Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu"

Transkript

1 Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu Zpráva pro: Novák Jan Říjen 2003 DŮVĚRNÉ

2 ÚVOD POZADÍ Zpráva o prognóze řídícího potenciálu popisuje vaše silné stránky a rozvojové potřeby ve funkci manažera a řídícího pracovníka. Zpráva je založena na Hoganově osobnostním dotazníku (HPI) a je uspořádána do sedmi dimenzí; každá dimenze se zabývá různými složkami výkonu vedoucí funkce. Schopnost vést obnáší vybudování a udržení vysoce výkonného týmu a rovněž dosažení toho, aby se jeho členové vzdali vlastních cílů ve prospěch cílů skupiny. Strana 4 představuje váš profil HPI. Následující stránky pak popisují důsledky vašeho skóre v každé dimenzi HPI pro chování a vůdčí schopnosti. Vaše hodnoty jsou navíc analyzovány z hlediska jejich důsledků pro schopnost vést. Poslední část zprávy vám poskytuje doporučení pro rozvoj spojená s vašimi schopnostmi. Tyto informace budou užitečné při vašem kariérním postupu. Při čtení této zprávy byste měl mít na paměti některé věci. Zaprvé, každá hodnota na stupnici má pozitivní i negativní rysy - neexistuje žádná zcela dobrá hodnota. Jak vysoké, tak i nízké hodnoty mají pozitivní důsledky a určité hodnoty jsou pro určité schopnosti důležitější než pro jiné. Měl byste tedy své hodnoty interpretovat v kontextu svých vlastních aspirací a cílů v kariéře, a ne je brát jako absolutní. Za druhé, můžete změnit svůj výkon, ale změna záleží na třech faktorech. Nejprve potřebujete vědět, co chcete změnit. Potom se musíte rozhodnout to změnit. A konečně potřebujete vědět, jak to změnit. Informace v této zprávě budou důležité pro jakékoli snahy o změnu a rozvoj. Za třetí, výsledky v této zprávě jsou založeny na mezinárodním vzorku více než 4000 řídících pracovníků a ne na vzorku běžné veřejnosti. Proto vás tato zpráva porovnává s lidmi, kteří jsou vám rovni, a nikoli s vašimi zaměstnanci. Kromě toho je tato zpráva založena na průzkumu vůdčích schopností, který byl prováděn během posledních 20 let a zahrnoval vzorky pracujících dospělých a vůdců. Nakonec, a to musí být ještě jednou zdůrazněno, nejzákladnějším rysem schopnosti vést je schopnost vybudovat a udržet vysoce výkonný tým. Různé části této zprávy se týkají vašeho potenciálu v této oblasti. 2

3 DEFINICE Sedm škál Zprávy o prognóze řídícího potenciálu je definováno níže. Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Škála stability odráží míru, do jaké jedinec odolává tlaku, nebo naopak jak je citlivý a sebekritický. Jedinci s vysokými hodnotami jsou zřejmě sebejistí, houževnatí a optimističtí. Nízké hodnoty charakterizují jedince sebekritické, nervózní, podrážděné a negativistické. Škála sebeprosazování hodnotí, do jaké míry je jedinec vůdčí typ, vyhledává společenské postavení a jak si cení úspěchu. Vysoké hodnoty ukazují na jedince soutěživé a dychtivé postupovat dále. Nízké hodnoty ukazují na jedince neasertivní, kterým o postup tolik nejde. Stupnice společenskosti hodnotí, do jaké míry jedinec potřebuje a/nebo vychutnává sociální interakci. Jedinci s vysokými skóre bývají společenští, osobití a impulzívní a neradi pracují samostatně. Jedinci s nízkými skóre bývají rezervovaní a tiší; neradi na sebe upozorňují a nevadí jim pracovat o samotě. Škála kooperativnosti odráží sociální vnímavost, takt a chápavost. Vysoké hodnoty ukazují na jedince, kteří jsou přátelští, srdeční a oblíbení. Nízké hodnoty ukazují na jedince, kteří jsou nezávislí, upřímní a přímí. Škála systematičnosti se týká sebekontroly a svědomitosti. Jedinci s vysokými hodnotami bývají organizovaní, spolehliví a důkladní; dodržují pravidla a je snadné na ně dohlížet. Jedinci s nízkými hodnotami bývají impulzívní a flexibilní. Mají sklon bránit se pravidlům a blízkému dohledu; na druhou stranu to ale mohou být lidé kreativní a spontánní. Škála zvídavosti reflektuje, do jaké míry se jedinci zdají být kreativní, riskující a analytičtí. Jedinci s vysokými hodnotami bývají představiví, bystří a mají schopnost vidět do budoucnosti; snadno je něco začne nudit a často nevěnují pozornost detailům. Lidé s nízkými hodnotami bývají praktičtí, cílevědomí a schopní soustředit se dlouhou dobu. Škála učenlivosti reflektuje, do jaké míry jedince baví studijní činnosti a jak si cení vzdělání jako cíle sama o sobě. Jedince s vysokými hodnotami učení a školení baví. Jedinci s nízkými hodnotami se o formální vzdělávání zajímají méně a spíše je zajímá praktické učení v práci. 3

