Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK"

Transkript

1 Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK. Autor: Ing. Jan Šrámek Revize:

2 Obsah 1 Povolení provozován čerpacího stroje AVK Dokumenty nutné pro podání žádosti o povolení provozování AVK Postup podání vyřízení povolení provozu (doporučený) Vzory žádostí AVK-Splnění požadavků zákona č.311/2006sb Havarijní plán podle vyhl. 450/2005 Sb Náležitosti havarijního plánu Vzor havarijního plánu Kontaktní informace Citované zákony a vyhlášky Seznam příloh... 9 Příloha č.1 Vzor havarijního plánu Příloha č.2 Vzor žádosti na povodí Příloha č.3 Vzor žádosti na Vodoprávní úřad Příloha č.4 Vzor žádosti o povolení provozování AVK Příloha č.5 Certifikát výrobku č.ftzú 05 ATEX Příloha 6 Technická dokumentace AVK Příloha 7 Poklad pro zjišťovací řízená EIA... 24

3 1 Povolení provozován čerpacího stroje AVK Pro prodej pohonných hmot v čerpací stanici AVK (automat výdeje kapalin AVK 01- přenosný čerpací stroj), která není stavbou, musí provozovatel požádat příslušný stavební úřad o povolení provozování. Do této žádosti o povolení provozování je napřed nutno mít následující, případně další doplňující dokumenty dle požadavků stavebního úřadu. 1.1 Dokumenty nutné pro podání žádosti o povolení provozování AVK 1. Projekt (zákres) umístění přenosného čerpacího stroje AVK 2. Stanovisko příslušného povodí k umístění čerpacího stroje AVK v dané lokalitě a vypracovaný a schválený havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami podle vyhl.450/2005 sb, příslušným povodím.(příloha č.1) 3. Schválený havarijní plán příslušným vodoprávním úřadem (Příloha č.1) 4. Stanoviska orgánů (elektro, plyn, voda, kanalizace, telefon, případně další) dle inženýrských sítí na daném pozemku (více kapitola 2, odst. a) 5. Certifikát výrobku č.ftzú 05 ATEX 0235 vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice (příloha č.5) 6. Technickou dokumentaci přenosného čerpacího stroje AVK (Příloha č. 6) 7. Oznámené záměru ( malá EIA) podle přílohy 3 zákona č.100/2001 Sb. (Vzor Příloha č. 7) 8. Požárně bezpečnostní řešení dle vyhlášky č. 246/2001 sb, (požaduje dodavatel výrobku-.) 9. Případně další dle požadavků stavební úřadu nebo dotčených orgánů 10. Podání žádosti o povolení provozování (Příloha č. 4) Pozn. U některých úřadů mohou být kompetence Vodoprávních úřadů začleněny pod odbor Životního prostředí 1.2 Postup podání vyřízení povolení provozu (doporučený) 1. První krok: a. Zákres umístění vč. řešení úkapu PHM při plnění vozidel b. Vypracování havarijního plánu dle vyhl. 450/2005 c. Podat žádost o schválení havarijního plánu příslušným povodím d. Vypracování Oznámení záměru ( malá EIA ) dle zákona č.100/2001 Sb. 1/24

4 e. Získat vyjádření orgánů (elektro, plyn, voda, kanalizace, telefon, případně další) nebo předložit znázornění územního plánu, z kterého výše uvedené skutečnosti jsou zřejmé. 2. Druhý krok a. Předložení schváleného havarijního plánu (schválený příslušným povodím) ke schválení na příslušný vodoprávní úřad (příp. odbor životního prostředí) 3. Třetí krok a. Podání žádosti o povolení provozování s doložením výše uvedeným schválených dokumentů, předložení dokumentace k výrobku AVK, vč. certifikátu výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 Více o požadavcích zákona č.311/2006 Sb. v kapitole Vzory žádostí Vzory žádostí na jednotlivé dotčené orgány jsou uvedené v přílohách č /24

