají pro označení zvláštních ošetřovatelských opatření. Pokud je na oddělení používán systém HINZ, je vhodné dodržet soulad barev s posuvnými jezdci, vybranými pro určité speciální ošetřovatelské intervence nebo opatření. 5. Všechny vaše záznamy musí obsahovat datum, čas a váš podpis. 6. V každé směně dokumentujte stav pacienta, jeho pozitivní / negativní reakce na poskytovanou péči, léčebné / diagnostické výkony, léčbu, ošetřovatelské intervence, rehabilitaci apod. 7. Záznam musí být objektivní, proto dokumentujte, co jste viděla, slyšela a vykonala v souvislosti s péčí o pacienta. Interpretace údajů pacienta sestrou mohou být zkresleny, proto se doporučuje používat formulace "pacient říká (cítí, ukazuje apod.), že...". 8. Záznamy musí být stručné, ale zároveň kompletní, proto používejte pouze standardních zkratek (příklad viz tabulka č.1) pro srozumitelnost ostatním členům týmu. 9. Opravy chybného záznamu provádějte pouze jednoduchým škrtnutím, nesmíte je přepisovat, přelepovat ani překrývat bílou krycí barvou. 10. Nevyplněné kolonky proškrtněte, nesmí zůstat prázdné. Strana 4 (celkem 22)

5 tabulka 1 symboly vyšetřovací kritéria laboratoř < menší než TK tlak krevní ABR acidobazická rovnováha = rovná se P puls KO+diff krevní obraz a diferenciál > větší než D dech AMS amylázy + plus TT tělesná teplota RTG rentgenový snímek CŽT / - mínus CVP centrální žilní tlak EKG elektrokardiogram zvýšení DK dolní končetina Na sodík snížení PDK pravá dolní končetina K draslík % procenta LDK levá dolní končetina leuko leukocyty roztok HK horní končetina Ca vápník stupně PHK pravá horní končetina transaminázy LHK levá horní končetina M+S moč+vyšetření sedimentu AST / ALT choroby ordinace AIM akutní infarkt myokardu O 2 kyslík ca/ca karcinom VM venti maska ICH ischemická choroba CŽK centrální žilní katétr S srdeční DM diabetes mellitus PŽK periferní žilní katétr CŽT / CMP cévní mozková příhoda CVP centrální žilní tlak EP Epilepsie BV borová voda TE Tonsilektomie RHC rehabilitace RTG rentgen, rentgenové Pozn.: Je možné zavést další ustálené zkratky pro oddělení, jejichž seznam musí být dostupný všem členům týmu a pravidelně aktualizovaný. Postup při vedení ošetřovatelské dokumentace Ošetřovatelský dokumentační systém má několik složek: 1. Ošetřovatelská anamnéza 2. Ošetřovatelský plán / standardní ošetřovatelský plán 3. Realizace ošetřovatelského plánu 4. Hodnocení plánu / hlášení 5. Sesterská překladová / propouštěcí zpráva 1. Ošetřovatelská anamnéza V této fázi sestra shromažďuje údaje o pacientovi / rodině rozhovorem, pozorováním, fyzikálním vyšetřením, škálováním (např. Barthelův test, Nortonové stupnice, apod.). Ošetřovatelskou anamnézu odeberte dle stavu pacienta nejdéle do 8 hodin po přijetí. Na sběru informací se mohou podílet i sestry oddělení centrálního příjmu nebo příjmové ambulance kliniky / oddělení. V tomto případě zaznamenávají důležité informace týkající se bezprostředního stavu nebo pomůcek pacienta, které by sestra na stanici nemohla zodpovědně získat. Shromážděné údaje zaznamenejte do standardního formuláře: a) Ošetřovatelská anamnéza pro krátkodobý pobyt / převážně soběstačný pacient, který je určen pro pacienty s předpokládanou krátkodobou hospitalizací nebo převážně soběstačné pacienty (používá se tzv. přístup "pohledem od hlavy k patě - viz příloha č. 2.) nebo do formuláře b) Ošetřovatelská anamnéza (příloha č.1) určeného pro pacienty s předpokládanou délkou hospitalizace delší než 7 dnů nebo pacienty nesoběstačné. Formulář má dvě části - obecnou a speciální. Do obecné zaznamenávejte důležité informace o přítomnosti speciálních zdravotnických pomůcek, alergii a osobních věcí či cenností, které má pacient s sebou. Upozorněte jej na možnost uložení těchto Strana 5 (celkem 22)

