Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1"

Transkript

1 Informace o Podfondu World Selection USD 1 Informace týkající se podfondu World Selection USD 1 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD Datum vzniku: 21. prosince Doba trvání: Omezená doba trvání do 28. února Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia: Odborná správa, s výjimkou vytvoření a správy podfondu v oblasti výrobně technické a právní, deleguje správcovská společnost na KBC Fund Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRSKO Kotace na burze: Nevztahuje se. 2. Informace o investicích Cíl podfondu Popis cíle podfondu Podfond má dva cíle (před zdaněním a poplatky): (1) Vyplatit počáteční upisovací hodnotu 1000 USD ke dni splatnosti (tzv. ochrana kapitálu). Tato ochrana kapitálu je poskytnuta uplatněním finančního mechanismu, který je podrobněji vysvětlen v bodě Ochrana kapitálu. Tato ochrana kapitálu ovšem neplatí pro akcionáře, který prodá své akcie před dnem splatnosti. (2) Nabídnout potenciální výnos prostřednictvím investic do swapů (směnné smlouvy). Různé typy swapů, do kterých může podfond investovat, jsou blíže vysvětleny v bodě Potenciální výnos.

2 Ochrana kapitálu Finanční mechanismus určený k ochraně kapitálu Finanční mechanismus určený k zajištění ochrany kapitálu při Splatnosti spočívá v investování všech úpisů do obligací a jiných dluhopisů, vkladů a/nebo likvidit (mj. peníze vložené na termínovaný nebo běžný účet). Tyto investice mohou mít různou délku a různá data výplaty kuponů, která jsou přizpůsobena splatnostem závazků podfondu prostřednictvím swapů, popsaných v bodě Povolené transakce se swapy (2) Vlastnosti, kterým musí investice odpovídat Investice musí odpovídat jedné z následujících vlastností: (1) Investice do vkladů a/nebo dluhopisů, investovaných do peněžních ústavů pod přísnou kontrolou nebo jimi emitovaných a vytvořených v členském státě Evropského hospodářského společenství. (2) Investice do dluhopisů vydaných nebo garantovaných členským státem Evropského hospodářského společenství. (3) Investice zahrnutá do investiční strategie vykazující analogickou strukturu a identické riziko protistrany jako u přímé investice do vkladů a/nebo dluhopisů uvedených výše v bodech (1) a (2). Investice pod bodem (3) mohou být tvořeny: (A) Investicí do obligací kotovaných na burze, vydaných společností typu Special Purpose Vehicles (SPV). Tyto SPV řídí KBC Asset Management SA nebo jedna z jejích dceřinných společností. Obligace vydané SPV mají za podklad diverzifikované portfolio vkladů emitovaných peněžními ústavy, obligace a jiné dluhopisy a deriváty (finanční deriváty). Výběr těchto podkladových aktiv je založen na kritériích pro rozmístění a solventnost (viz pod Kategorie povolených aktiv a Vlastnosti obligací a jiných dluhopisů), aby se snížilo riziko selhání protistrany. Ostatní zvláštnosti týkající se kritérií, kterým musí tyto vklady, obligace, ostatní podkladové dluhopisy a deriváty (finanční deriváty) odpovídat, jsou uvedeny v základních prospektech SPV. Do těchto základních prospektů je možné nahlížet na adrese Jak investice podfondu, tak investice SPV jsou pro investora do podfondu vysvětleny ve výroční a pololetní zprávě investiční společnosti, jejíž je podfond součástí. Do výroční a pololetní zprávy je rovněž možné nahlížet na stránce (B) Investice do: - vkladů u peněžních ústavů podléhajících přísné kontrole ve Spojených státech amerických, v Japonsku, v Kanadě a v Austrálii a/nebo

