Studijní obor: Podniková ekonomika a management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní obor: Podniková ekonomika a management"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management GREEN MARKETING Green marketing Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alena KLAPALOVÁ, Ph.D. Autor: Petra DOSBABOVÁ Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: DOSBABOVÁ Petra Podniková ekonomika a management GREEN MARKETING Green marketing Zásady pro vypracování Cíl práce: Cílem práce v teoretické části je vymezení teoretických poznatků týkajících se tzv. green marketingu, případně i specifik green marketingového managementu, resp. specifik green marketingové komunikace. Cílem praktické části bude analýza a zhodnocení stávající situace týkající se vybraného problému vztaženého ke green marketingu, resp. green marketingové komunikaci, realizace vlastního průzkumu zaměřeného na zjištění formulovaných otázek spojených s green marketingem a problémem podniku/organizace v oblasti green marketingu, resp. marketingové komunikace a formulace doporučení pro další rozhodování managementu. Postup práce: 1. literární rešerše; 2. analýza stávající situace týkající se řešeného problému; 3. zhodnocení výsledků analýzy; 4. formulace návrhů a doporučení pro daný subjekt. Použité metody: Analýza, syntéza, komparace, metody marketingového výzkumu - dotazování, pozorování

4 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ANDREASEN, A.R. Social marketing in the 21st century. 1.vyd. Thousand Oaks: SAGE Publications, s. ISBN BOSTROM, M. - KLINTMAN, M. Eco-standards, product labelling and green consumerism. 1.vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. ISBN CRANE, A. - MATTEN, D., eds. Corporate Social Responsibility. 1. vyd. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd., s. ISBN GRANT, J. The green marketing manifesto. 1.vyd. Chichester: John Wiley & Sons, s. ISBN KOTLER, P. - LEE, N. Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. 1. vyd. New Jersey: John Wiley & Sons, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN WASIK, J. F. Green marketing &management: a global perspective. 1.vyd. Cambridge, Mass.: Blackwell Business, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry V Brně dne děkan

5 Jméno a příjmení autora: Petra Dosbabová Název bakalářské práce: Green marketing Název práce v angličtině: Green Marketing Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Rok obhajoby: 2012 Anotace Cílem práce je zanalyzovat stávající green marketingové aktivity konkrétní firmy, její konkurence a navrhnout další řešení. Teoretická část obsahuje definici, historii green marketingu, rozdělení spotřebitelů i marketingových strategií. Krátce je zmíněn greenwashing, téma společenské zodpovědnosti a marketingu všeobecně. V praktické části je představena vybraná firma, podrobena analýze podle marketingového mixu spolu s analýzou green marketingových aktivit konkurence a analýza dotazníku spotřebitelů. Tyto analýzy ústí v několik návrhů, jakým směrem směřovat green marketing firmy. Annotation Goal of this thesis with subject green marketing is to analyze green marketing activities of selected company, its competitors and to suggest other solutions. Theoretical part contains from definition, history of green marketing, green marketing consumers sorting and green marketing strategies sorting, shortly mentioned is greenwashing, theme of corporate social responsibility and marketing generally. In practical part of this thesis chosen company has been introduced, analyzed according to marketing mix together with competitors green marketing activities analysis and analysis of questionnaire of customers. Those analysis lead to few suggestions of next green marketing strategies of given company. Klíčová slova Green marketing, zelený marketing, marketing, marketingový mix, společenská odpovědnost, marketing služeb, greenwashing Keywords Green marketing, marketing, marketing mix, corporate social responsibility, marketing of services, greenwashing.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Green marketing vypracovala samostatně pod vedením Ing. Aleny Klapalové, PhD. a uvedla jsem všechny použité zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Masarykovy university. V Brně dne vlastnoruční podpis

8

9 Poděkování: Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucí práce Ing. Aleně Klapalové, Ph.D. za poskytnutí materiálů, užitečné rady, korekce, věcné připomínky a hlavně trpělivost. Dále také specialistovi společenské odpovědnosti společnosti Telefónica O2 Janu Vosátkovi a manažerce společenské odpovědnosti společnosti T-Mobile Petře Pavičové za užitečné informace a spolupráci, nakonec také všem, kdo vyplnili dotazník za trpělivost a ochotu.