6 věcí v centrální šatně nebo trezoru FN. Dále jej seznamte s Právy pacienta. To, že tyto informace byly podány stvrďte svým podpisem a požádejte o podpis i pacienta. Speciální část je zaměřená na 10 oblastí potřeb pacienta. Údaje tohoto typu jsou důležité pro sestavení plánu péče a stanovení priorit. Odebírá je sestra na stanici, pověřená péčí o konkrétního pacienta v důstojném a klidném prostředí, při zajištění důvěrnosti rozhovoru. oblast 1. Pohyblivost / soběstačnost - zahrnuje Barthelův test, podle něj ohodnoťte pacienty starších 65 let a Kategorii. Škála kategorie pro stanovení náročnosti základní ošetřovatelské péče je pro svůj rozsah na druhé straně formuláře. Důležitou položkou je zjištění pádů v anamnéze v posledních 6 měsících. oblast číslo 10 a 11 je důležitá pro plánované propuštění pacienta, který žije osaměle, potřebuje následnou péči nebo speciální trénink. Doporučení pro získání údajů o náboženském vyznání jsou uvedené v kapitole Zvláštní upozornění. Je třeba je získávat nenásilně, individuálně a ohleduplně. Do sběru informací pokud možno zahrňte rodinu / blízké, u dítěte a pacientů v bezvědomí vždy. 2. Ošetřovatelský plán Plánování je stanovení priorit, cílů, výsledných kritérií, zásahů a sepsání ošetřovatelských intervencí včetně konzultace týmu. Ošetřovatelský plán sepište do 24 hod. od přijetí pacienta a kontrolu plánu provádějte průběžně nejméně jedenkrát týdně. Ošetřovatelský plán je formulář (příloha č. 3) zahrnující kolonky: problém (ošetřovatelskou diagnózu označenou číslem) cíl (očekávané výsledky) navrhovaná opatření (intervence označená číslem) frekvence hodnocení (datum revize plánu) stop (ukončení problému) podpis U problému zjištěného při přijetí nebo u nově zjištěného problému je podpis sestry zaznamenán v kolonce podpis, u vyřešeného problému v kolonce stop. Ošetřovatelská diagnóza je klinický závěr sesterského posouzení o reakcích jednotlivce, rodiny nebo komunity na skutečné nebo potenciální zdravotní problémy. problémy / ošetřovatelské diagnózy jsou odvozené ze shromážděných údajů o zdravotním stavu pacienta ošetřovatelský plán zahrnuje cíle / očekávané výsledky odvozené z problému / ošetřovatelské diagnózy / priority a předepsané intervence vztahující se k dosažení očekávaných výsledků předepsané ošetřovatelské intervence umožňují aktivní účast pacienta na ošetřování, jsou zaměřeny na zlepšování, udržování či navrácení optimálního zdravotního stavu ošetřovatelské intervence jsou zaměřeny na využití maximálních schopností pacienta při zlepšování, udržování či navracení optimálního zdravotního stavu pokroky nemocného v dosahování optimálního zdravotního stavu jsou určovány pacientem a sestrou společně při nedosažení vytýčených cílů v ošetřování nemocného sestra znovu provádí vyšetření pacienta v rámci jejích kompetencí, přehodnotí priority a stanovuje nové cíle / očekávané výsledky a efektivní intervence a) Ošetřovatelská diagnostika Ošetřovatelské diagnózy se rozdělují na aktuální (v dokumentaci možno označit jako A ), potenciální je možno označit P nebo R - riziko vzniku. Při definování problému / ošetřovatelské diagnózy je možné využít odbornou literaturu (viz literatura). Do plánu zaznamenejte buď: Strana 6 (celkem 22)

