Interaktivní výstava Supermarket Svět: evaluační zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interaktivní výstava Supermarket Svět: evaluační zpráva"

Transkript

1 Interaktivní výstava Supermarket Svět: evaluační zpráva Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci, 2012 Obsah Shrnutí... 3 Úvod... 4 Analýza výstavy... 6 Metodika evaluace Výsledky Škola V Implementace výstavy Předpoklady k učení Atraktivita Emocionální reakce Učení Propojení Hodnocení Shrnutí Škola P Implementace výstavy Předpoklady k učení Atraktivita Emocionální reakce Učení Propojení Hodnocení Shrnutí Škola D Implementace výstavy Předpoklady k učení Atraktivita Emocionální reakce

2 Učení Propojení Hodnocení Shrnutí Analýza Souhrnné výsledky Analýza procesu učení Diskuse Závěr Použitá literatura Přílohy Příloha č. 1 Kritéria NAAEE pro hodnocení materiálů environmentální výchovy Příloha č. 2 Kódovací tabulka pro žákovské reflexe konceptů výstavy

3 Shrnutí Evaluační zpráva hodnotí interaktivní výstavu Supermarket svět zaměřenou na dopady spotřebitelského chování na životní prostředí a chudobu v rozvojových zemích. Evaluace uplatnila smíšený design kombinující kvantitativní a kvalitativní postupy. Sběr dat proběhl ve třech různých školách a čtyřech skupinách žáků o průměrném věku 17 let v období říjenprosinec Evaluace vychází z analýzy samotné výstavy pomocí nástroje pro hodnocení materiálů environmentální výchovy, rozhovorů s koordinujícími učiteli (N=3) a dotazníků sebraných od žáků (N=204) dva až čtyři týdny od ukončení výstavy. Na základě analýzy lze předpokládat: Výstava je většinou žáků a všemi učiteli hodnocena velmi pozitivně. Lze předpokládat, že výstava žáky baví a většina se jich zapojuje do práce s interaktivními panely. Protože obecné cíle výstavy leží v rovině environmentálního (globálního) vědomí, lze předpokládat, že je výstava naplňuje. Výstava rozvíjí u žáků koncepty související s jejich porozuměním vybraným problémů chudoby a životního prostředí v rozvojových zemích. Stimuluje diskusi o jejich spotřebitelském chování. Výstava je dobře organizovaná kolem jednoho hlavního konceptu. Na druhé straně obsahuje poměrně velký počet dílčích konceptů. Z analýzy žákovských reflexí vyplývá, že některé koncepty žáci téměř nezaznamenali. Jiné se objevily pouze v některých skupinách. Největší vliv na žáky měla zhruba polovina, tj. pět konceptů. Výstava nepůsobí na všechny žáky stejně. U učňovské skupiny byla zaznamenána apatie. Žáci koncepty výstavy téměř nereflektovali a zastávali zpravidla pesimistické a odmítavé postoje. Ve třech ostatních skupinách maturantů se takové projevy objevovaly jen zřídka. Zdá se také, že dívky byli na témata výstavy citlivější než chlapci. Výstava dále narazila na odpor menší části žáků, kteří kritizovali jednostrannost prezentovaných informací. Výstava neprezentuje informace o některých konfliktech dostatečně vyváženě a je aktivisticky zabarvená. Za manipulativní považuje výstavu zhruba polovina respondentů. Proces učení je možné modelovat jako sled tří kritických procesů, kterými žáci procházejí. V prvním rozhodují o své ochotě zapojit se do výstavy nebo zvolit apatickou reakci. Ve druhém řeší, zda přijmout diskurs viny, se kterým jsou konfrontováni utvářeným vědomím problémů a uvědomovaným vztahem s vlastním životem. Řešením je buď odmítnutí viny s uplatněním obranných mechanismů (zejména obviněním výstavy z manipulativnosti), nebo její přijetí. Ve třetím procesu se žáci konfrontují s vědomím svých možností věci ovlivňovat. Východiskem je odhodlanost k odpovědnému chování, nebo bezradnost. Nežádoucím vedlejším efektem výstavy je bezradnost a pocit a co já s tím teď, který se objevuje u velké části studentů. Většina studentů se nedomnívá, že by je výstava motivovala k odpovědnému chování. Důvodem je pravděpodobně to, že výstava neumožňuje žákům zažít úspěšnou akci vedoucí ke zmírnění prezentovaných problémů. Žáci tak jsou postaveni do situace, kdy cítí vinu za něco, o čem nevěří, že mohou ovlivnit. Na základě analýzy je autorům výstavy možné doporučit: Zvážit, kterým typům škol výstavu nabízet, případně propracovat diferencovanou metodiku pro maturitní a nematuritní skupiny žáků. 3

