Studijní obor: Podniková ekonomika a management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní obor: Podniková ekonomika a management"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management GREEN MARKETING Green marketing Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alena KLAPALOVÁ, Ph.D. Autor: Petra DOSBABOVÁ Brno, 2012

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra podnikového hospodářství Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: DOSBABOVÁ Petra Podniková ekonomika a management GREEN MARKETING Green marketing Zásady pro vypracování Cíl práce: Cílem práce v teoretické části je vymezení teoretických poznatků týkajících se tzv. green marketingu, případně i specifik green marketingového managementu, resp. specifik green marketingové komunikace. Cílem praktické části bude analýza a zhodnocení stávající situace týkající se vybraného problému vztaženého ke green marketingu, resp. green marketingové komunikaci, realizace vlastního průzkumu zaměřeného na zjištění formulovaných otázek spojených s green marketingem a problémem podniku/organizace v oblasti green marketingu, resp. marketingové komunikace a formulace doporučení pro další rozhodování managementu. Postup práce: 1. literární rešerše; 2. analýza stávající situace týkající se řešeného problému; 3. zhodnocení výsledků analýzy; 4. formulace návrhů a doporučení pro daný subjekt. Použité metody: Analýza, syntéza, komparace, metody marketingového výzkumu - dotazování, pozorování

4 Rozsah grafických prací: (Předpoklad cca 10 tabulek a grafů) Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: ANDREASEN, A.R. Social marketing in the 21st century. 1.vyd. Thousand Oaks: SAGE Publications, s. ISBN BOSTROM, M. - KLINTMAN, M. Eco-standards, product labelling and green consumerism. 1.vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. ISBN CRANE, A. - MATTEN, D., eds. Corporate Social Responsibility. 1. vyd. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd., s. ISBN GRANT, J. The green marketing manifesto. 1.vyd. Chichester: John Wiley & Sons, s. ISBN KOTLER, P. - LEE, N. Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. 1. vyd. New Jersey: John Wiley & Sons, s. ISBN KOTLER, P. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, s. ISBN WASIK, J. F. Green marketing &management: a global perspective. 1.vyd. Cambridge, Mass.: Blackwell Business, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry V Brně dne děkan

5 Jméno a příjmení autora: Petra Dosbabová Název bakalářské práce: Green marketing Název práce v angličtině: Green Marketing Katedra: Podnikového hospodářství Vedoucí bakalářské práce: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Rok obhajoby: 2012 Anotace Cílem práce je zanalyzovat stávající green marketingové aktivity konkrétní firmy, její konkurence a navrhnout další řešení. Teoretická část obsahuje definici, historii green marketingu, rozdělení spotřebitelů i marketingových strategií. Krátce je zmíněn greenwashing, téma společenské zodpovědnosti a marketingu všeobecně. V praktické části je představena vybraná firma, podrobena analýze podle marketingového mixu spolu s analýzou green marketingových aktivit konkurence a analýza dotazníku spotřebitelů. Tyto analýzy ústí v několik návrhů, jakým směrem směřovat green marketing firmy. Annotation Goal of this thesis with subject green marketing is to analyze green marketing activities of selected company, its competitors and to suggest other solutions. Theoretical part contains from definition, history of green marketing, green marketing consumers sorting and green marketing strategies sorting, shortly mentioned is greenwashing, theme of corporate social responsibility and marketing generally. In practical part of this thesis chosen company has been introduced, analyzed according to marketing mix together with competitors green marketing activities analysis and analysis of questionnaire of customers. Those analysis lead to few suggestions of next green marketing strategies of given company. Klíčová slova Green marketing, zelený marketing, marketing, marketingový mix, společenská odpovědnost, marketing služeb, greenwashing Keywords Green marketing, marketing, marketing mix, corporate social responsibility, marketing of services, greenwashing.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Green marketing vypracovala samostatně pod vedením Ing. Aleny Klapalové, PhD. a uvedla jsem všechny použité zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Masarykovy university. V Brně dne vlastnoruční podpis

8

9 Poděkování: Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucí práce Ing. Aleně Klapalové, Ph.D. za poskytnutí materiálů, užitečné rady, korekce, věcné připomínky a hlavně trpělivost. Dále také specialistovi společenské odpovědnosti společnosti Telefónica O2 Janu Vosátkovi a manažerce společenské odpovědnosti společnosti T-Mobile Petře Pavičové za užitečné informace a spolupráci, nakonec také všem, kdo vyplnili dotazník za trpělivost a ochotu.

