1. změna rozpočtu města Hranic na rok Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování"

Transkript

1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 0

2 1. Příjmy (v tis. Kč) PAR POL TEXT SR ZMĚNA UR Daňové příjmy celkem Místní poplatky celkem Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery všeob. pokladní správa Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Parkovné Activ Sankční platby v dopravě Stočné Valšovice a Středolesí Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko-psychologic. poradna Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Přijaté sankční platby Poskytování sluţeb Příjmy z úroků Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Celkem provozní příjmy Příjem dotací Ostatní investiční příjmy Celkem kapitálové příjmy Celkem příjmy rozpočtu města

3 2. Výdaje (v tis. Kč) KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Městské kulturní zařízení Městská knihovna Městské muzeum a galerie Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záleţitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeţe Nemocnice Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Ostatní sociální pomoc rodině a manţelství Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záleţitosti sociálních věcí Činnost místní správy Odbor školství a sociálních věcí Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu

4 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Bytové hospodářství Nebytové prostory Investiční granty kulturní a sport. zařízení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Chod úřadu Odbor správy majetku Krizové řízení Poţární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí Vnitřní obchod Odbor Ţivnostenský úřad Poradenství dotace Sluţby peněţních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Finanční odbor Deratizační sluţby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda

5 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Kanalizace Úpravy drobných vodních toků Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záleţitosti GIS Odbor Stavební úřad, ţiv. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Pracoviště právní a personálně organizační Komunikace Ostatní komunikace Kanalizace Úpravy drobných vodních toků Vodní díla Základní školy Základní umělecká škola Místní památky Tělovýchova Lázně Bytové hospodářství Inţenýrské sítě Komunální rozvoj Protipovodňová opatření Domov seniorů Klub seniorů Poţární ochrana Oddělení investic

6 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Silnice Ostatní komunikace Kronika Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova místních památek Sdělovací prostředky Kulturní a společenské akce Tělovýchova Nebytové prostory Veřejné osvětlení Komunální sluţby a územní rozvoj Rezervy osadních výborů Veřejná zeleň Poţární ochrana Osadní výbory Celkem výdaje Financování (v tis. Kč) POL TEXT SR ZMĚNA UR Zůstatky na běžných účtech z minulých let TEXT SR změna UR 2014 Celkové příjmy města Hranic Celkové výdaje města Hranic Rozdíl

7 Převody finančních prostředků z rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 Příloha č.1 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Dotisk propagačních materiálů Objednávky Propagační předměty Faktury Zřízení nového oddělení MŠ Šromotovo Římsy na ZUŠ Hranice Faktura Nevyčerpaný grant oprav památek Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Faktura, zadání rady města Grant. program kap. 7, bod 12 Rozpočtováno v roce 2010 a 2013, nečerpáno Nevyčerpaný grant vzdělávání Grant. program kap. 7, bod Nevyčerpaný grant kultury Grant. program kap. 7, bod Nevyčerpaný grant part.měst Grant. program kap. 7, bod Propagační předměty Objednávka,faktura Pronájem tělocvičny Faktura Oprava sportovišť Nevyčerpané příspěvky sport dospělí Objednávka, konzultace s ředitelem ZŠ a MŠ Šromotovo Pravidla pro poskyt. přísp. kap. 7,bod 7.17 Dotisk propagačních materiálů o městě na konci roku 2013 pro veletrhy CR a prezentaci města (kalendáříky, dotisk broţury Hranicko ČJ-AJ, ČJ-PJ) Propagační předměty a tašky dodané na přelomu roku Projektová příprava zřízení nového oddělení MŠ v bývalé kotelně ZŠ a MŠ Šromotovo Statické posouzení konstrukce římsy na ZUŠ Hranice pozdní fakturace na přelomu roku Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Nevyčerpaný grant vzdělávání-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant kultury-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant part.měst vratka SK Hranice-fotbal Dodané botičky a balíčky na přelomu roku Pronájem tělocvičny dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe za 2. pol Fakturace v lednu. Renovace povrchu veřejně přístupného hřiště za ZŠ a MŠ Šromotovo v roce 2014, renovace čar ve výši 121 tis. Kč. Oprava oplocení veřejně přístupných kurtů na pozemku u čp. 589 v Drahotuších objednáno v roce 2013 částka 69 tis. Kč Nevyčerpané příspěvky dospělí-vratka SDH Hranice, druţstvo ţen 6

