Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce"

Transkript

1 Tematický blok 5 - Význam a zpracování teoreticko-metodologické části ZP; Význam a zpracování prakticko-aplikační části ZP; Etika vědecké práce Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Vysvětlit strukturu obsahu závěrečné práce, která je specificky zaměřena, adekvátně zvolenému tématu a cíli. Student si může zvolit teoretické zaměření práce, empirické, empiricko-teoretické, nebo zpracovat práci jako empirický výzkum. Struktury závěrečné práce charakteristické pro jednotlivá zaměření jsou uvedeny v této kapitole. Obsahem kapitoly je také seznámení se základními pravidly etiky vědecké práce. Po absolvování 5. bloku předmětu by studenti měli: Porozumět významu a obsahu metodologické části ZP, Porozumět významu a obsahu teoretické části ZP, Porozumět významu a obsahu praktické části ZP, Porozumět významu a obsahu aplikační části ZP, Porozumět struktuře obsahu ZP podle jejího zaměření, Pochopit a ztotožnit se, se základními pravidly etiky vědecké práce. Studium Vám zabere 60 minut. Při opakování předešlé lekce dalších 60 minut. Pojmy k zapamatování Úvod Výkladová část Teorie, metoda, metodologie, aplikace, teoretická část ZP, metodologická část ZP, praktická část ZP, aplikační část ZP, struktura obsahu ZP, etika vědecké práce. Vypracováním závěrečné práce má student prokázat, že dokáže své znalosti a metodologické poznatky získané studiem, tvůrčím způsobem aplikovat při řešení zadaného problému v rámci studovaného oboru. Student si ke zvolenému tématu, cíli a celkovému zaměření ZP volí vhodnou strukturu závěrečné práce. Struktury závěrečné práce charakteristické pro jednotlivá zaměření jsou uvedeny v této kapitole. 1 Význam a zpracování teoretickometodologické části ZP

2 Touto kapitolou začíná Vlastní text závěrečné práce. Teoretickometodologická část práce by měla být rozdělena na oddíly, pododdíly a články (členěna na kapitoly tří úrovní). Příliš podrobné členění se nedoporučuje. Členění textu činí text přehlednější, vyjadřuje i význam a hierarchické uspořádání jednotlivých částí textu. Konkrétní obsahové členění záleží na studentovi. Při číslování částí textu je třeba se řídit ČSN 1. Teoreticko-metodologická část závěrečné práce by měla obsahovat výčet a základní zhodnocení teoretických poznatků, které se vztahují ke zpracovávanému problému, ve kterém by měl student prokázat vědomosti, které získal studiem a samostatnou prací s literaturou. Tato část obsahuje charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení zvoleného problému (cíle ZP) použity. Kompilační podoba této části BP je zcela přijatelná a její výsledná podoba má charakter spíše literární rešerše a převažují zde citace. U DP musí být tato literární rešerše obohacena o samostatné zhodnocení existujících teoretických názorů i o formulaci vlastního teoretického východiska pro zpracování následné části DP. Při zpracovávání této části práce existuje reálné nebezpečí její přílišné rozsáhlosti na úkor proporce práce. Vlastní text je určen adekvátně vzdělanému čtenáři, není tedy vhodné rozepisovat vše příliš podrobně. Měl by být kladen důraz na nové poznatky s odpovídajícím popisem a odkazem na vybavení. Teoreticko-metodologická část práce by měla končit subkapitolou shrnující tuto partii, např.: Přehled základních nedostatků nebo např.: Základní kritéria a parametry hodnocení atp. Tato subkapitola je pak výchozím materiálem pro další, tvůrčí, aplikační /praktickou/ část, která by ji měla metodicky i strukturou odpovídat. Je zde také uvedena podrobnější charakteristika metod a postupů, které budou pro řešení problému použity v praktické (aplikační, nebo analytické) části. V této kapitole je nutné důsledně uvádět (citovat) použité zdroje informací, protože jinak jsou hodnoceny jako myšlenky autora. Zřídka vyskytující se ilustrace by měly být začleněny přímo do textu co nejblíže místu, kde jsou odkazovány a popisovány. Každý uváděný graf, tabulka atp. musí být komentován (hodnocen). 1.1 Sběr a zpracování informací V první fázi zpracování závěrečné práce (teoretická část) student 1 ČSN ISO 2145 (010184). Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha : Český normalizační institut,

