Průvodce odbornou praxí studentů VSSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce odbornou praxí studentů VSSP"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY Průvodce odbornou praxí studentů VSSP Kombinované studium Jana Žáčková Vznik tohoto materiálu byl podpořen prostředky v rámci interní soutěže Institucionálního plánu SU v Opavě na rok 2014 (Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů) projektem: Inovace ve výuce předmětů Odborná praxe 1 4 oboru VSRP (projekt ISIP/P12/2014). Opava

2 Autor: Recenze: Mgr. Jana Žáčková Bc. Iva Paletová Pavlína Králová, DiS. Součástí tohoto materiálu je studijní materiál Odborná praxe I IV: Portfolio studenta. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Jana Žáčková,

3 Základní údaje: Studijní program: Studijní obor: B 6731 Sociální politika a sociální práce Veřejná správa a sociální politika Veřejná správa a regionální politika (pouze pilotní běh) Typ studia: bakalářský Forma studia: kombinovaná Ročník studia: Studijní materiál je přístupný na Garant předmětů Odborná praxe I - 4: Mgr. Jana Žáčková Kontakt: Tel Vyučující předmětů Odborná praxe I - 4: Mgr. Jana Žáčková Konzultační hodiny: viz aktuální rozvrh konzultačních hodin 3

4 Obsah Úvodem... 5 Metodika odborné praxe studentů VSSP... 7 Cíl předmětů Odborná praxe I -IV... 7 Rozvržení a rozsah praxe Povinnosti studenta na praxi Pojištění studenta na praxi Smlouvy pro praxi Desatero rad pro praxi studentů ODBORNÁ PRAXE I ODBORNÁ PRAXE II ODBORNÁ PRAXE III ODBORNÁ PRAXE IV Uznávání odborné praxe Proces uznávání praxe Podmínky uznání praxe Použité zdroje Seznam příloh

5 ÚVODEM Milé studentky a milí studenti, dostává se Vám do rukou materiál, který si klade za cíl provést Vás všemi úskalími předmětů Odborná praxe 1 4. Odborná praxe je velmi důležitou částí procesu získávání znalostí, zkušeností a především odborných kompetencí zaměstnanců státní správy a samosprávy i sociálních pracovníků na různých úrovních výkonu tohoto povolání v sociální sféře. Odborná praxe je koncipována dle platných doporučení Asociace vzdělavatelů v sociální práci, probíhá 4 semestry, což jsou 2/3 z celkové doby studia, celkem je na odbornou praxi vymezeno 312 hodin. Celkovou důležitost odborné praxe podtrhuje také kreditní ohodnocení (celkem 20 kreditů za absolvování praxe ve 4 semestrech). Dlouholetá zkušenost autorky tohoto průvodce s vedením odborných praxí studentů na Ústavu veřejné správy a regionální politiky ukázala, že pouhá ústní informace ve výuce a písemné informace zveřejněné na webových stránkách ústavu opravdu nestačí. Donekonečna opakované dotazy studentů na povětšinou stále stejné skutečnosti nahlodávaly trpělivost garantky praxe (a autorky tohoto textu) natolik, že se přinutila vytvořit projekt k získání prostředků potřebných k systematizaci organizace odborné praxe. Projekt dostal název: Inovace ve výuce předmětů Oborná praxe I - IV oboru VSRP a jedním z jeho výstupů je mimo jiné i tento text. Jak již bylo řečeno, cílem tohoto textu je provést Vás, studenty, odbornou praxí v různých institucích veřejné správy a sociálních služeb. Velká skupina z Vás bude vzhledem ke své profesi žádat o uznání praxe, i v tomto Vám bude tento text nápomocný. Text je přehledně členěn do kapitol, úvodní kapitola podává vstupní informace důležité pro všechny semestry, následují kapitoly týkající se jednotlivých předmětů Odborná praxe I až Odborná praxe IV, závěr patří instruktáži jak a o oč je možno při uznávání praxe požádat. Určitě nahlédněte i do příloh, jsou tam etické kodexy sociálních pracovníků a úředníků. Na tento materiál navazuje dokument Portfolio studenta, který při plnění praxe využijete. 5

