Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky

2 jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním provozu se tak stírají hranice mezi prací a výukou v budoucnosti nebudeme již moci jasně rozlišit: tady je práce a tam je výuka A. W. Scheer, ředitel Ústavu pro hospodářskou informatiku, Universita Saarbrücken

3 TRENDY VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ I Otevření českých vysokých škol širšímu okruhu zájemců (13% -> 26%), (3x větší počet studentů než v roce 1990). Rozvoj soukromých vysokých škol (12% všech studentů). Mobilita studentů (z 320 tisíc jen 6 tisíc ročně, tj. 2%), Výsledky Eurobarometru Nutný pokles kvality v souvislosti s extenzivním růstem vysokých škol. Výzva: Cesta k (ne)vzdělanosti českého národa výzkum MŠMT -> nejsou kvalifikovaní lidé. Hrozba překvalifikovanosti (polarizace pracovní síly).

4 TRENDY VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ II Továrny na vzdělávání př. VŠE akreditace e-learningu X Honaurs Academy. Rozvoj vysokých škol jako součásti ekonomické a sociální strategie (Finsko, Egypt) OECD pořadí kvalitních světových univerzit. Práce s absolventy VŠ / Sítě absolventů (USA) / Zpětná vazba. Podíl VŠ na dalším vzdělávání (CVTS ,7%). VŠ a Centra celoživotního vzdělávání Centra poradenství (VŠB Ostrava, UP Olomouc). Univerzity 3. věku.

5 TENDENCE V ROZVOJI SYSTÉMŮ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tvorba podnikových a nadpodnikových vzdělávacích systémů a institucí v odvětví. Tvorba a prosazování vzdělávacích standardů a s ním spojená certifikace vzdělávání. Ověřování způsobilosti v celém širokém spektru profesí (oddělení vzdělávací stránky a procesu zkoušení). Propojení odvětví po stránce vzdělávání (př. bankovnictví, pojišťovnictví, finanční sféra). Stoupající vliv státu, hospodářských komor, profesních spolků a asociací. Prosazování standardů kvality.

6 TRENDY ROZVOJE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Analýza kvalifikačních a vzdělávacích potřeb. 2. Utváření učícího se prostředí. 3. Inovace a Individualizace, Interkulturalizace a Internacionalizace kvalifikací a vzdělávání. 4. Standardizace, akreditace a certifikace vzdělávání. 5. Poradenství.

7 HLAVNÍ SMĚRY POLITIKY EU V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zvyšování kvality nabídky dalšího vzdělávání Akreditace certifikace podpůrné služby 2. Transparentnost kvalifikace a uznávání získaných kompetencí národní kvalifikační systémy / propojení formálního, neformálního a informálního učení 3. Kultivace poptávky modely rozvoje LZ, aplikace metod efektivního řízení LR, kvalifikační poradenství, pobídkové systémy 4. Prevence nezaměstnanosti vzděláváním, sociální exkluze

8 MEMORANDUM O CELOŽIVOTNÍM UČENÍ (EK 2000) Šest pravidel: 1. Nové základní dovednosti pro všechny. 2. Víc investic do LZ. 3. Inovovat vyučování a učení. 4. Oceňovat proces a výsledky učení. 5. Přehodnotit roli poradenství v oblasti LZ. 6. Přiblížit učení domovu.

9 VÝSLEDKY ANALÝZ OP RLZ A JPD I ( ) Opatření 3.3, resp. 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání Tři hlavní oblasti: 1. Podpora lektorů (školitelů) 15% 2. Šíření poznatků vědy, techniky a technologií 9% 3. Měkké dovednosti 76% Závěry: Je tato struktura žádoucí? Lze měkké dovednosti školit? Formy vzdělávání trendy prezenční X e-learning

10 FUNKCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zvýšení konkurenční schopnosti země. 2. Zvyšování zaměstnanosti lidí. 3. Podpora demokracie a občanské společnosti. 4. Posílení soudržnosti společnosti. 5. Rozvoj osobnosti.

11 TRENDY V DIDAKTICE DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Od simulace k řešení skutečných problémů účastníků. Rozvoj smíšeného učení (kombinované formy vzdělávání). Edukační aktivity typu Out-door, Teambuilding. Vytváření vzorových vzdělávacích programů a projektů, zavádění vzdělávacích modelů. Vysoká otevřenost a diferenciace vzdělávacích aktivit.

