J. Výborný eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta stavební, eská republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J. Výborný eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta stavební, eská republika"

Transkript

1 Recyklace betonu J. Výborný eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta stavební, eská republika RESUME: Concrete recycling Application of recycled materials in the building industry is essential for permanently sustainable development of a country. In the Czech Republic, the use of primary sources and materials is becoming unbearable from both the economical and ecological perspective and so there is an effort to seek the possibility in re-use of those building materials whose live-span has been exceeded. At present, the mostly recycled materials in the Czech Republic come from recycled waste of bricks, concrete, asphalt, mixed construction waste, various types of aggregates and soil. The paper,,concrete recycling is the continuation of the experimental program of project with main objective,,waste utilization, recycled material in the building industry, partial task: Research of technologies for waste processing to form of derivate resources. The combination of recycled construction waste (concrete or masonry) as recycled aggregate, waste natural aggregate, binder and fibres creates an unusual fibres concrete; new composite, which offers a wide field of possible use in building industry. The description paper shows selected mechanical and physical characteristics of ordinary concrete recycling or light concrete recycling of brick concrete, autoclaved aerated concrete (Fig.1), or liaporconcrete. These characteristics are crucial for intended applications. The paper also includes an assessment of health and environmental hazards of recycled materials (Tab.2) and ecological and legal risks of building waste management. Methodical guidelines of the Waste Department of the Czech Ministry of Environment applicable to building and demoliton waste entered into force before the Act. n.167/2008 Coll., on prevention and remedying environmental damage and amendment on some laws therefore these guidelines do not provide relevant information which have to be taken into account by every person operating a facility for building waste management. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 35

2 ÚVOD lánek se snaí p isp t k objasn ní otázky, zda lze z druhotných surovin vytvo it výrobek vyí kvality ne má výrobek z p írodních surovin. Z dlouhodobého experimentálního ov ování vybraných fyzikáln mechanických vlastností stavebních recyklát, z krátkodobého ov ování primárních vlastností skládkovaných beton a pr b ného ov - ování výrobk zhotovených na základ vlastností sledovaných recyklát vyplývají nové v decké poznatky o výchozích parametrech recyklát a chování materiál a konstruk ních prvk vyrobených z druhotných surovin v etn jejich ekologické vhodnosti. 1 OBY EJNÝ BETON Waste utilization, recycled materials in the building industry Beton prostý i elezový je vysoce energeticky i surovinov náro ný materiál. Recyklace betonu nabyla konkrétní podoby a s rozvojem nových demoli ních technologií a technologických postup drcení betonových kus (tzv. ker) a separace výztue pomocí mobilních a semimobilních za ízení s vysokým p íkonem energie. Zp sob vyuití betonu jako druhotné suroviny (terciální recyklace) závisí na kvalit p vodního betonu, zp sobu zpracování na recyklát a na stupni poznání vlastností nov vyrobeného betonu. Nejjednoduí zp sob vyuití neupraveného betonového recyklát : jako zásypový materiál, jako materiál vhodný na úpravy a zpev ování plání pro silni ní a elezni ní stavby, jako kamenivo elezni ního svrku, resp. nestmelených podkladních vrstev vozovek. Upravený betonový recyklát lze s úsp chem pouít jako kamenivo do beton niích pevnostních-t íd s nízkými poadavky na kvalitu kameniva (tj. do beton podkladních nebo výpl ových). Pochopitelnou snahou je vyuít betonového recyklátu jako kameniva pro konstruk ní beton. V tomto p ípad je nutné v novat velkou pozornost jeho hygienické nezávadnosti a posuzovat ho podle ukazatel pouívaných pro p írodní hutné kamenivo, p ípadn definovat moné odchylky n kterých vlastností [2]. Betonový recyklát, i kdy spl uje poadavky SN EN Kamenivo do betonu (2006), vyaduje p edvlh ení; tím se zvyuje mnoství zám sové vody a pak klesá objemová hmotnost betonu a jeho pevnost. Velmi d leité je granulometrické hledisko, kde je nutné posuzovat odd len vhodnost pouití drobného recyklát do 4 mm a hrubého recyklátu nad 4 mm. Drcením betonových konstrukcí vzniká tém polovina mén vhodného drobného recyklátu frakce 0-4. V drobných a jemných podílech betonové drti se výrazn nachází v tí obsah cementového tmelu, který ulpí na zrnech kameniva p i drcení betonu. Pak mají tyto podíly v tí pórovitost a tím i nasákavost. Pórovitost cementového tmelu ovliv uje pouitý vodní sou initel, stupe a hloubka karbonatace (etapa karbonatace), rozsah trhlin na rozhraní cementový tmel - povrch kameniva. D sledkem v tí pórovitosti je vyí reverzibilní deformace, zvýená permeabilita a nií pevnost. Proto omezením nebo vylou ením podílu drobné a jemné frakce betonového recyklát tyto negace z ásti vylou í nebo zcela eliminují. Sloení a vlastnosti recyklovatelného betonu se podle zahrani ních i naich pramen zna n r zní, patrné jsou i zna né rozdíly ve výsledcích vlastností. (Vdy na celém sv t neexistují dva stejné betony). Odklon od tradi ního t íslokového betonu k víceslokovému (díky chemii) je v posledních desetiletích 20. století více ne dramatický. Nazna ené zobec ující poznatky nejsou kone né a najdou dalí up esn ní: 36 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

