OBECNÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PROFILŮ VOD KE KOUPÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PROFILŮ VOD KE KOUPÁNÍ"

Transkript

1 VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 56 OBECNÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PROFILŮ VOD KE KOUPÁNÍ Ing. Helena Grünwaldová, CSc. (editorka) Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Praha 2008

2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Ředitel: Mgr. Mark Rieder Redakční rada: RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., (předsedkyně), Ing. Václav Bečvář, CSc., Ing. Šárka Blažková, DrSc., Ing. Petr Bouška, Ph.D., RNDr. Blanka Desortová, CSc., Ing. Jana Hubáčková, CSc., RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Marie Kulovaná, RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Ing. Věra Očenášková, Ing. Dagmar Sirotková, RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., Ing. Václav Šťastný, Ing. Naďa Wannerová, Mgr. Aleš Zbořil Lektoroval: prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. Helena Grünwaldová, 2008 ISBN

3 Základní požadavky na přírodní koupací vody (tzn. moře, sladkovodní nádrže a toky) jsou v Evropské unii určeny ve směrnici 76/160/EHS o jakosti vody ke koupání [2, 22, 24]. Začátkem roku 2006 byla schválena nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a zrušení směrnice 76/160/EHS (dále jen směrnice ) a do dvou let by měla být plně transponována do právních předpisů České republiky [30]. Současná legislativa platná v ČR však zatím odpovídá staré směrnici [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Cílem nově schválené směrnice je zjednodušit a zmodernizovat systém řízení a sledovat pouze dva mikrobiologické ukazatele střevní bakterie (enterokoky a Escherichia coli). Dalším důležitým opatřením je širší účast veřejnosti a její dostatečný přístup k informacím o koupací vodě [16, 17, 18]. Směrnice požaduje zapojení širokého spektra nástrojů a připravenost jednotlivých členských států k plnění této části za plné účasti veřejnosti. Obsah informací musí zahrnovat veškeré údaje související se snížením znečištění koupací vody, jak je uvedeno v Příloze III, a s řešením výjimečných případů znečištění specifikovaných v Příloze II [19]. Na základě nového řízení jakosti vod ke koupání musí být kvalita vody a zdroje znečištění zmapovány a především popsány v tzv. profilech vod ke koupání. Hlavní body směrnice 2006/7/ES: Ukazatele a hodnoty jsou založeny na nejnovějších vědeckých a výzkumných poznatcích, zejména Světové zdravotnické organizace. Jsou stanoveny čtyři stupně klasifikace vod: nevyhovující, přijatelné, dobré a výborné. Počet ukazatelů byl snížen z dosavadních 19 na dva mikrobiologické ukazatele: střevní enterokoky a Escherichia coli. Mají být vytvořeny profily vod ke koupání popisující jejich charakteristiky a určující zdroje znečištění. Musí být zabezpečen dostatečný přístup veřejnosti k informacím a její širší účast. Zatímco dosavadní směrnice vyžadovala pravidelné sledování 19 škodlivých látek nebo dalších parametrů (např. barva vody), zrevidovaná směrnice redukuje tento seznam jen na dva mikrobiologické ukazatele indikátory fekálního znečištění. Toto zjednodušení vyplynulo z toho, že fekální materiál představuje primární ohrožení pro koupající se. 3

