Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci"

Transkript

1 Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci Diplomová práce Bc. Kateřina Kořenková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Management prosperity, rizik, auditu a krize Vedoucí diplomové práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Proposal an internal control system with the aspect of prevention and elimination function Bc. Kateřina Kořenková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Major: Prosperity, Risks, Audit and Crisis Management Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Název práce zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Ve Staré Boleslavi dne Kateřina Kořenková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí diplomové práce Ing. Martině Beránek za vstřícný přístup, odbornou pomoc, cenné rady, připomínky a za čas věnovaný konzultacím. Také bych ráda poděkovala Ing. Veronice Horákové ze společnosti MaxDrinks, s.r.o. za poskytnuté informace, ochotu a čas, který mi věnovala.

5 Abstrakt KOŘENKOVÁ, Kateřina. Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Diplomová práce se zabývá vnitřním kontrolním systémem s aspektem na preventivní a eliminační funkci. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a analytickou. Teoretická část obsahuje informace, které se týkají kontroly, jejich druhů, funkcí, metod, průběhu kontrolního procesu či vnitřního kontrolního systému, obecných pravidel a jak k němu přistupovat. Součástí teoretické části je i styl řízení a systém řízení rizik či analýza vnitřního prostředí podniku. Analytická část popisuje analýzu vnitřního prostředí společnosti, současného stavu a kontrolního systému společnosti MaxDrinks, s.r.o. a její historii. Jako metodický nástroj při analýze vnitřního prostředí podniku a vnitřního kontrolního systému bylo zvoleno osobní šetření a rozhovory s vedením společnosti. Zjištěné silné a slabé stránky kontrolního systému jsou popsány v SW analýze. Silné a slabé stránky vnitřního kontrolního systému jsou rozpracovány v návrhové části, kde jsou popsány návrhy na změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému ve společnosti MaxDrinks, s.r.o. Klíčová slova: kontrola, funkce, vnitřní kontrolní systém, analýza, řízení, rizika, změny, návrhy

6 Abstract This thesis deals with the internal control aspects of the prevention and elimination functions. The work is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part contains information that focuses on the control itself, its types, functions, methods, and also includes a description of the course of this review process and internal control system, discusses the general rules and how to control this access. The theoretical part is devoted to the management style and system of the risk management and internal business environment analysis. Analytical section describes the analysis of the internal environment of the company, and the current state of the control system in the company MaxDrinks, Ltd. and its history. As a methodological tool for the analysis of internal business environment and internal control systems here was selected personal questionnaire survey and interviews with company management. The strengths and weaknesses of the control system are described in SW analysis. Strengths and weaknesses of the internal control system are developed in the design section, which describes the proposals for changes, modifications and amendments to the internal control system in the company MaxDrinks, Ltd. Key words: Analysis, changes, control functions, internal control, management, process, risks, suggestions

7 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Podnik Kontrola Subjekt kontroly Funkce kontroly Časové hledisko kontrol Vnitřní kontrola Fáze kontroly Fáze vnitřní kontroly Cíl a účel kontroly v podniku Co je kontrolní systém Nástroje a metody kontroly Vnitřní kontrolní systém Styl řízení Systém řízení rizik Analýza vnitřního prostředí podniku Finanční analýza Analytická část Informace o společnosti MaxDrinks Historie a současnost společnosti MaxDrinks Předmět podnikání, obory činnosti, technologie a produktové portfolio Cíle společnosti a vymezení kvality Organizační struktura společnosti Analýza vnitřního prostředí podniku Majetková struktura společnosti MaxDrinks Lidské zdroje Finanční zdroje Analýza současného stavu vnitřního kontrolního systému Podnikatelská činnost společnosti a agenda s ní související Analýza lidských zdrojů SW analýza současného stavu vnitřního kontrolního systému Řízení rizik Návrhová část Nemovitý a movitý majetek společnosti Informační systém Interní směrnice a pracovní postupy Závěr... 93

