MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovaly: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Věra Majerová Bc. Jana Klusová Mgr. Kateřina Křehulová Pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Vedoucí oddělení odboru sociálních věcí Metodik sociální práce a standardů kvality Ve znění dodatku č. 1 S platností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 12)

2 Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 1a a 1b - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Metodický pokyn MPSV ze dne k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování pomoci ohroženým dětem (upravený podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) ve znění účinném od Příkaz tajemníka č. 3 5/2015 (telefony, y, označení kanceláře) Interní dokument OSV Odbor sociálních věcí Strana 2 (celkem 12)

3 Obsah Základní ustanovení a vymezení pojmů... 4 Dostupnost OSPOD... 5 Zajištění výkonu OSPOD... 6 Systém zajištění výkonu pohotovosti... 7 Výkon pohotovosti... 8 Zpráva a dokumentace k pohotovosti...10 Přechodná a závěrečná ustanovení...11 Strana 3 (celkem 12)

4 Článek 1 Základní ustanovení a vymezení pojmů 1.1 Tato metodika upravuje postup pro zajištění místní a časové dostupnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec v souladu se standardem kvality č. 1 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Kritérium 1a: Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu Kritérium 1b: Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen cílová skupina ). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 1.2 Cílem této metodiky je popsat způsob zajištění sociálně-právní ochrany dětí v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec včetně zajištění pohotovosti mimo pracovní dobu a postupu pracovníků v době výkonu pohotovosti. 1.3 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.4 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.5 Pohotovostní služba je doba mimo pevnou pracovní dobu, kdy jsou určení pracovníci povinni zajistit v případě potřeby pomoc ohroženým dětem. Pohotovost je vykonávána na základě Dohody o výkonu pohotovosti, kterou má pracovník uzavřenou se zaměstnavatelem. 1.6 Plán pohotovostní služby OSPOD je rozpis služeb pro jednotlivé pracovníky OSPOD pro dobu mimo běžnou pracovní dobu, kdy musí zajistit nezbytnou péči o dítě, které ji potřebuje. 1.7 Práce přesčas je práce vykonávaná mimo pevně stanovenou pracovní dobu a mimo výkon pohotovosti na základě Příkazu tajemníka k výkonu práce přesčas. 1.8 Systém včasné intervence (dále jen SVI ) je počítačový program (software) k snadnějšímu a rychlejšímu zajištění ochrany dětí dostupný z internetu. V rámci práce Strana 4 (celkem 12)

5 s tímto programem jsou do něj vkládány dokumenty a je vedena elektronická evidence spisů. 1.9 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízení dle 42 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDVOP ). Článek 2 Dostupnost OSPOD 2.1 OSPOD je součástí odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec. K Městskému úřadu je možné se dopravit osobním automobilem, autobusem či vlakem. Úřad disponuje 2 parkovišti. Jedno parkoviště se nachází v těsné blízkosti úřadu, avšak doba parkování je omezena na 2 hodiny. Parkování na druhém parkovišti není časově omezeno, toto se nachází zhruba 1 minutu od úřadu směr Třinec, Centrum. V této části Třince se nachází i vlaková zastávka, která je od úřadu vzdálena zhruba 10 minut pěší chůzí. Autobusová zastávka je od Městského úřadu vzdálená cca 1 minutu. 2.2 Při vstupu na Městský úřad Třinec je klient informován o úředních hodinách, rovněž je ve vstupní hale umístěna informační cedule, kde je popsáno, kde se nachází jednotlivé odbory. Klienti také mají možnost se osobně dotázat na vrátnici. Budova úřadu má 3 vchody (hlavní, boční a zadní), které jsou řádně označené informačními tabulemi. Zadní vchod je bezbariérový (výtah, plošiny). Pro jednodušší orientaci jsou jednotlivé odbory na Městském úřadě rozlišeny barevně (OSV má oranžovou barvu). 2.3 OSV se nachází v 3. podlaží ze strany zadního vchodu. Na chodbě, po vstupu na podlaží, je umístěn rozdělovník celého odboru s tím, že jednotlivá oddělení a jejich pracovníci jsou barevně od sebe odlišeni. Součástí rozdělovníku je také vymezení oblasti v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec, který mají na starosti jednotlivé pracovnice, případně rozdělení klientů podle prvního písmene příjmení klienta. Každé dveře jsou označeny vizitkou se jménem pracovníka včetně kontaktů, úředních hodin a přidělených ulic a obcí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. 2.4 Klient může OSPOD navštívit v úředních hodinách (po a st od 8.00 do 17.00), případně si může dohodnout s konkrétní pracovnicí schůzku mimo úřední hodiny. Kontaktovat pracovníky je možno osobně, telefonicky, em či prostřednictvím datové schránky. Pro OSPOD je vytvořen společný který spravuje vedoucí OSPOD. Zároveň má každá pracovnice vlastní (telefonické kontakty a ové adresy jsou dostupné z webových stránek města: Strana 5 (celkem 12)

