J. Výborný eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta stavební, eská republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J. Výborný eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta stavební, eská republika"

Transkript

1 Recyklace betonu J. Výborný eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta stavební, eská republika RESUME: Concrete recycling Application of recycled materials in the building industry is essential for permanently sustainable development of a country. In the Czech Republic, the use of primary sources and materials is becoming unbearable from both the economical and ecological perspective and so there is an effort to seek the possibility in re-use of those building materials whose live-span has been exceeded. At present, the mostly recycled materials in the Czech Republic come from recycled waste of bricks, concrete, asphalt, mixed construction waste, various types of aggregates and soil. The paper,,concrete recycling is the continuation of the experimental program of project with main objective,,waste utilization, recycled material in the building industry, partial task: Research of technologies for waste processing to form of derivate resources. The combination of recycled construction waste (concrete or masonry) as recycled aggregate, waste natural aggregate, binder and fibres creates an unusual fibres concrete; new composite, which offers a wide field of possible use in building industry. The description paper shows selected mechanical and physical characteristics of ordinary concrete recycling or light concrete recycling of brick concrete, autoclaved aerated concrete (Fig.1), or liaporconcrete. These characteristics are crucial for intended applications. The paper also includes an assessment of health and environmental hazards of recycled materials (Tab.2) and ecological and legal risks of building waste management. Methodical guidelines of the Waste Department of the Czech Ministry of Environment applicable to building and demoliton waste entered into force before the Act. n.167/2008 Coll., on prevention and remedying environmental damage and amendment on some laws therefore these guidelines do not provide relevant information which have to be taken into account by every person operating a facility for building waste management. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 35

2 ÚVOD lánek se snaí p isp t k objasn ní otázky, zda lze z druhotných surovin vytvo it výrobek vyí kvality ne má výrobek z p írodních surovin. Z dlouhodobého experimentálního ov ování vybraných fyzikáln mechanických vlastností stavebních recyklát, z krátkodobého ov ování primárních vlastností skládkovaných beton a pr b ného ov - ování výrobk zhotovených na základ vlastností sledovaných recyklát vyplývají nové v decké poznatky o výchozích parametrech recyklát a chování materiál a konstruk ních prvk vyrobených z druhotných surovin v etn jejich ekologické vhodnosti. 1 OBY EJNÝ BETON Waste utilization, recycled materials in the building industry Beton prostý i elezový je vysoce energeticky i surovinov náro ný materiál. Recyklace betonu nabyla konkrétní podoby a s rozvojem nových demoli ních technologií a technologických postup drcení betonových kus (tzv. ker) a separace výztue pomocí mobilních a semimobilních za ízení s vysokým p íkonem energie. Zp sob vyuití betonu jako druhotné suroviny (terciální recyklace) závisí na kvalit p vodního betonu, zp sobu zpracování na recyklát a na stupni poznání vlastností nov vyrobeného betonu. Nejjednoduí zp sob vyuití neupraveného betonového recyklát : jako zásypový materiál, jako materiál vhodný na úpravy a zpev ování plání pro silni ní a elezni ní stavby, jako kamenivo elezni ního svrku, resp. nestmelených podkladních vrstev vozovek. Upravený betonový recyklát lze s úsp chem pouít jako kamenivo do beton niích pevnostních-t íd s nízkými poadavky na kvalitu kameniva (tj. do beton podkladních nebo výpl ových). Pochopitelnou snahou je vyuít betonového recyklátu jako kameniva pro konstruk ní beton. V tomto p ípad je nutné v novat velkou pozornost jeho hygienické nezávadnosti a posuzovat ho podle ukazatel pouívaných pro p írodní hutné kamenivo, p ípadn definovat moné odchylky n kterých vlastností [2]. Betonový recyklát, i kdy spl uje poadavky SN EN Kamenivo do betonu (2006), vyaduje p edvlh ení; tím se zvyuje mnoství zám sové vody a pak klesá objemová hmotnost betonu a jeho pevnost. Velmi d leité je granulometrické hledisko, kde je nutné posuzovat odd len vhodnost pouití drobného recyklát do 4 mm a hrubého recyklátu nad 4 mm. Drcením betonových konstrukcí vzniká tém polovina mén vhodného drobného recyklátu frakce 0-4. V drobných a jemných podílech betonové drti se výrazn nachází v tí obsah cementového tmelu, který ulpí na zrnech kameniva p i drcení betonu. Pak mají tyto podíly v tí pórovitost a tím i nasákavost. Pórovitost cementového tmelu ovliv uje pouitý vodní sou initel, stupe a hloubka karbonatace (etapa karbonatace), rozsah trhlin na rozhraní cementový tmel - povrch kameniva. D sledkem v tí pórovitosti je vyí reverzibilní deformace, zvýená permeabilita a nií pevnost. Proto omezením nebo vylou ením podílu drobné a jemné frakce betonového recyklát tyto negace z ásti vylou í nebo zcela eliminují. Sloení a vlastnosti recyklovatelného betonu se podle zahrani ních i naich pramen zna n r zní, patrné jsou i zna né rozdíly ve výsledcích vlastností. (Vdy na celém sv t neexistují dva stejné betony). Odklon od tradi ního t íslokového betonu k víceslokovému (díky chemii) je v posledních desetiletích 20. století více ne dramatický. Nazna ené zobec ující poznatky nejsou kone né a najdou dalí up esn ní: 36 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