8 Úvod Současné světové hospodářství je zasaženo ekonomickou a finanční krizí. Z těchto důvodů ztrácejí mnohé podniky stabilitu a přistupují k omezování svých výrobních plánů, propouštějí zaměstnance a snižují celkové náklady. Z těchto důvodů se musí zaměřit na efektivní hospodaření s dostupnými zdroji. Faktory, které na podniky působí z vnitřního a vnějšího prostředí, mohou podniky destabilizovat a v nejhorším případě může dojít k ukončení podnikatelské činnosti. K eliminaci možných hrozeb je důležité přijmout opatření a nastavit takový systém v podniku, který by na tyto hrozby upozornil. Odpovědí na tyto hrozby může být fungující vnitřní kontrolní systém, který z manažerského pohledu snižuje či eliminuje provozní rizika, napomáhá předcházet negativním zvratům ve finanční stabilitě podniku a působí jako systém včasného varování. Základním prvkem kontrolního systému je kontrola. Kontrola jako činnost, která je využívána na všech úrovních řízení včetně sebekontroly je jedním ze zásadních faktorů, které vedou k úspěšnému fungování podniků. Její přínos a význam si v posledních letech stále více podniky uvědomují. Nebýt kontroly a kontrolního systému jen s velkými obtížemi by dosahovaly podniky dobrých výsledků a cílů. Z tohoto důvodu jsem si vybrala téma své diplomové práce Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci. Cílem diplomové práce proto bude představit základní prvky vnitřního kontrolního systému v malém podniku a to nejen ve své oddělené formě, ale především ve své vzájemné interakci a propojení. Na základě analýzy zjistit silné a slabé stránky vnitřního kontrolního systému, které poskytnou informace pro návrh na změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému. Za účelem naplnění cíle diplomové práce, jsem práci rozdělila do tří částí. První část je spojena s pojmem kontrola a jejím základním vymezením a obecnými pravidly jak postupovat při kontrole či vnitřní kontrole. Dále jsem si stanovila za úkol definovat vnitřní kontrolní systém v podniku a definovat jednotlivé nástroje, které vykonávají úlohu vnitřního kontrolního systému společně se stylem řízení a systémem řízení rizik. Při identifikování podstatných vlastností celku podniku, jsem použila analýzu vnitřního prostředí podniku a metod ke zhodnocení vnitřního prostředí. 8

9 Druhá část diplomové práce se věnuje představení společnosti MaxDrinks, s.r.o. a to z hlediska její historie, současnosti, předmětu podnikání či organizační struktuře společnosti. Ke zhodnocení stávajícího stavu vnitřního kontrolního systému jsem postupovala na základě osobního šetření. Dále jsem provedla analýzu poskytnutých dokumentů a interních směrnic společnosti, které my poskytly informace k analýze vnitřního prostředí a vnitřního kontrolního systému společnosti. Jako metodu ke zjištění silných a slabých stránek vnitřního kontrolního systému společnosti jsem zvolila SW analýzu. Dále jsem se věnovala členění rizik ve společnosti a jejich řízení. Poslední návrhovou část jsem zpracovala na základě výsledků provedených analýz ve společnosti. Prvotním cílem, kterého chci dosáhnout je analýza kontroly a kontrolního systému ve společnosti. Výsledkem práce bude posouzení současného stavu vnitřního kontrolního systému a na základě jeho analýzy navrhnu změny, úpravy a doplnění vnitřního kontrolního systému, které budou mít preventivní a eliminační funkci ve společnosti MaxDrinks, s.r.o. (dále jen MaxDrinks). 9