6 2.5 V době nepřítomnosti některé z pracovnic je vždy zajištěn její zástup, prvotně v rámci sdílené kanceláře. Pracovnice v kanceláři si vzájemně zvedají telefony. V případě nepřítomnosti trvající déle než 30 minut (v případě digitálních telefonů déle než 3 hodiny) je pracovník povinen zajistit přesměrování hovorů na zastupujícího zaměstnance. V případě nepřítomnosti delší než dva dny nepřítomný pracovník předem nastaví v elektronické poště automatickou odpověď o své nepřítomnosti a zastupujícím pracovníkovi. V rámci pevné části pružné pracovní doby v případě nepřítomnosti je pracovník povinen umístit na dveře cedulku Přijdu za chvíli, pokud bude nepřítomen do 5ti minut, nebo Informace v kanceláři č. XY, pokud bude jeho nepřítomnost delší. Podrobnější postup k nastavení telefonů, ů a označení dveří v případě nepřítomnosti je uveden v příkazech tajemníka č. 3 5/2015 a také je přílohou této metodiky. Článek 3 Zajištění výkonu OSPOD 3.1 Sociálně-právní ochrana dětí je zajištěna na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. Toto je zajištěno rovnoměrným rozdělením obvodu na ulice a obce mezi jednotlivé pracovnice OSPOD a pravidelným kontrolováním počtu rodin a případů (kontrolu provádí vedoucí OSPOD v souladu se zpracovaným standardem č. 8). Zároveň se kontroluje stanovený počet pracovníků s ohledem na počet dětí do 18 let ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec (kontrolu provádí vedoucí OSPOD v souladu se zpracovaným standardem č. 4). 3.2 Pracovníci jsou cílové skupině k dispozici v úředních hodinách, případně po předchozí domluvě i mimo stanovené úřední hodiny. Mohou také klienty navštívit na místě, které se jeví jako vhodné v souladu s 52 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Jsou tedy oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování). Strana 6 (celkem 12)

7 Článek 4 Systém zajištění výkonu pohotovosti 4.1 Pohotovost vykonávají určení pracovníci dle Plánu pohotovostní služby OSPOD (dále jen plán). Plán sestavuje předem na období následujícího čtvrtletí vedoucí OSPOD a schvaluje ho vedoucí OSV. 4.2 Služby pro jednotlivé pracovníky jsou stanoveny stejnoměrně v týdenních intervalech a pracovníci jsou předem s dobou, kdy budou pohotovost držet, seznámeni. Pracovník může vykonávat pohotovost nejdříve po uplynutí zkušební doby od svého nástupu na oddělení. 4.3 Pokud pracovník nemůže v dané době pohotovost držet (např. nemoc, dovolená, péče o nezletilé dítě), sdělí toto vedoucí OSPOD. Ta rozhodne o způsobu zajištění pohotovosti v daném období: výměna týdenní pohotovostní služby mezi pracovníky (na základě souhlasu všech dotčených pracovníků), zajištění týdenní pohotovostní služby jiným pracovníkem (na základě souhlasu pracovníka). Veškeré změny v rozpisu pohotovostí podléhají schválení vedoucí OSV. 4.4 V případě, že u pracovníka držícího pohotovost nastanou neočekávané překážky pro výkon pohotovosti (např. akutní indispozice, náhlá nemoc), neprodleně o tom telefonicky informuje vedoucí OSPOD (v případě její nedostupnosti vedoucí OSV). Ve spolupráci s vedoucí pak zajistí za sebe náhradu. V případě, že se pracovníkovi nepodaří spojit ani s jednou z vedoucích, kontaktuje postupně ostatní pracovníky OSPOD (nejprve místní, pak z okolních obcí) a snaží se najít za sebe náhradu, která by byla ochotná pohotovost převzít. Poté informuje SMS zprávou vedoucí OSPOD a vedoucí OSV o důvodu změny a jméně pracovníka, který pohotovost přebírá. 4.5 Předávání pohotovostního mobilního telefonu, fotoaparátu a notebooku je určeno na pátek do 13:00 hod v rámci pevné pracovní doby. Předání a převzetí pohotovostního telefonu a dalšího vybavení je zaznamenáno pracovníky, kteří si pohotovost mezi sebou předávají, do Sešitu výkonu pohotovosti v rozsahu datum a čas převzetí a podpisy obou pracovníků. Stejný postup platí i v případě změny v průběhu výkonu pohotovosti. V případě sepisování žádosti o umístění do ZDVOP bude mít pracovník mající pohotovost u sebe své razítko městského úřadu. V době pohotovosti je pracovník povinen se zdržovat v místě trvalého bydliště, případně v rámci správního Strana 7 (celkem 12)