7 jednotlivé problémy pacienta: bolest, snížená pohyblivost, narušený spánek nebo dvousložkové ošetřovatelské diagnózy tj. problém + příčina, např. bolest z důvodu (z / d) operačního výkonu, snížená pohyblivost z / d nervosvalového postižení, narušený spánek (z / d) dušnosti. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály á 1 hod. 10/5 2. P deficit objemu tekutin P vypije 2500 ml / 24 hod. 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1x denně 12/3 3. P porucha spánku P bude spát alespoň 5 hod. 1. podávat hypnotika dle ordinace 8/1 Nová 2. zajistit vhodnou polohu večer 3. nabídnout relaxační hudbu b) Cíl / očekávané výsledky Cíle lze zapsat jako obecná neměřitelná kritéria, např. dostatečná hydratace, zlepšit pohyblivost. Nebo (což je doporučeno) ve formě měřitelných kritérií tzv. očekávaných výsledků, např. pacient vypije 2500 ml za 24 hod. nebo pacient dojde sám k umyvadlu. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály á 1 hod. 10/5 2. P deficit objemu tekutin P vypije 2500 ml / 24 hod. 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1x denně 12/3 3. P porucha spánku P bude spát alespoň 5 hod. 1. podávat hypnotika dle ordinace 8/1 Nová 2. zajistit vhodnou polohu večer 3. nabídnout relaxační hudbu Strana 7 (celkem 22)

8 c) Navrhovaná opatření Mezi navrhovaná opatření / intervence patří všechny činnosti směřující k odstranění nebo zmírnění problému pacienta. U jednoho problému / ošetřovatelské diagnózy se obvykle plánuje více konkrétních intervencí, které se číslují a zaznamenávají po provedení do tabulky s názvem do Realizace ošetřovatelského plánu. Sestra provádí samostatně činnosti spadající do její kompetence tzv. "nezávislé" uvedené v ošetřovatelském plánu a "delegované" lékařem uvedené v chorobopise nebo ordinačním listu. Intervence zapisujte konkrétně, např. "sleduj příjem a výdej tekutin". Intervence typu " hovoř s pacientem vlídně se do plánu nezaznamenávají - jsou považovány za samozřejmý profesionální přístup sestry. V dokumentaci používejte jednotný způsob zaznamenávání ošetřovatelských intervencí. Doporučuje se vybrat si ze tří možností: hodnoťte charakter rány hodnoť charakter rány hodnotit charakter rány Každodenně prováděné intervence jsou předtištěny, další zaznamenávejte propisovací tužkou do části Realizace ošetřovatelského plánu. Kolonka frekvence je určena pro četnost v případě, kdy je nutné zdůraznit odlišnost od standardu (např. TT se měří 2 x denně a v určitých případech je třeba měřit 4 x denně). Standardní ošetřovatelský plán a) pro určitou lékařskou diagnózu - představuje závazný pokyn jak pečovat o pacienta s určitou lékařskou diagnózou b) zaměřený na potřeby jedince - obsahuje nejčastější ošetřovatelské diagnózy / problémy. Zároveň zahrnuje kolonku Specifický problém, kam sestra může tento plán podle shromážděných údajů v anamnéze doplnit o individuální problém pacienta. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály á 1 hod. 10/5 2. P deficit objemu tekutin P vypije 2500 ml / 24 hod. 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1x denně 12/3 3. P porucha spánku P bude spát alespoň 5 hod. 1. podávat hypnotika dle ordinace 8/1 Nová 2. zajistit vhodnou polohu večer 3. nabídnout relaxační hudbu Při přijetí pacienta na stanici založte ošetřovatelský plán. Po zajištění nezbytných úkonů (vitální funkce, bezpečnost pacienta) a po provedení základního screeningového vyšetření (zjištění hodnoty krevního Strana 8 (celkem 22)