10

11 OBSAH ÚVOD,... 9 METODOLOGIE...11 Výzkumné otázky a hypotézy TEORETICKÁ ČÁST Historie a definice green marketing Green business Spotřebitelé Motivace a potřeby zelených spotřebitelů Typy green marketingu podle Granta Greenwashing Společenská odpovědnost Marketing Matice Green marketingových strategií Marketing služeb Marketing mix Model strategického rozhodování PRAKTICKÁ ČÁST Historie Vodafone ČR Marketingový mix Vodafone Produkt Propagace Cena Distribuce Recyklace odpadu Analýza konkurence Zákazníci Green marketing konkurence Dotazník Vyhodnocení a hypotézy Hypotézy Návrhová část Zelený zákazník Sběrný kontejner Zasaď strom ZÁVĚR ZDROJE LITERATURY Monografie Časopisy Firemní zdroje Ostatní zdroje SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ Seznam grafů Seznam obrázků... 68

12 Seznam tabulek.68 Seznam příloh

13 ÚVOD V dnešní době je téma ochrany životního prostředí velmi diskutované. Nejen vlády, národní i nadnárodní instituce zkoumají vlivy fungování dnešní společnosti na okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Na základě těchto výzkumů vydávají doporučení, nařízení a směrnice, podle kterých se svědomité organizace a podniky mají orientovat. Nejde jen o znečisťování ovzduší a přírody či snad způsobování globálního oteplování, ale jde i o nakládání s přebytečným a škodlivým odpadem, šetření energií a materiálu a používání kvalitních a okolí neškodlivých surovin. Lidé se o svoji planetu bojí a slyší na nabídky řešení a pomoci. Toho si všimli výrobci a prodejci a snaží se nalézt řešení, jak uspokojit své zákazníky a přispět pro všeobecné blaho. Ovšem příznivý vliv na životní prostředí není jediným pozitivem, díky snahám o inovace, nové technologie a řešení a snižování vstupních materiálů, dochází i ke snižování nákladů pro firmy a podniky. Přístupů ke green marketingu je mnoho, někteří lidé věří, že globální problémy je potřeba řešit a aktivně se zapojují, ostatní spoléhají, že tyto problémy vyřeší velké společnosti a vlády, jiní vidí green marketing pouze jako další reklamní tah působící na pocit viny. V České republice není green marketing ještě příliš rozšířen, lidé jsou v reakcích na otázky globálních a environmentálních problémů spíše rozpačití a nedůvěřiví. Toto téma jsem si vybrala, protože do budoucna v tomto zeleném přístupu vidím velký potenciál a mnoho příležitostí k rozvoji. Tato práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na definici, historii a formy green marketingu a rozdíl oproti marketingu, zmíněna je i společenská odpovědnost. Pro praktickou část jsem si vybrala výzkum green marketingových aktivit společnost poskytující mobilní služby, jejich vliv na stávající i potenciální zákazníky a konkurenci. K výzkumu jsem použila metodu dotazníku, který jsem šířila pomocí sociální internetové sítě i tištěnou formou. Také jsem kontaktovala dvě konkurenční společnosti, abych zjistila, zda a jaké green marketingové aktivity hodlají použít. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda spotřebitelé o zelených aktivitách vybrané společnosti vědí, jak na ně reagují a zda je pro ně určující při výběru služeb environmentální chování poskytovatele. Vybranou společností je společnost Vodafone Česká republika, která v závislosti na inspiraci mateřské společnosti Vodafone Group Plc, rozjela green marketingovou kampaň Zelená síť na trhu mobilních operátorů. 9

