Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci"

Transkript

1 Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci Diplomová práce Bc. Kateřina Kořenková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Management prosperity, rizik, auditu a krize Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Proposal an internal control system with the aspect of prevention and elimination function Bc. Kateřina Kořenková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Prosperity, Risks, Audit and Crisis Management Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Název práce zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Ve Staré Boleslavi dne Kateřina Kořenková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí diplomové práce Ing. Martině Beránek za vstřícný přístup, odbornou pomoc, cenné rady, připomínky a za čas věnovaný konzultacím. Také bych ráda poděkovala Ing. Veronice Horákové ze společnosti MaxDrinks, s.r.o. za poskytnuté informace, ochotu a čas, který mi věnovala.

5 Abstrakt KOŘENKOVÁ, Kateřina. Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Diplomová práce se zabývá vnitřním kontrolním systémem s aspektem na preventivní a eliminační funkci. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a analytickou. Teoretická část obsahuje informace, které se týkají kontroly, jejich druhů, funkcí, metod, průběhu kontrolního procesu či vnitřního kontrolního systému, obecných pravidel a jak k němu přistupovat. Součástí teoretické části je i styl řízení a systém řízení rizik či analýza vnitřního prostředí podniku. Analytická část popisuje analýzu vnitřního prostředí společnosti, současného stavu a kontrolního systému společnosti MaxDrinks, s.r.o. a její historii. Jako metodický nástroj při analýze vnitřního prostředí podniku a vnitřního kontrolního systému bylo zvoleno osobní šetření a rozhovory s vedením společnosti. Zjištěné silné a slabé stránky kontrolního systému jsou popsány v SW analýze. Silné a slabé stránky vnitřního kontrolního systému jsou rozpracovány v návrhové části, kde jsou popsány návrhy na změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému ve společnosti MaxDrinks, s.r.o. Klíčová slova: kontrola, funkce, vnitřní kontrolní systém, analýza, řízení, rizika, změny, návrhy

6 Abstract This thesis deals with the internal control aspects of the prevention and elimination functions. The work is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part contains information that focuses on the control itself, its types, functions, methods, and also includes a description of the course of this review process and internal control system, discusses the general rules and how to control this access. The theoretical part is devoted to the management style and system of the risk management and internal business environment analysis. Analytical section describes the analysis of the internal environment of the company, and the current state of the control system in the company MaxDrinks, Ltd. and its history. As a methodological tool for the analysis of internal business environment and internal control systems here was selected personal questionnaire survey and interviews with company management. The strengths and weaknesses of the control system are described in SW analysis. Strengths and weaknesses of the internal control system are developed in the design section, which describes the proposals for changes, modifications and amendments to the internal control system in the company MaxDrinks, Ltd. Key words: Analysis, changes, control functions, internal control, management, process, risks, suggestions

7 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Podnik Kontrola Subjekt kontroly Funkce kontroly Časové hledisko kontrol Vnitřní kontrola Fáze kontroly Fáze vnitřní kontroly Cíl a účel kontroly v podniku Co je kontrolní systém Nástroje a metody kontroly Vnitřní kontrolní systém Styl řízení Systém řízení rizik Analýza vnitřního prostředí podniku Finanční analýza Analytická část Informace o společnosti MaxDrinks Historie a současnost společnosti MaxDrinks Předmět podnikání, obory činnosti, technologie a produktové portfolio Cíle společnosti a vymezení kvality Organizační struktura společnosti Analýza vnitřního prostředí podniku Majetková struktura společnosti MaxDrinks Lidské zdroje Finanční zdroje Analýza současného stavu vnitřního kontrolního systému Podnikatelská činnost společnosti a agenda s ní související Analýza lidských zdrojů SW analýza současného stavu vnitřního kontrolního systému Řízení rizik Návrhová část Nemovitý a movitý majetek společnosti Informační systém Interní směrnice a pracovní postupy Závěr... 93