9 tlaku, pulsu, dechu, vyšetření zraku, míry závislosti a dalších) potvrďte nebo vylučte jednotlivé ošetřovatelské diagnózy uvedené v plánu a eventuálně doplňte další individuální problémy pacienta. V případě stanovení určité diagnózy ji potvrďte zápisem do sloupce datum a svým podpisem v kolonce podpis. Ve sloupcích očekávané výsledky a ošetřovatelské zásahy se nezatrhávají jednotlivé položky, nejedná se o nabídkový seznam - vytýčené cíle, uvedené v plánu, by měly být dosaženy beze zbytku a je možné je individuálně doplnit; taktéž všechny ošetřovatelské zásahy by měly být provedeny. 3. Realizace ošetřovatelského plánu a) Záznam o realizaci ošetřovatelských intervencí Do formuláře Realizace ošetřovatelského plánu potvrzujte provedené intervence týkající se léčby, ošetřování a rehabilitace. Nejčastěji opakující se intervence jsou ve formuláři předtištěny, ostatní individuálně doplňte. Provedené intervence zaznamenejte svislou čárkou do kolonky s příslušným datem a směnou. Úkony, které pacient provádí od začátku hospitalizace samostatně nebo po odstranění problému do tohoto formuláře nezaznamenávejte. Příklad formuláře Realizace ošetřovatelského plánu užívaného ve FN na standardních stanicích s dospělými pacienty uvádíme dále uvedené tabulce. b) Záznam o realizaci ordinací lékaře Lékařské ordinace zaznamenává výhradně lékař. Pokud touto činností pověří jiného pracovníka / sestru, musí tyto záznamy podepisovat! Provedenou ordinaci zřetelně označte - odškrtnutím nebo parafou. Ordinace jsou zaznamenávány buď do týdenních formulářů (pokud je na pracovišti používána dokumentace HINZ) nebo do dekurzů. Příklad záznamu lékařských ordinací je uveden v příloze č.4 Do sloupce stop zapište den splnění a potvrďte podpisem - to ukazuje, že ošetřovatelská diagnóza je vyřešena a není třeba intervenci dále provádět. Realizaci ošetřovatelského plánu a hodnocení pokroků pacienta / rodiny zaznamenávejte průběžně do dokumentace pacienta. Strana 9 (celkem 22)

10 4. Hodnocení plánu Sestra je zodpovědná za hodnocení celkového zdravotního stavu pacienta, zaznamenávání pokroků provádí denně. Hodnocení se provádí porovnáváním zaznamenaných očekávaných výsledků a skutečného stavu pacienta. K hodnocení slouží normy dané pro jednotlivé funkce organismu, pohlaví a věk, vypracované standardy péče, odborná literatura. Hodnocení se provádí na základě: pozorování rozhovoru s pacientem / rodinou konzultací s ostatními členy týmu Hodnocení zaznamenávejte do dokumentace pacienta do: hlášení sester nebo chorobopisu Kolonka hodnocení zapište datum, kdy je třeba přehodnotit celkový plán. Toto hodnocení by mělo být provedeno sestrou, která plán sestavovala. V její nepřítomnosti určuje staniční sestra jinou kompetentní sestru. Do sloupce stop zapište den splnění a potvrďte podpisem - to ukazuje, že ošetřovatelská diagnóza je vyřešena a není třeba se jí dále zabývat. Jestliže pacient nedosahuje vytýčených cílů / norem proveďte revizi celého plánu a přehodnoťte: stanovení problému / ošetřovatelské diagnózy stanovení očekávaných výsledků efektivitu intervencí Zápis hodnocení musí být jasný a stručný, bez subjektivních komentářů: "pacient sám neuchopí žínku" "pacient je těžce dušný při přesunu po pokoji" "pacient říká, že bolest je nesnesitelná" apod. 10/3 1. Akutní bolest P sdělí, že bolest ustoupila 1. zajistit úlevovou polohu 2. podávat analgetika dle ordinace 10/ /3 3. P deficit objemu tekutin P porucha spánku P vypije 2500 ml / 24 hod. P bude spát alespoň 5 hod. 3. měřit intenzitu a charakter bolesti dle škály 1. podávat tekutiny 2. sledovat bilanci tekutin 1. podávat hypnotika dle ordinace 2. zajistit vhodnou polohu á 1 hod. 1x denně večer 8/1 Nová 3. nabídnout relaxační hudbu Strana 10 (celkem 22)