8 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ nakoupeno v lednu Dar od fyzické osoby přijatý v prosinci Klub seniorů - přijatý dar Dar na nákup sportovního nářadí, bude Spotřeba vody Klub seniorů stavební firmou v roce Energie budou fakturovány městu v roce fakturace spotřebovaných energií při Klub seniorů - voda Faktura vydaná rekonstrukci Klubu seniorů. Uhrazeno Klub seniorů - plyn Faktura vydaná Spotřeba plynu Klub seniorů Klub seniorů - elektrická energie Faktura vydaná Spotřeba elektrické energie Klub seniorů Oprava elektrické instalace na KS Klub seniorů - oprava el Faktura přijata provedená v prosinci, fakturace instalace v lednu V roce 2013 přiznaná a nedočerpaná Rozhodnutí Úřadu práce, Metodika Dotace na výkon pěstounské dotace na výkon pěstounské péče, Miínisterstva práce a sociálních péče bude čerpáno v roce 2014 dle věcí metodiky MPSV Chodník Drahotuše průtah - dokončení Faktura bude uhrazena do prací na projektu ke stavebnímu Chodník Drahotuše - průtah Objednávka řízení. Projekt byl dokončen v prosinci Opravy náhradních bytů pro nájemce Opravy náhradních bytů střešních nástaveb - částečně proběhlo v 2013, bude pokračovat v Výměna oken Smuteční síň čp Smlouva CES č. OSM/12/0582/13 Termín dokončení Oprava fasády Staré radnice Smlouva CES č. OSM/12/0658/13 Termín dokončení Oprava topení Centrum volného Objednávka ze dne a Termín dokončení 02/2014 času čp. 551 Drahotuše ze dne Oprava střechy čp Objednávka ze dne Termín vypracování 01/2014 Drahotuše Hřbitov Kostelíček - kácení stromů Objednávka Kácení rizikových stromů na hřbitově na Kostelíčku stromolezecká technika. 7

9 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Lokalita Domov seniorů - výkup pozemků Chodník Potštátská - výkup pozemků Chodník Alešova - výkup pozemků Církevní restituce Philips ZM 2000 Usnesení ZM 999/2011 RM Ţádost Odboru rozvoje města z roku 2009 Usnesení 539/ RM Parc.č. 1651/1 k.ú. Hranice Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Církevní restituce Philips Směnná smlouva za dne Cesta propojení komunikace Priorita rok 2014, ZM prosinec Pod Bílým kamenem 2013 Pod Bílým kamenem - výkup pozemků Cyklostezka Bečva II - zřízení věcného břemene Cyklostezka Bečva II Zřízení věcného břemene Cyklostezka Slavíč - Majetkoprávní řešení vztahů k Cyklostezka Slavíč majetkoprávní řešení pozemkům Cyklostezka Bečva II - Majetkoprávní dořešení vztahů po Cyklostezka Bečva III majetkoprávní řešení realizaci akce Vybudování nových kontejnerových Kontejnerová stanoviště Hranice Objednávka stanovišť. Momentální umístění kontejnerů způsobuje dopravní závadu Smlouva o dílo Realizace dotační akce proběhla Výsadba a ošetření zeleně v OSUZPD/12/0011/14, dodatek č. 1 v prosinci 2013 a proplacení faktury po Hranicích ke smlouvě kontrole proběhne v roce Sluţby Faktura, smlouva Dle usnesení RM 1690/2013 RM Vzdělávací portál Faktura vzdělávací portál 12/2013 smlouvy Daňové poradenství Faktura daňové poradenství 12/ Servis tel.ústředny Faktura servis tel.ústředny 12/ Malování - čp. 118 Objednávka malování - čp I-raitingové hodnocení města Faktura Město pro byznys Dotace nákup poţární techniky Příslib dotace spoluúčast na dotaci z OL kraje Telefonní ústředna Nabídka Pořízení telefonní ústředny ústředny Nasazení programu pro správu uţivatelů k základním registrům Objednávka Analýza programu Fenix - Nová Generace Objednávka Implementace IDM Analýza Fenix NG