3 - dluhopisů emitovaných peněžními ústavy podléhajícími přísné kontrole ve Spojených státech amerických, v Japonsku, v Kanadě a v Austrálii a/nebo - dluhopisů vydaných nebo garantovaných Spojenými státy, Japonskem, Kanadou nebo Austrálií. Přísná kontrola peněžních ústavů ve Spojených státech, Japonsku, v Kanadě a v Austrálii může být pokládána za ekvivalent k přísné kontrole peněžních ústavů v členských státech Evropského hospodářského společenství. Investice do dluhopisů vydaných peněžními ústavy podléhajícími přísné kontrole ve Spojených státech, v Japonsku, Kanadě a v Austrálii nebo vydané či garantované Spojenými státy, Japonskem, Kanadou a Austrálií mají minimální skóre solventnosti, jak je to uvedeno v bodě Vlastnosti obligací a ostatních dluhopisů. (C) Investice mohou rovněž kombinovat investice pod body (A) a (B) Žádná formální záruka Podfondu nebo jeho akcionářům není poskytována žádná formální záruka vrácení počáteční upisovací ceny. Jinak řečeno, ochrana kapitálu neznamená pro podfond povinnost dosáhnout výsledku, ačkoli dosažení tohoto cíle prostřednictvím finančního mechanismu zůstává absolutní prioritou. Pokud je kvůli nedostatečnosti finančního mechanismu při Splatnosti částka k výplatě na akcii (před daněmi a poplatky) nižší než počáteční upisovací cena, KBC Asset Management NV může rozhodnout (aniž by k tomu byla povinna) o rozdělení správního poplatku vybraného podfondem a případně i jinými podfondy investiční společnosti během aktuálního účetního období na pokrytí tohoto deficitu. Toto ovšem nepředstavuje záruku ze strany KBC Asset Management NV. Ta může rozhodnout o použití správního poplatku k tomuto účelu či nikoli zcela podle vlastního uvážení. Tato ochrana kapitálu ovšem neplatí pro akcionáře, který prodá své akcie před Splatností Potenciální výnos Pro dosažení potenciálního výnosu uzavře podfond tzv. swapy s jednou nebo více prvotřídními protistranami. Z tohoto důvodu podfond postoupí část budoucích výnosů ze svých investic určených k ochraně kapitálu této protistraně (těmto protistranám) po dobu trvání podfondu. Jako protislužbu se protistrana (protistrany) zavazuje (zavazují) poskytnout potenciální výnos popsaný v bodě Stanovená strategie. 2.2 Investiční politika podfondu Povolené kategorie aktiv V souladu s ustanoveními Královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 o některých veřejných investičních společnostech mohou investice podfondu spočívat v investicích do obchodovatelných cenných papírů (mj. obligací a jiných dluhových nástrojů), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v subjektech kolektivního investování, do vkladů, derivátů

4 (finančních derivátů), likvidit a všech ostatních nástrojů, pokud to povolují příslušné předpisy. Limity a omezení investic, uvedené v Královském výnosu ze dne 12. listopadu 2012 o některých veřejných investičních společnostech, musí být stále dodržovány Vlastnosti obligací a ostatních dluhopisů Průměrné skóre solventnosti (rating) obligací a jiných dluhových nástrojů po dobu trvání podfondu je minimálně A- u Standard & Poor s nebo ekvivalentní skóre solventnosti u Moody s nebo Fitch, nebo, pokud skóre solventnosti neexistuje, průměrný rizikový profil úvěru minimálně ekvivalentní podle hodnocení správce. Dlouhodobé skóre solventnosti obligací a jiných dluhových nástrojů při spuštění investice je minimálně A- u Standard & Poor s nebo ekvivalentní skóre solventnosti u Moody s nebo Fitch, nebo, pokud skóre solventnosti neexistuje, průměrný rizikový profil úvěru minimálně ekvivalentní podle hodnocení správce. Krátkodobé skóre solventnosti obligací a jiných dluhových nástrojů při spuštění investice je minimálně A-1 u Standard & Poor s nebo ekvivalentní skóre solventnosti u Moody s nebo Fitch, nebo, pokud skóre solventnosti neexistuje, průměrný rizikový profil úvěru minimálně ekvivalentní podle hodnocení správce. Při výběru obligací a jiných dluhopisů se berou v úvahu všechny lhůty splatnosti Povolené transakce se swapy Dále popsané swapy se uzavírají s prvotřídní protistranou/provotřídními protistranami v mezích definovaných zákonem. (1) Pro dosažení potenciálního výnosu uzavírá podfond tzv. swapy. V rámci těchto swapů podfond postoupí část budoucích výnosů ze svých investic určených k ochraně kapitálu této protistraně (protistranám) po dobu trvání podfondu. Jako protislužbu se protistrana (protistrany) zavazuje (zavazují) poskytnout potenciální výnos popsaný v bodě Stanovená strategie. Swapy uvedené pod bodem (1) jsou nezbytné pro dosažení investičních cílů podfondu, neboť prostřednictvím této techniky je možné dosáhnout cíle potenciálního výnosu. Rizikový profil podfondu není použitím těchto swapů ovlivněn. (2) V případě nutnosti podfond uzavře také swapy, aby se překrývaly doby závazků podfondu a doby peněžních toků vyplývající z vkladů, obligací a jiných dluhových nástrojů popsaných v bodě Vlastnosti, kterým musí investice odpovídat. Tyto swapy jsou nezbytné pro realizaci investičních cílů podfondu, neboť na trhu není dostatek obligací a jiných dluhových nástrojů, jejichž kupony a splatnosti se dokonale kryjí se splatností závazků podfondu. Rizikový profil podfondu není použitím těchto swapů ovlivněn.

