Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce"

Transkript

1 Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Vysvětlit strukturu obsahu závěrečné práce, která je specificky zaměřena, adekvátně zvolenému tématu a cíli. Student si může zvolit teoretické zaměření práce, empirické, empiricko-teoretické, nebo zpracovat práci jako empirický výzkum. Struktury závěrečné práce charakteristické pro jednotlivá zaměření jsou uvedeny v této kapitole. Obsahem kapitoly je také seznámení se základními pravidly etiky vědecké práce. Po absolvování 5. bloku předmětu by studenti měli: Porozumět významu a obsahu metodologické části ZP, Porozumět významu a obsahu teoretické části ZP, Porozumět významu a obsahu praktické části ZP, Porozumět významu a obsahu aplikační části ZP, Porozumět struktuře obsahu ZP podle jejího zaměření, Pochopit a ztotožnit se, se základními pravidly etiky vědecké práce. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce dalších 60 minut. Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Teorie, metoda, metodologie, aplikace, teoretická část ZP, metodologická část ZP, praktická část ZP, aplikační část ZP, struktura obsahu ZP, etika vědecké práce. Vypracováním závěrečné práce má student prokázat, že dokáže své znalosti a metodologické poznatky získané studiem, tvůrčím způsobem aplikovat při řešení zadaného problému v rámci studovaného oboru. Student si ke zvolenému tématu, cíli a celkovému zaměření ZP volí vhodnou strukturu závěrečné práce. Struktury závěrečné práce charakteristické pro jednotlivá zaměření jsou uvedeny v této kapitole. 1 Význam a zpracování teoretickometodologické části ZP

2 Touto kapitolou začíná Vlastní text závěrečné práce. Teoretickometodologická část práce by měla být rozdělena na oddíly, pododdíly a články (členěna na kapitoly tří úrovní). Příliš podrobné členění se nedoporučuje. Členění textu činí text přehlednější, vyjadřuje i význam a hierarchické uspořádání jednotlivých částí textu. Konkrétní obsahové členění záleží na studentovi. Při číslování částí textu je třeba se řídit ČSN 1. Teoreticko-metodologická část závěrečné práce by měla obsahovat výčet a základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému, ve kterém by měl student prokázat vědomosti, které získal studiem a samostatnou prací s literaturou. Tato část obsahuje charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení zvoleného problému (cíle ZP) použity. Kompilační podoba této části BP je zcela přijatelná a její výsledná podoba má charakter spíše literární rešerše a převažují zde citace. U DP musí být tato literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení existujících teoretických názorů i o formulaci vlastního teoretického východiska pro zpracování následné části DP. Při zpracovávání této části práce existuje reálné nebezpečí její přílišné rozsáhlosti na úkor proporce práce. Vlastní text je určen adekvátně vzdělanému čtenáři, není tedy vhodné rozepisovat vše příliš podrobně. Měl by být kladen důraz na nové poznatky s odpovídajícím popisem a odkazem na vybavení. Teoreticko-metodologická část práce by měla končit subkapitolou shrnující tuto partii, např.: Přehled základních nedostatků nebo např.: Základní kritéria a parametry hodnocení atp. Tato subkapitola je pak výchozím materiálem pro další, tvůrčí, aplikační /praktickou/ část, která by ji měla metodicky i strukturou odpovídat. Je zde také uvedena podrobnější charakteristika metod a postupů, které budou pro řešení problému použity v praktické (aplikační, nebo analytické) části. V této kapitole je nutné důsledně uvádět (citovat) použité zdroje informací, protože jinak jsou hodnoceny jako myšlenky autora. Zřídka vyskytující se ilustrace by měly být začleněny přímo do textu co nejblíže místu, kde jsou odkazovány a popisovány. Každý uváděný graf, tabulka atp. musí být komentován (hodnocen). 1.1 Sběr a zpracování informací V první fázi zpracování závěrečné práce (teoretická část) student 1 ČSN ISO 2145 (010184). Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut,