4 Snížit počet prezentovaných konceptů na maximálně sedm. Žáky nereflektovanými koncepty jsou zejména Recyklace, Slogany a Elektronický odpad. Do metodické podpory pro učitele zpracovat návrh žákovského výzkumu zvolených konfliktů. Do metodické podpory pro učitele zpracovat návrh žákovského projektu dobrovolné akce na zmírnění zvoleného sociálního či environmentálního problému. Dílčí opravy technického charakteru, popsané v textu evaluační zprávy. Úvod Problematika vztahu spotřebitelského chování obyvatel rozvinutých zemí i chudoby a degradace životního prostředí ve třetím světě představuje důležité, ale současně složité výchovně vzdělávací téma. Rickinson (2001) ve své metastudii konstatuje, že žáci zpravidla vědí o existenci problémů (environmentální vědomí), zastávají proenvironmentální postoje a cítí obavy z budoucnosti. Na druhé straně je jejich poznání plné miskonceptů. Mají zmatek v porozumění příčin a mechanismů jednotlivých problémů. Respondenti také zpravidla nejsou příliš ochotni promítnout své postoje do chování, pokud to po nich předpokládá větší finanční či časovou oběť. Žáci se s globální problematikou setkávají převážně jinde, než ve škole. Například podle výzkumu Yurttase a Sülüna (2010) jsou pro turecké žáky osmého ročníku nejdůležitějším zdrojem informací o životním prostředí média: rádio, televize a internet. Lze proto předpokládat, že nesystematičnost informací získávaných v rámci takového informálního vzdělávání vytváří a prohlubuje existující miskoncepty. Situace v České republice je analogická. Podle výzkumu Člověka v tísni (2012) považuje chudobu v rozvojových zemích za vážný problém zhruba 47 procent středoškoláků. Jen 20 procent studentů ale věří, že může něco změnit a asi polovina z nich je připravena něco udělat. Propast mezi vědomím a chováním lze ilustrovat na příkladě značky Fair Trade. Domácí výzkumy, které mapují povědomí veřejnosti o značce Fair Trade, která prezentuje výrobky z rozvojových zemí respektující sociální a environmentální odpovědnost producentů, se značně liší: Společnost pro Fair Trade (2010) udává ve svém průzkumu 19 procent respondentů, Šipošová (2007) dvacet devět procent, Dernerová (in Němcová, 2010) uvádí 37 procent a Kuldová (2010) dokonce šedesát procent. Podle Šipošové (2007) ale pouze 11 procent respondentů kupuje výrobky Fair Trade alespoň jednou za čtvrt roku a 74 procent respondentů je nekupuje vůbec. 1 Rozhodujícím zdrojem informací o globálních problémech jsou pro české středoškoláky média. Více než 60 procent respondentů věří, že má o chudobě v rozvojových zemích dostatek informací (Člověk v tísni, 2012). Globální problémy jsou součástí středoškolského kurikula (VÚP, 2007) a nabízí se proto otázka, jakým způsobem by měla škola převzít roli, která je zatím nesystematicky zastoupena televizí a internetem. Výuka globálních problémů přináší specifické problémy. Nagel (2005) uvádí, že výsledkem špatně postavených programů věnovaných globální problematice může být naučená beznaděj a apatie. Žáci pak vnímají problémy jako neřešitelné a nevěří, že je mohou svým jednáním jakkoliv ovlivnit. 1 Podle výzkumu Společnosti pro Fair Trade tyto výrobky kupuje pět procent respondentů (Kouřil, 2010). 4