5 2 AVK-Splnění požadavků zákona č.311/2006sb. Stavební úřad dle 5 odst. 2) zákona o pohonných hmotách vydá podle odstavce 1 písm. b) na žádost vlastníka AVK 01.1 písemné povolení provozu, pokud žadatel a) doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro příslušnou oblast státní správu - doloží se dokladem, že záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb.), případně stanovisky dotčených orgánů a organizací (elektro, plyn, voda, kanalizace, telefon ) a další - dle požadavků stavebního úřadu (např. předložení znázornění platného územního plánu) b) prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem doloží certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava- Radvanice, že přenosný čerpací stroj AVK není stavbou, že je to výrobek. c) prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny - dokládá se při uvedení do provozu (revizní zpráva výrobku AVK 01.1 je součástí dodávky výrobce; revizní zprávu uzemnění AVK 01.1 dodá montážní firma uvádějící AVK 01.1 do provozu), případně doloží výchozí revizní zprávu d) prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou ( 53 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb.) - prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou, u AVK 01.1 se nejedná o prostor určený pro práci; AVK 01.1 je certifikovaný jako bezobslužná čerpací stanice - musí být ale splněno v případech, že se nejedná např. o spojení AVK 01.1 s prodejním kioskem - kiosek už je pracoviště a musí mít teplou a studenou vodu, WC atd. e) prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m 3, nebo jiným technickým řešením zajistí 3/24

6 zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene f) - zachycení a zneškodnění závadných vod je u AVK 01.1 zajištěno jiným technickým řešením patentovaným konstrukčním řešením manipulační plochy, která je součástí certifikovaného výrobku provedení záchytné plochy pro umístění AVK 01.1, nepropustné a vyspádované do záchytné jímky přes filtrační zařízení pro zachycení ropných látek. f) prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění - viz bod e), pro provoz každého AVK 01.1 musí mít v souladu s 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 450/2005 Sb.) zpracován Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami z automatů výdeje kapalin AVK 01.1, který musí být schválen územně příslušným vodoprávním úřadem g) prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu - vybavení AVK 01.1 rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu je součástí technologie AVK Dokládá se certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice. h) prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek, je zajištěna přiměřená protipožární ochrana a ochrana života a zdraví osob, jejich majetku a životního prostředí,- AVK 01.1 je certifikován jako celek - dokládá se ES prohlášením o shodě (je součástí dokumentace výrobku předávané provozovateli při uvádění do provozu), případně certifikátem výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice, jehož kopii si může vyžádat orgán statní správy i) prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná - AVK 01.1 je certifikován jako bezobslužný, viz certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice, ostraha je zajištěna bezpečnostními prvky a dálkovým přenosem dat. j) prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním úřadem - doloží se dokladem o schválení plánu opatření pro případy havárie územně příslušným vodoprávním úřadem (viz bod f) 4/24

7 k) prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před poškozením - je součástí certifikované konstrukce výrobku nebo viz certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice. l) prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního zařízení - AVK 01.1 je vybaven samočinným aerosolovým hasicím zařízením, které je pro použití schváleno MV GŘ HZS ČR a je také uveden v certifikátu výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice. Pozn. Tučné věty jsou citovány ze zákona [1] 5/24

8 3 Havarijní plán podle vyhl. 450/2005 Sb. Havarijní plán musí být v souladu s vyhláškou 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a musí obsahovat tyto náležitosti. 3.1 Náležitosti havarijního plánu (1) Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro které je zpracován, a údaje o uživateli závadných látek (jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu 4), jde-li o fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu). V případě, že uživatel závadné látky není totožný s vlastníkem nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení, uvedou se tyto údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo nájemcích uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení. (2) Dále havarijní plán obsahuje tyto náležitosti: jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a telefonické spojení na autora havarijního plánu, jméno, popřípadě jména a příjmení statutárního zástupce uživatele závadných látek a a) kontaktní spojení na něj, jde-li o právnickou osobu, jména, popřípadě druhá jména, příjmení a funkční zařazení osob, určených uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu a telefonické spojení na ně, seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační údaje a vlastnosti těchto látek uvedené v příloze této vyhlášky, popřípadě v b) bezpečnostním listu, a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá, seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami, včetně technických parametrů jednotlivých zařízení a popisu kanalizace zařízení a jejich technické výkresové dokumentace; dokumentace odvodnění zahrnuje celou cestu odtoku c) odpadní vody od jejího vzniku v zařízení až po výpust odpadní vody do povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro veřejnou potřebu, a dále celou cestu odtoku srážkových vod dešťovou kanalizací, výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a z toho vyplývajících ohrožených objektů, včetně d) horninového prostředí, podzemních zařízení (zejména kolektorů, technologických kanálů a kanalizací) a povrchových a podzemních vod jako pravděpodobných 6/24