14 10

15 METODOLOGIE Téma problémů životního prostředí je v současnosti velmi moderní, diskutované a zajímavé. V České republice nebylo na tento námět zatím mnoho prací napsáno, i když postupně získává na popularitě. Pole působnosti je tedy široké. V dosud vypracovaných pracích se však většinou jedná o bio potraviny, bio farmy a ekologii všeobecně. Po delším uvažování jsem zvolila výzkum společnosti provozující mobilní síť a s ní související manažerský problém efektivity a efektivnosti jednotlivých green marketingových aktivit a aktivit konkurence. Samotnému výzkumu vybrané společnosti předcházelo studium odborných knih, mnoha odborných článků dostupných na internetu na důvěryhodných stránkách a materiálů poskytnutých vedoucí této práce, ze kterých je vypracována rešerše v teoretické části této práce. Praktickou část uvádí představení společnosti a následuje analýza marketingového mixu, prostředků reklamy a reklamních kampaní. Samotný výzkum je uskutečněn prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního dotazovaní zákazníků formou dotazník. Po sběru všech dat následuje analýza statistických dat a komparační analýza konkurence. Výzkumné otázky a hypotézy V této práci se snažím najít odpověď na otázky, zda je stávající green marketingová kampaň vybrané společnosti jako celek i jako jednotlivé aktivity efektivní. Tyto otázky následuje výzkum a analýza reakce stávajících a potencionálních zákazníků, a jaký postoj ke green marketingu mají oba dva konkurenční operátoři. Na základě těchto výzkumných otázek byly vysloveny následující hypotézy a zkoumána jejich pravdivost v praktické části této práce: Existuje souvislost mezi mírou green marketingových aktivit a zeleným zákazníkem, přičemž jako zeleného zákazníka označuji takového zákazníka, který se v rámci svého kupního chování chová a smýšlí ekologicky. Existuje souvislost mezi mírou green marketingové propagace a znalostí green marketingových aktivit. 11

16 12

17 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Historie a definice green marketingu Během 70. let 20. století se společnost poprvé začala zajímat o výrobky, které neškodí zdraví a neznamenají hrozbu pro budoucnost. 1 Jednalo se zejména o ženy s dětmi a vyšším vzděláním, které poptávaly výrobky šetrné ke zdravé svých dětí. V roce 1975 Americká marketingová společnost (AMA) pořádala seminář s názvem Ecologic Marketing, na kterém chtěla poukázat na dopady marketingových aktivit na životní prostředí. Na tomto semináři poprvé zazněl pojem green marketing spolu s termíny jako ekologický marketing a marketing životního prostředí. Rok na to vyšla jedna z prvních knížek s názvem Ekologický marketing. Green marketing se tak stává oblíbeným a velmi diskutovaným tématem 80. a 90. let. Na semináři Americké marketingové společnosti byl ekologický marketing definován jako: studie pozitivních a negativních aspektů marketingových aktivit na znečištění, spotřebu energií a neenergických zdrojů. 2 I když tato definice obsahuje definici samotného procesu marketingu a uvažuje dopady marketingu na životní prostředí, není dostatečná. Samotný green marketing lze definovat mnoha způsoby, avšak žádná univerzální definice není všeobecně uznávána. Obšírněji bychom jej mohli definovat takto: Green marketing zahrnuje všechny aktivity prováděné za účelem provedení a usnadnění veškerých směn směřujících k uspokojení lidských potřeb a přání s minimálním škodlivým dopadem na životní prostředí. 3 Americká marketingová společnost na svých stránkách green marketing formuluje několika způsoby: 4 maloobchodní definice - marketing produktů, u kterých se předpokládá, že jsou bezpečné vůči životnímu prostředí 1 OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, 2011, str.22 2 National Workshop on Ecological Marketing, Austin, Tex., Ecological marketing / edited by Karl E. Henion II and Thomas C. Kinnear citované podle : NERVI, Giorgia. Green Market Research anyone? : A study on Green Market Research practice among companies [cit ]. str. 1. (vlastní překlad) 3 POLONSKY, Michael Jay. An Introduction To Green Marketing: Electronic Green Journal, 1(2) [online]. Australia, 1999 [cit ]. Dostupné z: Electronic Green Journal. University of Newcastle, vlastní překlad 4 American Marketing Association [online] [cit ]. Dictionary. Dostupné z (vlastní překlad) 13

