DP úvodní seminář 3. dubna Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU"

Transkript

1 DP úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

2 Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště?

3 Základní dokumenty 1. Všechny důležité kroky a příslušné termíny v dokumentech: Organizace volby témat BP/ DP PEF v akademickém roce 2012/2013 hzp://badis- new.czu.cz/badis/docs/pef_pokyn_volba_bp_2012.pdf hzp://badis- new.czu.cz/badis/docs/pef_pokyn_volba_dp_2012.pdf 1. Požadavky pro předkládání BP/DP SZZ 2012 hzp://badis- new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_bp_2012.pdf hzp://badis- new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_dp_2012.pdf

4 BP/DP harmonogram ak`vit Úvodní seminář (04/14) Důležité termíny a údaje Témata a zadání prací Odevzdání témat a zadání prací (04/14) První verze práce (10/14) Návrh osnovy práce Úvod, cíle, metodika, literatura - 1. zápočet Hotová literární rešerše 1. kontrola vedoucím práce Druhá pracovní verze práce (01/15) Odevzdání finální verze (03/15) Struktura vlastní práce a výsledky 2. kontrola vedoucím práce - 2. zápočet 3. závěrečná schůzka s vedoucím práce Odevzdání práce a tezí do IS BADIS 3. zápočet 4

5 Bakalářská vs. diplomová práce Bakalářská práce Prokázat schopnost vybrat z tématu problém a tomu se detailněji věnovat Vytvořit základní přehled výchozí literatury Udělat vlastní průzkum (příklad) malého rozsahu Diplomová práce Vymezit konkrétní oblast výzkumného problému (např. Počítačová bezpečnost - > Škodlivý sonware) Kri`cky posoudit a zpracovat literární zdoje Vybrat a použít vhodné empirické metody pro řešení stanoveného problému Navrhnout řešení problému 5

6 Závazná osnova bakalářské práce Zdroj: h)p://badis- new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_bp_2012.pdf

7 Závazná osnova diplomové práce Zdroj: h)p://badis- new.czu.cz/badis/docs/pef_brozura_dp_2012.pdf

8 Zadání práce Oficiální dokument, podepsaný vedoucím katedry, děkanem fakulty a s razítkem Stane se nedílnou součásp svázané práce Určuje: Název práce Cíle práce Metodiku Harmonogram Klíčová slova Literaturu

9 Zadání práce v IS BADIS

10 Zadání BP/DP v IS Badis Název práce Může být obecný, např.: IT podpora v malých a středních podnicích Metody hodnocení účinnos` e- governmentu v ČR Webové služby na zvolené plavormě Název (téma) práce je pak zúžen v zadání a v cílích práce

11 Zadání BP/DP v IS Badis Klíčová slova (Zadání práce) cca 6 až 10 základních termínů s těsnou vazbou na hlavní téma práce (co lze zadat do vyhledávače, aby našel text práce )

12 Zadání BP/DP v IS Badis Cíl práce (Zadání práce) Cíl práce musí odpovídat odbornému zaměření katedry (KIT) a studovanému studijnímu oboru/programu! Autor si nejdříve prostuduje 2 až 3 knihy/zdroje, které jsou základní v daném oboru

13 Zadání BP/DP v IS Badis Cíl práce (Zadání práce) V souladu s názvem práce stanovit hlavní cíl uvést, o co především v práci půjde (kam se práce má dostat); Dále stanovit dílčí cíle dílčí kroky, které vedou k plnění hlavního cíle práce (lze zde prak`cky stručně naspnit osnovu/strukturu práce); Cíle práce v zadání musí být formulovány obecněji a stručně (podrobnější upřesnění cílů bude ve vlastním textu práce, aby bylo možno reagovat na změny při vypracovávání textu zadání nelze později měnit!) Maximální délka 8 řádků!

14 Zadání BP/DP v IS Badis Metodika (Zadání práce) Blíže specifikovat, jakými metodami a jak se bude práce konkrétně řešit co se bude dělat a jak (především ve vztahu k dílčím cílům); Vazba na jednotlivé body (podbody) osnovy práce; Cíl i metodiku je nutné psát v přítomném nebo budoucím čase a v trpném rodě (nelze používat obraty typu: já budu, já ověřím, já analyzuji ) Maximální délka 8 řádků!