3 shromažďuje informace o stavu řešeného problému a o předmětu své práce. Zdrojem informací jsou pro studenta pramenné a literární materiály. Přehled o potřebné literatuře (bibliografii), vztahující se k danému tématu, student získává prostřednictvím vyhledávacích služeb v knihovnách, na internetu, které soustřeďují bibliografie, tj., soupis tištěných prací (knih a časopiseckých článků). Vyhledávat lze literaturu dle její signatury (jména autora, názvu publikace, klíčových slov, standardních čísel). V první fázi je vhodné zvolit vyhledávání podle klíčových slov nebo slovních spojení, která se vztahují ke zkoumanému tématu. Pramenné a literární materiály označují vše, z čeho lze čerpat vědomosti o dané problematice. Literární materiály zahrnují knihy a časopisy, slovníky (encyklopedie), sborníky z konferencí a symposií, ročenky, statistiky, výzkumné zprávy, tabulky, normy a jiné právní předpisy, podnikové publikace a materiály, materiály národních institucí (ministerstev, statistických úřadů) a nadnárodních institucí (OECD, OSN, Evropská unie, Světová banka ad.). Vedle odborných knih, je nutné věnovat pozornost i odborným časopisům a dalším periodikům (novinám). Student by měl současně získat také přehled o zahraniční literatuře, týkající se daného tématu. Z odborných časopisů vydávaných v ČR by měl student vysoké školy ekonomického zaměření zvýšenou pozornost věnovat Hospodářským novinám, Ekonomu, Podnikové organizaci, Modernímu řízení, Politické ekonomii, Mezinárodní politice, Financím a úvěru, Účetnictví, Statistice, Euru, Právnímu rádci, Moderní obci, Veřejné správě, Profitu, Bankovnictví ad. K získání právních informací lze využít např. databázi ASPI (Automatizovaný systém právních informací). Tuto databázi lze nalézt na počítačových učebnách školy. Pomocí ASPI je možné najít většinu zákonů v plném znění včetně odkazů na další zdroje. Důležitým zdrojem informací je Obchodní věstník. Lze v něm najít potřebné informace (účetní závěrky podniků zapsaných v obchodním věstníku v povinném rozsahu zveřejňovaných údajů, výroční zprávy, oznámení o vstupu do likvidace či konkurzu, informace z valných hromad atd.). Při zpracování závěrečné práce je vhodné či dokonce nutné využívat interních materiálů a publikací podniku či podniků, které jsou předmětem zkoumání diplomové práce. Student by se měl seznámit i se stavem řešení problému, ke kterému dospěli jeho kolegové ve svých závěrečných pracích (většinou v interní databázi závěrečných prací, školy) a také studenti jiných vysokých škol obdobného zaměření. 3

4 2 Význam a zpracování prakticko-aplikační část Na Teoreticko-metodologickou část navazuje část Aplikační (praktická), která je pro hodnocení práce nejzávažnější. Tato část tvoří jádro ZP, obsahuje vlastní řešení problému. Z této části musí být zřejmé, že student zvládl zadané téma, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní názor na řešený problém. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh řešení existujících problémů, popřípadě uvádí výsledky formativní evaluace (kreativní hodnocení). Pokud student zpracovává případovou studii zaměřenou na řešení problémů instituce nebo firmy, uvádí na začátku této kapitoly, v potřebném rozsahu, stručný popis zkoumaného systému. Obě části vlastního textu práce lze dále členit podle různých kritérií a podle potřeby, přičemž jednotlivé dílčí části by měly být ukončovány krátkými dílčími závěry. V konkrétní podobě pak vlastní text práce může obsahovat různý počet kapitol a každá z uvedených jeho částí může představovat rozdílný podíl na celkovém objemu textu. Tato část práce může mít v podstatě dvojí formu: a) klasická analýza stávající situace problému, b) rešerše informací o stavu a úrovni poznatků zkoumané problematiky. Autor by měl vycházet ze závěrů předcházející kapitoly a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané jak ve škole, tak i z praxe a z vlastního studia. Student na základě dosavadního poznání předkládá vlastní koncepci řešení, charakterizuje svůj další pracovní postup a případně zvolené výzkumné metody. V dalším textu pak prezentuje výsledky vlastního bádání, analyzuje je a hodnotí (prezentuje úvahy, interpretace, polemiky, kritiky, komentáře, návrhy, postřehy apod.), aby posléze dospěl k vlastnímu řešení. Pokud je v závěrečné práci prováděn kvantitativní výzkum, měly by být výsledky zpracovávány odpovídajícími statistickými metodami. Vyhodnocení je dobré doplnit tabulkami a grafy, které usnadňují interpretaci výsledků. Výhodnost návrhů zlepšení je nutno prokázat výpočty, objektivními čísly, ukazateli, grafy atp. Kritéria, která nejsou objektivizovatelná, je nutno zhodnotit jasnými, srozumitelnými a logickými argumenty, analogiemi, citacemi atp. 3 Zaměření a struktura závěrečné práce Bakalářskou, nebo diplomovou práci je možno pojmout jako teoretickou, výzkumnou nebo uměleckou, některé mohou svojí povahou přesahovat uvedené hranice. 4