3 shromažďuje informace o stavu řešeného problému a o předmětu své práce. Zdrojem informací jsou pro studenta pramenné a literární materiály. Přehled o potřebné literatuře (bibliografii), vztahující se k danému tématu, student získává prostřednictvím vyhledávacích služeb v knihovnách, na internetu, které soustřeďují bibliografie, tj., soupis tištěných prací (knih a časopiseckých článků). Vyhledávat lze literaturu dle její signatury (jména autora, názvu publikace, klíčových slov, standardních čísel). V první fázi je vhodné zvolit vyhledávání podle klíčových slov nebo slovních spojení, která se vztahují ke zkoumanému tématu. Pramenné a literární materiály označují vše, z čeho lze čerpat vědomosti o dané problematice. Literární materiály zahrnují knihy a časopisy, slovníky (encyklopedie), sborníky z konferencí a symposií, ročenky, statistiky, výzkumné zprávy, tabulky, normy a jiné právní předpisy, podnikové publikace a materiály, materiály národních institucí (ministerstev, statistických úřadů) a nadnárodních institucí (OECD, OSN, Evropská unie, Světová banka ad.). Vedle odborných knih, je nutné věnovat pozornost i odborným časopisům a dalším periodikům (novinám). Student by měl současně získat také přehled o zahraniční literatuře, týkající se daného tématu. Z odborných časopisů vydávaných v ČR by měl student vysoké školy ekonomického zaměření zvýšenou pozornost věnovat Hospodářským novinám, Ekonomu, Podnikové organizaci, Modernímu řízení, Politické ekonomii, Mezinárodní politice, Financím a úvěru, Účetnictví, Statistice, Euru, Právnímu rádci, Moderní obci, Veřejné správě, Profitu, Bankovnictví ad. K získání právních informací lze využít např. databázi ASPI (Automatizovaný systém právních informací). Tuto databázi lze nalézt na počítačových učebnách školy. Pomocí ASPI je možné najít většinu zákonů v plném znění včetně odkazů na další zdroje. Důležitým zdrojem informací je Obchodní věstník. Lze v něm najít potřebné informace (účetní závěrky podniků zapsaných v obchodním věstníku v povinném rozsahu zveřejňovaných údajů, výroční zprávy, oznámení o vstupu do likvidace či konkurzu, informace z valných hromad atd.). Při zpracování závěrečné práce je vhodné či dokonce nutné využívat interních materiálů a publikací podniku či podniků, které jsou předmětem zkoumání diplomové práce. Student by se měl seznámit i se stavem řešení problému, ke kterému dospěli jeho kolegové ve svých závěrečných pracích (většinou v interní databázi závěrečných prací, školy) a také studenti jiných vysokých škol obdobného zaměření. 3

