Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím bakalářské práce má student (zpracovatel, autor) prokázat na odpovídající odborné úrovni svoji schopnost, získanou prostřednictvím již absolvovaného studia, samostatně zpracovat zadané téma. Obhajobou bakalářské práce se zahajuje státní závěrečná zkouška, uzavírající bakalářský studijní program. II. Obsah bakalářské práce Vlastní bakalářská práce by měla obsahovat původní zpracování problematiky ve smyslu zadaného tématu s využitím rozhodující, alespoň základní právní úpravy a literatury příslušného oboru. Může mít i podobu kultivované kompilace dosavadních, na toto téma již dříve zpracovaných, podkladových materiálů. V takovém případě je však předpokladem, aby zpracovatel v bakalářské práci uplatnil i vlastní poznatky, úvahy a dílčí závěry, které budou prokazovat jeho orientaci v oboru a schopnost dospět k samostatným řešením problémů, kterých se dané téma týká. Ať již zvolí zpracovatel jakýkoli z výše uvedených postupů či jejich kombinaci, vždy musí jít o využití současné právní úpravy, o kterou opře své úvahy de lege lata a na základě těchto úvah je potřeba pokusit se v rámci možností o formulování úvahy de lege ferenda. To postačí i bez nároku na eventuální konkrétní novou formulaci zákonné normy. Vlastní stanoviska by měla být podložena dostatečnou a přesvědčivou argumentací. III. Postup při výběru tématu a zpracování bakalářské práce Mimořádně důležitá je správná volba tématu bakalářské práce. Student si může vybrat z témat vypsaných a zveřejněných, nebo navrhne téma vlastní. Výběr resp. volbu tématu své bakalářské práce je nutné nahlásit a potvrdit svým podpisem v seznamu vypsaných témat bakalářských prací pro příslušný akademický rok na studijním oddělení VŠKV. Na jedno téma mohou být přihlášení maximálně 2 studenti, student nesmí být přihlášen na více témat.

2 Formulaci individuálního tématu je nutné konzultovat s příslušným vyučujícím, požádat o její schválení vedoucího příslušné katedry a vyžádat si souhlas k tomu, aby takto zvolené téma mohlo být zpracováno jako bakalářská práce. V obou případech je poté student povinen požádat o přidělení, zadání tématu, a to prostřednictvím formuláře Podklad pro zadání bakalářské práce. Tento formulář je dokumentem, kterým student jednak žádá o zadání zvoleného tématu pro bakalářskou práci a současně dává VŠKV (příslušné katedře) na vědomí, o čem definitivně bude pojednávat jeho bakalářská práce, jak bude postupovat a z jakých pramenů bude čerpat. Tento formulář je k dispozici na Před jeho vyplněním je nezbytné kontaktovat vedoucího své práce, který sdělí základní pokyny pro bakalářskou práci (jakou koncepci a metodu zpracování tématu zvolit, na co se zaměřit, jak postupovat, jak často konzultovat, příp. doporučí základní literaturu apod.). Prameny a literatura mohou být zachyceny ve zjednodušené formě např. takto: Brom F.: Nezaměstnanost v ČR, II. díl, Praha Na stroji vyplněný formulář, podepsaný vedoucím bakalářské práce, je nutné odevzdat na studijní oddělení VŠKV do termínu stanoveného pro příslušný akademický rok. Zároveň student předá na studijní oddělení jedno vyhotovení Podkladu pro zadání bakalářské práce v elektronické podobě. Po odevzdání vedoucím podepsaného Podkladu již není možné téma bakalářské práce zásadně měnit. Podle tohoto schváleného Podkladu bude každému zpracovateli vystaveno "Zadání bakalářské práce" (list, který musí být jako první vevázán do výtisků bakalářské práce), které student obdrží na studijním oddělení VŠKV. Ve výjimečném případě, kdy se student během zpracování tématu rozhodne zásadně změnit či výrazně upravit téma již přihlášené a zadané bakalářské práce, musí tuto skutečnost nejprve projednat s vedoucím BP, poté si opět vyžádat souhlas příslušné katedry, vyhotovit nový formulář Podkladu pro zadání a požádat o vyhotovení nového Zadání bakalářské práce. Předpokladem úspěšného zpracování bakalářské práce je kromě již získaných znalostí, studia odborné literatury a příslušných zákonů též odpovídající kontakt s vedoucím práce který by měl po dobu zpracovávání bakalářské práce autorovi pomáhat a v jeho práci jej usměrňovat. Vedoucího své bakalářské práce může zpracovatel navrhnout sám. V takovém případě však osoba vedoucího podléhá schválení vedoucím katedry, resp. vedením VŠKV. Bakalářskou práci je oprávněn student odevzdat (na studijní oddělení VŠKV) teprve poté, kdy získá kladný souhlas vedoucího s jejím předložením k obhajobě. Souhlas s předložením nemusí být písemný. Práce výhradně a jen popisné, bez vlastních odůvodněných odborných stanovisek studenta, budou vráceny k přepracování. Odmítnuty mohou být rovněž práce, jejichž závěry se budou pohybovat pouze v teoreticko-spekulativní rovině, odtržené od právní praxe. Záporně budou hodnoceny práce obsahující jen citace přesně nespecifikované.