5 Podle Eilama a Tropa (2011) by programy vzdělávání pro udržitelný rozvoj měly proto obsahovat čtyři nezbytné dimenze: neměla by v nich chybět složka informačně zaměřeného akademického učení, měly by mít průřezový charakter procházející více předměty školního kurikula, měly ukazovat problém či konflikt z více dimenzí, tj. například z historického hlediska, z hlediska vzájemných vztahů mezi jednotlivými prvky, a měly by zahrnovat emoční učení, zaměřené na vyjasňování vlastních postojů a hodnot či práci s přímou zkušeností. Naplnění všech čtyř dimenzí volá spíše po programech v délce dnů až měsíců, než hodin. Na druhé straně lze doložit i příklady krátkých iniciativ s měřitelným efektem na postoje či přesvědčení žáků. Bahk (2011) ověřoval vliv filmu Medicinman na postoje studentů na ochranu deštných pralesů. Studenti po zhlédnutí filmu podporovali ochranu pralesů více než ti, kteří ho neviděli. Na postoje dále mělo vliv to, do jaké míry byly divákům sympatičtí znázornění místní obyvatelé, a do jaké míry věřili v realističnost prezentovaného příběhu. S postoji k ochraně pralesů naopak nekorelovala míra vtažení diváků do příběhu. Nolan (2010) zkoumal vliv filmu Nepohodlná pravda na znalosti a postoje ke změnám klimatu. Film podle něj zvyšuje znalosti o příčinách globálních problémů, starost respondentů o životní prostředí a ochotu redukovat skleníkové plyny. Ukázalo se ale, že navzdory deklarovanému odhodlání zvolilo měsíc po filmu reálnou akci jen málo respondentů. Z České republiky nemáme o výzkumech efektivity programů o globálních problémech bohužel dost informací. Kopecký (2012) v bakalářské práci zaměřené na evaluaci krátkého výukového programu o globálních problémech zjistil, že žáci si sice z programu odnesli určité znalosti, ale i problematické postoje. Vzhledem k malému rozsahu evaluace ale nelze její výsledky zobecnit. Evaluace výstavy Supermarket SVĚT je proto jednou z prvních domácích evaluací zaměřených na výuku globálních problémů. 5

6 Analýza výstavy Předkládaná studie prezentuje evaluaci interaktivní výstavy Supermarket SVĚT (dále jen výstava ). Výstava vznikla v rámci projektu Svět v nákupním košíku ve spolupráci organizací NaZemi společnost pro fair trade (Česká republika), Živica (Slovensko), Fair Trade Hellas (Řecko) a Humanitas (Slovinsko). Je určena pro žáky středních škol, s možností využití i pro žáky 8. a 9. tříd základních škol (NaZemi, bdv.). Výstava má tři obecné cíle: studenti jmenují aspoň jedno globální propojení, které mají s někým na druhé straně světa, studenti se zamyslí nad tím, co by se dalo změnit k lepšímu aspoň jedna inspirace studenti si uvědomí, že produkty, které kupujeme, mají nezamýšlené dopady na lidi a životní prostředí jinde ve světě. Co s tím můžeme dělat? (NaZemi, bdv.) K jejich dosažení prochází studenti pěti odděleními výstavy: oddělením oděvů, kde se seznamují dopady výroby bavlny na život lidí a životní prostředí (např. vysychání Aralského jezera); oddělením mobilů, kde se učí o spotřebě drahých kovů na výrobu mobilních telefonů a o cestování elektronického odpadu po světě; oddělení čokolád, které rozvíjí základní koncept Fair Trade; reklamní oddělení, kde se na příkladě konfliktů spojených s výrobou Coca-coly konfrontují s reklamními i aktivistickými slogany a oddělení novin, kde se seznamují s příklady úspěšných akcí za zlepšení sociálních podmínek a životního prostředí. Každé oddělení pak má vlastní definované výstupy. Například oddělení oděvů předpokládá, že žáci rozumí vlivu výroby bavlněného textilu na lidi mají představu o pracovních podmínkách v továrnách znají dopady na zdraví a kvalitu života pro používání velkého množství pesticidů při pěstování a zpracování bavlny poznají dopady nedostatku vody (např. u Aralského jezera) (NaZemi, bdv.) Výstava je zpracována interaktivní formou. Žáci mají například možnost otevřít a vstoupit do modelu velkého mobilního telefonu a formou hry se dozvídat o sociálních a environmentálních dopadech jeho výroby, na váhách váží vodu potřebnou na výrobu bavlny, pomocí panelu s kuličkami si vizualizují finanční podíl pro jednotlivé články řetězce mezi producentem a spotřebitelem Fair Trade a obyčejné čokolády. Výstava předpokládá implementaci formou výukového programu o délce minut, kdy žáci prochází výstavou z části samostatně, z části společně s učitelem. Učitel žáky uvádí na výstavu a pomocí vstupního banneru evokuje její témata. Žáci pak výstavu prochází samostatně. Na závěr výstavu prochází opět společně, přičemž učitel vede průběžnou reflexi. Na závěr se pak žáci spolu s učitelem vrátí k původnímu banneru a svým vstupním odpovědím (NaZemi, bdv.). 6

