Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu"

Transkript

1 Prognóza schopnosti vést Zpráva o potenciálu Zpráva pro: Novák Jan Říjen 2003 DŮVĚRNÉ

2 ÚVOD POZADÍ Zpráva o prognóze řídícího potenciálu popisuje vaše silné stránky a rozvojové potřeby ve funkci manažera a řídícího pracovníka. Zpráva je založena na Hoganově osobnostním dotazníku (HPI) a je uspořádána do sedmi dimenzí; každá dimenze se zabývá různými složkami výkonu vedoucí funkce. Schopnost vést obnáší vybudování a udržení vysoce výkonného týmu a rovněž dosažení toho, aby se jeho členové vzdali vlastních cílů ve prospěch cílů skupiny. Strana 4 představuje váš profil HPI. Následující stránky pak popisují důsledky vašeho skóre v každé dimenzi HPI pro chování a vůdčí schopnosti. Vaše hodnoty jsou navíc analyzovány z hlediska jejich důsledků pro schopnost vést. Poslední část zprávy vám poskytuje doporučení pro rozvoj spojená s vašimi schopnostmi. Tyto informace budou užitečné při vašem kariérním postupu. Při čtení této zprávy byste měl mít na paměti některé věci. Zaprvé, každá hodnota na stupnici má pozitivní i negativní rysy - neexistuje žádná zcela dobrá hodnota. Jak vysoké, tak i nízké hodnoty mají pozitivní důsledky a určité hodnoty jsou pro určité schopnosti důležitější než pro jiné. Měl byste tedy své hodnoty interpretovat v kontextu svých vlastních aspirací a cílů v kariéře, a ne je brát jako absolutní. Za druhé, můžete změnit svůj výkon, ale změna záleží na třech faktorech. Nejprve potřebujete vědět, co chcete změnit. Potom se musíte rozhodnout to změnit. A konečně potřebujete vědět, jak to změnit. Informace v této zprávě budou důležité pro jakékoli snahy o změnu a rozvoj. Za třetí, výsledky v této zprávě jsou založeny na mezinárodním vzorku více než 4000 řídících pracovníků a ne na vzorku běžné veřejnosti. Proto vás tato zpráva porovnává s lidmi, kteří jsou vám rovni, a nikoli s vašimi zaměstnanci. Kromě toho je tato zpráva založena na průzkumu vůdčích schopností, který byl prováděn během posledních 20 let a zahrnoval vzorky pracujících dospělých a vůdců. Nakonec, a to musí být ještě jednou zdůrazněno, nejzákladnějším rysem schopnosti vést je schopnost vybudovat a udržet vysoce výkonný tým. Různé části této zprávy se týkají vašeho potenciálu v této oblasti. 2

3 DEFINICE Sedm škál Zprávy o prognóze řídícího potenciálu je definováno níže. Stabilita Sebeprosazování Sociabilita Kooperativnost Systematičnost Zvídavost Učenlivost Škála stability odráží míru, do jaké jedinec odolává tlaku, nebo naopak jak je citlivý a sebekritický. Jedinci s vysokými hodnotami jsou zřejmě sebejistí, houževnatí a optimističtí. Nízké hodnoty charakterizují jedince sebekritické, nervózní, podrážděné a negativistické. Škála sebeprosazování hodnotí, do jaké míry je jedinec vůdčí typ, vyhledává společenské postavení a jak si cení úspěchu. Vysoké hodnoty ukazují na jedince soutěživé a dychtivé postupovat dále. Nízké hodnoty ukazují na jedince neasertivní, kterým o postup tolik nejde. Stupnice společenskosti hodnotí, do jaké míry jedinec potřebuje a/nebo vychutnává sociální interakci. Jedinci s vysokými skóre bývají společenští, osobití a impulzívní a neradi pracují samostatně. Jedinci s nízkými skóre bývají rezervovaní a tiší; neradi na sebe upozorňují a nevadí jim pracovat o samotě. Škála kooperativnosti odráží sociální vnímavost, takt a chápavost. Vysoké hodnoty ukazují na jedince, kteří jsou přátelští, srdeční a oblíbení. Nízké hodnoty ukazují na jedince, kteří jsou nezávislí, upřímní a přímí. Škála systematičnosti se týká sebekontroly a svědomitosti. Jedinci s vysokými hodnotami bývají organizovaní, spolehliví a důkladní; dodržují pravidla a je snadné na ně dohlížet. Jedinci s nízkými hodnotami bývají impulzívní a flexibilní. Mají sklon bránit se pravidlům a blízkému dohledu; na druhou stranu to ale mohou být lidé kreativní a spontánní. Škála zvídavosti reflektuje, do jaké míry se jedinci zdají být kreativní, riskující a analytičtí. Jedinci s vysokými hodnotami bývají představiví, bystří a mají schopnost vidět do budoucnosti; snadno je něco začne nudit a často nevěnují pozornost detailům. Lidé s nízkými hodnotami bývají praktičtí, cílevědomí a schopní soustředit se dlouhou dobu. Škála učenlivosti reflektuje, do jaké míry jedince baví studijní činnosti a jak si cení vzdělání jako cíle sama o sobě. Jedince s vysokými hodnotami učení a školení baví. Jedinci s nízkými hodnotami se o formální vzdělávání zajímají méně a spíše je zajímá praktické učení v práci. 3

