1. změna rozpočtu města Hranic na rok Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování"

Transkript

1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 0

2 1. Příjmy (v tis. Kč) PAR POL TEXT SR ZMĚNA UR Daňové příjmy celkem Místní poplatky celkem Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery všeob. pokladní správa Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Parkovné Activ Sankční platby v dopravě Stočné Valšovice a Středolesí Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko-psychologic. poradna Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Přijaté sankční platby Poskytování sluţeb Příjmy z úroků Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Celkem provozní příjmy Příjem dotací Ostatní investiční příjmy Celkem kapitálové příjmy Celkem příjmy rozpočtu města

3 2. Výdaje (v tis. Kč) KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Městské kulturní zařízení Městská knihovna Městské muzeum a galerie Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záleţitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeţe Nemocnice Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Ostatní sociální pomoc rodině a manţelství Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záleţitosti sociálních věcí Činnost místní správy Odbor školství a sociálních věcí Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu

4 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Bytové hospodářství Nebytové prostory Investiční granty kulturní a sport. zařízení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Chod úřadu Odbor správy majetku Krizové řízení Poţární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí Vnitřní obchod Odbor Ţivnostenský úřad Poradenství dotace Sluţby peněţních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Finanční odbor Deratizační sluţby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda

5 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Kanalizace Úpravy drobných vodních toků Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záleţitosti GIS Odbor Stavební úřad, ţiv. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Pracoviště právní a personálně organizační Komunikace Ostatní komunikace Kanalizace Úpravy drobných vodních toků Vodní díla Základní školy Základní umělecká škola Místní památky Tělovýchova Lázně Bytové hospodářství Inţenýrské sítě Komunální rozvoj Protipovodňová opatření Domov seniorů Klub seniorů Poţární ochrana Oddělení investic

6 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Silnice Ostatní komunikace Kronika Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova místních památek Sdělovací prostředky Kulturní a společenské akce Tělovýchova Nebytové prostory Veřejné osvětlení Komunální sluţby a územní rozvoj Rezervy osadních výborů Veřejná zeleň Poţární ochrana Osadní výbory Celkem výdaje Financování (v tis. Kč) POL TEXT SR ZMĚNA UR Zůstatky na běžných účtech z minulých let TEXT SR změna UR 2014 Celkové příjmy města Hranic Celkové výdaje města Hranic Rozdíl

7 Převody finančních prostředků z rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 Příloha č.1 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Dotisk propagačních materiálů Objednávky Propagační předměty Faktury Zřízení nového oddělení MŠ Šromotovo Římsy na ZUŠ Hranice Faktura Nevyčerpaný grant oprav památek Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Faktura, zadání rady města Grant. program kap. 7, bod 12 Rozpočtováno v roce 2010 a 2013, nečerpáno Nevyčerpaný grant vzdělávání Grant. program kap. 7, bod Nevyčerpaný grant kultury Grant. program kap. 7, bod Nevyčerpaný grant part.měst Grant. program kap. 7, bod Propagační předměty Objednávka,faktura Pronájem tělocvičny Faktura Oprava sportovišť Nevyčerpané příspěvky sport dospělí Objednávka, konzultace s ředitelem ZŠ a MŠ Šromotovo Pravidla pro poskyt. přísp. kap. 7,bod 7.17 Dotisk propagačních materiálů o městě na konci roku 2013 pro veletrhy CR a prezentaci města (kalendáříky, dotisk broţury Hranicko ČJ-AJ, ČJ-PJ) Propagační předměty a tašky dodané na přelomu roku Projektová příprava zřízení nového oddělení MŠ v bývalé kotelně ZŠ a MŠ Šromotovo Statické posouzení konstrukce římsy na ZUŠ Hranice pozdní fakturace na přelomu roku Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Nevyčerpaný grant vzdělávání-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant kultury-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant part.měst vratka SK Hranice-fotbal Dodané botičky a balíčky na přelomu roku Pronájem tělocvičny dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe za 2. pol Fakturace v lednu. Renovace povrchu veřejně přístupného hřiště za ZŠ a MŠ Šromotovo v roce 2014, renovace čar ve výši 121 tis. Kč. Oprava oplocení veřejně přístupných kurtů na pozemku u čp. 589 v Drahotuších objednáno v roce 2013 částka 69 tis. Kč Nevyčerpané příspěvky dospělí-vratka SDH Hranice, druţstvo ţen 6