6 Jednotlivé skutečnosti týkající se odborné praxe byly konzultovány s pracovníky působícími ve veřejné správě, sociálních službách a samozřejmě ve školství. Tento materiál byl oponován odbornicemi s dlouholetou praxí nejen ve výkonu sociální práce, ale také vedením studentů na praxi. Poděkování autorky patřím všem odborníkům působícím v praxi sociální práce a veřejné správy, kteří se aktivně zúčastnili workshopů a svými postřehy a náměty, ale i kritickými poznámkami, přispěli k inovacím vedoucím ke zvýšení kvality výkonu odborných praxí studentů ÚVSRP. V Opavě, 10. července 2014 Jana Žáčková 6

7 METODIKA ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ VSSP Studenti bakalářského oboru mají povinnost v rámci studia absolvovat průběžnou a souvislou praxi v celkovém rozsahu 312 hodin, což respektuje Minimální vzdělávací standard v sociální práci, který odpovídá mezinárodním normám. Studium teoretických disciplín je kombinováno s odbornou praxí. V průběhu praxe si studenti osvojují praktické dovednosti a zkušenosti, které doplňují teoretické poznatky získané v rámci studia. CÍL PŘEDMĚTŮ ODBORNÁ PRAXE I -IV 1 Účelem odborné praxe je ověřit průnik teoretických znalostí v institucích zabývajících se problematikou sociálně-správní činnosti. Studenti si v jejím rámci osvojí základní metodické postupy institucí veřejné správy v oblasti sociálně politických aktivit, které podporují sociální inkluzi sociálně znevýhodněných občanů, ověří si postupy veřejné správy, a metody a techniky sociální práce. Největší pozornost je věnována na tzv. stínování odborných pracovníků v institucích praxe tak, aby student byl schopen si uvědomovat rozdíly v teoretické a aplikované formě sociální politiky a práce. Praxe umožní studentům konfrontovat své představy o povaze veřejné správy na úseku sociální správy a sociální práce v organizacích poskytující sociální práci i mimo poskytovatele sociálních služeb a poznat obsah etických standardů pracovníků veřejné správy. Student se po absolvování praxe bude orientovat ve struktuře organizace a řízení práce v instituci, jež poskytla praxi. Dílčím cílem praxe v 1. ročníku a v zimním semestru 2. ročníku je rozvíjení kompetencí sociálního pracovníka v sociálních službách a veřejné správě. Kompetence, které by měly být praxí v sociálních službách rozvíjeny 2 : Účinná komunikace (Student se má naučit naslouchat a vytvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi jednotlivými klienty, skupinami a komunitami.) 1 Viz Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu B 6731 Sociální politika a sociální práce studijního oboru Veřejná správa a sociální politika. Opava: ÚVSRP, 2014, s Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999, s

8 Schopnost definovat problém a plánovat postup (Student umí reflektovat potřeby klienta, vytvořit plán práce, rozlišit rizikové faktory a meze spolupráce.) Pomoc k soběstačnosti (Student umí nalézat příležitosti k tomu, aby klienti mohli použít své vlastní síly a schopnosti, uměli zabezpečovat svá práva a kontrolovat ohrožující chování.) Poskytnutí vhodné služby (Student umí poradit, navrhnout a zajistit přiměřenou úroveň podpory, příp. péče.) Spolupráce v rámci organizace (Student by měl být v organizaci partnerem, naučí se pracovat v týmu.) Odborný růst (Student se naučí plánovat a řídit svůj odborný i osobnostní růst.) Od 2. ročníku se pak praxe zaměřuje na osvojení osobnostních schopností a profesionálních dovedností tak, jak je vyžadují požadavky na úředníky a další pracovníky ve veřejné správě. Jde především o rozvoj v oblasti: odborného vzdělání, včetně všeobecného společenského a kulturního přehledu zdokonalování v profesi a zájmu o další odborné vzdělávání vybavenosti potřebnou mírou právního povědomí vzhledem k pracovnímu zařazení organizačních schopností schopnosti plánovat a aktivně přistupovat k řešení pracovních problémů schopnosti účinné komunikace s občany schopnosti podávat informace v souladu s příslušnými právními předpisy, při dodržování zákona o utajování osobních údajů schopnosti rozhodovat a řešit záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně etického jednání morálních vlastností (poctivost, nezkorumpovatelnost apod.) 8