4 PROFIL ŘÍDÍCÍHO POTENCIÁLU Tato zpráva je validní a může být interpretována. Škály Percentily SEBEPROSAZOVÁNÍ 86 SOCIABILITA 56 KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ 4

5 S TABILITA Škály 20 Percentily Znamená sebevědomí, sebeúctu a vyrovnanost pod tlakem. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Uznávají své nedostatky a snaží se je napravovat Pamatují si své chyby Obávají se, že by mohli podávat nedostatečné výkony Berou si kritiku osobně Bývají náladoví a snadno podráždění Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste schopen pracovat v krátkých a prudkých záběrech a máte sklon dělat si starosti o svůj výkon. Také se snadno necháte rozladit, pod tlakem býváte podrážděný a ztrácíte trpělivost, pokud jde o omyly a chyby vašich podřízených. Na druhou stranu však vnímáte, kdy jsou vaši zaměstnanci stresováni, jste ochoten přiznat své chyby, naslouchat zpětné vazbě a koučování a snažíte se zlepšit svůj výkon. VYROVNANOST: Když jste vystaven tlaku nebo pokud procházíte obtížným obdobím, můžete se jevit jako člověk, který si není jistý sám sebou. Pokud působíte nejistě nebo ustaraně, mohou druzí pochybovat o vašich schopnostech rozhodovat. NASLOUCHÁNÍ: Máte sklon považovat konečné termíny, nepředvídatelnost a konflikty na pracovišti za stresové situace. Plánováním, komunikací s druhými a delegováním pravomocí před tím, než začnete s prací na úkolu, se části tohoto tlaku zbavíte. UČENÍ A OSOBNÍ SCHOPNOST NECHAT SE KOUČOVAT: Zajímáte se o zlepšení sebe sama, a proto také zřejmě nasloucháte zpětné vazbě. Máte však sklon všímat si spíše negativní než pozitivní zpětné vazby. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ: Vaše občasná náladovost z vás může dělat nepředvídatelného člověka, což po nějakém čase může nabourávat vztahy s druhými. Protože vztahy jsou budovány z pozitivních interakcí, váš sklon vidět jen to negativní sníží vaši schopnost budovat důvěryhodná spojenectví. ZVLÁDÁNÍ STRESU: Máte sklon k sebekritičnosti a citovosti. Mohlo by pro vás být užitečné naučit se, jak zvládat stres. 5

6 S EBEPROSAZOVÁNÍ Škály 20 Percentily Znamená iniciativu, soutěživost a touhu po vedoucích rolích. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Může je bavit přebírat velení a rozhodovat Přijímají obtížné výzvy Může je bavit hovořit na veřejnosti Zastrašují mladší nebo méně zkušené lidi Zřejmě touží po postupu Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste aktivní, tvrdě pracujete, jste soutěživý a dychtivý postupovat kupředu. Máte rád vedoucí pozice a zodpovědnost. S odpovídajícími zkušenostmi a interpersonálními dovednostmi budete schopen převzít vůdčí role ve složitých projektech. Na druhou stranu však můžete mít tendenci neúmyslně soutěžit s kolegy nebo je zastrašovat. ZAMĚŘENÍ NA ČINY: Jste pracovitý, soutěživý a rád vyhráváte. Druzí se mohou spolehnout, že převezmete iniciativu, vyřešíte problémy a uvedete věci do pohybu. POSTUP V KARIÉŘE: Máte cit pro to, co jste schopen zvládnout, a máte energii a sebedůvěru potřebnou k tomu, abyste věci uskutečnil. Také jste zřejmě vytrvalý, pokud čelíte překážkám. INICIATIVA: Máte sebedůvěru a schopnost vést během krize. Druzí se na vás spoléhají, že je nasměrujete, a vy to rád uděláte. Druzí očekávají, že uděláte to, co je potřeba, aniž by vás o to museli žádat. DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Jste pyšný na to, že dokážete dokončit práci; druzí očekávají, že budete popohánět sebe i své zaměstnance, aby byly dodrženy a překročeny cíle. ROZHODOVÁNÍ: Nebojíte se rozhodovat, i když nemáte po ruce veškeré informace. Mohlo by pro vás však být užitečné zkoušet nechat rozhodovat druhé, když je to vhodné. 6