10 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Podnik Podnik je samostatná jednotka, která je tvořena souborem hmotných, nehmotných a osobních složek, které slouží k podnikání. 1 Soubor majetku, který patří podnikateli a majiteli a je využíván k podnikání se nazývá obchodní majetek. Cílem podniku je dlouhodobá maximalizace zisku. Podnik se považuje za základní článek národního hospodářství, který propojuje řadu vazeb, které tvoří jeho okolí. Okolí podniku ovlivňují faktory. Tyto faktory rozdělujeme na přímé a nepřímé. Přímé vliv inflace, nezaměstnanost, pohyb kupní síly, hospodářská politika státu, technologie, sociální situace ve společnosti. Nepřímé konkurence, dodavatelé, zákazníci, zprostředkovatelé. Obrázek 1 Třídění podniků v České republice Zdroj: SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ, pozn. 1, s. 83. Každý podnik se vymezuje specifickými rysy. Dle specifických rysů lze podniky členit na: nevýrobní podniky poskytují služby; výrobní podniky vyrábějí hmotné statky. V úvodu již bylo řečeno, že budou navrhnuty návrhy, změny či doplnění vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci pro malý výrobní 1 SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, 445 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN

11 podnik. Výrobou se rozumí jakákoli kombinace výrobních faktorů. Výroba zahrnuje celou řadu procesů jako přiklad lze uvést investování, financování, plánování, organizování, odbyt, vedení podniku, kontrolu a kontrolní systémy. 2 V souvislosti s tímto faktem Souček 3 rozlišuje dle Svazu průmyslu České republiky podniky dle počtu zaměstnanců a velikosti obratu na dva typy: Malý podnik méně než 100 zaměstnanců a s ročním obratem do 30 milionů korun. Střední podnik méně než 500 zaměstnanců s ročním obratem do 100 milionů korun. Ostatní podniky jsou považovány za velké. I Evropská unie vymezuje podniky dle počtu zaměstnanců a velikosti obratu. Mikro podnik je dále dle Součka 4 definován, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců; b) roční brát nepřesahuje 2 miliony eur. Malý podnik je definován, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců; b) roční brát nepřesahuje 7 milionů eur. Střední podnik je definován, pokud: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců; b) roční obrat nepřesahuje 40 milionů eur. Podnik je instituce, ve které dochází nejen k ekonomickým aktivitám, ale i k vytváření složitých mezilidských vztahů. Vzájemné spojení lidí v podniku z něj vytvářejí sociální organizmus se složitou vnitřní strukturou. 5 2 WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 928 s. ISBN SOUČEK, Zdeněk. Firma 21. století: (předstihněme nejlepší!!!). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, 258 s. ISBN SOUČEK, Zdeněk., pozn VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005, 559 s. ISBN X. S

12 U mikro a malých podniků je obvyklé, že splývají jednotlivé činnosti v rámci kontroly, řízení, vedení a správy podniku. Není výjimkou, že i tyto podniky postrádají kontrolní systémy a je zde vysoká míra důvěry mezi zaměstnanci, vedením a managementem. Tito lidé se často znají poměrně důvěrně, protože často dochází k zaměstnávání v rámci rodiny, příbuzných a známých či kamarádu a zde dochází k primárním problémům z hlediska ostražitosti, nepoctivosti a dodržování systémů kontroly. Z výše uvedených důvodů je nutné implementovat následující základní návyky a postupy v rámci kontroly a vnitřního kontrolního systému. a) Nevkládat odpovědnost do rukou jedné osoby na všech úrovním napříč podnikem. b) Předkládat dle dohodnutých časových intervalů výsledky kontroly a kontrolních činností. c) Implementovat nezávislé a náhodné kontroly napříč celým podnikem. Aby podnik dosahoval co nejvyšší výkonnost, tvořil nové hodnoty, obstál v náročném konkurenčním prostředí a pracoval hospodárně v souladu s ekonomickým, sociálním a etickým aspektem je nezbytné, aby v podniku byly nastaveny systémy kontroly a kontrolní systémy na všech jeho úrovních. Obchodní zákoník (zákon č.513/1991 Sb., v platném znění) v 2 odst.1 vymezuje podnikání jako...soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V odstavci 2 je uvedeno, že za podnikatele se považuje osoba fyzická, nebo právnická, která je zapsána v obchodním rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění, podniká na základě jiného než živnostenského opatření dle zvláštních předpisů, je fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů. 12

