Průvodce odbornou praxí studentů VSSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce odbornou praxí studentů VSSP"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY Průvodce odbornou praxí studentů VSSP Kombinované studium Jana Žáčková Vznik tohoto materiálu byl podpořen prostředky v rámci interní soutěže Institucionálního plánu SU v Opavě na rok 2014 (Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů) projektem: Inovace ve výuce předmětů Odborná praxe 1 4 oboru VSRP (projekt ISIP/P12/2014). Opava

2 Autor: Recenze: Mgr. Jana Žáčková Bc. Iva Paletová Pavlína Králová, DiS. Součástí tohoto materiálu je studijní materiál Odborná praxe I IV: Portfolio studenta. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Jana Žáčková,

3 Základní údaje: Studijní program: Studijní obor: B 6731 Sociální politika a sociální práce Veřejná správa a sociální politika Veřejná správa a regionální politika (pouze pilotní běh) Typ studia: bakalářský Forma studia: kombinovaná Ročník studia: Studijní materiál je přístupný na Garant předmětů Odborná praxe I - 4: Mgr. Jana Žáčková Kontakt: Tel Vyučující předmětů Odborná praxe I - 4: Mgr. Jana Žáčková Konzultační hodiny: viz aktuální rozvrh konzultačních hodin 3

4 Obsah Úvodem... 5 Metodika odborné praxe studentů VSSP... 7 Cíl předmětů Odborná praxe I -IV... 7 Rozvržení a rozsah praxe Povinnosti studenta na praxi Pojištění studenta na praxi Smlouvy pro praxi Desatero rad pro praxi studentů ODBORNÁ PRAXE I ODBORNÁ PRAXE II ODBORNÁ PRAXE III ODBORNÁ PRAXE IV Uznávání odborné praxe Proces uznávání praxe Podmínky uznání praxe Použité zdroje Seznam příloh

5 ÚVODEM Milé studentky a milí studenti, dostává se Vám do rukou materiál, který si klade za cíl provést Vás všemi úskalími předmětů Odborná praxe 1 4. Odborná praxe je velmi důležitou částí procesu získávání znalostí, zkušeností a především odborných kompetencí zaměstnanců státní správy a samosprávy i sociálních pracovníků na různých úrovních výkonu tohoto povolání v sociální sféře. Odborná praxe je koncipována dle platných doporučení Asociace vzdělavatelů v sociální práci, probíhá 4 semestry, což jsou 2/3 z celkové doby studia, celkem je na odbornou praxi vymezeno 312 hodin. Celkovou důležitost odborné praxe podtrhuje také kreditní ohodnocení (celkem 20 kreditů za absolvování praxe ve 4 semestrech). Dlouholetá zkušenost autorky tohoto průvodce s vedením odborných praxí studentů na Ústavu veřejné správy a regionální politiky ukázala, že pouhá ústní informace ve výuce a písemné informace zveřejněné na webových stránkách ústavu opravdu nestačí. Donekonečna opakované dotazy studentů na povětšinou stále stejné skutečnosti nahlodávaly trpělivost garantky praxe (a autorky tohoto textu) natolik, že se přinutila vytvořit projekt k získání prostředků potřebných k systematizaci organizace odborné praxe. Projekt dostal název: Inovace ve výuce předmětů Oborná praxe I - IV oboru VSRP a jedním z jeho výstupů je mimo jiné i tento text. Jak již bylo řečeno, cílem tohoto textu je provést Vás, studenty, odbornou praxí v různých institucích veřejné správy a sociálních služeb. Velká skupina z Vás bude vzhledem ke své profesi žádat o uznání praxe, i v tomto Vám bude tento text nápomocný. Text je přehledně členěn do kapitol, úvodní kapitola podává vstupní informace důležité pro všechny semestry, následují kapitoly týkající se jednotlivých předmětů Odborná praxe I až Odborná praxe IV, závěr patří instruktáži jak a o oč je možno při uznávání praxe požádat. Určitě nahlédněte i do příloh, jsou tam etické kodexy sociálních pracovníků a úředníků. Na tento materiál navazuje dokument Portfolio studenta, který při plnění praxe využijete. 5