7 S OCIABILITA Škály 20 Percentily Znamená extraverzi, společenskost a potřebu sociální interakce. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Působit jako přístupní jedinci, kteří nejsou rezervovaní Dělá jim dobře jak samostatná práce, tak práce s druhými Dávají přednost formálním jednáním před neformálními Poskytují svým zaměstnancům dostatečnou zpětnou vazbu Vyvažují poslouchání s mluvením Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste pružný, co se týče vašeho času, a nevadí vám pracovat samostatně ani jako součást týmu. Na veřejnosti se cítíte dobře, ale netoužíte být středem pozornosti nebo být neustále v centru dění. ZAHAJOVÁNÍ INTERAKCE: Jste schopen navazovat a udržovat dobré vztahy s druhými. ENERGIE: Druzí vás vidí jako člověka, který má energii provést to, co je třeba. PŘÍSTUPNOST: Vaše schopnost navazovat vztahy je pro vůdce pozitivní dovedností. Pokračujte v rozvoji kontaktů v organizaci a seznamte členy svého týmu s vašimi známými. SYSTÉM MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ: Vaše schopnosti vytvářet systém vztahů jsou dostatečné, aby vás udržely v kontaktu s vaší organizací. TÝMOVÉ ZAMĚŘENÍ: Druzí vás vidí jako člověka, který se přiměřeně podílí na týmových úkolech. 7

8 K OOPERATIVNOST Škály 20 Percentily Znamená vřelost, šarm a schopnost udržovat vztahy. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Bývají dobráčtí Vážně přemýšlejí o názorech druhých Dodržují, co slíbí Poskytují svým zaměstnancům systém a uznání Čelí problémům okamžitě Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste příjemný a tolerantní člověk, který je nicméně ochoten si v případě potřeby stát za svým. Druzí lidé vás berou jako sympatického člověka; ačkoli působíte sympaticky, musíte dát druhým najevo, že nejste žádná padavka. SOUCÍTĚNÍ: Staráte se o zájmy druhých a jste ostražitý, pokud jde o změny v morálce zaměstnanců. SPOLUPRÁCE: Chápete, že vaši zaměstnanci potřebují spolupracovat jako tým. VYHLEDÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY: Můžete působit dojmem, že jste otevřený zpětné vazbě týkající se vašeho výkonu, ale negativní zpětnou vazbu si možná berete příliš osobně. PODÁVÁNÍ NEGATIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY PODŘÍZENÝM: Jste příjemný a tolerantní, ale jste schopen čelit problémům, pokud je to zjevně nutné. ZASTÁVÁNÍ ODLIŠNÝCH NÁZORŮ: Chápete význam dohody. Pokud se však problémy týkají hodnot a principů, trváte na svém názoru. 8

9 S YSTEMATIČNOST Škály 20 Percentily Znamená, že jedinec plánuje, má schopnost sebekázně, je zodpovědný a svědomitý. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Bývají pořádní a spolehliví Bývají schopni přizpůsobit se změně Dobře vyvažují rychlost a přesnost Plánují a vhodně dodržují časové plány Zodpovědně delegují pravomoci Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci přiměřeně plánujete a vždy si dáváte pozor na následující postupy. Také jste zřejmě schopný změnit směr a v případě nutnosti prokázat flexibilitu. VYROVNÁVÁNÍ SE S NEURČITOSTÍ: Pravděpodobně jste schopen se vyrovnat se změnami bez pocitů úzkosti a nepohodlí. Druzí vás vnímají jako člověka, který umí dobře zvažovat všechna pro a proti daného problému a neblokuje řešení. FLEXIBILITA: Máte sklon být pružný a otevřený změnám. Druzí vidí, že vás mohou přesvědčit rozumným argumentem. PLÁNOVÁNÍ: Umíte vyvážit úplné dodržení plánu a odchylky od něj, které jsou třeba ke zdokonalení procesu. Uznáváte, že pravidla jsou nutná, ale nedodržujete je strnule. VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI DETAILŮM A ČASOVÝM PLÁNŮM: I když respektujete nároky projektů a termíny, jste zřejmě ochoten poskytnout druhým volnost, pokud jsou schopni zachovat kvalitu a držet se časového plánu. ZAMĚŘENÍ NA PRAVIDLA: Chápete důležitost pravidel vaší organizace a dokážete je ocenit. 9