10

11 OBSAH ÚVOD,... 9 METODOLOGIE...11 Výzkumné otázky a hypotézy TEORETICKÁ ČÁST Historie a definice green marketing Green business Spotřebitelé Motivace a potřeby zelených spotřebitelů Typy green marketingu podle Granta Greenwashing Společenská odpovědnost Marketing Matice Green marketingových strategií Marketing služeb Marketing mix Model strategického rozhodování PRAKTICKÁ ČÁST Historie Vodafone ČR Marketingový mix Vodafone Produkt Propagace Cena Distribuce Recyklace odpadu Analýza konkurence Zákazníci Green marketing konkurence Dotazník Vyhodnocení a hypotézy Hypotézy Návrhová část Zelený zákazník Sběrný kontejner Zasaď strom ZÁVĚR ZDROJE LITERATURY Monografie Časopisy Firemní zdroje Ostatní zdroje SEZNAM ZKRATEK SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ Seznam grafů Seznam obrázků... 68

12 Seznam tabulek.68 Seznam příloh

13 ÚVOD V dnešní době je téma ochrany životního prostředí velmi diskutované. Nejen vlády, národní i nadnárodní instituce zkoumají vlivy fungování dnešní společnosti na okolí a prostředí, ve kterém žijeme. Na základě těchto výzkumů vydávají doporučení, nařízení a směrnice, podle kterých se svědomité organizace a podniky mají orientovat. Nejde jen o znečisťování ovzduší a přírody či snad způsobování globálního oteplování, ale jde i o nakládání s přebytečným a škodlivým odpadem, šetření energií a materiálu a používání kvalitních a okolí neškodlivých surovin. Lidé se o svoji planetu bojí a slyší na nabídky řešení a pomoci. Toho si všimli výrobci a prodejci a snaží se nalézt řešení, jak uspokojit své zákazníky a přispět pro všeobecné blaho. Ovšem příznivý vliv na životní prostředí není jediným pozitivem, díky snahám o inovace, nové technologie a řešení a snižování vstupních materiálů, dochází i ke snižování nákladů pro firmy a podniky. Přístupů ke green marketingu je mnoho, někteří lidé věří, že globální problémy je potřeba řešit a aktivně se zapojují, ostatní spoléhají, že tyto problémy vyřeší velké společnosti a vlády, jiní vidí green marketing pouze jako další reklamní tah působící na pocit viny. V České republice není green marketing ještě příliš rozšířen, lidé jsou v reakcích na otázky globálních a environmentálních problémů spíše rozpačití a nedůvěřiví. Toto téma jsem si vybrala, protože do budoucna v tomto zeleném přístupu vidím velký potenciál a mnoho příležitostí k rozvoji. Tato práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na definici, historii a formy green marketingu a rozdíl oproti marketingu, zmíněna je i společenská odpovědnost. Pro praktickou část jsem si vybrala výzkum green marketingových aktivit společnost poskytující mobilní služby, jejich vliv na stávající i potenciální zákazníky a konkurenci. K výzkumu jsem použila metodu dotazníku, který jsem šířila pomocí sociální internetové sítě i tištěnou formou. Také jsem kontaktovala dvě konkurenční společnosti, abych zjistila, zda a jaké green marketingové aktivity hodlají použít. Cílem dotazníku bylo zjistit, zda spotřebitelé o zelených aktivitách vybrané společnosti vědí, jak na ně reagují a zda je pro ně určující při výběru služeb environmentální chování poskytovatele. Vybranou společností je společnost Vodafone Česká republika, která v závislosti na inspiraci mateřské společnosti Vodafone Group Plc, rozjela green marketingovou kampaň Zelená síť na trhu mobilních operátorů. 9