6 Jednotlivé skutečnosti týkající se odborné praxe byly konzultovány s pracovníky působícími ve veřejné správě, sociálních službách a samozřejmě ve školství. Tento materiál byl oponován odbornicemi s dlouholetou praxí nejen ve výkonu sociální práce, ale také vedením studentů na praxi. Poděkování autorky patřím všem odborníkům působícím v praxi sociální práce a veřejné správy, kteří se aktivně zúčastnili workshopů a svými postřehy a náměty, ale i kritickými poznámkami, přispěli k inovacím vedoucím ke zvýšení kvality výkonu odborných praxí studentů ÚVSRP. V Opavě, 10. července 2014 Jana Žáčková 6

7 METODIKA ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ VSSP Studenti bakalářského oboru mají povinnost v rámci studia absolvovat průběžnou a souvislou praxi v celkovém rozsahu 312 hodin, což respektuje Minimální vzdělávací standard v sociální práci, který odpovídá mezinárodním normám. Studium teoretických disciplín je kombinováno s odbornou praxí. V průběhu praxe si studenti osvojují praktické dovednosti a zkušenosti, které doplňují teoretické poznatky získané v rámci studia. CÍL PŘEDMĚTŮ ODBORNÁ PRAXE I -IV 1 Účelem odborné praxe je ověřit průnik teoretických znalostí v institucích zabývajících se problematikou sociálně-správní činnosti. Studenti si v jejím rámci osvojí základní metodické postupy institucí veřejné správy v oblasti sociálně politických aktivit, které podporují sociální inkluzi sociálně znevýhodněných občanů, ověří si postupy veřejné správy, a metody a techniky sociální práce. Největší pozornost je věnována na tzv. stínování odborných pracovníků v institucích praxe tak, aby student byl schopen si uvědomovat rozdíly v teoretické a aplikované formě sociální politiky a práce. Praxe umožní studentům konfrontovat své představy o povaze veřejné správy na úseku sociální správy a sociální práce v organizacích poskytující sociální práci i mimo poskytovatele sociálních služeb a poznat obsah etických standardů pracovníků veřejné správy. Student se po absolvování praxe bude orientovat ve struktuře organizace a řízení práce v instituci, jež poskytla praxi. Dílčím cílem praxe v 1. ročníku a v zimním semestru 2. ročníku je rozvíjení kompetencí sociálního pracovníka v sociálních službách a veřejné správě. Kompetence, které by měly být praxí v sociálních službách rozvíjeny 2 : Účinná komunikace (Student se má naučit naslouchat a vytvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi jednotlivými klienty, skupinami a komunitami.) 1 Viz Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního programu B 6731 Sociální politika a sociální práce studijního oboru Veřejná správa a sociální politika. Opava: ÚVSRP, 2014, s Havrdová, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999, s

8 Schopnost definovat problém a plánovat postup (Student umí reflektovat potřeby klienta, vytvořit plán práce, rozlišit rizikové faktory a meze spolupráce.) Pomoc k soběstačnosti (Student umí nalézat příležitosti k tomu, aby klienti mohli použít své vlastní síly a schopnosti, uměli zabezpečovat svá práva a kontrolovat ohrožující chování.) Poskytnutí vhodné služby (Student umí poradit, navrhnout a zajistit přiměřenou úroveň podpory, příp. péče.) Spolupráce v rámci organizace (Student by měl být v organizaci partnerem, naučí se pracovat v týmu.) Odborný růst (Student se naučí plánovat a řídit svůj odborný i osobnostní růst.) Od 2. ročníku se pak praxe zaměřuje na osvojení osobnostních schopností a profesionálních dovedností tak, jak je vyžadují požadavky na úředníky a další pracovníky ve veřejné správě. Jde především o rozvoj v oblasti: odborného vzdělání, včetně všeobecného společenského a kulturního přehledu zdokonalování v profesi a zájmu o další odborné vzdělávání vybavenosti potřebnou mírou právního povědomí vzhledem k pracovnímu zařazení organizačních schopností schopnosti plánovat a aktivně přistupovat k řešení pracovních problémů schopnosti účinné komunikace s občany schopnosti podávat informace v souladu s příslušnými právními předpisy, při dodržování zákona o utajování osobních údajů schopnosti rozhodovat a řešit záležitosti na základě jejich skutkové podstaty, objektivně a transparentně etického jednání morálních vlastností (poctivost, nezkorumpovatelnost apod.) 8