8 Úvod Současné světové hospodářství je zasaženo ekonomickou a finanční krizí. Z těchto důvodů ztrácejí mnohé podniky stabilitu a přistupují k omezování svých výrobních plánů, propouštějí zaměstnance a snižují celkové náklady. Z těchto důvodů se musí zaměřit na efektivní hospodaření s dostupnými zdroji. Faktory, které na podniky působí z vnitřního a vnějšího prostředí, mohou podniky destabilizovat a v nejhorším případě může dojít k ukončení podnikatelské činnosti. K eliminaci možných hrozeb je důležité přijmout opatření a nastavit takový systém v podniku, který by na tyto hrozby upozornil. Odpovědí na tyto hrozby může být fungující vnitřní kontrolní systém, který z manažerského pohledu snižuje či eliminuje provozní rizika, napomáhá předcházet negativním zvratům ve finanční stabilitě podniku a působí jako systém včasného varování. Základním prvkem kontrolního systému je kontrola. Kontrola jako činnost, která je využívána na všech úrovních řízení včetně sebekontroly je jedním ze zásadních faktorů, které vedou k úspěšnému fungování podniků. Její přínos a význam si v posledních letech stále více podniky uvědomují. Nebýt kontroly a kontrolního systému jen s velkými obtížemi by dosahovaly podniky dobrých výsledků a cílů. Z tohoto důvodu jsem si vybrala téma své diplomové práce Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci. Cílem diplomové práce proto bude představit základní prvky vnitřního kontrolního systému v malém podniku a to nejen ve své oddělené formě, ale především ve své vzájemné interakci a propojení. Na základě analýzy zjistit silné a slabé stránky vnitřního kontrolního systému, které poskytnou informace pro návrh na změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému. Za účelem naplnění cíle diplomové práce, jsem práci rozdělila do tří částí. První část je spojena s pojmem kontrola a jejím základním vymezením a obecnými pravidly jak postupovat při kontrole či vnitřní kontrole. Dále jsem si stanovila za úkol definovat vnitřní kontrolní systém v podniku a definovat jednotlivé nástroje, které vykonávají úlohu vnitřního kontrolního systému společně se stylem řízení a systémem řízení rizik. Při identifikování podstatných vlastností celku podniku, jsem použila analýzu vnitřního prostředí podniku a metod ke zhodnocení vnitřního prostředí. 8

9 Druhá část diplomové práce se věnuje představení společnosti MaxDrinks, s.r.o. a to z hlediska její historie, současnosti, předmětu podnikání či organizační struktuře společnosti. Ke zhodnocení stávajícího stavu vnitřního kontrolního systému jsem postupovala na základě osobního šetření. Dále jsem provedla analýzu poskytnutých dokumentů a interních směrnic společnosti, které my poskytly informace k analýze vnitřního prostředí a vnitřního kontrolního systému společnosti. Jako metodu ke zjištění silných a slabých stránek vnitřního kontrolního systému společnosti jsem zvolila SW analýzu. Dále jsem se věnovala členění rizik ve společnosti a jejich řízení. Poslední návrhovou část jsem zpracovala na základě výsledků provedených analýz ve společnosti. Prvotním cílem, kterého chci dosáhnout je analýza kontroly a kontrolního systému ve společnosti. Výsledkem práce bude posouzení současného stavu vnitřního kontrolního systému a na základě jeho analýzy navrhnu změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému, které budou mít preventivní a eliminační funkci ve společnosti MaxDrinks, s.r.o. (dále jen MaxDrinks). 9

