OBECNÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PROFILŮ VOD KE KOUPÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PROFILŮ VOD KE KOUPÁNÍ"

Transkript

1 VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 56 OBECNÝ POSTUP PRO STANOVENÍ PROFILŮ VOD KE KOUPÁNÍ Ing. Helena Grünwaldová, CSc. (editorka) Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Praha 2008

2 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce Ředitel: Mgr. Mark Rieder Redakční rada: RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., (předsedkyně), Ing. Václav Bečvář, CSc., Ing. Šárka Blažková, DrSc., Ing. Petr Bouška, Ph.D., RNDr. Blanka Desortová, CSc., Ing. Jana Hubáčková, CSc., RNDr. Josef Fuksa, CSc., Ing. Ladislav Kašpárek, CSc., Ing. Marie Kulovaná, RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D., Ing. Věra Očenášková, Ing. Dagmar Sirotková, RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., Ing. Václav Šťastný, Ing. Naďa Wannerová, Mgr. Aleš Zbořil Lektoroval: prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. Helena Grünwaldová, 2008 ISBN

3 Základní požadavky na přírodní koupací vody (tzn. moře, sladkovodní nádrže a toky) jsou v Evropské unii určeny ve směrnici 76/160/EHS o jakosti vody ke koupání [2, 22, 24]. Začátkem roku 2006 byla schválena nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a zrušení směrnice 76/160/EHS (dále jen směrnice ) a do dvou let by měla být plně transponována do právních předpisů České republiky [30]. Současná legislativa platná v ČR však zatím odpovídá staré směrnici [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Cílem nově schválené směrnice je zjednodušit a zmodernizovat systém řízení a sledovat pouze dva mikrobiologické ukazatele střevní bakterie (enterokoky a Escherichia coli). Dalším důležitým opatřením je širší účast veřejnosti a její dostatečný přístup k informacím o koupací vodě [16, 17, 18]. Směrnice požaduje zapojení širokého spektra nástrojů a připravenost jednotlivých členských států k plnění této části za plné účasti veřejnosti. Obsah informací musí zahrnovat veškeré údaje související se snížením znečištění koupací vody, jak je uvedeno v Příloze III, a s řešením výjimečných případů znečištění specifikovaných v Příloze II [19]. Na základě nového řízení jakosti vod ke koupání musí být kvalita vody a zdroje znečištění zmapovány a především popsány v tzv. profilech vod ke koupání. Hlavní body směrnice 2006/7/ES: Ukazatele a hodnoty jsou založeny na nejnovějších vědeckých a výzkumných poznatcích, zejména Světové zdravotnické organizace. Jsou stanoveny čtyři stupně klasifikace vod: nevyhovující, přijatelné, dobré a výborné. Počet ukazatelů byl snížen z dosavadních 19 na dva mikrobiologické ukazatele: střevní enterokoky a Escherichia coli. Mají být vytvořeny profily vod ke koupání popisující jejich charakteristiky a určující zdroje znečištění. Musí být zabezpečen dostatečný přístup veřejnosti k informacím a její širší účast. Zatímco dosavadní směrnice vyžadovala pravidelné sledování 19 škodlivých látek nebo dalších parametrů (např. barva vody), zrevidovaná směrnice redukuje tento seznam jen na dva mikrobiologické ukazatele indikátory fekálního znečištění. Toto zjednodušení vyplynulo z toho, že fekální materiál představuje primární ohrožení pro koupající se. 3