9 Portfolio studenta Portfolio studenta poslouží v rámci studia oboru VSSP k systematickému zaznamenávání výkonu, získaných zkušeností a kompetencí z praxe. Absolventi oboru jej využijí také v budoucnosti k doložení a přehledné prezentaci profesionálních kompetencích pracovníka. Profesionální portfolio má tyto hlavní části: profesní životopis doklady o dosaženém odborném vzdělání potvrzení o absolvovaných kurzech doklady o dalších odborných zkouškách dokumenty dokládající profesní kompetence část dokládající sebereflexi informace o supervizi případně další relevantní materiály, jako např. potvrzení o účasti na realizaci vědeckých projektů v rámci studia informace o publikační činnosti apod. Studenti VSSP vytvoří své portfolio a doplní ho dokumenty: potvrzením o odborné praxi s hodnocením organizace dle jednotlivých ročníků kompetencemi stanovenými dle jednotlivých ročníků smlouvami o praxi vypracovanými kazuistikami zprávami a vlastním hodnocením jednotlivých praxí (viz studijní materiál Odborná praxe I IV: Portfolio student) Supervize odborné praxe I IV Praxe je souběžně reflektována a supervidována prostřednictvím předmětu Supervize odborné praxe I IV, který je neoddělitelnou součástí sebezkušenostního vzdělávání. 9

10 Společně s výkonem praxe vytváří tzv. neformální kompetence, bez kterých se žádný kvalitní pracovník pomáhajících profesí neobejde. Cílem supervize je nejen podat základní informace o vhodných místech pro praxi a předat některé konkrétní zkušenosti z praxe sociálního pracovníka či pracovníka veřejné správy a samosprávy. Součástí seminářů bude supervize pod vedením vyučujícího a diskuse nad konkrétními problémy, s nimiž se studenti na svých pracovištích v rámci praxe setkají. Studenti budou vedeni k tomu, aby formou diskuse, přehráváním rolí nebo dalšími metodami získali určitý náhled do celé problematiky a naučili se nacházet a navrhovat nejrůznější možnosti řešení konkrétních problémů. V rámci předmětu se studenti mimo jiné naučí chápat supervizi jako důležitou formu profesionálního růstu sociálního pracovníka, jako formu získávání a přejímání znalostí, dovedností a zkušeností nutných pro práci v sociální oblasti. Předměty Odborná praxe I IV a Supervize odborné praxe I IV jsou povinné!!! Každý z výše uvedených předmětů je nutné si zapsat v rámci zápisu studenta v příslušném ročníku. Po absolvování se nezapomínejte zapsat do systému STAG! Dokumenty k nastudování: Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě (http://www.slu.cz/fvp/cz/o-fakulte/dokumenty/docs/metodickepokyny-dekana/mpd pdf) Etický kodex sociálních pracovníků české republiky (viz příloha 1) Mezinárodní etický kodex sociální práce principy (viz příloha 2) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy (viz příloha 3) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oddíl Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (především 391, týkající se odpovědnosti studenta za škodu) 10