4 PROFIL ŘÍDÍCÍHO POTENCIÁLU Tato zpráva je validní a může být interpretována. Škály Percentily SEBEPROSAZOVÁNÍ 86 SOCIABILITA 56 KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ 4

5 S TABILITA Škály 20 Percentily Znamená sebevědomí, sebeúctu a vyrovnanost pod tlakem. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Uznávají své nedostatky a snaží se je napravovat Pamatují si své chyby Obávají se, že by mohli podávat nedostatečné výkony Berou si kritiku osobně Bývají náladoví a snadno podráždění Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste schopen pracovat v krátkých a prudkých záběrech a máte sklon dělat si starosti o svůj výkon. Také se snadno necháte rozladit, pod tlakem býváte podrážděný a ztrácíte trpělivost, pokud jde o omyly a chyby vašich podřízených. Na druhou stranu však vnímáte, kdy jsou vaši zaměstnanci stresováni, jste ochoten přiznat své chyby, naslouchat zpětné vazbě a koučování a snažíte se zlepšit svůj výkon. VYROVNANOST: Když jste vystaven tlaku nebo pokud procházíte obtížným obdobím, můžete se jevit jako člověk, který si není jistý sám sebou. Pokud působíte nejistě nebo ustaraně, mohou druzí pochybovat o vašich schopnostech rozhodovat. NASLOUCHÁNÍ: Máte sklon považovat konečné termíny, nepředvídatelnost a konflikty na pracovišti za stresové situace. Plánováním, komunikací s druhými a delegováním pravomocí před tím, než začnete s prací na úkolu, se části tohoto tlaku zbavíte. UČENÍ A OSOBNÍ SCHOPNOST NECHAT SE KOUČOVAT: Zajímáte se o zlepšení sebe sama, a proto také zřejmě nasloucháte zpětné vazbě. Máte však sklon všímat si spíše negativní než pozitivní zpětné vazby. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ: Vaše občasná náladovost z vás může dělat nepředvídatelného člověka, což po nějakém čase může nabourávat vztahy s druhými. Protože vztahy jsou budovány z pozitivních interakcí, váš sklon vidět jen to negativní sníží vaši schopnost budovat důvěryhodná spojenectví. ZVLÁDÁNÍ STRESU: Máte sklon k sebekritičnosti a citovosti. Mohlo by pro vás být užitečné naučit se, jak zvládat stres. 5

6 S EBEPROSAZOVÁNÍ Škály 20 Percentily Znamená iniciativu, soutěživost a touhu po vedoucích rolích. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Může je bavit přebírat velení a rozhodovat Přijímají obtížné výzvy Může je bavit hovořit na veřejnosti Zastrašují mladší nebo méně zkušené lidi Zřejmě touží po postupu Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste aktivní, tvrdě pracujete, jste soutěživý a dychtivý postupovat kupředu. Máte rád vedoucí pozice a zodpovědnost. S odpovídajícími zkušenostmi a interpersonálními dovednostmi budete schopen převzít vůdčí role ve složitých projektech. Na druhou stranu však můžete mít tendenci neúmyslně soutěžit s kolegy nebo je zastrašovat. ZAMĚŘENÍ NA ČINY: Jste pracovitý, soutěživý a rád vyhráváte. Druzí se mohou spolehnout, že převezmete iniciativu, vyřešíte problémy a uvedete věci do pohybu. POSTUP V KARIÉŘE: Máte cit pro to, co jste schopen zvládnout, a máte energii a sebedůvěru potřebnou k tomu, abyste věci uskutečnil. Také jste zřejmě vytrvalý, pokud čelíte překážkám. INICIATIVA: Máte sebedůvěru a schopnost vést během krize. Druzí se na vás spoléhají, že je nasměrujete, a vy to rád uděláte. Druzí očekávají, že uděláte to, co je potřeba, aniž by vás o to museli žádat. DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Jste pyšný na to, že dokážete dokončit práci; druzí očekávají, že budete popohánět sebe i své zaměstnance, aby byly dodrženy a překročeny cíle. ROZHODOVÁNÍ: Nebojíte se rozhodovat, i když nemáte po ruce veškeré informace. Mohlo by pro vás však být užitečné zkoušet nechat rozhodovat druhé, když je to vhodné. 6

7 S OCIABILITA Škály 20 Percentily Znamená extraverzi, společenskost a potřebu sociální interakce. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Působit jako přístupní jedinci, kteří nejsou rezervovaní Dělá jim dobře jak samostatná práce, tak práce s druhými Dávají přednost formálním jednáním před neformálními Poskytují svým zaměstnancům dostatečnou zpětnou vazbu Vyvažují poslouchání s mluvením Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste pružný, co se týče vašeho času, a nevadí vám pracovat samostatně ani jako součást týmu. Na veřejnosti se cítíte dobře, ale netoužíte být středem pozornosti nebo být neustále v centru dění. ZAHAJOVÁNÍ INTERAKCE: Jste schopen navazovat a udržovat dobré vztahy s druhými. ENERGIE: Druzí vás vidí jako člověka, který má energii provést to, co je třeba. PŘÍSTUPNOST: Vaše schopnost navazovat vztahy je pro vůdce pozitivní dovedností. Pokračujte v rozvoji kontaktů v organizaci a seznamte členy svého týmu s vašimi známými. SYSTÉM MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ: Vaše schopnosti vytvářet systém vztahů jsou dostatečné, aby vás udržely v kontaktu s vaší organizací. TÝMOVÉ ZAMĚŘENÍ: Druzí vás vidí jako člověka, který se přiměřeně podílí na týmových úkolech. 7