3 zrna betonového recyklátu mají pom rn dobrý tvar, nií objemovou hmotnost a vyí nasákavost, hrubé frakce betonového recyklát prakticky neovlivní zpracovatelnost erstvého betonu (ve srovnání s betonem z p írodního kameniva), ale drobné a jemné frakce zpracovatelnost zhorí, nedoporu uje se pouívat betonový recyklát s vyím obsahem síry (max. 1% S0 3 ), doporu uje se pouívat recyklát max. frakce mm (jinak mohou vznikat trhliny), betony vyrobené z betonového recyklát vykazují oproti beton m vyrobeným z p írodního hutného kameniva nií pevnost v tlaku o 4 a 20% (10 a 15% podle [1]), ale testovány byly také recyklované betony se zvýenou pevností o n kolik %; nií modul prunosti o 10 a 30% (15 a 20% podle [1]), vyí dotvarování a o 50% a vyí smr ování o 20 a 40% [1]. v recyklovaném betonu je vhodné pouívat drobnou frakci 0-4 pouze z p írodního písku, nebo nahradit ást tohoto písku max. ze 20 a 25% (20 a 40% podle [1]) drobným betonovým recyklátem. Velký rozsah zkouek (170 vzork ) recyklovaného betonu byl provád n na VUT v Brn [3] metodou plánovaného experimentu, kdy byly stanoveny závislosti pevnosti betonu v tlaku a jeho konzistence na sloení, zejména podílu drobné frakce recyklátu, p ím si popílku, pop ípad uití plastifika ní p ísady. Výsledky statistické analýzy pevnosti v tlaku za 28 dní normového zrání recyklovaného betonu vykázaly rozptyl moností sloení betonu z betonového recyklátu, p ím si a p ísady v rozsahu pevností 10 a 40 MPa s pr m rem 25 MPa p i zna ném varia ním koeficientu 22,9%. Pevnost recyklovaného betonu je závislá na vodním sou initeli, objemové hmotnosti a zhutn ní betonu. Nedokonale zhutn ný beton obsahuje vyí podíl vzduchových pór a dutin a jeho pevnost klesá. ím je nií vodní sou initel a tudí i mení sednutí kuele (p i m ení konzistence erstvého betonu), tím bude mít recyklovaný beton vyí pevnost. Pouitím p írodního písku místo betonového recyklátu frakce 0-4 se výrazn zvýí nejen objemová hmotnost, ale i pevnost v tlaku recyklovaného betonu. 2 LEHKÝ BETON P i hodnocení kvality stavebních recyklát pro jejich pouití zvlát pro výrobu konstruk ních prvk se setkáváme v odborné i laické ve ejnosti s názorem, e ádné hodnocení neexistuje, e není ádná norma, která by oprav ovala jejich pouití a e jimi nelze nahrazovat p írodní materiály. Kvalitu a monosti vyuití stavebních recyklát jinak ne jako zásypových materiál nelze hledat ve stávajících normách a p edpisech povolujících jejich pouití. Je nutné nejprve vyhledat ty p edpisy, kterým musí vytypované stavební recyklované materiály vyhov t a potom bude moné pouít je vude tam, kde svými definovanými a známými vlastnostmi je jejich pouití moné a opodstatn né. 2.1 Cihlobeton Pro terciální recyklaci, kdy se k výrob nových prvk vyuívá materiál z ji spot ebovaných výrobk, které mají ukon enou ivotnost a jsou ji prakticky odpadem, se hodí cihelná su vzniklá nenáro nou demolicí bytového domu. Z hlediska poadavku následné recyklace cihelné suti je nutno demolici provád t tak, aby bylo omezeno míení ne- Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 37