11 ROZVRŽENÍ A ROZSAH PRAXE Časový rozsah a zařazení Odborné praxe I - IV ve studijním plánu Povinný Abs. Rozsah předmět Odborná praxe I ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe I ano zápočet 6 hod. za semestr Odborná praxe II ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe II ano zápočet 6 hod. za semestr Odborná praxe III ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe III ano zápočet 6 hod. za semestr Odborná praxe IV ano zápočet 78 hod. za semestr Supervize odborné praxe IV ano zápočet 6 hod. za semestr Výkon praxe není v rozvrhu kombinovaného studia zařazen. Studenti si sami dle svých možností a po dohodě s vedoucím praxe ve vybrané organizaci praxi rozvrhnou. Je však nezbytně nutné splnit celkový rozsah praxe, což činí 78 za semestr. Při nižším počtu hodin nemůže být udělen zápočet. Zápočet uděluje po splnění všech povinností vyučující, který zodpovídá za odborné praxe pro určitý typ studia a konkrétní ročník. Aktuální informace o jednotlivých vyučujících jsou na webových stránkách ÚVSRP, v oddíle věnovaném odborné praxi. POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI (výňatek z Metodického pokynu děkana č.1/2014) 3 Student praxi vykonává na doporučených či studentem vybraných pracovištích odpovídajících typem ročníku studia. Na základě vážného důvodu může garanta praxe požádat o změnu. Za konečný výběr místa pro realizaci praxe je zodpovědný student. V dostatečném předstihu si student domluví na pracovišti výkon praxe a zajistí si potřebné dokumenty (viz Portfolio studenta). 3 Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. [online]. Opava: FVP SU v Opavě, [citováno ]. Dostupné z: 11

12 Na základě vlastního rozhodnutí nebo dle požadavku pro praxi zvolené organizace vypíše a vytiskne individuální nebo ústavní smlouvu, přičemž vždy zůstává jeden originál podepsaných smluv garantovi praxe na ústavu. Docházka na praxi je povinná. Pokud se student ve stanovené době nedostaví na pracoviště, musí se omluvit v zařízení i garantovi praxe. Garant praxe posoudí, zda je důvod absence hodný zřetele. Student je povinen v průběhu praxe dodržovat předpisy daného zařízení včetně předpisů o zajištění bezpečnosti a zdraví při práci, vnitřní řád organizace a zavedená pravidla na pracovišti, je povinen řídit se při výkonu odborné praxe pokyny pověřeného pracovníka organizace. Současně musí dodržovat pokyny stanovené garantem praxe z ústavu. Student je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem odborné praxe, a bere na vědomí, že porušení mlčenlivosti by znamenalo porušení profesní etiky a mohlo by být důvodem pro nesplnění předmětu. Případné porušení mlčenlivosti může mít i právní dopady. Student je povinen nosit předepsaný oděv a označení, pokud to zařízení požaduje. Pokud zařízení upozorňuje na nutnost podrobit se očkování (např. hepatitida typu B) a student se nenechá očkovat, musí napsat čestné prohlášení, že si je vědom případných následků a ponese je sám. Toto čestné prohlášení musí být uloženo na ústavu. Student nesmí zveřejnit a poskytnout jakékoliv údaje způsobem jiným, než souvisejícím s výkonem odborné praxe. Student musí vést příslušnou dokumentaci k praxi a odevzdat požadované dokumenty podle pokynů garantů praxe. Při zpracování jakýchkoliv písemných výstupů z odborné praxe nesmí uvést osobní údaje klientů organizace. Z porušení povinností vyvodí důsledky garant praxe, případně lze aplikovat ustanovení Disciplinárního řádu pro studenty Slezské univerzity v Opavě. Porušení povinností může být důvodem pro hodnocení předmětu neprospěl. Předmět praxe si poté musí student zapsat jako opakovanou povinnost. 4 4 Metodický pokyn děkana č. 1/2014 k realizaci praxí na Fakultě veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě. [online]. Opava: FVP SU v Opavě, 2014, s [citováno ]. Dostupné z: 12