10 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Podnik Podnik je samostatná jednotka, která je tvořena souborem hmotných, nehmotných a osobních složek, které slouží k podnikání. 1 Soubor majetku, který patří podnikateli a majiteli a je využíván k podnikání se nazývá obchodní majetek. Cílem podniku je dlouhodobá maximalizace zisku. Podnik se považuje za základní článek národního hospodářství, který propojuje řadu vazeb, které tvoří jeho okolí. Okolí podniku ovlivňují faktory. Tyto faktory rozdělujeme na přímé a nepřímé. Přímé vliv inflace, nezaměstnanost, pohyb kupní síly, hospodářská politika státu, technologie, sociální situace ve společnosti. Nepřímé konkurence, dodavatelé, zákazníci, zprostředkovatelé. Obrázek 1 Třídění podniků v České republice Zdroj: SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ, pozn. 1, s. 83. Každý podnik se vymezuje specifickými rysy. Dle specifických rysů lze podniky členit na: nevýrobní podniky poskytují služby; výrobní podniky vyrábějí hmotné statky. V úvodu již bylo řečeno, že budou navrhnuty návrhy, změny či doplnění vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci pro malý výrobní 1 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN

11 podnik. Výrobou se rozumí jakákoli kombinace výrobních faktorů. Výroba zahrnuje celou řadu procesů jako přiklad lze uvést investování, financování, plánování, organizování, odbyt, vedení podniku, kontrolu a kontrolní systémy. 2 V souvislosti s tímto faktem Souček 3 rozlišuje dle Svazu průmyslu České republiky podniky dle počtu zaměstnanců a velikosti obratu na dva typy: Malý podnik méně než 100 zaměstnanců a s ročním obratem do 30 milionů korun. Střední podnik méně než 500 zaměstnanců s ročním obratem do 100 milionů korun. Ostatní podniky jsou považovány za velké. I Evropská unie vymezuje podniky dle počtu zaměstnanců a velikosti obratu. Mikro podnik je dále dle Součka 4 definován, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců; b) roční brát nepřesahuje 2 miliony eur. Malý podnik je definován, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců; b) roční brát nepřesahuje 7 milionů eur. Střední podnik je definován, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců; b) roční obrat nepřesahuje 40 milionů eur. Podnik je instituce, ve které dochází nejen k ekonomickým aktivitám, ale i k vytváření složitých mezilidských vztahů. Vzájemné spojení lidí v podniku z něj vytvářejí sociální organizmus se složitou vnitřní strukturou. 5 2 WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 928 s. ISBN SOUČEK, Zdeněk. Firma 21. století: (předstihněme nejlepší!!!). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, 258 s. ISBN SOUČEK, Zdeněk., pozn VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005, 559 s. ISBN X. S

12 U mikro a malých podniků je obvyklé, že splývají jednotlivé činnosti v rámci kontroly, řízení, vedení a správy podniku. Není výjimkou, že i tyto podniky postrádají kontrolní systémy a je zde vysoká míra důvěry mezi zaměstnanci, vedením a managementem. Tito lidé se často znají poměrně důvěrně, protože často dochází k zaměstnávání v rámci rodiny, příbuzných a známých či kamarádu a zde dochází k primárním problémům z hlediska ostražitosti, nepoctivosti a dodržování systémů kontroly. Z výše uvedených důvodů je nutné implementovat následující základní návyky a postupy v rámci kontroly a vnitřního kontrolního systému. a) Nevkládat odpovědnost do rukou jedné osoby na všech úrovním napříč podnikem. b) Předkládat dle dohodnutých časových intervalů výsledky kontroly a kontrolních činností. c) Implementovat nezávislé a náhodné kontroly napříč celým podnikem. Aby podnik dosahoval co nejvyšší výkonnost, tvořil nové hodnoty, obstál v náročném konkurenčním prostředí a pracoval hospodárně v souladu s ekonomickým, sociálním a etickým aspektem je nezbytné, aby v podniku byly nastaveny systémy kontroly a kontrolní systémy na všech jeho úrovních. Obchodní zákoník (zákon č.513/1991 Sb., v platném znění) v 2 odst.1 vymezuje podnikání jako...soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V odstavci 2 je uvedeno, že za podnikatele se považuje osoba fyzická, nebo právnická, která je zapsána v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, podniká na základě jiného než živnostenského opatření dle zvláštních předpisů, je fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů. 12