4 Klasifikace kvality vod na místě koupání pak bude určována na základě tříleté tendence, oproti výsledkům z jednoho roku jako dosud. Znamená to, že klasifikace nebude ovlivněna náhlými výkyvy počasí nebo nárazovou událostí. Tam, kde bude po tři roky kvalita vody stabilní a dobrá, bude snížena četnost odběrů vzorků, čímž se sníží náklady. Směrnice 76/160/EHS se zrušuje od data 31. prosince V současné době se kontrola kvality rekreačních vod v České republice provádí podle směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání. Implementace této směrnice do práva ČR je zajištěna zákonem č. 258/2000 Sb. (novelizováno zákonem č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, a dále pak zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, spolu s prováděcí vyhláškou č. 168/2006 Sb., stanovující koupací oblasti [6, 7, 8]. Rekreační vody, využívané ke koupání osob ve volné přírodě, jsou v ČR rozděleny na koupaliště ve volné přírodě a dále povrchové vody využívané ke koupání osob koupací oblasti. V příloze vyhlášky č. 168/2006 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, je uveden seznam koupacích oblastí, které jsou pravidelně sledovány hygienickými stanicemi a po ukončení koupací sezony jsou doplněny o informace na základě výsledků kontrol. Je jich stanoveno 132. Koupaliště ve volné přírodě jsou rekreační zařízení provozovaná ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. V letech 2004 a 2005 bylo součástí zprávy pro Evropskou komisi 48 koupališť ve volné přírodě, v roce 2006 a 2007 pak 56. V barevné příloze jsou uvedeny koupací vody v ČR v tabulkové i mapové podobě v návrhu novely vyhlášky č. 159/2003 Sb. Pro vytvoření jednotlivých profilů vod ke koupání je nezbytná znalost zdroje znečištění. V Holandsku bylo provedeno rozsáhlé zjišťování různých zdrojů znečištění ovlivňujících kvalitu koupacích vod, které je uvedeno a popsáno v této publikaci. V Rámcové směrnici (Water Framework Directive, WFD) [9] jsou profily vod ke koupání klasifikovány jako chráněná území. To znamená, že opatření ke zlepšování jakosti vod v profilech vod ke koupání musí být zahrnuto do plánů povodí. Pokud se přijímá opatření v rámci směrnice, je důležité pochopit celý fungující vodní systém s jeho problé- 4

5 movými situacemi a zdroji znečištění. Pracovní postup popsaný v této příručce poskytuje možnosti pro identifikaci zdrojů znečištění a následné přijetí efektivních opatření, to podle obou směrnic staré i nově přijaté. Nejdůkladněji je třeba prozkoumat lokality, které nebyly v souladu s oběma směrnicemi. Česká republika v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie (EU) vykazuje vysoké procento oblastí, ve kterých je nutno vydávat zákaz koupání [23, 25, 26, 35]. V roce 2007 nevyhovovalo v České republice parametrům staré směrnice 76/160/EHS z důvodu zhoršené kvality vody celkem 41 koupacích vod z celkových 188. Seznam těchto lokalit je uveden na portálu Evropské unie na webových stránkách: Data o kvalitě koupacích vod v České republice jsou od roku 2006 zveřejňována na internetové adrese http//geoportal.cenia.cz. Obecné informace o koupání ve volné přírodě jsou dostupné na stránkách Státního zdravotního ústavu (http//www.szu.cz/chzp/koupani/), Výzkumného ústavu vodohospodářského, v.v.i. (http//heis.vuv.cz), Ministerstva zdravotnictví i na stránkách krajských hygienických stanic [20, 21, 22, 24]. Tato příručka není zamýšlena jako návod na reportingovou zprávu [3, 5, 31], ale především jako pracovní postup pro vytvoření profilů vod ke koupání, pochopení fungujícího vodního systému koupací vody a jejího okolí, a tím přijetí správných a efektivních opatření. Publikace vznikla za podpory projektu VaV SP/2e7/58/08 Zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání z hlediska životního prostředí. K dostání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, Praha 6. Available from the T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i., Prague 6, Podbabská 30, Czech Republic. 5

6 1 Úvod V nové směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (dále jen směrnice ) se přesouvá důraz z monitorování do oblasti řízení jakosti a přijímání nových nápravných opatření. K dispozici ale musí být dostatek informací o vlivu znečištění na kvalitu koupací vody. Správce koupací oblasti by měl předběžně vyhodnotit všechny zdroje emisí a způsob jejich vnosu do koupací vody. Důležité je i určení typu emisí (kontinuální/jednorázové; bodové/difuzní). Avšak rozhodující roli hrají specifické vlastnosti koupací oblasti (např. průtočná nebo bez průtoku). Všechny tyto aspekty směřují ke stanovení profilu vod ke koupání v odpovídající lokalitě a správce na jejich základě může přijímat opatření ke snížení rizika kontaminace. Profil vod ke koupání, doplněný v případě nutnosti speciálním monitoringem, lze použít při přijímání nápravných opatření ke zlepšení jakosti koupací vody. Informace o profilu vod ke koupání (kvalita vody a přijatá opatření) by měla být k dispozici veřejnosti. Tyto údaje by měly být přímo na koupacím místě, přičemž jeden profil vod ke koupání může zahrnovat jednu část, nebo několik spolu sousedících vod ke koupání. Profil vod ke koupání musí být především vytvořen a posuzován z hlediska zdrojů fekálního znečištění a způsobu šíření tohoto znečištění do koupací vody podle indikátorových mikroorganismů: Escherichia coli (E. coli) a střevní enterokoky (nový parametr směrnice 2006/7/ES) nebo termotolerantní koliformní bakterie ze skupiny koliformních bakterií a fekální streptokoky (parametr současné směrnice Rady 76/160/EHS). 2 Hodnocení a aktualizace Na základě posouzení jakosti vody ke koupání v koupací oblasti se klasifikuje a aktualizuje profil vod ke koupání. V případě vod ke koupání klasifikovaných jako dobré, přijatelné nebo nevyhovující jakosti je nutno profil vod ke koupání pravidelně 6