13 POJIŠTĚNÍ STUDENTA NA PRAXI Pojištění studentů na praxi je zajištěno platnou celouniverzitní pojistnou smlouvou v rámci oddílu pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se vztahuje jak na odpovědnost za škodu způsobenou studentu při studiu nebo praxi, tak na odpovědnost za škodu způsobenou studenty na praxi. Uvedené pojištění se vztahuje na studenty, jejichž odborná praxe probíhá na základě platné smlouvy, v níž je fakulta jednou ze smluvních stran. Nevztahuje se na individuální smlouvy mezi studentem a organizací! V případě jakékoliv škody, úrazu studenta na praxi apod. student požádá o zápis do knihy úrazů na pracovišti a okamžitě nahlásí tuto skutečnost garantovi praxe (výjimečně, v případě nepřítomnosti garanta, pí. Sordylové z ekonomického úseku rektorátu SU, tel.: ). Pro výkon praxe je možno dle vlastního rozhodnutí uzavřít pojištění u kterékoliv pojišťovny. Některé organizace, př. Charita Opava, mají uzavřené pojištění pro každého, kdo u nich pobývá ať pracovně, či jako dobrovolník nebo praktikant. Informujte se tedy přímo v organizaci. SMLOUVY PRO PRAXI Výkon praxe studentů by měl být smluvně ošetřen. Není to vždy nutné nicméně, pokud student nastoupí na praxi bez smlouvy, je to jednání na jeho zodpovědnost se všemi důsledky, které mohou nastat. Smluvní ujednání může mít tyto podoby: Rámcová smlouva mezi fakultou a organizací S některými z významných regionálních organizací činných ve veřejné správě a službách má fakulta uzavřenou rámcovou smlouvu, což pro studenty znamená, že už další smlouvy uzavírat nemusí. Smlouva mezi fakultou, organizací a studentem Jde v praxi studentů ÚVSRP o nejběžnější typ smlouvy, proto je její vzor předepsán. Student je povinen text vzoru smlouvy dodržet, jakékoliv úpravy jsou nepřípustné. Pokud úpravy ve 13

14 smlouvě vyžaduje organizace, projedná tuto skutečnost student s garantem praxe. Ani v tomto případě nesmí ve vzoru smlouvy cokoliv měnit. Student doplní pouze úvodní náležitosti týkající se názvu, sídla a zastupující osoby organizace a jeho osoby (jméno a příjmení, adresa, datum narození studenta). Vzory smluv pro každý semestr lze nalézt na stránkách ÚVSRP pod názvem: Smlouva o zabezpečení odborné praxe I IV. Dobrovolnická smlouva Studenti mohou využít možnosti působit v organizacích jako tzv. dobrovolníci na základě platné dobrovolnické smlouvy (většinou jde o příkazní smlouvu s dobrovolníkem). Obsah a forma těchto smluv je zcela v kompetenci konkrétních organizací. Z těchto smluv někdy vyplývají skutečnosti nad rámec zajištění odborné praxe (např. úhrada cestovného apod.). Takovéto smluvní ujednání je výhradně dvoustrannou záležitostí mezi organizací a studentem. Vyučujícímu praxe předloží student smlouvu k nahlédnutí a založí si ji do svého portfolia. DESATERO RAD PRO PRAXI STUDENTŮ 1. Praxi si vybírejte pokud možno dle svého zájmu, je důležité, aby vás bavila. 2. Nevnímejte praxi jako povinnost, máte jedinečnou šanci se dostat do organizací, kam už se možná nikdy nedostanete. 3. Myslete na to, že pokud se na praxi dobře zapíšete do povědomí pracovníků, máte zde šanci v budoucnu získat zaměstnání. 4. Před tím, než budete kontaktovat odpovědného pracovníka ve zvolené instituci, si rozmyslete odpověď na otázku, proč chcete jít právě do této instituce. Je velká pravděpodobnost, že tato otázka zazní. Doporučujeme první kontakt uskutečnit osobně nebo telefonicky. ové zprávy nebývají vždy oslovenými pracovníky vnímány kladně. 5. Pamatujte na to, že studentů je mnoho a míst v organizacích málo, pokud o některou organizaci opravdu stojíte, promyslete své vystupování od úplného začátku. 14