14 10

15 METODOLOGIE Téma problémů životního prostředí je v současnosti velmi moderní, diskutované a zajímavé. V České republice nebylo na tento námět zatím mnoho prací napsáno, i když postupně získává na popularitě. Pole působnosti je tedy široké. V dosud vypracovaných pracích se však většinou jedná o bio potraviny, bio farmy a ekologii všeobecně. Po delším uvažování jsem zvolila výzkum společnosti provozující mobilní síť a s ní související manažerský problém efektivity a efektivnosti jednotlivých green marketingových aktivit a aktivit konkurence. Samotnému výzkumu vybrané společnosti předcházelo studium odborných knih, mnoha odborných článků dostupných na internetu na důvěryhodných stránkách a materiálů poskytnutých vedoucí této práce, ze kterých je vypracována rešerše v teoretické části této práce. Praktickou část uvádí představení společnosti a následuje analýza marketingového mixu, prostředků reklamy a reklamních kampaní. Samotný výzkum je uskutečněn prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního dotazovaní zákazníků formou dotazník. Po sběru všech dat následuje analýza statistických dat a komparační analýza konkurence. Výzkumné otázky a hypotézy V této práci se snažím najít odpověď na otázky, zda je stávající green marketingová kampaň vybrané společnosti jako celek i jako jednotlivé aktivity efektivní. Tyto otázky následuje výzkum a analýza reakce stávajících a potencionálních zákazníků, a jaký postoj ke green marketingu mají oba dva konkurenční operátoři. Na základě těchto výzkumných otázek byly vysloveny následující hypotézy a zkoumána jejich pravdivost v praktické části této práce: Existuje souvislost mezi mírou green marketingových aktivit a zeleným zákazníkem, přičemž jako zeleného zákazníka označuji takového zákazníka, který se v rámci svého kupního chování chová a smýšlí ekologicky. Existuje souvislost mezi mírou green marketingové propagace a znalostí green marketingových aktivit. 11

16 12

17 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Historie a definice green marketingu Během 70. let 20. století se společnost poprvé začala zajímat o výrobky, které neškodí zdraví a neznamenají hrozbu pro budoucnost. 1 Jednalo se zejména o ženy s dětmi a vyšším vzděláním, které poptávaly výrobky šetrné ke zdravé svých dětí. V roce 1975 Americká marketingová společnost (AMA) pořádala seminář s názvem Ecologic Marketing, na kterém chtěla poukázat na dopady marketingových aktivit na životní prostředí. Na tomto semináři poprvé zazněl pojem green marketing spolu s termíny jako ekologický marketing a marketing životního prostředí. Rok na to vyšla jedna z prvních knížek s názvem Ekologický marketing. Green marketing se tak stává oblíbeným a velmi diskutovaným tématem 80. a 90. let. Na semináři Americké marketingové společnosti byl ekologický marketing definován jako: studie pozitivních a negativních aspektů marketingových aktivit na znečištění, spotřebu energií a neenergických zdrojů. 2 I když tato definice obsahuje definici samotného procesu marketingu a uvažuje dopady marketingu na životní prostředí, není dostatečná. Samotný green marketing lze definovat mnoha způsoby, avšak žádná univerzální definice není všeobecně uznávána. Obšírněji bychom jej mohli definovat takto: Green marketing zahrnuje všechny aktivity prováděné za účelem provedení a usnadnění veškerých směn směřujících k uspokojení lidských potřeb a přání s minimálním škodlivým dopadem na životní prostředí. 3 Americká marketingová společnost na svých stránkách green marketing formuluje několika způsoby: 4 maloobchodní definice - marketing produktů, u kterých se předpokládá, že jsou bezpečné vůči životnímu prostředí 1 OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, 2011, str.22 2 National Workshop on Ecological Marketing, Austin, Tex., Ecological marketing / edited by Karl E. Henion II and Thomas C. Kinnear citované podle : NERVI, Giorgia. Green Market Research anyone? : A study on Green Market Research practice among companies [cit ]. str. 1. (vlastní překlad) 3 POLONSKY, Michael Jay. An Introduction To Green Marketing: Electronic Green Journal, 1(2) [online]. Australia, 1999 [cit ]. Dostupné z: Electronic Green Journal. University of Newcastle, vlastní překlad 4 American Marketing Association [online] [cit ]. Dictionary. Dostupné z (vlastní překlad) 13

