Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006. Finální verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006. Finální verze"

Transkript

1 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 Finální verze

2 Obsah 1. Úvod Účel a struktura Metodiky pro výkon kontrol OP zahrnuté do Metodiky pro výkon kontrol Legislativní a metodický rámec Metodiky pro výkon kontrol Shrnutí Výběr projektů ke kontrole Společné zásady napříč OP Specifika vybraných OP Příklady dobré a špatné praxe Doporučení pro jednotlivé OP Přehled řešení analýzy rizik a metodiky výběru projektů ke kontrole u jednotlivých OP Výkon kontroly na místě Společné zásady napříč OP Specifika vybraných OP Příklady dobré a špatné praxe Doporučení pro jednotlivé OP Přehled výkonu kontrol v rámci jednotlivých OP Kontrolní listy pro kontrolu na místě Společné zásady napříč OP Specifika vybraných OP Příklady dobré a špatné praxe Doporučení pro jednotlivé OP Přehled standardních oblastí kontroly v kontrolních listech jednotlivých OP Řešení a sledování výsledků kontrol Společné zásady napříč OP Specifika jednotlivých OP Příklady dobré a špatné praxe Doporučení pro jednotlivé OP Přehled postupů pro řešení a sledování výsledků kontrol jednotlivých OP Metodika pro výkon kontrol v rámci Projektu Obecné zásady výkonu kontrol Výkon kontrol na místě Etický kodex kontrolních pracovníků Základní ustanovení Zásady chování Zásady nakládání s informacemi Dary a jiné nabídky Střet zájmů Zneužití postavení Oznámení nepřípustné činnosti Seznam zkratek Seznam příloh Strana 2 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

3 1. Úvod Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 (dále také Metodika nebo Metodika pro výkon kontrol ) je vypracována společností Ernst & Young Audit, s.r.o. (dále jen Ernst & Young ) pro Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky - Národní orgán pro koordinaci (dále jen NOK ) v rámci veřejné zakázky Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 (dále také Projekt ) Účel a struktura Metodiky pro výkon kontrol Účelem Metodiky je zajistit srovnatelnost postupů při provádění kontrol a porovnatelnost výstupů z realizovaných kontrol fyzické realizace a dále také sloužit jako jeden z metodických dokumentů při provádění kontrol v rámci Projektu. Vzhledem k různorodému charakteru vykonávaných kontrol na místě se Metodika zaměřuje na posouzení veřejnosprávních kontrol na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Předmětem posouzení byly kontrolní postupy vybraných operačních programů (dále také OP, přehled vybraných OP viz kapitola 2.2) a posouzení bylo provedeno v souladu s vybranými legislativními a metodickými předpisy a na dokumentaci zpřístupněné Ernst & Young (viz kapitola 2.3). Použité postupy nejsou finančním auditem dle zákona 254/2000 Sb. o auditorech ČR. Metodika je strukturována do šesti základních oblastí, které rámcově pokrývají celý průběh kontrolních činností v rámci kontroly fyzické realizace projektů, a to: Výběr projektů ke kontrole Výkon kontroly na místě Posouzení a návrh vzorových kontrolních listů pro kontrolu na místě Vyhodnocení výstupů z kontrol, postupy při zjištění nedostatků a realizace nápravných opatření Metodika pro výkon kontrol v rámci Projektu Etický kodex kontrolních pracovníků První čtyři kapitoly (v Metodice kapitoly 4 7) se týkají posouzení kontrolní postupů jednotlivých OP. Následující dvě kapitoly jsou pak určeny pro potřeby Projektu a zahrnují základní pravidla pro výkon kontrol a etický kodex kontrolních pracovníků (kapitoly 8 9). První čtyři kapitoly (v Metodice kapitoly 4 7) pokrývají průběh realizace kontroly na místě a mají následující strukturu: Společné zásady napříč OP Specifika vybraných OP Příklady dobré a špatné praxe Doporučení pro jednotlivé OP Přehled postupů jednotlivých OP Na základě posouzení manuálů jednotlivých OP jsme vytipovali zásady společné pro více OP i specifické pro určité OP. Mezi společné zásady jsou uváděny základní postupy, které jsou popsány u všech nebo u většiny OP. Specifická pravidla naopak zahrnují určitou odlišnost v základních postupech u jednoho či několika vybraných OP, přičemž detailní postupy a nastavení nebyly vzhledem k různorodosti nastavení posuzovány. Dále jsou identifikovány postupy dobré i špatné praxe a na závěr každé posuzované oblasti jsou uvedena doporučení pro jednotlivé OP, standardně založené na identifikované špatné praxi. Při jejich formulaci jsme vycházeli z operačních manuálů jednotlivých OP, proto jsou zohledněny pouze postupy, které jsou v operačních manuálech definovány. Příklady dobré a špatné praxe, stejně jako doporučení, byly sestaveny tak, aby poskytly Řídícím orgánům (dále také ŘO ) jednotlivých OP podněty k úpravám operačních manuálů a pomohly jim zlepšit a zefektivnit výkon kontrol na místě. Výběr relevantních doporučení, která se každý ŘO rozhodne Strana 3 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

4 aplikovat do praxe, včetně jejich přizpůsobení podmínkám konkrétního OP, je však samozřejmě vždy ponechán na uvážení každého ŘO. V závěru každé kapitoly je uveden přehled postupů jednotlivých OP, který přehledně ve formě tabulky zpracovává základní oblasti dané oblasti realizace kontroly na místě. Metodika pro výkon kontrol v rámci Projektu (kapitola 8) zahrnuje všechny nezbytné činnosti, které jsou v rámci provádění kontrol na místě nezbytné, a přiřazuje k nim indikativně odpovědné osoby v rámci Projektu. Etický kodex (kapitola 9) shrnuje základní zásady chování kontrolních pracovníků při realizaci kontrol na místě v rámci Projektu a upravuje jednání v eticky exponovaných situacích OP zahrnuté do Metodiky pro výkon kontrol Do realizace Projektu je v souladu se zadávací dokumentací Projektu zahrnuto 17 programů Národního strategického referenčního rámce , přičemž součástí Projektu nejsou operační programy příhraniční spolupráce. V rámci Projektu jsou zahrnuty následující programy: Tematické operační programy - Integrovaný operační program (dále také IOP ) - OP Podnikání a inovace (dále také OP PI ) - OP Životní prostředí (dále také OP ŽP ) - OP Doprava (dále také OP D ) - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) - OP Výzkum a vývoj pro inovace (dále také OP VaVpI ) - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (dále také OP LZZ ) - OP Technická pomoc (dále také OP TP ) Regionální operační programy - ROP NUTS II Severozápad (dále také ROP SZ ) - ROP NUTS II Severovýchod (dále také ROP SV ) - ROP NUTS II Střední Čechy (dále také ROP SČ )* - ROP NUTS II Jihozápad (dále také ROP JZ ) - ROP NUTS II Jihovýchod (dále také ROP JV ) - ROP NUTS II Moravskoslezsko (dále také ROP MS ) - ROP NUTS II Střední Morava (dále také ROP SM ) Operační programy Praha - OP Praha Konkurenceschopnost (dále také OP PK ) - OP Praha Adaptabilita (dále také OP PA )* * ROP SČ a OP PA se Projektu ze svého rozhodnutí neúčastní a z toho důvodu nebyly zahrnuty ani do prací na Metodice Legislativní a metodický rámec Metodiky pro výkon kontrol Metodika je vytvořena v souladu se základními legislativními a metodickými pravidly pro realizaci kontrolní činnosti v rámci strukturálních fondů EU a v ČR, tj. především: Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen obecné nařízení ); Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen prováděcí nařízení ); Strana 4 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

5 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ); Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů; Vybrané pokyny Ministerstva financí ČR (CHJ-4 Pokyn upravující metodiku výběru vzorku pro prověřování správnosti operací při výkonu finanční kontroly ve veřejné správě, CHJ-7 Pokyn pro jednotné provádění kontroly vzorku operací a projektů v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti); Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období , v platném znění; Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období , v platném znění. Metodika zohledňuje pravidla pro provádění kontrol na místě pro jednotlivé OP ve znění platném k poskytnutými jednotlivými ŘO, resp. NOK (přehled použité metodické dokumentace OP je uveden v příloze č. 1). Pro zobecnění jednotlivých metodických pravidel více OP, užíváme termín manuál nebo metodika. Jeli specifikován konkrétní OP, je uveden přesný název metodického dokumentu (např. Operační manuál ROP JV, resp. také OM ROP JV ). Metodika dále pokrývá pouze pravidla výkonu kontrol, která jsou stanovena jednotlivými ŘO. Pravidla zprostředkujících subjektů jednotlivých OP jsou zahrnuta, pouze pokud je rozhodující většina kontrolních prací prováděna ZS (např. OP ŽP, IOP). Detailnější pravidla mohou existovat na úrovni dalších zprostředkujících subjektů. Tato pravidla však nejsou předmětem této Metodiky. Strana 5 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