13 1.2 Kontrola Kdo řídí, kontroluje. 6 S pojmem kontrola se společnost setkává již po tisíce let. Slovo kontrola pochází z latinských slov conta (proti) a rotulus (svitek) což ve volném překladu znamená protizápis, protisvitek. V historii byla kontrola chápána jako zkoumání, dozor, ovládání či výkon moci. Definice kontroly nebyla doposud dostatečně vymezena. Lze tento pojem vyjádřit jako dílčí části v procesu řízení, metodu či formu určitého procesu. V současné době se používají pojmy, kontrola, kontrolní činnost, kontrolní systém, revize, inspekce nebo audit. Všechny tyto pojmy pronikly do oblasti ekonomiky, managementu, práva a dalších vědních oborů. Ve většině dostupných publikací se setkáváme s následujícími základními pojetími kontroly: a) informační, b) institucionální, c) motivační, d) výchovná, e) regulační, f) represivní. Mezi základní typy kontrol patří vnější a vnitřní, tyto kontroly se dále rozdělují na: a) Předběžná kontrola zaměřena na prevenci a eliminaci, na prevenci před problémy, zaměřuje se na budoucnost. Cílem je navrhnout taková opatření, než se problém objeví. b) Souběžná kontrola probíhá souběžně s činností či aktivitou v podniku, dochází k přímému dohledu. c) Následná kontrola funguje jako zpětná vazba. 6 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, 734 s. ISBN

14 Ve firemní praxi je rozšířena zejména finanční kontrola. Nicméně moderní názory na koncipování kontrolních systémů varují před jednostrannou orientací na tuto podobu kontroly. 7 Předmět kontroly Pod tímto pojmem si představíme co má být kontrolováno. Nejdříve je nutné analyzovat a posléze vyhodnotit a následně zhodnotit co má být kontrolováno. Jak již bylo řečeno každá rozsáhlá kontrola zvyšuje náklady a duplicitní kontrola stejného předmětu kontroly není efektivní. Při efektivní a cílené kontrole, které předcházela analýza daného předmětu kontroly, lze dosáhnout požadované kontroly předmětu při nízkých nákladech. Velmi důležitá je tedy diferenciace kontroly vzhledem k předmětu kontroly. To znamená, že některý předmět kontroly bude kontrolován každý den, jiný měsíčně či ročně. U dalších předmětů kontroly bude kontrola minimální, nebo nutná. 8 Kontrola je nutná v těchto případech: a) Kontrolu nařizuje legislativa ČR a EU, která dále vyžaduje dle legislativy požadavky na hygienu, ekologii, finanční ukazatele, účetnictví, zpracování, tvar, skladování a recyklaci. b) Kdy se jedná o rizikové výrobky, výrobu a rizikové pracovní činnosti. c) U aktivit nebo činností u kterých se vyskytovaly či vyskytují problémy, u kterých selhávají nápravná opatření. d) Ve zvláštních případech spojených s realizací inženýrských sítí, odpadních systémů, zabudováváním technologií pod budovy a do budov. e) Při zavádění nových technologií, výrobků, materiálů a také u nových činností, aktivit, systémů a u nových zaměstnanců. Předmět kontroly, tedy kontrolovaná realita pracuje s hodnotícími kritérii, hodnotící kritéria dělíme na: a) standardy, b) časové srovnání, c) řídící a provozní postupy, 7 VEBER, Jaromír, pozn. 6, s VEBER, Jaromír, pozn

