Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce"

Transkript

1 Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Vysvětlit strukturu obsahu závěrečné práce, která je specificky zaměřena, adekvátně zvolenému tématu a cíli. Student si může zvolit teoretické zaměření práce, empirické, empiricko-teoretické, nebo zpracovat práci jako empirický výzkum. Struktury závěrečné práce charakteristické pro jednotlivá zaměření jsou uvedeny v této kapitole. Obsahem kapitoly je také seznámení se základními pravidly etiky vědecké práce. Po absolvování 5. bloku předmětu by studenti měli: Porozumět významu a obsahu metodologické části ZP, Porozumět významu a obsahu teoretické části ZP, Porozumět významu a obsahu praktické části ZP, Porozumět významu a obsahu aplikační části ZP, Porozumět struktuře obsahu ZP podle jejího zaměření, Pochopit a ztotožnit se, se základními pravidly etiky vědecké práce. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce dalších 60 minut. Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Teorie, metoda, metodologie, aplikace, teoretická část ZP, metodologická část ZP, praktická část ZP, aplikační část ZP, struktura obsahu ZP, etika vědecké práce. Vypracováním závěrečné práce má student prokázat, že dokáže své znalosti a metodologické poznatky získané studiem, tvůrčím způsobem aplikovat při řešení zadaného problému v rámci studovaného oboru. Student si ke zvolenému tématu, cíli a celkovému zaměření ZP volí vhodnou strukturu závěrečné práce. Struktury závěrečné práce charakteristické pro jednotlivá zaměření jsou uvedeny v této kapitole. 1 Význam a zpracování teoretickometodologické části ZP

2 Touto kapitolou začíná Vlastní text závěrečné práce. Teoretickometodologická část práce by měla být rozdělena na oddíly, pododdíly a články (členěna na kapitoly tří úrovní). Příliš podrobné členění se nedoporučuje. Členění textu činí text přehlednější, vyjadřuje i význam a hierarchické uspořádání jednotlivých částí textu. Konkrétní obsahové členění záleží na studentovi. Při číslování částí textu je třeba se řídit ČSN 1. Teoreticko-metodologická část závěrečné práce by měla obsahovat výčet a základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému, ve kterém by měl student prokázat vědomosti, které získal studiem a samostatnou prací s literaturou. Tato část obsahuje charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení zvoleného problému (cíle ZP) použity. Kompilační podoba této části BP je zcela přijatelná a její výsledná podoba má charakter spíše literární rešerše a převažují zde citace. U DP musí být tato literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení existujících teoretických názorů i o formulaci vlastního teoretického východiska pro zpracování následné části DP. Při zpracovávání této části práce existuje reálné nebezpečí její přílišné rozsáhlosti na úkor proporce práce. Vlastní text je určen adekvátně vzdělanému čtenáři, není tedy vhodné rozepisovat vše příliš podrobně. Měl by být kladen důraz na nové poznatky s odpovídajícím popisem a odkazem na vybavení. Teoreticko-metodologická část práce by měla končit subkapitolou shrnující tuto partii, např.: Přehled základních nedostatků nebo např.: Základní kritéria a parametry hodnocení atp. Tato subkapitola je pak výchozím materiálem pro další, tvůrčí, aplikační /praktickou/ část, která by ji měla metodicky i strukturou odpovídat. Je zde také uvedena podrobnější charakteristika metod a postupů, které budou pro řešení problému použity v praktické (aplikační, nebo analytické) části. V této kapitole je nutné důsledně uvádět (citovat) použité zdroje informací, protože jinak jsou hodnoceny jako myšlenky autora. Zřídka vyskytující se ilustrace by měly být začleněny přímo do textu co nejblíže místu, kde jsou odkazovány a popisovány. Každý uváděný graf, tabulka atp. musí být komentován (hodnocen). 1.1 Sběr a zpracování informací V první fázi zpracování závěrečné práce (teoretická část) student 1 ČSN ISO 2145 (010184). Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut,