9 e) f) g) koncových recipientů uniklých závadných látek, výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření, včetně jejich parametrů, výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků (druh, množství, účel) využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením místa uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání, popis postupu po vzniku havárie v členění na: 1. bezprostřední odstraňování příčin havárie ( 9), 2. hlášení havárie ( 7), 3. zneškodňování havárie ( 10), 4. odstraňování následků havárie ( 11), vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování 5. následků havárie, h) zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci, personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie, a to i) i pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených, adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty 5) a další zainteresované právnické i fyzické osoby, především na: 1. Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jenotkami 2. požární ochrany, 3. Policii České republiky, správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území j) 4. nachází, 5. místně příslušný vodoprávní úřad, místně příslušný inspektoát České inspekce životního prostředí, oddělení 6. chrany vod, 7. zdravotnickou záchrannou službu, 8. místně přísušn obecní, popřípadě městský úřad, 9. místně příslušný krajský úřad, 10. příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 7/24

10 Český inspektorát lázní a zřídel v případě dotčení ochrannýchpásem 11. přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod, 12. správce vodního toku, v jehož povodí se ucelené provozní území nachází, vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, pokud je zařízení či uceleé 13. provozní území odkanalzováno, odběratele vody ( 8 vodního zákona) bezprostředně ohrožené následky 14. havárie, postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení k) záznamů o hlášeních, kvalifikace a postupy (plány účelových školení a výcviku) zabezpečující rozvoj a l) udržování potřebných odborných způsobilostí ostatních osob, podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním plánem, údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho tak, aby byly m) zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami. (3) Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis kontrolního systému ( 3 odst. 2), jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol, podrobnosti o hlášení havárií ( 7) a další podrobnosti související s plněním povinností uživatele závadných látek podle 9 až 11, zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout. 3.2 Vzor havarijního plánu Vzor havarijního plánu je uveden v příloze č.1. 8/24

11 4 Kontaktní informace Pro další a podrobnější informace nás prosím neváhejte kontaktovat. Web: Ing. Jan Šrámek, tel: (+420) Citované zákony a vyhlášky [1] Zákon č. 311/2006 Sb. v platném znění [2] Zákon č. 100/2001 Sb. v platném znění [3] Vyhláška č.450/2005 Sb. v platném znění 6 Seznam příloh Příloha č.1 Vzor havarijního plánu pro AVK Příloha č.2 Vzor žádosti na povodí Příloha č.3 Vzor žádosti na vodoprávní úřad Příloha č.4 Vzor žádosti o povolení provozování Příloha č.5 Certifikát výrobku č.ftzú 05 ATEX 0235 vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice Příloha č.6 Technická dokumentace-stručný popis výrobku AVK 9/24