18 společenský marketing - vývoj a prodej produktů navržených tak, aby minimalizovaly negativní efekty na fyzické prostředí nebo zlepšovaly jeho kvalitu environmentální definice - snaha organizací vyrábět, nabízet, balit a navracet produkty způsobem, který zohledňuje a respektuje ekologické zájmy Green marketing prošel třemi etapami vývoje. První etapa je nazývána ekologický green marketing a vyznačuje se tím, že všechny marketingové aktivity se zaměřovaly na pomoc životnímu prostředí a řešení environmentálních problémů. Druhá fáze nese jméno environmentální green marketing a zaměřovala se na čisté technologie a výrobu inovativních řešení v boji se znečišťováním ovzduší a odpadem. Třetí etapa, tzv. trvale udržitelného rozvoje green marketingu, klade důraz na fakt, že přírodní zdroje jsou omezené a lidská přání neomezená, nutí obchodníky a výrobce zakomponovat efektivní využívání zdrojů s co nejnižším odpadem mezi hlavní cíle společnosti. 5 V roce 1989 vydala konzultační firma Michael Peters group zprávu o výzkumu, ve kterém zkoumala zájem a ochotu amerických spotřebitelů kupovat zboží a služby s menším negativním dopadem na životní prostředí. Zjistila, že 89 % dotázaných spotřebitelů se zajímá o dopad produktů na životní prostředí a 79 % z nich je ochotno si připlatit až o 5 % vyšší cenu za výrobek, který je zabalen v recyklovaném nebo lehce biologicky odbouratelném obale. Z tohoto výzkumu vyplývá fakt pro obchodníky - nabídněte zelenější produkt a svět si k vám cestu najde. 6 Příznivé načasování výzkumu nebylo náhodné. Den země roku 1990 se blížil a sliboval velký mediální zájem. Pořadatelé se postarali o reklamu tak, aby tuto událost nikdo nepřehlédl. Nebáli se zajít tak daleko, že si objednali propagaci oblečení, vybavení a suvenýrů se značkou Dne země ve filmech jako je Robocop. A tak lze Den země 1990 pokládat za první velkou green marketingovou kampaň. 7 Tento den green marketing slavil velký úspěch, zdálo se, že každá společnost chce být zelená a chránit životní prostředí. Celých 26 % všech výrobků pro domácnost bylo představeno jako přátelský k ozónu, recyklovatelný, snadno odbouratelný či kompostovatelný nebo s jiným zeleným prohlášením. V novinách se objevují celostránkové reklamy různých podniků, ve kterých se hlásí k závazku dbát na životní prostředí. 8 Bohužel to nebylo tak jednoduché, mnoho názvů jako bezpečný, přátelský k zemi, netoxický, organický a přírodní nebylo přijato jako norma ani zákonem ani veřejností. I když některé názvy byly z technického hlediska správné, z funkčního hlediska správné nebyly. Z green marketingu se stal greenwashing. 9 5 DR.MURTHY, P. S.R., Strategic Green Marketing for Survivial (August 4, 2010). [cit ].Dostupné na SSRN: nebo 6 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009,. str. 2 7 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str. 2 8 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str.3 9 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str

19 Některé společnosti však vzaly zelený závazek vážně a dokázaly zvýšit efektivitu ve využívání energií, zdrojů a nakládání s odpadem. Toto sice nebylo vidět v samotných výrobcích, ale došlo k pozitivnímu ovlivnění nákladu a snížení risku pro životní prostředí. Vznikl smart business, ať už jej zákaznici a aktivisté ocenili či nikoliv. 10 V dnešní době si většina lidí myslí, že když je výrobek zelený, jedná se jen o další promyšlený tah marketingu anebo přímo o ekologické zboží. Z reklam na zelené produkty lze často získat pocit, že se firma snaží vylepšit své jméno spíše než opravdu udělat něco pro svět. Za zeleným přístupem se také schovává fakt, že je to pro firmu výhodné a ušetří náklady. S tvrzením, že papírové vyúčtování je neekologické, firma ušetří poštovné, papír i tiskárnu při posílání u. 11 Výraz green marketing však vyjadřuje mnohem širší okruh, přes spotřební zboží, služby, výrobu až k samotné kampani. Green marketing se snaží vyjádřit potřebu minimalizovat škodlivý vliv a nežádoucí dopad, který je vytvářen při uspokojování lidských potřeb. Protože při veškerém uspokojování lidských potřeb dochází ke spotřebě energií a konzumaci životního prostředí, je šetrnost k tomuto prostředí velmi důležitá. Nemusí to však nutně znamenat úplné odstranění negativních vlivů. V této souvislosti John Grant ve své knize The Green Marketing Manifesto poukazuje na několik bodů: 12 Fakt, že být zelený není záležitostí jen střední a vyšší třídy, vzdělaných nebo liberálních lidí, je to záležitost každého z nás. Výzvou je včlenit zelené chování jako součást normálního života. Zodpovědnost neleží jen na vládách, velkých korporacích nebo nevládních organizacích, je to zodpovědnost náš všech. Zelený marketing může být i zábavný, jedinečný, úchvatný, hravý, dopadající a tvořivý. A nemusí být vždy zelený (přírodní, ve stylu hippie, prominentní). Také charakterizuje green marketing podle pěti 5 I: Intuitivní - znamená průlom v chápání zelených aktivit. Pro většinu lidí se zdá být těžké změnit běžné činnosti jako nákup, práci a cestování směrem k trvalé udržitelnosti. Úkolem marketingu je toto změnit v intuitivní návyk, dovolit lidem pochopit, že organické věci a aktivity jako recyklování jsou pro náš svět důležité. Poukazuje na nutnost vývoje podobnému jako zažívá IT nebo fitness. Integrující - průlomovou myšlenkou je vývoj, který směřuje ke zlepšování kvality života pro stávající i budoucí generace kombinováním ekonomického vývoje s vývojem sociálním a environmentálním, kombinací obchodu, technologií, společenských jevů a ekologie. V oblasti marketingu skýtá příležitost stanovit si zelené a společenské cíle. 10 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str Going Green: Legitimate Effort, Marketing Hoax, or Something More Sinister?. [online]. [cit ]. Dostupné z 12 GRANT, John. The green marketing manifesto. Hoboken, NJ: John Wiley, c2007,. str.19 20, (vlastní překlad) 15