3 zrna betonového recyklátu mají pom rn dobrý tvar, nií objemovou hmotnost a vyí nasákavost, hrubé frakce betonového recyklát prakticky neovlivní zpracovatelnost erstvého betonu (ve srovnání s betonem z p írodního kameniva), ale drobné a jemné frakce zpracovatelnost zhorí, nedoporu uje se pouívat betonový recyklát s vyím obsahem síry (max. 1% S0 3 ), doporu uje se pouívat recyklát max. frakce mm (jinak mohou vznikat trhliny), betony vyrobené z betonového recyklát vykazují oproti beton m vyrobeným z p írodního hutného kameniva nií pevnost v tlaku o 4 a 20% (10 a 15% podle [1]), ale testovány byly také recyklované betony se zvýenou pevností o n kolik %; nií modul prunosti o 10 a 30% (15 a 20% podle [1]), vyí dotvarování a o 50% a vyí smr ování o 20 a 40% [1]. v recyklovaném betonu je vhodné pouívat drobnou frakci 0-4 pouze z p írodního písku, nebo nahradit ást tohoto písku max. ze 20 a 25% (20 a 40% podle [1]) drobným betonovým recyklátem. Velký rozsah zkouek (170 vzork ) recyklovaného betonu byl provád n na VUT v Brn [3] metodou plánovaného experimentu, kdy byly stanoveny závislosti pevnosti betonu v tlaku a jeho konzistence na sloení, zejména podílu drobné frakce recyklátu, p ím si popílku, pop ípad uití plastifika ní p ísady. Výsledky statistické analýzy pevnosti v tlaku za 28 dní normového zrání recyklovaného betonu vykázaly rozptyl moností sloení betonu z betonového recyklátu, p ím si a p ísady v rozsahu pevností 10 a 40 MPa s pr m rem 25 MPa p i zna ném varia ním koeficientu 22,9%. Pevnost recyklovaného betonu je závislá na vodním sou initeli, objemové hmotnosti a zhutn ní betonu. Nedokonale zhutn ný beton obsahuje vyí podíl vzduchových pór a dutin a jeho pevnost klesá. ím je nií vodní sou initel a tudí i mení sednutí kuele (p i m ení konzistence erstvého betonu), tím bude mít recyklovaný beton vyí pevnost. Pouitím p írodního písku místo betonového recyklátu frakce 0-4 se výrazn zvýí nejen objemová hmotnost, ale i pevnost v tlaku recyklovaného betonu. 2 LEHKÝ BETON P i hodnocení kvality stavebních recyklát pro jejich pouití zvlát pro výrobu konstruk ních prvk se setkáváme v odborné i laické ve ejnosti s názorem, e ádné hodnocení neexistuje, e není ádná norma, která by oprav ovala jejich pouití a e jimi nelze nahrazovat p írodní materiály. Kvalitu a monosti vyuití stavebních recyklát jinak ne jako zásypových materiál nelze hledat ve stávajících normách a p edpisech povolujících jejich pouití. Je nutné nejprve vyhledat ty p edpisy, kterým musí vytypované stavební recyklované materiály vyhov t a potom bude moné pouít je vude tam, kde svými definovanými a známými vlastnostmi je jejich pouití moné a opodstatn né. 2.1 Cihlobeton Pro terciální recyklaci, kdy se k výrob nových prvk vyuívá materiál z ji spot ebovaných výrobk, které mají ukon enou ivotnost a jsou ji prakticky odpadem, se hodí cihelná su vzniklá nenáro nou demolicí bytového domu. Z hlediska poadavku následné recyklace cihelné suti je nutno demolici provád t tak, aby bylo omezeno míení ne- Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 37