12 Příloha č.1 Vzor havarijního plánu 1. Vymezení provozu Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami provozovny Automat výdeje kapalin - pohonných hmot AVK 01.1 vypracovaný podle vyhl. 450/2005 Sb. Provozovna je umístěna jako dočasné zařízení v obci.na k.ú.., parcela č..,. 2. Údaje o provozovateli Provozovatelem je. Čs.exilu 479/9, Ostrava Poruba , IČ tel Vlastník nemovitosti:., bytem. Vlastník pozemku:., bytem. 3. Zpracovatel havarijního plánu Ing. Jan Šrámek,. Čs.exilu 479/9, Ostrava Poruba , IČ tel.. Dosažené vzdělání: vysokoškolské 4. Seznam závadných látek v provozní nádrži stroje Motorové benzin a nafta.v provozních nádržích stroje je max. provozní množství 4900litrů BA a 4900 litrů NM.Bezpečnostní listy České rafinerské a.s. jsou přiloženy. Provozní množství látek nepřevýší limit daný certifikací výrobku včetně přídavných nádrží pro žádnou z nich. Nepřevýší 9800 l na jednom místě dle platné vyhlášky. 5. Stručný popis zařízení (foto-součást textu) Obecný popis 10/24

13 Přemístitelná čerpací stanice AVK 01.1 ( dále také jen AVK 01.1) je moderní, bezobslužné, zařízení, určené pro jednoproduktový nebo dvouproduktový (dělená nádrž) prodej i výdej pohonných hmot (PHM). Technická část je umístěna v přepravním kontejneru, což umožňuje snadnou přepravitelnost a rychlé uvedení do provozu. Výdej a prodej PHM je samoobslužný s bezhotovostní úhradou odebraného množství PHM. Stqnice je dálkově řízena a sledována, což umožňuje vytvářet libovolně velkou, centrálně řízenou síť. K řízení a správě AVK 01.1 se využívá síť GSM, podporující GPRS přenosy, nebo satelitní komunikace. Zabezpečení všech přenosů je provedeno HTTPS protokolem (používán pro přenosy v bankovní síti). Správce sítě AVK 01.1 je nepřetržitě a automaticky informován o stavu jednotlivých stanic v celé síti AVK 01.1 z jednoho centra. Provozovatel má komplexní přehled o provozním stavu stanice. S dostatečným předstihem je upozorňován na nutnost doplnění PHM do nádrže automatu a takto pohodlně zabezpečuje logistiku. Pomocí řízení na dálku má správce možnost stanici AVK 01.1 zapnout či vypnout, nastavovat prodejní ceny atd. AVK 01.1 umožňuje nastavit na každou identifikační (odběrovou) kartu specifické podmínky odběru (např. nastavit rozdílnou cenu pro vlastníka stanice, zaměstnance a ostatní zájemce, kteří mohou tankovat PHM za zvýhodněnou cenu). Škála možností využití, které vedou k ziskovosti zařízení, je široká. Přemístitelná čerpací stanice AVK 01.1 je výrobek, nikoliv stavba. Lze jej umístit, na základě požadavků investora, nebo provozovatele, v souladu s podmínkami provozní, bezpečnostní dokumentace a požadavků příslušných úřadů, na kteroukoliv zpevněnou plochu. Přemístitelná čerpací stanice AVK 01.1 je celosvětově patentem chráněný výrobek. Plně vyhovuje předpisům ČR i EU, včetně přísných podmínek provozu čerpacích stanic, které nejsou stavbou- nový zákon č. 311/2006 Sb., O pohonných hmotách. O některých výhodách provozování AVK 01.1se zmíníme dále. AVK 01.1 byl vyvinut předními českými odborníky ve spolupráci s naší společností, lze jej tedy v souladu s předpisy a zákony modifikovat podle přání zákazníka. Popis výrobku - automatu výdeje kapalin AVK. 11/24