4 sourodých materiál a vyuito moného stupn prvotní separace. Dosavadní zkuenosti z recyklace stavebních sutí (z cihel a z betonu) hovo í pro recykla ní technologické linky mobilní a semimobilní; mén pro linky stacionární. Ke konci roku 1998 byl v R odhadován po et provozovaných mobilních a semimobilních za ízení na 100. P i drcení asanovaného zdiva na frakci 0-16 vzniká velký podíl drobné frakce 0-4, kterou lze dob e vyuít k výrob malt. Vlastnosti hrubého cihelného recyklátu jsou závislé na objemové hmotnosti cihel a na druhu a podílu ztvrdlé malty, která ulpívá na cihlách. Pro zavedení výroby cihlobetonu do b né praxe je nutno p esn specifikovat vlastnosti vstupních sloek a dávkování zám sové vody i cementu. Z literatury [2] nazna ené zobec ující poznatky: je moné b n vyráb t z cihlového recyklátu 0-16, cementu a vody cihlobeton s pr m rnou pevností v tlaku 13 MPa, statický modul prunosti cihlobetonu srovnatelné pevnosti v tlaku s oby ejným betonem je o 30% a 50% nií ne u oby ejného betonu, zjit né rozdíly v hodnotách smrt ní na vzduchu a nabývání pod vodou jsou, v porovnání s oby ejným betonem srovnatelné pevnosti v tlaku, v tí o cca 10% a 20%, ov ování vzlínavosti a nasákavosti ukázalo, e cihlobetony a malty z cihelného recyklátu nejsou dostate n mrazuvzdorné, take nemohou být, ve stavu nasycení vodou, vystaveny vlivu záporných teplot bez rizika pokození. Podle 17 receptur byly vyrobeny vzorky cihlobetonu, které byly odzkoueny na VUT v Brn [4] a výsledky vyhodnoceny op t metodou plánovaného experimentu. V recepturách byl pouit CEM II/A-S 32,5, cihelná dr frakce 4-8 a 8-16 s objemovou hmotností 1950 kg/m 3 a nasákavostí (obou frakcí) 25% (nasákavost pro výpo et mnoství zám sové vody byla stanovena na 10% za 30 minut), dále p írodní t ený písek 0-4 objemové hmotnosti 2600 kg/m 3 a p írodní dr 4-8 a 8-16, objemové hmotnosti 2630 kg/m 3. Z experiment vyplynulo, e: optimální podíl cihelné drt 4-8 je 50%, zbývajících 50% se doplní p írodní drtí tée frakce, p i dávce cementu 350 kg/m 3 hotového cihlobetonu, cihlobeton z cihelného recyklátu lze za adit do pevnostní t ídy lehkého betonu LC 12/13, podmín n do LC 16/18, p i pouití v tího podílu cihelné drt frakce 4-8 ne 80% pevnost v tlaku klesá (na krychlích s hranou 150 mm), konzistence erstvého cihlobetonu je zejména ovliv ována dávkou cihelné drt 4-8, mén je ovliv ována dávkou drti 8-16, objemová hmotnost cihlobetonu se sniuje s rostoucím podílem cihelné drt a klesající dávkou cementu, pouitím podílu cihelné drt ve sm si kameniva nad 30% se získá cihlobeton v kategorii lehkých beton s objemovou hmotností mení ne 2000 kg/m 3. Pokud jde o uplatn ní prefabrikovaných prvk, je cihlobeton vhodný i k výrob vibrolisovaných tvárnic, plotovek apod. nebo st nových prvk, jejich slisování by p edem eliminovalo moné dotvarování konstrukce pod zatíením. I zde je moné konstatovat, e pokud bude ochrán n cihlobeton p ed sou asným p sobením vody 38 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

