Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory"

Transkript

1 Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. verze pro školní rok 2010/2011 Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol Reg.č.: CZ.1.07/ /

2 Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC) a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 1. Obsah 2. Obecná část 2.1. Instituce AC 2.2. Organizace AC Časový harmonogram a frekvence kurzů Dokumentace kurzů Doporučený počet účastníků kurzů a jejich zařazování Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů Hodnocení účastníků kurzů Osvědčení o absolvování kurzu Ekonomické zajištění kurzů Hygiena a bezpečnost práce Rizika institutu AC a jejich eliminace 2.3. Cílová skupina uživatelů AC 3. Vzdělávací programy kurzů AC 3.1. Vhodné aktivity kurzů AC 3.2. Kurz A Výtvarné a umělecké činnosti 3.3. Kurz B Obsluha multimediálních přístrojů 3.4. Kurz C Základy přípravy pokrmů 4. Metodika práce s klienty kurzů 4.1. Obecné uplatnění prvků vhodných speciálně pedagogických metod práce 4.2. Speciálně pedagogické metody práce v kurzu A 4.3. Speciálně pedagogické metody práce v kurzu B 4.4. Speciálně pedagogické metody práce v kurzu C 5. Materiálně technické vybavení kurzů AC 5.1. Vhodné prostory pro realizaci kurzů AC 5.2. Doporučené vybavení aktivit kurzu A pomůckami a materiálem 5.3. Doporučené vybavení aktivit kurzu B pomůckami a materiálem 5.4. Doporučené vybavení aktivit kurzu C pomůckami a materiálem 6. Příklady dobré praxe 7. Fotodokumentace 8. Přílohy 9. Literatura a další zdroje informací 9.1. Literatura 9.2. Další zdroje informací 10. Seznam pilotních škol s AC včetně kontaktů 2

3 2. Obecná část 2.1. Instituce AKTIVAČNÍ CENTRUM (AC) AC představuje školské účelové zařízení, které prostřednictvím vzdělávacích kurzů nabízí možnost celoživotního učení dospělým občanům s těžším mentálním postižením. Obsahová nabídka kurzů je přizpůsobena potřebám a schopnostem uživatelů. AC je provozováno v základních školách speciálních po skončení vyučování. Využívány jsou prostory a vybavení školy, lektory kurzů jsou převážně pedagogičtí pracovníci školy. Počítáno je s aktivní účastí rodičů a dobrovolníků. Účastníci kurzů obdrží po jejich úspěšném absolvování potvrzení o účasti. AC představuje cílenou příležitost pro osobnostní rozvoj občanů s těžším mentálním postižením doplňující spektrum celoživotních vzdělávacích, zájmových a kulturních aktivit intaktní populace. Požadavek na AC jako formu celoživotního vzdělávání osob se závažným mentálním postižením byl poprvé veřejně prezentován Vládním výborem pro zdravotně postižené občany. V usnesení vlády ČR č. 605/2004 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením bylo resortu školství v čl. III./1 uloženo: Ve vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením půjde zejména o řešení otázky jejich dalšího vzdělávání, případně spojeného s rekvalifikací m.j. formou zřizování aktivačních center naplňujících potřeby těch občanů s těžkým mentálním postižením, pro něž nebude pracovní zařazení náplní jejich života. Od této doby je postupně řešen záměr zřídit školská zařízení typu AC, zaměřená na poskytování celoživotního vzdělávání mladistvým a dospělým se závažnými formami mentálního postižení, kteří nemohou využívat jiné formy celoživotního vzdělání určené běžné populaci. Záměrem AC je poskytovat další vzdělávání občanům s těžkým mentálním postižením, kteří absolvovali: základní školu nebo základní školu praktickou v rámci integrace, základní školu speciální nebo praktickou školu s jednoletou či dvouletou přípravou a nenašli dosud uplatnění ani na trhu práce ani na chráněném pracovišti nebo tuto možnost z různých důvodů ztratili. Vzdělávací obsah AC vychází a volně navazuje na rámcové vzdělávací programy praktických škol jednoleté i dvouleté, neboť se předpokládá, že většina účastníků kurzu AC budou absolventi uvedených typů střední školy. Nabízené aktivity AC směřují k všestrannému rozvoji účastníků kurzů: ke kultivaci jejich osobnosti, k rozvíjení jejich komunikačních schopností jako předpokladu integrace a k získávání vědomostí a praktických dovedností v různých oborech lidské činnosti, se zaměřením na praktické uplatnění buď v pracovní, nebo zájmové činnosti. Cílem AC je naplnění vzdělávacích a integračních potřeb mládeže s těžkým zdravotním postižením, která nevyužívá celodenních služeb sociálních zařízení a není momentálně schopná zaměstnání ani v chráněných dílnách. Pokud péči o tuto mládež zajišťují rodiče pouze v domácím prostředí, může díky nečinnosti, osamocenosti a přemíře energie docházet k psychickým poruchám, v některých případech až k agresivnímu chování, sebepoškozování a jiným negativním projevům, které se často řeší podáváním tlumivých léků nebo pobyty v psychiatrických zařízeních. Zvýšení kvality života, související s aktivním zapojením do kurzů AC, povede k větší samostatnosti účastníků kurzu, a tím menší závislosti na pasivní sociální podpoře a vysoké míře nákladných podpůrných služeb. 3

