Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK"

Transkript

1 Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK. Autor: Ing. Jan Šrámek Revize:

2 Obsah 1 Povolení provozován čerpacího stroje AVK Dokumenty nutné pro podání žádosti o povolení provozování AVK Postup podání vyřízení povolení provozu (doporučený) Vzory žádostí AVK-Splnění požadavků zákona č.311/2006sb Havarijní plán podle vyhl. 450/2005 Sb Náležitosti havarijního plánu Vzor havarijního plánu Kontaktní informace Citované zákony a vyhlášky Seznam příloh... 9 Příloha č.1 Vzor havarijního plánu Příloha č.2 Vzor žádosti na povodí Příloha č.3 Vzor žádosti na Vodoprávní úřad Příloha č.4 Vzor žádosti o povolení provozování AVK Příloha č.5 Certifikát výrobku č.ftzú 05 ATEX Příloha 6 Technická dokumentace AVK Příloha 7 Poklad pro zjišťovací řízená EIA... 24

3 1 Povolení provozován čerpacího stroje AVK Pro prodej pohonných hmot v čerpací stanici AVK (automat výdeje kapalin AVK 01- přenosný čerpací stroj), která není stavbou, musí provozovatel požádat příslušný stavební úřad o povolení provozování. Do této žádosti o povolení provozování je napřed nutno mít následující, případně další doplňující dokumenty dle požadavků stavebního úřadu. 1.1 Dokumenty nutné pro podání žádosti o povolení provozování AVK 1. Projekt (zákres) umístění přenosného čerpacího stroje AVK 2. Stanovisko příslušného povodí k umístění čerpacího stroje AVK v dané lokalitě a vypracovaný a schválený havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami podle vyhl.450/2005 sb, příslušným povodím.(příloha č.1) 3. Schválený havarijní plán příslušným vodoprávním úřadem (Příloha č.1) 4. Stanoviska orgánů (elektro, plyn, voda, kanalizace, telefon, případně další) dle inženýrských sítí na daném pozemku (více kapitola 2, odst. a) 5. Certifikát výrobku č.ftzú 05 ATEX 0235 vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice (příloha č.5) 6. Technickou dokumentaci přenosného čerpacího stroje AVK (Příloha č. 6) 7. Oznámené záměru ( malá EIA) podle přílohy 3 zákona č.100/2001 Sb. (Vzor Příloha č. 7) 8. Požárně bezpečnostní řešení dle vyhlášky č. 246/2001 sb, (požaduje dodavatel výrobku-.) 9. Případně další dle požadavků stavební úřadu nebo dotčených orgánů 10. Podání žádosti o povolení provozování (Příloha č. 4) Pozn. U některých úřadů mohou být kompetence Vodoprávních úřadů začleněny pod odbor Životního prostředí 1.2 Postup podání vyřízení povolení provozu (doporučený) 1. První krok: a. Zákres umístění vč. řešení úkapu PHM při plnění vozidel b. Vypracování havarijního plánu dle vyhl. 450/2005 c. Podat žádost o schválení havarijního plánu příslušným povodím d. Vypracování Oznámení záměru ( malá EIA ) dle zákona č.100/2001 Sb. 1/24

4 e. Získat vyjádření orgánů (elektro, plyn, voda, kanalizace, telefon, případně další) nebo předložit znázornění územního plánu, z kterého výše uvedené skutečnosti jsou zřejmé. 2. Druhý krok a. Předložení schváleného havarijního plánu (schválený příslušným povodím) ke schválení na příslušný vodoprávní úřad (příp. odbor životního prostředí) 3. Třetí krok a. Podání žádosti o povolení provozování s doložením výše uvedeným schválených dokumentů, předložení dokumentace k výrobku AVK, vč. certifikátu výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 Více o požadavcích zákona č.311/2006 Sb. v kapitole Vzory žádostí Vzory žádostí na jednotlivé dotčené orgány jsou uvedené v přílohách č /24

