Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory"

Transkript

1 Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. verze pro školní rok 2010/2011 Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol Reg.č.: CZ.1.07/ /

2 Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC) a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. Obsah 2. Obecná část 2.1. Instituce AC 2.2. Organizace AC Časový harmonogram a frekvence kurzů Dokumentace kurzů Doporučený počet účastníků kurzů a jejich zařazování Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů Hodnocení účastníků kurzů Osvědčení o absolvování kurzu Ekonomické zajištění kurzů Hygiena a bezpečnost práce Rizika institutu AC a jejich eliminace 2.3. Cílová skupina uživatelů AC 3. Vzdělávací programy kurzů AC 3.1. Vhodné aktivity kurzů AC 3.2. Kurz A Výtvarné a umělecké činnosti 3.3. Kurz B Obsluha multimediálních přístrojů 3.4. Kurz C Základy přípravy pokrmů 4. Metodika práce s klienty kurzů 4.1. Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod práce 4.2. Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A 4.3. Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B 4.4. Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C 5. Materiálně technické vybavení kurzů AC 5.1. Vhodné prostory pro realizaci kurzů AC 5.2. Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem 5.3. Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami a materiálem 5.4. Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami a materiálem 6. Příklady dobré praxe 7. Fotodokumentace 8. Přílohy 9. Literatura a další zdroje informací 9.1. Literatura 9.2. Další zdroje informací 10. Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů 2

3 2. Obecná část 2.1. Instituce AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC) AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení dospělým občanům s těžším mentálním postižením. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. AC je provozováno v základních školách speciálních po skončení vyučování. Využívány jsou prostory a vybavení školy, lektory kurzů jsou převážně pedagogičtí pracovníci školy. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. AC představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Požadavek na AC jako formu celoživotního vzdělávání osob se závažným mentálním postižením byl poprvé veřejně prezentován Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: Ve vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením půjde zejména o řešení otázky jejich dalšího vzdělávání, případně spojeného s rekvalifikací m.j. formou zřizování aktivačních center naplňujících potřeby těch občanů s těžkým mentálním postižením, pro něž nebude pracovní zařazení náplní jejich života. Od této doby je postupně řešen záměr zřídit školská zařízení typu AC, zaměřená na poskytování celoživotního vzdělávání mladistvým a dospělým se závažnými formami mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání určené běžné populaci. Záměrem AC je poskytovat další vzdělávání občanům s těžkým mentálním postižením, kteří absolvovali: základní školu nebo základní školu praktickou v rámci integrace, základní školu speciální nebo praktickou školu s jednoletou či dvouletou přípravou a nenašli dosud uplatnění ani na trhu práce ani na chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili. Vzdělávací obsah AC vychází a volně navazuje na rámcové vzdělávací programy praktických škol jednoleté i dvouleté, neboť se předpokládá, že většina účastníků kurzu AC budou absolventi uvedených typů střední školy. Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzů: ke kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako předpokladu integrace a k získávání vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti, se zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové činnosti. Cílem AC je naplnění vzdělávacích a integračních potřeb mládeže s těžkým zdravotním postižením, která nevyužívá celodenních služeb sociálních zařízení a není momentálně schopná zaměstnání ani v chráněných dílnách. Pokud péči o tuto mládež zajišťují rodiče pouze v domácím prostředí, může díky nečinnosti, osamocenosti a přemíře energie docházet k psychickým poruchám, v některých případech až k agresivnímu chování, sebepoškozování a jiným negativním projevům, které se často řeší podáváním tlumivých léků nebo pobyty v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality života, související s aktivním zapojením do kurzů AC, povede k větší samostatnosti účastníků kurzu, a tím menší závislosti na pasivní sociální podpoře a vysoké míře nákladných podpůrných služeb. 3