15 6. Většina pracovníků vedoucích praxi studentů v organizacích si stěžuje na to, že studenti vůbec nejsou schopni říci, co od praxe očekávají. Myslete na to a na vstupní pohovor se připravte! 7. Pokud nemá fakulta s organizací sepsanou rámcovou smlouvu (nejste-li si jisti, zeptejte se vyučujícího či garanta praxe) a nemáte ani žádnou jinou smlouvu, pojistěte se u kterékoliv pojišťovny. Nestojí to moc a nikdy nevíte, co se může stát. 8. Veškeré náležitosti si domluvte předem. Seznamte pracovníka, který vaši praxi povede, s tím, co budete potřebovat. 9. Po skončení praxe si nezapomeňte obstarat všechny náležitosti pro získání zápočtu (potvrzení, chybějící informace do zprávy z praxe atd.). 10. Nezapomeňte poděkovat těm, kteří se Vám na praxi věnovali. 15

16 ODBORNÁ PRAXE I Místo výkonu praxe: Sociální služby Typ předmětu povinný Doporučený ročník / Roč.1/ semestr semestr Rozsah studijního předmětu Hod. za sem. 78 Kreditů 5 Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe Vyučující Mgr. Jana Žáčková Stručná anotace předmětu Letní Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili s prostředím výkonu sociálních služeb, ověřili své dosavadní teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti ze sféry sociální politiky a sociální práce. Odborná praxe bude probíhat u poskytovatelů sociálních služeb registrovaných na místně příslušných krajských úřadech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studenti si v jejím rámci osvojí základní metodické postupy a způsoby práce s uživateli sociálních služeb. V rámci praktické výuky uplatní teoretické znalosti především z předmětů obsažených v blocích Sociální politika a Sociální práce, vyzkouší si základní metody a techniky sociální práce. Praxe umožní studentům konfrontovat své představy o povaze sociální práce s realitou v České republice (příp. v zahraničí) a poznat obsah etických sociálních standardů i standardů kvality sociálních služeb. Výsledkem praktického působení studentů na pracovištích vykonávané praxe bude písemná zpráva, kterou budou studenti průběžně konzultovat jak s vedoucími praxe na pracovišti, tak s vyučujícím předmětu. Reflexe a sebereflexe zkušeností studentů bude obsahem supervizních setkávání v rámci předmětu Supervize odborné praxe I. Výstupy: Odborné znalosti: Student získá rozšířené znalosti o cílech a úlohách sociální práce a také o etických zásadách sociální práce i typologii klientů. Odborné dovednosti: Student se dovede orientovat ve vybraných sférách sociální práce a sociálních služeb a chápat tuto problematiku ve vztahu k různým teoretickým konceptům sociální práce. Obecná způsobilost: Rozumí znalostem nabytým v rámci výuky a dokáže je používat v rámci dalšího studia i výkonu odborné praxe. Student navazuje a rozvíjí znalosti a dovednosti nutné pro výkon práce sociálního pracovníka. Student je schopen vést rozhovor, provádět diagnostikováni, plánovat a administrovat případy a realizovat přímou práci s klientem. Povinná literatura: HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: OSMIUM, ISBN Etický kodex sociálních pracovníků České republiky. Společnost sociálních pracovníků. Dostupné na: Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Standardy kvality sociálních služeb. Příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Doporučená literatura: HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, ISBN NAVRÁTIL, P., ŠIŠLÁKOVÁ, M. Praktické vzdělávání v sociální práci. Brno: Tribun EU, ISBN SOKOL, R., TREFILOVÁ, V. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb. Praha: ASPI, ISBN

17 Organizaci poskytující sociální služby si student zvolí buď samostatně na základě subjektivní motivace a osobních možností, nebo ze Seznamu organizací pro praxi studentů v Opavě (u vyučujícího praxe). Odborná praxe tak může být vykonávána v místě trvalého bydliště studenta. Přínosem v tomto smyslu je, že studenti v rámci výměny zkušeností v supervizních seminářích mají možnost srovnat různé přístupy poskytování pomoci v rámci celé republiky. S problémy spojenými s výběrem organizace se může obrátit na vyučujícího či garanta praxe. Doporučená zařízení sociálních služeb k výkonu Odborné praxe I jsou: centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty zařízení pro krizovou pomoc nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež noclehárny terapeutické komunity sociální poradny sociálně terapeutické dílny centra sociálně rehabilitačních služeb pracoviště rané péče intervenční centra zařízení následné péče 17