8 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ nakoupeno v lednu Dar od fyzické osoby přijatý v prosinci Klub seniorů - přijatý dar Dar na nákup sportovního nářadí, bude Spotřeba vody Klub seniorů stavební firmou v roce Energie budou fakturovány městu v roce fakturace spotřebovaných energií při Klub seniorů - voda Faktura vydaná rekonstrukci Klubu seniorů. Uhrazeno Klub seniorů - plyn Faktura vydaná Spotřeba plynu Klub seniorů Klub seniorů - elektrická energie Faktura vydaná Spotřeba elektrické energie Klub seniorů Oprava elektrické instalace na KS Klub seniorů - oprava el Faktura přijata provedená v prosinci, fakturace instalace v lednu V roce 2013 přiznaná a nedočerpaná Rozhodnutí Úřadu práce, Metodika Dotace na výkon pěstounské dotace na výkon pěstounské péče, Miínisterstva práce a sociálních péče bude čerpáno v roce 2014 dle věcí metodiky MPSV Chodník Drahotuše průtah - dokončení Faktura bude uhrazena do prací na projektu ke stavebnímu Chodník Drahotuše - průtah Objednávka řízení. Projekt byl dokončen v prosinci Opravy náhradních bytů pro nájemce Opravy náhradních bytů střešních nástaveb - částečně proběhlo v 2013, bude pokračovat v Výměna oken Smuteční síň čp Smlouva CES č. OSM/12/0582/13 Termín dokončení Oprava fasády Staré radnice Smlouva CES č. OSM/12/0658/13 Termín dokončení Oprava topení Centrum volného Objednávka ze dne a Termín dokončení 02/2014 času čp. 551 Drahotuše ze dne Oprava střechy čp Objednávka ze dne Termín vypracování 01/2014 Drahotuše Hřbitov Kostelíček - kácení stromů Objednávka Kácení rizikových stromů na hřbitově na Kostelíčku stromolezecká technika. 7

9 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Lokalita Domov seniorů - výkup pozemků Chodník Potštátská - výkup pozemků Chodník Alešova - výkup pozemků Církevní restituce Philips ZM 2000 Usnesení ZM 999/2011 RM Ţádost Odboru rozvoje města z roku 2009 Usnesení 539/ RM Parc.č. 1651/1 k.ú. Hranice Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Církevní restituce Philips Směnná smlouva za dne Cesta propojení komunikace Priorita rok 2014, ZM prosinec Pod Bílým kamenem 2013 Pod Bílým kamenem - výkup pozemků Cyklostezka Bečva II - zřízení věcného břemene Cyklostezka Bečva II Zřízení věcného břemene Cyklostezka Slavíč - Majetkoprávní řešení vztahů k Cyklostezka Slavíč majetkoprávní řešení pozemkům Cyklostezka Bečva II - Majetkoprávní dořešení vztahů po Cyklostezka Bečva III majetkoprávní řešení realizaci akce Vybudování nových kontejnerových Kontejnerová stanoviště Hranice Objednávka stanovišť. Momentální umístění kontejnerů způsobuje dopravní závadu Smlouva o dílo Realizace dotační akce proběhla Výsadba a ošetření zeleně v OSUZPD/12/0011/14, dodatek č. 1 v prosinci 2013 a proplacení faktury po Hranicích ke smlouvě kontrole proběhne v roce Sluţby Faktura, smlouva Dle usnesení RM 1690/2013 RM Vzdělávací portál Faktura vzdělávací portál 12/2013 smlouvy Daňové poradenství Faktura daňové poradenství 12/ Servis tel.ústředny Faktura servis tel.ústředny 12/ Malování - čp. 118 Objednávka malování - čp I-raitingové hodnocení města Faktura Město pro byznys Dotace nákup poţární techniky Příslib dotace spoluúčast na dotaci z OL kraje Telefonní ústředna Nabídka Pořízení telefonní ústředny ústředny Nasazení programu pro správu uţivatelů k základním registrům Objednávka Analýza programu Fenix - Nová Generace Objednávka Implementace IDM Analýza Fenix NG