3 shromažďuje informace o stavu řešeného problému a o předmětu své práce. Zdrojem informací jsou pro studenta pramenné a literární materiály. Přehled o potřebné literatuře (bibliografii), vztahující se k danému tématu, student získává prostřednictvím vyhledávacích služeb v knihovnách, na internetu, které soustřeďují bibliografie, tj., soupis tištěných prací (knih a časopiseckých článků). Vyhledávat lze literaturu dle její signatury (jména autora, názvu publikace, klíčových slov, standardních čísel). V první fázi je vhodné zvolit vyhledávání podle klíčových slov nebo slovních spojení, která se vztahují ke zkoumanému tématu. Pramenné a literární materiály označují vše, z čeho lze čerpat vědomosti o dané problematice. Literární materiály zahrnují knihy a časopisy, slovníky (encyklopedie), sborníky z konferencí a symposií, ročenky, statistiky, výzkumné zprávy, tabulky, normy a jiné právní předpisy, podnikové publikace a materiály, materiály národních institucí (ministerstev, statistických úřadů) a nadnárodních institucí (OECD, OSN, Evropská unie, Světová banka ad.). Vedle odborných knih, je nutné věnovat pozornost i odborným časopisům a dalším periodikům (novinám). Student by měl současně získat také přehled o zahraniční literatuře, týkající se daného tématu. Z odborných časopisů vydávaných v ČR by měl student vysoké školy ekonomického zaměření zvýšenou pozornost věnovat Hospodářským novinám, Ekonomu, Podnikové organizaci, Modernímu řízení, Politické ekonomii, Mezinárodní politice, Financím a úvěru, Účetnictví, Statistice, Euru, Právnímu rádci, Moderní obci, Veřejné správě, Profitu, Bankovnictví ad. K získání právních informací lze využít např. databázi ASPI (Automatizovaný systém právních informací). Tuto databázi lze nalézt na počítačových učebnách školy. Pomocí ASPI je možné najít většinu zákonů v plném znění včetně odkazů na další zdroje. Důležitým zdrojem informací je Obchodní věstník. Lze v něm najít potřebné informace (účetní závěrky podniků zapsaných v obchodním věstníku v povinném rozsahu zveřejňovaných údajů, výroční zprávy, oznámení o vstupu do likvidace či konkurzu, informace z valných hromad atd.). Při zpracování závěrečné práce je vhodné či dokonce nutné využívat interních materiálů a publikací podniku či podniků, které jsou předmětem zkoumání diplomové práce. Student by se měl seznámit i se stavem řešení problému, ke kterému dospěli jeho kolegové ve svých závěrečných pracích (většinou v interní databázi závěrečných prací, školy) a také studenti jiných vysokých škol obdobného zaměření. 3

4 2 Význam a zpracování prakticko-aplikační část Na Teoreticko-metodologickou část navazuje část Aplikační (praktická), která je pro hodnocení práce nejzávažnější. Tato část tvoří jádro ZP, obsahuje vlastní řešení problému. Z této části musí být zřejmé, že student zvládl zadané téma, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní názor na řešený problém. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh řešení existujících problémů, popřípadě uvádí výsledky formativní evaluace (kreativní hodnocení). Pokud student zpracovává případovou studii zaměřenou na řešení problémů instituce nebo firmy, uvádí na začátku této kapitoly, v potřebném rozsahu, stručný popis zkoumaného systému. Obě části vlastního textu práce lze dále členit podle různých kritérií a podle potřeby, přičemž jednotlivé dílčí části by měly být ukončovány krátkými dílčími závěry. V konkrétní podobě pak vlastní text práce může obsahovat různý počet kapitol a každá z uvedených jeho částí může představovat rozdílný podíl na celkovém objemu textu. Tato část práce může mít v podstatě dvojí formu: a) klasická analýza stávající situace problému, b) rešerše informací o stavu a úrovni poznatků zkoumané problematiky. Autor by měl vycházet ze závěrů předcházející kapitoly a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané jak ve škole, tak i z praxe a z vlastního studia. Student na základě dosavadního poznání předkládá vlastní koncepci řešení, charakterizuje svůj další pracovní postup a případně zvolené výzkumné metody. V dalším textu pak prezentuje výsledky vlastního bádání, analyzuje je a hodnotí (prezentuje úvahy, interpretace, polemiky, kritiky, komentáře, návrhy, postřehy apod.), aby posléze dospěl k vlastnímu řešení. Pokud je v závěrečné práci prováděn kvantitativní výzkum, měly by být výsledky zpracovávány odpovídajícími statistickými metodami. Vyhodnocení je dobré doplnit tabulkami a grafy, které usnadňují interpretaci výsledků. Výhodnost návrhů zlepšení je nutno prokázat výpočty, objektivními čísly, ukazateli, grafy atp. Kritéria, která nejsou objektivizovatelná, je nutno zhodnotit jasnými, srozumitelnými a logickými argumenty, analogiemi, citacemi atp. 3 Zaměření a struktura závěrečné práce Bakalářskou, nebo diplomovou práci je možno pojmout jako teoretickou, výzkumnou nebo uměleckou, některé mohou svojí povahou přesahovat uvedené hranice. 4

