1. změna rozpočtu města Hranic na rok Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování"

Transkript

1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 0

2 1. Příjmy (v tis. Kč) PAR POL TEXT SR ZMĚNA UR Daňové příjmy celkem Místní poplatky celkem Poplatek za řidičskou zkoušku Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery všeob. pokladní správa Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Parkovné Activ Sankční platby v dopravě Stočné Valšovice a Středolesí Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko-psychologic. poradna Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Přijaté sankční platby Poskytování sluţeb Příjmy z úroků Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu Celkem provozní příjmy Příjem dotací Ostatní investiční příjmy Celkem kapitálové příjmy Celkem příjmy rozpočtu města

3 2. Výdaje (v tis. Kč) KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Příspěvek na provoz divadla Městské kulturní zařízení Městská knihovna Městské muzeum a galerie Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záleţitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeţe Nemocnice Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Ostatní sociální pomoc rodině a manţelství Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záleţitosti sociálních věcí Činnost místní správy Odbor školství a sociálních věcí Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu

4 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Bytové hospodářství Nebytové prostory Investiční granty kulturní a sport. zařízení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Chod úřadu Odbor správy majetku Krizové řízení Poţární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Odbor vnitřních věcí Vnitřní obchod Odbor Ţivnostenský úřad Poradenství dotace Sluţby peněţních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Finanční odbor Deratizační sluţby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda

5 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Kanalizace Úpravy drobných vodních toků Vodní díla Krytý a venk. bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záleţitosti GIS Odbor Stavební úřad, ţiv. prostředí a dopravy Zastupitelstvo Chod úřadu Pracoviště právní a personálně organizační Komunikace Ostatní komunikace Kanalizace Úpravy drobných vodních toků Vodní díla Základní školy Základní umělecká škola Místní památky Tělovýchova Lázně Bytové hospodářství Inţenýrské sítě Komunální rozvoj Protipovodňová opatření Domov seniorů Klub seniorů Poţární ochrana Oddělení investic

6 KAP PAR TEXT SR 2014 PŘEVODY DOTACE JEDNORÁZ. AKCE UR Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie Silnice Ostatní komunikace Kronika Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova místních památek Sdělovací prostředky Kulturní a společenské akce Tělovýchova Nebytové prostory Veřejné osvětlení Komunální sluţby a územní rozvoj Rezervy osadních výborů Veřejná zeleň Poţární ochrana Osadní výbory Celkem výdaje Financování (v tis. Kč) POL TEXT SR ZMĚNA UR Zůstatky na běžných účtech z minulých let TEXT SR změna UR 2014 Celkové příjmy města Hranic Celkové výdaje města Hranic Rozdíl

7 Převody finančních prostředků z rozpočtu 2013 do rozpočtu 2014 Příloha č.1 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Dotisk propagačních materiálů Objednávky Propagační předměty Faktury Zřízení nového oddělení MŠ Šromotovo Římsy na ZUŠ Hranice Faktura Nevyčerpaný grant oprav památek Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Faktura, zadání rady města Grant. program kap. 7, bod 12 Rozpočtováno v roce 2010 a 2013, nečerpáno Nevyčerpaný grant vzdělávání Grant. program kap. 7, bod Nevyčerpaný grant kultury Grant. program kap. 7, bod Nevyčerpaný grant part.měst Grant. program kap. 7, bod Propagační předměty Objednávka,faktura Pronájem tělocvičny Faktura Oprava sportovišť Nevyčerpané příspěvky sport dospělí Objednávka, konzultace s ředitelem ZŠ a MŠ Šromotovo Pravidla pro poskyt. přísp. kap. 7,bod 7.17 Dotisk propagačních materiálů o městě na konci roku 2013 pro veletrhy CR a prezentaci města (kalendáříky, dotisk broţury Hranicko ČJ-AJ, ČJ-PJ) Propagační předměty a tašky dodané na přelomu roku Projektová příprava zřízení nového oddělení MŠ v bývalé kotelně ZŠ a MŠ Šromotovo Statické posouzení konstrukce římsy na ZUŠ Hranice pozdní fakturace na přelomu roku Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno Produkce reprezentativní knihy o Hranicích Nevyčerpaný grant vzdělávání-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant kultury-vratka MC Dráček Nevyčerpaný grant part.měst vratka SK Hranice-fotbal Dodané botičky a balíčky na přelomu roku Pronájem tělocvičny dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe za 2. pol Fakturace v lednu. Renovace povrchu veřejně přístupného hřiště za ZŠ a MŠ Šromotovo v roce 2014, renovace čar ve výši 121 tis. Kč. Oprava oplocení veřejně přístupných kurtů na pozemku u čp. 589 v Drahotuších objednáno v roce 2013 částka 69 tis. Kč Nevyčerpané příspěvky dospělí-vratka SDH Hranice, druţstvo ţen 6