4 2 Význam a zpracování prakticko-aplikační část Na Teoreticko-metodologickou část navazuje část Aplikační (praktická), která je pro hodnocení práce nejzávažnější. Tato část tvoří jádro ZP, obsahuje vlastní řešení problému. Z této části musí být zřejmé, že student zvládl zadané téma, že je schopen aplikovat poznatky získané studiem a formulovat vlastní názor na řešený problém. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh řešení existujících problémů, popřípadě uvádí výsledky formativní evaluace (kreativní hodnocení). Pokud student zpracovává případovou studii zaměřenou na řešení problémů instituce nebo firmy, uvádí na začátku této kapitoly, v potřebném rozsahu, stručný popis zkoumaného systému. Obě části vlastního textu práce lze dále členit podle různých kritérií a podle potřeby, přičemž jednotlivé dílčí části by měly být ukončovány krátkými dílčími závěry. V konkrétní podobě pak vlastní text práce může obsahovat různý počet kapitol a každá z uvedených jeho částí může představovat rozdílný podíl na celkovém objemu textu. Tato část práce může mít v podstatě dvojí formu: a) klasická analýza stávající situace problému, b) rešerše informací o stavu a úrovni poznatků zkoumané problematiky. Autor by měl vycházet ze závěrů předcházející kapitoly a tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané jak ve škole, tak i z praxe a z vlastního studia. Student na základě dosavadního poznání předkládá vlastní koncepci řešení, charakterizuje svůj další pracovní postup a případně zvolené výzkumné metody. V dalším textu pak prezentuje výsledky vlastního bádání, analyzuje je a hodnotí (prezentuje úvahy, interpretace, polemiky, kritiky, komentáře, návrhy, postřehy apod.), aby posléze dospěl k vlastnímu řešení. Pokud je v závěrečné práci prováděn kvantitativní výzkum, měly by být výsledky zpracovávány odpovídajícími statistickými metodami. Vyhodnocení je dobré doplnit tabulkami a grafy, které usnadňují interpretaci výsledků. Výhodnost návrhů zlepšení je nutno prokázat výpočty, objektivními čísly, ukazateli, grafy atp. Kritéria, která nejsou objektivizovatelná, je nutno zhodnotit jasnými, srozumitelnými a logickými argumenty, analogiemi, citacemi atp. 3 Zaměření a struktura závěrečné práce Bakalářskou, nebo diplomovou práci je možno pojmout jako teoretickou, výzkumnou nebo uměleckou, některé mohou svojí povahou přesahovat uvedené hranice. 4

5 V teoretické práci student prokazuje, že prostudoval dostupnou literaturu k danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasně vyložit a obohatit o další teoretické závěry. Do této skupiny patří i originální tvorba metodických pomůcek a materiálů. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatků získaných studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které správně utřídí analyzuje, syntetizuje a interpretuje. 3.1 Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce U teoreticky zaměřené práce se vyžaduje vhodné řazení a označení kapitol a subkapitol, prokazující přehledné a logické řešení tématu práce. Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Hlavní část, 3. Závěry, 4. Seznam literatury, 5. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS Hlavní část Následuje Hlavní část strukturovaná do podkapitol zpracovávajících jednotlivé částí úkolu. Je obvyklé nejdříve popsat základní body práce (problémy, otázky, teorie atd.) a následně se propracovávat k dílčím problémům. Obrácená cesta od zvláštního k obecnému se nedoporučuje. Tato část také obsahuje zpracovaný přehled literatury o dosavadním stavu bádání. Celé zpracování je vedeno vůdčí představou, která byla sdělena v Úvodu. Téma a řešené problémy mají být zasazeny do kontextu současné vědecké diskuse nebo problémů praxe. Proto se také na vhodném místě uvádí přehled definic, pojmů a ohraničení k jiným příbuzným tématům a pojmům. Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti práce Závěr V závěrečné kapitole (Závěr) se provede stručný přehled výsledků práce a odpovědí na výzkumné otázky, které byly položeny v Úvodu. 5

6 Na konci, v samostatném odstavci se student vyjadřuje k možnostem dalšího výzkumu nebo uplatnění výsledků a uvádí osobní poznámky. Následuje Seznam literatury, popřípadě Přílohy. 3.2 Struktura obsahu empiricky zaměřené práce Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy, 3. Metodika výzkumu, 4. Výsledky, 5. Diskuse, 6. Závěry, 7. Seznam literatury, 8. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS. Seznamuje s problémem a jeho aktuálností, uvádí se pracovní hypotézy a cíle práce. Je zde uveden přehled dosavadních poznatků a teoretická východiska. Přehled literatury, návaznost na práce jiných autorů, přehled užívaných metod výzkumu, vysvětlení a definice základních pojmů, vytvoření teoretického rámce Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy V samostatné kapitole Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy student předkládá přesné vymezení úkolu a cílů práce, zdůvodnění a formulace hypotéz Metodika výzkumu Student v této kapitole uvádí, jak bude přistupovat k řešení problému a s jakými nástroji: 1) Obecná charakteristika výzkumného plánu. 2) Identifikace a popis cílového vzorku a výběru. 3) Popis instrumentů a technik měření. 4) Prezentace způsobu sběru dat. 5) Prezentace procedur pro uchování dat. 6) Vysvětlení způsobu analýzy dat. 7) Popis procedur pro zabezpečení zvláštních událostí. 8) Diskuse zaručení externí a interní validity studie. Zde také může být informace o Omezení a vymezení studie Výsledky Následuje kapitola Výsledky, obsahující stručně komentované 6