6 2. Shrnutí V rámci námi provedených prací a na základě dostupné dokumentace (viz příloha č. 1) jsme zjistili, že řada metodik OP pro provádění kontrol na místě je vhodně zpracována a obsahuje většinu nezbytné dokumentace a popis jednotlivých aktivit v rámci kontroly tak, aby bylo možné provést kontrolu na místě ve srovnatelné kvalitě pracovníky kontrolního orgánu. Přesto existuje velké množství rozdílů mezi úpravami dané problematiky jednotlivých ŘO, resp. ZS, které nevyplývají z charakteru podpořeného projektu (např. podpora měkkých a tvrdých projektů) nebo charakteru kontrolního orgánu (ústřední orgán státní správy a samospráva), a není tak zajištěn stejně kvalitní výkon kontrol napříč jednotlivými OP. Zároveň několik OP nemá některé konkrétní oblasti vhodně upraveny nebo je nemá upraveny vůbec. Jedná se především o následující nedostatky: Výběr projektů ke kontrole - Není upraven plán kontrol na místě na kratší než roční období (např. čtvrtletí, měsíc). - Není nastavena metodika analýzy rizik projektů využitelná pro kontroly na místě. Výkon kontroly na místě - Není dostatečně popsán způsob realizace některých aktivit souvisejících s výkonem kontroly na místě (např. oznámení kontroly kontrolované osobě, seznámení kontrolních pracovníků / kontrolované osoby s právy a povinnostmi obou stran). - Vzory protokolů neobsahují některé náležitosti požadované dle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole. Kontrolní listy pro kontrolu na místě - Neexistují kontrolní listy pro některé ex-ante, interim nebo ex-post kontroly na místě. - Některé kontrolní listy neobsahují otázky, případně neobsahují dostatečně detailní otázky pro ověření všech nezbytných oblastí v rámci kontroly (např. dodržení harmonogramu projektu, vedení odděleného účetnictví, označení účetních dokladů číslem projektu atd.). Řešení a sledování výsledků kontrol - Nejsou nastaveny pravidla pro rozlišení nedostatků různé závažnosti. - Není jednoznačně upraven postup při nesplnění stanovených nápravných opatření kontrolovanou osobou. - Není jednoznačně upravena možnost poskytovatele dotace pozastavit platby vůči příjemci. Z výše uvedených důvodu existuje značný prostor pro sjednocení a doplnění metodik. Konkrétní doporučení pro jednotlivé OP uvádíme v následujících kapitolách. Součástí předkládané metodiky je dle zadání Projektu také Metodika pro výkon kontrol v rámci Projektu, která zahrnuje základní pravidla pro výkon kontrol a Etický kodex kontrolních pracovníků v rámci Projektu, který upravuje jednání v eticky exponovaných situacích. Strana 6 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

7 3. Výběr projektů ke kontrole 3.1. Společné zásady napříč OP Na základě porovnání jednotlivých OP byly identifikovány společné zásady vyskytující se u více OP. Jedná se zejména o následující společné zásady: Všechny metodiky upravují kontrolu na místě, která je realizována formou veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole. U naprosté většiny OP (vyjma OP LZZ a ROP JZ) je definována také tzv. monitorovací návštěva (dozorovací návštěva, dohlídka, ověření na místě apod.). Monitorovací návštěvy nemají statut veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole a často je může vykonat jen jeden pracovník. Jejich cílem je ověřit např. určitou skutečnost z monitorovací zprávy, ze žádosti o platbu apod. U všech OP jsou definovány kontroly ve fázi ex-ante, interim a ex-post. Plány kontrol jsou převážně sestavovány buď na rok, přičemž aktualizace probíhá čtvrtletně a měsíčně, nebo na čtvrtletí. Konkrétně se jedná o následující případy: - Roční plány s aktualizací na čtvrtletí: OP LZZ, OP ŽP - Roční plány s aktualizací na pololetí: IOP, OP VaVpI (případná aktualizace dle potřeby) - Roční plány s aktualizací na čtvrtletí a následně měsíčně: OP VK, OP TP - Roční plány (aktualizace není upravena, eventuelně dle potřeby): OP D, ROP MS (pro ex-post kontroly), ROP SM - Pololetní plány (aktualizace není upravena): ROP JV - Čtvrtletní plány (aktualizace není upravena): OP PK, ROP JZ (pro interim kontroly), ROP MS (pro interim kontroly), ROP SZ - U ROP SV je zpracováván souhrnný plán kontrol, přičemž aktualizace souhrnného plánu kontrol probíhá měsíčně - U OP PI není v pravidlech uvedeno období tvorby plánů kontrol, nicméně dle informací z ŘO je možné tvořit roční, čtvrtletní i měsíční plány kontrol, které jsou generovány automaticky v informačním systému. U několika OP (vyjma OP PI, OP TP, OP VaVpI, OP D, ROP SM, ROP JV) je v manuálech upraveno, jaké informace plány kontrol obsahují, eventuelně jsou přílohou manuálu vzory plánu kontrol. U všech posuzovaných OP vstupuje analýza rizikovosti projektů do výběru vzorku projektů ke kontrole. Samotná metodika analýzy rizik je pak v manuálech většinou detailně popsána (vyjma OP D). V analýzách rizik jsou nejčastěji hodnocena následující kritéria: - typ, velikost, stáří organizace, - velikost projektu (výše způsobilých výdajů), - počet partnerů, - realizace výběrových řízení, - doba trvání projektu, - zkušenosti příjemce s projekty EU, - zkušenosti s příjemcem (kvalita monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, realizovaných výběrových řízení, četnost změn v projektu, apod.), - míra plnění indikátorů, - výsledky předchozích kontrol a auditů, - rizika technická, finanční, dokladová, časová, organizační, udržitelnosti, - úroveň rizika vycházející z předchozí analýzy rizik (je-li prováděna analýza rizik v jednotlivých fázích ex-ante, interim a ex-post zvlášť. Strana 7 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