5 V teoretické práci student prokazuje, že prostudoval dostupnou literaturu k danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasně vyložit a obohatit o další teoretické závěry. Do této skupiny patří i originální tvorba metodických pomůcek a materiálů. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatků získaných studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které správně utřídí analyzuje, syntetizuje a interpretuje. 3.1 Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce U teoreticky zaměřené práce se vyžaduje vhodné řazení a označení kapitol a subkapitol, prokazující přehledné a logické řešení tématu práce. Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Hlavní část, 3. Závěry, 4. Seznam literatury, 5. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS Hlavní část Následuje Hlavní část strukturovaná do podkapitol zpracovávajících jednotlivé částí úkolu. Je obvyklé nejdříve popsat základní body práce (problémy, otázky, teorie atd.) a následně se propracovávat k dílčím problémům. Obrácená cesta od zvláštního k obecnému se nedoporučuje. Tato část také obsahuje zpracovaný přehled literatury o dosavadním stavu bádání. Celé zpracování je vedeno vůdčí představou, která byla sdělena v Úvodu. Téma a řešené problémy mají být zasazeny do kontextu současné vědecké diskuse nebo problémů praxe. Proto se také na vhodném místě uvádí přehled definic, pojmů a ohraničení k jiným příbuzným tématům a pojmům. Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti práce Závěr V závěrečné kapitole (Závěr) se provede stručný přehled výsledků práce a odpovědí na výzkumné otázky, které byly položeny v Úvodu. 5

6 Na konci, v samostatném odstavci se student vyjadřuje k možnostem dalšího výzkumu nebo uplatnění výsledků a uvádí osobní poznámky. Následuje Seznam literatury, popřípadě Přílohy. 3.2 Struktura obsahu empiricky zaměřené práce Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy, 3. Metodika výzkumu, 4. Výsledky, 5. Diskuse, 6. Závěry, 7. Seznam literatury, 8. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS. Seznamuje s problémem a jeho aktuálností, uvádí se pracovní hypotézy a cíle práce. Je zde uveden přehled dosavadních poznatků a teoretická východiska. Přehled literatury, návaznost na práce jiných autorů, přehled užívaných metod výzkumu, vysvětlení a definice základních pojmů, vytvoření teoretického rámce Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy V samostatné kapitole Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy student předkládá přesné vymezení úkolu a cílů práce, zdůvodnění a formulace hypotéz Metodika výzkumu Student v této kapitole uvádí, jak bude přistupovat k řešení problému a s jakými nástroji: 1) Obecná charakteristika výzkumného plánu. 2) Identifikace a popis cílového vzorku a výběru. 3) Popis instrumentů a technik měření. 4) Prezentace způsobu sběru dat. 5) Prezentace procedur pro uchování dat. 6) Vysvětlení způsobu analýzy dat. 7) Popis procedur pro zabezpečení zvláštních událostí. 8) Diskuse zaručení externí a interní validity studie. Zde také může být informace o Omezení a vymezení studie Výsledky Následuje kapitola Výsledky, obsahující stručně komentované 6