5 (3) Podfond může rovněž uzavřít swapy na ochranu úvěrového rizika emitentů obligací a jiných dluhových nástrojů. Pomocí takového swapu jedna nebo více protistran podstupují, výměnou za prémii splatnou podfondem, riziko, že emitent obligace nebo jiného dluhového nástroje, který je v portfoliu podfondu, selže. Swapy uvedené pod bodem (3) slouží ke krytí úvěrového rizika. Rizikový profil podfondu není použitím těchto swapů ovlivněn Hranice investiční politiky Investiční politika je vedena v rámci hranic stanovených předpisy. Podfond může uzavřít půjčky do 10% svých čistých aktiv, pokud jde o krátkodobé půjčky s cílem vyřešit dočasné problémy s likviditou Stanovená strategie INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA : Podfond sleduje dva investiční cíle: jednak zachování 100 % počáteční upisovací hodnoty ke dni splatnosti a jednak možný výnos v závislosti na vývoji koše celosvětového výběru 20 akcií kvalitních společností (jak je stanoveno dále), které se vyznačují vysokou burzovní kapitalizací. 100 % případného růstu koše 20 akcií (=(Konečná hodnota mínus Počáteční hodnota) děleno Počáteční hodnotou) bude vyplaceno ke splatnosti nad 100 % počáteční upisovací hodnoty. Negativní výkon koše není brán v potaz. SPLATNOST: středa 28. února 2018 (splacení ke dni D + 1 bankovní pracovní den) MĚNA: USD, přičemž vývoj směnného kursu měny akcií v koši vzhledem k USD není relevantní. Investor platí v USD za úpis. V den splatnosti (nebo případně dříve) obdrží investor výplatu rovněž v USD. Investor není chráněn před případným snížením hodnoty měny podfondu vzhledem k euru. POČÁTEČNÍ HODNOTA: Hodnota koše na základě průměru kursu akcií v koši za prvních deset Rozhodných dní počínaje čtvrtkem 7. února 2013 (včetně). KONEČNÁ HODNOTA: Hodnota koše na základě průměru kursu akcií v koši v každý poslední Rozhodný den v měsíci za posledních 12 měsíců před splatností, přesněji od února 2017 do ledna 2018 (včetně). KURS: Uzavírací kurs pro všechny akcie, s výjimkou akcií kotovaných na Milánské burze, zejména kurs jedné akcie z koše, jak je vypočten a oznámen na konci obchodování na burze odpovědným orgánem burzy, na které je daný titul kotován (nebo jejím právním nástupcem). Pro akcie kotované na Milánské burze referenční kurs. ROZHODNÝ DEN: Určení Rozhodného dne se provede pro každou akcii v koši odděleně.