15 d) pravděpodobnost výskytu rizik, e) konkurenční srovnání. Standardy jsou jedním z nejpoužívanějších kritérií kontroly. Každý podnik pracuje se standardy, které souvisí s jeho činností a zaměřením. Standardy můžeme rozdělit na skupiny: Obecně platné normy a pravidla, která se nemusí specifikovat, protože se předpokládá, že jimi je vybaven každý pracovník či zaměstnanec. Mezi tyto pravidla lze zařadit hygienické návyky, bezpečnost na pracovišti, profesionalitu a odborný přístup. Specifické požadavky vymezují a konkretizují cíle a požadavky na konkrétní produkt, systém, postupy. Z těchto důvodů se dělí na: Fyzikální veličiny tlak, hmotnost, metr, skupenství, objem, hustota, čas, teplota, obsah plochy. Názvy a označení veličin a jednotek je upraveno normativně. 9 V minulosti se používaly normy ČSN. V současnosti se používají české a mezinárodní normy v podobě ISO/IEC. Ekonomické ukazatele náklady, závazky, zásoby, úvěry, tržby, zisk, rozpočty, doba obratu, likvidita a ukazatel rentability. Kombinované hodnoty a veličiny jsou kombinací fyzikálních veličin a ekonomických ukazatelů. Mezi tyto kombinované ukazatele patří spotřeba materiálu, náklady a spotřeba materiálu na jednotku, litr, den, rok na výrobu. Neměřitelné ukazatele nelze je vyjádřit v jednotkách, množství, spotřebě či peněžních jednotkách. Mezi neměřitelné ukazatele můžeme zařadit vzorky, předlohy, barevné odstíny, kvalitu povrchu a senzorické vjemy. Dalším důležitým kritériem a nástrojem kontroly je čas, časové období ve kterém můžeme hodnotit sledovaný předmět kontroly. Z těchto časových poznatků lze porovnat či vyhodnotit vlivy času či časového období na vývoj kontrolované reality, na sezónnost, odchylky od pravidelného či obvyklého stavu a průběhu. 9 Fyzikální veličiny. In: Učitel: aneb škola hrou [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 Pravděpodobnost výskytu rizik vyplývá z možnosti, že určitý jev nastal či nenastane. Výskyt je neurčitý, proto nelze odhadnout rozsah či důsledky. V případě, že rizika nastanou, vznikají ztráty, škody, poruchy, finanční, personální ztráty a ekologické škody. Pravděpodobnost výskytu rizik lze rozdělit do stupnice velmi vysoké riziko, vysoké riziko, střední riziko, nízké riziko, riziko je téměř vyloučeno. Konkurenční srovnání porovnává a srovnává hodnoty, které podnik dosahuje s konkurenčním podnikem. Posledním hodnotícím kritériem je postup řízení a provozu v podniku. Tyto řídící a provozní postupy nejsou konkrétně specifikovány ve standardech, normách, směrnicích a nařízeních. Předpokládá se, že jsou součástí osobnosti každého pracovníka či zaměstnance, který byl vyškolen a zařazen na pozici, z které vyplývají znalosti pro konkrétní zařazení. Jako příklad lze uvést obsluhu strojů a zařízení, orientace v dokumentech a záznamech, čtení výkresů, odběry vzorků a manipulace s materiálem všeho druhu Subjekt kontroly Subjektem kontroly, tedy kdo bude kontrolovat, může být a) vedoucí pracovník, členové managementu, majitel, vlastník; b) zaměstnanec či pracovník podniku kontroluje vlastní činnost a aktivity; c) interní kontrolor podnikový kontrolor, pracovník technické kontroly, interní auditor, člen útvaru controllingu; d) vyškolení pracovník bezpečnostní pracovník, který vykonává kontrolu souběžně se svou profesí; e) externí pracovník. Každý kdo bude provádět kontrolu musí splňovat obecné požadavky. Musí mít středoškolské vzdělání, odborné znalosti, praxi a zkušenosti z podniku či společnosti, ve které vykonává kontrolu a ovládat základy a zásady společenského chování. 10 VEBER, Jaromír, pozn. 6, s