4 2.2.1 Časový harmonogram a frekvence kurzů Přihlášení účastníci budou do vybraného kurzu AC docházet po dobu jednoho školního roku, tzn. činnost AC po dobu 10 měsíců v daném kalendářním roce. Kurzy následujícího školního roku mohou být pro pokračující účastníky obsahově rozšiřující. Každý kurz je organizován jako dvouhodinový a je nabízen 1x týdně, tzn., že v AC probíhají týdně 3 dvouhodinové kurzy. Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do 4hodinových bloků ve 14denním cyklu Dokumentace kurzů K požadované dokumentaci každého kurzu patří: - přihláška do kurzu a doklad o zápisu do kurzu, - souhlas zákonného zástupce s účastí v kurzu, - evidence docházky účastníků i lektorů, - kniha nebo listy s průkaznými zápisy o realizovaných aktivitách, - vnitřní řád AC, rozvrh vyučovacích hodin, - personální a mzdová dokumentace, hospodářská a účetní evidence, - hodnotící závěrečné dotazníky odpovídající schopnostem účastníků zadávané vždy v červnu, - osvědčení o účasti v kurzu, - kniha úrazů, - zápis o školení BOZP. Výše uvedená dokumentace může být vedena společně, např. formou Knihy denní činnosti nebo Deníku výchovné skupiny SEVTu v listinné nebo elektronické podobě. Forma uvedených dokumentů není stanovena, doporučuje se využít analogického systému školy, při které bylo AC zřízeno. Vybrané vzory tiskopisů k vedení dokumentace kurzů AC jsou uvedeny v kapitole č Doporučený počet účastníků kurzů a jejich zařazování Vzhledem k náročnosti práce s účastníky AC s těžšími formami zdravotního postižení je doporučená kapacita jednoho kurzu maximálně 10 účastníků najednou. Vhodná je koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny. Nábor účastníků do jednotlivých kurzů AC se doporučuje např. formou setkávání absolventů ve škole, regionálními sdělovacími prostředky, s využitím webových stránek školy apod Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů Počet pedagogických pracovníků při realizaci jednoho kurzu je 5 dospělých osob (odborní lektoři multiplikátor s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů, rodičů, dobrovolníků ). Za úroveň vzdělávání a bezpečnost účastníků odpovídají pověření učitelé, odborní lektoři vyškolení pro práci v AC - multiplikátoři Hodnocení účastníků kurzů Hlavní motivací pro účastníky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem k svému postižení sama zajistit. Některé z účastníků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. 4

5 Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Účastníci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace Osvědčení o absolvování kurzu Po ukončení kurzu obdrží účastník certifikát s příslušným textem o absolvování daného kurzu s datem vydání a podpisem ředitele školy s AC. Certifikát účastník získá po absolvování alespoň ½ časové dotace kurzu. Osvědčení se doporučuje předat slavnostně se společenským zřetelem. Vzory závěrečných osvědčení pro jednotlivé kurzy jsou uvedeny v kapitole Ekonomické zajištění kurzů Pilotní kurzy AC byly realizovány formou projektů ekonomicky pokrytých z prostředků ESF. Udržitelnost po ukončení projektů předpokládá jejich pokračování v omezené míře vzhledem k možnostem školy. Systém kurzů nabízených v AC se předpokládá realizovat v rámci možnosti dané 135 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzn. formou doplňkové činnosti školy (citace 135 odst. 1: Školská právnická osoba může vedle své hlavní činnosti vykonávat doplňkovou činnost). Nezbytná bude spoluúčast účastníků formou poplatku za úhradu materiálu pro dané aktivity (především pro náročné vybavení výtvarných činností a potravin na vaření) a honorářů pro lektory. Záměrem MŠMT je zajistit provoz kurzů AC v trvalé podobě formou nově vytvořeného typu školského zařízení, legislativně ustanoveného ve školském zákoně a v doprovodné prováděcí vyhlášce, včetně stanovení normativu na jednoho žáka Hygiena a bezpečnost práce Obecná ustanovení Občanský zákoník, text 40/1964 Sb., v platném znění, řeší problematiku BOZP v 420 odst. 1 až 3 a 422 odst. 1 až 3. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řeší v ČR několik právních předpisů. Zákoník práce, text 262/2006 Sb., ve svém 391 odst. 1 až 5 řeší problematiku BOZP ve školách. Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, řeší BOZP ve školách a školských zařízeních v 29 odst. 1 až 3. Tato výše uvedená ustanovení a postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nezbytné v plné míře aplikovat i při činnostech účastníků kurzů AC. Předcházení rizikům Multiplikátoři AC zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví účastníků kurzů AC při všech provozovaných činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu AC přijímá, na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení účastníků při jednotlivých činnostech, přesunech a při účasti na realizovaných akcích. Zároveň přihlíží k věku účastníků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Všichni účastníci jsou prokazatelně seznámeni se zásadami hygieny a BOZP. Dokladem o provedeném poučení je záznam v dokumentaci AC. Účastníky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba prokazatelně poučit v nejbližším vhodném termínu. Účastníci jsou zaměstnáváni pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a je jim při práci poskytována zvýšená péče, dozor a neustálý dohled. 5