6 Rozhodný den je den, který je zároveň burzovním dnem určeným i) pro burzu, na které je akcie kotována a ii) pro burzu, jejíž činnost má významný vliv na obchodování s opcemi a termínovanými smlouvami k této akcii, dále "Dotčené burzy". Pokud v Rozhodný den a) jedna z Dotčených burz zůstane neočekávaně uzavřena nebo b) dojde k události narušující trh pro některou z Dotčených burz nebo c) dojde k předčasnému uzavření jedné z Dotčených burz, je původní Rozhodný den nahrazen následujícím burzovním dnem, v jehož průběhu nedojde k žádné události popsané výše v bodech a), b) nebo c). Jiné než řádné uzavření, ale které je včas oznámeno, není pokládáno za předčasné uzavření. Je-li ocenění provedeno na základě po sobě jdoucích Rozhodných dnů, burzovní den nahrazující původní Rozhodný den (i) se nemůže překrývat s jiným původním Rozhodným dnem a (ii) nemůže být burzovním dnem, který již nahrazuje jiný původní Rozhodný den. Pokud ovšem k některé události popsané výše v bodě a), b) nebo c) dojde v průběhu některého z osmi burzovních dní, které následují po původním Rozhodném dni, (i) osmý burzovní den bude pokládán za původní Rozhodný den a (ii) investiční společnost v dobré víře, v dohodě s prvotřídní protistranou (protistranami), s nimiž byla swapová dohoda uzavřena, ocení kurz akcie, jak by byla kotována tento osmý burzovní den a (iii) investiční společnost bude informovat akcionáře o změnách týkajících se stanovení Počáteční hodnoty a/nebo Konečné hodnoty a způsobech výplaty. SLEDOVANÝ KOŠ: V následující tabulce jsou uvedeny, ve sloupcích zleva doprava, postupně pořadové číslo akcie, její název, její kód agentury Bloomberg, burza, na které je akcie kotována (město- MIC) a její počáteční váha. 1 AT&T INC TUN equity NEW YORK - XNYS 2 BASF AG BAS GY equity FRANKFURT - XETR 3 COMMONWEALTH BANK CBA AT equity SYDNEY - OF AUSTRAL XASX 4 CONOCOPHILLIPS COP UN equity NEW YORK - XNYS 5 ENI SPA ENI IM equity MILANO - MTAA 6 GLAXOSMITHKLINE PLC GSK LN equity LONDON - XLON % %

7 7 JOHNSON & JOHNSON JNJ UN equity NEW YORK - XNYS 8 KINDER MORGAN INC KMI UN equity NEW YORK - XNYS 9 MITSUI & CO LTD 8031 JT equity TOKYO - XTKS 10 NATIONAL AUSTRALIA NAB AT equity SYDNEY - BANK LTD XASX 11 NEXTERA ENERGY INC NEE UN equity NEW YORK - XNYS 12 NOVARTIS AG-REG NOVN VX ZURICH - equity XVTX 13 ROCHE HOLDING AG- ROG VX equity ZURICH - GENUSSCHEIN XVTX 14 SANOFI SAN FP equity PARIS - XPAR 15 SINGAPORE TELECOM ST SP equity SINGAPORE LTD - XSES 16 TELSTRA CORP LTD TLS AT equity SYDNEY - XASX 17 TOTAL SA FP FP equity PARIS - XPAR 18 UNIBAIL-RODAMCO SE UL FP equity PARIS - XPAR 19 VODAFONE GROUP PLC VOD LN equity LONDON - XLON 20 WASTE MANAGEMENT WM UN equity NEW YORK - INC XNYS % % % % % % % % Kritéria pro výběr koše : KBC Asset Management sestavil koš pro tento podfond na základě následujících kritérií: 1. krok: Východiskem koše je celosvětová nabídka akcií, ze které se odvodí balík akcií, které lze investovat podle ekonomického východiska pro složení koše. Poté dojde k selekci na základě tržní kapitalizace a likvidity. Ekonomické východisko pro složení koše stanovuje rozsah konečného výběru. 2. krok: Výběr akcií z kroku 1 se omezí na užší seznam na základě kvantitativní selekce vycházející z historických finančních údajů. Zbývající akcie představují společnosti, které mají dobré výsledky v oblasti managementu kvality, a které mají zdravou strukturu rozvahy a příznivý vývoj ziskovosti.