17 1.2.2 Funkce kontroly Funkce souvisí s pojetím kontroly. Funkce kontroly dělíme na obecné a specifické. Obecná funkce kontroly se pojí s pojmy poznávací a ověřovací. Obě tyto funkce souvisí s informačním pojetím kontroly. Informační pojetí kontroly hodnotí na začátku, v průběhu i po skončení kontroly. Mezi obecné funkce můžeme zařadit i realizační funkci, což je realizování samotné kontroly, záměru a cílů. Specifická funkce kontroly se pojí s pojmy dohlížecí, stimulující a motivační. Dohlížecí funkce je spojena se znalostí a odpovědností. Stimulující by měla povzbuzovat a přinášet zlepšení. Motivační, jak již ze slova vyplývá by měla povzbuzovat a odměňovat při dobrém a požadovaném výkonu a naopak. Funkci kontroly si také lze představit jako úkol, který je plněn za účelem dosažení požadovaného či specifikovaného stavu, jako nástroj ovládání a řízení. Kontrola je směs aktivit a mechanismů, které zjišťují zda dosahované výsledky odpovídají realitě, plánovaným záměrům, normám, zákonům, doporučením, rozhodnutím a specifickým požadavkům. Ze zjištěné kontroly dochází k závěrům a rozhodnutím, nápravným opatřením a cílům v rámci podniku. Všechny tyto aktivity je nutné propojit s otázkou kdy kontrolovat Časové hledisko kontrol Při plánování kontrol či koncipování vnitřního kontrolního systému 11 je důležité rozhodnout a naplánovat termín kontroly, nebo kontrol a její nebo jejich četnost. Obecně můžeme rozdělit kontroly na řádné, mimořádné, náhodné a statistické. Řádná kontrola se provádí v předem určených, tedy plánovaných termínech. Tyto termíny musí být implementovány do plánu vnitřních kontrol z důvodu přítomnosti pověřených či odpovědných zaměstnanců a pracovníků za kontrolní činnost. Dále musí být určen předmět kontroly. Po určení předmětu je nutné připravit podklady a připravit se na kontrolovaný předmět, tedy připravit harmonogram kontroly. Plánované kontroly neznamenají zastírání 11 VEBER, Jaromír, pozn. 6, s

18 nedostatků či chyb, mají působit preventivně. Vedou tedy k podvědomé profesionalitě a odpovědnosti. 12 Mimořádná kontrola se uskutečňuje v situacích, kdy nastaly problémy, nebo se očekávají či vyplývají z aktuální situace. Jako příklad lze uvést novou výrobní linku, nové technologie, výrobek, ale i kontrolu nových pracovníků či zaměstnanců. Časový charakter kontroly a vývoj kontrolované reality hodnotí kontroly předběžné, průběžné a následné. Předběžná kontrola je zaměřena na ověření toho, zda všechny elementy nutné k žádoucímu průběhu určitého procesu či činnosti jsou způsobilé, tzn. zda odpovídají určeným specifikacím, jde tedy o kontrolu podmínek pro hladký průběh budoucích procesů. Cílem předběžné kontroly je prověření, zda průběh procesu/ činnosti je v souladu se specifikacemi či řídícími záměry, kontrola může být zaměřena též na využívání zdrojů, produktivitu apod. Následná kontrola se zaměřuje na ověření toho, zda bylo dosaženo požadovaných výsledků. 13 Kontrola jak již bylo řečeno je směs aktivit a je součástí dobře fungujícího systému řízení s informačními a komunikačními prostředky. Kontrolu, resp. aktivity dělíme na: a) vnitřní (interní), b) vnější (externí) Vnitřní kontrola Vnitřní kontrola je realizována uvnitř kontrolovaného objektu, podniku, který je kontrolován. Kontrolu provádí řídící pracovníci, nebo pracovníci, kteří byli ke kontrole určeni či zmocněni. Do vnitřní kontroly lze začlenit pojmy, vnitřní kontrolní systém, nebo řídící kontrola, vnitřní kontrola jako součást řídících procesů a audit. Problematikou vnitřního kontrolního systému, včetně metod, nástrojů a postupů se budu zabývat v kapitole Vnitřní kontrola by měla vytvářet podmínky pro efektivní, hospodárný a účelný výkon v podniku. Mluvíme-li o vnitřní kontrole, máme na mysli kontrolu, která je součástí 12 VEBER, Jaromír, pozn VEBER, Jaromír, pozn. 6, s