7 Na základní úrovni výstava naplňuje všechna kritéria Eilama a Tropa (2011). Přestože výstava neumožňuje přímou zkušenost se zkoumanými problémy, zprostředkovává je pomocí příběhů, které mají silný emoční potenciál. Obecné cíle i výstupy jednotlivých oddělení leží v rovině environmentálního vědomí a lze je proto považovat za poměrně realistické. Interaktivita výstavy má šanci žáky vtáhnout a motivovat k práci s panely. Na druhé straně obsahuje výstava i určitá rizika. Podle doporučení Severoamerické asociace pro environmentální výchovu (NAAEE) pro materiály environmentální výchovy (Simmons et al., 2009) by výstava měla naplňovat šest hlavních kategorií: Férovost a přesnost, Hloubku, Důraz na rozvíjení dovedností, Akční orientace, Metodická podloženost a Praktičnost (v. příloha č. 1). Na základě analýzy samotné výstavy 2 i doprovodných materiálů dodaných sdružením NaZemi (NaZemi, bdv.) lze říct, že výstava v každé z těchto kategorií některá doporučení naplňuje velmi dobře a v jiných má naopak rezervy. Podle kategorie Férovost a přesnost by výstava měla spravedlivá a přesná v popisu environmentálních problémů a konfliktů a reflektuje různost souvisejících pohledů (Simmons et al., 2009). Výstava výborně reflektuje různorodost ve společnosti, motivuje ke zkoumání různých perspektiv a obsahuje fakticky správné informace. Názory různých stran ale nejsou prezentovány dost vyváženě, což je patrné na příkladu konfliktů souvisejících s výrobou Cocacoly v Indii. Výstava prezentuje téma Coca-coly v oddělení reklam a novin. V oddělení reklam žáci porovnávají slogany Coca-coly prezentující důraz firmy na sociální a environmentální odpovědnost s informacemi z kampaní proti Coca-cole. V oddělení novin pak je popsán konflikt související s výrobou Coca-coly v Indii. Text prezentuje průběh konfliktu mezi firmou a místními obyvateli. Jako příklad úspěšné občanské akce pak uvádí kampaň evropských a amerických škol za kampusy bez Coca-coly. Výstava ale neprezentuje stanovisko firmy ke konfliktu. Kontrast mezi reklamním jazykem a faktografickými informacemi z aktivistických kampaní v oddělení reklam staví firmu do velmi negativního světla. Bez ohledu na to, zda je taková kritika oprávněná, zde výstava žákům přímo podsouvá negativní postoj vůči firmě. V kategorii Hloubka by výstava měla posilovat povědomí o životním prostředí, porozumění ekologickým konceptům, vědomí environmentálních problémů a konfliktů (Simmons et al., 2009). Výstava je velmi silná v tom, že cíleně pracuje nejenom se znalostmi, ale prostřednictvím prezentovaných příběhů a fotografií má šance ovlivňovat i postoje žáků. Prezentované konflikty ukazuje v různých dimenzích. Velmi dobře také propojuje sociální, ekonomický a environmentální kontext. Problematickým aspektem může být naopak to, že výstava (vzhledem k relativně krátkému času, který je programu věnován) prezentuje relativně velký počet různých, byť vzájemně provázaných konceptů. 2 Výstava byla navštívena dne a