7 přezkoumávat. Četnost a rozsah přezkumu se určí na základě povahy a závažnosti znečištění, avšak musejí být v souladu s následujícími hledisky [4, 29]: Klasifikace vod ke koupání Přezkumy se uskuteční nejméně každé Dobrá Přijatelná Nevyhovující 4 roky 3 roky 2 roky V případě vod ke koupání dříve klasifikovaných jako výborné jakosti je nutno profil vod ke koupání přezkoumat a popřípadě aktualizovat pouze tehdy, dojde-li po koupací sezoně ke změně klasifikace koupací vody na dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující. 3 Pracovní postup ke stanovení profilu vod ke koupání Při stanovení profilu vod ke koupání by se mělo vycházet ze schématu na obr. 1. Nejdůležitější je získání souboru komplexních informací o místě koupání, jeho okolí a možném podílu zdrojů znečištění, které ovlivňují kvalitu koupací vody v dané lokalitě. Důraz na ochranu kvality koupacích vod se klade během celého procesu od monitoringu po řízení jakosti. Výsledky přijatých opatření by měly odstranit riziko fekálního znečištění a ochránit veřejnost před tímto znečištěním [27]. Faktory determinující vliv zdrojů znečištění Důležitým faktorem ovlivňujícím bakteriologickou kvalitu koupací vody je způsob, jakým se dostává znečištění do vody. Pokud se fekální znečištění dostává do koupací vody spolu s povrchovou vodou, dochází k jeho naředění a poklesu. Velký vliv mají specifické podmínky dané lokality a to, zda jde o vodu stojatou (bez přítoků), nebo tekoucí. Pro neprůtočnou koupací vodu přichází v úvahu pouze přímá kontaminace v blízkosti koupacího místa. U relativně rozlehlých izolovaných jezer, jako jsou např. vytěžené pískovny, lze předpokládat, že 7

8 část jezera se používá ke koupání a zbylá část k jiným účelům, a ta právě ovlivňuje svým znečišťováním jakost koupací vody. Vliv znečištění v případě koupacích vod bez přítoků je omezen na území bezprostředně přiléhající ke koupacímu místu. Zdroj znečištění je většinou v těchto případech stálý a pro dané koupací místo rozhodující. Popis oblasti a hydromorfologie Terénní průzkum Historické údaje o kvalitě vody Seznam znečištění vstupů Monitorovací programy Charakteristické hodnoty Analýza Zhodnocení Hodnocení Akční programy Profil vod ke koupání Obr. 1. Postup pro vytvoření profilu vod ke koupání Koupací vody neprůtočné představují povrchové vody stojaté, které zahrnují velké vodní nádrže i drobné vody. Určující je zde velikost a hloubka nádrže a dále homogenita. Homogenita může mít kromě časových změn během ročního cyklu i vertikální stratifikaci nebo podélný gradient (např. přítok s vysokým obsahem znečišťujících látek). U nádrží typu rybníků je nutno počítat s lokalizací technických zařízení (sklad, překládka nebo aplikace krmiv a hnojiv), která mohou mít významný vliv na horizontální složku homogenity [32]. 8

