ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/ /2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/ /2015 Činnost oddělení bytových a členských vztahů v období Přehled o stavu členské základny k Stav členské základny: Členové družstva: z toho nebydlících: 1105 Počet bytových jednotek ve správě MÍR, SBD: Z toho: byty družstevní: byty převedené do vlastnictví členů družstva: byty ve vlastnictví cizích právnických osob: 369 Počet garáží a garážových stání ve správě MÍR, SBD: 658 Z toho: garáže družstevní: 334 garáže převedené do vlastnictví: 215 ve vlastnictví cizích právnických osob: 109 Oddělení bytových a členských vztahů se kromě běžné agendy věnovalo doplňovaní databáze na základě navrácených vyplněných domovních knih, které byly přílohou družstevního časopisu DIS. Jedná se zejména o kontaktní údaje (korespondenční adresy, telefonní čísla, ové adresy) a iniciály dalších osob, které byt užívají. Domovní knihy jsou v případě potřeby připraveny na našem oddělení k nahlédnutí pro členy výborů samospráv a SVJ. Evidence nebydlících členů družstva je průběžně aktualizována včetně pořadníku na příslušný rok. Návrh pořadníku byl zveřejněn obvyklým způsobem k připomínkám členů družstva. Nebydlícím členům družstva, kteří prokazatelně nenahlásili na správní složku družstva svou kontaktní adresu, jsou průběžně rozesílány výstrahy před vyloučením z družstva. V současné době úzce spolupracujeme s firmou Anasoft na zefektivnění a rozšíření evidence všech členů družstva. Kateřina Marténková, Mgr. Eva Vystrčilová Činnost oddělení samospráv a SVJ Oddělení SO a SVJ se v roce 2014 zaměřilo zejména na problematiku zakládání společenství vlastníků. Zrušením zákona č. 72/1974 Sb., o vlastnictví bytů a vstoupením v platnost nového občanského zákoníku a zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám

2 a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů došlo k zásadní změně ve způsobu vzniku společenství vlastníků. Okolnosti založení a vzniku společenství vlastníků dále ovlivnilo usnesení Nejvyššího soudu č. č. j. 29 Cdo 616/2011. V důsledku výše uvedených legislativních změn začalo od roku 2014 oddělení SO a SVJ zakládat společenství vlastníků třemi různými způsoby. V první řadě proběhla kontrola dokumentů aby bylo možné rozhodnout, jakým způsobem má být v daném domě společenství vlastníků ustaveno a domy byly rozděleny do skupin. Pro každou skupinu platí jiné podmínky pro povinnost společenství založit, liší se též způsob přijetí stanov a volba statutárního orgánu. Předsedové samospráv byli informováni, jakým způsobem má být společenství v domě ustaveno. Pro jednu ze skupin bylo nutné získat z katastru nemovitostí potvrzení o datu vzniku společenství. S účinností Nového občanského zákoníku vznikl problém s domy, v jejichž prospěch si družstvo vzalo úvěr na opravy a rekonstrukce domu. Do konce roku 2013 bylo možné úvěr původně poskytnutý družstvu převést v okamžiku, kdy v domě vzniklo společenství vlastníků - právnická osoba, na tuto právnickou osobu. Nový občanský zákoník výslovně zakazuje, aby společenství přebíralo dluhy třetích osob. Pokud společenství vzniklo (případně byly naplněny podmínky pro jeho založení) v domě, na jehož revitalizaci byl čerpán úvěr, je nutné uzavřít s vlastníky jednotek, kteří se na úvěru podílejí, dohodu o úhradě nesplaceného zůstatku dluhu ve splátkách. Pokud jsou v domě splněny zákonné podmínky k založení společenství vlastníků, blokuje katastr nemovitostí v souladu s novým občanským zákoníkem převody jednotek v domě do doby, než je prokázán vznik společenství výpisem z rejstříku společenství. V některých bytových domech (samosprávách) jsou dlouhodobě těžkosti se zvolením výboru samosprávy, případně pověřeného předsedy samosprávy. Při zakládání právnické osoby v těchto bytových domech není zájem o funkci člena výboru ani o funkci předsedy společenství. V takovém případě do funkce statutárního orgánu kandiduje družstvo MÍR. Zákon o obchodních korporacích ukládá družstvu povinnost vést seznam delegátů. Oddělení SO a SVJ provedlo kontrolu volebního období delegátů a tento seznam vede. Platnost volebního období delegátů je průběžně kontrolována a předsedové samospráv jsou v případě skončení volebního období upozorněni. Shromáždění delegátů konané dne uložilo představenstvu družstva zřídit nové samosprávy nebydlících členů družstva (samosprávy neaktivních členů a samosprávy členů s neznámým pobytem ) a stanovit okruh působnosti těchto nových samospráv. K datu bylo z celkového počtu nebydlících členů družstva 1113 evidováno: 364 neaktivních členů a 505 členů, jejichž pobyt se stal pro družstvo neznámým. Ve smyslu usnesení shromáždění delegátů představenstvo družstva dne zřídilo nové samosprávy členů s neznámým pobytem a neaktivních členů v rámci stávajících samospráv č. 1 až 10: samosprávy č. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, ve kterých jsou zařazeni neaktivní členové, samosprávy č. 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, ve kterých jsou zařazeni členové s neznámým pobytem. Představenstvo družstva dne schválilo návrh postupu proti nezvěstným nebydlícím členům družstva. Předsedkyně družstva udělí výstrahu všem členům, u kterých bylo prokázáno, že po dobu alespoň jednoho roku neoznámili změnu své adresy evidované