10 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Prodlouţení antivirového programu Objednávka ESET NOD32 - prodlouţení Programové vybavení pro podporu oddělení informačních Objednávka Advice- aplikace pro ICT technologií Nasazení programu pro komunikaci se základními Fakura Implementace KZR registry Kancelářský software MS Office Faktura Office Std Komerční certifikáty k přístupu 557 do aplikací Kvalifikované certifikáty pro 357 elektronický podpis dokumentů Konzultační a poradenská činnost - program Fenix Konzultační a poradenská činnost - program Fenix Komerční certifikáty k přístupu 279 do aplikací Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis dokumentů Zůstatek sociálního fondu Faktura Faktura Fakura Faktura Faktura Faktura Výběrové řízení na pojištění města smlouva Vratky dotací Vratky dotací VCA certifikát QCA certifikát Asseco Solution a.s. Asseco Solution a.s. VCA certifikát QCA certifikát zadavatelská činost Odchyt holubů Smlouva o dílo Č. smlouvy OŢP/12/0515/ Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Smlouva Kamerový monitoring kanalizace Nabídka Valšovice Prodlouţení dešťové stoky Stavební povolení Rybáře Septik a kanalizace Valšovice Usnesení RM 2016/ Opravy mobilních WC Smlouva provozování vodohospodářské infrastruktury Nabídka monitoring kanalizace Valšovice Stavební povolení realizace 2014 dešťová kanalizace Rybáře Usnesení 2016/2013-RM projektová dokumentace Valšovice Rámcová smlouva Ekoltes OŢP/12/0128/09 opravy mobilních WC 9

11 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Údrţba hradítka Drahotušského Dohoda o činnosti náhonu Dohoda o činnosti - Capil Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán Zpracování nového územního Zpracování nového územního plánu Smlouva plánu Hranic Hranic Územní studie Pod Hůrkou a Územní studie Pod Hůrkou a územní územní studie Za Čaputovým Smlouva studie Za Čaputovým dvorem. dvorem Protipovodňová opatření 23 obcí Smlouva provozování Č. smlouvy OSUZPD/14/0578/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/ Rekonstrukce ulice Skalní I etapa Smlouva o dílo Dětské dopravní hřiště Věcné břemeno ÚZSVM Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Majetkoprávní vztahy Dopravní napojení ulice Majetkoprávní vztahy-povodí Ţáčkova Morava Komunikace pro bytové domy pod C.s. Věcná břemena, poplatky Rekonstr. komunikace ul. K Světlé Realizace dle plánu na r Dopravní prostor Tovární ulice Příprava výběrového řízení Oprava silničního mostu přes Probíhá stavební řízení, příprava trať ČD výběrového řízení Cyklostezka Bečva III. etapa Majetkoprávní vztahy Cyklostezka Slavíč I. etapa Smlouva o dílo 10

12 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Zpevněna plocha Hromůvka Majetkoprávní vztahy Parkovací stání Rezkova Věcná břemena MHD jednotným systémem za Věcná břemena, poplatky cestujícími Chodník a vodovod Potštátská Smlouva o dílo ulice Kanalizace Pivovarská ulice Poţadavek OSM na připojení Drahotuše budovy v majetku města Energetické úspory ZŠ 1.máje Smlouva o dílo Smlouva s ČEZ Distribuce a.s., Rekonstrukce zámecké zahrady realizace akce Stavební úpravy tribuna SK Hranice Smlouva o poskytnutí příspěvku Regenerace panelového sídliště Smlouva o dílo na projektové práce, Nová úhrada v roce Plynofikace Valšovice Vpuštění plynu do prodlouţení STL plynovodu Modernizace domova seniorů Smlouva o dílo Klub seniorů Provozní nastavení nového kotle v průběhu zimní sezony Hasičská zbrojnice Velká Smlouva o dílo Hasičská zbrojnice Hranice Smlouva o dílo Rezerva Osadní výbor Drahotuše zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Lhotka zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Rybáře zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Slavíč zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Středolesí zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Uhřínov zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Velká zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Valšovice zůstatek rozpočtu roku Celkem 11