18 společenský marketing - vývoj a prodej produktů navržených tak, aby minimalizovaly negativní efekty na fyzické prostředí nebo zlepšovaly jeho kvalitu environmentální definice - snaha organizací vyrábět, nabízet, balit a navracet produkty způsobem, který zohledňuje a respektuje ekologické zájmy Green marketing prošel třemi etapami vývoje. První etapa je nazývána ekologický green marketing a vyznačuje se tím, že všechny marketingové aktivity se zaměřovaly na pomoc životnímu prostředí a řešení environmentálních problémů. Druhá fáze nese jméno environmentální green marketing a zaměřovala se na čisté technologie a výrobu inovativních řešení v boji se znečišťováním ovzduší a odpadem. Třetí etapa, tzv. trvale udržitelného rozvoje green marketingu, klade důraz na fakt, že přírodní zdroje jsou omezené a lidská přání neomezená, nutí obchodníky a výrobce zakomponovat efektivní využívání zdrojů s co nejnižším odpadem mezi hlavní cíle společnosti. 5 V roce 1989 vydala konzultační firma Michael Peters group zprávu o výzkumu, ve kterém zkoumala zájem a ochotu amerických spotřebitelů kupovat zboží a služby s menším negativním dopadem na životní prostředí. Zjistila, že 89 % dotázaných spotřebitelů se zajímá o dopad produktů na životní prostředí a 79 % z nich je ochotno si připlatit až o 5 % vyšší cenu za výrobek, který je zabalen v recyklovaném nebo lehce biologicky odbouratelném obale. Z tohoto výzkumu vyplývá fakt pro obchodníky - nabídněte zelenější produkt a svět si k vám cestu najde. 6 Příznivé načasování výzkumu nebylo náhodné. Den země roku 1990 se blížil a sliboval velký mediální zájem. Pořadatelé se postarali o reklamu tak, aby tuto událost nikdo nepřehlédl. Nebáli se zajít tak daleko, že si objednali propagaci oblečení, vybavení a suvenýrů se značkou Dne země ve filmech jako je Robocop. A tak lze Den země 1990 pokládat za první velkou green marketingovou kampaň. 7 Tento den green marketing slavil velký úspěch, zdálo se, že každá společnost chce být zelená a chránit životní prostředí. Celých 26 % všech výrobků pro domácnost bylo představeno jako přátelský k ozónu, recyklovatelný, snadno odbouratelný či kompostovatelný nebo s jiným zeleným prohlášením. V novinách se objevují celostránkové reklamy různých podniků, ve kterých se hlásí k závazku dbát na životní prostředí. 8 Bohužel to nebylo tak jednoduché, mnoho názvů jako bezpečný, přátelský k zemi, netoxický, organický a přírodní nebylo přijato jako norma ani zákonem ani veřejností. I když některé názvy byly z technického hlediska správné, z funkčního hlediska správné nebyly. Z green marketingu se stal greenwashing. 9 5 DR.MURTHY, P. S.R., Strategic Green Marketing for Survivial (August 4, 2010). [cit ].Dostupné na SSRN: nebo 6 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009,. str. 2 7 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str. 2 8 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str.3 9 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str

