Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání."

Transkript

1 Modul 10 Téma 2: Význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání. Nové techniky a strategie v jazykovém vzdělávání. Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, Technologie může velmi významně přispět ke zkvalitnění jazykového vzdělávání. V dnešní době existuje řada možností, jak využít nové technologie ke zkvalitnění jazykového vzdělávání a díky rozvoji v oblasti počítačů a informatiky se postupně také otevírají a zlepšují možnosti přístupu k těmto novým technologiím. Lekce Význam nových technologií pro jazykové vzdělávání (1 hodina) Cíl: Zaměřit se na Využití různých technologií pro zkvalitnění jazykového vzdělávání Potenciál nutný pro využívání nových technologií ve výuce jazyků Poznámky pro školitele a) (25 minut) Školitel vysvětlí posluchačům rozdíl mezi výukou pod vedením učitele a samostatným učením. Využije k tomu Studijní materiálu 1. V závislosti na pokročilosti posluchačů lze použít buď českou nebo anglickou verzi Studijního materiálu 1 (Lesson Toolkit 1 v anglické verzi modulu). b) (35 minut) Samostatná práce. Posluchači pracují se seznamem rolí, které má (hraje) učitel cizího jazyka při výuce (Studijní materiál 1). Požádejte posluchače, aby si pozorně prošli seznam rolí učitele při výuce cizího jazyka a pokusili se vytvořit seznam rolí, které by měli učící se v případě, že by při učení museli postupovat a připravovat se samostatně bez učitele. Posluchačům můžete doporučit, aby se zaměřili např. na analýzu potřeb a role či úkoly učícího se v případě, že si má sám stanovit priority v této oblasti, tj. co se učit, jak se učit, proč se učit, kde a kdy se učit a role či úkoly při stanovení obsahu výuky, hledání a výběru vhodných studijních materiálů atd. Pak pracujte s celou skupinou a ve spolupráci s posluchači načrtněte myšlenkovou mapu obsahující klíčové role učícího se při samostatném studiu bez asistence tradičního učitele. Vysvětlete výhody takového učení, např. skutečnost, že stanovení rolí při samostatném studiu vede k větší nezávislosti při učení, k vytyčení přesnějších priorit pro studium a tím k vytvoření optimálního jazykového kurzu, šitého na míru podle analýzy potřeb jednotlivce, což může významně přispět k větší efektivitě jazykového vzdělávání atd.)

2 Studijní materiál pro lekci Studijní materiál 1 Výuka jazyků pod vedením učitele Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaného učitele. Takovou výuku lze nabídnout z různých důvodů jen omezenému počtu posluchačů (zejména z důvodu kapacitních). Samostatná jazyková příprava Výuku si řídí sám učící se. Jedná se o základní koncept vzdělávání v kontextu vzdělávání celoživotního. Takový proces není omezen a může být procesem trvalým. Základní role učitele cizího jazyka: 1. Tvůrce kurzu - analyzuje potřeby - plánuje obsah - vytváří sylabus (učební plán) Role učícího se při samostatné jazykové přípravě: 2. Poskytovatel materiálů - vybírá materiály - adaptuje materiály (dokáže upravovat studijní materiály na základě analýzy potřeb, popř. na základě průběžné validace) - je autorem nových materiálů 3. Vědecký pracovník - zkoumá vývoj jazyka - zkoumá jednotlivé styly a žánry, aby je dokázal při výuce správně zprostředkovat 4. Poskytovatel služeb, které s jazykovou výukou souvisejí - je manažerem a konzultantem, který je schopen se s posluchači domluvit na tom, co a kdy je třeba do výuky zařadit tak, aby výuka korespondovala s potřebami posluchačů - je schopen na základě průběžného hodnocení reagovat na měnící se potřeby 5. Odborný poradce - je schopen spolupracovat s odborníky z oboru a v případě odborné terminologie také s odborníky z dalších oborů a vědních disciplin - komentuje obsah studijních materiálů

3 6. Validátor - je schopen provádět hodnocení: a) studentů b) studijních materiálů c) obsahu kurzu d) apod. (Při sestavování tohoto seznamu se autorka inspirovala v: T. Dudley Evans: Developments in English for Specific Purposes, CUP 1998) Poznámka pro školitele: K těmto základním rolím můžeme přidávat role další. Můžeme posluchačům zdůraznit, že učitel jazyka musí být schopen např.: - určit potřeby učícího se - sestavit na základě analýzy potřeb kurz šitý na míru a tomu uzpůsobit i výběr studijních materiálů - orientovat se ve strategiích a trendech v rámci jazykového vzdělávání a vzdělávání obecně - zvládnout metodiku jazykové výuky - vládnout cizím jazykem na patřičné úrovni a dokázat si své jazykové znalosti a dovednosti udržet a rozšiřovat - umět analyzovat různé typy textů z hlediska žánrové analýzy - dokázat správně vyhodnocovat dopad a účinky vyučování a být otevřený případným změnám

4 Lekce : Samostatné učení a samostatná jazyková příprava (půl hodiny) Poznámky pro školitele a) (15 minut) Rozdejte Studijní materiál 1 a vysvětlete význam zavádění nových technologií do jazykového vzdělávání, zejména jeho význam pro samostatné učení (např. větší nezávislost učícího se z hlediska místa i času a také podstatné rozšíření zdrojů informací b) (15 minut) (Fakultativní) Pokud chcete z této oblasti získat více informací, seznamte se s odbornou literaturou (Studijní materiál 2).

