c) Pracovní deník cesta Praha - Brusel účast na jednání AG SCC Podpis/Podpisy:...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c) Pracovní deník 18. 1. 2015 cesta Praha - Brusel 19. 1. 2015 účast na jednání AG SCC Podpis/Podpisy:..."

Transkript

1 Číslo cesty: 55/2015 Země, místo: Účel ZPC: Belgie, Albert Borschette Conference Centre, Rue Froissartstraat 36, Brusel Účast na 2. zasedání Poradní skupiny pro stavebnictví (AG SCC) Datum konání: I. Všeobecné údaje: a) Účastník ZPC: Mgr. Václava Holušová b) Doprava: letecky c) Pracovní deník cesta Praha - Brusel účast na jednání AG SCC cesta Brusel - Praha d) Ubytování: Brusel, hotel Metropole Vypracoval: Mgr. Václava Holušová Podpis/Podpisy:... Rozdělovník: ÚNMZ: 1200 Elektronicky: AAAO, TK ÚNMZ stavební výrobky Datum a podpis přímého nadřízeného:... Datum a podpis ředitele odboru:... Datum a podpis předsedy Úřadu:... Stránka 1 z 5

2 II. Věcná zpráva Zahájení jednání Druhé setkání poradní skupiny pro přípravu 8. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví (SCC/CPR), organizované DG Enterprise and Industry, se uskutečnilo dne 19. ledna 2015 v Bruselu, v konferenčním centru Evropské komise Albert Borschette, Froissartstraat 36. Jednání proběhlo za účasti zástupců Evropské komise (dále také Komise nebo EK ), působících v rámci generálního ředitelství DG ENTR/B-1, a delegací členských států EU doprovázených experty. V roli pozorovatele byli přítomni zástupci Evropského výboru pro normalizaci (CEN), EOTA a GNB. Jednání řídila Marzena Rogalska (Head of Unit, Sustainable Industrial Policy and Construction, DG ENTR, dále MR), Komisi dále reprezentovali Georgios Katsarakis (GK), Tappani Mikkeli (TM), Arantxa Sanchez (AS), Manfred Fuchs (MF) a Lutz Koeppen (LK). Za Českou republiku se účastnily Mgr. Václava Holušová (ÚNMZ) jako vedoucí delegace a Ing. Ludmila Kratochvílová (MPO) v roli experta. Schválení agendy (AG ) MR v úvodu objasnila, že členské státy navrhly k projednání příliš mnoho témat, která je nutné z nedostatku času redukovat pouze na témata, která se týkají všech ČS. Z toho důvodu nejsou na programu FAQ, neboť vyvolaly mnoho připomínek, a proto o nich bude jednáno jindy. Je také nutné důsledně rozlišovat mezi technickými záležitostmi (patří na jednání AG SCC) a legálními záležitostmi (patří na program jednání SCC). Roadmap AS seznámila přítomné s aktivitami, které již byly vykonány anebo právě probíhají. Delegované akty (moderoval TM) Geotextilie (AG ) - TM: jejich možné použití uvedené v normách je limitované oproti reálnému stavu; Komise tedy chce připravit šířeji pojatý delegovaný akt, který by reflektoval různorodé užití geotextilií ve stavbách. - NL: nesouhlasí s tím, že geosyntetika určená k použití v interiéru jsou posuzována pouze podle systému 4 (tj. bez účasti třetí nezávislé strany), protože jde i o reakci na oheň. - TM: určené použití je možné na konkrétních výrobcích vyznačit dobrovolnými piktogramy; kdyby mělo všechno přijít do normy, musel by být změněn mandát. Výrobky pro čištění odpadních vod (AG ) - TM: byly mírně upraveny tabulky č. 1 (vše kromě reakce na oheň) a č. 2 (jen reakce na oheň), ale základní charakteristiky zůstaly nezměněny. - Delší diskuse proběhla k problematice manhole covers and gully tops used horizontally in floorings které poklopy a guly tam spadají? Těch, které se umisťují do vozovek, se to netýká, protože vozovky nepatří mezi floorings. Rozdíly v tab. 1 a 2 by měly být sjednoceny. Návrh deleg. aktů s přílohami pro 6 různých norem (AG ) Stránka 2 z 5

