Optimalizace portfolia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace portfolia"

Transkript

1 Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí pravděpodobostí lze ovlvt skladbou portfola. Základím problémem v optmalzačích úvahách e alezeí kompromsu mez vysokou středí hodotou výosu a malým rzkem, s vestováím spoeým. Rzko se přtom obvykle kvatfkue velkostí rozptylu ebo směrodaté odchylky výosu. METODIKA Fačí vestováí podku Na fačích trzích se obchodue s peěz a růzým ceým papíry. Úkolem fačích trhů e přemsťovat peěží prostředky od růzých subektů, které maí přebytek peěz, k subektům, které ch maí edostatek. Účastíc fačích trhů Účastíc těchto trhů sou podky, domácost, stát a zahračí. Hlavím představtelem poptávky po peěžích prostředcích a fačím trhu sou podky, hlavím představtelem abídky volých fačích prostředků sou domácost, ech úspory. Výzam účast podků a fačích trzích Účast a fačích trzích umožňue: - efektvě alokovat volé peěží prostředky - získat peěží prostředky od subektů, které echtěí vestovat do hmotých a ehmotých vestc - dosahovat vyšší produktvty a efektvost podkatelské čost - zašťovat optmálí stupeň lkvdty podku Dverzfkace vestc a rzkovost portfola Podky domácost vestuí své volé peěží prostředky do růzých druhů hmotého, ehmotého a fačího vestčího maetku, tedy dverzfkuí své vestčí vklady. Dverzfkace vestc e dáa také sahou získat maxmálí výosost z celého portfola vestc a co evíce sížt rzkovost vestc. Problematka dverzfkace vestc a rzkovost portfola se týká všech druhů vestc, evíce však vystupue do popředí u fačích vestc do ceých papírů. Rzko portfola e rzko spoeé s vestováím do souboru fačího, hmotého č ehmotého vestčího maetku. Př volbě optmálě dverzfkovaého portfola e třeba uvážt, že výosy akcí a rzko kolísaí edak v důsledku výkyvů v prospertě celého árodího hospodářství

2 (systematcké rzko), edak v důsledku hospodařeí emteta (esystematcké rzko). Nelépe lze časové řady využít k dverzfkac portfola. Markowczův model optmalzace portfola H. M. Markowcz e ostelem Nobelovy cey za ekoom v oblast podkových fací, zeméa v oblast teore portfola. Předpokládeme potecálí vestčí soubor, sestaveý z ttulů pracově očíslovaých,, 3,,, a předpokládeme, že máme k dspozc pro každý z těchto ttulů údae o výosech akcí a ech kurzech za posledích T let. Ozačme symbolem v podíl výosu z akce ttulu za rok ku středímu kurzu této akce za rok. K dspozc máme M peěžích edotek, které chceme vestovat do optmálě dverzfkovaého portfola. Částku M e uté rozdělt a ezáporých položek x, x,,x udávaící za kolk e třeba akoupt akce edotlvých podků. Základím ukazatelem výše výosu z edé vestovaé peěží edotky e středí hodota m : m = ( v + v v T ) / T Základím ukazatelem rzka e rozptyl těchto výosů a odhad tohoto rozptylu e dáa výrazem: s = (( v m ) + (v m ),, (v T m ) )/ T Nakoupíme-l akce podle rozpsu x, x,,x, kde x + x +...+x = M, x 0, kde celkový výos z provestovaé částky e áhodou velčou, která e leárí kombací áhodých ezávslých velč reprezetuících výosy z edotlvých akoupeých akcí, kde koefcety áhodých kombací vestovaé částky x, x,,x. Středí hodota celkového výosu e leárí kombací středích hodot edotlvých kombovaých položek, zatímco rozptyl celkového výosu e leárí kombací rozptylů kombovaých položek, kde však koefcety z původí kombace vystupuí ve druhých mocách. Středí hodota z provestovaé částky M: x m + x m + +x m a () Rozptyl z provestovaé částky M : x s + x +.+x s () Kdybychom chtěl maxmalzovat výos bez přhlédutí k rzku, určíme rozps částky M tak, že vyřešíme maxmalzačí úlohu leárího programováí s účelovou fukcí () a