14 Automat výdeje kapalin AVK je umístěn do speciálního kontejneru typu 1CC nebo 1DD. Technologie umožňuje plnění (tankování) osobních motorových vozidel, nákladních motorových vozidel včetně speciálních vozidel a autobusů. Automat výdeje kapalin AVK umožňuje také plnění (vyzbrojování) kolejových železničních vozidel. Speciální kontejner je jak základním nosičem tak přepravním obalem automatu výdeje kapalin AVK. Plnění motorových vozidel probíhá vždy na úkapovém platě. Úkapové plato je umístěno vždy v místě plnění motorových vozidel (před automatem výdeje kapalin AVK). Plnění provozní nádrže automatu výdeje kapalin AVK probíhá z automobilové nádrže (cisterny) dodavatele PHM (návozce. Automobilová cisterna dodavatele vždy stojí v prostoru tzv. havarijní jímky stáčení (návozce). Popis jednotlivých činností při tankování a plnění automatu výdeje kapalin AVK je v provozním řádu. Orientační technické údaje výrobku Automatu výdeje kapalin: Objem nádrže: l Pracovní objem nádrže (95 % celkového objemu) l Doba plnění motorové nafty do nádrže na pracovní objem max. 20 min. Rozměry: - délka mm - šířka mm - výška mm Výška se zastřešením dle profilu: mm Rozměry úkapového plata - délka mm - šířka mm - výška 195 mm Rozměry havarijní jímky pro plnění z cisternového automobilu - délka mm - šířka mm - výška 140 mm Orientační hmotnosti jednotlivých dílů AVK : Speciální kontejner AVK kg Nádrž o objemu litrů kg Vyrovnávací rám 875 kg Úkapové plato 385 kg Havarijní jímka plnění z cisternových automobilů kg 12/24

15 Zastřešení 140 kg Zastavěná plocha cca: - kontejner 14,75 m2 - úkapové plato výdeje 5,70 m2 - havarijní jímka plnění z cisternového automobilu min. 38,75 m2 Celkem zastavěná plocha cca 64, 9 m2 Bezpečnostní zajištění výrobku - automatu výdeje kapalin AVK Bezpečnost automatu výdeje kapalin AVK plně vyhovuje všem požadavkům na bezpečný provoz. Automat výdeje kapalin je nadstandardně vybaven řadou bezpečnostních prvků. Prostor automatu výdeje kapalin AVK s provozní nádrží a hydraulikou čerpání PHM je bezpečně konstrukčně oddělen od prostoru řídící elektroniky. Pasivní větrání automatu výdeje kapalin AVK je zajištěno mezerami dvojitých přepážek instalovaných mezi prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Aktivní větrání zajišťují instalované samočinné ventilátory s nastaveným intervalem odvětrání vnitřních prostor automatu výdeje kapalin AVK. V prostoru s nebezpečím výbuchu jsou instalována jen ta zařízení, která splňují požadavky evropské směrnice ES č.94/9/ec (tzv. ATEX). Teplota vnitřního prostoru automatu výdeje kapalin AVK je nepřetržitě monitorována a v případě dosažení nastavených hodnot teploty automaticky spustí odvětrání. Vnitřní prostor automatu výdeje kapalin je také nepřetržitě monitorován analyzátorem explozivních par na výskyt nebezpečné koncentrace par PHM. Při dosažení koncentrace par PHM 20% dolní meze výbušnosti par PHM dojde k automatickému odvětrání vnitřního prostoru automatu výdeje kapalin a vyslání informace do řídícího centra provozovatele. Při dosažení koncentrace par PHM 50% dolní meze výbušnosti par PHM dojde k bezpečnému odstavení automatu výdeje kapalin AVK z provozu a zároveň vyslání informace do řídícího centra provozovatele. Meziprostor dvouplášťové provozní nádrže a vnitřní prostory automatu výdeje kapalin jsou nepřetržitě monitorovány čidli úniku kapalin (PHM) V případě úniku kapalin (PHM) je okamžitě vyslána informace do řídícího centra provozovatele o nastalé situaci. Pro monitoring výskytu kapalin (PHM) je použito čidel typu DENO-K. Bezpečnost automatu výdeje kapalin proti vniknutí (vandalismu) je zabezpečena na všech vstupech koncovými spínači. Při neoprávněném 13/24