8 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ nakoupeno v lednu Dar od fyzické osoby přijatý v prosinci Klub seniorů - přijatý dar Dar na nákup sportovního nářadí, bude Spotřeba vody Klub seniorů stavební firmou v roce Energie budou fakturovány městu v roce fakturace spotřebovaných energií při Klub seniorů - voda Faktura vydaná rekonstrukci Klubu seniorů. Uhrazeno Klub seniorů - plyn Faktura vydaná Spotřeba plynu Klub seniorů Klub seniorů - elektrická energie Faktura vydaná Spotřeba elektrické energie Klub seniorů Oprava elektrické instalace na KS Klub seniorů - oprava el Faktura přijata provedená v prosinci, fakturace instalace v lednu V roce 2013 přiznaná a nedočerpaná Rozhodnutí Úřadu práce, Metodika Dotace na výkon pěstounské dotace na výkon pěstounské péče, Miínisterstva práce a sociálních péče bude čerpáno v roce 2014 dle věcí metodiky MPSV Chodník Drahotuše průtah - dokončení Faktura bude uhrazena do prací na projektu ke stavebnímu Chodník Drahotuše - průtah Objednávka řízení. Projekt byl dokončen v prosinci Opravy náhradních bytů pro nájemce Opravy náhradních bytů střešních nástaveb - částečně proběhlo v 2013, bude pokračovat v Výměna oken Smuteční síň čp Smlouva CES č. OSM/12/0582/13 Termín dokončení Oprava fasády Staré radnice Smlouva CES č. OSM/12/0658/13 Termín dokončení Oprava topení Centrum volného Objednávka ze dne a Termín dokončení 02/2014 času čp. 551 Drahotuše ze dne Oprava střechy čp Objednávka ze dne Termín vypracování 01/2014 Drahotuše Hřbitov Kostelíček - kácení stromů Objednávka Kácení rizikových stromů na hřbitově na Kostelíčku stromolezecká technika. 7

9 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Lokalita Domov seniorů - výkup pozemků Chodník Potštátská - výkup pozemků Chodník Alešova - výkup pozemků Církevní restituce Philips ZM 2000 Usnesení ZM 999/2011 RM Ţádost Odboru rozvoje města z roku 2009 Usnesení 539/ RM Parc.č. 1651/1 k.ú. Hranice Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Církevní restituce Philips Směnná smlouva za dne Cesta propojení komunikace Priorita rok 2014, ZM prosinec Pod Bílým kamenem 2013 Pod Bílým kamenem - výkup pozemků Cyklostezka Bečva II - zřízení věcného břemene Cyklostezka Bečva II Zřízení věcného břemene Cyklostezka Slavíč - Majetkoprávní řešení vztahů k Cyklostezka Slavíč majetkoprávní řešení pozemkům Cyklostezka Bečva II - Majetkoprávní dořešení vztahů po Cyklostezka Bečva III majetkoprávní řešení realizaci akce Vybudování nových kontejnerových Kontejnerová stanoviště Hranice Objednávka stanovišť. Momentální umístění kontejnerů způsobuje dopravní závadu Smlouva o dílo Realizace dotační akce proběhla Výsadba a ošetření zeleně v OSUZPD/12/0011/14, dodatek č. 1 v prosinci 2013 a proplacení faktury po Hranicích ke smlouvě kontrole proběhne v roce Sluţby Faktura, smlouva Dle usnesení RM 1690/2013 RM Vzdělávací portál Faktura vzdělávací portál 12/2013 smlouvy Daňové poradenství Faktura daňové poradenství 12/ Servis tel.ústředny Faktura servis tel.ústředny 12/ Malování - čp. 118 Objednávka malování - čp I-raitingové hodnocení města Faktura Město pro byznys Dotace nákup poţární techniky Příslib dotace spoluúčast na dotaci z OL kraje Telefonní ústředna Nabídka Pořízení telefonní ústředny ústředny Nasazení programu pro správu uţivatelů k základním registrům Objednávka Analýza programu Fenix - Nová Generace Objednávka Implementace IDM Analýza Fenix NG