8 U všech posuzovaných OP jsou stanoveny minimální požadavky na velikost vzorku projektů ke kontrole. Není-li kontrolováno 100 % projektů, vstupují do velikosti vzorku například následující kritéria: - analýza rizik, - finanční objem projektu / etapy, - specifická oblast podpory, - typ kontroly (ex-ante, interim, ex-post). Je-li kontrolováno 100 % projektů, může být stanoven i vyšší počet kontrol u jednoho projektu, a to například dle finančního objemu, eventuelně dle zkušeností s projektem. Konkrétně se jedná o následující možnosti: - U OP VK může být u projektu provedeno i více kontrol v případě negativních zkušeností s projektem. - U OP TP je u projektů nad 60 mil. Kč kontrolována každá etapa. - U OP VaVpI je provedena kontrola ve fázi ex-ante dle potřeby, ve fázi interim alespoň jednou / u velkých projektů minimálně jednou ročně, ve fázi ex-post minimálně jednou / u velkých projektů minimálně jednou ročně. - U OP D kontrolovány projekty s investičními náklady více než 1,5 mld. Kč nejméně dvakrát. - U OP ŽP, ROP MS a ROP JV realizována alespoň jedna kontrola na místě ve fázi interim a jedna ve fázi ex-post. U většiny z posuzovaných OP (vyjma OP TP) je v manuálech popsán postup pro realizaci kontroly na místě mimo plán kontrol (tzv. ad hoc kontroly). Většinou jsou také specifikovány podmínky, za jakých lze takovou ad hoc kontrolu provést. Jedná se o projekty, kdy byly identifikovány např. závažné nedostatky v žádosti o platbu nebo v monitorovací zprávě, porušení podmínek spolufinancování, podnět k podezření na nesrovnalost, konkrétní potřeby projektových manažerů, při žádosti o změnu projektu či při vypsání nového zadávacího řízení apod Specifika vybraných OP Při porovnání metodik jednotlivých OP jsme identifikovali několik následujících specifik: V OM ROP SV je uvedena možnost provedení nezávislého ověření rizikových projektů externí auditorskou firmou na základě rozhodnutí ŘO. Obdobná možnost využití externí firmy je uvedena také v Páteřním manuálu OP PI (v daném případě se nejedná o veřejnosprávní kontrolu dle zákona). V Páteřním manuálu OP PI je popsán pouze výkon kontroly interim (průběžná kontrola na místě po podání žádosti o platbu) a ex-post (kontrola stálosti vzorku operací). Kontroly ex-ante jsou pouze zmíněny v Pravidlech MPO pro kontrolu fyzické realizace projektu, nejsou však blíže popsány. Nad rámec základních ex-ante, interim a ex-post kontrol jsou u většiny ROP (vyjma ROP MS) popsány také dva typy průběžné kontroly, a to bez žádosti o platbu a s žádostí o platbu. Např. u ROP JZ je fyzická kontrola interim s žádostí o platbu provedena na základě analýzy rizik provedené po administrativní kontrole žádosti o platbu, přičemž kontroly bez žádosti o platbu jsou plánovány ad hoc (na základě podnětu nebo pro doplnění kontrol s žádostí o platbu). U ROP JZ, ROP MS, ROP SV a ROP SZ je v manuálech popsán postup pro zpracování plánů kontrol zvlášť pro kontroly ex-ante, zvlášť pro kontroly interim a pro kontroly ex-post (eventuelně je plán kontrol na tyto typy rozčleněn): - Plán ex-ante kontrol je sestavován operativně v návaznosti na výběr / schválení projektů a ex-ante analýzu rizik (ROP JZ, ROP MS, ROP SV, ROP SZ). - Plán interim kontrol je sestavován na čtvrtletí (ROP JZ, ROP MS). - U ROP JZ a ROP MS je zvlášť upraveno také zpracování plánu ex-post kontrol (U ROP JZ je plán vázán na předložení závěrečné monitorovací zprávy, u ROP MS je sestavován ročně). Strana 8 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

9 - U ROP SV je sestavován souhrnný plán kontrol, který zahrnuje kontroly interim a expost (dále také administrativní kontroly interim s žádostí o platbu, rozšířené administrativní kontroly a monitorovací návštěvy). - U ROP SZ není upraveno rozdělení plánu kontrol na interim a ex-post kontroly (exante kontroly jsou do plánu operativně zařazeny viz výše). U OP PI jsou vybírány projekty ke kontrole na základě stanovených kritérií, a to dle částky dotace na etapu stanovené v harmonogramu a dále dle váženého průměru následujících kritérií: počet nenulových položek rozpočtu, počet etap, velikost subjektu, rating, pořadí etapy/počet etap. Vzorek je generován automaticky v informačním systému. U vybraných OP (OP TP, IOP, OP ŽP, ROP JZ, ROP SV) jsou prováděny tři druhy analýzy rizik, a to ve fázi ex-ante, interim a ex-post. U OP LZZ, OP VK, OP TP, OP ŽP, ROP JZ a ROP SV je v manuálu upravena také vrcholová koordinace plánovaných kontrol tak, aby nevznikaly případné duplicity při kontrolách na místě u jednoho příjemce (např. u OP ŽP mohou být z plánu kontrol vyřazeny projekty, které byly již předmětem veřejnosprávní kontroly v předchozích dvou letech; u ROP JZ je sledována vhodnost kontrol interim se žádostí o platbu a bez žádosti o platbu apod.) Příklady dobré a špatné praxe Na základě porovnání jednotlivých OP jsme identifikovali následující příklady dobré praxe: Realizaci monitorovacích návštěv lze považovat za vhodnou, jelikož se jedná o flexibilní nástroj kontroly realizace projektu a může se jednat o důležitý preventivní nástroj, který může předejít případným nesrovnalostem. Dále může být monitorovací návštěva využita při kontrole nápravných opatření uložených při předchozí veřejnosprávní kontrole. Monitorovací návštěva je upravena v manuálech naprosté většiny OP (vyjma OP LZZ a ROP JZ). Pozitivně lze hodnotit samostatnou úpravu postupů pro vypracování plánů ex-ante kontrol v manuálech (týká se ROP JZ, ROP MS, ROP SV a ROP SZ). Ex-ante kontroly jsou vázány na výběr či schválení projektu a jejich plánování tedy nevstupuje do ročního plánu kontrol, není-li zpracována aktualizace ročního plánu v souvislosti s výběrem / schválením projektů. U ROP SZ je součástí plánu kontrol také informace o rizikových faktorech u projektu. Tuto informaci považujeme za přínosnou, jelikož je indikací pro zaměření kontroly. Provádění analýzy rizikovosti projektů ve fázi ex-ante, interim a ex-post považujeme za vhodné, jelikož v každé fázi mohou být hodnocena jiná kritéria rizikovosti. Dále byly identifikovány příklady špatné praxe: U OP D není upravena aktualizace ročních plánů, resp. tvorba plánů na kratší období než je jeden rok. V případě, že není roční plán kontrol aktualizován v průběhu roku, není možné ho využít jako efektivní nástroj řízení výkonu kontrol, jelikož jen v kratším časovém horizontu lze plánovat detailněji, tj. konkrétní termíny, členy kontrolní skupiny apod. U OP D není nastavena metodika analýzy rizik projektů. V manuálu OP D je nicméně uvedeno, že jedním ze vstupů při tvorbě plánů kontrol je analýza rizik, nicméně samotná metodika analýzy rizik projektů není popsána. Není tedy zřejmé, zda je analýza rizik ve skutečnosti realizována. Jeli realizována, není upraven postup pro příslušné pracovníky, jak analýzu rizik provádět. Strana 9 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

10 3.4. Doporučení pro jednotlivé OP Doporučení pro jednotlivé OP vychází z předchozí kapitoly, kde jsou identifikovány příklady dobré a špatné praxe. Příklady dobré praxe mohou být inspirací pro ostatní OP. Konkrétní doporučení pro oblast výběru projektů ke kontrole jsou postavena na nápravě špatné praxe: ŘO OP D a ROP SM doporučujeme upravit v manuálu postupy pro aktualizaci ročního plánu kontrol v kratším období. Plánování ve čtvrtletních, eventuelně měsíčních, intervalech umožňuje upřesnění plánu kontrol, např. doplnění obsazení kontrolní skupiny či přesného termínu kontroly apod. Konkrétní plány kontrol pak slouží jako vhodný plánovací nástroj pro organizaci kontrol jak z hlediska personálních kapacit, tak z hlediska časového. Vzory jednotlivých typů plánu kontrol doporučujeme upravit do přílohy manuálu. ŘO OP PI doporučujeme samostatně popsat výkon kontrol ex-ante. Strana 10 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

11 3.5. Přehled řešení analýzy rizik a metodiky výběru projektů ke kontrole u jednotlivých OP Otázka Upravuje metodika veřejnosprávní kontrolu na místě? Operační program IOP OP D OP LZZ OP PI OP PK OP TP OP VaVpI OP VK OP ŽP ROP JV ROP JZ ROP MS ROP SM ROP SV ROP SZ ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Upravuje metodika monitorovací návštěvu (dohlídku)? Je definována kontrola ex-ante? Je definována kontrola interim? Je definována kontrola ex-post? Jak jsou sestavovány roční plány kontrol (eventuelně na kratší období)? Jsou roční plány kontrol aktualizovány na kratší období? Jsou v manuálu upraveny informace k obsahu plánů kontrol? Je zohledněna rizikovost při výběru projektů ke kontrole? Je nastavena metodika analýzy rizik? Jsou stanoveny minimální požadavky na velikost vzorku projektů, u kterých musí být provedena kontrola na místě? Jsou v manuálu upraveny postupy pro kontrolu duplicity / vhodnosti kontrol vybraných projektů v daném období? Je v manuálu upravena realizace kontroly projektu mimo plán? ANO ANO NE NE 1 ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 1 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO N/A 2 ANO ANO ANO ANO N/A 2 N/A 2 N/A 2 NE ANO N/A 2 ANO NE ANO NE ANO NE NE ANO ANO NE ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE 3 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 4 ANO ANO ANO 4 ANO ANO 4 ANO 4 ANO 4 ANO 4 ANO ANO 4 ANO ANO 4 ANO NE NE ANO NE NE ANO NE ANO ANO NE ANO NE NE ANO NE NE ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 1 Možnost ověření nezávislou externí firmou 2 Sestavovány plány na kratší období (pololetí, čtvrtletí) bez aktualizace 3 Kontrolováno 100 % projektů 4 Kontrolováno 100 % projektů Strana 11 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