13 1.2 Kontrola Kdo řídí, kontroluje. 6 S pojmem kontrola se společnost setkává již po tisíce let. Slovo kontrola pochází z latinských slov conta (proti) a rotulus (svitek) což ve volném překladu znamená protizápis, protisvitek. V historii byla kontrola chápána jako zkoumání, dozor, ovládání či výkon moci. Definice kontroly nebyla doposud dostatečně vymezena. Lze tento pojem vyjádřit jako dílčí části v procesu řízení, metodu či formu určitého procesu. V současné době se používají pojmy, kontrola, kontrolní činnost, kontrolní systém, revize, inspekce nebo audit. Všechny tyto pojmy pronikly do oblasti ekonomiky, managementu, práva a dalších vědních oborů. Ve většině dostupných publikací se setkáváme s následujícími základními pojetími kontroly: a) informační, b) institucionální, c) motivační, d) výchovná, e) regulační, f) represivní. Mezi základní typy kontrol patří vnější a vnitřní, tyto kontroly se dále rozdělují na: a) Předběžná kontrola zaměřena na prevenci a eliminaci, na prevenci před problémy, zaměřuje se na budoucnost. Cílem je navrhnout taková opatření, než se problém objeví. b) Souběžná kontrola probíhá souběžně s činností či aktivitou v podniku, dochází k přímému dohledu. c) Následná kontrola funguje jako zpětná vazba. 6 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, 734 s. ISBN

14 Ve firemní praxi je rozšířena zejména finanční kontrola. Nicméně moderní názory na koncipování kontrolních systémů varují před jednostrannou orientací na tuto podobu kontroly. 7 Předmět kontroly Pod tímto pojmem si představíme co má být kontrolováno. Nejdříve je nutné analyzovat a posléze vyhodnotit a následně zhodnotit co má být kontrolováno. Jak již bylo řečeno každá rozsáhlá kontrola zvyšuje náklady a duplicitní kontrola stejného předmětu kontroly není efektivní. Při efektivní a cílené kontrole, které předcházela analýza daného předmětu kontroly, lze dosáhnout požadované kontroly předmětu při nízkých nákladech. Velmi důležitá je tedy diferenciace kontroly vzhledem k předmětu kontroly. To znamená, že některý předmět kontroly bude kontrolován každý den, jiný měsíčně či ročně. U dalších předmětů kontroly bude kontrola minimální, nebo nutná. 8 Kontrola je nutná v těchto případech: a) Kontrolu nařizuje legislativa ČR a EU, která dále vyžaduje dle legislativy požadavky na hygienu, ekologii, finanční ukazatele, účetnictví, zpracování, tvar, skladování a recyklaci. b) Kdy se jedná o rizikové výrobky, výrobu a rizikové pracovní činnosti. c) U aktivit nebo činností u kterých se vyskytovaly či vyskytují problémy, u kterých selhávají nápravná opatření. d) Ve zvláštních případech spojených s realizací inženýrských sítí, odpadních systémů, zabudováváním technologií pod budovy a do budov. e) Při zavádění nových technologií, výrobků, materiálů a také u nových činností, aktivit, systémů a u nových zaměstnanců. Předmět kontroly, tedy kontrolovaná realita pracuje s hodnotícími kritérii, hodnotící kritéria dělíme na: a) standardy, b) časové srovnání, c) řídící a provozní postupy, 7 VEBER, Jaromír, pozn. 6, s VEBER, Jaromír, pozn