16 vstupu nebo vniknutí (bez identifikace) je vyhlášen poplach signál o napadení je zaslán dle požadavku provozovatele (řídící centrum provozovatele, policie, pult centrální ochrany). Veškeré přístupné ovládací prvky (tlačítková souprava) a displeje jsou v provedení antivandal. Zajištění bezpečnosti proti úniku výskytu kapalin (PHM) v prostoru plnění motorových vozidel, v úkapovém platu a v prostoru plnění provozní nádrže, v havarijní jímce je provedeno dvoustupňovou filtrací. Tato filtrace zachytí případné úkapy (únik) ropných látek (PHM). Kromě toho je filtrace vybavena signalizací zanesení prvního stupně filtru čidlem typu DENO-K. Pro filtraci je použito filtrů naplněných sorbetem CHEZACARB. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí el. zařízení je provedena dle ČSN samočinným odpojením od zdroje doplněná o zvýšenou ochranu proudovým chráničem a ochranným pospojováním. Obrázek 1 Automat výdeje kapalin-přenosný čerpací stroj AVK. 6. Seznam protihavarijních prostředků včetně množství - sorbent CHEZACARB SH- tento prostředek zachycené uhlovodíky pevně váže a neumožńuje jejich vymytí dalším průtokovým podílem (5 kg). 14/24

17 - 2 ks lopat pro odstranění havárie - zasypávací materiál Vapex, piliny pro ropné látky tento materiál po použití se umístí do kovové nádoby k tomu určené (5 kg). - jestliže dojde k úniku látek nebo za deště musí být informován majitel pozemku p.., tel podle charakteru úniku může být k zásahu povolána jednotka požární ochrany - zaměstnanci musí být proškoleni opakovaně každý rok, o proškolení musí být veden záznam. Dodavatel PHM musí být také prokazatelně proškolen o způsobu plnění a postupu u případných úniků PHM. - hasící souprava (bežně v prodeji) - dodavatel PHM musí být vybaven záchytnou vaničkou pro úkap PHM z připojovacího místa cisterny - AVK je nadstandardně vybaveno automatickým aerosolovým zařízení FIRE JACK, při servisních pracích jsou zasahující pracovníci vybaveni hasícím přístrojem. - nádoba s pískem 7. Seznam částí zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami Certifikovaný výrobek AVK 01.1 je certifikován jako celek, ve kterém se nachází závadné látky. AVK 01.1 zahrnuje dělenou provozní nádrž (Nafta a benzín) a zastřešenou manipulační plochu. 8. Předpokládané cesty havarijních úniků Popis lokality: Povrchová voda za deště odtéká z volných ploch po spádnici na veřejnou komunikaci. V okolí se nevyskytuje žádný ohrožený objekt. V případě úniku, může jít jen o únik malého množství závadných látek, kde se nedá předpokládat významné znečištění na volné otevřené plochy a životního prostředí. Jakýkoliv únik je zastaven sorpčními prostředky na místě. Stáčení z distribučního vozidla je prováděno pod tlakem, vlastním provozním čerpadlem umístěným v certifikovaném výrobku AVK 01.1, čímž nemůže dojít k narušení (poškození) plnící hadice, která je po ukončení stáčení profouknuta stlačeným vzduchem s CA. Čímž je zamezeno byť i drobnému úniku nebezpečných látek. 15/24

18 Stavebně zajištěná manipulační plocha proti úniku nebezpečných látek do životního prostředí. Doprava nebezpečných látek přepravním vozidlem podlého obecně platných předpisů v silniční dopravě. Kanalizace v místě není vybudována 9. Preventivní konstrukční opatření Všechna místa v okolí jsou provedena jako zpevněná plocha. Místo stáčení je na nepropustné ploše, sorpčním bagem s aktivním uhlím Chezacarb a navíc chráněno technologií NCT, která zamezuje jakýkoliv průsak nebezpečných látek do podloží. Nakládání se závadnými látkami se musí provádět za stálé přítomnosti obsluhy návozu a zástupce provozovatele čerpacího stroje. 10. Organizační preventivní opatření a prostředky 1. Zaměstnanci návozu a kontroly stroje musí být prokazatelně poučeni o správném zacházení s látkami, o správných technologických postupech a o umístění havarijních prostředků. 2. Obsluha návozu a kontroly musí být seznámena s tímto havarijním plánem a musí mít vždy možnost využít spojení s dispečinkem. 9. Postup po vzniku havárie 1. Každý, kdo zjistí únik ropné látky (nebezpečné) mimo zajištěný prostor nebo do terénu, je povinen učinit neprodleně opatření k tomu, aby nemohlo dojít k šíření znečištění a jeho průniku do země. Nejprve oznámí únik na dispečink, kde je trvalá služba. Kontakt je uveden v bodě Součástí hlášení je údaj o tom, o kterou instalaci se jedná a co nejpřesnější popis úniku, zejména místa, příčiny a intenzity úniku, pokud jsou tato data známa. 3. Zaměstnanci jsou vycvičeni a schopni zastavit únik sami, provedou to neprodleně. Použijí k tomu zasypávací materiál (CHEZACARB SH) a tento materiál po použití umístí do prostoru manipulační plochy pro to určené až do likvidace. 4. Jestliže dojde k úniku většího množství látek za deště a mohla by být ohrožena podzemní voda nebo závadné látky splachuje déšť k sousednímu pozemku, musí být informován majitel nemovitosti. K této situaci ale prakticky 16/24