19 Některé společnosti však vzaly zelený závazek vážně a dokázaly zvýšit efektivitu ve využívání energií, zdrojů a nakládání s odpadem. Toto sice nebylo vidět v samotných výrobcích, ale došlo k pozitivnímu ovlivnění nákladu a snížení risku pro životní prostředí. Vznikl smart business, ať už jej zákaznici a aktivisté ocenili či nikoliv. 10 V dnešní době si většina lidí myslí, že když je výrobek zelený, jedná se jen o další promyšlený tah marketingu anebo přímo o ekologické zboží. Z reklam na zelené produkty lze často získat pocit, že se firma snaží vylepšit své jméno spíše než opravdu udělat něco pro svět. Za zeleným přístupem se také schovává fakt, že je to pro firmu výhodné a ušetří náklady. S tvrzením, že papírové vyúčtování je neekologické, firma ušetří poštovné, papír i tiskárnu při posílání u. 11 Výraz green marketing však vyjadřuje mnohem širší okruh, přes spotřební zboží, služby, výrobu až k samotné kampani. Green marketing se snaží vyjádřit potřebu minimalizovat škodlivý vliv a nežádoucí dopad, který je vytvářen při uspokojování lidských potřeb. Protože při veškerém uspokojování lidských potřeb dochází ke spotřebě energií a konzumaci životního prostředí, je šetrnost k tomuto prostředí velmi důležitá. Nemusí to však nutně znamenat úplné odstranění negativních vlivů. V této souvislosti John Grant ve své knize The Green Marketing Manifesto poukazuje na několik bodů: 12 Fakt, že být zelený není záležitostí jen střední a vyšší třídy, vzdělaných nebo liberálních lidí, je to záležitost každého z nás. Výzvou je včlenit zelené chování jako součást normálního života. Zodpovědnost neleží jen na vládách, velkých korporacích nebo nevládních organizacích, je to zodpovědnost náš všech. Zelený marketing může být i zábavný, jedinečný, úchvatný, hravý, dopadající a tvořivý. A nemusí být vždy zelený (přírodní, ve stylu hippie, prominentní). Také charakterizuje green marketing podle pěti 5 I: Intuitivní - znamená průlom v chápání zelených aktivit. Pro většinu lidí se zdá být těžké změnit běžné činnosti jako nákup, práci a cestování směrem k trvalé udržitelnosti. Úkolem marketingu je toto změnit v intuitivní návyk, dovolit lidem pochopit, že organické věci a aktivity jako recyklování jsou pro náš svět důležité. Poukazuje na nutnost vývoje podobnému jako zažívá IT nebo fitness. Integrující - průlomovou myšlenkou je vývoj, který směřuje ke zlepšování kvality života pro stávající i budoucí generace kombinováním ekonomického vývoje s vývojem sociálním a environmentálním, kombinací obchodu, technologií, společenských jevů a ekologie. V oblasti marketingu skýtá příležitost stanovit si zelené a společenské cíle. 10 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str Going Green: Legitimate Effort, Marketing Hoax, or Something More Sinister?. [online]. [cit ]. Dostupné z 12 GRANT, John. The green marketing manifesto. Hoboken, NJ: John Wiley, c2007,. str.19 20, (vlastní překlad) 15

20 Inovativní - vytváření nových produktů a nových životních stylů. Říká se, že inovace v zeleném podnikání prodělává vývoj jako oblast informačních technologií v posledních dvaceti letech. Začíná se používat termín g-commerce, který je analogický k termínu e-commerce. Rychlý rozvoj je umožněn zejména díky internetu, který se stal velmi mocným nástrojem k překonávání neefektivností, například rychlejším a jednodušším kontaktem prodejců s kupci. Inviting - lákavý. Green marketing má být vnímán jako přínosná volba a ne jako kousavý svetr, ke kterému ho Grant přirovnává. V minulosti se green marketing neblaze proslavil velikým humbukem, který skončil zklamáním. Zelené výrobky byly spíše kompromisem a krokem zpátky. Vytvořilo se všeobecné podezření, že v green marketingu jde zejména o obětování, těžkost a neobratnost. Zelené výrobky jsou však často efektivnější, zdravější a vydrží déle než běžné. Marketing musí vytvořit nové mýty a včlenit je do kultury, že být zelený je zábavné, lehké a žádoucí. Informativní - nedostatek informací překrucuje lidské chování nejvíce. Známá značka se stala zárukou kvality zejména pro ty spotřebitele, kteří se v daném odvětví příliš neorientují. Sáhnou po této značce prostě proto, že tuto značku přece kupují lidé jako oni. Green marketing se nemá stát zaručenou značkou, je o účasti a vzdělání každého z nás. 16