4 sourodých materiál a vyuito moného stupn prvotní separace. Dosavadní zkuenosti z recyklace stavebních sutí (z cihel a z betonu) hovo í pro recykla ní technologické linky mobilní a semimobilní; mén pro linky stacionární. Ke konci roku 1998 byl v R odhadován po et provozovaných mobilních a semimobilních za ízení na 100. P i drcení asanovaného zdiva na frakci 0-16 vzniká velký podíl drobné frakce 0-4, kterou lze dob e vyuít k výrob malt. Vlastnosti hrubého cihelného recyklátu jsou závislé na objemové hmotnosti cihel a na druhu a podílu ztvrdlé malty, která ulpívá na cihlách. Pro zavedení výroby cihlobetonu do b né praxe je nutno p esn specifikovat vlastnosti vstupních sloek a dávkování zám sové vody i cementu. Z literatury [2] nazna ené zobec ující poznatky: je moné b n vyráb t z cihlového recyklátu 0-16, cementu a vody cihlobeton s pr m rnou pevností v tlaku 13 MPa, statický modul prunosti cihlobetonu srovnatelné pevnosti v tlaku s oby ejným betonem je o 30% a 50% nií ne u oby ejného betonu, zjit né rozdíly v hodnotách smrt ní na vzduchu a nabývání pod vodou jsou, v porovnání s oby ejným betonem srovnatelné pevnosti v tlaku, v tí o cca 10% a 20%, ov ování vzlínavosti a nasákavosti ukázalo, e cihlobetony a malty z cihelného recyklátu nejsou dostate n mrazuvzdorné, take nemohou být, ve stavu nasycení vodou, vystaveny vlivu záporných teplot bez rizika pokození. Podle 17 receptur byly vyrobeny vzorky cihlobetonu, které byly odzkoueny na VUT v Brn [4] a výsledky vyhodnoceny op t metodou plánovaného experimentu. V recepturách byl pouit CEM II/A-S 32,5, cihelná dr frakce 4-8 a 8-16 s objemovou hmotností 1950 kg/m 3 a nasákavostí (obou frakcí) 25% (nasákavost pro výpo et mnoství zám sové vody byla stanovena na 10% za 30 minut), dále p írodní t ený písek 0-4 objemové hmotnosti 2600 kg/m 3 a p írodní dr 4-8 a 8-16, objemové hmotnosti 2630 kg/m 3. Z experiment vyplynulo, e: optimální podíl cihelné drt 4-8 je 50%, zbývajících 50% se doplní p írodní drtí tée frakce, p i dávce cementu 350 kg/m 3 hotového cihlobetonu, cihlobeton z cihelného recyklátu lze za adit do pevnostní t ídy lehkého betonu LC 12/13, podmín n do LC 16/18, p i pouití v tího podílu cihelné drt frakce 4-8 ne 80% pevnost v tlaku klesá (na krychlích s hranou 150 mm), konzistence erstvého cihlobetonu je zejména ovliv ována dávkou cihelné drt 4-8, mén je ovliv ována dávkou drti 8-16, objemová hmotnost cihlobetonu se sniuje s rostoucím podílem cihelné drt a klesající dávkou cementu, pouitím podílu cihelné drt ve sm si kameniva nad 30% se získá cihlobeton v kategorii lehkých beton s objemovou hmotností mení ne 2000 kg/m 3. Pokud jde o uplatn ní prefabrikovaných prvk, je cihlobeton vhodný i k výrob vibrolisovaných tvárnic, plotovek apod. nebo st nových prvk, jejich slisování by p edem eliminovalo moné dotvarování konstrukce pod zatíením. I zde je moné konstatovat, e pokud bude ochrán n cihlobeton p ed sou asným p sobením vody 38 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