4 2.2.1 Časový harmonogram a frekvence kurzů Přihlášení účastníci budou do vybraného kurzu AC docházet po dobu jednoho školního roku, tzn. činnost AC po dobu 10 měsíců v daném kalendářním roce. Kurzy následujícího školního roku mohou být pro pokračující účastníky obsahově rozšiřující. Každý kurz je organizován jako dvouhodinový a je nabízen 1x týdně, tzn., že v AC probíhají týdně 3 dvouhodinové kurzy. Pro časově náročnější činnosti lze týdenní dotaci hodin slučovat až do 4hodinových bloků ve 14denním cyklu Dokumentace kurzů K požadované dokumentaci každého kurzu patří: - přihláška do kurzu a doklad o zápisu do kurzu, - souhlas zákonného zástupce s účastí v kurzu, - evidence docházky účastníků i lektorů, - kniha nebo listy s průkaznými zápisy o realizovaných aktivitách, - vnitřní řád AC, rozvrh vyučovacích hodin, - personální a mzdová dokumentace, hospodářská a účetní evidence, - hodnotící závěrečné dotazníky odpovídající schopnostem účastníků zadávané vždy v červnu, - osvědčení o účasti v kurzu, - kniha úrazů, - zápis o školení BOZP. Výše uvedená dokumentace může být vedena společně, např. formou Knihy denní činnosti nebo Deníku výchovné skupiny SEVTu v listinné nebo elektronické podobě. Forma uvedených dokumentů není stanovena, doporučuje se využít analogického systému školy, při které bylo AC zřízeno. Vybrané vzory tiskopisů k vedení dokumentace kurzů AC jsou uvedeny v kapitole č Doporučený počet účastníků kurzů a jejich zařazování Vzhledem k náročnosti práce s účastníky AC s těžšími formami zdravotního postižení je doporučená kapacita jednoho kurzu maximálně 10 účastníků najednou. Vhodná je koedukovaná skladba věkově přiměřené skupiny. Nábor účastníků do jednotlivých kurzů AC se doporučuje např. formou setkávání absolventů ve škole, regionálními sdělovacími prostředky, s využitím webových stránek školy apod Doporučený počet pedagogických pracovníků kurzů Počet pedagogických pracovníků při realizaci jednoho kurzu je 5 dospělých osob (odborní lektoři multiplikátor s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů, rodičů, dobrovolníků ). Za úroveň vzdělávání a bezpečnost účastníků odpovídají pověření učitelé, odborní lektoři vyškolení pro práci v AC - multiplikátoři Hodnocení účastníků kurzů Hlavní motivací pro účastníky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem k svému postižení sama zajistit. Některé z účastníků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. 4

5 Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Účastníci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace Osvědčení o absolvování kurzu Po ukončení kurzu obdrží účastník certifikát s příslušným textem o absolvování daného kurzu s datem vydání a podpisem ředitele školy s AC. Certifikát účastník získá po absolvování alespoň ½ časové dotace kurzu. Osvědčení se doporučuje předat slavnostně se společenským zřetelem. Vzory závěrečných osvědčení pro jednotlivé kurzy jsou uvedeny v kapitole Ekonomické zajištění kurzů Pilotní kurzy AC byly realizovány formou projektů ekonomicky pokrytých z prostředků ESF. Udržitelnost po ukončení projektů předpokládá jejich pokračování v omezené míře vzhledem k možnostem školy. Systém kurzů nabízených v AC se předpokládá realizovat v rámci možnosti dané 135 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, tzn. formou doplňkové činnosti školy (citace 135 odst. 1: Školská právnická osoba může vedle své hlavní činnosti vykonávat doplňkovou činnost). Nezbytná bude spoluúčast účastníků formou poplatku za úhradu materiálu pro dané aktivity (především pro náročné vybavení výtvarných činností a potravin na vaření) a honorářů pro lektory. Záměrem MŠMT je zajistit provoz kurzů AC v trvalé podobě formou nově vytvořeného typu školského zařízení, legislativně ustanoveného ve školském zákoně a v doprovodné prováděcí vyhlášce, včetně stanovení normativu na jednoho žáka Hygiena a bezpečnost práce Obecná ustanovení Občanský zákoník, text 40/1964 Sb., v platném znění, řeší problematiku BOZP v 420 odst. 1 až 3 a 422 odst. 1 až 3. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řeší v ČR několik právních předpisů. Zákoník práce, text 262/2006 Sb., ve svém 391 odst. 1 až 5 řeší problematiku BOZP ve školách. Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, řeší BOZP ve školách a školských zařízeních v 29 odst. 1 až 3. Tato výše uvedená ustanovení a postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nezbytné v plné míře aplikovat i při činnostech účastníků kurzů AC. Předcházení rizikům Multiplikátoři AC zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví účastníků kurzů AC při všech provozovaných činnostech. K zabezpečení tohoto úkolu AC přijímá, na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím, opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení účastníků při jednotlivých činnostech, přesunech a při účasti na realizovaných akcích. Zároveň přihlíží k věku účastníků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. Všichni účastníci jsou prokazatelně seznámeni se zásadami hygieny a BOZP. Dokladem o provedeném poučení je záznam v dokumentaci AC. Účastníky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba prokazatelně poučit v nejbližším vhodném termínu. Účastníci jsou zaměstnáváni pouze činnostmi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a je jim při práci poskytována zvýšená péče, dozor a neustálý dohled. 5