7 výsledky, tabulky, grafy, výsledky statistických testů. Tato část začíná popisem dat získaných během výzkumu. Popisuje se také příprava dat ke zpracování a příslušné statistické nebo jiné postupy pro analýzu dat v konkrétním kontextu. Jednotlivé údaje komentujeme vzhledem k nalezeným trendům, rozdílům nebo zvláštnostem. Popisujeme střední hodnoty, korelace, četnosti. Výsledková část kvalitativního výzkumu má rozdílnou podobu. Nenajdeme v ní čísla, ale převážně texty. Výzkumník hledá v materiálu nové kategorie, konfigurace a témata a vnáší do materiálu určitý pohled. Třídí a shlukuje zkušenosti účastníků a fenomény, které mají společné charakteristiky. Výsledky svého zkoumání ilustruje na příkladech z nasbíraných dat. Prezentace výsledků může také využívat grafického znázornění Diskuse V diskusní (interpretační) kapitole následuje zhodnocení výsledků ve vztahu k zadání, jejich rozbor na základě dosavadních poznatků, upozornění na chyby a nedostatky ve vztahu k interní a externí validitě. Výsledková část informuje o výsledcích úplně a objektivně. V této části má autor příležitost vnést do posuzování výsledků svůj osobní názor (ten musí být podpořen přesným a logickým usuzováním). Výsledky interpretujeme ve vztahu k úkolům práce, k použitým teoriím a k definovaným hypotézám a otázkám. Na základě výsledků navrhujeme modifikace teorií nebo praxe. Výsledky dáváme do vztahu k dosavadním poznatkům dané oblasti vědy nebo profesionální činnosti. Výzkumník se také pokouší určit alternativní vysvětlení výsledků, pokud nejsou v souladu s předpokládanými hypotézami. Je důležité, aby autor systematicky probral všechny výsledky, které jsou v nějakém rozporu s očekáváním, a připojil úvahu, proč se tak stalo. V této sekci je také potřebné znovu se dotknout omezení studie. Autor specificky zkoumá výzkumné metody i výběr subjektů s cílem komentovat vliv na interní a externí validitu výsledků. Prakticky každá studie má tyto omezení a autor má na ně upozornit Závěr V závěrečné kapitole (Závěr) se provede stručné zhodnocení celé práce. Na konci, se student vyjadřuje k možnostem dalšího výzkumu a uvádí osobní poznámky. Následuje Seznam literatury, popřípadě Přílohy. 7

8 3.3 Struktura empiricko teoretické práce Tato struktura se doporučuje při zpracování problému praxe. Tato struktura je nejčastěji používanou na VŠFS a bylo o jejích částech pojednáno v kapitolách 1 a 2. Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Teoreticko metodologická část práce, 3. Analytická část, 4. Závěry, 5. Seznam literatury, 6. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS. Obsahuje zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění řešeného problému, současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se k danému tématu, stanovení cíle (cílů) a pracovních hypotéz u diplomové práce a přehled užívaných vědeckých metod práce Teoreticko metodologická část práce Tato část uvádí teoretické poznatky, vztahující se k danému problému student prokazuje vědomosti získané studiem. Závěr této části obsahuje charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení problému použity Aplikační část Tato část ZP obsahuje vlastní řešení problému. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh na řešení existujících problémů, případně uvádí výsledky formativní evaluace Závěr Závěr obsahuje shrnutí práce. V této části se student vrací k cílům pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce a hodnotí, zda se je podařilo potvrdit, vyvrátit, nebo zda bylo nutné je upřesnit nebo zcela opustit. Je vhodné, aby student na tomto místě nastínil další problémy, kterým by bylo účelné věnovat pozornost, jejichž řešení by však přesáhlo rámec diplomové práce. Důležitou součástí závěrečných prací s praktickým zaměřením je nástin doporučení a návrhů, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit zkoumaný problém. 3.4 Struktura práce založené na empirickém výzkumu 8

9 Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Přehled literatury, 3. Zdůvodnění výběru problému, 4. Formulace obecné vědecké otázky, 5. Obecné metody výzkumu z hlediska metodologie vědy, 6. Konkrétní realizace, 7. Metodika zjišťování empirických dat, 8. Způsob kvantifikace a kódování dat, 9. Metoda výběru zkoumaných osob, 10. Statistické aj. metody zpracování dat, 11. Výsledky, 12. Diskuse, 13. Závěry, 14. Seznam literatury, 15. Přílohy Úvod Všeobecné zaměření práce, všeobecně vyjádřený záměr výzkumu, aktuálnost problematiky, očekávaný přínos apod., vše jen velmi stručně, všeobecně. Zdůvodnění výběru problému na základě přehledu poznatků, přínos jeho vyřešení pro další rozvoj vědy. Jasná stručná formulace cíle (popř. i dílčích úkolů) Přehled literatury Rešerše autorů zabývajících se daným tématem a metodami výzkumu, jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke zkoumané problematice práce Zdůvodnění výběru problému Vysvětlení, proč autor akceptuje či zamítá určitá stanoviska, a proč se přiklání ke své uvedené pracovní definici. Na základě přehledu poznatků, přínos jeho vyřešení pro další rozvoj vědy Formulace obecné vědecké otázky Tj. předpokládané obecné vědecké zákonitosti a z ní vyplývající dílčí hypotézy, které mají být výzkumem řešeny, zdůvodnění hypotéz (dílčích zákonitostí) Obecné metody výzkumu z hlediska metodologie vědy Metody, kterých bude použito, metodologická a logická konstrukce celého výzkumu (např. plán experimentu v přirozených podmínkách podle logické metody kombinace shody a rozdílu, nebo pedagogické pozorování ve formě analytických průřezů, apod.). 9