5 2 AVK-Splnění požadavků zákona č.311/2006sb. Stavební úřad dle 5 odst. 2) zákona o pohonných hmotách vydá podle odstavce 1 písm. b) na žádost vlastníka AVK 01.1 písemné povolení provozu, pokud žadatel a) doloží, že není umístěna v ochranném nebo bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení, ropovodu, produktovodu nebo zařízení elektrizační soustavy bez souhlasu vlastníka příslušného chráněného zařízení, nebo není umístěna v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zvláště chráněném území, na pozemku sousedícím s korytem vodního toku, na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo na zemědělském půdním fondu bez souhlasu orgánu nebo organizace vykonávající pro příslušnou oblast státní správu - doloží se dokladem, že záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 100/2001 Sb.), případně stanovisky dotčených orgánů a organizací (elektro, plyn, voda, kanalizace, telefon ) a další - dle požadavků stavebního úřadu (např. předložení znázornění platného územního plánu) b) prokáže, že zařízení není umístěno v rozporu se stavebním zákonem doloží certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava- Radvanice, že přenosný čerpací stroj AVK není stavbou, že je to výrobek. c) prokáže zajištění dostatečné ochrany před bleskem a účinky statické elektřiny - dokládá se při uvedení do provozu (revizní zpráva výrobku AVK 01.1 je součástí dodávky výrobce; revizní zprávu uzemnění AVK 01.1 dodá montážní firma uvádějící AVK 01.1 do provozu), případně doloží výchozí revizní zprávu d) prokáže zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou v množství postačujícím pro zajištění první pomoci a teplou tekoucí vodou ( 53 odst. 1 NV č. 361/2007 Sb.) - prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou, u AVK 01.1 se nejedná o prostor určený pro práci; AVK 01.1 je certifikovaný jako bezobslužná čerpací stanice - musí být ale splněno v případech, že se nejedná např. o spojení AVK 01.1 s prodejním kioskem - kiosek už je pracoviště a musí mít teplou a studenou vodu, WC atd. e) prokáže zajištění nepropustnosti manipulačních ploch a jejich vyspádování do záchytné jímky o objemu nejméně 5 m 3, nebo jiným technickým řešením zajistí 3/24

6 zachycení nebo zneškodnění závadných vod podle písmene f) - zachycení a zneškodnění závadných vod je u AVK 01.1 zajištěno jiným technickým řešením patentovaným konstrukčním řešením manipulační plochy, která je součástí certifikovaného výrobku provedení záchytné plochy pro umístění AVK 01.1, nepropustné a vyspádované do záchytné jímky přes filtrační zařízení pro zachycení ropných látek. f) prokáže zajištění zneškodňování odpadních vod v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění - viz bod e), pro provoz každého AVK 01.1 musí mít v souladu s 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 450/2005 Sb.) zpracován Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami z automatů výdeje kapalin AVK 01.1, který musí být schválen územně příslušným vodoprávním úřadem g) prokáže zajištění vybavení čerpací stanice rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu - vybavení AVK 01.1 rekuperací benzinových par I. a II. stupně v případě prodeje a výdeje motorového benzinu je součástí technologie AVK Dokládá se certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice. h) prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako celek, je zajištěna přiměřená protipožární ochrana a ochrana života a zdraví osob, jejich majetku a životního prostředí,- AVK 01.1 je certifikován jako celek - dokládá se ES prohlášením o shodě (je součástí dokumentace výrobku předávané provozovateli při uvádění do provozu), případně certifikátem výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice, jehož kopii si může vyžádat orgán statní správy i) prokáže zajištění nepřetržité ostrahy dostatečné k zabránění neoprávněnému nakládání s čerpací stanicí; v prodejní době musí být zajištěna přítomnost fyzické osoby starší 18 let zajišťující obsluhu čerpací stanice nebo prokáže, že čerpací stanice je certifikována jako bezobslužná - AVK 01.1 je certifikován jako bezobslužný, viz certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice, ostraha je zajištěna bezpečnostními prvky a dálkovým přenosem dat. j) prokáže, že plán opatření pro případy havárie byl schválen příslušným vodoprávním úřadem - doloží se dokladem o schválení plánu opatření pro případy havárie územně příslušným vodoprávním úřadem (viz bod f) 4/24