5 V teoretické práci student prokazuje, že prostudoval dostupnou literaturu k danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasně vyložit a obohatit o další teoretické závěry. Do této skupiny patří i originální tvorba metodických pomůcek a materiálů. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatků získaných studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které správně utřídí analyzuje, syntetizuje a interpretuje. 3.1 Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce U teoreticky zaměřené práce se vyžaduje vhodné řazení a označení kapitol a subkapitol, prokazující přehledné a logické řešení tématu práce. Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Hlavní část, 3. Závěry, 4. Seznam literatury, 5. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS Hlavní část Následuje Hlavní část strukturovaná do podkapitol zpracovávajících jednotlivé částí úkolu. Je obvyklé nejdříve popsat základní body práce (problémy, otázky, teorie atd.) a následně se propracovávat k dílčím problémům. Obrácená cesta od zvláštního k obecnému se nedoporučuje. Tato část také obsahuje zpracovaný přehled literatury o dosavadním stavu bádání. Celé zpracování je vedeno vůdčí představou, která byla sdělena v Úvodu. Téma a řešené problémy mají být zasazeny do kontextu současné vědecké diskuse nebo problémů praxe. Proto se také na vhodném místě uvádí přehled definic, pojmů a ohraničení k jiným příbuzným tématům a pojmům. Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti práce Závěr V závěrečné kapitole (Závěr) se provede stručný přehled výsledků práce a odpovědí na výzkumné otázky, které byly položeny v Úvodu. 5

6 Na konci, v samostatném odstavci se student vyjadřuje k možnostem dalšího výzkumu nebo uplatnění výsledků a uvádí osobní poznámky. Následuje Seznam literatury, popřípadě Přílohy. 3.2 Struktura obsahu empiricky zaměřené práce Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy, 3. Metodika výzkumu, 4. Výsledky, 5. Diskuse, 6. Závěry, 7. Seznam literatury, 8. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS. Seznamuje s problémem a jeho aktuálností, uvádí se pracovní hypotézy a cíle práce. Je zde uveden přehled dosavadních poznatků a teoretická východiska. Přehled literatury, návaznost na práce jiných autorů, přehled užívaných metod výzkumu, vysvětlení a definice základních pojmů, vytvoření teoretického rámce Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy V samostatné kapitole Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy student předkládá přesné vymezení úkolu a cílů práce, zdůvodnění a formulace hypotéz Metodika výzkumu Student v této kapitole uvádí, jak bude přistupovat k řešení problému a s jakými nástroji: 1) Obecná charakteristika výzkumného plánu. 2) Identifikace a popis cílového vzorku a výběru. 3) Popis instrumentů a technik měření. 4) Prezentace způsobu sběru dat. 5) Prezentace procedur pro uchování dat. 6) Vysvětlení způsobu analýzy dat. 7) Popis procedur pro zabezpečení zvláštních událostí. 8) Diskuse zaručení externí a interní validity studie. Zde také může být informace o Omezení a vymezení studie Výsledky Následuje kapitola Výsledky, obsahující stručně komentované 6