8 obvodu města Třinec. Pracovník je povinen mít pohotovostní mobil neustále u sebe, zajistit jeho pravidelnou kontrolu a dobíjení. Článek 5 Výkon pohotovosti 5.1 V případě, že se někde nachází ohrožené dítě, které se ocitlo bez přiměřené péče nebo bez jakékoli péče a jeho život a zdraví jsou vážně ohroženy, je pracovník na pohotovostním mobilu OSPODu osloven pracovníky institucí, kteří mají k dispozici telefonní číslo tohoto mobilu. Jedná se o třineckou pobočku Policie ČR (dále jen PČR), Městskou policii Třinec, Zdravotnickou záchrannou službu a Hasičský záchranný sbor ČR. Nejčastěji OSPOD kontaktuje Policie ČR, ale může to být kdokoli z výše uvedených. 5.2 Pracovník v době pohotovosti může vykonávat práci také na základě Příkazu k výkonu práce v rámci pohotovosti, který podepisuje vedoucí OSV. Toto nastává zejména v situaci, kdy je třeba navštívit rodinu s dětmi ve večerních hodinách nebo o víkendech. Návštěvu ve večerních hodinách nebo o víkendech provádějí vždy alespoň dva pracovníci OSPOD, kdy druhý je tímto pověřen na základě Příkazu k výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu na základě nařízení tajemníka MěÚ Třinec. Pokud je při výkonu pohotovosti potřeba přítomnosti dvou pracovníků (např. zajištění většího počtu dětí, komplikovaný případ), je možné na základě souhlasu vedoucí OSV a příkazu tajemníka MěÚ Třinec přizvat k řešení situace dalšího pracovníka, který bude vykonávat práci přesčas ( Příkaz k výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu se po předchozím telefonickém souhlasu vyplní dodatečně). 5.3 Při přijetí hovoru se pracovník snaží získat co nejvíce informaci o situaci dítěte, které se ocitlo v ohrožení. Na základě takto získaných informací provede posouzení naléhavosti případu (což následně zapíše do spisového záznamu k výkonu pohotovosti) a rozhodne, zda je možné situaci vyřešit na základě telefonické intervence (konzultace) nebo je nezbytné na místo přijet. 5.4 Jeví-li se to jako dostačující, může byt situace vyřešena na základě telefonické konzultace. Tohoto postupu se použije zejména v případě, že pracovník situaci dítěte a jeho rodiny dobře zná a je schopen určit další postup, aniž by byla nezbytná jeho přítomnost na místě. 5.5 Vyhodnotí-li pracovník, že jeho přítomnost na místě je nezbytná, dostaví se neprodleně na místo výkonu. Pracovník dojde pěšky, využije městskou hromadnou dopravu, požádá o převoz PČR (případně služebním vozidlem zdravotnického zařízení Strana 8 (celkem 12)