6 Povinnosti účastníků Účastníci AC jsou povinni v oblasti BOZP dodržovat vnitřní řády, předpisy a pokyny lektorů AC k ochraně zdraví a bezpečnosti. Lektoři AC musí být průběžně seznamováni o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v kurzu AC. Účastníci okamžitě oznamují příslušnému lektorovi změny zdravotního stavu, ke kterým dojde v průběhu vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a které mohou mít vliv na zapojení účastníka do prováděných činností. Osobní ochranné pracovní prostředky Osobní ochranné pracovní prostředky účastníci kurzů AC používají podle instrukcí a za dohledu lektorů, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. První pomoc a ošetření Ředitel AC zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Podle závažnosti úrazu a s ohledem na věk zraněného účastníka, případně dalších okolností, zajistí lektoři AC jeho doprovod do zdravotnického zařízení a zpět do AC nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, poučená a plně způsobilá k právním úkonům. O události a provedených opatřeních jsou neprodleně informováni zákonní zástupci účastníka. Dohled nad účastníky Lektoři AC jsou povinni vykonávat nad účastníky neustálý dohled. Podle rozhodnutí ředitele školy mohou dohled konat vedle lektorů AC i jiné osoby, které jsou zletilé, poučené a plně způsobilé k právním úkonům. Při činnostech se účastníci řídí pokyny lektorů. Ti zajistí, aby účastníci kurzů nastupovali k činnostem v kurzech ve vhodném oblečení a obutí, s odloženými ozdobnými a jinými pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty. Jedná se především o náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny ozdobné kroužky, talismany aj. Účastníci tyto předměty odkládají na určená zabezpečená místa. Úrazy účastníků AC Úrazem účastníků je úraz, který se stal při činnosti v kurzu AC. Úrazem účastníků není úraz, který se jim stane na cestě do AC a zpět. Evidence úrazů účastníků Lektoři AC, jimž byl úraz účastníka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů AC. Účastníky kurzů AC je vhodné pojistit. V etapě pilotního ověřování prostřednictvím projektu, následně u vybrané zdravotní pojišťovny. Případný úraz se hlásí vedení projektu, zdravotní pojišťovně a zákonnému zástupci účastníka kurzu AC. V případě, že účastníky nelze pojistit, doporučuje se tato skutečnost sdělit zákonným zástupcům s tím, že v případě úrazu organizace nezodpovídá za úraz, který mohou řešit z vlastní pojistky. Pokud by byl případný úraz zaviněn nedodržením bezpečnostních předpisů ze strany organizace, zjišťuje se, kdo za škodu zodpovídá. V prokázaném případě, že nikdo škodu nezavinil, se úraz nevypořádává. Odpovědnost za škodu při úrazech účastníků AC odpovídá za škodu, která vznikla účastníkům v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci účastníka nebo se zletilým účastníkem. Obecné zásady BOZP Ve všech institucích včetně AC musí být dodržovány obecné předpisy k zajištění BOZP a hygienické předpisy. 6

7 Všichni účastníci i lektoři kurzů AC dodržují a řídí se řády a předpisy pracoviště, kde činnost probíhá. Účastníci jsou po celou dobu činnosti pod dohledem lektora. Používají vhodný pracovní oděv a obuv a mají vybavení podle druhu vykonávané činnosti na základě pokynů lektora, který dodržování tohoto požadavku průběžně kontroluje. Pracoviště účastníků kurzů AC a jeho vybavení musí být v nezávadném stavu a musí odpovídat požadavkům předpisů k zajištění BOZP. BOZP v dílně (šicí, keramické, tkalcovské, výtvarné) V dílně má každý účastník své předem určené pracovní místo, případně nástroje a nářadí. Účastník udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů lektora, dodržuje přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji a to předepsaným způsobem. Účastník z dílny neodnáší žádný materiál nebo nástroje. Po skončení práce účastníci uklidí své pracoviště. S elektrickými spotřebiči účastníci mohou pracovat pouze pod přímým dohledem lektora, a to pouze s některými druhy za podle pokynů lektora. Účastníci se chovají a pracují tak, aby svojí činností neohrozili zdraví své ani nikoho jiného. Na každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, upozorní vyučujícího. BOZP v počítačové učebně Účastník pracuje u počítače podle pokynů lektora, manipuluje s počítačem a jeho periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen lektorem v rámci kurzu. V učebně účastníci nejedí a nepijí, aby nepoškodili nákladné vybavení počítačové učebny. Pro zajištění pitného a stravovacího režimu účastníků kurzů AC bude vyhrazeno odpovídající místo. Účastníci nepracují na řídícím počítači, nemanipulují s připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové síti a k periferiím. Účastníci nepřinášejí do učebny vlastní programy a nesnaží se je používat. Jakýkoli problém na počítači ohlásí účastníci lektorovi. BOZP v kuchyňce Účastníci jsou při vaření vybaveni zástěrami a vhodnou, pokud možno protiskluzovou obuví, používají další předepsané OOPP podle pokynů lektora. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují účastníci pouze pod vedením a za dohledu lektora. Čištění provádějí pouze po odpojení ze sítě. Elektrické spotřebiče chrání před vlhkostí a vodou. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládají pouze na určená místa. Poškozené vybavení je vyřazeno z provozu. Cesty a průchody kolem sporáků a vařičů musí být neustále volné. Zásadní poučení účastníků kurzu se týká práce s nožem. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének a podložek. Při nošení horkých nádob se používají izolační podložky či rukavice. Používané náčiní musí být ostré, s pevnými nepoškozenými rukojeťmi. Rozlitou mastnotu je nutno okamžitě odstranit teplou vodou a odmašťovacími přípravky. Připravená jídla se ihned spotřebují Rizika institutu AC a jejich eliminace a/ Rizikem činnosti AC může být ukončení nebo přerušení docházky účastníků, tzn. nižší návštěvnost v kurzech, vzhledem k tíži zdravotního postižení účastníků, kteří bývají častěji nemocní a absolvují dlouhodobější lázeňské a rekonvalescenční pobyty mimo své bydliště. Opatření k eliminaci tohoto rizika představuje možnost v případě uvolněného místa nabídnout účast v kurzech dalším účastníkům se stejným nebo podobným zdravotním postižením, případně zdravotním oslabením. Pro tento účel se doporučuje vést seznam nepřijatých účastníků, potenciálních náhradníků. Pro účastníky, kteří se po zdůvodněné absenci vrátí zpět do kurzů, bude upraven obsah jejich vzdělávacího programu (možnost individuálního vzdělávacího plánu viz 18 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), případně umožněno kurz opakovat. 7