21 1.2 Green business 13 V literatuře se lze dočíst o mnoha důvodech, proč se organizace dávají na zelenou cestu. Můžeme je shrnout v těchto pět situací: 14 Organizace pohlížejí na green marketing jako na příležitost, jak dosáhnout svých cílů. Toto je tedy pojetí z pohledu síly a možností marketingové funkce podniku. Ale green se může týkat celého podnikání. Organizace věří, že mají morální závazek nést větší společenskou zodpovědnost. Vlády tlačí podniky k větší zodpovědnosti Soutěžení v aktivitách chránících prostředí nutí podniky ke změně svých marketingových aktivit. Náklady spojené s likvidací odpadu a snížením spotřeby materiálu nutí firmy měnit svoji politiku. Téměř každý produkt, nápad, trend i trh vyžaduje normy a standardy, aby byl veřejností přijat a akceptován. Tyto normy a standardy zaručují jistoty nejen zákazníkům, ale i podnikatelským partnerům a zaměstnancům, na oplátku slibují větší růst a prosperitu na trhu. Ale žádný standard nebo norma, která by udávala zelenost podniku nebo výrobku, neexistuje. Nabízí se však rozmanité certifikační programy, kterých využívají víceméně menší firmy na místní úrovni. V Americe vznikl program nazvaný Síť green businessu, spravovaný neziskovou organizací Co-op America. Čítá přes 4000 členských společností, které musely splnit společenská a environmentální kriteria pro vstup. 15 Protože neexistuje žádná konkrétní specifická norma, lze být zelený velmi jednoduše. Továrna produkující jedovatý odpad si nainstaluje solární panely na střechu a prohlásí, že se chová zeleně. Takovéto chování dalo vzniknout několika dobrovolným environmentálním a společenským standardům, které zahrnují široké spektrum chování, praktik a výkonů s ohledem na problémy efektivnosti využívání energií, dopadu na klima, a podobně. V současné době pracuje několik skupin na definování zeleného standardu. 16 Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Ogranization for Standardization) vyvíjí již od roku 1991 sérii ISO standardů 14000, které pomáhají firmám plnit a zavést systém managementu ochrany prostředí. Jedná se o dobrovolný standard, který má pomáhat dosahovat cílu, ne cíle 13 Pojem green business byl ponechaný v anglickém originálu, protože může v češtině znamenat jak zelený podnik, tak zelené podnikání a to v mnoha významech. Pro název kapitoly bylo použití anglického výrazu vhodnější 14 DR.MURTHY, P. S.R., Strategic Green Marketing for Survivial (August 4, 2010). [cit ].Dostupné na SSRN: nebo 15 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009,. str

22 pouze definovat. Obsahuje i mnoho pomocných nástrojů jako jsou audity prostředí, hodnocení environmentálního chování a vyhodnocení životního cyklu Global green standards: ISO and sustainable development. [online]. Winnipeg: International Institute of Sustainable Development, [cit ]. Dostupné z: str

23 1.3 Spotřebitelé Podle J. Ottmanové existuje 5 odstínů zelených spotřebitelů. 18 Liší se přístupem k životnímu prostředí, otázkám dopadu produkce a ochotou zaplatit více za zelený výrobek nebo službu. Jsou to tzv. LOHAS 19, naturalisté, přelétavci, tradicionalisté a nerozhodní LOHAS Spotřebitelé z této skupiny jsou nejvíce aktivní a uvědomělí v zelené sféře. Jedná se nejčastěji o vdané ženy ve středním věku. Jsou nejméně citlivé na připlácení si za zelenější produkt, jsou aktivní ve spolcích a vždy připravené bojovat v eko-kauzách, za šetření energií a vody, nosí látkové nákupní tašky a lobují za zákony na ochranu prostředí. Jsou více loajální ke společnostem a značkám, které reflektují jejich osobní hodnoty. Doporučují je známým a rodině. LOHAS se energicky zajímají o informace o produktu, zda je opravdu zelený podle jejich standardu a cítění. Pečlivě zkoumají etikety na jídle a nápojích a konzumují organické jídlo nebo hledají ty výrobky, které prošly nejmenším zpracováním. Nadpoloviční většina z nich by bojkotovala značku, s jejíž produkcí a výrobou nesouhlasí. Nevěří placeným médiím, hledají informace na internetu a ve společnosti Naturalisté Za předpokladu, že mají velmi osobní přístup k životnímu prostředí, naturalisté směřují k dosažení zdravého životního stylu a věří ve filozofie spojující mysl, tělo a ducha spolu s modlitbou. Motivováni slovy jako antibakteriální, bez syntetické chemie a přírodní se zajímají o dopady na životní prostředí chemikálií obsažených v barvách, kosmetice i jídle. Rychle si vybírají, co je pro ně a jejich děti dobré, považují za důležité, aby obchody prodávaly organické jídlo. Vidí sebe jako zelené, ale ve skutečnosti nejsou tak aktivní jako LOHAS, ani v recyklování ani v zeleném chování. Mají však zájem dozvědět se více, zvláště týká-li se to přímo jejich zdraví. Většinou jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé s nejnižšími příjmy Přelétavci Přelétavci tvoří druhou největší skupinu zelených spotřebitelů, jsou ovlivněni více módou a trendy než tím, čemu věří. Jsou mladší a jejich osobní a etické hodnoty se ještě neustálily s jejich životním stylem. Protože být green je in, lze je často vidět s látkovou nákupní taškou nebo řídit hybrid. Dělají to proto, aby se všem ukázali a pochlubili. Bojkotují společnosti, které škodí životnímu prostředí, ale věří pouze informacím z médií, aniž by si je sami ověřili. Jsou zapáleni pro jednoduché zelené aktivity jako recyklování a šetření energií, ale již méně nadšení pro jemnější ekologické chování jako snižovaní emisí uhlíku. Obvykle žijí ve větších domech, mají tři nedospělé děti a uvědomují si dopady svého ekochování. Protože mají dostatečný příjem, jsou atraktivním segmentem pro zelené obchodníky. 18 OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, str , (vlastní překlad) 19 LOHAS je zkratka z anglického Lifestyles of Health and Sustainability, která znamená životní styl zdraví a udržitelného vývoje 19