8 3. krok: Výběr akcií z 2. kroku se následně prověří ve spolupráci s analytiky společnosti KBC Asset Management. Akcie, které analytici pravidelně sledují a pro něž na začátku platí negativní doporučení, jsou z výběru odstraněny. 4. krok: Na závěr se vytvoří finální koš na základě stanovených parametrů výběru (mj. doba trvání, volatilita, výnos z dividend, úroky). Finální koš musí odpovídat zákonným požadavkům, které se týkají počtu akcií a dostatečnému rozložení. Kromě toho se dbá na to, aby bylo respektováno geografické a (nebo) sektorové rozložení. Analytici každou zvolenou akcii kvalitativně posoudí s ohledem na specifické názory ve vztahu k příslušným akciím a sektorům/regionům, kam patří, a to s ohledem na dobu trvání podfondu. Pro podfond KBC EquiSelect World Selection USD 1 je v 1. kroku vybráno přibližně 314 akcií. 2. krok zredukoval úvodní výběr maximálně o 20%. 3. krok dále zredukoval výběr o (orientačně) 10%. Finální koš uvedený ve 4. kroku je popsán jako platný koš. Tento koš umožňuje nabízet podfond KBC EquiSelect World Selection USD 1 za podmínek popsaných ve výše uvedené investiční politice. Proces výběru přitom používá parametry, které mohou ovlivnit potenciální výnos z investic. Kritéria výběru koše Akcie/emitent může být součástí koše jen tehdy, pokud (i) je akcie kotovaná na burze, (ii) má akcie vysokou burzovní kapitalizaci a (iii) představenstvo investiční společnosti schválilo vložení akcie do koše ( Kritéria výběru ). Úpravy koše v důsledku fúze, akvizice, odštěpení, zestátnění, úpadku nebo diskvalifikace: Fúze nebo akvizice V případě, že se jeden nebo více emitentů akcií v koši účastní fúze či akvizice, bude akciím emitentů účastnících se operace, kteří i po uskutečnění této operace splňují Kritéria výběru, přiřazena váha v koši odpovídající součtu váhy akcií všech emitentů účastnících se operace. Jestliže po skončení operace žádná z dotyčných akcií neodpovídá Kritériím výběru, postupuje se jako v bodě Znárodnění, úpadek nebo diskvalifikace. Odštěpení Pokud některý emitent akcie v koši přistoupí k odštěpení, může být akcie příslušného emitenta nahrazena buď jednou z akcií, které vznikly následkem odštěpení a která splňuje Kritéria výběru nebo košem, který se skládá z akcií, které vzniknou následkem odštěpení a které splňují Kritéria výběru. Tento koš akcií bude považován pro výpočet počtu akcií v koši za jednu akcii. Pokud po této operaci žádná z akcií vzniklých z odštěpení nesplňuje Kritéria výběru, postupuje se jako v bodě Znárodnění, úpadek nebo diskvalifikace. Znárodnění, úpadek nebo diskvalifikce Pokud je některý emitent akcie z koše znárodněn, vyhlásí úpadek nebo již neodpovídá Kritériím výběru ( Diskvalifikae ), je tato akcie z koše odstraněna a realizována za poslední známý kurs před jeho vyloučením. Částka z realizace bude následně investována až do splatnosti podkladové swapové transakce podfondu a podléhá úrokové sazbě, která v tomto okamžiku platí na peněžním nebo obligačním trhu na dobu, která odpovídá zbývající

9 délce splatnosti podkladové swapové transakce podfondu. Částka takto navýšená o úroky je při splatnosti připsána na účet jako výsledek akcie pro výpočet konečného zhodnocení koše při splatnosti Půjčky finančních nástrojů: Podfond může zapůjčit finanční nástroje v mezích stanovených platnými předpisy. Tyto půjčky nemají žádný dopad na rizikový profil podfondu, pokud: - jsou půjčky realizovány v rámci systému půjček cenných papírů, spravovaného hlavním správcem. V tomto systému je podfond výhradně ve vztahu s hlavním správcem, který vystupuje jako protistrana, na kterou je převedeno vlastnictví cenných papírů. Výběr hlavního správce podléhá přísným kritériím výběru. Hlavní správce garantuje vrácení cenných papírů ekvivalentních k zapůjčeným papírům. - pomocí systému řízení marže je vždy zaručeno, že podfond využívá finanční záruku, jejíž reálná hodnota je stále vyšší než skutečná hodnota zapůjčených cenných papírů, pro případ, že by hlavní správce nevrátil ekvivalentní cenné papíry. O vrácení cenných papírů ekvivalentních zapůjčeným cenným papírům je možné požádat kdykoli. Tak je zaručeno, že půjčky cenných papírů nebudou mít vliv na správu podfondu. Půjčky cenných papírů umožňují podfondu realizovat dodatečný výnos. Hlavní správce platí správcovské společnosti provizi. Tato provize se z velké části vrací podfondu, s odečtením odměny za řízení marže a clearingové služby KBC Bank. Vztah s protistranou (protistranami) se řídí standardními mezinárodními dohodami. Podrobnější informace o podmínkách pro půjčky cenných papírů najdete v pololetní/výroční zprávě fondu Volatilita čistého obchodního jmění: Volatilita čistého obchodního jmění může být vysoká následkem složení portfolia Obecná strategie pro krytí směnného rizika: Na ochranu svých aktiv proti kolísání směnných kurzů může podfond, ovšem pouze v mezích stanovených ve stanovách, uskutečňovat prodejní transakce krátkodobých devizových smluv, jakož i opčních prodejních call smluv nebo nákupních devizových opcí. Příslušné transakce může podfond uskutečňovat pouze na regulovaném, řádném trhu, schváleném a otevřeném pro veřejnost, nebo na základě smluv uzavřených s některou prvotřídní finanční institucí, která se na tento typ transakcí specializuje, a která rovněž provádí svou činnost na opčním trhu zvaném over the counter (OTC). Se stejným cílem může podfond rovněž prodávat termínované devizy nebo je měnit v rámci transakcí s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ transakcí. Cíl výše popsaných transakcí v oblasti krytí vede k předpokladu, že existuje přímý vztah mezi těmito transakcemi a pokrývanými aktivy. To znamená, že v principu transakce vyjádřené v určité měně nemohou, co se týče objemu, překročit ani hodnotu všech aktiv vyjádřených v téže měně, ani dobu držení těchto aktiv Sociální, etické a environmentální aspekty: Z investic popsaných v kapitole Vlastnosti obligací a jiných dluhových nástrojů jsou vyloučeni všichni výrobci kontroverzních zbraní, u kterých se mezinárodní společenství již