11 Hlášení sester Do hlášení zapisujte důležité informace o změnách ve stavu pacienta, jeho reakcích na výkony, léčbu nebo ošetřovatelské intervence. Popište stručně: vývoj stavu důležitá upozornění kritické události - pády, odmítnutí léčby, konflikty apod. Do hlášení nezaznamenávejte provedené léčebné / diagnostické výkony či ordinace (duplicitní s terapeutickým listem!), ale reakce pacienta na ně. Pokud provedete doplnění intervencí u konkrétního problému / ošetřovatelské diagnózy, zaznamenejte číslo a uveďte v Hlášení - např. pozor u oše dg č. 1 změna. Hlášení pište pokud možno v průběhu služby, uveďte čas zápisu. Sestře v další směně předávejte informace o pacientech podrobně v pracovně sester. Kromě této a písemné formy hlášení si předejte i informace potřebné k doplnění stavu pacienta u jeho lůžka (pohled na stav kůže, místo vpichu, kontrola polohy pacienta apod.). Při předávání hlášení na pokoji postupujte tak, aby nedocházelo k psychickému poškození pacientů nevhodným způsobem komunikace. 4/1 2. Nutit pít, nemá chuť! Od rodiny vyžádat osobní potřeby, přeje si rádio. J.K. 18,30 Rodina se nedostavila, pouze telefonovala, potřeby přinesou zítra. 2. P vypil 700 ml minerálky, čaj odmítá. 3. Hypnotika odmítá. S.T. 5,30 3. Nemohl usnout, podán Stilnox, spal 4 hodiny 2. Stále nutný dohled nad pitím, odmítá. A.H. 5. Sesterská překladová / propouštěcí zpráva Sesterská překladová a propouštěcí zpráva (příloha č. 5) slouží k zajištění kontinuity péče. Vyplňujte ji při překladu mezi stanicemi, klinikami, odděleními ve FN nebo při propuštění do jiného zdravotnického zařízení akutní nebo následné péče nebo do domácí péče (sestře ADP). Formulář vyplňujte dvojmo - jeden odešlete s pacientem a druhý archivujte v chorobopise pacienta. Pokud budeme postupovat od horního okraje formuláře, musí být ve zprávě zaznamenané tyto údaje: ze které kliniky / oddělení a stanice je pacient překládán, včetně klapky na tuto stanici informovanost rodiny o překladu pacienta; v případě, že se jedná o akutní překlad, zapište do poznámky, zda byla rodina informována - kdo a jakým způsobem (příp. tel. číslo) přetrvávající problémy, cíle a navrhované intervence alergie terapeutické / kompenzační pomůcky, informace obsažené v bodech 1-6 Do Upozornění pište informace o: zahájení edukace pacienta v konkrétní oblasti kontakt se sociální sestrou uložení cenností poslední podané léky a kdy důvod zavedení močového katétru (zda např. z ordinace lékaře nebo pro inkontinenci) případně jiné důležité informace pro přijímající sestru, kterým je třeba věnovat pozornost Strana 11 (celkem 22)