19 řídících systémů, tzn. že kontrola musí být uskutečňována již při přípravě činností, které budou následovat. Dále musí průběžně sledovat aktivity až do konečné fáze a následně vše prověřit, vyhodnotit, popřípadě nařídit jiné aktivity. Jedná se tedy o uzavřený systém s permanentně prováděnou vnitřní kontrolou. K nástrojům vnitřní kontroly jsou využívány: organizační plány, pracovní návody, systém formulářů a dotazníků tzv. checklistů, účetní osnova, kontrolní technická zařízení. Externí kontrola probíhá na základě kontrolní činnosti státních orgánů, které provádějí vybrané kontrolní činnosti za účelem dodržování norem, nařízení a zákonů. Externí kontrolu lze využít i pro prověření hospodaření podniku bankou, v souvislosti s požadovaným úvěrem, pojištěním a před uzavřením smluv Fáze kontroly Každá kontrolní činnost se dělí do dílčích činností v závislosti na složitosti a náročnosti kontrolní činnosti. U složitějších kontrolních činností rozdělujeme jednotlivé fáze. Tyto fáze zabezpečují pověření pracovníci. Při projektování kontroly je nutné zohlednit i ekonomické hledisko, aby nedocházelo k nehospodárným kontrolám, tzn. nekontrolovat jednu fázi několika pracovníky, nahradit úplné a finančně nákladné kontroly namátkovou kontrolou. Proto se tyto fáze dělí do následujících dílčích činností: určení předmětu kontroly; výběr a získávání informací pro kontrolní činnost, informace primární z terénu, informace sekundární zprávy, hlášení; ověřování získaných informací po formální a věcné stránce; hodnocení a srovnávání zjištěných údajů - jádro kontrolních procesů; závěry a opatření; je/není třeba přijmout korigující opatření; zjištění závažných nedostatků přijmout nová zásadní rozhodnutí, řešení či směr; zpětná kontrola. 19

20 Všechny tyto fáze kontroly musí dodržovat obecné zásady. Zásady efektivní kontroly: 1) efektivní a profesionální přístup; 2) odborný přístup; 3) dodržování etických, společenských a ekologických zásad; 4) ovládání technik kontroly a zpracování okruhů ke kontrole; 5) vyvarovat se chyb při kontrolní činnosti; 6) důsledná příprava harmonogramu kontroly a kontrolních činností; 7) vyvarovat se unáhlených závěrů a neuvážených změn či opatření Fáze vnitřní kontroly Fáze a rozsah vnitřní kontroly budou pro každý podnik či společnost specifické z důvodu širokého spektra podniku, velikosti podniku, firemní kultury či zaměření podniku a jeho cílům. Obecná pravidla lze rozdělit do tří bodů. Přípravna fáze v této fázi se připraví harmonogram a program kontroly. Musí být zpracovány techniky postupu. Mezi základní techniky postupu patří: o individuální dotazník (checklist) - seznam otázek; o standardní postup se zaměřuje na základní oblasti na výsledky, procesy, pracovníky, dokumentaci, prostředí. Realizační fáze v této fázi probíhá upřesnění harmonogramu, prověřování na místě, dle připravených postupů a technik. Sbírání a zaznamenávání poznatků a zjištění. Hodnotící fáze tato fáze uzavírá vnitřní kontrolní činnost, postupy a techniky. Dochází ke zpracování informací a dat. Vyhotovují se kontrolní protokoly, protokoly o neshodách, certifikáty a jiné dokumenty. Veškeré dokumenty slouží k nápravě, opatřením, implementaci nových opatření, slouží managementu a vedení podniku k rozhodnutí a zhodnocení zda se podnik ubírá správným směrem zda jsou vytýčené cíle a záměry realizovány Cíl a účel kontroly v podniku Cílem každé kontroly v podniku je v určitém časovém úseku odhalit odchylky od stanovených cílů, norem, předpisů, zákonů, nařízení a specifik a tím následně eliminovat rizika, ztráty a zaručit hladký a správný chod podniku. Stanovit kontrolní prostředí, analyzovat a identifikovat jednotlivá rizika, sbírat a předávat dalším článku v rámci podniku, které vyhodnotí a popřípadě navrhnou jiná řešení, nařízení, měření, vážení, ztráty. 20