7 výsledky, tabulky, grafy, výsledky statistických testů. Tato část začíná popisem dat získaných během výzkumu. Popisuje se také příprava dat ke zpracování a příslušné statistické nebo jiné postupy pro analýzu dat v konkrétním kontextu. Jednotlivé údaje komentujeme vzhledem k nalezeným trendům, rozdílům nebo zvláštnostem. Popisujeme střední hodnoty, korelace, četnosti. Výsledková část kvalitativního výzkumu má rozdílnou podobu. Nenajdeme v ní čísla, ale převážně texty. Výzkumník hledá v materiálu nové kategorie, konfigurace a témata a vnáší do materiálu určitý pohled. Třídí a shlukuje zkušenosti účastníků a fenomény, které mají společné charakteristiky. Výsledky svého zkoumání ilustruje na příkladech z nasbíraných dat. Prezentace výsledků může také využívat grafického znázornění Diskuse V diskusní (interpretační) kapitole následuje zhodnocení výsledků ve vztahu k zadání, jejich rozbor na základě dosavadních poznatků, upozornění na chyby a nedostatky ve vztahu k interní a externí validitě. Výsledková část informuje o výsledcích úplně a objektivně. V této části má autor příležitost vnést do posuzování výsledků svůj osobní názor (ten musí být podpořen přesným a logickým usuzováním). Výsledky interpretujeme ve vztahu k úkolům práce, k použitým teoriím a k definovaným hypotézám a otázkám. Na základě výsledků navrhujeme modifikace teorií nebo praxe. Výsledky dáváme do vztahu k dosavadním poznatkům dané oblasti vědy nebo profesionální činnosti. Výzkumník se také pokouší určit alternativní vysvětlení výsledků, pokud nejsou v souladu s předpokládanými hypotézami. Je důležité, aby autor systematicky probral všechny výsledky, které jsou v nějakém rozporu s očekáváním, a připojil úvahu, proč se tak stalo. V této sekci je také potřebné znovu se dotknout omezení studie. Autor specificky zkoumá výzkumné metody i výběr subjektů s cílem komentovat vliv na interní a externí validitu výsledků. Prakticky každá studie má tyto omezení a autor má na ně upozornit Závěr V závěrečné kapitole (Závěr) se provede stručné zhodnocení celé práce. Na konci, se student vyjadřuje k možnostem dalšího výzkumu a uvádí osobní poznámky. Následuje Seznam literatury, popřípadě Přílohy. 7

8 3.3 Struktura empiricko teoretické práce Tato struktura se doporučuje při zpracování problému praxe. Tato struktura je nejčastěji používanou na VŠFS a bylo o jejích částech pojednáno v kapitolách 1 a 2. Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Teoreticko metodologická část práce, 3. Analytická část, 4. Závěry, 5. Seznam literatury, 6. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS. Obsahuje zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění řešeného problému, současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se k danému tématu, stanovení cíle (cílů) a pracovních hypotéz u diplomové práce a přehled užívaných vědeckých metod práce Teoreticko metodologická část práce Tato část uvádí teoretické poznatky, vztahující se k danému problému student prokazuje vědomosti získané studiem. Závěr této části obsahuje charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení problému použity Aplikační část Tato část ZP obsahuje vlastní řešení problému. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh na řešení existujících problémů, případně uvádí výsledky formativní evaluace Závěr Závěr obsahuje shrnutí práce. V této části se student vrací k cílům pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce a hodnotí, zda se je podařilo potvrdit, vyvrátit, nebo zda bylo nutné je upřesnit nebo zcela opustit. Je vhodné, aby student na tomto místě nastínil další problémy, kterým by bylo účelné věnovat pozornost, jejichž řešení by však přesáhlo rámec diplomové práce. Důležitou součástí závěrečných prací s praktickým zaměřením je nástin doporučení a návrhů, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit zkoumaný problém. 3.4 Struktura práce založené na empirickém výzkumu 8

9 Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Přehled literatury, 3. Zdůvodnění výběru problému, 4. Formulace obecné vědecké otázky, 5. Obecné metody výzkumu z hlediska metodologie vědy, 6. Konkrétní realizace, 7. Metodika zjišťování empirických dat, 8. Způsob kvantifikace a kódování dat, 9. Metoda výběru zkoumaných osob, 10. Statistické aj. metody zpracování dat, 11. Výsledky, 12. Diskuse, 13. Závěry, 14. Seznam literatury, 15. Přílohy Úvod Všeobecné zaměření práce, všeobecně vyjádřený záměr výzkumu, aktuálnost problematiky, očekávaný přínos apod., vše jen velmi stručně, všeobecně. Zdůvodnění výběru problému na základě přehledu poznatků, přínos jeho vyřešení pro další rozvoj vědy. Jasná stručná formulace cíle (popř. i dílčích úkolů) Přehled literatury Rešerše autorů zabývajících se daným tématem a metodami výzkumu, jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke zkoumané problematice práce Zdůvodnění výběru problému Vysvětlení, proč autor akceptuje či zamítá určitá stanoviska, a proč se přiklání ke své uvedené pracovní definici. Na základě přehledu poznatků, přínos jeho vyřešení pro další rozvoj vědy Formulace obecné vědecké otázky Tj. předpokládané obecné vědecké zákonitosti a z ní vyplývající dílčí hypotézy, které mají být výzkumem řešeny, zdůvodnění hypotéz (dílčích zákonitostí) Obecné metody výzkumu z hlediska metodologie vědy Metody, kterých bude použito, metodologická a logická konstrukce celého výzkumu (např. plán experimentu v přirozených podmínkách podle logické metody kombinace shody a rozdílu, nebo pedagogické pozorování ve formě analytických průřezů, apod.). 9