5 (ve stavu nasycení) a mrazu, je moné jej pouít vedle r zných výpl ových a dopl kových konstrukcí i k vytvo ení prefabrikovaných nosných konstrukcí 2.2 Pórobeton Zejména pískový pórobeton je naprosto ekologicky istý, nebo je vyroben pouze z p írodních surovin: k emi itého písku, nehaeného vzduného vápna, cementu (CEMI nebo CEMII-S), vody a hliníkového práku. Oproti oby ejnému betonuje surovinov mén náro ný. Pórobeton et í primární zdroje, nebo z jednoho krychlového metru pevných výchozích surovin vzniká nakyp ením p i výrob cca 5 m 3 pórobetonové hmoty. P i výrob se nevyuívá druhotných surovin; primární p írodní suroviny se zuitkují na 100%. Po autoklávování se od ezky (zbytky materiálu z výroby) drtí a vrací se do výrobního procesu nebo se dále zpracovávají nap. na granuláty. Ty nachází uplatn ní p i eení ekologických problém nap. p i vytvá ení norných st n (absorbéry olej ), p i výrob eleza a v neposlední ad p i tvorb domácích záchodk pro ko ky (tzv. ko kolit). Z porovnání celkové investi ní primární energie, která musí být vynaloena pro hotový produkt, skládající se ze spot eby energie pro t bu a dopravu výchozích surovin, pro vlastní proces výroby a kone n i pro dodávku hotového zdicího prvku vyplývá, e pórobeton vykazuje velice nízkou hodnotu 1240 MJ primární energie na 1 m 3 materiálu [5], co v p epo tu iní 0,345 MWh/m 3 energie elektrické (Tab.1). Základem nízké primární energie je p edevím technika výroby et ící energii. Vdy jaký by m l pórobeton (jako tepeln izola ní materiál) p ínos pro ochranu ivotního prost edí, kdyby jeho výroba spot ebovávala zna né mnoství energie? Je t eba té podotknout, e výroba pórobetonu neprodukuje odpadní vody. Po nenáro né demolici (z hlediska spot eby energie a pracnosti) bytového domu z pórobetonových p esných tvárnic je vzniklá stavební su nezávadná; tím nevznikají ádné nebezpe né odpady. Z pórobetonových výrobk nebo z jejich ástí neunikají plyny i látky, které zat ují prost edí. Po n kolikaletém experimentálním ov ování se ukázalo, e u pórobetonu, který je vlastn tepeln izola ním materiálem s vnit ní kondenza ní zónou, je nutno hledat závislost pr b hu karbonatace nikoli ve vztahu k vlhkosti prost edí, jak se dosud p edpokládalo, ale p ímo ve vztahu ke skute né vlhkosti pórobetonu [6]. V d sledku experimentální závislosti parciálního tlaku vodní páry na teplot a v d sledku do asného tvo ení kondenza ních oblastí u pórobetonu zabudovaného do obvodových konstrukcí zde nem e jednoduchá závislost na relativní vlhkosti vzduchu po obou stranách st n ani existovat. Výsledky experimentálního ov ování jsou shrnuty graficky na obr. 1, který ukazuje, e karbonata ní reakce se mohou uskute nit jenom tam, kde po áte ní vysoká expedi ní vlhkost materiálu ji poklesla pod 20 a 25%. Sou asn byl konstatován i opa ný stav, e toti tam, kde pórobeton proschnul na 4 a 6%, se karbonatace prakticky zastavila. Tyto nové poznatky mohou p inést i nové pohledy na n které spory o kodlivosti karbonatace u pórobetonu, jeho pórovitá struktura umo uje snadné vnikání CO 2 a vodní páry. Pozorované zastavování karbonatace p i ur itých vlhkostních mezích je pak novým faktorem, který m e podpo it tvrzení, e v praxi nepozorujeme destruované pórobetonové stavby z karbonata ních d vod. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 39