12 4. Výkon kontroly na místě 4.1. Společné zásady napříč OP Stejně jako v postupech při výběru projektů ke kontrole, tak také v postupech při samotném výkonu kontrol na místě, byly identifikovány zásady, které se vyskytují u více OP. V postupech výkonu kontrol jsme posuzovali procesní dokumentaci, kterou jednotlivé OP využívají při kontrole na místě, a dále jednotlivé fáze realizace kontroly na místě, a to přípravu, realizaci (včetně posouzení náležitostí protokolu o výsledku kontroly) a ukončení. V manuálech OP jsou upraveny vzory následující procesní dokumentace, která je při kontrolách na místě využívána: Pověření k provedení kontroly všechny OP. Oznámení o kontrole vyjma ROP JZ a ROP JV. Poučení o právech a povinnostech kontrolních pracovníků a kontrolované osoby, eventuelně Poučení pro přizvanou osobu jednotlivé OP mají upraveno různě (blíže viz kapitola 4.2). Čestné prohlášení o nepodjatosti vyjma OP TP, IOP (Operační manuál IOP a OM ŘO IOP, v manuálech ZS střet zájmů ošetřen), ROP JZ, ROP MS, ROP SV, ROP SZ a ROP JV. Nicméně uvedené ROPy mají ošetřeno vyloučení střetu zájmů v textu manuálů a není již podepisován zvláštní dokument. Protokol o výsledku kontroly všechny OP. Kontrolní listy pro výkon kontroly na místě vyjma OP TP, ROP MS a ROP JV (blíže viz kapitola 5). Rozhodnutí o námitkách vyjma OP TP, OP VaVpI, OP D, OP PK, ROP JZ. Při posouzení jednotlivých vzorů protokolu o výsledku kontroly na místě a postupů pro jejich zpracování byly identifikovány následující společné zásady: Vzory protokolů standardně obsahují náležitosti požadované dle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole, dle kterých musí být součástí protokolu následující informace: kontrolní orgán, kontrolní pracovníci, kontrolovaná osoba, místo a čas kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, opatření k nápravě / nápravná opatření, poučení o lhůtách a námitkách, podpisy členů kontrolní skupiny a podpis kontrolované osoby. Bylo identifikováno jen několik drobných nedostatků: - Vzor protokolu OP D neobsahuje identifikaci kontrolního orgánu, poučení pro kontrolovanou osobu o lhůtách a námitkách, pole pro podpis kontrolované osoby. - Ve vzoru OP PK chybí předmět kontroly (je uveden pouze cíl kontroly) a není specificky uveden oddíl pro opatření k nápravě / nápravná opatření (existuje pouze oddíl pro stanovení termínu odstranění nedostatků). Předpokládáme však, že opatření k nápravě / nápravná opatření jsou ve skutečně vypracovaném protokole obsažena (jsou např. součástí zjištění). - Vzor protokolu ROP SV a ROP JV neobsahuje část pro opatření k nápravě / nápravná opatření. Předpokládáme však, že opatření k nápravě / nápravná opatření jsou ve skutečně vypracovaném protokole obsažena (jsou např. součástí zjištění). U ROP JV je nicméně Přehled přijatých nápravných opatření přílohou protokolu, kde je také sledováno jejich splnění / nesplnění. Dále byly identifikovány další oblasti, které vzory protokolů v převážné míře obsahují, a to: - informace o počtu stran protokolu, - informace o počtu výtisků, eventuelně včetně informace, pro který orgán jsou výtisky určeny, - výčet příloh protokolu (např. kontrolní listy, přehled kontrolovaných výdajů, vyjádření kontrolního pracovníka k vypořádání nedostatků apod.). Strana 12 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

13 V rámci přípravy ke kontrole jsou v manuálech nastaveny následující základní kroky: Kontaktování kontrolované osoby za účelem sjednání termínu, včetně požadavku na účast relevantních osob vyjma OP VaVpI, u něhož je zasláno Oznámení o kontrole bez předchozí dohody, nicméně termín kontroly lze na žádost kontrolované osoby změnit. Vystavení a odeslání Oznámení o kontrole u ROP JZ a ROP JV neexistuje standardizovaný formulář, nicméně povinnost oznámit kontrolu příjemci (mailem, telefonicky nebo osobně / písemně) je v Příručce kontrolora ROP JZ popsána. Zajištění písemného Pověření ke kontrole všechny OP. Vyloučení střetu zájmů vyjma OP TP a IOP (Operační manuál IOP a OM ŘO IOP, v manuálech ZS je již nicméně střet zájmů ošetřen). Seznámení členů kontrolní skupiny s právy a povinnostmi kontrolních pracovníků / kontrolované osoby jednotlivé OP mají upraveno různě (blíže viz kapitola 4.2). Seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi kontrolované osoby / kontrolních pracovníků jednotlivé OP mají upraveno různě (blíže viz kapitola 4.2). Zadání kontroly do informačního systému (MONIT, ISOP apod.) všechny OP. Téměř u všech OP je možné provést kontrolu na místě i bez předběžného oznámení, a to většinou v případech, kdy by došlo předběžným oznámením ke zmaření výkonu kontroly. U OP PI a OP D není možnost realizace předem neoznámené kontroly uvedena. V manuálech jsou většinou stanoveny lhůty pro odeslání Oznámení o kontrole kontrolované osobě (vyjma ROP SV). Lhůta je nejčastěji minimálně 2 pracovní dny před kontrolou, eventuelně 5 pracovních dní před kontrolou. V manuálech jsou stanoveny osoby oprávněné vydávat pověření ke kontrole, přičemž většinou se jedná o vedoucího kontrolního orgánu nebo jím pověřenou osobu, ředitele odboru, eventuelně vedoucího oddělení. Složení kontrolní skupiny je u všech OP bez výjimky minimálně dvoučlenné, z toho jeden člen je vedoucím kontrolní skupiny. V rámci některých OP je možné přizvat ke kontrole i externího experta (přizvaná osoba). V manuálech jsou také uváděny zdroje informací ke kontrole (vyjma OP PI, kde není zmíněno). Většinou je základním zdrojem informační systém (u OP TP a IOP není uveden, jelikož není standardně využíván). Dále se jedná o smluvní a projektovou dokumentaci (Rozhodnutí o poskytnutí dotace, monitorovací zprávy, žádosti o platbu apod.), výsledky předchozích kontrol, složka projektu atd. Během samotné realizace kontroly na místě jsou v manuálech popsány následující aktivity: Zahájení kontroly předložením Pověření ke kontrole všechny OP. Seznámení kontrolované osoby s průběhem kontroly a kontrolovanými oblastmi vyjma ROP JZ. Seznámení kontrolované osoby se složením kontrolní skupiny a předpokládanou délkou kontroly vyjma ROP JZ a ROP JV, u kterých postup není v manuálu upraven. Postup při zakončení kontroly na místě u všech OP je stanoveno zakončení kontroly na místě vyhotovením protokolu o výsledku kontroly a seznámení KO s tímto protokolem Ve fázi ukončení kontroly existují tyto obecné postupy: Manuály vesměs stanovují zakončení kontroly standardně na místě, a to seznámením kontrolované osoby s protokolem o výsledku kontroly (u OP PK není uvedeno). Téměř u všech OP (vyjma OP PI a OP D) jsou nastaveny postupy pro následné vyhotovení protokolu po odjezdu z místa fyzické realizace kontroly. Současně je stanovena lhůta pro následné vypracování protokolu 30 kalendářních dnů (OP LZZ, OP ŽP, ROP MS), 22 pracovních dnů (ROP SM), 20 dnů (OP TP, IOP, ROP SZ), 7 pracovních dnů (ROP SV, ROP JV), neprodleně (ROP JZ). Strana 13 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