8 K OOPERATIVNOST Škály 20 Percentily Znamená vřelost, šarm a schopnost udržovat vztahy. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Bývají dobráčtí Vážně přemýšlejí o názorech druhých Dodržují, co slíbí Poskytují svým zaměstnancům systém a uznání Čelí problémům okamžitě Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste příjemný a tolerantní člověk, který je nicméně ochoten si v případě potřeby stát za svým. Druzí lidé vás berou jako sympatického člověka; ačkoli působíte sympaticky, musíte dát druhým najevo, že nejste žádná padavka. SOUCÍTĚNÍ: Staráte se o zájmy druhých a jste ostražitý, pokud jde o změny v morálce zaměstnanců. SPOLUPRÁCE: Chápete, že vaši zaměstnanci potřebují spolupracovat jako tým. VYHLEDÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY: Můžete působit dojmem, že jste otevřený zpětné vazbě týkající se vašeho výkonu, ale negativní zpětnou vazbu si možná berete příliš osobně. PODÁVÁNÍ NEGATIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY PODŘÍZENÝM: Jste příjemný a tolerantní, ale jste schopen čelit problémům, pokud je to zjevně nutné. ZASTÁVÁNÍ ODLIŠNÝCH NÁZORŮ: Chápete význam dohody. Pokud se však problémy týkají hodnot a principů, trváte na svém názoru. 8

9 S YSTEMATIČNOST Škály 20 Percentily Znamená, že jedinec plánuje, má schopnost sebekázně, je zodpovědný a svědomitý. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Bývají pořádní a spolehliví Bývají schopni přizpůsobit se změně Dobře vyvažují rychlost a přesnost Plánují a vhodně dodržují časové plány Zodpovědně delegují pravomoci Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci přiměřeně plánujete a vždy si dáváte pozor na následující postupy. Také jste zřejmě schopný změnit směr a v případě nutnosti prokázat flexibilitu. VYROVNÁVÁNÍ SE S NEURČITOSTÍ: Pravděpodobně jste schopen se vyrovnat se změnami bez pocitů úzkosti a nepohodlí. Druzí vás vnímají jako člověka, který umí dobře zvažovat všechna pro a proti daného problému a neblokuje řešení. FLEXIBILITA: Máte sklon být pružný a otevřený změnám. Druzí vidí, že vás mohou přesvědčit rozumným argumentem. PLÁNOVÁNÍ: Umíte vyvážit úplné dodržení plánu a odchylky od něj, které jsou třeba ke zdokonalení procesu. Uznáváte, že pravidla jsou nutná, ale nedodržujete je strnule. VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI DETAILŮM A ČASOVÝM PLÁNŮM: I když respektujete nároky projektů a termíny, jste zřejmě ochoten poskytnout druhým volnost, pokud jsou schopni zachovat kvalitu a držet se časového plánu. ZAMĚŘENÍ NA PRAVIDLA: Chápete důležitost pravidel vaší organizace a dokážete je ocenit. 9

10 Z VÍDAVOST Škály 20 Percentily Znamená představivost, zvídavost, schopnost vize a kreativní potenciál. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Bývají ve své práci více pragmatičtí než strategičtí Jejich pracovní styl je zřejmě praktický Rozumějí užívání a realizaci Zřídka hovoří o širší vizi firmy Řeší problémy standardními postupy Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste praktický člověk, který cílevědomě řeší problémy a nenechá se zavalit zbytečnými abstrakcemi. Jste zřejmě schopen soustředit se na úkol, a to i když se problémy opakují. Ačkoli vás druzí vnímají jako dobrého pokusného králíka, také vás mohou vidět jako člověka, který se nestará o celkový obraz organizace. KREATIVITA: Přestože rád řešíte problémy pomocí vyzkoušených technik, vždy to nemusí fungovat, obzvláště pokud jde o nové a neobvyklé problémy. ZVLÁDÁNÍ INOVACÍ: Nemusíte přijímat za vlastní nejnovější nápady, ale jste pravděpodobně přístupný těm, které mají praktický přínos. ZVÍDAVOST: Vaše zaměření na úkol a schopnost soustředit se mohou způsobit, že vám uniknou ostatní důležité informace. To snižuje vaši schopnost uvažovat netradičním způsobem. VIZE: Vaše pozornost zaměřená na praktické problémy může vést k tomu, že vám uniká celkový obraz. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Účastněte se dobrovolně projektových skupin, které pracují na nových řešeních existujících problémů. Využijte této příležitosti k rozvoji (nebo doladění) svých schopností řešit problémy kreativně. 10