12 Dokumentace na ARK / JIP Na pracovištích ARK a JIP se používají jednodenní listy společné léčebné a ošetřovatelské péče dle zvyklostí pracoviště. Pro sestavení ošetřovatelského plánu se postupuje výše uvedeným postupem. Je možné používat klasický formulář ošetřovatelského plánu A4 (katalog. číslo Pracant 209 / 98 FN 96); pro hodnocení aktuálního stavu pacienta je možné používat "Záznamový list ošetřovatelské péče" (příloha č. 6). Dalšími doplňujícími formuláři mohou být "Bilance tekutin", "Hodinová diuréza", Bilanční list při CVVHDF (kontinuální venovenózní hemodiafiltrace)" apod. Dokumentační systém HINZ Dokumentační systém HINZ prosazuje filosofii vedení společné lékařské dokumentace, která umožní věnovat více času pacientovi a zároveň zajistí bezpečné a přehledné vedení záznamů. Základní prvkem systému HINZ je plastový pořadač, do jehož úchytů se upevňují karty pacientů v maximálním počtu 10. Pro běžnou stanici se obvykle používá 3-4 pořadačů, což umožňuje rozdělení pokojů pro skupinovou péči. Každá z karet obsahuje dokumentaci pacienta po dobu jeho hospitalizace. Pokud je hospitalizace delší než 7 denní, jsou lékařské i ošetřovatelské a další doplňující formuláře ukládány do složek pacienta mimo pořadač (závěsné desky ve vizitním vozíku). Pevná deska pořadače zajišťuje nejen bezpečné uložení pořadačů, ale také slouží jako pevný podklad při zápisu u lůžka pacienta. Systém je velmi mobilní a přehledný. Deska je zkrácena o prostor, který vyplňují barevné signalizační jezdce, umístěné na každé kartě pacienta. Bez zbytečného otevírání pořadačů umožňují zjistit aktuální informace o momentálním průběhu poskytované léčebné péče a potřebách pacientů. Signalizační jezdce Lišta se 36 signalizačními jezdci umožňuje vysunutím nebo zasunutím příslušného jezdce upozorňovat v průběhu směny na důležité informace o potřebách pacientů na stanici. Barevný přehled je rozdělen do skupin a lze jej variabilně rozdělit podle charakteru péče na jednotlivých stanicích. Plán signálů je uveden na vnitřní straně plastového pořadače a může být doplněn o podpisové vzory / parafy sester (příloha č. 7). První tři jezdce zleva jsou určeny pro hlášení sester (ranní, odpolední, noční služba), jezdec je vytažen v případě provedeného záznamu, aby se sestra již k těmto deskám nemusela vracet a při předávání služby otevřela konkrétní záznam pacienta. Čtvrtý jezdec je vysouván lékařem při zápisu nové ordinace v rámci prevence opomenutí provedení nové ordinace v situaci, kdy sestra nebyla přítomna při odevzdání dokumentace lékařem na sesternu. Pátý jezdec je vysouván sestrou v případě, že má dotaz na lékaře, týkající se ordinací nebo změny stavu pacienta. Další jezdce jsou určeny pro jednotlivé výkony ošetřovatelské i diagnostické nebo pro důležitá upozornění např. u pacienta s diabetem - podávání inzulínu. Doporučuje se sjednotit alespoň část stejnobarevných jezdců pro celou kliniku. Mezi nejčastější ošetřovatelské intervence patří podávání medikací - injekce s. c., i. m., i. v.; infuze, opiáty, premedikace, heparinizace, chemoterapie, transfuze, aplikace O 2 / nebulizace sledování vitálních funkcí - TK, P, TT, monitorace převazy - rány, místa vpichu kanyl či katétrů přípravy pacienta - na výkon / operaci / vyšetření sledování dalších parametrů - bilance tekutin, odvodu drénů péče o pohybový režim - rehabilitace, klid na lůžku Černý jezdec má signalizovat změnu pacientova stavu. Stejnobarevné jezdce (zelené) signalizují dny v týdnu, kdy má být provedena kontrola ošetřovatelského plánu nebo důležité vyšetření Strana 12 (celkem 22)

13 Stejnobarevná část (červená) signalizuje hodiny, kdy mají být příslušné ordinace nebo intervence prováděny. Při zakládání nových formulářů je třeba list papíru nejprve půl centimetru zahnout (založit) a zasunout pod lištu tak, aby formulář z karty nevypadával. Dále je třeba dbát na viditelnost označení čísel na spodní části lišty, aby souhlasila s barevným označením jezdců. Přední a zadní část karet je uzpůsobena pro ukládání dalších formulářů podle potřeb stanic. Přední stranu je vhodné využít pro ošetřovatelskou anamnézu (rychlé informace o pacientovi pro všechny členy týmu) nebo chorobopis pacienta. Zadní část je převážně využívána pro uložení výsledků nebo štítky s osobními daty pacienta. Archivace Archivace je součástí vedení zdravotnické dokumentace. Před zařazením ošetřovatelské dokumentace do chorobopisu a následnou archivací, pověřená osoba zkontroluje logické řazení všech ošetřovatelských listů a dalších složek (Ošetřovatelská anamnéza, Ošetřovatelský plán standardní na potřeby jedince nebo speciální dle diagnózy, Překladová zpráva, Plán péče o bércové vředy, Plán prevence / péče o dekubitů a jiné rány, apod.) a zkontroluje řádné očíslování listů. Doplňující formuláře Viz příloha č. 8. Seznam samozřejmě není vyčerpávající, jsou v něm uvedeny pouze příklady. Katalog formulářů je k dispozici na oddělení materiálně obchodního zásobování. Zvláštní upozornění Údaje týkající se náboženského vyznání lze považovat za data citlivá, na která se vztahuje zákon č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Proto doporučujeme volit dotazování na tuto oblast individuálně a ohleduplně. V případě zájmu pacienta o kontakt na duchovního jej zajistí staniční sestra. Přílohy 1. Ošetřovatelská anamnéza 2. Ošetřovatelská anamnéza pro krátkodobý pobyt / převážně soběstačný pacient 3. Standardní ošetřovatelský plán zaměřený na potřeby jedince 4. Ordinační list 5. Sesterská překladová / propouštěcí zpráva 6. Záznamový list ošetřovatelské péče pro ARK 7. Barevné rozdělení signalizačních jezdců HINZ 8. Doplňující formuláře Literatura 1. Carpenito, L., J.: Nursing care Plans and Documentation. J. B. Lippincott Company, Douglas, L., M.: The Effective Nurse. Mosby, Toronto McFarlane of the Llandaff, B., Castledine, G.: The Practice of Nursing the Nursing Process. Mosby, Toronto Pacovský, V.: Ošetřovatelská diagnostika. Smith Kline Beerham, Praha Trachtová, E. a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. IDVPZ, Brno Červinková, E., Vorlíčková, H., Přikrylová, L., Malinková, M., Komínková, H.: Ošetřovatelské diagnózy. IDV PZ, Brno Doenges, M.E., Moorhouse, M.F.: Kapesní průvodce zdravotní sestry. Grada Publishing, Praha Trachtová, E. a kol.: Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu. IDV PZ, Brno Kozierová, B., Erbová, G., R. Olivierová R.: Ošetrovateľstvo 1, 2 díl. Osveta Martin 1995 Strana 13 (celkem 22)