8 b/ Riziko představuje i nemocnost lektorského týmu nebo nepřítomnost lektora z jiných závažných důvodů. Uvedené riziko bude eliminováno zajištěním alternativního lektora pro všechny kurzy, který se bude podílet na činnosti AC a v době konání kurzů bude v pohotovosti pro případ zástupu; kurzy budou zajištěny souběžným působením pedagogických pracovníků, tzn. v případě nepřítomnosti některého z nich přebere zodpovědnost přítomný pedagogický pracovník. c/ Riziko též představuje ekonomická situace po skončení projektu při nenaplnění bodu Předpokládaným řešením je začlenění AC do vzdělávacího systému ČR. Vzhledem k nízkému počtu uživatelů, kteří nemají na rozdíl od majoritní populace žádné další možnosti vzdělávání ani ambice celoživotního učení, představují AC pro společnost ekonomicky únosnou zátěž. 2.3 Cílová skupina uživatelů AC AC je určeno převážně pro skupinu mládeže se závažnými formami zdravotního postižení, která se dosud nemohla po ukončení povinné školní docházky a případném absolvování vhodného oboru středního vzdělávání (především v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou) systematicky vzdělávat v rámci trendu celoživotního učení analogicky majoritní společnosti. Další zájemce lze předpokládat z řad žáků vyšších ročníků školy a ze skupiny dospělých občanů s těžším mentálním postižením, kteří již přesáhli věk 26 let. Vzdělávání této skupiny mládeže je velmi náročné, pedagogicky, lidsky, organizačně i z hlediska ekonomických nákladů. Tato mládež však tvoří jen nepatrný zlomek populace a plně si zaslouží, aby jí byla věnována odpovídající pozornost. Celoživotním vzděláváním získají zdravotně postižení potřebnou sebedůvěru, vyrovnanost, zlepší se jejich schopnost komunikace s okolím. Současně získají prostor jejich rodiče, kteří svým zdravotně postiženým dětem věnují většinu volného času po celý svůj život. Realizací AC dojde k postupné sociální integraci postižených osob do života společnosti. Cílovou skupinu uživatelů AC tvoří žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (smyslová a tělesná postižení, autismus). Jedná se o zřetelné vývojové opoždění v dětství, pravidelným systematickým vzděláváním se však mnozí dokáží vyvinout k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti. Dospělí budou vždy potřebovat různý stupeň podpory při práci a při činnostech ve společnosti. Jedná se o skupinu účastníků, kteří vyžadují specifické programy celoživotního vzdělávání s nejvyšší mírou podpory. Pro potřebu tohoto materiálu byl zvolen termín účastník kurzu, odlišující frekventanty typu žák, student nebo klient. Hlavní potřebou mládeže s mentálním postižením je udržení úrovně dosaženého vzdělání z období povinné školní docházky, případně ze vzdělávání v jednoleté či dvouleté praktické škole, a její další rozvoj z hlediska kvality života a možného chráněného pracovního uplatnění. Vzhledem ke skutečnosti, že školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, umožňuje plnit povinnou školní docházku uvedené skupině až do 26 let věku, počítají i AC s účastníky této věkové hranice. Za další nepřímé uživatele AC lze považovat zájemce o krátkodobé pobyty, pracovníky škol a školských zařízení (učitele, vychovatele, asistenty pedagoga), rodiče a sourozence účastníků AC, osobní asistenty, studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, především s pedagogickým, zdravotnickým a sociálně právním zaměřením vykonávající na školách s AC praxi. 8