21 Zda dochází k určeným a požadovaným cílům je nutné delegovat pravomoc a odpovědnost na pracovníky napříč podnikem, tedy na všech jeho úrovních. Samozřejmostí je zpětná kontrola. Účel kontroly vyplývá z otázky proč kontrolovat. Z této otázky vyplývá řada dalších otázek typu a to jaké funkce může mít kontrola. Obecně můžeme kontrolu dle funkce rozdělit na: a) preventivní, b) eliminační, c) inspekční. Preventivní funkce působí již svou přítomností a vyvolává u podřízených vyšší odpovědnost při plnění stanovených cílů, záměrů. V tomto případě zde silně působí lidský faktor a to zejména vědomí, svědomí, odpovědnost a důvěra. Pozor však na neustálé zdůrazňování a provádění kontroly a její preventivní funkci. Toto mentorování může u podřízených vyvolat profesní selhání či nedůvěru a v krajním případě může vyvolat stresové a nepříjemné pracovní klima na pracovišti, nebo v celém podniku. Eliminační funkce kontroly má za úkol vyloučit nežádoucí jevy a zabránit nežádoucím situacím. Eliminovat případná rizika a škody spojené s chodem podniku, výrobního procesu. Dále vyloučit nedostatky, které by mohly způsobit ekologické, ekonomické popřípadě zdravotní problémy a to nejen při každodenním chodu podniku. Inspekční funkce kontroly znamená zjistit, vyhodnotit a porovnat reálný stav se stavem požadovaným, specifikovaným, normovaným a zákonem daným. Nelze zapomenout na skutečnost, že inspekční funkce nemá význam v případě, že nemá stanovena kritéria či kritéria neexistují. Kontrola a její účel se v průběhu let postupně mění. Tato skutečnost vyplývá z rozdílných požadavků při za ložení podniku, při jeho provozování, správě na začátku i v průběhu činnosti podniku, při rozšiřování výroby, fúzi podniku či změně právní subjektivity. Prvotně zaměřené kontroly se zaměřují především na odhalování, eliminaci a prevenci nedostatků a to zejména na zjišťování podvodů, ztrát, zpronevěr, nežádoucích praktik a návyků zaměstnanců, včetně dodržování všech předpisů, norem, nařízení a zákonů. 21

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter Role externího auditu v podniku Diplomová práce 2015 Role externího auditu v podniku Diplomová práce Bc. Miroslav Bünter Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Antonín Karásek Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce 2014 Interní audit ve společnosti služeb Diplomová práce Bc. Antonín Karásek Vysoká

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Řízení lidských zdrojů v hotelnictví Diplomová práce Bc. Karolína Hermánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management

Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Strategické řízení hotelu se zaměřením na krizový management Diplomová práce Petra Rudolská, Bc. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení lidských zdrojů ve vybraném zdravotnickém zařízení Pavla Šaterová Bakalářská práce 2013 0 1 2 PROHLÁŠENÍ:

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti

Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Návrh vzdělávání zaměstnanců hotelu v oblasti bezpečnosti Diplomová práce Bc. Monika Doležalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

I. Úvod do managementu

I. Úvod do managementu I. Úvod do managementu Základní pojmy management (M) = souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace manažer = profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování,

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Bc. Kateřina Pláteníková Vliv vnějšího a vnitřního prostředí hotelu na jeho finanční situaci Diplomová práce 2014 Vliv vnějšího a vnitřního prostředí hotelu

Více

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví

Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Bácová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Podnikatelský plán Mobilní kavárny DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Bácová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha

Více