10 Z VÍDAVOST Škály 20 Percentily Znamená představivost, zvídavost, schopnost vize a kreativní potenciál. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Bývají ve své práci více pragmatičtí než strategičtí Jejich pracovní styl je zřejmě praktický Rozumějí užívání a realizaci Zřídka hovoří o širší vizi firmy Řeší problémy standardními postupy Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci jste praktický člověk, který cílevědomě řeší problémy a nenechá se zavalit zbytečnými abstrakcemi. Jste zřejmě schopen soustředit se na úkol, a to i když se problémy opakují. Ačkoli vás druzí vnímají jako dobrého pokusného králíka, také vás mohou vidět jako člověka, který se nestará o celkový obraz organizace. KREATIVITA: Přestože rád řešíte problémy pomocí vyzkoušených technik, vždy to nemusí fungovat, obzvláště pokud jde o nové a neobvyklé problémy. ZVLÁDÁNÍ INOVACÍ: Nemusíte přijímat za vlastní nejnovější nápady, ale jste pravděpodobně přístupný těm, které mají praktický přínos. ZVÍDAVOST: Vaše zaměření na úkol a schopnost soustředit se mohou způsobit, že vám uniknou ostatní důležité informace. To snižuje vaši schopnost uvažovat netradičním způsobem. VIZE: Vaše pozornost zaměřená na praktické problémy může vést k tomu, že vám uniká celkový obraz. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Účastněte se dobrovolně projektových skupin, které pracují na nových řešeních existujících problémů. Využijte této příležitosti k rozvoji (nebo doladění) svých schopností řešit problémy kreativně. 10

11 U ČENLIVOST Škály 20 Percentily Znamená, že jedince baví učení a že aktivně drží krok s vývojem v obchodní a technické oblasti. SEBEPROSAZOVÁNÍ SOCIABILITA KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ CHOVÁNÍ SCHOPNOST VÉST ANALÝZA KOMPETENCE Pro lidi s podobnými hodnotami je typické, že: Cení si školení pro sebe i své zaměstnance Udržují krok se současným vývojem v obchodě i technologii Bývají ukáznění a svědomití, co se týče cílů Jednají dříve, než jsou druzí "na palubě" Mívají na všechno svůj názor Vaše hodnoty naznačují, že ve srovnání s jinými vůdci rád se učíte a osvojujete si nové znalosti. Pravděpodobně si ceníte školení pro sebe i druhé a chcete aplikovat nejnovější relevantní znalosti ve své práci. Ačkoli vás vaši přátelé mohou považovat za "bystrého", vaši kritici vás mohou označovat za "všeobecnou autoritu". SLEDOVÁNÍ SOUČASNÉHO VÝVOJE: Pravděpodobně jste dobře informován o současných trendech podnikání a o relevantním vývoji ve vašem odvětví. UČENÍ SE RYCHLE: Snadno a rychle pochytíte nové techniky a postupy a snadno si pamatujete novou látku. UČEBNÍ STYL: Zřejmě vás baví se učit novou látku buď poslechem nebo čtením. PŘESNÁ KOMUNIKACE: Vaše písemná komunikace je zřejmě jasná a přesná. INTELEKTUÁLNÍ MOTIVACE: Druzí vás vnímají jako bystrého, těžce pracujícího člověka orientovaného na úspěch. 11

12 DOPORUČENÍ PRO ROZVOJ VYROVNANOST: Uvědomte si, že neočekávané události vás mohou obtěžovat. Nachystejte se na nečekané okolnosti nebo těžko zvládnutelné lidi, se kterými se můžete setkat. To vám pomůže zachovat soustředění a klid. Uvědomte si, že druzí nemusí reagovat tak, jak očekáváte. Když se to stane, připravte si více možných odpovědí. V duchu si zkoušejte, co by se mohlo stát a jak byste na to nejlépe reagoval. To vám pomůže zachovat klid, když se vyskytnou překvapení. Pokud něco nejde podle plánu, pečlivě zhodnoťte, co se stalo. Najděte způsoby, jak zabránit tomu, aby se takové události v budoucnu opakovaly. NASLOUCHÁNÍ: Když jste rozčilený, pokuste se udělat si přestávku nebo myslet na něco jiného. Odolejte tendenci zaujímat obranné postavení a neberte si zpětnou vazbu osobně. Jako vůdce zkuste chápat, že je přijatelné, když se druzí kvůli nízké zkušenosti dopouštějí "čestných" chyb. UČENÍ A OSOBNÍ SCHOPNOST NECHAT SE KOUČOVAT: Přiznejte si zásluhy v oblastech, ve kterých vynikáte, a všímejte si oblastí, ve kterých se potřebujete zdokonalit. Zaznamenejte si nejméně tři své silné stránky a tři oblasti, ve kterých se musíte zlepšit. Vytvořte si plán, který využívá vašich silných stránek a zároveň vám umožňuje pracovat na oblastech, které musíte rozvíjet. BUDOVÁNÍ VZTAHŮ: Pokud zjistíte, že máte sklon být kritický a negativistický, snažte se určit, kdy se u vás toto chování objevuje, a dávat si v budoucnosti na tyto okolnosti pozor. Členové vašeho týmu si všimnou jakéhokoli vašeho negativního postoje a zveličí jej. Pamatujte, že součástí vaší práce je "vést příkladem", což znamená zůstávat pozitivní. Požádejte kolegu, kterému věříte, o zpětnou vazbu týkající se rozporů ve vašem chování. Popovídejte si s kolegou nebo instruktorem o sestavení plánu rozvoje, který by vám v této oblasti pomohl. ZVLÁDÁNÍ STRESU: Určete situace, které pro vás jsou stresující, a vytvořte si plán, jak se s nimi vypořádat. Izolujte "hrozbu", kterou máte se stresem spojenou, a přemýšlejte o možnostech, jak ji minimalizovat. Nedovolte, aby problematické otázky vřely tak dlouho, až vybuchnou. Diskutujte o nich a požádejte ostatní o pomoc při jejich řešení. Budete překvapen, kolik lidí vám rádo pomůže, jen když je požádáte o pomoc. 12