7 výsledky, tabulky, grafy, výsledky statistických testů. Tato část začíná popisem dat získaných během výzkumu. Popisuje se také příprava dat ke zpracování a příslušné statistické nebo jiné postupy pro analýzu dat v konkrétním kontextu. Jednotlivé údaje komentujeme vzhledem k nalezeným trendům, rozdílům nebo zvláštnostem. Popisujeme střední hodnoty, korelace, četnosti. Výsledková část kvalitativního výzkumu má rozdílnou podobu. Nenajdeme v ní čísla, ale převážně texty. Výzkumník hledá v materiálu nové kategorie, konfigurace a témata a vnáší do materiálu určitý pohled. Třídí a shlukuje zkušenosti účastníků a fenomény, které mají společné charakteristiky. Výsledky svého zkoumání ilustruje na příkladech z nasbíraných dat. Prezentace výsledků může také využívat grafického znázornění Diskuse V diskusní (interpretační) kapitole následuje zhodnocení výsledků ve vztahu k zadání, jejich rozbor na základě dosavadních poznatků, upozornění na chyby a nedostatky ve vztahu k interní a externí validitě. Výsledková část informuje o výsledcích úplně a objektivně. V této části má autor příležitost vnést do posuzování výsledků svůj osobní názor (ten musí být podpořen přesným a logickým usuzováním). Výsledky interpretujeme ve vztahu k úkolům práce, k použitým teoriím a k definovaným hypotézám a otázkám. Na základě výsledků navrhujeme modifikace teorií nebo praxe. Výsledky dáváme do vztahu k dosavadním poznatkům dané oblasti vědy nebo profesionální činnosti. Výzkumník se také pokouší určit alternativní vysvětlení výsledků, pokud nejsou v souladu s předpokládanými hypotézami. Je důležité, aby autor systematicky probral všechny výsledky, které jsou v nějakém rozporu s očekáváním, a připojil úvahu, proč se tak stalo. V této sekci je také potřebné znovu se dotknout omezení studie. Autor specificky zkoumá výzkumné metody i výběr subjektů s cílem komentovat vliv na interní a externí validitu výsledků. Prakticky každá studie má tyto omezení a autor má na ně upozornit Závěr V závěrečné kapitole (Závěr) se provede stručné zhodnocení celé práce. Na konci, se student vyjadřuje k možnostem dalšího výzkumu a uvádí osobní poznámky. Následuje Seznam literatury, popřípadě Přílohy. 7

8 3.3 Struktura empiricko teoretické práce Tato struktura se doporučuje při zpracování problému praxe. Tato struktura je nejčastěji používanou na VŠFS a bylo o jejích částech pojednáno v kapitolách 1 a 2. Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Teoreticko metodologická část práce, 3. Analytická část, 4. Závěry, 5. Seznam literatury, 6. Přílohy Úvod Úvod je zpracováván dle interních požadavků VŠFS. Obsahuje zdůvodnění aktuálnosti tématu a nastínění řešeného problému, současný stav problematiky a přehled existující literatury vztahující se k danému tématu, stanovení cíle (cílů) a pracovních hypotéz u diplomové práce a přehled užívaných vědeckých metod práce Teoreticko metodologická část práce Tato část uvádí teoretické poznatky, vztahující se k danému problému student prokazuje vědomosti získané studiem. Závěr této části obsahuje charakteristiku metod a postupů, které budou pro řešení problému použity Aplikační část Tato část ZP obsahuje vlastní řešení problému. Na základě zjištěných skutečností student formuluje vlastní návrh na řešení existujících problémů, případně uvádí výsledky formativní evaluace Závěr Závěr obsahuje shrnutí práce. V této části se student vrací k cílům pracovním hypotézám, které formuloval na počátku práce a hodnotí, zda se je podařilo potvrdit, vyvrátit, nebo zda bylo nutné je upřesnit nebo zcela opustit. Je vhodné, aby student na tomto místě nastínil další problémy, kterým by bylo účelné věnovat pozornost, jejichž řešení by však přesáhlo rámec diplomové práce. Důležitou součástí závěrečných prací s praktickým zaměřením je nástin doporučení a návrhů, jejichž realizace v praxi by pomohla vyřešit zkoumaný problém. 3.4 Struktura práce založené na empirickém výzkumu 8