20 Inovativní - vytváření nových produktů a nových životních stylů. Říká se, že inovace v zeleném podnikání prodělává vývoj jako oblast informačních technologií v posledních dvaceti letech. Začíná se používat termín g-commerce, který je analogický k termínu e-commerce. Rychlý rozvoj je umožněn zejména díky internetu, který se stal velmi mocným nástrojem k překonávání neefektivností, například rychlejším a jednodušším kontaktem prodejců s kupci. Inviting - lákavý. Green marketing má být vnímán jako přínosná volba a ne jako kousavý svetr, ke kterému ho Grant přirovnává. V minulosti se green marketing neblaze proslavil velikým humbukem, který skončil zklamáním. Zelené výrobky byly spíše kompromisem a krokem zpátky. Vytvořilo se všeobecné podezření, že v green marketingu jde zejména o obětování, těžkost a neobratnost. Zelené výrobky jsou však často efektivnější, zdravější a vydrží déle než běžné. Marketing musí vytvořit nové mýty a včlenit je do kultury, že být zelený je zábavné, lehké a žádoucí. Informativní - nedostatek informací překrucuje lidské chování nejvíce. Známá značka se stala zárukou kvality zejména pro ty spotřebitele, kteří se v daném odvětví příliš neorientují. Sáhnou po této značce prostě proto, že tuto značku přece kupují lidé jako oni. Green marketing se nemá stát zaručenou značkou, je o účasti a vzdělání každého z nás. 16