13 SEBEPROSAZOVÁNÍ ZAMĚŘENÍ NA ČINY: Pamatujte si, že součástí řídící pozice je také rozvíjení dovedností ostatních zaměstnanců. Nikdy nesoutěžte se svými zaměstnanci, ani nevyvolávejte takový dojem. Ačkoli je zaměření na činy žádoucí, pamatujte, že pečlivé plánování často vede k lepším rozhodnutím. Jako vůdce buďte opatrný, abyste věci nedělal narychlo - tento přístup si vyhraďte pro situace, které to vyžadují. POSTUP V KARIÉŘE: Dejte si pozor, abyste se kvůli své horlivosti a soutěživosti neodcizil svým kolegům. Pokud je to možné, získejte souhlas se svými plány jednání, komunikujte se svými kolegy, delegujte pravomoci druhým a o úspěchy se podělte se všemi. Požádejte někoho, komu důvěřujete, o zpětnou vazbu týkající se vaší práce jako člena týmu. Jestliže zpětná vazba není pozitivní, vytvořte si plán pro zlepšení v této oblasti. Podporujte kariéru svých zaměstnanců a kolegů. Zapojujte ostatní do projektů, přidělujte úkoly, když je to možné, a vyhledávejte příležitosti spolupodílet se na projektech s jinými skupinami. INICIATIVA: Neberte si na sebe více, než jste schopen unést. Nenaplněné sliby mohou podrýt důvěru druhých. Realisticky zvažte, co je váš tým schopen zvládnout, a odolejte tendenci svůj tým nadměrně přetěžovat. Pamatujte si, že ne každý je tak horlivý jako vy. Buďte opatrný, abyste své zaměstnance nevyčerpal. Orientace na cíle je žádoucí, ale všímejte si u druhých známek neangažovanosti nebo vyhoření. DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ: Máte vysoké nároky na výkon, ale ne všichni toto zaměření sdílí. Vždy ostatním řekněte, kde je vaše hranice, a podle toho je řiďte. Pokud jim to nesdělíte, povede to k nenaplněným očekáváním a může to nakonec snížit motivaci vašich zaměstnanců. Dávejte si pozor, když druhé popoháníte - jejich kapacita nebo schopnosti nemusí být stejné jako vaše. ROZHODOVÁNÍ: Než přijmete rozhodnutí, ujistěte se, že jste určil a posoudil veškeré důležité informace, které se tohoto rozhodnutí týkají. Mějte na paměti známé pořekadlo "Dvakrát měř, jednou řež." Rozhodování vás baví a pravděpodobně se rozhodujete rychle. To může vést k tomu, že druzí spoléhají na to, že budete rozhodovat vždy vy, což však nezvyšuje jejich schopnosti. Delegujte proto pravomoci rozhodování a učiňte své podřízené zodpovědné za rozhodnutí v jejich pracovní oblasti. 13

14 SOCIABILITA ZAHAJOVÁNÍ INTERAKCE: Určitě si každý den promluvte s každým svým zaměstnancem na jeho pracovišti. ENERGIE: Druzí vás pravděpodobně vidí jako energického člověka, který umí dát dohromady pracovní skupinu, což je pro vůdce důležitá vlastnost. Zachovávejte si v interakcích s druhými energii, zejména pokud máte sklon k rezervovansti a pasivitě. PŘÍSTUPNOST: Buďte vždy dosažitelný pro všechny členy svého týmu. Ujistěte se, že nevědomky neprotěžujete některé členy týmu. Snažte se pravidelně jednat se všemi členy vašeho týmu a se svými kolegy. SYSTÉM MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ: Zajistěte, aby váš organizační systém vztahů byl rozsáhlý a aby zahrnoval náležité části vaší organizace. Přestože pravděpodobně máte pevnou organizační síť, stanovte si cíl navázat každé čtvrtletí vztah s alespoň jedním novým oddělením nebo pracovní jednotkou. Uvědomte si, že váš systém vztahů je dynamický a proměnlivý a že pro to, aby vydržel, potřebuje být vyživován. Pokud jste v poslední době nehovořil s určitým člověkem, zavolejte mu. Nedopusťte, aby vztahy s ostatními stagnovaly nebo ochladly. TÝMOVÉ ZAMĚŘENÍ: Zřejmě vám vyhovuje jak práce v týmu, tak samostatná práce. Tato rovnováha je zdravá, protože některé úkoly se nejlépe provádějí v týmu a jiné spíše samostatně.