6 Tab. 1 Energetická náro nost zdících prvk z r zných materiál [5]: Druh zdícího materiálu v Energetická náro nost v suchém stavu v suhém stavu Primární elektrická [kg.m ] [W.m.K ] [MJ.m ] [MWh.m Pórobeton p esné tvárnice 400 0, ,345 Lícová cihla b ná , ,400 Cihla plná , ,160 Cihla leh ená typu TERM 800 0, ,490 (vypalovaná látka: d ev né piliny) Cihla leh ená typu TERM 800 0, ,570 (vypalovaná látka: EPS) ] Pórobeton jako nejvíce makropórovitá hmota podléhá korozi (sulfataci) rychleji ne dob e zhutn ný oby ejný beton. Z výsledk mineralogického rozboru pr b hu koroze pórobetonu oxidem si i itým je z ejmé, e primárn vznikajícím produktem koroze zde je CaSO 3. 0,5 H 2 O, který p i dalím postupu koroze (sulfatace) oxiduje na sádrovec. Z dosaených výsledk dále vyplývá, e pro omezení ú ink koroze je t eba sníit obsah vlhkosti v pórobetonu pod 5% hmotnostních, co je v praktických podmínkách proveditelné. Je nutné zd raznit, e se jedná o pórobeton zcela nechrán ný, vystavený silné koncentraci SO 2. V b ných podmínkách exploatace budov je vdy pórobeton opat en povrchovými úpravami. Z dosavadního experimentálního ov ování a jeho fyzikáln chemického hodnocení dále vyplývá, e nechrán ný pórobeton, který byl vystaven atmosférické korozi 4 a 5 let, nabývá z hlediska tepelné techniky prakticky vlastností pórobetonu o pr m rné objemové hmotnosti 600 kg.m -3 (z p vodní hodnoty 550 kg.m -3 ). Záv rem je mono konstatovat, e nechrán ný pórobeton (poruené a odpadlé tenkovrstvé omítky apod.) i pórobetonová stavební su vystavená atmosférickým vliv m p i postupu koroze (sulfatace) oxiduje na sádrovec. Její rozdrcení bude vyadovat drti e s niím energetickým p íkonem. Recyklovatelnost se pak výhledov omezí na zásypy a deponie (skládky s nezávadnými odpady - kategorie O). 40 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

7 Obr.1 Meze vlhkosti pórobetonu w v hmotnostních %, mezi nimi karbonatace probíhá za podmínek, které jsou v obvodových st nách [6] 2.3 Liaporbeton Investi ní energetická náro nost zdicích materiál a panel z LIAPORu je op t vysoká. LIAPOR (d ív jí ozna ení keramzit) je lehké pórovité kamenivo se slinutým povrchem vytvo ené expandováním p írodních jíl p i vysokých teplotách. Je tedy vyráb no z p írodních nezávadných dostupných surovin bez ú asti dalích p ím sí a p ísad. P i bezodpadové (p esn ji nízkoodpadové) výrob je moné pouít i odpadní d ev né piliny apod. Zdicí materiály i panely z LIAPORu se vyzna ují mj. nízkou objemovou hmotností (od 600 kg/m 3 do 1200 kg/m 3 podle vytvo ené mezerovité a hutné struktury), velmi malou vzlínavostí a nasákavostí, objemovou stálostí p i zm nách teploty a vlhkosti a tém dokonalou p idrností omítek k jejich drsnému povrchu. Pro terciální recyklaci liaporové suti je op t nutné demolici bytového domu provád t tak, aby bylo omezeno míení nesourodých materiál a vyuilo se moného stupn prvotní separace (zejména odstran ní omítek). Liavorový recyklát získaný z energeticky nenáro ného drcení a t íd ní liaporové suti je mono pouít na: konstruk ní zásypy stmelené cementem, tepeln izola ní zásypy energovod a topných kanál (kde p i plném vysypání profilu kanál je výhodou té ú inné zabrán ní volného pohybu kanálových zví at); nebo jako na výrobu: stavebních tepeln izola ních zdících malt a omítek, beton s otev enou povrchovou strukturou, se kterým lze p i vhodném len ní profilu protihlukové st ny dosáhnout tém stoprocentní absorpce hluku. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 41