9 Pro koupací vodu průtočnou je sféra vlivu znečištění širší a proudění vody přímo vnáší fekální znečištění. Je nutno určit původ splachu a také celé území, v němž byly zjištěny zdroje fekálního znečištění a způsob přítoku. Vzrůstá-li přítok do místa koupání, vzrůstá také podíl fekálního znečištění ve vodě. V případě průtočných koupacích vod dochází často ke kombinaci fekálního znečištění z různých zdrojů. Dále nutně musí být brány v úvahu sezonní vlivy (přítok a odtok vody v deštivých a suchých obdobích). Koupací vody průtočné představují povrchové vody tekoucí, tj. potoky či řeky. Základním rozhodovacím kritériem pro strategii a vlastní provedení prací je zde velikost toku, tedy hloubka, šířka, rychlost proudění a morfologie v oblasti místa koupání. Velkým problémem je vliv břehů. Vzorky vody pro analýzy by měly být odebrány ze středu toku nebo z oblasti proudnice jak za vysokých průtoků (vybřežení toku), tak za průtoků nízkých (okolí toku zarostlé vegetací, obtížný přístup apod.). Frekvence a doba odběrů vzorků se musí řídit vlastnostmi systému, včetně vlivu různých jevů na toku, typu kolísání přísunu znečištění (denní, popř. týdenní cyklus u komunálních, popřípadě i průmyslových čistíren odpadních vod), kolísání průtoku (regulace průtoku spojená s plavbou) a také vlastnostmi vypouštěných znečišťujících látek. Významné může být i víření sedimentů lodním provozem. Nerespektování těchto jevů může vážně zkreslit výsledky celého monitoringu. 4 Popis oblasti a hydromorfologie V této části pracovního postupu je uveden obecný popis lokality koupacího místa. Popis obsahuje: plánek lokality (mapa, plán, letecký snímek), popis koupacího místa včetně příslušných zařízení (odpady, sanitární zařízení) a způsob nakládání s nimi, ohraničení koupací vody, hydrologický popis lokality (hydrologická mapa, hydrologická data), 9

10 umístění kanalizačního systému a každý přepad ze sítě či dešťové zdrže (plán městského odvodnění), seznam potenciálních a reálných zdrojů znečištění, které mohou ovlivňovat kvalitu koupací vody; lze jej doplnit jednoduchým modelem k okamžitému posouzení situace, k možnému posouzení vlivu průtoku, větru apod., doplňující údaje pro případné problémové situace (směr větru, síla větru atd.), popis ostatních problémových skutečností (výskyt sinic, dermatitidy koupajících se), ohraničení celého vodního systému, ve kterém dochází k nepříznivému dopadu na životní prostředí vlivem zdrojů znečištění v dané lokalitě, jiné účely rekreace (kromě koupání) v dané koupací oblasti. Přehledný seznam je uveden v příloze 1. 5 Terénní průzkum Průzkum koupací oblasti a jejího okolí v průběhu koupací sezony za přítomnosti návštěvníků poskytne další důležité informace. Problémem zůstává, že koupací místo nebývá zaneseno v příslušných mapách nebo nejsou v mapových podkladech znázorněny veškeré vodní toky (malé přítoky). Každému terénnímu průzkumu by měla předcházet přiměřená úvaha, ve které jsou koupací oblast a okolí posouzeny z různých hledisek a zhodnoceny vzhledem k účelu prací. Terénní práce jsou pak prováděny v určitém reálném čase a místě [32], takže jejich výsledky jsou vázány vždy ke konkrétnímu místu v daném aktuálním čase. Účelem terénního průzkumu je nalézt či ověřit opomenuté zdroje znečištění, a tím přispět k úspěšnému zhodnocení kontaminace celého koupacího místa. Zkušenosti ukázaly, že průzkum by měly provádět nejméně dvě osoby, z nichž jedna by měla mít odbornou praxi v oboru ekologie. Je třeba totiž zjistit i přítomnost určitých druhů vodních rostlin a dal- 10

11 ších vodních organismů. Důležitou součástí je i konzultace s místním obyvatelstvem, které může poskytnout závažné informace o zdrojích fekálního znečištění a jejich detekci. Přehledný seznam je uveden v příloze 2. 6 Historické údaje o kvalitě vody V této části se obvykle hodnotí nesprávná data (např. duplicitní vzorky) bakteriologických ukazatelů (termotolerantní koliformní bakterie, celkové koliformní bakterie, fekální streptokoky, E. coli) za poslední dva roky. Obvykle postačuje hodnotit verifikovaná data za poslední tři roky. Dlouhodobé údaje o kvalitě koupací vody se obvykle používají také k prognóze vývoje a porovnávají se s dalšími daty. Doporučuje se hodnocení zaměřit na: vliv srážek, klimatologická data z různých meteorologických stanic, korelace se silnými dešti, souvislost s přepadem z kanalizace nebo splachem ze zemědělsky obdělávané půdy; vliv maximální teploty a počtu slunečných dnů, popř. korelace s počtem rekreantů; vliv směru větru; období (časové rozdělení), v němž dochází k překračování bakteriologických parametrů (na začátku koupací sezony, na jejím konci) nebo odlišnostem v průběhu několika koupacích sezon korelace údajů se sezonními vlivy na území přiléhajícím ke koupacímu místu, jako např. hnízdění ptáků, hnojení atd.; vliv změn v infrastruktuře ve vodách ke koupání nebo v jejich blízkosti, které vedou k překračování bakteriologických ukazatelů; registrovaný počet a druh stížností; korelace dlouhodobých bakteriologických dat s dalšími ukazateli jakosti koupací vody; počet návštěvníků (vliv koupajících se); 11