18 Dodržujte základní etické normy a mlčenlivost, která vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ještě před praxí nastudujte: Etický kodex sociálních pracovníků ČR a Mezinárodní etický kodex sociální práce (viz příloha 1 a 2). Smlouva s organizací Jak už bylo řečeno, je vhodné, aby výkon praxe probíhal na základě smluvního ujednání. Pokud organizace či student požaduje uzavření smlouvy, student získá od organizace potřebné údaje, vyplní 3 x vzor smlouvy a podepíše ji svým jménem. Následně předá vyučujícímu, který zajistí podpis vedoucí ÚVSRP. Teprve smlouvy podepsané studentem a vedoucím ÚVSRP předá student k podpisu ve vybrané organizaci. Jeden exemplář smlouvy zůstává k archivaci na ÚVSRP, druhý organizaci, kde bude praxe probíhat a třetí si student založí do portfolia. Tiskopis smlouvy je závazný, dostupný na: Fakulta uzavřela s některými velkými organizacemi poskytujícími sociální služby rámcovou dohodu o realizaci praxe (př. Centrum sociálních služeb Armády spásy Opava, Charita Opava aj.), s těmito organizacemi tedy studenti už žádnou smlouvu o praxi neuzavírají. Je možno využít i příkazní smlouvy s dobrovolníkem. viz podkapitola Smlouvy pro praxi. Činnosti studenta na praxi: 1. seznámení s institucí, v níž student vykonává praxi zřizovatel a cíl zařízení druh organizace (př. příspěvková organizace) organizační a personální struktura financování zařízení cílová skupina uživatel služby 18

19 prostorové a technické vybavení právní předpisy související s prací daného zařízení instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení problémů klienta 2. seznámení s pracovními postupy a etickými kodexy instituce seznámení s materiálem Standardy kvality sociálních služeb v dané organizaci seznámení s hlavními metodami sociální práce s uživateli informace o individuálním plánování další činnosti na pracovišti náslech rozhovorů s uživateli soc. služby stínování přiděleného pracovníka 3. administrativní práce s dokumenty analýza dokumentů, vedení dokumentace, statistiky apod. 4. vytvoření zakázky praxe v sociální práci (případová studie apod.) 5. samostatná praxe pod dohledem navazování kontaktů s uživateli asistence uživatelům služby pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění chodu domácnosti účast na rehabilitačních aktivitách organizace volnočasových aktivit pro uživatele služby pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 6. vyhodnocení zakázky na praxi v sociální práci s odborným pracovníkem 7. vyhodnocení vykonané praxe v sociální práci, ukončení 8. a další úkony, které praktikantovi zadá instituce 19

20 Činnosti budou odpovídat zaměření sociální služby, proto nemusíte všechny výše uvedené činnosti vždy absolvovat. Pokud by zaměstnanci požadovali výkon činnosti, který dle Vašeho názoru nemůže být součástí praxe (např. úklid skladu apod.), máte právo odmítnout (v případě nejasnosti konzultujte s garantem praxe). Využitelné předměty ze studijního plánu pro 1. ročník V rámci praxe v letním semestru studenti využijí znalostí nabytých z následujících předmětů: Úvod do psychologické teorie, Úvod do sociologické teorie, Teorie a metody sociální práce, Sociální politika I a II. K získání zápočtu z předmětu Odborná praxe I je tedy nutné: vybrat si sociální službu a domluvit si praxi předat vyučujícímu odborné praxe vytištěné a vlastnoručně podepsané Prohlášení studenta na praxi vykonat řádně praxi v rozsahu 78 hodin vyplňovat náležitosti v Portfoliu studenta 5 identifikaci studenta v úvodní části portfolia, Poučení o BOZP, Tabulku prováděných činností v rámci odborné praxe, později vytisknout vytisknout a zajistit si Potvrzení o výkonu odborné praxe vyplnit a vytisknout Zprávu a hodnocení praxe studentem vložit vše do portfolia studenta předložit vše vyučujícímu praxe 5 Materiál Odborná praxe I IV : Portfolio studenta najdete na e-learningu FVP. 20