15 d) pravděpodobnost výskytu rizik, e) konkurenční srovnání. Standardy jsou jedním z nejpoužívanějších kritérií kontroly. Každý podnik pracuje se standardy, které souvisí s jeho činností a zaměřením. Standardy můžeme rozdělit na skupiny: Obecně platné normy a pravidla, která se nemusí specifikovat, protože se předpokládá, že jimi je vybaven každý pracovník či zaměstnanec. Mezi tyto pravidla lze zařadit hygienické návyky, bezpečnost na pracovišti, profesionalitu a odborný přístup. Specifické požadavky vymezují a konkretizují cíle a požadavky na konkrétní produkt, systém, postupy. Z těchto důvodů se dělí na: Fyzikální veličiny tlak, hmotnost, metr, skupenství, objem, hustota, čas, teplota, obsah plochy. Názvy a označení veličin a jednotek je upraveno normativně. 9 V minulosti se používaly normy ČSN. V současnosti se používají české a mezinárodní normy v podobě ISO/IEC. Ekonomické ukazatele náklady, závazky, zásoby, úvěry, tržby, zisk, rozpočty, doba obratu, likvidita a ukazatel rentability. Kombinované hodnoty a veličiny jsou kombinací fyzikálních veličin a ekonomických ukazatelů. Mezi tyto kombinované ukazatele patří spotřeba materiálu, náklady a spotřeba materiálu na jednotku, litr, den, rok na výrobu. Neměřitelné ukazatele nelze je vyjádřit v jednotkách, množství, spotřebě či peněžních jednotkách. Mezi neměřitelné ukazatele můžeme zařadit vzorky, předlohy, barevné odstíny, kvalitu povrchu a senzorické vjemy. Dalším důležitým kritériem a nástrojem kontroly je čas, časové období ve kterém můžeme hodnotit sledovaný předmět kontroly. Z těchto časových poznatků lze porovnat či vyhodnotit vlivy času či časového období na vývoj kontrolované reality, na sezónnost, odchylky od pravidelného či obvyklého stavu a průběhu. 9 Fyzikální veličiny. In: Učitel: aneb škola hrou [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 Pravděpodobnost výskytu rizik vyplývá z možnosti, že určitý jev nastal či nenastane. Výskyt je neurčitý, proto nelze odhadnout rozsah či důsledky. V případě, že rizika nastanou, vznikají ztráty, škody, poruchy, finanční, personální ztráty a ekologické škody. Pravděpodobnost výskytu rizik lze rozdělit do stupnice velmi vysoké riziko, vysoké riziko, střední riziko, nízké riziko, riziko je téměř vyloučeno. Konkurenční srovnání porovnává a srovnává hodnoty, které podnik dosahuje s konkurenčním podnikem. Posledním hodnotícím kritériem je postup řízení a provozu v podniku. Tyto řídící a provozní postupy nejsou konkrétně specifikovány ve standardech, normách, směrnicích a nařízeních. Předpokládá se, že jsou součástí osobnosti každého pracovníka či zaměstnance, který byl vyškolen a zařazen na pozici, z které vyplývají znalosti pro konkrétní zařazení. Jako příklad lze uvést obsluhu strojů a zařízení, orientace v dokumentech a záznamech, čtení výkresů, odběry vzorků a manipulace s materiálem všeho druhu Subjekt kontroly Subjektem kontroly, tedy kdo bude kontrolovat, může být a) vedoucí pracovník, členové managementu, majitel, vlastník; b) zaměstnanec či pracovník podniku kontroluje vlastní činnost a aktivity; c) interní kontrolor podnikový kontrolor, pracovník technické kontroly, interní auditor, člen útvaru controllingu; d) vyškolení pracovník bezpečnostní pracovník, který vykonává kontrolu souběžně se svou profesí; e) externí pracovník. Každý kdo bude provádět kontrolu musí splňovat obecné požadavky. Musí mít středoškolské vzdělání, odborné znalosti, praxi a zkušenosti z podniku či společnosti, ve které vykonává kontrolu a ovládat základy a zásady společenského chování. 10 VEBER, Jaromír, pozn. 6, s