3 v seznamu členů a jejich pobyt se stal pro družstvo neznámým. Potvrdí-li se zprávou pošty důvod vyloučení, představenstvo družstva rozhodne o vyloučení těchto členů družstva. 6. května 2015 Mgr. Tereza Komárková Činnost referátu převodů bytů do vlastnictví I v minulém roce pokračovalo naše družstvo v převádění bytů do vlastnictví dle ust zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve spojení se zákonem č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů). V období od do oddělení převodů bytů do vlastnictví zpracovalo celkem 350 smluv o převodu bytu do vlastnictví, které byly předloženy katastrálnímu úřadu k provedení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V letošním roce bylo od do katastrálnímu úřadu předloženo 79 smluv. K eviduje oddělení převodů bytů do vlastnictví cca 150 žádostí o převod bytu do vlastnictví. Lenka Tománková Činnost právního oddělení od Od jsem kromě podávání návrhů na vydání platebního rozkazu, žalob, exekučních návrhů, přihlášek do insolvenčního řízení, zasílání vyjádření na výzvy soudů apod., předžalobních upomínek, výstrah před vyloučením z družstva, uzavírání dohod o splátkách, přípravy podkladů pro exekuční zápisy a pro jednání orgánů družstva, a další běžné agendy zavedla evidenci v části Právní v modulu DOMUS, zpracovávala úpravy jednacího a volebního řádu i změn stanov družstva, účastnila se jednání komisí, připomínkovala návrhy smluv, směrnic a dalších dokumentů družstva, připravila směrnici o nakládání s pohledávkami souvisejícími s užíváním bytů, upravila texty některých informací na webových stránkách družstva, přepracovala podle aktuální právní úpravy vzory dokumentů a korespondence využívaných členským oddělením a oddělením nájemného, a konzultovala aktuální problémy družstva s odborníky na školeních i se SČMBD. 5. května 2015 JUDr. Helena Doležalová, Ph.D. Činnost oddělení výpočetní techniky V oblasti výpočetní techniky se kromě běžných rutinních akcí provádí kontrola jednotlivých modulů informačního systému, zejména pasportů a členské evidence. Jsou doplňovány chybějící a opravují se ne úplně přesně evidované údaje. Do portálu Poschodech jsou zařazovány pravidelné dokumenty a přibyl zde nový výstup, který poskytuje informace