5 (ve stavu nasycení) a mrazu, je moné jej pouít vedle r zných výpl ových a dopl kových konstrukcí i k vytvo ení prefabrikovaných nosných konstrukcí 2.2 Pórobeton Zejména pískový pórobeton je naprosto ekologicky istý, nebo je vyroben pouze z p írodních surovin: k emi itého písku, nehaeného vzduného vápna, cementu (CEMI nebo CEMII-S), vody a hliníkového práku. Oproti oby ejnému betonuje surovinov mén náro ný. Pórobeton et í primární zdroje, nebo z jednoho krychlového metru pevných výchozích surovin vzniká nakyp ením p i výrob cca 5 m 3 pórobetonové hmoty. P i výrob se nevyuívá druhotných surovin; primární p írodní suroviny se zuitkují na 100%. Po autoklávování se od ezky (zbytky materiálu z výroby) drtí a vrací se do výrobního procesu nebo se dále zpracovávají nap. na granuláty. Ty nachází uplatn ní p i eení ekologických problém nap. p i vytvá ení norných st n (absorbéry olej ), p i výrob eleza a v neposlední ad p i tvorb domácích záchodk pro ko ky (tzv. ko kolit). Z porovnání celkové investi ní primární energie, která musí být vynaloena pro hotový produkt, skládající se ze spot eby energie pro t bu a dopravu výchozích surovin, pro vlastní proces výroby a kone n i pro dodávku hotového zdicího prvku vyplývá, e pórobeton vykazuje velice nízkou hodnotu 1240 MJ primární energie na 1 m 3 materiálu [5], co v p epo tu iní 0,345 MWh/m 3 energie elektrické (Tab.1). Základem nízké primární energie je p edevím technika výroby et ící energii. Vdy jaký by m l pórobeton (jako tepeln izola ní materiál) p ínos pro ochranu ivotního prost edí, kdyby jeho výroba spot ebovávala zna né mnoství energie? Je t eba té podotknout, e výroba pórobetonu neprodukuje odpadní vody. Po nenáro né demolici (z hlediska spot eby energie a pracnosti) bytového domu z pórobetonových p esných tvárnic je vzniklá stavební su nezávadná; tím nevznikají ádné nebezpe né odpady. Z pórobetonových výrobk nebo z jejich ástí neunikají plyny i látky, které zat ují prost edí. Po n kolikaletém experimentálním ov ování se ukázalo, e u pórobetonu, který je vlastn tepeln izola ním materiálem s vnit ní kondenza ní zónou, je nutno hledat závislost pr b hu karbonatace nikoli ve vztahu k vlhkosti prost edí, jak se dosud p edpokládalo, ale p ímo ve vztahu ke skute né vlhkosti pórobetonu [6]. V d sledku experimentální závislosti parciálního tlaku vodní páry na teplot a v d sledku do asného tvo ení kondenza ních oblastí u pórobetonu zabudovaného do obvodových konstrukcí zde nem e jednoduchá závislost na relativní vlhkosti vzduchu po obou stranách st n ani existovat. Výsledky experimentálního ov ování jsou shrnuty graficky na obr. 1, který ukazuje, e karbonata ní reakce se mohou uskute nit jenom tam, kde po áte ní vysoká expedi ní vlhkost materiálu ji poklesla pod 20 a 25%. Sou asn byl konstatován i opa ný stav, e toti tam, kde pórobeton proschnul na 4 a 6%, se karbonatace prakticky zastavila. Tyto nové poznatky mohou p inést i nové pohledy na n které spory o kodlivosti karbonatace u pórobetonu, jeho pórovitá struktura umo uje snadné vnikání CO 2 a vodní páry. Pozorované zastavování karbonatace p i ur itých vlhkostních mezích je pak novým faktorem, který m e podpo it tvrzení, e v praxi nepozorujeme destruované pórobetonové stavby z karbonata ních d vod. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 39