9 Účastníci AC budou zapojeni do odborně organizovaných činností, které jsou vzhledem k postižení pro tuto skupinu běžně nedostupné. Jedná se o praktické činnosti, které významně zkvalitní samostatnější život těžce zdravotně postižených. Konkrétní zapojení se týká činností s uměleckým zaměřením, které jsou jim velmi blízké. Naučí se obsluhovat moderní přístroje denní potřeby, které jim usnadní především komunikaci. Zlepší se jejich dovednosti v preferované oblasti přípravy pokrmů. 3. Vzdělávací programy kurzů AC 3.1. Vhodné aktivity kurzů AC Vhodné aktivity pro účastníky kurzů vycházejí z dlouholetých zkušeností Večerní školy, organizované pro osoby s mentálním postižením Psychopedickou společností. První kurzy byly realizovány již v roce Původně se jednalo o jednoroční kurz, který byl koncipován jako doplňkový vzdělávací kurz pro mládež starší 18 let, která již ukončila své vzdělávání ve školském systému, popřípadě i pro zájemce, kteří byli ze systému vzdělávání vyloučeni. Horní věková hranice nebyla omezena. Postupem doby byla vytvořena a rozšířena různorodá obsahová nabídka kurzů, ze kterých si každý zájemce mohl zvolit kurz podle vlastního uvážení, možností a zájmů. Již v té době byla vyslovena myšlenka tzv. Vzdělávacího střediska jako stále instituce, která by zajišťovala výuku dospělých občanů s mentálním postižením formou vzdělávacích kurzů. Pro inspiraci je uvedena nabídka kurzů, které byly v projektu Psychopedické společnosti v průběhu deseti let ověřeny a které by mohly být inspirativní jako případné rozšíření budoucích aktivit v kurzech AC: 1. Počítání, čtení, psaní vždy se hodí, pane, paní 2. Cvičení ve vodě i na suchu, 3. Cvičení nemusí být mučení 4. Technické práce 5. Škola praktického vyučování 6. Svět kolem nás a orientace v něm 7. Vycházky Prahou 8. Lidová řemesla. Určující a hlavní podmínkou pro kvalitní vzdělávání v kurzech je skutečnost, že musíme vnímat účastníky jako rovnocenné partnery s jejich vlastními přáními, potřebami a názory. Aktivity v kurzech by měly podporovat zejména: - rozvíjení komunikace a dorozumívání - získávání emancipace - rozšiřování všeobecného vzdělávání - snahy porozumět sobě, světu, společnosti - umění jednat a schopnost vypořádat se se situacemi běžného života - rozvíjení estetického vnímání - rozvíjení tvůrčích schopností - rozvíjení dovedností souvisejících se zvládáním technických požadavků doby. 9

10 3.2. Kurz A Výtvarné a umělecké činnosti představuje především aktivity z oblasti kreslení, malování, keramiky, tkaní, výroby oděvních a bytových doplňků, hudební a dramatické výchovy. Oblast výtvarných a uměleckých činností umožňuje účastníkům jiné než racionální poznávání světa a poskytuje příležitost k seberealizaci a uvolnění napětí. Účastníci se seznamují prostřednictvím různých činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného, hudebního, dramatického a literárního umění. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti neverbálního vyjadřování. Uvedené činnosti mají významný rehabilitační a relaxační charakter. Kurz zahrnuje tyto tři vzdělávací okruhy: - výtvarnou výchovu - hudebně pohybovou výchovu - dramatickou výchovu a literární umění. 10

11 Výtvarná výchova Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy. Tvořivý přístup v rámci s nimi vychází především z porovnávání dosavadních i nově získaných zkušeností účastníků. Umožňuje jim uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech. Tyto činnosti dávají možnost rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvořivé činnosti směřují k výchově citlivého a vnímavého člověka a ovlivňují životní postoje účastníků, jejich vztahy k ostatním lidem i prostředí. Významným úkolem výtvarné výchovy je i rozvoj a udržení stavu jemné motoriky. Výtvarná výchova Výsledky vzdělávání (účastník by měl) umět používat na elementární úrovni prostředky a postupy znát základní barvy, pojmenování barev vnímat základní vztahy mezi barvami (barevné kontrasty) a tvary uplatňovat vlastní fantazii a představivost poznat kouzlo míchání barev být kreativní při kombinaci technik rozvíjet manuální zručnost rozvíjet estetické cítění rozvíjet schopnost koncentrace na prováděnou činnost zvládnout správný úchop kresebného materiálu zvládnout nácvik správného úchopu štětce vytvořit špetku vytvořit klešťový úchop Učivo (činnost) rozvoj vnímání nabízené barevné plochy používání prstových barev roztírání barvy malířským válečkem, houbičkou, kartáčem, hadrem míchání dvou a více barev vznik nové barvy rozlišení obrázků, vyjádření mimikou malování na vlastní tělo a vlastním tělem kresba pastelkou, voskovým pastelem, tužkou, uhlem využití plasticky tvarovaného papíru pro jiné vnímání povrchu trhání listů papíru otiskování tiskátek, mačkaného papíru použití mačkaného papíru různé druhy látek a jejich mačkání a hlazení úchopy předmětů a jejich pouštění do misky přebírání a rozdělování kostek a jiných předmětů navlékání korálků s velkým otvorem přebírání přírodnin, těstovin a kamínků na tácku, čmárání a hraní si v pískovnici Pomůcky výtvarné stojany a speciální stojany pro nájezd vozíku čtvrtky, archy papíru, měkký papír kresebný materiál s vhodným úchopem pro dané postižení různé druhy barev, barvy na sklo, ne tělo, tužky, pastely, křídy různé štětce (speciální štětce s kulovitým a s trojúhelníkovým úchopem, speciální štětec ve tvaru bambulky a pevným ukotvením v dlani) kelímky na vodu, podložky lepidlo, klovatina pískový stůl obrázky, kostky, hračky misky CD přehrávač zástěry, hadříky, podložky válečky, houbičky, tiskátka korálky, drobné předměty luštěniny, těstoviny, drobné přírodniny 11