5 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Nové technologie v jazykovém vzdělávání vhodné zejména pro samostatnou jazykovou přípravu Jazyková výuka přes počítač - (CALL - Computer-Assisted Language Learning) Jedná se o relativně nový způsob výuky, jehož cílem je využít informační a komunikační technologie pro jazykovou výuku a jazykovou přípravu. S přihlédnutím na rozšiřující se užívání internetu vytváří tento způsob výuky vysoce interaktivní a komunikativní podporu všem jazykovým dovednostem, čtení, mluvení, poslechu i psaní a přináší do jazykového vzdělávání nový rozměr, protože umožňuje učícím se např. - samostatný přístup k jazykovému vzdělávání a tím nezávislost jazykové přípravy - vytvoření databáze pro jazykovou přípravu a tím možnost reagovat v průběhu jazykového vzdělávání okamžitě na měnící se potřeby - využití modelu tutor - počítač - učící se. Samostatný přístup k jazykovému vzdělávání umožní učícím např. - uvědomit si odpovědnost za své vlastní vzdělávání, - zvolit si tématiku a obsah přípravy, - naplánovat si jednotlivé aktivity, průběžně je monitorovat a hodnotit, - stát se svým vlastním manažerem, Školitel či učitel zde může poskytnout radu (například na základě analýzy potřeb vybrat pro studenta vhodný vzdělávací portál) nebo můžu podnítit výměnu zkušeností mezi učícími se v případě, že už mají s takovou formou vzdělávání větší zkušenosti. Vytvoření databáze pro jazykovou přípravu v prostředí vzdělávacího portálu umožní učícím např. - vybírat si materiály pro jazykovou přípravu na základě aktuální analýzy potřeb, - navolit si výběr materiálů tak, aby se trénovaly všechny jazykové dovednosti, což odpovídá základnímu požadavku na jazykovou přípravu, kterým je rozvoj komunikativních dovedností a schopnost adekvátně reagovat v cizím jazyce na danou situaci, - používat autentické materiály (více informací o autentických materiálech pro jazykovou výuku je obsaženo v tématu 1 tohoto modulu), - lépe organizovat jazykové údaje díky podpůrnému aparátu v rámci databáze či portálu - snadněji vyhodnocovat úkoly (odpověď učícího se - okamžité vyhodnocení počítačem) - v případě potřeby komunikovat s tutorem (školitelem) - zjednodušit způsob jazykové přípravy využitím modelu tutor - počítač - učící se a to při následujícím rozdělení rolí - organizace údajů a materiálů (tutor) - technické zpracování údajů (počítač) - hledání správné odpovědi (učící se) - formulace správné odpovědi (učící se) - hodnocení (počítač/tutor)

6 Studijní materiál 2 Seznam odborné literatury 1. ICT and Language Learning. A European Perspective. (2001) by A. Chambers & Sweets & Zeittinger Publishers, Graham Davies, ISSN X, ISBN , The Netherlands 2. Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second-language teaching and testing. Applied Linguistics, 1.1, Rüschoff, B. (Eds) (1997). New technologies in language learning and teaching. Strasbourg: Council of Europe. 4. Vogel, T. (1995). Cultural determinants of foreign language learning. Proceedings of the Eltecs Third Annual Conference, Belfast 6-9 September 1994 (pp ). Manchester: The British Council 5. Warschauer, M. (1997). Computer-mediated collaborative learning: Theory and practice. Modern Language Journal, 81.3, Warschauer, M. & Healey, E. (1998). Computers and language learning: An overview. Language Teaching, 31, Widdowson, H.G. (1980). Explorations in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press. 8. M. D. Bush: Technology Enhanced Language Learning The American Council on the Teaching of the Teaching of Foreign Languages, ACTFL, Illinois 1997; ISBN J. K. Phillips: Foreign Language Standards: Linking Research, Theories Practices, ACTFL, Illinois 1999, ISBN X