10 3.4.6 Konkrétní realizace Výzkumné obecné metody Metodika zjišťování empirických dat (např. pedagogické pozorování, dotazník, testování, měření, apod.), údaje o její standardizaci, validitě, spolehlivosti, chybách atd. v literatuře (příp. způsob ověření její validity, jde li o metodiku zcela novou, srovnávání údajů o standardizaci s příbuznými metodikami); Způsob kvantifikace a kódování dat Typ použitých škál apod Metoda výběru zkoumaných osob Jde li o použití statistických testů hypotéz, pak definice základního souboru, z něhož byl výběr pořízen a na který chce autor své výsledky zobecnit, popis použité metody pravděpodobnostního výběru (přímý, prostý dle tabulky náhodných čísel, vícestupňový atd.), kterým se zajistila reprezentativnost výběru Statistické aj. metody zpracování dat Zdůvodnění volby metod zpracování dat z hlediska relevantnosti k hypotézám, stručný výklad jejich smyslu a možnosti interpretace jejich výsledků (jde li o metody běžné, jako např. korelace, regrese apod. neuvádět vzorečky, ale odkázat na literaturu), použití a původ softwaru (např. zpracováno paketem programů EPI INFO, NCSS, SPSS, BMDP ap. 2 ) Výsledky Prezentace hlavních výsledků (nejdůležitějších tabulek a grafů) v textu, komentář zdůrazňující hlavní interpretaci vzhledem k hypotézám (údaje uvedené už v tabulkách se nemají zbytečně opakovat v textu) Diskuse V této kapitole je uvedeno všeobecné zhodnocení získaných výsledků, rozbor okolností, které by mohly vést ke zpochybnění závěrů (např. důvody k pochybám o věrohodnosti odpovědí v dotazníku, nečekané, nekontrolované vlivy, které mohly zkreslit výsledek experimentu, jak velké procento dotazovaných neodpovědělo, jak byla při výběru osob zkreslena jeho 2 ŘEZANKOVÁ, Hana. Banka dat a modelů ekonomiky ČR [online]. Praha : [cit ]. Statistické programové systémy. Dostupné z WWW: <http://badame.vse.cz/clanky/statsoft.php>. 10