9 nebo soudu dle konkrétní situace) nebo využije pracovníka MěÚ, který má pohotovost. Vždy některý z pracovníků MěÚ má nepřetržitou pohotovost, má k dispozici služební auto, má přístup do budovy MěÚ a může na požádání do auta umístit autosedačky. Kontaktní telefon je uložen v pohotovostním mobilním telefonu. V krajním případě, kdy není možné využít výše uvedených dopravních prostředků, lze využít k přepravě vozidel taxi. 5.6 Na místě zjistí a vyhodnotí pracovník všechny dostupné informace o situaci dítěte (dětí) od PČR, případně dalších institucí a orgánů, které jsou na místě, z vlastních aktuálních i historických poznatků (případně konzultuje s ostatními spolupracovníky OSPOD) a ze systému SVI, který je dostupný z internetu přes služební notebook. V případě potřeby může pracovník kontaktovat pracovníky okolních OSPOD (Jablunkov, Český Těšín). Čísla jejich pohotovostních mobilních telefonů jsou uloženy v pohotovostním mobilu. 5.7 V případě, že panují nejasnosti ohledně zdravotního stavu dítěte (dítě není fyzicky nebo psychicky zcela v pořádku), zajistí pracovník zdravotní hospitalizaci dítěte v Nemocnici Třinec. 5.8 Jeví-li se dítě po zdravotní stránce v pořádku (fyzicky i psychicky), snaží se pracovník umístit dítě k příbuzným nebo blízkým osobám. Po zjištění osob, u kterých by dítě mělo na přechodnou dobu zajištěny své potřeby, se je pracovník pokusí kontaktovat. Pokud má k dispozici telefonní čísla, pak telefonicky, pokud pouze adresy, pokusí se je zastihnout na místě. Pracovník vyhodnotí, zda je pro dítě vhodné, aby spolu s ním objíždělo příbuzné (např. pokud pracovník nezná adresu, ale dítě ví, kde rodina bydlí) nebo aby zůstalo např. na policejní služebně nebo u sousedů, kde to zná a je to pro něj nejméně stresující. Nalezne-li pracovník příbuzné nebo blízké osoby, které jsou schopny a ochotny se o dítě na nezbytnou dobu postarat (než bude situace dále řešena v běžné pracovní době), předá jim dítě do dočasné péče. Pracovník si zjistí od těchto osob potřebné osobní údaje a dohodne se s nimi na dalším postupu (např. zda a kdy mají dítě předat zákonným zástupcům, zda ho mají poslat do školy, kdy se bude pracovník kontaktovat, či kdy se mají dostavit na OSPOD). 5.9 Pokud nelze zajistit dítěti potřebnou péči výše uvedenými způsoby, lze využít služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP). Seznam zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mají pracovníci k dispozici Umístit dítě do ZDVOP lze na základě rozhodnutí soudu, žádosti OSPOD, žádosti zákonných zástupců nebo žádosti dítěte. Pracovníci většinou při umístění dítěte v rámci pohotovosti využívají možnosti podání žádosti OSPOD. Rozhodnutí o umístění dítěte do ZDVOP konzultuje pracovník telefonicky předem s vedoucí OSV nebo Strana 9 (celkem 12)

10 nepodaří-li se mu s ní spojit, tak s vedoucí OSPOD. Ty také vyplněnou žádost o umístění podepisují, případně pověří pracovníka k podpisu žádosti. Nepodaří-li se pracovníkovi s vedoucími kontaktovat, je pověřen dle této metodiky k podpisu žádosti a o této skutečnosti neprodleně informuje vedoucí OSV a vedoucí OSPOD prostřednictvím SMS na jejich služební telefon. Pracovník předá dítě na základě vyplněné žádosti zodpovědným pracovníkům ZDVOP a dohodne se s nimi na dalším postupu Nepřipadá-li v úvahu zdravotní hospitalizace (dítě je fyzicky i psychicky v naprostém pořádku), nebyli zjištění žádní příbuzní nebo blízcí a není možné umístit dítě v ZDVOP (např. plná kapacita zařízení, není možné se telefonicky se zařízením spojit) nebo se jeví umístění v ZDVOP jako nevhodné (např. jedná se o jednorázový mimořádný exces v rodině a dítě bude možné vrátit zpět do péče osob zodpovědných za jeho výchovu), lze dítě na nezbytnou dobu umístit v Nemocnici Třinec na základě Rámcové smlouvy o spolupráci, kterou má město Třinec s Nemocnicí Třinec uzavřenou. Umístit dítě do Nemocnice Třinec lze také na dobu nezbytnou pro zajištění nezbytných dokumentů k umístění dětí do ZDVOP. Umístění dítěte do Nemocnice Třinec včetně předpokládané doby pobytu z jiných než zdravotních důvodů pracovník telefonicky konzultuje s vedoucí OSV (v případě nedostupnosti s vedoucí OSPOD). Článek 6 Zpráva a dokumentace k pohotovosti 6.1 O výkonu v době pohotovostní služby informuje pracovník bezprostředně po výkonu SMS zprávou vedoucí OSV. Doba výkonu pohotovosti, hovory a použití dalšího technického vybavení včetně přivolání řidiče se eviduje v Sešitu výkonu pohotovosti, který se přebírá spolu s pohotovostním mobilem. 6.2 Následující pracovní den pracovník bezodkladně o výkonu pohotovosti informuje vedoucí OSPOD a uvede také dobu, po kterou měl výkon pohotovosti. Vedoucí OSPOD zaznamená výkon pohotovosti a dobu výkonu do Evidence pohotovostní služby a do Výkazu pohotovostních služeb, který na konci měsíce odevzdá jako podklad ke mzdě v rámci výkazu docházky. Pracovník dále vyplní Zprávu o výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu a požádá o čerpání hodin formou náhradního volna nebo o proplacení práce. 6.3 Pracovník sepíše průběh celého zásahu včetně provedených opatření, kontaktů na zainteresované osoby a dalších navržených nebo domluvených kroků. Informace vloží do SVI a zároveň je předá v písemné podobě pracovníkovi, ke kterému dítě dle adresy trvalého bydliště spadá, k dořešení. Záznam o úkonu předloží vedoucí OSPOD, která Strana 10 (celkem 12)