12 časové období odběru vzorků/testování, všechny další parametry ovlivňující jakost koupací vody (teplota vody, neutralizační kapacita atd.). Přehledný seznam je uveden v příloze 3. 7 Seznam zdrojů znečištění a způsobu vnosu znečištění do koupací vody Na základě terénního průzkumu, historických údajů o kvalitě vody, aktuálních dat a mapových podkladů je možné sestavit seznam zdrojů fekálního znečištění a způsobu jeho vnosu do koupací vody. Do seznamu se uvedou veškeré potenciální zdroje znečištění pro koupací vodu a způsoby jeho vnosu, i když se zpočátku mohou jevit jako nevýznamné. Často se stává, že několik málo významných zdrojů znečištění může spojit svůj účinek, a tak negativně ovlivňovat kvalitu koupací vody. Níže uvedený seznam zahrnuje seznam zdrojů znečištění a způsoby vnosu do koupací vody: odtoky z ČOV, odpady z velkochovů zvířat, jatečního hospodářství, výtoky z kanalizace, přepady z dešťových zdrží, odtoky z dešťových zdrží, splachy z komunikací, zemědělské znečištění, průsaky z úložiště hnoje (po vydatných srážkách), včetně skládek, znečištění z řek a přítoků v blízkosti koupacího místa, sedimenty, kalová pole, odtoky splaškových vod z rekreačních aktivit, lodní dopravy a vodních sportů, hausbóty, znečištění od koupajících se, domácí zvířata na břehu, fekální znečištění šířené ptactvem (ptačí kolonie). 12

13 Uvedené způsoby vnosu fekálního znečištění do koupací vody lze rozdělit na přímé (lidé/zvířata) a nepřímé (vnesené vodou). Podrobnější přehledný seznam je uveden v příloze 4. 8 Monitorovací programy/charakteristické hodnoty Po provedeném průzkumu zdroje znečištění a způsobu jeho vnosu se hodnotí podle charakteristických hodnot jeho podíl na celkovém fekálním znečištění koupací vody. Pro hodnocení podílu zdroje znečištění na celkovém znečištění koupací vody byl vytvořen jednoduchý model. Pokud nebyl zjištěn vliv určitého zdroje znečištění nebo způsob jeho vnosu jednoduchým výpočtem, pak stačí odhad provedený s využitím tohoto modelu. Ve druhém případě, pokud je zjištěn významný zdroj znečištění, následuje jeho další zhodnocení na složitějším matematickém modelu, který bere v úvahu vliv větru a vlastnosti toku vody na jakost koupací vody. Schematizací koupací lokality a jejího okolí v takovém modelu (DUFLOW, SOBEK, Delft 2-D, OMAS apod.) a umístěním zdrojů znečištění s přiřazenými charakteristickými hodnotami a dobou vypouštění lze dosáhnout vizualizace vlivu toku a větru na daném koupacím místě. Tímto postupem lze zjišťovat, do jaké míry by zdroj znečištění mohl ovlivňovat znečištění koupací vody. Každý zdroj znečištění má svou specifickou charakteristiku; např. hodnoty znečištění charakteristické pro kontinuální zdroj znečištění (vypouštění z ČOV) jsou odlišné od charakteristiky bodového zdroje znečištění (přepad z kanalizace). Příloha 5 obsahuje charakteristické hodnoty pro různé druhy zdrojů znečištění. Pro dosažení věrohodných dat je důležitá schematizace dané koupací lokality a přiřazené charakteristické ověřené hodnoty. Určení charakteristických hodnot a použití modelů umožňuje pouze seznámení se s daným vodním systémem. Určením charakteristických hodnot se posoudí pouze vliv zdroje znečištění, ale zda se tytéž hodnoty použijí i pro hodnocení dané koupací lokality, záleží na jejich kvalitě a verifikaci. Pro ověření správnosti hodnot je vhodné použít data z monitorovacích programů. Jestliže jsou měření prováděna ve správně určené době, může dojít k porozumění celému systému a vy- 13