11 reprezentativnost apod.), srovnání vlastních výsledků s obdobnými výzkumy jiných autorů Závěr Pro rozvoj vědy, tj. pro teorii daného oboru konkrétní stanovisko k přijetí či zamítnutí hypotéz, důsledky pro vědecký obor po začlenění nových poznatků do jeho vědecké teorie, obecné možnosti využití. 4 Etika tvůrčí práce Etika jako soustava mravních zásad je obecně citlivý a složitý problém. Etika studenta při zpracovávání závěrečné práce by z těchto obecných pravidel slušného chování měla vycházet, navíc by studentovy mravní zásady měly být povýšeny jeho přítomností na akademické půdě. Mezi základní etická pravidla tvůrčí práce patří prezentovat veškeré převzaté myšlenky a názory, ať již v podobě citátů či parafrází, resp. konkrétní údaje, jako výsledek cizí práce a správně je odkazovat. K této problematice se dále zmíníme v dalších kapitolách věnovaných citacím odborných informačních zdrojů. Cílem etiky tvůrčí práce je zajistit, aby nikomu nebylo ublíženo a nikdo netrpěl důsledky naší práce a výzkumu. Doporučovanými zásadami naší práce může být následující shrnutí: - nechlubit se cizími výsledky, - publikovat jen prověřené a doložitelné závěry, - nechápat věcnou kritiku jako nepřátelství, - dodržet slib, - pokud se jedná o týmovou práci, říkat co dělám a proč to dělám, podílet se nezištně o své poznatky a zkušenosti se svými spolupracovníky. Etický problém se může vyskytnout v některých fázích práce: - Při využívání informačních zdrojů, kde bychom vždy měli v textu řádně citovat zdroj. - Pokud se na tématu podílelo, nebo podílí více studentů, pak vždy jasně uvést co je mým přínosem, popřípadě uvést, že se jedná o společnou práci jmenovaných osob. - V případech různých průzkumů (dotazník, interwiev, akční výzkum) by všem dotazovaným či pozorovaným měl být jasný účel, pro který se výzkum dělá a získaná data by neměla být použita na nic jiného. - Během výzkumů se často student dostává do osobního kontaktu s dotazovaným a měl by respektovat jeho právo na soukromí. To znamená uvědomit si, že on něco potřebuje a ne dotazovaný a podle toho se chovat. Být k dotazovanému ohleduplný, respektovat jeho časové a vědomostní možnosti a pokládat mu jen 11

12 otázky relevantní ke zkoumanému problému. - Samozřejmé je, že průzkumem získané informace by měly být vždy důvěrné a neměly by být sdělovány třetím osobám. Pokud student zamýšlí výsledky publikovat, tak pouze se souhlasem dotazovaného, nebo musí zajistit nemožnost identifikace respondenta. Je důležité dodržet požadavek kvalitního výzkumu. Nekvalitní výzkum může poškodit mnoho subjektů, které např. mohou uvěřit nesprávným závěrům. 4.1 Práce s informačními zdroji Pro práci s informačními zdroji studentům doporučujeme následující postup pročítání, studia a shromažďování literatury a dostupných materiálů: - Začít s odbornou literaturou od odborných slovníků a encyklopedií (včetně přehledových studií). - Využít základní používané a doporučované učebnice, odborné publikace. - V obou výše uvedených položkách najdeme odkazy na další odbornou literaturu. - Vyhledání publikací, které se zabývají přímo řešenou problematikou (katalogy v knihovnách, dnes již s možností hledání přes Internet). - Práce s odbornými časopisy ze sledované oblasti (lze předpokládat, že články jsou novější zdroje než učebnice, i když v posledních letech se čas pro vydání publikace velmi zkrátil). - Vyhledávání zdrojů v odborných databázích, archivech, v univerzitní knihovně a fulltextovým vyhledáváním na Internetu. - Lze také využít dokumentačních středisek, která shromažďující veškerou publikační činnost určité organizace (např. Dokumentační středisko Rady Evropy); - Stranou by neměly zůstat materiály (sborníky) z vědeckých setkání a konferencí. Podle povahy práce také pracujeme i s jinými zdroji, např. statistickými ročenkami, výročními zprávami podniků, legislativou atd. je vhodné hned na začátku dělit tyto zdroje na primární prameny (autor zpracovává vlastní empirická data) a sekundární prameny (autor práce popisuje údaje jiných). Je vhodné si vytvořit systém třídění dat a ukládat je s přesným popisem (citací zdroje). Přesné citování odborných zdrojů patří k základům odborné a vědecké práce. 4.2 Prameny a literatura Informační pramen je pojmenování určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém nosiči, což může být hmota 12