14 Zpracoval Bc. Nina Műllerová, hlavní sestra FN Bc. Martina Pátá, asistentka hlavní sestry pro kvalitu OP Seznam osob, které na SOP spolupracovaly Bc. Nina Műllerová, hlavní sestra FN Bc. Ivana Mádlová, úsek hlavní sestry FN Růžena Švandrlíková, vrchní sestra II. IK Světlana Tomšovicová, vrchní sestra ARK květen 2003 Strana 14 (celkem 22)

15 Strana 15 (celkem 22) Příloha č. 1

16 Strana 16 (celkem 22) Příloha č. 2

17 Příloha č. 3 Standardní ošetřovatelský plán zaměřený na potřeby jedince Strana 17 (celkem 22)

18 Strana 18 (celkem 22) Příloha č. 4

19 Příloha č. 5 Strana 19 (celkem 22)

20 Strana 20 (celkem 22) Příloha č. 6

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví

VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI. RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Zdravotnická dokumentace Základní záznam zdravotnického zařízení. Dita Svobodová

Zdravotnická dokumentace Základní záznam zdravotnického zařízení. Dita Svobodová Zdravotnická dokumentace Základní záznam zdravotnického zařízení Dita Svobodová Zdravotnická dokumentace Má-li současná zdravotní péče splňovat požadavky na kvalitu, bezpečnost a efektivitu, musí být:

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče Mgr. Dita Svobodová Cíl a předmět hodnocení Hodnocení úrovně kvality poskytované ošetřovatelské péče Dodržování legislativních norem Dodržování akreditačních

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA Název studijního předmětu: ODBORNÁ PRAXE 1 (UOM/OPVS1) Forma studia: Prezenční Rozsah studijního předmětu: 4 týdny / celkem 200 hod. Zařazení výuky: 1. ročník, zimní

Více

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP

Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP Ceník a obsah výkonů nehrazených ZP HC11 - Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče, administrativní činnost sestry v domácí zdravotní péči Jedná se o první a poslední návštěvu klienta v domácí zdravotní

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Fakultní nemocnice Plzeň Rada pro rozvoj ošetřovatelské péče

Fakultní nemocnice Plzeň Rada pro rozvoj ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice Plzeň Rada pro rozvoj ošetřovatelské péče Zápis z jednání Název jednání: 9. pracovní jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče Datum jednání: 26. listopadu 2002 Místo jednání: Přítomni:

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREVENCE PÁDU A ZRANĚNÍ PACIENTA / KLIENTA A JEHO ŘEŠENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREVENCE PÁDU A ZRANĚNÍ PACIENTA / KLIENTA A JEHO ŘEŠENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREVENCE PÁDU A ZRANĚNÍ PACIENTA / KLIENTA A JEHO ŘEŠENÍ Vydání: 1. 1. 27 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 1. 9. 27 Odborný garant: Mgr.