6 Povinnosti účastníků Účastníci AC jsou povinni v oblasti BOZP dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů AC k ochraně zdraví a bezpečnosti. Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v kurzu AC. Účastníci okamžitě oznamují příslušnému lektorovi změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení účastníka do prováděných činností. Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky účastníci kurzů AC používají podle instrukcí a za dohledu lektorů, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. První pomoc a ošetření Ředitel AC zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného účastníka, případně dalších okolností, zajistí lektoři AC jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do AC nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, poučená a plně způsobilá k právním úkonům. O události a provedených opatřeních jsou neprodleně informováni zákonní zástupci účastníka. Dohled nad účastníky Lektoři AC jsou povinni vykonávat nad účastníky neustálý dohled. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle lektorů AC i jiné osoby, které jsou zletilé, poučené a plně způsobilé k právním úkonům. Při činnostech se účastníci řídí pokyny lektorů. Ti zajistí, aby účastníci kurzů nastupovali k činnostem v kurzech ve vhodném oblečení a obutí, s odloženými ozdobnými a jinými pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty. Jedná se především o náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky, talismany aj. Účastníci tyto předměty odkládají na určená zabezpečená místa. Úrazy účastníků AC Úrazem účastníků je úraz, který se stal při činnosti v kurzu AC. Úrazem účastníků není úraz, který se jim stane na cestě do AC a zpět. Evidence úrazů účastníků Lektoři AC, jimž byl úraz účastníka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů AC. Účastníky kurzů AC je vhodné pojistit. V etapě pilotního ověřování prostřednictvím projektu, následně u vybrané zdravotní pojišťovny. Případný úraz se hlásí vedení projektu, zdravotní pojišťovně a zákonnému zástupci účastníka kurzu AC. V případě, že účastníky nelze pojistit, doporučuje se tato skutečnost sdělit zákonným zástupcům s tím, že v případě úrazu organizace nezodpovídá za úraz, který mohou řešit z vlastní pojistky. Pokud by byl případný úraz zaviněn nedodržením bezpečnostních předpisů ze strany organizace, zjišťuje se, kdo za škodu zodpovídá. V prokázaném případě, že nikdo škodu nezavinil, se úraz nevypořádává. Odpovědnost za škodu při úrazech účastníků AC odpovídá za škodu, která vznikla účastníkům v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci účastníka nebo se zletilým účastníkem. Obecné zásady BOZP Ve všech institucích včetně AC musí být dodržovány obecné předpisy k zajištění BOZP a hygienické předpisy. 6