7 k) prokáže, že nadzemní nádrže čerpací stanice jsou provedeny z nehořlavých hmot odolných proti chemickým účinkům pohonných hmot, konstruovány a vyrobeny s přihlédnutím na přirozený úbytek materiálů (např. korozí) a dostatečně chráněny před poškozením - je součástí certifikované konstrukce výrobku nebo viz certifikát výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice. l) prokáže zajištění nasazení potřebného počtu sil a prostředků k uhašení požáru a ochraně okolí v časovém pásmu 7 minut nebo instalaci obdobně účinného požárně bezpečnostního zařízení - AVK 01.1 je vybaven samočinným aerosolovým hasicím zařízením, které je pro použití schváleno MV GŘ HZS ČR a je také uveden v certifikátu výrobku č. FTZÚ 05 ATEX 0235 ze dne vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice. Pozn. Tučné věty jsou citovány ze zákona [1] 5/24

8 3 Havarijní plán podle vyhl. 450/2005 Sb. Havarijní plán musí být v souladu s vyhláškou 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a musí obsahovat tyto náležitosti. 3.1 Náležitosti havarijního plánu (1) Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro které je zpracován, a údaje o uživateli závadných látek (jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu 4), jde-li o fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu). V případě, že uživatel závadné látky není totožný s vlastníkem nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení, uvedou se tyto údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo nájemcích uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení. (2) Dále havarijní plán obsahuje tyto náležitosti: jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a telefonické spojení na autora havarijního plánu, jméno, popřípadě jména a příjmení statutárního zástupce uživatele závadných látek a a) kontaktní spojení na něj, jde-li o právnickou osobu, jména, popřípadě druhá jména, příjmení a funkční zařazení osob, určených uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu a telefonické spojení na ně, seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační údaje a vlastnosti těchto látek uvedené v příloze této vyhlášky, popřípadě v b) bezpečnostním listu, a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá, seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami, včetně technických parametrů jednotlivých zařízení a popisu kanalizace zařízení a jejich technické výkresové dokumentace; dokumentace odvodnění zahrnuje celou cestu odtoku c) odpadní vody od jejího vzniku v zařízení až po výpust odpadní vody do povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro veřejnou potřebu, a dále celou cestu odtoku srážkových vod dešťovou kanalizací, výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a z toho vyplývajících ohrožených objektů, včetně d) horninového prostředí, podzemních zařízení (zejména kolektorů, technologických kanálů a kanalizací) a povrchových a podzemních vod jako pravděpodobných 6/24

9 e) f) g) koncových recipientů uniklých závadných látek, výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření, včetně jejich parametrů, výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků (druh, množství, účel) využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením místa uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání, popis postupu po vzniku havárie v členění na: 1. bezprostřední odstraňování příčin havárie ( 9), 2. hlášení havárie ( 7), 3. zneškodňování havárie ( 10), 4. odstraňování následků havárie ( 11), vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování 5. následků havárie, h) zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci, personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie, a to i) i pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených, adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty 5) a další zainteresované právnické i fyzické osoby, především na: 1. Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jenotkami 2. požární ochrany, 3. Policii České republiky, správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území j) 4. nachází, 5. místně příslušný vodoprávní úřad, místně příslušný inspektoát České inspekce životního prostředí, oddělení 6. chrany vod, 7. zdravotnickou záchrannou službu, 8. místně přísušn obecní, popřípadě městský úřad, 9. místně příslušný krajský úřad, 10. příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 7/24