4 Klasifikace kvality vod na místě koupání pak bude určována na základě tříleté tendence, oproti výsledkům z jednoho roku jako dosud. Znamená to, že klasifikace nebude ovlivněna náhlými výkyvy počasí nebo nárazovou událostí. Tam, kde bude po tři roky kvalita vody stabilní a dobrá, bude snížena četnost odběrů vzorků, čímž se sníží náklady. Směrnice 76/160/EHS se zrušuje od data 31. prosince V současné době se kontrola kvality rekreačních vod v České republice provádí podle směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání. Implementace této směrnice do práva ČR je zajištěna zákonem č. 258/2000 Sb. (novelizováno zákonem č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, a dále pak zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, spolu s prováděcí vyhláškou č. 168/2006 Sb., stanovující koupací oblasti [6, 7, 8]. Rekreační vody, využívané ke koupání osob ve volné přírodě, jsou v ČR rozděleny na koupaliště ve volné přírodě a dále povrchové vody využívané ke koupání osob koupací oblasti. V příloze vyhlášky č. 168/2006 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, je uveden seznam koupacích oblastí, které jsou pravidelně sledovány hygienickými stanicemi a po ukončení koupací sezony jsou doplněny o informace na základě výsledků kontrol. Je jich stanoveno 132. Koupaliště ve volné přírodě jsou rekreační zařízení provozovaná ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. V letech 2004 a 2005 bylo součástí zprávy pro Evropskou komisi 48 koupališť ve volné přírodě, v roce 2006 a 2007 pak 56. V barevné příloze jsou uvedeny koupací vody v ČR v tabulkové i mapové podobě v návrhu novely vyhlášky č. 159/2003 Sb. Pro vytvoření jednotlivých profilů vod ke koupání je nezbytná znalost zdroje znečištění. V Holandsku bylo provedeno rozsáhlé zjišťování různých zdrojů znečištění ovlivňujících kvalitu koupacích vod, které je uvedeno a popsáno v této publikaci. V Rámcové směrnici (Water Framework Directive, WFD) [9] jsou profily vod ke koupání klasifikovány jako chráněná území. To znamená, že opatření ke zlepšování jakosti vod v profilech vod ke koupání musí být zahrnuto do plánů povodí. Pokud se přijímá opatření v rámci směrnice, je důležité pochopit celý fungující vodní systém s jeho problé- 4

5 movými situacemi a zdroji znečištění. Pracovní postup popsaný v této příručce poskytuje možnosti pro identifikaci zdrojů znečištění a následné přijetí efektivních opatření, to podle obou směrnic staré i nově přijaté. Nejdůkladněji je třeba prozkoumat lokality, které nebyly v souladu s oběma směrnicemi. Česká republika v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie (EU) vykazuje vysoké procento oblastí, ve kterých je nutno vydávat zákaz koupání [23, 25, 26, 35]. V roce 2007 nevyhovovalo v České republice parametrům staré směrnice 76/160/EHS z důvodu zhoršené kvality vody celkem 41 koupacích vod z celkových 188. Seznam těchto lokalit je uveden na portálu Evropské unie na webových stránkách: Data o kvalitě koupacích vod v České republice jsou od roku 2006 zveřejňována na internetové adrese http//geoportal.cenia.cz. Obecné informace o koupání ve volné přírodě jsou dostupné na stránkách Státního zdravotního ústavu (http//www.szu.cz/chzp/koupani/), Výzkumného ústavu vodohospodářského, v.v.i. (http//heis.vuv.cz), Ministerstva zdravotnictví i na stránkách krajských hygienických stanic [20, 21, 22, 24]. Tato příručka není zamýšlena jako návod na reportingovou zprávu [3, 5, 31], ale především jako pracovní postup pro vytvoření profilů vod ke koupání, pochopení fungujícího vodního systému koupací vody a jejího okolí, a tím přijetí správných a efektivních opatření. Publikace vznikla za podpory projektu VaV SP/2e7/58/08 Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí. K dostání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, Praha 6. Available from the T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., Prague 6, Podbabská 30, Czech Republic. 5

6 1 Úvod V nové směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (dále jen směrnice ) se přesouvá důraz z monitorování do oblasti řízení jakosti a přijímání nových nápravných opatření. K dispozici ale musí být dostatek informací o vlivu znečištění na kvalitu koupací vody. Správce koupací oblasti by měl předběžně vyhodnotit všechny zdroje emisí a způsob jejich vnosu do koupací vody. Důležité je i určení typu emisí (kontinuální/jednorázové; bodové/difuzní). Avšak rozhodující roli hrají specifické vlastnosti koupací oblasti (např. průtočná nebo bez průtoku). Všechny tyto aspekty směřují ke stanovení profilu vod ke koupání v odpovídající lokalitě a správce na jejich základě může přijímat opatření ke snížení rizika kontaminace. Profil vod ke koupání, doplněný v případě nutnosti speciálním monitoringem, lze použít při přijímání nápravných opatření ke zlepšení jakosti koupací vody. Informace o profilu vod ke koupání (kvalita vody a přijatá opatření) by měla být k dispozici veřejnosti. Tyto údaje by měly být přímo na koupacím místě, přičemž jeden profil vod ke koupání může zahrnovat jednu část, nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Profil vod ke koupání musí být především vytvořen a posuzován z hlediska zdrojů fekálního znečištění a způsobu šíření tohoto znečištění do koupací vody podle indikátorových mikroorganismů: Escherichia coli (E. coli) a střevní enterokoky (nový parametr směrnice 2006/7/ES) nebo termotolerantní koliformní bakterie ze skupiny koliformních bakterií a fekální streptokoky (parametr současné směrnice Rady 76/160/EHS). 2 Hodnocení a aktualizace Na základě posouzení jakosti vody ke koupání v koupací oblasti se klasifikuje a aktualizuje profil vod ke koupání. V případě vod ke koupání klasifikovaných jako dobré, přijatelné nebo nevyhovující jakosti je nutno profil vod ke koupání pravidelně 6