10 posledních pět desetiletí shoduje na tom, že jejich používání způsobuje neúměrné utrpení civilnímu obyvatelstvu. Především se jedná o výrobce nášlapných min, tříštivých pum a munice a zbraní s ochuzeným uranem Rizikový profil podfondu: Hodnota podílu se může zvyšovat nebo snižovat a investor může získat částku nižší než je jeho vklad. V souladu s Nařízením 583/2010 je stanoven syntetický indikátor rizik a výnosů. Poskytuje číselné vyjádření možného výnosu podfondu, ale také příslušné riziko, vypočítané v měně podfondu. Indikátor je formulován jako číslo mezi 1 a 7. Čím je číslo vyšší, tím vyšší je možný výnos, ale tím je také obtížnější tento výnos předpovídat. I ztráty jsou možné. Nejnižší číslo neznamená, že investice je zcela bez rizik. Ukazuje však na to, ve srovnání s vyššími čísly, že tento produkt obvykle přinese nižší, ale zároveň lépe předpovídatelný výnos. Syntetický indikátor rizik a výnosů se pravidelně upravuje a může být tedy snížen nebo zvýšen na základě údajů z minulosti. Údaje z minulosti nejsou vždy důvěryhodným ukazatelem pro výnos a riziko v budoucnosti. Nejaktuálnější hodnotu indikátoru lze nalézt v základních informacích pro investory v oddíle profil rizik a výnosů. Hodnocení rizikového profilu instituce kolektivního investování je založeno na doporučení společnosti Belgische Vereniging van Asset Managers, s nímž je možné se seznámit na internetové stránce Shrnující tabulka rizik, tak jak jsou hodnoceny podfondem: Typ rizika Tržní riziko Úvěrové riziko Riziko vyrovnání Likvidní riziko Měnové riziko Depozitní riziko Riziko koncentrace Výnosové riziko Stručná definice rizika Riziko pádu trhu od určité kategorie aktiv, které může ovlivnit ceny a hodnotu aktiv v portfoliu. Riziko selhání emitenta nebo protistrany Riziko, že vyrovnání operace nebude ve stanoveném systému převodu provedeno, jak bylo plánováno Riziko, že určitou pozici není možné zlikvidovat ve vhodný čas za rozumnou cenu Riziko, že investiční hodnota bude postižena kolísáním směnného kursu Riziko ztráty aktiv vlastněných depozitářem nebo poddepozitářem Riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jedné kategorie aktiv nebo na určité trhy Riziko pro výnos Vysoké Nízké Nízké Nízké Žádné Žádné Nízké Vysoké