15 KOOPERATIVNOST SOUCÍTĚNÍ: Kontrolujte pracovní prostředí svého týmu a dejte svým zaměstnancům najevo, že máte zájem o jejich morálku. Pravděpodobně dobře vyvažujete pracovní a osobní záležitosti. Použijte tuto vlastnost pro maximální zvýšení výkonu svého týmu. SPOLUPRÁCE: Velmi dobře se vám daří získat druhé pro společnou práci a víte, kdy je vhodné pracovat s druhými na skupinových úkolech. Tato dovednost je důležitá; vyhledávejte další příležitosti si ji v budoucnu procvičovat. VYHLEDÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY: Když vám někdo podává negativní zpětnou vazbu, nepřecházejte do defenzívy. Vyžadujte dále zpětnou vazbu; určete si lidi, kterým důvěřujete, a vyžádejte si jejich komentář. PODÁVÁNÍ NEGATIVNÍ ZPĚTNÉ VAZBY PODŘÍZENÝM: Vždy se na problematické otázky zaměřte okamžitě; nečekejte s činy až do doby, kdy se vám situace začne vymykat z rukou. ZASTÁVÁNÍ ODLIŠNÝCH NÁZORŮ: Nevyhledáváte konfrontace, ale jste ochotný postavit se za svůj tým, zejména pokud ho zastupujete před větší organizací. 15

16 SYSTEMATIČNOST VYROVNÁVÁNÍ SE S NEURČITOSTÍ: Jako vůdce pravděpodobně zachováváte rovnováhu mezi tím, kdy můžete plánovat a organizovat, a schopností jednat, i když nejsou k dispozici žádné směrnice. Buďte v této oblasti pro druhé vzorem. FLEXIBILITA: Pravděpodobně ve většině situací zůstáváte flexibilní. Ačkoli jste normálně dobře organizovaný a opatrný, jste schopen provádět změny na poslední chvíli. Jako vůdce byste měl sloužit jako rádce a učitel těm, kteří v této oblastí mají problémy. PLÁNOVÁNÍ: Vaši zaměstnanci oceňují, jak tvoříte a dodržujete plány a časové rozvrhy, a vědí, že jste schopen se přizpůsobit nutným změnám. Povzbuzujte své zaměstnance a zapojujte je do plánovacího úsilí. VĚNOVÁNÍ POZORNOSTI DETAILŮM A ČASOVÝM PLÁNŮM: Jako vůdce pravděpodobně udržujete v rovnováze celkový pohled na svůj pracovní tým (strategie, plánování) a chápání toho, jak lidé ve vaší jednotce skutečně vykonávají svou práci. Tento vyvážený přístup si zachovejte. Druhým vyhovuje autonomie, kterou jim poskytujete. Pokračujte v tom, aniž byste přitom však rezignoval na zodpovědnost. ZAMĚŘENÍ NA PRAVIDLA: Normálně dodržujete důležitá pravidla ve vaší organizaci, zatímco u méně důležitých pravidel tolerujete jistou volnost. Tato rovnováha je zdravá, ale uvědomte si, že druzí od vás jako od vůdce očekávají, že půjdete příkladem. Dejte si pozor, abyste nevytvořil oddělení plné lidí, kteří - podle příkladu vašeho vedení - porušují pravidla 16