9 Portfolio studenta Portfolio studenta poslouží v rámci studia oboru VSSP k systematickému zaznamenávání výkonu, získaných zkušeností a kompetencí z praxe. Absolventi oboru jej využijí také v budoucnosti k doložení a přehledné prezentaci profesionálních kompetencích pracovníka. Profesionální portfolio má tyto hlavní části: profesní životopis doklady o dosaženém odborném vzdělání potvrzení o absolvovaných kurzech doklady o dalších odborných zkouškách dokumenty dokládající profesní kompetence část dokládající sebereflexi informace o supervizi případně další relevantní materiály, jako např. potvrzení o účasti na realizaci vědeckých projektů v rámci studia informace o publikační činnosti apod. Studenti VSSP vytvoří své portfolio a doplní ho dokumenty: potvrzením o odborné praxi s hodnocením organizace dle jednotlivých ročníků kompetencemi stanovenými dle jednotlivých ročníků smlouvami o praxi vypracovanými kazuistikami zprávami a vlastním hodnocením jednotlivých praxí (viz studijní materiál Odborná praxe I IV: Portfolio student) Supervize odborné praxe I IV Praxe je souběžně reflektována a supervidována prostřednictvím předmětu Supervize odborné praxe I IV, který je neoddělitelnou součástí sebezkušenostního vzdělávání. 9

10 Společně s výkonem praxe vytváří tzv. neformální kompetence, bez kterých se žádný kvalitní pracovník pomáhajících profesí neobejde. Cílem supervize je nejen podat základní informace o vhodných místech pro praxi a předat některé konkrétní zkušenosti z praxe sociálního pracovníka či pracovníka veřejné správy a samosprávy. Součástí seminářů bude supervize pod vedením vyučujícího a diskuse nad konkrétními problémy, s nimiž se studenti na svých pracovištích v rámci praxe setkají. Studenti budou vedeni k tomu, aby formou diskuse, přehráváním rolí nebo dalšími metodami získali určitý náhled do celé problematiky a naučili se nacházet a navrhovat nejrůznější možnosti řešení konkrétních problémů. V rámci předmětu se studenti mimo jiné naučí chápat supervizi jako důležitou formu profesionálního růstu sociálního pracovníka, jako formu získávání a přejímání znalostí, dovedností a zkušeností nutných pro práci v sociální oblasti. Předměty Odborná praxe I IV a Supervize odborné praxe I IV jsou povinné!!! Každý z výše uvedených předmětů je nutné si zapsat v rámci zápisu studenta v příslušném ročníku. Po absolvování se nezapomínejte zapsat do systému STAG! Dokumenty k nastudování: Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě (http://www.slu.cz/fvp/cz/o-fakulte/dokumenty/docs/metodickepokyny-dekana/mpd pdf) Etický kodex sociálních pracovníků české republiky (viz příloha 1) Mezinárodní etický kodex sociální práce principy (viz příloha 2) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (viz příloha 3) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oddíl Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (především 391, týkající se odpovědnosti studenta za škodu) 10

11 ROZVRŽENÍ A ROZSAH PRAXE Časový rozsah a zařazení Odborné praxe I - IV ve studijním plánu Povinný Abs. Rozsah předmět Odborná praxe I ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe I ano zápočet 6 hod. za semestr Odborná praxe II ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe II ano zápočet 6 hod. za semestr Odborná praxe III ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe III ano zápočet 6 hod. za semestr Odborná praxe IV ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe IV ano zápočet 6 hod. za semestr Výkon praxe není v rozvrhu kombinovaného studia zařazen. Studenti si sami dle svých možností a po dohodě s vedoucím praxe ve vybrané organizaci praxi rozvrhnou. Je však nezbytně nutné splnit celkový rozsah praxe, což činí 78 za semestr. Při nižším počtu hodin nemůže být udělen zápočet. Zápočet uděluje po splnění všech povinností vyučující, který zodpovídá za odborné praxe pro určitý typ studia a konkrétní ročník. Aktuální informace o jednotlivých vyučujících jsou na webových stránkách ÚVSRP, v oddíle věnovaném odborné praxi. POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI (výňatek z Metodického pokynu děkana č.1/2014) 3 Student praxi vykonává na doporučených či studentem vybraných pracovištích odpovídajících typem ročníku studia. Na základě vážného důvodu může garanta praxe požádat o změnu. Za konečný výběr místa pro realizaci praxe je zodpovědný student. V dostatečném předstihu si student domluví na pracovišti výkon praxe a zajistí si potřebné dokumenty (viz Portfolio studenta). 3 Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. [online]. Opava: FVP SU v Opavě, [citováno ]. Dostupné z: 11