9 Struktura obsahu: 1. Úvod, 2. Přehled literatury, 3. Zdůvodnění výběru problému, 4. Formulace obecné vědecké otázky, 5. Obecné metody výzkumu z hlediska metodologie vědy, 6. Konkrétní realizace, 7. Metodika zjišťování empirických dat, 8. Způsob kvantifikace a kódování dat, 9. Metoda výběru zkoumaných osob, 10. Statistické aj. metody zpracování dat, 11. Výsledky, 12. Diskuse, 13. Závěry, 14. Seznam literatury, 15. Přílohy Úvod Všeobecné zaměření práce, všeobecně vyjádřený záměr výzkumu, aktuálnost problematiky, očekávaný přínos apod., vše jen velmi stručně, všeobecně. Zdůvodnění výběru problému na základě přehledu poznatků, přínos jeho vyřešení pro další rozvoj vědy. Jasná stručná formulace cíle (popř. i dílčích úkolů) Přehled literatury Rešerše autorů zabývajících se daným tématem a metodami výzkumu, jejich kritické zhodnocení ve vztahu ke zkoumané problematice práce Zdůvodnění výběru problému Vysvětlení, proč autor akceptuje či zamítá určitá stanoviska, a proč se přiklání ke své uvedené pracovní definici. Na základě přehledu poznatků, přínos jeho vyřešení pro další rozvoj vědy Formulace obecné vědecké otázky Tj. předpokládané obecné vědecké zákonitosti a z ní vyplývající dílčí hypotézy, které mají být výzkumem řešeny, zdůvodnění hypotéz (dílčích zákonitostí) Obecné metody výzkumu z hlediska metodologie vědy Metody, kterých bude použito, metodologická a logická konstrukce celého výzkumu (např. plán experimentu v přirozených podmínkách podle logické metody kombinace shody a rozdílu, nebo pedagogické pozorování ve formě analytických průřezů, apod.). 9

10 3.4.6 Konkrétní realizace Výzkumné obecné metody Metodika zjišťování empirických dat (např. pedagogické pozorování, dotazník, testování, měření, apod.), údaje o její standardizaci, validitě, spolehlivosti, chybách atd. v literatuře (příp. způsob ověření její validity, jde li o metodiku zcela novou, srovnávání údajů o standardizaci s příbuznými metodikami); Způsob kvantifikace a kódování dat Typ použitých škál apod Metoda výběru zkoumaných osob Jde li o použití statistických testů hypotéz, pak definice základního souboru, z něhož byl výběr pořízen a na který chce autor své výsledky zobecnit, popis použité metody pravděpodobnostního výběru (přímý, prostý dle tabulky náhodných čísel, vícestupňový atd.), kterým se zajistila reprezentativnost výběru Statistické aj. metody zpracování dat Zdůvodnění volby metod zpracování dat z hlediska relevantnosti k hypotézám, stručný výklad jejich smyslu a možnosti interpretace jejich výsledků (jde li o metody běžné, jako např. korelace, regrese apod. neuvádět vzorečky, ale odkázat na literaturu), použití a původ softwaru (např. zpracováno paketem programů EPI INFO, NCSS, SPSS, BMDP ap. 2 ) Výsledky Prezentace hlavních výsledků (nejdůležitějších tabulek a grafů) v textu, komentář zdůrazňující hlavní interpretaci vzhledem k hypotézám (údaje uvedené už v tabulkách se nemají zbytečně opakovat v textu) Diskuse V této kapitole je uvedeno všeobecné zhodnocení získaných výsledků, rozbor okolností, které by mohly vést ke zpochybnění závěrů (např. důvody k pochybám o věrohodnosti odpovědí v dotazníku, nečekané, nekontrolované vlivy, které mohly zkreslit výsledek experimentu, jak velké procento dotazovaných neodpovědělo, jak byla při výběru osob zkreslena jeho 2 ŘEZANKOVÁ, Hana. Banka dat a modelů ekonomiky ČR [online]. Praha : [cit ]. Statistické programové systémy. Dostupné z WWW: <http://badame.vse.cz/clanky/statsoft.php>. 10