10 3.4.6 Konkrétní realizace Výzkumné obecné metody Metodika zjišťování empirických dat (např. pedagogické pozorování, dotazník, testování, měření, apod.), údaje o její standardizaci, validitě, spolehlivosti, chybách atd. v literatuře (příp. způsob ověření její validity, jde li o metodiku zcela novou, srovnávání údajů o standardizaci s příbuznými metodikami); Způsob kvantifikace a kódování dat Typ použitých škál apod Metoda výběru zkoumaných osob Jde li o použití statistických testů hypotéz, pak definice základního souboru, z něhož byl výběr pořízen a na který chce autor své výsledky zobecnit, popis použité metody pravděpodobnostního výběru (přímý, prostý dle tabulky náhodných čísel, vícestupňový atd.), kterým se zajistila reprezentativnost výběru Statistické aj. metody zpracování dat Zdůvodnění volby metod zpracování dat z hlediska relevantnosti k hypotézám, stručný výklad jejich smyslu a možnosti interpretace jejich výsledků (jde li o metody běžné, jako např. korelace, regrese apod. neuvádět vzorečky, ale odkázat na literaturu), použití a původ softwaru (např. zpracováno paketem programů EPI INFO, NCSS, SPSS, BMDP ap. 2 ) Výsledky Prezentace hlavních výsledků (nejdůležitějších tabulek a grafů) v textu, komentář zdůrazňující hlavní interpretaci vzhledem k hypotézám (údaje uvedené už v tabulkách se nemají zbytečně opakovat v textu) Diskuse V této kapitole je uvedeno všeobecné zhodnocení získaných výsledků, rozbor okolností, které by mohly vést ke zpochybnění závěrů (např. důvody k pochybám o věrohodnosti odpovědí v dotazníku, nečekané, nekontrolované vlivy, které mohly zkreslit výsledek experimentu, jak velké procento dotazovaných neodpovědělo, jak byla při výběru osob zkreslena jeho 2 ŘEZANKOVÁ, Hana. Banka dat a modelů ekonomiky ČR [online]. Praha : [cit ]. Statistické programové systémy. Dostupné z WWW: <http://badame.vse.cz/clanky/statsoft.php>. 10

11 reprezentativnost apod.), srovnání vlastních výsledků s obdobnými výzkumy jiných autorů Závěr Pro rozvoj vědy, tj. pro teorii daného oboru konkrétní stanovisko k přijetí či zamítnutí hypotéz, důsledky pro vědecký obor po začlenění nových poznatků do jeho vědecké teorie, obecné možnosti využití. 4 Etika tvůrčí práce Etika jako soustava mravních zásad je obecně citlivý a složitý problém. Etika studenta při zpracovávání závěrečné práce by z těchto obecných pravidel slušného chování měla vycházet, navíc by studentovy mravní zásady měly být povýšeny jeho přítomností na akademické půdě. Mezi základní etická pravidla tvůrčí práce patří prezentovat veškeré převzaté myšlenky a názory, ať již v podobě citátů či parafrází, resp. konkrétní údaje, jako výsledek cizí práce a správně je odkazovat. K této problematice se dále zmíníme v dalších kapitolách věnovaných citacím odborných informačních zdrojů. Cílem etiky tvůrčí práce je zajistit, aby nikomu nebylo ublíženo a nikdo netrpěl důsledky naší práce a výzkumu. Doporučovanými zásadami naší práce může být následující shrnutí: - nechlubit se cizími výsledky, - publikovat jen prověřené a doložitelné závěry, - nechápat věcnou kritiku jako nepřátelství, - dodržet slib, - pokud se jedná o týmovou práci, říkat co dělám a proč to dělám, podílet se nezištně o své poznatky a zkušenosti se svými spolupracovníky. Etický problém se může vyskytnout v některých fázích práce: - Při využívání informačních zdrojů, kde bychom vždy měli v textu řádně citovat zdroj. - Pokud se na tématu podílelo, nebo podílí více studentů, pak vždy jasně uvést co je mým přínosem, popřípadě uvést, že se jedná o společnou práci jmenovaných osob. - V případech různých průzkumů (dotazník, interwiev, akční výzkum) by všem dotazovaným či pozorovaným měl být jasný účel, pro který se výzkum dělá a získaná data by neměla být použita na nic jiného. - Během výzkumů se často student dostává do osobního kontaktu s dotazovaným a měl by respektovat jeho právo na soukromí. To znamená uvědomit si, že on něco potřebuje a ne dotazovaný a podle toho se chovat. Být k dotazovanému ohleduplný, respektovat jeho časové a vědomostní možnosti a pokládat mu jen 11