8 Tab. č. 1 Koncepty prezentované výstavou Oddělení Kód konceptu Koncepty Oděvy Spotřeba vody Při výrobě bavlny se spotřebuje velké množství vody. Spotřeba vody může vést k závažným problémům životního prostředí, např. k vyschnutí Aralského jezera. Dopady výroby textilu Naše oblečení se vyrábí v rozvojových zemích. Výroba je spojena s problémy, jako je dětská práce, poškozování zdraví a práv zaměstnanců a poškozování životního prostředí. Mobily Války o Na výrobu mobilního telefonu jsou zapotřebí vzácné kovy. Jejich suroviny těžba udržuje občanské války v rozvojových zemích. Elektronický odpad Elektronický odpad z mobilních telefonů často končí v rozvojových zemích. Čokoláda Fair Trade Z čokolády Fair Trade dostanou výrobci v rozvojových zemích více peněz, než za běžný výrobek. Reklama Coca-cola Coca cola poškozuje životní prostředí, zdraví i lidská práva v rozvojových zemích. Řada sdružení a osobností proto proti ní protestuje. Slogany Reklamní prezentace firem nemusí odpovídat realitě. Slogany aktivistických sdružení mohou být ale zkreslené. Noviny Pískování Úprava džín pískováním má vážné dopady na zdraví zaměstnanců. Mezinárodní kampaní je možné firmy přesvědčit, aby tento postup nepoužívaly. Výstava jako celek Recyklace Vzácné kovy z mobilních telefonů je možné recyklovat. Příkladem úspěšné kampaně byl sběr mobilů zoologickou zahradou v Praze. Coca - cola Coca - cola poškozuje životní prostředí i lidská práva v rozvojových zemích. Řada škol proto její konzumaci bojkotuje. Fair Trade Zakoupením výrobku Fair Trade pomáháme výrobcům z rozvojových zemí snížit chudobu. Spotřebitelská odpovědnost Výrobky naší běžné spotřeby mají často nečekané environmentální a sociální dopady v rozvojových zemích. Spotřebitelé by proto měli zvažovat alternativy, které jsou nejvíce šetrné. Hlavní koncept výstavy (spotřebitelská odpovědnost) je rozveden do devíti různých konceptů (koncepty Fair Trade a Coca-cola se opakují ve dvou odděleních). Organizace výstavy kolem jednoho hlavního konceptu (velké myšlenky) koresponduje s doporučeními pro konstruktivistické učení (Brooks & Brooks, 1999). Počet různých konceptů je ale pravděpodobně na hranici schopnosti žáků, které můžeme ve shodě s tzv. Millerovým zákonem (Miller, 1955) odhadnout na 7 ± 2 nových informací, které jsou lidé schopni udržet v pracovní paměti. Lze předpokládat, že žáci budou reflektovat hlavní myšlenku výstavy, ale že z dílčích konceptů si budou pamatovat pouze některé, případně že si z některých panelů mohou odnést zkratkovité informace. V kategorii Důraz na rozvíjení dovedností by výstava měla rozvíjet dovednosti pro výzkum a zapojení do řešení environmentálních konfliktů (Simmons et al., 2009). Výstava má díky provokovativnosti svých témat (např. oddělení reklam) potenciál stimulovat diskusi mezi žáky a tak rozvíjet jejich kritické myšlení. Na druhé straně, výstava sama o sobě nerozvíjí dovednosti žáků pro zkoumání prezentovaných problémů, ani jejich dovednosti související s příslušným odpovědným chováním. Výstava může žáky k takovému výzkumu motivovat a dává dobrý základ 8

9 i k tomu, aby na ní učitel navázal výzkumně či akčně orientovaným projektem. V podkladech k výstavě ale takové doporučení či metodická opora chybí (NaZemi, bdv.). V kategorii Akční orientace by výstava měla rozvíjet občanskou odpovědnost a motivovat k využití jednotlivých kompetencí k řešení problému (Simmons et al., 2009). Můžeme předpokládat, že zařazením výrobků běžné spotřeby (džíny, mobilní telefony, Coca-cola) výstava vede žáky k uvědomění důsledků vlastního chování na prezentované problémy. Výstava současně informuje o několika strategiích vedoucích k zmírnění problému (aktivistická kampaň, spotřebitelský bojkot, odpovědné nakupování, recyklace). Žáci ale nemají v rámci výstavy možnosti si dané chování sami zkusit. Žáci tak například jsou informováni o systému Fair Trade, v rámci metodiky programu ale nezkoumají, kde se dá Fair Trade v jejich okolí či na internetu koupit. Dozví se o úspěšné akci na recyklaci mobilních telefonů, která už ale v současnosti neprobíhá. Protože přesvědčení o vlastní schopnosti zvládnout určitou situaci (self-efficacy) vzniká především z vlastní zkušenosti (Bandura, 1977), není příliš pravděpodobné, že by je výstava výrazněji posílila. V metodické podloženosti by výstava měla vycházet z metodických postupů, které vytvářejí efektivní prostředí k učení (Simmons et al., 2009). Zdá se, že kromě uvedené výhrady s příliš velkým počtem prezentovaných konceptů výstava v této kategorii naplňuje většinu doporučení. Výstava má adekvátně definované cíle a výstupy. Odpovídá věku žáků. Velmi dobře propojuje více předmětů. Úvodním bannerem se snaží upoutat pozornost žáků a otevřít je prezentovaným konceptům, ke kterým se v závěru vrací. Poslední kategorií je Praktičnost, podle které by výstava měla být praktická a snadno využitelná (Simmons et al., 2009). Výhodou výstavy je, že je připravená k okamžitému použití. Na druhou stranu, výstava představuje hotový produkt, jehož adaptabilnost na různá prostředí závisí na schopnostech učitele. Vzhledem ke své velikosti může převoz výstavy znamenat pro některé školy logistický problém. Výstava je doplněná instrukcemi pro učitele, jak již bylo ale uvedeno, je otázka, zda dostačujícími. Výstava dobře koresponduje s požadavky národního kurikula pro gymnázia (VÚP, 2007), pro jiné typy škol může být její zaměření příliš specifické. Na základě provedené analýzy lze předpokládat, že výstava pravděpodobně bude naplňovat své obecné cíle. Nelze ale vyloučit, že bude mít i některé problematické efekty. Ty budou předmětem dalšího zkoumání. 9

