ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za obec Žďár nad Metují sestavený k Rozvaha obce Žďár nad Metují sestavená k Výkaz zisku a ztrát obce Žďár nad Metují sestavený k Příloha obce Žďár nad Metují sestavená k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žďár nad Metují za rok 2014 ze dne Účetní závěrka Mateřské školy, Žďár nad Metují za rok 2014 sestavená k Účetní závěrka Základní školy, Žďár nad Metují, okres Náchod za rok 2014 sestavená k INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ návrh závěrečného účtu byl vyvěšen: sejmut: Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, pro zájemce jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Úplné znění včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněno na úřední desce na adrese PROJEDNÁNÍ Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují dne PŘIPOMÍNKY Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do (do 17:00 hod) doručením na adresu obce, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 2 ÚDAJE O OBCI Adresa: OBEC Žďár nad Metují čp Žďár nad Metují CZ plátce DPH počet obyvatel k datu : počet obyvatel k datu : základní územní jednotka: Žďár nad Metují ZUJ IČ: DIČ: Kontakty: Tlf. spojení: obecní úřad webové stránky: ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2014 Informace se týkají zastupitelstva obce, které vzešlo z komunálních voleb dne Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo dne Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Starosta: Pavel Šubíř Místostarosta: František Dostál Jmenný seznam členů ZO: Mgr. Michal Bureš Dáša Vacková Luboš Šorfa Zdeněk Lecnar Radka Dubišarová Svatoňová Dagmar Ducháčová Jaroslav Kaufman Výbory zastupitelstva obce: KONTROLNÍ VÝBOR od : Předseda: Dáša Vacková Členové: Zdeněk Lecnar Jaroslav Kaufman FINANČNÍ VÝBOR od : Předseda: Radka Dubišarová Svatoňová Členové: Luboš Šorfa Mgr. Michal Bureš Obecně závazné vyhlášky obce Žďár nad Metují platné v roce 2014 číslo název 2/2007 o obecních symbolech a jejich užívání 1/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Žďár nad Metují 2/2008 o ochraně veřejného pořádku a nočního klidu na území obce Žďár nad Metují 2/2010 o místních poplatcích (poplatek ze psů, popl. za užívání veřejného prostranství) 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO Koncepční a rozvojové dokumenty obce Žďár nad Metují Územní plán obce Žďár nad Metují projednán a schválen dne Změna č. 1 územního plánu byla vydána a nabyla účinnosti dne Program obnovy vesnice 2012/2017 projednán a schválen zastupitelstvem obce Strategický rozvojový plán 2014/2020 projednán a schválen zastupitelstvem obce

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 3 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Rozpočtový výhled na rok 2014 byl schválen ZO dne Rozpočet na rok 2014 byl schválen ZO dne Příjmy rozpočtový schválený upravený plnění v tis.kč výhled rozpočet rozpočet k Třída 1- Daňové příjmy Třída 2- Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Konsolidace příjmů Příjmy celkem Výdaje Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Konsolidace výdajů Výdaje celkem Saldo: Příjmy výdaje= přebytek (+), ztráta (-) Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Použité prostředky min. let(+), uspořené (-) Financování celkem Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz Fin 2-12 k ).

4 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 4 2) Vybrané údaje z účetní závěrky k Stav účelových fondů a finančních aktiv k v tis. Kč běžný účet 1 557,5 Běžný účet II - dotační 45,2 Bytový fond cizí prostředky (předplacený nájem,kauce) 438,0 fond na opravy a modernizaci bytového fondu (FRB) 2,7 celkem 2 043,4 Stav závazků k Úvěry nesplacená jistina ,5 v tis Kč Úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu (SFRB) 0,0 Krátkodobé závazky (neuhrazené faktury dodavatelům) 61,9 Prostředky nájemníků kauce uložená na zvláštním účtu 438,0 Zálohy vybrané na služby k nájmu 77,6 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 2 685,4 celkem ,4 Stav pohledávek k Neuhrazené nájemné, místní poplatky, vydané faktury a jiné 45,4 Poskytnuté zálohy na plyn, elektřinu apod. 204,5 Poskytnutý úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu (SFRB) 0,0 Ostatní krátkodobé pohledávky 1,9 celkem 251,8 3) Údaje o hospodaření s majetkem Vybrané skutečnosti z inventarizace majetku provedené k : majetek Bližší popis tis Kč (brutto) Obrat v roce 2014 komentář Stavby - budovy Bytové a nebytové domy, školy apod Stavby ing. sítě Sítě, komunikace, lávky, hřiště atd Movité věci Technika, inventář, drobný majetek pozemky pozemky Nehmotný majetek Software, územní plán, atd Ostatní majetek Vegetační úpravy v katastru obce jiné Drobný majetek v podrozvaze * Do majetku zařazeno technické zhodnocení budovy čp 146 vestavba školní jídelny a technické zhodnocení budovy č.p. 60 vestavba obecního úřadu a knihovny. ++ Do majetku zařazen zametací stroj a traktor. * do majetku byl zařazen nábytek do kulturního sálu židle. Úplné údaje o majetku a hospodaření v roce 2014 jsou obsaženy v účetních výkazech v přílohách 2, 3 a 4.