14 U všech OP je upravena možnost kontrolované osoby podat námitky proti protokolu o výsledku kontroly včetně termínu dle zákona o státní kontrole, přičemž většina OP (vyjma OP TP, OP VaVpI, OP D, OP K, ROP JZ) má ve svých manuálech upraven vzor Rozhodnutí o námitkách. V manuálech téměř všech OP (vyjma OP D) jsou vymezeny pravomoci rozhodování o námitkách. Je-li námitkám plně vyhověno, rozhoduje vedoucí kontrolní skupiny. Není-li vyhověno, je rozhodování přesunuto na vyšší úroveň v rámci kontrolního orgánu, většinou na vedoucího kontrolního orgánu (eventuelně ředitel sekce, odboru, oddělení). Téměř všechny manuály (vyjma OP PI, OP D, ROP SZ, ROP JV) upravují ukončení kontroly dle zákona o finanční kontrole, tj. marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo doručením rozhodnutí o námitkách (byly-li námitky podány) Specifika vybraných OP Při porovnávání postupů definovaných pro výkon kontrol na místě bylo nad rámec společných zásad identifikováno také několik specifik. V oblasti procesní dokumentace byly identifikovány následující dokumenty, které jsou využívány jen některými OP: Zápis ze zahájení kontroly jedná se o dokument, v němž jsou kontrolovanou osobou / kontrolními pracovníky potvrzeny náležitosti kontroly (jména zúčastněných osob, předání písemného pověření kontrolních pracovníků, seznámení s právy a povinnostmi obou stran, předmět kontroly apod.) využívá OP VK, OP VaVpI (pod názvem Protokol o zahájení kontroly na místě ), OP TP, IOP, OP PK, ROP SZ, ROP SM. Program kontroly obsahem jsou základní identifikační údaje kontroly (kontrolovaná osoba, kontrolní orgán, číslo pověření ke kontrole, termín kontroly, informace o kontrolovaných oblastech apod.) využívá OP TP, IOP. Dohoda o zaslání protokolu poštou předmětem je písemné potvrzení kontrolované osoby, že souhlasí se zasláním protokolu, který bude vyhotoven následně, poštou využívá OP LZZ, OP ŽP. Možnost vystavit obecné pověření k provedení kontroly, tj. pro více projektů / kontrol, popisuje pouze manuál OP VK, OP PK a ROP JV, částečně také OP ŽP, kde je pověření vystaveno na vedoucího kontrolní skupiny na celý rok, který následně vystavuje pověření na jednotlivé členy týmu (po schválení vedoucího oddělení). Při posouzení vzorů protokolu o výsledku kontroly na místě a postupů pro jejich zpracování byla identifikována následující specifika: Vzory protokolů obsahují např. následující oblasti nad rámec požadovaných a obecně užívaných (viz kapitola 4.1): - popis průběhu kontroly (OP LZZ, OP ŽP), - popis stavu projektu (OP LZZ, OP ŽP), - informace o kontrolovaném období (OP LZZ, OP VaVpI), - informace o kontrolovaném vzorku (OP LZZ, OP VaVpI, OP PK), - věcné a číselné shrnutí výsledků kontroly (ROP MS), - přehled podkladové dokumentace ke kontrole (OP VK, IOP, OP D), - potvrzení KO o navrácení všech zapůjčených dokladů (OP TP), - záznam o předání protokolu (OP D), - povinně musí být v protokolu věta: "Služby, dodávky, stavební práce (nehodící se vypusťte) byly / nebyly (nehodící se vypusťte) provedeny a jsou v souladu s předloženým projektem, Rozhodnutím a účtovanými předměty, uvedenými na předložených fakturách." (OP PI). Ve fázi přípravy na kontrolu na místě byly identifikovány následující specifické postupy: V manuálech jednotlivých OP je různým způsobem řešeno poučení kontrolních pracovníků o jejich právech a povinnostech (eventuelně přizvané osoby) a současně poučení kontrolních pracovníků o právech a povinnostech kontrolované osoby. Byly zjištěny následující případy: Strana 14 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

15 - Zajištěno poučení kontrolních pracovníků s právy a povinnostmi jejich a současně s právy a povinnostmi kontrolované osoby OP LZZ, OP VK, manuál MPSV IOP, manuál MZd IOP, OP VaVpI, OP ŽP, ROP JZ, ROP MS, ROP SV, ROP SZ, ROP SM, ROP. - V některých výše zmíněných OP jsou práva a povinnosti jak kontrolních pracovníků, tak kontrolované osoby upraveny v manuálu, neexistuje však dokument, který by daný kontrolní pracovník písemně potvrdil (týká se OP VaVpI, ROP JZ, ROP MS, ROP SV, ROP SM, ROP JV). - Zajištěno poučení kontrolních pracovníků pouze s jejich právy a povinnostmi OP PI, OP IOP (OM ŘO IOP, manuál MK IOP, manuál MV IOP). - Poučení kontrolních pracovníků o právech a povinnostech je obsaženo v příručkách pro příjemce a žadatele OP IOP (OM IOP), OP D, OP PK. - Nezajištěno poučení kontrolních pracovníků s žádnými právy a povinnostmi - OP TP, OP D, OP PK. - U OP TP a OP IOP (OM IOP) existuje pouze poučení pro přizvanou osobu. Také poučení kontrolované osoby o jejích právech a povinnostech a současně poučení kontrolované osoby o právech a povinnostech kontrolních pracovníků je v manuálech upraveno různě. Byly zjištěny následující případy: - Zajištěno poučení kontrolované osoby o právech a povinnostech jejích a současně o právech a povinnostech kontrolních pracovníků OP LZZ, OP PI, OP VaVpI, OP VK, IOP, OP ŽP, OP PK, ROP SV, ROP SZ, ROP SM. - Zajištěno poučení kontrolované osoby pouze o právech a povinnostech kontrolních pracovníků OP TP. - Nezajištěno poučení kontrolované osoby s žádnými právy a povinnostmi OP D, ROP JZ, ROP MS, ROP JV. V manuálech byly identifikovány následující další vhodná ustanovení: - U IOP je příjemci při zahájení kontroly předložen seznam dokumentace, která bude při kontrole využívána. - V případě ROP JZ, ROP SV je specifikováno vybavení kontrolní skupiny nutné pro výkon kontroly na místě. - Součástí manuálu je také etický kodex OP (OP PI, OP VK, OP TP, IOP, VaVpI, OP ŽP, ROP SV, ROP SZ, ROP MS a ROP SM). V OM ROP JZ je pouze upraven zákaz braní úplatků a darů. U vybraných OP (OP LZZ, OP PI, OP VK, OP VaVpI, IOP: OM MK IOP a OM MV IOP, OP ŽP, ROP JZ, ROP MS, ROP SV) jsou stanoveny podmínky pro výběr vzorku výdajů ke kontrole. Nejčastěji je stanoveno minimálně 15 % výdajů požadovaných v rámci předložených žádostí o platbu / u OP PI minimálně 15 % všech podlimitních dokladů (do 10 tis. Kč) v žádosti o platbu. Co se týče v manuálech popsaných zdrojů informací ke kontrole, jsou ve vybraných manuálech uváděny jako relevantní zdroje (viz také kapitola 4.1) také: o o výsledky analýzy rizik projektu (OP VK, IOP), aktivity organizace na základě informací z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, internetu (OP VK). V rámci postupů při realizaci kontroly na místě byla identifikována následující specifika: V manuálech některých OP (OP LZZ, OP VK, IOP: OM ŘO IOP a OM MPSV IOP, OP D, OP ŽP, OP PK, ROP JZ, ROP SV, ROP JV) je definován postup při zjištění nedostatků, které lze odstranit na místě (viz také kapitola 6). Manuály OP LZZ, IOP (resp. dílčí manuály ŘO a ZS), OP ŽP, OP PK, ROP JZ, ROP MS, ROP SV, ROP SZ uvádí možnost požadovat při kontrole na místě doložení dodatečných dokladů, které nebyly při kontrole kontrolním pracovníkům k dispozici. Současně je stanovena lhůta, která má být příjemci uložena. Strana 15 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