14 tvoření platného a prověřeného modelu. Je dále možné, že určité změny mohou nastat i v samotném zdroji znečištění a v důsledku se to projeví vypouštěním menšího objemu znečištění, než jak byly původně stanoveny charakteristické hodnoty. Na základě platného modelu lze navrhnout i strategický monitoring. Strategický monitoring je zaměřený na zjištění stavu systémů, trendů, změn, na základní poznání apod. Má zásadní informační hodnotu, může sledovat koncentrace, látkové toky, druhovou skladbu, mechanismy v systému [32]. Strategický monitoring je uveden v příloze 6. V závislosti na zdrojích znečištění a způsobu šíření znečištění lze sestavit monitorovací programy [28]. 9 Analýza/zhodnocení Všechna data pocházející z předchozího pracovního postupu se prověří a vyhodnotí. Hlavním cílem je zjištění, který potenciální zdroj znečištění podle datové analýzy, výsledků terénního průzkumu a mapových podkladů rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu koupací vody. Použijí se výsledky modelování a/nebo monitorovací protokol. Modely často poskytují hodnocení, jak znečištění z několika zdrojů ovlivňuje lokalitu koupacího místa. Jestliže jsou použity správné charakteristické hodnoty, je možné uvést i pořadí důležitosti jednotlivých zdrojů znečištění. Pokud byl zaveden monitorovací program, lze použít naměřená data k prověření a zhodnocení, které zdroje znečištění v dané době výrazně ovlivňovaly kvalitu koupací vody. 10 Profil vod ke koupání Vytvořený profil vod ke koupání umožňuje specialistům-vodohospodářům stanovit potenciální zdroje znečištění, možné způsoby jejich vnosu a šíření, kterými v důsledku ovlivňují kvalitu koupací vody. 14

15 Profil vod ke koupání slouží primárně k získání informací o zdrojích fekálního znečištění a způsobech jeho vnosu a šíření. Sekundárně slouží k hodnocení dalších rizik, jako např. pomnožení sinic. Vytvořený profil vod ke koupání je správný pouze tehdy, je-li využitelný vodohospodářskými institucemi. 11 Zhodnocení/akční programy Profil vod ke koupání umožňuje pochopit zevnitř celý vodní systém, podíl jednotlivých zdrojů znečištění na kvalitu koupací vody v dané lokalitě. Pokud dále nejsou zaznamenány další problémové situace a vlivy, profil vod ke koupání je definován. Pokud ale byly zjištěny závažné zdroje znečištění nebo pochybnosti o kvalitě získaných dat, je třeba profil vod ke koupání znovu zhodnotit a prověřit. V závislosti na zdroji znečištění nebo způsobu jeho vnosu do vody lze vytvořit monitorovací program, kterým se určí podíl jednotlivých zdrojů na znečištění v průběhu koupací sezony. Po sezoně lze profil vod ke koupání upravit a pokud je to nutné, lze přijmout opatření řízení ke snížení znečištění v daném koupacím místě. 15

16 Literatura [1] Handdreiking bij het opstellen van een zwemwaterprofiel. Riza- Grontmij, , 44 p. [2] Směrnice Rady 76/160/EHS o jakosti vody ke koupání z [3] Rozhodnutí komise ze dne 25. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 92/446/EHS ze dne 27. července 1992 o dotaznících ke směrnicím v oblasti vody. [4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. [5] Horák, P. Systém sběru a zpracování dat, příprava reportingu do EU. Zpráva pro přejímací řízení. VÚV T.G.M., listopad [6] Zpráva České republiky o implementaci směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání (dle článku 13 směrnice). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezonu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, prosinec [7] Zpráva České republiky o implementaci směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání (dle článku 13 směrnice). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezonu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, prosinec [8] Zpráva České republiky o implementaci směrnice Rady 76/160/EHS z o jakosti vody ke koupání (dle článku 13 směrnice). Zpráva o kvalitě vody využívané pro koupání osob a její nejdůležitější charakteristiky za rekreační sezonu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR, prosinec [9] Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. [10] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). [11] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). [12] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). [13] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 16