6 Tab. 1 Energetická náro nost zdících prvk z r zných materiál [5]: Druh zdícího materiálu v Energetická náro nost v suchém stavu v suhém stavu Primární elektrická [kg.m ] [W.m.K ] [MJ.m ] [MWh.m Pórobeton p esné tvárnice 400 0, ,345 Lícová cihla b ná , ,400 Cihla plná , ,160 Cihla leh ená typu TERM 800 0, ,490 (vypalovaná látka: d ev né piliny) Cihla leh ená typu TERM 800 0, ,570 (vypalovaná látka: EPS) ] Pórobeton jako nejvíce makropórovitá hmota podléhá korozi (sulfataci) rychleji ne dob e zhutn ný oby ejný beton. Z výsledk mineralogického rozboru pr b hu koroze pórobetonu oxidem si i itým je z ejmé, e primárn vznikajícím produktem koroze zde je CaSO 3. 0,5 H 2 O, který p i dalím postupu koroze (sulfatace) oxiduje na sádrovec. Z dosaených výsledk dále vyplývá, e pro omezení ú ink koroze je t eba sníit obsah vlhkosti v pórobetonu pod 5% hmotnostních, co je v praktických podmínkách proveditelné. Je nutné zd raznit, e se jedná o pórobeton zcela nechrán ný, vystavený silné koncentraci SO 2. V b ných podmínkách exploatace budov je vdy pórobeton opat en povrchovými úpravami. Z dosavadního experimentálního ov ování a jeho fyzikáln chemického hodnocení dále vyplývá, e nechrán ný pórobeton, který byl vystaven atmosférické korozi 4 a 5 let, nabývá z hlediska tepelné techniky prakticky vlastností pórobetonu o pr m rné objemové hmotnosti 600 kg.m -3 (z p vodní hodnoty 550 kg.m -3 ). Záv rem je mono konstatovat, e nechrán ný pórobeton (poruené a odpadlé tenkovrstvé omítky apod.) i pórobetonová stavební su vystavená atmosférickým vliv m p i postupu koroze (sulfatace) oxiduje na sádrovec. Její rozdrcení bude vyadovat drti e s niím energetickým p íkonem. Recyklovatelnost se pak výhledov omezí na zásypy a deponie (skládky s nezávadnými odpady - kategorie O). 40 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

7 Obr.1 Meze vlhkosti pórobetonu w v hmotnostních %, mezi nimi karbonatace probíhá za podmínek, které jsou v obvodových st nách [6] 2.3 Liaporbeton Investi ní energetická náro nost zdicích materiál a panel z LIAPORu je op t vysoká. LIAPOR (d ív jí ozna ení keramzit) je lehké pórovité kamenivo se slinutým povrchem vytvo ené expandováním p írodních jíl p i vysokých teplotách. Je tedy vyráb no z p írodních nezávadných dostupných surovin bez ú asti dalích p ím sí a p ísad. P i bezodpadové (p esn ji nízkoodpadové) výrob je moné pouít i odpadní d ev né piliny apod. Zdicí materiály i panely z LIAPORu se vyzna ují mj. nízkou objemovou hmotností (od 600 kg/m 3 do 1200 kg/m 3 podle vytvo ené mezerovité a hutné struktury), velmi malou vzlínavostí a nasákavostí, objemovou stálostí p i zm nách teploty a vlhkosti a tém dokonalou p idrností omítek k jejich drsnému povrchu. Pro terciální recyklaci liaporové suti je op t nutné demolici bytového domu provád t tak, aby bylo omezeno míení nesourodých materiál a vyuilo se moného stupn prvotní separace (zejména odstran ní omítek). Liavorový recyklát získaný z energeticky nenáro ného drcení a t íd ní liaporové suti je mono pouít na: konstruk ní zásypy stmelené cementem, tepeln izola ní zásypy energovod a topných kanál (kde p i plném vysypání profilu kanál je výhodou té ú inné zabrán ní volného pohybu kanálových zví at); nebo jako na výrobu: stavebních tepeln izola ních zdících malt a omítek, beton s otev enou povrchovou strukturou, se kterým lze p i vhodném len ní profilu protihlukové st ny dosáhnout tém stoprocentní absorpce hluku. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 41