3 To platí i ohledně tlumočení závěrů judikatury. V bakalářské práci je žádoucí použít metody historické a regionální komparace. IV. Struktura bakalářské práce Bakalářská práce musí být členěna z pohledu obsahového zpracování tématu na: - úvod ve kterém zpracovatel musí vyjádřit skutečnost, proč se rozhodl dané téma zpracovávat, jaký význam mu přikládá v rámci daného oboru a cíl, ke kterému práce směřuje, - vlastní zpracování odborné tématiky v této části je na vůli zpracovatele, po příp. projednání s vedoucím, jakým způsobem rozdělí zpracovávané téma, tj. názvy a obsah jednotlivých kapitol, případně podkapitol, kam a jakým způsobem zařadí již získané a známé poznatky, svoje vlastní úvahy, případně významné údaje získané studiem odborné literatury, zákonných předpisů, eventuálně výkladových stanovisek k těmto předpisům, - závěr ve kterém by měl zpracovatel shrnout poznatky, vlastní úvahy a závěry, ke kterým při zpracování bakalářské práce dospěl a pokusit se o eventuální kritický a kreativní pohled ve vztahu k současnému právnímu stavu, tj. shrnutí úvahy de lege lata s případně možnou úvahou de lege ferenda a s konkretizací těchto závěrů. V. Rozsah, náležitosti, formální uspořádání a podoba bakalářské práce Bakalářská práce musí být zpracována ve spisovné češtině nebo slovenštině, závěrečné resumé pak i v cizím jazyce (pokročilém). Odevzdává se zpravidla v rozsahu stran (rozsah lze po poradě s vedoucím rozumně překročit), ve dvou písemných a jednom elektronickém vyhotovení na studijní oddělení VŠKV do stanoveného termínu (neodevzdá-li student práci včas, nebude mu povoleno konat státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu). Alespoň jeden výtisk musí být v tuhé vazbě (svázaný knihařem), druhý může být např. v termovazbě nebo v kroužkové vazbě. Do výše uvedeného rozsahu se nezapočítává: úvodní list zadání práce, titulní strana, případné poděkování, obsah, seznam judikátů v práci citovaných, příp. přílohy obsahující vzory smluv nevypracovaných autorem samotným, statistiky či schémata převzatá a nezpracovaná autorem samotným (ve sporných případech rozhoduje vedoucí katedry, zda jde o přílohu, která bude započítána do povinného rozsahu či ne), ani seznam literatury. Přílohy se číslují odděleně. Pozn.: Obvyklý rozsah jedné stránky formátu A4 je 30 řádků, jeden řádek zhruba 60 znaků v počítačové sazbě. Není třeba striktně dodržovat pouze rozumně respektovat. Lze využít informací normy ČSN