12 Na základě vlastního rozhodnutí nebo dle požadavku pro praxi zvolené organizace vypíše a vytiskne individuální nebo ústavní smlouvu, přičemž vždy zůstává jeden originál podepsaných smluv garantovi praxe na ústavu. Docházka na praxi je povinná. Pokud se student ve stanovené době nedostaví na pracoviště, musí se omluvit v zařízení i garantovi praxe. Garant praxe posoudí, zda je důvod absence hodný zřetele. Student je povinen v průběhu praxe dodržovat předpisy daného zařízení včetně předpisů o zajištění bezpečnosti a zdraví při práci, vnitřní řád organizace a zavedená pravidla na pracovišti, je povinen řídit se při výkonu odborné praxe pokyny pověřeného pracovníka organizace. Současně musí dodržovat pokyny stanovené garantem praxe z ústavu. Student je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem odborné praxe, a bere na vědomí, že porušení mlčenlivosti by znamenalo porušení profesní etiky a mohlo by být důvodem pro nesplnění předmětu. Případné porušení mlčenlivosti může mít i právní dopady. Student je povinen nosit předepsaný oděv a označení, pokud to zařízení požaduje. Pokud zařízení upozorňuje na nutnost podrobit se očkování (např. hepatitida typu B) a student se nenechá očkovat, musí napsat čestné prohlášení, že si je vědom případných následků a ponese je sám. Toto čestné prohlášení musí být uloženo na ústavu. Student nesmí zveřejnit a poskytnout jakékoliv údaje způsobem jiným, než souvisejícím s výkonem odborné praxe. Student musí vést příslušnou dokumentaci k praxi a odevzdat požadované dokumenty podle pokynů garantů praxe. Při zpracování jakýchkoliv písemných výstupů z odborné praxe nesmí uvést osobní údaje klientů organizace. Z porušení povinností vyvodí důsledky garant praxe, případně lze aplikovat ustanovení Disciplinárního řádu pro studenty Slezské univerzity v Opavě. Porušení povinností může být důvodem pro hodnocení předmětu neprospěl. Předmět praxe si poté musí student zapsat jako opakovanou povinnost. 4 4 Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. [online]. Opava: FVP SU v Opavě, 2014, s [citováno ]. Dostupné z: 12

13 POJIŠTĚNÍ STUDENTA NA PRAXI Pojištění studentů na praxi je zajištěno platnou celouniverzitní pojistnou smlouvou v rámci oddílu pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se vztahuje jak na odpovědnost za škodu způsobenou studentu při studiu nebo praxi, tak na odpovědnost za škodu způsobenou studenty na praxi. Uvedené pojištění se vztahuje na studenty, jejichž odborná praxe probíhá na základě platné smlouvy, v níž je fakulta jednou ze smluvních stran. Nevztahuje se na individuální smlouvy mezi studentem a organizací! V případě jakékoliv škody, úrazu studenta na praxi apod. student požádá o zápis do knihy úrazů na pracovišti a okamžitě nahlásí tuto skutečnost garantovi praxe (výjimečně, v případě nepřítomnosti garanta, pí. Sordylové z ekonomického úseku rektorátu SU, tel.: ). Pro výkon praxe je možno dle vlastního rozhodnutí uzavřít pojištění u kterékoliv pojišťovny. Některé organizace, př. Charita Opava, mají uzavřené pojištění pro každého, kdo u nich pobývá ať pracovně, či jako dobrovolník nebo praktikant. Informujte se tedy přímo v organizaci. SMLOUVY PRO PRAXI Výkon praxe studentů by měl být smluvně ošetřen. Není to vždy nutné nicméně, pokud student nastoupí na praxi bez smlouvy, je to jednání na jeho zodpovědnost se všemi důsledky, které mohou nastat. Smluvní ujednání může mít tyto podoby: Rámcová smlouva mezi fakultou a organizací S některými z významných regionálních organizací činných ve veřejné správě a službách má fakulta uzavřenou rámcovou smlouvu, což pro studenty znamená, že už další smlouvy uzavírat nemusí. Smlouva mezi fakultou, organizací a studentem Jde v praxi studentů ÚVSRP o nejběžnější typ smlouvy, proto je její vzor předepsán. Student je povinen text vzoru smlouvy dodržet, jakékoliv úpravy jsou nepřípustné. Pokud úpravy ve 13