10 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Prodlouţení antivirového programu Objednávka ESET NOD32 - prodlouţení Programové vybavení pro podporu oddělení informačních Objednávka Advice- aplikace pro ICT technologií Nasazení programu pro komunikaci se základními Fakura Implementace KZR registry Kancelářský software MS Office Faktura Office Std Komerční certifikáty k přístupu 557 do aplikací Kvalifikované certifikáty pro 357 elektronický podpis dokumentů Konzultační a poradenská činnost - program Fenix Konzultační a poradenská činnost - program Fenix Komerční certifikáty k přístupu 279 do aplikací Kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis dokumentů Zůstatek sociálního fondu Faktura Faktura Fakura Faktura Faktura Faktura Výběrové řízení na pojištění města smlouva Vratky dotací Vratky dotací VCA certifikát QCA certifikát Asseco Solution a.s. Asseco Solution a.s. VCA certifikát QCA certifikát zadavatelská činost Odchyt holubů Smlouva o dílo Č. smlouvy OŢP/12/0515/ Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Smlouva Kamerový monitoring kanalizace Nabídka Valšovice Prodlouţení dešťové stoky Stavební povolení Rybáře Septik a kanalizace Valšovice Usnesení RM 2016/ Opravy mobilních WC Smlouva provozování vodohospodářské infrastruktury Nabídka monitoring kanalizace Valšovice Stavební povolení realizace 2014 dešťová kanalizace Rybáře Usnesení 2016/2013-RM projektová dokumentace Valšovice Rámcová smlouva Ekoltes OŢP/12/0128/09 opravy mobilních WC 9

11 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Údrţba hradítka Drahotušského Dohoda o činnosti náhonu Dohoda o činnosti - Capil Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán Zapracování změny do nového Zapracování změny č. 11/B ÚPN SÚ Změna č. 11/B ÚPN SÚ Hranice územního plánu Hranice do nového územního plán Zpracování nového územního Zpracování nového územního plánu Smlouva plánu Hranic Hranic Územní studie Pod Hůrkou a Územní studie Pod Hůrkou a územní územní studie Za Čaputovým Smlouva studie Za Čaputovým dvorem. dvorem Protipovodňová opatření 23 obcí Smlouva provozování Č. smlouvy OSUZPD/14/0578/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 2/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/ Geografický informační systém Smlouva dokončovací práce v 1/ Rekonstrukce ulice Skalní I etapa Smlouva o dílo Dětské dopravní hřiště Věcné břemeno ÚZSVM Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Majetkoprávní vztahy Dopravní napojení ulice Majetkoprávní vztahy-povodí Ţáčkova Morava Komunikace pro bytové domy pod C.s. Věcná břemena, poplatky Rekonstr. komunikace ul. K Světlé Realizace dle plánu na r Dopravní prostor Tovární ulice Příprava výběrového řízení Oprava silničního mostu přes Probíhá stavební řízení, příprava trať ČD výběrového řízení Cyklostezka Bečva III. etapa Majetkoprávní vztahy Cyklostezka Slavíč I. etapa Smlouva o dílo 10