7 přezkoumávat. Četnost a rozsah přezkumu se určí na základě povahy a závažnosti znečištění, avšak musejí být v souladu s následujícími hledisky [4, 29]: Klasifikace vod ke koupání Přezkumy se uskuteční nejméně každé Dobrá Přijatelná Nevyhovující 4 roky 3 roky 2 roky V případě vod ke koupání dříve klasifikovaných jako výborné jakosti je nutno profil vod ke koupání přezkoumat a popřípadě aktualizovat pouze tehdy, dojde-li po koupací sezoně ke změně klasifikace koupací vody na dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující. 3 Pracovní postup ke stanovení profilu vod ke koupání Při stanovení profilu vod ke koupání by se mělo vycházet ze schématu na obr. 1. Nejdůležitější je získání souboru komplexních informací o místě koupání, jeho okolí a možném podílu zdrojů znečištění, které ovlivňují kvalitu koupací vody v dané lokalitě. Důraz na ochranu kvality koupacích vod se klade během celého procesu od monitoringu po řízení jakosti. Výsledky přijatých opatření by měly odstranit riziko fekálního znečištění a ochránit veřejnost před tímto znečištěním [27]. Faktory determinující vliv zdrojů znečištění Důležitým faktorem ovlivňujícím bakteriologickou kvalitu koupací vody je způsob, jakým se dostává znečištění do vody. Pokud se fekální znečištění dostává do koupací vody spolu s povrchovou vodou, dochází k jeho naředění a poklesu. Velký vliv mají specifické podmínky dané lokality a to, zda jde o vodu stojatou (bez přítoků), nebo tekoucí. Pro neprůtočnou koupací vodu přichází v úvahu pouze přímá kontaminace v blízkosti koupacího místa. U relativně rozlehlých izolovaných jezer, jako jsou např. vytěžené pískovny, lze předpokládat, že 7

8 část jezera se používá ke koupání a zbylá část k jiným účelům, a ta právě ovlivňuje svým znečišťováním jakost koupací vody. Vliv znečištění v případě koupacích vod bez přítoků je omezen na území bezprostředně přiléhající ke koupacímu místu. Zdroj znečištění je většinou v těchto případech stálý a pro dané koupací místo rozhodující. Popis oblasti a hydromorfologie Terénní průzkum Historické údaje o kvalitě vody Seznam znečištění vstupů Monitorovací programy Charakteristické hodnoty Analýza Zhodnocení Hodnocení Akční programy Profil vod ke koupání Obr. 1. Postup pro vytvoření profilu vod ke koupání Koupací vody neprůtočné představují povrchové vody stojaté, které zahrnují velké vodní nádrže i drobné vody. Určující je zde velikost a hloubka nádrže a dále homogenita. Homogenita může mít kromě časových změn během ročního cyklu i vertikální stratifikaci nebo podélný gradient (např. přítok s vysokým obsahem znečišťujících látek). U nádrží typu rybníků je nutno počítat s lokalizací technických zařízení (sklad, překládka nebo aplikace krmiv a hnojiv), která mohou mít významný vliv na horizontální složku homogenity [32]. 8