13 Příloha č. 2 Dotační akce (v tis. Kč) Č. KAP PAR POL název náklady celkem dotace poznámka 1 Optimalizace OSPOD Hranice celkem dotace přiznána výdaje v tom: osobní náklady dohody o pracovní činnosti vybavení (nábytek, počítače) Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice dotace přiznána RPS - Hranice, Nová I. etapa v rozhodování Odbahnění Kuchyňka v rozhodování Zateplení DPS v rozhodování Bezpečnostní prvky na Tř. Gen. Svobody v rozhodování MŠ Struhlovsko hřiště v rozhodování dotace 2014 výdaje 2015 dotace 2015 Celkem

14 Jednorázové akce Příloha č. 3 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA MŠ Sluníčko, Plynárenská - očištění plísně na fasádě Produkce a tisk reprezent. knihy o Hranicích (750 ks) Příspěvek Oddíl házené TJ Cement Hranice DDM - očištění plísně na fasádě DDM (Nová ul.) - výměna podlahové krytiny Příspěvek Nemocnice Hranice na přístrojové vybavení Vypracování pasportu místních komunikací pro vloţení do GIS Oprava komunikace v ulici Tovární v Hranicích Oprava komunikace v ulici Jurikova v Hranicích PD Velká - lávka pro pěší podél silničního mostu u 70 autobusové zastávky Oprava 2 ks kovových lávek pro pěší v ulici Čechova Oprava 1 ks kovové lávky v ulici Galašova v Hranicích Oprava lávky Na Rybářích Výstavba autobusové zastávky ve Středolesí, vč. PD Celková rekonstrukce (výměna) autobusových zastávek v Hranicích "U NEMOCNICE" a u "PARKU ČS. LEGIÍ", včetně úpravy zpevněných ploch. Rekonstrukce průtahu Drahotuš (ul. Hranická, Lipnická) Oprava chodníku na Skleném kopci v Hranicích Oprava chodníku na Tř. 1. máje a v ulici Alešova v Hranicích. Oprava chodníku u objektu č.p "SSOŠ" na Tř. 1. máje v Hranicích 13 stávající "papírová forma" pasport místních komunikací zpracovaný v r jiţ neodpovídá současným poţadavkům. Došlo k velkému mnoţství změn. Pasport není zapracován do "GISU". velmi špatný stav vozovky. Nevyţaduje ţádné povolení. Správa silnic Olomouckého kraje bude na základě našeho poţadavku opravovat v r přilehlou silnici v ul. Nádraţní. Projekt k územnímu a následně stavebnímu řízení. Stavba vyţaduje vydání stavebního povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1.pololetí roku Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1. pololetí Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav nášlapných prken a jejich součástí. Nutno řešit v roce Nevyţaduje ţádné povolení. poţadavek osadního výboru. Jedná se o výměnu stávající zastávky, která je za hranicí ţivotnosti. stavebně technický stav zastávek je velmi špatný (kritický). Projekt a nutná povolení lze vyřídit do akce Olomouckého kraje, podílíme se na výstavbě chodníků, přechodů a parkovacích stání. Probíhá stavební řízení. špatný stav. Mezi schodištěm nad gymnáziem po restauraci "U Huberta". Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení chodníku na Tř. 1. máje v úseku mezi SSOŠ (Flajšar) a aut. zastávkou u "ZZN" (Alešova). Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení opravy stávajícího chodníku pro pěší.