17 1.2.2 Funkce kontroly Funkce souvisí s pojetím kontroly. Funkce kontroly dělíme na obecné a specifické. Obecná funkce kontroly se pojí s pojmy poznávací a ověřovací. Obě tyto funkce souvisí s informačním pojetím kontroly. Informační pojetí kontroly hodnotí na začátku, v průběhu i po skončení kontroly. Mezi obecné funkce můžeme zařadit i realizační funkci, což je realizování samotné kontroly, záměru a cílů. Specifická funkce kontroly se pojí s pojmy dohlížecí, stimulující a motivační. Dohlížecí funkce je spojena se znalostí a odpovědností. Stimulující by měla povzbuzovat a přinášet zlepšení. Motivační, jak již ze slova vyplývá by měla povzbuzovat a odměňovat při dobrém a požadovaném výkonu a naopak. Funkci kontroly si také lze představit jako úkol, který je plněn za účelem dosažení požadovaného či specifikovaného stavu, jako nástroj ovládání a řízení. Kontrola je směs aktivit a mechanismů, které zjišťují zda dosahované výsledky odpovídají realitě, plánovaným záměrům, normám, zákonům, doporučením, rozhodnutím a specifickým požadavkům. Ze zjištěné kontroly dochází k závěrům a rozhodnutím, nápravným opatřením a cílům v rámci podniku. Všechny tyto aktivity je nutné propojit s otázkou kdy kontrolovat Časové hledisko kontrol Při plánování kontrol či koncipování vnitřního kontrolního systému 11 je důležité rozhodnout a naplánovat termín kontroly, nebo kontrol a její nebo jejich četnost. Obecně můžeme rozdělit kontroly na řádné, mimořádné, náhodné a statistické. Řádná kontrola se provádí v předem určených, tedy plánovaných termínech. Tyto termíny musí být implementovány do plánu vnitřních kontrol z důvodu přítomnosti pověřených či odpovědných zaměstnanců a pracovníků za kontrolní činnost. Dále musí být určen předmět kontroly. Po určení předmětu je nutné připravit podklady a připravit se na kontrolovaný předmět, tedy připravit harmonogram kontroly. Plánované kontroly neznamenají zastírání 11 VEBER, Jaromír, pozn. 6, s

18 nedostatků či chyb, mají působit preventivně. Vedou tedy k podvědomé profesionalitě a odpovědnosti. 12 Mimořádná kontrola se uskutečňuje v situacích, kdy nastaly problémy, nebo se očekávají či vyplývají z aktuální situace. Jako příklad lze uvést novou výrobní linku, nové technologie, výrobek, ale i kontrolu nových pracovníků či zaměstnanců. Časový charakter kontroly a vývoj kontrolované reality hodnotí kontroly předběžné, průběžné a následné. Předběžná kontrola je zaměřena na ověření toho, zda všechny elementy nutné k žádoucímu průběhu určitého procesu či činnosti jsou způsobilé, tzn. zda odpovídají určeným specifikacím, jde tedy o kontrolu podmínek pro hladký průběh budoucích procesů. Cílem předběžné kontroly je prověření, zda průběh procesu/ činnosti je v souladu se specifikacemi či řídícími záměry, kontrola může být zaměřena též na využívání zdrojů, produktivitu apod. Následná kontrola se zaměřuje na ověření toho, zda bylo dosaženo požadovaných výsledků. 13 Kontrola jak již bylo řečeno je směs aktivit a je součástí dobře fungujícího systému řízení s informačními a komunikačními prostředky. Kontrolu, resp. aktivity dělíme na: a) vnitřní (interní), b) vnější (externí) Vnitřní kontrola Vnitřní kontrola je realizována uvnitř kontrolovaného objektu, podniku, který je kontrolován. Kontrolu provádí řídící pracovníci, nebo pracovníci, kteří byli ke kontrole určeni či zmocněni. Do vnitřní kontroly lze začlenit pojmy, vnitřní kontrolní systém, nebo řídící kontrola, vnitřní kontrola jako součást řídících procesů a audit. Problematikou vnitřního kontrolního systému, včetně metod, nástrojů a postupů se budu zabývat v kapitole Vnitřní kontrola by měla vytvářet podmínky pro efektivní, hospodárný a účelný výkon v podniku. Mluvíme-li o vnitřní kontrole, máme na mysli kontrolu, která je součástí 12 VEBER, Jaromír, pozn VEBER, Jaromír, pozn. 6, s