10 Metodika evaluace Cílem evaluace podle finálního evaluačního plánu domluveného mezi evaluátorem a sdružením NaZemi v září 2012 bylo odpovědět na následující otázky: Jak hodnotí učitelé přínos výstavy pro vlastní praxi? Jak učitelé zapojili výstavu do svého kurikula? Jak s výstavou pracovali? Jaké bariéry se v jejich práci s výstavou objevily? Jak výstava ovlivnila uvažování žáků o rozvojových a spotřebitelských otázkách? K jakým otázkám je motivovala? Původní plán předpokládal pro sběr dat využít zpětnovazebné dotazníky používané sdružením NaZemi (4-12 respondentů), polostrukturované rozhovory s 6 učiteli, analýzu školních programů, které vznikly na základě výstavy a 6 ohniskových skupin s žáky na školách, kde proběhla výstava. Tento plán musel být podstatně modifikován. Ze škol byly doručeny pouze dva zpětnovazebné dotazníky (a jeden dotazník od lektora), které současně neumožňovaly kvalitativní zpracování. Podle dodaného harmonogramu měla sice výstava v období září až prosinec proběhnout na šesti školách, z nich ale jedna nereagovala na opakovanou žádost o rozhovor nereagovala, druhá výstavu odřekla a ve třetí byla výstava prezentována pouze učitelům v rámci konference ekologické výchovy M.R.K.E.V. V důsledku bylo možné sebrat data pouze na třech školách. Na žádné škole ze vzorku nevznikly kurikulární dokumenty související s výstavou, které by bylo možné analyzovat. Poslední změnou bylo rozhodnutí evaluátora o sběru dat od žáků, které následovalo po jeho seznámení s výstavou. Evaluátor předpokládal, že výstava může být žáky vnímána jako kontroverzní. Z tohoto důvodu navrhl nahradit původně plánované ohniskové skupiny, které předpokládají spíše názorově homogenní respondenty a pro které je proto klíčová otázka jejich výběru, plošným sběrem dat od všech žáků, kteří absolvovali výstavu, pomocí dotazníku. Výsledná evaluace tedy prezentuje tři případové studie škol zapojených do programu. Každá studie kombinuje perspektivu učitele a žáků. Rozhovory s učiteli probíhaly osobně či v jednom případě pomocí aplikace Skype a trvaly minut. Rozhovory byly vedeny polostrukturovanou formou, která umožňovala reagovat na motivy, které se v jejich průběhu vynořily. Všechny rozhovory se také zaměřovaly na zcitlivující koncepty, které vyplynuly z evaluačních otázek a evaluátorovy analýzy výstavy. Těmi byly zejména: Implementace programu na školách (jak učitel pracoval s výstavou, kontext předchozí či následující výuky, postoje učitele či kolegů k tématice); Předpoklady k učení (osobnostní a sociální kompetence žáků, vztahy ve skupině); Atraktivita výstavy (zaujetí žáků vs. nezájem); Emocionální reakce žáků na témata výstavy (empatie / cynismus / apatie, obranné reakce, zpochybňování vs. přijetí); Učení (žáky reflektované objevy, změny prekonceptu, otázky); Propojení (žáky reflektované souvislosti mezi vlastním životem a tématy výstavy, přesvědčení o možnosti ovlivnit svým chováním prezentované problémy); Hodnocení učitele (interpretace smyslu výstavy učitelem, doporučení k výstavě). 10