7 Všichni účastníci i lektoři kurzů AC dodržují a řídí se řády a předpisy pracoviště, kde činnost probíhá. Účastníci jsou po celou dobu činnosti pod dohledem lektora. Používají vhodný pracovní oděv a obuv a mají vybavení podle druhu vykonávané činnosti na základě pokynů lektora, který dodržování tohoto požadavku průběžně kontroluje. Pracoviště účastníků kurzů AC a jeho vybavení musí být v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění BOZP. BOZP v dílně (šicí, keramické, tkalcovské, výtvarné) V dílně má každý účastník své předem určené pracovní místo, případně nástroje a nářadí. Účastník udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů lektora, dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným způsobem. Účastník z dílny neodnáší žádný materiál nebo nástroje. Po skončení práce účastníci uklidí své pracoviště. S elektrickými spotřebiči účastníci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem lektora, a to pouze s některými druhy za podle pokynů lektora. Účastníci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího. BOZP v počítačové učebně Účastník pracuje u počítače podle pokynů lektora, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen lektorem v rámci kurzu. V učebně účastníci nejedí a nepijí, aby nepoškodili nákladné vybavení počítačové učebny. Pro zajištění pitného a stravovacího režimu účastníků kurzů AC bude vyhrazeno odpovídající místo. Účastníci nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. Účastníci nepřinášejí do učebny vlastní programy a nesnaží se je používat. Jakýkoli problém na počítači ohlásí účastníci lektorovi. BOZP v kuchyňce Účastníci jsou při vaření vybaveni zástěrami a vhodnou, pokud možno protiskluzovou obuví, používají další předepsané OOPP podle pokynů lektora. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují účastníci pouze pod vedením a za dohledu lektora. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče chrání před vlhkostí a vodou. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je vyřazeno z provozu. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. Zásadní poučení účastníků kurzu se týká práce s nožem. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének a podložek. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Používané náčiní musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. Rozlitou mastnotu je nutno okamžitě odstranit teplou vodou a odmašťovacími přípravky. Připravená jídla se ihned spotřebují Rizika institutu AC a jejich eliminace a/ Rizikem činnosti AC může být ukončení nebo přerušení docházky účastníků, tzn. nižší návštěvnost v kurzech, vzhledem k tíži zdravotního postižení účastníků, kteří bývají častěji nemocní a absolvují dlouhodobější lázeňské a rekonvalescenční pobyty mimo své bydliště. Opatření k eliminaci tohoto rizika představuje možnost v případě uvolněného místa nabídnout účast v kurzech dalším účastníkům se stejným nebo podobným zdravotním postižením, případně zdravotním oslabením. Pro tento účel se doporučuje vést seznam nepřijatých účastníků, potenciálních náhradníků. Pro účastníky, kteří se po zdůvodněné absenci vrátí zpět do kurzů, bude upraven obsah jejich vzdělávacího programu (možnost individuálního vzdělávacího plánu viz 18 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), případně umožněno kurz opakovat. 7