3 - Diskuse k normě EN 16361: návrh tříd (viz tabulky na str. 11): TM souhlasí s tím, že předložené pojetí je nutné lépe zdůvodnit. - MR: Komise osloví CEN a pošle ČS v kopii. Požadavky na nové deleg. akty měnící systémy AVCP: - Slovensko kabely (podpora ČR, souhlas některých výrobců, ale nesouhlas jiných); - Norsko koupelnové boxy (několik států chce dále konzultovat); - TM: tyto případy ještě nejsou dostatečně analyzované, aby mohly být zpracovány návrhy deleg. aktů. Záležitosti normalizace Revize vzoru přílohy ZA (moderovali GK a LK) - Návrh: odstranit příklady a vzor prohlášení o vlastnostech, protože je přísnější než samotné CPR, což není právně přípustné. Je třeba zjednodušit a zlevnit pro výrobce. - Úvahy o tom, že příloha ZA nebude informativní, ale normativní; existuje-li pro určitý výrobek hen, výrobce se jí řídit musí, pokud chce svůj výrobek označit CE podle CPR; musí vydat prohlášení o vlastnostech podle přílohy ZA, tudíž ta je v podstatě závazná a měla by být nazvána normativní ; je přece matoucí označovat něco, co je závazné, jen za informativní (tj. přečti a zapomeň, jak se vyjádřil TM). - Pochybnosti vyjádřily BG, UK, FI (právní důvody); naopak ČR a další státy tento nápad podporují. Vademecum (moderoval LK) - Směrnice 1025/2012 není dokument sektorový, ale horizontální (všeobecný). Komise tedy musí posuzovat shodu návrhů předložených CEN/CENELEC s článkem 17(5) CPR. - Postup je následující: každoroční pracovní program mandát (pod kontrolou ČS) CEN/CENELEC navrhne normu Komise posoudí v případě shody je norma vydána v OJEU jakožto harmonizovaná norma k CPR. - Revised draft vademecum ( mandating package ) - postup: o Planning (pracovní program) o Preparation (konzultace s CEN, ČS, ostatními zainteresovanými subjekty) o Adoption (pozitivní názor kvalifikovaná většina ČS hlasuje pro) o Notification (rozhodnutí Komise je oznámeno CEN, ten do 1 měsíce odpoví) o Execution (CEN vytvoří normu) - Normalizace je politikum Je těžké docílit konsenzu. - DE (B. Schneider) vzneslo zásadní dotaz: zatímco u ostatních výrobků lze odmítnout normu ze 2 důvodů buďto nenaplňuje mandát, anebo nepokrývá všechny základní požadavky, tak u stavebních výrobků je k dispozici jen druhá možnost. Zodpovědnost za stavby však nesou členské státy, a proto DE šlo cestou uplatňování dodatečných požadavků nad rámec hen, což však odmítl Evropský soudní dvůr. - Na to odpověděl MF: ČS musí pečlivěji spolupracovat už ve fázi tvorby mandátů, aby nebylo potřeba dodatečně vylepšovat normy národními požadavky jdoucími nad jejich rámec. - FI vyslovilo porozumění pro názor DE, že když k přijetí normy stačí pouze kvalifikovaná většina ČS, snadno může být někdo přehlasován a jeho požadavek tím opomenut. Stránka 3 z 5

4 - Formální námitka podle článku 18 CPR: ČS nebo Komise mohou vznést námitku i po zveřejnění normy. - Dotaz SK: lze přijmout amendment k mandátu, který byl vytvořen v režimu směrnice CPD? Odpověď: nelze, protože amendment k mandátu je právní dokument (rozhodnutí Komise), zatímco směrnice CPD nebyla právním dokumentem v tomto smyslu. Změny mandátů, jejich vyjasnění apod. je tedy nutno nazývat jinak zvolit pragmatické řešení. Návrh mandátu CEN ohledně zavedení tříd a mezních hodnot do hen (AG ) - TM: Komise se chce vyhnout nutnosti přijímat delegované akty jednotlivě kvůli všemu, takže se chce vydat cestou jednoho mandátu, kterým požádá CEN/CENELEC, aby aktivně analyzovaly potřebu zavést třídy a mezní hodnoty do hen a kandidátských EN a sestavily podle toho náležitý plán práce. - GK: Komise nechce dát bianko šek CEN/CENELEC, ale chce ustanovit proceduru, podle níž se budou zavádět do norem třídy a mezní hodnoty. ČS budou mít možnost se k ní vyjádřit. - AT: jak tento přístup ladí s články 27(1) a 27(2) CPR? Nelíbí se jim, že Komise chce vydat mandát za účelem průzkumu potřeby něco udělat; mandáty by se měly přece vydávat s konkrétním požadavkem, co má CEN či EOTA udělat. Kvalita harmonizovaných norem (AG k diskusi) - MR navrhla nazvat tento pracovní dokument raději Completeness úplnost, komplexnost než Quality, což nelibě nese CEN. - Členské státy obecně chválí vypracování tohoto diskusního materiálu, ale uplatňují četné připomínky (FI, AT, DE, NO, FR, BG, CY, PL ) - Komise v současné době nemá k dispozici konzultanta z CEN (finanční důvody krácení rozpočtu), což má vliv na kvalitu spolupráce. - EOTA: považují za důležité, aby v normách zůstaly vzory, jakým způsobem mají výrobci připojovat k výrobkům označení CE (což jde přímo proti plánu Komise zjednodušit přílohu ZA a vypustit vzory označování CE). - CEN: mnoho připomínek. Ideální řešení normy neexistuje. Příklad: EN : je to ideálně otevřená norma, ale Komise k ní právě proto musela vydat vysvětlivky formou FAQ. Normy neslouží jen pro účely značení CE. Když už Pokyny L a K právně neexistují, CEN se snaží zachovat kontinuitu alespoň prostřednictvím norem. - TM: příklady značení CE nemají být v normách (právních dokumentech), ale nikdo nebrání CEN či EOTA vydávat návody a průvodce pro CE marking. Bude-li totiž v normě uveden 1 vzor, může být naopak zavádějící pro celní úřady, investory staveb, stavební úřady apod. Prezentace GNB (posuzování vlastností z pohledu notifikovaných osob) Dario Agalbato Různé - Jeho poslední vystoupení na tomto fóru už ne v roli prezidenta AGNB, protože v loňském roce byla zvolena nová prezidentka. - TM stručně informoval o rozsudku Evropského soudního dvora ve věci dodatečných požadavků DE nad rámec hen. - Ke dni vyjde v OJEU nový seznam harmonizovaných norem k CPR; bude obsahovat jen 2 nové normy z celého seznamu kandidátských norem (EN a EN 14190). Stránka 4 z 5