12 otázky relevantní ke zkoumanému problému. - Samozřejmé je, že průzkumem získané informace by měly být vždy důvěrné a neměly by být sdělovány třetím osobám. Pokud student zamýšlí výsledky publikovat, tak pouze se souhlasem dotazovaného, nebo musí zajistit nemožnost identifikace respondenta. Je důležité dodržet požadavek kvalitního výzkumu. Nekvalitní výzkum může poškodit mnoho subjektů, které např. mohou uvěřit nesprávným závěrům. 4.1 Práce s informačními zdroji Pro práci s informačními zdroji studentům doporučujeme následující postup pročítání, studia a shromažďování literatury a dostupných materiálů: - Začít s odbornou literaturou od odborných slovníků a encyklopedií (včetně přehledových studií). - Využít základní používané a doporučované učebnice, odborné publikace. - V obou výše uvedených položkách najdeme odkazy na další odbornou literaturu. - Vyhledání publikací, které se zabývají přímo řešenou problematikou (katalogy v knihovnách, dnes již s možností hledání přes Internet). - Práce s odbornými časopisy ze sledované oblasti (lze předpokládat, že články jsou novější zdroje než učebnice, i když v posledních letech se čas pro vydání publikace velmi zkrátil). - Vyhledávání zdrojů v odborných databázích, archivech, v univerzitní knihovně a fulltextovým vyhledáváním na Internetu. - Lze také využít dokumentačních středisek, která shromažďující veškerou publikační činnost určité organizace (např. Dokumentační středisko Rady Evropy); - Stranou by neměly zůstat materiály (sborníky) z vědeckých setkání a konferencí. Podle povahy práce také pracujeme i s jinými zdroji, např. statistickými ročenkami, výročními zprávami podniků, legislativou atd. je vhodné hned na začátku dělit tyto zdroje na primární prameny (autor zpracovává vlastní empirická data) a sekundární prameny (autor práce popisuje údaje jiných). Je vhodné si vytvořit systém třídění dat a ukládat je s přesným popisem (citací zdroje). Přesné citování odborných zdrojů patří k základům odborné a vědecké práce. 4.2 Prameny a literatura Informační pramen je pojmenování určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém nosiči, což může být hmota 12

13 (např. kniha) nebo energie (např. projev, rozhlasové vysílání). Existuje mnoho různých druhů a typů informačních pramenů. Je třeba si uvědomovat, že každý typ má své specifické vlastnosti, slouží různým účelům, liší se způsoby jejich vyhledání, přináší různé informace atp. a to si vyžaduje různé způsoby zacházení. Můžeme rozeznat formy informačních pramenů (tištěné, elektronické a mikrografické, jako mikrofiš, mikrofilm, které se využívají pro archivní účely). Elektronické a mikrografické informační prameny, oproti tištěným informačním pramenům, nejsou pro člověka přímo čitelné a k jejich prohlížení je třeba použít nějakého přístroje (počítač, čtečka, videorekordér aj.). Dále rozeznáváme dva typy informačních pramenů, primární a sekundární (viz následující kapitoly). Kontrolní otázky a úkoly Seznam použitých zkratek Co je předmětem teoretické části ZP? Co je předmětem praktické části ZP? Charakterizujte obecnou strukturu a obsah teoreticky zaměřené ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah empiricky zaměřené ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah empiricko teoretické ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah ZP založené na empirickém výzkumu. ZP závěrečná práce. EPI INFO - statistický program. (základní statistické výpočty, import a export dat z a do různých databázových formátů, umí slučovat databáze, rozdělovat databáze, generovat nové znaky získané výpočtem ze zadaných, zaplnit databázi náhodně vygenerovanými hodnotami o určitých parametrech, umí vypočítat pravděpodobnost zachycení určitého jevu, jehož frekvenci výskytu přibližně známe, propočítává ručně zadané tabulky chí-kvadrát testem, nabízí Fischerův exaktní test. Obsahuje textový editor, umí ze zadané textové předlohy vytvořit virtuální dotazník, který slouží k zadávání dat.) NCSS - Number Cruncher Statistical System - statistický program (vkládání dat do tabulky, výběr funkce a definování jejích parametrů, grafický a textový výstup, práce s logovacím souborem), SPSS Statistical Package for the Social Sciences - statistický software (předností je interaktivní ovládání), BMDP statistický program, SASD - Statistická Analýza Sociálních Dat (program pro statistické testování a grafické zobrazení sociologických, epidemiologických a mnoha dalších dat a číselných řad). 13