12 Č. KAP PAR POL KČ AKCE DRUH DOKLADU ZDŮVODNĚNÍ Zpevněna plocha Hromůvka Majetkoprávní vztahy Parkovací stání Rezkova Věcná břemena MHD jednotným systémem za Věcná břemena, poplatky cestujícími Chodník a vodovod Potštátská Smlouva o dílo ulice Kanalizace Pivovarská ulice Poţadavek OSM na připojení Drahotuše budovy v majetku města Energetické úspory ZŠ 1.máje Smlouva o dílo Smlouva s ČEZ Distribuce a.s., Rekonstrukce zámecké zahrady realizace akce Stavební úpravy tribuna SK Hranice Smlouva o poskytnutí příspěvku Regenerace panelového sídliště Smlouva o dílo na projektové práce, Nová úhrada v roce Plynofikace Valšovice Vpuštění plynu do prodlouţení STL plynovodu Modernizace domova seniorů Smlouva o dílo Klub seniorů Provozní nastavení nového kotle v průběhu zimní sezony Hasičská zbrojnice Velká Smlouva o dílo Hasičská zbrojnice Hranice Smlouva o dílo Rezerva Osadní výbor Drahotuše zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Lhotka zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Rybáře zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Slavíč zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Středolesí zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Uhřínov zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Velká zůstatek rozpočtu roku Rezerva Osadní výbor Valšovice zůstatek rozpočtu roku Celkem 11

13 Příloha č. 2 Dotační akce (v tis. Kč) Č. KAP PAR POL název náklady celkem dotace poznámka 1 Optimalizace OSPOD Hranice celkem dotace přiznána výdaje v tom: osobní náklady dohody o pracovní činnosti vybavení (nábytek, počítače) Rekonstrukce zámecké zahrady Hranice dotace přiznána RPS - Hranice, Nová I. etapa v rozhodování Odbahnění Kuchyňka v rozhodování Zateplení DPS v rozhodování Bezpečnostní prvky na Tř. Gen. Svobody v rozhodování MŠ Struhlovsko hřiště v rozhodování dotace 2014 výdaje 2015 dotace 2015 Celkem

14 Jednorázové akce Příloha č. 3 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA MŠ Sluníčko, Plynárenská - očištění plísně na fasádě Produkce a tisk reprezent. knihy o Hranicích (750 ks) Příspěvek Oddíl házené TJ Cement Hranice DDM - očištění plísně na fasádě DDM (Nová ul.) - výměna podlahové krytiny Příspěvek Nemocnice Hranice na přístrojové vybavení Vypracování pasportu místních komunikací pro vloţení do GIS Oprava komunikace v ulici Tovární v Hranicích Oprava komunikace v ulici Jurikova v Hranicích PD Velká - lávka pro pěší podél silničního mostu u 70 autobusové zastávky Oprava 2 ks kovových lávek pro pěší v ulici Čechova Oprava 1 ks kovové lávky v ulici Galašova v Hranicích Oprava lávky Na Rybářích Výstavba autobusové zastávky ve Středolesí, vč. PD Celková rekonstrukce (výměna) autobusových zastávek v Hranicích "U NEMOCNICE" a u "PARKU ČS. LEGIÍ", včetně úpravy zpevněných ploch. Rekonstrukce průtahu Drahotuš (ul. Hranická, Lipnická) Oprava chodníku na Skleném kopci v Hranicích Oprava chodníku na Tř. 1. máje a v ulici Alešova v Hranicích. Oprava chodníku u objektu č.p "SSOŠ" na Tř. 1. máje v Hranicích 13 stávající "papírová forma" pasport místních komunikací zpracovaný v r jiţ neodpovídá současným poţadavkům. Došlo k velkému mnoţství změn. Pasport není zapracován do "GISU". velmi špatný stav vozovky. Nevyţaduje ţádné povolení. Správa silnic Olomouckého kraje bude na základě našeho poţadavku opravovat v r přilehlou silnici v ul. Nádraţní. Projekt k územnímu a následně stavebnímu řízení. Stavba vyţaduje vydání stavebního povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1.pololetí roku Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav. Nutno řešit v 1. pololetí Nevyţaduje ţádné povolení. velmi špatný stav nášlapných prken a jejich součástí. Nutno řešit v roce Nevyţaduje ţádné povolení. poţadavek osadního výboru. Jedná se o výměnu stávající zastávky, která je za hranicí ţivotnosti. stavebně technický stav zastávek je velmi špatný (kritický). Projekt a nutná povolení lze vyřídit do akce Olomouckého kraje, podílíme se na výstavbě chodníků, přechodů a parkovacích stání. Probíhá stavební řízení. špatný stav. Mezi schodištěm nad gymnáziem po restauraci "U Huberta". Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení chodníku na Tř. 1. máje v úseku mezi SSOŠ (Flajšar) a aut. zastávkou u "ZZN" (Alešova). Nevyţaduje ţádné povolení. jedná se o dokončení opravy stávajícího chodníku pro pěší.