10 Český inspektorát lázní a zřídel v případě dotčení ochrannýchpásem 11. přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod, 12. správce vodního toku, v jehož povodí se ucelené provozní území nachází, vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, pokud je zařízení či uceleé 13. provozní území odkanalzováno, odběratele vody ( 8 vodního zákona) bezprostředně ohrožené následky 14. havárie, postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení k) záznamů o hlášeních, kvalifikace a postupy (plány účelových školení a výcviku) zabezpečující rozvoj a l) udržování potřebných odborných způsobilostí ostatních osob, podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním plánem, údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho tak, aby byly m) zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami. (3) Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis kontrolního systému ( 3 odst. 2), jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol, podrobnosti o hlášení havárií ( 7) a další podrobnosti související s plněním povinností uživatele závadných látek podle 9 až 11, zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout. 3.2 Vzor havarijního plánu Vzor havarijního plánu je uveden v příloze č.1. 8/24

11 4 Kontaktní informace Pro další a podrobnější informace nás prosím neváhejte kontaktovat. Web: Ing. Jan Šrámek, tel: (+420) Citované zákony a vyhlášky [1] Zákon č. 311/2006 Sb. v platném znění [2] Zákon č. 100/2001 Sb. v platném znění [3] Vyhláška č.450/2005 Sb. v platném znění 6 Seznam příloh Příloha č.1 Vzor havarijního plánu pro AVK Příloha č.2 Vzor žádosti na povodí Příloha č.3 Vzor žádosti na vodoprávní úřad Příloha č.4 Vzor žádosti o povolení provozování Příloha č.5 Certifikát výrobku č.ftzú 05 ATEX 0235 vydaný FTZÚ Ostrava-Radvanice Příloha č.6 Technická dokumentace-stručný popis výrobku AVK 9/24

12 Příloha č.1 Vzor havarijního plánu 1. Vymezení provozu Havarijní plán pro nakládání se závadnými látkami provozovny Automat výdeje kapalin - pohonných hmot AVK 01.1 vypracovaný podle vyhl. 450/2005 Sb. Provozovna je umístěna jako dočasné zařízení v obci.na k.ú.., parcela č..,. 2. Údaje o provozovateli Provozovatelem je. Čs.exilu 479/9, Ostrava Poruba , IČ tel Vlastník nemovitosti:., bytem. Vlastník pozemku:., bytem. 3. Zpracovatel havarijního plánu Ing. Jan Šrámek,. Čs.exilu 479/9, Ostrava Poruba , IČ tel.. Dosažené vzdělání: vysokoškolské 4. Seznam závadných látek v provozní nádrži stroje Motorové benzin a nafta.v provozních nádržích stroje je max. provozní množství 4900litrů BA a 4900 litrů NM.Bezpečnostní listy České rafinerské a.s. jsou přiloženy. Provozní množství látek nepřevýší limit daný certifikací výrobku včetně přídavných nádrží pro žádnou z nich. Nepřevýší 9800 l na jednom místě dle platné vyhlášky. 5. Stručný popis zařízení (foto-součást textu) Obecný popis 10/24

13 Přemístitelná čerpací stanice AVK 01.1 ( dále také jen AVK 01.1) je moderní, bezobslužné, zařízení, určené pro jednoproduktový nebo dvouproduktový (dělená nádrž) prodej i výdej pohonných hmot (PHM). Technická část je umístěna v přepravním kontejneru, což umožňuje snadnou přepravitelnost a rychlé uvedení do provozu. Výdej a prodej PHM je samoobslužný s bezhotovostní úhradou odebraného množství PHM. Stqnice je dálkově řízena a sledována, což umožňuje vytvářet libovolně velkou, centrálně řízenou síť. K řízení a správě AVK 01.1 se využívá síť GSM, podporující GPRS přenosy, nebo satelitní komunikace. Zabezpečení všech přenosů je provedeno HTTPS protokolem (používán pro přenosy v bankovní síti). Správce sítě AVK 01.1 je nepřetržitě a automaticky informován o stavu jednotlivých stanic v celé síti AVK 01.1 z jednoho centra. Provozovatel má komplexní přehled o provozním stavu stanice. S dostatečným předstihem je upozorňován na nutnost doplnění PHM do nádrže automatu a takto pohodlně zabezpečuje logistiku. Pomocí řízení na dálku má správce možnost stanici AVK 01.1 zapnout či vypnout, nastavovat prodejní ceny atd. AVK 01.1 umožňuje nastavit na každou identifikační (odběrovou) kartu specifické podmínky odběru (např. nastavit rozdílnou cenu pro vlastníka stanice, zaměstnance a ostatní zájemce, kteří mohou tankovat PHM za zvýhodněnou cenu). Škála možností využití, které vedou k ziskovosti zařízení, je široká. Přemístitelná čerpací stanice AVK 01.1 je výrobek, nikoliv stavba. Lze jej umístit, na základě požadavků investora, nebo provozovatele, v souladu s podmínkami provozní, bezpečnostní dokumentace a požadavků příslušných úřadů, na kteroukoliv zpevněnou plochu. Přemístitelná čerpací stanice AVK 01.1 je celosvětově patentem chráněný výrobek. Plně vyhovuje předpisům ČR i EU, včetně přísných podmínek provozu čerpacích stanic, které nejsou stavbou- nový zákon č. 311/2006 Sb., O pohonných hmotách. O některých výhodách provozování AVK 01.1se zmíníme dále. AVK 01.1 byl vyvinut předními českými odborníky ve spolupráci s naší společností, lze jej tedy v souladu s předpisy a zákony modifikovat podle přání zákazníka. Popis výrobku - automatu výdeje kapalin AVK. 11/24