10 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Prodlouţení antivirového programu Objednávka ESET NOD32 - prodlouţení Programové vybavení pro podporu oddělení informačních Objednávka Advice- aplikace pro ICT technologií Nasazení programu pro komunikaci se základními Fakura Implementace KZR registry Kancelářský software MS Office Faktura Office Std Komerční certifikáty k přístupu 557 do aplikací Kvalifikované certifikáty pro 357 elektronický podpis dokumentů Konzultační a poradenská činnost - program Fenix Konzultační a poradenská činnost - program Fenix Komerční certifikáty k přístupu 279 do aplikací Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis dokumentů Zůstatek sociálního fondu Faktura Faktura Fakura Faktura Faktura Faktura Výběrové řízení na pojištění města smlouva Vratky dotací Vratky dotací VCA certifikát QCA certifikát Asseco Solution a.s. Asseco Solution a.s. VCA certifikát QCA certifikát zadavatelská činost Odchyt holubů Smlouva o dílo Č. smlouvy OŢP/12/0515/ Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Smlouva Kamerový monitoring kanalizace Nabídka Valšovice Prodlouţení dešťové stoky Stavební povolení Rybáře Septik a kanalizace Valšovice Usnesení RM 2016/ Opravy mobilních WC Smlouva provozování vodohospodářské infrastruktury Nabídka monitoring kanalizace Valšovice Stavební povolení realizace 2014 dešťová kanalizace Rybáře Usnesení 2016/2013-RM projektová dokumentace Valšovice Rámcová smlouva Ekoltes OŢP/12/0128/09 opravy mobilních WC 9

11 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Údrţba hradítka Drahotušského Dohoda o činnosti náhonu Dohoda o činnosti - Capil Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán Zpracování nového územního Zpracování nového územního plánu Smlouva plánu Hranic Hranic Územní studie Pod Hůrkou a Územní studie Pod Hůrkou a územní územní studie Za Čaputovým Smlouva studie Za Čaputovým dvorem. dvorem Protipovodňová opatření 23 obcí Smlouva provozování Č. smlouvy OSUZPD/14/0578/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/ Rekonstrukce ulice Skalní I etapa Smlouva o dílo Dětské dopravní hřiště Věcné břemeno ÚZSVM Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Majetkoprávní vztahy Dopravní napojení ulice Majetkoprávní vztahy-povodí Ţáčkova Morava Komunikace pro bytové domy pod C.s. Věcná břemena, poplatky Rekonstr. komunikace ul. K Světlé Realizace dle plánu na r Dopravní prostor Tovární ulice Příprava výběrového řízení Oprava silničního mostu přes Probíhá stavební řízení, příprava trať ČD výběrového řízení Cyklostezka Bečva III. etapa Majetkoprávní vztahy Cyklostezka Slavíč I. etapa Smlouva o dílo 10

12 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Zpevněna plocha Hromůvka Majetkoprávní vztahy Parkovací stání Rezkova Věcná břemena MHD jednotným systémem za Věcná břemena, poplatky cestujícími Chodník a vodovod Potštátská Smlouva o dílo ulice Kanalizace Pivovarská ulice Poţadavek OSM na připojení Drahotuše budovy v majetku města Energetické úspory ZŠ 1.máje Smlouva o dílo Smlouva s ČEZ Distribuce a.s., Rekonstrukce zámecké zahrady realizace akce Stavební úpravy tribuna SK Hranice Smlouva o poskytnutí příspěvku Regenerace panelového sídliště Smlouva o dílo na projektové práce, Nová úhrada v roce Plynofikace Valšovice Vpuštění plynu do prodlouţení STL plynovodu Modernizace domova seniorů Smlouva o dílo Klub seniorů Provozní nastavení nového kotle v průběhu zimní sezony Hasičská zbrojnice Velká Smlouva o dílo Hasičská zbrojnice Hranice Smlouva o dílo Rezerva Osadní výbor Drahotuše zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Lhotka zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Rybáře zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Slavíč zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Středolesí zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Uhřínov zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Velká zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Valšovice zůstatek rozpočtu roku Celkem 11

13 Příloha č. 2 Dotační akce (v tis. Kč) Č. KAP PAR POL název náklady celkem dotace poznámka 1 Optimalizace OSPOD Hranice celkem dotace přiznána výdaje v tom: osobní náklady dohody o pracovní činnosti vybavení (nábytek, počítače) Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice dotace přiznána RPS - Hranice, Nová I. etapa v rozhodování Odbahnění Kuchyňka v rozhodování Zateplení DPS v rozhodování Bezpečnostní prvky na Tř. Gen. Svobody v rozhodování MŠ Struhlovsko hřiště v rozhodování dotace 2014 výdaje 2015 dotace 2015 Celkem