8 3 EKOLOGICKÁ VHODNOST UPRAVENÝCH STAVEBNÍCH ODPAD (RECYKLÁT ) Pokud je s upravenými stavebními odpady nakládáno v reimu zákona o odpadech, je problematika posuzování jejich vlastností p i jejich vyuívání na povrchu terénu upravena ve vyhláce.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpad na skládky a jejich vyuívání na povrchu terénu, kde jsou stanoveny podmínky tohoto vyuívání a limitní hodnoty sledovaných ukazatel. P i nakládání s recyklátem ze stavebního a demoli ního odpadu (SDO) mohou vzniknout komplikace jako d sledek ú innosti zákona.167/2008 Sb., o p edcházení ekologické újm a o její náprav. Ekologickou újmou je nep íznivá m itelná zm na p írodního zdroje nebo m itelné zhorení jeho funkcí projevující se na chrán ných druzích ivo ich a rostlin, podzemních nebo povrchových vodách a na p d [7]. Protoe recyklát m e být uvád n na trh v podob stavebních výrobk, je nutné upozornit, e zákon o ekologické újm pravd podobn ovlivní i praxi certifika ních orgán, jejich innost vychází ze základní sm rnice Rady 89/106/EHS (tzv. CPD) o stavebních výrobcích, obsahující v p íloze (tzv. ER3) poadavky na hygienu, ochranu zdraví a ivotního prost edí u stavebních výrobk. Ve shod s touto sm rnicí platí v R zákon.22/1997 Sb. o technických poadavcích na výrobky, na ízení vlády.163/2002 Sb. o technických poadavcích na vybrané stavební výrobky a na ízení vlády.190/2002 Sb. o technických poadavcích na stavební výrobky ozna ované CE. Zvlátní právní úprava pro nebezpe né látky ve stavebních výrobcích prozatím neexistuje ani na úrovni ES ani R. V mnohých p ípadech dochází, p i snaze o uplatn ní recyklátu jako materiálu vhodného k teréním úpravám, p ípadn k jinému zabudování do stavby, ke konkuren nímu st etu mezi dodavateli recyklátu a dodavateli výrobk z vedlejích energetických produkt (VEP). Právní problematika uvád ní výrobk ze zbytk po spalování uhlí se nevyjasnila ani vydáním na ízení REACH. V [7] je uvedeno, e výrobky z VEP, vyuívané k teréním úpravám, uvád né na trh jako bezpe né, zne i ují ivotní prost edí více, ne ke stejnému ú elu vyuívané odpady nespl ující v n kterých p ípadech poadavky stanovené pro vyuívání odpad na povrchu terénu. Lze tedy konstatovat, e dosud nejsou k dispozici jednotné platné p edpisy, které up es ují hodnocení výrobk z upraveného odpadu z hlediska ochrany zdraví, a ivotního prost edí. V sou asné dob (2010) se hodnotí [8]: 42 Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

9 3.1 Obsah p írodních radionuklid Posuzování pouitelnosti stavebního materiálu se provádí dle p ílohy.10 vyhláky 307/2002 Sb. ve zn ní vyhláky 499/2005 Sb. Základním kritériem je nep ekro ení sm rných hodnot uvedených v tabulce.2. Tab. 2 Sm rné hodnoty obsahu p írodních radionuklid ve stavebním materiálu Stavební materiál Index hmotnostní aktivity I Stavební materiály ur ené ke stavb zdí, strop 0,5 a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton Ostatní stavební materiály ur ené k pouití 1 ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi Stavební materiály ur ené k pouití jinému ne 2 ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, vekeré stavební materiály ur ené výhradn k pouití jako surovina pro výrobu stavebních materiál 3.2 Ekotoxicita Ekotoxikologické zkouky se stanovují na vzorku (nap. krychle) stavebního výrobku s upravenou ph 7,8 ± 0,2 na 4 ivých organizmech s ukazateli: mortalita ryb, mortalita perloo ek Daphnia magna Straus, inhibice r stu sladkovodních as - biomasa, inhibice r stu ko ene ho ice bílé. 3.3 Obsah potenciáln nebezpe ných látek ve výluhu Stanovuje se obsah kov (As, Ba, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, V, Zn) ve výluhu optickou emisní spektrometrií s induk n vázaným plazmatem. Stanovuje se rtu ve výluhu jednoú elným analyzátorem AMA254. Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví 43