11 U ČENLIVOST Škály 20 Percentily Znamená, že jedince baví učení a že aktivně drží krok s vývojem v obchodní a technické oblasti. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Cení si školení pro sebe i své zaměstnance Udržují krok se současným vývojem v obchodě i technologii Bývají ukáznění a svědomití, co se týče cílů Jednají dříve, než jsou druzí "na palubě" Mívají na všechno svůj názor Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci rád se učíte a osvojujete si nové znalosti. Pravděpodobně si ceníte školení pro sebe i druhé a chcete aplikovat nejnovější relevantní znalosti ve své práci. Ačkoli vás vaši přátelé mohou považovat za "bystrého", vaši kritici vás mohou označovat za "všeobecnou autoritu". SLEDOVÁNÍ SOUČASNÉHO VÝVOJE: Pravděpodobně jste dobře informován o současných trendech podnikání a o relevantním vývoji ve vašem odvětví. UČENÍ SE RYCHLE: Snadno a rychle pochytíte nové techniky a postupy a snadno si pamatujete novou látku. UČEBNÍ STYL: Zřejmě vás baví se učit novou látku buď poslechem nebo čtením. PŘESNÁ KOMUNIKACE: Vaše písemná komunikace je zřejmě jasná a přesná. INTELEKTUÁLNÍ MOTIVACE: Druzí vás vnímají jako bystrého, těžce pracujícího člověka orientovaného na úspěch. 11

12 DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ VYROVNANOST: Uvědomte si, že neočekávané události vás mohou obtěžovat. Nachystejte se na nečekané okolnosti nebo těžko zvládnutelné lidi, se kterými se můžete setkat. To vám pomůže zachovat soustředění a klid. Uvědomte si, že druzí nemusí reagovat tak, jak očekáváte. Když se to stane, připravte si více možných odpovědí. V duchu si zkoušejte, co by se mohlo stát a jak byste na to nejlépe reagoval. To vám pomůže zachovat klid, když se vyskytnou překvapení. Pokud něco nejde podle plánu, pečlivě zhodnoťte, co se stalo. Najděte způsoby, jak zabránit tomu, aby se takové události v budoucnu opakovaly. NASLOUCHÁNÍ: Když jste rozčilený, pokuste se udělat si přestávku nebo myslet na něco jiného. Odolejte tendenci zaujímat obranné postavení a neberte si zpětnou vazbu osobně. Jako vůdce zkuste chápat, že je přijatelné, když se druzí kvůli nízké zkušenosti dopouštějí "čestných" chyb. UČENÍ A OSOBNÍ SCHOPNOST NECHAT SE KOUČOVAT: Přiznejte si zásluhy v oblastech, ve kterých vynikáte, a všímejte si oblastí, ve kterých se potřebujete zdokonalit. Zaznamenejte si nejméně tři své silné stránky a tři oblasti, ve kterých se musíte zlepšit. Vytvořte si plán, který využívá vašich silných stránek a zároveň vám umožňuje pracovat na oblastech, které musíte rozvíjet. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ: Pokud zjistíte, že máte sklon být kritický a negativistický, snažte se určit, kdy se u vás toto chování objevuje, a dávat si v budoucnosti na tyto okolnosti pozor. Členové vašeho týmu si všimnou jakéhokoli vašeho negativního postoje a zveličí jej. Pamatujte, že součástí vaší práce je "vést příkladem", což znamená zůstávat pozitivní. Požádejte kolegu, kterému věříte, o zpětnou vazbu týkající se rozporů ve vašem chování. Popovídejte si s kolegou nebo instruktorem o sestavení plánu rozvoje, který by vám v této oblasti pomohl. ZVLÁDÁNÍ STRESU: Určete situace, které pro vás jsou stresující, a vytvořte si plán, jak se s nimi vypořádat. Izolujte "hrozbu", kterou máte se stresem spojenou, a přemýšlejte o možnostech, jak ji minimalizovat. Nedovolte, aby problematické otázky vřely tak dlouho, až vybuchnou. Diskutujte o nich a požádejte ostatní o pomoc při jejich řešení. Budete překvapen, kolik lidí vám rádo pomůže, jen když je požádáte o pomoc. 12