24 Skoro jedna pětina z přelétavců si myslí, že je těžké posoudit dopad jejich chování na životní prostředí a jedna polovina si přeje, aby pro ochranu životního prostředí dělala více. Obchodníci, kteří dokážou šikovně komunikovat a poukazovat na to, co zelený životní styl přináší, se těší v této skupině zákazníků mimořádným výdělkům Tradicionalisté Tradicionalistu si lze nejlépe představit jako otce, který nabádá děti, aby si oblékly svetr raději než by přitopil, stále je peskuje za rozsvícená světla. Oproti LOHAS, kteří utratí více za zelenost produktu, tradicionalisté utratí více peněz za energicky méně náročnou ledničku, protože ví, že jim to ušetří účty za energii. Často recyklují a znovu užívají věci, aby ušetřili za odpad a nákup nových. Vědí o existenci problémů životního prostředí, ale nejsou tolik motivováni kupovat organické věci pro lepší zdraví nebo ochranu prostředí. Zpravidla jsou to muži ve středním věku s největšími příjmy, skoro polovina z nich utratí měsíčně celý jejich příjem Nerozhodnutí Tato menší skupina se chová nejméně zodpovědně k životnímu prostředí. Jen něco přes jejich čtvrtinu by bojkotovalo značku vytvořenou výrobci, kteří nesplňují jejich eko-představy. Oproti tomu z ostatních skupin by se do bojkotu zapojilo alespoň 40 %. A i když 60 % tvrdí, že nejsou lhostejní, pouze 24 % jich recykluje. Typicky jsou to mladší muži s lehce podprůměrnými příjmy a nižším vzděláním. Dále J. Ottmanová dělí spotřebitele dle zelených zájmů na konzerváře zdrojů, nadšence pro zdraví, milovníky zvířat a outdoor fandy. Toto rozdělení má za úkol zjednodušit cílování spotřebitelů s hlubším zájmem o zelené produkty. 20 Konzerváři zdrojů nesnáší odpad, roky nosí klasické oblečení, používají látkové nákupní tašky, instalují si úsporné žárovky, používají plastikové misky od jídla a instalují solární panely, aby ušetřili za elektřinu. Mají požitek z úspory financí, protože se cítí chytří, a radí přátelům a rodině, jak snížit odpad. Nadšenci pro zdraví jsou ti, kteří se bojí rakoviny vznikající ze slunce, dlouhodobých dopadů užívání pesticidů na zdraví dětí a neustále hledají zprávy o jedovatých látkách v hračkách a školních pomůckách. Tito nadšenci používají slunečníky, platí si nejlepší organické jídlo a netoxické čisticí prostředky. 20 OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, str , (vlastní překlad) 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR 29. 11. 2012 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika,

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM Ing. Klára Nesvadbová 1 A BSTRAKT Článek pojednává o tématu společenské odpovědnosti firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), která v podnikání přebírá stále

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více