14 smlouvě vyžaduje organizace, projedná tuto skutečnost student s garantem praxe. Ani v tomto případě nesmí ve vzoru smlouvy cokoliv měnit. Student doplní pouze úvodní náležitosti týkající se názvu, sídla a zastupující osoby organizace a jeho osoby (jméno a příjmení, adresa, datum narození studenta). Vzory smluv pro každý semestr lze nalézt na stránkách ÚVSRP pod názvem: Smlouva o zabezpečení odborné praxe I IV. Dobrovolnická smlouva Studenti mohou využít možnosti působit v organizacích jako tzv. dobrovolníci na základě platné dobrovolnické smlouvy (většinou jde o příkazní smlouvu s dobrovolníkem). Obsah a forma těchto smluv je zcela v kompetenci konkrétních organizací. Z těchto smluv někdy vyplývají skutečnosti nad rámec zajištění odborné praxe (např. úhrada cestovného apod.). Takovéto smluvní ujednání je výhradně dvoustrannou záležitostí mezi organizací a studentem. Vyučujícímu praxe předloží student smlouvu k nahlédnutí a založí si ji do svého portfolia. DESATERO RAD PRO PRAXI STUDENTŮ 1. Praxi si vybírejte pokud možno dle svého zájmu, je důležité, aby vás bavila. 2. Nevnímejte praxi jako povinnost, máte jedinečnou šanci se dostat do organizací, kam už se možná nikdy nedostanete. 3. Myslete na to, že pokud se na praxi dobře zapíšete do povědomí pracovníků, máte zde šanci v budoucnu získat zaměstnání. 4. Před tím, než budete kontaktovat odpovědného pracovníka ve zvolené instituci, si rozmyslete odpověď na otázku, proč chcete jít právě do této instituce. Je velká pravděpodobnost, že tato otázka zazní. Doporučujeme první kontakt uskutečnit osobně nebo telefonicky. ové zprávy nebývají vždy oslovenými pracovníky vnímány kladně. 5. Pamatujte na to, že studentů je mnoho a míst v organizacích málo, pokud o některou organizaci opravdu stojíte, promyslete své vystupování od úplného začátku. 14

15 6. Většina pracovníků vedoucích praxi studentů v organizacích si stěžuje na to, že studenti vůbec nejsou schopni říci, co od praxe očekávají. Myslete na to a na vstupní pohovor se připravte! 7. Pokud nemá fakulta s organizací sepsanou rámcovou smlouvu (nejste-li si jisti, zeptejte se vyučujícího či garanta praxe) a nemáte ani žádnou jinou smlouvu, pojistěte se u kterékoliv pojišťovny. Nestojí to moc a nikdy nevíte, co se může stát. 8. Veškeré náležitosti si domluvte předem. Seznamte pracovníka, který vaši praxi povede, s tím, co budete potřebovat. 9. Po skončení praxe si nezapomeňte obstarat všechny náležitosti pro získání zápočtu (potvrzení, chybějící informace do zprávy z praxe atd.). 10. Nezapomeňte poděkovat těm, kteří se Vám na praxi věnovali. 15