13 SEBEPROSAZOVÁNÍ ZAMĚŘENÍ NA ČINY: Pamatujte si, že součástí řídící pozice je také rozvíjení dovedností ostatních zaměstnanců. Nikdy nesoutěžte se svými zaměstnanci, ani nevyvolávejte takový dojem. Ačkoli je zaměření na činy žádoucí, pamatujte, že pečlivé plánování často vede k lepším rozhodnutím. Jako vůdce buďte opatrný, abyste věci nedělal narychlo - tento přístup si vyhraďte pro situace, které to vyžadují. POSTUP V KARIÉŘE: Dejte si pozor, abyste se kvůli své horlivosti a soutěživosti neodcizil svým kolegům. Pokud je to možné, získejte souhlas se svými plány jednání, komunikujte se svými kolegy, delegujte pravomoci druhým a o úspěchy se podělte se všemi. Požádejte někoho, komu důvěřujete, o zpětnou vazbu týkající se vaší práce jako člena týmu. Jestliže zpětná vazba není pozitivní, vytvořte si plán pro zlepšení v této oblasti. Podporujte kariéru svých zaměstnanců a kolegů. Zapojujte ostatní do projektů, přidělujte úkoly, když je to možné, a vyhledávejte příležitosti spolupodílet se na projektech s jinými skupinami. INICIATIVA: Neberte si na sebe více, než jste schopen unést. Nenaplněné sliby mohou podrýt důvěru druhých. Realisticky zvažte, co je váš tým schopen zvládnout, a odolejte tendenci svůj tým nadměrně přetěžovat. Pamatujte si, že ne každý je tak horlivý jako vy. Buďte opatrný, abyste své zaměstnance nevyčerpal. Orientace na cíle je žádoucí, ale všímejte si u druhých známek neangažovanosti nebo vyhoření. DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Máte vysoké nároky na výkon, ale ne všichni toto zaměření sdílí. Vždy ostatním řekněte, kde je vaše hranice, a podle toho je řiďte. Pokud jim to nesdělíte, povede to k nenaplněným očekáváním a může to nakonec snížit motivaci vašich zaměstnanců. Dávejte si pozor, když druhé popoháníte - jejich kapacita nebo schopnosti nemusí být stejné jako vaše. ROZHODOVÁNÍ: Než přijmete rozhodnutí, ujistěte se, že jste určil a posoudil veškeré důležité informace, které se tohoto rozhodnutí týkají. Mějte na paměti známé pořekadlo "Dvakrát měř, jednou řež." Rozhodování vás baví a pravděpodobně se rozhodujete rychle. To může vést k tomu, že druzí spoléhají na to, že budete rozhodovat vždy vy, což však nezvyšuje jejich schopnosti. Delegujte proto pravomoci rozhodování a učiňte své podřízené zodpovědné za rozhodnutí v jejich pracovní oblasti. 13

14 SOCIABILITA ZAHAJOVÁNÍ INTERAKCE: Určitě si každý den promluvte s každým svým zaměstnancem na jeho pracovišti. ENERGIE: Druzí vás pravděpodobně vidí jako energického člověka, který umí dát dohromady pracovní skupinu, což je pro vůdce důležitá vlastnost. Zachovávejte si v interakcích s druhými energii, zejména pokud máte sklon k rezervovansti a pasivitě. PŘÍSTUPNOST: Buďte vždy dosažitelný pro všechny členy svého týmu. Ujistěte se, že nevědomky neprotěžujete některé členy týmu. Snažte se pravidelně jednat se všemi členy vašeho týmu a se svými kolegy. SYSTÉM MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ: Zajistěte, aby váš organizační systém vztahů byl rozsáhlý a aby zahrnoval náležité části vaší organizace. Přestože pravděpodobně máte pevnou organizační síť, stanovte si cíl navázat každé čtvrtletí vztah s alespoň jedním novým oddělením nebo pracovní jednotkou. Uvědomte si, že váš systém vztahů je dynamický a proměnlivý a že pro to, aby vydržel, potřebuje být vyživován. Pokud jste v poslední době nehovořil s určitým člověkem, zavolejte mu. Nedopusťte, aby vztahy s ostatními stagnovaly nebo ochladly. TÝMOVÉ ZAMĚŘENÍ: Zřejmě vám vyhovuje jak práce v týmu, tak samostatná práce. Tato rovnováha je zdravá, protože některé úkoly se nejlépe provádějí v týmu a jiné spíše samostatně.

15 KOOPERATIVNOST SOUCÍTĚNÍ: Kontrolujte pracovní prostředí svého týmu a dejte svým zaměstnancům najevo, že máte zájem o jejich morálku. Pravděpodobně dobře vyvažujete pracovní a osobní záležitosti. Použijte tuto vlastnost pro maximální zvýšení výkonu svého týmu. SPOLUPRÁCE: Velmi dobře se vám daří získat druhé pro společnou práci a víte, kdy je vhodné pracovat s druhými na skupinových úkolech. Tato dovednost je důležitá; vyhledávejte další příležitosti si ji v budoucnu procvičovat. VYHLEDÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY: Když vám někdo podává negativní zpětnou vazbu, nepřecházejte do defenzívy. Vyžadujte dále zpětnou vazbu; určete si lidi, kterým důvěřujete, a vyžádejte si jejich komentář. PODÁVÁNÍ NEGATIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY PODŘÍZENÝM: Vždy se na problematické otázky zaměřte okamžitě; nečekejte s činy až do doby, kdy se vám situace začne vymykat z rukou. ZASTÁVÁNÍ ODLIŠNÝCH NÁZORŮ: Nevyhledáváte konfrontace, ale jste ochotný postavit se za svůj tým, zejména pokud ho zastupujete před větší organizací. 15