11 reprezentativnost apod.), srovnání vlastních výsledků s obdobnými výzkumy jiných autorů Závěr Pro rozvoj vědy, tj. pro teorii daného oboru konkrétní stanovisko k přijetí či zamítnutí hypotéz, důsledky pro vědecký obor po začlenění nových poznatků do jeho vědecké teorie, obecné možnosti využití. 4 Etika tvůrčí práce Etika jako soustava mravních zásad je obecně citlivý a složitý problém. Etika studenta při zpracovávání závěrečné práce by z těchto obecných pravidel slušného chování měla vycházet, navíc by studentovy mravní zásady měly být povýšeny jeho přítomností na akademické půdě. Mezi základní etická pravidla tvůrčí práce patří prezentovat veškeré převzaté myšlenky a názory, ať již v podobě citátů či parafrází, resp. konkrétní údaje, jako výsledek cizí práce a správně je odkazovat. K této problematice se dále zmíníme v dalších kapitolách věnovaných citacím odborných informačních zdrojů. Cílem etiky tvůrčí práce je zajistit, aby nikomu nebylo ublíženo a nikdo netrpěl důsledky naší práce a výzkumu. Doporučovanými zásadami naší práce může být následující shrnutí: - nechlubit se cizími výsledky, - publikovat jen prověřené a doložitelné závěry, - nechápat věcnou kritiku jako nepřátelství, - dodržet slib, - pokud se jedná o týmovou práci, říkat co dělám a proč to dělám, podílet se nezištně o své poznatky a zkušenosti se svými spolupracovníky. Etický problém se může vyskytnout v některých fázích práce: - Při využívání informačních zdrojů, kde bychom vždy měli v textu řádně citovat zdroj. - Pokud se na tématu podílelo, nebo podílí více studentů, pak vždy jasně uvést co je mým přínosem, popřípadě uvést, že se jedná o společnou práci jmenovaných osob. - V případech různých průzkumů (dotazník, interwiev, akční výzkum) by všem dotazovaným či pozorovaným měl být jasný účel, pro který se výzkum dělá a získaná data by neměla být použita na nic jiného. - Během výzkumů se často student dostává do osobního kontaktu s dotazovaným a měl by respektovat jeho právo na soukromí. To znamená uvědomit si, že on něco potřebuje a ne dotazovaný a podle toho se chovat. Být k dotazovanému ohleduplný, respektovat jeho časové a vědomostní možnosti a pokládat mu jen 11