11 Kapitálové riziko Riziko flexibility Riziko inflace Riziko spojené s externími faktory Riziko pro kapitál Nedostatek flexibility vlastního produktu a omezení ohledně možnosti přejít k jiným dodavatelům Riziko spojené s inflací Nejistota ohledně trvanlivosti některých externích faktorů, jako je daňový režim Žádné Nízké Střední Nízké Ohodnocení rizika měnového kurzu nebere žádným způsobem v úvahu volatilitu všech měn aktiv v portfoliu vůči referenční měně instituce kolektivního investování. Podrobnější upřesnění rizik, která jsou pokládána za významná a relevantní, jak byla oceněna podfondem: Tržní riziko: Riziko poklesu trhu u určité kategorie aktiv, které může ovlivnit ceny a hodnotu aktiv v portfoliu. Například akciový fond podstupuje riziko poklesu trhu u příslušných akcií; u obligačního fondu je to riziko poklesu trhu obligací. Toto riziko se zvyšuje s vyšší volatilitou trhu, na němž subjekt kolektivního investování investuje. Takový trh představuje významné kolísání výnosů. Tržní riziko u tohoto podfondu je Vysoké z následujících důvodů: volatilita akciového trhu a měny podfondu, která je stanovena v jiné měně než je euro. Úvěrové riziko: Riziko selhání emitenta nebo protistrany a nedodržení jejich závazků vůči podfondu. Toto riziko je reálné, pokud podfond investuje do dluhopisů. Kvalita dlužníků má rovněž dopad na úvěrové riziko (ve skutečnosti investice u dlužníka, který má vysoký rating jako investment grade ukrývá méně významné úvěrové riziko než investice u dlužníka, který má pouze nízký rating, například speculative grade ). Kolísání kvality dlužníků může mít dopad na úvěrové riziko. Riziko vyrovnání: Riziko, že vyrovnání platebním systémem neproběhlo, jak bylo plánováno, protože platba nebo dodávka od protistrany se neuskutečnila nebo nebyla provedena podle původních podmínek. Toto riziko existuje, když subjekt kolektivního investování investuje v regionech, kde nejsou finanční trhy příliš rozvinuté. V regionech, kde jsou finanční trhy dobře vyvinuté, je toto riziko omezené. Likvidní riziko: Riziko, že určitou pozici nebude možné zlikvidovat ve vhodný čas za rozumnou cenu. To znamená, že subjekt kolektivního investování může likvidovat svá aktiva jen za méně výhodnou cenu nebo po uplynutí určité lhůty. Toto riziko existuje, když subjekt kolektivního investování investuje do nástrojů, pro které je trh omezený nebo neexistující. To je například případ podílů nekotovaných na burze a přímých investic do nemovitostí. I deriváty OTC mohou být méně likvidní. Měnové riziko: Riziko, že investiční hodnota bude ovlivněna kolísáním směnného kursu Toto riziko existuje pouze tehdy, pokud subjekt kolektivního investování investuje do aktiv vyjádřených v měně, jejíž vývoj se může lišit od vývoje referenční měny podfondu. Podfond denominovaný v USD se tak nevystavuje žádnému měnovému riziku, pokud