16 SYSTEMATIČNOST VYROVNÁVÁNÍ SE S NEURČITOSTÍ: Jako vůdce pravděpodobně zachováváte rovnováhu mezi tím, kdy můžete plánovat a organizovat, a schopností jednat, i když nejsou k dispozici žádné směrnice. Buďte v této oblasti pro druhé vzorem. FLEXIBILITA: Pravděpodobně ve většině situací zůstáváte flexibilní. Ačkoli jste normálně dobře organizovaný a opatrný, jste schopen provádět změny na poslední chvíli. Jako vůdce byste měl sloužit jako rádce a učitel těm, kteří v této oblastí mají problémy. PLÁNOVÁNÍ: Vaši zaměstnanci oceňují, jak tvoříte a dodržujete plány a časové rozvrhy, a vědí, že jste schopen se přizpůsobit nutným změnám. Povzbuzujte své zaměstnance a zapojujte je do plánovacího úsilí. VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI DETAILŮM A ČASOVÝM PLÁNŮM: Jako vůdce pravděpodobně udržujete v rovnováze celkový pohled na svůj pracovní tým (strategie, plánování) a chápání toho, jak lidé ve vaší jednotce skutečně vykonávají svou práci. Tento vyvážený přístup si zachovejte. Druhým vyhovuje autonomie, kterou jim poskytujete. Pokračujte v tom, aniž byste přitom však rezignoval na zodpovědnost. ZAMĚŘENÍ NA PRAVIDLA: Normálně dodržujete důležitá pravidla ve vaší organizaci, zatímco u méně důležitých pravidel tolerujete jistou volnost. Tato rovnováha je zdravá, ale uvědomte si, že druzí od vás jako od vůdce očekávají, že půjdete příkladem. Dejte si pozor, abyste nevytvořil oddělení plné lidí, kteří - podle příkladu vašeho vedení - porušují pravidla 16

17 ZVÍDAVOST KREATIVITA: Máte sklon přistupovat k problémům tradičním a praktickým způsobem. Ačkoli to funguje, některá řešení mohou být nalezena jen tvořivým myšlením. Jestli vám tento nový přístup připadá divný, najděte kolegy, kteří v této oblasti vynikají. Naslouchejte jim, abyste rozšířil svůj rozhled a obohatil své tvořivé schopnosti. ZVLÁDÁNÍ INOVACÍ: Vyhodnocujte, co dělají vaši konkurenti, abyste vylepšili svou konkurenční vizi. Jaké strategie fungují v ostatních společnostech? Mají nějaký význam pro vaši organizaci? ZVÍDAVOST: Jste zřejmě zaměřen na úkoly a možná se nestaráte o problémy, pokud nevidíte jejich význam. Efektivní vůdci vnímají širokou perspektivu a snaží se naučit nové věci. Příště, až budete začínat s novým projektem, ptejte se: "Proč to dělám?"; "Jak to mohu udělat efektivněji?"; "Jaký má tato práce dopad na druhé?"; "Jak mohu zapojit celý svůj tým?" a tak dále. Vaše perspektiva se pravděpodobně po tomto cvičení změní a pravděpodobně budete přijímat lepší rozhodnutí pro sebe i pro svůj tým. VIZE: Efektivní vůdci mají vizi budoucnosti, kterou se snaží uskutečnit. Promyslete si změny, které byste chtěl ve své organizaci provést, a výzvy, kterým vaše organizace právě čelí. Přemýšlejte o tom, jak by technologie mohla změnit vaši organizaci, a o tom, jaké kroky pravděpodobně podniknou vaši konkurenti. Přemýšlení o těchto otázkách vám pomůže definovat si svou vizi budoucnosti, o kterou byste se měl podělit se svým pracovním týmem. Pokud byste potřeboval s tímto cvičením pomoc, požádejte kolegu, kterému důvěřujete. Součástí efektivního vedení je schopnost proměnit myšlenky druhých v přijatelné plány. Lidé, kteří vidí do budoucnosti, často nejsou schopni své nápady realizovat. Vyhledávejte příležitosti, při kterých můžete uplatňovat své dobré realizační schopnosti. Nedovolte, aby vám strach z možného "omylu" zabránil ve vytvoření vize budoucnosti. Předvídat budoucí události je obtížné a nikdo to nedělá zcela přesně. Vaše názory jsou v tomto cvičení stejně důležité jako názory kohokoli jiného. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Možná dáváte přednost vyzkoušeným řešením problémů, ale zeptejte se sám sebe, jestli stejných výsledků nelze dosáhnout lépe. Udělejte si seznam tří možných řešení, porovnejte je se svým běžným rozhodnutím a pak se rozhodněte. Požádejte svou skupinu, aby určila alternativní řešení problému, a pak jejich nápady posuďte. Tím podpoříte inovaci a zvýšíte možnosti úspěchu. 17