4 Bakalářskou práci je nutno odevzdat v této podobě a uspořádání: Prvním vevázaným listem za předsádkou, je originál formuláře Zadání bakalářské práce. Dále musí následovat - úvodní (titulní) strana s názvem práce v plném znění, - list s čestným prohlášením diplomanta a jeho podpisem (viz násl. vzor), - obsah bakalářské práce, - úvod resp. předmluva, - vlastní, strukturované zpracování odborné tématiky, - závěr s cizojazyčným resumé, - seznam použité literatury, - a připojeny mohou být přílohy. Posledním listem je Evidenční list, jehož čistopis je k dispozici na který je záznamem o tom, kdo a kdy práci prezenčně studoval. Evidenční list musí být vevázán jako poslední list do exempláře bakalářské práce v tuhé vazbě. Jednotlivé listy bakalářské práce musí být pevně svázány do desek, na nichž bude vytištěny údaje uvedené v příloze č. 1: Předepsaný obsah a forma úvodních čtyř stránek bakalářské práce: 1. stránka : originál formuláře ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (při přebírání tohoto formuláře si ve vlastním zájmu překontrolujte zda souhlasí všechny údaje, zejména název bakalářské práce, jméno vedoucího a studijní obor) 2. stránka (titulní): viz příloha č stránka: Čestné prohlášení příloha č. 3 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem vyznačil(a) prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal(a) (datum, místo a vlastnoruční podpis) 4. stránka (stránky): Obsah bakalářské práce (názvy kapitol, subkapitol, resp. oddílů, pododdílů s uvedením stránky, kde začínají) Obsah následujících stránek tvoří: Úvod resp. předmluva (viz čl. IV.)

5 Vlastní zpracování tématu bakalářské práce Úprava textu bakalářské práce Text musí být psán pouze po jedné straně listu. Jednotlivé listy je nutno průběžně číslovat následujícím způsobem: - buď uprostřed dole na stránce - nebo uprostřed nahoře na stránce - případně vždy vpravo nahoře. Úprava textu musí být úhledná a respektovat zavedenou úpravu pro odborné texty. Sloupec textu by měl být na stránce umístěn 4-5 cm od levého okraje a cca 1,5-2 cm od okraje pravého a měl by začínat cca 3-3,5 cm od horního okraje stránky a končit cca 2 cm nad spodním okrajem stránky (záleží na umístění čísla stránky, které má být stabilní). Zásadně je přípustné používat pouze černého písma na bílém kancelářském papíře standardizovaného formátu A4. V základní textové části se používá řádkování 1,5. Poznámky a odkazy se píší hustěji řádkované. Při použití textového editoru Microsoft Word vyhovuje základní velikost písma Times New Roman CE 12. Text se píše s mezerami za čárkami a tečkami. Pro odkazy a citace je vhodné použít menšího písma a kurzívy. Věci nebo slova, která mají být zdůrazněna, mohou být psána buď p r o l o ž e n ě nebo tučně. Vlastní text práce je třeba rozčlenit na oddíly a pododdíly nebo kapitoly a subkapitoly, určit jim nadpisy, zajistit jednotnou grafickou úpravu textu a sjednotit způsob citace literatury a norem. Kapitoly je nutno číslovat a názvy kapitol odlišit od ostatního textu shora i zdola mezerou v rozsahu přibližně jednoho řádku. Veškeré poznatky a zdroje informací, ze kterých práce vycházela, musí být pečlivě a správně dokumentovány. Poznámkový aparát proto tvoří jedno z významných hledisek při posuzování úrovně předkládané bakalářské práce. Odkazy na literaturu Na použité prameny je vhodné odkazovat průběžně v textu číslem (např. 14/ ) a na téže stránce dole pod čarou uvést (opět s číslem, indexem) použitý pramen. Nestačí seznam použité literatury na konci bakalářské práce. Citovaný pramen je třeba označit přesně (autor, název, místo vydání, vydavatel, rok vydání, strana). Tituly autora se neuvádějí, křestní jméno se zkracuje začátečním písmenem). Tyto odkazy na literaturu uvádějte v následující formě tzv. zkrácené citace např.: 14/ Pokorný M., Korbel M.: Malý domácí právník, II. díl, Praha, C. H. Beck, 2000, str / 16/ Suchánek J.: Družstva a obchodní zákoník, Olomouc, Právník, 1999, č. 8, str. 115 Alder J.: Constitutional and Administrative Law, London, 1989, str. 153 Název díla se uvádí v jazyku citované publikace. V případě díla více autorů se uvádí první z nich a za jeho jméno se připojí a kolektiv. Odkazuje-li se na totéž dílo bezprostředně po předchozí citaci, lze použít i způsobu: 25/ tamtéž, str. 155.