9 Pro koupací vodu průtočnou je sféra vlivu znečištění širší a proudění vody přímo vnáší fekální znečištění. Je nutno určit původ splachu a také celé území, v němž byly zjištěny zdroje fekálního znečištění a způsob přítoku. Vzrůstá-li přítok do místa koupání, vzrůstá také podíl fekálního znečištění ve vodě. V případě průtočných koupacích vod dochází často ke kombinaci fekálního znečištění z různých zdrojů. Dále nutně musí být brány v úvahu sezonní vlivy (přítok a odtok vody v deštivých a suchých obdobích). Koupací vody průtočné představují povrchové vody tekoucí, tj. potoky či řeky. Základním rozhodovacím kritériem pro strategii a vlastní provedení prací je zde velikost toku, tedy hloubka, šířka, rychlost proudění a morfologie v oblasti místa koupání. Velkým problémem je vliv břehů. Vzorky vody pro analýzy by měly být odebrány ze středu toku nebo z oblasti proudnice jak za vysokých průtoků (vybřežení toku), tak za průtoků nízkých (okolí toku zarostlé vegetací, obtížný přístup apod.). Frekvence a doba odběrů vzorků se musí řídit vlastnostmi systému, včetně vlivu různých jevů na toku, typu kolísání přísunu znečištění (denní, popř. týdenní cyklus u komunálních, popřípadě i průmyslových čistíren odpadních vod), kolísání průtoku (regulace průtoku spojená s plavbou) a také vlastnostmi vypouštěných znečišťujících látek. Významné může být i víření sedimentů lodním provozem. Nerespektování těchto jevů může vážně zkreslit výsledky celého monitoringu. 4 Popis oblasti a hydromorfologie V této části pracovního postupu je uveden obecný popis lokality koupacího místa. Popis obsahuje: plánek lokality (mapa, plán, letecký snímek), popis koupacího místa včetně příslušných zařízení (odpady, sanitární zařízení) a způsob nakládání s nimi, ohraničení koupací vody, hydrologický popis lokality (hydrologická mapa, hydrologická data), 9

10 umístění kanalizačního systému a každý přepad ze sítě či dešťové zdrže (plán městského odvodnění), seznam potenciálních a reálných zdrojů znečištění, které mohou ovlivňovat kvalitu koupací vody; lze jej doplnit jednoduchým modelem k okamžitému posouzení situace, k možnému posouzení vlivu průtoku, větru apod., doplňující údaje pro případné problémové situace (směr větru, síla větru atd.), popis ostatních problémových skutečností (výskyt sinic, dermatitidy koupajících se), ohraničení celého vodního systému, ve kterém dochází k nepříznivému dopadu na životní prostředí vlivem zdrojů znečištění v dané lokalitě, jiné účely rekreace (kromě koupání) v dané koupací oblasti. Přehledný seznam je uveden v příloze 1. 5 Terénní průzkum Průzkum koupací oblasti a jejího okolí v průběhu koupací sezony za přítomnosti návštěvníků poskytne další důležité informace. Problémem zůstává, že koupací místo nebývá zaneseno v příslušných mapách nebo nejsou v mapových podkladech znázorněny veškeré vodní toky (malé přítoky). Každému terénnímu průzkumu by měla předcházet přiměřená úvaha, ve které jsou koupací oblast a okolí posouzeny z různých hledisek a zhodnoceny vzhledem k účelu prací. Terénní práce jsou pak prováděny v určitém reálném čase a místě [32], takže jejich výsledky jsou vázány vždy ke konkrétnímu místu v daném aktuálním čase. Účelem terénního průzkumu je nalézt či ověřit opomenuté zdroje znečištění, a tím přispět k úspěšnému zhodnocení kontaminace celého koupacího místa. Zkušenosti ukázaly, že průzkum by měly provádět nejméně dvě osoby, z nichž jedna by měla mít odbornou praxi v oboru ekologie. Je třeba totiž zjistit i přítomnost určitých druhů vodních rostlin a dal- 10

11 ších vodních organismů. Důležitou součástí je i konzultace s místním obyvatelstvem, které může poskytnout závažné informace o zdrojích fekálního znečištění a jejich detekci. Přehledný seznam je uveden v příloze 2. 6 Historické údaje o kvalitě vody V této části se obvykle hodnotí nesprávná data (např. duplicitní vzorky) bakteriologických ukazatelů (termotolerantní koliformní bakterie, celkové koliformní bakterie, fekální streptokoky, E. coli) za poslední dva roky. Obvykle postačuje hodnotit verifikovaná data za poslední tři roky. Dlouhodobé údaje o kvalitě koupací vody se obvykle používají také k prognóze vývoje a porovnávají se s dalšími daty. Doporučuje se hodnocení zaměřit na: vliv srážek, klimatologická data z různých meteorologických stanic, korelace se silnými dešti, souvislost s přepadem z kanalizace nebo splachem ze zemědělsky obdělávané půdy; vliv maximální teploty a počtu slunečných dnů, popř. korelace s počtem rekreantů; vliv směru větru; období (časové rozdělení), v němž dochází k překračování bakteriologických parametrů (na začátku koupací sezony, na jejím konci) nebo odlišnostem v průběhu několika koupacích sezon korelace údajů se sezonními vlivy na území přiléhajícím ke koupacímu místu, jako např. hnízdění ptáků, hnojení atd.; vliv změn v infrastruktuře ve vodách ke koupání nebo v jejich blízkosti, které vedou k překračování bakteriologických ukazatelů; registrovaný počet a druh stížností; korelace dlouhodobých bakteriologických dat s dalšími ukazateli jakosti koupací vody; počet návštěvníků (vliv koupajících se); 11