18 UČENLIVOST SLEDOVÁNÍ SOUČASNÉHO VÝVOJE: Jste vůdce a váš zájem sledovat současné trendy a zůstat informovaný zvýšuje vaši efektivitu. Máte sklon mít téměř na všechno odpověď nebo názor a obvykle máte pravdu. Pokud je to ale vhodné, nezapomínejte umožnit druhým samostatně vyřešit problém. To pro ně znamená nezbytnou zkušenost pro vlastní rozvoj. Jako vůdce se s ostatními podělte o techniky, které používáte, abyste zůstal informovaný. V rámci svého týmu vybudujte prostředí vhodné ke vzdělávání - třeba tak, že budete pořádat informační porady nebo skupinové porady zaměřené na otázky a odpovědi; můžete také diskutovat o tématických knihách a publikacích, podělit se o svou vizi budoucnosti společnosti a podobně. UČENÍ SE RYCHLE: Pamatujte si, že ne každý se učí stejným tempem; druzí se nemusí učit tak rychle jako vy. Vaše rychlost učení může druhé zastrašovat - uvědomujte si to a snažte se, aby se druzí cítili dobře, když se učí svým vlastním tempem. UČEBNÍ STYL: Pravděpodobně se v prostředí učebny cítíte dobře a možná tento styl učení upřednostňujete. Naučte se však také profitovat z praktických a demonstračních zkušeností. Jako vůdce nepředpokládejte, že se všichni členové vašeho týmu učí stejným způsobem jako vy. Poznejte své lidi a snažte se propojit jejich rozvojové zkušenosti s jejich individuálními učebními styly. PŘESNÁ KOMUNIKACE: Vaše sdělení a instrukce jsou zřejmě pro vaše zaměstnance snadno čitelné a pochopitelné. Pomocí svých silných stránek v této oblasti instruujte a koučujte ty, kteří tak dobře jako vy nepíší. Opravujte druhé vždy taktně. INTELEKTUÁLNÍ MOTIVACE: Dále nastavujte jak pro sebe, tak pro své zaměstnance vysokou normu v oblasti manažerského / řídícího školení i v oblasti školení spojeného s prací. Vytvořte ve své pracovní skupině studijní prostředí. Školení sama sebe a vašich zaměstnanců je chvályhodné, ale stojí to peníze. Nestaňte se proto "závislý na školení" a nechoďte na školicí programy jen proto, že jsou dostupné. Raději posuďte náplň kurzu a navštěvujte jen takové programy nebo semináře, které jsou pro vás nebo váš tým přínosné. Než vložíte značné množství peněz do školení, trvejte na profesionálních posudcích a schváleních. 18

19 Zpráva pro konzultanta Škály Percentily SEBEPROSAZOVÁNÍ 86 SOCIABILITA 56 KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ Skóre subškál (Počet položek, se kterými se ztotožňuje/počet položek v Stabilita Sebeprosazování Sociabilita 2. Empatie 3 / Soutěživý 5 / Má rád různé večírky 2 / 5 3. Není úzkostlivý 4 / Sebevědomý 3 / Cítí se dobře v davu 0 / 4 4. Bez pocitu viny 1 / Bez depresí 5 / Vyhledává zážitky 6 / 6 5. Klid 3 / Schopnost vést 6 / Exhibicionistický 4 / 5 6. Vyrovnaný 3 / 5. Identita 3 / Zábavný 3 / 4 7. Bez somatických obtíží 5 / Bez pocitu společenské úzkosti 6 / 6 8. Důvěřivý 1 / 3 9. Příznivá náklonnost 4 / 5 Kooperativnost Systematičnost Zvídavost 21. Dobře se s ním bydlí 5 / Moralistický 1 / Vědecké schopnosti 3/ Citlivý 3 / Brilance 3 / Zvídavost 1/ Starostlivý 4 / Ctnostný 2 / Vyhledává vzrušení 0/ Má rád druhé 5 / Není nezávislý 3 / Intelektuální hry 3/ Nemá pocit nepřátelství 2 / Není spontánní 2 / Je nápaditý 4/ Ovládá své pudy 4 / Kultura 1/ Vyhýbá se problémům 4 / 5 Učenlivost Vzdělání Matematické schopnosti Dobrá paměť Čtení 3 / 3 2 / 3 3 / 4 3 / 4 19

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C I Á L SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 12 2 0 0 9 H o g a n A s

Více

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402

P O T E N C I Á L H O G A N L E A D SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N C I Á L SILNÉ STRÁNKY A KOMPETENCE V OBLASTI VEDENÍ LIDÍ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF1782 Datum: 18. června 2 0 0 9 H o g a n A s s e

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779. Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

I N T E R P R E T A C E

I N T E R P R E T A C E S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T A C E Profesní škály Hoganova osobnostního dotazníku Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 27. března 2014 2 0 0 9

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

HOGANDEVELOP INSIGHT. Zpráva pro: John Doe ID: UH Datum: dubna 11, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Zpráva pro: John Doe ID: UH Datum: dubna 11, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Zpráva pro: John Doe ID: UH565702 Datum: dubna 11, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. ÚVOD Hoganův osobností test měří normální osobnost. Obsahuje sedm primárních škál a šest pracovních škál sloužících

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Průvodce řešením interních konfliktů

Průvodce řešením interních konfliktů Průvodce řešením interních konfliktů Copyright 2008 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 ŘEŠNÍ INTERNÍCH KONFLIKTŮ Podle těchto pokynů,

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

OBSAH. Část První Management vlastní osoby...1

OBSAH. Část První Management vlastní osoby...1 OBSAH Část První Management vlastní osoby..............1 Kapitola první Time management...................3 Úvod...................................................3 Čas běží..............................................3