15 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA nové parkoviště u č.p (naproti SSOŠ). Územně Výstavba parkoviště v ulici Jaselská v Hranicích povoleno. Je nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně zajistit povolení stavby nutno zpracovat projekt a následně vydat územní a stavební Vybudování parkovacích stání u č.p v ulici pod 300 povolení. V případě schválení této akce lze zajistit vydání Lipami v Hranicích jejího povolení do Nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně Výstavba přechodového prahu - Máchova - Hranice vydat stavební povolení. Stavba nevyţaduje vydání územního rozhodnutí PD revitalizace autobusového nádraţí I. etapa Zpracována arch. studie, moţnost získání dotace Oprava fasády a klempířských prvků smuteční obřadní síně Rekonstrukce čp. 589 Drahotuše PD + I. etapa Koncertní sál - vzduchotechnika a osvětlení Energetické pasporty budov Kompletní výměna vánočního osvětlení v Hranicích I. etapa (náměstí, tř. 1. máje) Příspěvek Ekoltes, a.s. Celková oprava veřejného osvětlení v ulici Teplická v Hranicích, a veřejného osvětlení ul.partyzánská(po realizaci zatrubnění) PD revitalizace městského hřbitova hotová studie Oprava nadačního hrobu ze seznamu Nadačních, 20 čestných a pamětních hrobů - Alţběta Urbannová Kácení lip Fuskova alej 14 dle sdělení zástupců spol. EKOLTES Hranice a.s. je osvětlení za hranicí ţivotnosti.v případě výměny (LED technologie) dojde k 80% úspoře el. energie oproti současnosti. Výměna stávajících sloupů v Teplické ul. - kritický stav, nevyţaduje ţádné povolení stavby. Ul. Partyzánská - v souvislosti se zamýšlenými akcemi RWE Na základě odborného posudku zpracovaného certifikovaným znalcem je navrţeno odstranění všech stromů v aleji z důvodu hniloby, trhlin, mechanického poškození kmene a odumírání větví v koruně. Pádem stromu nebo větví jsou ohroţeny ţivoty a zdraví lidí Pořízení sluţebního automobilu pro výjezdy do terénu Výměna - Fabia z r má najeto 125 tis. km Pořízení vozidla pro jednotku Drahotuše spoluúčast OV Drahotuše + dotace OLK Rezerva Rekonstrukce dešťové kanalizace v Drahotuších oprava 4 vyústních větví, které jsou v havarijním stavu. Cena této varianty zahrnuje: vybourání stávajícího potrubí a odvezení na skládku, plastové DN potrubí, vč sp. loţe a obsypu, vč. zemních prací a šachet 1ks/50m, výústní objekty Nákup 1 ks mobilního WC havarijní stav - WC hřbitov Hranice Studie revitalizace vodní plochy Pískáč za koupalištěm PD na stavbu Čistírna odpadních vod ve Valšovicích dle zpracované studie v roce havarijní stav čištění odpadních vod