15 Zadání BP/DP v IS Badis Harmonogram (Zadání práce) Doporučuje se vyjít z této struktury: Příprava a studium odborných informačních zdrojů, definování a upřesnění dílčích cílů práce a volba postupu řešení: 03-04/2014 Zpracování teore`ckých východisek práce (přehledu řešené problema`ky): 05 08/2014 Vypracování vlastního řešení, diskuse a zhodnocení výsledků, doporučení a závěry: 09/ /2014 Tvorba finálního dokumentu práce: 01 02/2015 Odevzdání práce a tezí: 03/2015

16 Zadání BP/DP v IS Badis Doporučené zdroje informací (Zadání práce) Uvést okolo 5-6 základních zdrojů aktuálnost! Alespoň 2 zdroje v anglickém jazyce Je třeba tam mít vždy minimálně 2-3 kmenové zdroje, nejlépe "klasické papírové" publikace o dané problema`ce (nebo tema`cky příbuzné), pokud možno s co nejnovějším rokem vydání; Pro DP: použít alespoň jeden aktuální vědecký článek (nejlépe v anglič`ně) vztahující se k tématu DP Všechny uvedené zdroje musí být formátovány dle ČSN ISO 690:2011 (viz. Necitovat články na Wikipedii!

17 Databáze vědeckých článků Infozdroje.czu.cz Scholar.google.com 19

18 Citace použitých zdrojů Doporučené zdroje informací a citace v textu Vždy podle normy (přehled a příklady na dle norem ISO 690 a ISO 690-2) Příklady v dokumentu Požadavky. SZZ 2012 (viz BADIS) Citační manažeři: (dle normy ISO 690) Funkce v MS Word (Odkazy Správa citací)

19 Kontrola plagiátorství Čl. 6, odst. 3: Pokud je celková shoda závěrečné práce s texty jiných autorů (tj. součet shody s kontrolovanými texty) větší nebo roven 20 %, je povinnosp vedoucího závěrečné práce se k této shodě vyjádřit ve svém posudku Odst. 4: Za plagiát je považována shoda závěrečné práce s texty jiných autorů větší než 20 %, pokud jsou tyto texty v práci uvedeny bez řádných citací. Odst. 5: Shoda s vlastní předchozí prací nesmí překročit (nebo součet shod s jednotlivými pracemi nesmí překročit 40%. Zdroj: hzp://badis.czu.cz/badis/docs/smernicerektora_8_2011.pdf

20 Co udělat do příště? 1. Upřesnit téma Vaší práce s ohledem na studijní obor a doporučení vedoucího 2. Vyplnit Zadání práce pro IS BADIS Klíčová slova, cíle práce, metodika, harmonogram a seznam literatury 3. Připravit seznam 5 6 hlavních zdrojů literatury a alespoň 2 knihy (články) přečíst 4. Vypracovat stručnou osnovu BP/DP Úvod Cíle práce Metodika Přibližná struktura literární rešerše a vlastní práce Seznam literatury 5. Termín odevzdání osnovy do

21 Kontakty a komunikace Konzultační hodiny LS 2012/2013: úterý 10:30 12:00 nebo dle předchozí domluvy e- mailem či telefonicky Konzultační hodiny ve zkouškovém období a o prázdninách opera`vně dle domluvy Tento a ostatní citované dokumenty ke stažení: hzp://pef.czu.cz/~ulman/bp- DP/2014/ Kancelář: PEF E329 Tel.: Mobil:

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD

Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD Doporučená pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na FLD 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ BP A DP... 3 3. VÝBĚR TÉMAT A ZADÁNÍ BP / DP... 3 4. STRUKTURA BP / DP... 4 4.1. Desky...

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Směrnice ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Obsah: 1. Úvod 2. Obecná ustanovení 3. Státní závěrečná zkouška 4. Kvalifikační práce 5. Celkové hodnocení studia 6. Závěrečná ustanovení

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Požadavky pro předkládání bakalářských prací

Požadavky pro předkládání bakalářských prací Požadavky pro předkládání bakalářských prací PEF, ČZU v Praze, 2009 OBSAH TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...3 OSNOVA PRÁCE...3 DESKY A VSTUPNÍ ČÁST PRÁCE...3 ÚPRAVA STRÁNKY A ROZSAH PRÁCE...4 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE...5

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Brno, 2006 1 Úvod Pokyny pro zadávání, zpracování a obhajoby bakalářských

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Pokyny pro zpracování bakalářské práce

Pokyny pro zpracování bakalářské práce VŠB Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Rozsah planosti dokumentu: Hornicko-geologická fakulta Název: http://www.hgf.vsb.cz Typ dokumentu: Číslo dokumentu: HGF_SME_08_001 Vlastník

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP

Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UJEP Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.) Rigorózní

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více