8 b/ Riziko představuje i nemocnost lektorského týmu nebo nepřítomnost lektora z jiných závažných důvodů. Uvedené riziko bude eliminováno zajištěním alternativního lektora pro všechny kurzy, který se bude podílet na činnosti AC a v době konání kurzů bude v pohotovosti pro případ zástupu; kurzy budou zajištěny souběžným působením pedagogických pracovníků, tzn. v případě nepřítomnosti některého z nich přebere zodpovědnost přítomný pedagogický pracovník. c/ Riziko též představuje ekonomická situace po skončení projektu při nenaplnění bodu Předpokládaným řešením je začlenění AC do vzdělávacího systému ČR. Vzhledem k nízkému počtu uživatelů, kteří nemají na rozdíl od majoritní populace žádné další možnosti vzdělávání ani ambice celoživotního učení, představují AC pro společnost ekonomicky únosnou zátěž. 2.3 Cílová skupina uživatelů AC AC je určeno převážně pro skupinu mládeže se závažnými formami zdravotního postižení, která se dosud nemohla po ukončení povinné školní docházky a případném absolvování vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení analogicky majoritní společnosti. Další zájemce lze předpokládat z řad žáků vyšších ročníků školy a ze skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, kteří již přesáhli věk 26 let. Vzdělávání této skupiny mládeže je velmi náročné, pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tato mládež však tvoří jen nepatrný zlomek populace a plně si zaslouží, aby jí byla věnována odpovídající pozornost. Celoživotním vzděláváním získají zdravotně postižení potřebnou sebedůvěru, vyrovnanost, zlepší se jejich schopnost komunikace s okolím. Současně získají prostor jejich rodiče, kteří svým zdravotně postiženým dětem věnují většinu volného času po celý svůj život. Realizací AC dojde k postupné sociální integraci postižených osob do života společnosti. Cílovou skupinu uživatelů AC tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (smyslová a tělesná postižení, autismus). Jedná se o zřetelné vývojové opoždění v dětství, pravidelným systematickým vzděláváním se však mnozí dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou vždy potřebovat různý stupeň podpory při práci a při činnostech ve společnosti. Jedná se o skupinu účastníků, kteří vyžadují specifické programy celoživotního vzdělávání s nejvyšší mírou podpory. Pro potřebu tohoto materiálu byl zvolen termín účastník kurzu, odlišující frekventanty typu žák, student nebo klient. Hlavní potřebou mládeže s mentálním postižením je udržení úrovně dosaženého vzdělání z období povinné školní docházky, případně ze vzdělávání v jednoleté či dvouleté praktické škole, a její další rozvoj z hlediska kvality života a možného chráněného pracovního uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, umožňuje plnit povinnou školní docházku uvedené skupině až do 26 let věku, počítají i AC s účastníky této věkové hranice. Za další nepřímé uživatele AC lze považovat zájemce o krátkodobé pobyty, pracovníky škol a školských zařízení (učitele, vychovatele, asistenty pedagoga), rodiče a sourozence účastníků AC, osobní asistenty, studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, především s pedagogickým, zdravotnickým a sociálně právním zaměřením vykonávající na školách s AC praxi. 8

9 Účastníci AC budou zapojeni do odborně organizovaných činností, které jsou vzhledem k postižení pro tuto skupinu běžně nedostupné. Jedná se o praktické činnosti, které významně zkvalitní samostatnější život těžce zdravotně postižených. Konkrétní zapojení se týká činností s uměleckým zaměřením, které jsou jim velmi blízké. Naučí se obsluhovat moderní přístroje denní potřeby, které jim usnadní především komunikaci. Zlepší se jejich dovednosti v preferované oblasti přípravy pokrmů. 3. Vzdělávací programy kurzů AC 3.1. Vhodné aktivity kurzů AC Vhodné aktivity pro účastníky kurzů vycházejí z dlouholetých zkušeností Večerní školy, organizované pro osoby s mentálním postižením Psychopedickou společností. První kurzy byly realizovány již v roce Původně se jednalo o jednoroční kurz, který byl koncipován jako doplňkový vzdělávací kurz pro mládež starší 18 let, která již ukončila své vzdělávání ve školském systému, popřípadě i pro zájemce, kteří byli ze systému vzdělávání vyloučeni. Horní věková hranice nebyla omezena. Postupem doby byla vytvořena a rozšířena různorodá obsahová nabídka kurzů, ze kterých si každý zájemce mohl zvolit kurz podle vlastního uvážení, možností a zájmů. Již v té době byla vyslovena myšlenka tzv. Vzdělávacího střediska jako stále instituce, která by zajišťovala výuku dospělých občanů s mentálním postižením formou vzdělávacích kurzů. Pro inspiraci je uvedena nabídka kurzů, které byly v projektu Psychopedické společnosti v průběhu deseti let ověřeny a které by mohly být inspirativní jako případné rozšíření budoucích aktivit v kurzech AC: 1. Počítání, čtení, psaní vždy se hodí, pane, paní 2. Cvičení ve vodě i na suchu, 3. Cvičení nemusí být mučení 4. Technické práce 5. Škola praktického vyučování 6. Svět kolem nás a orientace v něm 7. Vycházky Prahou 8. Lidová řemesla. Určující a hlavní podmínkou pro kvalitní vzdělávání v kurzech je skutečnost, že musíme vnímat účastníky jako rovnocenné partnery s jejich vlastními přáními, potřebami a názory. Aktivity v kurzech by měly podporovat zejména: - rozvíjení komunikace a dorozumívání - získávání emancipace - rozšiřování všeobecného vzdělávání - snahy porozumět sobě, světu, společnosti - umění jednat a schopnost vypořádat se se situacemi běžného života - rozvíjení estetického vnímání - rozvíjení tvůrčích schopností - rozvíjení dovedností souvisejících se zvládáním technických požadavků doby. 9