16 ODBORNÁ PRAXE I Místo výkonu praxe: Sociální služby Typ předmětu povinný Doporučený ročník / Roč.1/ semestr semestr Rozsah studijního předmětu Hod. za sem. 78 Kreditů 5 Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe Vyučující Mgr. Jana Žáčková Stručná anotace předmětu Letní Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili s prostředím výkonu sociálních služeb, ověřili své dosavadní teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti ze sféry sociální politiky a sociální práce. Odborná praxe bude probíhat u poskytovatelů sociálních služeb registrovaných na místně příslušných krajských úřadech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studenti si v jejím rámci osvojí základní metodické postupy a způsoby práce s uživateli sociálních služeb. V rámci praktické výuky uplatní teoretické znalosti především z předmětů obsažených v blocích Sociální politika a Sociální práce, vyzkouší si základní metody a techniky sociální práce. Praxe umožní studentům konfrontovat své představy o povaze sociální práce s realitou v České republice (příp. v zahraničí) a poznat obsah etických sociálních standardů i standardů kvality sociálních služeb. Výsledkem praktického působení studentů na pracovištích vykonávané praxe bude písemná zpráva, kterou budou studenti průběžně konzultovat jak s vedoucími praxe na pracovišti, tak s vyučujícím předmětu. Reflexe a sebereflexe zkušeností studentů bude obsahem supervizních setkávání v rámci předmětu Supervize odborné praxe I. Výstupy: Odborné znalosti: Student získá rozšířené znalosti o cílech a úlohách sociální práce a také o etických zásadách sociální práce i typologii klientů. Odborné dovednosti: Student se dovede orientovat ve vybraných sférách sociální práce a sociálních služeb a chápat tuto problematiku ve vztahu k různým teoretickým konceptům sociální práce. Obecná způsobilost: Rozumí znalostem nabytým v rámci výuky a dokáže je používat v rámci dalšího studia i výkonu odborné praxe. Student navazuje a rozvíjí znalosti a dovednosti nutné pro výkon práce sociálního pracovníka. Student je schopen vést rozhovor, provádět diagnostikováni, plánovat a administrovat případy a realizovat přímou práci s klientem. Povinná literatura: HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: OSMIUM, ISBN Etický kodex sociálních pracovníků České republiky. Společnost sociálních pracovníků. Dostupné na: Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Standardy kvality sociálních služeb. Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Doporučená literatura: HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN NAVRÁTIL, P., ŠIŠLÁKOVÁ, M. Praktické vzdělávání v sociální práci. Brno: Tribun EU, ISBN SOKOL, R., TREFILOVÁ, V. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. Praha: ASPI, ISBN

17 Organizaci poskytující sociální služby si student zvolí buď samostatně na základě subjektivní motivace a osobních možností, nebo ze Seznamu organizací pro praxi studentů v Opavě (u vyučujícího praxe). Odborná praxe tak může být vykonávána v místě trvalého bydliště studenta. Přínosem v tomto smyslu je, že studenti v rámci výměny zkušeností v supervizních seminářích mají možnost srovnat různé přístupy poskytování pomoci v rámci celé republiky. S problémy spojenými s výběrem organizace se může obrátit na vyučujícího či garanta praxe. Doporučená zařízení sociálních služeb k výkonu Odborné praxe I jsou: centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty zařízení pro krizovou pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny terapeutické komunity sociální poradny sociálně terapeutické dílny centra sociálně rehabilitačních služeb pracoviště rané péče intervenční centra zařízení následné péče 17