12 časové období odběru vzorků/testování, všechny další parametry ovlivňující jakost koupací vody (teplota vody, neutralizační kapacita atd.). Přehledný seznam je uveden v příloze 3. 7 Seznam zdrojů znečištění a způsobu vnosu znečištění do koupací vody Na základě terénního průzkumu, historických údajů o kvalitě vody, aktuálních dat a mapových podkladů je možné sestavit seznam zdrojů fekálního znečištění a způsobu jeho vnosu do koupací vody. Do seznamu se uvedou veškeré potenciální zdroje znečištění pro koupací vodu a způsoby jeho vnosu, i když se zpočátku mohou jevit jako nevýznamné. Často se stává, že několik málo významných zdrojů znečištění může spojit svůj účinek, a tak negativně ovlivňovat kvalitu koupací vody. Níže uvedený seznam zahrnuje seznam zdrojů znečištění a způsoby vnosu do koupací vody: odtoky z ČOV, odpady z velkochovů zvířat, jatečního hospodářství, výtoky z kanalizace, přepady z dešťových zdrží, odtoky z dešťových zdrží, splachy z komunikací, zemědělské znečištění, průsaky z úložiště hnoje (po vydatných srážkách), včetně skládek, znečištění z řek a přítoků v blízkosti koupacího místa, sedimenty, kalová pole, odtoky splaškových vod z rekreačních aktivit, lodní dopravy a vodních sportů, hausbóty, znečištění od koupajících se, domácí zvířata na břehu, fekální znečištění šířené ptactvem (ptačí kolonie). 12

13 Uvedené způsoby vnosu fekálního znečištění do koupací vody lze rozdělit na přímé (lidé/zvířata) a nepřímé (vnesené vodou). Podrobnější přehledný seznam je uveden v příloze 4. 8 Monitorovací programy/charakteristické hodnoty Po provedeném průzkumu zdroje znečištění a způsobu jeho vnosu se hodnotí podle charakteristických hodnot jeho podíl na celkovém fekálním znečištění koupací vody. Pro hodnocení podílu zdroje znečištění na celkovém znečištění koupací vody byl vytvořen jednoduchý model. Pokud nebyl zjištěn vliv určitého zdroje znečištění nebo způsob jeho vnosu jednoduchým výpočtem, pak stačí odhad provedený s využitím tohoto modelu. Ve druhém případě, pokud je zjištěn významný zdroj znečištění, následuje jeho další zhodnocení na složitějším matematickém modelu, který bere v úvahu vliv větru a vlastnosti toku vody na jakost koupací vody. Schematizací koupací lokality a jejího okolí v takovém modelu (DUFLOW, SOBEK, Delft 2-D, OMAS apod.) a umístěním zdrojů znečištění s přiřazenými charakteristickými hodnotami a dobou vypouštění lze dosáhnout vizualizace vlivu toku a větru na daném koupacím místě. Tímto postupem lze zjišťovat, do jaké míry by zdroj znečištění mohl ovlivňovat znečištění koupací vody. Každý zdroj znečištění má svou specifickou charakteristiku; např. hodnoty znečištění charakteristické pro kontinuální zdroj znečištění (vypouštění z ČOV) jsou odlišné od charakteristiky bodového zdroje znečištění (přepad z kanalizace). Příloha 5 obsahuje charakteristické hodnoty pro různé druhy zdrojů znečištění. Pro dosažení věrohodných dat je důležitá schematizace dané koupací lokality a přiřazené charakteristické ověřené hodnoty. Určení charakteristických hodnot a použití modelů umožňuje pouze seznámení se s daným vodním systémem. Určením charakteristických hodnot se posoudí pouze vliv zdroje znečištění, ale zda se tytéž hodnoty použijí i pro hodnocení dané koupací lokality, záleží na jejich kvalitě a verifikaci. Pro ověření správnosti hodnot je vhodné použít data z monitorovacích programů. Jestliže jsou měření prováděna ve správně určené době, může dojít k porozumění celému systému a vy- 13