19 nemůže dojít, jelikož sorbent CHEZACARB SH má vysokou pohlcovací schopnost a dostatečné dimenzovaný záchytný systém. 5. Podle charakteru úniku může být k zásahu povolána jednotka hasičského sboru. 11. Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci Všichni pracovníci návozu a kontroly i dispečinku musí být poučeni přiměřeně svému pracovnímu zařazení o potřebných opatřeních, o umístění havarijních prostředků a o manipulaci s nimi. V případě potřeby jsou povinni použít osobní ochranné pracovní prostředky, zejména rukavice. O proškolení musí být veden záznam a zaměstnanci provozovatele AVK 01.1 se musí školení podrobit opakovaně každý rok. 12. Personální zajištění činností Ohlášení úniku na dispečink každý zaměstnanec, který únik zjistí musí neprodleně a to pomocí mobilního telefonu nebo jiného spojení tento únik ohlásit. Ohlášení úniku úřadům a majiteli zasažených pozemků, povolání hasičů a další řízení sanace zabezpečuje vedoucí směny na dispečinku. Z toho důvodu jsou na dispečinku uloženy všechny potřebné údaje o každé lokalizaci. 13. Adresy a telefonní spojení Hasičský záchranný sbor ČR: 150, 112 Zdravotní záchranná služba: 155, 112 Policie ČR: 158, 112 Vlastník nemovitosti: Správce povodí:.. VH dispečink, Nepřetržitá služba Vodoprávní úřad:... Odbor ŽP Správce vodního toku v dosažitelném okolí Městský úřad: Inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany vod: Krajský úřad.. Kraje: Orgán ochrany veřejného zdraví KHS: Dispečink. (24h) : Odběratel vody ohrožený případnou havárií-není ohrožen žádný odběratel 17/24

20 14. Postup předávání hlášení o havárii Ohlašovací povinnost podle 41 odst. (2) zákona o vodách č.254/2001 Sb. je stanovena v prvé řadě na Hasičský záchranný sbor ČR nebo jednotky požární ochrany nebo Policii ČR a správce povodí. Každý, kdo zjistí nebo způsobí havárii, má povinnost ji bez prodlení oznámit. Hlášení jsou předávána nejprve telefonicky, v případě většího úniku je nutno také písemné hlášení. Hlášení se podává na městský úřad, odbor ochrany životního prostředí. Součástí hlášení je údaj o tom, o kterou instalaci se jedná a co nejpřesnější popis úniku, zejména místa, příčiny a intenzity úniku, pokud jsou tato data známa. Jestliže je zaměstnanec vycvičen a schopen zastavit únik sám, provede to neprodleně. Použije k tomu zasypávací materiál (Vapex, piliny pro ropné látky) a tento materiál po použití umístí do kovové nádoby k tomu určené. Pozor, tento materiál může být samozápalný. Zaměstnanci jaou každoročně prokazatelně proškolováni. Jestliže dojde k úniku většího množství látek nebo za deště a mohla by být ohrožena podzemní voda nebo závadné látky splachuje déšť k sousednímu pozemku, musí být informován jajitel pozemku p.., tel.. Podle charakteru úniku může být k zásazu povolána jednotka požární ochrany. V případě vzniku jakékoliv havárie musí být vyhotoven písemný Zápis o průběhu havárie. 15. Kvalifikace a školení pracovníků Každý pracovník je jednou ročně vyškolen a podstoupí potřebná školení. 16. Údaje o umístění kopií havarijního plánu 18/24