21 1.2 Green business 13 V literatuře se lze dočíst o mnoha důvodech, proč se organizace dávají na zelenou cestu. Můžeme je shrnout v těchto pět situací: 14 Organizace pohlížejí na green marketing jako na příležitost, jak dosáhnout svých cílů. Toto je tedy pojetí z pohledu síly a možností marketingové funkce podniku. Ale green se může týkat celého podnikání. Organizace věří, že mají morální závazek nést větší společenskou zodpovědnost. Vlády tlačí podniky k větší zodpovědnosti Soutěžení v aktivitách chránících prostředí nutí podniky ke změně svých marketingových aktivit. Náklady spojené s likvidací odpadu a snížením spotřeby materiálu nutí firmy měnit svoji politiku. Téměř každý produkt, nápad, trend i trh vyžaduje normy a standardy, aby byl veřejností přijat a akceptován. Tyto normy a standardy zaručují jistoty nejen zákazníkům, ale i podnikatelským partnerům a zaměstnancům, na oplátku slibují větší růst a prosperitu na trhu. Ale žádný standard nebo norma, která by udávala zelenost podniku nebo výrobku, neexistuje. Nabízí se však rozmanité certifikační programy, kterých využívají víceméně menší firmy na místní úrovni. V Americe vznikl program nazvaný Síť green businessu, spravovaný neziskovou organizací Co-op America. Čítá přes 4000 členských společností, které musely splnit společenská a environmentální kriteria pro vstup. 15 Protože neexistuje žádná konkrétní specifická norma, lze být zelený velmi jednoduše. Továrna produkující jedovatý odpad si nainstaluje solární panely na střechu a prohlásí, že se chová zeleně. Takovéto chování dalo vzniknout několika dobrovolným environmentálním a společenským standardům, které zahrnují široké spektrum chování, praktik a výkonů s ohledem na problémy efektivnosti využívání energií, dopadu na klima, a podobně. V současné době pracuje několik skupin na definování zeleného standardu. 16 Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Ogranization for Standardization) vyvíjí již od roku 1991 sérii ISO standardů 14000, které pomáhají firmám plnit a zavést systém managementu ochrany prostředí. Jedná se o dobrovolný standard, který má pomáhat dosahovat cílu, ne cíle 13 Pojem green business byl ponechaný v anglickém originálu, protože může v češtině znamenat jak zelený podnik, tak zelené podnikání a to v mnoha významech. Pro název kapitoly bylo použití anglického výrazu vhodnější 14 DR.MURTHY, P. S.R., Strategic Green Marketing for Survivial (August 4, 2010). [cit ].Dostupné na SSRN: nebo 15 MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009, str MAKOWER, Joel a Cara PIKE. Strategies for the green economy: opportunities and challenges in the new world of business. New York: McGraw-Hill, c2009,. str

22 pouze definovat. Obsahuje i mnoho pomocných nástrojů jako jsou audity prostředí, hodnocení environmentálního chování a vyhodnocení životního cyklu Global green standards: ISO and sustainable development. [online]. Winnipeg: International Institute of Sustainable Development, [cit ]. Dostupné z: str

23 1.3 Spotřebitelé Podle J. Ottmanové existuje 5 odstínů zelených spotřebitelů. 18 Liší se přístupem k životnímu prostředí, otázkám dopadu produkce a ochotou zaplatit více za zelený výrobek nebo službu. Jsou to tzv. LOHAS 19, naturalisté, přelétavci, tradicionalisté a nerozhodní LOHAS Spotřebitelé z této skupiny jsou nejvíce aktivní a uvědomělí v zelené sféře. Jedná se nejčastěji o vdané ženy ve středním věku. Jsou nejméně citlivé na připlácení si za zelenější produkt, jsou aktivní ve spolcích a vždy připravené bojovat v eko-kauzách, za šetření energií a vody, nosí látkové nákupní tašky a lobují za zákony na ochranu prostředí. Jsou více loajální ke společnostem a značkám, které reflektují jejich osobní hodnoty. Doporučují je známým a rodině. LOHAS se energicky zajímají o informace o produktu, zda je opravdu zelený podle jejich standardu a cítění. Pečlivě zkoumají etikety na jídle a nápojích a konzumují organické jídlo nebo hledají ty výrobky, které prošly nejmenším zpracováním. Nadpoloviční většina z nich by bojkotovala značku, s jejíž produkcí a výrobou nesouhlasí. Nevěří placeným médiím, hledají informace na internetu a ve společnosti Naturalisté Za předpokladu, že mají velmi osobní přístup k životnímu prostředí, naturalisté směřují k dosažení zdravého životního stylu a věří ve filozofie spojující mysl, tělo a ducha spolu s modlitbou. Motivováni slovy jako antibakteriální, bez syntetické chemie a přírodní se zajímají o dopady na životní prostředí chemikálií obsažených v barvách, kosmetice i jídle. Rychle si vybírají, co je pro ně a jejich děti dobré, považují za důležité, aby obchody prodávaly organické jídlo. Vidí sebe jako zelené, ale ve skutečnosti nejsou tak aktivní jako LOHAS, ani v recyklování ani v zeleném chování. Mají však zájem dozvědět se více, zvláště týká-li se to přímo jejich zdraví. Většinou jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé s nejnižšími příjmy Přelétavci Přelétavci tvoří druhou největší skupinu zelených spotřebitelů, jsou ovlivněni více módou a trendy než tím, čemu věří. Jsou mladší a jejich osobní a etické hodnoty se ještě neustálily s jejich životním stylem. Protože být green je in, lze je často vidět s látkovou nákupní taškou nebo řídit hybrid. Dělají to proto, aby se všem ukázali a pochlubili. Bojkotují společnosti, které škodí životnímu prostředí, ale věří pouze informacím z médií, aniž by si je sami ověřili. Jsou zapáleni pro jednoduché zelené aktivity jako recyklování a šetření energií, ale již méně nadšení pro jemnější ekologické chování jako snižovaní emisí uhlíku. Obvykle žijí ve větších domech, mají tři nedospělé děti a uvědomují si dopady svého ekochování. Protože mají dostatečný příjem, jsou atraktivním segmentem pro zelené obchodníky. 18 OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, str , (vlastní překlad) 19 LOHAS je zkratka z anglického Lifestyles of Health and Sustainability, která znamená životní styl zdraví a udržitelného vývoje 19