17 ZVÍDAVOST KREATIVITA: Máte sklon přistupovat k problémům tradičním a praktickým způsobem. Ačkoli to funguje, některá řešení mohou být nalezena jen tvořivým myšlením. Jestli vám tento nový přístup připadá divný, najděte kolegy, kteří v této oblasti vynikají. Naslouchejte jim, abyste rozšířil svůj rozhled a obohatil své tvořivé schopnosti. ZVLÁDÁNÍ INOVACÍ: Vyhodnocujte, co dělají vaši konkurenti, abyste vylepšili svou konkurenční vizi. Jaké strategie fungují v ostatních společnostech? Mají nějaký význam pro vaši organizaci? ZVÍDAVOST: Jste zřejmě zaměřen na úkoly a možná se nestaráte o problémy, pokud nevidíte jejich význam. Efektivní vůdci vnímají širokou perspektivu a snaží se naučit nové věci. Příště, až budete začínat s novým projektem, ptejte se: "Proč to dělám?"; "Jak to mohu udělat efektivněji?"; "Jaký má tato práce dopad na druhé?"; "Jak mohu zapojit celý svůj tým?" a tak dále. Vaše perspektiva se pravděpodobně po tomto cvičení změní a pravděpodobně budete přijímat lepší rozhodnutí pro sebe i pro svůj tým. VIZE: Efektivní vůdci mají vizi budoucnosti, kterou se snaží uskutečnit. Promyslete si změny, které byste chtěl ve své organizaci provést, a výzvy, kterým vaše organizace právě čelí. Přemýšlejte o tom, jak by technologie mohla změnit vaši organizaci, a o tom, jaké kroky pravděpodobně podniknou vaši konkurenti. Přemýšlení o těchto otázkách vám pomůže definovat si svou vizi budoucnosti, o kterou byste se měl podělit se svým pracovním týmem. Pokud byste potřeboval s tímto cvičením pomoc, požádejte kolegu, kterému důvěřujete. Součástí efektivního vedení je schopnost proměnit myšlenky druhých v přijatelné plány. Lidé, kteří vidí do budoucnosti, často nejsou schopni své nápady realizovat. Vyhledávejte příležitosti, při kterých můžete uplatňovat své dobré realizační schopnosti. Nedovolte, aby vám strach z možného "omylu" zabránil ve vytvoření vize budoucnosti. Předvídat budoucí události je obtížné a nikdo to nedělá zcela přesně. Vaše názory jsou v tomto cvičení stejně důležité jako názory kohokoli jiného. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: Možná dáváte přednost vyzkoušeným řešením problémů, ale zeptejte se sám sebe, jestli stejných výsledků nelze dosáhnout lépe. Udělejte si seznam tří možných řešení, porovnejte je se svým běžným rozhodnutím a pak se rozhodněte. Požádejte svou skupinu, aby určila alternativní řešení problému, a pak jejich nápady posuďte. Tím podpoříte inovaci a zvýšíte možnosti úspěchu. 17

18 UČENLIVOST SLEDOVÁNÍ SOUČASNÉHO VÝVOJE: Jste vůdce a váš zájem sledovat současné trendy a zůstat informovaný zvýšuje vaši efektivitu. Máte sklon mít téměř na všechno odpověď nebo názor a obvykle máte pravdu. Pokud je to ale vhodné, nezapomínejte umožnit druhým samostatně vyřešit problém. To pro ně znamená nezbytnou zkušenost pro vlastní rozvoj. Jako vůdce se s ostatními podělte o techniky, které používáte, abyste zůstal informovaný. V rámci svého týmu vybudujte prostředí vhodné ke vzdělávání - třeba tak, že budete pořádat informační porady nebo skupinové porady zaměřené na otázky a odpovědi; můžete také diskutovat o tématických knihách a publikacích, podělit se o svou vizi budoucnosti společnosti a podobně. UČENÍ SE RYCHLE: Pamatujte si, že ne každý se učí stejným tempem; druzí se nemusí učit tak rychle jako vy. Vaše rychlost učení může druhé zastrašovat - uvědomujte si to a snažte se, aby se druzí cítili dobře, když se učí svým vlastním tempem. UČEBNÍ STYL: Pravděpodobně se v prostředí učebny cítíte dobře a možná tento styl učení upřednostňujete. Naučte se však také profitovat z praktických a demonstračních zkušeností. Jako vůdce nepředpokládejte, že se všichni členové vašeho týmu učí stejným způsobem jako vy. Poznejte své lidi a snažte se propojit jejich rozvojové zkušenosti s jejich individuálními učebními styly. PŘESNÁ KOMUNIKACE: Vaše sdělení a instrukce jsou zřejmě pro vaše zaměstnance snadno čitelné a pochopitelné. Pomocí svých silných stránek v této oblasti instruujte a koučujte ty, kteří tak dobře jako vy nepíší. Opravujte druhé vždy taktně. INTELEKTUÁLNÍ MOTIVACE: Dále nastavujte jak pro sebe, tak pro své zaměstnance vysokou normu v oblasti manažerského / řídícího školení i v oblasti školení spojeného s prací. Vytvořte ve své pracovní skupině studijní prostředí. Školení sama sebe a vašich zaměstnanců je chvályhodné, ale stojí to peníze. Nestaňte se proto "závislý na školení" a nechoďte na školicí programy jen proto, že jsou dostupné. Raději posuďte náplň kurzu a navštěvujte jen takové programy nebo semináře, které jsou pro vás nebo váš tým přínosné. Než vložíte značné množství peněz do školení, trvejte na profesionálních posudcích a schváleních. 18