14 tvoření platného a prověřeného modelu. Je dále možné, že určité změny mohou nastat i v samotném zdroji znečištění a v důsledku se to projeví vypouštěním menšího objemu znečištění, než jak byly původně stanoveny charakteristické hodnoty. Na základě platného modelu lze navrhnout i strategický monitoring. Strategický monitoring je zaměřený na zjištění stavu systémů, trendů, změn, na základní poznání apod. Má zásadní informační hodnotu, může sledovat koncentrace, látkové toky, druhovou skladbu, mechanismy v systému [32]. Strategický monitoring je uveden v příloze 6. V závislosti na zdrojích znečištění a způsobu šíření znečištění lze sestavit monitorovací programy [28]. 9 Analýza/zhodnocení Všechna data pocházející z předchozího pracovního postupu se prověří a vyhodnotí. Hlavním cílem je zjištění, který potenciální zdroj znečištění podle datové analýzy, výsledků terénního průzkumu a mapových podkladů rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu koupací vody. Použijí se výsledky modelování a/nebo monitorovací protokol. Modely často poskytují hodnocení, jak znečištění z několika zdrojů ovlivňuje lokalitu koupacího místa. Jestliže jsou použity správné charakteristické hodnoty, je možné uvést i pořadí důležitosti jednotlivých zdrojů znečištění. Pokud byl zaveden monitorovací program, lze použít naměřená data k prověření a zhodnocení, které zdroje znečištění v dané době výrazně ovlivňovaly kvalitu koupací vody. 10 Profil vod ke koupání Vytvořený profil vod ke koupání umožňuje specialistům-vodohospodářům stanovit potenciální zdroje znečištění, možné způsoby jejich vnosu a šíření, kterými v důsledku ovlivňují kvalitu koupací vody. 14

15 Profil vod ke koupání slouží primárně k získání informací o zdrojích fekálního znečištění a způsobech jeho vnosu a šíření. Sekundárně slouží k hodnocení dalších rizik, jako např. pomnožení sinic. Vytvořený profil vod ke koupání je správný pouze tehdy, je-li využitelný vodohospodářskými institucemi. 11 Zhodnocení/akční programy Profil vod ke koupání umožňuje pochopit zevnitř celý vodní systém, podíl jednotlivých zdrojů znečištění na kvalitu koupací vody v dané lokalitě. Pokud dále nejsou zaznamenány další problémové situace a vlivy, profil vod ke koupání je definován. Pokud ale byly zjištěny závažné zdroje znečištění nebo pochybnosti o kvalitě získaných dat, je třeba profil vod ke koupání znovu zhodnotit a prověřit. V závislosti na zdroji znečištění nebo způsobu jeho vnosu do vody lze vytvořit monitorovací program, kterým se určí podíl jednotlivých zdrojů na znečištění v průběhu koupací sezony. Po sezoně lze profil vod ke koupání upravit a pokud je to nutné, lze přijmout opatření řízení ke snížení znečištění v daném koupacím místě. 15

16 Literatura [1] Handdreiking bij het opstellen van een zwemwaterprofiel. Riza- Grontmij, , 44 p. [2] Směrnice Rady 76/160/EHS o jakosti vody ke koupání z [3] Rozhodnutí komise ze dne 25. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody. [4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. [5] Horák, P. Systém sběru a zpracování dat, příprava reportingu do EU. Zpráva pro přejímací řízení. VÚV T.G.M., listopad [6] Zpráva České republiky o implementaci směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání (dle článku 13 směrnice). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezonu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, prosinec [7] Zpráva České republiky o implementaci směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání (dle článku 13 směrnice). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezonu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, prosinec [8] Zpráva České republiky o implementaci směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání (dle článku 13 směrnice). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezonu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, prosinec [9] Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. [10] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). [11] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). [12] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). [13] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 16