8 3 EKOLOGICKÁ VHODNOST UPRAVENÝCH STAVEBNÍCH ODPAD (RECYKLÁT ) Pokud je s upravenými stavebními odpady nakládáno v reimu zákona o odpadech, je problematika posuzování jejich vlastností p i jejich vyuívání na povrchu terénu upravena ve vyhláce.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich vyuívání na povrchu terénu, kde jsou stanoveny podmínky tohoto vyuívání a limitní hodnoty sledovaných ukazatel. P i nakládání s recyklátem ze stavebního a demoli ního odpadu (SDO) mohou vzniknout komplikace jako d sledek ú innosti zákona.167/2008 Sb., o p edcházení ekologické újm a o její náprav. Ekologickou újmou je nep íznivá m itelná zm na p írodního zdroje nebo m itelné zhorení jeho funkcí projevující se na chrán ných druzích ivo ich a rostlin, podzemních nebo povrchových vodách a na p d [7]. Protoe recyklát m e být uvád n na trh v podob stavebních výrobk, je nutné upozornit, e zákon o ekologické újm pravd podobn ovlivní i praxi certifika ních orgán, jejich innost vychází ze základní sm rnice Rady 89/106/EHS (tzv. CPD) o stavebních výrobcích, obsahující v p íloze (tzv. ER3) poadavky na hygienu, ochranu zdraví a ivotního prost edí u stavebních výrobk. Ve shod s touto sm rnicí platí v R zákon.22/1997 Sb. o technických poadavcích na výrobky, na ízení vlády.163/2002 Sb. o technických poadavcích na vybrané stavební výrobky a na ízení vlády.190/2002 Sb. o technických poadavcích na stavební výrobky ozna ované CE. Zvlátní právní úprava pro nebezpe né látky ve stavebních výrobcích prozatím neexistuje ani na úrovni ES ani R. V mnohých p ípadech dochází, p i snaze o uplatn ní recyklátu jako materiálu vhodného k teréním úpravám, p ípadn k jinému zabudování do stavby, ke konkuren nímu st etu mezi dodavateli recyklátu a dodavateli výrobk z vedlejích energetických produkt (VEP). Právní problematika uvád ní výrobk ze zbytk po spalování uhlí se nevyjasnila ani vydáním na ízení REACH. V [7] je uvedeno, e výrobky z VEP, vyuívané k teréním úpravám, uvád né na trh jako bezpe né, zne i ují ivotní prost edí více, ne ke stejnému ú elu vyuívané odpady nespl ující v n kterých p ípadech poadavky stanovené pro vyuívání odpad na povrchu terénu. Lze tedy konstatovat, e dosud nejsou k dispozici jednotné platné p edpisy, které up es ují hodnocení výrobk z upraveného odpadu z hlediska ochrany zdraví, a ivotního prost edí. V sou asné dob (2010) se hodnotí [8]: 42 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