16 U některých OP byla identifikována další vhodná ustanovení, která manuály upravují. Např.: - U IOP (vrcholový OM IOP) je uvedeno doporučení zaslat návrh záznamu / zápisu o kontrole kontrolované osobě k připomínkám před jeho schválením a odůvodněné připomínky zapracovat. Stejnou praxi aplikuje v odůvodněných případech i OP TP. - U OP VaVpI a ROP SM jsou upraveny metody kontroly a zásady kontrolní činnosti. U OP ŽP jsou popsány kontrolní postupy používané při kontrole na místě. - OM ROP JZ a několik dalších manuálů definuje možnost včetně postupu pro krácení nebo neproplacení finančních prostředků na základě kontroly interim se žádostí o platbu (dále také viz kapitola 6). - U ROP SZ a ROP JV je stanoven způsob řešení nestandardních situací (vícepráce, neplnění indikátorů, nezpůsobilost výdajů atd.). U OP LZZ, OP PI, OP VK, OP TP, IOP, OP D, OP ŽP je v manuálech popsán postup pro výběr vzorku dokladů, eventuelně aktivit, které budou předmětem kontroly na místě. U vybraných OP (OP TP, IOP, ROP SV), které umožňují kontrolu vzorku výdajů, jsou také stanoveny podmínky pro rozšíření vzorku výdajů ke kontrole. Rozšíření vzorku je standardně nutné v případě, že byly zjištěny systémové nedostatky. V manuálech OP LZZ, OP VK, OP TP, IOP, OP ŽP, ROP MS, OP PK a ROP MS je uvedeno, jakým způsobem je postupováno v případě, že příjemce neposkytne kontrolním pracovníkům při kontrole požadovanou součinnost. Je uvedena možnost uložení pokuty dle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole. Také u postupů při ukončení kontroly na místě byla identifikována určitá specifika: U OP LZZ, OP VK, OP TP (ŘO), OP ŽP, ROP JZ, ROP SM a ROP JV je možné zaslat protokol o výsledku kontroly poštou. Nicméně u vybraných OP (OP LZZ, OP VK, ROP JZ) je stanovena podmínka zaslání protokolu poštou pouze v případě, není-li identifikováno zjištění či nesrovnalost. U některých OP (OP LZZ, IOP: OM MV IOP, OP ŽP) je při kontrole na místě s příjemcem sepsána písemná tzv. Dohoda o zaslání protokolu poštou (viz také kapitola 4.3). Manuál OP VK zvlášť upravuje návrh na opravu chyb v psaní, počtech nebo jiných zřejmých administrativních chyb v textu protokolu, aniž by byly řešeny námitky. U některých OP jsou definovány další specifické možnosti ukončení veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrola může být také ukončena: - dnem, kdy se kontrolovaná osoba odmítne seznámit s protokolem, přičemž tato skutečnost musí být v protokole zaznamenána (IOP), - stvrzením kontrolované osoby, že se vzdává práva podat námitku proti protokolu o výsledku kontroly (ROP JZ, ROP SM) uvedený postup však není zcela v souladu se zákonem (blíže viz kapitola 4.3 a 4.4) Příklady dobré a špatné praxe Na základě posouzení manuálů jednotlivých OP byly identifikovány následující příklady dobré praxe v rámci postupů při výkonu kontrol: Domníváme se, že je vhodné využívat jako zdrojů informací ke kontrole mimo jiné také (i) výsledky analýzy rizik projektu (upraveno u OP VK, IOP, OP TP), na základě které mohou kontrolní pracovníci určit zaměření kontroly, a eventuelně také (ii) informace z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, internetu apod. (upraveno u OP VK). Zápis ze zahájení kontroly považujeme za vhodný dokument pro záznam všech procesních aktivit, které je nutno při zahájení kontroly zajistit. Kontrolovaná osoba tak v tomto zápisu svým podpisem potvrdí, že jí bylo předloženo pověření ke kontrole, že jí byli představeni členové kontrolní skupiny, že byla poučena o právech a povinnostech svých i kontrolních pracovníků, že byla seznámena se zaměřením a programem kontroly, že byla dohodnuta součinnost apod. Veškeré výše uvedené skutečnosti tak mohou být v předmětném zápisu uvedeny a není nutné disponovat více dokumenty (např. součástí předmětného zápisu může být poučení s taxativně uvedenými právy a povinnostmi kontrolované osoby a kontrolních pracovníků). Zápis ze zahájení Strana 16 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

17 kontroly (resp. Protokol o zahájení kontroly) využívá OP VK, OP TP, IOP, OP PK, OP VaVpI, ROP SZ a ROP SM. U IOP je nastaven postup, kdy je kontrolované osobě při zahájení kontroly předložen seznam dokumentace, který bude při kontrole vyžadován. Uvedený seznam může zvýšit efektivitu kontroly a zejména pak ušetří při kontrole čas dohledáváním dokumentace. Považujeme za vhodné, aby byl tento seznam kontrolované osobě zaslán v předstihu, tedy společně s oznámením o kontrole. Považujeme za vhodné, aby byly v manuálech upraveny také určité etické normy, kterými se budou kontrolní pracovníci řídit při výkonu kontrol. OP PI, OP VK, OP TP, IOP, VaVpI, OP ŽP, ROP SV, ROP SZ, ROP MS a ROP SM mají vypracován etický kodex. V této souvislosti lze využít také kodex uvedený v kapitole 8. Domníváme se, že je vhodné pro kontrolu výdajů stanovit vzorek, který bude předmětem kontroly, a to zejména u OP, kde se u projektů vyskytuje velké množství výdajů menších výše nebo opakované druhy výdajů (mzdové výdaje, režijní výdaje, nájem apod.). Co se týče např. režijních výdajů, měla by být ověřena také metoda stanovená příjemcem k alokování určité části režijních výdajů na projekt. Podmínky pro výběr vzorku jsou stanoveny u OP LZZ, OP PI, OP VK, OP VaVpI, IOP: OM MK IOP a OM MV IOP, OP ŽP, ROP JZ, ROP MS, ROP SV. Pro stanovení vzorku by však měla být v manuálu definována jasná kritéria. Metoda výběru vzorku by pak měla být popsána a odůvodněna v protokole o výsledku kontroly a současně by měl být uveden přehled kontrolovaných výdajů. Dále je vhodné popsat postup, kdy může být vzorek rozšířen (např. při výskytu pochybení systémového charakteru nebo určitého procenta nezpůsobilých výdajů ve vybraném vzorku, např. dle typu výdaje). Postupy pro rozšíření vzorku jsou vhodně upraveny v manuálech OP TP, IOP a ROP SV. Při realizaci kontroly na místě se často zjistí drobné nedostatky, jež nemají za následek vznik podezření na nesrovnalosti a které je možné odstranit příjemcem přímo na místě během výkonu kontroly. Považujeme za přínosné, když jsou také podmínky pro odstranění nedostatků na místě jednoznačně upraveny v manuálech. Během výkonu kontroly na místě jsou mnohdy identifikovány doklady, které je nutné ověřit, avšak nejsou na místě k dispozici. Považujeme za vhodné, když je v manuálech ošetřena možnost požadovat po kontrolované osobě doložení dalších dokladů včetně stanovení dodatečných lhůt, resp. úpravu celkových interních lhůt OP pro vytvoření protokolu, pokud není protokol vytvořen na místě. Možnost doložení dodatečných dokladů upravují manuály OP LZZ, IOP (resp. dílčí manuály ŘO a ZS), OP ŽP, OP PK, ROP JZ, ROP MS, ROP SV a ROP SZ. Domníváme se, že je vhodné v manuálech popsat postup v případě, že příjemce neposkytne kontrolním pracovníkům součinnost či jinak maří výkon kontroly na místě. V manuálech OP LZZ, OP VK, OP TP, IOP, OP ŽP, ROP MS, OP PK a ROP MS je stanoveno uložení pořádkové pokuty dle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole. V některých případech není možné vytvořit protokol o výsledku kontroly bezprostředně v den provedení fyzické kontroly na místě u kontrolované osoby. Pro tyto případy považujeme za vhodné, aby byly v manuálech upraveny postupy pro následné vyhotovení protokolu, eventuelně včetně lhůty pro jeho vyhotovení od data vlastního výkonu kontroly na místě (upraveno u OP LZZ, OP VK, OP TP (ŘO), OP ŽP, ROP JZ, ROP SM a ROP JV; u OP VaVpI a IOP není upraveno následné vyhotovení protokolu samostatně, ale manuál nestanovuje ani povinnost vyhotovit protokol přímo na místě a u IOP udává dokonce lhůtu pro vyhotovení). Považujeme za vhodné, aby byla možnost následného vyhotovení protokolu po uskutečnění kontroly na místě upravena i pro případ, kdy byly identifikovány nedostatky. Často se totiž jedná o složité případy, které není možné uzavřít na místě. Z hlediska zvýšení efektivity považujeme za užitečné upravit v manuálu možnost zaslání následně vyhotoveného protokolu kontrolované osobě poštou, a to alespoň pro případy, kdy při kontrole na místě nebyly identifikovány žádné nedostatky. Zákon o státní kontrole, ukládá kontrolnímu orgánu povinnost seznámit kontrolovanou osobu s protokolem, v zaslání protokolu poštou však není spatřován rozpor s touto povinností, jelikož tato praxe je u některých OP standardně aplikována, pokud kontrolovaná osoba prohlásí písemně, že byla s protokolem seznámena (v protokolu nebo zvláštním dokumentem), resp. s tímto způsobem seznámení kontrolovaná osoba vyjádří písemný souhlas. Strana 17 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