10 ZÁV R Vyuívání odpad musí být ekonomicky zajímavé, musí p ináet p im ený zisk. Nebudou-li ekonomické aktivity ziskové, pak se budou recykláty velmi obtín prosazovat proti p írodním materiál m, nebo stavební firmy budou hledat monosti, jak se vyhnout zákonným p edpis m a stavební su nerecyklovat ani neukládat na ízené skládky. Recyklace stále z stávají nejnákladn jím zp sobem vyuívání odpad, bohuel n kde bez následného pln efektivního vyuití. P esto se jedná o jeden z perspektivních obor nakládání s odpady i proto, e minerální stavební odpady jsou ve v tin p ípad hygienicky nezávadné. Státní zdravotní ústav Praha dochází k záv ru, e zkouky produktu recykla ních linek ke zjit ní absolutního obsahu kodlivin by nemusely být provád ny, protoe se ve vech p ípadech jedná o stabilizovaný (zpevn ný) materiál. LITERATURA [1] Novotný, B., Kulíek, K.: Problematika recyklace betonu. Beton, ro ník 2, srpen 3/1999. [2] Novotný, B.: Hodnocení kvality a monosti vyuití stavebních recyklát. Habilita ní práce. VUT v Brn, FAST, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Brno [3] Pytlík, R: Vlastnosti recyklovaného betonu. Sborník CONSTRUMAT 99. VSB - TU Ostrava, FAST, Ostrava 1999, str [4] Beckerová, L.: Optimalizace sloení cihlobetonu. Sborník CONSTRUMAT 2000, SPU v Nit e, MF, Katedra stavieb, Nitra 2000, str [5] Výborný, J., Drochytka, R., Kosatka, R, Pume, D., Tobolka, Zd.: Nauka o materiálech 20 (21). Pórobeton. Skriptum FSv VUT v Praze, vydavatelství VUT, Praha 1999, 123stran, ISBN [6] Matouek, M., Drochytka, R.: Atmosférická koroze betonu. Vydavatelství IKAS, Praha [7] Veverková, M., Veverka, Zd., Zimová, M.: Ekologická a právní rizika v nakládání se stavebními odpady. Sborník RECYCLING 2010, ARSM, VUT Brno, FS, Brno 2010 str , ISBN [8] VÚSTAH, a.s. Brno: Ekologická vhodnost vláknobetonu. Záv re ný protokol. 080/2009,. zakázky 91611, Ú1 Ekologické hmoty, Brno 2009, str Využití odpadních hmot a recyklátů ve stavebnictví

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

POÁRNÍ INENÝRSTVÍ JAKO JEDNA Z CEST KE ZVÝENÍ BEZPE NOSTI KULTURNÍCH PAMÁTEK

POÁRNÍ INENÝRSTVÍ JAKO JEDNA Z CEST KE ZVÝENÍ BEZPE NOSTI KULTURNÍCH PAMÁTEK POÁRNÍ INENÝRSTVÍ JAKO JEDNA Z CEST KE ZVÝENÍ BEZPE NOSTI KULTURNÍCH PAMÁTEK Ing. Ji í Pokorný, Ph.D 1., doc. Ing. Mikulá Monoi, PhD 2. Anotace P ísp vek se zabývá monosti vyuití poárn inenýrských metod

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Opera ní program ivotní prost edí MINISTERSTVO IVOTNÍHO PROST EDÍ STÁTNÍ FOND IVOTNÍHO PROST EDÍ R wwww.opzp.cz zelená linka pro adatele o dotace: 800 260 500 www.sfzp.cz

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem

POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže se skladem Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462 / 18, 153 00 Praha 5 IČO: 16 46 3471 DIČ: CZ6403270830 Tel: 603415568 Účet: 0600/187538504 V Praze, 10.12.2007 POSUDEK. 429 12.07/001 Závady v provedení stavby garáže

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Pokusy s kyvadly II B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem Soubor pokus voln navazuje na p ísp vek Pokusy s kyvadly, uvedený na druhém ro níku Veletrhu nápad, Plze 1997.

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále též zákon ) 1. Název nadlimitní ve ejné zakázky: Zajišt ní pravidelných úklidových

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy...

1 Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3. 4 Výsledky... 5. 5 Literatura... 16 6 Pod kování... 16 7 P ílohy... Vypracoval: Ji í Novák únor 2 Asociace Blower Door CZ Souhrn... 3 2 Oblast použití... 3 3 Metodický a koncep ní p ístup... 3 3. Cíl srovnávacího m ení...3 3.2 Metodika a postup srovnávacího m ení...4

Více