14 Odkazy EPI INFO - statistický software. Je volně ke stažení včetně manuálů a příbuzných programů. Volně ke stažení je rovněž verze pro Windows. Dostupné na WWW: <http://www.cdc.gov/epiinfo/>. NCSS - statistický program (vkládání dat do tabulky, výběr funkce a definování jejích parametrů, grafický a textový výstup, práce s logovacím souborem), Zdarma 30-ti denní trial verze, omezena pouze na 100 řádků dat. Dostupné na WWW: <http://www.instaluj.cz/ncss>. SPSS - portfolio programů zaměřených na sběr dat, statistické analýzy, data mining, prezentaci a deployment výsledků. Dostupné na WWW: <http://www.spss.cz/indexcz.htm>. SASD - Statistická Analýza Sociálních Dat (program pro statistické testování a grafické zobrazení sociologických, epidemiologických a mnoha dalších dat a číselných řad). Program je pro nekomerční použití zdarma. Dostupné na WWW: <http://www.sasd.cz/informace/home>. Studijní a zkušební řád Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/zakladni_vnitrni/studijn i_a_zkusebni_rad_vsfs_zari_2009.doc?fakulta=6410;obdobi=3 3>. Samostatná příloha: Šablona bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_prvcvv_č._9_sablona_zaverecne_prace. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/ /metodi cky_pokyn_prvcvv_c._9_sablona_zaverecne_prace.doc?fakult a=6410;obdobi=33>. Studijní literatura ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS [online]. VŠFS, 2009 [cit ]. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/rozr_66_2009_ Bakalarske_a_diplomove_prace_VSFS.doc>. BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9 / 2009 [online]. VŠFS, 2009 [cit ]. 10 s. Dostupný z WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/metodicky_poky n_prvcvv_c._9_metodika_zaverecne_prace.pdf?fakulta=6410;o bdobi=33;kod=n_op>. TICHÝ, Jaromír, NETOLICKÝ, Václav. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací [CD-Rom]. Praha : VŠFS, s. Dostupný z WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/zima2009/n_dpff_1/um/priprava _tvorba_a_hodnoceni_bakalarskych_a_diplomovych_praciis_lo CK.pdf?fakulta=6410;obdobi=30;kod=N_DPFF_1>. ISBN

15 Doporučená literatura k dílčímu tématu: ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Dotisk 1. vydání. Praha : Leda, s. ISBN ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, ISBN HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, s. ISBN VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ. M. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac, s. ISBN SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 2.vyd. Praha : SPN,

Tematický blok Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace

Tematický blok Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace Tematický blok 5.1 - Formy ZP, etika tvůrčí práce, odkazy a citace Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Vysvětlit strukturu obsahu závěrečné práce,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ/DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra Bakalářské prezenční/kombinované studium nebo Navazující magisterské studium prezenční/kombinované Jméno a příjmení studenta Název bakalářské/diplomové práce

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

SO studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012

SO studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 SO studijní opora podpora výuky BSe a DSe LS2012 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA Odborný asistent KM FES VŠFS Vedoucí akademický pracovník - Most Pokyny VŠFS, o.p.s. k ZP Rozhodnutí rektorky č. 60/2009 Rozhodnutí

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ PRÁCE S PRAMENY STRUKTURA BP Abstrakt, klíčová slova Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Analytická část Závěr Bibliografie Přílohy TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 1.hodina Úvod Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 2008/2009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11

ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 ODBORNÁ KOMUNIKACE PÍSEMNÁ KOMUNIKACE ODBORNÉ TEXTY Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2010-11 2 Informační zdroje 3 INFORMAČNÍ ZDROJE Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Diplomová práce. Titul, jméno a příjmení autora. Rok odevzdání

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Diplomová práce. Titul, jméno a příjmení autora. Rok odevzdání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Diplomová práce Titul, jméno a příjmení autora Rok odevzdání Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický Název diplomové

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Bakalářský seminář - 3

Bakalářský seminář - 3 - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Postup při vypracování samotné závěrečné bakalářské

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci FZV-MPP-1/2015 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci Obsah: Tímto

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS. Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS. Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací Pozn. Tato pravidla platí pro práce zadávané na jaře 2016 a v následujících semestrech.