12 ŠKOLY PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Americká škola podnikové výchovy TWI TRAINING WITHIN INDUSTRY, Carrardova škola, Škola tzv. Duševního výcviku, Škola dynamiky skupin, Baťova škola práce.

13 AMERICKÁ ŠKOLA PODNIKOVÉ VÝCHOVY DOSPĚLÝCH TWI TRAINING WITHIN INDUSTRY Představuje zaškolovací systém pro realizaci rekonverze průmyslu v USA i ostatních zemích západní Evropy. Zahrnuje tyto procesy: 1. Instruktáže podnikových pracovníků (Job Instruction Training), 2. Kurzy pracovních vztahů (Job Relations Training), 3. Kurzy racionalizace práce (Job Methods Training), Systém TWI zdůrazňoval metody vyučování řešením problémů a diskuzní metody, Kurzy probíhaly Create v think malých tank! skupinách (6-10 osob) formou

14 CARRARDOVA ŠKOLA Alfred Carrard ředitel Ústavu pro praktickou průmyslovou psychologii v Lousanne (Švýcarsko). V roce 1938 formuloval své zásady Praktické odborné přípravy v průmyslu. VÝKON ŽÁKA JE ZÁVISLÝ NA JEHO POSTOJI K UČEBNÍ LÁTCE! Alfred Carrard se zabýval: A. Přípravou manuálních pracovníků (učňů), B. Přípravou řídících pracovníků k racionálnímu a efektivnímu Create výkonu think jejich tank! profese.

15 METODICKÁ CHARAKTERISTIKA CARRARDOVY ŠKOLY A. Výuka, má-li být efektivní, musí být soustředěna na ty účastníky, u nichž je se zřetelem na vrozené schopnosti zaručen úspěch v učení. B. Každá činnost, která je předmětem výuky, musí být správně rozložena na odborné prvky, umožňující dávkování z hlediska obtížnosti a dále pak časté střídání procvičovaných úkonů. C. Pro vysoce produktivní provádění pracovních úkonů je nutno, aby maximální počet úkonů byl automatizován. Každé nové úsilí účastníka musí být korunováno úspěchem.

16 ŠKOLA DUŠEVNÍHO VÝCVIKU Obecný systém francouzské andragogiky, jehož hlavním tvůrcem je Joftre Dumazadier. Tři oblasti duševního výcviku: 1. Výcvik v pozorování Schopnost analyticky řešit problémy, komplexně chápat prvky určité situace, schopnost správně uvažovat. 2. Výcvik v práce s informacemi Provádění rešeršní činnosti s cílem poznat vše, co již bylo v určité oblasti vykonáno. 3. Výcvik ve formulaci myšlenek a správné komunikaci.

17 ŠKOLA DYNAMIKY SKUPIN Jedná se o soubor pedagogických a didaktických principů, které se začaly aplikovat v profesním vzdělávání pod vlivem bádání psychologů K. Lewina(dynamika skupin), J. L. Morena (psychodrama), C.R. Rogerse (řízený dialog) a S. Freuda(psychoanalytické metody). Výchovným cílem je formování pozitivních postojů dospělých v určitých sociálních a pracovních skupinách při interakcích s ostatními členy.

18 POSTUPY V RÁMCI ŠKOLY DYNAMIKY SKUPIN A. Odhalení uvědomění si příčin negativních postojů, překážek ovlivňující mezilidské vztahy v pracovní skupině. B. Výcvik v aktivní spolupráci ve skupině. C. Řešení souboru věcných, tematických problémů s použitím metod problémového vyučování a učení.

19 BAŤOVA ŠKOLA PRÁCE Je důležitou součástí tzv. Baťova systémuřízení, charakteristický integrováním práce a znalostí. ZNAKY BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE 1. Byla samostatnou institucí v rámci koncernu. 2. Výuka se soustředila na vytváření motivace pracovníků k zvýšení kvalifikace. 3. Kurzy zahrnovaly všechny profesní i věkové kategorie. 4. Výuka byla jednotou teoretické, praktické a mimopracovní složky. 5. Kurzy byly organizovány nejen podle potřeb firmy, ale i z hlediska potřeb zaměstnanců (zájmové kurzy, rozvoj osobnosti).