11 s ním seznámí vedoucí OSV a požádá ji o podpis Zprávy o výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu k formě úhrady či čerpání náhradního volna. 6.4 Náhrady a příplatky za dobu pohotovosti jsou pracovníkům počítány od konce pružné pracovní doby do začátku pružné pracovní doby. Pracovník, který má pohotovost, zajišťuje výkon pohotovosti i v době pružné pracovní doby, když odejde ze zaměstnání dříve nebo když přijde do zaměstnání později. Tato doba je mu dodatečně započítávána, dopočítává se do klasicky stanovené pracovní doby. 6.5 Pracovní pohotovost je vykonávána na základě Dohody o výkonu pracovní pohotovosti. Práce přesčas mimo pevně stanovenou pracovní dobu je vykonávána na základě Příkazu tajemníka k výkonu práce přesčas. Při výkonu práce v rámci pracovní pohotovosti a nařízení práce přesčas včetně poskytování pracovních náhrad a příplatků se postupuje v souladu se zákoníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník páce, ve znění pozdějších předpisů). Článek 7 Přechodná a závěrečná ustanovení 6.1 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). Dnem nabytí účinnosti této metodiky se ruší Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2013 Výkon pohotovosti. 6.2 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovávány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Strana 11 (celkem 12)

12 Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1: Vzor plánu pohotovostní služby Dokument č. 2: Seznam ZDVOP v MSK Dokument č. 3: Vzor žádosti o umístění do ZDVOP Dokument č. 4: Rozdělení správního obvodu Dokument č. 5: Příkaz k výkonu práce v rámci pohotovosti Dokument č. 6: Příkaz k výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu Dokument č. 7: Zpráva o výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu Dokument č. 8: Příkazy tajemníka nový dokument Dokument č. 9: Návod k obsluze telefonu pro nastavení nepřítomnosti Dokument č. 10: Telefonní přístroj návod od výrobce nový dokument 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 12 (celkem 12)

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE

RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 12/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 RIZIKOVÉ A NOUZOVÉ SITUACE Vydal:

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH

Více

PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 10/2014 PRINCIPY, VYHODNOCENÍ SITUACE DÍTĚTE, JEHO RODINY A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD č. 1: MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost KRITÉRIA: 1a) OSPOD zajišťuje účinné poskytování sociálně právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Kritéritum 1 - Místní a časová dostupnost Orgán sociálně-právní ochrany ÚMČ Brno-Bosonohy zajišťuje poskytování sociálněprávní ochrany na celém území správního

Více

OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim

OPERAČNÍ MANUÁL. k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality orgánu sociálně-právní ochrany Městského Úřadu Chrudim OPERAČNÍ MANUÁL k naplňování standardů kvality SPO orgánu sociálně-právní ochrany dětí na území ORP

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim reg. č. projektu:cz.1.04/3.1.03/c2.00042 Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Vlašim Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte

Více

Městský úřad Sokolov

Městský úřad Sokolov Městský úřad Sokolov Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Název projektu: Systematizace sociální práce OSPOD Sokolov Registrační

Více

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí Standardy kvality při poskytování sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany na úrovni pověřených obecních úřadů Standard kvality č. 2 -

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor školství, kultury a sociálních věcí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní

Více

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová

Standardy kvality. sociálně-právní ochrany dětí. Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Moravská Třebová Obsah 1. Místní a časová dostupnost 1a 1 1b 6 2. Prostředí a podmínky 2a 9 2b 9 2c 10 2d 10 3. Informovanost

Více

1. Místní a časová dostupnost

1. Místní a časová dostupnost Standardy kvality sociálně-právní ochrany byly vypracovány v souladu s ustanovením 9a odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jehož novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úsek sociálně-právní ochrany dětí METODIKA NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY Projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY

VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY 2. VÝŇATEK Z NÁVRHU VYHLÁŠKY K PROVEDENÍ NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, TÝKAJÍCÍ SE STANDARDŮ KVALITY VYHLÁŠKA ze dne.2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní

Více

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD

Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Dostupnost služeb, vybavení, podmínky a informovanost o výkonu OSPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 1,

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (vypracováno v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhláškou

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD Nymburk

Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD Nymburk Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD Nymburk 1 Název standardu Kritérium standardu Závazné pro: 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více