14 Automat výdeje kapalin AVK je umístěn do speciálního kontejneru typu 1CC nebo 1DD. Technologie umožňuje plnění (tankování) osobních motorových vozidel, nákladních motorových vozidel včetně speciálních vozidel a autobusů. Automat výdeje kapalin AVK umožňuje také plnění (vyzbrojování) kolejových železničních vozidel. Speciální kontejner je jak základním nosičem tak přepravním obalem automatu výdeje kapalin AVK. Plnění motorových vozidel probíhá vždy na úkapovém platě. Úkapové plato je umístěno vždy v místě plnění motorových vozidel (před automatem výdeje kapalin AVK). Plnění provozní nádrže automatu výdeje kapalin AVK probíhá z automobilové nádrže (cisterny) dodavatele PHM (návozce. Automobilová cisterna dodavatele vždy stojí v prostoru tzv. havarijní jímky stáčení (návozce). Popis jednotlivých činností při tankování a plnění automatu výdeje kapalin AVK je v provozním řádu. Orientační technické údaje výrobku Automatu výdeje kapalin: Objem nádrže: l Pracovní objem nádrže (95 % celkového objemu) l Doba plnění motorové nafty do nádrže na pracovní objem max. 20 min. Rozměry: - délka mm - šířka mm - výška mm Výška se zastřešením dle profilu: mm Rozměry úkapového plata - délka mm - šířka mm - výška 195 mm Rozměry havarijní jímky pro plnění z cisternového automobilu - délka mm - šířka mm - výška 140 mm Orientační hmotnosti jednotlivých dílů AVK : Speciální kontejner AVK kg Nádrž o objemu litrů kg Vyrovnávací rám 875 kg Úkapové plato 385 kg Havarijní jímka plnění z cisternových automobilů kg 12/24