16 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA Plán financování obnovy vodovodů a kanalizaci aktualizace PD na kanalizační přípojky na budovanou kanalizaci - PD pro vlastníky nemovitostí pro realizaci kanalizačních 200 Velká, Pod Hůrkou přípojek - dotace Posouzení a navrţení řešení opěrné zídky 100 bezejmenného toku + oprava DUR doplnění kanalizace v Hranicích Oprava opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok (ulice Komenského). Plán územního systému ekologické stability pro Hranice a přilehlé obce ve třech etapách Rekonstrukce ulice Skalní - II. část Jedná se o opravu opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok, před zaklenutím pod silniční most ulice Komenského a soutokem s drobným vodním tokem Ludina. Tato úprava toku Račí potok byla zbudována MěNV Hranice v minulem století. V této lokalitě u domu čp. 230 je zbudovaný spádový stupeň a pravobřeţní opevnění toku, kterému jiţ dochází ţivotnost. Nejedná se o naplaveniny, ale o podemleté patky břehového opevnění a vypadnuté kameny ze spádového stupně podklad pro územní analytické podklady podepsaná smlouva o dílo, majetkoprávní vztahy - příslib usnesením ZM - priorita -dofinancování Pozastávka fy Sates s.ro. rekonstrukce náměstí z roku Propadlá komunikace ul. Partyzánská. Oprava, havárie v roce Stavební povolení vydáno, je pravomocné. PD na opravu zpracovala firma JV Projekt Brno ZŠ a MŠ Struhlovsko - zpracování PD II. etapa hřiště ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava podlahy (chodeb) v ZŠ ZUŠ Hranice - havarijní oprava římsy dle zpracovaného statického posudku PD místní část Středolesí - sportovní hřiště Příspěvek Lázně Teplice n. Beč. vybudování dětského 400 hřiště veřejně přístupné hřiště Regenerace pan sídl. Galašova a Na Hrázi III. etapa DUR+DSP-příprava na dotace Studie regenerace panelového sídliště Struhlovsko PD revitalizace Cementářské sídliště PD suchá nádrţ Hůrka Hasičská zbrojnice Velká dofinancování podepsaná smlouva o dílo - příslib usnesením ZM Programové vybavení - nákup softwaru I. etapa Rozloţení splátek do tří let po Kč Spoluúčast na dotaci Prevence kriminality Valšovice - oprava klempířských prvků kaple hrubý předpoklad financování z OV Valšovice Lhotka - oprava sochy sv. Jana a kříţe hrubý předpoklad, financování z OV Lhotka Slavíč - oprava kříţe u Sokolovny hrubý předpoklad, financování z OV Slavíč Celkem 15

Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016

Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 1 2 20 00000 01 0000 3113 5622 Půjčka MAS Půjčka MAS Hranicko na předfinancování projektu MAP- Celkem 700 000 Usnesení ZM Hranicko 1 200 tis.

Více

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování Příloha č. 1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR 2015 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2014

Rozpočet města Hranic na rok 2014 Rozpočet města Hranic na rok 2014 1. Příjmy OdPa SpPo Text RV 2015 RV 2016 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 174 000 174 000 1351 Místní poplatky celkem 12 200 12 100 12 000 1353 Poplatek za řidičskou

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2016

Rozpočet města Hranic na rok 2016 Rozpočet města Hranic na rok 2016 1 Obsah 1.1. Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč)... 1 1.2. Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč)... 2 1.3. Financování pro rok 2016 (v tis. Kč)... 4 2.1. Celkové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Daňové příjmy celkem

Daňové příjmy celkem PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 30 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 3 200

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI

Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Městský obvod Pardubice VI Rozpočet - příjmy Rozpočet Schválená I.RO Schválená II. RO Schválená III. RO Schválená IV. RO změna změna změna změna - POLOŽKA, AKCE v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet PŘÍJMY r. 2015 ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet 31.3.2015 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 35 000 35 000 9 276 1111 31 DPFO ze závislé

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE

Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE Převod finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu roku 2017 INVESTICE Příloha č.1 č.ř. ORJ ORG odd. pol. Kč název akce druh dokladu*) důvod 1 8 101501010000 2212 5171 30 000 Oprava komunikace Sklený

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OBEC Horní Branná Rozpočet na rok NÁVRH PŘÍJMY

OBEC Horní Branná Rozpočet na rok NÁVRH PŘÍJMY OBEC Horní Branná Rozpočet na rok 2013 - NÁVRH PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Objem v Kč Celkem 17 769 127,- Třída 2 Nedaňové příjmy Celkem 5 364 816,- Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Celkem Přijaté dotace

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje

Schválený rozpočet města Blatná na rok výdaje strana 1 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 Sekretariát starosty 3319 5331 Centrum kultury a vzdělávání Blatná - příspěvek 7 079 Rozhlas - celkem 120 3341 5171 opravy a udržování 120 Občanská komise 33 3399 5139

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství 1036 5 62 lesní hosp.-příspěvek 0 444 444 1037 6 62 lesní hosp.-inv. 0 100 100 1037 5 62 Funkce lesů-zákon o myslivosti 220 244 131 1039

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 příloha č. 1 ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2015 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U D A Ň O V É P Ř Í J M Y Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 191 875 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem 141

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více