5 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 5 4) Výsledek finančního hospodaření a) Obec Žďár nad Metují vykázala v roce 2014 přebytek mezi příjmy a výdaji. Příjmy: ,82 Kč Výdaje: ,16 Kč Financování: ,66 Kč z toho: nad rámec běžných výdajů byly uhrazeny splátky úvěrů / jistin 1.206,77 tis Kč byly odloženy prostředky k úhradě DPH odvod daně v lednu ,68 tis Kč Byl vytvořen přebytek pro použití v příštích letech 1.077,07 tis Kč Přebytky z minulých let: k Tvorba přebytků v roce 2014 Zůstatek k ,29 tis Kč ,07 tis Kč ,36 tis Kč uložen na běžném účtu obce a fondu b) Obec Žďár nad Metují vykázala v roce 2014 zisk = přebytek výnosů nad náklady. Výnosy: ,58 Náklady: ,29 Výsledkem hospodaření roku je po zdanění zisk ve výši ,29 Kč Zisk je účetním údajem a nekoresponduje s vykázaným přebytkem rozpočtu ani s celkovým přebytkem uloženým na účtu obce. Rozdíl je způsoben účetními předpisy, především faktem, že veškeré investiční příjmy a výdaje nejsou zahrnuty do výnosů resp. nákladů. Obdobně splátky jistin úvěrů přijatých v minulých letech nejsou nákladem obce. Rozdíl mezi výsledkem hospodaření a výsledkem plnění rozpočtu způsobuje také účetní položka odpisy dlouhodobého majetku, která je zahrnuta v nákladech, ale nesouvisí s úbytkem prostředků na bankovním účtu obce. Obec v roce 2014 realizovala investice za 3,3 mil Kč a uhradila splátky úvěrů ve výši 1,2 mil Kč. Tyto částky nejsou nákladovou položkou. Odpisy zvyšují náklady ve výši 2,3 mil Kč a současně dotace poskytnuté na investiční majetek zvyšují v časové souvislosti výnosy ve výši 0,81 mil Kč. Obec přijala v roce 2014 investiční dotace ve výši 1,8 mil Kč, které nejsou obsaženy ve výnosech. Dále jsou ve výnosech obsaženy dosud neuhrazené pohledávky ve výši 47 tis Kč a v nákladech jsou obsaženy dosud neuhrazené závazky 62 tis Kč.. Daň z ekonomické činnosti obce především z pronájmu bytového fondu činí za rok 2014 celkem 284 tis Kč. Daň obec neodvádí, protože daň je zároveň daňovým výnosem, který obci náleží dle zákona o rozpočtovém určení daní. c) Obec Žďár nad Metují neprovozovala v roce 2014 žádnou hospodářskou činnost.

6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 6 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Hospodaření příspěvkových organizací a jejich účetní závěrky sestavená k byly schváleny zastupitelstvem obce dne Mateřská škola, Žďár nad Metují výsledek hospodaření Základní škola, Žďár nad Metují, okres Náchod zisk 60,28 tis Kč zisk 22,05 tis Kč v tis. Kč Mateřská škola, Žďár n.m. Základní škola, Žďár n.m., okr.ná v výnosy příspěvek na provoz od obce 507,80 450,00 ostatní výnosy 0,00 0,01 Příspěvek od rodičů 47,19 příjmy za obědy 370,80 státní dotace na mzdové náklady a učebnice 1385, ,36 Jiné výnosy jiné dotace 0,0 0,00 výnosy celkem 2311, ,37 n náklady Materiál, učebnice, úklid 68,90 59,84 Kancelářské potřeby, údržba 40,00 26,92 Spotřeba energie, plynu, vody 105,22 147,82 Nakoupené služby 70,40 108,16 mzdy a odvody 1565, ,36 Opravy a udržování 18,31 42,97 d dlouhodobé vybavení 52,42 39,85 nákup potravin 318,30 0,00 Odpisy a ostatní 11,65 2,40 výdaje celkem 2251, ,32 výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 60,28 22,05 Rozdělení zisku Rozdělení zisku 60,28 tis Kč do rezervního fondu 22,05 tis Kč do rezervního fondu Úplné údaje o hospodaření příspěvkových organizací jsou obsaženy v přílohách č. 6 a 7.