15 Zastřešení 140 kg Zastavěná plocha cca: - kontejner 14,75 m2 - úkapové plato výdeje 5,70 m2 - havarijní jímka plnění z cisternového automobilu min. 38,75 m2 Celkem zastavěná plocha cca 64, 9 m2 Bezpečnostní zajištění výrobku - automatu výdeje kapalin AVK Bezpečnost automatu výdeje kapalin AVK plně vyhovuje všem požadavkům na bezpečný provoz. Automat výdeje kapalin je nadstandardně vybaven řadou bezpečnostních prvků. Prostor automatu výdeje kapalin AVK s provozní nádrží a hydraulikou čerpání PHM je bezpečně konstrukčně oddělen od prostoru řídící elektroniky. Pasivní větrání automatu výdeje kapalin AVK je zajištěno mezerami dvojitých přepážek instalovaných mezi prostory s nebezpečím výbuchu a prostory bez nebezpečí výbuchu. Aktivní větrání zajišťují instalované samočinné ventilátory s nastaveným intervalem odvětrání vnitřních prostor automatu výdeje kapalin AVK. V prostoru s nebezpečím výbuchu jsou instalována jen ta zařízení, která splňují požadavky evropské směrnice ES č.94/9/ec (tzv. ATEX). Teplota vnitřního prostoru automatu výdeje kapalin AVK je nepřetržitě monitorována a v případě dosažení nastavených hodnot teploty automaticky spustí odvětrání. Vnitřní prostor automatu výdeje kapalin je také nepřetržitě monitorován analyzátorem explozivních par na výskyt nebezpečné koncentrace par PHM. Při dosažení koncentrace par PHM 20% dolní meze výbušnosti par PHM dojde k automatickému odvětrání vnitřního prostoru automatu výdeje kapalin a vyslání informace do řídícího centra provozovatele. Při dosažení koncentrace par PHM 50% dolní meze výbušnosti par PHM dojde k bezpečnému odstavení automatu výdeje kapalin AVK z provozu a zároveň vyslání informace do řídícího centra provozovatele. Meziprostor dvouplášťové provozní nádrže a vnitřní prostory automatu výdeje kapalin jsou nepřetržitě monitorovány čidli úniku kapalin (PHM) V případě úniku kapalin (PHM) je okamžitě vyslána informace do řídícího centra provozovatele o nastalé situaci. Pro monitoring výskytu kapalin (PHM) je použito čidel typu DENO-K. Bezpečnost automatu výdeje kapalin proti vniknutí (vandalismu) je zabezpečena na všech vstupech koncovými spínači. Při neoprávněném 13/24

16 vstupu nebo vniknutí (bez identifikace) je vyhlášen poplach signál o napadení je zaslán dle požadavku provozovatele (řídící centrum provozovatele, policie, pult centrální ochrany). Veškeré přístupné ovládací prvky (tlačítková souprava) a displeje jsou v provedení antivandal. Zajištění bezpečnosti proti úniku výskytu kapalin (PHM) v prostoru plnění motorových vozidel, v úkapovém platu a v prostoru plnění provozní nádrže, v havarijní jímce je provedeno dvoustupňovou filtrací. Tato filtrace zachytí případné úkapy (únik) ropných látek (PHM). Kromě toho je filtrace vybavena signalizací zanesení prvního stupně filtru čidlem typu DENO-K. Pro filtraci je použito filtrů naplněných sorbetem CHEZACARB. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí el. zařízení je provedena dle ČSN samočinným odpojením od zdroje doplněná o zvýšenou ochranu proudovým chráničem a ochranným pospojováním. Obrázek 1 Automat výdeje kapalin-přenosný čerpací stroj AVK. 6. Seznam protihavarijních prostředků včetně množství - sorbent CHEZACARB SH- tento prostředek zachycené uhlovodíky pevně váže a neumožńuje jejich vymytí dalším průtokovým podílem (5 kg). 14/24

17 - 2 ks lopat pro odstranění havárie - zasypávací materiál Vapex, piliny pro ropné látky tento materiál po použití se umístí do kovové nádoby k tomu určené (5 kg). - jestliže dojde k úniku látek nebo za deště musí být informován majitel pozemku p.., tel podle charakteru úniku může být k zásahu povolána jednotka požární ochrany - zaměstnanci musí být proškoleni opakovaně každý rok, o proškolení musí být veden záznam. Dodavatel PHM musí být také prokazatelně proškolen o způsobu plnění a postupu u případných úniků PHM. - hasící souprava (bežně v prodeji) - dodavatel PHM musí být vybaven záchytnou vaničkou pro úkap PHM z připojovacího místa cisterny - AVK je nadstandardně vybaveno automatickým aerosolovým zařízení FIRE JACK, při servisních pracích jsou zasahující pracovníci vybaveni hasícím přístrojem. - nádoba s pískem 7. Seznam částí zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami Certifikovaný výrobek AVK 01.1 je certifikován jako celek, ve kterém se nachází závadné látky. AVK 01.1 zahrnuje dělenou provozní nádrž (Nafta a benzín) a zastřešenou manipulační plochu. 8. Předpokládané cesty havarijních úniků Popis lokality: Povrchová voda za deště odtéká z volných ploch po spádnici na veřejnou komunikaci. V okolí se nevyskytuje žádný ohrožený objekt. V případě úniku, může jít jen o únik malého množství závadných látek, kde se nedá předpokládat významné znečištění na volné otevřené plochy a životního prostředí. Jakýkoliv únik je zastaven sorpčními prostředky na místě. Stáčení z distribučního vozidla je prováděno pod tlakem, vlastním provozním čerpadlem umístěným v certifikovaném výrobku AVK 01.1, čímž nemůže dojít k narušení (poškození) plnící hadice, která je po ukončení stáčení profouknuta stlačeným vzduchem s CA. Čímž je zamezeno byť i drobnému úniku nebezpečných látek. 15/24