18 Pro tyto účely může být využit dokument Dohoda o zaslání protokolu poštou, jehož vzor je přílohou některých manuálů (viz kapitola 4.2). Obsahem dokumentu je informace, že vyhotovený protokol bude zaslán poštou doporučeně na určenou doručovací adresu. Součástí Dohody by měla být i informace o postupech v případě nevyzvednutí zásilky. Např. poučení, že (i) den převzetí protokolu na poště je dnem seznámení s protokolem a že (ii) v případě nevyzvednutí zásilky se považuje za den doručení poslední den lhůty na její vyzvednutí a zároveň zaniká právo podat námitky. V oblasti výkonu kontrol byly také zjištěny příklady špatné praxe: V manuálech některých OP nejsou uvedeny všechny aktivity, které je nutné zajistit v rámci přípravy kontroly na místě (např. oznámení o kontrole, seznámení kontrolované osoby se složením kontrolní skupiny, seznámení kontrolních pracovníků / kontrolované osoby s právy a povinnosti obou stran, seznámení kontrolované osoby s kontrolovanými oblastmi blíže viz kapitola 4.1). Kontrolovaná osoba tak může být nedostatečně informována o důležitých skutečnostech. V manuálu ROP SV není stanovena lhůta pro zaslání oznámení o kontrole kontrolované osobě. Domníváme se, že lhůta je důležitá, aby byl postup standardizován a aby byla kontrolovaná osoba o kontrole informována v přiměřeném předstihu. Vzory protokolů o výsledku kontroly na místě některých OP neobsahují všechny náležitosti požadované dle zákona o státní kontrole a zákona o finanční kontrole (blíže viz kapitola 4.1). V manuálech ROP JZ a ROP SM je uveden specifický postup pro ukončení veřejnosprávní kontroly na místě. Kontrola může být ukončena mimo jiné stvrzením kontrolované osoby, že se vzdává práva podat námitku proti protokolu o výsledku kontroly. U ROP JZ je navíc specifikováno, že datem ukončení fyzické kontroly je pak považován datum podpisu protokolu z fyzické kontroly. Uvedený postup však není zcela v souladu se zákonem o finanční kontrole, který možnost vzdát se práva podání námitek neuvádí, a proto vždy platí, že kontrola končí marným uplynutím lhůty pro podání námitek (případně dnem doručení rozhodnutí o námitkách, byly-li podány) Doporučení pro jednotlivé OP V oblasti výkonu kontroly byly v kapitole 5.4 identifikovány příklady dobré a špatné praxe. Dobrá praxe může poskytnout náměty pro ostatní OP. Z příkladů špatné praxe vychází následující doporučení: ŘO, případně ZS OP TP, IOP, OP D, OP PK, ROP JZ, ROP MS a ROP JV doporučujeme ošetřit v manuálech všechny procesní aktivity, které je nutné zajistit ve fázi přípravy na kontrolu na místě (blíže viz kapitola 4.1). ŘO ROP SV doporučujeme upravit v manuálech lhůtu pro zaslání oznámení o kontrole kontrolované osobě. ŘO, případně ZS OP D, OP PK a ROP SV doporučujeme revidovat vzory protokolů o výsledku kontroly na místě tak, aby byly odstraněny drobné nedostatky uvedené v kapitole 4.1, a byl tak zajištěn úplný soulad se zákonem o státní kontrole a zákonem o finanční kontrole. ŘO OP PI a OP D doporučujeme upravit v manuálech pravidla pro následné vypracování protokolu o výsledku kontroly, a to včetně nastavení lhůty (OP PI, OP D a dále OP VK, OP PK). Současně doporučujeme nastavit pravidla pro zaslání protokolu poštou, a to zejména u tematických OP, kde by osobní předání bylo náročné a neefektivní (OP PI, OP TP, IOP, OP D). ŘO ROP JZ a ROP SM doporučujeme zpřesnit v manuálech postupy pro ukončení veřejnosprávní kontroly na místě tak, aby byly plně a jednoznačně v souladu se zákonem o finanční kontrole. Strana 18 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

19 4.5. Přehled výkonu kontrol v rámci jednotlivých OP Operační program IOP OP D OP LZZ OP PI OP PK OP TP OP VaVpI OP VK OP ŽP ROP JV ROP JZ ROP MS ROP SM ROP SV ROP SZ Otázka Příprava kontroly na místě Jsou v metodice nastaveny všechny kroky přípravy ke kontrole? 1. Kontaktování kontrolované osoby za účelem sjednání termínu, včetně požadavku na účast relevantních osob ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO/ANO 3 ANO ANO ANO ANO ANO ANO 2. Vystavení a odeslání Oznámení o kontrole ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO/ANO 3 NE ANO 4 ANO ANO ANO ANO 3. Zajištění písemného Pověření ke kontrole ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO/ANO 3 ANO ANO ANO ANO ANO ANO 4. Vyloučení střetu zájmů NE/ANO 3 ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 1 ANO 1 ANO 1 ANO 1 ANO 1 ANO 1 5. Seznámení členů kontrolní skupiny s právy a povinnostmi kontrolních pracovníků / kontrolované osoby* 6. Seznámení kontrolované osoby s právy a povinnostmi kontrolované osoby / kontrolních pracovníků* NE/NE NE/NE ANO/ANO ANO/NE NE/NE NE/NE ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO NE/NE ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO NE/ANO ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO NE/NE NE/NE NE/NE ANO/ANO ANO/ANO ANO/ANO 7. Zadání kontroly do informačního systému (MONIT, ISOP apod.) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO Je ustanovena možnost provést kontrolu bez předběžného oznámení? ANO NE ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Je stanovena lhůta pro zaslání oznámení o kontrole kontrolované osobě? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO Je stanoveno oprávnění vydávat pověření ke kontrole? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Jsou stanoveny podmínky pro výběr vzorku výdajů / výběrových řízení / výstupů nebo aktivit projektu ke kontrole? NE/ANO 3 ANO ANO ANO NE NE ANO ANO ANO NE ANO ANO NE ANO NE Realizace kontroly na místě Jsou v metodice nastaveny následující kroky realizace kontroly? 1. Zahájení kontroly předložením Pověření ke kontrole ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO/ANO 3 ANO ANO ANO ANO ANO ANO 2. Seznámení kontrolované osoby s průběhem kontroly a oblastmi kontroly ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO/ANO 3 ANO NE ANO ANO ANO ANO 3. Seznámení kontrolované osoby se složením kontrolní skupiny a předpokládanou délkou kontroly ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO/ANO 3 NE NE ANO ANO ANO ANO 4. Postup při zjištění nedostatků, které lze odstranit v rámci kontroly na místě? NE/ANO 3 ANO/NE 3 ANO NE ANO NE NE ANO ANO ANO ANO NE NE ANO NE 5. Možnost požadovat po kontrolované osobě doložení dalších dokladů po odjezdu z místa kontroly? NE/ANO 3 NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO ANO NE ANO ANO 6. Postup při zakončení kontroly na místě ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Obsahuje vzor protokolu o výsledku kontroly náležitosti požadované dle zákona o státní kontrole a zákona finanční kontrole? ANO NE/ANO 3 ANO ANO NE 2 ANO ANO ANO ANO/NE 3 NE 2 ANO ANO ANO NE 2 ANO Jsou stanoveny podmínky pro rozšíření vzorku výdajů ke kontrole? ANO NE NE NE NE ANO NE NE NE NE NE NE NE ANO NE Zakončení kontroly na místě Je v manuálu stanoveno zakončení kontroly na místě? ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Je možné vyhotovení protokolu následně po odjezdu z místa kontroly? ANO NE ANO NE ANO ANO/NE 3 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Je upravena možnost podat námitky proti protokolu? ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Jsou v manuálu vymezeny pravomoci rozhodování o námitkách? ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO Je vymezeno ukončení kontroly dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole? ANO NE ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO NE * Detailní posouzení viz text Metodiky pro výkon kontrol. 1 Není podepisován zvláštní dokument, vyloučení střetu zájmů upraveno v textu manuálu. 2 V protokole není uvedena část pro nápravná opatření, nicméně ta mohou být formulována v rámci zjištění. 3 Upraveno různě v manuálech ŘO a ZS. 4 Neexistuje standardizovaný formulář, nicméně stanovena povinnost oznámení kontroly mailem, telefonicky nebo osobně / písemně. Strana 19 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