12 Výsledky vzdělávání (účastník by měl) používat celou paži, loket i zápěstí roztírat celou dlaní, prsty vnímat hmatem předměty a hračky, rozvíjet spolupráci očí a ruky poznat výtvarné činnosti umělecká řemesla vždy dbát na bezpečnost a hygienu umět dokončit práci, být trpělivý vstřebat posloupnost tvoření, nejkrásnější výrobky uchovávat pro výstavu, vybírat, hodnotit budovat sebevědomí a radost z dokončené práce rozšířit všeobecný kulturní přehled Učivo (činnost) zpracování modelovací hmoty oběma rukama trhání modelovací hmoty tvoření válečků z modelovací hmoty lepení připravených tvarů, malování na sklo a porcelán podle šablon, za tepla i za studena batika zdobení triček výroba tapisérie pokusit se o výtvarné vyjádření sledovaného příběhu, písně návštěvy výstav prezentace vlastních děl účastníků - výstavky Pomůcky druhy plastelíny, keramická hlína ústřižky látek, textilní metráž, kanava, vlna, háček skelněné a porcelánové předměty, pečící trouba trička, textilie, barvy na textil, sporák, vařečka, ocet, voda kulturní přehledy, informační plakáty vlastní práce účastníků, nástěnky 12

13 Keramika Výsledky vzdělávání (účastník by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy při práci v keramické dílně připravit si potřebné ochranné pomůcky zvládnout jednoduché úklidové práce v dílně orientovat se v používaných odborných názvech při modelování používat vhodné nástroje a pomůcky seznámit se s vlastnostmi hlíny osvojit si základní techniky zpracování hlíny a techniky modelování zvládnout pracovní postup při tvorbě hroudy zvládnout pracovní postup při vymačkávání misky z hroudy vytvářet technikou válení stejnoměrné válečky, stáčet je do kruhového tvaru a slepovat šlikrem zvládnout postup při vytváření kuliček, kladení kuliček na kruhové dno a jejich spojování pomocí válečku vytvářet hliněný plát a vyřezávat s pomocí šablon nebo vykrajovátek tvary potřebné velikosti z vyváleného hliněného plátu spojovat vyřezané díly šlikrem do prostorového tvaru zvládnout jednoduché techniky dekorování nevypálené keramiky seznámit se s technikami dekorování vypáleného střepu zvládnout postup při modelování pomocí sádrové formy manipulovat s hrnčířským kruhem zpracovat hliněnou hroudu, uložit ji na kruh a vycentrovat ji vyhloubit do vycentrované koule jamku, tvarovat prsty jednoduchou misku zvládnout techniku obtáčení misky a jejího zdobení kombinovat osvojené techniky modelování Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy osobní ochranné pomůcky při modelování čistota na pracovišti, úklid pomůcek odborná terminologie nástroje a pomůcky k modelování vlastnosti hlíny zpracování hlíny hnětením, základní techniky modelování zpracování hlíny do hroudy vymačkávání tvaru misky prostorové modely tvořené z válečků modelování užitkových předmětů z kuliček misky, košíky, vázy modelování z plátu drobné tvary vykrojené formičkami trojrozměrné předměty z plátu tužkovníky, květináče dekorování rytím, otiskem, nalepováním, malba engobami základy glazování odlévání výrobku do sádrové formy zapínání a vypínání kruhu, základní části kruhu, roztočení kruhu centrování zpracované hliněné hroudy vytáčení jednoduché misky finální úprava misky (obtáčení, zdobení vybranou technikou) volná tvorba Pomůcky pracovní zástěry smetáček, lopatka, kbelík, čisticí prostředky viz seznam pomůcek keramická hlína keramická hlína, podložky keramická hlína, podložky keramická hlína, podložky, misky se šlikrem keramická hlína, podložky, misky se likrem keramická hlína, podložky, misky se šlikrem, válečky, vykrajovátka keramická hlína, podložky, misky se šlikrem, nože, šablony keramická hlína, podložky, misky se šlikrem, nože, šablony hrnčířská rydla, razítka, engoby, štětce, misky glazury, misky, štětce licí břečka, sádrové formy keramická hlína keramická hlína keramická hlína kovová očka, kovová struna keramická hlína 13

14 Tkaní Výsledky vzdělávání (účastník by měl) znát druhy textilních materiálů, se kterými bude pracovat bavlnu, len a vlnu znát základní pomůcky a nástroje pro tkaní s pomocí umět připravit rám na tkaní znát předtkalcovské techniky hřebenový stávek zvládat tkaní na hřebenovém stávku znát různé techniky tkaní plátnová vazba zhotovit jednoduchý výrobek plátnové vazby na připraveném rámu umět popsat tkalcovský stav zvládat tkalcovský uzel zvládat tkaní na stavu plátnovou vazbou zvládat tkaní na stavu plátnovou technikou s použitím barvených ořezů a vlny různých barev tkát na stavu plátnovou technikou, kombinací různých barev a materiálů tkát na rámu, vetkávat korálky, válečky umět batikovat a tkát na stavu s využitím batikování umět odbarvovat savováním a tkát na stavu s využitím savování umět sešívat tkané výrobky na šicím stroji tkát na čtyřlistovém (čtyřpedálovém) stavu Učivo (činnost) základní druhy textilních materiálů pomůcky a nástroje pro tkaní předtkalcovské techniky vazba tkaniny tkalcovský stav tkaní na tkalcovském stavu barvení tkaní na stavu plátnovou technikou základy tkaní na rámu vetkávání korálků a válečků batikování odbarvování sešívání na šicím stroji tkaní na čtyřlistovém stavu Pomůcky ukázky druhů materiálů pro tkaní rám, osnovní nitě, nůžky, karton hřebenový stávek, osnovní nitě, tkací materiál, nůžky, vidlička rám, tkalcovský stav, základní materiál na tkaní obrázky různých druhů tkalcovských stavů, provázky dvou barev na tkalcovský uzel tkalcovský stav, ukázky výrobků tkalcovský stav, barvené ořezy, vlny různých barev, umělá barviva, hrnec, vařecha, provázky tkalcovský stav, zbytky látek, různé ořezy, barevné vlny, nůžky, tkací jehla, karton, nákres tkalcovského stavu speciální tkalcovský rám, bavlnka (upínací nit), příze, vyšívací jehly, korálky různých tvarů ukázky batiky, hrnec, barvy Iberie, ocet, nůžky Savo Perex, mísa, barvené tkané výrobky, rozprašovač, tlaková pumpy na hedvábí šicí stroj, hotový výrobek, jehly, nitě, nůžky čtyřlistový stav, tkací jehly, vlna, karton (šíře 8 10 cm), ukázky různých vazeb 14