17 [14] Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. [15] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). [16] Jakost vod ke koupání. Koupací sezona Souhrnná zpráva. Vydala Evropská komise, květen 2007, 20 s. [17] Jakost vod ke koupání. Koupací sezona Souhrnná zpráva. Vydala Evropská komise, květen 2006, 21 s. [18] Jakost vod ke koupání. Koupací sezona Souhrnná zpráva. Vydala Evropská komise, květen 2005, 22 s. [19] Improving Coastal and Recreational Waters. ICREW. Project documentation. [20] Grünwaldová, H. Koupací vody z pohledu Evropské unie. VTEI, roč. 49, 2007, č. 2. s. 4 5, příloha Vodního hospodářství č. 6/2007. [21] Grünwaldová H. Koupací vody v ČR hodnocené podle Evropské unie. VTEI, roč. 49, 2007, č. 3, s. 9 11, příloha Vodní hospodářství č. 10/2007. [22] Grünwaldová, H., Pumann, P., Zbořil, A. a Runštuk, J. Koupací vody v ČR podle směrnice 76/160/EHS. Posterové sdělení ve sborníku Vodárenská biologie 30, Praha, , s [23] Grünwaldová, H. Koupací vody. Výzkumná zpráva VÚV T.G.M., 2006, 31 s. [24] Grünwaldová, H., Pumann, P., Dlabal, J. a Zbořil, A. Kvalita rekreačních vod podle směrnice 76/160/EHS v povodí Labe. Posterové sdělení ve sborníku Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WDF). Český Krumlov, , s [25] Grünwaldová, H. Aktualizace dat Koupací vody a projekty ochrany vod. Výzkumná zpráva VÚV T.G.M., 2005, 44 s. [26] Mičaník, T., Kristová, A., Kalinová, M., Polenka, E., Grünwaldová, H. a Čapková, A. Podněty na změny v legislativě. Výzkumná zpráva VÚV T.G.M., 2004, 25 s. [27] The new bathing water directive (Directive 2006/7/EC) Implementation in Germany. Bathing Water Directive Implementation Meeting, Namur, June

18 [28] Ruiter, H. Bathing water profiles in the Netherlands. A Dutch interpretation of the bathing water directive 2006/7/EC. Bathing Water Directive Implementation Meeting, Namur, June [29] Chawla, R. and Hunter, PR. Classification of bathing water quality based on the parametric calculation of percentiles is insound. Water Research 39 (25), p [30] Bathing Water Workshop Brussels, 26 October 2005, Enforcement and Infrigement of BW Directive 76/160/EEC, European Commision, DG Environment (prezentace). [31] López-Pila, JM. The yearly Reporting of the Quality of the Bathing Waters to the European Community. Some Advises and Hints to Facilitate the Work. Bathing Water Workshop Brussels, 26 October 2005, Enforcement and Infrigement of BW Directive 76/160/EEC, European Commision, DG, Environment (presentace). [32] Fuksa, JK. Příručka pro vzorkování vody a vodního prostředí (PVVVP). Výzkum pro praxi, sešit 49, 94 s. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha [33] ČSN ISO Jakost vod. Slovník. [34] ČSN EN Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. [35] Plán hlavních povodí České republiky schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562, 101 s. 18

19 Příloha 1 Popis oblasti a hydromorfologie Obecný popis a lokalizace mapa lokality (letecký snímek), lokalizace poloha, městská/venkovská oblast, ohraničení území/vymezení území koupacích vod, možné problémové rekreační aktivity (lodní přeprava atd.). Obecný popis pláže toalety/sprchy, občerstvení, odpadkové koše (množství, dostupnost), dozor, čištění sanitárního zařízení (časový interval), čištění pláže (časový interval), kosení trávy, popřípadě ošetření a odstraňování dřevin (časový interval), umístění herní plochy (hřiště), počet návštěvníků za rok/den, povrch pláže/dna vodního tělesa (písek, rašelina, jíl, hlína, kameny, bahno atd.), ohraničení koupací zóny (koupací stopa), charakter břehu, písčina, mělčina (písek, tráva, dlažba atd.), přístavní hráz, molo. Hydrologický popis lokality hydrologická mapa, modely (pokud jsou k dispozici), ohraničení vodního systému (vliv přírodních podmínek), hloubkový profil, sledování vodní hladiny (vypouštění, průsaky, zdymadla apod.). 19

20 Pokud se vyskytnou závažné problémy směr proudění větru, síla větru, proudění vody. Sběr dalších důležitých informací o lokalitě kanalizační plán, uvedení ostatních problémových situací ovlivňujících kvalitu koupací vody, např. masový rozvoj sinic, zdravotní potíže koupajících se. Potenciální zdroje znečištění zjištěné z mapových podkladů seznam jednotlivých zdrojů znečištění, návrh modelů pro charakteristiku proudění a větru. Seznam zdrojů znečištění pro popis oblasti a hydromorfologii Seznam zdrojů znečištění v dané lokalitě čištění odpadních vod, velkochovy zvířat a jejich zpracování, kanalizace, nečištěné odpadní vody, dešťové vody z komunikací, lodní doprava, dobytek na pastvinách, úložiště hnoje, farmářské a chovatelské společnosti, zemědělské znečištění, řeky, uzavřené kanály (voda neznámého složení), příkopy, sedimenty, navážka, rekreační provoz lodí, lodní doprava, hausbóty, rekreanti, domácí zvířata na břehu, vodní ptactvo, fauna (zvířata ve volné přírodě), krysy atd. 20