12 otázky relevantní ke zkoumanému problému. - Samozřejmé je, že průzkumem získané informace by měly být vždy důvěrné a neměly by být sdělovány třetím osobám. Pokud student zamýšlí výsledky publikovat, tak pouze se souhlasem dotazovaného, nebo musí zajistit nemožnost identifikace respondenta. Je důležité dodržet požadavek kvalitního výzkumu. Nekvalitní výzkum může poškodit mnoho subjektů, které např. mohou uvěřit nesprávným závěrům. 4.1 Práce s informačními zdroji Pro práci s informačními zdroji studentům doporučujeme následující postup pročítání, studia a shromažďování literatury a dostupných materiálů: - Začít s odbornou literaturou od odborných slovníků a encyklopedií (včetně přehledových studií). - Využít základní používané a doporučované učebnice, odborné publikace. - V obou výše uvedených položkách najdeme odkazy na další odbornou literaturu. - Vyhledání publikací, které se zabývají přímo řešenou problematikou (katalogy v knihovnách, dnes již s možností hledání přes Internet). - Práce s odbornými časopisy ze sledované oblasti (lze předpokládat, že články jsou novější zdroje než učebnice, i když v posledních letech se čas pro vydání publikace velmi zkrátil). - Vyhledávání zdrojů v odborných databázích, archivech, v univerzitní knihovně a fulltextovým vyhledáváním na Internetu. - Lze také využít dokumentačních středisek, která shromažďující veškerou publikační činnost určité organizace (např. Dokumentační středisko Rady Evropy); - Stranou by neměly zůstat materiály (sborníky) z vědeckých setkání a konferencí. Podle povahy práce také pracujeme i s jinými zdroji, např. statistickými ročenkami, výročními zprávami podniků, legislativou atd. je vhodné hned na začátku dělit tyto zdroje na primární prameny (autor zpracovává vlastní empirická data) a sekundární prameny (autor práce popisuje údaje jiných). Je vhodné si vytvořit systém třídění dat a ukládat je s přesným popisem (citací zdroje). Přesné citování odborných zdrojů patří k základům odborné a vědecké práce. 4.2 Prameny a literatura Informační pramen je pojmenování určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém nosiči, což může být hmota 12

13 (např. kniha) nebo energie (např. projev, rozhlasové vysílání). Existuje mnoho různých druhů a typů informačních pramenů. Je třeba si uvědomovat, že každý typ má své specifické vlastnosti, slouží různým účelům, liší se způsoby jejich vyhledání, přináší různé informace atp. a to si vyžaduje různé způsoby zacházení. Můžeme rozeznat formy informačních pramenů (tištěné, elektronické a mikrografické, jako mikrofiš, mikrofilm, které se využívají pro archivní účely). Elektronické a mikrografické informační prameny, oproti tištěným informačním pramenům, nejsou pro člověka přímo čitelné a k jejich prohlížení je třeba použít nějakého přístroje (počítač, čtečka, videorekordér aj.). Dále rozeznáváme dva typy informačních pramenů, primární a sekundární (viz následující kapitoly). Kontrolní otázky a úkoly Seznam použitých zkratek Co je předmětem teoretické části ZP? Co je předmětem praktické části ZP? Charakterizujte obecnou strukturu a obsah teoreticky zaměřené ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah empiricky zaměřené ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah empiricko teoretické ZP. Charakterizujte obecnou strukturu a obsah ZP založené na empirickém výzkumu. ZP závěrečná práce. EPI INFO - statistický program. (základní statistické výpočty, import a export dat z a do různých databázových formátů, umí slučovat databáze, rozdělovat databáze, generovat nové znaky získané výpočtem ze zadaných, zaplnit databázi náhodně vygenerovanými hodnotami o určitých parametrech, umí vypočítat pravděpodobnost zachycení určitého jevu, jehož frekvenci výskytu přibližně známe, propočítává ručně zadané tabulky chí-kvadrát testem, nabízí Fischerův exaktní test. Obsahuje textový editor, umí ze zadané textové předlohy vytvořit virtuální dotazník, který slouží k zadávání dat.) NCSS - Number Cruncher Statistical System - statistický program (vkládání dat do tabulky, výběr funkce a definování jejích parametrů, grafický a textový výstup, práce s logovacím souborem), SPSS Statistical Package for the Social Sciences - statistický software (předností je interaktivní ovládání), BMDP statistický program, SASD - Statistická Analýza Sociálních Dat (program pro statistické testování a grafické zobrazení sociologických, epidemiologických a mnoha dalších dat a číselných řad). 13