17 [14] Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. [15] Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). [16] Jakost vod ke koupání. Koupací sezona Souhrnná zpráva. Vydala Evropská komise, květen 2007, 20 s. [17] Jakost vod ke koupání. Koupací sezona Souhrnná zpráva. Vydala Evropská komise, květen 2006, 21 s. [18] Jakost vod ke koupání. Koupací sezona Souhrnná zpráva. Vydala Evropská komise, květen 2005, 22 s. [19] Improving Coastal and Recreational Waters. ICREW. Project documentation. [20] Grünwaldová, H. Koupací vody z pohledu Evropské unie. VTEI, roč. 49, 2007, č. 2. s. 4 5, příloha Vodního hospodářství č. 6/2007. [21] Grünwaldová H. Koupací vody v ČR hodnocené podle Evropské unie. VTEI, roč. 49, 2007, č. 3, s. 9 11, příloha Vodní hospodářství č. 10/2007. [22] Grünwaldová, H., Pumann, P., Zbořil, A. a Runštuk, J. Koupací vody v ČR podle směrnice 76/160/EHS. Posterové sdělení ve sborníku Vodárenská biologie 30, Praha, , s [23] Grünwaldová, H. Koupací vody. Výzkumná zpráva VÚV T.G.M., 2006, 31 s. [24] Grünwaldová, H., Pumann, P., Dlabal, J. a Zbořil, A. Kvalita rekreačních vod podle směrnice 76/160/EHS v povodí Labe. Posterové sdělení ve sborníku Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WDF). Český Krumlov, , s [25] Grünwaldová, H. Aktualizace dat Koupací vody a projekty ochrany vod. Výzkumná zpráva VÚV T.G.M., 2005, 44 s. [26] Mičaník, T., Kristová, A., Kalinová, M., Polenka, E., Grünwaldová, H. a Čapková, A. Podněty na změny v legislativě. Výzkumná zpráva VÚV T.G.M., 2004, 25 s. [27] The new bathing water directive (Directive 2006/7/EC) Implementation in Germany. Bathing Water Directive Implementation Meeting, Namur, June

18 [28] Ruiter, H. Bathing water profiles in the Netherlands. A Dutch interpretation of the bathing water directive 2006/7/EC. Bathing Water Directive Implementation Meeting, Namur, June [29] Chawla, R. and Hunter, PR. Classification of bathing water quality based on the parametric calculation of percentiles is insound. Water Research 39 (25), p [30] Bathing Water Workshop Brussels, 26 October 2005, Enforcement and Infrigement of BW Directive 76/160/EEC, European Commision, DG Environment (prezentace). [31] López-Pila, JM. The yearly Reporting of the Quality of the Bathing Waters to the European Community. Some Advises and Hints to Facilitate the Work. Bathing Water Workshop Brussels, 26 October 2005, Enforcement and Infrigement of BW Directive 76/160/EEC, European Commision, DG, Environment (presentace). [32] Fuksa, JK. Příručka pro vzorkování vody a vodního prostředí (PVVVP). Výzkum pro praxi, sešit 49, 94 s. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha [33] ČSN ISO Jakost vod. Slovník. [34] ČSN EN Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků. [35] Plán hlavních povodí České republiky schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562, 101 s. 18

19 Příloha 1 Popis oblasti a hydromorfologie Obecný popis a lokalizace mapa lokality (letecký snímek), lokalizace poloha, městská/venkovská oblast, ohraničení území/vymezení území koupacích vod, možné problémové rekreační aktivity (lodní přeprava atd.). Obecný popis pláže toalety/sprchy, občerstvení, odpadkové koše (množství, dostupnost), dozor, čištění sanitárního zařízení (časový interval), čištění pláže (časový interval), kosení trávy, popřípadě ošetření a odstraňování dřevin (časový interval), umístění herní plochy (hřiště), počet návštěvníků za rok/den, povrch pláže/dna vodního tělesa (písek, rašelina, jíl, hlína, kameny, bahno atd.), ohraničení koupací zóny (koupací stopa), charakter břehu, písčina, mělčina (písek, tráva, dlažba atd.), přístavní hráz, molo. Hydrologický popis lokality hydrologická mapa, modely (pokud jsou k dispozici), ohraničení vodního systému (vliv přírodních podmínek), hloubkový profil, sledování vodní hladiny (vypouštění, průsaky, zdymadla apod.). 19