11 Dotazníky byly administrovány 2-4 týdny od ukončení výstavy. Jejich sběr zajistili učitelé na jednotlivých školách. Dotazníky se zaměřovaly na následující proměnné: Atraktivita výstavy (uzavřené otázky se čtyřbodovými škálami Likertova typu s možností dalšího komentáře 3 Výstava byla nudná, Prezentované informace byly pro mě nové, Výstava opakovala věci, které už jsem někdy slyšel/-a); Emocionální reakce (uzavřené otázky Obsah výstavy byl šokující, Prezentované informace vyváženě odrážely názory více stran, Výstava mě manipulovala k předem určeným pravdám ); Učení (polootevřené otázky Před zhlédnutím výstavy jsem si neuvědomil/a, Překvapilo mě, Když zavzpomínáte na témata, která se na výstavě objevila, která si vybavíte ); Propojení (uzavřené otázky Výstava srozumitelně ukazovala, co by měl člověk dělat, aby pomohl uvedené problémy zmírnit, Výstava mě nakopla k tomu, abych začal něco dělat jinak, test globální spotřebitelské odpovědnosti se čtyřbodovými položkami Likertova typu a čtyři další položky); Hodnocení žáka (polootevřená otázka Autorům výstavy bych doporučil/-a ); Demografické položky (věk, pohlaví, ročník, škola, účast na výstavě). Odpovědi žáků na polootevřené otázky zpracovávané v rámci Učení byly kódovány podle kódovací tabulky vycházející z konceptů výstavy (v. příloha č. 2). V průběhu kódování se ukázalo potřeba doplnit ještě jeden koncept, který je definován v kódovací tabulce. V průběhu kódování se ukázalo zapotřebí odlišit segmenty, odkazující ke konceptům (např. ohromné množství vody, které se na všechno spotřebuje ) od segmentů, odkazujících na aktivity či témata výstavy (např. bavlna, výroba oblečení ). Zatímco v prvním příkladě segmenty referují o učení respondenta, ve druhém vypovídají spíše o tom, jaké části výstavy respondentovi zůstaly v paměti. Protože data získaná z těchto položek byla využita pro analýzu učení, soustředilo se kódování pouze na analýzu reflektovaných konceptů. Pro přiřazení textových segmentů k většině konceptů bylo proto třeba, aby respondenti vyjádřili víc, než jen samotný pojem. Pokud tedy respondent uvedl do reflexe dále nerozvinuté pojmy (např. Coca-cola, oděvy, mobil), nebyl takový segment zpracován. Z tohoto pravidla byly posléze učiněny výjimky u konceptů Fair Trade a Pískování. Důvodem byl předpoklad evaluátora, že v obou případech jde o natolik specifické koncepty, že pouhé uvedení jejich pojmu předpokládá jejich (alespoň rámcovou) znalost. Analogicky, pojem Aralské jezero byl kódován jako koncept Problémy. 3 Žáci byli v dotazníku požádáni, aby komentovali položky, kde zvolili některou z krajních hodnot (určitě ne / určitě ano). 11

12 Z důvodu časové tísně nemohl být test globální spotřebitelské odpovědnosti řádně ověřen. Původní test předpokládal osm položek: Svým jednáním ovlivňuji životy lidí i ve velmi vzdálených zemích. Jenom ti nahoře, mají moc potřebnou k účinnému řešení globálních problémů. I obyčejný člověk jako já, může svým jednáním zmírnit chudobu v rozvojových zemích. Když si koupím džíny, ovlivním tím život lidí v rozvojových zemích. Současné globální problémy jsou natolik vážné, že s nimi lze jen těžko něco dělat. Jenom výrobce určitého zboží (např. mobilu) má odpovědnost za jeho případné dopady na chudobu a životní prostředí. Ve dnešním světě o všem rozhodují bohaté firmy a banky, jedinec toho změní jen málo. Svými nákupy ovlivňuji životy lidí v rozvojových zemích/ jiných zemích/ ve světě. Obsahová validita testu byla diskutována se sdružením NaZemi, který navrhnul jednu z položek. Zatímco po sběru dat na dvou gymnáziích se test jevil jako poměrně reliabilní, po započtení dat ze střední odborné školy bylo zapotřebí test zkrátit. Výsledkem je čtyřpoložkový test s hodnotou Cronbach alfa=0,7 (testováno na N=204). Svým jednáním ovlivňuji životy lidí i ve velmi vzdálených zemích. Když si koupím džíny, ovlivním tím život lidí v rozvojových zemích. I obyčejný člověk jako já, může svým jednáním zmírnit chudobu v rozvojových zemích. Svými nákupy ovlivňuji životy lidí v rozvojových zemích/ jiných zemích/ ve světě. Ostatní položky spolu korelují jen málo a je proto pravděpodobné, že souvisí s jinými proměnnými, které se nepodařilo ve výzkumu pojmenovat. 12