19 řídících systémů, tzn. že kontrola musí být uskutečňována již při přípravě činností, které budou následovat. Dále musí průběžně sledovat aktivity až do konečné fáze a následně vše prověřit, vyhodnotit, popřípadě nařídit jiné aktivity. Jedná se tedy o uzavřený systém s permanentně prováděnou vnitřní kontrolou. K nástrojům vnitřní kontroly jsou využívány: organizační plány, pracovní návody, systém formulářů a dotazníků tzv. checklistů, účetní osnova, kontrolní technická zařízení. Externí kontrola probíhá na základě kontrolní činnosti státních orgánů, které provádějí vybrané kontrolní činnosti za účelem dodržování norem, nařízení a zákonů. Externí kontrolu lze využít i pro prověření hospodaření podniku bankou, v souvislosti s požadovaným úvěrem, pojištěním a před uzavřením smluv Fáze kontroly Každá kontrolní činnost se dělí do dílčích činností v závislosti na složitosti a náročnosti kontrolní činnosti. U složitějších kontrolních činností rozdělujeme jednotlivé fáze. Tyto fáze zabezpečují pověření pracovníci. Při projektování kontroly je nutné zohlednit i ekonomické hledisko, aby nedocházelo k nehospodárným kontrolám, tzn. nekontrolovat jednu fázi několika pracovníky, nahradit úplné a finančně nákladné kontroly namátkovou kontrolou. Proto se tyto fáze dělí do následujících dílčích činností: určení předmětu kontroly; výběr a získávání informací pro kontrolní činnost, informace primární z terénu, informace sekundární zprávy, hlášení; ověřování získaných informací po formální a věcné stránce; hodnocení a srovnávání zjištěných údajů - jádro kontrolních procesů; závěry a opatření; je/není třeba přijmout korigující opatření; zjištění závažných nedostatků přijmout nová zásadní rozhodnutí, řešení či směr; zpětná kontrola. 19

20 Všechny tyto fáze kontroly musí dodržovat obecné zásady. Zásady efektivní kontroly: 1) efektivní a profesionální přístup; 2) odborný přístup; 3) dodržování etických, společenských a ekologických zásad; 4) ovládání technik kontroly a zpracování okruhů ke kontrole; 5) vyvarovat se chyb při kontrolní činnosti; 6) důsledná příprava harmonogramu kontroly a kontrolních činností; 7) vyvarovat se unáhlených závěrů a neuvážených změn či opatření Fáze vnitřní kontroly Fáze a rozsah vnitřní kontroly budou pro každý podnik či společnost specifické z důvodu širokého spektra podniku, velikosti podniku, firemní kultury či zaměření podniku a jeho cílům. Obecná pravidla lze rozdělit do tří bodů. Přípravna fáze v této fázi se připraví harmonogram a program kontroly. Musí být zpracovány techniky postupu. Mezi základní techniky postupu patří: o individuální dotazník (checklist) - seznam otázek; o standardní postup se zaměřuje na základní oblasti na výsledky, procesy, pracovníky, dokumentaci, prostředí. Realizační fáze v této fázi probíhá upřesnění harmonogramu, prověřování na místě, dle připravených postupů a technik. Sbírání a zaznamenávání poznatků a zjištění. Hodnotící fáze tato fáze uzavírá vnitřní kontrolní činnost, postupy a techniky. Dochází ke zpracování informací a dat. Vyhotovují se kontrolní protokoly, protokoly o neshodách, certifikáty a jiné dokumenty. Veškeré dokumenty slouží k nápravě, opatřením, implementaci nových opatření, slouží managementu a vedení podniku k rozhodnutí a zhodnocení zda se podnik ubírá správným směrem zda jsou vytýčené cíle a záměry realizovány Cíl a účel kontroly v podniku Cílem každé kontroly v podniku je v určitém časovém úseku odhalit odchylky od stanovených cílů, norem, předpisů, zákonů, nařízení a specifik a tím následně eliminovat rizika, ztráty a zaručit hladký a správný chod podniku. Stanovit kontrolní prostředí, analyzovat a identifikovat jednotlivá rizika, sbírat a předávat dalším článku v rámci podniku, které vyhodnotí a popřípadě navrhnou jiná řešení, nařízení, měření, vážení, ztráty. 20