15 Výroba oděvních a bytových doplňků Výsledky vzdělávání (účastník by měl) dodržovat základní bezpečnostní a hygienické normy při šití zvládnout jednoduché úklidové práce v pracovně orientovat se v používaných názvech při výrobě doplňků používat vhodné nástroje a pomůcky při šití rozlišit jednotlivé techniky výroby oděvních a bytových doplňků zvládnout přípravné činnosti při práci s textilem, vlnou, provázky odměřovat a navlékat nitě do jehly pracovat s jehlou sešít látky předním a zadním stehen technikou ručního šití zhotovit jednoduchý bytový doplněk užívat základní stehy pro vyšívání vybranou technikou pro vyšívání zhotovit jednoduchý bytový doplněk osvojit si základy pletení s jehlicemi osvojenou technikou pletení zhotovit jednoduchý výrobek zvládnout základní postup práce při háčkování uháčkovat jednoduchý oděvní nebo bytový doplněk zvládnout pracovní postup při drobných opravách oděvů Učivo (činnost) základní hygienické a bezpečnostní normy v pracovně šití čistota na pracovišti, úklid pomůcek názvosloví nástroje a pomůcky k šití techniky práce s textilem a vlnou šití, vyšívání, pletení, háčkování proplétání provázků, vlny, splétání vlny navlékání nitě do jehly základy šití- přední a zadní steh sešívání látky předním, zadním stehem výroba jehelníčku sešívání zadním stehem vzorníček základních stehů pro vyšívání plný steh, křížkový... vyšívání jednoduchého ubrousku, prostírání základy pletení nahazování, hladce, obrace, okrajová oka, přidávání, ubírání jednoduché pletené návrhy a výrobky háčkování řetízek, krátký, dlouhý sloupek jednoduchý háčkovaný výrobek drobné opravy oděvů přišívání knoflíků, poutka Pomůcky úklidové pomůcky ukázky jednotlivých pomůcek ukázky výrobků jehly špendlíky jehlice háčky vyšívací kruhy knoflíky poutka patentky různé druhy látek molitan vyšívací bavlnky příze vlna provázky 15

16 Hudebně pohybová výchova Hudebně pohybová výchova poskytuje účastníkům možnost uspokojovat přirozenou potřebu setkávat se s hudbou. Hudebně pohybová výchova rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, přispívá ke kultivaci osobnosti účastníka, naplňuje přirozenou potřebu rozvíjet se. Podporuje u účastníků rozvoj individuálních hudebních dovedností sluchových, rytmických, pěveckých, instrumentálních, poslechových a pohybových. Cílem hudebně pohybových činností je převést účastníka z etapy spontánních vztahů k hudbě do etapy uvědomělého vstupu do světa hudby, rozvíjet jeho hudebnost a pohybovou kulturu. Hudební výchova Výsledky vzdělávání (účastník by měl) správně a hospodárně dýchat a snažit se zřetelně vyslovovat a umět zpívat jednoduché písně v přiměřeném rozsahu Učivo (činnost) Dechová, artikulační, sluchová, hlasová a intonační cvičení správné držení těla při dýchání, pravidelné dýchání zřetelná výslovnost slov, slovních spojení a říkadel zpěv jednoduchých lidových písní a písní umělých sluchová cvičení Pomůcky CD, hudební nástroje Rytmická průprava jednoduché rytmické doprovody (dřívka, bubínek.) systematicky rozvíjet jednoduché rytmy (ozvěna) rytmické cítění, rozvíjet řeč, zlepšovat pohybovou koordinaci a připravovat se na doprovod písní hrou na tělo a na nástroje Orffova instrumentáře tempo (rychle, pomalu) rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel rozpočitadla, rytmizace říkadel, melodizace říkadel pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod dle doprovodu Orffovy nástroje, improvizované předměty potřebné k rytmizaci, kuchyňské nástroje umět doprovodit hrou na tělo rytmický útvar, pohybovat se podle rytmu, vhodně koordinovat pohyby a držet dané tempo Rytmická hra na tělo hra na tělo, pleskání, dupání pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky pochod podle doprovodu spojení jednoduchých tělesných cvičení s hudebním doprovodem CD, DVD, radio 16