13 Výsledky Škola V Implementace výstavy Škola V je gymnázium ve velkoměstě. Na škole se podařilo získat data od učitele a 62 žáků, kteří se zúčastnili učitelem facilitovaného programu. Vyučující je muž, který na škole učí dějepis a volitelný předmět zaměřený na geopolitické souvislosti. Tab. č. 2 Složení respondentů žáků ze školy V Celkem Chlapců Dívek Průměrný věk Směrodatná Nejčastější věk odchylka (modus) ,4 1,2 15 Přestože výstava tematicky navazovala na volitelný geopolitický seminář, proběhla na škole v době, kdy se ve výuce probíralo teprve devatenácté století. Vyučující proto nemohl výstavu bezprostředně s výukou provázat. Místo toho tedy volil opačný postup: předpokládal, že žáci se na výstavě seznámí s problémy, ke kterým se pak bude při výuce vracet. Žáci měli za úkol nejprve si výstavu projít. Ve skupinách si pak každý vybral jeden panel, ke kterému si měli dohledat informace a který pak měli ostatním na příští hodině za úkol prezentovat. jsme se tam kolem toho shromáždili a vždycky ke každýmu bodu, ať už to byl FT, nebo ty textilie, čištění, pískování, nebo potom ta válka v Kongu a mobily, tak si to vždycky vzali tak 2-3 lidi a mluvili o tom, s tím, že měli k tomu nějaký materiály, který si sami našli. A já jsem vlastně měl ty metodický pokyny k tomu, že jsem je jako k tomu tak naváděl. Protože výstava byla volně přístupná na chodbě školy, seznamovali se s ní žáci i neformálně o přestávkách. Spousta studentů tu výstavu pochopitelně neprojde takhle cíleně, ale furt u těch nástěnek někdo je, furt si někdo něco zkouší, obrací. Prostě ta výstava je furt o přestávkách jako v obležení, tam je to dané tou hravou formou. Učitel, který měl výstavu na starosti, se o problematiku zajímá. Pociťuje souvislost svého spotřebitelského chování a globálních problémů. Domnívá se, že by si lidé měli tuto souvislost uvědomovat a cítit pokoru. Říkám, jako pro mě je pointa ta, že když už ty věci užíváme, když už jako tak mlsáme, když vyloženě chrochtáme spokojeností, tak si to aspoň uvědomme, že to není normální, že to částečně ani není zasloužený. Dělejme to s určitým pocitem pokory nebo třeba i viny, která nás jako nemá nějak jako děsivě svazovat. Uvědomme si, že je tady něco abnormálního, neférového a my jsme ti, kteří na tom profitují často jako na úkor někoho jiného. 4 Tři respondenti nevyplnili údaj o svém pohlaví. 13

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková

Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Jaroslava Simonová, Jana Straková Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy Jaroslava Simonová, Jana Straková SKAV 2005 1. Úvod...4 2. Kurikulární reforma - kontext...5 2.1 Charakteristika reformy...5 2.2 Nedostatky

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Vzdělávací a poradenské programy pro absolventy Lenka Orgoníková Zuzana Faldynová Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Ing. Lenka Orgoníková Mgr.

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA

MAPA ŠKOLY. pro základní školy SOUHRNNÁ ZPRÁVA MAPA ŠKOLY pro základní školy Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy pro základní školy a podrobný návod ke studiu a interpretaci výsledků jednotlivých zúčastněných

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie. Diplomová práce. Bc. Iveta Jakoubková. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Diplomová práce Bc. Iveta Jakoubková Osobnost učitele Olomouc 2013 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Irena Plevová, PhD.

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. ISBN: 978-80-86856-86-5 Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě

Více

PRŮVODCE VÝSTAVOU SUPERMARKET SVĚT

PRŮVODCE VÝSTAVOU SUPERMARKET SVĚT PRŮVODCE VÝSTAVOU SUPERMARKET SVĚT Supermarket SVĚT je interaktivní výstava, která vznikla ve spolupráci organizací NaZemi společnost pro fair trade (Česká republika), Živica (Slovensko), Fair Trade Hellas

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie domu na půl cesty

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie domu na půl cesty Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie domu na půl cesty zpráva ze třetí fáze výzkumu Libor Musil Olga Hubíková Kateřina Kubalčíková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno květen 2003

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství

Analytická sonda. Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová. Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Občanské vzdělávání v kontextu českého školství Analytická sonda Tomáš Protivínský, Monika Dokulilová

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Optimalizace a koordinace odloučených pracovišť Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2012 Hana VEBEROVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Výzkum vnímání retro značek v současnosti

Více