15 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA nové parkoviště u č.p (naproti SSOŠ). Územně Výstavba parkoviště v ulici Jaselská v Hranicích povoleno. Je nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně zajistit povolení stavby nutno zpracovat projekt a následně vydat územní a stavební Vybudování parkovacích stání u č.p v ulici pod 300 povolení. V případě schválení této akce lze zajistit vydání Lipami v Hranicích jejího povolení do Nutno zpracovat projekt ke stavebnímu řízení a následně Výstavba přechodového prahu - Máchova - Hranice vydat stavební povolení. Stavba nevyţaduje vydání územního rozhodnutí PD revitalizace autobusového nádraţí I. etapa Zpracována arch. studie, moţnost získání dotace Oprava fasády a klempířských prvků smuteční obřadní síně Rekonstrukce čp. 589 Drahotuše PD + I. etapa Koncertní sál - vzduchotechnika a osvětlení Energetické pasporty budov Kompletní výměna vánočního osvětlení v Hranicích I. etapa (náměstí, tř. 1. máje) Příspěvek Ekoltes, a.s. Celková oprava veřejného osvětlení v ulici Teplická v Hranicích, a veřejného osvětlení ul.partyzánská(po realizaci zatrubnění) PD revitalizace městského hřbitova hotová studie Oprava nadačního hrobu ze seznamu Nadačních, 20 čestných a pamětních hrobů - Alţběta Urbannová Kácení lip Fuskova alej 14 dle sdělení zástupců spol. EKOLTES Hranice a.s. je osvětlení za hranicí ţivotnosti.v případě výměny (LED technologie) dojde k 80% úspoře el. energie oproti současnosti. Výměna stávajících sloupů v Teplické ul. - kritický stav, nevyţaduje ţádné povolení stavby. Ul. Partyzánská - v souvislosti se zamýšlenými akcemi RWE Na základě odborného posudku zpracovaného certifikovaným znalcem je navrţeno odstranění všech stromů v aleji z důvodu hniloby, trhlin, mechanického poškození kmene a odumírání větví v koruně. Pádem stromu nebo větví jsou ohroţeny ţivoty a zdraví lidí Pořízení sluţebního automobilu pro výjezdy do terénu Výměna - Fabia z r má najeto 125 tis. km Pořízení vozidla pro jednotku Drahotuše spoluúčast OV Drahotuše + dotace OLK Rezerva Rekonstrukce dešťové kanalizace v Drahotuších oprava 4 vyústních větví, které jsou v havarijním stavu. Cena této varianty zahrnuje: vybourání stávajícího potrubí a odvezení na skládku, plastové DN potrubí, vč sp. loţe a obsypu, vč. zemních prací a šachet 1ks/50m, výústní objekty Nákup 1 ks mobilního WC havarijní stav - WC hřbitov Hranice Studie revitalizace vodní plochy Pískáč za koupalištěm PD na stavbu Čistírna odpadních vod ve Valšovicích dle zpracované studie v roce havarijní stav čištění odpadních vod