19 Zpráva pro konzultanta Škály Percentily SEBEPROSAZOVÁNÍ 86 SOCIABILITA 56 KOOPERATIVNOST 62 SYSTEMATIČNOST 49 ZVÍDAVOST UČENLIVOST 72 NÍZKÝ PRŮMĚRNÝ VYSOKÝ Skóre subškál (Počet položek, se kterými se ztotožňuje/počet položek v Stabilita Sebeprosazování Sociabilita 2. Empatie 3 / Soutěživý 5 / Má rád různé večírky 2 / 5 3. Není úzkostlivý 4 / Sebevědomý 3 / Cítí se dobře v davu 0 / 4 4. Bez pocitu viny 1 / Bez depresí 5 / Vyhledává zážitky 6 / 6 5. Klid 3 / Schopnost vést 6 / Exhibicionistický 4 / 5 6. Vyrovnaný 3 / 5. Identita 3 / Zábavný 3 / 4 7. Bez somatických obtíží 5 / Bez pocitu společenské úzkosti 6 / 6 8. Důvěřivý 1 / 3 9. Příznivá náklonnost 4 / 5 Kooperativnost Systematičnost Zvídavost 21. Dobře se s ním bydlí 5 / Moralistický 1 / Vědecké schopnosti 3/ Citlivý 3 / Brilance 3 / Zvídavost 1/ Starostlivý 4 / Ctnostný 2 / Vyhledává vzrušení 0/ Má rád druhé 5 / Není nezávislý 3 / Intelektuální hry 3/ Nemá pocit nepřátelství 2 / Není spontánní 2 / Je nápaditý 4/ Ovládá své pudy 4 / Kultura 1/ Vyhýbá se problémům 4 / 5 Učenlivost Vzdělání Matematické schopnosti Dobrá paměť Čtení 3 / 3 2 / 3 3 / 4 3 / 4 19

Zpráva o čelení problémům

Zpráva o čelení problémům Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům Jméno a příjmení: Novák Jan 9.99.9999 Září 200 Důvěrné Ú VOD Prognóza schopnosti vést Zpráva o čelení problémům vám má pomoci rozvíjet se v oblasti vedení

Více

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N

M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D M A N A Ž E R S K Ý S O U H R N PŘEHLED SILNÝCH STRÁNEK, HODNOT A RIZIK NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 03. dubna

Více

P R O F E S N Í R O Z V O J

P R O F E S N Í R O Z V O J S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P P R O F E S N Í R O Z V O J ROZVOJOVÁ DOPORUČENÍ PRO ŘÍZENÍ KARIÉRY Jméno a příjmení: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H o

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18.

V E D E N Í H O G A N D E V E L O P TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402. Datum: 18. S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P V E D E N Í TECHNIKY PRO VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ Jméno a příjmení testované osoby: Jan Novák ID: DF178402 Datum: 18. června 2010 2 0 0 9 H O G A N A

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti

Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti Projekt: CZ.2.17/1.1.00/36244 Vývoj a implementace programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance VŠEM Komunikační, interpersonální a týmové dovednosti Helena Smolová Evropský sociální fond Praha

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA . PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.3 Nábor a výběr zaměstnanců Tento sešit se zabývá výběrem zaměstnanců, požadavkem na jejich znalosti a schopnosti, na problematiku získávání nových pracovníků, jejich

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Vedení pracovního týmu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5.

Lidé & Zisk. Praktická příručka sociální odpovědnosti firem. Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5. Lidé & Zisk Praktická příručka sociální odpovědnosti firem Vydáno dánskou agenturou pro obchod a firmy, 2006 ISBN: 87 89227 42 5 říjen 2007 Na přiložené lince najdou zájemci originál praktické příručky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení

Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Týmová spolupráce, krize, konflikty a jejich řešení Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III

GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Metodický materiál k vzdělávacímu programu GARANT VZDĚLÁVÁNÍ Modul III Autor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. Datum vydání: srpen 2011 Jméno účastníka: Obsah Klíčové kompetence a jejich rozvoj... 4 Klíčové kompetence

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

Vzdělávání a rozvoj manažerů

Vzdělávání a rozvoj manažerů Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vzdělávání a rozvoj manažerů Bakalářská práce Autor: Pavel Kchol Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. Praha

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Metodika. Jak se učit

Metodika. Jak se učit Metodika Jak se učit 0 OBSAH Východiska metodiky... 2 Úvod... 3 Schopnost učit se a její součásti... 4 Základy pro práci s jednotlivými moduly... 7 Jak si vytvořit optimální podmínky pro studium jednotlivých

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy

Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence ke kooperaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více