21 Zda dochází k určeným a požadovaným cílům je nutné delegovat pravomoc a odpovědnost na pracovníky napříč podnikem, tedy na všech jeho úrovních. Samozřejmostí je zpětná kontrola. Účel kontroly vyplývá z otázky proč kontrolovat. Z této otázky vyplývá řada dalších otázek typu a to jaké funkce může mít kontrola. Obecně můžeme kontrolu dle funkce rozdělit na: a) preventivní, b) eliminační, c) inspekční. Preventivní funkce působí již svou přítomností a vyvolává u podřízených vyšší odpovědnost při plnění stanovených cílů, záměrů. V tomto případě zde silně působí lidský faktor a to zejména vědomí, svědomí, odpovědnost a důvěra. Pozor však na neustálé zdůrazňování a provádění kontroly a její preventivní funkci. Toto mentorování může u podřízených vyvolat profesní selhání či nedůvěru a v krajním případě může vyvolat stresové a nepříjemné pracovní klima na pracovišti, nebo v celém podniku. Eliminační funkce kontroly má za úkol vyloučit nežádoucí jevy a zabránit nežádoucím situacím. Eliminovat případná rizika a škody spojené s chodem podniku, výrobního procesu. Dále vyloučit nedostatky, které by mohly způsobit ekologické, ekonomické popřípadě zdravotní problémy a to nejen při každodenním chodu podniku. Inspekční funkce kontroly znamená zjistit, vyhodnotit a porovnat reálný stav se stavem požadovaným, specifikovaným, normovaným a zákonem daným. Nelze zapomenout na skutečnost, že inspekční funkce nemá význam v případě, že nemá stanovena kritéria či kritéria neexistují. Kontrola a její účel se v průběhu let postupně mění. Tato skutečnost vyplývá z rozdílných požadavků při za ložení podniku, při jeho provozování, správě na začátku i v průběhu činnosti podniku, při rozšiřování výroby, fúzi podniku či změně právní subjektivity. Prvotně zaměřené kontroly se zaměřují především na odhalování, eliminaci a prevenci nedostatků a to zejména na zjišťování podvodů, ztrát, zpronevěr, nežádoucích praktik a návyků zaměstnanců, včetně dodržování všech předpisů, norem, nařízení a zákonů. 21

KONTROLA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

KONTROLA. Zpracoval Ing. Jan Weiser Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1295_Kontrolování. Kontrolní procesy_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů

1. Úvodní ustanovení. 1.1. Kde mohou vznikat střety zájmů. 1.2. Co může být pokládáno za střet zájmů Politika střetů zájmů 1. Úvodní ustanovení (dále jen Pobočka ) tímto v souladu s ustanoveními zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších přepisů (dále též jen Zákon")

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Systém řízení kvality v praxi konkrétní organizace v oblasti zaměřené na zákazníka TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE

STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE STRUČNĚ O VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLE AUDIT DANĚ, spol. s r.o., V jakém zákoně lze nalézt veřejnosprávní kontrolu? Veřejnosprávní kontrola je popsána v části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více