5 - Koncem března 2015 bude svolána schůzka na téma hodnocení CPR po prvním roce působnosti (dotazníky vyplnily ČS i jednotlivé zainteresované subjekty, následovaly telefonické rozhovory s vybranými účastníky včetně ČR). - Po 8. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví bude nutné uspořádat další setkání poradní skupiny, předběžný termín je (záleží na obsazenosti jednacích místností). Věcné zhodnocení cesty Cílů pracovní cesty, tj. zastoupení na jednání pracovní skupiny pro přípravu jednání Stálého výboru pro stavebnictví a přenesení informací do ČR, bylo dosaženo. Úkoly vyplývající z jednání Sledovat vývoj jednotlivých oblastí a zajistit účast na dalších pracovních jednáních výboru. Zodpovídá: Mgr. Holušová Termín: průběžně Seznámit Koordinační pracoviště pro stavební výrobky se získanými informacemi. Zodpovídá: Mgr. Holušová Termín: únor 2015 Stránka 5 z 5

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 23. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 4. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 23. ledna 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Belgie, Brusel, EU. Zasedání Working Group for Gas Appliances Directive 2009/142/EC (WG GA)

Belgie, Brusel, EU. Zasedání Working Group for Gas Appliances Directive 2009/142/EC (WG GA) Číslo cesty: 177/2014 Země, místo: Účel ZPC: Belgie, Brusel, EU Zasedání Working Group for Gas Appliances Directive 2009/142/EC (WG GA) Datum konání: 2014-06-16 1. Všeobecné údaje: a) Účastníci ZPC: Ing.

Více

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 6 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Partnerství pro strukturální fondy

Partnerství pro strukturální fondy Centrum pro komunitní práci střední Čechy Partnerství pro strukturální fondy Analýza partnerství mezi veřejnou správou a nevládními neziskovými organizacemi v zemích střední a východní Evropy Obsah Úvodní

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

ZPRÁVY. informace. 12. 9. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 12. 9. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 12. 9. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 3 20 08 Mezinárodní letiště v Karlových Varech bylo cílem odborné exkurze v rámci

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m :

IV. V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : V y p o ř á d á n í p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m : N á v r h z á k o n a, k t e r ý m s e m ě n í z á k o n č. 3 5 3 / 2 0 0 3 S b., o s p o t ř e b n í c h d a n í c h, v e z

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2011 KOM(2011) 794 v konečném znění 2011/0374 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení IV. Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 9. 5. 2013, s termínem dodání stanovisek do 23. 05.

Více

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007

Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v České republice za rok 2007 ministr průmyslu a obchodu Martin Říman Vážené dámy, vážení pánové, předkládám

Více

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky 1. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Doplnit, o čem je Rada ESIF informována. Akceptováno, doplněno. Uveden/a NM sekce NOK 2. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Opravit chyby ( exerní evaluátoři opravit na externí

Více

250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren

250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren 250 legislativních opatření EU ovlivňujících sektor hotelů, restaurací a kaváren Didac Garcia Carreté Jonatan Henriksson Miriam Schneider Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více