4 o termínech pravidelných revizí na jednotlivých domech. Podle potřeby jsou aktualizovány webové stránky družstva. Co se týká software, tak probíhá obměna kancelářského balíku (office) a na podzim bude nasazena nová verze informačního systému Domus. Celé uplynulé období byl provoz bez zvláštních problémů a bez výpadků. RNDr. Josef Hrubý, Miloslav Čejka Činnost ekonomického úseku V rámci své činnosti zajišťuje ekonomický úsek nejen vedení účetnictví družstva, ale i vedení účetnictví a ostatních ekonomických agend spravovaných subjektů. Nejde přitom jen o společenství vlastníků jednotek, která vznikla z domů původně vlastněných naším družstvem, ale i o subjekty cizí. U cizích subjektů jde převážně o bytová družstva, která vznikla za účelem privatizace obecního domu, členové si následně převedli byty do osobního vlastnictví a vznikl další subjekt (bytové družstvo), tentokrát společenství vlastníků. V těchto případech zpracováváme účetnictví jak původního družstva, tak nastupujícího společenství. Je to poněkud náročnější, neboť účetnictví družstev a společenství vlastníků je odlišné, každé má svoje pravidla a upravuje je jiný předpis. V současné době vedeme účetnictví pro 182 společenství, 5 bytových družstev. Dlouhodobý majetek V roce 2014 pokračovaly převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, v důsledku čehož došlo k úbytku dlouhodobého hmotného majetku budov pro bydlení a pozemků pod domy o tis. Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry Zůstatek dlouhodobého investičního úvěru, poskytnutého na výstavbu bytových domů a vedeného u ČSOB, a. s., činí tis. Kč. Úrok z tohoto úvěru činí 1%. Úvěry jsou zajištěny zákonným zástavním právem k jednotlivým bytovým jednotkám v objektech s nesplacenou anuitou. V roce 2014 pokračovalo splácení dlouhodobých úvěrů, poskytnutých ČSOB, a. s., na novou bytovou výstavbu družstevních bytů. K 31. prosinci 2014 činily nesplacené zůstatky tis. Kč. Úvěr je jištěn ručitelským prohlášením bance jednotlivými vlastníky bytů nebo smluvním zástavním právem ke konkrétním družstevním bytům. V uplynulém roce byl čerpán 1 úvěr na výměnu výtahu, 9 úvěrů na regenerace bylo splaceno. Všechny úvěry jsou zajištěny u družstevních bytů zástavním smluvním právem k předmětné bytové jednotce, u bytů ve vlastnictví fyzických osob ručitelským prohlášením bance. Hodnota čerpaných a nesplacených úvěrů na regenerace činí k rozvahovému dni tis. Kč. Přijaté dotace I v roce 2014 byly družstvu poskytnuty dotace z programu PANEL na úhradu úroků z poskytnutých úvěrů na regenerace domů. Dotace jsou poskytovány do výše 2 nebo 4 procentních bodů z celkového úroku z úvěru a jsou vypláceny pololetně. K rozvahovému dni družstvo obdrželo dotace na úhradu úroků ve výši tis. Kč. V roce 2014 byla dále družstvu poskytnuta dotace ČSOB ve výši 1% na úhradu úroků z některých úvěrů. K rozvahovému dni obdrželo družstvo celkem 127 tis. Kč.

5 Rozbor salda nájemného dle lokalit Lokalita Saldo k Saldo k Stará zástavba , ,00 Líšeň , ,57 Vinohrady , ,00 Komárov , ,00 Oblá , ,00 Slatina , ,80 Garáže , ,00 Saldo celkem , ,37 Marie Hložková Činnost provozního úseku Aktuální informace o opravách domů Mezi významnější investiční akce v tomto období: V lokalitě Vinohrady a Líšeň jsou to převážně přístavby a opravy balkónů, rozšíření lodžií a zateplení domů. V lokalitě Líšeň jsou to nové sedlové střechy a v lokalitě Vinohrady ploché střechy se zateplením. Dalšími většími investicemi jsou modernizace výtahů a opravy elektroinstalací. Přehled investičních akcí v dané době je v přiložené tabulce. Seznámení se s důležitými faktory ovlivňující kvalitu a budoucí životnost provedené modernizace objektu - kvalitní projekt zpracovaný autorizovaným projektantem (jednotné zadání pro výběr zhotovitele) - realizace provedena odbornou a ověřenou firmou; výběr firmy provádět vždy na základě referencí a obhlídky již realizovaných a užívaných staveb - pravidelná kontrola prováděného díla nezávislým technickým dozorem investora - pro zachování dlouhé životnosti konstrukce je vždy nutná pravidelná údržba odbornou firmou (interval údržby se liší dle typu konstrukce) Vypsání výběrového řízení na modernizaci výtahů Brno-Slatina V tomto roce 2015 probíhá poptávaní firem na modernizaci výtahů v lokalitě Brno-Slatina, jedná se o možnosti lepší ceny při uzavření smlouvy na 12ks výtahů s realizací během roku Přehled investičních akcí 6/2014 5/2015 viz příloha Zprávy o činnosti správní složky družstva Ing. Jan Čáp