9 3.1 Obsah p írodních radionuklid Posuzování pouitelnosti stavebního materiálu se provádí dle p ílohy.10 vyhláky 307/2002 Sb. ve zn ní vyhláky 499/2005 Sb. Základním kritériem je nep ekro ení sm rných hodnot uvedených v tabulce.2. Tab. 2 Sm rné hodnoty obsahu p írodních radionuklid ve stavebním materiálu Stavební materiál Index hmotnostní aktivity I Stavební materiály ur ené ke stavb zdí, strop 0,5 a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton Ostatní stavební materiály ur ené k pouití 1 ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Stavební materiály ur ené k pouití jinému ne 2 ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, vekeré stavební materiály ur ené výhradn k pouití jako surovina pro výrobu stavebních materiál 3.2 Ekotoxicita Ekotoxikologické zkouky se stanovují na vzorku (nap. krychle) stavebního výrobku s upravenou ph 7,8 ± 0,2 na 4 ivých organizmech s ukazateli: mortalita ryb, mortalita perloo ek Daphnia magna Straus, inhibice r stu sladkovodních as - biomasa, inhibice r stu ko ene ho ice bílé. 3.3 Obsah potenciáln nebezpe ných látek ve výluhu Stanovuje se obsah kov (As, Ba, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn) ve výluhu optickou emisní spektrometrií s induk n vázaným plazmatem. Stanovuje se rtu ve výluhu jednoú elným analyzátorem AMA254. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 43

10 ZÁV R Vyuívání odpad musí být ekonomicky zajímavé, musí p ináet p im ený zisk. Nebudou-li ekonomické aktivity ziskové, pak se budou recykláty velmi obtín prosazovat proti p írodním materiál m, nebo stavební firmy budou hledat monosti, jak se vyhnout zákonným p edpis m a stavební su nerecyklovat ani neukládat na ízené skládky. Recyklace stále z stávají nejnákladn jím zp sobem vyuívání odpad, bohuel n kde bez následného pln efektivního vyuití. P esto se jedná o jeden z perspektivních obor nakládání s odpady i proto, e minerální stavební odpady jsou ve v tin p ípad hygienicky nezávadné. Státní zdravotní ústav Praha dochází k záv ru, e zkouky produktu recykla ních linek ke zjit ní absolutního obsahu kodlivin by nemusely být provád ny, protoe se ve vech p ípadech jedná o stabilizovaný (zpevn ný) materiál. LITERATURA [1] Novotný, B., Kulíek, K.: Problematika recyklace betonu. Beton, ro ník 2, srpen 3/1999. [2] Novotný, B.: Hodnocení kvality a monosti vyuití stavebních recyklát. Habilita ní práce. VUT v Brn, FAST, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Brno [3] Pytlík, R: Vlastnosti recyklovaného betonu. Sborník CONSTRUMAT 99. VSB - TU Ostrava, FAST, Ostrava 1999, str [4] Beckerová, L.: Optimalizace sloení cihlobetonu. Sborník CONSTRUMAT 2000, SPU v Nit e, MF, Katedra stavieb, Nitra 2000, str [5] Výborný, J., Drochytka, R., Kosatka, R, Pume, D., Tobolka, Zd.: Nauka o materiálech 20 (21). Pórobeton. Skriptum FSv VUT v Praze, vydavatelství VUT, Praha 1999, 123stran, ISBN [6] Matouek, M., Drochytka, R.: Atmosférická koroze betonu. Vydavatelství IKAS, Praha [7] Veverková, M., Veverka, Zd., Zimová, M.: Ekologická a právní rizika v nakládání se stavebními odpady. Sborník RECYCLING 2010, ARSM, VUT Brno, FS, Brno 2010 str , ISBN [8] VÚSTAH, a.s. Brno: Ekologická vhodnost vláknobetonu. Záv re ný protokol. 080/2009,. zakázky 91611, Ú1 Ekologické hmoty, Brno 2009, str Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady Ing. Jana Boháčová Úvod - Od 50. let 20. století nárůst spotřeby surovin - Nutnost udržitelného rozvoje a hospodárného využití přírodních zdrojů - Recyklace

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Základní východisko Stavební a demoliční

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ

I. Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám dle 49 zákona VZ MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí odd. 4501 Příprava realizace ekologických závazků Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon:

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY. Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY. Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100 TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník parkový 25, Obrubník parkový 50, Obrubník parkový 100 betonové obrubníky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, kv ten 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720 Chomutov

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 2 ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 17. BETON - VLASTNOSTI DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem.