Více

STATISTICKÉ PROGRAMY

STATISTICKÉ PROGRAMY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné STATISTICKÉ PROGRAMY VYUŽITÍ EXCELU A SPSS PRO VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST Elena Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík Karviná

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce

Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce Standard pro písemné práce k magisterské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU Platný pro obory Andragogika, Pedagogika, Sociální pedagogika a poradenství, Učitelství pedagogiky pro SŠ od akademického

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Teoretická a analytická část Závěr

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Teoretická a analytická část Závěr DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Teoretická a analytická část Závěr POŽADAVKY NA DP Odlišení DP náročnějším cílem práce, postupnými cíli, hypotézou, pracovní hypotézou. Teoreticko-metodologická část obsahuje základní

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Metodická pomoc CÍLE SEMINÁŘE ČASOVÝ HARMONOGRAM BP JAK STANOVIT CÍLE A STRUKTURU ÚVOD A ZÁVĚR PRÁCE OBSAHOVÁ NÁPLŇ JAK PRACOVAT S LITERATUROU

Více

Vědecká literatura a database

Vědecká literatura a database Vědecká literatura a database Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje 1 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti

Více

Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci FZV-MPP-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4.

Podpora zkvalitnění vyhledávání informací. SeminářInformačnívzděláváníuživatelůve veřejných knihovnách Hradec Králové12. 13. 4. Informačnízdroje Podpora zkvalitnění vyhledávání informací Pojmy IVU Informačnígramotnost (IG), angl. Information Literacy Následující kompetence jedince: Poznat, kdy je informace potřebná, Vyhledat informaci,

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze VYHLÁŠENÍ II. KOLA SOUTĚŽE KATEGORIE B NA ROK 2016 Termín vyhlášení soutěže: 4. 2. 2016 Termín odevzdání žádosti: 19.2. 2016,

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Příprava bakalářské práce

Příprava bakalářské práce Příprava bakalářské práce CÍLEM JE NAUČIT SE PRACOVAT S ODBORNOU LITERATUROU příprava během letního semestru vyhledávání literatury výběr a analýza nejpodstatnějších částí textu konzultace se školitelem

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Seminář #4 - denní studium Léto 2016

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Seminář #4 - denní studium Léto 2016 Seminář #4 - denní studium Léto 2016 Literatura a práce s literaturou Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Program setkávání seminářů 1. Organizace, náplň seminářů, studijní materiály, pravidla desatera, termíny

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Tematický blok 8 - Význam a zpracování Závěru DP; Průběh hodnocení a obhajoba ZP

Tematický blok 8 - Význam a zpracování Závěru DP; Průběh hodnocení a obhajoba ZP Tematický blok 8 - Význam a zpracování Závěru DP; Průběh hodnocení a obhajoba ZP Obsah kapitoly Studijní cíle Obsahem kapitoly bude zdůraznit význam a způsob zpracování Závěru DP. Studenti zde budou seznámeni

Více

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu:

Více

ODBORNÁ KOMUNIKACE JAK PSÁT BAKALÁŘSKOU PRÁCI. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2011-12

ODBORNÁ KOMUNIKACE JAK PSÁT BAKALÁŘSKOU PRÁCI. Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2011-12 ODBORNÁ KOMUNIKACE JAK PSÁT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. Přednášky pro rok 2011-12 2 Informační zdroje Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008.

Více

Studium Vám zabere 60 minut. Projití příkladů a nácvik tvorby vlastních bibliografických citací dalších 60 minut.

Studium Vám zabere 60 minut. Projití příkladů a nácvik tvorby vlastních bibliografických citací dalších 60 minut. Tematický blok 1 Význam ZP a požadavky na odbornou úroveň DP; Postup při výběru tématu ZP; Obecná struktura ZP; Metodika zpracování Zadání ZP s Osnovou a Odbornou literaturou. Zpracování plánu konzultací

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) pro akademický rok 2015/2016 Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009.

Více