6 Informace o zajištění průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) Dle zák. 318/2012 Sb byly na domech bez právní subjektivity ve správě MÍR SBD zpracovány průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) celkem 117 ks PENB. Zpracování proběhlo dle smlouvy o dílo s firmou Stavoprojekta, spol. s r.o.ve třech etapách, poslední etapa byla dokončena v lednu ks PENB vypracoval Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., který byl druhým zvoleným dodavatelem ve výběrovém řízení. Zpracovatele si vybíraly domy samy ze dvou výše uvedených firem. 92 SVJ si nechalo zpracovat PENB ve spolupráci s MÍR SBD, z toho 74 SVJ u Stavoprojekty, spol. s r.o. a 18 SVJ u jiných dodavatelů. Bylo řešeno celkem 8 reklamací. Jednalo se především o nesprávně uvedený způsob řízení osvětlení na domě v PENB nebyla uvedena pohybová čidla umístěná na domě. Tato skutečnost nemá zásadní vliv na celkovou spotřebu energie na domě ani nezmění kategorii hodnocení domu, jednalo se však o faktické pochybení a proto byly v PENB provedeny opravy. Informace o zajištění instalace RTN Dle zákona 318/2012 Sb. byly v r a počátkem r osazeny všechny dosud neosazené domy rozdělovači topných nákladů (dále jen RTN), tzv. poměrovými měřidly tepla. Celkem se jednalo o 109 domů osazených 5 dodavatelskými firmami. Na oddělení energetiky bylo uzavřeno celkem 66 smluv o dílo na instalaci RTN, z toho část pro SVJ. Některá SVJ své smlouvy na oddělení energetiky pouze konzultovala a poté si je uzavřela s dodavatelem již samostatně. Část domů byla dle požadavku zástupců domu osazena na objednávku. V převážné většině byly osazeny RTN s dálkovým (rádiovým) odečtem. V lednu 2015 byly také na 4 domech (Bzenecká 8, Bzenecká 5,7, Bzenecká 9,11 a Valtická 1) provedeny přemontáže RTN za nové z důvodu konce životnosti baterie dříve instalovaných RTN. Úprava záloh za teplo a ohřev teplé vody Vzhledem k četným požadavkům ze strany jednotlivých uživatelů bytů na snížení záloh na teplo z důvodu přeplatku v uplynulých letech bylo ve spolupráci s Teplárnami Brno, a. s. provedeno posouzení nasmlouvaných množství tepla pro jednotlivé domy. Nově byl navržen průměr za poslední dva roky plus 10% rezerva. U domů bez právní subjektivity ve správě SBD MÍR bylo na domech, kterých se to týká, provedeno snížení záloh vůči Teplárnám Brno, a. s. Domy byly o změně záloh vyrozuměny mailem, pokud měly zájem i po snížení záloh vůči Teplárnám Brno, a. s. nadále zachovat výši stávajících individuálních předpisů záloh, projednaly toto s p. Černohlávkovou, jinak byly individuální zálohy automaticky upraveny v návaznosti na ponížení záloh za dům. U SVJ, byla SVJ, kterých se navržené snížení (případně zvýšení) nasmlouvaného množství tepla týkalo, vyzvána mailem, aby do potvrdila svůj souhlas se změnou záloh. Pokud změnu nepotvrdila, zůstaly zálohy na Teplárnu Brno, a.s. ve stávající výši. Pokud měla SVJ zájem i po snížení záloh vůči Teplárně Brno, a. s. nadále zachovat výši stávajících individuálních předpisů záloh, projednala toto s p. Černohlávkovou, jinak byly individuální zálohy automaticky upraveny v návaznosti na ponížení záloh za SVJ. V souvislosti se vznikem SVJ na domech doporučujeme pro budoucnost, tam, kde to technické podmínky umožní, instalovat podružné kalorimetry tepla a podružné vodoměry pro jednotlivá odběrná místa z důvodu vzájemné větší nezávislosti odběrných míst na sobě a objektivnějšího rozdělení množství odebrané komodity. Při přehlášení odběru el. energie, tepla a vody po vzniku SVJ, přidělení IČ a zřízení účtu v bance žádáme nová SVJ o strpení, neboť administrace převodu smluv může trvat 2-3 měsíce. K podpisu nových smluv budou po jejich doručení na družstvo neprodleně vyzvána. Cena za GJ se pro rok 2015 nemění a zůstává na úrovni předchozích dvou let.