21 ODBORNÁ PRAXE II Místo výkonu praxe: Veřejná správa sociální oblast Typ předmětu povinný Doporučený ročník / semestr 2/ZS Rozsah studijního předmětu Hod. za sem. 78 Kreditů 5 Způsob zakončení zápočet Forma výuky praxe Vyučující Mgr. Jana Žáčková, Mgr. René Pastrňák Stručná anotace předmětu Účelem předmětu je ověřit teoretické znalosti při práci v institucích veřejné správy, řídících se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a správním řádem, resp. zákonem č. 500/2004 Sb. Studenti si v jejím rámci osvojí základní metodické postupy institucí veřejné správy, které podporují sociální inkluzi sociálně znevýhodněných občanů. Studenti si ověří základní pracovní postupy veřejné správy a metody a techniky sociální práce. Největší pozornost je věnována na tzv. stínování odborných pracovníků v institucích praxe tak, aby student byl schopen si uvědomovat rozdíly v teoretické a aplikované formě sociální práce. Praxe umožní studentům konfrontovat své představy o povaze veřejné správy na úseku sociální správy a sociální práce v organizacích poskytující sociální práci mimo poskytovatele sociálních služeb a poznat obsah etických standardů pracovníků veřejné správy. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v systému práce a struktuře institucí veřejné správy. Výsledkem praktického působení studentů na pracovištích vykonávané praxe bude podrobná písemná zpráva, kterou budou studenti průběžně konzultovat, jak s vedoucími praxe na pracovišti, tak s vyučujícím předmětu. Reflexe a sebereflexe zkušeností studentů bude obsahem supervizních setkávání v rámci předmětu Supervize odborné praxe II. Výstupy: Odborné znalosti: Student umí definovat základní postupy vyplývající z části správního řádu, pracovních postupů vybrané instituce. Pozná etické normy a standardy práce v instituci. Odborné dovednosti: Student je schopen popsat model odborné sociální práce ve vybraném typu instituce či svou představu konfrontovat s realitou instituce, v nichž praxi vykonává či do budoucna vykonávat bude. Obecná způsobilost: Student pozná realitu poskytování sociální práce a pracovní postupy ve vybrané instituci, jenž může využít u jiné instituce poskytující sociální práci či u svého potenciálního zaměstnavatele. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná literatura: Vyhláška č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Doporučená literatura: HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén, ISBN NAVRÁTIL, P., ŠIŠLÁKOVÁ, M. Praktické vzdělávání v sociální práci. Brno: Tribun EU, ISBN

Průvodce odbornou praxí

Průvodce odbornou praxí Průvodce odbornou praxí Studijní materiál pro předmět Odborná praxe Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha 2015 V roce 2015 vydala Evangelická akademie Vyšší

Více

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost

Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Metodika vedení odborné praxe pro obor sociální činnost Mgr. Gabriela Poláková, 2012 Obsah PŘEDMLUVA... 3 ÚVOD... 4 Odborné praktické vzdělávání v oboru sociální činnost... 5 1. Organizace vzdělávání oboru

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání

Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové Obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání 1 Obsah: 1. Identifikační

Více

Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku

Analytická zpráva. Analytická zpráva. Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku Analytická zpráva Analytická zpráva Analýza dobré praxe na Slovensku a Skotsku 1 Analytická zpráva 2 Obsah Obsah Obsah Úvod 4 1. Východisko pro analýzu Vzdělávací systém v ČR 5 2. Popis typů škol v oblasti

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice Helena Zbranková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce popisuje sociální služby v České republice. Je rozdělena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace

pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 2. výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace Doplňkového grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni a FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č.j. 9 325/2009-23 Školní

Více