18 Stavebně zajištěná manipulační plocha proti úniku nebezpečných látek do životního prostředí. Doprava nebezpečných látek přepravním vozidlem podlého obecně platných předpisů v silniční dopravě. Kanalizace v místě není vybudována 9. Preventivní konstrukční opatření Všechna místa v okolí jsou provedena jako zpevněná plocha. Místo stáčení je na nepropustné ploše, sorpčním bagem s aktivním uhlím Chezacarb a navíc chráněno technologií NCT, která zamezuje jakýkoliv průsak nebezpečných látek do podloží. Nakládání se závadnými látkami se musí provádět za stálé přítomnosti obsluhy návozu a zástupce provozovatele čerpacího stroje. 10. Organizační preventivní opatření a prostředky 1. Zaměstnanci návozu a kontroly stroje musí být prokazatelně poučeni o správném zacházení s látkami, o správných technologických postupech a o umístění havarijních prostředků. 2. Obsluha návozu a kontroly musí být seznámena s tímto havarijním plánem a musí mít vždy možnost využít spojení s dispečinkem. 9. Postup po vzniku havárie 1. Každý, kdo zjistí únik ropné látky (nebezpečné) mimo zajištěný prostor nebo do terénu, je povinen učinit neprodleně opatření k tomu, aby nemohlo dojít k šíření znečištění a jeho průniku do země. Nejprve oznámí únik na dispečink, kde je trvalá služba. Kontakt je uveden v bodě Součástí hlášení je údaj o tom, o kterou instalaci se jedná a co nejpřesnější popis úniku, zejména místa, příčiny a intenzity úniku, pokud jsou tato data známa. 3. Zaměstnanci jsou vycvičeni a schopni zastavit únik sami, provedou to neprodleně. Použijí k tomu zasypávací materiál (CHEZACARB SH) a tento materiál po použití umístí do prostoru manipulační plochy pro to určené až do likvidace. 4. Jestliže dojde k úniku většího množství látek za deště a mohla by být ohrožena podzemní voda nebo závadné látky splachuje déšť k sousednímu pozemku, musí být informován majitel nemovitosti. K této situaci ale prakticky 16/24

19 nemůže dojít, jelikož sorbent CHEZACARB SH má vysokou pohlcovací schopnost a dostatečné dimenzovaný záchytný systém. 5. Podle charakteru úniku může být k zásahu povolána jednotka hasičského sboru. 11. Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci Všichni pracovníci návozu a kontroly i dispečinku musí být poučeni přiměřeně svému pracovnímu zařazení o potřebných opatřeních, o umístění havarijních prostředků a o manipulaci s nimi. V případě potřeby jsou povinni použít osobní ochranné pracovní prostředky, zejména rukavice. O proškolení musí být veden záznam a zaměstnanci provozovatele AVK 01.1 se musí školení podrobit opakovaně každý rok. 12. Personální zajištění činností Ohlášení úniku na dispečink každý zaměstnanec, který únik zjistí musí neprodleně a to pomocí mobilního telefonu nebo jiného spojení tento únik ohlásit. Ohlášení úniku úřadům a majiteli zasažených pozemků, povolání hasičů a další řízení sanace zabezpečuje vedoucí směny na dispečinku. Z toho důvodu jsou na dispečinku uloženy všechny potřebné údaje o každé lokalizaci. 13. Adresy a telefonní spojení Hasičský záchranný sbor ČR: 150, 112 Zdravotní záchranná služba: 155, 112 Policie ČR: 158, 112 Vlastník nemovitosti: Správce povodí:.. VH dispečink, Nepřetržitá služba Vodoprávní úřad:... Odbor ŽP Správce vodního toku v dosažitelném okolí Městský úřad: Inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany vod: Krajský úřad.. Kraje: Orgán ochrany veřejného zdraví KHS: Dispečink. (24h) : Odběratel vody ohrožený případnou havárií-není ohrožen žádný odběratel 17/24