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1

Obsah. Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3. Pět tipů pro organizaci práce v kanceláři 19. Předmluva. Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Předmluva ix Část první Zorganizujte si své činnosti 1 Úvod 2 Devět tipů pro hospodaření s vaším časem 3 Tip 1 Deset principů time managementu od Johna Adaira 3 Tip 2 Pět nejhorších nástrah, kterým byste

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová

Přínos týmové spolupráce. Ivana Šlaisová Přínos týmové spolupráce Ivana Šlaisová Cíl Vysvětlit pojem tým, týmová práce Upozornit na některá úskalí týmové práce Seznámit s vhodnými postupy k vytváření týmů Bc. Iva Šlaisová, Psychiatrická klinika

Více

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01.

K O M P A S H O G A N D E V E L O P VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI. Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA Datum: 01. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P K O M P A S VÝZNAM KLÍČOVÝCH HODNOT V PRACOVNÍ OBLASTI Jméno a příjmení: Jane Doe ID: HA154779 Datum: 01. srpna 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E

Více

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním

Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním Projekt, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Průběh diagnostiky Diagnostika

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Guy Levy Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku Bridge

Více

Krizová komunikace. Mgr. Radek Chalupa. RCC EUROPE, Mgr. Radek Chalupa ředitel, Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1,

Krizová komunikace. Mgr. Radek Chalupa. RCC EUROPE, Mgr. Radek Chalupa ředitel, Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1, stručný nástin Mgr. Radek Chalupa 1 Krizová komunikace Nikdy nejste dost staří na to, aby vás nemohli překvapit, tvrdí legendární ex-ceo společnosti General Electric pan Jack Welch. Lakonicky tak shrnuje

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 32 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N PŘEHLED SILNÝCH STRÁNEK, HODNOT A RIZIK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 03. dubna

Více

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ?

TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PHARMBUSINESS MAGAZÍN PŘÍSPĚVEK CROWN PERSONNEL TESTUJEME OSOBNOSTNÍ PROFIL PRODUKTOVÉHO MANAŽERA JSTE OPRAVDU TI PRAVÍ? PROČ TESTOVAT? Názory na užitečnost osobnostního testování uchazečů o práci produktového

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Marketing. Praxe.Workshop. Obchodní rozhovor. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Marketing Praxe.Workshop Obchodní rozhovor Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH PRAXE.WORKSHOP Obchodní rozhovor Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah odpovídá: Austrian

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Libuše Zkušební Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Už mě to nebaví, ale pořád ještě potřebuji vydělávat.

Už mě to nebaví, ale pořád ještě potřebuji vydělávat. KAPITOLA 6 Už mě to nebaví, ale pořád ještě potřebuji vydělávat. Tom je viceprezident pro lidské zdroje u jedné firmy, která provádí na zakázku výzkumy v oblasti zdravotnictví. Je mu třiapadesát a od té

Více

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais

ACSA celostátní studentská konference Lidé v organizaci. Karel Rais ACSA celostátní studentská konference 1.-2.12.2005 Lidé v organizaci Karel Rais Cíl přednášky 1. Faktory úspěšné (studentské) organizace 2. Vlastnosti neúspěšné (studentské) organizace 3. Typické vlastnosti

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y

c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y c a r e e r c o m p a s s r e p o r t T h e S c i e n c e o f P e r s o n a l i t y Inventář motivů, hodnot a preferencí Kariérový kompas Jan Novák Datum testování: Listopad 2005 Zpracováno na základě

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Magdaléna Nevařilová Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem umožňuje žákům posoudit sama sebe v souvislosti s nároky na osobnostní vlastnosti zdravotnického pracovníka Autor Jazyk Mgr. Magdaléna Nevařilová Čeština Očekávaný výstup

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení)

Organizační chování. Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Organizační chování Osobnost člověka a její poznávání (cvičení) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ČLOVĚK A JEHO SEBEVĚDOMÍ

ČLOVĚK A JEHO SEBEVĚDOMÍ VY_32_INOVACE_PSY_13 ČLOVĚK A JEHO SEBEVĚDOMÍ Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti

Dotazník pro urèení typu magické osobnosti 4 Dotazník pro urèení typu magické osobnosti D oporučuji, abyste dotazník vyplnili ještě předtím, než si přečtete charakteristiky jednotlivých typů, aby odpovědi nebyly ovlivněné. Rozhodněte se, zda s

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází:

BUDOUCÍ SCÉNÁŘE. Metoda scénáře sestává ze tří fází: BUDOUCÍ SCÉNÁŘE Cíl Rozvíjením scénářů pro budoucnost školy jsou účastníci vyzváni k tomu, aby identifikovali způsob, jakým trendy ve společnosti a ve školách ovlivňují školy a kvality, které učitelé potřebují.

Více

K O U Č O V Á N Í H O G A N L E A D STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402

K O U Č O V Á N Í H O G A N L E A D STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE. Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D K O U Č O V Á N Í STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ VLASTNÍHO ROZVOJE Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o g a n A s s e s

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více