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Technický list Sikafloor 82 EpoCem / strana 1/6 Tekutá podlaha Sikafloor 82 EpoCem Druh 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Použití Jako samonivelační tekutá podlaha o tloušťce

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/ Vodou emulgovaný epoxidový podkladní nátěr Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled do interiéru a na nezastřešené plochy na podlahové plochy pro cementem vázané podklady - plochy betonové nebo s potěrem

Více

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 109-114 ISSN 1335-0285 VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dušan

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné

VÝHODY DESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ: přímá metoda měření metodika měření je široce uznávána, výsledky jsou srovnatelné a srozumitelné Přednáška: 5 Strana: 1 ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ ZTVRDLÉHO BETONU Základní vlastností betonu, která je předmětem zkoušení, je jeho pevnost Pro její stanovování je možné používat dvou metodických postupů: zkoušky

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty a PORIMENT. Úvod Společnost TBG Pražské

Více

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu Pátek, 31 Leden 2014 11:20 V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Příručka sanačního technika beton a železobeton

Příručka sanačního technika beton a železobeton Příručka sanačního technika beton a železobeton Obsah: 1. Úvod... 1 2. Předúprava podkladu... 1 3. Spojení reprofilačních vrstev s podkladem, ošetření výztuže... 2 4. Aplikace vrstev reprofilace... 5 5.

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) KÁMEN A KAMENIVO VYUŽITÍ Pozemní stavitelství VYUŽITÍ Dopravní stavby VYUŽITÍ Ostatní SPECIFICKÉ VLASTNOSTI Velká hutnost

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE)

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) Pohledový beton Architektonickým nebo pohledovým označujeme betony s estetickou funkcí Povrchové vrstvy konstrukce nebo výrobku, ztvárněné mnoha možnostmi: - barevným

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST

NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE VODĚODOLNOST NAŠÍM CÍLEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. NA BETON! VODĚODOLNOST 30 % LEPŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI RYCHLOST REALIZACE 2 VŠE O FIRMĚ Společnost PURLIVE spol. s r.o. se specializuje na výrobu vlastních stavebních

Více

Most LAZ 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 03 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 03 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 11 FC Druh Trvale elastická 1-komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi s urychleným tuhnutím. Použití Elastické lepení:

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

PRŮZKUM KABELOVÝCH KANÁLKŮ ZA POUŽITÍ GEORADARU

PRŮZKUM KABELOVÝCH KANÁLKŮ ZA POUŽITÍ GEORADARU PRŮZKUM KABELOVÝCH KANÁLKŮ ZA POUŽITÍ GEORADARU Ing. Jiří Hruška Kolej Consult & Servis Ing. Martin Vilč DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. Cable canals investigation with the use of the georadar Georadar

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce září až říjen 2012 (68. KD - 76. KD) Práce na budově zámku SO 01 a práce na hlavním nádvoří a v blízkém okolí SO 02 probíhají s odchylkami některých činností oproti

Více

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o. PROPOS Slabyhoud Sokolská 3720, Chomutov PO ÁRNÍ ZPRÁVA K projektu na akci: "Zahradní a skladový d ev ný domek firmy KONRÁD, spol. s r.o." Chomutov, erven 2005 Vypracoval: Ing. P. Slabyhoud Sokolská 3720

Více

ÍKLADY SELHÁNÍ PROVOZNÍ FUNKCE PLYNOVOD.

ÍKLADY SELHÁNÍ PROVOZNÍ FUNKCE PLYNOVOD. ÍKLADY SELHÁNÍ PROVOZNÍ FUNKCE PLYNOVOD. Ing.Svatopluk Dorda, KPTECH, s.r.o. Ostrava Úvod. Všechny vysokotlaké (VTL) a velmi vysokotlaké plynovody (VVTL) jsou zhotoveny z oceli, která je opat ená izola

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi

DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE. Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi DD TECHNIK NÁVOD K OBSLUZE Prořezávače desénů pneumatik RS 88 Electronic TL profi Výrobce: DD Technik s.r.o. Tel : 380 331 830 J.V.Kamarýta 72 Fax: 380 331 091 382 32 Velešín E mail : ddtechnik @ ddtechnik.cz

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TP 17/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY

TP 17/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY TP 17/15 4. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KABELOVÉ ŽLABY, POKLOPY A KRYCÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více