6 Odkazy na literaturu nebo prameny, případně poznámky pod čarou k vlastnímu textu, je tedy vhodné číslovat horním indexem. Závisí na zpracovateli bakalářské práce, zda bude používat jednoho číslování v celé práci (tj. průběžně) nebo v případě citací a odkazů umístěných na stránce začne s číslováním na každé straně vždy znovu (od indexu 1/ ). Odkazy a poznámky k vlastnímu textu lze pod čarou jednotně psát menší velikostí písma než vlastní text, resp. kurzívou. Doslovné citace z literatury a jiných pramenů se uvádějí v uvozovkách. Odkazy na prameny nenahrazují seznam použité literatury, který je nedílnou součástí každé bakalářské práce a je uveden za závěrečným shrnutím výsledků práce. Pokud má bakalářská práce přílohy, následují až za seznamem použité literatury a zpravidla se číslují římskými číslicemi. Citace norem Název formy pramene je možné uvádět např.: nebo Zákon č. 37/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním 25 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Značka se použije vždy, následuje-li za číslem paragrafu odstavec a písmeno a mezi tyto údaje se neklade čárka např.: 17 odst. 5 písm. a) Uvádíte-li více čísel paragrafů, neopakuje se značka dvakrát, jak bylo zvykem dříve. Je-li řada čísel paragrafů přerušena nějakým slovem, používá se značka znovu (toto neplatí pouze u slov a, až ). Pozn.: Bibliografické citace upravuje ČSN ISO 690. Závěr (viz čl. IV.) Součástí závěru je cizojazyčné resumé v rozsahu přibližně poloviny až jedné strany, a to v němčině nebo angličtině (v cizím jazyce pokročilém). Seznam použité literatury (knižní i časopisecké) 1. České, 2. Cizojazyčné Přílohy (samostatně číslované)

7 Bakalářskou práci je nutno psát v dostatečném časovém předstihu, aby jí bylo možno co nejdříve předložit k posouzení vedoucímu. Nejefektivnějším je průběžný kontakt zpracovatele s vedoucím. Porada a zamyšlení se nad problémy je možná jen tehdy, pokud bude mít vedoucí dostatek času se k nim vyjádřit a navrhnout diplomantovi jejich řešení, případně doporučit změnu celkové koncepce bakalářské práce. Proto je také účelné odevzdat první verzi práce ještě před stanoveným termínem, protože pokud by k ní měl vedoucí zásadní připomínky, je možné ji ještě včas přepracovat. Ze všech těchto důvodů je nutno kalkulovat s dostatečnou časovou rezervou a neriskovat odevzdáním práce v posledním možném termínu její případný neúspěch.

8 Příloha č.1-vzor titulní strany pevné vazby Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost B Právní specializace Bakalářská práce na téma Vztahy mezi rodiči a dětmi úprava výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozchodu rodičů Pavel Novák 2005 Příloha č. 2 Vzor 2. strany

9 Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost B Právní specializace Bakalářská práce na téma Vztahy mezi rodiči a dětmi úprava výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozchodu rodičů Pavel Novák Sociálně právní činnost 2005 Doc. JUDr. Josef Josefík, CSc.

10 Příloha č. 3 Čestné prohlášení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal. 28. února 2005 vlastnoruční podpis

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost Směrnice prorektora č. 1/2012 POSTUP ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Prorektorka pro studium Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. vydává Směrnici k postupu při zpracování bakalářské práce. Tato směrnice je současně

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI

JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI JAK PSÁT ABSOLVENTSKOU PRÁCI VOŠ MILLS, s.r.o. Miroslava ZACHARIÁŠOVÁ a kol. Čelákovice 2011 Absolventská práce a její obhajoba jsou nedílnou součástí absolutoria, kterým se ukončuje studium na vyšší odborné

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Profesní vzdělávací programy

Profesní vzdělávací programy Vážení, dovolujeme si Vás oslovit se speciální nabídkou našich profesních vzdělávacích programů. Zároveň Vás chceme požádat o souhlas se zasláním obchodních sdělení tohoto typu, které jsou rozesílány vždy

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP

Rozhodnutí rektora č. 4/2012. Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP Rozhodnutí rektora č. 4/2012 Závazná metodika pro psaní kvalifikačních prací na MUP 1. Stanovuji závazná pravidla pro psaní kvalifikačních prací na MUP. Těmito pravidly jsou povinni se řídit studenti,

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Pokyny pro zpracování bakalářské práce VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více