7 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 7 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům Transfery do rozpočtu obce činily v roce 2014 celkem 2.484,18 tis Kč, z toho činily: účelové dotace 2.348,58 tis Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracováno v následujících tabulkách. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby byly vráceny do státního rozpočtu na základě zúčtování státního závěrečného účtu bankovním převodem dne PŘIJATÉ TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTU KRAJE v tis. Kč UZ Položka Účel Sch.rozp. Upr.rozp. Skutečnost neinvestiční dotace SR Výkon státní správy, školství 115,60 115,60 115, neinvestiční ze všeobec. pokl. správy SR Volby do zastupitelstev obcí a senátu 0 17,00 15, neinvestiční ze všeobec. pokl. správy SR Volby do Evropského parlamentu 0 17,50 22, investiční transfery ze státních fondů Údržba ploch veřejné zeleně Zelená stuha 0 40,00 40, ostatní transfery ze státního rozpočtu Zametací stroj pro obec Žďár nad Metují ,02 102, ,02 102,06 Kraj Úroky z úvěrů 4122 POV HK bytové a obecní domy 0 207,00 207,00 Kraj 4122 oprava komunikace za Oprava za poškození při 0 230,00 0,00 HK tratí (z důvodu objížďky) vedení objízdné trasy obcí pro r.2015 Kraj Ocenění v rámci vesnice 4122 finanční dar HK roku 0 20,00 20,00 VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE v tis. Kč UZ Položka/ dotace Poskytnutá dotace Skutečný výdaj Vratka dotace Dotace na volby do zastupitelstev obcí a senátu 17,00 15,44 1, Dotace na volby do Evropského parlamentu 17,50 22,77-5, Údržba ploch veřejné zeleně Zelená stuha 360,00 400,00-40, Zametací stroj pro obec Žďár nad Metují 1.735,02 102,06 Kraj HK Dotace POV dt. 4 k úhradě úroků z úvěru 207,00 Celkem 2.081,14 Z dotace 1.837,08 0 Celkem 459,29 Z dotace 207,00 0 Obec dne obdržela doplatek dotace Údržba ploch veřejné zeleně Zelená stuha ve výši 40 tis Kč, jejíž realizace proběhla v roce Údržba ploch veřejné zeleně Zelená stuha 360,00 400,00-40,00

8 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 8 PŘIJATÉ TRANSFERY Z OSTATNÍCH ROZPOČTŮ v tis. Kč poskytovatel Položka Účel Sch.rozp. Upr.rozp. Skutečnost Euroregion Glacensis 2324 nekapitálové příspěvky Slavnosti, řemesla a tradiční produkty 0 300,00 334,22 Euroregion Glacensis 2324 nekapitálové příspěvky 3129 investiční příjmy Podpora aktivní cykloturistiky 235,00 75,00 242,00 75,00 250,36 66,17 7) Vyúčtování cizích prostředků a fondu rozvoje bydlení k Cizí prostředky uložené na zvláštním účtu obce Peněžní prostředky vybrané od nájemníků dle občanského zákoníku, k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem, jsou uloženy na zvláštním účtu, společném pro všechny nájemce. Zůstatek na účtu k ,01 tis Kč Fond rozvoje bydlení Úvěry přijaté na opravy a modernizaci bytového fondu v obci byly v minulých letech v plné výši zapůjčeny vlastníkům bytového fondu v obci. K byly veškeré úvěry splaceny obci. K byl plně splacen úvěr na opravy a modernizaci bytového fondu přijatý od Státního fondu rozvoje bydlení. Zůstatek fondu na bankovním účtu činí k ,90 Kč (jedná se o zůstatek počátečního vkladu a obecní prostředky k zajištění provozu fondu) 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královehradeckého kraje v souladu s 42 odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb. (o obcích) v platném znění ve dnech a Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., (o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO) v platném znění. Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Při přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,42 % b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,30 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 52,99 % Plné znění zprávy ze dne je přílohou č. 5 závěrečného účtu obce Žďár nad Metují za rok Ve Žďáru nad Metují Zpracovala: Bc. Jitka Pohnerová Schválil: Pavel Šubíř

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Krajský úřad Zlín kého kraje

Krajský úřad Zlín kého kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednaci spisová značka 17.3.2011 Milada Vlčková KUZL

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh

Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Závěrečný účet obce Plavsko za rok 2012 - Návrh Údaje o obci: Adresa: Plavsko 77, 378 02 Stráž nad Nežárkou Telefon: 384390857 E-mail: ou@plavsko.cz WWW: plavsko.cz Bankovní ústav: Česká spořitelna Číslo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více