14 Odkazy EPI INFO - statistický software. Je volně ke stažení včetně manuálů a příbuzných programů. Volně ke stažení je rovněž verze pro Windows. Dostupné na WWW: <http://www.cdc.gov/epiinfo/>. NCSS - statistický program (vkládání dat do tabulky, výběr funkce a definování jejích parametrů, grafický a textový výstup, práce s logovacím souborem), Zdarma 30-ti denní trial verze, omezena pouze na 100 řádků dat. Dostupné na WWW: <http://www.instaluj.cz/ncss>. SPSS - portfolio programů zaměřených na sběr dat, statistické analýzy, data mining, prezentaci a deployment výsledků. Dostupné na WWW: <http://www.spss.cz/indexcz.htm>. SASD - Statistická Analýza Sociálních Dat (program pro statistické testování a grafické zobrazení sociologických, epidemiologických a mnoha dalších dat a číselných řad). Program je pro nekomerční použití zdarma. Dostupné na WWW: <http://www.sasd.cz/informace/home>. Studijní a zkušební řád Vysoké školy finanční a správní, o.p.s. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/zakladni_vnitrni/studijn i_a_zkusebni_rad_vsfs_zari_2009.doc?fakulta=6410;obdobi=3 3>. Samostatná příloha: Šablona bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_prvcvv_č._9_sablona_zaverecne_prace. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/ /metodi cky_pokyn_prvcvv_c._9_sablona_zaverecne_prace.doc?fakult a=6410;obdobi=33>. Studijní literatura ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Rozhodnutí rektorky č. 66/2009. Bakalářské a diplomové práce na VŠFS [online]. VŠFS, 2009 [cit ]. Dostupné na WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/68079/rozr_66_2009_ Bakalarske_a_diplomove_prace_VSFS.doc>. BUDINSKÝ, Petr. Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 9 / 2009 [online]. VŠFS, 2009 [cit ]. 10 s. Dostupný z WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/do/6410/predpisy/531213/metodicky_poky n_prvcvv_c._9_metodika_zaverecne_prace.pdf?fakulta=6410;o bdobi=33;kod=n_op>. TICHÝ, Jaromír, NETOLICKÝ, Václav. Příprava, tvorba a hodnocení bakalářských a diplomových prací [CD-Rom]. Praha : VŠFS, s. Dostupný z WWW: <https://is.vsfs.cz/auth/el/6410/zima2009/n_dpff_1/um/priprava _tvorba_a_hodnoceni_bakalarskych_a_diplomovych_praciis_lo CK.pdf?fakulta=6410;obdobi=30;kod=N_DPFF_1>. ISBN

15 Doporučená literatura k dílčímu tématu: ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Dotisk 1. vydání. Praha : Leda, s. ISBN ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, s. ISBN GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, ISBN HOLOUŠOVÁ, D., a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, s. ISBN VYMĚTAL, J., VÁCHOVÁ. M. Úvod do studia odborné literatury. Praha : Orac, s. ISBN SKALKOVÁ, J. a kol. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. 2.vyd. Praha : SPN,

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu

Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Tematický blok 4 - Metody vědecké práce; Výběr metod vědecké práce pro zpracování ZP; Stylizace textu Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Seznámit studenty s hlavními metodami vědecké

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Jiří Němec, Petra Šedinová leden 2006 Pozn.: Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU v Brně. Dílčí formální,

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ

ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ ZPRACOVÁNÍ ZÁVěRečNýCh PRACÍ doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc. PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY

PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY PŘÍSTUPY POSTUPY PRAKTICKÉ RADY pro psaní, hodnocení a prezentaci odborných prací SOČ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol. Praha 2014 PaedDr. Milan Škrabal Ing. Miroslava Fatková editoři PŘÍSTUPY, POSTUPY,

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP Rozhodnutí rektora č. 4/2012 Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP 1. Stanovuji závazná pravidla pro psaní kvalifikačních prací na MUP. Těmito pravidly jsou povinni se řídit studenti,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ PEDAGOGIKA 1 Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ Autoři studijních opor pro předmět KPG/PG1: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více