10 3.2. Kurz A Výtvarné a umělecké činnosti představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje účastníkům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Účastníci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: - výtvarnou výchovu - hudebně pohybovou výchovu - dramatickou výchovu a literární umění. 10

11 Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup v rámci s nimi vychází především z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností účastníků. Umožňuje jim uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvořivé činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a ovlivňují životní postoje účastníků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Významným úkolem výtvarné výchovy je i rozvoj a udržení stavu jemné motoriky. Výtvarná výchova Výsledky vzdělávání (účastník by měl) umět používat na elementární úrovni prostředky a postupy znát základní barvy, pojmenování barev vnímat základní vztahy mezi barvami (barevné kontrasty) a tvary uplatňovat vlastní fantazii a představivost poznat kouzlo míchání barev být kreativní při kombinaci technik rozvíjet manuální zručnost rozvíjet estetické cítění rozvíjet schopnost koncentrace na prováděnou činnost zvládnout správný úchop kresebného materiálu zvládnout nácvik správného úchopu štětce vytvořit špetku vytvořit klešťový úchop Učivo (činnost) rozvoj vnímání nabízené barevné plochy používání prstových barev roztírání barvy malířským válečkem, houbičkou, kartáčem, hadrem míchání dvou a více barev vznik nové barvy rozlišení obrázků, vyjádření mimikou malování na vlastní tělo a vlastním tělem kresba pastelkou, voskovým pastelem, tužkou, uhlem využití plasticky tvarovaného papíru pro jiné vnímání povrchu trhání listů papíru otiskování tiskátek, mačkaného papíru použití mačkaného papíru různé druhy látek a jejich mačkání a hlazení úchopy předmětů a jejich pouštění do misky přebírání a rozdělování kostek a jiných předmětů navlékání korálků s velkým otvorem přebírání přírodnin, těstovin a kamínků na tácku, čmárání a hraní si v pískovnici Pomůcky výtvarné stojany a speciální stojany pro nájezd vozíku čtvrtky, archy papíru, měkký papír kresebný materiál s vhodným úchopem pro dané postižení různé druhy barev, barvy na sklo, ne tělo, tužky, pastely, křídy různé štětce (speciální štětce s kulovitým a s trojúhelníkovým úchopem, speciální štětec ve tvaru bambulky a pevným ukotvením v dlani) kelímky na vodu, podložky lepidlo, klovatina pískový stůl obrázky, kostky, hračky misky CD přehrávač zástěry, hadříky, podložky válečky, houbičky, tiskátka korálky, drobné předměty luštěniny, těstoviny, drobné přírodniny 11

12 Výsledky vzdělávání (účastník by měl) používat celou paži, loket i zápěstí roztírat celou dlaní, prsty vnímat hmatem předměty a hračky, rozvíjet spolupráci očí a ruky poznat výtvarné činnosti umělecká řemesla vždy dbát na bezpečnost a hygienu umět dokončit práci, být trpělivý vstřebat posloupnost tvoření, nejkrásnější výrobky uchovávat pro výstavu, vybírat, hodnotit budovat sebevědomí a radost z dokončené práce rozšířit všeobecný kulturní přehled Učivo (činnost) zpracování modelovací hmoty oběma rukama trhání modelovací hmoty tvoření válečků z modelovací hmoty lepení připravených tvarů, malování na sklo a porcelán podle šablon, za tepla i za studena batika zdobení triček výroba tapisérie pokusit se o výtvarné vyjádření sledovaného příběhu, písně návštěvy výstav prezentace vlastních děl účastníků - výstavky Pomůcky druhy plastelíny, keramická hlína ústřižky látek, textilní metráž, kanava, vlna, háček skelněné a porcelánové předměty, pečící trouba trička, textilie, barvy na textil, sporák, vařečka, ocet, voda kulturní přehledy, informační plakáty vlastní práce účastníků, nástěnky 12