Více

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče

Zdravotnická dokumentace. nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Zdravotnická dokumentace nosič informací ( zdravotníci, pacient) účetní doklad důkaz řádně poskytnuté péče Obsah Osobní údaje pacienta Informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Sdružení fakultních nemocnic České republiky

Sdružení fakultních nemocnic České republiky Sdružení fakultních nemocnic České republiky Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Integrovaný program implementace managementu kvality českých fakultních nemocnic kritická analýza jeho metod, procesů a výsledků

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt,

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby

Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby SQ 6 Vedení dokumentace a způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby A) Způsob zpracování dokumentace o poskytování sociální služby Všechny písemné dokumenty, které mají souvislost se

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu Hrubina M., Markvartová J., Razimová L. Ortopedické oddělení RHB oddělení JIP chirurgického oddělení Nemocnice Pelhřimov Edukace poučení pacienta Cíl prezentace:

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Gynekologické oddělení

Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s. Gynekologické oddělení Informace pro pacienty K přijetí do nemocnice: Operace dne: Gynekologické oddělení Chrudimská nemocnice, a.s., Václavská 570, 537 27 Chrudim Vážená paní,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

Metodický manuál pro práci se studentskou dokumentací

Metodický manuál pro práci se studentskou dokumentací TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ústav zdravotnických studií 461 17 Liberec 1, Studentská 2 Tel.: 485 353 722 Fax: 485 353 721 Metodický manuál pro práci se studentskou dokumentací Obsah: 1. Význam a cíl

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Problematika ošetřovatelského procesu z praktického pohledu sestry. Hana Svobodová Marie Zvoníčková 3. LF UK v Praze

Problematika ošetřovatelského procesu z praktického pohledu sestry. Hana Svobodová Marie Zvoníčková 3. LF UK v Praze Problematika ošetřovatelského procesu z praktického pohledu sestry Hana Svobodová Marie Zvoníčková 3. LF UK v Praze Historie ošetřovatelského Project Hope procesu v ČR Vivien DeBack, Norma Tigerman Understanding

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O NEKLIDNÉHO PACIENTA/KLIENTA POUŽITÍ OMEZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Vydání: 2. 5. 2008 Revize provedena: 1. 6. 2010 Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 29. 2. 2008 Frekvence

Více

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě

Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Autor práce: Mgr. Romana Klímová ARO, Slezská nemocnice Opava Vedoucí práce: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D. LF, Ostravská univerzita v Ostravě Nedílná součást každého operačního zákroku Optimální přístup

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů

Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Porovnání standardů kvality sociálních služeb a ošetřovatelských standardů Hana Janečková a Milena Johnová, 2013 Definice a cíle ošetřovatelské péče S použitím KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ. Věstník č. 9. Metodická

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

4. ROČNÍK STUDIJNÍHO OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

4. ROČNÍK STUDIJNÍHO OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT POKYNY K VYPRACOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ KASUISTIKY Z PŘEDMĚTU OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH 4. ROČNÍK STUDIJNÍHO OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 1. CÍL OŠETŘOVATELSKÉ KAZUISTIKY Práce souhrnně popisuje konkrétní ošetřovatelský

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE

VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE VEDENÍ PROVOZNÍ DOKUMENTACE U ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM NA OPERAČNÍM SÁLE Vohrnová Ivana Operační sály Lochotín FN Plzeň OPERAČNÍ SÁLY LOCHOTÍN FN PLZEŇ OS Lochotín: 12 - operačních

Více

Zdravotnická dokumentace a audit ve FNO. Podstatová R., Mlýnská M.

Zdravotnická dokumentace a audit ve FNO. Podstatová R., Mlýnská M. Zdravotnická dokumentace a audit ve FNO Řehořová J., Sovová E., Fischerová F., Podstatová R., Mlýnská M. Zdravotnická dokumentace základ kvalitní péče podle platných zákonných z norem součást st akreditačních

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V ZAŘÍZENÍ R E S P I T N Í P É Č E v objektu Denních a pobytových služeb pro seniory Osobní údaje žadatele: Jméno a příjmení:... Rodné číslo:... /... Stav:... Adresa trvalého bydliště:...

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více