17 Výsledky vzdělávání (účastník by měl) správně vyslovovat, umět zazpívat nenáročnou píseň, zapamatovat si jednoduché popěvky, refrény umět použít a pojmenovat základní nástroje z Orffova instrumentáře umět rozeznat a pojmenovat hudební nástroje sluchem a zrakem a pokusit se hrát jednoduchou melodii Učivo (činnost) Tony a zvuky, rytmizace říkadel, zpěv lidových a umělých písní rozlišování hudebních a nehudebních zvuků, příjemných a nepříjemných zvuků zřetelná výslovnost jednotlivých slov a slovních spojení upevňovat správné pěvecké návyky Nástroje Orffova instrumentáře pojmenovat základní nástroje Orffova instrumentáře (hůlky, tamburína, triangl, bubínek ) Hudební nástroje, hudební uskupení pojmenovat základní hudební nástroje rozpoznat jednoduché nástroje podle sluchu základní rozdělení hudebních nástrojů, nástroje strunné (viola, kontrabas), nástroje drnkací (kytara), dechové (zobcová flétna, klarinet, dudy, trubka), klávesové (klavír), bicí (buben) spolupráce s hudebními tělesy hra na flétnu Pomůcky hudební nástroje dle možností, CD a jiné nahrávky použití některých nástrojů z Orffova instrumentáře CD, hudební nahrávky, hudební nástroje 17

18 Výsledky vzdělávání (účastník by měl) postupně získat posluchačské aktivity v rámci svých individuálních možností naučit se vnímat menší hudební díla i díla s výraznými hudebními prvky umět propojit vlastní pohyb s hudbou a zautomatizovat dané pohyby Učivo (činnost) Slavné melodie a skladby vybrané podle složení účastníků poslech národních písní v provedení sólistů a dětských sborů pochodové skladby (hlas trubky, velký, malý buben) ukolébavky jednoduché, výrazné skladby pro klavír Rozpoznání výšky, síly, délky tonu, tempa a rytmu skladby poslech skladeb s přehlednou melodií a jednoduchým doprovodem (nenáročnost posluchačské aktivity) poslech díla s výrazným dominantním prvkem (rychlé, pomalé tempo, silně, slabě, pochod, tanec, ukolébavka, ) vytvoření odpovídajících pocitů, vyvolat určitou náladu (kresba, barva) Správné držení a ovládání pohybové vyjádření hudby dle ukázky improvizované vyjádření hudby pohybem pochod správné držení těla v klidových polohách a při pohybu Pomůcky CD, hudební nahrávky, hudební nástroje hudební nástroje, zpěvníky, CD, DVD bubínek, ozvučná dřívka, CD, karimatky 18

19 Výsledky vzdělávání (účastník by měl) seznámit se se základními kroky tanců, upevnit si základy společenského chování při hudebních a společenských akcích Učivo (činnost) Tance různých žánrů poslech taneční hudby různých žánrů pohybové vyjádření hudby základní tance (mazurka, polka, valčík, moderní tance) vhodné oblečení Pomůcky CD, společenské oblečení samostatně reagovat pohybem na živější hudbu Pohybové improvizace chůze a její proměny pantomimické prostředky vyjádřit pohybem charakter hudby (i s pomůckami) ozvučná dřívka, bubínek, šátky, stuhy, CD, DVD umět využít příležitostí relaxace a vzájemné komunikace prostřednictvím hudby Hudebně relaxační techniky muzikoterapie využití hudby pro uvolnění, odpočinek, odreagování napětí a překonání únavy využití hudby v ostatních činnostech karimatky, audiovizuální technika 19

20 Dramatická výchova a literární umění V dramatické výchově se účastníci prostřednictvím aktivních činností dokážou vcítit do různých životních rolí, mohou je předem prozkoumat a připravit se na ně. Vyzkouší si různé typy řešení a vyberou z nich to nejlepší. Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj každého jednotlivce. Rozvíjí komunikativní schopnosti verbální i nonverbální povahy, podněcuje tvořivé myšlení, obrazotvornost a nápaditost účastníků, podporuje a uplatňuje intuici, působí na zvládnutí spontánního chování, kontrolu emocí a zvýšení sebevědomí. Obsah kurzu napomáhá k rozvoji tvořivosti a vnímavosti k sobě i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci a toleranci. Dramatická výchova Výsledky vzdělávání (účastník by měl) zvládat základní projevy umělecké důstojnosti na veřejných vystoupeních osvojit si základní pohybové a taneční projevy být tolerantní a empatický k potřebám druhých seznámit se se základními dramatickými a divadelními žánry Učivo (činnost) Psychosomatické dovednosti vzhledem ke svým schopnostem a dovednostem vyjádřit pozitivní i negativní emoce, vhodně doplňovat danou roli pohádky, bajky dramatizace Práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace pomocí hudby a rytmizace se učit základním tanečním a pohybovým projevům vhodným způsobem rozvíjet pozornost, soustředění se na svůj výkon dramatizace (besídky, vystoupení) Dramatika a slovesnost, dramatická situace, zařazení situace v časovém sledu vyzkoušet si několik druhů dramatického umění poslech a následná reprodukce (verbální a neverbální) scénář Pomůcky šátky, stuhy, CD CD, paraván 20

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 3. verze pro školní rok 2012/2013 Projekt: Speciální

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory

Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory Vzdělávací program AKTIVAČNÍ CENTRUM a instruktážní metodika pro lektory PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD. (metodik projektu) a kol. (tým multiplikátorů AC) 2. verze pro školní rok 2011/2012 Projekt: Speciální

Více

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra

Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Vzdělávací program pro celoživotní učení osob s těžkým mentálním postižením v kurzech aktivačního centra Projekt: Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Počítač DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Počítač je zařazen v 6. - 10. ročníku v hodinové dotaci 1hodina týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Hudební a výtvarná výchova DÍL I.

Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Hudební a výtvarná výchova DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy

Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené Učební osnovy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Práce na počítači pro 8. a 9. ročník Učební osnovy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 18 050/2003-24 ze dne 14.4.2003 s platností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více