7 Lekce Vzdělávací portál a jeho využití pro efektivní jazykové vzdělávání (1 hodina) Cíl: - poskytnout základní charakteristiku vzdělávacího portálu - vymezit kritéria pro vzdělávací portál sloužící odborné jazykové přípravě Poznámky pro školitele a) Informace pro školitele o vzdělávacím portálu lze získat na internetové adrese: Školitelům se doporučuje obrátit se prostřednictvím internetu na poskytovatele přístupových hesel k uvedenému portálu předtím, než budou tuto lekci školit (přístupové heslo může být přiděleno buď pro školitele, který pak bude prostřednictvím hesla demonstrovat portál v učebně pro celou skupinu, nebo žádejte několik přístupových hesel tak, aby se mohli posluchači připojit samostatně). b) (30 minut) Rozdejte posluchačům kritéria pro vzdělávací portál sloužící odborné jazykové přípravě. (Studijní materiál 1). Pak dejte posluchačům čas na to, aby se na počítači na internetu seznámili se strukturou vzdělávacího portálu, zejména s jazykovou částí (každý posluchač bude potřebovat přístupové heslo). K tomuto úkolu je třeba mít učebnu vybavenu počítači, popř. zadat tento úkol jako úkol domácí v případě, že posluchači mají přístup k internetu (doma, v práci, v internetové kavárně). V obou případech požádejte posluchače o přípravu stručného popisu vzdělávacího portálu, se kterým se navýše uvedené internetové adrese seznámili. c) (15 minut) Požádejte posluchače, aby přemýšleli o výhodách, které může vzdělávací portál přinést pro zlepšení jazykového vzdělávání. d) (15 minut) Rozdejte posluchačům Studijní materiál 2, který obsahuje charakteristiku vzdělávacího portálu a vysvětlete jeho možný přínos pro zkvalitnění jazykové přípravy.

8 Studijní materiály pro lekci Studijní materiál 1 Základní kritéria pro vytváření vzdělávacího portálu: - Evropská politika v oblasti vzdělávání, zejména jazykového vzdělávání (Bílá kniha, Evropské jazykové portfolio apod.) - Důraz na státní a regionální potřeby (Memorandum o celoživotním vzdělávání (2000), Making a European area of lifelong learning a reality (2001) - Politika České republiky v oblasti jazykového vzdělávání (Strategie rozvoje lidských zdrojů 2003) - nové přístupy k jazykovému vzdělávání v souvislosti s rozšířením Evropské unie v roce 2004 Vzdělávací portál je k nahlédnutí na adrese: Portál obsahuje několik modulů (databází) pro odbornou jazykovou přípravu a pro vzdělávání v dalších oblastech, např. moduly pro vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Moduly pro odbornou jazykovou přípravu byly vytvořeny ve třech verzích - anglická, německá a francouzská. Zájemci o přihlášení na tento vzdělávací portál budou potřebovat přístupové heslo, o které mohou požádat prostřednictvím internetu.

9 Studijní materiál 2 Základní charakteristika vzdělávacího portálu a LMS Unifor systému: 1. hlavní přístupová brána obsahuje jednotlivé moduly s nabídkou studijních předmětů 2. studijní moduly jsou dále rozdělené na disciplíny a lekce 3. každému studentu je přidělen tutor (školitel) 4. každý student má své vlastní přístupové heslo a může si sám některé úkoly vyhodnocovat, popř. komunikovat s tutorem a také komunikovat či konzultovat s jinými studenty pomocí interního komunikačního systému, 5. přístup k internetovým odkazům a možnost jejich efektivního využití, vytváření vlastních seznamů internetových odkazů 6. systém umožňuje svolat tutoriál a kombinovat tak distanční formu výuky s formou prezenční 7. možnost vytvářet virtuální třídy 8. možnost využívat vizuální metody výuky 9. přehledný systém hodnocení 10. možnost vytvářet různé formy hodnotících testů v závislosti na kritériích testování (časový limit, minimální počet bodů dosažených v testu apod.) 11. LMS Unifor Systém se může propojit s dalšími databázemi 12. tutor může prostřednictvím portálu např. - komunikovat se studentem, - hodnotit studenta, - vyhodnocovat testy, - vyhodnocovat úkoly - komunikovat s jinými tutory - pořizovat statistiky 13. možnost hledat v seznamech literatury, odkazech, zprávách, autentických materiálech apod. 14. efektivní komunikace se studenty, funkce oznamování novinek 15. možnost chatování 16. možnost ochrany informací

10

Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky?

Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky? Modul 10 Téma 1: Proč je důležité učit se cizí jazyky? Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) Jazykové dovednosti jsou klíčovým

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE JAROSLAVA MACHALÍKOVÁ, FRANTIŠEK MACHALÍK, STANISLAV MACHALÍK Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zavádění e-learningu

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie Dálkové studium Název

Více

Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání Název vzdělávacího programu: Lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání Minimální kompetenční profil (MKP): Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: YMCA

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VYHODNOCENÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Obsah aplanet případová studie... 3 Úvod do projektu aplanet... 3 Pojetí projektu... 3 Cílové skupiny Případové studie... 4 Cíle a otázky případové studie... 4 Metodika výzkumu

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Učební osnovy školy jako zahraniční školy na území České republiky

Učební osnovy školy jako zahraniční školy na území České republiky Townshend International School Učební osnovy školy jako zahraniční školy na území České republiky Úvod: (2010) Townshend International School nabídne od září 2010 výuku pevně založenou na nejlepších metodách

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz

Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Koordinátor Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELIKÁN, s. r. o. Česká republika www.studio-pelikan.cz Partneři Kindersite Project Ltd. Velká Británie www.kindersite.org Autonomous Language

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více