20 14. Postup předávání hlášení o havárii Ohlašovací povinnost podle 41 odst. (2) zákona o vodách č.254/2001 Sb. je stanovena v prvé řadě na Hasičský záchranný sbor ČR nebo jednotky požární ochrany nebo Policii ČR a správce povodí. Každý, kdo zjistí nebo způsobí havárii, má povinnost ji bez prodlení oznámit. Hlášení jsou předávána nejprve telefonicky, v případě většího úniku je nutno také písemné hlášení. Hlášení se podává na městský úřad, odbor ochrany životního prostředí. Součástí hlášení je údaj o tom, o kterou instalaci se jedná a co nejpřesnější popis úniku, zejména místa, příčiny a intenzity úniku, pokud jsou tato data známa. Jestliže je zaměstnanec vycvičen a schopen zastavit únik sám, provede to neprodleně. Použije k tomu zasypávací materiál (Vapex, piliny pro ropné látky) a tento materiál po použití umístí do kovové nádoby k tomu určené. Pozor, tento materiál může být samozápalný. Zaměstnanci jaou každoročně prokazatelně proškolováni. Jestliže dojde k úniku většího množství látek nebo za deště a mohla by být ohrožena podzemní voda nebo závadné látky splachuje déšť k sousednímu pozemku, musí být informován jajitel pozemku p.., tel.. Podle charakteru úniku může být k zásazu povolána jednotka požární ochrany. V případě vzniku jakékoliv havárie musí být vyhotoven písemný Zápis o průběhu havárie. 15. Kvalifikace a školení pracovníků Každý pracovník je jednou ročně vyškolen a podstoupí potřebná školení. 16. Údaje o umístění kopií havarijního plánu 18/24

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A D Ů V O D O V Á Z P R Á V A OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu; vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy; odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy Návrh zákona o pohonných

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PJ Plzeň Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod PJ Plzeň PP Bezdružice PP Rokycany PP Stupno PP Nýřany - 1 - České dráhy, a.s. Depo

Více

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž

Čerpací stanice PH rozšíření o nádrž inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax: 05 49210356, 05 41240857 enving@enving.cz http://www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti Posuzování

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 105 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ PK Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury č. j. 17/2011-910-IPK/1

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

Likvidace autovraků - Varnsdorf

Likvidace autovraků - Varnsdorf Severočeské sběrné suroviny a.s.,švermova 117, 460 10 Liberec Likvidace autovraků - Varnsdorf O Z N Á M E N Í záměru podle 6 v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA

PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA AAA AUTO a.s. Husovo nám.14, 253 01 Hostivice PRODEJNÍ CENTRUM AAA AUTO OSTRAVA Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY

SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY SOUBOR OTÁZEK K PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti EURO CERT CZ, a.s. Jakékoliv šíření lze provádět jen

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Paseky nad Jizerou. splaškové kanalizace v obci. 1 Kanalizační řád KANALIZAČNÍ ŘÁD splaškové kanalizace v obci Paseky nad Jizerou 1 OBSAH 1. Titulní list 3 2. Úvodní ustanovení 4 2.1 Platnost kanalizačního řádu 4 2.2 Schválení kanalizačního řádu 4 2.3 Uložení kanalizačního

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. Ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 81b

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. Ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 81b Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 81b (1) Byla-li vydána nebo odňata věc, která ohrožuje bezpečnost

Více