16 Č. KAP PAR POL Kč TEXT POZNÁMKA Plán financování obnovy vodovodů a kanalizaci aktualizace PD na kanalizační přípojky na budovanou kanalizaci - PD pro vlastníky nemovitostí pro realizaci kanalizačních 200 Velká, Pod Hůrkou přípojek - dotace Posouzení a navrţení řešení opěrné zídky 100 bezejmenného toku + oprava DUR doplnění kanalizace v Hranicích Oprava opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok (ulice Komenského). Plán územního systému ekologické stability pro Hranice a přilehlé obce ve třech etapách Rekonstrukce ulice Skalní - II. část Jedná se o opravu opěrných zdí drobného vodního toku Račí potok, před zaklenutím pod silniční most ulice Komenského a soutokem s drobným vodním tokem Ludina. Tato úprava toku Račí potok byla zbudována MěNV Hranice v minulem století. V této lokalitě u domu čp. 230 je zbudovaný spádový stupeň a pravobřeţní opevnění toku, kterému jiţ dochází ţivotnost. Nejedná se o naplaveniny, ale o podemleté patky břehového opevnění a vypadnuté kameny ze spádového stupně podklad pro územní analytické podklady podepsaná smlouva o dílo, majetkoprávní vztahy - příslib usnesením ZM - priorita -dofinancování Pozastávka fy Sates s.ro. rekonstrukce náměstí z roku Propadlá komunikace ul. Partyzánská. Oprava, havárie v roce Stavební povolení vydáno, je pravomocné. PD na opravu zpracovala firma JV Projekt Brno ZŠ a MŠ Struhlovsko - zpracování PD II. etapa hřiště ZŠ a MŠ Drahotuše - oprava podlahy (chodeb) v ZŠ ZUŠ Hranice - havarijní oprava římsy dle zpracovaného statického posudku PD místní část Středolesí - sportovní hřiště Příspěvek Lázně Teplice n. Beč. vybudování dětského 400 hřiště veřejně přístupné hřiště Regenerace pan sídl. Galašova a Na Hrázi III. etapa DUR+DSP-příprava na dotace Studie regenerace panelového sídliště Struhlovsko PD revitalizace Cementářské sídliště PD suchá nádrţ Hůrka Hasičská zbrojnice Velká dofinancování podepsaná smlouva o dílo - příslib usnesením ZM Programové vybavení - nákup softwaru I. etapa Rozloţení splátek do tří let po Kč Spoluúčast na dotaci Prevence kriminality Valšovice - oprava klempířských prvků kaple hrubý předpoklad financování z OV Valšovice Lhotka - oprava sochy sv. Jana a kříţe hrubý předpoklad, financování z OV Lhotka Slavíč - oprava kříţe u Sokolovny hrubý předpoklad, financování z OV Slavíč Celkem 15

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování Příloha č. 1 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR 2015 1 3111 Nájem MŠ Hromůvka,

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram Příloha č. 1 Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2013 2 Obsah Strana Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 25.780.490,01

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010 25.780.490,01 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2010 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2010 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 15.12.2009 usnesením č. 617/2009

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2015 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NA ROK Příjmy a výdaje rozpočet Rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY 110 673,9 105 660,0 114 343,2 109 410,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 27 498,6 22 504,0 25 405,2 22 064,6

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013. 1036 - Správa v lesním hopodářství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Schválený kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2010 - členění dle rozpočtové skladby (OdPa) ODPA Nedočerp. prostředky z roku 2009 Krytí v roce 2010 Kapitálový výhled na léta 2011-2013

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více