20 5. Kontrolní listy pro kontrolu na místě 5.1. Společné zásady napříč OP Na základě porovnání jednotlivých OP v tabulce uvedené v předchozí kapitole byly identifikovány společné zásady vyskytující se u více OP. Jedná se zejména o následující společné zásady: Většina metodik (s výjimkou OP TP, OP VaVpI, ROP MS a ROP JV) obsahuje vzory kontrolních listů pro veřejnosprávní kontrolu na místě. Pouze v rámci IOP, OP PK, ROP SV a ROP SZ se využívají tři druhy kontrolních listů pro kontrolu na místě, a to pro kontroly ex-ante, interim a ex-post. V rámci ROP JZ se využívá totožný kontrolní list pro kontroly interim a ex-post a samostatný kontrolní list pro kontroly exante. V rámci OP ŽP se využívá totožný kontrolní list pro kontroly ex-ante a interim a samostatný kontrolní list pro kontroly ex-post. Metodiky OP D a OP PI definují pouze kontrolní listy pro kontroly interim a ex-post. Metodiky OP VK a ROP SM definují pouze kontrolní listy pro kontroly ex-ante a interim. V rámci OP LZZ je nastaven pouze kontrolní list pro kontrolu interim. U všech OP (vyjma OP VK), které mají vydefinované v rámci metodik vzory kontrolních listů, je využití kontrolních listů při kontrole na místě povinné. Základní oblasti, na které se zaměřují kontrolní listy pro interim kontrolu na místě v rámci všech OP, jsou následující: - Dodržování harmonogramu realizace projektu - Dodržování pravidel publicity - Naplňování indikátorů - Vedení dokumentace k aktivitám / výstupům projektu - Dodržování rozpočtu schváleného v právním aktu o poskytnutí podpory - Způsobilost přímých výdajů - Vykazování příjmů projektu - Dodržování podmínek právního aktu o poskytnutí podpory - Archivace dokumentace projektu a auditní stopa. Kontrolní listy jsou v převážné většině případů vyplňovány odpovědí ANO (v pořádku, bez závad) nebo NE (není v pořádku), případně Irelevantní. OP ŽP má navíc možnost odpovědí částečně, OP LZZ pak má navíc možnost odpovědí ANO, s připomínkou (v pořádku s drobnými nedostatky či připomínkami). V naprosté většině kontrolních listů (vyjma zprostředkujícího subjektu OP D) má kontrolní pracovník prostor pro uvedení svých poznámek ke každé otázce. V kontrolním listu řídícího orgánu OP D se poznámky a komentáře uvádí na konci kontrolního listu. Metodika všech OP (vyjma OP PI) ukládá podpis kontrolního listu ze strany členů kontrolní skupiny. V případě OP ŽP, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SZ musí být kontrolní list navíc schválen nadřízeným pracovníkem. Metodiky IOP, OP LZZ, OP PI, ROP SM a ROP JZ obsahují specifické kontrolní listy pro kontrolu výběrových řízení na místě. U OP ŽP a OP PK je výběrovým řízením věnována část kontrolního listu pro kontrolu na místě. V rámci metodik OP TP, OP D, OP VaVpI, ROP JV, ROP SZ a ROP SV jsou definované pouze kontrolní listy pro administrativní kontrolu VŘ (většinou rozdělenou do dvou fází posouzení zadávací dokumentace a výzvy a posouzení výběru nejvhodnější nabídky). Metodiky OP VK a ROP MS nedefinují žádné kontrolní listy pro kontrolu výběrových řízení. Kontrolní listy pro interim kontrolu na místě v rámci OP financovaných z Evropského sociálního fondu (tj. OP LZZ a OP VK) zahrnují velice podobné oblasti ke kontrole. Strana 20 Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ

Seminář pro příjemce OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 27.5.2010 22.6.2010 Kontroly na místě a nesrovnalosti u projektů realizovaných v rámci OP LZZ Seminář pro příjemce Cíle kontroly na místě ověřit, zda uplatňované výdaje

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Manuál realizace kontrolní činnosti. pro IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/

Manuál realizace kontrolní činnosti. pro IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ Manuál realizace kontrolní činnosti pro IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00023 1. Úvod Manuál byl vypracován na základě Operačního manuálu OPLZZ, čl. 4 nařízení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27

Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Kontroly projektů. Seminář

Kontroly projektů. Seminář Kontroly projektů Seminář 24. 4. 2012 Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují)

Více

Kontroly projektů. Markéta Landová

Kontroly projektů. Markéta Landová Kontroly projektů Markéta Landová Vymezení pojmu kontrola : důležitá součást řídící práce činnost, při které se ověřuje, zda skutečný stav se rovná stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne

Pracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU

Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun Služba

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Metodický pokyn KAČR

Metodický pokyn KAČR Metodický pokyn KAČR k vyhotovení Zprávy o věcných zjištěních k prokázání statutu aktivního zemědělce Tento metodický pokyn upravuje postup auditorů, kteří pro vybrané žadatele Státního zemědělského intervenčního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj:

Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount. Zdroj: Příloha 1: Obrázek č. 1 - Úvodní obrazovka systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 2: Obrázek 2 - Detail projektu v systému eaccount Zdroj: www.czechinvest.cz Příloha 3: Obrázek 3 - Úvodní obrazovka

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly

Mgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly Příloha č. k vyhlášce č. 416/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček

Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti. Ing. Vladimír Hubáček Programy a projekty z pohledu auditora praktické zkušenosti Ing. Vladimír Hubáček O B S A H: Z čeho čerpáme Přehled základní legislativy a kde čerpat informace Kdo se zúčastní (několik hráčů na trhu) Lidské

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r. 2014 MČ Brno-jih Zhodnocení výsledků řídících kontrol V roce 2014 byla finanční kontrola prováděna ve spolupráci se společností AUDIT - DANĚ, spol. s

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK REGISTRACE PROJEKTU Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 6 Návrh Podmínek Registrace projektu (projektu) Nedílnou součástí Registrace projektu i. č 113V

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Podmínky ) Příjemce: IČ: DIČ: Číslo účtu/podúčtu, na který bude převedena dotace: Obecná ustanovení Část I 1. Stanovují se následující Podmínky, které

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká:

Ad a) Změna Příručky pro žadatele a příjemce, oblast intervence 3.3, Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita a), b) se týká: Pokyn 7 Materiál je uveřejňován z důvodu nutnosti informovat o úpravách Výzvy č. 4 k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 3.3 Služby v oblasti

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2010 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ÚNOR A 2010 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto

Více

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek.

Změny v Pokynech pro žadatele se týkají pouze doplnění nové přílohy č. 9 - Závazný upřesňující pokyn k zadávání veřejných zakázek. Pokyny pro žadatele změny provedené k 7.8.2015: Provedené změny v Pokynech pro žadatele se týkají rozšíření platnosti této verze i pro nově vyhlašované výzvy č. 14 a 15 pro oblasti podpory 1.3 a 2.2. Pokyny

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14

Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. č.14 Příkaz ředitele Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č.14 K zajištění povinností vyplývajících pro Královéhradecký kraj ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 m VESELÍ l i l i NAD MORAVOU KONTROLNÍ ŘÁD Část první Úvodní ustanovení ČI. 1 1. Kontrolní řád Města Veselí nad Moravou upravuje zásady a postupy kontrolní činnosti dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.4 (32. a 33. výzva) 17.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více