20 Pokud se vyskytnou závažné problémy směr proudění větru, síla větru, proudění vody. Sběr dalších důležitých informací o lokalitě kanalizační plán, uvedení ostatních problémových situací ovlivňujících kvalitu koupací vody, např. masový rozvoj sinic, zdravotní potíže koupajících se. Potenciální zdroje znečištění zjištěné z mapových podkladů seznam jednotlivých zdrojů znečištění, návrh modelů pro charakteristiku proudění a větru. Seznam zdrojů znečištění pro popis oblasti a hydromorfologii Seznam zdrojů znečištění v dané lokalitě čištění odpadních vod, velkochovy zvířat a jejich zpracování, kanalizace, nečištěné odpadní vody, dešťové vody z komunikací, lodní doprava, dobytek na pastvinách, úložiště hnoje, farmářské a chovatelské společnosti, zemědělské znečištění, řeky, uzavřené kanály (voda neznámého složení), příkopy, sedimenty, navážka, rekreační provoz lodí, lodní doprava, hausbóty, rekreanti, domácí zvířata na břehu, vodní ptactvo, fauna (zvířata ve volné přírodě), krysy atd. 20

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM?

Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Lenka Matoušová, Eva Mlejnská, Josef K. Fuksa, Pavel Eckhardt, Alžběta Petránová MĚSTSKÉ PRAMENY JAKO HAVARIJNÍ ZDROJ VODY: MŮŽE TO MÍT VÝZNAM? Bezpečnostní výzkum BVII/-VS Náhradní zdroje v obcích v krizových

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ Skládky DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Z vodohospodářského hlediska je hlavním rizikem vyplývajícím z existence skládek průsak znečištěných

Více

Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013

Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013 Vyhodnocení plnění národních cílů ČR k Protokolu o vodě a zdraví a návrh na jejich aktualizaci k 1. 6. 2013 Zpracoval mezirezortní pracovní tým k Protokolu o vodě a zdraví (dále jen Protokol ) na základě

Více

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:

Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří: KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU GENEREL KANALIZACE DVOJMĚSTÍ LIBEREC JABLONEC NAD NISOU Generel byl zpracován na objednávku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a na zpracování se podílely Severočeské vodovody a kanalizace

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech

Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Modul 6 Zvláštní aspekty Evropských nařízení týkajících se čištění a desinfekce v potravinářských provozech Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení )

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv jejich tvorba a náležitosti

Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv jejich tvorba a náležitosti Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv jejich tvorba a náležitosti Úvod Zajišťování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat je jedním ze základních cílů potravinového práva, jak určuje nařízení

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR

M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová. Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR M. Váňa, F. Wanner, J. Fuksa, L. Matoušová, D. Pospíchalová Mikropolutanty a situace na čistírnách odpadních vod v ČR Proč je nutné se touto problematikou zabývat? Současné ČOV umí odbourávat nespecifický

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S KALY Z MALÝCH ČOV A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA Abstrakt Věra Jelínková 19, Martina Beránková 20, Dagmar Vološinová 21 Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů.

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch

Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch Hodnocení zdravotních rizik venkovních hracích ploch MUDr. Magdaléna Zimová, CSc. Státní zdravotní ústav Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů Kontakt: mzimova@szu.cz Hodnocení zdravotních

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

Projekt Čistá řeka Bečva I

Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt Čistá řeka Bečva I Projekt je situován do uceleného povodí řeky Bečvy, které se nachází v jihovýchodní části České republiky podél státních hranic se Slovenskou republikou. Je to část příhraniční

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA BUDOVY A STATIKA, OBJEKTY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ Zákazníkům poskytujeme služby již více než 50 let. Tradice, která zavazuje. VODA - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 2 Používání vody pro praní Obsah typy zdrojů vody pro prádelny obecné vlivy na spotřebu vody - Délka

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě

Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Společné setkání odboru ochrany vod MŽP s vodoprávními úřady 29. dubna 2015 Nové Město na Moravě Program 29. dubna 2015 10.00 12.15 hod. - přednášky Úvod (MŽP Ing. Nistler) Aktuality z povodňové ochrany

Více

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE Z POHLEDU ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A O INTEGROVANÉ PREVENCI Antonín Jelínek, Martin Dědina Výzkumný ústav zemědělské techniky Abstrakt Pojem správné zemědělské praxe je zaveden

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

L01KA Fytocenologický výzkum

L01KA Fytocenologický výzkum L01KA Fytocenologický výzkum Cíle: - posílit zájem o své okolí - získat vztah k přírodě, uvědomit si smysl ochrany přírody - inovovat výuku formou aktivit v terénu, poukázat na klady a těžkosti této formy

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více