14 Jednorázové akce Příloha č. 3 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA MŠ Sluníčko, Plynárenská - očištění plísně na fasádě Produkce a tisk reprezent. knihy o Hranicích (750 ks) Příspěvek Oddíl házené TJ Cement Hranice DDM - očištění plísně na fasádě DDM (Nová ul.) - výměna podlahové krytiny Příspěvek Nemocnice Hranice na přístrojové vybavení Vypracování pasportu místních komunikací pro vloţení do GIS Oprava komunikace v ulici Tovární v Hranicích Oprava komunikace v ulici Jurikova v Hranicích PD Velká - lávka pro pěší podél silničního mostu u 70 autobusové zastávky Oprava 2 ks kovových lávek pro pěší v ulici Čechova Oprava 1 ks kovové lávky v ulici Galašova v Hranicích Oprava lávky Na Rybářích Výstavba autobusové zastávky ve Středolesí, vč. PD Celková rekonstrukce (výměna) autobusových zastávek v Hranicích "U NEMOCNICE" a u "PARKU ČS. LEGIÍ", včetně úpravy zpevněných ploch. Rekonstrukce průtahu Drahotuš (ul. Hranická, Lipnická) Oprava chodníku na Skleném kopci v Hranicích Oprava chodníku na Tř. 1. máje a v ulici Alešova v Hranicích. Oprava chodníku u objektu č.p "SSOŠ" na Tř. 1. máje v Hranicích 13 stávající "papírová forma" pasport místních komunikací zpracovaný v r jiţ neodpovídá současným poţadavkům. Došlo k velkému mnoţství změn. Pasport není zapracován do "GISU". velmi špatný stav vozovky. Nevyţaduje ţádné povolení. Správa silnic Olomouckého kraje bude na základě našeho poţadavku opravovat v r přilehlou silnici v ul. Nádraţní. Projekt k územnímu a následně stavebnímu řízení. Stavba vyţaduje vydání stavebního povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1.pololetí roku Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1. pololetí Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav nášlapných prken a jejich součástí. Nutno řešit v roce Nevyţaduje ţádné povolení. poţadavek osadního výboru. Jedná se o výměnu stávající zastávky, která je za hranicí ţivotnosti. stavebně technický stav zastávek je velmi špatný (kritický). Projekt a nutná povolení lze vyřídit do akce Olomouckého kraje, podílíme se na výstavbě chodníků, přechodů a parkovacích stání. Probíhá stavební řízení. špatný stav. Mezi schodištěm nad gymnáziem po restauraci "U Huberta". Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení chodníku na Tř. 1. máje v úseku mezi SSOŠ (Flajšar) a aut. zastávkou u "ZZN" (Alešova). Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení opravy stávajícího chodníku pro pěší.

15 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA nové parkoviště u č.p (naproti SSOŠ). Územně Výstavba parkoviště v ulici Jaselská v Hranicích povoleno. Je nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně zajistit povolení stavby nutno zpracovat projekt a následně vydat územní a stavební Vybudování parkovacích stání u č.p v ulici pod 300 povolení. V případě schválení této akce lze zajistit vydání Lipami v Hranicích jejího povolení do Nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně Výstavba přechodového prahu - Máchova - Hranice vydat stavební povolení. Stavba nevyţaduje vydání územního rozhodnutí PD revitalizace autobusového nádraţí I. etapa Zpracována arch. studie, moţnost získání dotace Oprava fasády a klempířských prvků smuteční obřadní síně Rekonstrukce čp. 589 Drahotuše PD + I. etapa Koncertní sál - vzduchotechnika a osvětlení Energetické pasporty budov Kompletní výměna vánočního osvětlení v Hranicích I. etapa (náměstí, tř. 1. máje) Příspěvek Ekoltes, a.s. Celková oprava veřejného osvětlení v ulici Teplická v Hranicích, a veřejného osvětlení ul.partyzánská(po realizaci zatrubnění) PD revitalizace městského hřbitova hotová studie Oprava nadačního hrobu ze seznamu Nadačních, 20 čestných a pamětních hrobů - Alţběta Urbannová Kácení lip Fuskova alej 14 dle sdělení zástupců spol. EKOLTES Hranice a.s. je osvětlení za hranicí ţivotnosti.v případě výměny (LED technologie) dojde k 80% úspoře el. energie oproti současnosti. Výměna stávajících sloupů v Teplické ul. - kritický stav, nevyţaduje ţádné povolení stavby. Ul. Partyzánská - v souvislosti se zamýšlenými akcemi RWE Na základě odborného posudku zpracovaného certifikovaným znalcem je navrţeno odstranění všech stromů v aleji z důvodu hniloby, trhlin, mechanického poškození kmene a odumírání větví v koruně. Pádem stromu nebo větví jsou ohroţeny ţivoty a zdraví lidí Pořízení sluţebního automobilu pro výjezdy do terénu Výměna - Fabia z r má najeto 125 tis. km Pořízení vozidla pro jednotku Drahotuše spoluúčast OV Drahotuše + dotace OLK Rezerva Rekonstrukce dešťové kanalizace v Drahotuších oprava 4 vyústních větví, které jsou v havarijním stavu. Cena této varianty zahrnuje: vybourání stávajícího potrubí a odvezení na skládku, plastové DN potrubí, vč sp. loţe a obsypu, vč. zemních prací a šachet 1ks/50m, výústní objekty Nákup 1 ks mobilního WC havarijní stav - WC hřbitov Hranice Studie revitalizace vodní plochy Pískáč za koupalištěm PD na stavbu Čistírna odpadních vod ve Valšovicích dle zpracované studie v roce havarijní stav čištění odpadních vod