13 (např. kniha) nebo energie (např. projev, rozhlasové vysílání). Existuje mnoho různých druhů a typů informačních pramenů. Je třeba si uvědomovat, že každý typ má své specifické vlastnosti, slouží různým účelům, liší se způsoby jejich vyhledání, přináší různé informace atp. a to si vyžaduje různé způsoby zacházení. Můžeme rozeznat formy informačních pramenů (tištěné, elektronické a mikrografické, jako mikrofiš, mikrofilm, které se využívají pro archivní účely). Elektronické a mikrografické informační prameny, oproti tištěným informačním pramenům, nejsou pro člověka přímo čitelné a k jejich prohlížení je třeba použít nějakého přístroje (počítač, čtečka, videorekordér aj.). Dále rozeznáváme dva typy informačních pramenů, primární a sekundární (viz následující kapitoly). Kontrolní otázky a úkoly Seznam použitých zkratek Co je předmětem teoretické části ZP? Co je předmětem praktické části ZP? Charakterizujte obecnou strukturu a obsah teoreticky zaměřené ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah empiricky zaměřené ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah empiricko teoretické ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah ZP založené na empirickém výzkumu. ZP závěrečná práce. EPI INFO - statistický program. (základní statistické výpočty, import a export dat z a do různých databázových formátů, umí slučovat databáze, rozdělovat databáze, generovat nové znaky získané výpočtem ze zadaných, zaplnit databázi náhodně vygenerovanými hodnotami o určitých parametrech, umí vypočítat pravděpodobnost zachycení určitého jevu, jehož frekvenci výskytu přibližně známe, propočítává ručně zadané tabulky chí-kvadrát testem, nabízí Fischerův exaktní test. Obsahuje textový editor, umí ze zadané textové předlohy vytvořit virtuální dotazník, který slouží k zadávání dat.) NCSS - Number Cruncher Statistical System - statistický program (vkládání dat do tabulky, výběr funkce a definování jejích parametrů, grafický a textový výstup, práce s logovacím souborem), SPSS Statistical Package for the Social Sciences - statistický software (předností je interaktivní ovládání), BMDP statistický program, SASD - Statistická Analýza Sociálních Dat (program pro statistické testování a grafické zobrazení sociologických, epidemiologických a mnoha dalších dat a číselných řad). 13

14 Odkazy EPI INFO - statistický software. Je volně ke stažení včetně manuálů a příbuzných programů. Volně ke stažení je rovněž verze pro Windows. Dostupné na WWW: <http://www.cdc.gov/epiinfo/>. NCSS - statistický program (vkládání dat do tabulky, výběr funkce a definování jejích parametrů, grafický a textový výstup, práce s logovacím souborem), Zdarma 30-ti denní trial verze, omezena pouze na 100 řádků dat. Dostupné na WWW: <http://www.instaluj.cz/ncss>. SPSS - portfolio programů zaměřených na sběr dat, statistické analýzy, data mining, prezentaci a deployment výsledků. Dostupné na WWW: <http://www.spss.cz/indexcz.htm>. SASD - Statistická Analýza Sociálních Dat (program pro statistické testování a grafické zobrazení sociologických, epidemiologických a mnoha dalších dat a číselných řad). Program je pro nekomerční použití zdarma. Dostupné na WWW: <http://www.sasd.cz/informace/home>. Studijní a zkušební řád Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/zakladni_vnitrni/studijn i_a_zkusebni_rad_vsfs_zari_2009.doc?fakulta=6410;obdobi=3 3>. Samostatná příloha: Šablona bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_prvcvv_č._9_sablona_zaverecne_prace. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/ /metodi cky_pokyn_prvcvv_c._9_sablona_zaverecne_prace.doc?fakult a=6410;obdobi=33>. Studijní literatura ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS [online]. VŠFS, 2009 [cit ]. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/rozr_66_2009_ Bakalarske_a_diplomove_prace_VSFS.doc>. BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9 / 2009 [online]. VŠFS, 2009 [cit ]. 10 s. Dostupný z WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/metodicky_poky n_prvcvv_c._9_metodika_zaverecne_prace.pdf?fakulta=6410;o bdobi=33;kod=n_op>. TICHÝ, Jaromír, NETOLICKÝ, Václav. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací [CD-Rom]. Praha : VŠFS, s. Dostupný z WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/zima2009/n_dpff_1/um/priprava _tvorba_a_hodnoceni_bakalarskych_a_diplomovych_praciis_lo CK.pdf?fakulta=6410;obdobi=30;kod=N_DPFF_1>. ISBN

15 Doporučená literatura k dílčímu tématu: ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Dotisk 1. vydání. Praha : Leda, s. ISBN ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, ISBN HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, s. ISBN VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ. M. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac, s. ISBN SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 2.vyd. Praha : SPN,

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout problematiku z oblasti sociální komunikace, konkrétně dokumentové komunikace odborných informací včetně elektronického publikování. Součástí předmětu

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Brno, 2006 1 Úvod Pokyny pro zadávání, zpracování a obhajoby bakalářských

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více