7 Plynová zařízení (PZ) Revize a kontrolní prohlídky PZ jsou od počátku r nově zajišťovány firmami Rekostav- ZTI, s. r. o., Jan Beneš a Forpar, s r.o. Revize PZ je prováděna 1x 3 roky. Kontrolní prohlídky budou nově rovněž zajišťovány revizním technikem. Kontrolní prohlídku musí provádět dle vyhl. 85/1978 Sb. osoba oprávněná, k tomuto účelu proškolená. Osoba oprávněná nese zodpovědnost za provedení kontrolní prohlídky. Cena za provedení revize PZ činí 134 Kč/byt bez DPH (21%). Cena za provedení kontrolní prohlídky činí 120 Kč/byt bez DPH (21%). Při provedení kontrolní činnosti bude nadále dodržován stanovený termín dle vyhl. 85/1978 Sb., a to k měsíci provedení předchozí revize, popř. kontrolní prohlídky. Dosavadní způsob provádění kontrolních prohlídek PZ s vyplňováním protokolů u odečtů vodoměrů již nelze nadále akceptovat! Plynové kotelny dodávka plynu V prvním pololetí r využilo SBD MÍR ve spolupráci s firmou Optimal-Energy.cz,a.s. situace na burze týkající se obchodování s komoditou zemního plynu a v kooperaci s dalšími brněnskými bytovými družstvy podepsalo smlouvu pro r a r na odběr plynu pro celkem 31 plynových kotelen ve správě SBD MÍR za cenu dodávky 725 Kč/MWh bez DPH (21%). Tuto cenu lze považovat za výhodnou, neboť současná cena dodávky činí 790 Kč/MWh bez DPH (21%). 24. dubna 2015 Ing. Ivana Hlavoňová Brno, dne Zpracovala: Marcela Dvořáková

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (I. Skupina SVJ stará zástavba Židenice, Černovice, Horní Heršpice, Chrlice) a delegátů na shromáždění

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD MÍR, stavební bytové družstvo, 627 17 BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, E-mail: sekretariat@mirsbd.cz, WEB: www.mirsbd.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE

Více

DIS 1/2015. Úvodní slovo. Obsah. Zprávy z představenstva družstva. Družstevní informační servis květen 2015

DIS 1/2015. Úvodní slovo. Obsah. Zprávy z představenstva družstva. Družstevní informační servis květen 2015 DIS 1/2015 Družstevní informační servis květen 2015 Úvodní slovo Od 1. 1. 2014 pracuje představenstvo družstva v novém složení Jeden rok v životě družstva je vhodným časovým úsekem pro hodnocení toho,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6.

Rozhodnutí o neplatnosti přijatého usnesení shromáždění delegátů 3.12.2013 2-3. 2 Informace ze shromáždění delegátů konaného dne 9.6. STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 390/54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Rozhodnutí

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

DIS 1/2012. DIS i web družstva v novém. Platíte hodně za teplo? Poradíme vám, jak ušetřit. Doplňující volby do kontrolní komise

DIS 1/2012. DIS i web družstva v novém. Platíte hodně za teplo? Poradíme vám, jak ušetřit. Doplňující volby do kontrolní komise DIS 1/2012 Družstevní informační servis duben 2012 DIS i web družstva v novém DIS (Družstevní informační servis) a web www.mirsbd.cz mění po letech svoji tvář. Oba hlavní informační kanály družstva budou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, I. skupina SVJ- stará zástavba-židenice,

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro:

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ. nabídka pro: ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou www.sbdzh.cz info@sbdzh.cz tel. 566651911 SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ nabídka pro: strana 1 21.9.2011 Obsah: 1 INFORMACE O

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více