16 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA Plán financování obnovy vodovodů a kanalizaci aktualizace PD na kanalizační přípojky na budovanou kanalizaci - PD pro vlastníky nemovitostí pro realizaci kanalizačních 200 Velká, Pod Hůrkou přípojek - dotace Posouzení a navrţení řešení opěrné zídky 100 bezejmenného toku + oprava DUR doplnění kanalizace v Hranicích Oprava opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok (ulice Komenského). Plán územního systému ekologické stability pro Hranice a přilehlé obce ve třech etapách Rekonstrukce ulice Skalní - II. část Jedná se o opravu opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok, před zaklenutím pod silniční most ulice Komenského a soutokem s drobným vodním tokem Ludina. Tato úprava toku Račí potok byla zbudována MěNV Hranice v minulem století. V této lokalitě u domu čp. 230 je zbudovaný spádový stupeň a pravobřeţní opevnění toku, kterému jiţ dochází ţivotnost. Nejedná se o naplaveniny, ale o podemleté patky břehového opevnění a vypadnuté kameny ze spádového stupně podklad pro územní analytické podklady podepsaná smlouva o dílo, majetkoprávní vztahy - příslib usnesením ZM - priorita -dofinancování Pozastávka fy Sates s.ro. rekonstrukce náměstí z roku Propadlá komunikace ul. Partyzánská. Oprava, havárie v roce Stavební povolení vydáno, je pravomocné. PD na opravu zpracovala firma JV Projekt Brno ZŠ a MŠ Struhlovsko - zpracování PD II. etapa hřiště ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava podlahy (chodeb) v ZŠ ZUŠ Hranice - havarijní oprava římsy dle zpracovaného statického posudku PD místní část Středolesí - sportovní hřiště Příspěvek Lázně Teplice n. Beč. vybudování dětského 400 hřiště veřejně přístupné hřiště Regenerace pan sídl. Galašova a Na Hrázi III. etapa DUR+DSP-příprava na dotace Studie regenerace panelového sídliště Struhlovsko PD revitalizace Cementářské sídliště PD suchá nádrţ Hůrka Hasičská zbrojnice Velká dofinancování podepsaná smlouva o dílo - příslib usnesením ZM Programové vybavení - nákup softwaru I. etapa Rozloţení splátek do tří let po Kč Spoluúčast na dotaci Prevence kriminality Valšovice - oprava klempířských prvků kaple hrubý předpoklad financování z OV Valšovice Lhotka - oprava sochy sv. Jana a kříţe hrubý předpoklad, financování z OV Lhotka Slavíč - oprava kříţe u Sokolovny hrubý předpoklad, financování z OV Slavíč Celkem 15

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování Příloha č. 1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR 2015 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2014

Rozpočet města Hranic na rok 2014 Rozpočet města Hranic na rok 2014 1. Příjmy OdPa SpPo Text RV 2015 RV 2016 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 174 000 174 000 1351 Místní poplatky celkem 12 200 12 100 12 000 1353 Poplatek za řidičskou

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 Návrh rozpočtu výdajů na rok 2010 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Běžné Kapitálové Výdaje Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 15

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na r. 2015 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2015 Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více