20 Didaktika Andragogická didaktika

21 Pech(1937) Didaktika je teorie vyučování, zabývá se metodami vzdělávání rozumového Velínský(1927) za podstatu didaktiky považuje: Navozování transformací existujících tendencí v nové pedagogika musí vyšetřovat, na jakou strukturu individuální, jakými metodami a za jakých okolností bylo způsobeno, že příslušné transformace bylo dosaženo Uvedený autor zdůrazňuje pojetí didaktiky jako mravního ponaučení. (J. A. Komenský)

22 Krajnc(1979) Dvě hlavní priority zdrojů poznání andragogické didaktitiky. První je zkoumání objektu vzdělávání, tj. dospělého člověka a jeho učení. Druhým je přístup ke vzdělávání dospělého člověka(v rozdílnosti od dětí a mládeže). Skalková(1999) Didaktiku chápe jako jednotu teorie a praxe vzdělávání úkolem didaktiky není poskytovat praxi prosté rady co dělat a návody

23 ANDRAGOGICKÁ DIDAKTIKA Andragogická didaktika je teorií vyučování a učení, resp. jejich synergického působení na vzdělávajícího se dospělého člověka. Zkoumá primárně didaktický proces, jeho cíle, obsah, formu, metody, vyučovací technologie a jeho logistické zajištění.

24 INSTRUMENTY ANDRAGOGICKÉ DIDAKTIKY Didaktické myšlení (instrumenty) Vzdělávací programy Vzdělávací projekty Vzdělávací moduly Posuzování efektivity vzdělávání Cíle vzdělávání Výběr obsahu Volba forem a metod Vyučovací technologie Logistika výuky

25 1. Cíl PRVKY DIDAKTICKÉHO PROCESU PRODUKT VD 2. Obsah učivo 3. Forma (čas) 4. Metoda 5. Výukové technologie 6. Logistika vzdělávání cílová skupina

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY Josef Malach ÚVOD Příspěvek vychází z předpokladu, že vysoké školy by měly více usilovat o naplnění své role při zkoumání problematiky výchovy k podnikavosti i při

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. Celoživotní vzdělávání Idea celoživotního vzdělávání a její historické kořeny v díle J.A.K. J.A.K. o C.Vz. mluví jako šanci pro řešení konkrétních problémů doby. C.Vz. je brané jako nezbytnost. Základním

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Jana Pipková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Jana Pipková BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ

K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ K problematice vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

Výchova k podnikání. Metodika VII

Výchova k podnikání. Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová

Formy a metody vzdělávání dospělých. Bc. Marcela Zacpalová Formy a metody vzdělávání dospělých Bc. Marcela Zacpalová Diplomová práce 2013 Anotace Diplomová práce se zabývá tématem vzdělávání dospělých, formami a metodami vzdělávání ve vybrané organizaci. Cílem

Více

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27.října 2008 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Ministerstvo školství,

Více

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj

AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016. Moravskoslezský kraj AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2016 Moravskoslezský kraj Obsah Úvod východiska pro programové období 2014-2020... 1 1. Problémové oblasti vzdělávání v České republice východiska... 4 1.1 Dimenze hlavních cílů...

Více

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9

květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11 190 05 Praha 9 SHRNUTÍ PODNĚTŮ A NÁZORŮ SEKTOROVÝCH RAD ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ V RÁMCI ŘEŠENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A ZÁSADNÍCH BARIÉR V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V ČESKÉ REPUBLICE květen 2012 Svaz průmyslu a dopravy

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Didaktika pro vysokoškolské

Didaktika pro vysokoškolské pe agogika Libuše Podlahová a kolektiv Didaktika pro vysokoškolské učitele Didaktika pro vysokoškolské Vybrané kapitoly Výukové cíle Organizační formy vysokoškolské výuky Didaktické metody a zásady Didaktická

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR Strategie celoživotního učení ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2007 2 OBSAH ÚVOD... 5 1. POJETÍ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ... 7 1.1 Vymezení pojmu celoživotní učení... 7 1.2 Vývoj koncepce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 11 22 Obsah Úvod s. 4 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5 2. Výchova k podnikání ve školách s. 6 2.1 Současný stav výchovy k podnikání na základních školách

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více