13 Keramika Výsledky vzdělávání (účastník by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy při práci v keramické dílně připravit si potřebné ochranné pomůcky zvládnout jednoduché úklidové práce v dílně orientovat se v používaných odborných názvech při modelování používat vhodné nástroje a pomůcky seznámit se s vlastnostmi hlíny osvojit si základní techniky zpracování hlíny a techniky modelování zvládnout pracovní postup při tvorbě hroudy zvládnout pracovní postup při vymačkávání misky z hroudy vytvářet technikou válení stejnoměrné válečky, stáčet je do kruhového tvaru a slepovat šlikrem zvládnout postup při vytváření kuliček, kladení kuliček na kruhové dno a jejich spojování pomocí válečku vytvářet hliněný plát a vyřezávat s pomocí šablon nebo vykrajovátek tvary potřebné velikosti z vyváleného hliněného plátu spojovat vyřezané díly šlikrem do prostorového tvaru zvládnout jednoduché techniky dekorování nevypálené keramiky seznámit se s technikami dekorování vypáleného střepu zvládnout postup při modelování pomocí sádrové formy manipulovat s hrnčířským kruhem zpracovat hliněnou hroudu, uložit ji na kruh a vycentrovat ji vyhloubit do vycentrované koule jamku, tvarovat prsty jednoduchou misku zvládnout techniku obtáčení misky a jejího zdobení kombinovat osvojené techniky modelování Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy osobní ochranné pomůcky při modelování čistota na pracovišti, úklid pomůcek odborná terminologie nástroje a pomůcky k modelování vlastnosti hlíny zpracování hlíny hnětením, základní techniky modelování zpracování hlíny do hroudy vymačkávání tvaru misky prostorové modely tvořené z válečků modelování užitkových předmětů z kuliček misky, košíky, vázy modelování z plátu drobné tvary vykrojené formičkami trojrozměrné předměty z plátu tužkovníky, květináče dekorování rytím, otiskem, nalepováním, malba engobami základy glazování odlévání výrobku do sádrové formy zapínání a vypínání kruhu, základní části kruhu, roztočení kruhu centrování zpracované hliněné hroudy vytáčení jednoduché misky finální úprava misky (obtáčení, zdobení vybranou technikou) volná tvorba Pomůcky pracovní zástěry smetáček, lopatka, kbelík, čisticí prostředky viz seznam pomůcek keramická hlína keramická hlína, podložky keramická hlína, podložky keramická hlína, podložky, misky se šlikrem keramická hlína, podložky, misky se likrem keramická hlína, podložky, misky se šlikrem, válečky, vykrajovátka keramická hlína, podložky, misky se šlikrem, nože, šablony keramická hlína, podložky, misky se šlikrem, nože, šablony hrnčířská rydla, razítka, engoby, štětce, misky glazury, misky, štětce licí břečka, sádrové formy keramická hlína keramická hlína keramická hlína kovová očka, kovová struna keramická hlína 13

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím

Více

Instruktážní metodika

Instruktážní metodika Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Sokolovská 45, 741 11 Nový Jičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá OBSAH IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra (4. finální pracovní verze říjen 2013) 1 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

UČENÍ - CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU

UČENÍ - CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU Školní vzdělávací program pro praktickou školu jednoletou UČENÍ - CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, Horní Česká 15 Č.j.:MZPSZN- 775/2014 Platnost dokumentu

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 Učíme se pro život! OBSAH OBSAH... 1 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 Motto: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint- Exupéry Motivační název: ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 Vydal Ing. Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Jméno ředitele: Odborné učiliště příspěvková

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání / zpracován podle RVP PRŠ2 / PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program Provozní služby Platnost: od 1.9.2010 Obsah Identifikační údaje. 2 1 Profil absolventa 3 1.1 Pracovní uplatnění

Více

pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků

pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více