24 Skoro jedna pětina z přelétavců si myslí, že je těžké posoudit dopad jejich chování na životní prostředí a jedna polovina si přeje, aby pro ochranu životního prostředí dělala více. Obchodníci, kteří dokážou šikovně komunikovat a poukazovat na to, co zelený životní styl přináší, se těší v této skupině zákazníků mimořádným výdělkům Tradicionalisté Tradicionalistu si lze nejlépe představit jako otce, který nabádá děti, aby si oblékly svetr raději než by přitopil, stále je peskuje za rozsvícená světla. Oproti LOHAS, kteří utratí více za zelenost produktu, tradicionalisté utratí více peněz za energicky méně náročnou ledničku, protože ví, že jim to ušetří účty za energii. Často recyklují a znovu užívají věci, aby ušetřili za odpad a nákup nových. Vědí o existenci problémů životního prostředí, ale nejsou tolik motivováni kupovat organické věci pro lepší zdraví nebo ochranu prostředí. Zpravidla jsou to muži ve středním věku s největšími příjmy, skoro polovina z nich utratí měsíčně celý jejich příjem Nerozhodnutí Tato menší skupina se chová nejméně zodpovědně k životnímu prostředí. Jen něco přes jejich čtvrtinu by bojkotovalo značku vytvořenou výrobci, kteří nesplňují jejich eko-představy. Oproti tomu z ostatních skupin by se do bojkotu zapojilo alespoň 40 %. A i když 60 % tvrdí, že nejsou lhostejní, pouze 24 % jich recykluje. Typicky jsou to mladší muži s lehce podprůměrnými příjmy a nižším vzděláním. Dále J. Ottmanová dělí spotřebitele dle zelených zájmů na konzerváře zdrojů, nadšence pro zdraví, milovníky zvířat a outdoor fandy. Toto rozdělení má za úkol zjednodušit cílování spotřebitelů s hlubším zájmem o zelené produkty. 20 Konzerváři zdrojů nesnáší odpad, roky nosí klasické oblečení, používají látkové nákupní tašky, instalují si úsporné žárovky, používají plastikové misky od jídla a instalují solární panely, aby ušetřili za elektřinu. Mají požitek z úspory financí, protože se cítí chytří, a radí přátelům a rodině, jak snížit odpad. Nadšenci pro zdraví jsou ti, kteří se bojí rakoviny vznikající ze slunce, dlouhodobých dopadů užívání pesticidů na zdraví dětí a neustále hledají zprávy o jedovatých látkách v hračkách a školních pomůckách. Tito nadšenci používají slunečníky, platí si nejlepší organické jídlo a netoxické čisticí prostředky. 20 OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, str , (vlastní překlad) 20

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce

Typy koncepcí. Prodejní koncepce Marketingová koncepce Koncepce marketingu Typy koncepcí Výrobní koncepce Výrobková koncepce Prodejní koncepce Marketingová koncepce Výrobní koncepce Spotřebitelé mají v oblibě takové výrobky, které jsou široce dostupné a za

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Závěry z kulatých stolů

Závěry z kulatých stolů Závěry z kulatých stolů Analýza současného stavu a možností využívání EPD ve firmách - SWOT Analýza právního a institucionálního rámce EPD v ČR PS Udržitelné materiály Česká rada pro šetrné budovy, o.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech)

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) Nemusíte nic měnit, přežití není povinné Anonym 2 Obsah 1. Co se změnilo? 2. Proč mluvíme o prodeji? 3. Jak jsme na tom ve srovnání s EU? 4. Jak jsme na

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 1 Autor: Markéta

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více