3 omezuícím podmíkam. V případě, že edým omezeím sou pouze blačí rovce a podmíky ezáporost, e řešeí akoupt za celou částku M akce s evětším středím výosem a vestovaou peěží edotku. Pokud bychom chtěl mmalzovat rzko bez přhlédutí k výš výosu, určíme rozděleí částky M tak, že mmalzueme kvadratckou rovc (), omezuící podmíky sou opět blačí rovce a podmíky ezáporost. Cílem optmalzace portfola e alezeí vhodého kompromsu mez výší výosu a malým rzkem. Výpočet vedoucí k alezeí kompromsího řešeí lze založt a předpokladu, že estota spoeá s vestováím sžue očekávaou výš výosu. Pro vlastí rozhodutí e pak směrodatá výše čstého výosu, tedy středího výosu sížeého o pealzačí čle úměrý výš rzka. Př maxmalzac rozdílů fukcí () a () by bylo velm obtížé terpretovat ekoomcký výzam takovéto maxmalzace, eboť středí hodota e udáa v peěžích edotkách, kdežto rozptyl sou kvadratcké odchylky peěžích edotek od průměrů. Abychom obě velčy přetrasformoval do srovatelých edotek, vydělíme fukc () maxmem této fukce a obdobě fukc () vydělíme mmem této fukce, obě př stávaících omezeích. Tím se z obou fukcí staou fukce bezrozměrých hodot s tím, že př steých subektvích vahách kladeých a výš výosů a velkost rzka, abude rozdíl obou fukcí hodoty 0 v tom případě, že exstue rozps x, x,,x, který současě maxmalzue výosy a mmalzue rzko. Jak e hodota rozdílu záporá a čím e meší, tím více e saha o maxmalzac výosů v rozporu se sahou o mmalzac rzka. Ozačíme-l W maxmum fukce () a w mmum fukce () př steých omezeích, ademe tedy optmálí rozps vestc vyřešeím úlohy maxmalzovat [ / W ] α[ ( x s + x xs )/ w] ( )( x m + x m x m ) α (3) Koefcet α e koefcet vestčí opatrost. Je to zvoleé číslo z tervalu 0,. Je-l α = 0, maxmalzueme výos bez přhlédutí k rzku, e-l α =, mmalzueme rzko bez přhlédutí k výš výosů. Vyvážeý komproms e α = 50%. Korelace výosů Ve výše uvedeém Markowczově modelu esou bráy v úvahu korelace mez edotlvým druhy vestc v portfolu. Skutečost, zda vestce zvyšue č sžue rzko celého podkáí, závsí a vztahu příslušé vestce k ostatím vestcím. Z tohoto hledska rozezáváme tř typy vzáemých vztahů mez vestcem:. Ivestce s poztví závslostí (poztvě korelovaé) výosost akcí v rámc časového období se vyvíí steým směrem, takto dverzfkovaé vklady esžuí rzko celkového podkáí. Ivestce s egatví závslostí (egatvě korelovaé) akce, echž výosost se v určtém časovém období vyvíí protchůdě, takto dverzfkovaé vklady zašťuí pokles rzka 3. Ivestce s ulovou závslostí (ekorelovaé) akce esou vzáemě závslé, čím více e vestc s ulovou závslostí, tím větší e možost částečého vyrováí přízvých a epřízvých faktorů.

4 Vztah mez vestčím proekty s růzou mírou závslost se dá matematcky vyádřt koefcetem korelace. Teto koefcet měří rozsah, ve kterém očekávaá výosost edoho vestčího proektu e závslá a očekávaých výosech druhého proektu. U korelovaých vestc se blíží +, u egatvě korelovaých vestc. takto: Koefcet korelace KA,B výosost podku B s výosostí podku A se určí K A, B V V V A B A B = (4) σ Aσ B V kde K A,B = koefcet korelace výosost podků, = počet sledovaých období výosost, V A = výosost podku A, V B = výosost podku B, σ A = směrodatá odchylka výosost podku A, σ B = směrodatá odchylka výosost podku B. Výosost celého portfola se spočítá ako vážeý artmetcký průměr výosost edotlvých vestc v portfolu, vaham sou podíly edotlvých vestc v portfolu: P V = V P =, P = 0 P, (5) kde V P = výosost portfola vestc, V = výosost edotlvých druhů vestc v portfolu, P = podíl edotlvých druhů vestc a celkovém výda, = počet vestc v portfolu. Rzko vestce do takovéhoto portfola e směrodatá odchylka portfola, která se vypočítá podle ásleduícího vztahu: σ = P P K σ σ, (6) p = = kde σ P = směrodatá odchylka výosost portfola, P, P = podíl edotlvých druhů vestc v celém portfolu, σ σ = směrodatá odchylka výosost edotlvých druhů vestc, K, = korelačí koefcet mez -tou a -tou vestcí v portfolu, = celkový počet vestc v portfolu. Pokud tedy hledáme optmálí portfolo pro daou úroveň vestčí opatrost a chceme respektovat vzáemé korelace mez akcem, musíme modfkovat vztah (3) ásleduícím způsobem

5 ( α) z = max = = PV α p PV p m = = = = PP K σ σ PP Kσ σ (7) kde z chápeme ako účelovou fukc ež pro zvoleé α maxmalzueme.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika BIVŠ Pravděpodobost a statstka Úvod Skrpta Pravděpodobost a statstka jsou učebím tetem pro stejojmeý kurz magsterského studa Bakovího sttutu vysoké školy Kurzy Pravděpodobost a statstka a avazující kurz

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA VARIANT ZA JISTOTY

VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA VARIANT ZA JISTOTY VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA VARIANT ZA JISTOTY Záklaí pom Rozhoutí výběr eé ebo více varat z mož všech přípustých varat. Rozhoovatel subekt, který má za úkol učt rozhoutí. V úlohách vícekrterálí aalýz varat

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Lukáš Kleňha

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Lukáš Kleňha Vysoká škola ekoomcká v Praze Fakulta formatky a statstky Vyšší odborá škola formačích služeb v Praze Lukáš Kleňha egresí aalýza acetovy rogrese o rví hostalzac s CHOPN 0 Prohlášeí Prohlašuj, že jsem

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Makroekonomie cvičení 1

Makroekonomie cvičení 1 Makroekoomie cvičeí 1 D = poptávka. S = Nabídka. Q = Možství. P = Cea. Q* = Rovovážé možství (Q E ). P* = Rovovážá caa (P E ). L = Práce. K = Kapitál. C = Spotřeba domácosti. LR = Dlouhé období. SR = Krátké

Více