18 Dodržujte základní etické normy a mlčenlivost, která vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ještě před praxí nastudujte: Etický kodex sociálních pracovníků ČR a Mezinárodní etický kodex sociální práce (viz příloha 1 a 2). Smlouva s organizací Jak už bylo řečeno, je vhodné, aby výkon praxe probíhal na základě smluvního ujednání. Pokud organizace či student požaduje uzavření smlouvy, student získá od organizace potřebné údaje, vyplní 3 x vzor smlouvy a podepíše ji svým jménem. Následně předá vyučujícímu, který zajistí podpis vedoucí ÚVSRP. Teprve smlouvy podepsané studentem a vedoucím ÚVSRP předá student k podpisu ve vybrané organizaci. Jeden exemplář smlouvy zůstává k archivaci na ÚVSRP, druhý organizaci, kde bude praxe probíhat a třetí si student založí do portfolia. Tiskopis smlouvy je závazný, dostupný na: Fakulta uzavřela s některými velkými organizacemi poskytujícími sociální služby rámcovou dohodu o realizaci praxe (př. Centrum sociálních služeb Armády spásy Opava, Charita Opava aj.), s těmito organizacemi tedy studenti už žádnou smlouvu o praxi neuzavírají. Je možno využít i příkazní smlouvy s dobrovolníkem. viz podkapitola Smlouvy pro praxi. Činnosti studenta na praxi: 1. seznámení s institucí, v níž student vykonává praxi zřizovatel a cíl zařízení druh organizace (př. příspěvková organizace) organizační a personální struktura financování zařízení cílová skupina uživatel služby 18

19 prostorové a technické vybavení právní předpisy související s prací daného zařízení instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení problémů klienta 2. seznámení s pracovními postupy a etickými kodexy instituce seznámení s materiálem Standardy kvality sociálních služeb v dané organizaci seznámení s hlavními metodami sociální práce s uživateli informace o individuálním plánování další činnosti na pracovišti náslech rozhovorů s uživateli soc. služby stínování přiděleného pracovníka 3. administrativní práce s dokumenty analýza dokumentů, vedení dokumentace, statistiky apod. 4. vytvoření zakázky praxe v sociální práci (případová studie apod.) 5. samostatná praxe pod dohledem navazování kontaktů s uživateli asistence uživatelům služby pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění chodu domácnosti účast na rehabilitačních aktivitách organizace volnočasových aktivit pro uživatele služby pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 6. vyhodnocení zakázky na praxi v sociální práci s odborným pracovníkem 7. vyhodnocení vykonané praxe v sociální práci, ukončení 8. a další úkony, které praktikantovi zadá instituce 19

20 Činnosti budou odpovídat zaměření sociální služby, proto nemusíte všechny výše uvedené činnosti vždy absolvovat. Pokud by zaměstnanci požadovali výkon činnosti, který dle Vašeho názoru nemůže být součástí praxe (např. úklid skladu apod.), máte právo odmítnout (v případě nejasnosti konzultujte s garantem praxe). Využitelné předměty ze studijního plánu pro 1. ročník V rámci praxe v letním semestru studenti využijí znalostí nabytých z následujících předmětů: Úvod do psychologické teorie, Úvod do sociologické teorie, Teorie a metody sociální práce, Sociální politika I a II. K získání zápočtu z předmětu Odborná praxe I je tedy nutné: vybrat si sociální službu a domluvit si praxi předat vyučujícímu odborné praxe vytištěné a vlastnoručně podepsané Prohlášení studenta na praxi vykonat řádně praxi v rozsahu 78 hodin vyplňovat náležitosti v Portfoliu studenta 5 identifikaci studenta v úvodní části portfolia, Poučení o BOZP, Tabulku prováděných činností v rámci odborné praxe, později vytisknout vytisknout a zajistit si Potvrzení o výkonu odborné praxe vyplnit a vytisknout Zprávu a hodnocení praxe studentem vložit vše do portfolia studenta předložit vše vyučujícímu praxe 5 Materiál Odborná praxe I IV : Portfolio studenta najdete na e-learningu FVP. 20