12 investuje do obligací nebo akcií v USD, ale vystavuje se měnovému riziku, pokud investuje do obligací nebo akcií denominovaných v EUR. Riziko směnného kurzu tohoto podfondu je Žádné z následujícího důvodu: možné investice vyjádřené v měně jiné, než je referenční měna podfondu (mj. dluhopisy vydané nebo garantované Japonskem, Kanadou nebo Austrálií, jak je formulováno v bodě Vlastnosti, kterým musí investice odpovídat ), jsou plně kryty. Depozitní riziko: Riziko ztráty aktiv držených depozitářem v důsledku nesolventnosti, nedbalosti nebo podvodu depozitáře nebo poddepozitáře. Riziko koncentrace: Rizika spojená s vysokou koncentrací investic do určité kategorie aktiv nebo na určité trhy. To znamená, že vývoj těchto aktiv nebo trhů má silný dopad na hodnotu portfolia subjektu kolektivního investování. Čím lépe je portfolio subjektu kolektivního investování diverzifikované, tím je riziko koncentrace nižší. Toto riziko je například rovněž větší na specifičtějších trzích (některé regiony, sektory nebo témata) než na široce diverzifikovaných trzích (celosvětové rozdělení). Výnosové riziko: Výnosové riziko, včetně skutečnosti, že riziko se může měnit podle výběru každého subjektu kolektivního investování a podle přítomnosti či absence případných záruk třetích osob nebo omezení těchto záruk. Toto riziko je rovněž určeno tržním rizikem a stupněm aktivního řízení správce. Výnosové riziko u tohoto podfondu je Vysoké z důvodu volatility akciového trhu a měny, v níž je podfond vyjádřen, která je stanovena v jiné měně než je euro. Kapitálové riziko: Riziko pro kapitál, včetně potenciálního rizika eroze v důsledku odkupu podílových cenných papírů a výplaty zisků, které jsou vyšší než výnos investice. Toto riziko je možné omezit například technikami omezení ztrát, ochranou nebo krytím kapitálu. Riziko flexibility: Nedostatek flexibility daný samotným produktem, včetně rizika předčasného odkupu, a omezení přechodu na jiné nabízející. Toto riziko může vést k tomu, že zabrání v určitých momentech subjektu kolektivního investování podniknout požadované kroky. Toto riziko může být významnější pro subjekty kolektivního investování nebo pro investice podléhající omezujícím předpisům. Riziko inflační: Riziko spojené s inflací. Toto riziko se například týká dlouhodobých obligací s fixním příjmem. Inflační riziko tohoto podfondu je Střední z důvodu citlivosti podfondu na úrokové sazby. Riziko spojené s externími faktory: Nejistota co se týče trvanlivosti některých externích faktorů (jako je daňový režim nebo změny předpisů), které mohou mít vliv na fungování subjektu kolektivního investování Rizikový profil typického investora: Profil typického investora, pro něhož byl podfond vytvořen: defenzivní profil. Tento rizikový profil je vypočten pro investora pocházejícího z eurozóny a může se lišit od profilu investora z jiných měnových zón. Další informace ohledně rizikových profilů je možné získat na internetové adrese v rubrice Spoření a investice/investice na míru.

13 3. Údaje ekonomické povahy 3.1. Provize a výdaje: Jednorázové poplatky a náklady, které hradí investor (není-li uvedeno jinak, v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního jmění na akcii) Nákup Odkup Změna podfondu Poplatek za uvedení na trh Administrativní náklady Částka určená na pokrytí nákladů na nákup/prodej aktiv Částka určená k redukci odprodeje během měsíce následujícího po nákupu Poplatek za operace na burze Během - Pokud poplatek počátečního za uvedení upisovacího období: 2,5% nového podfondu na trh převyšuje Po počátečním poplatek u upisovacím období: 2,5% předchozího podfondu: rozdíl mezi oběma poplatky Během počátečního upisovacího období: 0% Po počátečním upisovacím období: 1% pro podfond. Při splatnosti: 0% Před: Příkazy <= EUR: 1% Příkazy > EUR: 0,5% pro podfond. - Maximálně 5 % pro podfond - KAP (kapitalizační akcie): Při splatnosti: 0% Jinak: 1% (max EUR) DIV (distribuční akcie): 0% Odpovídající částka určená na pokrytí nákladů na nákup nebo prodej pro příslušné podfondy Maximálně 5 % pro podfond KAP -> KAP/DIV : 1% (max EUR) DIS => KAP/DIV : 0% Pravidelné poplatky a náklady, které hradí podfond (není-li uvedeno jinak, v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního jmění na akcii) Odměna za správu Maximálně 20 USD za akcii na ročním základě, jak je investičního portfolia Administrativní poplatek popsáno dále. Maximálně 1 USD na akcii na ročním základě, na základě počtu akcií emitovaných na začátku každého pololetí.

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující dokumenty:

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015

PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK 30. 3. 2015 1 Prospekt tvoří

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 29.12.2009 2005COMMODITYBASKET

Více

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 b) Datum úpisu: Od 1. srpna 2012 do 12. září 2012 (včetně) c) Doba trvání: Do 31.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE

Více

Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1

Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Exclusive Headstart 1 1.2. Datum úpisu: Od 4. června 2012 do 13. července 2012 (včetně) 1.3. Doba trvání:

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS pro

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT

KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI KOMPLETNÍ STATUT KB AMETYST FLEXI STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám I. OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 1. FORMA SKIPCP: NÁZEV: KB AMETYST FLEXI (dále FCP ) PRÁVNÍ FORMA A ČLENSKÝ STÁT,

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten

Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Prospekt se správním statutem. Deka-ConvergenceRenten Podílový fond založený podle ásti I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání íjen 2009 Deka International

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více