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková Reporting koupací vody Ing. Ivana Beděrková Legislativa Evropská Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ( nová směrnice ). Národní

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 109201 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří

Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce pořádá Kurz vzorkování pro pracovníky vodohospodářských a kontrolních laboratoří Kurz je určen pracovníkům zabývajícím se odběry

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR

Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR Sucho a nedostatek vody - evropské požadavky a jejich uplatnění v ČR RNDr. Hana Prchalová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha Podzemní vody ve vodárenské praxi Dolní Morava, 1. 2. dubna

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz,id: xwsai7r Č.j.: KHSZL 08842/2014

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207501 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 130011 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Nové Mlýny - horní nádrž - laguny Nadmořská výška

Více

Kvalita rekreačních vod v ČR

Kvalita rekreačních vod v ČR Datum: Srpen 2013 Indikátor Jméno: Kvalita rekreačních vod v ČR Kvalita rekreačních vod v ČR Definice: Kvalita přírodních koupacích vod hodnocená podle kategorií daných Metodickým návodem hlavního hygienika

Více

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Plumlov. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Plumlov Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Plumlov Nadmořská výška [m] 273,58 Plocha nádrţe [ha] 66 Základní hydrologická

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha Důvody a náhled do problematiky opětovného využití Situace ve světě Situace v České republice

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním

Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním Koupací oblasti ČR a problémy s jejich vymezováním Petr Pumann, Filip Kothan konference Vodní nádrže 2015 6. - 7. 10. 2015, Brno Kolik lidí se u nás koupe? INRES-SORES (2014) - reprezentativní vzorek populace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Č.j.: KHSZL08817/2015

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové

Role vodoprávn v ochraně povrchových a podzemních vod. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Role vodoprávn vního úřadu v ochraně povrchových a podzemních vod RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Magistrát města Hradec Králové Legislativa ochrana vod 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

GIS v IS Pivo. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí

GIS v IS Pivo. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pracoviště Ústí nad Orlicí Jana a Jos. Kovářů 1412, 562 01 Ústí nad Orlicí Ing. Pavel Junek pavel.junek@zuova.cz Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 24. GIS ESRI konference Praha, 4.11. 5.11. 2015 Cíl prezentace Co je Pivo? Trochu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU KOHOUT P. ECOCHEM, analytické centrum Praha, Dolejškova

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Profil vod ke koupání - VN Seč

Profil vod ke koupání - VN Seč Profil vod ke koupání - VN Seč Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 103001 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN Seč

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF MECHANICAL-BIOLOGICAL WASTE WATER TREATMENT Ševčíková J., Vítěz T., Groda B. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 1.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů a

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality)

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Petr Pumann Diskuzní seminář Stav povrchových vod v ČR - sinice a jiné problémy 1.9.2015, Praha Proč monitorovat koupací vody? 1. informace pro koupající

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

Požadavky na jakost pitné vody

Požadavky na jakost pitné vody Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ČSPŽP seminář září 2015 VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ

SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ČSPŽP seminář září 2015 VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ SOUČASNÁ SITUACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ VODNÍCH ZDROJŮ V EVROPĚ RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., SEKCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Chemický stav říční a jezerní VÚ, jednotlivé země EU k roku 2012 10

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PLÁNU OBLASTI POVODÍ BEROUNKY Povodí Vltavy, státní podnik oddělení plánování v oblasti vod prosinec 2007 1 Souhrnná zpráva

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ

MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ MONITORING OF WATER POLLUTION OF ŽELEČSKÝ STREAM UNDER ŽELEČ VILLAGE SLEDOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽELEČSKÉHO POTOKA POD OBCÍ ŽELEČ 1 Fialová P., 1 Hubačíková V., 2 Rozkošný M. 1 Department of Applied and Landscape

Více

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Praha prosinec 2014 SOUČASNÉ A STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE RNDR. PAVEL PUNČOCHÁŘ, CSC., ÚSEK VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ OECD - Disponibilní zásoby vody v

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXI. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1 ZVEŘEJNĚNO DNE 21. 3. 214 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Petr Pumann KONZULTAČNÍ DEN SZÚ Oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu Praha,

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více