21 ODBORNÁ PRAXE II Místo výkonu praxe: Veřejná správa sociální oblast Typ předmětu povinný Doporučený ročník / semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za sem. 78 Kreditů 5 Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe Vyučující Mgr. Jana Žáčková, Mgr. René Pastrňák Stručná anotace předmětu Účelem předmětu je ověřit teoretické znalosti při práci v institucích veřejné správy, řídících se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a správním řádem, resp. zákonem č. 500/2004 Sb. Studenti si v jejím rámci osvojí základní metodické postupy institucí veřejné správy, které podporují sociální inkluzi sociálně znevýhodněných občanů. Studenti si ověří základní pracovní postupy veřejné správy a metody a techniky sociální práce. Největší pozornost je věnována na tzv. stínování odborných pracovníků v institucích praxe tak, aby student byl schopen si uvědomovat rozdíly v teoretické a aplikované formě sociální práce. Praxe umožní studentům konfrontovat své představy o povaze veřejné správy na úseku sociální správy a sociální práce v organizacích poskytující sociální práci mimo poskytovatele sociálních služeb a poznat obsah etických standardů pracovníků veřejné správy. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v systému práce a struktuře institucí veřejné správy. Výsledkem praktického působení studentů na pracovištích vykonávané praxe bude podrobná písemná zpráva, kterou budou studenti průběžně konzultovat, jak s vedoucími praxe na pracovišti, tak s vyučujícím předmětu. Reflexe a sebereflexe zkušeností studentů bude obsahem supervizních setkávání v rámci předmětu Supervize odborné praxe II. Výstupy: Odborné znalosti: Student umí definovat základní postupy vyplývající z části správního řádu, pracovních postupů vybrané instituce. Pozná etické normy a standardy práce v instituci. Odborné dovednosti: Student je schopen popsat model odborné sociální práce ve vybraném typu instituce či svou představu konfrontovat s realitou instituce, v nichž praxi vykonává či do budoucna vykonávat bude. Obecná způsobilost: Student pozná realitu poskytování sociální práce a pracovní postupy ve vybrané instituci, jenž může využít u jiné instituce poskytující sociální práci či u svého potenciálního zaměstnavatele. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura: Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Doporučená literatura: HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén, ISBN NAVRÁTIL, P., ŠIŠLÁKOVÁ, M. Praktické vzdělávání v sociální práci. Brno: Tribun EU, ISBN

Průvodce odbornou praxí studentů VSSP. Prezenční studium. Jana Žáčková, Lucie Kamrádová

Průvodce odbornou praxí studentů VSSP. Prezenční studium. Jana Žáčková, Lucie Kamrádová SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY Průvodce odbornou praxí studentů VSSP Prezenční studium Jana Žáčková, Lucie Kamrádová Vznik tohoto

Více

Odborná praxe I - IV Manuál pro studenty

Odborná praxe I - IV Manuál pro studenty Odborná praxe I - IV Manuál pro studenty Ústav veřejné správy a regionální politiky Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě Opava 2013 Manuál pro výkon odborné praxe studentů VSRP 1 Průběh

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně MINISTERSTVO $KQLSTVi. MLADEZE A T~LOVYCHOVY pro l!onl!li ncnchgpno$l INVESTICE DO ROZVOJE VZOEIAvÁNi "Partnerství v oblasti stavebnictvi a architektury" (CZ.1.07l2.4.00/17.0064 ) Metodika odborné praxe

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovycl"ovy proluri!urwncesc:hopnoli

~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovyclovy proluri!urwncesc:hopnoli evropský sociální londvcr ~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovycl"ovy proluri!urwncesc:hopnoli INVESTICE DO ROZVOJE vzoelavani "Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury" (CZ.1.07/2.4.00/17.0064)

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová

Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce. Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Celoživotní vzdělávání ve vztahu k výkonu sociální práce Jihlava 30. 10. 2014 PaedDr. Marie Vorlová Sociální práce Sociální pracovník Profese sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Základní informace ke konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb Kontaktní referentky: Marie Šourková - místnost N1.444 tel: 495 817 502 e-mail: msourkova@kr-kralovehradecky.cz

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN a Česká asociace pečovatelské služby METODIKA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ REKVALIFIKACE V KOMBINACI S TRÉNINKOVÝM ZAMĚSTNÁNÍM NEZAMĚSTNANÝCH OSOB STARŠÍCH 50 LET NA PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Metodika uznávání informálního vzdělávání

Metodika uznávání informálního vzdělávání Metodika uznávání informálního vzdělávání Východiska: Metodika je vytvořena s cílem přesně formulovat podmínky, za kterých bude studentovi kombinované formy studia možno uznat odborné znalosti či odborné

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 12/2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY K REALIZACI A UZNÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ PRAXE STUDENTŮ VOŠ DENNÍHO A DÁLKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CÍL Cílem odborné praxe je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více