Přenosný čerpací stroj (samoobslužné čerpací stanice) řady AVK

Přenosný čerpací stroj (samoobslužné čerpací stanice) řady AVK Přenosný čerpací stroj (samoobslužné čerpací stanice) řady AVK Praha-Zličín, 2011 Slovensko, Kralovany, 2011 Koncepce automatu výdeje kapalin (AVK) vznikla v souladu s požadavky na moderní, pružné, provozně

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav R O Z H O D N U T Í Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. j.: ŽP/17131/14/Br Spis. zn.: 1209/14 Vyřizuje: Lenka Bromová Telefon :

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Zákon č. 311/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb. 1 Zákon č. 311/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) Parlament se usnesl na

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

a odstraňování jejich škodlivých následků,

a odstraňování jejich škodlivých následků, Strana 1782 Sbírka zákonů č. 175 / 2011 175 VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. 04. Základní informace k životní situaci Agenda týkající se povolení k nakládání

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 16. NAŘÍZENÍ ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada vydává dle ust. 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005

450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005 Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 450/2005 Sb. - poslední stav textu 450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005 o náležitostech nakládání se závadnými

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Poř. č.. Osamělá 40, Brno

Poř. č.. Osamělá 40, Brno Příručka praktického rádce pro výstavbu a provoz v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí Poř. č.. Pro ENERGIS 92, s.r.o. zhotovil: a provoz v oblasti

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 a 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 25. srpna 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 43168/2014 KUSP 43168/2014

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151

Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 Obec Martínkov Martínkov 29, 675 44 Lesonice tel.: 568 446 319 / 725 101 388 e-mail: obec@martinkov.cz IČO: 00378151 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01 /2015 Požární řád obce Martínkov Zastupitelstvo obce Martínkov

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01598/13/H 02138/13/SÚ Hofmanová

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /20 Obec Bánov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5.2.20 podle 29 odst. písm o) bod. zákona č. 33/985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 1. září 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 45733/2014 KUSP 45733/2014

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2009/OOP/VI/EIA/676-2/Be Ing. Beranová / ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum Ing. Beranová / 4443 19.2.2010 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie

KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie Mgr. Václav Jaroš, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina KANALIZACE OLBRAMICE ulice Kolonie A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zakázka č. : 2015-V02 Zhotovitel Odp. projektant Objednatel Arch. č. : Mgr. Václav Jaroš Ve Dvoře 14,

Více

Základní hodnocení rizika společnosti Příklad

Základní hodnocení rizika společnosti Příklad Základní rizika společnosti Příklad 1. 2. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele Jméno, popřípadě

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/768/16 Spis. zn.: ZN/2585/ŽP/15 Počet listů: 3 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 34 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005 Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Drážní vozidlo Akumulátorová lokomotiva Zhotovil: Místní provozní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. 29 odst. 1 písm o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C B Y S T Ř A N Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Zastupitelstvo obce Bystřany se na svém zasedání dne 13. června 2012 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Moravský Beroun odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Č.j: OVaŽP/SÚ - 4296/328.3/10-4-D Moravský Beroun, dne: 20.7.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí...

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí... Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU

Více

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou

Městský úřad KRALUPY NAD VLTAVOU Odbor životního prostředí Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou Příloha Směrnice č. T S.02/2009, kterou se stanovují pravidla postupu při zpracovávání a vydávání koordinovaných závazných stanovisek a koordinovaných stanovisek Městským úřadem Kralupy nad Vltavou - Vzor

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

158644/2013/KUSK SZ_158644/2013/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

158644/2013/KUSK SZ_158644/2013/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 13. 12. 2013 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 158644/2013/KUSK SZ_158644/2013/KUSK Ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dle ust. 7 zákona č. 100/2001

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více